Annual Report 2011

9 x ρ όν
ια
Ε
. ζο υ μ ε
Α
.
.Α εχί
ν
υ
Ε
. σ
&
Πε
ρι
ό
χ
ε
3
4
Ποιo είναι το Σύστημα
Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα
12
10
Πού πηγαίνουν τα υλικά του μπλε κάδου
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
Ο Βασικός Εταίρος του Συστήματος
14
Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις: Η δύναμη του Συστήματος
22
16
Τα αποτελέσματα του 2011
Τα 9 χρόνια της ΕΕΑΑ σε αριθμούς 26
23
Aποτελέσματα ανά περιοχή
Ενημερωτικές Δράσεις
H
ς προ
ό
μ
σ
ι
τ
ε
έδ
ρ
ι
α
ρ
Χ
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), συμπληρώνοντας 9
χρόνια λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), παρουσιάζει μια συνεχώς αυξανόμενη δυναμική. Στην
πολύχρονη πορεία της απέκτησε ολοένα και περισσότερους συμμάχους παραμένοντας
πιστή στο στόχο της για ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας, μέσω
του Μπλε Κάδου.
Στρατηγικοί σύμμαχοι της Ε.Ε.Α.Α., όλα αυτά τα χρόνια, είναι οι 1.703 συμβεβλημένες επιχειρήσεις της βιομηχανίας και του εμπορίου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι 241
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που εμπιστεύονται το σύστημα των μπλε κάδων
για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών των
δημοτών τους αλλά κυρίως οι 8 εκατομμύρια κάτοικοι των συνεργαζόμενων Δήμων,
που αντιστοιχούν στο 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, οι οποίοι συμβάλλουν
καθοριστικά με τη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση συσκευασιών στον Μπλε Κάδο.
To 2011 υπήρξε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, τόσο σε κοινωνικo-οικονομικό, όσο και
σε επιχειρηματικό επίπεδο. Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση επέφερε σημαντική μείωση
της κατανάλωσης αγαθών και κατά συνέπεια σημαντική μείωση των συνολικών ποσοτήτων των αποβλήτων συσκευασίας. Παράλληλα οδήγησε στην αυξανόμενη δράση των
ρακοσυλλεκτών και του φαινομένου μαζικής αφαίρεσης ανακυκλώσιμων υλικών από τους
μπλε κάδους. Παρ’όλα αυτά, η ανακύκλωση των συσκευασιών μέσω του Μπλε Κάδου
κατάφερε να αντισταθεί στις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και να συνεχίσει
την παραγωγική της πορεία.
Παρά τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία, η Ε.Ε.Α.Α., μέσω των έργων της, ανακύκλωσε το 2011 περίπου 194 χιλ. τόνους συσκευασίας από δημοτικά απόβλητα, ποσότητα ανάλογη αυτής του 2010. Μαζί με το χαρτί των εντύπων και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ΕΕΑΑ (π.χ. πιστοποίηση Βιομηχανικών & Εμπορικών Αποβλήτων
Συσκευασίας–ΒΕΑΣ), το 2011 ανακυκλώθηκαν περίπου 480 χιλ. τόνοι υλικών.
Σήμερα λειτουργούν 27 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών σε όλη τη χώρα. Εκεί
κατευθύνονται τα 370 οχήματα συλλογής που έχουν δοθεί στους ΟΤΑ και μεταφέρουν το
υλικό από σχεδόν 126.000 μπλε κάδους που έχουν παραχωρηθεί από την Ε.Ε.Α.Α.
Επιβεβαιώνεται λοιπόν, για μια ακόμη χρονιά, ότι τα έργα του μπλε κάδου αποτελούν την
κύρια πηγή αύξησης της ανακύκλωσης για το άμεσο μέλλον και κατά συνέπεια το βασικό
παράγοντα επίτευξης των εθνικών στόχων για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα.
Στις σελίδες που ακολουθούν αποτυπώνεται το συνολικό έργο που έχει αναπτύξει η
Ε.Ε.Α.Α. κατά την 9ετή λειτουργία της, ενώ παρουσιάζονται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία
για τη δράση και την ανάπτυξη του Συστήματος. Ελπίζουμε η συγκεκριμένη απολογιστική
έκθεση να σας καταστήσει κοινωνούς στο έργο και τις δράσεις της Ε.Ε.Α.Α. και να σας μεταδώσει το όραμά μας για την αδιάλειπτη ανάπτυξη της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην
Ελλάδα. Καλή ανάγνωση.
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΕΑΑ,
Λουκάς Κόμης
Πρόεδρος
υ
ο
8
Χαιρετισμός Προέδρου
3
α
ν
ε
μ
Ποι
οε
ίν
Ο Σκοπός
Όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας και
οι όροι λειτουργίας του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
και σύμφωνα με το εκάστοτε επιχειρηματικό
σχέδιο, σκοπός της Ε.Ε.Α.Α. είναι:
• Η εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης
των συμβεβλημένων με αυτήν διαχειριστών συσκευασίας.
Το Nομικό Πλαίσιο Λειτουργίας
Η Εταιρεία και το Σύστημα Συλλογικής
Εναλλακτικής Διαχείρισης
Τον Αύγουστο του 2001 ψηφίστηκε ο νόμος 2939/01 περί «Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και
Άλλων Προϊόντων», ο οποίος ουσιαστικά καθιστά υποχρεωτική
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών στη χώρα μας και
εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με τη σχετική νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με την ευρωπαϊκή οδηγία
94/62. Το 2004 εκδόθηκε νέα κοινοτική οδηγία (04/12) η οποία
αναθεώρησε τους στόχους τής 94/62. Οι νέοι στόχοι ενσωματώθηκαν στο εθνικό νομικό πλαίσιο, με την ΚΥΑ 9268/469.
Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα μας και παράγουν ή εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια
διαθέτουν στην εγχώρια αγορά, υποχρεούνται πλέον να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες των προϊόντων τους,
δηλαδή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Παράλληλα, νομικά υπόχρεοι είναι και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την
ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Ο νόμος
καθορίζει τις βασικές αρχές συνεργασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους υπόχρεους διαχειριστές συσκευασίας.
Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης το
Δεκέμβριο του 2011, ήταν μια πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών
και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων. Ακολουθώντας την
ευρωπαϊκή πρακτική, οι επιχειρήσεις αυτές προχώρησαν στην
ίδρυση της Ε.Ε.Α.Α., με βασικό στόχο την αποτελεσματικότερη
αυτοδιαχείριση των οικονομικών τους πόρων, που βάσει νόμου
και ως υπόχρεοι διαχειριστές, υποχρεούνται να διαθέτουν για την
ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους.
