close

Enter

Log in using OpenID

D&O policy wording for Croatia [HR/EN]

embedDownload
UVJETI ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY INSURANCE
UPRAVA I DIREKTORA
TERMS & CONDITIONS
U zamjenu za plaćanje premije osiguratelj
In consideration of the payment of premium the
pruža osigurateljno pokriće u skladu s uvjetima
insurer agrees to provide insurance in accordan-
ove police.
ce with the terms of this policy.
odjeljak 1. opseg pokrića
section 1. scope of cover
1.1] članovi uprave i direktori [»pokriće a«]
1.1] directors & officers [»coverage a«]
osiguratelj će isplatiti osiguraniku ili u ime
the insurer will pay to or on behalf of an insured
osiguranika štetu koja proizlazi iz odštetnog
person any loss arising from any claim first made
zahtjeva koji je podnesen protiv njega za vrijeme
against them during the policy period or disco-
razdoblja osiguranja ili roka za otkriće šte-
very period if applicable, where the company has
te, ako osiguranik nije primio naknadu štete od
not indemnified the insured person in respect of
društva.
such loss.
1.2] Regresni zahtjev DRUŠTVA [»Pokriće B«]
1.2] COMPANY Reimbursement [»Coverage B«]
OSIGURATELJ će isplatiti DRUŠTVU ili u ime DRUŠTVA
The INSURER will pay to or on behalf of the COM-
ŠTETU koja proizlazi iz ODŠTETNOG ZAHTJEVA prema
PANY any LOSS arising from any CLAIM first made
OSIGURANOJ OSOBI postavljenog za vrijeme RAZ-
against an INSURED PERSON during the POLICY PE-
DOBLJA OSIGURANJA ili ROKA ZA OTKRIĆE ŠTETE, u
RIOD or DISCOVERY PERIOD if applicable, to the ex-
mjeri u kojoj je DRUŠTVO nadoknadilo štetu OSIGU-
tent to which the COMPANY has indemnified such
RANOJ OSOBI.
INSURED PERSON in respect of such LOSS.
1.3] NEIZVRŠNI DIREKTORI
1.3] NON-EXECUTIVE DIRECTORS
OSIGURATELJ će isplatiti NEIZVRŠNOM DIREKTORU ili
The INSURER will pay to or on behalf of a NON-EXE-
u njegovo ime ŠTETU koja proizlazi iz ODŠTETNOG
CUTIVE DIRECTOR any LOSS arising from any CLAIM
ZAHTJEVA postavljenog prema NEIZVRŠNOM DIREK-
first made against them during the POLICY PERIOD
TORU za vrijeme RAZDOBLJA OSIGURANJA ili ROKA
or DISCOVERY PERIOD if applicable, up to the PRO-
ZA OTKRIĆE ŠTETE, do DODATNOG IZNOSA OSIGU-
TECTED EXCESS AMOUNT but only after the exhaus-
RANJA navedenog u točki 5. Plana police, ali tek
tion of the LIMIT OF LIABILITY and all other applica-
nakon što se iscrpi ugovoren IZNOS OSIGURANJA
ble Directors and Officers or other indemnification
i svi ostali primjenjivi IZNOSI OSIGURANJA i ostala
for LOSS available.
dostupna obeštećenja.
1.4] O
DŠTETNI ZAHTJEVI IMATELJA VRI JEDNOSNICA
premaDRUŠTVU [»Pokriće C«]
1.4] S ECURITIES CLAIMS against the COMPANY
[»Coverage C«]
OSIGURATELJ će isplatiti DRUŠTVU ili u ime DRUŠTVA
The INSURER will pay to or on behalf of the COMPA-
ŠTETU koja proizlazi iz ODŠTETNOG ZAHTJEVA IMA-
NY any LOSS arising from a SECURITIES CLAIM first
TELJA VRI JEDNOSNICA postavljenog prema DRUŠT-
made against such COMPANY during the POLICY PE-
VU za vrijeme RAZDOBLJA OSIGURANJA ili ROKA ZA
RIOD or DISCOVERY PERIOD if applicable.
OTKRIĆE ŠTETE.
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 2 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 3 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 4 von 27
»» takav plasman, objava ili uvrštenje se ne provodi na »» such offering, placement or listing is not made witpodručju Sjedinjenih Američkih Država [uključujući
hin the United States of America [including private
plasmane prema pravilu 144a, ADR i GDRs] i
placements according to rule 144a, ADRs and
GDRs] and
»» ukupna vrijednost takvih plasmana, objava ili uvrš- »» the total value of such offering, placement or listing
tenja ne prelazi prag nove ponude VRI JEDNOSNICA
is not exceeding the offering of SECURITIES Th-
kako je navedeni u Točki 8 Plana police.
reshold as specified in Item 8 of the Schedule.
