close

Enter

Log in using OpenID

- HERING dd Široki Brijeg

embedDownload
OPĆI PODACI
od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
Opis
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA
Punu i skraćenu firmu emitenta
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)
Broj telefona i telefaksa
E-mail adresa
Internet stranica
Djelatnost emitenta
Broj uposlenih u emitentu
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani
od strane vanjskog revizora
Ime i prezime članova odbora za reviziju
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i
uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu
emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi
Obrazac OEI-PD
Tabela A
Sadržaj
01-740-4270
HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg; HERING d.d. Široki Brijeg
88220 Široki Brijeg, Provo bb
tel: 039 701 587, 701 588; fax: 039 701 586
[email protected]
www.hering.ba
projektiranje i graditeljstvo
198
Podružnica Sarajevo; Podružnica Jajce, Glavna Podružnica Ploče
Revizija d.o.o. Široki Brijeg
Polugodišnji izvještaj za period od 01.01. do 30.06.2013. godine nije revidiran
Grgo Mikulić, Ružica Mikulić, Marica Rezić
Predsjednik: Mario Jurišić; članovi Tina Ćavar, Zlatko Čerkez
Direktor: Ladislav Bevanda; Izvršni direktor: Slavica Bevanda
Član Uprave: Ladislav Bevanda 19568 ili 95,93 %;
Nadzorni odbor: Mario Jurišić 210 ili 1,03 %;
Tina Ćavar 35 ili 0,17 %; Zlatko Čerkez 125 ili 0,61 %
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda
9
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum
20.398 dionica, nominalne vrijednosti 150,00 KM
izvještajnog perioda
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik
Ladislav Bevanda
više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda
4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU
EMITENTA
Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili
vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih Hering d.o.o. Ploče, Trg bana Jelačića 4; Mostarprojekt d.o.o. Mostar; Q-inženjering d.o.o. Usora
jedinica/predstavništava emitenta
5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM
PERIODU
Datum i mjesto održavanja
21.06.2013. u Širokom Brijegu
Dnevni red skupštine
Izbor radnih tijela Skupštine (Presjedavajućeg i dva
ovjerovitelja zapisnika); Donošenje odluke o usvajanju
godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2012 godinu,
koja uključuje financijsko izvješće, Izvješće vanjskog revizora, Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Odbora
za reviziju; Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2012. godinu; Usvajanje plana poslovanja za 2013.
godinu; Donošenje odluke o prestanku rada Hering d.d. Široki Brijeg-Glavna Podružnica Ploče; Izbor
vanjskog revizora za 2013 godinu
Značajne odluke donesene na skupštini
Izabran Predsjedavatelj Skupštine i dva ovjerovitelja
zapisnika; Donesena Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2012. godinu, koja
uključuje
financijsko izvješće, Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće
Odbora za reviziju; Donesena Odluka o rasporedu dobiti za 2012. godinu;
Usvojen plan poslovanja za 2013. godinu; Donesena Odluka o prestanku rada Hering d.d. Široki BrijegGlavna Podružnica Ploče;
Izabran vanjski revizor za 2013. godinu.
6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU
Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira
Nije bilo
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog
putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;
Nije bilo emisije
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne
imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Nema.
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na
stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale
Nema promjena za preko 10%
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od
10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na Povećanje dobiti u odnosu na dobit iz prethodnog perioda je rezultat povećanja prihoda.
