close

Enter

Log in using OpenID

8 - SEW-Eurodrive

embedDownload
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Uputa za uporabu
Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom
od eksplozije EDR.71 – 225
Izdanje 06/2011
17076242 / HR
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Sadržaj
1 Opće napomene ..................................................................................................... 6
1.1 Uporaba dokumentacije ................................................................................. 6
1.2 Struktura sigurnosnih napomena ................................................................... 6
1.3 Zahtjevi za nedostatke ................................................................................... 7
1.4 Isključenje od odgovornosti............................................................................ 7
1.5 Napomena o autorskom pravu....................................................................... 7
1.6 Nazivi proizvoda i trgovački znakovi .............................................................. 7
2 Sigurnosne napomene........................................................................................... 8
2.1 Prethodne napomene .................................................................................... 8
2.2 Općenito......................................................................................................... 8
2.3 Ciljna skupina................................................................................................. 9
2.4 Namjenska uporaba ....................................................................................... 9
2.5 Drugi važeći dokumenti................................................................................ 10
2.6 Transport / skladištenje ................................................................................ 10
2.7 Postavljanje ................................................................................................. 10
2.8 Električni priključak....................................................................................... 11
2.9 Stavljanje u pogon / uporaba ....................................................................... 11
3 Konstrukcija motora ............................................................................................ 12
3.1 Osnovna konstrukcija EDR.71 – EDR.132................................................... 13
3.2 Osnovna konstrukcija EDR.160 – EDR.180................................................. 14
3.3 Osnovna konstrukcija EDR.200 – EDR.225................................................. 15
3.4 Tipska pločica, tipska oznaka ...................................................................... 16
3.5 Dodatna oprema .......................................................................................... 18
3.6 Oznaka za zaštitu od eksplozije................................................................... 20
4 Mehanička instalacija .......................................................................................... 22
4.1 Prije početka ................................................................................................ 22
4.2 Dugotrajno skladištenja motora.................................................................... 23
4.3 Napomene za postavljanje motora............................................................... 25
4.4 Tolerancije kod montažnih radova ............................................................... 27
4.5 Zatezanje pogonskih elemenata .................................................................. 27
4.6 Ugrađivanje vanjskog davača ...................................................................... 27
4.7 Montiranje naprave za dogradnju davača XV.A na motorima
EDR.71 – 225 .............................................................................................. 28
4.8 Okrenite priključnu kutiju .............................................................................. 30
4.9 Lak ............................................................................................................... 34
4.10 Dodatne izvedbe .......................................................................................... 34
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
3
Sadržaj
5 Električna instalacija............................................................................................ 37
5.1 Dodatne odredbe ......................................................................................... 37
5.2 Koristite priključno-spojnu shemu i planove raspoređivanja ........................ 37
5.3 Kabelske uvodnice ....................................................................................... 37
5.4 Izjednačavanje potencijala ........................................................................... 38
5.5 Upute za ožičenje ........................................................................................ 38
5.6 Posebnosti pri radu s pretvaračem frekvencije ............................................ 39
5.7 Poboljšavanje uzemljenja (EMC) ................................................................. 39
5.8 Posebnosti pri dinamičnom pogonu ............................................................. 42
5.9 Uvjeti okolice tijekom rada ........................................................................... 43
5.10 Motori kategorije 2GD i 3GD ........................................................................ 44
5.11 Napomene za priključivanje motora ............................................................. 47
5.12 Priključivanje motora preko ploče s priključcima.......................................... 48
5.13 Priključivanje motora preko serijske stezaljke.............................................. 51
5.14 Priključivanje kočnice ................................................................................... 52
5.15 Dodatna oprema .......................................................................................... 53
6 Režimi rada i granične vrijednosti ...................................................................... 59
6.1 Dopuštene vrste režima rada ....................................................................... 59
6.2 Uporaba ....................................................................................................... 61
6.3 Siguran režim rada motora kategorije 2 ....................................................... 62
6.4 Siguran režim rada motora kategorije 3 ....................................................... 65
6.5 Tipičan slučaj primjene................................................................................. 69
6.6 Osobiti slučaj primjene ................................................................................. 71
7 Stavljanje u pogon ............................................................................................... 81
7.1 Prije stavljanja u pogon ................................................................................ 82
7.2 Tijekom stavljanja u pogon........................................................................... 82
7.3 Podešavanje parametara: Pretvarač frekvencije za motore
kategoriju 2GD ............................................................................................. 83
7.4 Podešavanje parametara: Pretvarač frekvencije za motore kategoriju 3..... 88
7.5 Promjena smjera blokade kod motora s blokadom povratnog hoda ............ 90
8 Provjeravanje / održavanje .................................................................................. 93
8.1 Učestalost provjeravanja i održavanja ......................................................... 95
8.2 Podmazivanje ležajeva ................................................................................ 95
8.3 Zaštita od korozije ........................................................................................ 95
8.4 Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica ........................................ 96
8.5 Radovi provjeravanja / održavanja motora EDR.71 – EDR.225 ................ 102
8.6 Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225.... 107
4
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Sadržaj
9 Tehnički podatci ................................................................................................ 126
9.1 Okomite sile ............................................................................................... 126
9.2 Pridruživanje kočnog momenta.................................................................. 134
9.3 Rasklopni rad, radni zračni raspor, kočni momenti ................................... 135
9.4 Pogonske struje ......................................................................................... 136
9.5 Otpori ......................................................................................................... 138
9.6 Navođenje kočnice..................................................................................... 140
9.7 Dopušten rasklopni rad kočnice BE za motore na naizmeničnu struju ...... 141
9.8 Dozvoljeni tipovi valjnih ležajeva................................................................ 145
9.9 Tabele maziva............................................................................................ 146
9.10 Podatci za narudžbu za maziva i sredstva za zaštitu od korozije .............. 146
9.11 Davač ......................................................................................................... 147
9.12 Oznaka označne pločice ............................................................................ 150
10 Pogonske smetnje.............................................................................................. 151
10.1 Smetnje na motoru..................................................................................... 152
10.2 Smetnje na kočnici .................................................................................... 154
10.3 Smetnje pri pogonu s pretvaračem frekvencije .......................................... 155
10.4 Zbrinjavanje otpada ................................................................................... 155
10.5 Servisna služba.......................................................................................... 155
11 Privitak ................................................................................................................ 156
11.1 Spojna shema ............................................................................................ 156
11.2 Davač ES7. / AS7. / EG7. / AG7. ............................................................... 158
11.3 Priključne letvice 1 i 2................................................................................. 159
11.4 Vanjski ventilator VE .................................................................................. 160
11.5 Uputa za uporabu i održavanje za WISTRO-vanjski ventilator .................. 162
12 Izjava o suglasju................................................................................................. 164
12.1 Motori na naizmeničnu struju EDR.71 – EDR.225 u kategoriji 2G i 2D ..... 165
12.2 Motori na naizmeničnu struju EDR.71 – EDR.225 u kategoriji 3G i 3D ..... 166
12.3 Vanjski ventilator VE .................................................................................. 167
13 Lista adresa ........................................................................................................ 168
Kazalo.................................................................................................................. 179
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
5
Opće napomene
Uporaba dokumentacije
1
1
Opće napomene
1.1
Uporaba dokumentacije
Dokumentacija je sastavni dio proizvoda i sadrži važne napomene o radu i servisiranju.
Dokumentacija se obraća svim osobama koje izvode montažu, instalaciju, stavljanje
u pogon i servisiranje proizvoda.
Dokumentacija mora biti dostupna u čitljivom stanju. Uvjerite se da su osobe odgovorne
za rad postrojenja i pogona te osobe koje pod vlastitom odgovornošću rade na uređaju
u potpunosti pročitale i razumjele dokumentaciju. U slučaju nejasnoća ili ukoliko trebate
dodatne informacije obratite se SEW-EURODRIVE-u.
1.2
Struktura sigurnosnih napomena
1.2.1
Značenje pokazatelja opasnosti
Slijedeća tabela prikazuje raspodjelu i značenje pokazatelja opasnosti za sigurnosne
napomene, napomene za materijalne štete te dodatne napomene.
Signalna riječ
OPASNOST!
1.2.2
Značenje
Posljedice u slučaju nepoštovanja
Neposredno prijeteća opasnost
Smrt ili teške tjelesne ozljede
UPOZORENJE! Moguća opasna situacija
Smrt ili teške tjelesne ozljede
OPREZ!
Moguća opasna situacija
Lakše tjelesne ozljede
POZOR!
Moguća materijalna šteta
Oštećenja pogonskog sustava ili
njegove okolice
NAPOMENA ZA
ZAŠTITU OD
EKSPLOZIJE
Važna napomena za zaštitu od
eksplozije
Otklanjanje zaštite od eksplozije
i opasnosti koje time rezultiraju
NAPOMENA
Korisna napomena ili savjet:
Olakšava rukovanje pogonskim sustavom.
Struktura sigurnosnih napomena koje se odnose na odlomak
Sigurnosne napomene koje se odnose na odlomak ne vrijede samo za specijalni
postupak, nego i za više postupaka unutar jedne teme. Korišteni piktogrami upućuju na
općenitu ili specifičnu opasnost.
Ovdje vidite formalnu strukturu sigurnosne napomene koja se tiče odlomka:
POKAZATELJ OPASNOSTI!
Vrsta opasnosti i njihov uzrok.
Moguće posljedice nepridržavanja.
•
1.2.3
Mjera(e) za sprječavanje opasnosti.
Struktura umetnutih sigurnosnih napomena
Umetnute sigurnosne napomene su integrirane izravno u uputu za rukovanje ispred
opasnog koraka.
Ovdje vidite formalnu strukturu umetnute sigurnosne napomene:
•
POKAZATELJ OPASNOSTI! Vrsta opasnosti i njihov uzrok.
Moguće posljedice nepridržavanja.
– Mjera(e) za sprječavanje opasnosti.
6
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Opće napomene
Zahtjevi za nedostatke
1.3
1
Zahtjevi za nedostatke
Pridržavanje dokumentacije preduvjet je za nesmetan rad i ispunjavanje eventualnih
zahtjeva za nedostatke. Stoga dokumentaciju pročitajte prije rada s uređajem!
1.4
Isključenje od odgovornosti
Poštivanje dokumentacije je osnovna pretpostavka za siguran rad Motori na naizmjeničnu struju EDR.. te za postizanje navedenih svojstava proizvoda te njegovih radnih
karakteristika. Za ozljede osoba, materijalnu ili drugu štetu, koje nastaju uslijed nepoštovanja uputa za uporabu, SEW-EURODRIVE ne preuzima nikakvu odgovornost.
U takvim slučajevima je odgovornost za nedostatke kvalitete isključena.
1.5
Napomena o autorskom pravu
© 2011– SEW-EURODRIVE. Sva prava pridržana.
Zabranjeno je svako čak i djelomično kopiranje, obrada, distribucija i ostali slični oblici
korištenja.
1.6
Nazivi proizvoda i trgovački znakovi
Marke i nazivi proizvoda navedeni u ovoj uputi za uporabu trgovački su znaci ili registrirani trgovački znaci pojedinačnih nositelja naslova.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
7
Sigurnosne napomene
Prethodne napomene
2
2
Sigurnosne napomene
Svrha slijedećih osnovnih sigurnosnih napomena je da spriječe osobne i materijalne
štete. Korisnik se mora uvjeriti da se poštuju te da se pridržava osnovnih sigurnosnih
napomena. Uvjerite se da su osobe odgovorne za rad postrojenja i pogona te osobe
koje pod vlastitom odgovornošću rade na uređaju u potpunosti pročitale i razumjele
uputu za uporabu. U slučaju nejasnoća ili ukoliko trebate dodatne informacije obratite
se SEW-EURODRIVE-u.
2.1
Prethodne napomene
Sljedeće sigurnosne napomene prvenstveno se odnose na uporabu slijedećih komponenti:
Motori na naizmjeničnu struju EDR... Kod uporabe motora s reduktorom dodatno vodite
računa o sigurnosnim napomenama za reduktore u pripadajućoj uputi za uporabu za:
•
Reduktor
Pridržavajte se i dodatnih sigurnosnih napomena u pojedinim poglavljima ove dokumentacije.
2.2
Općenito
UPOZORENJE!
Tijekom rada mogu na motorima i motorima s reduktorom sukladno njihovoj vrsti
zaštite mogu neki dijelovi koji prenose napon biti goli (u slučaju otvorenog utikača / priključne kutije ), eventualno pomični ili rotirajući te imati vruće površine.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
•
Sve radove na transportu, skladištenju, postavljanju, montaži, priključivanju, stavljanju u pogon, servisiranju i održavanju smije izvoditi samo osposobljeno stručno
osoblje uz obvezatno pridržavanje:
– Pripadajuće opširne upute za uporabu
– upozornih i sigurnosnih natpisa na motoru/motoru s reduktorom
– svih drugih dokumenata za projektiranje, upute za stavljanje u pogon i spojne
sheme koje su priložene uz pogon
– odredaba i potreba specifičnih za postrojenje
– nacionalnih/regionalnih propisa o sigurnosti i sprječavanju nesreća
Nikada ne instalirajte oštećene proizvode
Oštećenja odmah reklamirajte transportnom poduzeću
Kod nedopustivog uklanjanja potrebnih zaštitnih pokrova ili kućišta, nestručnog zahvata,
ili kod neispravne instalacije ili upotrebe postoji opasnost od teških ozljeda osoba ili
velikih materijalnih šteta.
Ostale informacije se mogu pronaći u dokumentaciji.
8
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Sigurnosne napomene
Ciljna skupina
2.3
2
Ciljna skupina
Sve mehaničke radove smije isključivo izvoditi obučeno stručno osoblje. Stručno osoblje
u smislu ove upute za uporabu su osobe, koje su upoznate sa konstrukcijom, mehaničkom instalacijom, uklanjanjem smetnji i održavanjem proizvoda te imaju slijedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području mehanike (primjerice kao mehaničar ili mehatroničar) s položenim
završnim ispitom.
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve elektrotehničke radove smije isključivo izvoditi obučeno stručno osoblje električne
struke. Stručno osoblje električne struke u smislu ove uputa za uporabu su osobe, koje
su upoznate sa električnom instalacijom, stavljanjem u pogon, uklanjanjem smetnji i održavanjem proizvoda te imaju slijedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području elektrotehnike (primjerice kao elektroničar ili mehatroničar) s položenim završnim ispitom.
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve radove na ostalim područjima, transport, skladištenje, pogon i zbrinjavanje smije
isključivo provoditi osoblje koje je obučeno na odgovarajući način.
Sve stručno osoblje mora nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.
2.4
Namjenska uporaba
Ovi elektromotori zaštićeni od eksplozije namijenjeni su za profesionalna postrojenja.
Prilikom ugradnje u strojeve je stavljanje u pogon odn. prihvat rada motora sukladno
propisima zabranjeno sve dok se ne utvrdi, da stroj odgovara odredbama EZ-smjernice
94/9/EZ (ATEX-smjernica).
NAPOMENE ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
•
•
•
•
Motor se smije pokrenuti samo uz preduvjete opisane u poglavlju "Stavljanje
u pogon".
Motor na pretvaraču frekvencije se smije pokrenuti samo ako se pridržavate
zahtjeva potvrdbe o ispitivanju građevisnkog prototipa i / ili dokumentacije i podataka na tipskoj pločici motora, ukoliko postoji!
U okolnom području ne smiju postojati agresivni mediji, koji mogu nagrizati lak
i brtve.
Motori ne smiju da se pokreću u područjima / aplikacijama, koje za posljedicu imaju
procese, koji generiraju naboj na kućištu motora, npr. unutar cjevovoda kao motora
ventilatora, ako se u cjevovodu transportiraju prašine, pošto to može dovesti do
elektrostatičkog punjenja lakiranih površina.
Zrakom hlađene izvedne su odmjerene za okolne temperature od -20 °C bis +40 °C kao
i visine postavljanja ≤ 1000 m preko NN. Treba poštovati navode odstupanja na tipskoj
pločici. Uvjeti na mjestu ugradnje moraju odgovarati navodima na tipskoj pločici.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
9
Sigurnosne napomene
Drugi važeći dokumenti
2
2.5
Drugi važeći dokumenti
Dodatno treba poštovati slijedeće brošure i dokumente:
2.6
•
Priključna-spojne sheme, koje su priložene motoru
•
Uputa za uporabu "Reduktori zaštićeni od eksplozija tipske vrste R..7, F..7, K..7,
S..7, SPIROPLAN® W" kod motora s reduktorom
•
Uputa za uporabu Betriebsanleitung eventualno nadograđenog pretvarača frekvencije kod motora, koji se napajaju iz pretvarača.
•
Uputa za uporabu eventualno nadograđenih opcija
•
Katalog "DR-motori na naizmjeničnu struju" i/ili
•
Katalog "DR-motori s reduktorom"
•
Katalog "Motori na naizmjeničnu struju zaštićeni od eksplozije" i/ili
•
Katalog "Pogoni zaštićeni od eksplozije"
Transport / skladištenje
Odmah nakon primitka provjerite, nema li u sadržaju isporuke transportnih oštećenja.
Ako ih otkrijete, o tome odmah obavijestite transportno poduzeće. Po potrebi valja isključiti stavljanje u pogon.
Čvrsto treba pričvrstiti transportne ušice. Konstruirane su samo za težinu motora/motora
s reduktorom; te se njima ne smije pričvršćivati dodatan teret.
Ugrađeni prstenasti vijci odgovaraju standardu DIN 580. Načelno se valja pridržavati
opterećenja i propisa, koji su u istom navedeni. Ako su na motor s reduktorom montirane
dvije nosive očice ili prstenasta vijka, valja za transport pričvrstiti obje nosive očice.
Vlačna smjer graničnika u tom slučaju ne smije prema DIN 580 prekoračivati vučnu
kosinu od 45°.
Ukoliko je potrebno valja rabiti primjerena, dovoljno dimenzionirana transportna sredstva. Za daljnji transport koristite novo.
Ako motor / motor s reduktorom ne ugrađujete odmah, skladištite ga na suhom mjestu
bez prašine. Motor / motor s reduktorom se ne smije skladištiti na otvorenom niti na
pokrovu ventilatora. Motor / motor s reduktorom može biti skladišten godinu dana, a da
posebne mjere prije stavljanja u pogon nisu potrebne.
2.7
Postavljanje
Pazite na ravnomjernu podlogu, dobro pričvršćenje na postolje odnosno prirubnicu te na
točnu usmjerenost kod neposredne veze. Izbjegavajte rezonancije s kružnom frekvencijom koje uvjetuje struktura i dvostruke frekvencije mreže. Prozračite kočnicu (kod
motora s ugrađenom kočnicom), rukom okrenite rotor, pazite na neuobičajene šumove
struganja. Provjerite smjer vrtnje u nespojenom stanju.
Remenice i spojke skinite odnosno postavite samo s primjerenom napravom (zagrijavanje!) te pokrijte sa zaštitom od dodira. Izbjegavajte nedopuštene napetosti remena.
Postavite eventualno potrebne cijevne priključke. Na oblike gradnje s krajem osovine
u smjeru gradnje prema gore stavite pokrov, koji će onemogućiti upadanje stranih tijela
u ventilator. Prozračivanje ne smije biti blokirano a odlazni zrak – čak i zrak agregata
u blizini – se ne smije usisavati.
Poštujte napomene u poglavlju "Mehanička instalacija"!
10
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Sigurnosne napomene
Električni priključak
2.8
2
Električni priključak
Sve radove smije izvoditi samo kvalificirano stručno osoblje na niskonaponskom stroju
u stanju mirovanju u isključenom stanju te stanju osiguranom od ponovnog pokretanja.
Isto vrijedi i za pomoćni strujni krug (npr. grijanje u mirovanju ili vanjski ventilator).
Treba provjeriti beznaponsko stanje!
Prekoračenje tolerancije u EN 60034-1 (VDE 0530,Teil1) – napon +5 %, frekvencija
+2 %, oblik krivulje, simetrija – povećava zagrijavanje te utječe na elektromagnetsku
podnošljivost. Osim toga pridržavajte se normi DIN IEC 60364 i EN 50110 (po potrebi
poštujte postojeće nacionalne posebnosti, npr. DIN VDE 0105 za Njemačku).
Dodatno uz općenito važeće instalacijske odredbe za električnu niskonaponsku opremu
moraju se poštivati posebne odredbe za postavljanje električnih postrojenja u područja
sa opasnošću od eksplozije (Pravilnik o sigurnosti u industrijskom pogonu u Njemačkoj;
EN 60079-14; EN 61241-14i odredbe specifične za uređaj).
Poštujte informacije za spajanje te informacije odstupanja na označnoj pločici te na
spojnoj shemi u priključnoj kutiji.
Priključak se mora provesti tako da postoji i da se održava stalna sigurna električna veza
(bez razmaknutih žičanih priključaka); koristite pripadajuću kabelsku krajnju opremu.
Uspostavite sigurnu vezu zaštitnog vodiča. U priključenom stanju razmak između dijelova pod naponom i između dijelova pod naponom i koji su provodni ne smije da prekorači minimalnu vrijednost po DIN EN / IEC 60079-7 i -15 te po nacionalnim propisima.
Ne smiju se prekoračiti minimalne vrijednosti prema odgovarajućim normama, vidjeti
slijedeću tabelu:
Nazivni napon UN
Razmak za motore kategorije 3
(DIN EN / IEC 60079-15)
Razmak za motore kategorije 2
(DIN EN / IEC 60079-7)
≤ 500 V
5 mm
8 mm
> 500 V do ≤ 690 V
5.5 mm
10 mm
U priključnom ormariću ne smiju biti prisutna nikakva strana tijela, prljavština niti vlaga.
Treba nepropusno zatvoriti (na prašinu i vodu) nepotrebne otvore uvodnice kabela
i samu kutiju. Za probni rad bez pogonskih elemenata osigurajte dosjednu oprugu. Kod
niskonaponskih strojeva prije stavljanja u pogon provjerite besprijekornu funkciju.
Poštujte napomene u poglavlju "električna instalacija"!
2.9
Stavljanje u pogon / uporaba
Kod promjena prema normalnom načinu rada npr. povećana temperature, buka, vibracije, javite uzrok. Eventualno se posavjetujte s proizvođačem. Zaštitne uređaje ne stavljajte izvan funkcije niti u probnom radu. U slučaju sumnje isključite motor.
Kod povećanog ulaska prljavštine redovito čistite zračne kanale.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
11
Konstrukcija motora
Stavljanje u pogon / uporaba
3
3
Konstrukcija motora
NAPOMENA
Sljedeća ilustracija je osnovni prikaz. Služi kao pomoć pri određivanju uz liste
sastavnih dijelova. Moguća su odstupanja glede veličine gradnje i vrtste izvedbe
motora!
12
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Konstrukcija motora
Osnovna konstrukcija EDR.71 – EDR.132
3.1
3
Osnovna konstrukcija EDR.71 – EDR.132
Slijedeća ilustracija pokaziva na primjer osnovnu konstrukciju EDR.71 – EDR.132
s letvicom s priključcima za vučnu oprugu:
[132]
[123]
[117]
[131]
[124]
[118]
[262]
[616]
[116]
[137]
[148]
[128]
[140]
[139]
[129] [134]
[119]
[122]
[112]
[111]
[707]
[716]
[452]
[705]
[113]
[715] [706]
[454]
[13]
[30]
[35]
[42]
[9]
[36]
[12]
[32]
[16] [41] [22]
[44]
[24]
[108]
[106]
[109]
[107]
[90]
[3]
[11]
[100]
[7] [103]
[1]
[93]
[10]
[2]
2931885963
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[16]
[22]
[24]
[30]
[32]
Rotor
[35]
Sigurnosni prsten
[36]
Dosjedna opruga
[41]
Prirubnica
[42]
Zatvorni vijak
[44]
Sigurnosni prsten
[90]
Žljebasti kuglični ležaj
[93]
Sigurnosni prsten
[100]
Cilindrični vijak
[103]
Stator
[106]
Vijak sa šesterobridnom glavom [107]
Prstenasti vijak
[108]
Osovinsko brtvilo
[109]
Sigurnosni prsten
[111]
Poklopac ventilatora
Ventilator
Podloška
B-ležajni štit
Žljebasti kuglični ležaj
Podnožje
Vijak s upuštenom glavom
Šestobridna matica
Zatični vijak
Osovinsko brtvilo
Skretna pločica
Tipska pločica
Zarezni čavao
Brtva za donji dio
[112]
[113]
[116]
[117]
[118]
[119]
[122]
[123]
[124]
[128]
[129]
[131]
[132]
[134]
Priključna kutija donji dio
Vijak s lećastom glavom
Spona
Vijak sa šesterobridnom glavom
Opružni prsten
Vijak s lećastom glavom
Sigurnosna podloška
Vijak sa šesterobridnom glavom
Sigurnosna podloška
Spona
Zatvorni vijak
Brtva za pokrov
Pokrov priključne kutije
Zatvorni vijak
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
[137]
[139]
[140]
[148]
[262]
[392]
[452]
[454]
[616]
[705]
[706]
[707]
[715]
[716]
Vijak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Opružni prsten
Spona
Stezaljka
Brtva
Redna stezaljka
Noseća šina
Pričvrsni lim
Zaštitni krov
Razmaknica
Vijak s lećastom glavom
Zakovica
Pločica
13
Konstrukcija motora
Osnovna konstrukcija EDR.160 – EDR.180
3
3.2
Osnovna konstrukcija EDR.160 – EDR.180
Slijedeća ilustracija pokaziva na primjer osnovnu konstrukciju EDR.160 – EDR.180 sa
okvirima za zaštitu od zakretanja:
[123]
[219]
[118]
[116]
[117]
[124]
[132]
[131 ]
[262]
[616]
[137]
[119]
[122]
[1213]
[128]
[140]
[139]
[134]
[129 ]
[112]
[707]
[706]
[111]
[715]
[16]
[9]
[30]
[705]
[30]
[19]
[12]
[17]
[22]
[109]
[108]
[7]
[106]
[36]
[42]
[41]
[32]
[44]
[31]
[24]
[107]
[93]
[94]
[15]
[100]
[90]
[1]
[3]
[14]
[11]
[103]
[104]
[10]
[2]
2967197579
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]
[11]
[12]
[14]
[15]
[16]
[17]
[19]
[22]
[24]
14
Rotor
Sigurnosni prsten
Dosjedna opruga
Prirubnica
Zatvorni vijak
Sigurnosni prsten
Žljebasti kuglični ležaj
Sigurnosni prsten
Pločica
Vijak sa šesterobridnom glavom
Stator
Šestobridna matica
Cilindrični vijak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Prstenasti vijak
[30]
[31]
[32]
[35]
[36]
[41]
[42]
[44]
[90]
[91]
[93]
[94]
[100]
[103]
[104]
Brtvilo
Dosjedna opruga
Sigurnosni prsten
Poklopac ventilatora
Ventilator
Tanjurasta opruga
B-ležajni štit
Žljebasti kuglični ležaj
Podnožje
Šestobridna matica
Pločica
Cilindrični vijak
Šestobridna matica
Zatični vijak
Potporna pločica
[106]
[107]
[108]
[109]
[111]
[112]
[116]
[117]
[118]
[119]
[122]
[123]
[124]
[128]
[129]
Osovinsko brtvilo
Skretna pločica
Tipska pločica
Zarezni čavao
Brtva za donji dio
Priključna kutija donji dio
Lepezasta pločica
Zatični vijak
Pločica
Cilindrični vijak
Sigurnosna podloška
Vijak sa šesterobridnom glavom
Sigurnosna podloška
Lepezasta pločica
Zatvorni vijak
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]
[219]
[705]
[706]
[707]
[715]
[1213]
Brtva za pokrov
Pokrov priključne kutije
Zatvorni vijak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Pločica
Šestobridna matica
Zaštitni krov
Razmaknica
Vijak sa šesterobridnom glavom
Vijak sa šesterobridnom glavom
Komplet (1 okvir za zaštitu od
zakretanja, 1 ploča s priključcima, 4 čahura, 2 vijka,
2 matice)
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Konstrukcija motora
Osnovna konstrukcija EDR.200 – EDR.225
3.3
3
Osnovna konstrukcija EDR.200 – EDR.225
Slijedeća ilustracija pokaziva na primjer osnovnu konstrukciju EDR.200 – EDR.225 sa
okvirima za zaštitu od zakretanja:
[219]
[118]
[116]
[117]
[123]
[124]
[132]
[131 ]
[119]
[122]
[1213]
[128] [140]
[139]
[707]
[705]
[112]
[111]
[129]
[109]
[706]
[134]
[715]
[108]
[30]
[16]
[9]
[26]
[36] [32]
[35]
[25]
[40]
[19]
[105]
[44]
[43]
[21]
[42] [22]
[31]
[106]
[107]
[24]
[103]
[100]
[3]
[90]
[93]
[1]
[11]
[93]
[2]
3055268107
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[11]
[16]
[19]
[21]
[22]
[24]
[25]
[26]
[31]
Rotor
Sigurnosni prsten
Dosjedna opruga
Prirubnica
Zatvorni vijak
Žljebasti kuglični ležaj
Stator
Cilindrični vijak
Prirubnica prstanaste brtve
Vijak sa šesterobridnom glavom
Prstenasti vijak
Cilindrični vijak
Brtvena pločica
Dosjedna opruga
[32]
[35]
[36]
[40]
[42]
[43]
[44]
[90]
[93]
[94]
[100]
[103]
[105]
[106]
Sigurnosni prsten
Poklopac ventilatora
Ventilator
Sigurnosni prsten
B-ležajni štit
Potporna pločica
Žljebasti kuglični ležaj
Podnožje
Pločica
Cilindrični vijak
Šestobridna matica
Zatični vijak
Tanjurasta opruga
Osovinsko brtvilo
[107]
[108]
[109]
[111]
[112]
[107]
[116]
[117]
[118]
[119]
[123]
[124]
[128]
[129]
Skretna pločica
Tipska pločica
Zarezni čavao
Brtva za donji dio
Priključna kutija donji dio
Skretna pločica
Lepezasta pločica
Zatični vijak
Pločica
Cilindrični vijak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Sigurnosna podloška
Lepezasta pločica
Zatvorni vijak
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]
[219]
[705]
[706]
[707]
[715]
[1213]
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Brtva za pokrov
Pokrov priključne kutije
Zatvorni vijak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Pločica
Šestobridna matica
Zaštitni krov
Razmačni svornjak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Vijak sa šesterobridnom glavom
Komplet (1 okvir za zaštitu od
zakretanja, 1 ploča s priključcima, 4 čahura, 2 vijka,
2 matice)
15
Konstrukcija motora
Tipska pločica, tipska oznaka
3
3.4
Tipska pločica, tipska oznaka
3.4.1
Tipske pločice EDR.-motora
EDRE-motor u
kategoriji 2GD
Slijedeća ilustracija prikazuje tipske pločice:
6306-2Z-J-C3
6205-2Z-J-C3
EDRE90M4/2GD
0102
PTB 10 ATEX 1234 / 01
01.1151928301.0001.09
1430
50
220-240
1,5
82,5
/ 380-420Y
II2D Ex tb IIIC T120°C Db
Kundenartikel-Nr.
65
19
16
86,4
PTB 10 ATEX 1234 / 02
II2G Ex e IICT3 Gb
B3
6,9
0,77
3,48
13A47B911
155 (F)
130 (B)
-20..+40
2010
2439213579
Oznake (→ str. 150) na gornjem rubu označne pločice postoje samo onda, kada je motor odgovarajuće
certificiran ili kada sadrži odgovarajuće komponente.
EDRE-motor sa
pretvaračem
frekvencije
Slijedeća ilustracija prikazuje tipske pločice:
R77/II2GD EDRE90L4/3GD/KCC/TF/AL
01.1700099511.0001.11
1435
0188 592 8.12
9.4
9007202350032139
16
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Konstrukcija motora
Tipska pločica, tipska oznaka
3.4.2
3
Tipska oznaka EDR.-motora
Motor na
naizmjeničnu
struju EDR..
Slijedeći dijagram prikazuje tipsku oznaku:
E DRE 90 M 4 /BE2 /FI /2GD /KCC /TF /ES7S
Davač opcije motora:
• Inkrementalni davač ES7., EG7., AS7., AG7.
• Inkrementalni davač EV2., EV7.
• Davač apsolutne vrijednosti AV7.
Zaštita motora opcije motora:
• Osjetnik temperature TF
• Mjerenje temperature PT ili KY
Priključak motora:
• preko redne stezaljke KCC
Kategorija za zaštitu od eksplozije:
• 2G, 2GD ili 3GD
Izvedba pogona:
• /FF: IEC-motor s prirubnicom s otvorom
• /FG: 7i-motor s reduktorom, kao solomotor
• /FM: 7i-motor s reduktorom s IEC-stopicama
• /FI: IEC-motor s nožicama
• /FT: IEC-motor s prirubnicom s navojima
• /FE: IEC-motor s prirubnicom s otvorom i IEC-stopicama
• /FY: IEC-motor s prirubnicom s navojem i IEC-stopicama
• /FL: opći motor s prirubnicom (drukčiji od IEC)
• /FK: opći motor s prirubnicom (drukčiji od IEC) sa stopicama
Kočnica:
• Opružna tlačna kočnica BE.. s informacijom o veličini
Broj polova:
• 4
Veličina gradnje motora:
• S: kratka
• M: srednja
• L: duga
• LC: Rotori s bakarnim kavezom
Veličina gradnje motora:
• 71 – 225
Red gradnje motora DR s slovčanim znakom raspoznavanja:
• S: Izvedba motora za štednju energije
• E: Izvedba motora za štednju energije IE2 ili MEPS A2
(Australija / Novi Zeland)
Slovčani znak raspoznavanja za zaštitu od eksplozije
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
17
Konstrukcija motora
Dodatna oprema
3
3.5
Dodatna oprema
3.5.1
Motor na naizmjeničnu struju proizvodne serije
Slijedeća tabela pokaziva izvedbene mogućnosti motora na naizmjeničnu struju:
Oznaka
Kategorija
EDRS..
ATEX-motor, 50 Hz
EDRE..
ATEX-motor za štednju energije, High-Efficiency IE2, 50 Hz
71 – 225
Veličine gradnje:
/2G, /2GD, /3GD
S–L
71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 132 / 160 / 180 / 200 / 225
Dužine gradnje:
S = kratka / M = srednja / L = duga
LC = Rotori s bakarnim kavezom
4
3.5.2
Broj polova
Izvedbe pogona
Slijedeća tabela pokaziva mogućnosti izvedbe pogona:
Oznaka
Kategorija
Opcija
/FI
IEC-motor s nožicama s informacijom o visini osovine
/FG
7i-motor s reduktorom, kao solomotor
/FF
IEC-motor s prirubnicom s otvorom
/FT
IEC-motor s prirubnicom s navojima
/FL
Opći motor s prirubnicom (drukčiji od IEC)
/FM
/2G, /2GD, /3GD
7i-motor s reduktorom s IEC-stopicama, eventualno informacija
o visini osovine
/FE
IEC-motor s prirubnicom s otvorom i s IEC-stopicama,
eventualno informacija o visini osovine
/FY
IEC-motor s prirubnicom s navojem i s IEC-stopicama,
eventualno informacija o visini osovine
/FK
Opći motor s prirubnicom (drukčiji od IEC) s stopicama,
eventualno informacija o visini osovine
3.5.3
Mehaničke dogradnje
Slijedeća tabela pokaziva izvedbene mogućnosti mehaničkih dogradnji:
Oznaka
Kategorija
Opcija
/BE
/3GD
Opružna tlačna kočnica s informacijom o veličini
/RS
/2G, /2GD, /3GD
Blokada povratnog hoda
3.5.4
Osjetnik temperature / mjerenje temperature
Slijedeća tabela pokaziva izvedbene mogućnosti temperaturne zaštite:
18
Oznaka
Kategorija
Opcija
/TF
/2G, /2GD, /3GD
Osjetnik temperature (termistor ili PTC-otpornik)
/KY
/2G, /2GD, /3GD
Jedan KTY84 – 130-senzor
/PT
/2G, /2GD, /3GD
Jedan / tri PT100-senzor(i)
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Konstrukcija motora
Dodatna oprema
3.5.5
3
Davač
Slijedeća tabela pokaziva izvedbene mogućnosti davača:
Oznaka
Kategorija
Opcija
/ES7S /EG7S /EV7S
Dogradni davač broja okretaja s Sin/Cos sučeljem
/ES7R /EG7R
Dogradni davač broja okretaja s TTL(RS-422)-sučeljem,
/EV7R
U = 9 – 26 V
/AS7W /AG7W
/AV7W
Dogradnja davača apsolutne vrijednosti, RS-485-sučelje
(Multi-Turn)
/AS7Y /AG7Y /AV2Y /3GD
/AV7Y
Dogradnja davača
(Multi-Turn)
/ES7A /EG7A
Uređaj za dogradnju za davač broja okretaja iz game SEWproizvoda
/XV.A
Uređaj za dogradnju za vanjski davač broja okretaja
/XV..
