Η αγγειακή προσπέλαση είναι ίσω̋ το σηµαντικότερο στοιχείο στην επ

16/12/2011
Στέλιο̋ Παναγούτσο̋
Πανεπιστηµιακή Νεφρολογική Κλινική ∆ΠΘ
Η αγγειακή προσπέλαση είναι ίσω̋ το
σηµαντικότερο στοιχείο στην επιτυχία
τη̋ µεθόδου
Καλά λειτουργούσα αγγειακή
προσπέλαση σηµαίνει ικανοποιητική
επάρκεια κάθαρση̋
Στι̋ ΗΠΑ 15-20% των νοσηλειών των
αιµοκαθαιροµένων αφορούν προβλήµατα
αγγειακή̋ προσπέλαση̋
1
16/12/2011
At just under $60,000,
$60,000
PPPY costs for patients
with an AV fistula are
18–25% lower than
those for patients with
a catheter or graft.
∆εν είν αι δυν ατή η εµφάν ιση της εικόνας. Ί σω ς ν α µην επαρκε ί η µν ήµη του υπολ ογ ιστή γ ια το άν οιγ µα της εικ όνας ή ίσως η εικόν α να έχ ει καταστραφεί. Επαν εκκιν ήστε τον υπολ ογ ιστή
και αν οίξτε ξαν ά το αρχείο. Α ν εµφαν ίζεται ακόµα το κόκκιν ο x, ίσως ν α πρέπει ν α διαγ ράψετε την εικόν α και ν α την εισαγ άγ ετε ξαν ά.
access event costs are
$5,960 & $7,451 per
person per year for
patients with a catheter
or AV graft, compared
to $3,194 for those
with an AV fistula
∆εν είν αι δυν ατή η εµφάν ιση της εικόνας. Ί σω ς ν α µην επαρκε ί η µν ήµη του υπολ ογ ιστή γ ια το άν οιγ µα της εικ όνας ή ίσως η εικόν α να έχ ει καταστραφεί. Επαν εκκιν ήστε τον υπολ ογ ιστή
και αν οίξτε ξαν ά το αρχείο. Α ν εµφανίζεται ακόµα το κόκκιν ο x, ίσως ν α πρέπει ν α διαγ ράψετε την εικόν α και ν α την εισαγ άγ ετε ξαν ά.
2
16/12/2011
3
16/12/2011
2003
◦ 50% in incident patients and
◦ 40% in prevalent patients
2005
◦ prevalent AV fistula goal was increased to 66%
4
2011-07
2011-03
2010-11
2010-07
2010-03
2009-11
2009-07
2009-03
2008-11
2008-07
2008-03
2007-11
2007-07
2007-03
2006-11
2006-07
2006-03
2005-11
2005-07
2005-03
2004-11
2004-07
2004-03
2003-11
2003-07
2011-07
2011-03
2010-11
2010-07
2010-03
2009-11
2009-07
2009-03
2008-11
2008-07
2008-03
2007-11
2007-07
2007-03
2006-11
2006-07
2006-03
2005-11
2005-07
2005-03
2004-11
2004-07
2004-03
2003-11
2003-07
16/12/2011
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
Goal
20,00%
AVF Rate Prev
10,00%
,00%
Curr Opin Nephrol Hypertens 20:583–592 2011
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
AVF Rate Incident
Goal
10,00%
,00%
Curr Opin Nephrol Hypertens 20:583–592 2011
5
16/12/2011
2010
USA 2010
Japan 2010
Canada 2010
6
16/12/2011
Πρώτη επιλογή η εσωτερική Α-Φ
επικοινωνία (fistula)
∆εύτερη επιλογή τα αγγειακά µοσχεύµατα
◦ Όσο το δυνατό περιφερικότερα (EBPG)
◦ όταν η ανατοµική κατασκευή των αγγείων ή
προηγούµενε̋ χειρουργικέ̋ επεµβάσει̋ καθιστούν
αδύνατη τη δηµιουργία AVF
Οι καθετήρε̋ θα πρέπει να αποφεύγονται
και να χρησιµοποιούνται µόνο όταν οι άλλε̋
επιλογέ̋ δεν είναι εφικτέ̋.