2.8] IZRUČENJE I DRUGI POSTUPCI
2.8] EXTRADITION AND OTHER PROCEEDINGS
OSIGURATELJ će platiti svakoj OSIGURANOJ OSOBI ili
The INSURER shall pay to or on behalf of each
u njeno ime TROŠKOVE POPRAVLJANJA UGLEDA us-
INSURED PERSON IMAGE REPAIR COSTS due to a
lijed ODŠTETNOG ZAHTJEVA pokrivenog poglavljem
CLAIM covered under section 1.
1. Podlimit za ovo pokriće je iznos naveden u
The sublimit for this cover is the amount specified
Točki 4.1 Plana police [TROŠKOVI POPRAVLJANJA
in Item 4.1 of the Schedule [IMAGE REPAIR COSTS].
UGLEDA].
2.9] TROŠKOVI PO ZAHTJEVU REGULATORA
2.9] REGULATORY CRISIS RESPONSE COSTS
OSIGURATELJ će platiti, kao dio IZNOSA OSIGURANJA,
The INSURER will pay, as part of the LIMIT OF LIABI-
ali do podlimita navedenog u Točki 4.1 [TROŠKOVI
LITY up to the sublimit specified in Item 4.1 [REGU-
PO ZAHTJEVU REGULATORA] Plana police, TROŠKOVE
LATORY CRISIS RESPONSE COSTS] of the Schedule,
PO ZAHTJEVU REGULATORA koji su nastali od strane
for REGULATORY CRISIS RESPONSE COSTS incurred
ODZIVNOG REGULATORNOG TIMA, ali samo u vezi sa
through the REGULATORY RESPONSE TEAM only in
TROŠKOVIMA PO ZAHTJEVU REGULATORA koji ne ula-
response to a CRITICAL REGULATORY EVENT that
ze u definiciju ODŠTETNOG ZAHTJEVA.
does not fall within the definition of CLAIM.
2.10] IZRUČENJE I DRUGI POSTUPCI
2.10] EXTRADITION AND OTHER PROCEEDINGS
Povrh IZNOSA OSIGURANJA, OSIGURATELJ će pla-
In addition to the LIMIT OF LIABILITY, the INSURER
titi svakoj OSIGURANOJ OSOBI ili u njeno ime, ali
will pay to or on behalf of each INSURED PER-
do DODATNOG IZNOSA OSIGURANJA ZA TROŠKOVE
SON, up to the COUNSELLING SERVICE EXTENSION
SAVJETOVANJA, sve razumne naknade, troškove
AMOUNT all reasonable fees, costs and expenses
i izdatke ovlaštenog psihijatra, psihologa ili sa-
of an accredited psychiatrist, psychologist or
vjetnika izabranog od strane OSIGURANE OSOBE
counsellor chosen by the INSURED PERSON at his/
uz prethodnu pismenu suglasnost OSIGURATELJA,
her own discretion with the prior written consent
koja će biti dana u razumnom roku i bez odgađan-
of the INSURER, not to be unreasonable withheld
ja, da bi se liječio stres, tjeskoba ili slično klinič-
or delayed, to treat stress, anxiety or such si-
ko stanje koje je posljedica ODŠTETNOG ZAHTJEVA
milar medical conditions resulting from a CLAIM
protiv takve OSIGURANE OSOBE koja osobno mora
against, compelling attendance by, such INSURED
prisustvovati liječenju. Pokriće temeljem ovog
PERSON. The cover provided by this extension is
proširenja pruža se povrh, a ne kao dio, IZNOSA
in addition to, and not part of, the LIMIT OF LIABI-
OSIGURANJA i primjenjuje se povrh bilo kojeg dru-
LITY and applies excess over any other insurance
gog osiguranja koje pruža slično pokriće i odštete
providing similar cover and indemnification avai-
dostupne iz bilo kojeg drugog izvora.
lable from any other source.
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 5 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 6 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 7 von 27
3.8] ROK ZA OTKRIĆE ŠTETE
3.8] DISCOVERY PERIOD
Period od 60 mjeseci nakon isteka RAZDOBLJA
The period of 60 months after the expiry date of
OSIGURANJA, tijekom kojeg se OSIGURATELJU može
the POLICY PERIOD, during which written notice
dostaviti pisana obavijest o ODŠTETNOM ZAHTJEVU
may be given to the INSURER of a CLAIM first
koji je postavljen unutar ROKA ZA OTKRIĆE ŠTETE u
made during the DISCOVERY PERIOD in respect of
vezi s PROTUPRAVNIM RADNJAMA počinjenim prije
WRONGFUL ACTS committed during the POLICY PE-
datuma isteka RAZDOBLJA OSIGURANJA.