Dograđeni vanjski davač broja okretaja
3.5.6
apsolutne
vrijednosti,
SSI-sučelje
Alternative priključivanja
Slijedeća tabela pokaziva izvedbene mogućnosti priključaka:
Oznaka
Kategorija
sadržano u opsegu isporuke
/KCC
/2G, /2GD, /3GD
Serijska stezaljka s kaveznom vlačnom oprugom (za EDR.71 –
EDR.132)
3.5.7
Prozračivanje
Slijedeća tabela pokaziva izvedbene mogućnosti prozračivanja:
Oznaka
Kategorija
Opcija
/VE
/3GD
Vanjski ventilator za motore sukladno 94/9/EZ, kategorija 3
(plin / prašina)
/AL
/2G, /2GD, /3GD
Metalni ventilator
/C
/2G, /2GD, /3GD
Zaštitni krov za pokrov ventilatora
3.5.8
Motori zaštićeni od eksplozije
Slijedeća tabela pokaziva izvedbene mogućnosti kategorija zaštite od eksplozije:
3.5.9
Oznaka
Opcija
/2G, /2GD
Motori sukladno 94/9/EZ, kategorija 2 (plin / prašina)
/3GD
Motori sukladno 94/9/EZ, kategorija 3 (plin / prašina)
Ostale dodatne izvedbe
Slijedeća tabela pokaziva dodatnu izvedbu:
Oznaka
Kategorija
Opcija
/2W
/2G, /2GD, /3GD
Drugi kraj vratila na motoru / kočnom motoru
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
19
Konstrukcija motora
Oznaka za zaštitu od eksplozije
3
3.6
Oznaka za zaštitu od eksplozije
U tijeku preradbe norme za zaštitu od eksplozije na internacionalnoj razini (IEC) uvedene su nove oznake, takozvane Equipment Protection Level (EPL). Ova razina paralelno uz kategorije za zaštitu od eksplozije obilježava primjenjivost uređaja sukladno
podjeli po zonama u područjima sa opasnošću od eksplozije.
S preinakom EN 60079-0, datum izdavanja 2010, EPL su preuzete u europsku normiranost.
Slijedeća tabela pokaziva dodjelu EPL po zonama:
Plin
Prašina
EPL :
Kategorija:
Primjena
u zoni:
EPL :
Kategorija:
Primjena
u zoni:
Ga
1G
0
Da
1D
20
Gb
2G
1
Db
2D
21
Gc
3G
2
Dc
3D
22
Prateći preradbu IEC 60079 "Električka pogonska sredstva za područja sa opasnošću
od ekplozije" također je i zaštita od ekplozije u prašini integrirana u ovu seriju norme kao
dio 31. Neovisna norma o prašini IEC 61241-1 u studenom 2008. s pojavljivanjem
IEC 60079-31 je izgubila njenu pravovaljanost.
Internacionalna norma IEC 60079 se u dogledno vrijeme harmonizirala na europsku
razinu kao EN-norma sa istim numeriranjem i kazalom.
Kao dio ove integracije također je iznova uvedena skupina uređaja III za prašine. Time
egzistiraju smjesta 3 skupine uređaja na internacionalnoj razini normi:
Skupina uređaja
Uređaji za primjenu
I
u rudničkim jamama s opasnošću od eksplozije (industrijski pogoni
pod zemljom)
II
u područjima s opasnošću od eksplozije zbog smjese plina i zraka
III
u područjima s opasnošću od eksplozije zbog smjese prašine i zraka
Nova skupina uređaja III je dodatno podijeljena na podskupine "A", "B" ili "C", ovisno o
vrsti prašine:
Skupina uređaja
prikladna za atmosfere s
minimalnom vrstom zaštite IP
(x = rezervirano mjesto)
IIIA
zapaljive kratke niti
5x
IIIB
neprovodna prašina
5x
IIIC
provodna prašina
6x
Karakteristične vrijednosti skupine uređaja IIIA do IIIC za smjesu prašine i zraka se
moraju posmatrati kao analogne do sada već uobičajenoj oznaci IIA do IIC za smjesu
plina i zraka.
Oznaka IIA do IIC bila je dosada u općoj upotrijebi samo kod motora u vrsti zaštite Ex-d
(tlačno siguran oklop). Sada se kod motora sa vrstom zaštite od paljenja iznova povećana sigurnost "e" oznaka skupine uređaja do sada II (bez slova) proširuje u IIA, IIB ili
IIC. S tim u vezi su zahtjevi za izbjegavanje elektrostatičkog punjenja plastičnih površina, npr. ventilatora, te lakiranih, metalnih površina.
20
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Konstrukcija motora
Oznaka za zaštitu od eksplozije
3
Putem prije toga opisanih promjena norme mijenja se također Ex-oznaka motora, koja
se između ostalog mora navesti na tipskoj pločici motora. Slijedeća tabela pokaziva
nekolicinu primjera:
Područje
Dosadašnja oznaka
Nova oznaka
(ATEX)
sa smjesom plina i
zraka sa opasnošću
od ekplozije
sa smjesom prašine i
zraka sa opasnošću
od ekplozije
(IECEx)
(do 2010.)
(od 2010.)
(od 2010.)
II2G Ex e II T3
II2G Ex e IIC T3 Gb
Ex e IIC T3 Gb
II3G Ex nA II T3
II3G Ex nA IIC T3 Gc
Ex nA IIC T3 Gc
II2D Ex tD A21 IP65 T120°C
II2D Ex tb IIIC T120°C Db
Ex tb IIIC T120°C Db
II3D Ex tD A22 IP54 T120°C
II3D Ex tc IIIB T120°C Dc
Ex tc IIIB T120°C Dc
II3D Ex tD A22 IP65 T120°C
II3D Ex tc IIIC T120°C Dc
Ex tc IIIC T120°C Dc
Kod oznake zaštite od eksplozije mora se razlikovati između oznake prema smjernici,
npr. II3D, te oznake prema normi, npr. Ex tc IIIC T120°C Dc.
II3D
Ex tc IIIC T120°C Dc
Oznaka prema normi
Oznaka prema smjernici
Ako se uređaji u djelokrugu europske smjernice 94/9/EZ puste u promet, onda oni
dodatno za oznaku norme moraju nositi oznaku prema smjernici 94/9/EZ. Pri tome je
važno, da se oznaka smjernice (npr. s II) mora podmatrati neovisno o oznaci norme
(npr. s III).
Pošto su kod smjernice u skupini uređaja II sadržane kako plinske tako i prašnjave
atmosfere, to dovodi do toga, da je motor npr. obilježen u oznaci smjernice s II3D te
u oznaci norme s IIIC.
Zadani cilj nove oznake norme je to, da poduzetniku jednoznačno učini uočljivim, i kojoj
zoni i za koje smjese smije da primjeni pogon.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
21
Mehanička instalacija
Prije početka
4
4
Mehanička instalacija
NAPOMENA
Molimo da kod mehaničke instalacije obavezno poštujete sigurnosne napomene
u poglavlju 2 ovih uputa za uporabu!
4.1
Prije početka
POZOR!
Poštujte montažu prema strukturi gradnje sukladno navodima na tipskoj pločici!
Postavite pogon samo ako su zadovoljeni slijedeći uvjeti:
•
se navodi na tipskoj pločici pogona podudaraju s naponskom mrežom ili izlaznim
naponom pretvarača frekvencije
•
je pogon neoštećen (nema oštećenja prilikom transporta ili uskladištenja)
•
svi transportni osigurači su skinuti.
•
se pobrinulo za ispunjavanje sljedećih zahtjeva:
– Okolna temperatura između -20 °C i +40 °C
Vodite računa o tome da područje temperature reduktora može biti ograničeno
(vidjeti uputu za uporabu reduktora).
Treba poštovati navode odstupanja na tipskoj pločici. Uvjeti na mjestu ugradnje
moraju odgovarati navodima na tipskoj pločici .
– nema prisutnosti ulja, kiselina, plinova, para, zračenja itd.
– Visina postavljanja maks. 1000 m iznad NN
Poštujte poglavlje "Električna instalacija" > "Uvjeti okolice tijekom rada" > "Visina
postavljanja".
– Vodite računa o ograničenjima za davače
– Posebna konstrukcija: pogon izveden prema uvjetima okolice
Gore navedene informacije se odnose na standardne narudžbe. Ako naručite pogone
koji odstupaju od standarda, navedeni uvjeti mogu odstupati. Stoga uvjete koji odstupaju potražite u potvrdi naloga.
22
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Mehanička instalacija
Dugotrajno skladištenja motora
4.2
4
Dugotrajno skladištenja motora
•
Molimo Vas da vodite računa o smanjenom trajanju uporabe masti kugličnih ležajeva
od 10 % godišnje nakon skladištenja duljeg od jedne godine.
•
Kod motora s uređajem za dodatno podmazivanje kojeg skladištite duže od 5 godina,
trebate podmazati prije stavljanja u pogon. Poštujte navode na pločici za podmazivanje motora .
•
Provjerite je li se zbog dugotrajnog skladištenja u motoru nakupila vlaga. Zbog toga
valja izmjeriti izolacijski otpor (mjerni napon 500 V).
Izolacijski otpor (vidjeti slijedeći sliku) je jako ovisan o temperaturi! Motor se
mora osušiti ako izolacijski otpor nije dostatan.
[M ]
100
10
1
0,1
0
20
40
60
80
[˚C ]
173323019
4.2.1
Osušite motor
Zagrijavanje motora
•
toplim zrakom ili
•
preko rastavnog transformatora
– Namote spojite u seriju (vidjeti slijedeću sliku)
– Pomoćni izmjenični napon maks. 10 % dimenzioniranog napona s maks. 20 %
dimenzionirane struje
Spajanje na spojnoj shemi R13:
[1]
2336250251
[1]
Transformator
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
23
4
Mehanička instalacija
Dugotrajno skladištenja motora
Spajanje na spojnoj shemi C13:
[1]
3955447819
[1]
Transformator
Postupak sušenja završite kada dođe do prekoračenja minimalnog izolacijskog otpora.
U priključnoj kutiji provjerite
24
•
jeli unutrašnjost suha i čista
•
jesu li priključni i pričvrsni dijelovi bez korozije
•
jesu li brtve i brtvene površine u redu
•
jesu li vijčani spojevi kabela čvrsti, u suprotnom slučaju ih očistite odn. zamijenite
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Mehanička instalacija
Napomene za postavljanje motora
4.3
4
Napomene za postavljanje motora
OPREZ!
Oštri rubovi zbog otvorenog utora za prizmatični klin.
Lakše tjelesne ozljede.
•
•
Umetnite prizmatični klin u utor za prizmatični klin.
Zaštitno crijevo provucite preko vratila.
OPREZ!
Nestručnom montažom može se oštetiti motor.
Moguća materijalna šteta!
•
Vodite računa o sljedećim naputcima.
POZOR!
Poštujte montažu prema strukturi gradnje sukladno navodima na tipskoj pločici!
•
S krajeva vratila motora valja temeljito ukloniti sredstva za zaštitu od korozije, prljavštinu ili slično (rabite uobičajena otapala). Otapalo ne smije prodrijeti u ležajeve ili
brtve - materijalna šteta!
•
Motor s reduktorom smijete ugraditi samo na ravnu, podkontrukciju bez vibracija
i torziono krutu.
•
Osigurajte slobodu kretanja i mobilnost kupčevih protuležajeva.
•
Pažljivo usmjerite motor i radni stroj, kako se izlazno vratilo ne bi nedozvoljeno opterećivalo. Vodite računa o dopuštenim poprečnim i aksijalnim silama.
•
Izbjegavajte sudare i udaranja o kraj vratila.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
25
Mehanička instalacija
Napomene za postavljanje motora
4
•
Pazite na neometani dovod rashladnog zraka za motor i na to da uređaj ne usisava
vrući odlazni zrak drugih agregata. Pritom poštujte slijedeća minimalna rastojanja:
h
Tip motora
EDR.71, EDR.80
h u mm
15
EDR.90, EDR.100
20
EDR.112, EDR.132
25
EDR.160
30
EDR.180
35
EDR.200, EDR.225
45
•
Dijelove, koji se naknadno navlače na vratilo, dodatno balansirajte s pola dosjednog
prstena (vratila motora su balansirana s pola dosjednog prstena).
•
Kod kočnih motora sa ručnom ventilacijom uvrnite ručnu polugu (kod povratne ručne
ventilacije HR).
NAPOMENA
•
•
•
4.3.1
26
Kod uporabe remenica:
– Upotrebljavajte samo remene, koji nisu elektrostatički nabijeni.
– Maksimalno dozvoljenja okomita sila ne smije se prekoračiti, za motore bez
reduktora vidjeti poglavlje "Okomite sile" (→ str. 126).
Motori u vertikalnom obliku ugradnje (npr. M4 / V1) su standardno
opremljeni s zaštitnim krovom /C.
Po želji naručitelja isporuka može uslijediti također bez zaštitnog krova. U tim slučajevima pri instalisanju pogona u postrojenju / mašini mora se namjestiti pokrivka,
koja djelotvorno spriječava upadanje predmeta. Ovdje se moraju poštivati zahtjevi
EN / IEC 60079-0 i EN / IEC 60079-7. Ne smije se spriječavati rashladna struja kroz
ovu pokrivku.
Kod oblika ugradnje sa izlaznim vratilom na motoru prema gore (npr. M2 / V3) prikladnom pokrivkom se mora spriječiti upadanje sitnih dijelova u poklopac ventilatora, također vidjeti EN / IEC 60079-0. Ne smije se spriječavati rashladna struja
kroz ovu pokrivku.
Postavljanje u vlažnim prostorijama ili na otvorenom
•
Za dovod upotrijebite odgovarajuće vijčane spojeve kabela prema instalacijskim propisima (po potrebe upotrijebite redukcijske uloške).
•
Priključne kutije po mogućnosti poredajte tako da su kabelske uvodnice usmjerene
prema dolje.
•
Dobro zabrtvite kabelsku uvodnicu.
•
Brtvene površine priključne kutije i poklopca priključne kutije dobro očistite prije
ponovne montaže; Zamijenite otvrdnule brtve.
•
Po potrebi popravite antikorozivni premaz (naročito na transportnim ušicama).
•
Provjerite vrstu zaštite.
•
Vratilo zaštitite prikladnim zaštitnim sredstvom protiv korozije.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Mehanička instalacija
Tolerancije kod montažnih radova
4.4
4.5
4
Tolerancije kod montažnih radova
Kraj vratila
Prirubnica
Tolerancija promjera prema EN 50347
Rubna tolerancija centriranja prema EN 50347
•
•
•
•
•
•
ISO j6 kod Ø ≤ 28 mm
ISO k6 kod Ø ≤ 38 mm do ≤ 48 mm
ISO m6 kod Ø > 55 mm
Rupa za centriranje prema DIN 332, oblik DR..
ISO j6 kod Ø ≤ 250 mm
ISO h6 kod Ø > 300 mm
Zatezanje pogonskih elemenata
Pogonski elementi, koje treba stegnuti na krajevima vratila motora, npr. mali pogonski
zupčanik, trebaju se montirati uz zagrijavanje, kako se kod solomotora ne bi oštetio
davač.
4.6
Ugrađivanje vanjskog davača
Ukoliko je pogon naručen s vanjskim davačem, SEW-EURODRIVE isporučuje pogon
s ugrađenom spojkom. Pri radu bez vanjskog davača se spojka prethodno ne smije
montirati.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
27
Mehanička instalacija
Montiranje naprave za dogradnju davača XV.A na motorima EDR.71 – 225
4
4.7
Montiranje naprave za dogradnju davača XV.A na motorima EDR.71 – 225
Kada naručite napravu za dogradnju davača XV.A, adapter i spojka su priloženi uz
opseg isporuke motora a adapter je montiran kod korisnika.
Sljedeća slika prikazuje primjer montaže spojke i adaptera:
[212]
[225]
[E]
[D]
[C]
[B]
[A]
[220]
[F]
[E]
[D]
[C]
[B]
[269]
[22]
[361] / [170]
[A]
[251] [232]
3633163787
[22]
[170]
[212]
[220]
[225]
[232]
[251]
Vijak
Pokrov vanjskog ventilatora
Vijak prirubnice
Davač
Međuprirubnica (nema je kod XV1A)
Vijci (samo kod XV1A i XV2A)
Stezna ploča (samo kod XV1A i XV2A)
[361]
[269]
[A]
[B]
[C]
[D]
Pokrov
Tuljac
Adapter
Pričvrsni vijak
Središnji pričvrsni vijak
Spojka (spojka s razdvojnim prstenom ili spojka
punih vratila)
[E]
[F]
Pričvrsni vijak
Vijak
1. Ukoliko postoji, demontirajte pokrov [361] ili pokrov vanjskog ventilatora [170].
2. Kod XV2A i XV4A: Demontirajte međuprirubnicu [225].
3. Uvrnite spojku [D] pomoću vijka [C] u otvor za davač na vratilu motora.
EDR.71 – 132: Pritegnite vijak [C] s priteznim momentom od 3 Nm [26,6 lb-in].
EDR.160 – 225: Pritegnite vijak [C] s priteznim momentom od 8 Nm [70,8 lb-in].
4. Nataknite adapter [A] na davač [220] te ga zategnite pričvrsnim vijkom [B] na zatezni
moment od 3 Nm [26,6 lb-in].
28
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Mehanička instalacija
Montiranje naprave za dogradnju davača XV.A na motorima EDR.71 – 225
4
5. Kod XV2A i XV4A: Montirajte međuprirubnicu [225] vijkom [F] sa priteznim
momentom od 3 Nm [26,6 lb-in].
6. Nataknite davač s adapterom na spojku [D] te zategnite pričvrsni vijak [E] na pritezni
moment od 3 Nm [26,6 lb-in].
7. Kod XV1A i XV2A: Rasporedite stezne ploče [251] s pričvrsnim vijcima [232] te
umetnite prstenasti žlijeb davača [220] te zategnite priteznim momentom od 3 Nm
(26,6 lb-in).
8. Kod XV3A i XV4A: Montaža kod korisnika kroz provrte na limu davača.
4.7.1
Naprava za dogradnju davača XH.A
Naprave za dogradnju davača XH1A, XH7A i XH8A za sinhroni davač šupljih vratila su
u potpunosti montiran prilikom isporuke pogona.
Za dogradnju davača postupajte kao što je opisano u poglavlju "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnice" (→ str. 96).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
29
Mehanička instalacija
Okrenite priključnu kutiju
4
4.8
Okrenite priključnu kutiju
4.8.1
Priključna kutija s priključkom za napajanje u tehnici s priključcima za vučnu oprugu
Slijedeća ilustracija prikazuje na primjer konstrukciju priključne kutije u izvedbi s tehnikom s priključcima za vučnu oprugu:
[123]
[131]
[119]
[b]
[a]
[111]
[c]
2752242955
[111]
[119]
[123]
[131]
[A]
[B]
[C]
Brtva
Pričvrsni vijci priključne kutije + sigurnosne podloške (po 4 x)
Pričvrsni vijci pokrova priključne kutije + sigurnosne podloške (po 4 x)
Brtva
Priključna letvica 1
Priključna letvica 2 + pričvrsni lim
Napojna spona
Vrsta i broj priključnih letvica varira ovisno o izvedbi priključnih kutija i opcija.
30
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Mehanička instalacija
Okrenite priključnu kutiju
4
Za okretanje priključne kutije postupajte kao što slijedi:
1. Otpustite vijke [123] na pokrovu priključne kutije te skinite pokrov.
2. Odvrnite pričvrsne vijke [119] i priključnu kutiju.
3. Očistite brtvene površine na nastavku statora i između donjeg dijela priključne kutije
i pokrova.
4. Provjerite da na brtvama [111 i 131] nema oštećenja te ih po potrebi izmijenite.
5. Priključnu kutiju okrenite u željeni položaj.
6. Ako je priključna letvica 2 [b] zavrnuta s pričvrsnim vijcima na priključnu kutiju [119],
priključna letvica 2 [b] se također nakon okretanja priključne kutije ponovno mora
montirati na čeonu stranu napojne spone.
NAPOMENA
Alternative priključivanja kod 2 postojeće priključne letvice [a] i [b] uzmite molimo Vas
iz priloga (→ str. 159).
7. Donji dio priključne kutije s vijcima [119] i sigurnosnim podloškama zategnite
s jednim od slijedećih momenata pritezanja:
•
EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]
•
EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]
8. Pokrov priključne kutije s vijcima [123] i sigurnosnim podloškama s zategnite s odgovarajućim momentom pritezanja. Pazite na pravilan dosjed brtve!
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
31
Mehanička instalacija
Okrenite priključnu kutiju
4
4.8.2
Priključna kutija s pločom s priključcima i okvirom za zaštitu od zakretanja
Slijedeće ilustracija pokaziva na primjer kontrukciju priključne kutije s okvirom za zaštitu
od zakretanja:
[123]
[131]
[1213]
[119]
[a]
[b]
[111]
9007202073806603
[111] Brtva
[119] Pričvrsni vijci priključne kutije + sigurnosne podloške (po 4 x)
[123] Pričvrsni vijci pokrova priključne kutije + sigurnosne podloške (po 4 x)
[131] Brtva
[A]
Priključna letvica 1
[B]
Priključna letvica 2
[1213] Komplet (1 okvir za zaštitu od zakretanja, 1 ploča s priključcima, 4 čahura, 2 vijka, 2 matice)
Vrsta i broj priključnih letvica varira ovisno o izvedbi priključnih kutija i opcija.
32
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Mehanička instalacija
Okrenite priključnu kutiju
4
Za okretanje priključne kutije postupajte kao što slijedi:
1. Otpustite vijke [123] na pokrovu priključne kutije te skinite pokrov.
2. Odvrnite pričvrsne vijke [119] priključne kutije.
3. Očistite brtvene površine na nastavku statora, donji dio priključne kutije i pokrov.
4. Provjerite da na brtvama [111 i 131] nema oštećenja te ih po potrebi izmijenite.
5. Jedinicu skinite s ploče s priključcima te okvir za zaštitu od zakretanja sa priključne
kutije.
Pre skidanja jedinice eventualno otpustite već priključene kabele.
6. Priključnu kutiju okrenite u željeni položaj.
7. Jedinicu s ploče s priključcima te okvir za zaštitu od zakretanja okrenite analogno ka
priključnoj kutiju i ponovno je umetnite.
Natpisi na pločama s priključcima U1, V1 i W1 nakon umetanja ponovno moraju
pokazivati u smjeru kabelskih izlaza.
8. Donji dio priključne kutije s vijcima [119] i sigurnosnim podloškama zategnite
s jednim od slijedećih momenata pritezanja:
•
EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]
•
EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]
9. Demintirane kabele eventualno ponovno priključite prema sliejedećoj tabeli:
žuto
bijela
W2/T4
U2/T5
smeđa
V2/T6
crna
crvena
plava
U1/T1
V1/T2
W1/T3
Matice na priključnim svornjacima zategnite s odgovarajućim momentom pritezanja
(→ str. 34).
NAPOMENA
Kabeli nakon priključivanja moraju biti oslobođeni od savijanja, iskrivljivanja itd.
Uvažavajte korektan redoslijed priključnih sitnih dijelova, vidjeti poglavlje "Priključivanje motora preko ploče s priključcima" (→ str. 48).
10.Pokrov priključne kutije s vijcima [123] i sigurnosnim podloškama zategnite s odgovarajućim momentom pritezanja (→ str. 34). Pazite na pravilan dosjed brtve!
UPOZORENJE!
Moguća oštećenja izvedenica motora pri okretanju ploče s priključcima.
Moguće materijalne štete.
•
Kako biste ustanovili, da se kabeli nisu oštetili, nakon uspješne montaže sprovedite
provjeru izolacije, vidjeti poglavlje "Dugotrajno skladištenje motora" (→ str. 23).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
33
Mehanička instalacija
Lak
4
4.8.3
Momenti pritezanja
Slijedeća tabela prikaziva sve neophodne momente pritezanja za okretanje priključne
kutije:
Broj
legende
Vijak
Djelokrug
[2]
Matica priključnog svornjaka
Svornjak M6
Moment pritezanja
u Nm
u lb-in
3
26.6
Svornjak M8
6
53.1
Svornjak M12
15.5
137.2
5
44.3
[113]
Vijak s lećastom glavom pričvršćivanje na
šinu
EDR.71 – 132
[117]
Vijak sa šesterobridnom glavom za
uzemljenje unutra
EDR.71 – 132
4
35.4
EDR.160
25.5
225.7
EDR.180 – 225
(aluminijska izvedba)
25.5
225.7
EDR.180 – 225
50
(izvedba od sivog lijeva)
[119]
Vijak s lećastom glavom za priključnu kutiju EDR.71 – 132
EDR.160 – 225
[123]
4.9
Vijak sa šesterobridnom glavom za pokrov
priključne kutije
442.5
5
44.3
25.5
225.7
EDR.71 – 132
4
35.4
EDR.160
10.3
91.2
EDR.180 – 225
(aluminijska izvedba)
10.3
91.2
EDR.180 – 225
25.5
(izvedba od sivog lijeva)
225.7
1.8
16.0
4
35.4
[137]
Vijak opcionalne spone
EDR.71 – 225
[140]
Vijak sa šesterobridnom glavom za
uzemljenje spolja
EDR.71 – 225
[151]
Vijak s ravnom glavom za opcionalnu sponu EDR.71 – 225
1
8.9
[632]
Vijak s lećastom glavom za opcionalnu
sponu
1.8
16.0
EDR.71 – 225
Lak
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
SEW-EURODRIVE isporučuje pogone s lakiranjem, koji ispunjavaju zahtjev protiv
elektrostatičkog punjenja prema EN / IEC 60079-0. Pri promjeni laka na motoru ili
motoru s reduktorom moraju se uvažiti zahtjevi za izbjegavanje elektrostatičkog
punjenja prema EN / IEC 60079-0.
4.10
Dodatne izvedbe
U nastavku navedene dodatne izvedbe se primjenjuju ovisno o kategoriji, vidjeti slijedeću tabelu:
34
Kategorija 2
Kategorija 3
2. Kraj vratila s opcionalnom pokrivkom
X
X
2. Kraj vratila bez opcionalne pokrivke
X
X
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Mehanička instalacija
Dodatne izvedbe
4
4.10.1 2. Kraj vratila
Ako je dodatna oprema "2. kraj vratila" poručena, SEW-EURODRIVE ovu isporučuje
s umetnutom dosjednom oprugom i dodatnom sigurnošću preko ljepljive trake.
Standardno se ne isporučuje pokrov. Ova se može opcionalno poručiti.
S opcionalnom
pokrivkom
Kod veličina gradnje EDR.71 – EDR.132 isporučuje se pokrov.
Slijedeća ilustracija prikazuje dimenzije pokrova:
Veličine gradnje EDR.71 – EDR.132
[34]
[33]
DA
[361]
EA
[4]
> 1 mm
L3
L2
LB / LBS 1)
L4
2634738827
[4]
[33]
[34]
Utor za prizmatični klin
Pločica
Limeni vijak
LB/LBS Dužina motora / kočnog motora
1)
Za dimenzije vidjeti katalog
[361]
Pokrov
Veličina gradnje
motora
DA
EA
L2
L3
L4
EDR.71
11
23
80
2
91.5
EDR.80
14
30
93
2
95.5
EDR.90
14
30
86.5
2
89
EDR.100
14
30
86.5
2
89
EDR.112/132
19
40
122.5
3.5
125
Kod motaže dogradnji od strane kupca moraju se uvažiti rastojanja između svežnja vratila i kućišta ventilatora te komite sile.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
35
Mehanička instalacija
Dodatne izvedbe
4
Slijedeća tabela pokaziva rastojanja između svežnja vratila i kućišta ventilatora:
Dužina 2. Kraj vratila u mm
Rastojanje između svežnja
vratila i kućišta ventilatora
u mm
71
23
2
80
30
2
90
30
2
100
30
2
112
40
3.5
132
40
3.5
Veličina gradnje motora
Bez opcionalne
pokrivke
Kod izvedbe bez pokrivke od strane kupca se mora namjestiti zaštitna pokrivka.
Kod izlaganja i montaže zaštitne pokrivke moraju se uvažavati zahtjevi EN /IEC 60079-0
u odnosu na dielektričnu čvrstoću.
OPREZ!
Nepostojeća ili pogrešno izvedena zaštitna pokrivka.
Smrt ili teške tjelesne ozljede.
•
•
36
Zaštitnu pokrivku smije montirati samo kvalificirano stručno osoblje.
Motor stavite u pogon samo s korektnom zaštitnom pokrivkom.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Električna instalacija
Dodatne odredbe
5
5
Električna instalacija
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda zbog strujnog udara.
Smrt ili teške ozljede!
•
5.1
Vodite računa o sljedećim naputcima.
•
Pri instalaciji se obvezatno pridržavajte sigurnosnih napomena u poglavlju 2!
•
Za spajanje motora upotrebljavajte uklopne kontakte uporabne kategorije AC-3
prema normi EN 60947-4-1.
•
Kod motora, koji se napajaju iz pretvarača, valja se pridržavati odgovarajućih napomena proizvođača pretvarača za ožičenje.
•
Vodite računa o uputi za uporabu pretvarača.
Dodatne odredbe
Općenito važeće instalacijske odredbe za električnu niskonaponsku opremu
(npr. DIN IEC 60364, DIN EN 50110) se moraju poštivati kod postavljanja električnih
postrojenja.
5.2
Koristite priključno-spojnu shemu i planove raspoređivanja
Priključivanje motora se vrši prema priključno-spojnom/nim shemi/ama, koje su priložene uz motor. Ako te priključne spojne sheme nema, motor se ne smije priključivati niti
stavljati u pogon. Važeće spojne sheme možete dobiti besplatno kod SEWEURODRIVE.
5.3
Kabelske uvodnice
Priključni ormarići izvedeni su s metričkim navojnim provrtom prema EN 50262 ili s NPTnavojnim provrtom prema ANSI B1.20.1-1983. Tvornički su sve rupe opremljene zatvaračima s zaštitom od ekplozije.
Kako biste dosegli korektnu kabelsku uvodnicu, zatvarače morate zamijeniti vijčanim
spojevima kabela s vučnim rasterećenjem, koje je dopušteno za primjenu u zoni odgovarajuće zaštite od eksplozije. Kabelski vijčani spoj valja odabrati u skladu s vanjskim
promjerom upotrijebljenog kabela. Moment pritezanja kabelske uvodnice molimo uzmite
iz upute za uporabu / instalisanje ili iz EZ-potvrdbe o ispitivanju građevisnkog prototipa
za vijčane spojeve kabela. IP-vrsta zaštite kabelske uvodnice mora odgovarati najmanje
IP-vrsti zaštite motora.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
37
Električna instalacija
Izjednačavanje potencijala
5
Upotrijebite samo priključne vijčane spojeve, čije vijčane glave dosjedaju u postojeće
ravno udubljenje.
Slijedeća tabela pokaziva veličine ravnih udubljenja s odgovarajućim veličinama vijaka:
Ravno udubljenje u mm
Vijčani spoj
22
M16
30
M20
34
M25
41
M32
53
M40
62
M50
77
M63
Sve nepotrebne kabelske uvodnice nakon završetka instalisanja moraju se zatvoriti
zatvaračem, kako bi se održala vrsta zaštite. Koz zamjene zatvarača mora se umjetnuti
ponovno zatvarač sa zaštitom od eksplozije.
5.4
Izjednačavanje potencijala
Prema EN 60079-14 i IEC 61241-14 može biti neophodan priključak na sustav za izjednačavanje potencijala. Uvažite poglavlje "Električke instalacije" / "Poboljšanje uzemljenja (EMC)".
5.5
Upute za ožičenje
Pri instalaciji se pridržavajte sigurnosnih uputa.
5.5.1
Zaštita od smetnji navođenja kočnica
Za zaštitu od utjecaja smetnji na navođenje kočnice treba dovode kočnica uvijek polagati odvojeno od drugih energetskih kabela s taktnim strujama, ako isti nisu zakriljeni.
Energetski kabel s taktnim strujama su
5.5.2
•
izlazni vodovi pretvarača frekvencija i servo pretvarača, uređaja blagog zaleta i kočnih strojeva
•
dovodi do kočnih otpornika i sl.
Zaštita od smetnji uređaja za zaštitu motora
Za zaštitu od utjecaja smetnji SEW-uređaja za zaštitu motora (osjetnik temperature TF,
namotni termostati TH) se smiju:
38
•
U jednom kabelu se smiju polagati posebno zakriljeni dovodi zajedno s taktiranim
učinskim kabelima.
•
Neizolirani dovodi se u jednom kabelu ne smiju polagati zajedno s taktiranim učinskim kabelima.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Električna instalacija
Posebnosti pri radu s pretvaračem frekvencije
5.6
5
Posebnosti pri radu s pretvaračem frekvencije
Kod motora, koji se napajaju iz pretvarača frekvencije, valja se pridržavati naputaka proizvođača pretvarača frekvencija o ožičenju. Bezuvjetno uvažite poglavlje "Vrste režima
tada i granične vrijednosti" te uputu za uporabu pretvarača frekvencije.
Ako pogon na mrežnom priključku ima odvodnu struju u zemlju veću od AC ili
DC 10 mA, mora se ispuniti jedna / više slijedećih točaka za sustav zaštitnih vodiča:
•
Zaštitni vodič preko cele njegove dužine mora imati minimalni poprečni presjek od
10 mm2 kod bakra ili 16 mm2 kod aluminija.
•
Gdje zaštitni vodič ima manji poprečni presjek od 10 mm2 kod bakra ili 16 mm2 kod
aluminija, mora se predvidjeti 2. zaštitni vodič s minimalno istovjetnim poprečnim
presjekom do te točke, gdje zaštitni vodič pokaziva poprečni presjek ne manji od
10 mm2 kod bakra ili 16 mm2 kod aluminija.
Možda se pogon s jednim zasebnim priključkom mora opremiti za 2. zaštitni vodič.
5.7
Poboljšavanje uzemljenja (EMC)
Za poboljšano nisko impedantno uzemljenje kod visokih frekvencija savjetuju se slijedeći priključci. SEW-EURODRIVE preporuča korištenje spojnih elemenata zaštićenih
od korozije.
Ukoliko treba dodatno uz HF-izjednačenje potencijala namjestiti i NF-izjednačenje
potencijala, vodič se može postaviti na istom mjestu.
Opcija "Poboljšanje uzemljenja" se može naručiti na slijedeći način:
•
Tvornički u cijelosti unaprijed montirana ili kao
•
Komplet "Povezni element" za montažu kod korisnika
NAPOMENA
Dodatne informacije za uzemljenje možete pronaći u seriji praksa pogonske tehnike
"Elektromagnetska podnošljivost u pogonskoj tehnici".
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
39
Električna instalacija
Poboljšavanje uzemljenja (EMC)
5
5.7.1
Veličina gradnje EDR.71S / M i EDR.80S / M
Slijedeća ilustracija prikazuje montažu uzemljenja:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
Korištenje unaprijed izlivenog provrta na
dodatku priključne kutije / podnožnom brijegu
Element za uzemljenje sa samonarezujućim
vijkom DIN 7500 M6 x 10, kod korisnika
M8 x 16, pritezni momenti 6 Nm (53.1 lb-in)
[3]
Traka za uzemljenje
[4]
Pločica ISO 7090
[5]
[6]
Lepezasta pločica DIN 6798
Matica M8
Cjelokupni vezni element se može naručiti pod predmetnim brojem 13633953 u SEW-EURODRIVE.
5.7.2
Veličina gradnje EDR.90M / L
Slijedeća ilustracija prikazuje montažu uzemljenja:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
Korištenje unaprijed izlivenog provrta
[4]
Element za uzemljenje sa samonarezujućim
[5]
vijkom DIN 7500 M6 x 10, kod korisnika M8 x 16, [6]
pritezni momenti 6 Nm (53.1 lb-in)
[3]
Traka za uzemljenje
Pločica ISO 7090
Lepezasta pločica DIN 6798
Matica M8
Cjelokupni vezni element se može naručiti pod predmetnim brojem 13633953 u SEW-EURODRIVE.
40
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Električna instalacija
Poboljšavanje uzemljenja (EMC)
5.7.3
5
Veličina gradnje EDR.100M
Slijedeća ilustracija prikazuje montažu uzemljenja:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
Korištenje unaprijed izlivenog provrta
Samonarezujući vijak DIN 7500 M6 x 10,
kod korisnika M8 x 16, pritezni momenti 6 Nm
(53.1 lb-in)
[3]
Traka za uzemljenje
[4]
[5]
[6]
Pločica ISO 7090
Lepezasta pločica DIN 6798
Matica M8
Cjelokupni vezni element se može naručiti pod predmetnim brojem 13633953 u SEW-EURODRIVE.
