∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Γ
08 – 09 - 2009
1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ∆ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773
2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888
3o Αρχιµήδους 22 & Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), τηλ: 210-9643433
4ο Θεοµήτορος 60 (Άλιµος), τηλ: 210-9859810
e-mail: [email protected]
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ
A. Να µεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσµατα :
Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam
praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus : is Gallos
iam abeuntes secutus est : quibus interemptis aurum omne recepit. Quod
illic appensum civitati nomen dedit : nam Pisaurum dicitur, quod illic
aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen
rogatus reversus est.
...................................................................................................................
Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur : « Quid?»
inquit «Ego non cognosco vocem tuam?». Visne scire quid Nasica
responderit?
« Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae
credidi te domi non esse ; tu mihi ipsi non credis?».
(40 µόρια)
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω
λέξεις :
aequo iure : την ονοµαστική ενικού
digtator : τη δοτική πληθυντικού
civitati : τη γενική πληθυντικού
nomen : την αιτιατική πληθυντικού
vocem : τη γενική ενικού
homo impudens : την αφαιρετική ενικού
(8 µόρια)
β. qui : την ονοµαστική πληθυντικού θηλυκού γένους
is : τη δοτική πληθυντικού
hoc : την αφαιρετική ενικού αρσενικού γένους
quid : την ονοµαστική ενικού αρσενικού γένους
ego : τη γενική πληθυντικού
te : την αιτιατική πληθυντικού
ipsi : τη γενική ενικού
(7 µόρια)
2. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω
ρηµατικούς τύπους (να ληφθεί υπ’όψιν το υποκείµενο όπου χρειάζεται) :
est factus : το α’ πληθυντικό οριστικής µέλλοντα
secutus est : το απαρέµφατο µέλλοντα
recepit : το γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
dedit : το β’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
dicitur : το β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ.
rediit : το β’ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
visne : το γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα
responderit : το γ’ πληθυντικό υπερσυντελίκου στην ίδια έγκλιση
(8 µόρια)
β. reversus est : να γίνει χρονική αντικατάσταση στην υποτακτική, στο
πρόσωπο και στη φωνή που βρίσκεται
(5 µόρια)
cognosco : να γραφούν τα απαρέµφατα παρακειµένου Ε.Φ. και µέλλοντα
Μ.Φ.
(2 µόρια)
3. α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και
φράσεων :
propter praedam, iure, absens, dictator, interemptis, civitati, tum,
scire, te, domi.
(10 µόρια)
β. scire, non esse : να βρείτε τα υποκείµενα των απαρεµφάτων και να
αιτιολογήσετε την πτώση τους.
(4 µόρια)
γ. cum te quaererem : να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, τον τρόπο
εισαγωγής της, να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς της
(4 µόρια). Να τρέψετε την πρόταση έτσι ώστε να δηλώνει το
προτερόχρονο στο παρελθόν (2 µόρια).
(6 µόρια)
δ. quod Nasica tam aperte mentiebatur : να αναγνωρίσετε και να
αιτιολογήσετε το είδος της πρότασης, να βρείτε το συντακτικό της ρόλο
και την έγκλιση εκφοράς της.
(4 µόρια)
ε. Quod civitati nomen dedit : να τραπεί η ενεργητική σύνταξη σε
παθητική
(3 µόρια)
στ. (Tu) homo es impudens : να κάνετε απαρεµφατική σύνταξη µε εξάρτηση
“Nasica respondit”
(3 µόρια)