Η Ε.Ε.Α.Α., ανταποκρινόμενη στις διατάξεις του νόμου 2939/01
και προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις των διαχειριστών συσκευασίας με αποτελεσματικό και οικονομικά εφικτό
τρόπο, έχει αναπτύξει και υλοποιεί στη χώρα μας το Σύστημα
Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης – ANAKYΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), θέτοντας σε εφαρμογή το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Με την απόφαση
118019/18-3-09, το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ενέκρινε την ανανέωση λειτουργίας του Συστήματος για τη β’ εξαετία: 2009-2015.
• Η προώθηση της αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας στη χώρα μας,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων.
5
ημα
τ
σ
ύ
Σ
ο
τ
αι
7
Μέτοχοι
Αρχές Λειτουργίας
Στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος
συμμετέχει κατά 35%:
 Η συμβατική συμμετοχή και εξυπηρέτηση των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας γίνεται με τους ίδιους όρους,
ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέτοχοι.
• Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ)
 Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο είναι ανοικτή
για οποιονδήποτε υπόχρεο διαχειριστή διατυπώσει σχετικό
αίτημα, με τους όρους που ισχύουν με τους ήδη μετόχους.
 Στόχος της Ε.Ε.Α.Α. δεν είναι η επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος, αλλά η βέλτιστη αξιοποίηση των
οικονομικών πόρων που διατίθενται για την αξιοποίηση
των αποβλήτων συσκευασίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο, oι
μετοχές της Ε.Ε.Α.Α. δε διανέμουν μέρισμα. Με απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών, το τυχόν θετικό ετήσιο λογιστικό
διαθέσιμο μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με σκοπό να
διατεθεί για τους σκοπούς της Ε.Ε.Α.Α. στις επόμενες χρήσεις.
Από την ελληνική βιομηχανία και το
εμπόριο συμμετέχουν οι ακόλουθες
επιχειρήσεις:
Ευρωπαϊκές Συνεργασίες
Η Ε.Ε.Α.Α., από την αρχή της λειτουργίας της, υπήρξε μέλος της
PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe), ενός
ευρωπαϊκού συλλογικού οργανισμού που διαχειρίζεται το πανευρωπαϊκό σήμα Ανακύκλωσης, γνωστό ως «green dot – πράσινο σήμα».
• ARTENIUS HELLAS SA
Το «πράσινο σήμα»
• Coca - Cola 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.E.
Το «πράσινο σήμα», που πλέον υπάρχει στις περισσότερες συσκευασίες των προϊόντων που κυκλοφορούν στη χώρα μας, δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευασία έχει εισφέρει χρηματικά
στο ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ε.Ε.Α.Α. έχοντας υπογράψει σύμβαση με την PRO-EUROPE, έχει την αποκλειστική άδεια χρήσης
του σήματος για τη χώρα μας το οποίο και παραχωρεί στους
συμβαλλόμενους διαχειριστές (εταιρείες-μέλη Συστήματος).
• COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) AEBE
• CROWN HELLAS CAN AE
• FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA
• ION AE
• NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ
• PEPSICO – HBH ABE
• VIVARTIA ABEE
• ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ
• ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS AE
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΕΛΒΑΛ ΑΕ
• ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ
• ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ
• ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
• ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
• ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ
• ΦΑΓΕ ΑΕ
• ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔ. ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ
 Οι δραστηριότητες του Συστήματος που στοχεύουν στην
αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά απόβλητα αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ,
όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο.
 H E.E.A.A. αντιμετωπίζει όλα τα υλικά συσκευασίας
που διατίθενται στην αγορά, με αντικειμενικά, τεχνικά και
οικονομικά κριτήρια που βασίζονται στα αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων της.
PR
EUR PE
O ρόλος της PRO EUROPE είναι πολύ σημαντικός, καθώς παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις
και εμπειρίες σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων συσκευασίας,
αλλά και να μεταφέρουν και να διαπραγματεύονται τις κοινές θέσεις των Συστημάτων σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη διαχείριση των απορριπτόμενων συσκευασιών στα ευρωπαϊκά φόρα και το κοινοβούλιο.
Η πρωταγωνιστική παρουσία της Ε.Ε.Α.Α. σε ουσιαστικές συλλογικές πρωτοβουλίες, όπως η PRO-EUROPE, συμβάλλει στη
μέγιστη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στον κλάδο
της Ανακύκλωσης και την ουσιαστική διαμόρφωση των τάσεων,
τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
http://www.pro–e.org
Στόχος
Το Σύστη
μα Συλλ
ογικής Εν
Διαχείρισ
αλλακτικ
ης ΣΣΕΔ-Α
ής
ΝΑΚΥΚΛ
αποσκοπ
ΩΣΗ
εί στο να
συμβάλλ
στην επίτ
ει ουσιασ
ευξη των
τικά
εθνικών
ανακύκλ
σ
τόχων για
ωση, όπω
την
ς αυτοί έ
από την
χουν καθ
Κ.Υ.Α. 92
οριστεί
68/469/2
007.
Συγκεκρ
ιμένα, οι
εθνικοί σ
τόχοι είν
αι:
• 60 %
κατά βάρ
ος (κ.β.) α
του συνό
ξιοποίησ
λου των
η
απορριμμ
σκευασία
ά
τ
ω
ν
συς από το
οποίο
• τουλά
χιστον 55
% κ.β. αν
ακύκλωσ
Επιπλέον
η
,
ποσοστά
προβλέπ
ονται τα
ακόλουθ
ανακύκλ
α
ωσης αν
ά υλικό:
• 60% κ.β
. γυαλί
• 60% κ.β
. χαρτί κα
ι χαρτόνι
• 50% κ.β
. μέταλλα
• 22,5% κ
.β. πλαστ
ικά
• 15 % κ.β
. ξύλο
δραστηριο
ς
ώ
πο
Π
ιεί
9
ι
α
τ
η
τ
μα
σ
ύ
Σ
το
κάδων ανακύκλωσης, στους οποίους καλούνται οι κάτοικοι των δήμων να εναποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά (απόβλητα συσκευασίας από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο). Οι ποσότητες που συλλέγονται μεταφέρονται στα
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου τα ανακυκλώσιμα υλικά
διαχωρίζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση. Η Ε.Ε.Α.Α. επενδύει σημαντικά
στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα, ούτως ώστε να εξυπηρετεί μελλοντικά
το σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Σε ειδικές συνθήκες, τα έργα ανακύκλωσης
χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθόδους συλλογής σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, όπως
π.χ. η δημιουργία δύο ρευμάτων συλλογής σε νησιά (χάρτινες-λοιπές συσκευασίες)
ή 3 ρευμάτων (χάρτινες, γυάλινες, λοιπές συσκευασίες).
