close

Enter

Log in using OpenID

3. Tehnički uslovi za izvođenje radova

embedDownload
Tehni~ki uslovi za izvo|enje radova
Op{ti uslovi
Op{ti tehni~ki uslovi odnose se na sve vrste radova koji su
opisani u posebnim tehni~kim uslovima, ili u predra~unu, kao i na
radove koji bi se javili tokom rada i koji }e se na bilo koji
na~in prihvatiti jer su nu`no potrebni za izvo|enje cjelokupnog
ugovorenog projekta.
Du`nost
Izvo|a~a je da prije podno{enja ponude i po~etka radova
detaljno prou~i ove tehni~ke uslove, upozna se sa projektom i
terenom gradili{ta kako bi stekao jasnu predstavu o vrsti i obimu
radova i da, ukoliko to smatra potrebnim, pribavi u pismenom
obliku sva dodatna razrje{enja.
Svi radovi u predmjeru radova moraju se izvoditi u
punoj
saglasnosti sa tehni~kim opisom radova, op{tim tehni~kim uslovima,
zahtjevima projektnog zadatka, glavnom projektu, detaljima iz
projekta kao i prema zahtjevima nadzornog organa, odnosno va`e}im
tehni~kim uslovima i Jugoslovenskim standardima ( JUS ).
Jedini~ne cijene za svaku poziciju radova na koju se odnose ovi
tehni~ki uslovi predstavljaju ukupnu prodajnu vrijednost potpunog
izvr{enja radova po jedinici mjere, a prema odredbama ovih
tehni~kih uslova i opisima pozicija datih u predmjeru radova, tako
da jedini~na cijena obuhvata:
-
nabavku svog potrebnog materijala, mehanizacije i alata
-
sav rad potreban za izvr{enje pozicije rada
-
utro{ak svih vrsta energije, goriva i maziva
-
izradu i odr`avanje poslovnih i stambenih prostorija na
gradili{tu
-
obradu i ugradnju materijala prema tehni~kim uslovima i
propisima
-
osiguranje objekata i radne snage
-
odr`avanje izvedenih radova u ispravnom stanju do kona~ne
predaje
-
ra{~i{}avanje terena po zavr{etku radova
-
sve tro{kove oko ispitivanja
kvaliteta izvedenih radova
-
sve tro{kove izvo|a~eve re`ije, doprinose, takse i druge
da`bine
-
obezbje|enje nesmetanog odvijanja saobra}aja i obezbje|enje
osoblja i radnika na gradili{tu
-
obezbje|enje projekta betona i projekta izvedenog objekta,
uzoraka
radi
dokazivanja
1
Izvedeni radovi prima}e se i obra~unavati po metodama koje
garantuju ta~nost obima izvedenih radova. Ne}e se dopustiti
nikakava odstupanja od projektom utvr|enih koli~ina, izuzev
tolerancije predvi|ene va`e}im propisima.
Izvo|a~ je odgovoran
odobrenom projektu,
visina i dimenzija,
pribora i radne snage
za potpuno i ta~no izvo|enje radova prema
a odgovoran je i za ispravnost polo`aja,
kao i obezbje|enje potrebnih instrumenata,
koja je potrebna za mjerenje na gradili{tu.
Kontrola kvaliteta
Izvo|a~ }e svojim sredstvima vr{iti teku}a ispitivanja za svoje
potrebe, a prethodna ispitivanja izvr{i}e tako|e o svojem tro{ku,
preko ovla{}enih institucija, koje nijesu u sastavu izvo|a~a.
Kontrolna i sva druga ispitivanja vr{i Izvo|a~, a ona sadr`e:
-
kvalitet upotrijrbljenih materijala
-
kvalitet tehnologije gra|enja
-
kvalitet prera|enih materijala
-
kvalitet svje`e ugra|enog materijala
Ateste i sve podatke o prethodnim ispitivanjima i ugra|enom
materiajlu izvo|a~ stavlja nadzornom organu na raspolaganje, prije
po~etka radova.