Italy 2010
Προτιµώµενε̋ λύσει̋
◦ Κερκιδοκεφαλική fistula
◦ Βραχιονοκεφαλική fistula
◦ Μετάθεση βασιλική̋
◦ (EBPG) Jumb graft fistula :παράθεση τµήµατο̋ µοσχεύµατο̋
µεταξύ βραχιόνιου αρτηρία̋ και κεφαλική̋ φλέβα̋.
Αποδεκτέ̋ λύσει̋
◦ Μόσχευµα (loop) αντιβραχίου
◦ Μόσχευµα βραχίονα
◦ Άλλε̋ λύσει̋
Cross-over grafts(λίγα):βραχιὁποκλείδιο ή
µασχαλὁποκλείδιο
Μηριαίο µόσχευµα,µετάθεση σαφηνού̋ φλέβα̋,looped bridge
graft, straight graft ή προσθετικό µόσχευµα στον αυχένα
7
16/12/2011
8
16/12/2011
Μελέτη αντιβραχίου (forearm)
◦ Μελέτη κερκιδικής αρτηρίας στο κατώτερο τριτηµόριο του
άνω άκρου
◦ Επί µη καταλληλότητας της κερκιδικής , εκτίµηση της
ωλενίου
◦ εάν δε βρεθεί κατάλληλη αρτηρία στο µη επικρατούν,
µελέτη του επικρατούντος άκρου
◦ Εκτίµηση των φλεβών του αντιβραχίου µε και χωρίς
εφαρµογή περίδεσης
◦ Μελέτη βατότητας του φλεβικού στελέχους της κεφαλικής,
έλεγχος διατασιµότητας (distensibility) και
συµπιεστικότητας (compressibility)
9
16/12/2011
Μελέτη βραχίονα
Αγγείο
Ελάχιστη διάµετρος (cm)
AVF φλέβα
0.25 (2.5 mm)
◦ Εκτίµηση κεφαλικής φλέβας από τον αγκώνα και πάνω
Graft φλέβα
0.40 (4.0 mm)
◦ Μελέτη βασιλικής φλέβας
Aρτηρία (graft or AVF)
0.20 (2.0 mm)
◦ Μασχαλιαία αγγεία
◦ Εκτίµηση βραχιονίου αρτηρίας
10
16/12/2011
Για fistula διάστηµα ωρίµανση̋ 6-8
εβδοµάδε̋
Για µόσχευµα 2 εβδοµάδε̋
11
16/12/2011
Οι fistulae χρησιµοποιούνται όταν έχουν
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Τα µοσχεύµατα δεν πρέπει να
παρακεντηθούν νωρίτερα από 2
εβδοµάδε̋ από την τοποθέτησή του̋ και
µόνο αφού υποχωρήσει το οίδηµα και η
ψηλάφηση τη̋ πορεία του̋ είναι εφικτή.
Συνιστάται αλλαγή σηµείων
παρακέντηση̋ για αποφυγή
ψευδοανευρυσµάτων.
◦ ∆ιάµετρο τουλάχιστον 0.6cm ,όχι>0.6cm
βάθο̋, ροή αίµατο̋>600ml/min,ευδιάκριτα
χείλη.
Ασκήσει̋ στο χέρι τη̋ fistula πρέπει να
προτείνονται.
Επί αποτυχία̋ ωρίµανση̋ πρέπει να
ελέγχεται µε φιστουλογραφία ή άλλο
απεικονιστικό έλεγχο.