• Ειδικές Δράσεις:
Αποτελoύν τη δεύτερη ομάδα δράσης που στοχεύει στην ανακύκλωση των συσκευασιών από τα δημοτικά απόβλητα. Οι Ειδικές Δράσεις στοχεύουν στη συλλογή και
την ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας (κυρίως γυάλινων φιαλών) από μεγάλους
παραγωγούς και γενικώς από σημεία και περιοχές επαγγελματικών δραστηριοτήτων
όπου καταναλώνονται προϊόντα σε γυάλινη συσκευασία (π.χ. κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, μπαρ, καφετέριες, κέτεριν, εστιατόρια, κλπ.). Σκοπός των
ειδικών δράσεων είναι να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν πιο καθαρά και αμιγή ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας στο σημείο παραγωγής τους, που χωρίς την παρέμβαση
του Συστήματος θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα.
Με αυτή τη δραστηριότητα επιχειρείται μια αποδοτική συνεργασία μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α.
και των επαγγελματιών, που ενισχύει παράλληλα την υπεύθυνη, περιβαλλοντικά και
κοινωνικά, λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης.
• Λοιπές Δραστηριότητες:
Τομείς δραστηριοτήτων
Τα υλικά που αποτελούν το στόχο του Συστήματος, δηλαδή τα
απόβλητα συσκευασίας, μπορεί να προέρχονται από πολλές πηγές και να ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές μετά τη χρήση
τους και τη μετατροπή τους σε απορρίμματα. Η Ε.Ε.Α.Α., αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή πρακτική, έχει αναπτύξει ευέλικτες δράσεις
μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο με σκοπό την όσο το δυνατόν
πιο ορθολογική προώθηση της ανακύκλωσης και την αποτελεσματικότερη χρήση των οικονομικών πόρων που συλλέγονται
από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Οι δραστηριότητες αυτές
σχηματικά μπορούν να διακριθούν σε 3 μεγάλες κατηγορίες:
• Έργα μπλε κάδων/Δημοτικών Αποβλήτων:
Είναι η κύρια δραστηριότητα του Συστήματος και αποτελεί βασικό εφόδιο για την επίτευξη των εθνικών στόχων, αφού από
τα έργα του μπλε κάδου προέρχεται σχεδόν το σύνολο της ανακύκλωσης της χώρας μας που επιτυγχάνεται σήμερα και αφορά
στο πιο σημαντικό και δύσκολο τμήμα των στερεών αποβλήτων:
τα δημοτικά απορρίμματα. Τα έργα του Μπλε Κάδου απευθύνονται στο γενικό κοινό, δηλαδή σε όλους τους κατοίκους της
χώρας και αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως άλλωστε προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα έργα αυτά αναπτύσσεται το δίκτυο των μπλε
Ο τομέας των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων
εστιάζει στην καταγραφή και την προώθηση (μέσω οικονομικών κινήτρων προς τις εταιρείες που συλλέγουν και εμπορεύονται τα υλικά) της ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται στον
τομέα της βιομηχανίας και του εμπορίου (π.χ. από αλυσίδες
καταστημάτων λιανικής πώλησης, αποθήκες, παραγωγικές
μονάδες, κλπ.). Σκοπός του Συστήματος είναι να δώσει κίνητρα επέκτασης της δραστηριότητας αυτής σε περιοχές ή
υλικά που δεν παρουσιάζουν άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον
για τους ιδιώτες ανακυκλωτές.
Επίσης, το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει τη συμμετοχή και
άλλων μεθόδων αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο η
Ε.Ε.Α.Α. έχει εντάξει δραστηριότητες (πχ. ενεργειακή αξιοποίηση, χρήση εναλλακτικού καυσίμου) και αναπτύσσει συνεργασίες σε αυτό το πεδίο με δημοτικούς και άλλους φορείς.
πιο διαδεδομένη πανελλαδικά δράση του Συστήματος
είναι η ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας από
τους μπλε κάδους. Τα έργα του μπλε κάδου περιλαμβάνουν
τέσσερα στάδια: διαλογή στην πηγή, αποκομιδή, διαχωρισμός
και τέλος, συμπίεση-δεματοποίηση και μεταφορά στον τελικό
αποδέκτη προς αξιοποίηση.
Διαλογή στην πηγή:
Στα έργα αυτά καλούνται οι κάτοικοι να εναποθέσουν τις συσκευασίες στους μπλε κάδους που παρέχει η Ε.Ε.Α.Α. στους
συνεργαζόμενους Δήμους για να τους τοποθετήσουν στις γειτονιές. Η χρήση αποκλειστικά ενός κάδου ανακύκλωσης διευκολύνει, τόσο τη χωροθέτηση στις γειτονιές, όσο και την ίδια
τη συμμετοχή των κατοίκων (καθώς απαιτείται μόνο ένα ρεύμα
ανακύκλωσης στο σπίτι). Να σημειωθεί ότι το Σύστημα χρησιμοποιεί και άλλες μεθόδους συλλογής που προσαρμόζονται καλύτερα σε ειδικές τοπικές συνθήκες, όπως π.χ. στα νησιά.
Αποκομιδή:
Με ειδικά οχήματα συλλογής που τους έχει παραχωρήσει η
Ε.Ε.Α.Α., τα συλλεγόμενα υλικά μεταφέρονται από τους συνεργαζόμενους Δήμους στα Κέντρα Διαλογής, όπου διαχωρίζονται και προωθούνται στις σχετικές βιομηχανίες ανά κατηγορία
υλικού.
Διαχωρισμός στα Κέντρα Διαλογής:
Το περιεχόμενο των μπλε κάδων μεταφέρεται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) τα οποία λειτουργούν
με δαπάνες της Ε.Ε.Α.Α. Πολλά από αυτά έχουν κατασκευαστεί
από την ίδια και λειτουργούν με ευθύνη της, ενώ άλλα λειτουργούν στο πλαίσιο του Συστήματος, καθώς η Ε.Ε.Α.Α. έχει εξασφαλίσει συμβατικά τις υπηρεσίες τους. Εκεί, πραγματοποιείται
η διαλογή των υλικών συσκευασίας και ο διαχωρισμός τους σε:
χαρτί-χαρτόνι συσκευασίας, χάρτινες συσκευασίες υγρών, χαρτί
εντύπων, πλαστικές συσκευασίες (PET, HDPE), πλαστικό φιλμ,
λοιπά πλαστικά (PP/PS), γυάλινες φιάλες και δοχεία, συσκευασίες
από αλουμίνιο και λευκοσίδηρο, κ.λπ.