Za kontrolu kvaliteta materijala i radova va`e JUS-a.
Prije ugradnje izvo|a~ }e dostaviti Nadzornom organu na odobrenje
sve uzorke predvi|ene tehni~kim uslovima i uzorke koje on tra`i.
Tokom izvo|enja radova Izvo|a~ je du`an da u cilju dokazivanja
kvaliteta izvedenih radova vr{i kontrolu izvedenih radova o svom
tro{ku, ako su ta ispitivanja predvi|ena tehni~kim uslovima,
odnosno opisom radova.
1. Pripremni radovi
1.1. ^i{}enje terena
Opis
Rad sadr`i ru{enje postoje}ih ograda sa odvozom na deponiju.
Pla}anje
1.2.1.Ru{enje postoje}ih ograda sa utovarom poru{enog materijala u
vozilo i odvozom na deponiju pla}a se po m poru{ene ograde.
2.
Zemljani
radovi
2
2.1.
Iskopi u materijalu III I IV kategorije
Opis radova
Rad obuhvata sve š{iroke otkope, svih vrsta zemljanih materijala
koji su predvi|eni projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem
iskopanog materijala u nasipe, deponije, ili u deponije za razne
potrebe, prema tome kako ć}e se materijali upotrebljavati pri
izvo|enju radova. U te radove uklju~eni su svi otkopi zasjeka,
usjeka, kao i š{iroki otkopi pri izvo|enju objekta. Sve iskope
treba izvr{iti prema profilima, opisanim
kotama, projektom
propisanim nagibima, uzimajući u obzir zahtjevane osobine za
namjensku upotrebu iskopanog materijala, a po ovim tehni~kim
uslovima.
Propisi za izvr{enje radova
JUS U.E1.010
Zemljani radovi na izgradnji puteva.
Mjerenje I pla}anje
Ovaj rad se mjeri I pla}a po m3 iskopanog I na deponiju odvezenog
materijala.
2.2. Iskop zemljanih kanala
Opis rada
Rad obuhvata iskop
zemljanih kanala sa odvozom vi{ka materijala
na deponiju. Kanali se kopaju
na potezima odre|enim projektom,
prema dimenzijama i kotama u projektu.
Mjerenje i pla}anje
Svi izvr{eni radovi na ovoj poziciji mjere se po m3 iskopanog
kanala.
2.3. Izrada nasipa
Opis
Rad na izradi nasipa obuhvata, razastiranje, fino i grubo
planiranje materijala u slojevima debljine d=30 cm nabijane te{kim
vibracionim i stati~kim valjcima. Sav rad mora biti izveden u
skladu sa projektom i tehni~kim uslovima za ove poslove. Za izradu
nasipa koristi se materijal iz iskopa sa trase puta. Kontrola
kvaliteta materijala za ugra|ivanje vr{i}e se po va`e}im propisima
po kojima se vr{i kontrola kvaliteta materijala:
-JUS U.B1. 010 - uzimanje uzoraka
-JUS U.B1. 012 - odre|ivanje vla`nosti tla
-JUS U.B1.014 - odre|ivanje specifi~ne te`ine
-JUS U.B1.016 - odre|ivanje zapreminske te`ine
3
-JUS U.B1.018 - odre|ivanje granulometrijskog sastava
-JUS U.B1.020 - odre|ivanje granica konzistencije
-JUS U.B1.024 - odre|ivanje sagorljivih i organskih materija
-JUS U.B1.038 - odre|ivanje optimalnog sadr`aja vode
Vla`nost materijala za ugradnju u nasip mora biti takva da se
mo`e pri sabijanju posti}i propisani kvalitet. Po{to se nasip radi
od kamenog materijala iz iskopa usjeka i zasjeka to jest od
nekoherentnog materijala, krupno}a zrna ne smije biti ve}a od 30
cm. Za nasip se mogu upotrebljavati oni materijali kod kojih je
dokazana stabilnost trupa puta.