to uticale
U Širokom Brijegu, 20.08.2013. godine
Direktor emitenta:
Ladislav Bevanda
Obrazac OEI-PD
Tabela B
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
JIB:
Matični broj:
HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg
Provo bb, 88220 Široki Brijeg
41.20
4272011640006
64-02-0002-08
BILANS USPJEHA
od 01.01.2013. do 30.06.2013 godine
- u KMBilješka
Grupa konta,
konto
1
60
POZICIJA
2
I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Poslovni prihodi (202+206+210+211)
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
Oznaka
za AOP
3
Tekuća
godina
5
4
2
2
0
0
1
2
600
a) Prihodi od prodaje robe povezanim
pravnim licima
2
0
3
601
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem
tržištu
c) Prihodi od prodaje robe na stranom
tržištu
2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)
2
0
4
2
0
5
2
0
6
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim
pravnim licima
b) Prihodi od prodaje učinaka na
domaćem tržištu
c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom
tržištu
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i
učinaka
4. Ostali poslovni prihodi
2
0
7
2
0
8
2
0
9
2
1
0
2
1
1
Poslovni rashodi
(213+214+215+219+220+221+222223+224)
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Materijalni troškovi
3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja
(216 do 218)
a) Troškovi plaća i naknada plaća
zaposlenima
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i
prava zaposlenih
c) Troškovi naknada ostalim fizičkim
licima
4. Troškovi proizvodnih usluga
2
1
2
2
2
5. Amortizacija
6. Troškovi rezervisanja
7. Nematerijalni troškovi
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
602
61
610
611
612
62
65
50
51
52
520, 521
523, 524
527, 529
53
540 do 542
543 do 549
55
poveć.11 i 12, ili
595
IZNOS
Prethodna
godina
6
27.294.912
230.952
17.427.963
230.952
27.063.960
17.427.963
27.063.960
17.427.963
2
25.701.420
16.890.211
1
1
1
3
4
5
230.952
10.731.894
2.079.005
6.437.429
2.089.410
2
1
6
1.429.229
1.418.738
2
1
7
648.480
668.272
2
1
8
1.296
2.400
2
1
9
8.054.079
7.261.554
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2
3
438.530
3.400.000
766.960
519.229
582.589
smanj.11 i 12, ili Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
596
2
2
4
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)
2
2
5
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)
2
2
6
2
2
2
2
2
2
9
3. Pozitivne kursne razlike
4. Prihodi od efekata valutne klauzule
5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih
ulaganja
6. Ostali finansijski prihodi
Finansijski rashodi (235 do 239)
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa
povezanim pr. licima
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule
5. Ostali finansijski rashodi
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)
2
2
2
3
3
3
0
1
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234227)
Dobit redovne aktivnosti (225-226+240241) > 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240241) < 0
1.593.492
537.752
1.532
8.084
122
596
3
4
5
1.410
651.368
7.488
318.319
3
3
3
3
4
6
7
8
9
0
623.647
316.511
1.808
2
4
1
649.836
310.235
2
4
2
943.656
227.517
2
4
3
Ostali prihodi i dobici , osim iz osnova
stalnih sredstava namijenjenih prodaji i
obustavljenog poslovanja (245 do 253)
2
4
449.913
1.051.352
670
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava
2
4
5
671
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina
2
4
6
672
674
2
2
4
4
7
8
675
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava
4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i
vrijednosnih papira
5. Dobici od prodaje materijala
2
4
9
676
6. Viškovi
2
5
0
677
678
7. Naplaćena otpisana potraživanja
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od
rizika
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i
ostali prihodi
Ostali rashodi u gubici , osim iz osnova
stalnih sredstava namijenjenih prodaji i
obustavljenog poslovanja (255 do 263)
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih
sredstava
2. Gubici od prodaje i rashodovanja
investicijskih nekretnina
3. Gubici od prodaje i rashodovanja
bioloških sredstava
2
2
5
5
1
2
2
5
3
454
2.947
2
5
4
404.513
1.038.291
2
5
5
2
5
6
2
5
7
66
660
661
662
663
664
669
56
560
561
562
563
569
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Finansijski prihodi (228 do 233)
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih
lica
2. Prihodi od kamata
7
8
27.721
OSTALI PRIHODI I RASHODI
67
bez 673
679
57
bez 573
570
571
572
4
572.217
449.459
476.188
569.284
574
4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i
vrijednosnih papira
5. Gubici od prodaje materijala
6. Manjkovi
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i
otpisa potraživanja
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali
rashodi
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda
(244-254)
2
5
8
2
2
2
2
5
6
6
6
9
0
1
2
2
6
3
2
6
4
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i
rashoda (254-244)
PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA
VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih
sredstava namijenjenih prodaji i sredstava
obustavljenog poslovanja)
2
6
5
Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti
(267 do 275)
2
6
6
680
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
nematerijalnih sredstava
2
6
7
681
2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih
stalnih sredstava
2
6
8
682
3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
investicijskih nekretnina za koje se
obračunava amortizacija
4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
bioloških sredstava za koja se obračunava
amortizacija
2
6
9
2
7
0
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
dugoročnih finansijskih plasmana i
finansijskih sredstava raspoloživih za
prodaju
6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha
2
7
1
2
7
2
7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
kratkoročnih fin. plasmana
8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
kapitala (negativni goodwill)
9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
ostalih sredstava
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti
(277 do 284)
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih
sredstava
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih
stalnih sredstava
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje
se obračunava amort.