Ο δ η γ ί ες
για τη σωστή συμμετοχή
1. Διαχωρίζουμε καθημερινά
τα υλικά συσκευασίας μας
από τα υπόλοιπα υλικά
Οι συσκευασίες που μπαίνουν
στον μπλε κάδο είναι οι παρακάτω:
•
Συσκευασίες
από αλουμίνιο,
π.χ. αναψυκτικά,
μπίρες, κ.ά.
•
Συσκευασίες από χαρτί
και χαρτοκιβώτια,
π.χ. από ηλεκτρικές
συσκευές, γάλα, χυμούς,
δημητριακά, πίτσα,
μπισκότα, ζάχαρη,
απορρυπαντικά,
χαρτοσακούλες, κ.ά.
•
Συσκευασίες από γυαλί,
π.χ. μπουκάλια και βαζάκια από
χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα
ποτά, τρόφιμα, κ.ά.
•
Συσκευασίες από
λευκοσίδηρο,
π.χ. από γάλα
εβαπορέ, τόνο,
ζωοτροφές,
τοματοπολτό, κ.ά.
•
Συσκευασίες από πλαστικό,
π.χ. μπουκάλια και δοχεία από
νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι,
βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά,
είδη καθαρισμού, σαμπουάν,
αφρόλουτρα, φίλμ
περιτυλίγματος,
οδοντόκρεμες,
αποσμητικά, πλαστικές
σακούλες, κ.ά.
Συμπίεση-δεματοποίησημεταφορά στον τελικό αποδέκτη:
2. Αδειάζουμε εντελώς τις
Σε αυτό το στάδιο, τα υλικά συσκευασίας συμπιέζονται
(με εξαίρεση το γυαλί), δεματοποιούνται και προωθούνται σε αντίστοιχες βιομηχανίες για την περαιτέρω αξιοποίησή τους και την παραγωγή νέων προϊόντων.
συσκευασίες μας από τα
υπολείμματα
3. Διπλώνουμε τα
χαρτοκιβώτια
Τι γίνονται
οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες
4. Ρίχνουμε τις συσκευασίες
χύμα μέσα στους κάδους
και όχι μέσα σε δεμένες
σακούλες
χάρτινη
συσκευασία
χαρτοκιβώτιο
Δεν πετάμε ΠΟΤΕ κοινά
σκουπίδια στους μπλε
κάδους Ανακύκλωσης
νέο μπουκάλι
γυάλινη
συσκευασία
αλουμινένια
συσκευασία
λευκοσιδηρά
συσκευασία
πλαστική
συσκευασία
νέo κουτάκι
αλουμινίου
νέα κουτάκια ή
προϊόντα χάλυβα
σακούλες,
βαρέλια ή ακόμα
και νήμα για
μπουφάν φλις
11
Η
άδου
εΚ
ά πλ
Μ
ηγαίνουν
π
ύ
τα Υ
Πο
το λικ
υ
υς
ο
μ
ή
δ
5
ς
υ
ο
τ
σ
4
συμμετέχουν!
ς
ος του Συστή
μ
αίρ
α
Ετ
Ορ
γα
ν
13
Αυτοδιοίκησ
ς
ή
κ
ι
π
Ο Βα ης:
ο
Τ
ί
σικ
ο
μ
ό
ισ
Επένδυση
Οι δαπάνες επένδυσης που περιλαμβάνουν το σύνολο των
αποθηκευτικών μέσων (π.χ. κάδοι), των οχημάτων συλλογής,
των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των
απαιτούμενων ΚΔΑΥ, χρηματοδοτούνται από το Σύστημα. Αν η
συνεργασία προβλέπει την κατασκευή νέου ΚΔΑΥ, οι δήμοι παρέχουν τη χρήση κατάλληλου χώρου.
Συλλογή
Με δική τους ευθύνη, οι δήμοι πραγματοποιούν τη συλλογή των
ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και την παραλαβή του υπολείμματος της διαλογής που τους αναλογεί από τα ΚΔΑΥ.
ς
το
Διαλογή-Ενημέρωση
Οι δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής, καθώς και των
δράσεων ενημέρωσης των κατοίκων, καλύπτονται από το Σύστημα.
Τρόποι συνεργασίας
Η Ε.Ε.Α.Α. και οι ΟΤΑ (ή οι αρμόδιοι δημοτικοί φορείς) συνυπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας, σύμφωνα με το νόμο 2939/01,
για τη χρηματοδότηση του επιπλέον κόστους που προκύπτει από
την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας στη διαχείριση των
απορριμμάτων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν εγκρίνει δύο τρόπους
συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με το Σύστημα.
Α΄ τρόπος συνεργασίας
Το Σύστημα αναλαμβάνει την επένδυση και τις δαπάνες λειτουργίας των έργων και οι δήμοι τη συλλογή των ανακυκλώσιμων
υλικών.
Εξοπλισμός Συλλογής: Σύστημα
Εγκατάσταση ΚΔΑΥ: Σύστημα
Λειτουργία συλλογής: Δήμοι
Λειτουργία διαλογής: Σύστημα
Ενημέρωση - Προβολή: Σύστημα
Β΄ τρόπος συνεργασίας
Πρόκειται για έργα ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών συσκευασίας που έχουν σχεδιαστεί από τους δήμους, οι οποίοι και
τα λειτουργούν χρηματοδοτούμενοι από το Σύστημα, κατά τις
προβλέψεις του νόμου 2939/01. Η χρηματοδότηση είναι ανάλογη με τις ποσότητες των ανακτώμενων υλικών που πιστοποιημένα παραδίδονται προς αξιοποίηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες
που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Διάγραμμα 2
Ποσοστιαία εισφορά των συμβεβλημένων
ανά κατηγορία
στ
Η
ος
ατ
μ
ή
Συ
μ
15
Επιχειρή
ς
ε
ν
έ
σει
ημ
λ
ς:
μη του
β
α
ν
ε
Συ
β
δύ
ο
Ένδυση - Υπόδηση - Παιχνίδια - Εκδόσεις
2%
Τρόφιμα
36%
Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές
- Ανταλλακτικά Οχημάτων &
Μηχανημάτων
7%
ι διαχειριστές συσκευασίας που έχουν ήδη συμβληθεί με
την ΕΕΑΑ λόγω του αριθμού και του μεγέθους τους, καλύπτουν
το μεγαλύτερο μέρος της νομικής υποχρέωσης δηλαδή των αποβλήτων συσκευασίας που υπάρχουν στη χώρα μας. Πρέπει να
σημειωθεί ότι οι οικονομικοί πόροι του Συστήματος προέρχονται
αποκλειστικά από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις.
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, το σύνολο των εταιρειών που είχαν
υπογράψει τη Σύμβαση Συνεργασίας με το Σύστημα ήταν 1703. Ο
σχετικός κατάλογος έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές.
Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των υπογεγραμμένων
Συμβάσεων από την ίδρυση του Συστήματος ως το τέλος του 2011.
Η πλειονότητα (62%) των εισφορών προέρχεται από επιχειρήσεις που δραστηριοπούνται στον κλάδο τροφίμων και ποτών.
Στο Διάγραμμα 2 απεικονίζεται το μέγεθος της εισφοράς των
Συμβεβλημένων ανά κατηγορία (εμπορικοί κλάδοι).
Χημικά - Δομικά Υλικά
12%
Καλλυντικά - Φάρμακα Είδη Προχωπικής Υγιεινής
- Απορρυπαντικά - Ιατρικός
Εξοπλισμός
Αλκοολούχα
και μη Ποτά
17%
26%
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δηλωθείσες ποσότητες των συμβεβλημένων, ανά υλικό συσκευασίας:
Δηλώσεις Ποσοτήτων χρησιμοποιουμενων για συσκευασιεσ 2011
(1703 μέλη στις 31/12/2011)
Διάγραμμα 1
ΥΛΙΚΟ
Eξέλιξη αριθμού Συμβάσεων
Χαρτί – Χαρτόνι
Χάρτινη Συσκευασία Υγρών
2000
1552
1651
1703
1420
1500
1293
1078
826
1000
2002
2003
15
112
Αλουμίνιο
18
Σίδηρος
29
Γυαλί
95
Ξύλο
16
Λοιπά
2
447
Επίδραση οικονομικής ύφεσης
H σύγκριση των δηλώσεων υλικών συσκευασίας, με βάση αντιπροσωπευτικό
δείγμα συμβεβλημένων επιχειρήσεων, μεταξύ των ετών 2008 και 2011 επιβεβαιώνει σωρευτική μείωση των αποβλήτων συσκευασίας στη χώρα μας, σε ποσοστό 19%, μείωση που οφείλεται κυρίως στην οικονομική ύφεση.
247
107
0
160
Πλαστικά
ΣΥΝΟΛΟ
460
500
Βάρος (χιλιάδες τόνοι)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
κύρια δραστηριότητα του Σ.Σ.Ε.Δ – Ανακύκλωση, που
αποτελεί και τη βασική συνεισφορά του Συστήματος στην εναλλακτική διαχείριση της χώρας στοχεύει στην ανάπτυξη της μαζικής
ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά απόβλητα. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, όχι μόνο τα έργα
του μπλε κάδου αλλά και ευέλικτα έργα που σκοπό έχουν την
ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας από τα δημοτικά
απορρίμματα, (π.χ. τη συλλογή γυαλιού από επαγγελματικούς χώρους, τα πολλαπλά ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας - νησιά, τη
συλλογή πόρτα – πόρτα με χρήση σάκου, κ.λπ.). Για συντομία, το
σύνολο των έργων αυτών θα αναφέρεται ως έργα μπλε κάδου/
δημοτικών αποβλήτων.
17
2011
του
τα
H
Τα αποτελέσμ
α
Ο πίνακας δεξιά
παρουσιάζει
συνοπτικά την
εξέλιξη της
ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων του
Συστήματος και τους
βασικούς δείκτες
των ετών 2008 - 2011.
Τα έτη 2008-2009-2010-2011 με μια ματιά
Δείκτης
2008
2009
2010
2011
6,6
7,6
8,1
8,1
Ποσοστό πληθυσμιακής
κάλυψης (%)
61%
70%
74%
75%
Συμβεβλημένοι Δήμοι
(σωρευτικά σύνολα) (2)
610
648
679
241
ΚΔΑΥ (σωρευτικά σύνολα)
18
22
28
27
Παραδοθέντες Κάδοι
(σωρευτικά σύνολα, χιλ.)(3)
77
98
111
126
Παραδοθέντα Οχήματα
συλλογής (σωρευτικά σύνολα)
236
327
359
370
Τσάντες που έχουν διανεμηθεί
(σωρευτικά σύνολα σε εκ.)
1,7
2,1
2,3
2,6
1.052
1.578
1.893
1.870
Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι
(σωρευτικά σύνολα, εκ.)(1)
· ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ / ΕΡΓΑ ΔΗΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Οι συνολικές ποσότητες που ανακυκλώθηκαν το 2011 από τις κύριες δραστηριότητες της Ε.Ε.Α.Α., δηλαδή τα έργα μπλε κάδου/
δημοτικών αποβλήτων είναι οι ακόλουθες:
•
•
194 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων συσκευασίας, παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές σε σύγκριση με το 2010.
80 χιλ. τόνοι χαρτιού εντύπων (εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, βιβλία, κλπ.) ανακτήθηκαν επιπλέον των αποβλήτων συσκευασίας, αν και οι αντίστοιχοι παραγωγοί δε συμμετείχαν στο κόστος διαχείρισης του συγκεκριμένου υλικού, εξαιτίας της
έλλειψης νομικού πλαισίου.
Εύλογα η οικονομική κρίση επηρέασε και την ανακύκλωση. Οι βασικές επιπτώσεις της κρίσης εστιάστηκαν στα ακόλουθα:
•
•
•
•
Μείωση της κατανάλωσης προϊόντων και συνεπώς των αποβλήτων συσκευασίας που διετέθησαν στην εγχώρια αγορά, φαινόμενο που από μόνο του μπορεί να αιτιολογήσει μείωση αποτελεσμάτων.
Σημαντική αύξηση των φαινομένων αφαίρεσης υλικών από τους μπλε κάδους από γυρολόγους και ρακοσυλλέκτες. Για παράδειγμα, η κατά κεφαλήν ανάκτηση του χαρτονιού (υλικό κατεξοχήν στόχος των γυρολόγων) από τον μπλε κάδο μειώθηκε
κατά 15% σε σχέση με το 2010.
Δυσμενής επίδραση στους δημοτικούς μηχανισμούς συλλογής των απορριμμάτων και ανακύκλωσης των ΟΤΑ, με αποτέλεσμα την κατά τόπους μείωση των δρομολογίων συλλογής.
Μείωση του κατά κεφαλήν δείκτη ανάκτησης αποβλήτων συσκευασίας κατά περίπου 11%, αντιστρέφοντας μια αυξητική
πορεία επί σειρά ετών.
Παρόλα αυτά, κυρίως μέσω των ειδικών δράσεων, αυξήθηκαν κατά 68% οι ποσότητες γυαλιού που ανακυκλώθηκαν το
2011, αύξηση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση του δικτύου για τη συλλογή γυάλινων φιαλών από επαγγελματικούς χώρους (86% αύξηση των σημείων συλλογής).
Τα βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη των έργων μπλε κάδου στο τέλος του 2011 έχουν ως εξής:
•
•
•
•
75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας καλύπτουν τα έργα μπλε κάδου.