Dovo`enje i nasipanje
Dovo`enje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljno tlo, ili
na ve} izvo|eni sloj nasipa mo`e po~eti tek po prijemu donjeg
sloja od strane nadzornog organa. Svaki sloj nasipa mora biti
razastrt
u
podu`nom
smjeru
horizontalno
ili
najvi{e
u
projektovanom nagibu nivelete puta. U popre~nom presjeku svaki
pojedini sloj mora imati jednostrani nagib 2-5 % radi odvajanja
atmosferskih voda, tako da se svaki sloj posle razastiranja mora
odmah uvaljati , a ravnost mora biti izvedena sa ta~no{}u 5 cm.
Kontrola kvaliteta
Propisi po kojima se vr{i kontrola:
-JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka
-JUS U.B1.012 - odre|ivanje vla`nosti tla
-JUS U.B1.016 - odre|ivanje zapreminske te`ine tla
-JUS U.B1.046 - odre|ivanje modula sti{ljivosti kru`nom plo~om.
Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugra|ivanja koherentnih materijala
i mije{anih materijala do 20% kamenitog matereijala:
a) slojevi nasipa, preko 2m od podno`ja nasipa do visine 2.0m
ispod kolovoza moraju imati zbijenost 95%
b) slojevi nasipa visokih do 2.0m i slojevi vi{ih nasipa, od
planuma donjeg sloja posteljice do 2.0m ispod kolovoza moraju
imati zbijenost 100% po standardnom Proctorovom postupku.
Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugra|ivanja kod nekoherentnih
mije{anih materijala s vi{e od 20% kamenih materijala -– Minimalna
zahtijevana vrijednost modula sti{ljivosti MS za nekoherentne i
mije{ane materijale razli~itog granulometrijskog sastava odre|uje
se prema sljede|im kriterijumima, a splo~om o 30 cm:
a)
za
mije{ane
MS=25-30 MN/m2
b)
za
mije{ane
MS=30-35 MN/m2
materijale
materijale
sa
sa
20-35%
30-50%
kamenih
materijala
kamenitih
materijala
c) za mije{ane materijale sa vi{e od 50% kamenitih materijala pri
optimalnoj ili bliskoj vla`nosti MS=40 MN/m2.
4
Modul sti{ljivosti slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m.
Mjesto ispitivanja odre|uje
nadzorni organ.
Mjerenja i pla}anja
Koli~ine ugra|enog materijala mjere se u m3 po stvarno izvr{enim
koli~inama u okviru projekta . Pla}anje }e se vr{iti po m3
ugr|enog materijala u nasip I ugovorenim cijenama.
Ravnost
Planum zavr{nog sloja donjeg stroja , posteljice , mora biti
izravnat , tako da dozvoljena maksimalna odstupanja mjerena ravni
iznose 30 mm. Ravnost se mjeri krstovima ili kanapom na svakom
profilu u svim pravcima. Kote posteljice na bilo kom mjestu mogu
odstupati od projektovanih najvi{e
30 mm.
Zbijenost posteljice-planuma
Cijela {irina posteljice-planuma mora biti mehani~ki I hemijski
stabilizovana I odmah mora biti mehani~ki zbijena. Zbijenost se
vr{i stati~kim valjcima. Nakon izvr{enog zbijanja vr{I se kontrola
kvaliteta
ugra|ivanja
prema
JUSUB1.046.
na
svakih
50-100m
posteljice. Ms mora biti minimum 25-40MN/m2 u zavisnosti od
geomehani~kih osobina materijala u posteljici.