2
7
3
2
7
4
2
7
5
2
7
6
2
7
7
2
7
8
2
7
9
2
8
0
584
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za
koja se obračunava amort.
5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih
finansijskih plasmana i finansijskih
sredstava raspoloživih za prodaju
2
8
1
585
6. Umanjenje vrijednosti zaliha
2
8
2
575
576
577
578
579
68 bez 688
683
684
685
686
687
689
58 bez 588
580
581
582
583
404.513
425.422
43.585
45.400
13.061
586
7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih
finansijskih plasmana
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava
2
8
3
2
8
4
dio 64
Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih
sredstava (286 do 288)
2
8
5
640
Povećanje vrijednosti investicijskih
nekretnina koje se ne amortizuju
Povećanje vrijednosti bioloških sredstava
koja se ne amortizuju
Povećanje vrijednosti ostalih stalnih
sredstava koja se ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih
sredstava (290 do 292)
2
8
6
2
8
7
2
8
8
2
8
9
Smanjenje vrijednosti investicijskih
nekretnina koje se ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava
koja se ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih
sredstava koja se ne amortizuju
Dobit od usklađivanja vrijednosti (266276+285-289) > 0
Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266276+285-289) < 0
2
9
0
2
9
1
2
9
2
2
9
3
2
9
4
Prihodi iz osnova promjene
računovodstvenih politika i ispravki
neznačajnih grešaka iz ranijih perioda
Rashodi iz osnova promjene
računovodstvenih politika i ispravki
neznačajnih grešaka iz ranijih perioda
DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG
POSLOVANJA
2
9
5
2
9
6
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza
2
9
2
9
8
dio 721
POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG
POSLOVANJA
Porezni rashodi perioda
2
9
9
dio 722
Odloženi porezni rashodi perioda
3
0
0
dio 722
Odloženi porezni prihodi perioda
NETO DOBIT ILI GUBITAK
NEPREKINUTOG POSLOVANJA
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297298-299-300+301) > 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297298-299-300+301) < 0
DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG
POSLOVANJA
3
0
1
3
0
2
3
0
3
589
641
642
dio 64
643
644
645
690, 691
590, 591
7
989.056
240.578
98.906
24.057
890.150
216.521
(242-243+264-265+293-294+295-296) > 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije
poreza
(242-243+264-265+293-294+295-296) < 0
673 i 688
573 i 588
dio 72
723
3
0
4
3
0
5
3
0
6
Gubitak od prekinutog poslovanja (305304)
Porez na dobit od prekinutog poslovanja
3
0
7
3
0
8
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306307-308) > 0
3
0
9
Neto gubitak od prekinutog poslovanja
(306-307-308) < 0
NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
3
1
0
Neto dobit perioda (302-303+309-310) > 0
3
1
1
Neto gubitak perioda (302-303+309-310) <
0
Međudividende i druge raspodjele dobiti u
toku perioda
3
1
2
3
1
3
3
1
4
3
1
5
3
1
6
3
1
7
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih
primanja
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite
novčanog toka
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici
utvrđeni direktno u kapitalu
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U
KAPITALU (322 do 326)
3
1
8
3
1
9
3
2
0
3
2
1
1. Gubici od promjene fer vrijednosti
finansijsih sredstava raspoloživih za
prodaju
2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih
izvještaja inostranog poslovanja
3
2
2
3
2
3
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih
primanja
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite
novčanog toka
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici
utvrđeni direktno u kapitalu
3
2
4
3
2
5
3
2
6
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i
usklađivanja vrijednosti sredstava
namijenjenih prodaji i obustavljenog
poslovanja
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i
usklađivanja vrijednosti sredstava
namijenjenih prodaji i obustavljenog
poslovanja
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT
ILI GUBITAK
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U