22 νησιά έχουν αναπτύξει έργα ανακύκλωσης και εξυπηρετούν περίπου 350 χιλ. μόνιμους κατοίκους και σημαντικό αριθμό
επισκεπτών.
273 δρομολόγια συλλογής των υλικών του μπλε κάδου, κατά μέσο όρο, εκτελούνταν κάθε ημέρα από τους συνεργαζόμενους δήμους.
27 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών λειτουργούν πανελλαδικά στο πλαίσιο των έργων του μπλε κάδου.
Θέσεις εργασίας
(σωρευτικά σύνολα) (4)
(1) Περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ ή οι φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων με τους
οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας.
(2) Το 2011 ο αριθμός αναφέρεται σε ΟΤΑ μετά τον Καλλικράτη.
(3) Η συνεχιζόμενη απογραφή των κάδων δείχνει ότι το υφιστάμενο δίκτυο σήμερα
περιλαμβάνει περίπου 108 χιλιάδες ενεργούς μπλε κάδους
(4) Περιλαμβάνει τις άμεσες θέσεις εργασίας στη συλλογή και τη διαλογή
19
· eiδικεσ δρασεισ /
Συλλογή γυαλιού από επαγγελματικούς χώρους
Ποσότητες υλικών που αξιοποιήθηκαν
ανά δραστηριότητα του Συστήματος
Πηγή
Ποσότητες 2011 (χιλ. τόνοι)
ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ
162
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ
32
ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ / ΔΗΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Σύνολο)
ΒΕΑΣ / Ανάκτηση από ΕΜΑΚ (ΕΣΔΚΝΑ) Πιστοποίηση και χρηματοδότηση από Ε.Ε.Α.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Χαρτί Εντύπων (Μπλε Κάδοι)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
194
204*
398
80
478
(*) Λόγω εκκρεμότητας της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων από τον ΕΣΔΚΝΑ περιλαμβάνεται πρόβλεψη 15.000 τόνων.
Τα έργα των Ειδικών Δράσεων οργανώθηκαν μετά τη διαπίστωση ότι σημαντικές ποσότητες γυάλινων φιαλών απορρίπτονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους (όπως
π.χ. ξενοδοχεία, κτήματα/εταιρίες τροφοδοσίας, αίθουσες
δεξιώσεων/εκδηλώσεων, μπαρ, εστιατόρια, κ.λπ.), από όπου
μπορούν να ανακτηθούν σε μεγάλο ποσοστό καθαρότητας.
Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην αύξηση της συλλογής από
τους επαγγελματικούς αυτούς χώρους. Η συλλογή (και διαλογή όπου χρειάζεται) σε όλες αυτές τις δραστηριότητες γίνεται
με ευθύνη και δαπάνες της Ε.Ε.Α.Α.
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για το 2011 ήταν κατά
κύριο λόγο μεταλλικοί κωδωνόσχημοι κάδοι των 2,5m3 με ειδική σήμανση για γυαλί, καθώς και κάδοι εσωτερικής χρήσης,
χωρητικότητας 55 - 360lt. Μέχρι το τέλος του 2011, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 1.515
νέα σημεία (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.λπ.) των νομών Αττικής,
Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ρόδου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κέρκυρας, Χαλκιδικής και Μυκόνου. 21
Συμπεράσμ
ατα:
* Σημαντικές ποσότητες
γυάλινων
φιαλών
απορρίπτο
νται από επ
ιχειρήσεις
επαγγελμα
τικών χώρ
ων.
· ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
*
Η προσπάθ
εια του
Συστήματο
ς θα ενισχυ
θεί το
2012, αρχικ
ά στην Αττ
ικ
ή, τη
Θεσσαλον
ίκη και την
Α
χ
αΐα ενώ
θα ακολου
θήσουν κα
ι
ά
λ
λες
τουριστικές
περιοχές, ό
πως η
Ρόδος, η Κ
ρήτη, η Χα
λκιδική,
η Κέρκυρα
, η Μύκονο
ς και η
Σαντορίνη
.
Εκτός από τα έργα μπλε κάδου και τα άλλα έργα που σχετίζονται με τα δημοτικά απορρίμματα, όπως η συλλογή γυαλιού,
η Ε.Ε.Α.Α. αναπτύσσει και δραστηριότητες στα Βιομηχανικά & Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ). Αυτές αφορούν
ιδιωτική, κατά κανόνα προϋπάρχουσα πιστοποιούμενη ανακύκλωση (π.χ. χαρτοκιβώτια), με εξαίρεση -σε μεγάλο βαθμό- τα απόβλητα συσκευασίας από πλαστικό, όπου η συγκεκριμένη δράση προωθεί την ανακύκλωση σε «άγονα» μέχρι
σήμερα υλικά. Συνολικά από τα ΒΕΑΣ (χάρτινες, πλαστικές
μεταλλικές και ξύλινες συσκευασίες), το 2011 πιστοποιήθηκε
ανακύκλωση περίπου 189 χιλιάδων τόνων αποβλήτων
συσκευασίας.
Απ ο τ ε λ έ σ μ α τα
Ει δ ικώ ν Δ ράσε ω ν 2 0 1 1
Ποσότητες
ΥΛΙΚΟ
2010 (tn)
2011 (tn)
Διαφορά
(%)
ΓΥΑΛΙ
5.294
13.837
161%
Αριθμός Σημείων
ΣΗΜΕΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
2010
2011
Διαφορά
Resortξενοδοχεία
362
531
47%
Catering-αιθ.
δεξιώσεων/
εκδηλώσεων
214
246
15%
Café-barεστιατόρια
939
2.039
117%
ΣΥΝΟΛΟ
1.515
2.816
86%
Συναθροίζοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων
της Ε.Ε.Α.Α., οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας (ΑΣ) που αξιοποιήθηκαν με τη συμβολή του Σ.Σ.Ε.Δ. – Aνακύκλωση, ανήλθαν το 2011
σε περίπου 398 χιλ. τόνους.
Αριθμός Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων
1552
1651 1703
1420
1500
1293
1078
1000
826
460
500
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Συμμετοχή Ο.Τ.Α.
ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης
80
70%
70
56%
60
50
74% 75%
Ποσότητες που Αξιοποιήθηκαν από τα Έργα
Μπλε Κάδου/Δημοτικά απόβλητα
61%
40%
40
30
195
200
23%
194
178
20
10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ΚΔΑΥ
Κορωπίου
ΚΔΑΥ
Ελευσίνας
Οι συντονισμένες και μεθοδευμένες ενέργειες που ακολουθεί η Ε.Ε.Α.Α. έχουν συμβάλει ώστε σήμερα οι περισσότεροι κάτοικοι
στην Ελλάδα να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης, κυρίως μέσα από τη χρήση των
μπλε κάδων. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας
με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις που εισάγουν ή παράγουν προϊόντα
συσκευασίας στην ελληνική αγορά. Στα πολυσυλλεκτικά δημοτικά προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών που λειτουργούν
σε όλη τη χώρα, κάποια ΚΔΑΥ εξυπηρετούν
όμορους νομούς.