Ανίχνευση στένωση̋
Έγκαιρη διόρθωση
Αποφυγή θρόµβωση̋
Αποφυγή απώλεια̋ τη̋ προσπέλαση̋
12
16/12/2011
From Dember and Dixon AJKD 2007
Κατευθυντήριε̋ οδηγίε̋ DOQI 1997
Προτεινόµενε̋ µέθοδοι DOQI 2006
Μέτρηση ροή̋ (παροχή̋)
Μέτρηση στατικών πιέσεων
Υπερηχογράφηµα Duplex
13
16/12/2011
Αποδεκτέ̋ µέθοδοι DOQI 2006
Φυσική εξέταση
Προτεινόµενε̋ µέθοδοι DOQI 2006
Μη Αποδεκτέ̋ µέθοδοι DOQI 2006
Μέτρηση δυναµικών πιέσεων µη
προτυποποιηµένων
Αποδεκτέ̋ µέθοδοι DOQI 2006
Μέτρηση επανακυκλοφορία̋ (όχι ουρία̋)
Μέτρηση στατικών πιέσεων
Άµεση µέτρηση ροή̋ (παροχή̋)
Φυσική εξέταση
Υπερηχογράφηµα Duplex
Μέθοδοι µικρή̋ ευαισθησία̋ – ειδικότητα̋
Ανεξήγητη µείωση τη̋ επάρκεια̋
κάθαρση̋ (µειωµένε̋ τιµέ̋ Kt/V και URR)
Αύξηση τη̋ αρνητική̋ αρτηριακή̋ πίεση̋
του µηχανήµατο̋ αιµοκάθαρση̋ (πριν την
αντλία αίµατο̋)
14
16/12/2011
Επισκόπηση
Ψηλάφηση
Ακρόαση
∆οκιµασίε̋
◦ Οίδηµα
◦ Παρουσία παράπλευρων φλεβών
◦ Παρατεταµένο̋ χρόνο̋ αιµορραγία̋
◦ Ροίζο̋
◦ Σφυγµό̋
◦ Φύσηµα
◦ Γεµίσµατο̋
◦ Ανύψωση̋
15
16/12/2011
Μέθοδοι µέτρηση̋ παροχή̋ τη̋ ΑΦ
προσπέλαση̋
Μέθοδοι µέτρηση̋ παροχή̋ τη̋ ΑΦ
προσπέλαση̋ Doppler υπερηχογραφία
Άµεσε̋ µέθοδοι
Duplex Doppler Υπερηχογραφία (DDU)
Μαγνητική Αγγειογραφία (MRA)
Βασίζεται στον υπολογισµό:
◦ Τη̋ διαµέτρου του αυλού του
µοσχεύµατο̋ (D) και
◦ Τη̋ ταχύτητα̋ ροή̋ του αίµατο̋ που
διέρχεται εντό̋ αυτού (TAV –time average
velocity)
Vol flow (ml/min)=π(D/2)² x TAV x 60
16
16/12/2011
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
17
16/12/2011
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Έµµεσε̋ µέθοδοι
Υπερηχογραφική µέθοδο̋ αραίωση̋
(Transonic)
∆ιαδερµική µέθοδο̋ Crit-Line
Μέθοδο̋ αραίωση̋ Crit-Line
Μέθοδο̋ γλυκόζη̋
Μέθοδο̋ ουρία̋
Μέθοδο̋ αγωγιµότητα̋ (Gambro –
Fresenius)
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
18
16/12/2011
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
19
16/12/2011
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
20
16/12/2011
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Ενδείξει̋ δυσλειτουργία̋
Μοσχεύµατα < 600 ml/min
Fistulae < 500 ml/min
Μείωση τη̋ παροχή̋ κατά 25% σε 4 µήνε̋
Συνιστάται µηνιαία εκτίµηση
Άµεση µέθοδο̋
Έµµεση µέθοδο̋
21
16/12/2011
ΕΣΠ = ΦΠ + (3,4 +0,35 ∆Η) mmHg
Συνήθω̋ ΕΣΠ < 50% τη̋ µέση̋ αρτηριακή̋ πίεση̋
{ΜΑΠ = (ΣΑΠ +2x∆ΑΠ) / 3}
Στένωση
> 0,5
ΕΣΠ
ΜΑΠ
< 0,35
Πιθανή στένωση φλεβικής αναστόµωσης