Prijem radova
Prijem posteljice vr{i nadzorni organ neposredno prije slede}e
faze izvo|enja radova. Pri prijemu radova moraju biti ispunjeni
svi tehni~ki uslovi za ovu vrstu radova. Sve nedostatke u vezi sa
ovim zahtjevima du`an je da odstrani izvo|a~ o svom tro{ku.
Mjerenje i pla}anje
Ovaj rad se ne mjeri niti se pla}a posebno , ve} se uklju~uje u
ponu|enoj cijeni {irokog otkopa, odnosno izrade nasipa
2.3. Izrada bankina
Opis rada
Projektom je predvi|eno da se radi bankina {irine 0.50 posuta
pijeskom , {ljunkom ili kamenom sitne`i debljine d= 5 cm. Za
nasipanje
dijela
bankine
iznad
nivelete
tampona
mo`e
se
upotrijebiti materijal koherentnog sastava, a posipanje izvr{iti
kamenom sitne`i ili {ljunkom granulacije 0-30 mm. Povr{ina nasutog
sloja mora biti izra|ena sa popre~nim i uzdu`nim nagibom po
projektu , nakon ~ega izvr{iti zbijanje bankine valjkom te`ine 35t.
Mjerenje i pla}anje
Svi izvr{eni radovi na ovoj poziciji mjere se u m2 a pla}anje se
vr{i po ugovorenim cijenama po m2 komlet ura|ene bankine.
5
3. Gornji stroj
3.1. Ure|enje posteljice
Opis radova
Rad obuhvata ure|enje planuma donjeg stroja u usjecima , nasipima
i zasjecima , sa grubim I finim planiranjem i nabijanjem i to :
- U kamenim materijalima , poravnanje preostalih vrhova
stijena , nasipanje izravnavaju}eg sloja , razastiranje i
zbijanje tog sloja.
- U koherentnim i mije{anim materijalima , planiranje ,
saniranje manjih mjesta uz zbijanje do propisane zbijenosti
Opisane radove treba izvoditi do kota predvi|enih u projektu
po cijeloj {irini planuma u skladu sa tehni~kim prpisima.
Kontrola kvaliteta materijala po propisima JUS.U.B1.
Ravnost
Planum zavr{nog sloja donjeg stroja , posteljice , mora biti
izravnat , tako da dozvoljena maksimalna odstupanja mjerena ravni
iznose 30 mm. Ravnost se mjeri krstovima ili kanapom na svakom
profilu u svim pravcima. Kote posteljice na bilo kom mjestu mogu
odstupati od projektovanih najvi{e
30 mm.
Zbijenost posteljice-planuma
Cijela {irina posteljice-planuma mora biti mehani~ki I hemijski
stabilizovana I odmah mora biti mehani~ki zbijena. Zbijenost se
vr{i stati~kim valjcima. Nakon izvr{enog zbijanja vr{I se kontrola
kvaliteta
ugra|ivanja
prema
JUSUB1.046.
na
svakih
50-100m
posteljice. Ms mora biti minimum 25-40MN/m2 u zavisnosti od
geomehani~kih osobina materijala u posteljici.
Prijem radova
Prijem posteljice vr{i nadzorni organ neposredno prije slede}e
faze izvo|enja radova. Pri prijemu radova moraju biti ispunjeni
svi tehni~ki uslovi za ovu vrstu radova. Sve nedostatke u vezi sa
ovim zahtjevima du`an je da odstrani izvo|a~ o svom tro{ku.
Mjerenje i pla}anje
Ovaj rad se ne mjeri niti se pla}a posebno , ve} se uklju~uje u
ponu|enoj cijeni {irokog otkopa, odnosno izrade nasipa
3.2. Izrada donjeg nose}eg sloja-tamponski sloj
Opis radova
Ovaj rad obuhvata nabavku, dovoz, ugra|ivanje grubo i fino
razastiranje eventualnim kva{enjem I zbijanjem debljine prema
projektovanim kotama i tehni~kim uslovima za ovu vrsu radova.Za
izradu tamponskog sloja koristi se pjeskovito-{ljunkoviti ili
kameno drobljeni materijal, od tvrdih postojanih zrna, izmje{ani
6
prirodnim ili vje{ta~kim putem, sa zrnom maksimalne veli~ine od 45
do 63 mm {to zavisi od debljine sloja i karakteristike tla.
