close

Enter

Log in using OpenID

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and

embedDownload
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okoliša
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Physical Planning and
Environmental Protection
Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona
Sarajevo za 2014. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša “Projektiprogrami iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša” sa uslovima, kriterijima i
postupkom dodjele sredstava, broj 02-05-25262-7/14 od 25.09.2014. godine, ministar prostornog
uređenja i zaštite okoliša, raspisuje:
JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu na
poziciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša “Projekti – programi iz
namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša“
I
Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava prema Odluci o
usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu u
ukupnom iznosu od 1.200. 000,00 KM.
1. Sufinansiranje projekata i programa na zaštiti zraka - sredstva u iznosu do
500.000,00 KM
Cilj: Upravljanje kvalitetom zraka, ograničenje emisije i unapređenje korištenja energije
Programske aktivnosti:
Provedba Akcionog plana za smanjenje emisije čestičnih tvari u zrak na području Kantona
Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", 16/13), a posebno:
• podrška za servisiranje i održavanje energetskih postrojenja – posebno opreme od koje
zavise emisije u zrak;
• poboljšanje energijske efikasnosti zamjenom goriva u kotlovnicama i prelazom na gorivo
kojim se smanjuje emisija zagađujućih materija u zrak;
• smanjenje štetnih emisija iz saobraćaja (poticanje čistih oblika prevoza, poboljšanje
kontrole i mjerenje izduvnih gasova na saobraćajnicama);
• poboljšanje energijske efikasnosti u javnim institucijama;
• uvođenje čistije proizvodnje u industriji, s ciljem smanjenja zagađenja zraka.
2. Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom – sredstva u iznosu do
300.000,00 KM
Cilj: Uspostava integralnog sistema upravljanja otpadom
web: http://mpz.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Programske aktivnosti u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom Federacije BiH i
Federalnim planom upravljanja otpadom, a koji se odnose na:
• pripremu opštinskih planova upravljanja komunalnim otpadom;
• proširenje područja organizovanog prikupljanja komunalnog otpada;
• povećanje stepena reciklaže otpada;
• poboljšanje selektiranja otpada;
• saniranje površina na kojima se nalaze divlje deponije;
• podršku u zbrinjavanju opasnog otpada, ukoliko ugrožava ljudsko zdravlje, te biljni i
životinjski svijet.
3. Sufinansiranje projekata i programa zaštite prirode - sredstva u iznosu do 200.000,00
KM
Cilj: Poboljšanje upravljanja i zaštita prirodnih vrijednosti
Programske aktivnosti:
• inventarizacija, uspostava registra i sanacija registrovanih staništa ambrozije u Kantonu
Sarajevo;
• podrška izgradnji infrastrukture u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo;
• podrška realizaciji projekata zaštite voda, uključujući i infrastrukturu za prikupljanje i
tretman otpadnih voda.
4. Sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša naučno –
istraživačkih organizacija, visokoškolskih institucija i nevladinih organizacija – sredstva
u iznosu do 200.000,00 KM.
Cilj: Istraživanje u području zaštite okoliša i jačanje javne svijesti
Programske aktivnosti:
• zaštita, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla, vode;
• očuvanje biološke i pejsažne raznovrsnosti;
• korištenje, izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada;
• unapređivanje ekološke svijesti javnosti organizovanjem edukacijskih i informacijskih
aktivnosti iz područja zaštite okoliša.
II
Pravo učešća
Pravo učešća na Javnom pozivu ostvaruju sva pravna i fizička lica, naučno – istraživačke
organizacije, visokoškolske institucije i nevladine organizacije, koje imaju sjedište, obavljaju
djelatnost i implementiraju projekte na području Kantona Sarajevo, pod kojima se
podrazumijevaju i organi i tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave.
Uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci prijava:
•
da podnesu prijavu, u skladu sa objavljenim Javnim pozivom,
web: http://mpz.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
•
•
•
•
da imaju vlastito učešće najmanje 20% u odnosu na visinu traženih sredstava (pod
vlastitim učešćem podrazumijevaju se novčana sredstva korisnika, osnovna sredstva
pribavljena radi realizacije ulaganja, kreditna sredstva drugih finansijskih institucija
namijenjena ulaganju, te ulog drugih pravnih i fizičkih osoba vezan za ulaganje),
da jasno preciziraju vrstu projekta/programa, vrstu radova, roba, usluga, koje će se
finansirati predloženim projektom/programom, u obrascu za prijavu (ukoliko je uslov za
realizaciju sredstava izrađen poseban projekat ili projektni zadatak, iste dostaviti uz
prijavne obrasce),
da prije zaključivanja ugovora obezbijede odgovarajuću garanciju/mjenicu za odobrena
sredstva (preko 50.000,00 KM),
da zadovoljavaju i druge uslove utvrđene Javnim pozivom.
III
Neophodna dokumentacija
Sredstva iz Javnog poziva dodjeljuju se na osnovu prijave projekta/programa korisnika i
obavezne dokumentacije, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju bližih uslova za provođenje
Javnog poziva, odlučivanje o izboru korisnika sredstava i praćenje namjenskog korištenja
sredstava, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša.
Obrasci za prijavu projekta – programa, finansijskog pregleda projekta – programa i obavezna
dokumentacija, trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu iz prijavnog obrasca i poslani u A4
formatu koverte.
Obrasci su dostupni na službenoj web strani Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša,
http://mpz.ks.gov.ba.
Prijava u cjelosti mora biti dostavljena u printanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji,