αύξηση αντιστάσεων:
◦ Μείωση ροή̋
◦ Αύξηση τη̋ ΕΣΠ
ΕΣΠ
ΜΑΠ
ΕΣΠ/ΜΑΠ > 50% προβλέπει ροή 600–800
ml/min
Πιθανή στένωση αρτηρ. αναστόµωσης
Συνιστάται µέτρηση ανά εβδοµάδα
22
16/12/2011
Μέτρηση τη̋ φλεβική̋ πίεση̋ του µηχανήµατο̋
αιµοκάθαρση̋ (µετά το φίλτρο) στα πρώτα 2 – 5
min τη̋ συνεδρία̋ µε αντλία αίµατο̋ 200 ml/min
Arterial
Access
Pressure
Arterial
Pressure
Καθορισµό̋ ανώτερου επιτρεπτού ορίου
◦ Με βελόνε̋ 15G > 115-120 mmHg
◦ Με βελόνε̋ 16G > 150 mmHg
Venous
Access
Pressure
Flow
Στένωση στη φλεβική αναστόµωση σε:
◦ Προοδευτική σταθερή αύξηση ή
◦ Υπέρβαση του ανώτερου ορίου σε 3 διαδοχικέ̋
συνεδρίε̋
Flow
Velocity
Native artery
Συνιστάται µέτρηση σε κάθε συνεδρία
Μέθοδο̋ τριών δειγµάτων ουρία̋
Μέθοδοι αραίωση̋
Native vein
Graft or fistula
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
23
16/12/2011
Μέτρηση επανακυκλοφορία̋
Μέθοδο̋ 3 δειγµάτων
Ουρία συστηµατική
FISTULA
Ουρία εισόδου
ΦΙΛΤΡΟ
Εάν
Ουρία συστ = Ουρία Εισόδου
Επανακυκλοφορία = 0
Εάν
Ουρία συστ > Ουρία Εισόδου
Επανακυκλοφορία > 0
Ουρία εξόδου
% Επανακυκλοφορία
=
Ουρία συστηµατική – Ουρία εισόδου
x 100
Ουρία συστηµατική – Ουρία εξόδου
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. ΝεφρολογικήςΚλινικής ∆ΠΘ
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
24
16/12/2011
Μέθοδο̋ ουρία̋ αποδεκτέ̋ τιµέ̋
µικρότερε̋ του 10%
Μέθοδοι αραίωση̋ αποδεκτή τιµή 0%
Prospective surveillance of AV grafts for
hemodynamically significant stenosis, when
combined with correction, improves patency
and decreases the incidence of
Evidence)
thrombosis.(Evidence
Evidence
KDOQI 2000
Θρόµβωση αγγειακή̋ προσπέλαση̋
Απώλεια αγγειακή̋ προσπέλαση̋
Θρόµβωση αγγειακή̋ προσπέλαση̋
Απώλεια αγγειακή̋ προσπέλαση̋
American Journal of Kidney Diseases, 51, 4, 2008: pp 630-640
J Vasc Surg 2008;48:48S-54S
25
16/12/2011
Prospective surveillance of AV grafts for
hemodynamically significant stenosis, when
combined with correction, improves patency
and decreases the incidence of
Evidence)
thrombosis.(Evidence
Evidence
KDOQI 2000
Kidney International advance online publication, 5 October 2011
Prospective surveillance of fistulae and grafts
for hemodynamically significant stenosis,
when combined with correction of the
anatomic stenosis, may improve patency
rates and may decrease the incidence of
thrombosis.
