close

Enter

Log in using OpenID

15o Διαγώνισμα

embedDownload
___
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο:
Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio
quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit
illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid
postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam
venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse,
etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte
mentiebatur:
<<Quid?>>inquit<<Ego
non
cognosco
vocem
tuam?>>Visne scire quid Nasica responderit? <<Homo es impudens.
Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi
ipsi non credis?>>
Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo
quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere:<<Ave,
Caesar, victor imperator>>. Caesaris multum interfuit corvum emere;
itaque viginti milibus sestertium eum emit. Id exemplum sutorem
quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam
frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere
solebat <<Oleum et operam perdidi>>. Tandem corvus salutationem
didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita
salutatione Caesar dixit: <<Domi satis salutationum talium audio>>.
Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: <<Oleum et operam
perdidi>>. Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti
nullam adhuc emerat.
(Μονάδες 40)
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
_________________________________________
1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις :
ostio : την κλητική του ενικού,
1
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
Φροντιστήριο
diebus : τη γενική του πληθυντικού,
corvum: την ονοµαστική του πληθυντικού,
mentem : την αιτιατική του πληθυντικού,
avem : την αφαιρετική του ενικού.
(Μονάδες 5)
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις :
impudens : την αφαιρετική του ενικού στο ίδιο γένος στους τρεις
βαθµούς και τη γενική του πληθυντικού του συγκριτικού βαθµού στο
ουδέτερο γένος,
multum : τη γενική του πληθυντικού του επιθέτου στο θηλυκό γένος στο
συγκριτικό βαθµό,
quid, quidam, haec, talium, tanti : την αιτιατική του άλλου αριθµού
στο ουδέτερο γένος.
(Μονάδες 10)
2. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους :
mentiebatur : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και του
µέλλοντα και της υποτακτικής του παρατατικού και του µέλλοντα (να
διατηρηθεί το γένος του υποκειµένου),
indignatus : τα απαρέµφατα της µέσης φωνής (να διατηρηθεί το γένος
και ο αριθµός του υποκειµένου).
(Μονάδες 7)
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους :
rediret : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα, της
υποτακτικής του ενεστώτα και της προστακτικής του µέλλοντα,
quaerenti : το απαρέµφατο του µέλλοντα στην άλλη φωνή,
vis : το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα και του
παρατατικού,
instituerat : το γ΄πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του µέλλοντα
2
___
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
στην ίδια φωνή,
doceret : την αφαιρετική του σουπίνου.
(Μονάδες 8)
3. α. Να αναλύσετε την παρακάτω µετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα
πρόταση εισαγόµενη µε τον ιστορικό σύνδεσµο cum: <<audita
salutatione>>.
(Μονάδες 4)
β. Να µετατρέψετε τις παρακάτω ενεργητικές συντάξεις σε παθητικές :
<<quid postea Nasica fecerit.>>, <<sutor, cupidus pecuniae, eum
Caesari attulit.>>
(Μονάδες 6)
γ. <<quid … responderit?>>, << Cum … rediret… >>: Να µετασχηµατίσετε τα ρήµατα των παραπάνω δευτερευουσών προτάσεων έτσι ώστε να
δηλώνουν τις άλλες χρονικές βαθµίδες διατηρώντας την εξάρτηση που
υπάρχει.
(Μονάδες 6)
4. α. <<iussu>>, <<diebus>>, <<Romam>>, <<Caesaris>>, <<tanti>> :
Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις.
(Μονάδες 5)
β. <<cum… quaererem>> , <<ut…salutationem>>: Να δώσετε κάθε
δυνατό στοιχείο για την συντακτική αναγνώριση των δευτερευουσών
προτάσεων (είδος, εισαγωγή, έγκλιση, χρόνος, εξάρτηση, συντακτική
θέση) .
( Μονάδες 9)
3
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
Φροντιστήριο
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ___________________________________________