RIOD.
3.9] IZRUČENJE I DRUGI POSTUPCI
3.9] EXTRADITION AND OTHER PROCEEDINGS
Svi postupci koji dovode do:konfiskacije, obusta-
Any Proceedings leading to:
ve, zamrzavanja vlasništva i/ili tereta na imovini
OSIGURANE OSOBE:
»» privremene ili stalne zabrane OSIGURANOJ OSO- »» a confiscation, suspension, freezing of the owBI u pogledu imenovanja na mjesto odnosno
nership of property, and/or a charge over pro-
obnašanje dužnosti direktora ili člana uprave;
perty of the INSURED PERSON from holding the
office of or performing the function of a Director or Officer;
»» službenog ograničenja slobode OSIGURANE »» a restriction of the INSURED PERSON’s liberty to
OSOBE na kućni pritvor;
a specified domestic residence of an official
detention;
»» deportacije, izručenja ili naloga za uhićenje »» a deportation, extradition or arrest warrant of the
OSIGURANE OSOBE sukladno mjerodavnom kaz-
INSURED PERSON according to the respective cri-
nenom zakonodavstvu uključujući i europski i
minal law regulations including the European and
međunarodni nalog za uhićenje ili sličnu mjeru
international arrest warrant or similar measu-
uključujući žalbu ili zasebni postupak za odba-
res including an appeal or separate proceeding
civanje naloga za izručenje.
to overturn an extradition order.
3.10] FINANCI JSKE INSTITUCI JE
3.10] FINANCIAL INSTITUTION
Svaka banka, klirinška kuća, depozitna institucija,
Any bank, clearing house, depository institution,
investicijska tvrtka, investicijski savjetnik, investi-
investment firm, investment advisor, investment
cijski upravitelj, investicijski fond, uzajamni fond,
manager, investment fund, mutual fund, stock
burzovni broker, hipotekarni broker, kreditna ins-
broker, mortgage broker, credit institute, asset
titucija, upravitelj imovinom, društva za ulaganje
manager, private equity or venture capital com-
u vlasnički ili poduzetnički kapital, [re-] osigurava-
pany, [re-] insurance company or similar entity
juća društva ili sličan subjekt koji podliježe nad-
which is subject to the respective governmental
zoru nadležnog državnog regulatornog tijela.
supervision.
3.11] TROŠKOVI POPRAVLJANJA UGLEDA
3.11] IMAGE REPAIR COSTS
Razumne i nužne naknade i troškovi vanjskog pro-
Reasonable and necessary fees and expenses of
fesionalnog savjetnika za odnose s javnošću koje
outside public relations professional advice in-
je snosila OSIGURANA OSOBA, uz prethodnu pisanu
curred by an INSURED PERSON with the INSURER` s
suglasnost OSIGURATELJA, u svrhu umanjenja štete
prior written consent in order to mitigate damage
ugledu OSIGURANIKA uslijed ODŠTETNOG ZAHTJEVA
to the INSURED` s image due to a covered CLAIM,
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 8 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 9 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 10 von 27
FRANŠIZA. IZNOS OSIGURANJA uključuje naknadu
DEDUCTIBLE. The LIMIT OF LIABILITY is inclusive of
za sve ŠTETE, za sve OSIGURANIKE, za sve ODŠTET-
all LOSS for all INSUREDS for all CLAIMS other than
NE ZAHTJEVE, osim DODATNIH IZNOSA OSIGURANJA
the PROTECTED EXCESS AMOUNT and COUNSELLING
i DODATNIH IZNOSA OSIGURANJA ZA TROŠKOVE SAV-
SERVICE EXTENSION AMOUNT specified in Item 5 of
JETOVANJA navedene u Točki 5. Plana police.
the Schedule.