KDOQI 2006
Seminars in Dialysis—Vol 21, No 3 (May–June) 2008 pp. 269–273
26
16/12/2011
Arch Surg. 2007;142(12):1129-1133
Kidney International, Vol. 66 (2004), pp. 1512–1516
∆υναµικέ̋ πιέσει̋
Transonic
Υπερηχογράφηµα
∆υναµικέ̋ πιέσει̋
Transonic
Υπερηχογράφηµα
∆υναµικέ̋ πιέσει̋
Transonic
∆υναµικέ̋ πιέσει̋
Transonic
J Am Soc Nephrol 14: 2645–2653, 2003
Kidney International, Vol. 64 (2003), pp. 272–280
27
16/12/2011
Κωδικος
Ονοµατεπωνυµο
Ηµεροµηνια
Αρτηριακη
Πιεση
Μηχανης
Φλεβικη
Πιεση
Μηχανης
Κωδικος
Ονοματεπωνυμο
Ημερομηνια
Αρτηριακη
Πιεση Μηχανης
Φλεβικη Πιεση
Μηχανης
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2/10/2009
120
260
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
2/10/2009
20
100
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15/10/2009
120
240
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
15/10/2009
80
80
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2/11/2009
20
120
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
2/11/2009
10
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
160
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
15/11/2009
10
70
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2/12/2009
100
140
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
2/12/2009
60
140
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15/12/2009
60
120
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
15/12/2009
100
120
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2/1/2010
180
240
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
2/1/2010
80
160
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15/1/2010
20
120
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
15/1/2010
80
140
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2/2/2010
10
100
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
2/2/2010
20
80
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15/2/2010
20
120
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
15/2/2010
20
80
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2/3/2010
40
140
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
2/3/2010
20
100
422
ΛΕΝΟΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15/3/2010
20
80
114
ΕΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
15/3/2010
20
80
15/11/2009
140
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
80
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
Transonic
Transonic
Υπερηχογράφηµα
Am J Kidney Dis 2003, 42:539-545
Am J Kidney Dis 52:930-938. © 2008
28
16/12/2011
Παροχή µοσχευµάτων µε Doppler
υπερηχογραφία
1600 ml/min
1400
Γενικό̋ τύπο̋
1200
Γενικό̋ τύπο̋
Γενικό̋ τύπο̋
1000
ml/min
Γενικό̋ τύπο̋
800
600
400
Γενικό̋ τύπο̋
Γενικό̋ τύπο̋
Γενικό̋ τύπο̋
Γενικό̋ τύπο̋
Γενικό̋ τύπο̋
200
Γενικό̋ τύπο̋
0
Γενικό̋ τύπο̋
1
2
3
4
5
1
6
Panagoutsos S, Yannatos E, Kantartzi K et al, BANTAO 2003
2
3
4
Κ. Λειβαδίτη̋, Σ. Παναγούτσο̋, Κ. Κανταρτζή και άλλοι, Κω̋ 2010
Παροχή µοσχεύµατος µε Doppler
υπερηχογραφία
Παροχή µοσχεύµατος µε Doppler
υπερηχογραφία
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
ml/min
ml/min
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός
τύπος
Γενικός Γενικός
τύπος
Τρίµηνα τύπος
Γενικός
τύπος
Κ. Λειβαδίτη̋, Σ. Παναγούτσο̋, Κ. Κανταρτζή και άλλοι, Κω̋ 2010
Γενικός
τύπος
Γενικός Γενικός
τύπος
Τρίµηνα τύπος
Γενικός
τύπος
Κ. Λειβαδίτη̋, Σ. Παναγούτσο̋, Κ. Κανταρτζή και άλλοι, Κω̋ 2010
29
16/12/2011
ROC curve analysis for DOPPLER
Area Under the Curve (AUC) 0.704 (0.615-0.783),
p=0.0002