sa označenim i ovjerenim stranicama od strane odgovornog lica.
Obavezna dokumentacija mora sadržavati:
1) Popunjen obrazac za prijavu projekta – programa na Javni poziv;
2) Popunjene obrasce finansijskog pregleda projekta/programa;
3) Ovjerenu izjavu o namjenskom trošenju sredstava (ovjerena kod javnog bilježnika/notara
ili nadležnog upravnog organa);
4) Ovjerenu izjavu o visini prihoda, s kojima će aplikant učestvovati u sufinansiranju
realizacije dijela projekta – programa, koji predlaže za zajedničko finansiranje sa
Ministarstvom (ovjerena kod javnog bilježnika/notara ili nadležnog upravnog organa);
5) Ovjerena izjava da će se pribavljanje usluga, roba i radova izvršiti u skladu sa Zakonom o
javnim nabavkama (osim naučno – istraživačkih organizacija, visokoškolskih institucija i
nevladinih organizacija iz tačke 4. Poglavlja I ovog Javnog poziva);
web: http://mpz.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
6) Ovjerenu izjavu korisnika da je spreman obezbijediti instrument osiguranja u skladu sa
zaključenim ugovorom;
7) Dokaz o registraciji aplikanta kod nadležnog organa, izuzev jedinica lokalne samouprave
(npr. aktuelni izvod iz sudskog registra ili nadležnog organa uprave);
8) Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj i PDV broj, a ukoliko aplikant nije PDV
obveznik, dostaviti uvjerenje);
9) Uvjerenje da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određen aranžman s
povjeriocem, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji
koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima
Federacije BiH i Kantona Sarajevo (uvjerenje se odnosi na privredne subjekte);
10) Uvjerenje da nije predmet postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za
prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aranžmana sa povjeriocima, ili bilo kojeg
sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima Federacije BiH i Kantona
Sarajevo (uvjerenje se odnosi na privredne subjekte);
11) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležnih organa – poreske uprave i
uprave za indirektno oporezivanje;
12) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO;
13) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju;
14) Projektni zadatak – ako je u pitanju izrada projektne dokumentacije, studija, planova i
programa, ili ukoliko su u pitanju radovi – ovjerena izjava da je pripremljena projektna
dokumentacija, ili ukoliko su u pitanju radovi/robe – ovjeren predmjer radova, odnosno
specifikacija opreme, ili ukoliko su u pitanju projektovanje i radovi – obavezno priložiti
projektni zadatak, te ovjerenu izjavu aplikanta da će prije otpočinjanja radova
Ministarstvu dostaviti ovjeren projekat, zajedno sa pribavljenim saglasnostima i
dozvolama;
IV
Vrednovanje projekata/programa
Vrednovanje i rangiranje projekata – programa pristiglih na Javni poziv vršiće posebna komisija
Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša.
Komisija razmatra prijave i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu Javnog poziva, cijeni
ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik sa obrazloženom ocjenom i prijedlogom
dostavlja ministru, koji donosi konačnu Odluku o korisnicima sredstava.
Odluka o izboru korisnika sredstava biće objavljena na web strani Ministarstva prostornog
uređenja i zaštite okoliša http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i
„Oslobođenje“.
web: http://mpz.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatna objašnjenja, kao i pravo odbijanja
pristiglih prijava bez posebnog obrazloženja.
Sa odabranim korisnikom sredstava zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama,
kojim će se, između ostalog, regulisati i praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava.
Za vrednovanje i rangiranje projekata – programa pristiglih na Javni proziv koristit će se
slijedeći kriteriji:
• usklađenost sa federalnim strateškim i kantonalnim planskim dokumentima iz oblasti
zaštite okoliša,
• pripremljenost projekata, programa i sličnih aktivnosti,
• jasan i provodiv program, mjerljivi i očekivani rezultati,
• zadovoljavajući odnos predviđenih troškova i očekivanih rezultata,
• visina vlastitog finansijskog učešća korisnika sredstava.
V
Opće odredbe
Prijava za učestvovanje s obaveznom pratećom dokumentacijom, dostavlja se lično ili putem
pošte na adresu:
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71. 000 Sarajevo,
u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“
Javni poziv objavljuje se na web strani Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša
http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobođenje“.
Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 30 dana računajući od narednog dana od posljednjeg
objavljivanja.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, podnesene nakon roka i utvrđene forme, neće se
razmatrati.
Podnosilac prijave može konkurisati sa više projekata – programa, s tim da za svaki projekat –
program podnese posebnu prijavu, ali se mogu odobriti sredstva samo za jedan projekat/program
u sklopu Javnog poziva. Ukoliko jedna koverta sadrži više projekata – programa, prijava se
odbacuje.
Sredstva se odobravaju korisnicima za projekte/programe čija realizacija ne traje duže od 12
mjeseci.
web: http://mpz.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta – programa, kao dokazi o
ispunjavanju uslova iz Javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri
mjeseca.
Dokumenti koji se šalju na Javni poziv, ne vraćaju se podnosiocu prijave.
Ministarstvo ne snosi nikakve troškove podnosioca prijave, nastale sačinjavanjem i predajom
prijave, a podnosilac prijave nema pravo na naknadu bilo kakvih troškova po osnovu učešća na
Javnom pozivu.
Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem
telefona 033 562-019 ili na e-mail: [email protected]
MINISTAR
Zlatko Petrović, dipl. pravnik
web: http://mpz.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content