3.17] ŠTETA
3.17] LOSS
Svaki iznos odštete koji je OSIGURANIK zakonski
Any amounts which an INSURED is legally liable
obvezan platiti po sudskoj presudi, sudskoj nago-
to pay for on the basis of a court decision, court
dbi ili izvansudskoj nagodbi, prethodno odobren
settlement or out-of-court settlement before-
od strane OSIGURATELJA uključujući:
hand approved by the INSURER including:
»» TROŠKOVE OBRANE,
»» TROŠKOVE POPRAVLJANJA UGLEDA,
»» TROŠKOVE PO ZAHTJEVU REGULATORA,
»» DODATNE IZNOSE OSIGURANJA ZA TROŠKOVE
»» DEFENCE COSTS,
»» IMAGE REPAIR COSTS,
»» REGULATORY CRISIS RESPONSE COSTS,
»» COUNSELLING SERVICE EXTENSION AMOUNT
SAVJETOVANJA
Gotov novac i vrijednosni kuponi također se sma-
Cash and tokens of value shall also be considered
traju materijalnom imovinom. ŠTETA ne uključuje:
to be tangible property. LOSS shall not include:
»» plaće i druge povlastice vezane uz zaposlenje, »» remuneration or employment related benefits,
»» kaznene ili egzemplarne štete,
»» punitive or exemplary damages,
»» novčane kazne temeljem kaznenih presuda i »» criminal fines and criminal penalties,
prekršajne kazne koje ne proizlaze iz upravljačke funkcije OSIGURANE OSOBE,
»» poreze, osim u mjeri u kojoj je utvrđena osobna »» taxes other than to the extent that personal
odgovornost OSIGURANE OSOBE po Odjeljku 1.1
liability of an INSURED PERSON under Section
police za neplaćanje korporativnih poreza pre-
1.1 of the Policy for non-payment of corporate
ma pravu jurisdikcije u kojoj je postavljen ODŠ-
taxes is established by law in the jurisdiction
TETNI ZAHTJEV, a DRUŠTVO zbog insolventnosti
in which the CLAIM is made and the COMPANY
nije u mogućnosti obeštetiti OSIGURANU OSOBU,
is unable to indemnify the INSURED PERSON
due to insolvency,
»» svaka druga novčana kazna, uključujući ugo- »» any other monetary penalties including contvorne kazne,
ractual penalties,
»» umnoženi dio višestrukih šteta koje se mogu »» multiplied portion of multiple damages or any
smatrati neosigurljivima prema pravu koje se
amounts which may be deemed uninsurable
primjenjuje na ovu policu ili prema jurisdikciji
under the law applicable to this policy or in the
gdje je podnesen ODŠTETNI ZAHTJEV.
jurisdiction in which the CLAIM is brought other
than in respect of amounts which
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 11 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 12 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 13 von 27
3.26] DODATNI IZNOS OSIGURANJA
3.26] PROTECTED EXCESS AMOUNT
Iznos naveden u Toči 5. Plana police. Ovaj dodatni
The amount specified in Item 5 of the Schedu-
iznos za svakog NEIZVRŠNOG DIREKTORA do ukup-
le. This excess amount for each NON-EXECUTIVE
nog ugovorenog iznosa je dodatni iznos povrh IZ-
DIRECTOR up to the total aggregate amount is in
NOSA OSIGURANJA.
addition to the LIMIT OF LIABILITY.
3.27] TROŠKOVI PO ZAHTJEVU REGULATORA
3.27] REGULATORY CRISIS RESPONSE COSTS
Razumne naknade, troškovi i izdaci ODZIVNOG RE-
Reasonable fees, costs and expenses of the RE-
GULATORNOG TIMA koji su nastali povodom IZVAN-
GULATORY RESPONSE TEAM incurred in responding
REDNOG ZAHTJEVA REGULALTORA.
to a CRITICAL REGULATORY EVENT.
3.28] ODZIVNI REGULATORNI TIM
3.28] REGULATORY RESPONSE TEAM
Svaka osoba ili subjekt kao što je dogovoreno iz-
Any person or entity as agreed between the INSU-
među OSIGURATELJA i UGOVARATELJA OSIGURANJA.
RER and the POLICYHOLDER.
3.29] VRI JEDNOSNICE
3.29] SECURITIES
Obične ili povlaštene dionice ili udjeli ili prava, va-
Common or preferred stock or shares or rights,
ranti ili opcije tih dionica ili udjela, pod uvjetom
warrants or options in such stock or shares provi-
da gore navedeno predstavlja vlasnički udio u
ded that the above represent an ownership inte-
DRUŠTVU ili pravo stjecanja ili raspolaganja takvim
rest in the COMPANY or a right to acquire or dispo-
udjelom ili zapisi, obveznice ili zadužnice DRUŠT-
se of such interest or notes, bonds or debentures
VA pod uvjetom da se takvi instrumenti smatraju
provided that the above represents a debt owed
VRI JEDNOSNICAMA prema pravu bilo koje države.
by the COMPANY to the extent such instruments
would be deemed SECURITIES under the laws of
any country.
