close

Enter

Log in using OpenID

"11111111111111111"" 11111111111

embedDownload
".
.
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA, Donje Svetice 38, Zagreb, koje
zastupa ministar dr. sc. ZeUko Jovanovic (dalje u tekstu: Ministarstvo),
VISOKA SKOLA ZA MENADZMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI, Ulica
Matije Gupca 78, Virovitica, koju zastupa dr. sc. Vesna Bedekovic, prof. vis. skole (daUe u tekstu:
Visoka skola)
dana 6. ozujka 2013. godine u Zagrebu sklapaju sljedeci
UGOVOR
o PUNOJ SUBVENCIJI PARTICIPAClJE REDOVITIH STUDENATA U TROSKOVIMA
STUDIJA U AKADEMSKIM GODINAMA 2012.12013.,2013.12014. 12014.12015.
Clanak 1.
(I) Ugovome strane suglasno konstatiraju da su Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza
2012. godine (Klasa: 602-04112-01/03, Urbroj: 5030112-12-1; dalje u tekstu: Odluka) utvrdena
sredstva potrebna za punu subvenciju participacije redovitih studenata u troskovima studija najavnim
visokim ucilistima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2012.12013. , 2013.12014. i
2014.12015. (dalje u tekstu : subvencija).
(2) Ugovorne strane pristupaju sklapanju ovog ugovora s ciljem provedbe tocke I. podtocaka 1. i 2.
Odluke koje se odnose na redovite studente preddiplomskih sveucilisnih studija, integriranih
preddiplomskih i diplomskih sveucilisnih studija, diplomskih sveucilisnih studijalstrucnih studija i
specijalistickih diplomskih strucnih studija:
l. koji u akademskoj godini 2013.12014. iii 20 J4.120 15. prvi put upisuju prvu godinu
studija na Visokoj skol;;
2. koji su, u trenutku kada upisuju akademske godine 2012.12013 ., 2013.12014. i 2014.1
2015., u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na nekom od
akreditiranih studijskih programa Visoke skole.
(3) Iznimno od alineje 2. prethodnog stavka redoviti studenti s utvrdenim invaliditetom od 60% iii vise
ostvaruju pravo na subvenciju ako u prethodnoj akademskoj godini steknu minimalno 30 ECTS
bodova.
Clanak 2.
(I) Ministarstvo se ovim ugovorom obvezuje osigurati dodatna proracunska sredstva potrebna za
financiranje subvencije u akademskim godinama 2012.12013., 2013.12014. i 20J4.12015.
(2) Subvencija iznosi 3.650,00 kn po redovitom studentu.
(3) Sredstva potrebna za financiranje sUbvencije utvrduju se na temeUu sljedecih kriterija:
I. za redovite studente iz stavka 2. alineje 1. prethodnog clanka, na temelju upisnih kvota za
redovite studente koje odredi strucno vijece Visoke skole, uz prethodnu suglasnost upravnog
vijeca, a koje mogu rasti najvise do 5% godisnje u vremenu trajanja ovog ugovora;
2. za redovite studente iz stavka 2. alineje 2. i stavka 3. prethodnog clanka, na temelju broja
redovitih studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 odnosno 30
ECTS bodova.
"11111111111111111"" 11111111111
•
Clanak3.
(I) Ovaj ugovor ne odnosi se i ni jednom njegovom odredbom ne utjece na iznos i raspodjelu
sredstava za rad Visoke skole koja se osiguravaju u DrZavnom proracunu Republike Hrvatske za
provedbu programa osnovne djelatnosti visokih ucilista.
(2) Prihod doznacen na temelju ovog ugovora cini namjenski proracunski prihod Visoke skole i ne
smatra se vlastitim prihodom u smislu clanka 52. Zakona 0 proracunu (Narodne novine, broj 87/08.).
(3) Prihod doznacen na temelju ovog ugovora upotrijebit ce se za ostvarivanje odabranih opcih i
posebnih ciljeva iz clanka II. ovog ugovora te za djelomicno pokrice troskova izvedbe nastave
studenata na koje se ovaj ugovor odnosi.
(4) Visoka skola moze za ostvarivanje odabranih opcih i posebnih ciljeva iz clanka II. ovog ugovora
upotrijebiti i financijska sredstva iz drugih izvora prihodovana obavljanjem nastavne djelatnosti
strucnih i specijalistickih diplomskih strucnih studija.
Clanak 4.
(I) U financij ska sredstva iz clanka 3. stavka 4. spadaju i prihodi Visoke skole od partlclpacija u
troskovima studija redovitih studenata koji su izgubili pravo na subvenciju zbog neispunjenja uvjeta iz
clanka 1. stavaka 2. i 3. ovog ugovora.
(2) Model participacije redovitih studenata u troskovima studija iz prethodnog stavka utvrduje strucno
vijece Visoke sko/e, uz prethodnu suglasnost upravnog vijeca, rukovodeci se nacelom osiguravanja
pristupa visokom obrazovanjll sto vecem broju studenata, pri cemu utvrdeni model ne smije imati za
posJjedicu povecanje ukupnog prihoda ostvarenog od redovitih studenata koj i su izgubili pravo na
subvencijll u odnosu na akademsku godinu 2011.12012.
(3) Model participacije iz prethodnog stavka Visoka skola je duzna objaviti na svojim internetskim
stranicama najkasnije do 31 . ozujka za sljedecu akademskll godinu.
Clanak 5.