Izrada
Izradi tamponskog sloja smije se pristupiti tek po{to nadzorni
organ primi posteljicu u pogledu vla`nosti, zbijenosti, ravnosti,
veli~ine popre~nih nagiba i sli~no. Izri~ito se zabranjuje izrada
bankine prije izrade tampona, kao i izrada tampona na raskva{enoj
poasteljici. Mje{avina, bilo
prirodna ili sa dodatkom kamene sitne`i, ne smije sadr`ati vi{e
od 5 % organskih ~estica ili muljevito-glinovitih materijala.
Krupnija zrna ispitana po metodi Los Angeles ne smiju imati ve}e
habanje od 50 %. Donji nose}i (tamponski) sloj razastire se preko
pripremljene posteljice u jednom sloju debljine koja je predvi|ena
projektom. Poslije razastiranja, materijal isplanirati u skladu sa
profilom datim u projektu. Nabijanje tampona vr{iti pri optimalnoj
vla`nosti sve dotle dok svako zrno {ljunka ne na|e svoje mjesto i
dok to~kovi valjka pokazuju tragove. Stepen zbijenosti donjeg
nose}eg sloja ispitivati po Proktorovom postupku svakih 250 m2
donjeg stroja ili opitnom plo~om D=30cm na svakih 30-50m puta.
Pored ovih ispitivanja gotovog tampona potrebno je na svakih 4000
m2 ispitati granulometrijski sastav materijala i osjetljivost
tampona na dejstvo mraza. Za obezbje|enje propisnog kvaliteta u
izradi tamponskog sloja potrebno je izvr{iti prethodna i kontrolna
ispitivanja
materijala
izgra|enog
sloja
od
{ljunkovitopjeskovitog materijala (JUSU.E9.020), a kontroli{e se:
-
granulometrijski sastav materijala (JUSU.B1.018)
-
oblik i vrsta zrna, sadr`aj sitnih frakcija (manjih od
0.02 mm )
-
postignuti stepen zbijenosti (zahtijeva se min. 95 % od
maksimalne zapreminske mase odre|ene po modifikovanom
Proktorovom postupku (JUSU.BA.038) nosivost izgra|enog
sloja ( modul sti{ljivosti min. MS=80 MN/m2 , odre|en
opitom plo~om –JUSU.B1.046 I ravnost povr{ine (dozvoljena
odstupanja 1.0 cm pod letvom du`ine 4m.
Mjerenje i pla}anje
Koli~ina materijala ugra|enog u nose}i sloj mjeri se u m3 prema
projektu, a pla}a se po dogovorenoj jedini~noj cijeni za m3
ugra|enog materijala u zbijenom stanju.
3.3. Izrada BNS ispune
Opis rada
Izravnjavaju}i sloj koji se radi izme|u postoje}eg asfaltnog
kolovoza i novog ivi~njaka, na potezima gdje je ivi~na traka ni`a
od kolovoza, radi se od BNS-22 u svemu prema detaljima i visinama
datim u projektu po popre~nim profilima. Postoje}i asfaltni
kolovoz I ivi~nu traku o~istiti rotacionom ~eli~nom ~etkom, dobro
7
izduvati komprimiranim zrakom i naprskati postoje}e o~i{}ene
povr{ine emulzijom 0.50kg/m2. Nakon isparavanja rastvora iz
emulzije uraditi sloj izravnanja do visinskih kota datih u
projektu u svemu prema opisima I uslovima datim prethodno.
