Πποτεινόμενα Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων Λατινικά Θεωπητικήρ

Πποτεινόμενα Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
Λατινικά Θεωπητικήρ Κατεύθςνσηρ
6-4-2015
Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα.
Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium
eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret
parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis
non respondebat, sutor dicere solebat “Oleum et operam perdidi”.
……………………………………………………………………………………….....
Quod
ut
praedōnes
animadvertērunt,
abiectis
armis
ianuae
appropinquavērunt et clarā voce Scipiōni nuntiavērunt (incredibile audītu!)
virtūtem eius admirātum se venisse. Haec postquam domestici Scipiōni
rettulērunt, is fores reserāri eosque intromitti iussit.
……………………………………………………………………………………….....
Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus
cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.
Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae
adliget et intra castra abiciat.
ΜΟΝΑΔΕΣ 40
Παρατηρήσεις
Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις και φράσεις:
multum: το επίρρημα στο συγκριτικό βαθμό
corvum: δοτική ενικού αριθμού
sestertium: γενική ενικού αριθμού
Id: αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος
parem: ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
Diu: το επίρρημα στον υπερθετικό βαθμό
avis: αιτιατική ενικού αριθμού
praedōnes: δοτική πληθυντικού αριθμού
clarā: ο ίδιος τύπος στο συγκριτικό βαθμό
virtūtem: γενική πληθυντικού αριθμού
se: γενική ενικού αριθμού στο ίδιο πρόσωπο
nostra: ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος
conscriptam: ονομαστική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος
Graecis: αφαιρετική πληθυντικού αριθμού
Legatum: αφαιρετική ενικού αριθμού
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους.
interfuit: το γ’ ενικό στην Υποτακτική Παρατατικού
emere: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην άλλη φωνή
incitavit: το β΄ πληθυντικό στην Προστακτική Ενεστώτα στην άλλη φωνή
respondebat : το α΄ πληθυντικό στην Οριστική Μέλλοντα στην ίδια φωνή
solebat: το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπ΄ όψιν το Υποκ.)
abiectis: το β΄ ενικό στην Προστακτική Ενεστώτα στην άλλη φωνή
admirātum: το γ’ ενικό στην Οριστική Ενεστώτα
rettulērunt:το σουπίνο σε αφαιρετική πτώση
intromitti: το α΄ ενικό στην Υποτακτική Ενεστώτα της Ενεργητικής
Περιφραστικής Συζυγίας
iussit: το γ’ ενικό στην Προστακτική Μέλλοντα στην ίδια φωνή
cognoscantur: το γ’ ενικό στην Υποτακτική Υπερσυντελίκου (να ληφθεί
υπ΄ όψιν το γένος του Υποκ.)
conscriptam: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή
mittit: το γ’ πληθυντικό στην Οριστική Παρακειμένου
adire: γενική ενικού της μετοχής Ενεστώτα στο θηλυκό γένος
adliget: το β΄ πληθυντικό στην Προστακτική Μέλλοντα στην ίδια φωνή
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
Caesaris, sestertium, corvum, salutationem, frustra, abiectis, admirātum,
fores, epistula, ab hostibus, legatum.
ΜΟΝΑΔΕΣ 11
Γ1β. abiectis armis: να μετατρέψετε τη μετοχή στην αντίστοιχη
δευτερεύουσα πρόταση, η οποία να εισάγεται με τον ιστορικό-διηγηματικό
σύνδεσμο cum.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
Γ2α. ut corvum doceret parem salutationem: να αναγνωρίσετε το είδος της
πρότασης (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα
1), να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1) και να
δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδα 1).
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
Γ2β. … sutor dicere solebat “Oleum et operam perdidi: να μετατρέψετε τον
ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση «Sutor sentit».
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
Γ2γ. Legatum monet … abiciat: να εντοπίσετε τον εξαρτημένο υποθετικό
λόγο (μονάδα 1), να τον μετατρέψετε σε ανεξάρτητο (μονάδες 4), να τον
χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του (μονάδα 1) και να σχηματίσετε
υποθετικό λόγο που να δηλώνει αντίθετο του πραγματικού στο παρελθόν
(μονάδες 2).
(ΜΟΝΑΔΕΣ 8)
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!