KAPITALU (315 do 320)
1. Dobici od realizacije revalorizacionih
rezervi stalnih sredstava
2. Dobici od promjene fer vrijednosti
finansijsih sredstava raspoloživih za
prodaju
3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih
izvještaja inostranog poslovanja
890.150
216.521
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza
(314-321)
3
2
7
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza
(321-314)
3
2
8
Obračunati odloženi porez na ostalu
sveobuhvatnu dobit
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328329) > 0
3
2
9
3
3
0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328329) < 0
3
3
1
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda
(311-312+330-331) > 0
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda
(311-312+330-331) < 0
3
3
2
3
3
3
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu
(311 ili 312)
a) vlasnicima matice
b) vlasnicima manjinskih interesa
3
3
4
3
3
3
3
5
6
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema
vlasništvu (332 ili 333)
3
3
a) vlasnicima matice
b) vlasnicima manjinskih interesa
Zarada po dionici:
a) obična
b) razrijeđena
3
3
3
3
3
Prosječan broj zaposlenih:
- na bazi sati rada
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca
3
3
U Širokom Brijegu
Dana20.08.2013.
890.150
216.521
890.150
216.521
7
890.150
216.521
3
3
4
4
4
8
9
0
1
2
890.150
216.521
890.150
216.521
4
4
3
4
198
195
M.P.
Direktor
Ladislav Bevanda
Obrazac OEI-PD
Tabela C
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
JIB:
Matični broj:
HERING d.d.za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg
Provo bb, 88220 Široki Brijeg
41.20
4272011640006
64-02-0002-08 (stari broj 1-1073)
BILANS STANJA
- u KM
Oznaka
za AOP
Grupa konta,
konto
POZICIJA
IZNOS
tekuće godine
Bilješka
Bruto
01
010
011
012
013, 014
015, 017
02
020
021
022 do 024
026
025, 027
03
04
040
041
042
045, 047
05
06
060
061
062
063
064
065
066
068
07
070
071 do 078
091, 098
090
10 do 15
10
11
12
13
14
15
20
20 bez 207
207
21, 22, 23
210
211
212
22
23
24
240
241
242
243, 244
245
246
248
27
28 bez 288
288
290
88
2
AKTIVA
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
(002+008+014+015+020+021+030+033)
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
3. Goodwill
4. Ostala nematerijalna sredstva
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
5. Stambene zgrade i stanovi
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
4
3
III. Investicijske nekretnine
IV. Biološka sredstva (016 do 019)
1. Šume
2. Višegodišnji zasadi
3. Osnovno stado
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi
V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva
VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima
4. Dugoročni krediti dati u zemlji
5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica
2. Ostala dugoročna potraživanja
VIII. Dugoročna razgraničenja
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA
C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
3. Gotovi proizvodi
4. Roba
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno
6. Dati avansi
II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni
plasmani (044+047+053+061+062)
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)
a) Gotovina
b) Gotovinski ekvivalenti
2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)
a) Kupci - povezana pravna lica
b) Kupci u zemlji
c) Kupci u inostranstvu
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
e) Druga kratkoročna potraživanja
3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
b) Kratkoročni krediti dati u zemlji
c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo
d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti
g) Ostali kratkoročni plasmani
4. Potraživanja za PDV
5. Aktivna vremenska razgraničenja
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)
Vanbilansna aktiva
Ukupno aktiva (065+066)
5
2
A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117122-127)
Ispravka
vrijednosti
6
NETO (5 – 6)
7
8
0
0
1
22.054.142
7.479.097,00
14.575.045,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