doppler
100
Sensitivity
80
60
40
20
0
0
20
40
60
80
100
100-Specificity
∆υναµικέ̋ πιέσει̋ Transonic
Υπερηχογράφηµα
Cut-off value 700
Sensitivity 72.7%, Specificity 73.3%
Kidney International, Vol. 64 (2003), pp. 272–280
Leivaditis K, Panagoutsos S, Kantartzi K et al BANTAO 2011
ROC curve analysis for CRITLINE
Area Under the Curve (AUC) 0.631 (0.533-0.723),
p=0.043
critline
100
Sensitivity
80
60
40
20
0
0
20
40
60
100-Specificity
80
100
Cut-off value 765
Sensitivity 50%, Specificity 73.6%
Nefrología 2008; 28 (4) 447-452
Leivaditis K, Panagoutsos S, Kantartzi K et al BANTAO 2011
30
16/12/2011
Leivaditis K, Panagoutsos S, Kantartzi K et al BANTAO 2011
American Journal of Kidney Diseases, 46, 5, 2005: pp 933-937
CritLine Transonic CritLine Transonic
0
526
670
520
365
350
0
586
1420
500
0
375
693
690
737
380
661
750
642
730
851
1260
619
503
243
380
1300
753
277
420
282
100
2097
670
0
683
0
1590
0
630
1265
1206
0
1336
1232
767
1347
1056
Αρχείο Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ∆ΠΘ
ASAIO Journal 2009; 55:369–372
31
16/12/2011
Kidney International advance online publication, 5 October 2011
American Journal of Kidney Diseases, 48, 4, Suppl 2, 2006: pp S4-S67
Εκτίµηση της λειτουργίας της αγγειακής προσπέλασης
στην καθηµερινή κλινική πράξη
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ HD
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
Φυσική εξέταση
CPG (Canadian Society of Nephrology)
◦ Μέτρηση παροχή̋ για Fistulae
◦ Μέτρηση παροχή̋ ή δυναµικών πιέσεων για
Μοσχεύµατα
CARI (Αυστραλία)
∆υναµική φλ πίεση
Αρτηριακή πίεση µηχ
Μέτρηση Kt/V
Kt/V
Μέτρηση παροχή̋
Με µέθοδο αραίωση̋
Μέτρηση URR
DUPLEX ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ
◦ Χωρί̋ evidence για καµιά µέθοδο
EBPG (EDTA-ERA)
◦ Μέτρηση παροχή̋
J Am Soc Nephrol 17: S1–S27, 2006 - NEPHROLOGY 2008; 13, S1–S11 - NDT (2007) 22 [Suppl 2]: ii88–ii117
Προεγχειρητική
Φιστουλογραφία
∆ιόρθωση
32
16/12/2011
Εκτίµηση της λειτουργίας της αγγειακής προσπέλασης
στην καθηµερινή κλινική πράξη
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ HD
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
Φυσική εξέταση
∆υναµική φλ πίεση
Αρτηριακή πίεση µηχ
Μέτρηση Kt/V
Μέτρηση Παροχή̋ µε
Το είδο̋ τη̋ µεθόδου παρακολούθηση̋ δεν
έχει σηµασία
Η χρήση µια̋ µεθόδου που είναι
προσαρµοσµένη στι̋ δυνατότητε̋ κάθε
µονάδα̋ είναι χρήσιµη για την καλή
λειτουργία τη̋ ΑΦ προσπέλαση̋ και την
επαρκή κάθαρση των ασθενών
DUPLEX ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ
Μέτρηση URR
Προεγχειρητική
Φιστουλογραφία
∆ιόρθωση
Επιπλοκέ̋
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Ανεπαρκή̋ παροχή αίµατο̋ (αρτηριακή
στένωση).
Αιµοδυναµικά σηµαντική φλεβική στένωση
Ανευρύσµατα
Ισχαιµία του άκρου
Φλεγµονή
Θρόµβωση
◦
◦
◦
◦
Αντιµετώπιση
Αγγειοπλαστική ή χειρουργική διόρθωση σε
στένωση > 50% µε παρουσία διαταραχών
(ελάττωση παροχή̋, αύξηση στατικών πιέσεων,
επανακυκλοφορία, ανεπαρκή̋ κάθαρση, παθολογική
φυσική εξέταση)
Θροµβεκτοµή σε θρόµβωση (όσο το δυνατό
συντοµότερα - µπορεί να πραγµατοποιηθεί επιτυχώ̋
µερικέ̋ ηµέρε̋ αργότερα.)
Σε ισχαιµία άµεση χειρουργική αντιµετώπιση
Σε φλεγµονή 6 εβδοµάδε̋ αντιβίωση (Οι λοιµώξει̋
σε πρωτογενεί̋ AVF είναι σπάνιε̋ και πρέπει να
αντιµετωπίζονται ω̋ υποξεία βακτηριακή
ενδοκαρδίτιδα)
33
16/12/2011
Εκσεσηµασµένο οίδηµα > 2 εβδοµάδε̋ µετά
την τοποθέτηση
◦ Η παρακέντηση αγγειακή̋ προσπέλαση̋ µέσω
του ψευδοανευρύσµατο̋ πρέπει να
αποφεύγεται, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται το
µέγεθό̋ του.