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Όταν ο Πόπλιος Κορνήλιος Νασικάς πήγε στον Έννιο τον ποιητή και η
υπηρέτρια είπε σ' αυτόν που ζητούσε τον Έννιο από την πόρτα ότι αυτός δεν
ήταν στο σπίτι, ο Νασικάς κατάλαβε ότι εκείνη είπε αυτό µε διαταγή του
αφεντικού (της) και ότι εκείνος ήταν µέσα. Μάθε τώρα τι έκανε µετά ο
Νασικάς. Όταν λίγες µέρες αργότερα ο Έννιος πήγε στο Νασικά και ζητούσε
αυτόν από την πόρτα, ο Νασικάς φώναξε ότι δεν ήταν στο σπίτι, αν και ήταν
στο σπίτι. Τότε ο Έννιος αγανακτισµένος που ο Νασικάς έλεγε ψέµατα τόσο
φανερά, είπε: <<Τι; Εγώ δεν γνωρίζω τη φωνή σου;>> (Μήπως) θέλεις να
µάθεις τι απάντησε ο Νασικάς; <<Είσαι αναιδής άνθρωπος. Όταν σε ζητούσα
εγώ, πίστεψα στην υπηρέτριά σου ότι εσύ δεν ήσουν σπίτι · εσύ δεν πιστεύεις
εµένα τον ίδιο;>>
Όταν ο Οκταβιανός επέστρεφε στη Ρώµη µετά τη νίκη στο Άκτιο, τον
προϋπάντησε κάποιος άνθρωπος που κρατούσε (κρατώντας) κοράκι· το είχε
διδάξει να λέει αυτά:<<Χαίρε, Καίσαρα, νικητή στρατηγέ>>. Ο Καίσαρας
ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει το κοράκι· το αγόρασε λοιπόν για είκοσι
χιλιάδες σηστερτίους. Αυτό το παράδειγµα παρακίνησε κάποιον παπουτσή να
διδάξει σε ένα κοράκι όµοιο (ίδιο) χαιρετισµό. Για πολύ καιρό µάταια κόπιαζε
(µαταιοπονούσε)· κάθε φορά που το πουλί δεν απαντούσε, ο παπουτσής
συνήθιζε να λεει: <<Το λάδι και τον κόπο µου έχασα (κρίµα στον κόπο µου)
>>. Επιτέλους το κοράκι έµαθε το χαιρετισµό και ο παπουτσής, επιθυµώντας
χρήµατα, το έφερε στον Καίσαρα. Όταν άκουσε το χαιρετισµό ο Καίσαρας
είπε: <<Σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους (σαν κι αυτόν) χαιρετισµούς>>. Τότε
ήλθαν στο νου του κορακιού τα λόγια του κυρίου του: <<Το λάδι και τον
κόπο µου έχασα (κρίµα στον κόπο µου)>>. Στα λόγια αυτά ο Αύγουστος
γέλασε και αγόρασε το πουλί τόσο, όσο δεν είχε αγοράσει κανένα µέχρι τότε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. α. ostium, dierum, corvi, mentes/-is, avi/-e
β. impudenti, impudentiore, impudentissimo, impudentiorum, plurium, quae,
quaedam, hoc, tale, tanta
4
___
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
2. α.mentiris/-re, mentieris/-re, mentireris/-re, mentiturus sis, indignari,
indignatum esse, indignatum fore
β. redibunt, redeant, redeunto, quaesitum iri, velis, velles, instituunto,
doctu
3. α. << cum Caesar audivisset salutationem>>
β. <<quid postea a Nasica factum sit.>> , <<a sutore, cupido pecuniae, is
Caesari allatus est.>>
γ. <<respondeat, responsurus sit >>, << redisset >>
4. α. iussu είναι αφαιρετική του εσωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο
dixisse, diebus είναι αφαιρετική του µέτρου ή της διαφοράς στο post,
Romam είναι απρόθετη αιτιατική της κατεύθυνσης επειδή είναι όνοµα
πόλης στο rediret, Caesaris είναι γενική του ενδιαφεροµένου προσώπου
στο interfuit, tanti είναι γενική της αξίας (αφηρηµένη) στο emit.
β. <<cum…quaererem>> : ∆ευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική
πρόταση, ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο credidi.
Εισάγεται µε τον ιστορικό ή διηγηµατικό σύνδεσµο cum που χρησιµοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος και εξαρτάται πάντα από
ιστορικό χρόνο (credidi : παρακείµενος). Εκφέρεται µε υποτακτική γιατί
ο ιστορικός cum υπογραµµίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας
µε την κύρια πρόταση, δηµιουργεί µια σχέση αιτίου και αιτιατού
ανάµεσά τους. Είναι φανερός ο ρόλος του υποκειµενικού στοιχείου που
υπάρχει στην υποτακτική, χρόνου παρατατικού(quaererem) και δηλώνει
το σύγχρονο.
<<ut … salutationem>>: ∆ευτερεύουσα ονοµατική ουσιαστική
βουλητική πρόταση, ως έµµεσο αντικείµενο στο incitavit. Εισάγεται µε
τον βουλητικό σύνδεσµο ut γιατί είναι καταφατική. Εκφέρεται µε
υποτακτική γιατί το περιεχόµενό της είναι απλώς επιθυµητό, χρόνου
παρατατικού (doceret) επειδή εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (incitavit:
παρακείµενος), υπάρχει ιδιοµορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων,
η βούληση είναι ιδωµένη τη στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό του
οµιλητή (συγχρονισµός της κύριας µε τη δευτερεύουσα πρόταση) και όχι
τη στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής της.
Επιµέλεια : Ροδόλφου Κορίνα
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content