29.725,00
27.182,00
2.543,00
29.725,00
27.182,00
2.543,00
21.005.950,00
476.564,00
1.710.764,00
17.243.073,00
1.136.200,00
439.349,00
7.451.915,00
13.554.035,00
476.564,00
1.630.647,00
9.983.116,00
1.024.359,00
439.349,00
12.521.277,00
476.564,00
1.630.647,00
9.136.407,00
1.024.359,00
253.300,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
685.101,00
60.049,00
685.101,00
60.049,00
283.772,00
60.049,00
625.052,00
625.052,00
223.723,00
333.366,00
333.366,00
400.038,00
22.395.131,00
1.024.271,00
103.289,00
22.395.131,00
1.024.271,00
103.289,00
15.820.668,00
3.380.938,00
2.459.956,00
920.982,00
920.982,00
920.982,00
21.370.860,00
21.370.860,00
12.439.730,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
1.465.118,00
1.465.118,00
1.465.118,00
1.465.118,00
843.462,00
843.462,00
15.244.107,00
15.244.107,00
7.595.268,00
14.359.675,00
14.359.675,00
6.971.989,00
449.130,00
435.302,00
3.086.949,00
449.130,00
435.302,00
3.086.949,00
403.559,00
219.720,00
2.744.646,00
3.086.949,00
3.086.949,00
2.744.646,00
1.574.686,00
1.574.686,00
1.256.354,00
1
4
0
PASIVA
1
IZNOS
prethodne
godine (neto)
3
80.117,00
7.259.957,00
111.841,00
13.205.087,00
44.449.273,00
7.479.097,00
36.970.176,00
29.025.755,00
44.449.273,00
7.479.097,00
36.970.176,00
29.025.755,00
Iznos predhodne godine
6
Iznos tekuće godina
5
1
6.989.288
6.099.138
30
300
302
I. Osnovni kapital (103 do 108)
1. Dionički kapital
2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću
1
1
1
0
0
0
2
3
4
303
304
305
309
31
320
3. Zadružni udjeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II. Upisani neuplaćeni kapital
III. Emisiona premija
IV. Rezerve (112+113)
1. Zakonske rezerve
2. Statutarne i druge rezerve
V. Revalorizacione rezerve
VI. Nerealizovani dobici
VII. Nerealizovani gubici
VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)
1. Neraspoređena dobit ranijih godina
2. Neraspoređena dobit izvještajne godine
3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina
4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
1. Gubitak ranijih godina
2. Gubitak izvještajne godine
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)
1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike
2. Dugoročna razgraničenja
C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima
4. Dugoročni krediti
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i
gubitka
7. Ostale dugoročne obaveze
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
E) KRATKOROČNE OBAVEZE
(141+149+155+156+160+161+162+163)
I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima
3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji
4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu
5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i
gubitka
7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači - povezana pravna lica
3. Dobavljači u zemlji
4. Dobavljači u inostranstvu
5. Ostale obaveze iz poslovanja
III. Obaveze iz specifičnih poslova
IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih
primanja zaposlenih (157 do 159)
1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća
2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
1
1
1
3
3
4
8
9
0
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
1
2
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
5
5
5
5
5
5
8
9
0
1
2
3
4
5
6
1
1
5
5
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
6
6
6
6
6
6
9
0
1
2
3
4
5
6
1
1
6
6
7
8
321
322
dio 33
dio 33
dio 33
34
340
341
342
343
35
350
351
352
353
360
dio 40
dio 40
dio 40
410
411
412
413, 414
415, 416
417
419
408
42
420
421
422
423
424, 425
427
429
43
430
431
432
433
439
44
45
450 do 452
453 do 455
456 do 458
46
47
48 bez 481
481
49 bez 495
495
89
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
V. Druge obaveze
VI. Obaveze za PDV
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
VIII. Obaveze za porez na dobit
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
POSLOVNA PASIVA
(101+128+131+139+140+164+165)
Vanbilansna pasiva
Ukupno pasiva (166+167)
U Širokom Brijegu
Dana, 20.08.2013.