Αποτελέσματα 2011
ΚΔΑΥ
Ασπροπύργου
Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι)
3,3
Κάδοι (χιλ. κάδοι)
51
Οχημάτα
8,1
7,6
8
Χιλ. τόνοι
8,1
Θ Ε Σ Σ ΑΛΟΝΙ Κ Η
ΚΔΑΥ Σίνδου
68
6,6
6,1
6
Αποτελέσματα 2011
100
50
Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι)
1,4
Κάδοι (χιλ. κάδοι)
19
Οχημάτα
44
29
4,3
4
5
2,5
13
0
ΚΔΑΥ
Καλλιθέας
ΚΔΑΥ
Ιωνίας
Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και
λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως
χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι)
28
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2
0,4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ΣΗΜ.: Τα αποτελέσματα των ετών 2008, 2009, 2010 και 2011
περιλαμβάνουν ποσότητες από λοιπές δημοτικές πηγές.
164
Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και
λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως
χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι)
122
150
121
10
0
ΑΤΤΙ Κ Η
ΚΔΑΥ
Φυλής
4%
0
Κάλυψη Πληθυσμού
Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι (εκ.)
Aπο
ανά γεω τε
γρα λ
φ
ιθμούς
αρ
σε
2000
υ
χρόνια της Ε.Ε
9
.Α.Α
Τα
.
Συμμετοχή Επιχειρήσεων
23
μπλε κ
α
τ
αδ
α
ή
χ
ο
μ ερι
ο
σ
έ ήπ
ικ
ΣΗΜ.: Tα αποτελέσματα αυτά αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιών (κυρίως χαρτιού εντύπων) , μόνο
από τα ΚΔΑΥ και όχι από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Α.Α..
ΚΔΑΥ
Θέρμης
ΚΔΑΥ
Ταγαράδων
nhσιωτικη χωρα
ΚΔΑΥ Σερρών
Αποτελέσματα 2011
Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι)
Κάδοι (χιλ. κάδοι)
ΚΔΑΥ Κοζάνης
ΚΔΑΥ
Αλεξανδρούπολης
25
μ α κε δ ο ν ι α - θ ρα κ η
Το Σύστημα έχει αναπτυχθεί πλέον και
στη νησιωτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα:
669
9
Οχήματα
21
Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και
λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως
χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι)
15
• Νησιά Αργοσαρωνικού: Αίγινα*, Πόρος*, Σαλαμίνα*
•
Κυκλάδες:
Άνδρος, Αμοργός, Κέα*,
Πάρος, Νάξος, Σίφνος,
Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη,
Αντίπαρος
Αποτελέσματα 2011
• Δωδεκάνησα:
Κως, Λειψοί
ΚΔΑΥ Κατερίνης
ηπειροσ-θεσσαλια-στερεα
ΚΔΑΥ
Ιωαννίνων
Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι)
Κάδοι (χιλ. κάδοι)
• Επτάνησα:
Ζάκυνθος*, Κύθηρα,
Κεφαλονιά*, Λευκάδα*
Αποτελέσματα 2011
3
Οχήματα
11
Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και
λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως
χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι)
8
• Σκύρος*, Σάμος, Σαμοθράκη*
ΚΔΑΥ Λάρισας
117
Τα νησιά αυτά εξυπηρετούνται από άλλα
ΚΔΑΥ και τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται
στα αντίστοιχα έργα.
*
ΚΔΑΥ Βόλου
Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι)
1,2
Κάδοι (χιλ. κάδοι)
19
Οχημάτα
46
κερκυρα
Αποτελέσματα 2011
Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και
λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως
χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι)
37
Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι)
ΚΔΑΥ
Δυτ. Θεσσαλίας
(Καρδίτσα)
ΚΔΑΥ Σχηματαρίου
ΚΔΑΥ Λαμίας
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΔΑΥ Πάτρας
2
Οχήματα
Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και
λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως
χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι)
5
KΔΑΥ Χανίων
Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι)
Κάδοι (χιλ. κάδοι)
ΚΔΑΥ Καλαμάτας
Κάδοι (χιλ. κάδοι)
KΔΑΥ Κέρκυρας
5
Αποτελέσματα 2011
ΚΔΑΥ Κορίνθου
ΚΔΑΥ Τρίπολης
103
ΚΡΗΤΗ
Αποτελέσματα 2011
854
12
Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι)
Οχήματα
41
Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και
λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως
χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι)
21
ΚΔΑΥ Ηρακλείου
534
Κάδοι (χιλ. κάδοι)
11
Οχήματα
36
Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και
λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως
χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι)
19
27
ω
ρ
ε
τικές
μ
η
ν
Ε
Δρ
εις
άσ
Ο
Καμπάνιες
• Έντυπη καμπάνια σε ένθετα εφημερίδων και ειδικά αφιερώ-
πως κάθε χρόνο, έτσι και το 2011, η Ε.Ε.Α.Α. ανέπτυξε
δράσεις και εκπόνησε ειδικά επικοινωνιακά προγράμματα με στόχο
να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους πολίτες να συμμετέχουν, υποδεικνύοντας παράλληλα το σωστό τρόπο συμμετοχής
στην Ανακύκλωση Συσκευασιών. Τα προγράμματα επικοινωνίας και προβολής αποτυπώνονται αριθμητικά ως ακολούθως:
ματα σε περιοδικά
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
•
Καμπάνια Internet με banners και textlinks σε ενημερωτικά
sites και portals μεγάλης επισκεψιμότητας
•
Καμπάνια κινητών μέσων με ντύσιμο της πίσω όψης 15
λεωφορείων στην Αττική.
ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Α. ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (2011)
223 χιλ. Ενημερωτικά πακέτα διανεμήθηκαν πόρταπόρτα
630 Tηλεοπτικά κοινωνικά μηνύματα 75 Καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά
33 Εκδηλώσεις για παιδιά
1.200 Προωθητικές ενέργειες σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα παιχνιδιών, καλλυντικών, εστιατόρια, μπαρ, καφέ, παραλίες, κ.λπ.