3.30] ODŠTETNI ZAHTJEVI IMATELJA VRI JEDNOSNICA 3.30] SECURITIES CLAIMS
Pisani zahtjev, građanski ili kazneni postupak
Written demands, civil or criminal proceedings
protiv OSIGURANIKA za PROTUPRAVNE RADNJE koje
made against an INSURED for a WRONGFUL ACT
predstavlja povredu zakona, podzakonskih akata
alleging a violation of any statutory or common
ili drugih prisilnih propisa koji reguliraju VRIJED-
laws, rules or regulations regulating SECURITIES:
NOSNICE:
»» postavljen ili vođen od strane svake osobe ili »» brought or maintained by any person or entity
subjekta, a proizlazi iz, temelji se na ili se pri-
alleging, arising out of, based upon or attributa-
pisuje kupnji ili prodaji, ponudi ili pozivu na
ble to the purchase or sale, or offer or solicita-
ponudu ili kupnju bilo kakvih VRIJEDNOSNICA
tion of an offer to purchase or sell any SECURI-
društva; ili
TIES of a COMPANY; or
»» postavljen ili vođen od strane imatelja VRIJED- »» brought or maintained by a SECURITY holder of
NOSNICA DRUŠTVA u vezi s interesom imatelja
the COMPANY with respect to such SECURITY hol-
za VRIJEDNOSNICE tog DRUŠTVA; ili
der’s interest in SECURITIES of such COMPANY; or
»» posljedično postavljen ili vođen po nalogu »» brought or maintained derivatively on behalf of a
DRUŠTVA od strane imatelja VRIJEDNOSNICA tog
COMPANY by a SECURITY holder of that COMPANY.
DRUŠTVA.
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 14 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 15 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 16 von 27
4.2] Fondovi
4.2] Trustees
Koji proizlaze iz, temelje se na, ili se mogu pri-
Arising from, based upon or attributable to or
pisati na bilo koji način uzajamnim fondovima,
in any way involving trust fund, pension sche-
mirovinskom sustavu, sustavu dijeljenja profita ili
me, profit-sharing scheme or employee benefits
programu osiguranja zaposleničkih naknada.
scheme.
4.3] Tjelesne ozljede i štete na imovini
4.3] Bodily injury and property damage
Zbog tjelesne ozljede, bolesti, mentalne patnje ili
For bodily injury, sickness, mental anguish or
duševne boli ili poremećaja, bolesti ili smrti bilo
emotional distress or disturbance, disease or de-
koje osobe, bez obzira kako je do toga došlo, ili
ath of any person howsoever caused or damage
oštećenja ili uništenja bilo kakve materijalne imo-
to or destruction of any tangible property inclu-
vine, uključujući gubitak uporabe. Ovo se iskl-
ding loss of use thereof. This exclusion shall not
jučenje ne odnosi na:
apply to:
»» ODŠTETNE ZAHTJEVE zbog mentalne patnje ili »» any CLAIMS for mental anguish or emotional
duševne boli ili poremećaja koji se odnose na
distress or disturbance alleging a WRONGFUL
ODŠTETNE ZAHTJEVE IZ RADNIH ODNOSA; ili
EMPLOYMENT PRACTICE; or
»» TROŠKOVE OBRANE koji proizlaze iz bilo kakvog »» DEFENCE COSTS arising from any criminal prokaznenog postupka protiv OSIGURANE OSOBE
ceedings against an INSURED PERSON for COR-
zbog KORPORATIVNOG UBOJSTVA IZ NEHAJA /
PORATE MANSLAUGHTER/OCCUPATIONAL HEALTH
TROŠKOVA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA
AND SAFETY COSTS as provided in section 2.5. or
RADU SUKLADNO navedenom u članku 2.5.; ili
»» TROŠKOVE OBRANE s naslova NENADOKNADIVE »» DEFENCE COSTS for NON-INDEMNIFIABLE LOSS of
ŠTETE za bilo koju OSIGURANU OSOBU
any INSURED PERSON.