Mjerenje i pla}anje
Izvr{eni rad mjeri se u tonama ugra|ene asfaltne mje{avine BNS-22,
a pla}a se po ugovorenoj cijeni.
3.4. Izrada zastora
BNS-22
Opis rada
Pozicija obuhvata spravljanje, ugra|ivanje i zbijanje mje{avine od
drobljenog
granuliranog
mineralnog
materijala
obavijenog
sa
bitumenom po vru}em postupku.
Osnovni materijali
Za izradu gornjeg nose}eg sloja BNS-22 od bitumeniziranog
materijala treba upotrebljavati pjeskovito-{ljunkoviti materijal.
[ljunak mora biti ~ist, postojan na mrazu, zrna moraju biti dobre
prionljivosti za vezivo. Sastav mineralne mje{avine treba da bude
u sljede}im granicama:
sito
prolazi
40
100
31.5
100
16
63-100
10
50-92
5
35-85
2.5
24-60
0.7
%
13-30
0.2
9-17
0.09
5-12
Ovo va`i za valjanje u sloju od 6cm debljine. Maksimalno zrno u
mje{avini ne smije biti ve}e od 2/3 ni manje od 1/3 debljine
sloja. Mje{avini treba dodati 0-5% filera, ~iji kvalitet treba da
odgovara standardu JUS U.M3.010. Orijentaciona koli~ina veziva
(bitumena) treba da iznosi 3.5-5.5%.
Kona~nu recepturu sastava za asfaltnu mje{avinu usvoji}e nadzorni
organ na osnovu prethodnih ispitivanja mje{avine koje }e izvo|a~
uraditi prije po~etka asfalterskih radova i dostaviti nadzornom
organu.
Izrada
8
Gornji nose}i sloj od asfaltne mje{avine BNS-22 je dio kolovozne
konstukcije koja se radi na rekonstruisanom dijelu puta gdje se
radi tre}a saobra}ajna traka. Na ovom dijelu puta projektom je
predvi|eno da se radi gornji nose}i sloj od asfaltne mje{avine
BNS-22 u dva sloja debljine po 6 cm. Proizvodnju mje{ovine vr{iti
ma{inskim putem po vru}em postupku. Postrojenje za proizvodnju
asfaltne mje{avine mora osigurati ta~no doziranje komponenata
mje{avine i potpuno i ravnomjerno obavijanje svih zrna kamenog
materijala. Pripremu podloge donji nose}i sloj-tamponski sloj na
koji }e se postavljati prvi sloj asfaltne mje{avine, prije
postavljanja asfalta mora primiti nadzorni organ. Postupci rada,
transporta , razastiranja , ugra|ivanja i zbijanja pripremljene
asfaltne mje{avine , odnosno obezbje|enje zahtjevanih kvaliteta
pri ugra|ivanju (ravnost povr{ine , kote i popre~ni nagibi) , kao
prethodna
i
teku}a
ispitivanja
detaljno
su
obja{njena
u
JUSU.E9.021, kojega se u svemu treba pridr`avati. Prilikom
ugra|ivanja asfaltne mase mora se posebno obratiti pa`nja na
izradu radnih spojeva podu`ni spoj izme|u stare asfaltne kolovozne
konstrukcije i nove kolovozne konstrukcije. Prije po~etka radova
asfaltiranja mora se ivica na starom asfaltu ravno zasje}i , dobro
o~istiti ~eli~nim ~etkama i namazati bitumenskim vezivom. Podu`ni
spoj starog i novog asfaltnog kolovoza uraditi prema detalju u
projektu i uputstvu nadzornog organa. Prilikom nastavljanja radova
poslije du`eg radnog zastoja, nepravilne zavr{etke popre~nih
spojeva treba zasje}I ravno i pravo po ~itavoj {irini i debljini
kolovoza i spajanje uraditi po vru}em postupku. Teku}u kontrolu
izvedenih radova za ugra|enu asfaltnu mje{avinu uzimaju
se na
svakih 400 m2 izra|ene povr{ine (JUSU.M3.090 ).