5.7.4
Veličina gradnje EDR.100L – EDR.132
Slijedeća ilustracija prikazuje montažu uzemljenja:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
[3]
[4]
Korištenje navojnog provrta za nosive očice
Pločica ISO 7090
Traka za uzemljenje
Pločica ISO 7090
[5]
[6]
Lepezasta pločica DIN 6798
Šestobridni vijak ISO 4017 M8 x 16, pritezni
momenti 6 Nm (53.1 lb-in)
Cjelokupni vezni element se može naručiti pod predmetnim brojem 13633945 u SEW-EURODRIVE.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
41
Električna instalacija
Posebnosti pri dinamičnom pogonu
5
5.7.5
Veličina gradnje EDR.160 – EDR.225
Slijedeća ilustracija prikazuje montažu uzemljenja:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Korištenje navojnog provrta na priključnoj kutiji
Pločica ISO 7090
Traka za uzemljenje
Pločica ISO 7090
Lepezasta pločica DIN 6798
• Vijak sa šesterobridnom glavom ISO 4017 M8 x 16 (kod aluminijske priključne kutije veličine
gradnje EDR.160 – 225), moment pritezanja 6 Nm (53.1 lb-in)
• Vijak sa šesterobridnom glavom ISO 4017 M10 x 25 (kod priključne kutije iz sivog lijeva veličine
gradnje EDR.160 – 225), moment pritezanja 10 Nm (88.5 lb-in)
Cjelokupni vezni element se može naručiti pod predmetnim brojem 13633945 u SEW-EURODRIVE.
Kod veličina gradnje EDR.160 – 225 s priključnom kutijom od sivog lijeva uzemljenje
pogona je uvijek tvornički namontirano.
Kod aluminijske priključne kutije veličine gradnje EDR.160 – 225 može se poručiti komplet "Vezni element" s predmetnim brojem 13633945.
5.8
Posebnosti pri dinamičnom pogonu
Kod dinamičnog pogona motora moraju se možebitne smetnje uklopnog uređaja isključiti odgovarajućim povezivanjem. Smjernica EN 60204 (električna oprema strojeva)
podržava uklanjanje smetnji namota motora za zaštitu numeričkih ili programibilnih
komandi. SEW-EURODRIVE preporučuje predviđanje zaštitnog povezivanja na rasklopnim elementima, jer su uzroci smetnji prvenstveno postupci povezivanja.
42
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Električna instalacija
Uvjeti okolice tijekom rada
5.9
Uvjeti okolice tijekom rada
5.9.1
Okolna temperatura
5
Ako na tipskoj pločici nije drugačije navedeno, valja omogućiti održavanje područja temperature od -20 °C do +40 °C.
Motori prikladni za više ili niže okolne temperature nose posebne podatke na tipskoj pločici.
Ako se motori primjenjuju na okolnoj temperaturi većoj od +40 °C (maks. +60 °C), upotrijebljeni kabeli i vijčani spojevi kabela moraju biti konstruirani za temperature ≥ 90 °C.
Kod temperatura ispod -20 °C (maks. -40 °C) mora se primjenjivati grijanje u mirovanju.
Za to kabeli i vijčani spojevi moraju biti konstruirani sukladno temperaturi.
5.9.2
Visina postavljanja
Maksimalna visina postavljanja 1000 m nad NN ne smije se prekoračiti.
5.9.3
Štetno zračenje
Motori ne smiju biti izloženi nikakvom štetnom zračenju (npr. ionizirajuće zračenje).
Prema potrebi se posavjetujte sa SEW-EURODRIVE-om.
5.9.4
Štetni plinovi, pare i prašine
Ako se motori sa zaštitom od eksplozije rabe sukladno propisima, ne mogu zapaliti
eksplozivne plinove, pare ili prašine. Ne smiju se međutim izlagati plinovima, parama ili
prašinama koje radnu sigurnost ugrožavaju na pr.
Odabir brtvi
•
korozijom
•
uništavanjem zaštitnog premaza
•
uništavanjem brtvenog materijala itd.
Ako se motor koristi u okruženjima s visokim onečišćenjem okoliša, npr. povećane
ozonske vrijednosti, EDR.-motori se mogu po izboru opremiti i kvalitetnijim brtvama.
Ukoliko sumnjate na postojanost brtvi, molimo posavjetujte se sa SEW-EURODRIVEom.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
43
Električna instalacija
Motori kategorije 2GD i 3GD
5
5.10
Motori kategorije 2GD i 3GD
5.10.1 Opće napomene
Motori sa zaštitom od eksplozije SEW-EURODRIVE proizvodne serije EDR.. su određeni za slijedeće zone primjene:
Kategorija motora
Područje primjene
2GD
Primjena u zoni 1 ili zoni 21 sukladno propisima gradnje skupine uređaja II, kategorija 2GD
3GD
Primjena u području 2 ili 22 i sukladno propisima gradnje skupine uređaja II, kategorija 3GD
5.10.2 Osobni marker "X"
Ako osobni marker "X" stoji iza broja potvrdbe izjave o suglasju ili potvrdbe o ispitivanju
građevisnkog prototipa, u ovoj potvrdbi se ukazuje na osobne uvjete za sigurnu primjenu motora.
5.10.3 Temperaturni razredi
Motori su dopušteni za temperaturne razrede T3 odnosno T4. Temperaturni razred
motora u izvedbi 3GD molimo uzmite sa tipske pločice ili iz izjave o suglasju u prilogu.
Temperaturni razred motora u izvedbi 2GD molimo uzmite iz potvrdbe o ispitivanju građevisnkog prototipa, koja je priložena uz svaki motor.
5.10.4 Temperature površine
Temperaturu površine motora molimo uzmite sa tipske pločice ili iz izjave o suglasju
odnosno potvrdbe o ispitivanju građevisnkog prototipa.
5.10.5 Zaštita od nedopušteno visokih temperatura površine
Motori sa zaštitom od eksplozije jamče siguran rad pod normalnim radnim uvjetima.
U slučaju preopterećenja motor se mora sigurno isključiti kako bi se izbjegle nedozvoljeno visoke temperature površine.
Zaštita motora mora da uslijedi sukladno dopuštenju. Pri tome se razlikuju 2 osnovne
vrste zaštite motora. Dotične dodatne izvedbe se mogu pridodati, ukoliko su raspoložive:
44
Vrste zaštite motora
Dodatna izvedba
A: Zaštitna sklopka za struju motora
TF, KY ili PT
B: Termistorski osjetnik temperature
(PTC-otpor: SEW-oznaka TF)
KY ili PT
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Električna instalacija
Motori kategorije 2GD i 3GD
5
Slijedeća tabela pokaziva propisanu vrstu zaštite motora ovisno o dopuštenju:
Kategorija
2 (2GD / Gb Db)
Režim rada:
Mreža
Pretvarač
frekvencije
taktni
Mreža
Pretvarač
frekvencije
taktni
Te-vreme
Te-vreme
Ta-vreme
–
–
–
A
B
B
A
B
B
Oznaka
(vidjeti tipsku pločicu):
Zaštita motora pomoću:
3 (3GD / Gc Dc)
Dopuštene vrste režima rada ovisne od zaštiti motora su navedene u poglavlju "Dopuštene vrste režima rada" (→ str. 59). Kočne motore kategorije 3GD SEW-EURODRIVE
tvornički oprema termistorskim temperaturnim osjetnicima (TF).
5.10.6 Zaštita isključivo uz pomoć motorne zaštitne sklopke
Pri instalaciji s motornom zaštitnom sklopkom prema normi EN 60947 vodite računa o
sljedećem:
•
Kod kategorije 2GD: Vreme odziva motorne zaštitne sklopke kod na tipskoj pločici
navedene struje pri uključivanju motora IA/IN mora biti kraće nego vreme zagrevanja
tE motora.
•
Motorna zaštitna sklopka mora isključiti sve polove u slučaju ispada faze.
•
Motorna zaštitna sklopka mora biti dopuštena od adekvatnog tijela i mora biti obilježena prikladnom oznakom za zaštitu od eksplozije.
•
Motorna zaštitna sklopka se mora u skladu s tipskom pločicom podesiti na nominalnu
struju motora. Kod kategorije 2GD dopuštena nominalna struja motora stoji na
potvrdbi o ispitivanju građevinskog prototipa.
5.10.7 Zaštita isključivo s termistorkim temperaturnim osjetnicima (TF)
Termistorski temperaturni osjetnik valja ocijeniti pomoću odgovarajućeg uređaja.
U svezi s time valja se pridržavati važećih instalacijskih propisa.
OPREZ!
Oštećenje osjetnika temperture zbog visokog napona.
Moguće uništenje osjetnika temperature.
•
Ne unosite napone > 30 V.
Termistorski osjetnici temperature odgovaraju DIN 44082.
Kontrolno mjerenje otpora (mjerni uređaj s U ≤ 2,5 V ili I < 1 mA):
•
Normalne mjerne vrijednosti: 20 – 500 Ω, toplotni otpor > 4000 Ω
Termistorski temperaturni osjetnik (TF) je neophodan za održavanje tehnički ispravne
izolacije i termičkog nadzora.
Funkcija ocjenjivanja temperaturnog nadzora mora biti aktivirana u spoju s mernim
krugom osjetnika temperature i kod prekomjerne temperature mora prisilno djelovati.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
45
5
Električna instalacija
Motori kategorije 2GD i 3GD
5.10.8 Zaštita s motornom zaštitnom sklopkom i dodatnim termistorskim temperaturnim osjetnikom
I ovdje vrijede uvjeti navedeni za isključivu zaštitu s motornom zaštitnom sklopkom.
Zaštita preko termistorskog temperaturnog osjetnika (TF) predstavlja samo dodatnu
zaštitnu mjeru, koja za dopuštenje pod okolnim uvjetima s opasnošću od eksplozije
nema nikakvu važnost.
NAPOMENA
Djelotvornost instaliranih zaštitnih uređaja treba dokazati prije stavljanja u pogon.
46
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Električna instalacija
Napomene za priključivanje motora
5.11
5
Napomene za priključivanje motora
NAPOMENA
Molimo Vas da se obvezatno pridržavate važeće priključne spojne sheme! Ako toga
dokumenta nema, motor se ne smije priključivati niti stavljati u pogon. Važeće spojne
sheme možete dobiti besplatno kod SEW-EURODRIVE.
NAPOMENA
U priključnoj kutiji ne smiju se nalaziti nikakva strana tijela, prljavština ili vlaga. Treba
nepropusno zatvoriti (na prašinu i vodu) nepotrebne otvore uvodnice kabela i samu
kutiju.
Kod priključivanja motora pridržavajte se slijedećih točaka:
•
Provjerite presjek kabela
•
Pravilno rasporedite stezni most
•
Čvrsto zategnite priključe i zaštitne vodiče
•
Priključni vodovi su slobodni kako biste izbjegli oštećenja izolacije voda
•
Pridržavanje zračnih staza, vidjeti poglavlje "Električki priključak" (→ str. 37)
•
U priključnoj kutiji: provjerite priključke namota i po potrebi ih zategnite
•
Priključite prema priloženoj spojnoj shemi
•
Izbjegavajte otpuštene žičane priključke
•
Priključivanje motora sukladno propisanom smjeru vrtnje
Slijedeće priključne spojne sheme uz navođenje broja za poručivanje motora (videti
poglavlje "Tipska pločica, tipska oznaka") se mogu zahtijevati kod SEW-EURODRIVE:
Proizvodna serija
Broj polova
Spajanje
EDR.71 – 225
4
Ö/Õ
pripadajuća spojna shema
(Naziv / broj)
xx = rezervirano mjesto za verziju
C13: 68 184 xx 08
R13: 68 001 xx 06
Prema veličini gradnje i električnoj izvedbi se motori isporučuju i priključuju u različitim
vrstama. Uvažite vrstu priključka u slijedećoj tabeli:
Proizvodna serija
EDR.71 – EDR.132
EDR.160 – EDR.225
Priključak
•
•
Kod U < 500 V i I < 17 A: Priključak motora preko letvice s priključcima za
vučnu oprugu
Kod U > 500 V ili I > 17 A: Priključak motora preko ploče s priključcima
•
Priključak motora preko ploče s priključcima
Kod priključka mrežnog kabela uvažite dopuštene zračne i staze za puzanje.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
47
Električna instalacija
Priključivanje motora preko ploče s priključcima
5
5.12
Priključivanje motora preko ploče s priključcima
Prema električnoj izvedbi se motori isporučuju i priključuju u različitim vrstama. Stezne
mostove treba rasporediti prema spojnoj shemi te ih pričvrstiti vijcima. Uvažite momenat
pritezanja u slijedećim tabelama:
Veličina gradnje motora EDR.71 – EDR.132
Priključni
svornjak
Ø
M6
M6
Zatezni zakretni
moment šestobridnih matica
Priključak
Kupac
Izvedba
Način priključivanja
Sadržaj isporuke
Prstenasta
kabelska
stopica ili
čvrsta žica
Priključni sitni
dijelovi priloženi
su u vrećici
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni sitni
dijelovi priloženi
su u vrećici
Presjek
PE-priključni
svornjak
Izvedba
Ø
3.0 Nm
(26.5 lb-in)
≤ 6 mm2
(AWG 10)
1
3.0 Nm
(26.5 lb-in)
≤ 35 mm2
(AWG 2)
1
M5
2
M5
2
PE-priključni
svornjak
Izvedba
Veličina gradnje motora EDR.160
Priključni
svornjak
Ø
M6
M6
M8
Zatezni zakretni
moment šestobridnih matica
Priključak
stranke
Izvedba
Način priključivanja
Sadržaj isporuke
Presjek
2
Ø
3.0 Nm
(26.5 lb-in)
≤ 6 mm
(AWG 10)
1
3.0 Nm
(26.5 lb-in)
≤ 35 mm2
(AWG 2)
1
6.0 Nm
(53.1 lb-in)
≤ 70 mm2
(AWG 2/0)
1
Prstenasta
kabelska
stopica ili
čvrsta žica
Priključni sitni
dijelovi priloženi
su u vrećici
Prstenasta
kabelska
stopica
Prstenasta
kabelska
stopica
M8
2
Priključni sitni
dijelovi priloženi
su u vrećici
M8
2
Priključni sitni
dijelovi priloženi
su u vrećici
M10
2
PE-priključni
svornjak
Izvedba
Veličina gradnje motora EDR.180 – EDR.225
Priključni
svornjak
Ø
M6
M8
M12
Zatezni zakretni
moment šestobridnih matica
Priključak
stranke
Izvedba
Način priključivanja
Sadržaj isporuke
Presjek
2
Ø
3.0 Nm
(26.5 lb-in)
≤ 6 mm
(AWG 10)
1
6.0 Nm
(53.1 lb-in)
≤ 70 mm2
(AWG 2/0)
1
15.5 Nm
(137.2 lb-in)
35 mm2
(AWG 2) –
95 mm2
(AWG 3/0)
1
Prstenasta
kabelska
stopica ili
čvrsta žica
Priključni sitni
dijelovi priloženi
su u vrećici
Prstenasta
kabelska
stopica
Prstenasta
kabelska
stopica
M8
2
Priključni sitni
dijelovi priloženi
su u vrećici
M8
2
Priključni dijelovi
predmontirani
M12
2
Istaknute izvedbe vrijede u S1-pogonu za standardne napone i standardne frekvencije
sukladno navodima iz kataloga. Odudarajuće izvedbe mogu imati drugačije priključke,
npr. druge promjere priključnih svornjaka i/ili drugi sadržaj isporuke.
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKPLOZIJE
Cevaste kabelske stopice DIN 46235 ne smiju se primjenjivati, pošto se mogu prekoračiti minimalno dopuštene zračne staze.
48
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Električna instalacija
Priključivanje motora preko ploče s priključcima
5
5.12.1 Izvedba 1
Slijedeća ilustracija pokaziva 2 moguće izvedbe priključka za kupca:
Priključak za kupca s prstenastom kabelskom stopicom
[8]
[6a]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[9]
[10]
3989525643
Priključak za kupca s čvrstom žicom:
[8]
[7]
[6b]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[10]
[9]
9007201889135499
[1]
[2]
[3]
Podložna pločica
Lepezasta pločica
Priključak namota s prstenastom kabelskom stopicom
[4] Donja matica
[5] Lepezasta pločica
[6a] Priključak namota s prstenastom kabelskom stopicom npr. prema DIN 46237 ili
DIN 46234
[6b] Priključak namota s čvrstom žicom savijenom u U-oblik
[7] Lepezasta pločica
[8] Gornja matica
[9] Priključni svornjak
[10] Okvir za zaštitu od zakretanja za siguran položaj zračne
staze
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
49
5
Električna instalacija
Priključivanje motora preko ploče s priključcima
5.12.2 Izvedba 2
Slijedeća ilustracija pokaziva izvedbu za PE-priključak:
[1]
[2]
[1]
[3]
[2]
[4]
[5]
[3]
[4]
[5]
[6]
[6]
9007202075543051
[1]
[2]
[3]
50
Šestobridna matica
Pločica
PE-vodič s kabelskom stopicom
[4]
[5]
[6]
Lepezasta pločica
Zatični vijak
Priključna kutija
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Električna instalacija
Priključivanje motora preko serijske stezaljke
5.13
5
Priključivanje motora preko serijske stezaljke
5.13.1 Redna stezaljka KCC
•
Prema priloženoj spojnoj shemi
•
Provjerite maksimalni presjek kabela:
– 4 mm2 (AWG 12) kruti
– 4 mm2 (AWG 12) savitljivi
– 2,5 mm2 (AWG 14) savitljiv s čahurama na krajevima žila
•
U priključnoj kutiji: provjerite priključke namota i po potrebi ih zategnite
•
Dužina skinute izolacije 10-12 mm
Raspored steznog mosta kod Õ-spajanja
Raspored steznog mosta kod Ö-spajanja
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
51
Električna instalacija
Priključivanje kočnice
5
5.14
Priključivanje kočnice
Kočnica se prozračuje na električni način. Kočenje se obavlja mehanički nakon isključivanja napona.
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja npr. zbog mehanizam za podizanje u padu.
Smrt ili teške tjelesne ozljede.
•
•
•
Pridržavajte se važećih propisa pojedinih strukovnih udruga o osiguranju pri ispadu
faze i time povezanog sklopa/promjene sklopa!
Kočnicu priključite prema odgovarajućoj priloženoj spojnoj shemi.
Uzimajući u obzir uklopni istosmjerni napon i visoko strujno opterećenje moraju se
upotrijebiti posebni kočni sklopnici ili sklopnici izmjenične struje s kontaktima uporabne kategorije AC-3 prema EN 60947-4-1.
5.14.1 Priključivanje navođenja kočnica
Istosmjernu disk kočnicu napaja navođenje kočnice sa zaštitnim sklopom. Ona je ugrađena u rasklopnom ormanu.
52
•
Poprečni presjek kabela provjera – Kočenje (vidjeti poglavlje "Tehnički
podatci")
•
Navođenje kočnica priključite prema odgovarajućoj priloženoj spojnoj shemi.
•
Kod kočnih motora kategorije 3GD u rasklopni orman mora se prisilno ugraditi kočni
ispravljač.
•
Kod motora, koji miruje, kočenje ne smije biti trajno električki otvoreno.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Električna instalacija
Dodatna oprema
5.15
5
Dodatna oprema
Priključivanje dodatne opreme se vrši prema priključno-spojnom/nim shemi/ama, koje
su priložene uz motor. Ako te priključne spojne sheme nema, motor se ne smije
priključivati niti stavljati u pogon. Važeće spojne sheme možete dobiti besplatno kod
SEW-EURODRIVE.
U nastavku navedene dodatne opreme se primjenjuju ovisno o kategoriji, vidjeti slijedeću tabelu:
Dodatna oprema
Kategorija 2
Kategorija 3
Osjetnik temperature /TF
X
X
Mjerenje temperature /KY
X
X
Mjerenje temperature /PT
X
X
Vanjski ventilator /VE
–
X
Dogradni davač
–
X
Grijanje u stanju mirovanja
X
X
5.15.1 Osjetnik temperature /TF
POZOR!
Uništenje osjetnika temperature zbog pregrijavanja.
Moguća oštećenja pogonskog sustava.
•
Ne spajajte napon > 30 V na osjetnik temperature TF.
Termistorski osjetnici temperature odgovaraju DIN 44082.
Kontrolno mjerenje otpora (mjerni uređaj s U ≤ 2,5 V ili I < 1 mA):
•
Normalne mjerne vrijednosti: 20...500 Ω, toplotni otpor > 4000 Ω
Kod uporabe osjetnika temperature za termički nadzor mora se za održavanje tehnički
ispravne izolacije kruga osjetnika temperature aktivirati funkcija ocjenjivanja. Kod previsoke temperature mora obvezatno djelovati termička zaštitna funkcija.
Kada za osjetnik temperature TF postoji 2. priključna kutija, treba u njoj provesti priključak osjetnika temperature.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
53
5
Električna instalacija
Dodatna oprema
5.15.2 Osjetnik temperature /KY (KTY84-130)
POZOR!
Oštećenje na izolaciji temperaturnog senzora te na namotu motora zbog prevelikog
vlastitog zagrijavanja temperaturnog senzora.
Moguća oštećenja pogonskog sustava.
•
•
U strujnom krugu KTY izbjegavajte struje > 4 mA.
Vodite računa o pravilnom priključivanju KTY kako biste osigurali besprijekorno
analiziranje temperaturnog senzora. Poštujte polaritet.
Karakteristična krivulja na sljedećoj slici prikazuje tijek otpora u ovisnosti od temperature
motora kod mjerne struje od 2 mA i priključenja na pravilne polove.
3000
2500
2000
R [Ω] 1500
1000
500
0
-100
-50
0
50
100
150
200
-250
300
350
T [°C]
Tehnički podatci
Priključak
Ukupni otpor kod 20 - 25 °C
Ispitna struja
54
KTY84 - 130
Crveni (+)
Plavi (-)
540 Ω < R < 640 Ω
< 3 mA
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Električna instalacija
Dodatna oprema
5
5.15.3 Mjerenje temperature /PT (PT100)
POZOR!
Oštećenje na izolaciji temperaturnog senzora te na namotu motora zbog prevelikog
vlastitog zagrijavanja temperaturnog senzora.
Moguća oštećenja pogonskog sustava.
•
•
U strujnom krugu KTY izbjegavajte struje > 4 mA.
Vodite računa o pravilnom priključivanju PT100, kako biste osigurali besprijekorno
analiziranje temperaturnog senzora. Poštujte polaritet.
Karakteristična krivulja prikazana na slijedećoj slici prikazuje tijek otpora ovisno o temperaturi motora.
300
250
200
R [Ω]
150
100
50
0
-100
-50
0
50
100
150
200
250
T [°C]
Tehnički podatci
Priključak
Otpor kod 20 - 25 °C na PT100
Ispitna struja
PT100
Crveno-bijeli
107 Ω < R < 110 Ω
< 3 mA
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
55
5
Električna instalacija
Dodatna oprema
5.15.4 Vanjski ventilator /VE
Motori kategorije II3GD mogu opcionalno biti opremljenu s jednim vanjskim ventilatorom. Napomene za priključak i siguran režim rada uzmite molimo iz upute za uporabu
vanjskog ventilatora VE (→ str. 162).
Vanjski ventilatori V nisu za režim rada kod motora na naizmjeničnu struju sa zaštitom
od eksplozije EDR.. dopušteni.
5.15.5 Pregled dogradnog davača
Napomene za priključivanje inkrementalnog davača molimo pogledajte na priključnim
spojnim shemama:
Veličina
gradnje
motora
Naprava za
dogradnju
Vrsta
davača
ES7S
EDR.71 –
132
ES7A za
nadgradnju
Inkremen- Osovinsko DC 7 – 30 V
talni davač centriran
1 Vss sin/cos 68 180 xx 08
ES7R
EDR.71 –
132
ES7A za
nadgradnju
Inkremen- Osovinsko DC 7 – 30 V
talni davač centriran
TTL (RS 422) 68 179 xx 08
ES7C
EDR.71 –
132
ES7A za
nadgradnju
Inkremen- Osovinsko DC 4.5 – 30 V
talni davač centriran
HTL / TTL
(RS 422)
AS7W
EDR.71 –
132
ES7A za
nadgradnju
Inkremen- Osovinsko DC 7 – 30 V
talni davač centriran
1 Vss sin/cos 68 181 xx 08
(RS 485)
AS7Y
EDR.71 –
132
ES7A za
nadgradnju
Inkremen- Osovinsko DC 7 – 30 V
talni davač centriran
1 Vss sin/cos 68 182 xx 07
+ SSI
EG7S
EDR.160 – EG7A za
225
nadgradnju
Inkremen- Osovinsko DC 7 – 30 V
talni davač centriran
1 Vss sin/cos 68 180 xx 08
EG7R
EDR.160 – EG7A za
225
nadgradnju
Inkremen- Osovinsko DC 7 – 30 V
talni davač centriran
TTL (RS 422) 68 179 xx 08
EG7C
EDR.160 – EG7A za
225
nadgradnju
Inkremen- Osovinsko DC 4.5 – 30 V
talni davač centriran
HTL / TTL
(RS 422)
AG7W
EDR.160 – AG7A za
225
nadgradnju
Inkremen- Osovinsko DC 7 – 30 V
talni davač centriran
1 Vss sin/cos 68 181 xx 08
(RS 485)
AG7Y
EDR.160 – AG7A za
225
nadgradnju
Inkremen- Osovinsko DC 7 – 30 V
talni davač centriran
1 Vss sin/cos 68 182 xx 07
+ SSI
EV2C
EDR.71 –
225
XV1A neop- Inkremen- Centriran
hodan
talni davač prema prirubnici
DC 9 – 26 V
HTL
EV2R
EDR.71 –
225
XV1A neop- Inkremen- Centriran
hodan
talni davač prema
prirubnici
DC 9 – 26 V
TTL (RS 422) –
EV2S
EDR.71 –
225
XV1A neop- Inkremen- Centriran
hodan
talni davač prema
prirubnici
DC 9 – 26 V
1 Vss sin/cos –
EV2T
EDR.71 –
225
XV1A neop- Inkremen- Centriran
hodan
talni davač prema
prirubnici
DC 5 V
TTL (RS 485) –
EV7C
EDR.71 –
132
XV1A neop- Inkremen- Osovinsko DC 4.5 – 30 V
hodan
talni davač centriran
HTL / TTL
(RS 422)
EV7R
EDR.71 –
132
XV1A neop- Inkremen- Osovinsko DC 7 – 30 V
hodan
talni davač centriran
TTL (RS 422) –
EV7S
EDR.71 –
225
XV1A neop- Inkremen- Centriran
hodan
talni davač prema
prirubnici
DC 7 – 30 V
1 Vss sin/cos –
AV7W
EDR.71 –
132
XV1A neop- Inkremen- Osovinsko DC 7 – 30 V
hodan
talni davač centriran
1 Vss sin/cos –
(RS 485)
AV7Y
EDR.71 –
132
XV1A neop- Inkremen- Osovinsko DC 7 – 30 V
talni davač centriran
hodan
1 Vss sin/cos –
+ SSI
Davač
56
Vrsta
Opskrba
dogradnje
Signal
Spojna
shema
68 179 xx 08
68 179 xx 08
–
–
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Električna instalacija
Dodatna oprema
Priključak davača
5
Kod priključivanja davača na pretvarač poštujte osim priloženih spojnih shema i napomene u ovoj uputi za uporabu po potrebi i upute za uporabu /spojne sheme pojedinog
pretvarača te po potrebi i priloženu uputu za uporabu i spojnu shemu vanjskog davača.
Spojna sshema stoji kod tehničkih podataka (→ str. 158).
•
Maksimalna dužina voda (pretvarač - davač):
– 100 m kod jediničnog kapaciteta ≤ 120 nF/km
•
Presjek žila: 0,20 – 0,5 mm2 (AWG 24 – 20)
•
Upotrijebite zakriljeni vod s parno prepletenim žilama i zakriljenje položite cijelom
površinom na obje strane:
– Na priključnom pokrovu davača, u vijčanom spoju kabela ili u utikaču davača
– Na pretvaraču u elektroničkoj zakriljenoj stezaljci ili na kućištu D-Sub-utikača
•
Kabele davača polažite odvojeno od energetskih kabela u razmaku od najmanje
200 mm.
•
Usporedite radni napon s dopuštenim područjem radnog napona na označnoj pločici
davača. Odstupajući radni naponi mogu uzrokovati uništenje davača a time i nedopušteno visoke temperature na davaču.
•
Poštujte područje zatezanja od 5 do 10 mm vijčanog spoja kabela priključnog
pokrova. Pri korištenju vodova s promjerom koji odstupa treba isporučeni vijčani spoj
kabela zamijeniti primjerenim drugim vijčanim spojem kabela.
•
Za uvođenje voda koristite samo vijčane spojeve kabela i vodova, koji ispunjavaju slijedeće točke:
– Područje zatezanja primjereno je za korišteni kabel / vod
– IP-vrsta zaštite priključka davača odgovara najmanje IP-vrsti zaštite davača
– Primjena dopuštena sukladno Ex-kategoriji / zoni
– Područje temperature primjene primjereno je za predviđeno područje okolne temperature
•
Prilikom montaže priključnog pokrova pazite na besprijekorno stanje i dosjed brtve
poklopca.
•
Vijke priključnog pokrova zategnite okretnim momentom od 2 Nm [17,7 lb-in].
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
57
5
Električna instalacija
Dodatna oprema
5.15.6 Grijanje u stanju mirovanja
Kod primjene motora sa zaštitom od eksplozije na okolnim temperaturama ispod -20 °C
mora se primjeniti grijanje u mirovanju.
Iznad -20 °C se može opcionalno primjeniti grijanje u mirovanju, u slučajevima, kod kojih
se može računati sa kondenzacijom.
Kod priključka grijanja u mirovanju uvažite dopušteni priključni napon za grijnu traku
sukladno tipskoj pločici motora te priključnoj slici motora.
Osim toga uvažite, da se grijna traka ne smije uključiti, ukoliko je uključen motor.
58
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Režimi rada i granične vrijednosti
Dopuštene vrste režima rada
6
Režimi rada i granične vrijednosti
6.1
Dopuštene vrste režima rada
6
Slijedeća tabela pokaziva dopuštene vrste režima rada:
Kategorija
3GD
2GD
2G
Zaštitna
razina (EPL)
Gc, Dc
Gb, Db
Gb
Zaštita od nedopušteno
visokih tempertura
isključivo preko
Dopuštene vrste režima rada
Motorna zaštitna sklopka
•
S1
Termistorski temperaturni
osjetnik (TF)
•
•
•
•
S1
Težak start
Rad s pretvaračem frekvencije
Uređaj sa mekim startom
Motorna zaštitna sklopka
•
S1
•
•
S1
Režim rada pretvarača frekvencije
(ukoliko je dopušten)
•
•
S1
Režim rada pretvarača frekvencije
(ukoliko je dopušten)
Termistorski temperaturni
osjetnik (TF)
Termistorski osjetnik
temperature (TF) kao
samozaštita
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
59
Režimi rada i granične vrijednosti
Dopuštene vrste režima rada
6
6.1.1
Dopušteno naponsko opterećenje kod režima rada pretvarača frekvencije
Dozvoljen je rad SEW-motora na pretvaračima frekvencije, ukoliko nisu prekoračeni
impulsni naponi na stezaljkama motora prikazani na slijedećoj slici:
[A]
2000
1800
1600
1400
[1]
1200
1000
800
600
400
200
[B]
0
0
[A]
[B]
[1]
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Dopušteni impulsni napon ULL in V
Vreme porasta u µs
Dopušteni impulsni napon za EDR.-motore
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Maksimalno dopušteni vodič-zemlja.napon od 1200 V kod režima rada na IT-mreži ne
smije se prekoračiti također ni u slučaju greške.
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Ako se prekorači dopušteni impulsni napon, moraju se poduzeti ograničavajuće mjere.
U vezi toga pitajte proizvođača pretvarača frekvencije
Pretvarač frekvencije SEW-EURODRIVE
Kod primjene pretvarača frekvencije SEW-EURODRIVE i kod mrežnog napona do
500 V maksimalno dopuštenih graničnih vrijednosti tipova motora EDR.. se pridržavajte.
Maksimalno dopuštena dužina labela motora iznosi 100 m.
Uvijek se mora projektirati kočni otpor i sprovesti 4Q-puštanje u pogon, da se u slučaju
greške kod 1Q-režima rada međukružni napon popne na nedopuštenu vrijednost.
Ne smiju se primjenjivati vanjske komponente, npr. prigušnik na izlazu.
Pretvarači frekvencije drugih proizvođača
Ako se niste mogli pridržavati maksimalno dopuštenih vrijednosti s pretvaračima frekvencije drugih proivođača, moraju se poduzeti ograničavajuće mjere. U vezi toga
pitajte proizvođača pretvarača frekvencije
60
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Režimi rada i granične vrijednosti
Uporaba
IT-mreža
Kod neke IT-mreže se tolerira izolacijska greška između faze i zemlje. Uzemljenje na
motoru bi u režimu rada generatora moglo dovesti do prekoračenja maksimalno dopuštene granične vrijednosti za fazu / zemlju od 1200 V. Ove granične vrijednosti se
možete pridržavati primjenom flltra sinusa s Uz-povezivanjem. Samo kroz Uz-povezivanje se doseže također neophodno djelovanje filtra prema zemlji.
Povratno
napajanje
Primjena povratnog napajanja u obliku bloka (tip MDR) i u obliku sinusa (tip MXR) s za
to neophodnim opcijama moguće je bez ograničenja. Povratno napajanje sprječava
visok međukružni napon i time prekoračenje maksimalno dopuštenih graničnih vrijednosti.
6.2
6
Uporaba
NAPOMENE ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
6.2.1
•
Režim rada više motora na jednom pretvaraču frekvencije nije dopušten.
•
Kako bi se sprječilo nedopušteno pregrijavanje motora, napon na ploči sa priključcima na motoru mora biti projektiran.
•
Prenizak napon na motoru (podkompenzacija) vodi do povećang proklizavanja te
iz toga rezultira prejako zagrijavanje u rotoru motora.
•
Režim rada na pretvaraču frekvencije kod istovjetnog mehaničkog opterećenja
preko udjela gornjeg vratila u struji i naponu dovodi do povećanog zagrijavanja
motora.
Motori kategorije 2GD
NAPOMENE ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
•
Režim rada pretvarača frekvencije je dopušten samo za motore, koji su dopušteni
sukladno EZ-potvrdbi o ispitivanju građevisnkog prototipa za ovu vrstu režima
rada.
•
Kod puštanja u pogon mora se dobaviti dokaz, da je napon motora u skladu
s zadanim veličinama EZ-potvrdbe o ispitivanju građevisnkog prototipa.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
61
Režimi rada i granične vrijednosti
Siguran režim rada motora kategorije 2
6
6.3
Siguran režim rada motora kategorije 2
Projektiranje je osnovni preduvjet za siguran režim rada motora sa zaštitom od eksplozije. Ovde se moraju uvažiti slijedeće točke:
6.3.1
•
Provjera uvjeta tipičnog slučaja primjene
•
Kod odstupanja od tipičnog slučaja primjene: Obračunajte točke D i E
•
Pridržavajte se termičke granične karakteristične linije zakretnog momenta
•
Prodržavajte se dinamičkog graničnog zakretnog momenta
•
Prodržavajte se granične frekvencije motora
•
Odaberite odgovarajuće pretvarače frekvencije
•
Neovisno o režimu rada morate postaviti kočni otpor
•
Provjerite opterećenje okomite i aksijalne sile vratila motora kod solomotora
•
Uvažite maksimalan ulazni broj okretaja reduktora, vidjeti tipsku pločicu
•
Uvažite maksimalan izlazni zakretni moment reduktora, vidjeti tipsku pločicu
Stezni napon motora
Obračun steznog napona motora je važan sastavni dio projektiranja.
Ako uvjeti odstupaju od tipičnog slučaja primjene, morate obračunati početak slabljenja
polja fD, zakretni moment ME i strujni limit IE.
6.3.2
Maksimalno dopušteni zakretni momenti
Termička karakteristična granična linija zakretnog momenta navodi maksimalno dopuštene zakretne momente, s kojima motor trajno smije raditi.
Dopušteno je kratkotrajno prekoračivanje vrijednosti, ako se efektivna radna točka
nalazi ispod termičke karakteristične granične linije.
Maksimalno dopušteni dinamički granični zakretni moment se određuje kratkotrajnim
limitiranjem struje (150 % IC motor).
6.3.3
Maksimalno i minimalno dopuštene frekvencije
Maksimalno i minimalno dopuštene frekvencije molimo uzmite iz EZ-potvrdbe o ispitivanju građevisnkog prototipa i / ili sa tipske pločice. Prekoračivanja nisu dopuštena.
62
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Režimi rada i granične vrijednosti
Siguran režim rada motora kategorije 2
6.3.4
6
Redoslijed pretvarač-motor za motore kategorije 2GD
Smiju se primjenjivati samo pretvarači frekvencije, koji ispunjavaju navedene uvjete u
EZ-potvrdbi o ispitivanju građevisnkog prototipa.