18 χιλ. Μαθητές ενημερώθηκαν από παρουσιάσεις σε
σχολεία
2,7 χιλ. Μαθητές επισκέφτηκαν τα ΚΔΑΥ
50 Stands με ενημερωτικό υλικό τοποθετήθηκαν
στην Αττική
29 χιλ. Μέλη στο facebook group, στην fan page,
αλλά και στο προσωπικό προφίλ της Ανακύκλωσης Συσκευασιών
189 Δημοσιεύματα από Δελτία Τύπου της Ε.Ε.Α.Α.
535
Δημοσιεύματα με αναφορά στην Ε.Ε.Α.Α. ή και
τον μπλε κάδο
19 Αρθρα για την Ε.Ε.Α.Α.
Ενέργειες για παιδιά
Ψυχαγωγικές – εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, όπως το Λούνα
Παρκ της Ανακύκλωσης. Το 2011 υλοποιήθηκαν 33 εκδηλώσεις
Λούνα Παρκ σε διάφορους δήμους της Αττικής και της περιφέρειας,
οι οποίες έτυχαν θερμής ανταπόκρισης από τους δημότες και την τοπική κοινωνία.
Εφαρμογή του προγράμματος «Ανακύκλωση στο σχολείο – Αλλάζοντας συμπεριφορές». Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και περιλάμβανε ανάπτυξη
προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών στο χώρο του σχολείου
με την τοποθέτηση μπλε κάδου 360 λίτρων, καθώς και εκπαιδευτικές
παρουσιάσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Το 2011 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 586 παρουσιάσεις, σε 17.580 μαθητές της
Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
Προωθητικές ενέργειες
Διανομή ενημερωτικού πακέτου σε όλα τα νοικοκυριά των
νέων περιοχών όπου αναπτύσσεται το έργο της ανακύκλωσης που
περιλαμβάνει: την καθιερωμένη τσάντα ανακύκλωσης, το ειδικό έντυπο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση συσκευασιών και μια επιστολή του Δημάρχου προς τους δημότες. Το 2011 διανεμήθηκαν 233.049 τέτοια ενημερωτικά πακέτα.
1.200 Απαντήσεις σε ερωτήματα κοινού μέσω της
ιστοσελίδας και της σελίδας στο facebook
Διανομή ενημερωτικού υλικού στο προσωπικό συμβεβλημένων εταιριών με την Ε.Ε.Α.Α. ενώ παράλληλα σε κάποιες από αυτές
οργανώθηκαν και ειδικές ημερίδες με σεμινάρια ανακύκλωσης.
29
Συνεργασίες
Τοποθέτηση μόνιμων σταντς, με φυλλάδια που περιέχουν χρήσιμες συμβουλές, σε κεντρικά σημεία των Δήμων της Αττικής, καθώς
και σε χώρους κινηματογράφων και χώρους υποδοχής εταιριών σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Συμμετοχή
σε σχετικές εκδηλώσεις-συνέδρια
Σε συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη χριστουγεννιάτικη και την πασχαλινή περίοδο, όπου σημειώνεται αύξηση της χρήσης συσκευασιών, αλλά και για τον εορτασμό της Ημέρας
Περιβάλλοντος.
Σε συνεργασία με μεγάλη αλυσίδα καλλυντικών και παιχνιδιών για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.
Σε συνεργασία με γνωστή εμπορική εταιρεία και γνωστής αλυσίδας s/m με τοποθέτηση ειδικών μπλε κάδων εντός 38 καταστημάτων s/m όπου οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να
ανακυκλώσουν τις άδειες συσκευασίες των προϊόντων της εμπορικής
εταιρείας και ταυτόχρονα να ενημερωθούν για την ορθή χρήση του
μπλε κάδου. Σε εμπορικά καταστήματα του εμπορικού κέντρου της Θεσ/νίκης, με αφορμή την πρόσφατη ένταξη των Δ.Δ. Α, Δ, και Τριανδρίας, ώστε να ενημερωθούν οι καταστηματάρχες για την ορθή χρήση του
μπλε κάδου.
Σε καταστήματα μαζικής εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, καφέ)
στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.
Σε πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής.
Σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συλλογής γυαλιού, η Ε.Ε.Α.Α. δημιούργησε ένα ειδικό δίγλωσσο ενημερωτικό έντυπο για τους πελάτες.
•
στον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο, οργανώνοντας την μετέπειτα περισυλλογή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων
υλικών
•
στο Φεστιβάλ «Σύμμαχος για τον Πλανήτη», με στόχο
την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίηση των
πολιτών για μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην Κοινωνία και το Περιβάλλον
•
στα Φεστιβάλ των Special Olympics
•
στον 33ο αγώνα δρόμου στο Άλσος Ψυχικού
•
στον καθαρισμό των δασών Γορίτσας, Σέιχ Σου και Νυμφαίας, σε συνεργασία με τους δήμους Βόλου, Κομοτηνής και Πευκών αντίστοιχα
•
στην Εβδομάδα Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του
Δ. Αθηναίων (πλατεία Κοτζιά)
•
σε εκδηλώσεις Δήμων για το Περιβάλλον (όπως π.χ.
Μαλακάσας, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Δημητρίου, Φιλοθέης κλπ),
•
σε πολιτιστικά δρώμενα και συναυλίες κατά τη διάρκεια
του Καλοκαιριού
•
σε ειδικά συνέδρια με σταντ και ενημερωτικό υλικό (π.χ.
CSR CONFERENCE, Energy Conference, Συμπόσιο Πλαστικά & περιβάλλον)
31
Παρακολουθείστε όλη τη διαδικασία
της Ανακύκλωσης στο εταιρικό βίντεο της
Ε.Ε.Α.Α. στο
www.herrco.gr
Σημαντικό μέλημά μας στην Ε.Ε.Α.Α.
είναι να εφαρμόζουμε το επιχειρησιακό
μας σχέδιο σε συνάρτηση με τις
ανάγκες των μελών μας, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των υπόλοιπων
συνεργατών μας, αλλά κυρίως
των δημοτών που στηρίζουν με τη
συμμετοχή τους το Σύστημά μας.
Ελπίζουμε ότι διαβάσατε με ενδιαφέρον
τον απολογισμό της 9ετούς δράσης μας
και παραμένουμε στη διάθεσή σας για
οποιοδήποτε σχόλιο ή διευκρίνιση.
Αννίτα Σιμοπούλου
Υπεύθυνη Τμήματος Marketing
και Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Χειμάρρας 5, Μαρούσι,
Τ.Κ. 15125, Αθήνα
Τηλ.: 210 8010962
Fax: 210 8012272
email: [email protected]
www.herrco.gr
Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.)
Χειμάρρας 5, Μαρούσι,
Τ.Κ. 15125
Tηλ.: 210 8010962-3
Fax: 210 8012272
ανακυκλωμένο χαρτί υψηλής ποιότητας
e-mail: [email protected]