◦ Χειρουργική διόρθωση
◦ Απεικονιστικό̋ έλεγχο̋ κεντρικών φλεβών
◦ Αγγειοπλαστική σε στένωση
◦ Τοποθέτηση stent σε ειδικέ̋ περιπτώσει̋
Τα σηµεία παρακέντηση̋ έχουν περιοριστεί από την
παρουσία µεγάλου ή πολλών ψευδοανευρυσµάτων
Το ψευδοανεύρυσµα απειλεί το δέρµα
Το ψευδοανεύρυσµα είναι συµπτωµατικό
Επεισόδιο λοίµωξη̋
Οξεία ελαστική αποκόλληση φλέβα̋ (>50%
στένωση) µετά από αγγειοπλαστική
Επανεµφάνιση στένωση̋ σε χρονικό διάστηµα 3
µηνών.
Στένωση χωρί̋ θρόµβωση (> 50%)
◦ Αγγειοπλαστική ή χειρουργική διόρθωση
Οι στόχοι τη̋ αγγειοπλαστική̋:
◦ Η βλάβη µετά τη θεραπεία µπορεί να έχει <30% υπολειµµατική
στένωση
◦ Επανεµφάνιση βλάβη̋ σε 50% των περιπτώσεων, σε 6 µήνε̋
Εάν η αγγειοπλαστική τη̋ ίδια̋ βλάβη̋ είναι απαραίτητη για
περισσότερο από 2 φορέ̋, µέσα σε διάστηµα 3 µηνών, ο
ασθενή̋ πρέπει να αντιµετωπιστεί χειρουργικά εάν είναι εφικτό.
Εάν η αγγειοπλαστική αποτύχει η τοποθέτηση stent είναι
χρήσιµη σε:
◦ Χειρουργικά απροσπέλαστη βλάβη.
◦ Σε αντένδειξη χειρουργείου.
◦ Τρώση αγγείου, που προκλήθηκε κατά την αγγειοπλαστική.
Οι στόχοι τη̋ χειρουργική διόρθωση̋:
◦ Επανεµφάνιση βλάβη̋ σε 50% των περιπτώσεων, σε 1 έτο̋
Ψευδοανευρύσµατα
Θρόµβωση
◦ ∆ιαδερµική θροµβεκτοµή µε αγγειοπλαστική ή
χειρουργική θροµβεκτοµή
Κάθε κέντρο πρέπει να αποφασίζει ποια διαδικασία,
διαδερµική θροµβεκτοµή µε αγγειοπλαστική ή χειρουργική
θροµβεκτοµή µε αντικατάσταση µοσχεύµατο̋, είναι
προτιµότερη µε βάση τη σκοπιµότητα και την εµπειρία του
συγκεκριµένου κέντρου.
Η θεραπεία θρόµβωση̋ µοσχεύµατο̋ πρέπει να γίνεται
άµεσα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη τοποθέτηση̋
προσωρινού καθετήρα.
◦ Οι στόχοι τη̋ χειρουργική διόρθωση̋: Επιβίωση σε 50%
των περιπτώσεων, σε 1 έτο̋
◦ Οι στόχοι τη̋ αγγειοπλαστική̋: Επιβίωση σε 40% των
περιπτώσεων σε 3 µήνε̋
◦ Κλινική επιτυχία κατά 85%: χρήση µοσχεύµατο̋ για
τουλάχιστον 1συνεδρία αιµοκάθαρση̋.
34
16/12/2011
Φλεγµονή
◦ Η αρχική αντιβιοτική θεραπεία πρέπει να
καλύπτει τόσο gram + όσο και gram –
µικροοργανισµού̋.
◦ Στη συνέχεια, θεραπεία σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα των καλλιεργειών.
◦ Η διάνοιξη και παροχέτευση µπορεί να
ωφελήσουν.
◦ Η εκτεταµένη λοίµωξη των µοσχευµάτων
πρέπει να αντιµετωπίζεται µε κατάλληλη
αντιβιοτική θεραπεία και εκτοµή του
µολυσµατικού υλικού.
35
16/12/2011
N Engl J Med 2010;362:494-503
Seminars in Dialysis—Vol 23, No 6 2010 pp. 634–637
36
16/12/2011
Seminars in Dialysis—Vol 23, No 6 2010 pp. 634–637
Leivaditis K, Panagoutsos S, Mourvati E et al BANTAO 2011
Leivaditis K, Panagoutsos S, Mourvati E et al BANTAO 2011
37