Mjerenje i pla}anje
Izvedeni nose}i sloj, predhodno primljen
pla}a se po m2 stvarno ugra|enog sloja.
od
nadzornog
organa,
3.5. Nabavka i postavljanje betonskih ivi~njaka
Opis radova
Ugra|ivanje monta`nih betonskih ivi~njaka koji se postavlja na
sloju svje`eg betona MB-20 uz pomo} bo~ne oplate, a u svemu prema
kotama i dimenzijama odre|enim u projektu. Betonsku podlogu ispod
ivi~njaka uraditi preko prethodno zbijenog i ispitanog tamponskog
sloja. Ivi~njak mora biti industrijski proizveden u metalnoj
oplati od betonske mase MB-50, odnosno MB-40. Kvalitet betonskih
ivi~njaka i na~in izrade moraju odgovarati uslovima i tehni~kim
propisima za beton. Polaganje ivi~njaka izvr{iti u svje`i beton sa
razmakom spojnica debljine d=1 cm, koju treba ispuniti cementnim
malterom R=1:3, sa obradom fuge upu{tene za 1cm. Polo`aj betonskih
ivi~njaka mo`e imati toleranciju od max 0.5cm od projektovanih
kota.
Mjerenje i pla}anje
9
Koli~ina izvedenih radova mjeri se u m’, a pla}a se po ugovorenoj
cijeni komplet ugra|enog ivi~njaka sa fugovanjem po m.
3.6. Izrada novih betonskih rigola
Opis rada
Izrada betonskih rigola {irine b=50cm
sa zubom rigole radi se na
prethodno nabijenom i ispitanom tamponskom sloju. Posteljica
tampona ispod rigole mora biti profilisana u nagibu rigole. Na
tako pripremljenu podlogu radi se {alovanje bo~ne strane
zuba
rigole, u svemu prema kotama i mjerama odre|enim projektom. Oplata
za {alovanje rigole mo`e biti monta`na od limova ili drvene gr|e.
Prije betoniranja oplatu rigole obavezno pokvasiti vodom. Kod
ugra|ivanja betona u oplatu rigole na svaka 4m rigole ostavljati
prividne spojnice na koje se postavlja ter-papir. Zavr{ni sloj
betona rigole ne ravnjati metalnom ravnja~om ve} to urediti
drvenom letvom i metlom. Kvalitet ugra|enog betona u rigolu
dokazuje se uzimanjem uzorka kocke koji se ispituje radi
dokazivanja kvlaiteta ugra|enog betona. Rigola se ne smije raditi
prije nego {to se
uradi tamponski sloj ispod kolovozne
konstrukcije.Polo`aj betonske rigole mo`e imati toleranciju po
visini max 0.5cm
od projektovanih kota, a toleranciju po
horizontali 2cm.
Mjerenje i pla}anje
Koli~ina izvedenih radova mjeri se u m, a pla}anje po ugovorenoj
cijeni komplet izvr{enog posla u m.
3.7-3.8.
Izrada
betonskih
slivni~kih re{etki
kanala
sa
postavljanjem
Opis radova
Ovaj rad obuhvata izradu betonskih kanala od betona MB-30,
armiranih prema detalju u projektu. Betonski kanali se izvode na
pripremljenoj tamponskoj podlozi debljine d=10cm i pokrivaju se
jednodjelnom re{etkom 0.40x0.40, odnosno duplom re{etkom, prema
projektu .
Mjerenje i pla}anje
Koli~ina izvedenih radova mjeri se po komadu ugra|ene slivni~ke
re{etke na betonskom kanalu.
3.9.-3.10. Postavljanje plasti~nih cijevi za ispust vode
ispod trotoara
Opis radova
10
Ovaj rad obuhvata postavljanje plasti~nih cijevi Φ200 i Φ400 koje
vodu iz betonskog kanala pokrivenog re{etkom odvodi ispod trotoara
u zemljani kanal ili potok. Plasti~ne cijevi treba za{tititi
betonom sa svih strana.