3.059.700
3.069.700
3.059.700
3.059.700
764.925
764.925
764.925
764.925
3.164.663
2.274.513
890.150
2.274.513
1.552.790
721.723
3.400.000
3.400.000
623.836
567.325
124.843
498.993
286.064
281.261
25.957.052
6.166.138
22.359.292
3.550.000
6.166.138
3.550.000
18.862.813
3.592.985
18.172.951
4.956.669
15.245.735
24.093
13.196.472
19.810
270.931
270.931
223.285
223.285
558.264
332.865
98.906
80.191
36.970.176
29.025.755
36.970.176
29.025.755
M.P.
Direktor
Ladislav Bevanda
Obrazac OEI-PD
Tabela D
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
JIB:
Matični broj:
HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg
Provo bb, 88220 Široki Brijeg
41.20
4272011640006
64-02-0002-08 (stari broj 1-1073)
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
INDIREKTNA METODA
za period od 01.01. do 30.06.2013. godine
u KM
IZNOS
R.Br.
OPIS
1
2
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1.
Neto dobit (gubitak) za period
Usklađenje za:
Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih
sredstava
Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava
2.
3.
4.
Bilješka
3
Ozn.
Oznaka za AOP
(+,-)
5
4
4
0
1
Tekuća godina
Prethodna godina
6
7
890.150
216.521
438.530
519.229
+
+(-)
5.
Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih
sredstava
Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava
+
+(-)
6.
Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava
+(-)
7.
8.
+(-)
+(-)
9.
Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika
Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski
tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti
Ukupno (2 do 8)
10.
11.
Smanjenje (povećanje) zaliha
Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje
+(-)
+(-)
4
0
2
438.530
519.229
2.356.667
-7.637.686
-3.448.144
-2.099.701
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja
Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja
Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima
Povećanje (smanjenje) drugih obaveza
Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih
Ukupno (10 do 16)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
-215.875
66.672
689.863
291.760
1.585.956
1.339.924
3.938.650
4
0
3
-4.448.599
-1.855.227
4
0
4
-3.119.919
-1.119.477
549.890
569.284
18.
Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)
19.
20.
B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)
Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
+
4
4
0
0
5
6
21.
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela
+
4
0
7
22.
23.
24.
25.
26.
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava
Prilivi iz osnova kamata
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)
+
+
+
+
4
4
4
4
4
0
0
1
1
1
8
9
0
1
2
438.530
569.284
111.360
1.986.521
273.144
27.
28.
29.
30.
Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih
-
4
4
4
4
1
1
1
1
3
4
5
6
1.473.831
512.690
25.048
248.096
31
Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)
4
1
7
32.
Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH
AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)
Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala
Prilivi iz osnova dugoročnih kredita
Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih
obaveza
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)
Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela
Odlivi iz osnova dugoročnih kredita
4
1
8
1.436.631
4
4
4
4
4
1
2
2
2
2
9
0
1
2
3
9.465.318
1.788.663
+
+
+
+
6.065.318
3.400.000
17.88.663
4
4
4
2
2
2
4
5
6
4.287.112
911.550
-
161.221
911.550
-
4
4
4
4
2
2
2
3
7
8
9
0
3.449.180
676.711
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
5.178.206
877.113
5.178.206
4.556.550
621.656
1.173.253
1.119.477
53.776
843.462
405.921
1.465.118
459.697
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
U
Dana
Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita
Odlivi iz osnova finansijskog lizinga
Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih
obaveza
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)
Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)
F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)
G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)
H. Gotovina na početku izvještajnog perioda
I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+5253)
Širokom Brijegu
20.08.2013.
+
-
296.140
M.P.
Direktor
Ladislav Bevanda
Obrazac OEI-PD
Tabela E
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
Matični broj:
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
DIREKTNA METODA
za period od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
u KM
IZNOS
R..Br.
OPIS
Bilješka
Oznaka
za AOP
1
A.
2
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH
AKTIVNOSTI
3
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
3.
4.
5.
III.
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)
Prilivi od kupaca i primljeni avansi
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)
Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi
Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih
primanja zaposlenih
Odlivi iz osnova plaćenih kamata
Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)
3
3
3
3
0
0
1
1
8
9
0
1
IV.