IN pretvarač frekvencije  2 x IN motor
Motor u Õ-spajanje kod napona motora 230/400 V:
Snaga pretvarača u kW
Tip motora
2G / 2GD
PN
nmaks
0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
[kW] [rpm]
3
4
5.5
EDRS71S 4
0.25 2415
X
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS71M 4
0.37 2110
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS80S 4
0.55 2410
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE80M 4
0.75 2465
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90M 4
1.1
2455
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90L 4
1.5
2395
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
EDRE100M 4
2.2
2455
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
EDRE100LC 4 3
2480
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
EDRE112M 4
3
1695
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
EDRE132S 4
4
1730
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
EDRE132M 4
5.5
1685
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DRE160S 4
7.5
1730
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE160M 4
9.2
1755
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE180S 4
11
2325
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE180M 4
15
2325
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE180L 4
18.5 2055
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE200L 4
22
2375
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE225S 4
30
2365
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE 225M 4 37
2065
–
–
–
–
–
–
–
–
X
= preporučeno
o
7.5 11 15 22 30 37 45
55
75
90 110
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
–
–
= opcionalno dopušteno
–
= nije dopušteno
Motor u Ö-spajanju kod napona motora 230/400 V:
Snaga pretvarača u kW
Tip motora
2G / 2GD
PN
nmaks
[kW] [rpm]
EDRS71S 4
0.25 2510
–
X
o
EDRS71M 4
0.37 2465
–
–
–
EDRS80S 4
0.55 2525
–
–
–
EDRE80M 4
0.75 2535
–
–
EDRE90M 4
1.1
2530
–
EDRE90L 4
1.5
2535
EDRE100M 4
2.2
1.1
1.5
2.2
3
4
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2530
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE100LC 4 3
2556
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE112M 4
3
1740
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132S 4
4
1760
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132M 4
5.5
1730
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE160S 4
7.5
1750
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
–
EDRE160M 4
9.2
1750
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
–
–
–
–
–
–
EDRE180S 4
11
2340
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
EDRE180M 4
15
2330
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
EDRE180L 4
18.5 2070
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
EDRE200L 4
22
2370
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
EDRE225S 4
30
2380
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
EDRE225M 4
37
2080
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
= nije dopušteno
X
0.25 0.37 0.55 0.75
= preporučeno
o
5.5 7.5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
= opcionalno dopušteno
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
63
Režimi rada i granične vrijednosti
Siguran režim rada motora kategorije 2
6
NAPOMENA
Kod motora sa reduktorom eventualno se može smanjiti broj okretaja. U slučaju
dvojbe dopuštene vrijednosti uzmite s tipske pločice.
MOVITRAC® B može da se primjeni za osnovni opseg podešavanja. Od verzije
18225632.111) može MOVITRAC® B također da se primjeni za opseg slabog polja.
MOVIDRIVE® B je prikladan samo za osnovni opseg podešavanja. T. j. parametar
Maksimalan broj okretaja se mora ograničiti na početak slabljenja polja.
6.3.5
Napomene za siguran režim rada
Općenito
Instališite pretvarač frekvencije izvan atmosfere sa opasnošću od eksplozije.
Termička zaštita
motora
Termička zaštita motora se jamči slijedećim mjerama:
•
Nadzor temperature namota pomoću termistora ugrađenog u namot (TF). Nadzor
TF-a mora uslijediti preko jedinice za procjenu, koja zadovoljava zahtjeve smjernice
94/9/EZ i nosi Ex-oznaku II(2)GD / II(2)G.
•
Nadzor struje motora sukladno zadanim veličinama EZ-potvrdbe o ispitivanju građevisnkog prototipa.
•
Ograničavanje zakretnog momenta motora sukladno zadanim veličinama EZpotvrdbe o ispitivanju građevisnkog prototipa.
Prekomjerni napon
na stezaljkama
motora
Kod režima rada motora na pretvaračima frekvencije uvažite poglavlje "Dopušteno
naponsko opterećenje kod režima rada na pretvaraču frekvencije" (→ str. 60).
EMC-mjere
Za pretvarače frekvencije proizvodne serije MOVIDRIVE® i MOVITRAC® dopuštene su
slijedeće komponente:
•
Mrežni filtar proizvodne grupe NF...-...
•
Prigušnik na izlazu proizvodne grupe HD...
•
Filtar na izlazu (filtar sinusa) HF..
Kod uporabe filtra na izlazi mora se kompenzirati pad napona preko tog filtra. Uvažite
poglavlje "Primjena filtra sinusa" (→ str. 78).
Reduktor
Kod parametriranja motora s reduktorom reguliranih od strane pretvarača frekvencije
moraju se uvažiti karakteristične vrijednosti nemax i Mamax reduktora.
1) Parametar P076 sadrži informacije o verziji robne marke.
64
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Režimi rada i granične vrijednosti
Siguran režim rada motora kategorije 3
6.4
6
Siguran režim rada motora kategorije 3
Projektiranje je osnovni preduvjet za siguran režim rada motora sa zaštitom od eksplozije. Ovde se moraju uvažiti slijedeće točke:
6.4.1
•
Provjera uvjeta tipičnog slučaja primjene
•
Kod odstupanja od tipičnog slučaja primjene: Obračunajte točke D i E
•
Pridržavajte se termičke granične karakteristične linije zakretnog momenta
•
Prodržavajte se dinamičkog graničnog zakretnog momenta
•
Prodržavajte se granične frekvencije motora
•
Odaberite odgovarajuće pretvarače frekvencije
•
Neovisno o režimu rada morate postaviti kočni otpor
•
Provjerite opterećenje okomite i aksijalne sile vratila motora kod solomotora
•
Uvažite maksimalan ulazni broj okretaja reduktora, vidjeti tipsku pločicu
•
Uvažite maksimalan izlazni zakretni moment reduktora, vidjeti tipsku pločicu
Stezni napon motora
Obračun steznog napona motora je važan sastavni dio projektiranja.
Ako uvjeti odstupaju od tipičnog slučaja primjene, morate obračunati početak slabljenja
polja fD i zakretni moment ME.
6.4.2
Maksimalno dopušteni zakretni momenti
Termička karakteristična granična linija zakretnog momenta navodi maksimalno dopuštene zakretne momente, s kojima motor trajno smije raditi.
Dopušteno je kratkotrajno prekoračivanje vrijednosti, ako se efektivna radna točka
nalazi ispod termičke karakteristične granične linije.
Maksimalno dopušteni dinamički granični zakretni moment morate uzeti iz tabele za
motor sa tehničkim podatcima iz kataloga "Motori na naizmeničnu struju sa zaštitom od
eksplozije", koju ćete dobiti kod SEW-EURODRIVE.
Maksimalno
dopuštene
frekvencije
Bezuvjetno se morate pridržavati navedenih maksimalnih frekvencija iz tabele redoslijeda kombinacija motor-pretvarač frekvencije. Prekoračivanja nisu dopuštena.
Odabir pretvarača
frekvencije
Kod odabira pravog pretvarača frekvencije orijentirajte se prema tabeli u poglavlju
"Redoslijed motor-pretvarač za motore kategorije 3GD" (→ str. 66).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
65
Režimi rada i granične vrijednosti
Siguran režim rada motora kategorije 3
6
6.4.3
Redoslijed pretvarač-motor za motore kategorije 3GD
U okruženjima kategorije 3GD također se mogu primjeniti pretvarači frekvencije, koji
s obzirom na izlaznu struju i izlazni napon posjeduju usporedive vrijednosti. Više informacija o tome možete uzeti iz norme EN 60079-15.
Motor u Õ-spajanje kod napona motora 230/400 V:
Snaga pretvarača u kW
Tip motora
3GD
PN
nmaks
0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
[kW] [rpm]
3
4
5.5
EDRS71S 4
0.25 2415
X
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS71M 4
0.37 2110
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS80S 4
0.55 2750
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE80M 4
0.75 2820
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90M 4
1.1
2790
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90L 4
1.5
2780
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE100M 4
2.2
2805
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE100LC 4 3
2850
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE112M 4
3
2460
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132S 4
4
2510
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132M 4
5.5
2445
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DRE160S 4
7.5
2500
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE160M 4
9.2
2540
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
EDRE180S 4
11
2545
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
EDRE180M 4
15
2530
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
–
–
–
–
–
EDRE180L 4
18.5 2535
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
–
–
–
–
EDRE200L 4
22
2565
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
o
–
–
–
EDRE225S 4
30
2565
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
o
–
–
EDRE 225M 4 37
2560
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
o
–
X
66
= preporučeno
o
7.5 11 15 22 30 37 45
= opcionalno dopušteno
–
55
75 90
110
= nije dopušteno
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Režimi rada i granične vrijednosti
Siguran režim rada motora kategorije 3
6
Motor u Ö-spajanju kod napona motora 230/400 V:
Snaga pretvarača u kW
Tip motora
3GD
PN
nmaks
[kW] [rpm]
EDRS71S 4
0.25 2900
–
X
o
EDRS71M 4
0.37 2850
–
–
–
EDRS80S 4
0.55 2900
–
–
–
EDRE80M 4
0.75 2910
–
–
EDRE90M 4
1.1
2860
–
EDRE90L 4
1.5
2920
EDRE100M 4
2.2
1.1
1.5
2.2
3
4
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2905
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE100LC 4 3
2935
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE112M 4
3
2545
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132S 4
4
2565
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132M 4
5.5
2535
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
–
EDRE160S 4
7.5
2560
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
–
EDRE160M 4
9.2
2570
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
–
–
–
–
–
EDRE180S 4
11
2580
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
–
–
–
–
EDRE180M 4
15
2565
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
–
–
–
EDRE180L 4
18.5 2575
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
–
–
EDRE200L 4
22
2585
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
–
EDRE225S 4
30
2575
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
o
EDRE225M 4
37
2585
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
o
o
X
0.25 0.37 0.55 0.75
= preporučeno
o
5.5 7.5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
= opcionalno dopušteno
–
= nije dopušteno
NAPOMENA
Kod motora sa reduktorom eventualno se može smanjiti broj okretaja. U slučaju
dvojbe dopuštene vrijednosti uzmite s tipske pločice.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
67
Režimi rada i granične vrijednosti
Siguran režim rada motora kategorije 3
6
6.4.4
Napomene za siguran režim rada
Općenito
Instališite pretvarač frekvencije izvan atmosfere sa opasnošću od eksplozije.
Termička zaštita
motora
Kako biste izbjegli prekoračivanje dopuštenih graničnih temperatura, za režim rada na
pretvaraču su dopušteni samo motori, koji su opremljeni termistorskim osjetnikom temperature (TF). Ovaj valja ocijeniti u prikladnom uređaju.
Prekomjerni napon
na stezaljkama
motora
Kod režima rada motora na pretvaračima frekvencije uvažite poglavlje "Dopušteno
naponsko opterećenje kod režima rada na pretvaraču frekvencije" (→ str. 60).
EMC-mjere
Za pretvarače frekvencije proizvodne serije MOVIDRIVE® i MOVITRAC® dopuštene su
slijedeće komponente:
•
Mrežni filtar proizvodne grupe NF...-...
•
Prigušnik na izlazu proizvodne grupe HD...
•
Filtar na izlazu (filtar sinusa) HF..
Kod uporabe filtra na izlazi mora se kompenzirati pad napona preko tog filtra. Uvažite
poglavlje "Primjena filtra sinusa" (→ str. 78).
Reduktor
68
Kod parametriranja motora s reduktorom reguliranih od strane pretvarača frekvencije
moraju se uvažiti karakteristične vrijednosti nemax i Mamax reduktora.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Režimi rada i granične vrijednosti
Tipičan slučaj primjene
6.5
6
Tipičan slučaj primjene
Slijedeći uvjeti moraju biti ispunjeni:
•
Umreža: 400 V, mrežna tolerancija: ±5 %
•
Instalacija s i bez eksternog mrežnog filtra tip NF
•
Pretvarač frekvencije:
• MOVITRAC® B
• MOVIDRIVE® B
•
Instalacija bez mrežnog prigušnika i bez filtra
sinusa
•
Dužina kabela motora maks. 100 m
maks. dopušteni pad napona: 10 V
•
Dimenzionirani napon motora: 219 - 241 V /
380 - 420 V ili 230 / 400 V, 50 Hz
U [V]
9007202295697931
Termičke karakteristične granične linije zajretnog momenta baziraju se na pridržavanju
svih uvjeta tipičnog slučaja primjene.
Samo ako nisu ispunjeni uvjeti tipičnog slučaja primjene, morate projektirati stezni
napon motora.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
69
Režimi rada i granične vrijednosti
Tipičan slučaj primjene
6
6.5.1
Kategorija 3
Slijedeći dijagram pokaziva tipičnu karakterističnu graničnu liniju za kategoriju 3. Točne
vrijednosti uzmite sa tipske pločice:
M / Mnaz
1.20
VE
1.00
Δ
0.80
Y
0.60
0.40
0.20
0.00
0
20
25
40
45
60
78 80
100
f [Hz]
3651952011
6.5.2
Kategorija 2
Slijedeći dijagram pokaziva tipičnu karakterističnu graničnu liniju za kategoriju 2. Točne
vrijednosti uzmite sa tipske pločice:
M / Mnaz
1.20
C
1.00
D
D
Δ
0.80
E
Y
B
A
0.60
E
0.40
0.20
0.00
0
5
10
20 25
40 45
60
78 80
100
f [Hz]
3651956107
70
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Režimi rada i granične vrijednosti
Osobiti slučaj primjene
6
Točke A, B i C
Ove 3 točke ograničavaju zakretni moment u donjem opsegu broja okretaja, kako bi se
motor mogao zaštiti od prekomjerne temperature zbog reduciranog hlađenja. One se ne
moraju projektirati. Vrijednosti su pohranjenje u softveru za puštanje u pogon te se automatski opisiju pomoću dopuštenih vrijednosti kod puštanja u pogon.
Točke D, E
Slabljenje polja počinje u točki D. Točka E navodi dopušteni granični broj okretaja. Obe
vrijednosti se obračunavaju pomoću softvera za puštanje u pogon za tipičan slučaj primjene te se postavljaju prikladni parametri.
6.6
Osobiti slučaj primjene
Ako se ne pridržavate uvjeta tipičnog slučaja primjene, to može dovesti do odstupajućih
steznih napona motora te kao dalju posljedicu može imati nedopušteno zagrijavanje
motora.
Zbog odstupanja steznog napona motora mijenja se tok termičke karakteristične linije.
Obračun točaka D (slabljenje polja fD i strujni limit ID) i E (strujni limit IE i zakretni moment
ME) i njihovo uvažavanje kod puštanja u pogon spriječava nedopušteno zagrijavanje
motora.
Postupak:
•
Utvrđivanje Stezni napon motora (→ str. 72)
•
Obračun točaka D i E i nove termičke karakteristične granične linije (→ str. 76)
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
71
Režimi rada i granične vrijednosti
Osobiti slučaj primjene
6
6.6.1
Obračunavanje steznog napona motora
Obračun steznog napona motora je važan sastavni dio kod projektiranja. Kod puštanja
u pogon morate uvažiti rezultate i ako je neophodno korigirati ih, kako biste izbjegli
nedopušteno zagrijavanje motora.
U [V]
Umreža, uvažite tolerancije
ΔUmrežna prigušnica = IE × 3 ×
( 2 × π × LND )2 + RND2
ΔUmrežni filtar
Kod eksternig filtra tip NF.. Posavjetujte se s SEWEURODRIVE-om.
UE _ FU = Umreža − ΔUmrežna prigušnica −ΔUmrežni filtar
U A _ FR = 0, 925 x UE _ FR
ΔUHF
(vidjeti poglavlje "Primjena SEW-filtra sinusa"
(→ str. 78))
ΔUdoz
(vidjeti poglavlje "Pad napona na dovodu motora
Ö Udoz" (→ str. 74))
U napon na stezaljkama motora = UA_FU - ΔUHF - ΔUdoz
1458069131
fKut
fTip_HF
UE_FU
UA_FU
Ö UHF
Ö Udoz
Ö Umrežna prigušnica
72
=
=
=
=
=
=
=
Kutna frekvencija u Hz
Tipska točka kod primjene filtra sinusa u Hz
Ulazni napon pretvarača u V
Izlazni napon pretvarača u V
Pad napona preko filtra sinusa u V
Pad napona preko dovoda motora u V
Pad napona preko mrežnog prigušnika u V
Ö Umrežni filtar =
IE
=
LND
=
RND
=
fD
=
fD‘
=
Pad napona preko mrežnog filtra u V
Mrežna struja u A
Induktanca mrežnog prigušnika u H
Omski otpor mrežnog prigušnika u Ω
Početak slabljenja polja
Slabljenje polja ovisno o naponu motora
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Režimi rada i granične vrijednosti
Osobiti slučaj primjene
6
Napon motora se u režimu rada pretvarača se slaže, kako slijedi:
Umotor = Umreža − (Δ Umrežni filtar / prigušnica + Δ UPF + Δ U Izlazni.filtar + Δ Uvod )
Mrežni napon
Umreža
Mrežni napon se utvrđuje direktnim mjerenjem ili alternativno očitavanjem međukružnog
napona (UUZ) u pretvaraču ( Umreža = UUZ/1,35 ).
Pad napona na
mrežnom filtru
Δ Umrežni filtar
Pad napona preko mrežnog filtra ovisi o konstrukciji filtra. Bliže informacije molimo
uzmite iz dokumenata dotičnog mrežnog filtra.
Pad napona na
mrežnom
prigušniku
Δ Umrežna prigušnica
Kod opcionalnih mrežnih prigušnika SEW-EURODRIVE (ND...) može se obračunati pad
napona pomoću sljedeće formule.
ΔUmrežna prigušnica = I × 3 × (2 × π × f × L )2 + R 2
Pošto je omski otpor neznatno malen nasuprot induktanci L, proizilazi slijedeće pojednostavljenje:
ΔUmrežna prigušnica = I × 3 × 2 × π × f × L
Vrijednost za induktancu L molimo uzmite iz dokumenata za mrežni prigušnik.
Utvrđivanje
ulaznog napona na
pretvaraču
Pad napona filtra
na izlazu
Δ Uizlazni.filtar
Utvrđivanje ulaznog napona na pretvaraču preko:
•
Mjerenje mrežnog napona ili
•
obračun napona sukladno formuli UE _ FU = Umreža − ΔUmrežna prigušnica −ΔUmrežni filtar ili
•
očitavanje međukružnog napona u pretvaraču frekvencije
Pad napona filtra na izlazu je proporcionalno moduliranoj osnovnoj frekvenciji na izlazu
te struju motora i u pojedinačnom slučaju morate da se raspitate kod proizvođača filtra
na izlazu. Pad napona kod SEW-filtara na izlazu možete da uzmete iz tabele.
ΔU Izlazni.filtar = I × 3 × (2 × π × f × L )2 + R 2
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
73
Režimi rada i granične vrijednosti
Osobiti slučaj primjene
6
Pošto je otpor neznatno malen nasuprot induktanci L, proizilazi slijedeće pojednostavljenje:
ΔU Izlazni.filtar = I × 3 × 2 × π × f × L
Filtar
Prigušnik
Pad napona [V]
U = 400 V
U = 500 V
IN400
IN500
L
50 Hz
60 Hz
87 Hz
50 Hz
60 Hz
87 Hz
BG
(A)
(A)
(mH)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
HF 008-503
1
2.5
2
11
15
18
26
12
14
21
HF 015-503
1
4
3
9
20
24
34
15
18
26
HF 022-503
1
6
5
7
23
27
40
19
23
33
HF 030-503
1
8
6
5.5
24
29
42
18
22
31
HF 040-503
2
10
8
4.5
24
29
43
20
24
34
HF 055-503
2
12
10
3.2
21
25
36
17
21
30
HF 075-503
2
16
13
2.4
21
25
36
17
20
30
HF 023-403
3
23
19
1.6
20
24
35
17
20
29
HF 033-403
3
33
26
1.2
22
26
37
17
20
30
HF 047-403
4
47
38
0.8
20
25
36
17
20
29
Tip
NAPOMENA
Kod prigušnika na izlazu (HD...) SEW-EURODRIVE je pad napona neznatan (kompenziran strujom).
NAPOMENA
Pad napona preko filtra sinusa mora se kompenzirati porastom U/f-karakterističen
linije. Porast se usklađuje promjenom tipske točke.
Pad napona na
dovodu motora
Δ Udovod
Poprečni
presjek
kabela
Pad napona na dovodu do motora ovisi o struji motora te o poprečnom presjeku, dužini
i materijalu kabela. Pad napona možete uzeti iz slijedećih tabela.
Opterećenje s I [A]
4
6
5,3
8
8
10
13
bakar
mm2
4
mm2
6
mm2
10 mm
20
25
30
40
50
63
80
100
125
150
200
250
300
Pad napona Δ U [V] kod dužine = 100 m i â = 70 °C
1.5 mm2
2.5
16
3,2
1,9
4,8
2,8
10,61) 13,31) 17,31) 21,31)
6,4
3,8
8,1
4,7
10,4
6,5
4,4
2
12,81)
8,0
5,3
3,2
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
161)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
10
12,51)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
9,9
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
10,2
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
10,0
2)
2)
2)
2)
2)
2)
8,0
2)
2)
2)
2)
2)
8,6
2)
2)
2)
6,0
2)
2)
2)
2)
6,4
4,0
8,3
5,0
6,0
8,2
16
mm2
25
mm2
35
mm2
50
mm2
70
mm2
4,6
2)
95
mm2
3,4
4,2
2)
2,7
3,3
150
3,3
3,9
2,5
5,2
3,3
6,5
4,1
2,9
7,9
5,1
3,6
6,4
4,6
5,7
4,0
mm2
185 mm2
7,2
5,0
2,7
1) Ova vrijednost nije preporučljiva od strane SEW-EURODRIVE.
2) Opterećenje sukladno IEC 60364-5-52 nije dopušteno.
74
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Režimi rada i granične vrijednosti
Osobiti slučaj primjene
6
NAPOMENA
Pad napona preko kabela se izjednačava preko IxR-kompenzacije. Kod pretvarača
frekvencije SEW-EURODRIVE ova vrijednost se usklađuje u režimu "Automatsko
baždarenje UKLJ." kod svakog starta pervarača frekvencije. Kako bi pretvarač frekvencije imao rezervu napona za ovo izjednačenje, kod obračuna morate uvažiti
gubitak napona preko dovoda motora.
Pad napona na
pretvaraču UFU
Pad napona na pretvaraču se sastoji:
•
od napona preko staze ispravljača
•
od napona preko transzistora izlaznog stupnja
•
od principa preoblikovanja napona od mreže u međukrug i ponovno u napon
okretnog polja
•
od trenutka protupreklapanja koje je uvjetovano taktom krajnjeg stupnja i vrijemena
napona koje zbog toga nedostaje
•
od procesa modulacije
•
od stanja opterećenja i pada energije iz međukružnih kondenzatora
Za pojednostavljenje može se računati s vrijednošću od 7,5 % mrežnog ulaznog
napona, pri čemu se ova vrijednost mora ocjenjivati kao maksimalno mogući pad
napona na pretvaraču. To mogućuje pouzdano projektiranje.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
75
Režimi rada i granične vrijednosti
Osobiti slučaj primjene
6
6.6.2
Obračun točaka D i E
Slabljenje polja
točke D
Slabljenje polja točke D obračunava se sukladno slijedećoj formuli:
fD ` =
Unapon na stezaljkama motora
Udimenzionirani napon motora
× fkut
ID ` = ID
Karakteristične
granične linije
Slijedeće karakteristične linije su važeće onda kada stezni napon odgovara dimenzioniranom naponu motora.
Slijedeći dijagrami pokazuju karakteristične granične linije za kategorije 2 i 3. Točne vrijednosti uzmite sa tipske pločice:
Kategorija 3, osobiti slučaj primjene
M / Mnaz
1.20
VE
1.00
D
D
Δ
E
Y
0.80
1)
1)
0.60
E
0.40
0.20
0.00
0
1)
20
40
50
60
80
87
100
f [Hz]
Ovisno o steznom naponu motora miče se karakteristična linija.
3663944587
76
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Režimi rada i granične vrijednosti
Osobiti slučaj primjene
6
Kategorija 2, osobiti slučaj primjene
M / Mnaz
1.20
D
C
1.00
D
E
Δ
Y
0.80
B
1)
A
0.60
E
0.40
0.20
0.00
1)
0
5
10
20 25
40
50
60
80
87
100
f [Hz]
Ovisno o steznom naponu motora miče se karakteristična linija.
3663948171
Reduciranje
zakretnog
momenta točke E
Reduciranje zakretnog momenta točke E obračunava se sukladno slijedećoj formuli:
ME ‘ =
fD ‘
× MD
fE
Važi za kategoriju 2:
I −I
IE ‘ = IE − D E × (fD − fD ‘ )
fD − fE
Vrijednosti za motore kategorije 2 molimo uzmite iz EZ-potvrdbe o ispitivanju građevisnkog prototipa.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
77
Režimi rada i granične vrijednosti
Osobiti slučaj primjene
6
6.6.3
Primjena filtra sinusa
Za obračun pada napona postupite kako je opisano u poglavlju "Stezni napon motora"
(→ str. 72).
Slabljenje polja
točke D
Slabljenje polja točke D obračunava se sukladno slijedećoj formuli:
f D` =
U A _ FU − ΔUdoz
Udimenzionirani napon motora + ΔUHF
× fkut
Struja ID‘ odgovara ID.
Kategorija 3, osobiti slučaj primjene
M / Mnaz
1.20
VE
1.00
D
D
Δ
E
Y
0.80
1)
1)
0.60
E
0.40
0.20
0.00
0
1)
20
40
50
60
80
87
100
f [Hz]
Ovisno o steznom naponu motora miče se karakteristična linija.
3663944587
78
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Režimi rada i granične vrijednosti
Osobiti slučaj primjene
6
Kategorija 2, osobiti slučaj primjene
M / Mnaz
1.20
D
C
1.00
D
E
Δ
Y
0.80
B
1)
A
0.60
E
0.40
0.20
0.00
1)
0
5
10
20 25
40
50
60
80
87
100
f [Hz]
Ovisno o steznom naponu motora miče se karakteristična linija.
3663948171
Reduciranje
zakretnog
momenta točke E
Reduciranje zakretnog momenta točke E obračunava se sukladno slijedećoj formuli:
ME ‘ =
fD ‘
× MD
fE
Važi za kategoriju 2:
I −I
IE ‘ = IE − D E × (fD − fD ‘ )
fD − fE
Vrijednosti za motore kategorije 2 molimo uzmite iz EZ-potvrdbe o ispitivanju građevisnkog prototipa.
Tipska točka
Pad napona preko filtra sinusa mora se kompenzirati porastom U/f-karakterističen linije.
Porast se usklađuje promjenom tipske točke.
f Tip_HF =
Udimenzionirani napon motora
UHF
Udimenzionirani napon motora + ΔU
× fkut
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
79
Režimi rada i granične vrijednosti
Osobiti slučaj primjene
6
Obračunata tipska točka se tijekom puštanja u pogon mora unijeti na mjesto nominalne
frekvencije motora.
500
[2]
450
[1]
400
[5]
U [V]
350
300
[3]
250
[4]
200
150
100
50
0
0
5
10
[1]
[2]
[3]
80
15
20
Ulazni napon pretvarača
TP_HF
fD‘
25
f [Hz]
[4]
[5]
30
35
40
45
50
Karakteristična linija motora
FU-karakteristična linija
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Stavljanje u pogon
Osobiti slučaj primjene
I
7
0
7
Stavljanje u pogon
NAPOMENA
•
•
Pri instalaciji se obvezatno pridržavajte sigurnosnih napomena u poglavlju 2.
Ukoliko se pojave problemi, poštujte poglavlje "Pogonske smetnje"
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda zbog strujnog udara.
Smrt ili teške ozljede!
Vodite računa o sljedećim naputcima.
•
Za spajanje motora upotrebljavajte uklopne kontakte uporabne kategorije AC-3
prema normi EN 60947-4-1.
•
Kod motora, koji se napajaju iz pretvarača, valja se pridržavati odgovarajućih napomena proizvođača pretvarača za ožičenje.
•
Vodite računa o uputi za uporabu pretvarača.
OPREZ!
Površine pogona se mogu tijekom rada ugrijati i imati visoke temperature.
Opasnost od opekotina.
•
Prije započinjanja s radovima pustite motor da se ohladi.
POZOR!
Na pretvaraču ograničite maksimalan broj okretaja i strujni limit. Naputke o postupanju
naći ćete u dokumentaciji pretvarača.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
81
I
7
Stavljanje u pogon
Prije stavljanja u pogon
0
7.1
Prije stavljanja u pogon
Prije stavljanja u pogon se osvjedočite da
•
pogon nije oštećen i blokiran
•
su eventualno prisutni transportni osigurači skinuti
•
su nakon duljeg vremena skladištenja provedene mjere sukladno poglavlju "Dugotrajno skladištenje motora" (→ str. 23)
•
su sva priključivanja izvedena u skladu s propisima
•
je smjer vrtnje motora / motora s reduktorom pravilan
– Desni hod motora: U, V, W (T1, T2, T3) prema L1, L2, L3
7.2
•
su svi zaštitni poklopci pravilno montirani
•
su aktivni svi uređaji za zaštitu motora i podešeni na dimenzioniranu struju motora
•
nema drugih izvora opasnosti
•
dopustivost fiksne ručne ventilacije je zajamčena
Tijekom stavljanja u pogon
Tijekom stavljanja u pogon se osvjedočite da
•
motor besprijekorno radi, t.j.
– bez preopterećenja,
– bez promjene broja okretaja,
– bez upadljivog razvoja buke,
– bez upadljivih oscilacija itd.
•
kočni moment odgovara aktualnom slučaju primjene. Pritom poštujte
"Tehnički podatci" (→ str. 126) i tipska pločica.
poglavlje
NAPOMENA
Kod kočnih motora s povratnom ručnom ventilacijom valja prije stavljanja u pogon
skinuti polugu! Za čuvanje služi nosač izvana na motoru.
82
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Stavljanje u pogon
Podešavanje parametara: Pretvarač frekvencije za motore kategoriju 2GD
I
7
0
7.3
Podešavanje parametara: Pretvarač frekvencije za motore kategoriju 2GD
NAPOMENA
Za puštanje u pogon pretvarača frekvencije morate da uvažite odgovarajuću uputu za
uporabu te kod motora s reduktorom dodatno uputu za uporabu reduktora.
7.3.1
Prije stavljanja u pogon
Prije puštanja u pogon morate provjeriti, da li su poštivani svi uvjeti za tipičan slučaj
primjene (→ str. 69). Kod odstupanja od uvjeta prije puštanja u pogom je neophodan
obračun točaka D i E (→ str. 76). Učinkovita radna točka se mora nalaziti ispod nove
termičke karakteristične tačke.
7.3.2
Tok puštanja u pogon za MOVITRAC® B
Kod puštanja u pogon uvažite slijedeće točke:
Strujni limit
•
Upotrijebite za vođeno puštanje u pogon softver MOVITOOLS®-MotionStudio verzija
5.70 ili više.
•
Puštanje u pogon se može aktvirati na osnovu funkcije limitiranja struje za motore
kategorije 2 samo u setu parametara 1.
•
U konfiguraciji sustava je dopušten samo pojedinačan pogon.
•
Može se podesiti kako "U/f" tako i "vektorski" kao regulativni proces.
•
Kod odabira aplikacije mogućno je samo upravljanje brojem okretaja. Opcije "dizalica", "DC-kočenje" ili "Brzina pretraživanja" se ne smiju upotrijebiti.
•
Vrstu režima rada uvijek morate podesiti na "režim rada 4-kvadranta".
•
Morate odabrati odgovarajuću seriju motora u prozoru "Tip motora".
•
U prozoru "Odabir motora" možete dodatno odabrati između odabira motora, kategorije uređaja, mrežnog napona, napona motora, vrste spajanja i vrste konfiguracije
postrojenja.
Parametar Strujni limit se vođenim puštanjem u pogon postavlja u prozor aplikacije na
150 % IN Mot. Ova vrijednost se mora reducirati sukladno maksimalno dopuštenom izlaznom zakretnom momentu na reduktoru Mamax.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
83
7
I
Stavljanje u pogon
Podešavanje parametara: Pretvarač frekvencije za motore kategoriju 2GD
0
Nadzor struje
Vrijednosti, koje treba podesiti za parametriranje nadzora struje ovise o motoru.
X
I1
1,5 In (Motor)
Iü
C
In (Motor)
Ovisno
o tipu
motora
D
B
A
E
I2
fA
fB
fC
fD
f [Hz]
fE
3090394251
In
I1
I2
IÜ
Nominalna struja u A
maks. dopuštena struja u A
dopušteni trajni opseg struje u A
Struja preopterećenja u A
X
Strujno limitiranje
f
Frekvencija u Hz
A, B, limitirajuće točke
C, D, E
Nakon puštanja motora u pogon aktivno je strujno limitiranje I1. Strujno limitiranje I2 opisuje trajno dopuštenu struju. Funkcija strujnog limitiranja se može aktivirati kod puštanja
u pogon ili preko parametra P560 Strujno limitiranje Ex-e-motora (Funkcija strujnog limitiranja Ex-e-motora se automatski aktivira kod motora SEW-EURODRIVE kategorije 2
preko puštanja u pogon).
Strujni limit ovisan o broju okretaja se aktivira odgovarajućim odabirom motora te se
postavljaju svi parametri grupe P560 za točke A do E, vidjeti slijedeću tabelu. Dodatno
ćete pronaći vrijednosti u EZ-potvrdbi o ispitivanju građevisnkog prototipa.
Parametar
Frekvencija
[Hz]
Točka A
Točka B
Točka C
Točka D
Točka E
P561
P563
P565
P567
P570
Obračun
Strujni limit u
% IN FU
preko softvera za puštanje u pogon
P562
Obračun
P564
P566
P568
P571
preko softvera za puštanje u pogon
Kod odstupanja od tipičnog slučaja primjene parametri točke D (slabljenje polja fD) i E
(strujni limit IE) se moraju ponovno odgovarajuće obračunati i ručno uskladiti, vidjeti slijedeću tabelu:
Parametar
Frekvencija
[Hz]
Obračun
Strujni limit u
% IN FU
Obračun
84
Točka A
Točka B
Točka C
Točka D
Točka E
P561
P563
P565
P567
P570
preko softvera za puštanje u pogon
P562
P564
P566
preko softvera za puštanje u pogon
je nužan +
ručni unos
P568
preko softvera
za puštanje u
pogon
P571
je nužan +
ručni unos
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Stavljanje u pogon
Podešavanje parametara: Pretvarač frekvencije za motore kategoriju 2GD
I
7
0
Maksimalan broj
okretaja
Automatsko
izjednačenje
7.3.3
U prozoru "Granice sustava" mora se ograničiti maksimalan broj okretaja. Kod podešavanja parametra Maksimalan broj okretaja uvažite slijedeće:
•
Maksimalan broj okretaja ≤ ograničeni broj okretaja motora i
•
maksimalan broj okretaja ≤ maksimalan ulazni broj okretaja reduktora nemax (vidjeti
tipsku pločicu reduktora)
Parametar automatsko izjednačenje se aktivira preko vođenog puštanja u pogon. Na taj
način pretvarač frekvencije kod svakog odobrenja automatski podešava parametar IxR
vrijednost. Ručna promjena nije dopuštena.
Tok puštanja u pogon za MOVIDRIVE® B
NAPOMENA
Uređaji MOVIDRIVE® B su načelno prikladni samo za osnovni opseg podešavanja, t.j.
priključeni motor ne smije da radi dok polje slabi.
Kod puštanja u pogon uvažite slijedeće točke:
Strujni limit
•
Puštanje u pogon se može aktvirati na osnovu funkcije limitiranja struje za motore
kategorije 2 samo u setu parametara 1.
•
Kod prvog puštanja u pogon morate uvijek provoditi kompletno puštanje u pogon.
•
U konfiguraciji motora je dopušten samo pojedinačan pogon. Može se podesiti kako
"U/f" tako i "vektorski" kao regulativni proces.
•
Morate odabrati odgovarajuću seriju motora u prozoru "Tip motora".
•
U prozoru "SEW-tip motora 1" dodatno za odabir motora s kategorijom uređaja
možete odabrati nominalni napon motora, nominalnu frekvenciju motora i mrežni
napon.
•
Kod odabira mogućnosti za primjenu mogućna je samo regulacija broja okretaja.
Funkcije "dizalica", "DC-kočenje" ili "Brzina pretraživanja" se ne smiju upotrijebiti.
•
Vrstu režima rada uvijek morate podesiti na "režim rada 4-kvadranta".
Parametar Strujni limit se vođenim puštanjem u pogon postavlja u prozor parametra 1
na 150 % IN Mot.. Ova vrijednost se mora reducirati sukladno maksimalno dopuštenom
izlaznom zakretnom momentu na reduktoru (Mamax).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
85
7
I
Stavljanje u pogon
Podešavanje parametara: Pretvarač frekvencije za motore kategoriju 2GD
0
Nadzor struje
Vrijednosti, koje treba podesiti za parametriranje nadzora struje ovise o motoru.
X
I1
1,5 In (Motor)
In (Motor)
Iü
Iü
C
B
A
Ovisno
o tipu
motora
I2
fA
fB
fC
f [Hz]
fE
4077842059
In
I1
I2
IÜ
Nominalna struja u A
maks. dopuštena struja u A
dopušteni trajni opseg struje u A
Struja preopterećenja u A
X
f
A, B,
C, E
Strujno limitiranje
Frekvencija u Hz
limitirajuće točke
Nakon puštanja motora u pogon aktivno je strujno limitiranje I1. Strujno limitiranje I2 opisuje trajno dopuštenu struju. Funkcija strujnog limitiranja se može aktivirati kod puštanja
u pogon ili preko parametra P560 Strujno limitiranje Ex-e-motora (Funkcija strujnog limitiranja Ex-e-motora se automatski aktivira kod motora SEW-EURODRIVE kategorije 2
preko puštanja u pogon).