Mjerenje i pla}anje
Koli~ina izvedenih radova mjeri se u m, a pla}a se po ugovorenoj
cijeni.
4. Objekti
4.1. Iskop temelja zidova u III i IV kategoriji
na dubini od 0-2 m
Opis radova
Rad na ovoj poziciji obuhvata iskop temelja
za potporne zidove,
dubine 0-2 m, sa razupiranjem i osiguranjem od osipanja
materijala. Poslije obilje`avanja polo`aja zidova, otpo~eti iskop,
a iskopani materijal odbaciti niz padinu ili ga ostaviti sa
strane, kako bi se mogao iskoristiti za izradu nasipa ispred zida.
Mjerenje i pla}anje
Koli~ine iskopanog materijala mjere se u m3 , a pla}a se
ugovorenoj cijeni po m3 u kojoj su ura~unate sve naknade
izvr{eni rad po jedinici mjere.
4.2.
po
za
Betoniranje zidova betonom MB-30
Opis radova
Rad obuhvata betoniranje temelja zidova i betoniranje zidova van
temelja, prema dimenzijama i
kotama u projektu. Materijali za
spravljanje betona moraju odgovarati Pravilniku o tehni~kim
mjerama i uslovima za beton i armirani beton. Za sav materijal
koji se koristi za spravljanje betona Izvo|a~ radova i Investitor
moraju posjedovati uvjerenje o kvalitetu, izdato od strane
ovla{}enih zavoda i laboratorija.
Spravljanje betona vr{iti ma{inski u betonskoj bazi. Od mjesta
spravljanja do mjesta ugra|ivanja
mora se obezbijediti takav prevoz da ne do|e do segregacije. Beton
se mora dopremiti na mjesto ugradnje i ugraditi prije nego po~ne
njegovo vezivanje.
Betoniranje temelja zida mo`e otpo~eti tek po{to Nadzorni organ
primi prethodne radove. Ako
su temeljne jame gre{kom iskopane {ire od predvi|enih, moraju se
popuniti betonom o tro{ku
Izvo|a~a, ili betoniranje izvr{iti sa oplatom a vi{ak prostora
popuniti kamenim materijalom, {to
11
se tako|e, ne pla}a posebno. Beton se ugra|uje ma{inski.
Da bi se dokazao kvalitet ugra|enog betona Izvo|a~ mora imati
ateste, a na svakih 50 m3 betona
uzeti po jednu seriju probnih kocki.
Betoniranje zidova van temelja mo`e otpo~eti po odobrenju
Nadzornog organa. Ako se po
zavr{etku betoniranja zida, izvo|a~ je du`an obezbijediti sigurnu
vezu. Kvalitet ugra|enog
betona mora se dokazati atestima i to uzimanjem po jedne serije
probnih kocki na 50 m3
ugra|enog betona.
Obra~un i pla}anje
Obra~un i pla}anje se vr{i po m3
ugra|enog betona sa svim
prate}im radovima.
spravljenog, dopremljenog i
5. Oprema puta
5.1. Nabavka i postavljanje elasti~ne odbojne ograde
Opis radova
Ovaj rad obuhvata nabavku i postavljanje elasti~ne odbojne ograde
na potpornom zidu i propustima.
Obra~un i pla}anje
Obra~un i pla}anje se vr{i po m ugra|ene
odbojne ograde.
5.. Nabavka i postavljanje ograde du` groblja
Opis radova
Ovaj rad obuhvata nabavku i postavljanje
ograde du` groblja.
Ograda bi trebalo da bude ista kao {to je i uklonjena.
Obra~un i pla}anje
Obra~un i pla}anje se vr{i po m ugra|ene
ograde.
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content