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)
3
1
2
B.
I.
GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH
AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)
3
1
3
1.
Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
3
1
4
4
2.
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela
3
1
5
3.
4.
5.
6.
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava
Prilivi iz osnova kamata
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih
plasmana
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)
3
3
3
3
1
1
1
1
6
7
8
9
3
2
0
1.
Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
3
2
1
2.
3.
4.
Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih
plasmana
Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)
3
3
3
2
2
2
2
3
4
3
2
5
3
2
6
3
2
7
II.
III.
IV.
C.
I.
Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)
GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH
AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)
1.
Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala
3
2
8
2.
3.
Prilivi iz osnova dugoročnih kredita
Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita
3
3
2
3
9
0
Tekuća godina
Prethodna godina
5
6
4.
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih
obaveza
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)
3
3
1
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
6
7
8
3
3
9
3
4
0
D.
E.
F.
Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela
Odlivi iz osnova dugoročnih kredita
Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita
Odlivi iz osnova finansijskog lizinga
Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih
obaveza
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327332)
Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332327)
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)
NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)
3
3
3
4
4
4
1
2
3
G.
NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)
3
4
4
H.
I.
Gotovina na početku izvještajnog perioda
Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
3
3
4
4
5
6
J.
Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
3
4
7
K.
Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343344+346-347)
3
4
8
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
IV.
U
Dana
Direktor
M.P.
Obrazac OEI-PD
Tabela F
HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg
Provo bb, 88220 Široki Brijeg
41.20
64-02-0002-08 (stari broj 1-1073)
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
Matični broj:
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji se završava na dan 30.06. 2013. godine
u KM
9 0 2
3. Efekti ispravki grešaka
4. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2011, odnosno 01.01.2012
godine (901±902±903)
9
UKUPNI KAPITAL (8+9)
6
764.925
MANJINSKI INTERES
5
UKUPNO (3+4±5±6±7)
4
Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni
gubitak
(MRS 16
Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i
statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama
3
3.059.700
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
2
9 0 1
Revalorizacione rezerve
MRS 21 i MRS 38)
1
1. Stanje na dan 31. 12. 2011. godine
Dionički kapital i udjeli u društvu sa
ograničenom odgovornošću
VRSTA PROMJENE NA KAPITALU
Oznaka za AOP
DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG
PRIVREDNOG DRUŠTVA
7
2.082.790
8
5.907.415
10
5.907.415
764.925
2.082.790
5.907.415
5.907.415
721.723
721.723
721.723
-530.000
-530.000
-530.000
9 0 3
9 0 4
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
6. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
9 0 5
9 0 6
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu
valutu prezentacije
9 0 7
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
9 0 8
9. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu
9 0 9
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće
gubitka
9 1 0
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje
osnovnog kapitala
9 1 1
12. Stanje na dan 31. 12. 2012, odnosno 01. 01. 20 13. god.
(904±905±906±907±908±909-910+911)
9 1 2
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama
9 1 3
14. Efekti ispravki grešaka
9 1 4
15. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2012.
odnosno 01. 01. 20 13. godine (912±913±914)
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
9 1 5
17. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
9 1 7
18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu
valutu prezentacije
9 1 8
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
9 1 9
20. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu
9 2 0
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće
gubitka
9 2 1
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje
osnovnog kapitala
9 2 2
23. Stanje na dan 30.06. 20 13 .godine
9 2 3
3.059.700
3.059.700
764.925
2.274.513
6.099.138
6.099.138
3.059.700
764.925
2.274.513
6.099.138
6.099.138
890.150
890.150
890.150
3.164.663
6.989.288
6.989.288
9 1 6
3.059.700
764.925
(915±916±917±918±919±920-921+922)
U Širokom Brijegu
M.P.
Dana, 20.08.2013. godine
Direktor
Ladislav Bevanda
Naziv emitenta:
Obrazac OEI-PD
Tabela G
Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka
prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F obrazca OEI-PD
Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka
U
,
Komentar ili zabilješka
godine
Direktor emitenta:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
252 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content