Karakteristična linija kod MOVIDRIVE® B se opisuje preko radnih točaka A, B i C. Parametri skupine P560 se kod puštanja u pogon unaprijed podešavaju, vidjeti slijedeću
tabelu. Dodatno ćete pronaći vrijednosti u EZ-potvrdbi o ispitivanju građevisnkog prototipa.
Parametar
Maksimalan broj
okretaja
Automatsko
izjednačenje
86
Točka A
Točka B
Točka C
Frekvencija [Hz]
P561
P563
P565
Strujni limit u % IN FU
P562
P564
P566
U prozoru "Granice sustava" mora se ograničiti maksimalan broj okretaja. Kod podešavanja parametra Maksimalan broj okretaja uvažite slijedeće:
•
Maksimalan broj okretaja ≤ početak slabljenja polja
•
Maksimalan broj okretaja ≤ ograničeni broj okretaja motora i
•
Maksimalan broj okretaja ≤ maksimalan ulazni broj okretaja reduktora nemax (vidjeti
tipsku pločicu reduktora)
Parametar Automatsko izjednačenje se aktivira preko vođenog puštanja u pogon. Na taj
način pretvarač frekvencije kod svakog odobrenja automatski podešava parametar IxR
vrijednost. Ručna promjena nije dopuštena.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Stavljanje u pogon
Podešavanje parametara: Pretvarač frekvencije za motore kategoriju 2GD
I
7
0
7.3.4
Zaštita od preopterećenja
Režim rada iznad dopuštenog opsega struje je dozvoljen na 60 sekundi. Kako bi se
izbjeglo teško reduciranje strujnog limitiranja te time udari zakretnog momenta, nakom
oko 50 sekundi se reducira struja u roku od 10 sekundi duž rampe na dopušteni vrijednost. Obnovljeno povećanje vrijednosti struje preko dopuštenog opsega je mogućno tek
nakon pauze od 10 minuta. Režim rada ispod 5 Hz je dopušten na jednu minutu. Nakon
toga slijedi iskapčanje greške F110 Ex-e-zaštite s reakcijom na grešku prinudnog zaustavljanja.
Digitalni izlazi P62_ se mogu parametrirati na "Ex-e-strujni limit aktivan".
Uvjeti, da se izlaz postavi ("1"-signal):
•
Strujni limit 1 je napušten
•
Pauza još nije istekla
•
Režim rada < 5 Hz duži od jedne minute
Vrijeme nadzora struje se nije resetovalo pomoću resetovanja greške.
Vrijeme nadzora struje je aktivno kako u mreži tako i u potpornom režimu rada od 24 V.
NAPOMENA
Ako se mreža isključi bez potpornog režima rada od 24 V, funkcija nadzora će se
u potpunosti resetovati.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
87
I
7
Stavljanje u pogon
Podešavanje parametara: Pretvarač frekvencije za motore kategoriju 3
0
7.4
Podešavanje parametara: Pretvarač frekvencije za motore kategoriju 3
NAPOMENA
Za puštanje u pogon pretvarača frekvencije morate da uvažite odgovarajuću uputu za
uporabu te kod motora s reduktorom dodatno uputu za uporabu reduktora.
7.4.1
Prije stavljanja u pogon
Prije puštanja u pogon morate provjeriti, da li su poštivani svi uvjeti za tipičan slučaj
primjene (→ str. 69). Kod odstupanja od uvjeta prije puštanja u pogom je neophodan
obračun točaka D i E (→ str. 76). Učinkovita radna točka se mora nalaziti ispod nove
termičke karakteristične tačke.
7.4.2
Tok puštanja u pogon za MOVITRAC® B
Kod puštanja u pogon uvažite slijedeće točke:
Upotrijebite za vođeno puštanje u pogon softver MOVITOOLS®-MotionStudio verzija
5.70 ili više.
•
Puštanje u pogon i režim rada motora kategorije 3 mogućno je u kompletu parametara 1 i 2.
•
U konfiguraciji sustava je dopušten samo pojedinačan pogon.
•
Može se podesiti kako "U/f" tako i "vektorski" kao regulativni proces.
•
Kod odabira aplikacije mogućno je upravljanje brojem okretaja i primjena dizalice.
Opcije "DC-kočenje" ili "Brzina pretraživanja" se ne smiju upotrijebiti.
•
Vrstu režima rada uvijek morate podesiti na "režim rada 4-kvadranta".
•
Morate odabrati odgovarajuću seriju motora u prozoru "Tip motora".
•
U prozoru "Odabir motora" možete dodatno odabrati između odabira motora, kategorije uređaja, mrežnog napona, napona motora i vrste spajanja.
Strujni limit
Parametar Strujni limit se vođenim puštanjem u pogon postavlja u prozor aplikacije na
150% IN Mot. Ova vrijednost se mora reducirati sukladno maksimalno dopuštenom izlaznom zakretnom momentu na reduktoru Mamax.
Maksimalan broj
okretaja
U prozoru "Granice sustava" mora se ograničiti maksimalan broj okretaja. Kod podešavanja parametra Maksimalan broj okretaja uvažite slijedeće:
Automatsko
izjednačenje
88
•
•
Maksimalan broj okretaja ≤ ograničeni broj okretaja motora i
•
Maksimalan broj okretaja ≤ maksimalan ulazni broj okretaja reduktora nemax (vidjeti
tipsku pločicu reduktora)
Parametar Automatsko izjednačenje se aktivira preko vođenog puštanja u pogon. Na taj
način pretvarač frekvencije kod svakog odobrenja automatski podešava parametar IxR
vrijednost. Ručna promjena nije dopuštena.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Stavljanje u pogon
Podešavanje parametara: Pretvarač frekvencije za motore kategoriju 3
I
7
0
7.4.3
Tok puštanja u pogon za MOVIDRIVE® B
Kod puštanja u pogon uvažite slijedeće točke:
•
Upotrijebite za vođeno puštanje u pogon softver MOVITOOLS®-MotionStudio verzija
5.70 ili više.
•
Puštanje u pogon i režim rada motora kategorije 3 mogućno je u kompletu parametara 1 i 2.
•
Kod prvog puštanja u pogon morate uvijek provoditi kompletno puštanje u pogon.
•
U konfiguraciji motora je dopušten samo pojedinačan pogon. Može se podesiti kako
"U/f" tako i "vektorski" kao regulativni proces.
•
Morate odabrati odgovarajuću seriju motora u prozoru "Tip motora".
•
U prozoru "SEW-tip motora 1" dodatno za odabir motora s kategorijom uređaja
možete odabrati nominalni napon motora, nominalnu frekvenciju motora i mrežni
napon.
•
Kod odabira mogućnosti primjene mogućne su samo "Regulacija broja okretaja"
i funkcija "Dizalica". Funkcije "DC-kočenje" ili "Brzina pretraživanja" se ne smiju upotrijebiti.
Strujni limit
Parametar Strujni limit se vođenim puštanjem u pogon postavlja u prozor parametra 1
na 150 % IN Mot. Ova vrijednost se mora reducirati sukladno maksimalno dopuštenom
izlaznom zakretnom momentu na reduktoru Mamax.
Maksimalan broj
okretaja
U prozoru parametra 2 mora se ograničiti maksimalan broj okretaja. Kod podešavanja
parametra Maksimalan broj okretaja uvažite slijedeće
Automatsko
izjednačenje
•
Maksimalan broj okretaja ≤ ograničeni broj okretaja motora i
•
Maksimalan broj okretaja ≤ maksimalan ulazni broj okretaja reduktora nemax (vidjeti
tipsku pločicu reduktora)
Parametar Automatsko izjednačenje se aktivira preko vođenog puštanja u pogon. Na taj
način pretvarač frekvencije kod svakog odobrenja automatski podešava parametar IxR
vrijednost. Ručna promjena nije dopuštena.
Vrstu režima rada uvijek podesite na "Režim rada 4-kvadranta" (parametri P820 / P821).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
89
I
7
Stavljanje u pogon
Promjena smjera blokade kod motora s blokadom povratnog hoda
0
7.5
Promjena smjera blokade kod motora s blokadom povratnog hoda
7.5.1
Konstrukcija kao primjer EDR.71 – EDR.80 s blokadom povratnog hoda
[78]
[44] [41]
[35]
[36]
[37]
[41]
[42]
7.5.2
Poklopac ventilatora
Ventilator
Brtvilo
Podloška
Ležajni štit blokade povratnog hoda
[44]
[48]
[62]
[74]
[75]
[392]
[42]
[48]
[74]
[62]
[190]
Žljebasti kuglični ležaj
Razmačni prsten
Sigurnosni prsten
Kompletan prsten spojnog tijela
Prirubnica brtve
[77]
[75]
[77]
[78]
[190]
[392]
[37]
[36]
[35]
1142858251
Vijak
Napomena sa pločicom za smjer okretanja
Obruč od filca
Brtva
Konstrukcija kao primjer EDR.90 – EDR.225 s blokadom povratnog hoda
[78]
[48]
[35]
[36]
[37]
[48]
90
Poklopac ventilatora
Ventilator
Brtvilo
Razmačni prsten
[62]
[74]
[78]
[74]
[62]
[190]
[702]
[703]
[37]
[36]
[35]
1142856331
Sigurnosni prsten
[190] Obruč od filca
Kompletan prsten spojnog tijela
[702] Kompletno kućište blokade povratnog hoda
Napomena sa pločicom za smjer okretanja [703] Cilindrični vijak
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Stavljanje u pogon
Promjena smjera blokade kod motora s blokadom povratnog hoda
I
7
0
7.5.3
Promjena smjera blokade
Blokadom povratnog hoda se blokira ili isključuje smjer vrtnje motora. Smjer vrtnje označen je strelicom na poklopcu ventilatora motora ili na kućištu motora s reduktorom.
Kod dogradnje motora na reduktor poštujte smjer vrtnje krajnjeg vratila i broj stupnjeva.
Pokretanje motora ne smije uslijediti u smjeru blokade (uvažite fazni položaj kod
priključivanja). Za kontrolu se povratna blokada može s pola napona motora pokrenuti
jednokratno u smjeru blokade:
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima, motor i vanjski ventilator, ukoliko postoji isključite iz
napona.
Osigurajte od nehotičnog uključivanja.
Molim poštujte slijedeće korake!
•
•
Za promjenu smjera blokade postupajte na sljedeći način:
1. Ako postoji, demontirajte vanjski ventilator i inkrementalni davač.
Vidjeti poglavlje "Provjeravanje / održavanje" > "Predradnje za održavanje motora
i kočnica".
2. Demontirajte prirubnicu i poklopac ventilatora [35].
3. Kod EDR.71 – 80: Demontirajte prirubnicu brtve [75]
Kod EDR.90 – 225: Demontirajte kućište blokade povratnog hoda u cijelosti [702]
4. Otpustite sigurnosni prsten [62]
5. Demontirajte prsten spojnog tijela u cijelosti [74] preko vijaka u otisak navoja odn.
s otiskivačem
6. Razmačni prsten [48] ostaje ukoliko je montiran
7. Prsten spojnog tijela [74] okrenite u cijelosti, provjerite staru mast te je po potrebi
mašću prema dolje navednim informacijama te prsten spojnog tijela ponovno pritisnite.
8. Postavite sigurnosni prsten [62]
POZOR! Štete zbog pogrešne montaže
Materijalne štete
•
Nema pritiska ili udara na lanac steznih tijela
9. Kod EDR.71 – 80: Prirubnicu brtve [75] premažite s Hylomar-om te montirajte.
Po potrebi zamijenite obruč od filca [190] i brtveni prsten [37]
Kod EDR.90 – 225: Po potrebi zamijenite brtvu [901], obruč od filca [190] i brtveni
prsten [37] te montirajte kućište blokade povratnog hoda u cijelosti [702]
10.Ponovno postavite demontirane dijelove
11.Zamijenite naljepnicu [78] za oznaku smjera okretanja
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
91
7
I
Stavljanje u pogon
Promjena smjera blokade kod motora s blokadom povratnog hoda
0
Podmazivanje
povratne blokade
Povratna blokada tvornički je namazana antikorozivno tekućom masti Mobil LBZ. Želite
li upotrijebiti drugu mast, ista mora odgovarati NLGI-klasi 00/000 s osnovnim viskozitetom ulja od 42 mm2/s pri 40 °C na osnovi litijevih sapuna i mineralnog ulja. Uporabno
temperaturno područje proteže se od -50 °C do +90 °C. Potrebnu količinu masti prikazuje sljedeća tabela.
Tip motora
71
80
90/100
112/132
160
180
200/225
Količina masti [g]
9
11
15
20
30
45
80
Tolerancija količine masti iznosi ± 30 %.
92
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Promjena smjera blokade kod motora s blokadom povratnog hoda
8
8
Provjeravanje / održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog mehanizma za podizanje u padu ili nekontroliranog
ponašanja uređaja.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
•
•
•
Osigurajte ili spustite pogone mehanizama za podizanje (opasnost od prevrtanja)
Zaštitite radni stroj i / ili ga ogradite
Prije započinjanja s radovima motor, kočnicu i vanjski ventilator, ukoliko postoji,
isključite iz napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Rabite samo originalne zamjenske dijelove sukladno pojedinačno važećoj listi
zamjenskih dijelova!
Kod zamjene kočnog svitka zamijenite i navođenje kočnice!
OPREZ!
Površine pogona se mogu tijekom rada ugrijati i imati visoke temperature.
Opasnost od opekotina.
•
Prije započinjanja s radovima pustite motor da se ohladi.
OPREZ!
Okolna temperatura kao i sama osovinska brtvila ne smiju prilikom montaže biti hladniji od 0°C, budući da se u suprotnom mogu oštetiti osovinska brtvila.
Popravke ili promjene na motoru smije vršiti samo SEW-servisno osoblje, servisne radionice ili radionice, koje imaju potrebno znanje.
Prije ponovnog stavljanja u pogon motora treba provjeriti da li su se poštovali propisi
a oznakom na motoru ili ispostavljanjem područja provjere potvrditi.
Nakon svih radova na održavanju i servisiranju valja uvijek provesti kontrolu sigurnosti i
funkcija (termička zaštita).
NAPOMENA
Osovinska brtvila prije montaže u području brtvene usne namažite mazivom, vidjeti
poglavlje "podatci za poručivanje maziva i sredstava za zaštitu od korozije"
(→ str. 146).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
93
8
Provjeravanje / održavanje
Promjena smjera blokade kod motora s blokadom povratnog hoda
NAPOMENE ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
94
•
Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove u skladu s pojedinačno važećim popisom zamjenskih dijelova jer u suprotnom slučaju dolazi do gašenja
dozvole za uporabu motora u eksplozivnim područjima.
•
Kod zamjene dijelova motora, koji utječu na zaštitu od eksplozije, potrebno je novo
ispitivanje komada.
•
Pazite na pravilno sastavljanje motora i brižljivo zatvaranje svih otvora nakon
radova na održavanju i servisiranju.
•
Motore koji se nalaze u područjima ugroženim eksplozijom redovito čistite. Izbjegavajte nakupine prašine iznad 5 mm.
•
Čistite opcionalni vanjski ventilator VE u redovitim razmacima. Izbjegavajte nakupine prašine iznad 5 mm. Vodite računa o uputi za uporabu vanjskog ventilatora.
•
Zaštita od ekplozije u velikoj meri ovisi o poštivanju IP- vrste zaštite. Kod svih
radova uvažite stoga korektan dosjed i adekvatno stanje svih brtvi.
•
Zaštita od eksplozije može se jamčiti samo kod pravilno održavanih motora.
•
Pri promjeni laka na motoru ili motoru s reduktorom moraju se uvažiti zahtjevi za
izbjegavanje elektrostatičkog punjenja prema EN / IEC 60079-0, za to vidjeti također poglavlje "Lak" (→ str. 34).
•
Kod motora veličine gradnje EDR.71 do EDR.100 koji se sukladno tipskoj pločici
primjenjuju za temperature ispod -20 °C, moraju se koristiti rude za vuču s čvrstoćom od 8.8.
•
Za primjene u područjima niskih temperatura ispod -20 °C do minimalno -40 °C
koriste se vijci s minimalnim razredom čvrstoće od 8.8.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Učestalost provjeravanja i održavanja
8.1
8
Učestalost provjeravanja i održavanja
Slijedeća tabela prikazuje intervale provjeravanja i održavanja:
Uređaj /
dio uređaja
Vremenski interval
Što učiniti?
Kočnica BE
•
Provjera kočnice
kod primjene u svojstvu radne
kočnice:
Ovisno o omjeru opterećenja svake
2 do 4 godine 1)
•
•
•
•
•
•
•
•
svakih 10 000 radnih sati2)
Provjera motora:
najmanje svakih 3000 radnih sati1)
•
Motor
•
kod primjene u svojstvu pridržne
kočnice:
•
•
•
Pogon
•
različito
•
•
•
Izmjerite debljinu nosača obloge
Nosač obloge, obloga
Izmjerite i podesite radni zračni raspor
Armaturna pločica
Zahvatnik/ozubljenje
Tlačni prsteni
Usisavanje otarina
Provjerite rasklopne kontakte, prema
potrebi ih zamijenite (na pr. u slučaju
ogorina)
Provjerite i po potrebi zamijenite valjne
ležajeve
Zamjena osovinskog brtvila
Očistite kanale rashladnoga zraka
Poboljšajte ili obnovite površinski
premaz / antikorozivni premaz
ukoliko postoje, očistite provrte za
kondenziranu vodu na donjoj točci
pokrova ventilatora
Očistite zatvorene provrte
1) Na vremena habanja, koja mogu biti kratka, utječe mnogo čimbenika. Potrebne učestalosti provjeravanja /
održavanja mora proizvođač postrojenja individualno izračunati prema dokumentaciji za projektiranje
(na pr. "Projektiranje pogona").
2) Vremenski interval ovisi o vanjskim utjecajima i može biti jako kratak, npr. kod visokog udjela prašine
u okruženju.
Ako se tijekom provjeravanja ili servisiranja otvori motorni prostor, morate ga očistiti prije
ponovnog zatvaranja.
8.1.1
Priključni kabel
Priključne kabele provjeravajte u redovitim razmacima glede oštećenja i prema potrebi
ih zamijenite
8.2
Podmazivanje ležajeva
8.2.1
Podmazivanje ležajeva EDR.71- EDR.225
Standardno su ležajevi motora predviđeni s trajnim podmazivanjem.
8.3
Zaštita od korozije
Kod svih kočnih motora sa zaštitom od eksplozije i kod motora s opcijom zaštite od korozije /KS u IP56 ili IP66 kod održavanja stari hilomar na zatičnim vijcima morate da obnovite novim himolarom.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
95
Provjeravanje / održavanje
Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica
8
8.4
Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
8.4.1
Prije započinjanja s radovima, motor, kočnicu i vanjski ventilator, ukoliko postoji
isključite iz napona.
Osigurajte od nehotičnog uključivanja.
(De-)montirajte inkrementalni davač od EDR.71 – EDR.132
Slijedeća slika prikazuje demontažu na primjeru inkrementalnog davača ES7.:
[A]
[B] [619]
[361]
2636070155
[361] Pokrov
[619] Priključni pokrov
Demontirajte
ES7./AS7.
[A] Vijci
[B] pričvrsni vijak
•
Demontirajte pokrov [361].
•
Priključni pokrov [619] odvijte i skinite. Priključni kabel davača ne smije biti odvojen!
•
Razupirač odvijanjem vijaka [A] otpustite sa rešetke pokrova.
Vizuelno provjerite razupirač nakon svake demontaže, da nema pukotina. U slučaju
pukotina, oštećenja navoja, nakon više od 20 montaža ili kod promjene davača
zamjenite razupirač.
•
Centralni pričvrsni vijak [B] odvrnite za oko 2-3 okretaja, a stožac razuporne osovine
odvojite laganim udarcem na glavu vijka.
•
Skinite davač iz provrta rotora.
Ako se davač teško otpušta, može da se postavi na provrt [F] i davač postaje labav
ili protudržeći.
96
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica
Ponovna montaža
8
Kod ponovne montaže molimo poštujte:
•
Rukavac davača premažite pastom protiv hrđe, npr. NOCO®-fluid.
•
Središnji pričvrsni vijak [B] zategnite priteznim momentom od 2,9 Nm (25.7 lb-in).
•
Utisnite razupirač u pokrov ventilatora i provjerite korektan dosjed.
•
Pričvrsne zavrtnje podupirača zakretnog momenta [A] uvrnite u razupirač do graničnika i zategnite priteznim momentom od 1,0 Nm (8,8 lb-in).
•
Zvarnite priključni pokrov [619].
•
Montirajte pokrivku [361].
Prije montaže provjerite, da li je brtva priključnog pokrova u prikladnom stanju Zamjenite oštećene ili porozne brtve.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
97
Provjeravanje / održavanje
Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica
8
8.4.2
(De-)montirajte inkrementalni davač od EDR.160 – EDR.225
[715]
[35]
[1]
[220] [232] [619]
[706] [657]
[707]
[361]
[367]
[34]
2636202123
[1] Rotor
[34] Limeni vijak
[35] Poklopac ventilatora
Demontirajte
EG7./AG7.
•
[220] Priključni pokrov
[232] Vijci
[367] Pričvrsni vijak
[619] Davač
[657] Pokrivka
[706] Razmačni svornjaci
[707] Vijci
[715] Vijci
Ovisno o izvedbi kućišta izvršite jedan od oba koraka:
– Otpustite vijke [707] i demontirajte zaštitni krov [657].
Pridržavanje je moguće samo s razmačnim svornjakom [706] SW13.
– Otpustite vijke [34] i demontirajte pokrivku [361].
•
Priključni pokrov [619] odvijte i skinite.
•
Odvijte vijke [232]
•
Demontirajte poklopac ventilatora [35]
•
Istisnite davač [619] otpuštanjem središnjeg pričvrsnog vijka [367].
Ako se davač teško otpušta, na površini ključa SW17 koji je stavljen na davač se
može olabaviti ili pridržavati val davača.
98
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica
Ponovna montaža
•
Vratilo davača premažite pastom protiv hrđe, npr. NOCO®-fluid.
•
Davač postavite u provrt rotora i s središnjim pričvrsnim vijkom [367] uvrnite u provrt
do graničnika te zatim zategnite priteznim momentom od 6 Nm (53.1 lb-in).
•
Montirajte poklopac ventilatora [35]
•
2 vijka [232] opremite s osrednje čvrstim vijčanim osiguračem, npr. Loctite® 243, te
lim zakretnog momenta davača zavijte priteznim momentom od 6 Nm (53.1 lb-in) na
rešetku ventilatora.
•
Montirajte priključni pokrov [619]
8
Prije montaže provjerite, da li je brtva priključnog pokrova u prikladnom stanju Zamjenite oštećene ili porozne brtve.
•
Montirajte zaštitni krov [657] s vijcima [707] ili zaštitni pokrov [361] s vijcima [34].
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
99
Provjeravanje / održavanje
Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica
8
8.4.3
(De-) montiratte inkrementalni davač, davač apsolutne vrijednosti i osobni davač s napravom
za dogradnju XV.A od EDR.71 – 225
Slijedeća ilustracija prikazuje demontažu na primjeru vanjskog davača:
[212]
[E] [D] [251]
[232] [A]
[225]
[220]
[269]
[22]
[361] / [170]
[B]
3568918283
[22]
[170]
[212]
[220]
[225]
[232]
[251]
Demontiranje
davača EV..-,
AV..- i XV..
Vijak
Pokrov vanjskog ventilatora
Vijak prirubnice
Davač
Međuprirubnica (nema je kod XV1A)
Vijci (priloženi XV1A i XV2A)
Stezne ploče (priložene su uz XV1A i XV2A)
1. Demontirajte pokrov
ventilatora [170].
[361]
[361]
[269]
[A]
[B]
[D]
Pokrov (normalni / dugi)
Tuljac
Adapter
Stezni vijak
Spojka (spojka s razdvojnim prstenom ili spojka
punih vratila)
[E]
Stezni vijak
otpuštanjem
vijaka
[22]
ili
pokrova
vanjskog
2. Popustite pričvrsne vijke [232] i zatezne ploče [251] okrenite prema van.
3. Otpustite stezni vijak [E] spojke.
4. Skinite adapter [A] i davač [220].
Ponovna montaža
100
1. Za dogradnju davača postupajte kao što je opisano u poglavlju "Montaža naprave za
dogradnju davača XV.A na motorima EDR.71 – 225" (→ str. 28).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica
8.4.4
8
Montaža vanjskog ventilatora VE
Slijedeća ilustracija pokaziva vanjski ventilator VE:
[1]
[1]
Vanjski ventilator
1. Prije montaže vanjskog ventilatora [1] provjerite oštećenja na točku ventilatora
i motoru ventilatora.
2. Nakon izvršene montaže okretanjem točka ventilatora ustanovite, da točka ventilatora ne kliza ni na jednom mjestu. Rastojanje između točka ventilatora i fiksiranih
dijelova mora iznositi minimalno 1 mm.
NAPOMENA
Uvažite uputu za uporabu vanjskog ventilatora (→ str. 162).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
101
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja motora EDR.71 – EDR.225
8
8.5
Radovi provjeravanja / održavanja motora EDR.71 – EDR.225
8.5.1
Osnovna konstrukcija EDR.71 – EDR.132
Slijedeća ilustracija pokaziva na primjer osnovnu konstrukciju EDR.71 – EDR.132
s letvicom s priključcima za vučnu oprugu:
[132]
[123]
[117]
[131]
[124]
[118]
[262]
[616]
[137]
[148]
[128]
[140]
[139]
[129] [134]
[116]
[119]
[122]
[112]
[111]
[707]
[716]
[452]
[705]
[113]
[715] [706]
[454]
[13]
[30]
[35]
[42]
[9]
[36]
[12]
[32]
[16] [41] [22]
[44]
[24]
[108]
[106]
[109]
[107]
[90]
[3]
[11]
[100]
[7] [103]
[1]
[93]
[10]
[2]
2931885963
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[16]
[22]
[24]
[30]
[32]
102
Rotor
[35]
Sigurnosni prsten
[36]
Dosjedna opruga
[41]
Prirubnica
[42]
Zatvorni vijak
[44]
Sigurnosni prsten
[90]
Žljebasti kuglični ležaj
[93]
Sigurnosni prsten
[100]
Cilindrični vijak
[103]
Stator
[106]
Vijak sa šesterobridnom glavom [107]
Prstenasti vijak
[108]
Osovinsko brtvilo
[109]
Sigurnosni prsten
[111]
Poklopac ventilatora
Ventilator
Podloška
B-ležajni štit
Žljebasti kuglični ležaj
Podnožje
Vijak s upuštenom glavom
Šestobridna matica
Zatični vijak
Osovinsko brtvilo
Skretna pločica
Tipska pločica
Zarezni čavao
Brtva za donji dio
[112]
[113]
[116]
[117]
[118]
[119]
[122]
[123]
[124]
[128]
[129]
[131]
[132]
[134]
Priključna kutija donji dio
[137]
Vijak s lećastom glavom
[139]
Spona
[140]
Vijak sa šesterobridnom glavom [148]
Opružni prsten
[262]
Vijak s lećastom glavom
[392]
Sigurnosna podloška
[452]
Vijak sa šesterobridnom glavom [454]
Sigurnosna podloška
[616]
Spona
[705]
Zatvorni vijak
[706]
Brtva za pokrov
[707]
Pokrov priključne kutije
[715]
Zatvorni vijak
[716]
Vijak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Opružni prsten
Spona
Stezaljka
Brtva
Redna stezaljka
Noseća šina
Pričvrsni lim
Zaštitni krov
Razmaknica
Vijak s lećastom glavom
Zakovica
Pločica
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja motora EDR.71 – EDR.225
8.5.2
8
Osnovna konstrukcija EDR.160 – EDR.180
Slijedeća ilustracija pokaziva na primjer osnovnu konstrukciju EDR.160 – EDR.180 sa
okvirima za zaštitu od zakretanja:
[123]
[219]
[118]
[116]
[117]
[124]
[132]
[131 ]
[262]
[616]
[137]
[119]
[122]
[1213]
[128]
[140]
[139]
[134]
[129 ]
[112]
[707]
[706]
[111]
[715]
[16]
[9]
[30]
[705]
[30]
[19]
[12]
[17]
[22]
[109]
[108]
[7]
[106]
[36]
[42]
[41]
[32]
[44]
[31]
[24]
[107]
[93]
[94]
[15]
[100]
[90]
[1]
[3]
[14]
[11]
[103]
[104]
[10]
[2]
2967197579
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]
[11]
[12]
[14]
[15]
[16]
[17]
[19]
[22]
[24]
Rotor
Sigurnosni prsten
Dosjedna opruga
Prirubnica
Zatvorni vijak
Sigurnosni prsten
Žljebasti kuglični ležaj
Sigurnosni prsten
Pločica
Vijak sa šesterobridnom glavom
Stator
Šestobridna matica
Cilindrični vijak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Prstenasti vijak
[30]
[31]
[32]
[35]
[36]
[41]
[42]
[44]
[90]
[91]
[93]
[94]
[100]
[103]
[104]
Brtvilo
Dosjedna opruga
Sigurnosni prsten
Poklopac ventilatora
Ventilator
Tanjurasta opruga
B-ležajni štit
Žljebasti kuglični ležaj
Podnožje
Šestobridna matica
Pločica
Cilindrični vijak
Šestobridna matica
Zatični vijak
Potporna pločica
[106]
[107]
[108]
[109]
[111]
[112]
[116]
[117]
[118]
[119]
[122]
[123]
[124]
[128]
[129]
Osovinsko brtvilo
Skretna pločica
Tipska pločica
Zarezni čavao
Brtva za donji dio
Priključna kutija donji dio
Lepezasta pločica
Zatični vijak
Pločica
Cilindrični vijak
Sigurnosna podloška
Vijak sa šesterobridnom glavom
Sigurnosna podloška
Lepezasta pločica
Zatvorni vijak
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]
[219]
[705]
[706]
[707]
[715]
[1213]
Brtva za pokrov
Pokrov priključne kutije
Zatvorni vijak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Pločica
Šestobridna matica
Zaštitni krov
Razmaknica
Vijak sa šesterobridnom glavom
Vijak sa šesterobridnom glavom
Komplet (1 okvir za zaštitu od
zakretanja, 1 ploča s priključcima, 4 čahura, 2 vijka,
2 matice)
103
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja motora EDR.71 – EDR.225
8
8.5.3
Osnovna konstrukcija EDR.200 – EDR.225
Slijedeća ilustracija pokaziva na primjer osnovnu konstrukciju EDR.200 – EDR.225 sa
okvirima za zaštitu od zakretanja:
[219]
[118]
[116]
[117]
[123]
[124]
[132]
[131 ]
[119]
[122]
[1213]
[128] [140]
[139]
[707]
[705]
[112]
[111]
[129]
[109]
[706]
[134]
[715]
[108]
[30]
[16]
[9]
[26]
[36] [32]
[35]
[25]
[40]
[19]
[105]
[44]
[43]
[21]
[42] [22]
[31]
[106]
[107]
[24]
[103]
[100]
[3]
[90]
[93]
[1]
[11]
[93]
[2]
3055268107
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[11]
[16]
[19]
[21]
[22]
[24]
[25]
[26]
[31]
104
Rotor
Sigurnosni prsten
Dosjedna opruga
Prirubnica
Zatvorni vijak
Žljebasti kuglični ležaj
Stator
Cilindrični vijak
Prirubnica prstanaste brtve
Vijak sa šesterobridnom glavom
Prstenasti vijak
Cilindrični vijak
Brtvena pločica
Dosjedna opruga
[32]
[35]
[36]
[40]
[42]
[43]
[44]
[90]
[93]
[94]
[100]
[103]
[105]
[106]
Sigurnosni prsten
Poklopac ventilatora
Ventilator
Sigurnosni prsten
B-ležajni štit
Potporna pločica
Žljebasti kuglični ležaj
Podnožje
Pločica
Cilindrični vijak
Šestobridna matica
Zatični vijak
Tanjurasta opruga
Osovinsko brtvilo
[107]
[108]
[109]
[111]
[112]
[107]
[116]
[117]
[118]
[119]
[123]
[124]
[128]
[129]
Skretna pločica
Tipska pločica
Zarezni čavao
Brtva za donji dio
Priključna kutija donji dio
Skretna pločica
Lepezasta pločica
Zatični vijak
Pločica
Cilindrični vijak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Sigurnosna podloška
Lepezasta pločica
Zatvorni vijak
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]
[219]
[705]
[706]
[707]
[715]
[1213]
Brtva za pokrov
Pokrov priključne kutije
Zatvorni vijak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Pločica
Šestobridna matica
Zaštitni krov
Razmačni svornjak
Vijak sa šesterobridnom glavom
Vijak sa šesterobridnom glavom
Komplet (1 okvir za zaštitu od
zakretanja, 1 ploča s priključcima, 4 čahura, 2 vijka,
2 matice)
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja motora EDR.71 – EDR.225
8.5.4
8
Radni koraci provjeravanja motora EDR.71 – EDR.225
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Prije započinjanja s radovima motor i vanjski ventilator, ukoliko postoji, isključite iz
napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Molim poštujte slijedeće korake!
1. Ako postoji, demontirajte vanjski ventilator i inkrementalni davač.
Vidjeti poglavlje "Provjeravanje / održavanje" > "Pripremni radovi za održavanje
motora".
2. Demontaža poklopca ventilatora [35], ventilatora [36].
3. Demontaža statora:
– Veličina gradnje EDR.71 – EDR.132: Demontirajte cilindrične vijke [13] sa prirubničkog ležajnog štita [7] i B-ležajnog štita [42], te stator [16] sa prirubničkog
ležajnog štita [7].
– Veličina gradnje EDR.160 – EDR.180: Otpustite cilindrične vijke [19] i demontirajte B-ležajni štit [42]. Otpustite šestobridni vijak [15] te demontirajte stator s prirubničkog ležajnog štita.
– Veličina gradnje EDR.200 – EDR.225:
•
Otpustite šestobridni vijak [15] te demontirajte stator s prirubničkog ležajnog
štita [7].
•
Kod motora s reduktorom: Skinite [107] skretnu pločicu
•
Otpustite cilindrične vijke [19] i demontirajte rotor u cijelosti [1] zajedno
s B-ležajnim štitom [42] .
•
Otpustite cilindrične vijke [25] i odvojite rotor u cijelosti [1] s B-ležajnog
štita [42].
4. Vizualna provjera: Ima li u unutrašnjosti statora vlage ili ulja za mjenjač
– Ako nema, nastavite s korakom 7
– Ako je prisutna vlaga, nastavite s korakom 5
– U slučaju prisutnosti ulja za mjenjač motor dajte na popravak u servisnu radionicu
5. Ako je u unutrašnjosti statora prisutna vlaga:
– Kod motora s reduktorom: Motor odvojite od reduktora
– Kod motora bez reduktora: Demontirajte A-prirubnicu
– Izgradite rotor [1]
6. Očististe namot, osušite i električki provjerite, vidjeti poglavlje "Mehaničke instalacije" > "Dugotrajno skladištenje motora" > "Sušenje motora".
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
105
8
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja motora EDR.71 – EDR.225
7. Zamijenite žljebaste kuglične ležaje [11], [44] s dozvoljenim kugličnim ležajevima.
Vidjeti poglavlje "Tehnički podatci" > "Dozvoljeni tipovi valjnih ležajeva".
8. Ponovno brtvljenje osovine:
– s A-strane: zamijenite osovinsko brtvilo [106]
– s B-strane: zamijenite osovinsko brtvilo [95]
Brtvenu usnu namažite mazivom (vidjeti poglavlje "podatci za poručivanje maziva
i sredstava za zaštitu od korozije" (→ str. 146)).
9. Ponovno brtvljenje dosjeda statora:
– Brtvene površine zabrtvite s trajnom plastičnom masom za brtvljenje
(Temperatura primjene -40 °C do +180 °C) npr. "SEW L Spezial" (→ str. 146)
zabrtvite.
– Kod veličine gradnje EDR.71 – EDR.132: Zamijenite [392] brtvu.
10.Montirajte motor i dodatnu opremu.