4.4] Onečišćenje okoliša
4.4] Pollution
Koji su podneseni ili se vode pod jurisdikcijom
Brought or maintained within the jurisdiction of
koja se temelji na bilo kojem zakonu Sjedinjenih
or based upon any laws of the United States of
Američkih Država, njezinih država, teritorija i pos-
America, its states, localities, territories or pos-
jeda koji proizlaze iz, temelje se na, ili se mogu
sessions arising from, based upon or attributa-
pripisati stvarnom, navodnom ili prijetećem is-
ble to the actual, alleged or threatened dischar-
puštanju, raspršivanju, oslobađanju ili istjecanju
ge, dispersal, release or escape of POLLUTANTS
ZAGAĐIVALA u ili na tlo, u atmosferu ili vodeni tok
into or upon land, the atmosphere or any water
ili vodnu cjelinu, bilo da je takvo ispuštanje, ras-
course or body of water, whether such discharge,
pršivanje, oslobađanje ili istjecanje namjerno ili
dispersal, release or escape is intentional or acci-
slučajno, uključujući bilo kakav zahtjev ili nalog za
dental including any request or direction to clean
čišćenje, uklanjanje, ispitivanje, praćenje, ogra-
up, remove, test, monitor, contain, treat, detoxify
ničavanje, obradu, detoksikaciju ili neutralizaciju
or neutralise POLLUTANTS
ZAGAĐIVALA. Ovo se isključenje ne odnosi na:
This exclusion shall not apply to:
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 17 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 18 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 19 von 27
Za potrebe utvrđivanja postojanja pokrića temel-
For the purposes of determining the availability of
jem ove police, niti jedna činjenica koja se odnosi
coverage under this policy, no fact pertaining to
na jednoga OSIGURANIKA odnosno znanje koje
or knowledge possessed by one INSURED shall be
posjeduje jedan OSIGURANIK neće se pripisivati
imputed to any other INSURED PERSON.
bilo kojoj drugoj OSIGURANOJ OSOBI.
5.2] Ne izbjegavanje
5.2] Non avoidance
OSIGURATELJ se neopozivo odriče svih svojih pra-
The INSURER irrevocably waives any right it may
va koja bi imao s osnova poništenja ili otkaza ove
have to rescind or cancel this policy, except for
police, osim u slučajevima neplaćanja premije.
non-payment of premium. However, if any INSU-
Međutim, ako je OSIGURANIK imao saznanja o
RED, had knowledge of a material misstatement
lažnoj ili netočnoj prijavi materijalnih činjenica ili
or omission from this contract or dishonestly mis-
propustu u vezi s ovim ugovorom ili zlonamjerno
represented or dishonestly failed to disclose in-
pogrešno predstavi ili zlonamjerno zataji podatak
formation in the conclusion of this contract, then
prilikom sklapanja ovog ugovora, tada takav OSI-
this INSURED will not be covered.
GURANIK neće biti pokriven osiguranjem.
5.3] IZNOS OSIGURANJA
5.3] LIMIT OF LIABILITY
IZNOS OSIGRANJA predstavlja agregatni iznos s
The LIMIT OF LIABILITY is the aggregate limit of the
osnova obveze OSIGURATELJA za jedan ili sve osi-
INSURER’ s liability for one and all insurance events
gurane slučajeve, do kojih može doći tijekom RA-
occurring in the POLICY PERIOD, DISCOVERY PERI-
ZDOBLJA OSIGURANJA i ROKA ZA OTKRIĆE ŠTETE, u
OD in respect of all LOSS payable for all insuran-
pogledu ŠTETE plative za sva osigurateljna pokrića
ce covers and extensions, except the PROTECTED
i proširenja izuzev DODATNOG IZNOSA OSIGURANJA
EXCESS AMOUNT and COUNSELLING SERVICE EXTEN-
i DODATNOG IZNOSA OSIGURANJA ZA TROŠKOVE SAV-
SION AMOUNT specified in Item 5 of the Schedule.
JETOVANJA koji su navedeni u Točki 5 Plana police.
Each sublimit of liability specified in Item 4.1. of the
Svaki podlimit odgovornosti naveden u Točki 4.1
Schedule is an aggregate limit and is the maximum
Plana police dio je IZNOSA OSIGURANJA i ne prim-
LOSS the INSURER will pay. Each sublimit of liability is
jenjuje se dodatno uz njega te predstavlja agre-
part of and not in addition to the LIMIT OF LIABILITY.
gatni limit za sve ODŠTETNE ZAHTJEVE.
