close

Enter

Log in using OpenID

Bilans uspjeha I

embedDownload
BILANS USPJEHA
za period od 01.01. do 31.12.2013.godine
Red.b
r.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
B
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
D
E
21
22
F
23
G
H
I
IZNOS
POZICIJA
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Poslovni prihodi (1+3+8)
1. Prihodi od prodaje robe (2)
b) Prihodi od prodaje robe na domadem tržištu
2. Prihodi od prodaje učinaka (4+5+6)
a)Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima
b)Prihodi od prodaje učinaka na domadem tržištu
c)Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
4. Ostali poslovni prihodi
Poslovni rashodi (9+10+11+15+16+18-19)
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Materijalni troškovi
3. Troškovi plada i ostalih ličnih primanja (12+13+14)
a) Troškovi plada i naknada plada zaposlenima
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima
4. Troškovi proizvodnih usluga
5. Amortizacija
6. Troškovi rezervisanja
7. Nematerijalni troškovi
Povedanje vrijednosti zaliha učinaka
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
Dobit od poslovnih aktivnosti (A-B)
Gubitak od poslovnih aktivnosti (B-A)
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Finansijski prihodi ( 21+22)
2. Prihodi od kamata
6. Ostali finansijski prihodi
Finansijski rashodi (23)
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
Dobit od finansijske aktivnosti (E-F)
Gubitak od finansijske aktivnosti (F-E)
Dobit redovne aktivnosti(C-D+G-H)>0
Tekuda godina Prethodna godina
9.634.198
832.124
832.124
8.706.221
8.579.236
781.079
781.079
7.747.786
8.706.221
7.747.786
95.853
9.509.489
825.630
5.804.320
1.827.937
1.425.469
327.623
74.845
533.852
293.396
44.772
219.140
39.558
50.371
8.528.366
766.164
5.186.051
1.710.046
1.328.006
304.268
77.772
441.178
270.945
124.709
50.870
7.719
267
5.161
492
7.452
4.669
51
154.994
1.012
7.719
51
5.110
132.428
55.980
J
K
24
25
26
27
28
L
29
30
31
M
N
O
10
P
11
R
S
12
T
U
F
H
Gubitak redovne aktivnosti (C-D+G-H)<0
OSTALI PRIHODI I RASHODI
Ostali prihodi i dobici
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava
5. Dobici od prodaje materijala
6. Viškovi
7. Napladena otpisana potraživanja
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi
Ostali rashodi i gubici
7.Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (K-L)
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (L-K)
Prihodi iz osnova usklađivanja vrij.sredstava (10)
9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava (11)
6. Umanjenje vrijednosti zaliha
Dobit od usklađivanja vrijednosti (O-P)>0
Gubitak od usklađivanja vrijednosti (P-O)<0
Prihodi/Rashodi iz ranijih godina
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (J+M+N+S+12)>0
POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA
Porezni rashodi perioda
NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA
Neto dobit neprekinutog poslovanja (T-U)>0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (T-U)<0
NETO DOBIT PERIODA
239.877
7.128
842
1.299
230.608
80.172
15.904
689
221.038
6.745
179.091
35.202
18.839
115.670
2.104
87.763
25.803
63.579
2.690
2.690
35.498
2.190
2.190
2.690
2.190
153.957
22.672
16.753
3.176
137.204
19.496
137.204
19.496
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
265 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content