106
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8.6
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8.6.1
Osnovna konstrukcija kočnog motora EDR.71 – EDR.80
8
[157]
[66]
[718]
[49]
[68]
[70]
[71]
[1]
[35]
[22]
[62]
[51]
[53]
[95]
[61]
[54]
[65]
[67]
[60]
[36]
[58]
[57]
[56]
[59]
[50]
[1]
[22]
[35]
[36]
[49]
[50]
[51]
[53]
[54]
Motor s ležajnim štitom kočnice
Vijak sa šesterobridnom glavom
Poklopac ventilatora
Ventilator
Armaturna pločica
Kočna opruga
Ručna poluga
Zračna poluga
Nosač magneta u cijelosti
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[65]
Zatični vijak
Konusna opruga
Matica za podešavanje
Cilindrični klin
Zatični vijak 3x
Šestobridna matica
Sigurnosni prsten
Tlačni prsten
[66]
[67]
[68]
[70]
[71]
[95]
[157]
[718]
9007199428941963
Traka za brtvljenje
Protuopruga
Nosač obloge
Zahvatnik
Dosjedna opruga
Brtvilo
Tračne stezaljke 2x
Prigušna ploča
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
107
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8
8.6.2
Osnovna konstrukcija kočnog motora EDR.90 – EDR.132
[35]
[22]
[36]
[51]
[53]
[95]
[550]
[900]
[62]
[70]
[901]
[71]
[62]
[1]
[58]
[59]
[56]
[57]
9007199434722955
[1] Motor s ležajnim štitom kočnice
[22] Šestobridni vijak
[32] Sigurnosni prsten
[35] Poklopac ventilatora
[36] Ventilator
[51] Ručna poluga
108
[53] Zračna poluga
[56] Zatični vijak
[57] Konusna opruga
[58] Matica za podešavanje
[59] Cilindrični klin
[62] Sigurnosni prsten
[70] Zahvatnik
[71] Dosjedni klin
[95] Brtvilo
[550] Kočnica predmontirana
[900] Vijak
[901] Brtva
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8.6.3
8
Osnovna konstrukcija kočnog motora EDR.160 – EDR.225
[55]
[35]
[51]
[36]
[53]
[47]
[95]
[550]
[900]
[62]
[70]
[31]
[901]
[71]
[32] [22]
[58]
[1]
[57]
[56]
[698]
9007199781964683
[1] Motor s ležajnim štitom kočnice
[22] Šestobridni vijak
[31] Dosjedni klin
[32] Sigurnosni prsten
[35] Poklopac ventilatora
[36] Ventilator
[47] O-prsten
[51] Ručna poluga
[53] Zračna poluga
[55] Dio za zatvaranje
[56] Zatični vijak
[57] Konusna opruga
[58] Matica za podešavanje
[62] Sigurnosni prsten
[70] Zahvatnik
[71] Dosjedni klin
[95] Brtvilo
[550] Kočnica predmontirana
[698] Utikač u cijelosti (samo kod BE20 – BE32)
[900] Vijak
[901] O-prsten
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
109
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8
8.6.4
Radni koraci provjeravanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Prije započinjanja s radovima motor, kočnicu i vanjski ventilator, ukoliko postoji,
isključite iz napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Molim poštujte slijedeće korake!
1. Ako postoji, demontirajte vanjski ventilator i inkrementalni davač.
Vidjeti poglavlje "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica". (→ str. 96)
2. Demontaža poklopca ventilatora [35], ventilatora [36].
3. Demontaža statora:
– Veličina gradnje EDR.71 – EDR.132: Demontirajte cilindrične vijke [13] s prirubničkog ležajnog štita [7] i ležajnog štita kočnice [42], te stator [16] sa prirubničkog
ležajnog štita [7].
– Veličina gradnje EDR.160 – EDR.180: Otpustite cilindrične vijke [19] i demontirajte ležajni štit kočnice [42]. Otpustite šestobridni vijak [15] te demontirajte stator
s prirubničkog ležajnog štita.
– Veličina gradnje EDR.200 – EDR.225:
•
Otpustite šestobridni vijak [15] te demontirajte stator s prirubničkog ležajnog
štita [7].
•
Kod motora s reduktorom: Skinite [107] skretnu pločicu
•
Otpustite cilindrične vijke [19] i demontirajte rotor u cijelosti [1] zajedno s ležajnim štitom kočnice [42] .
•
Otpustite cilindrične vijke [25] i odvojite rotor u cijelosti [1] s ležajnog štita
kočnice [42].
4. Otpustite kočni kabel:
– BE05 – BE11: Demontirajte pokrov priključne kutije i kočni kabel sa ispravljača.
– BE20 – BE32: Otpustite sigurnosne vijke kočne utične spojnice [698] te skinite
utičnu spojnicu.
5. Pritisnite kočnicu sa statora te je oprezno podignite.
6. Stator skinite za oko 3 – 4 cm.
7. Vizualna provjera: Ima li u unutrašnjosti statora vlage ili ulja za mjenjač
– Ako nema, nastavite s korakom 10
– Ako je prisutna vlaga, nastavite s korakom 8
– U slučaju prisutnosti ulja za mjenjač motor dajte na popravak u servisnu radionicu
8. Ako je u unutrašnjosti statora prisutna vlaga:
– Kod motora s reduktorom: Motor odvojite od reduktora
– Kod motora bez reduktora: Demontirajte A-prirubnicu
– Izgradite rotor [1]
9. Očistite namot, osušite i električki provjerite, vidjeti poglavlje "Sušenje motora"
(→ str. 23).
110
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8
10.Zamijenite žljebaste kuglične ležaje [11], [44] s dozvoljenim kugličnim ležajevima.
Vidjeti poglavlje "Dozvoljeni tipovi valjnih ležajeva" (→ str. 145).
11.Ponovno brtvljenje osovine:
– s A-strane: zamijenite osovinsko brtvilo [106]
– s B-strane: zamijenite osovinsko brtvilo [95]
Brtvenu usnu namažite mazivom (vidjeti poglavlje "podatci za poručivanje maziva
i sredstava za zaštitu od korozije" (→ str. 146)).
12.Ponovno brtvljenje dosjeda statora:
– Brtvene površine zabrtvite s trajnom plastičnom masom za brtvljenje
(Temperatura primjene - 40 °C do +180 °C) npr. "SEW L Spezial", zabrtvite.
– Kod veličine gradnje EDR.71 – EDR.132: Zamijenite [392] brtvu.
13.Veličina gradnje motora EDR.160 – EDR.225: Zamijenite O-prsten [901] između
ležajnog štita kočnice [42] i predmontirane kočnice [550]. Montirajte kočnicu [550]
predmontirano
14.Montirajte motor, kočnicu, dodatnu opremu
8.6.5
Osnovna konstrukcija kočnica BE05 – BE2 (EDR.71 – EDR.80)
[157]
[66]
[61]
[60]
[54]
[50]/[276]
[718]
[49]
[65]
[67]
[68]
[42]
[42]
[49]
[50]
[54]
[60]
Ležajni štit kočnice
Armaturna pločica
Kočna opruga (normalna)
Nosač magneta u cijelosti
Zatični vijak 3x
[61]
[65]
[66]
[67]
Šestobridna matica
Tlačni prsten
Traka za brtvljenje
Protuopruga
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
[68]
[157]
[276]
[718]
3850425483
Nosač obloge
Tračne stezaljke 2x
Kočna opruga (plava)
Prigušni lim
111
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8
8.6.6
Osnovna konstrukcija kočnice BE1 – BE11 (EDR.90 – EDR.160)
[157]
[66]
[61]
[60]
[54]
[50]/[276]
[63]
[718]
[49]
[67]
[65]
[68]
[69]
[702]
3850423563
[49]
[50]
[54]
[60]
[61]
112
Armaturna pločica
Kočna opruga (normalna)
Nosač magneta u cijelosti
Zatični vijak 3x
Šestobridna matica
[63]
[65]
[66]
[67]
[68]
Polni lim
Tlačni prsten
Traka za brtvljenje
Protuopruga
Nosač obloge
[69]
[157]
[276]
[702]
[718]
Prstenasta opruga
Tračne stezaljke 2x
Kočna opruga (plava)
Tarna ploča
Prigušni lim
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8.6.7
8
Osnovna konstrukcija kočnice BE20 (EDR.160 – EDR.180)
[157]
[66]
[61]
[60]
[28]
[54]
[718]
[50]/[276]
[49]
[65]
[68]
[67]
[69]
[702]
3850427403
[28]
[49]
[50]
[54]
[60]
Poklopac za zatvaranje
Anker ploča u cijelosti
Kočna opruga (normalna)
Nosač magneta u cijelosti
Zatični vijak 3x
[61]
[65]
[66]
[67]
[68]
Šestobridna matica
Tlačni prsten
Traka za brtvljenje
Protuopruga
Nosač obloge
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
[69]
[157]
[276]
[702]
[718]
Prstenasta opruga
Tračne stezaljke 2x
Kočna opruga (plava)
Tarna ploča
Prigušni lim
113
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8
8.6.8
Osnovna konstrukcija kočnice BE30 – BE32 (EDR.180 – EDR.225)
[66]
[157]
[61]
[54]
[28]
[60]
[50]/[276]
[49]
[68b]
[69b]
[52]
[68]
[69]
[67]
[702]
3850429323
[28]
[49]
[50]
[52]
[54]
114
Poklopac za zatvaranje
Anker ploča u cijelosti
Kočna opruga (normalna)
Kočna lamela
Nosač magneta u cijelosti
[60]
[61]
[66]
[67]
[68]
Zatični vijak 3x
Šestobridna matica
Traka za brtvljenje
Čahura za podešavanje
Nosač obloge
[69]
[157]
[276]
[702]
Prstenasta opruga
Tračne stezaljke 2x
Kočna opruga (plava)
Tarna ploča
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8.6.9
8
Podesite radni zračni raspor kočnice BE05 – BE32
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Prije započinjanja s radovima motor, kočnicu i vanjski ventilator, ukoliko postoji,
isključite iz napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Molim poštujte slijedeće korake!
1. Demontirajte:
– Ako postoji, vanjski ventilator i inkrementalni davač
Vidjeti poglavlje "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica". (→ str. 96)
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [35]
2. Pomaknite traku za brtvljenje [66],
– Kod BE05 i BE1: Demontirajte rude za vuču motora
– Otpustite tračne stezaljke [157]
– Usisavanje otarina
3. Mjerenje nosača obloge [68]:
– Minimalna debljina nosača obloge vidjeti poglavlje "Tehnički podatci". (→ str. 126)
– Po potrebi zamjenite nosač obloge, vidjeti poglavlje "Zamjena nosača obloge
kočnice BE05 – BE32".
4. BE30 – BE32: Čahure za podešavanje [67] otpustite okretanjem u smjeru ležajnog
štita kočnice.
5. Mjerenje radnog zračnog raspora A (vidjeti slijedeću sliku)
(pomoću detektora, na tri mjesta pomaknuta za 120°):
– kod BE05 – 11: između sidrene pločice [49] i prigušnog lima [718]
– kod BE20 – 32: između sidrene pločice [49] i tijela svitka [54]
A
1
12
0°
0°
12
3
2
120°
179978635
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
115
8
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
6. BE05 – BE20: Dodatno zatežite šestobridnu maticu [61] sve dok radni zračni raspor
nije pravilno podešen, vidjeti poglavlje "Tehnički podatci" (→ str. 126)
BE30 – BE32: Dodatno zatežite šestobridne matice [61] dok radni zračni raspor ne
iznosi 0,25 mm.
7. Kod BE3 u vertikalnom obliku gradnje, podesite 3 opruge kočne lamele na slijedeću
mjeru:
Oblik ugradnje
X u [mm]
Kočnica gore
7.3
Kočnica dolje
6.5
[49]
[68b]
[52b]
X
[68]
[900]
[49]
[52b]
[68]
[68b]
[900]
X
Armaturna pločica
Kočna lamela (samo BE32)
Nosač obloge
Nosač obloge (samo BE32)
Šestobridna matica
8. BE30 – BE32: Zategnite čahure za podešavanje [67]
– na nosač magneta
– dok se radni zračni raspor pravilno ne podesi (vidjeti poglavlje "Tehnički podatci"
(→ str. 126))
9. Šestobridne matice [61] zabrtvite s trajnom plastičnom masom za brtvljenje npr.
"SEW L Spezial".
10.Traku za brtvljenje [66], tračne stezaljke [157] i eventualno rude za vuču namjestite,
demontirane dijelove ponovno namjestite.
116
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8
8.6.10 Zamijenite nosač obloge kočnice BE05 – BE32
Kod zamjene nosača obloge osim elemenata kočnica navedenih u stupcu "Kočnica BE",
vidjeti poglavlje "Učestalost provjeravanja i servisiranja" provjerite i habanje šestobridnih matica [61]. Šestobridne matice [61] treba uvijek zamijeniti prilikom zamjene nosača
obloga.
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Prije započinjanja s radovima motor, kočnicu i vanjski ventilator, ukoliko postoji,
isključite iz napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Molim poštujte slijedeće korake!
NAPOMENA
•
•
Kod veličina motora EDR.71 – EDR.80 se kočnica ne može skinuti s motora,
budući da je kočnica BE ugrađena direktno na ležajni štit kočnice motora.
Kod veličina motora EDR.90 – EDR.225 se kočnica može demontirati s motora kod
zamjene nosača obloga, budući da je kočnica BE predmontirana na ležajni štit kočnice motora preko tarne pločice.
1. Demontirajte:
– Ako postoji, vanjski ventilator i inkrementalni davač
Vidjeti poglavlje "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica". (→ str. 96)
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [35], sigurnosni prsten [32/62] i ventilator [36]
2. Otpustite kočni kabel:
– BE05 – BE11: Demontirajte pokrov priključne kutije i kočni kabel sa ispravljača.
– BE11 – BE32: Otpustite sigurnosne vijke kočne utične spojnice [698] te skinite
utičnu spojnicu.
3. Kod BE05 i BE1: Demontirajte rude za vuču motora
– Uklonite traku za brtvljenje [66] i tračne stezaljke [157]
4. Odvrnite šestobridne matice [61], oprezno skinite nosač magneta [54] (kočni kabel!),
uklonite kočne opruge [50]
5. BE05 – BE11: Demontirajte prigušni lim [718], sidrenu pločicu [49] i nosač obloge [68]
BE20 – BE30: Demontirajte sidrenu pločicu [49] i nosač obloge [68]
BE32: Demontirajte sidrenu pločicu [49], nosač obloge [68] i [68b]
6. Očistite kočne dijelove, provjerire oštećenja i po potrebi zamjenite.
7. Montirajte novi/e nosač/e obloga.
8. Ponovno montirajte dijelove kočnice
– S iznimkom ventilatora i poklopca ventilatora, budući da prije toga treba podesiti
radni zračni raspor , vidjeti poglavlje "Podešavanje radnog zračnog raspora kočnice BE05 – BE32" .
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
117
8
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
9. Ponovno brtvljenje osovine:
– Zamjenite brtvilo [95]
Brtvenu usnu namažite mazivom (vidjeti poglavlje "podatci za poručivanje maziva
i sredstava za zaštitu od korozije" (→ str. 146)).
10.Kod ručnog provjetravanja: preko matica za podešavanje podesite uzdužni zazor "s"
između konusnih opruga (pritisnutih ravno) i matica za podešavanje (pogledajte sljedeću sliku)
UPOZORENJE!
Nedostaje kočno dejstvo zbog pogrešno podešenog uzdužnog zazora "s".
Smrt ili teške ozljede.
•
Uzdužni zazor "s" sukladno slijedećoj ilustraciji i tabeli korektno podesite, kako bi
trošenje kočnih obloga anker ploču micalo na gore.
s
177241867
Kočnica
Uzdužni zazor s [mm]
BE05; BE1; BE2
1.5
BE5; BE11, BE20; BE30; BE32
2
11.Šestobridne matice [61] zabrtvite s trajnom plastičnom masom za brtvljenje npr.
"SEW L Spezial" (→ str. 146).
12.Traku za brtvljenje[66], tračne stezaljke [157] i eventualno rude za vuču namjestite,
demontirane dijelove ponovno montirajte.
NAPOMENA
•
•
•
Fiksna ručna ventilacija (tip HF) je već aktivirana kada se prilikom pritiska na zatik
s navojem osjeti otpor.
Povratna ručna ventilacija (tip HR) se može provjetriti normalnom snagom ruke.
Kod kočnih motora s povratnom ručnom ventilacijom mora se nakon stavljanja
u pogon / održavanja obvezatno skinuti ručna poluga! Za čuvanje služi držač
izvana na motoru.
NAPOMENA
Pozor: Maksimalan kočni moment se nakon zamjene nosača obloge postiže tek nakon
nekoliko uklapanja.
118
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8
8.6.11 Promijenite kočni moment kočnice BE05 – BE32
Kočni moment se može postupno mijenjati!
•
Vrstom i brojem kočnih opruga
•
Zamjenom nosača magneta u cijelosti (moguće samo kod BE05 i BE1)
•
Zamjenom kočnice (od veličine motora DR.90)
•
Pregradnjom na kočnice s dva diska (samo moguće kod BE30)
Trenutne moguće stupnjeve kočnih momenata pronaći ćete u poglavlju "Tehnički
podatci (→ str. 126).
8.6.12 Zamjena kočnih opruga kod kočnice BE05 – BE32
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Prije započinjanja s radovima motor, kočnicu i vanjski ventilator, ukoliko postoji,
isključite iz napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Molim poštujte slijedeće korake!
1. Demontirajte:
– Ako postoji, vanjski ventilator i inkrementalni davač
Vidjeti poglavlje "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica". (→ str. 96)
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [35], sigurnosni prsten [32/62] i ventilator [36]
2. Otpustite kočni kabel:
– BE05 – BE11: Demontirajte pokrov priključne kutije i kočni kabel sa ispravljača.
– BE20 – BE32: Otpustite sigurnosne vijke kočne utične spojnice [698] te skinite
utičnu spojnicu.
3. Kod BE05 i BE1: Demontirajte rude za vuču motora
Uklonite traku za brtvljenje [66] i tračne stezaljke [157], po potrebi demontirajte ručnu
ventilaciju:
– Matice za podešavanje [58], konusne opruge [57], zatične vijke [56], zračnu
polugu [53], po potrebi spiralni zatezni svornjak [59]
4. Odvrnite šestobridne matice [61], skinite nosač magneta [54]
– Za oko 50 mm (oprez, kočni kabel!)
5. Zamijenite ili dodajte kočne opruge [50/276]
– Kočne opruge simetrično naređajte, vidjeti poglavlje "Rasklopni rad, radni zračni
raspor, kočni momenti" (→ str. 135)
6. Ponovno montirajte dijelove kočnice
– S iznimkom ventilatora i poklopca ventilatora, budući da prije toga treba podesiti
radni zračni raspor , vidjeti poglavlje "Podešavanje radnog zračnog raspora kočnice BE05 – BE32" (→ str. 115).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
119
8
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
7. Kod ručnog provjetravanja: preko matica za podešavanje podesite uzdužni zazor "s"
između konusnih opruga (pritisnutih ravno) i matica za podešavanje (pogledajte sljedeću sliku)
UPOZORENJE!
Nedostaje kočno dejstvo zbog pogrešno podešenog uzdužnog zazora "s".
Smrt ili teške ozljede.
•
Uzdužni zazor "s" sukladno slijedećoj ilustraciji i tabeli korektno podesite, kako bi
trošenje kočnih obloga anker ploču micalo na gore.
s
177241867
Kočnica
Uzdužni zazor s [mm]
BE05; BE1; BE2
1.5
BE5; BE11, BE20; BE30; BE32
2
8. Šestobridne matice [61] zabrtvite s trajnom plastičnom masom za brtvljenje npr.
"SEW L Spezial" (→ str. 146).
9. Traku za brtvljenje [66], tračne stezaljke [157] i eventualno rude za vuču namjestite,
demontirane dijelove ponovno montirajte.
NAPOMENA
Kod ponovljene demontaže zamijenite matice za podešavanje [58] i šestobridne
matice [61]!
120
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8
8.6.13 Zamjena nosača magneta BE05 – BE32
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Prije započinjanja s radovima motor, kočnicu i vanjski ventilator, ukoliko postoji,
isključite iz napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Molim poštujte slijedeće korake!
1. Demontirajte:
– Ako postoji, vanjski ventilator i inkrementalni davač
Vidjeti poglavlje "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica" (→ str. 96).
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [35], sigurnosni prsten [32/62] i ventilator [36].
2. Otpustite kočni kabel:
– BE05 – BE11: Demontirajte pokrov priključne kutije i kočni kabel sa ispravljača.
– BE20 – BE32: Otpustite sigurnosne vijke kočne utične spojnice [698] te skinite
utičnu spojnicu.
3. Kod BE05 i BE1: Demontirajte rude za vuču motora
Uklonite traku za brtvljenje [66] i tračne stezaljke [157], po potrebi demontirajte ručnu
ventilaciju:
– matice za podešavanje [58], konusne opruge [57], zatične vijke [56], zračnu
polugu [53], po potrebi spiralni zatezni svornjak [59]
4. otpustite šestobridnu maticu [61], skinite nosač magneta u cijelosti [54], demontirajte
kočne opruge [50/276].
5. Montirajte nove nosače magneta s kočnim oprugama. Trenutne moguće stupnjeve
kočnih momenata pronaći ćete u poglavlju "Tehnički podatci (→ str. 126).
6. Očistite kočne dijelove, provjerire oštećenja i po potrebi zamjenite.
7. Ponovno montirajte dijelove kočnice
– S iznimkom ventilatora i poklopca ventilatora, budući da prije toga treba podesiti
radni zračni raspor , vidjeti poglavlje "Podešavanje radnog zračnog raspora kočnice BE05 – BE20".
8. Ponovno brtvljenje osovine:
– Zamjenite brtvilo [95]
Brtvenu usnu namažite mazivom (vidjeti poglavlje "podatci za poručivanje maziva
i sredstava za zaštitu od korozije" (→ str. 146)).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
121
8
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
9. Kod ručnog provjetravanja: preko matica za podešavanje podesite uzdužni zazor "s"
između konusnih opruga (pritisnutih ravno) i matica za podešavanje (pogledajte sljedeću sliku)
UPOZORENJE!
Nedostaje kočno dejstvo zbog pogrešno podešenog uzdužnog zazora "s".
Smrt ili teške ozljede.
•
Uzdužni zazor "s" sukladno slijedećoj ilustraciji i tabeli korektno podesite, kako bi
trošenje kočnih obloga anker ploču micalo na gore.
s
177241867
Kočnica
Uzdužni zazor s [mm]
BE05; BE1; BE2
1.5
BE5; BE11, BE20; BE30; BE32
2
10.Šestobridne matice [61] zabrtvite s trajnom plastičnom masom za brtvljenje npr.
"SEW L Spezial" (→ str. 146).
11.Traku za brtvljenje[66], tračne stezaljke [157] i eventualno rude za vuču namjestite,
demontirane dijelove ponovno montirajte.
12.Kod ispada kočnica zbog spoja namota ili tijela promjenite kočno upravljanje.
NAPOMENA
Kod ponovljene demontaže zamijenite matice za podešavanje [58] i šestobridne
matice [61]!
122
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8
8.6.14 Zamjena kočnica kod EDR.71 – EDR.80
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Prije započinjanja s radovima motor, kočnicu i vanjski ventilator, ukoliko postoji,
isključite iz napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Molim poštujte slijedeće korake!
1. Demontirajte:
– Ako postoji, vanjski ventilator i inkrementalni davač
Vidjeti poglavlje "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica" (→ str. 96).
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [35], sigurnosni prsten [32/62] i ventilator [36].
2. Demontirajte pokrov priključne kutije i otpustite kočni kabel sa ispravljača, po potrebi
pričvrstite žicu za vuču na kočni kabel.
3. Otpustite cilindrične vijke [13], skinite ležajni štit kočnice s kočnicom sa statora.
4. Otpustite tračne stezaljke [157] i sačuvajte ih.
5. Kočni kabel nove kočnice uvedite u priključnu kutiju.
6. Postavite novu kočnicu, pri tome pazite na izravnavanje grebena ležajnog štita
kočnice.
7. Sačuvane tračne stezaljke [157] montirajte na novu kočnicu.
8. Ponovno brtvljenje osovine:
– Zamjenite brtvilo [95]
Brtvenu usnu namažite mazivom (vidjeti poglavlje "podatci za poručivanje maziva
i sredstava za zaštitu od korozije" (→ str. 146)).
9. Kod ručnog provjetravanja: preko matica za podešavanje podesite uzdužni zazor "s"
između konusnih opruga (pritisnutih ravno) i matica za podešavanje (pogledajte sljedeću sliku)
UPOZORENJE!
Nedostaje kočno dejstvo zbog pogrešno podešenog uzdužnog zazora "s".
Smrt ili teške ozljede.
•
Uzdužni zazor "s" sukladno slijedećoj ilustraciji i tabeli korektno podesite, kako bi
trošenje kočnih obloga anker ploču micalo na gore.
s
177241867
Kočnica
Uzdužni zazor s [mm]
BE05; BE1; BE2
1.5
10.Šestobridne matice [61] zabrtvite s trajnom plastičnom masom za brtvljenje npr.
"SEW L Spezial" (→ str. 146).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
123
8
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8.6.15 Zamjena kočnica kod EDR.90 – EDR.225
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Prije započinjanja s radovima motor, kočnicu i vanjski ventilator, ukoliko postoji,
isključite iz napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Molim poštujte slijedeće korake!
1. Demontirajte:
– Ako postoji, vanjski ventilator i inkrementalni davač
Vidjeti poglavlje "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica" (→ str. 96).
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [35], sigurnosni prsten [32/62] i ventilator [36].
2. Otpustite kočni kabel:
– BE05 – BE11: Demontirajte pokrov priključne kutije i kočni kabel sa ispravljača.
– BE20 – BE32: Otpustite sigurnosne vijke kočne utične spojnice [698] te skinite
utičnu spojnicu.
3. Otpustite vijke [900] , skinite kočnicu s ležajnog štita kočnice.
4. Otpustite tračne stezaljke [157] i sačuvajte ih.
5. EDR.90 – EDR.132: Pazite na izravnavanje brtve [901].
6. Spojite kočni kabel nove kočnice.
7. Postavite novu kočnicu, pri tome pazite na izravnavanje grebena tarne ploče.
8. Sačuvane tračne stezaljke [157] montirajte na novu kočnicu.
9. Ponovno brtvljenje osovine:
– Zamjenite brtvilo [95]
Brtvenu usnu namažite mazivom (vidjeti poglavlje "podatci za poručivanje maziva
i sredstava za zaštitu od korozije" (→ str. 146)).
124
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja kočnog motora EDR.71 – EDR.225
8
10.Kod ručnog provjetravanja: preko matica za podešavanje podesite uzdužni zazor "s"
između konusnih opruga (pritisnutih ravno) i matica za podešavanje (pogledajte sljedeću sliku)
UPOZORENJE!
Nedostaje kočno dejstvo zbog pogrešno podešenog uzdužnog zazora "s".
Smrt ili teške ozljede.
•
Uzdužni zazor "s" sukladno slijedećoj ilustraciji i tabeli korektno podesite, kako bi
trošenje kočnih obloga anker ploču micalo na gore.
s
177241867
Kočnica
Uzdužni zazor s [mm]
BE05; BE1; BE2
1.5
BE5; BE11, BE20, BE30, BE32
2
11.Šestobridne matice [61] zabrtvite s trajnom plastičnom masom za brtvljenje npr.
"SEW L Spezial" (→ str. 146).
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
125
kVA
9
i
f
n
Tehnički podatci
Okomite sile
P Hz
9
Tehnički podatci
9.1
Okomite sile
9.1.1
Dopuštena okomita sila
Dopuštenu okomiti silu FRx za EDR-motor (kočni) na naizmeničnu struju možete očitati
s dijagrama koji slijede. Kako biste mogli očitati dopuštenu okomiti silu sa dijagrama,
morate znati, koje rastojanje x ima zamah okomite sile FR od svežnja vratila.
Slijedeća slika pokaziva točku zamaha okomite sile.
l
x
FA
FRx
2636511499
L
X
= dužina kraja vratila
= rastojanje točke zamaha sile od svežnja vratila
FRx
FA
= okomita sila na točki zamaha sile
= aksijalna sila
Slijedeći dijagram pokaziva na primjer, kako možete očitati okomitu silu sa dijagrama:
1400
1200
Ø14x30
Ø19x40
FRx [N]
1000
800
[2]
[1]
600
400
[1]
200
[2]
0
0
10
20
30
x [mm]
40
50
60
2636513163
[1]
[2]
Motor sa promjerom vratila 14 mm, zamah sile x kod 22 mm, dopuštena okomita sila FRx = 600 N
Motor sa promjerom vratila 19 mm, zamah sile x kod 30 mm, dopuštena okomita sila FRx = 700 N
Dopuštena aksijalna sila za EDR-motore
Dopuštenu aksijalnu silu FA onda možete utvrditi pomoću prije toga utvrđene okomite
sile FRx:
FA = 0,2 × FRx
126
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
kVA
Tehnički podatci
Okomite sile
9.1.2
i
f
n
9
P Hz
Dijagrami okomite sile 4-polnih EDR-motora
Dijagram okomite
sile EDR.71
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.71-motore:
EDR.71
1400
1200
Ø14x30
Ø19x40
FRx [N]
1000
800
600
400
200
0
0
10
20
30
x [mm]
40
50
60
2637430411
Dijagram okomite
sile EDR.71 na
2. kraju vratila
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.71-motore na 2. kraju vratila:
EDR.71/2W
350
Ø11x23 ../2W
Ø11x23 ..BE../2W
300
FRx [N]
250
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
x [mm]
25
30
35
2636893835
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
127
9
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Okomite sile
P Hz
Dijagram okomite
sile EDR.80
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.80-motore:
EDR.80
1600
1400
Ø19x40
Ø24x50
FRx [N]
1200
1000
800
600
400
200
0
0
10
20
30
40
x [mm]
50
60
70
2636896523
Dijagram okomite
sile EDR.80 na
2. Kraj vratila
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.80-motore na 2. kraju vratila:
EDR.80/2W
300
Ø14x30 ../2W
Ø14x30 ..BE../2W
250
FRx [N]
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
x [mm]
2636899211
128
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
kVA
Tehnički podatci
Okomite sile
Dijagram okomite
sile EDR.90
i EDR.100
i
f
n
9
P Hz
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.90- i EDR.100-motore:
EDR.90/100
3500
3000
Ø24x50
Ø28x60
FRx [N]
2500
2000
1500
1000
500
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
x [mm]
2636901899
Dijagram okomite
sile EDR.90
i EDR.100 na
2. Kraj vratila
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.90- i EDR.100-motore na 2. kraju vratila:
EDR.90/100/2W
400
350
Ø14x30 ../2W
Ø14x30 ..BE../2W
300
FRx [N]
250
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
x [mm]
30
35
40
45
2636904587
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
129
9
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Okomite sile
P Hz
Dijagram okomite
sile EDR.112
i EDR.132
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.112- i EDR.132-motore:
EDR.112/132
4500
4000
FRx [N]
3500
Ø28x60
Ø38x80
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
20
40
60
x [mm]
80
100
120
2636907275
Dijagram okomite
sile EDR.112
i EDR.132 na
2. Kraj vratila
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.112- i EDR.132-motore na 2. kraju vratila:
EDR.112/132/2W
400
350
Ø19x40 ../2W i
Ø19x40 ..BE../2W
FRx [N]
300
250
200
150
100
50
0
0
10
20
30
40
50
60
x [mm]
2636909963
130
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Tehnički podatci
Okomite sile
Dijagram okomite
sile EDR.160
kVA
i
f
n
9
P Hz
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.160-motore:
EDR.160
6000
FRx [N]
5000
Ø38x80
Ø42x110
4000
3000
2000
1000
0
0
20
40
60
80
x [mm]
100
120
140
160
2636912651
Dijagram okomite
sile EDR.160 na
2. Kraj vratila
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.160-motore na 2. kraju vratila:
EDR.160/2W
1200
1000
FRx [N]
800
600
Ø28x60 ../2W
Ø28x60 ..BE../2W
400
200
0
0
10
20
30
40
50
x [mm]
60
70
80
90
2636915339
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
131
9
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Okomite sile
P Hz
Dijagram okomite
sile EDR.180
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.180-motore:
EDR.180
10000
9000
Ø42x110
Ø48x110
Ø55x110
8000
FRx [N]
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
x [mm]
2636918027
Dijagram okomite
sile EDR.180 na
2. Kraj vratila
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.180-motore na 2. kraju vratila:
EDR.180 /2W
2500
2000
FRx [N]
1500
1000
Ø38x80../2W
Ø38x80 /BE../2W
500
0
0
20
40
60
x [mm]
80
100
120
2636920715
132
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Tehnički podatci
Okomite sile
Dijagram okomite
sile EDR.200
i EDR.225
kVA
i
f
n
9
P Hz
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.200- i EDR.225-motore:
EDR.200/225
12000
Ø48x110
Ø55x110
Ø60x140 / Ø65x140
10000
FRx [N]
8000
6000
4000
2000
0
0
50
100
x [mm]
150
200
2636923403
Dijagram okomite
sile EDR.200
i EDR.225 na
2. Kraj vratila
Dijagram okomite sile za 4-polne EDR.200- i EDR.225-motore na 2. kraju vratila:
EDR.200/225 /2W
2500
2000
FRx [N]
1500
Ø48x110../2W
Ø48x110 /BE../2W
1000
500
0
0
20
40
60
80
x [mm]
100
120
140
160
2636926091
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
133
kVA
9
i
f
n
Tehnički podatci
Pridruživanje kočnog momenta
P Hz
9.2
Pridruživanje kočnog momenta
9.2.1
Veličina gradnje motora EDR.71 – EDR.100
Tip
motora
Tip
kočnice
BE05
EDR.71
Stupanj kočnog momenta [Nm (lb-in)]
1.8 (16)
2.5 (22)
3.5 (31)
1.8 (16)
2.5 (22)
3.5 (31)
BE1
BE05
EDR.80
EDR.90
5.0 (44)
7.0 (62)
BE1
5.0 (44)
7.0 (62)
BE2
5.0 (44)
7.0 (62)
BE1
5.0 (44)
7.0 (62)
BE2
5.0 (44)
5.0 (44)
10 (88.5)
14 (124)
7.0 (62)
10 (88)
14 (124)
7.0 (62)
10 (88)
14 (124)
BE5
EDR.100
9.2.2
14 (124)
BE2
BE5
14 (124)
28 (248)
40 (354)
20 (177)
28 (248)
40 (354)
Veličina gradnje motora EDR.112 – EDR.225
Tip
motora
Tip
kočnice
40
(354)
BE11
20
(180)
40
(354)
BE5
28
(248)
40
(354)
BE11
20
(180)
BE11
20
(180)
EDR.112
14
(124)
20
(180)
55
(487)
80
(708)
40
(354)
55
(487)
80
(708)
40
(354)
55
(487)
80
(708)
BE20
40
(354)
55
(487)
80
(708)
110
(974)
150
(1328)
BE20
40
(354)
55
(487)
80
(708)
110
(974)
150
(1328)
75
(667)
100
(885)
150
(1328)
200
(1770)
100
(885)
150
(974)
200
(1770)
100
(885)
150
(974)
200
(1770)
100
(885)
150
(1328)
200
(1770)
EDR.132
EDR.160
EDR.180
Stupanj kočnog momenta [Nm (lb-in)]
28
(248)
BE5
BE30
BE32
EDR.200/
225
134
20 (177)
BE30
BE32
75
(667)
300
(2655)
300
(2655)
400
(3540)
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
kVA
Tehnički podatci
Rasklopni rad, radni zračni raspor, kočni momenti
9.3
Kočnica
Tip
Rasklopna
energija
sve do
Održavanje
Radni zračni
raspor
Nosač
obloge
[mm]
[mm]
min.1)
maks.
min.
BE05
60
0.25
0.6
9.0
BE1
60
0.25
0.6
9.0
BE5
BE11
BE20
BE30
BE32
n
9
P Hz
Rasklopni rad, radni zračni raspor, kočni momenti
[106 J]
BE2
i
f
90
190
320
500
750
750
0.25
0.25
0.3
0.3
0.3
0.4
0.6
0.6
0.9
0.9
0.9
0.9
9.0
9.0
Predmetni
broj lim za
ublažavanje /
polni lim
Postavke kočnog momenta
Kočni
moment
Vrsta i broj
Kočne opruge
Broj narudžbe
Kočne opruge
[Nm (lb-in)]
normalno
plava
normalno
plava
1374 056 3
3.5 (31)
2.5 (22)
1.8 (16)
–
–
–
6
4
3
0135 017 X
1374 137 3
1374 056 3
7.0 (62)
5.0 (44)
4
3
2
–
0135 017 X
1374 137 3
1374 019 9
14 (124)
10 (88.5)
7.0 (62)
5.0 (44)
2
2
–
–
4
2
4
3
1374 024 5
1374 052 0
1374 069 5
40 (354)
28 (248)
20 (177)
14 (124)
2
2
–
–
4
2
4
3
1374 070 9
1374 071 7
1374 171 3
80 (708)
55 (487)
40 (354)
2
2
–
4
2
4
1374 183 7
1374 184 5
1374 171 3 +
1374 699 5
20 (177)
–
3
–
150 (1328)
110 (974)
80 (708)
55 (487)
4
3
3
–
2
3
–
4
1374 322 8
1374 248 5
1374 675 8
40 (354)
–
3
–
200 (1770)
150 (1328)
100 (885)
75 (667)
4
4
–
–
4
–
8
6
0187 455 1
1374 435 6
–
400 (3540)
300 (2655)
200 (1770)
150 (1328)
4
4
–
–
4
–
8
6
0187 455 1
1374 435 6
1374 673 1
100 (885)
–
4
10.0
10.0
10.0
10.0
1) Kod provjere radnog zračnog raspora vodite računa o sljedećem: Nakon probnog rada može temeljem tolerancija paralelnosti nosača
obloga doći do odstupanja od ± 0,15 mm.