5.4] Obrana i isplata
5.4] Defence and Settlement
Svaki OSIGURANIK ima dužnost obrane ODŠTETNIH
It shall be the duty of each INSURED to defend
ZAHTJEVA. U pogledu ODŠTETNIH ZAHTJEVA koje je
CLAIMS. In respect of CLAIMS brought or maintained
protiv OSIGURANIKA pokrenulo DRUŠTVO ili koji se
against an INSURED by, on behalf of or at the instiga-
vode u ime ili na inicijativu DRUŠTVA, bilo kojeg OSI-
tion of the COMPANY, any INSURED, OUTSIDE ENTITY
GURANIKA, POVEZANOG DRUŠTVA ili njegovih člano-
or its Directors or Officers outside the United States
va uprave i direktora izvan Sjedinjenih Američkih
of America, its territories and possessions and any
Država njezinih teritorija i posjeda i država odnos-
state or political subdivision thereof the INSURER
no političkih jedinica istih. OSIGURATELJ će imati
shall have the right to control the investigation, de-
pravo nadzora nad istragom, obranom i isplatom
fence and settlement of such CLAIMS.
takvih ODŠTETNIH ZAHTJEVA.
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 20 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 21 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 22 von 27
»» ako pravna osoba postane OVISNO DRUŠTVO »» a legal entity becomes a SUBSIDIARY of the POUGOVARATELJA OSIGURANJA koje nije automatski
LICYHOLDER which is not automatically covered
pokriveno proširenjem prema članku 2.6, tada
according to subsection 2.6. hereof, then such
takav dodatni rizik može biti pokriven jedino uz
additional risk can be covered only subject to
uvjet sporazuma sa OSIGURATELJEM. UGOVARA-
an agreement with the INSURER. The POLICY-
TELJ OSIGURANJA će pisanim putem dostaviti
HOLDER shall provide the INSURER in writing
OSIGURATELJU potpune mjerodavne ili zatraže-
with full relevant or requested information as a
ne podatke kao osnovu za takav sporazum sa
basis of such agreement with the INSURER. The
OSIGURATELJEM. OSIGURATELJ će imati pravo
INSURER shall be entitled to adjust the premium
odrediti premiju i uvjete osiguranja za pružanje
and terms and conditions for providing such
takvog dodatnog osigurateljnog pokrića. Bez
additionally agreed cover. Without such agree-
takvog sporazuma bilo koji ODŠTETNI ZAHTJEV
ment any CLAIMS arising from, based upon or
podignut s osnova, temeljen na ili koji se može
attributable to such offering of SECURITIES or
pripisati takvoj ponudi VRIJEDNOSNICA ili novom
the new SUBSIDIARY are excluded from cover.
OVISNOM DRUŠTVU bit će isključen iz pokrića.
5.8] Serija odštetnih zahtjeva
5.8] Related Claims
Svi ODŠTETNI ZAHTJEVI, prijavljene okolnosti
All CLAIMS, notified circumstances and procee-
i postupci [uključujući građanske ili kaznene
dings [including civil or criminal proceedings,
postupke, IZRUČENJE I DRUGE POSTUPKE, regula-
EXTRADITION PROCEEDINGS, regulatory or adminis-
torne ili upravne postupke, službene, regulator-
trative proceedings, official, regulatory or admi-
ne ili upravne istrage ili arbitražu] koji proizlaze
nistrative investigation or arbitration] arising from
iz istog uzroka, čine seriju i, prema tomu, jedan
the same originating cause constitute a series
ODŠTETNI ZAHTJEV. Datum ovakvog ODŠTETNOG
and so one CLAIM. The date of such CLAIM shall
ZAHTJEVA je datum prvog ODŠTETNOG ZAHTJEVA iz
be the date of the first CLAIM of the series or the
serije odnosno datum prve PRIJAVE okolnosti po
date of first NOTIFICATION of a circumstance to
polici osiguranja od odgovornosti članova upra-
a Directors & Officers or Management Liability
ve i direktora ili polici osiguranja od odgovornosti
policy or the commencement date of the first
poslovodstva ili datum početka prvog postupka.
proceeding.
5.9] Ostala osiguranja
5.9] Other Insurance
Pokriće po ovoj polici primjenjuje se isključivo
This policy shall apply only in excess of any other
povrh pokrića koje se pružaju na temelju drugih
more specific insurance policy for the type of
polica osiguranja za ovu vrstu ODŠTETNOG ZAHTJE-
CLAIM and LOSS, including but not limited to Em-
VA i ŠTETE, uključujući, ali ne ograničavajući se na
ployment practices liability policy, Professional
police osiguranja od odgovornosti temeljem odš-
indemnity policy, Crime policy, Prospectus liabi-
tetnih zahtjeva iz radnih odnosa, police osiguran-
lity policy, General third party liability policy, Pro-
ja od profesionalnih odgovornosti, police osigu-
duct liability policy and/or of any valid and collec-
ranja od kaznene odgovornosti, police osiguranja
table indemnity available to the INSURED from any
od odgovornosti izdavanja prospekta, police osi-
OUTSIDE ENTITY.