Slijedeća tabela pokaziva redoslijed kočnih opruga:
BE05 – BE20:
6 opruga
3 + 3 opruge
4 + 2 opruge
2 + 2 opruge
4 + 4 opruge
6 opruga
4 opruge
4 opruge
3 opruge
BE30 – BE32:
8 opruga
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
135
kVA
9
i
f
n
Tehnički podatci
Pogonske struje
P Hz
9.4
Pogonske struje
9.4.1
Kočnica BE05, BE1, BE2
Strujne vrijednosti IH (pridržna struja), navedene u tablicama, su efektivne vrijednosti.
Koristite samo uređaje za mjerenje efektivnih vrijednosti. Uklopna struja (struja ubrzanja) IB teče samo kratko (maks. 160 ms) prilikom prozračivanja kočnica. Pri uporabi
kočnog ispravljača BMS ili kod direktne opskrbe istosmjernim naponom – oboje se
može postići samo kod kočnica do veličine gradnje BE2 – ako ne dođe do povećane
uklopne struje.
BE05, BE1
maks. kočni moment [Nm (lb-in)]
Učinak kočenja [W (hp)]
3.5/7 (31/62)
14 (1566)
25 (0.034)
34 (0.046)
4
4
Omjer uklopne struje IB/IH
Nazivni napon UN
BE2
BE05, BE1
BE2
DC V
IH
[AC A]
IG
[DC A]
IH
[AC A]
IG
[DC A]
60 (57-63)
24
0.64
0.83
0.85
1.09
120 (111-123)
48
0.32
0.42
0.42
0.54
147 (139-159)
60
0,26
0.33
0,34
0.43
184 (174-193)
80
0.20
0.26
0.27
0.34
208 (194-217)
90
0.18
0.24
0.24
0.31
230 (218-243)
96
0.16
0.21
0.22
0.28
254 (244-273)
110
0.14
0.19
0.19
0.24
290 (274-306)
125
0.13
0.17
0.17
0.22
330 (307-343)
140
0.11
0.15
0.15
0.20
360 (344-379)
160
0.10
0.13
0.13
0.17
400 (380-431)
180
0.09
0.12
0.12
0.16
460 (432-484)
200
0.08
0.11
0.11
0.14
500 (485-542)
220
0.07
0.09
0.10
0.13
AC V
Legenda
IB
IH
IG
UN
136
Struja ubrzanja – kratkotrajna uklopna struja
Efektivna vrijednost pridržne struje u dovodu do SEW-kočnog ispravljača
Istosmjerna struja kod direktne opskrbe istosmjernim naponom
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Tehnički podatci
Pogonske struje
9.4.2
kVA
i
f
n
9
P Hz
Kočnica BE5, BE11, BE20, BE30, BE32
Strujne vrijednosti IH (pridržna struja), navedene u tablicama, su efektivne vrijednosti.
Koristite samo uređaje za mjerenje efektivnih vrijednosti. Uklopna struja (struja ubrzanja) IB teče samo kratko (maks. 160 ms) prilikom prozračivanja kočnica. Direktna
opskrba istovjetnim naponom nije moguća.
maks. kočni moment
[Nm (lb-in)]
Učinak kočenja [W (hp)]
BE5
BE11
BE20
BE30, BE32
40 (354)
80 (708)
150 (1328)
200/400
(1770/3540)
39 (0.052)
61 (0.081)
79 (0.106)
103 (0.138)
5.7
6.6
7
10
BE5
BE11
BE20
BE30, BE32
Omjer uklopne struje IB/IH
Nazivni napon UN
AC V
DC V
IH
IG
IH
IG
IH
IG
IH
IG
[AC A] [DC A] [AC A] [DC A] [AC A] [DC A] [AC A] [DC A]
60 (57-63)
24
1.00
1.30
1.50
1.95
1.80
2.34
–
–
120 (111-123)
–
0.46
–
0.74
–
0.91
–
1.19
–
147 (139-159)
–
0.36
–
0.59
–
0.73
–
0.94
–
184 (174-193)
–
0.29
–
0.47
–
0.65
–
0.75
–
208 (194-217)
–
0.26
–
0.42
–
0.52
–
0.67
–
230 (218-243)
–
0.23
–
0.37
–
0.46
–
0.60
–
254 (244-273)
–
0.21
–
0.33
–
0.41
–
0.54
–
290 (274-306)
–
0.18
–
0.30
–
0.36
–
0.47
–
330 (307-343)
–
0.16
–
0.26
–
0.32
–
0.42
–
360 (344-379)
–
0.15
–
0.24
–
0.29
–
0.38
–
400 (380-431)
–
0.13
–
0.21
–
0.26
–
0.34
–
460 (432-484)
–
0.12
–
0.19
–
0.23
–
0.30
–
500 (485-542)
–
0.10
–
0.17
–
0.21
–
0.27
–
Legenda
IB
IH
IG
UN
Struja ubrzanja – kratkotrajna uklopna struja
Efektivna vrijednost pridržne struje u dovodu do SEW-kočnog ispravljača
Istosmjerna struja kod direktne opskrbe istosmjernim naponom
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
137
kVA
9
i
f
n
Tehnički podatci
Otpori
P Hz
9.5
Otpori
9.5.1
Kočnica BE05, BE1, BE2
maks. kočni moment
[Nm (lb-in)]
Učinak kočenja [W (hp)]
BE05, BE1
BE2
3.5/7 (31/62)
14 (1566)
25 (0.034)
34 (0.046)
4
4
Omjer uklopne struje IB/IH
Nazivni napon UN
AC V
RT
RB
RT
24
6.2
18.7
4.55
13.8
120 (111-123)
48
24.5
75
18.2
55
147 (139-159)
60
39
118
29
87
184 (174-193)
80
62
187
45.5
139
208 (194-217)
90
78
235
58
174
230 (218-243)
96
98
295
72
220
254 (244-273)
110
124
375
91
275
290 (274-306)
125
156
470
115
350
330 (307-343)
140
196
590
144
440
360 (344-379)
160
245
750
182
550
400 (380-431)
180
310
940
230
690
460 (432-484)
200
390
1180
280
860
500 (485-542)
220
490
1490
355
1080
BE5
BE11
BE20
BE30, BE32
80 (708)
150 (1328)
200/400
(1770/3540)
39 (0.052)
61 (0.081)
79 (0.106)
103 (0.138)
5.7
6.6
7
10
Kočnica BE5, BE11, BE20, BE30, BE32
maks. kočni moment
[Nm (lb-in)]
40 (354)
Učinak kočenja [W (hp)]
Omjer uklopne struje IB/IH
Nazivni napon UN
AC V
138
BE2
RB
60 (57-63)
9.5.2
BE05, BE1
DC V
BE5
BE11
BE20
BE30, BE32
DC V
RB
RT
RB
RT
RB
RT
RB
60 (57-63)
24
2.75
13.2
1.5
8.7
1.1
7.2
–
RT
–
120 (111-123)
–
11
53
6.2
34.5
4.25
28.5
2.9
21.5
147 (139-159)
–
17.4
83
9.8
55.0
6.8
45.5
4.6
34.5
184 (174-193)
–
27.5
132
15.5
87
10.7
72
7.3
54
208 (194-217)
–
34.5
166
19.5
110
13.5
91
9.2
69
230 (218-243)
–
43.5
210
24.5
138
17.0
114
11.6
86
254 (244-273)
–
55
265
31.0
174
21.5
144
14.6
109
290 (274-306)
–
69
330
39.0
220
27
181
18.3
137
330 (307-343)
–
87
420
49
275
34
230
23
172
360 (344-379)
–
110
530
62
345
42.5
285
29
215
400 (380-431)
–
138
660
78
435
54
360
36.5
275
460 (432-484)
–
174
830
98
550
68
455
46
345
500 (485-542)
–
220
1050
119
670
85
570
58
430
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Tehnički podatci
Otpori
9.5.3
kVA
i
f
n
9
P Hz
Mjerenje otpora BE05, BE1, BE2, BE5, BE11, BE20, BE30, BE32
Slijedeća slika pokaziva mjerenje otpora na krajevima kočnog svitka u priključnoj kutiji:
RD
BU
WH RD
RB
RT
Otpor svitka ubrzivača na 20 °C [Ω]
Otpor svitka dijela na 20 °C [Ω]
RB
RT
WH
BU
RD
WH
BU
crvena
bijela
plava
NAPOMENA
Za mjerenje otpora moraju biti bojene žile kočnog svitka.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
139
kVA
9
i
9.6
f
n
Tehnički podatci
Navođenje kočnice
P Hz
Navođenje kočnice
Slijedeća tabela pokaziva serijske i birljive kombinacije kočnice i kočnog ispravljača za
ugradnju u rasklopni orman:
Tip
BE05
BE1
BE2
BMS
X
X
X
−
−
−
−
BME
X
X
X
X
X
X
X
BMH
X
X
X
X
X
X
X
BMP
X
X
X
X
X
X
X
BMK
X
X
X
X
X
X
X
BMV
X
X
X
X
X
X
−
X
–
BE5
BE11
BE20
BE30, BE32
može se odabrati
nije dozvoljeno
Slijedeća tabela prikaziva tehničke podatke navođenja kočnica za ugradnju u rasklopnom ormaru i za raspoređivanje ovisno o veličini motora i priključnoj tehnici. Za bolje
razlikovanje imaju različita kućišta različite boje (= kod boje).
Funkcija
Napon
Pridržna
struja
IHmaks [A]
Veličina
gradnje
Predmetni
broj
Kod
boje
Jednosmjerni ispravljač
bez elektroničkog
preklapanja
AC 150...500 V
1.5
BMS 1.5
825 802 3
crna
BMS
AC 42...150 V
3.0
BMS 3
825 803 1
smeđa
Jednosmjerni ispravljač
s elektroničkim
preklapanjem
AC 150...500 V
1.5
BME 1.5
825 722 1
crvena
BME
AC 42...150 V
3.0
BME 3
825 723 X
plava
Jednosmjerni ispravljač
s elektroničkim preklapanjem i funkcijom grijanja
AC 150...500 V
1.5
BMH 1.5
825 818 X
zelena
BMH
AC 42...150 V
3.0
BMH 3
825 819 8
žuto
AC 150...500 V
1.5
BMP 1.5
825 685 3
bijela
BMP
Jednosmjerni ispravljač
s elektroničkim preklapanjem, integrirani
naponski relej za isklapanje na strani istosmjerne struje.
AC 42...150 V
3.0
BMP 3
826 566 6
svjetlo
plava
AC 150...500 V
1.5
BMK 1.5
826 463 5
vodeno
plavo
AC 42...150 V
3.0
BMK 3
826 567 4
Svjetlo
crvena
DC 24 V
5.0
BMV 5
1 300 006 3
bijela
Tip
BMK
BMV
Jednosmjerni ispravljač
s elektroničkim preklapanjem, DC-24-V-upravljački ulaz i razdvajanje
na strani istosmjerne
struje
Uređaj za upravljanje
kočnicama s elektroničkim preklapanjem, DC24-V-upravljački ulaz
i brzo isklapanje
NAPOMENA
Kočna upravljanja nisu dopuštena kod EDR-motora u priključnom prostoru.
Kod EDR-motora je kočnica ožičena na priključnu letvicu, vijeti poglavlje "Mjerenje
otpora BE05, BE1, BE2, BE5, BE11, BE20, BE30, BE32". (→ str. 139)
140
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Tehnički podatci
Dopušten rasklopni rad kočnice BE za motore na naizmeničnu struju
9.7
kVA
i
f
n
9
P Hz
Dopušten rasklopni rad kočnice BE za motore na naizmeničnu struju
Ako primjenjujete kočni motor, morate provjeriti, da li je kočnica dopuštena za zahtijevanu učestalost uklapanja Z. Slijedeći dijagrami pokazuju dopušte rasklopni rad za različite kočnice i dimenzionirani broj okretaja Wmax po spajanju. Podatak slijedi ovisno
o zahtijevanoj učestalosti uklapanja Z u spajanja/času (1/h).
750 min-1
ExnAIIC T3 Gc
100000
Wmax
(J)
BE05 BE1
BE2
BE5
BE11
BE20
10000
BE30
BE32
1000
100
10
1
10
100
Z (1/h)
1000
10000
4035490955
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
141
9
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Dopušten rasklopni rad kočnice BE za motore na naizmeničnu struju
P Hz
1000 min-1
ExnAIIC T3 Gc
100000
Wmax
(J)
BE05 BE1
BE2
BE5
BE11
BE20
10000
BE30
BE32
1000
100
10
1
10
100
Z (1/h)
1000
10000
4035493131
142
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Tehnički podatci
Dopušten rasklopni rad kočnice BE za motore na naizmeničnu struju
kVA
i
f
n
9
P Hz
1500 min-1
ExnAIIC T3 Gc
100000
Wmax
(J)
BE05 BE1
BE2
BE5
BE11
BE20
10000
BE30
BE32
1000
100
10
1
10
100
Z (1/h)
1000
10000
3872851595
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
143
9
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Dopušten rasklopni rad kočnice BE za motore na naizmeničnu struju
P Hz
3000 min-1
ExnAIIC T3 Gc
100000
Wmax
(J)
BE05 BE1
BE 2
BE 5
10000
BE11
BE20
1000
100
10
1
10
100
Z (1/h)
1000
10000
4035495435
NAPOMENA
Za kočnice BE30 i BE32 nisu dopušteni kočni procesi od 3000 min-1!
144
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
kVA
Tehnički podatci
Dozvoljeni tipovi valjnih ležajeva
9.8
Dozvoljeni tipovi valjnih ležajeva
9.8.1
Tipovi valjnih ležajeva za veličinu gradnje motora EDR.71 – EDR.225
A-ležaj
9.8.2
i
f
n
9
P Hz
B-ležaj
Tip motora
IEC-motor
Motor
s reduktorom
Trofazni motor
Kočni motor
EDR.71
6204-2Z-J-C3
6303-2Z-J-C3
6203-2Z-J-C3
6203-2RS-J-C3
EDR.80
6205-2Z-J-C3
6304-2Z-J-C3
6304-2Z-J-C3
6304-2RS-J-C3
EDR.90 – EDR.100
6306-2Z-J-C3
6205-2Z-J-C3
6205-2RS-J-C3
EDR.112 – EDR.132
6308-2Z-J-C3
6207-2Z-J-C3
6207-2RS-J-C3
EDR.160
6309-2Z-J-C3
6209-2Z-J-C3
6209-2RS-J-C3
EDR.180
6312-2Z-J-C3
6213-2Z-J-C3
6213-2RS-J-C3
EDR.200 – EDR.225
6314-2Z-J-C3
6314-2Z-J-C3
6314-2RS-J-C3
Valjni ležajevi sa strujnom izolacijom za veličinu gradnje motora EDR.200 – EDR.225
Tip motora
Trofazni motor
Kočni motor
EDR.200 – EDR.225
6314-C3-EI
6314-C3-EI
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
145
kVA
9
i
f
n
Tehnički podatci
Tabele maziva
P Hz
9.9
Tabele maziva
9.9.1
Tabele maziva za valjne ležajeve
NAPOMENA
Ukoliko koristite krivu mast za ležajeve, to može uzrokovati povećanu buku motora.
Veličina gradnje
motora EDR.71 –
EDR.225
Ležajevi su izvedeni kao zatvoreni ležajevi 2Z ili 2RS, te se ne mogu podmazivati.
Valjni ležaj
motora
Okolna temperatura
Proizvođač
Tip
-20 °C do +60 °C
Esso
Polyrex EM1)
-40 °C do +60 °C
Kyodo Yushi
Multemp SRL
DIN-oznaka
2)
K2P-20
K2N-40
1) Mineralno mazivo (= mast za kotrljajuće ležajeve na mineralnoj osnovi)
9.10
Podatci za narudžbu za maziva i sredstva za zaštitu od korozije
Maziva i sredstva za zaštitu od korozije se mogu naručiti direktno kod SEWEURODRIVE navodeći slijedeće brojeve narudžbe.
Uporaba
Mazivo za valjne
ležajeve
Trajno plastična
masa za brtvljenje
Mazivo za
prstenaste brtve
Sredstvo za zaštitu
od korozije i sredstvo za pospješivanje skliskosti
146
Proizvođač
Tip
Jedinica za
pakovanje
Broj za
narudžbu
Esso
SKF
Polyrex EM
400 g
09101470
GXN
400 g
09101276
Marston Domsel
SEW L Spezial
80 g
09112286
Klüber
Klübersynth HLR 46371 za [95]
na upit
na upit
Klüber
Petamo GHY 133 za
[30], [37], [106]
10 g
04963458
Fuchs
Renolit CX-Tom 15 za
[30], [37], [106]
na upit
na upit
SEWEURODRIVE
NOCO® FLUID
5.5 g
09107819
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
kVA
Tehnički podatci
Davač
9.11
i
f
n
9
P Hz
Davač
9.11.1 Davač ES7. / AS7. / EG7. iAG7.
Ova tabela pokaziva opće važeće tehničke podatke za davače:
Oznaka
Vrijednost
Okolna temperatura motora u industrijskom pogonu
-20 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja
-15 °C do +70 °C
Maksimalno kutno ubrzanje
104 rad/s2
9.11.2 Inkrementalni davač okretaja sa vratilom za razupiranje i uticanje
Tip davača
za motore
Opskrbni napon
maks. prihvat struje
ES7S
EG7S
EDR.71 –
132
EDR.160 –
225
ES7R
EV7R
EG7R
EDR.71 – 132
EDR.160 –
225
ES7C
EV7C
EDR.160 –
225
UB
DC 7 V – 30 V
DC 7 – 30 V
DC 4.75 – 30 V
Iin
140 mARMS
160 mARMS
240 mARMS
maks. impulsna frekvencija
fmax
150 kHz
120 kHz
120 kHz
Periodi na okretaj
A, B
1024
1024
1024
1
1
1
≥ DC 2.5 V
≥ DC 2.5 V
≤ DC 0.5 V
≤ DC 1.1 V
C
Izlazna amplituda po tragu
EG7C
EDR.71 – 132
Uhigh
1 VSS
Ulow
Izlaz signala
SIN/COS
TTL
HTL
10 mARMS
25 mARMS
60 mARMS
Omjer tipki
SIN/COS
1 : 1 ± 10 %
1 : 1 ± 10 %
Fazni položaj A : B
90° ± 3°
90° ± 20°
Izlazna struja po tragu
Iout
Dinamička otpornost na
titranje
Otpornost na šok
Maksimalni broj okretaja
≤ 100 m/s²
≤ 200 m/s²
≤ 1000 m/s² ≤ 2000 m/s²
≤ 1000 m/s²
≤ 2000 m/s²
6000 min-1
nmax
Vrsta zaštite
Priključak
90° ± 20°
≤ 100 m/s²
≤ 100 m/s²
≤ 1000 m/s²
6000 min-1
≤ 2000 m/s²
6000 min-1
IP66
IP66
IP66
Priključna kutija na
inkrementalnom davaču
Priključna kutija na inkrementalnom davaču
Priključna kutija na inkrementalnom davaču
9.11.3 Davač AS7Y, AG7Y i AV7Y
Tip davača
AV7Y
za motore
Opskrbni napon
maks. prihvat struje
maks. impulsna frekvencija
Periodi na okretaj
DC 7 – 30 V
Iin
140 mARMS
fgranica
A, B
Uhigh
AG7Y
EDR.160 – 225
UB
C
Izlazna amplituda po tragu
AS7Y
EDR.71 – 132
200 kHz
2048
1 VSS
Ulow
Izlaz signala
Izlazna struja po tragu
Omjer tipki
SIN/COS
Iout
10 mARMS
SIN/COS
Fazni položaj A : B
90° ± 3°
Kod za razlaganje
Gray-kod
Single-Turn rezolucija
Multi-Turn rezolucija
Prijenos podataka
Serijski izlaz podataka
4096 koraka/okretaj
4096 okretaja
sinhroni serijski
Pokretački program prema EIA RS-422
Serijski taktni ulaz
preporučeni prijemnik po EIA RS-422
Taktna frekvencija
dopušteno područje: 100 – 2000 kHz (max. 100 m dužina kabela s 300 kHz)
Vrijeme pauze takta
12 – 30 µs
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
147
9
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Davač
P Hz
Tip davača
AV7Y
AS7Y
Dinamička otpornost na titranje
Otpornost na šok
Maksimalni broj okretaja
AG7Y
≤ 100 m/s²
≤ 1000 m/s²
≤ 2000 m/s²
6000 min-1
nmax
Vrsta zaštite
IP66
Priključak
Priključna letvica u utičnom priključnom pokrovu
9.11.4 Davač AV7W, AS7W i AG7W
Tip davača
AV7W
za motore
Opskrbni napon
maks. prihvat struje
AS7W
EDR.71 – 132
UB
DC 7 – 30 V
Iin
150 mARMS
maks. impulsna frekvencija
fmax
200 kHz
Periodi na okretaj
A, B
2048
C
Izlazna amplituda po tragu
AG7W
EDR.160 – 225
1 VSS
Uhigh
Ulow
Izlaz signala
Izlazna struja po tragu
SIN/COS
10 mARMS
Iout
Omjer tipki
SIN/COS
Fazni položaj A : B
90° ± 3°
Kod za razlaganje
Binarni kod
Single-Turn rezolucija
8192 koraka/okretaj
Multi-Turn rezolucija
65536 okretaja
Prijenos podataka
RS485
Serijski izlaz podataka
Pokretački program prema EIA RS-485
Serijski taktni ulaz
preporučeni pogonski uređaj po EIA RS-422
Taktna frekvencija
9600 Baud
Vrijeme pauze takta
Dinamička otpornost na titranje
Otpornost na šok
Maksimalni broj okretaja
Vrsta zaštite
Priključak
148
-
-
≤ 100 m/s²
≤ 200 m/s²
≤ 1000 m/s²
nmax
≤ 2000 m/s²
6000 min-1
IP66
Priključna letvica u utičnom priključnom pokrovu
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Tehnički podatci
Davač
kVA
i
f
n
9
P Hz
9.11.5 Inkrementalni sinkroni davač s punim vratilom
Tip davača
EV2T
EV2S
EV2R
za motore
EV2C
EV7S
EDR.71 – EDR.225
Opskrbni napon
maks. prihvat struje
UB
DC 5 V
Iin
160 mARMS
maks. impulsna frekvencija
fmax
Periodi na okretaj
A, B
DC 9 V – 26 V
140 mARMS
Izlazna struja po tragu
Ulow
≤ DC 0.5 V
Iout
Fazni položaj A : B
150 kHz
1
≤ DC 2.5 V
Omjer tipki
1 VSS
≤ DC 2.5 V
≤ UB DC - 3.5 V
≤ DC 0.5 V
≤ DC 1.5 V
SIN/COS
TTL
HTL
SIN/COS
25 mARMS
60 mARMS
10 mARMS
25 mARMS
10 mARMS
1 : 1 ± 20 %
SIN/COS
90° ± 20 °
90°
1 : 1 ± 20 %
SIN/COS
90° ± 20°
90° ± 3°
-
Dinamička otpornost na titranje
≤ 100 m/s²
Otpornost na šok
≤ 1000 m/s²
Masa
1 VSS
TTL
Memorisanje podataka
Maksimalni broj okretaja
140 mARMS
1024
Uhigh
Izlaz signala
DC 7 V – 30 V
240 mARMS
120 kHz
C
Izlazna amplituda po tragu
160 mARMS
6000 min-1
nmax
m
0.36 kg
Vrsta zaštite
IP66
Priključak
Priključna kutija na inkrementalnom davaču
9.11.6 Naprava za dogradnju
Naprava za dogradnju
XV0A
XV1A
za motore
prikladno za davač
XV3A
XV4A
EDR.71 – 225
Vrsta dogradnje davača
Izvedba
XV2A
Centriran prema prirubnici s spojnicom
Vratilo davača
Po želji
6 mm
10 mm
12 mm
11 mm
Centriranje
Po želji
50 mm
50 mm
80 mm
85 mm
Dostavio kupac ili dobavio SEW-EURODRIVE po nalogu kupca.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
149
9
kVA
i
9.12
f
n
Tehnički podatci
Oznaka označne pločice
P Hz
Oznaka označne pločice
Slijedeća tabela sadrži objašnjenja svih oznaka, koje može sadržavati označna pločica:
Oznake
Značenje
CE-oznake za objašnjenje podudaranja s europskim smjernicama npr. smjernica
o niskom naponu
ATEX-oznake za objašnjenje podudaranja s europskom smjernicom 94/9/EZ
VIK-oznake za potvrđivanje podudaranja sa smjernicom Udruge industrijskih
pogonskih strojeva (V.I.K.)
150
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Pogonske smetnje
Oznaka označne pločice
10
10
Pogonske smetnje
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške tjelesne ozljede.
•
•
Prije započinjanja s radovima isključite motor iz napona.
Osigurajte motor od nenamjernog uključivanja.
OPREZ!
Površine pogona se mogu tijekom rada ugrijati i imati visoke temperature.
Opasnost od opekotina.
•
Prije započinjanja s radovima pustite motor da se ohladi.
POZOR!
Nestručnim otklanjanjem pogrešaka može se oštetiti pogon.
Moguće materijalne štete.
•
Vodite računa o sljedećim napomenama.
•
Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove u skladu s važećom listom pojedinih sastavnih dijelova!
•
Molimo obavezno poštujte sigurnosne napomene u pojedinim poglavljima!
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
151
Pogonske smetnje
Smetnje na motoru
10
10.1
Smetnje na motoru
Smetnja
mogući uzrok
Pomoć
Motor se ne pokreće
Prekinut dovod
Provjerite priključke i (među-) stezna mjesta, po potrebi ih
popravite
Kočnica se ne prozračuje
vidjeti poglavlje "Smetnje na kočnici"
Pregorio je osigurač dovoda
Zamijenite osigurač
Motorna zaštit(n)a (sklopka) je adresirana
Provjerite pravilne postavke motorne zaštit(n)e (sklopke),
navodi struje na tipskoj pločici
Motorna zaštita se ne uključuje
Provjerite upravljanje zaštite motora
Pogreška u navođenju ili u toku upravljanja
Poštujte redoslijed uklapanja te ga po potrebi ispravite
Snaga motora namijenjena spajanju
u trokut, ali spojeno u zvijezdu
Ispravite spajanje u trokut u spajanje u zvijezdu; pridržavajte se spojne sheme
Snaga motora namijenjena za dvostruko
spajanje u zvijezdu, ali je samo spojeno
u zvijezdu
Ispravite spajanje u zvijezdu u dvostruko spajanje u zvijezdu; pridržavajte se spojne sheme
Napon ili frekvencija pri uključivanju jako
odstupaju od predviđene vrijednosti
Pobrinite se za bolje odnose u mreži, smanjite opterećenje mreže;
Provjerite presjeke dovoda, po potrebi položite veće
presjeke
Zakretni moment pri spoju u zvijezdu je
nedostatan
Ako je uklopna struja u trokutu previsoka (poštujte
propise opskrbljivača), direktno spojite u trokut;
Provjerite projektiranje te po potrebi koristite veći motor ili
posebnu izvedbu (posavjetujte se sa SEW-EURODIRVE)
Greška u kontaktu zvjezdasto-trokutaste
sklopke
Provjerite sklopku, po potrebi zamijenite;
Provjerite priključke
nepravilan smjer vrtnje
Motor je nepravilno priključen
Zamijenite dvije faze dovoda na motor
Motor bruji i ima visoko uzimanje struje
Kočnica se ne prozračuje
vidjeti poglavlje "Smetnje na kočnici"
Namot je oštećen
Motor valja odnijeti na popravak u stručnu radionicu
Aktiviraju se osigurači ili se
odmah uključuje zaštita
motora
Kratki spoj u dovodu motoru
Motor se ne pokreće ili se
teško pokreće
Motor se ne pokreće u spoju
u zvijezdu, nego samo
u spoju u trokut
Rotor je okrznut
Uklonite kratak spoj
Dovodi su krivo priključeni
Ispravite spoj; pridržavajte se spojne sheme
Kratak spoj u motoru
Uklanjanje pogreške prepustite stručnoj radionici
Uzemljenje na motoru
znatan pad broja okretaja pri
opterećenju
Motor se prejako zagrijava
(izmjerite temperaturu)
152
Preopterećenje motora
Izmjerite snagu, provjerite projektiranje i po potrebi primijenite veći motor ili smanjite opterećenje
Napon pada
Provjerite presjeke dovoda, po potrebi položite veće
presjeke
Preopterećenje
Izmjerite snagu, provjerite projektiranje i po potrebi primijenite veći motor ili smanjite opterećenje
Nedostatno hlađenje
Korigirajte dovod rashladnog zraka odn. oslobodite
kanale rashladnog zraka, po potrebi ugradite vanjski ventilator Provjerite filtar zraka, te ga po potrebi očistite ili
izmijenite
Temperatura okružja previsoka
poštujte dozvoljeno temperaturno područje, po potrebi
smanjite opterećenje
Motor je spojen u trokut umjesto u zvijezdu
Ispravite spajanje, poštujte spojnu shemu
Dovod ima labav kontakt (nema jedne
faze)
Uklonite labavi kontakt, provjerite priključke; pridržavajte
se spojne sheme
Osigurač je pregorio
Potražite i uklonite uzrok (vidjeti gore); Zamijenite
osigurač
Mrežni napon se razlikuje za više od 5 %
(područje A) / 10 % (područje B) od dimenzioniranog napona motora.
Motor prilagodite mrežnom naponu
Vrsta nazivnog pogona (S1 do S10,
DIN 57530) prekoračena primjerice prevelikom učestalošću uklapanja
Vrstu nazivnog pogona motora prilagodite potrebnim
pogonskim uvjetima; po potrebi pozovite stručnjaka za
određivanje pravilnog pogona
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Pogonske smetnje
Smetnje na motoru
Smetnja
mogući uzrok
Pomoć
Razvoj buke prevelik
Kuglični ležaj je napet, onečišćen ili
oštećen
Motor i radni stroj ponovno ispravite jedan prema drugom,
provjerite valjni ležaj, te po potrebi obnovite valjne ležajeve.Vidjeti poglavlje "Dozvoljeni tipovi valjnih ležajeva"
(→ str. 145).
Vibracija rotirajućih dijelova
Potražite uzrok, po potrebi neuravnoteženost, uklonite ih,
poštujte metodu ravnoteže
Strana tijela u kanalima rashladnoga zraka
Očistite kanale rashladnoga zraka
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
10
153
Pogonske smetnje
Smetnje na kočnici
10
10.2
Smetnje na kočnici
Smetnja
mogući uzrok
Pomoć
Kočnica se ne
prozračuje
nepravilan napon na uređaju za upravljanje
kočnicom
Priključite pravilan napon Navodi napona kočenja na tipskoj
pločici
uređaj za upravljanje kočnicama ispao
Obnovite navođenje kočnica, provjerite otpore i izolaciju kočnih
svitaka (vrijednosti otpora vidjeti poglavlje "otpori")
Provjerite sklopne uređaje te ih po potrebi zamijenite
maks. dozvoljeni radni zračni raspor prekoračen, jer je kočna obloga istrošena
Izmjerite odn. podesite radni zračni raspor
Vidjeti slijedeće poglavlje:
• "Podesite radni zračni raspor kočnice BE05 – BE32"
Ako su debljine nosača obloga ispod zadanih mjera, zamijenite
nosače obloge.
Vidjeti slijedeće poglavlje:
• "Zamjena nosača obloge kočnice BE05 – BE32"
Pad napona niz dovod > 10 %
Pobrinite se za pravilan priključni napon, provjerite navode
napona kočenja na tipskoj pločici te presjek kabela voda kočnica, po potrebi povećajte presjek
manjkavo hlađenje, kočnica postaje
prevruća
Izvršite dovod rashladnog zraka odn. oslobodite kanale rashladnog zraka, provjerite filtre zraka, te ih po potrebi očistite ili
zamijenite. Kočni ispravljač tipa BG zamijenite tipom BGE
Kočni svitak ima kratki spoj među zavojima
ili s tijelom
Provjerite otpore i izolaciju kočnih svitaka (vrijednosti otpora
vidjeti poglavlje "otpori")
Zamijenite cijelu kočnicu s navođenjem kočnice (stručna radionica)
Provjerite sklopne uređaje te ih po potrebi zamijenite
Ispravljač pokvaren
Zamijenite ispravljač i kočni svitak, ponekad je isplativije zamijeniti kočnicu u cijelosti
Radni zračni raspor nije pravilan
Izmjerite odn. podesite radni zračni raspor
Vidjeti slijedeće poglavlje:
• "Podesite radni zračni raspor kočnice BE05 – BE32"
Ako su debljine nosača obloga ispod zadanih vrijednosti, zamijenite nosače obloge.
Vidjeti slijedeće poglavlje:
• "Zamjena nosača obloge kočnice BE05 – BE32"
Kočna obloga je istrošena
U cijelosti zamijenite nosač obloge
Vidjeti slijedeće poglavlje:
• "Zamjena nosača obloge kočnice BE05 – BE32"
Kočni moment nepravilan
Provjerite projektiranje te po potrebi zamijenite kočni moment,
vidjeti poglavlje "Tehnički podatci" > "Rasklopni rad, radni
zračni raspor kočni momenti"
• vrstom i brojem kočnih opruga
Vidjeti slijedeće poglavlje:
– "Promijenite kočni moment kočnice BE05 – BE32"
(→ str. 119)
• odabirom neke druge kočnice
Vidjeti poglavlje "Pridruživanje kočnog momenta"
Radni zračni raspor je toliko velik, da matica
za podešavanje leže uz ručnu ventilaciju
Podesite radni zračni raspor.
Vidjeti slijedeće poglavlje:
• "Podesite radni zračni raspor kočnice BE05 – BE32"
Uređaj za ručnu ventilaciju nije pravilno
podešen
Pravilno podesite maticu za podešavanje ručne ventilacije
Vidjeti slijedeće poglavlje:
• " Promijenite kočni moment kočnice BE05 – BE32"
(→ str. 119)
Kočnica je utvrđena ručnom ventilacijom HF
Otpustite zatik s navojem, po potrebi ga uklonite
Kočnica je spojena samo na strani izmjenične struje
spajanje na strani jednosmjerne i izmjenične struje, (npr. nadogradnja strujnog releja SR za BSR); pridržavajte se spojne
sheme
Kočnica ne koči
Kočnica ne koči
Kočnica se napinje sa
zakašnjenjem
154
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Pogonske smetnje
Smetnje pri pogonu s pretvaračem frekvencije
Smetnja
mogući uzrok
Pomoć
Zvukovi u području
kočnice
Istrošenost ozubljenja na nosaču obloge ili
zahvatniku radi pokretanja na mahove
Provjerite projektiranje, po potrebi zamijenite nosač obloge
Vidjeti slijedeće poglavlje:
• "Zamjena nosača obloge kočnice BE05 – BE32"
Zahvatnik zamijenite u stručnoj radionici
Klatni momenti zbog nepravilno podešenog
pretvarača frekvencije
Provjerite postavke pretvarača frekvencije sukladno njihovim
uputama za uporabu, po potrebi ispravite.
10.3
10
Smetnje pri pogonu s pretvaračem frekvencije
Kod rada motora s pretvaračem frekvencije mogu se pojaviti i simptomi, koji su opisani
u poglavlju "Smetnje na motoru". Značenje nastalih problema te naputke za njihovo
otklanjanje naći ćete u uputi za uporabu pretvarača frekvencije.
10.4
Zbrinjavanje otpada
Motore zbrinite prema svojstvu i postojećim propisima npr. kao:
10.5
•
željezo
•
aluminij
•
bakar
•
plastika
•
Elektronički sastavni dijelovi
•
ulje i mast (bez miješanja s otapalom)
Servisna služba
Ako pomoć naše servisne službe zatrebate, molimo za slijedeće podatke:
•
Podatke s označne pločice (potpune)
•
Vrstu i veličinu smetnje
•
Vrijeme i popratne okolnosti smetnje
•
Naslućeni uzrok
•
Uvjeti okolice kao npr.
•
Okolna temperatura
•
Vlažnost zraka
•
Visina postavljanja
•
prljavština
•
etc.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
155
Privitak
Spojna shema
11
11
Privitak
11.1
Spojna shema
NAPOMENA
Priključivanje motora se vrši isključivo u skladu s priključnom spojnom shemom ili rasporedom koji je priložen motoru. Slijedeće poglavlje sadrži samo izbor uobičajenih
varijanti priključivanja. Važeće spojne sheme možete dobiti besplatno kod SEWEURODRIVE.
11.1.1 Spojna shema R13 (68001 xx 06)
Ö -spajanje
Slijedeća slika prikazuje Ö-spajanje za niži napon.
W2
(T6)
[2]
U2
(T4)
V2
(T5)
U1
[3] (T1)
V1
(T2)
W1
(T3)
L2
L3
[1]
U2
(T4)
V2
W2
(T5) (T6)
U1
(T1)
V1
W1
(T2) (T3)
L1
242603147
[1] Namot motora
[2] Ploča sa stezaljkama motora
[3] Dovodi
Õ -spajanje
Slijedeća slika prikazuje Õ-spajanje za visoki napon.
U2
(T4)
[1]
V2
(T5)
W2
(T6)
U1
(T1)
V1
(T2)
W1
(T3)
[3]
W2
(T6)
[2]
U2
(T4)
V2
(T5)
U1
(T1)
V1
(T2)
W1
(T3)
L1
L2
L3
242598155
[1] Namot motora
[2] Ploča sa stezaljkama motora
[3] Dovodi
Okret smjera vrtnje: Zamjena 2 dovoda, L1-L2.
156
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Privitak
Spojna shema
11
11.1.2 Spojna shema C13 (68184 xx 08)
Ö -spajanje
Slijedeća slika prikazuje Ö-spajanje za niži napon.
[1]
U1 W2 V1 U2 W1 V2
U2
V2
W2
[2]
U1
V1
W1
[3]
PE L1
L2
L3
2931852427
[1] Namot motora
[2] Ploča sa stezaljkama motora
[3] Dovodi
Õ -spajanje
Slijedeća slika prikazuje Õ-spajanje za visoki napon.
U1 W2 V1 U2 W1 V2
[1]
U2
V2
W2
[2]
U1
V1
W1
[3]
PE L1
L2
L3
2931850507
[1] Namot motora
[2] Ploča sa stezaljkama motora
[3] Dovodi
Okret smjera vrtnje: Zamjena 2 dovoda, L1-L2.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
157
Privitak
Davač ES7. / AS7. / EG7. / AG7.
11
11.2
Davač ES7. / AS7. / EG7. / AG7.
Kod priključivanja davača uvažite napomene u poglavlju "Priključak davača".
+UB
A A B B C C D D
2639255051
AS7W,
AG7W
AS7Y,
AG7Y
ES7C,
EG7C,
ES7R,
EG7R
ES7S,
EG7S
+UB
+UB
+UB
+UB
DGND
DGND
DGND
DGND
Cos+
Cos+
A
Cos+
+UB
A
A
B
B
C
Cos-
Cos-
A
Cos-
Sin+
Sin+
B
Sin+
Sin-
Sin-
B
Sin-
–
Clock+
C
C
C
–
Clock-
C
C
D
Data+
Data+
–
Data+
D
Data-
Data-
–
Data-
3865235083
158
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Privitak
Priključne letvice 1 i 2
11.3
11
Priključne letvice 1 i 2
Slijedeća ilustracija prikazuju raspored priključnih letvica kod različitih položaja priključne kutije.
Položaj priključne kutije 1 i 3 na primjeru 31)
Položaj priključne kutije X i 2 na primjeru X1)
[2]
[b]
[3]
[1]
[a]
[x]
[a]
9007202526572427
1) Ako priključna letvica 1 ne postoji, onda se umesto nje može montirati priključna letvica 2 na položaj priključne letvice 1.
[1]
[2]
[3]
Položaj priključne kutije 1
Položaj priključne kutije 2
Položaj priključne kutije 3
[X]
[A]
[B]
Položaj priključne kutije X
Priključna letvica 1
Priključna letvica 2
U zavisnosti od izveddbe priključne kutije i priključenih opcija stezaljke mogu izgledati
drukčije i drukčije biti opremljene.
NAPOMENA
•
•
Pre skidanja priključne letvice 2 eventualno otpustite već priključene kabele.
Kabeli nakon novog priključivanja moraju biti oslobođeni od savijanja,
iskrivljivanja itd.
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
159
Privitak
Vanjski ventilator VE
11
11.4
Vanjski ventilator VE
11.4.1 Električni priključak, proizvodna grupa IL (prilog 1)
Električni priključak tipa motora B20...C60
3~ Õ
Spoj u zvijezdu
PE T1
T2
L1
L2
U1
U2
L3
V1
V2
Električni priključak tipa motora D48...F50
PE
W1
W2
W2
U2
V2
T2
12
U1
L1
V1
L2
W1
L3
11
T1
L1
U1
U2
3~ Ö
Spoj u trokut
PE T1
T2
L1
U1
U2
L2
V1
V2
L3
PE
W1
W2
W2
U2
V2
T2
12
U1
L1
V1
L2
W1
L3
11
T1
L1
L2
L3
V1
V2
L2
U1
V1
U2
1~ Ø (Ö)
Trokut Steinmetz
PE T1
T2
L1
U1
N
V1
PE
L1
W1
W2
W2
W2
U2
V2
U1
L
V1
N
W1
T2
12
U1
U1
L1
V1
L2
W1
L3
W2
U2
V2
U1
L1
V1
L2
W1
L3
W1
V2
W2
V1
W1
N
11
T1
U2
160
V2
L3
C
C
V2
U2
C
W1
C
U2
W2
U1 (T1) = crn
V1 (T2) = svetlo plav
W1 (T3) = braon
U2 (T4) = zelen
V2 (T5) = beli
W2 (T6) = žut
V2
W2
W2
U2
V2
U1
L
V1
N
W1
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Privitak
Vanjski ventilator VE
11
11.4.2 Područje primjene napona proizvodna grupa IL
Područje primjene napona, proizvodna grupa IL
Motor na naizmeničnu struju 3 ~ 230V/400V
Vrsta
režima rada
Bg
Tip motora
Promjer
ventilatora
Područje napona
(mm)
1 ~Ø (Ö)
3 ~Õ
3 ~Ö
50Hz
60Hz
maks.
dopuštena
struja
maks.
prijem
snage
(A)
(W)
maks.
dopuš.
okolna temperatura
63
B20 2-2
118
230 – 277
230 – 277
0,12
32
60
71
B20 2-2
132
230 – 277
230 – 277
0,12
33
60
80
B20 2-2
150
230 – 277
230 – 277
0,14
37
60
90
B31 2-2
169
220 – 277
220 – 277
0,29
65
60
100
B31 2-2
187
220 – 277
220 – 277
0,30
75
60
112
B31 2-2
210
220 – 277
220 – 277
0,37
94
60
132
C35 2-2
250
230 – 277
230 – 277
0,57
149
60
132
C35 4-2
250
230 – 277
230 – 277
0,28
67
60
160 – 200
C60 4-2
300
230 – 277
230 – 277
0,97
253
40
160 – 200
C60 4-2
300
230 – 277
230 – 277
0,45
112
40
63
B20 2-2
118
346 – 525
380 – 575
0,07
28
60
71
B20 2-2
132
346 – 525
380 – 575
0,06
31
60
80
B20 2-2
156
346 – 525
380 – 575
0,06
34
60
90
B31 2-2
169
346 – 525
380 – 575
0,22
91
60
100
B31 2-2
187
346 – 525
380 – 575
0,22
91
60
112
B31 2-2
210
346 – 525
380 – 575
0,20
103
60
132
C35 2-2
250
346 – 525
380 – 575
0,33
148
60
132
C35 4-2
250
346 – 525
380 – 575
0,21
81
60
160 – 200
C60 2-2
300
346 – 525
380 – 575
0,47
360
40
160 – 200
C60 4-2
300
346 – 525
380 – 575
0,35
118
40
204 – 249
D48 4-2
375
346 – 525
380 – 575
0,43
262
40
250 – 450
F50 4-2
470
346 – 525
380 – 575
0,83
505
40
63
B20 2-2
118
220 – 303
220 – 332
0,12
28
60
71
B20 2-2
132
220 – 303
220 – 332
0,11
31
60
80
B20 2-2
156
220 – 303
220 – 332
0,11
34
60
90
B31 2-2
169
220 – 303
220 – 332
0,38
91
60
100
B31 2-2
187
220 – 303
220 – 332
0,37
91
60
112
B31 2-2
210
220 – 303
220 – 332
0,35
103
60
132
C35 2-2
250
220 – 303
220 – 332
0,58
148
60
132
C35 4-2
250
220 – 303
220 – 332
0,38
81
60
160 – 200
C60 2-2
300
220 – 303
220 – 332
0,82
360
40
160 – 200
C60 4-2
300
220 – 303
220 – 332
0,62
118
40
204 – 249
D48 4-2
375
220 – 400
220 – 400
1,10
285
40
250 – 450
F50 4-2
470
220 – 400
220 – 400
1,95
540
40
s b-strane referentni lagerski štit
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
161
Privitak
Uputa za uporabu i održavanje za WISTRO-vanjski ventilator
11
11.5
Uputa za uporabu i održavanje za WISTRO-vanjski ventilator
Postupite kako je opisano u uputi za uporabu i održavanje za WISTRO-vanjski
ventilator:
UPUTA ZA UPORABU I ODRŽAVANJE
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJE WISTRO-AGREGATI ZA VANJSKI VENTILATOR za primjenu u područjima sa opasnošću od
eksplozije sa prašinom ili gasom
PROIZVODNA GRUPA FLAI Bg 63 - 250
II 3 G Ex na IIC T3 Gc IP20
Uređaji za primjenu u ostalim područjima sa opasnošću od ekplozije (preko dana)
Kategorija 3 za zonu 2 i 22
EX atmosfera G: GAS / D: zapaljiva prašina - atmosfera
Zaštita od eksplozije
Vrsta zaštite od zapaljivosti nA: radna sredstva koja ne varniče;
t : zaštita kućištem
Eksplozivna grupa IIC: Gasovi grupe IIC; IIIC: provodljiva prašina
Razred temperature/maksimalna temperatura površine T3 = 200 °C
Zaštitna razina uređaja Dc, Gc
Vrsta zaštite IP20 ulaz i IP10 izlaz se odnosni na stranu ulaska i izlaska zraka.
Vanjski ventilator je prikladan za hlađenje elektromotora u Ex- područjima, u zonama 2 ili 22. Motor za hlađenje mora odgovarati
smjernici 94/9 EZ. Maksimalno dopuštena temperatura površine iznosi 120°C za klasu uređaja II 3D i T3 za klasu uređaja II 3G.
Vrsta zaštite za motor i priključnu kutiju je IP66.
Agregat u suštini nije prikladan za primjenu u atmosferi sa kemijskim utjecajem, te dalje nije prikladan za transport zapaljivih fluida.
Postavljanje se mora izvršiti bez zanošenja.
X
- Okolne temperature za pojedine veličine gradnje uzmite iz priloga 2.
- Mjerenje maksimalne temperature površine je sprovedeno s prema IEC 60034-1 navdenim odstupanjem od napona od ±5 %,
bez sigurnosnog faktora i bez prašnjave podloge.
Najvažniji sigurnosni propis je ispunjen u vezi sa zaštitom od dodirivanja pokretnih dijelova (DIN EN ISO 13857).
Prije ugradnje uvažite da točak ventilatora lako proklizava i da lopatice točka ventilatora ne smiju biti deformirane ili savinute. Time se
može proizvesti disbalans koji negativno utječe na vek trajanja. Vrsta zaštite IP 10, na strani izlaza zraka, mora da se osigura preko
poduzetnika na mjestu primjene prema IEC 60034-5.
Instalacija uređaja u eskplozivnoj atmosferi mora da se sprovede od strane stručnog osoblja i da se od stručnog osoblja također
odobri i dokumentuje.
162
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Privitak
Uputa za uporabu i održavanje za WISTRO-vanjski ventilator
11
Električni priključak slijedi ovisno o vrsti režima rada (jednofazno ili trofazno) prema spojnoj shemi (vidjeti prilog). Spojna shema je
dodatno utisnuta ili zalepljena na pokrov priključen kutije, dalje uvažite kod priključivanja zadate veličine prema EN 60079-14.
Unutarnji priključci se proizvode preko navrtnih stezaljki(pritezni moment 1,2 + 1,5 Nm), priključni kabeli su izolirani košuljicama ili
izoliranim prstenastim ušicama.
Namješteni zatvarač (navoj M16x1,5) je predviđen samo za transport. Prikladna primjena je ona koja se može zamjeniti uvodnicama
kabela odnosno zatvaračem, koji su namjenjeni za primjenu u područjima sa opasnošću od eksplozije sa gasovima, parom, maglom
najmanje prema vrsti zaštite od paljenja "n" i za primjenu u područjima sa opasnošču od eksplozije sa zapaljivim prašinama prema
vrsti zaštite od paljenja uz zaštitu pomoću kućišta "t". Uvodnice kabela odnosno zatvarač moraju odgovarati minimalno standardima
norme na prvoj stranici i minimalno IP 66. Dalje uvodnice za kabele odnosno zatvarač moraju biti prikladni za okolnu temperaturu.
Uvodnice za kabele moraju biti prikladne za promjere kabela.
Agregat se mora uzemljiti preko priključka za uzemljenje u kućištu.
Maksimalno dozvoljene struje uzmite iz tabele "Područje primjene napona-proizvodne grupe IL" (vidjetiu prilog).
Pokrov priključne kutije se mora zavrnuti pomoću vijaka, prema električnom priključku koji slijedi, s priteznim momentom od 5,5 - 6 Nm
Nakon ugradnje i kod puštanja u pogon mora se izvesti probni rad. Pri tom uvažite da smjer okretanja točka ventilatora mora biti
usklađen sa strelicom za smjer okretanja i da pri tom puše u motor koji traba hladiti.
Pozor: U slučaju pogrešnog smjera okretanja hlađenje je znatno manje. Postoji opasnost od pregrijavanja dijelova mašine, koji se trebaju hladiti
U režimu rada morate da uvažite, osobito u atmosferama koje sadrže prašinu lopatice ventilatora ne prave natprosečnu koncentraciju
prašine, pošto takođe nastaju disbalansi koji štete veku trajanja i proizvode se trenja, koja mogu dovesti do paljenja. Ovo također važi
ta atmosfere koje sadrže čestice kao npr. industrija za prerađivanje drveta ili mlinovi uglja. Za ove ili slične slučajeve primjene preporučuje se zaštitni krov.
Zaštitni krov se također može naknadno lako montirati otpuštanjem vijaka prirubnice (Instar-vijci), uguravanjem pričvrsnog kuta i
ponovnog zatezanja vijaka.
WISTRO-agregati se isporučuju po pravilu gotovi za ugradnju. Ležajevi se ne održavaju i napravljeni su za vek trajanja od
40.000 radnih sati.
Kod dužeg trajanja rada vanjski ventilator trebate zamjeniti novom jedinicom.
Popravci ili intervencije na uređajima se sprovode isključivo uz konsulatciju sa WISTRO-m.
Proizvođač:
WISTRO Elektro - Mechanik GmbH
Berliner Allee 29-31
D 30855 Langenhagen
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
163
Izjava o suglasju
Uputa za uporabu i održavanje za WISTRO-vanjski ventilator
12
12
Izjava o suglasju
NAPOMENA
EZ-potvrdba o ispitivanju građevisnkog prototipa se isporučuje s pogonom. Imenovana mjesta te tehničke detalje molimo uzmite iz EZ-potvrdbe o ispitivanju građevisnkog prototipa, koja je isporučena sa uređajem.
164
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Izjava o suglasju
Motori na naizmeničnu struju EDR.71 – EDR.225 u kategoriji 2G i 2D
12.1
12
Motori na naizmeničnu struju EDR.71 – EDR.225 u kategoriji 2G i 2D
6(:(852'5,9(*PE+&R.*
(UQVW%OLFNOH6WUD‰H'%UXFKVDO
L]MDYOMXMHSRGYODVWLWRPRGJRYRUQRãüXGDVXVOLMHGHüLSURL]YRGLVXJODVQL
0RWRULVHULMH
('56('5(
XL]YHGEL
*'
.DWHJRULMD
*
'
=QDN
,,*([H,,%7*E
,,*([H,,&7*E
,,*([H,,%7*E
,,*([H,,&7*E
,,'([WE,,,&7ƒ&'E
,,'([WE,,,&7ƒ&'E
SUHPD
$WH[VPMHUQLFD
(=
SULPMHQMLYHKDUPRQL]LUDQHQRUPH
(1
(1
(1
(1
!
"
!
#$
!
"$
3054888203
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
165
Izjava o suglasju
Motori na naizmeničnu struju EDR.71 – EDR.225 u kategoriji 3G i 3D
12
12.2
Motori na naizmeničnu struju EDR.71 – EDR.225 u kategoriji 3G i 3D
6(:(852'5,9(*PE+&R.*
(UQVW%OLFNOH6WUD‰H'%UXFKVDO
L]MDYOMXMHSRGYODVWLWRPRGJRYRUQRãüXGDVXVOLMHGHüLSURL]YRGLVXJODVQL
0RWRULVHULMH
('56('5(
XL]YHGEL
*'
'
.DWHJRULMD
*
'
=QDN
,,*([Q$,,%7*F
,,*([Q$,,&7*F
,,'([WF,,,%7ƒ&'F
,,'([WF,,,%7ƒ&'F
,,'([WF,,,&7ƒ&'F
,,'([WF,,,&7ƒ&'F
SUHPD
$WH[VPMHUQLFD
(=
SULPMHQMLYHKDUPRQL]LUDQHQRUPH
(1
(1
(1
(1
!
"
!
#$
!
"$
3055020939
166
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Izjava o suglasju
Vanjski ventilator VE
12.3
12
Vanjski ventilator VE
EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Confirmity
atex_kategorie.3D_20.10.2003
Produkt:
Fremdlüftungsaggregate IL 3D der Gerätgruppe II, Kategorie 3D
Typ B20-..-..IL/…… bis Typ C60-..-IL/……
WISTRO erklärt die Übereinstimmung des o.a. Produktes mit
Folgenden Richtlinien: 94/9/EG
Angewandte Normen: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014
WISTRO trägt für die Ausstellung dieser EG-Konformitätserklärung die alleinige
Verantwortung. Die Erklärung ist keine Zusicherung im Sinne der Produkthaftung.
Product:
Forced ventilation units IL 3D of group II, category 3D
Typ B20.--.—IL/…… to typ C60-..-.. IL/……
WISTRO herewith declares the conformity of a. m. product with
following directive: 94/9/EC
Applied standards: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014
WISTRO has the sole responsibility for issuing this EC declaration of conformity.
This declaration is not an assurance as defined by product liability.
Langenhagen, 21.10.2003
Geschäftsführer (W.Strohmeyer)
General Manager
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
167
Lista adresa
13
13
Lista adresa
Njemačka
Glavna uprava
Tvornica
Distribucija
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštanskog pretinca
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Tvornica /
Industrijska
područja
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Service
Competence Center
Središnji dio
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sjever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (kod Hannovera)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Istok
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (kod Zwickaua)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Jug
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (kod Münchena)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Zapad
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (kod Düsseldorfa)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service Hotline / pozivi mogući 24 h na dan
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ostale adrese o servisnim postajama u Njemačkoj možete dobiti na upit.
Francuska
168
Tvornica
Distribucija
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Tvornica
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Lista adresa
13
Francuska
Pariz
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ostale adrese o servisnim postajama u Francuskoj možete dobiti na upit.
Alžir
Distribucija
Alžir
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Beč
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bruxelles
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence Center
Industrijska
područja
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Abidjan
SICA
Société industrielle & commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1115 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Argentina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Australija
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Austrija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Belgija
Bjelokosna obala
Distribucija
Bjelorusija
Distribucija
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
169
Lista adresa
13
Brazil
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Sofija
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Prag
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštanskog pretinca
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Kopenhagen
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallinn
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Tvornica
Distribucija
Servis
Bugarska
Distribucija
Češka republika
Distribucija
Čile
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Danska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Egipat
Distribucija
Servis
Estonija
Distribucija
Finska
Gabon
Distribucija
170
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Lista adresa
13
Grčka
Distribucija
Atena
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Glavni Ured
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Hong Kong
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Hrvatska
Distribucija
Servis
Indija
Irska
Distribucija
Servis
Italija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Izrael
Distribucija
Japan
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
171
Lista adresa
13
Južna Afrika
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Cape Town
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Južna Koreja
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Kamerun
Distribucija
Kanada
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Ostale adrese o servisnim postajama u Kanadi možete dobiti na upit.
172
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Lista adresa
13
Kazahstan
Distribucija
Almati
ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан
Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.cn
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Kina
Ostale adrese o servisnim postajama u Kini možete dobiti na upit.
Kolumbija
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Distribucija
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
Jordan
Kuvajt
Saudijska Arabija
Sirija
Beirut
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Litva
Distribucija
Libanon
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
173
Lista adresa
13
Letonija
Distribucija
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Bruxelles
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Budimpešta
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Mohammedia
SEW EURODRIVE SARL
Z.I. Sud Ouest - Lot 28
2ème étage
Mohammedia 28810
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Luksemburg
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Mađarska
Distribucija
Servis
Malezija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Maroko
Distribucija
Servis
Meksiko
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Nizozemska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Norveška
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Novi Zeland
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
174
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Lista adresa
13
Pakistan
Karachi
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Servis
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bukurešt
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Petrograd
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Jugoistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Sjeveroistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Srednjezapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Jugozapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Distribucija
Peru
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Poljska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Portugal
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Rumunjska
Distribucija
Servis
Rusija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
SAD
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
175
Lista adresa
13
SAD
Zapadna regija
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Ostale adrese o servisnim postajama u SAD-u možete dobiti na upit.
Senegal
Distribucija
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Singapur
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Beograd
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Singapur
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Slovačka
Distribucija
Slovenija
Distribucija
Servis
Srbija
Distribucija
Švicarska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Španjolska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
176
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Lista adresa
13
Švedska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Istambul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak
No:401
TR - 41480 Gebze, Instanbul
Tel. +90 262 999 1000
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
Normanton
West Yorkshire
WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Tajland
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tunis
Distribucija
Turska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Ujedinjeni Arapski Emirati
Distribucija
Servis
Ukrajina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Velika Britanija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Drive Service Hotline / pozivi mogući 24 h na dan
Tel. 01924 896911
Valencia
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Venezuela
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
177
Lista adresa
13
Vijetnam
Distribucija
Karachi
Hanoi
178
Sve djelatnosti osim luka, rudarstva i
offshore-a:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
[email protected]
khanh-n[email protected]
Luke, rudarstvo i offshore:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
[email protected]
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
[email protected]
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Kazalo
Kazalo
A
AG7. ....................................................................56
AH7. ....................................................................56
Aksijalna sila, dopuštena ..................................126
Alternative priključivanja .....................................19
AS7. ....................................................................56
ATEX-ozaka ......................................................150
B
BE05 – BE2 ......................................................111
BE1 – BE11 ......................................................112
BE20 .................................................................113
BE30-BE32 .......................................................114
Blokada povratnog hoda RS ...............................90
podmazivanje ...............................................92
Brtve ...................................................................43
C
Cevaste kabelske stopice ...................................48
CE-oznaka ........................................................150
Č
Čišćenje ..............................................................94
Čvrsta žica, priključak .........................................49
D
Davač ..................................................................19
AG7. .............................................................56
AH7. .............................................................56
AS7. ..............................................................56
demontaža ....................................................96
EG7. .............................................................56
EH7. .............................................................56
ES7. ..............................................................56
priključak ......................................................57
priključna spojna shema .............................158
tehnički podatci ...........................................147
ugrađivanje vanjskog davača .......................27
Demontaža inkrementalnog davača ....96, 98, 100
Demontirajte davač
EV..-, AV..- i XV.. ........................................100
Demontirajte davač apsolutne vrijednosti .........100
Demontirajte inkrementalni davač
EV..-, AV..- i XV.. ........................................100
Demontirajte posebni davač .............................100
Dinamični pogon .................................................42
Dodatna oprema .................................................53
pregled .........................................................18
Dodatne izvedbe ................................................ 19
mehanika ..................................................... 34
Dogradni davač .................................................. 56
Dovod rashladnog zraka .................................... 26
Drugi važeći dokumenti ...................................... 10
Dugotrajno skladištenje ...................................... 23
E
EG7. ................................................................... 56
EH7. ................................................................... 56
Električna instalacija .......................................... 37
Električni priključak ............................................ 11
Elektromagnetska podnošljivost ............39, 64, 68
Elektrostatičko punjenje ..................................... 34
Equipment Protection Level (EPL) ..................... 20
ES7. ................................................................... 56
F
Filtar na izlazu .................................................... 73
G
Grijanje ............................................................... 58
Grijanje u stanju mirovanja .......................... 43, 58
Grijna traka ........................................................ 58
H
Habanje .............................................................. 95
I
Impulsni napon ................................................... 60
Instalacija
mehanička ................................................... 22
Instalacijske odredbe ......................................... 37
Intervali za provjeravanje i održavanje ............... 95
Izjava o suglasju ........................................ 44, 164
Izjednačavanje potencijala ................................. 38
Izolacijski otpor .................................................. 23
Izvedbe pogona ................................................. 18
Izveštaj provjere ................................................. 93
K
Kabelske uvodnice ............................................. 37
Karakteristična granična linija ............................ 70
Kategorija 2 ........................................................ 61
siguran režim rada motora ........................... 62
Kategorija 2GD i 3GD ........................................ 44
motorna zaštitna sklopka ............................. 45
osjetnik temperature (TF) ............................ 45
temperatura površine ................................... 44
temperaturni razredi .................................... 44
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
179
Kazalo
Kategorija 3
siguran režim rada motora ...........................65
Kategorija 3GD
osjetnik temperature (TF) .............................45
priključivanje vanjskog ventilatora ................56
KCC Redna stezaljka ..........................................51
Kočni ispravljač ...................................................52
Kočni momenti ......................................... 134, 135
Kočnica
BE05 – BE2 ................................................111
BE1 – BE11 ................................................112
BE20 ...........................................................113
BE30 – BE32 ..............................................114
BE.. .............................................................141
kočni momenti ............................................135
radni zračni raspor ......................................135
rasklopni rad ...............................................135
Konstrukcija
EDR.160 – EDR.180 ........................... 14, 103
EDR.160 – EDR.225 s BE ..........................109
EDR.71 – EDR.132 ............................. 13, 102
EDR.71 – EDR.80 s BE ..............................107
kočnog motora ...........................107, 108, 109
motor ......................13, 14, 15, 102, 103, 104
Konstrukcija kočnog motora
EDR.160 – EDR.225 ..................................109
EDR.71 – EDR.80 ......................................107
EDR.90 – EDR.132 ....................................108
Konstrukcija motora ............................................12
Kontrukcija
EDR.200 – EDR.225 ........................... 15, 104
EDR.90 – EDR.132 s BE ............................108
Kraj vratila, drugi .......................................... 35, 36
KTY84-130 ..........................................................54
L
Lakiranje ...................................................... 34, 94
Letvica s priključcima za vučnu oprugu ..............30
Ležajevi motora ...................................................95
M
Međukružni napon ..............................................61
Mehanička instalacija ..........................................22
Mehaničke dogradnje ..........................................18
Mjerenje otpora kočnice ....................................139
Mjerenje temperature PT100 ..............................55
Momenti pritezanja priključnih kutija ...................34
Montaža
naprave za dogradnju davača XH.A .............29
naprave za dogradnju davača XV.A .............28
180
Montaža XH.A .................................................... 29
Montaža XV.A .................................................... 28
Montaža, rukovanje ............................................ 22
Montažne
tolerancije .................................................... 27
Motor
dugotrajno skladištenje ................................ 23
kategorija 2GD i 3GD .................................. 44
priključivanje preko redne stezaljke ............. 51
Motori s reduktorom ..................................... 64, 68
Motori zaštićeni od eksplozije ............................ 19
Motorna zaštitna sklopka ................................... 46
kategorija 2G, 2D i 2GD .............................. 45
MOVITRAC® B ................................................... 64
Mrežni filtar ........................................................ 73
Mrežni napon ..................................................... 73
N
Nadzor ............................................................... 45
Namjenska uporaba ............................................. 9
Napomena o autorskom pravu ............................. 7
Napomene
oznaka u dokumentaciji ................................. 6
Napomene za projektiranje
aksijalna sila .............................................. 126
okomite sile ................................................ 126
Naprava za dogradnju ........................................ 28
XV.A .......................................................... 100
Naprava za dogradnju davača ........................... 28
Navođenje kočnice ....................................... 38, 52
Navojni provrti .................................................... 37
Niskonaponska oprema ..................................... 37
O
Održavanje ......................................................... 93
Okomite sile, dopuštene .................................. 126
Okrenite
priključnu kutiju ............................................ 30
Onečišćenje okoliša ........................................... 43
Opcije ................................................................. 18
Opće sigurnosne napomene ................................ 8
Opreme, dodatak ......................................... 18, 53
Osjetnik temperature KTY84-130 ...................... 54
Osjetnik temperature TF .................................... 53
kategorija 2GD i 3GD .................................. 45
Osjetnik temperature / mjerenje temperature ..... 18
Osovinska brtvila ................................................ 93
Otpori ............................................................... 138
Oznaka, tipska pločica ..................................... 150
Ožičenje ............................................................. 39
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Kazalo
P
Pare ....................................................................43
PE-priključak .......................................................50
Plinovi .................................................................43
Ploča s priključcima ............................................48
Poboljšavanje uzemljenja ...................................39
Podesite radni zračni raspor
BE05 – BE32 ..............................................115
Podešavanje parametara
pretvarač za kategoriju 2GD .........................83
pretvarač za kategoriju 3 ..............................88
Podmazivanje ležajeva .......................................95
Područje niske temperature ................................94
Pogonske smetnje ............................................151
Pogonske struje ................................................136
Pogonski elementi, zatezanje .............................27
Pokazatelji opasnosti u sigurnosnim
napomenama ........................................................6
Pokrov .......................................................... 35, 36
Pomoćne stezaljke, raspored ............................159
Ponovno puštanje u pogon .................................93
Popravke .............................................................93
Posebna konstrukcija ..........................................22
Posebnosti pri dinamičnom pogonu ....................42
Postavljanje .................................................. 10, 25
motora ..........................................................25
u vlažnim prostorijama ili na otvorenom .......26
Povratno napajanje .............................................61
Prašine ................................................................43
Pretvarač frekvencije ................................... 60, 61
kombinacije za kategoriju 2GD .....................63
kombinacije za kategoriju 3GD .....................66
podešavanje parametara
za kategoriju 2GD ............................83
podešavanje parametara za kategoriju 3 .....88
režim rada ....................................................60
Priključak
davač ............................................................57
motor ............................................................47
napomene ....................................................47
PE .................................................................50
spojna shema ...............................................47
Priključivanje kočnica ..........................................52
Priključivanje motora ...........................................47
ploča s priključcima ......................................48
preko serijske stezaljke ................................51
redna stezaljka KCC .....................................51
Priključna kutija
s letvicom s priključcima za vučnu oprugu .. 30
s pločom s priključcima i okvirom
za zaštitu od zakretanja .................. 32
Priključne kutije
momenti pritezanja ...................................... 34
Priključne letvice, raspored .............................. 159
Priključni
kabel ............................................................ 95
Pripremni radovi za održavanje motora
i kočnica ............................................................. 96
Projektiranje ....................................................... 72
Promjena smjera blokade .................................. 90
Promjenite kočni moment
BE05 – BE32 ............................................. 119
Provjeravanje ..................................................... 93
Provjeravanje kočnog motora
EDR.71 – EDR.225 ................................... 110
Provjeravanje motora
EDR.71 – EDR.225 ................................... 105
Prozračivanje ..................................................... 19
Prstenasta kabelska stopica, priključak ............. 49
PT100 ................................................................ 55
R
Rad s pretvaračem frekvencije ........................... 39
Radni zračni raspor .......................................... 135
Rasklopna energija .......................................... 135
Rasklopni rad kočnice BE ................................ 141
Raspored priključnih letvica ............................. 159
Rastavni transformator ....................................... 23
Ravna udubljenja ............................................... 38
Razred čvrstoće, vijci ......................................... 94
Redna stezaljka ................................................. 51
KCC ............................................................. 51
Redoslijed motor-pretvarač
kategorija 2GD ............................................. 63
kategorija 3GD ............................................. 66
Redoslijed pretvarača
kategorija 2GD ............................................. 63
kategorija 3GD ............................................. 66
Remenice ........................................................... 26
Rezervni dijelovi ................................................. 94
Režim rada na pretvaraču frekvencije .......... 39, 60
RS ...................................................................... 90
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
181
Kazalo
S
Servisna služba .................................................155
Siguran režim rada
motori kategorije 2 ........................................62
motori kategorije 3 ........................................65
Sigurnosne napomene ..........................................8
koje se odnose na odlomak struktura .............6
namjenska uporaba ........................................9
oznaka u dokumentaciji ..................................6
transport .......................................................10
umetnutih sigurnosnih napomena ..................6
Sigurnosne napomene koje se tiču odlomka ........6
Sigurnosni naputci
električni priključak .......................................11
pogon ...........................................................11
postavljanje ..................................................10
Sinhroni davač šupljih vratila ..............................29
Skladištenje, dugotrajno ......................................23
Slučaj primjene projektiranja
osobiti ...........................................................71
tipičan ...........................................................69
Smetnje na kočnici ............................................154
Smetnje na motoru ............................................152
Smetnje pri pogonu s pretvaračem frekvencije ..155
Smjer obrtanja motora ........................................91
Spajanje u trokut
C13 .............................................................157
R13 .............................................................156
Spajanje u zvijezdu
C13 .............................................................157
R13 .............................................................156
Spojna shema ............................................ 47, 156
davač ..........................................................158
spajanje u trokut .........................................156
spajanje u trokut C13 .................................157
spajanje u zvijezdu C13 .............................157
spajanje u zvijezdu R13 .............................156
Stavljanje u pogon ..............................................81
Stezni napon ................................................ 69, 71
Stezni napon motora
obračunavanje ..............................................72
Sušenje, motor ....................................................23
182
T
Tabela maziva .................................................. 146
Tehnički podatci ............................................... 126
davač apsolutne vrijednosti ....................... 148
davač apsolutne vrijednosti SSI ................ 147
inkrementalni sinkroni davač
s punim vratilom ........................... 149
inkrementalni sinkroni davač
s razupornim vratilom ................... 147
inkrementalni sinkroni davač
s utičnim vratilom .......................... 147
naprava za dogradnju ................................ 149
Temperatura ...................................................... 43
Temperatura površine
kategorija 2GD i 3GD .................................. 44
Temperaturni razred
kategorija 2GD i 3GD .................................. 44
Termička zaštita motora
kategorija 2GD ............................................. 64
kategorija 3GD ............................................. 68
Termistorski osjetnik temperature
kategorija 2GD i 3GD .................................. 45
TF ....................................................................... 53
Tipovi valjnih ležajeva ...................................... 145
Tipska oznaka .................................................... 17
mjerenje temperature .................................. 18
Tipska oznaka EDR
davač ........................................................... 19
izvedbe pogona ........................................... 18
mehaničke dogradnje .................................. 18
motori zaštićeni od eksplozije ...................... 19
osjetnik temperature /
mjerenje temperature ..................... 18
ostale dodatne izvedbe ................................ 19
prozračivanje ............................................... 19
prozvodna serija motora .............................. 18
varijante priključivanja ................................. 19
Tipska pločica .................................................... 16
oznaka ....................................................... 150
Tipska točka ....................................................... 79
Tolerancije kod montažnih radova ..................... 27
Transport ............................................................ 10
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
Kazalo
U
Učestalost održavanja .........................................95
Učestalost provjeravanja .....................................95
Ugrađivanje vanjskog davača .............................27
Uklopni kontakti ............................................ 37, 81
Umetnute sigurnosne napomene ..........................6
Uređaj za zaštitu motora .....................................38
Uvjeti okolice .......................................................43
okolna temperatura ......................................43
štetno zračenje .............................................43
Uzemljenje ..........................................................39
Zaštitni vodič ...................................................... 39
Zbrinjavanje otpada ......................................... 155
V
Vanjski ventilator
područje primjene napona ..........................161
priključivanje u kategoriju 3GD .....................56
spojna shema .............................................160
uputa za uporabu i održavanje WISTRO ....162
Vanjski ventilator V .............................................56
Vanjski ventilator VE ...........................................56
montaža ......................................................101
VE vanjski ventilator, spojna shema .................160
VE, vanjski ventilator ...........................................56
VIK-oznaka .......................................................150
Visina postavljanja ..............................................43
Vrsta zaštite ........................................................94
Vrsta zaštite od paljenja ......................................20
Vrste priključka motora .......................................47
Vrste režima rada ................................................59
W
WISTRO vanjski ventilator ................................162
Z
Zamjena kočnica
EDR.71 – EDR.80 ......................................123
EDR.90 – EDR.225 ....................................124
Zamjena kočnih opruga
BE05 – BE32 ..............................................119
Zamjena nosača magneta
BE05 – BE32 ..............................................121
Zamjena nosača obloge
BE05 – BE32 ..............................................117
Zaštita motora ................................. 44, 45, 64, 68
motorna zaštitna sklopka ..............................45
Zaštita od eksplozije, oznaka ..............................20
Zaštita od korozije KS .........................................95
Zaštitna pokrivka .................................................36
Zaštitni krov .........................................................26
Zaštitni uređaj .....................................................46
Uputa za uporabu – Motori na naizmjeničnu struju s zaštitom od eksplozije EDR.71 – 225
183
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
17 188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content