guranja od javne odgovornosti, police osiguranja
od odgovornosti za neispravan proizvod i/ili na
bilo koju drugu važeću i naplativu odštetu koja
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 23 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 24 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 25 von 27
5.16] Sankcije | embarga
5.16] Sanctions | Embargoes
Ova polica ne pruža pokriće u svezi s bilo kojim
This policy does not provide coverage related to
poslovanjem, uključujući, ali ne ograničavajući se
any business, including but not limited to this in-
na ovo osiguranje ili ispunjenje bilo koje obveze
surance and the fulfilment of any obligation the-
temeljem ovog osiguranja, u mjeri u kojoj bi kršila
reunder, to the extent it would violate any eco-
bilo koji zakon o ekonomskim ili trgovinskim sank-
nomic or trade sanction law or regulations of the
cijama ili regulacije UN i/ili EU/EEA i/ili bilo koji
UN and/or the EU/EEA and/or any other national
drugi nacionalni zakon o ekonomskim ili trgovins-
economic or trade sanction law or regulations, as
kim sankcijama ili regulaciju koje se primjenjuju u
applicable from time to time.
određenom trenutku.
POGLAVLJE 6.
SECTION 6.
Dužnost OSIGURANIKA da obavijesti OSIGURATELJA
Duties of the INSURED to inform INSURER
6.1] Prijava ODŠTETNIH ZAHTJEVA
6.1] CLAIM Reporting
OSIGURANIK će, pod uvjetom ostvarenja prava na
The INSURED shall as a condition precedent to its
naknadu štete s osnova ove police, OSIGURATELJU
right to be indemnified under this policy give writ-
predati PRI JAVU ŠTETE u pisanom obliku čim je to
ten NOTIFICATION of any CLAIM to the INSURER as
prije moguće, bilo tijekom TRAJANJA OSIGURANJA
soon as practicable and in any event either during
ili ROKA ZA OTKRIĆE ŠTETA:
the POLICY PERIOD or the DISCOVERY PERIOD.
OSIGURANIK je dužan izvijestiti osiguratelja o
The INSURED is obliged to notify occurrence of
nastanku osiguranog slučaja i podnijeti ODŠTETNI
the insured event to the Insurer and submit the
ZAHTJEV u roku tri dana od saznanja. OSIGURANIK
CLAIM within three days of the date of gaining
je dužan izvijestiti OSIGURATELJA čak i kada je pro-
knowledge thereof. The INSURED is obliged to no-
tiv OSIGURANIKA podnesena sudska tužba, kada
tify the INSURER even when the CLAIM against the
je OSIGURANIK pritvoren i kada je pokrenut postu-
INSURED is lodged at the court, when the INSURED
pak za dostavu dokaza.
is taken into custody and when proceedings for
submission of evidence are initiated.
Ako je proveden očevid, podignuta optužnica ili
In case an investigation has been carried out or an
donesena odluka o kaznenom postupku, OSIGU-
indictment has been issued or a decision on crimi-
RANIK je dužan o tomu odmah obavijestiti OSIGU-
nal proceedings has been rendered, the INSURED is
RATELJA, pa čak i onda kada je OSIGURANIK već
obliged to immediately notify the INSURER thereof,
prijavio nastanak štetnog događaja. OSIGURANIK
even in case when the INSURED has already noti-
je također dužan dostaviti nalaz mjerodavnog
fied occurrence of the insured event. The INSURED
tijela u svezi s nastalim štetnim događajem.
is also obliged to submit the report on the insured
event prepared by the competent authority.
Osiguranik nije ovlašten izjašnjavati se o zahtjevu
The INSURED is not authorised, without prior con-
za naknadu štete bez prethodne OSIGURATELJEVE
sent of the INSURER, to make any statements in
suglasnosti, a posebno nije ovlašten priznati ga u
respect of the CLAIM, and in particular to admit
potpunosti ili djelomično, nagoditi se o ODŠTETNOM
it either in whole or in part, make settlement or
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 26 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
MBB Aeolus | osiguranje | uvjeti za osiguranje od odgovornosti članova uprava i direktora
Seite 27 von 27
SEITE NUR IM ORIGINAL VERFÜGBAR
MBB Aeolus Versicherungs und Wirtschaftsdienst GmbH
Member of MBB Group
Inselkammerstr. 10
D - 82008 Unterhaching
Phone + 49 89 88 984 - 15170
Fax + 49 89 88 984 - 15179
info @ mbb - aeolus.com
www.mbb - aeolus.com
MBB Aeolus | insurance | directors & officers liability insurance terms & conditions
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
198 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content