(I) Redoviti studenti na koje se ovaj ugovor odnosi pravo na sllbvenciju imaju sarno prilikom prvog
lIpisa redovitog studija na istoj razini studija. Ako upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija,
upisuju ga bez subvencije, ali subvenciju mogu steci ako pri upisu u sljedecu akademsku godinu
steknu najmanje 55 odnosno 30 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini.
(2) Redoviti studenti koji su izgubili pravo na subvenciju zbog neispunjenja uvjeta iz clanka I. stavaka
2. i 3. ovog lIgovora mogu ponovno steci to pravo ostvarivanjem uvjeta najmanjeg broja ECTS bodova
pri upisu u sljedecu akademsku godinu, postujuci pritom lIvjet iz stavka 3. ovog clanka.
(3) Pravo na subvenciju ostvarllje se onaj broj godina koji odgovora propisanom vremenu trajanja
studija, pri cemu je to pravo moguce iskoristiti u razdoblju koje je najvise godinu dana du\je od
propisanog vremena trajanja studija.
(4) Radi olaksavanja pristupa studijll za odrasle osobe, osobe od 25 godina i vise iii osobe koje su
maturirale prije pet i vise godina imaju pravo na subvenciju ako su prethodno upisale a nisu zavrsile
studij , uz uvjet da upisuju drugi studij.
(5) Osobe s invaliditetom 60% i vise imajll mogucnost ostvarivanja prava na subvencijll unatoc tome
sto su prethodno studirale, a nisu zavrsile studij iste razine i to iskljucivo prilikom prvog upisa na
drugi stlldij iste razine.
(6) Pravo iz stavaka 4. i 5. ovog clanka moze se iskoristiti sarno jedanput.
" 11111111111111111111111111111111
r
(7) Iznimno uspjesan redoviti student koji istodobno studira na dva iii vise studija ostvaruje pravo na
subvenciju na svim studijima pod jednakim uvjetima.
(8) Redoviti studenti koji sudjeluju u studentskim razmjenama iii praksama koje je odobrila Visoka
skola, kao i redoviti studenti kojima je odobreno mirovanje studijskih obveza, imaju pravo na
produljenje prava na subvenciju za vrijeme koje odgovara vremenu trajanja razmjene, prakse odnosno
mirovanja studijskih obveza.
Clanak 6.
(1) Procijenjeni iznos dodatnih proracunskih sredstava potrebnih za financiranje subvencije utvrdit ce
se za svaku od akademskih godina na temelju okvirnoga ukupnog broja redovitih studenata na koje se
ovaj ugovor odnosi postujuci kriterije iz clanka 2. stavka 3. ovog ugovora.
(2) Iznos sredstava iz prethodnog stavka izracunat ce se tako da se okvirni ukupni broj redovitih
studenata na koje se ovaj ugovor odnosi pomnozi s iznosom 3.650,00 kuna po redovitom studentu .
(3) Podatke potrebne za izracun procijenjenog iznosa sredstava Visoka skola ce dostavljati
Ministarstvu najkasnije do I. rujna za upise u prve godine studija, a do 1. listopada za upise na vise
godine studija.
Clanak 7.
(I) Konacni iznos dodatnih proracunskih sredstava potrebnih za financiranje subvencije utvrdit ce se
za svaku od akademskih godina na temelju konacnoga ukupnog broja redovitih studenata na koje se
ovaj ugovor odnosi postujuci kriterije iz clanka 2. stavka 3. ovog ugovora.
(2) Jznos sredstava iz prethodnog stavka izracunat ce se tako da se konacni broj redovitih stude nata na
koje se ovaj ugovor odnosi pomnozi s 3.650,00 kuna.
(3) Podatke potrebne za izracun konacnog iznosa sredstava Visoka skola ce dostavljati Ministarstvu
najkasnije 15 dana nakon zavrsetka upisa studenata u pojedinu akademsku godinu.
(4) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, Visoka skola ce naknadno dostavljati podatke za one
studije kod kojih se up is obavlja u Ijetnom semestru.
(5) Konacni iznos sredstava potrebnih za financiranje subvencije sadrZi sljedece podatke 0 redovitim
studentima korisnicima subvencije: ime i prezime, OlB, godina prvog upisa te broj EelS bodova
stecen u prethodnoj akademskoj godini .
(6) Za potrebe izracuna konacnog iznosa sredstava potrebnih za financiranje subvencije, uredno
pracenje provedbe ovog ugovora te ostvarivanje prava na sUbvenciju Visoka skola je duzna voditi
elektronicku evidenciju studenata koja ce sadrZavati najmanje podatke navedene u prethodnom stavku
ovog clanka.
Clanak 8.
(I) Ministarstvo se obvezuje da ce najmanje 10% iznosa procijenjenog sukladno cJanku 6. ovog
ugovora doznacavati Visokoj skoli najkasnije do kraja kalendarske godine za tekucu akademsku
godinu .
(2) Ministarstvo se obvezuje da ce konacni iznos sredstava utvrden sukladno clanku 7. ovog ugovora
doznaciti Visokoj skoli u roku od 45 dana od dostave istog.
1111111111111111111111111111111111
(3) Konacni iznos sredstava iz prethodnog stavka ne moze prelaziti ukupni iznos procijenjen sukladno
clanku 6. ovog ugovora.
(4) Ministarstvo ce sredstva doznaciti na ziroracun Visoke skole broj: 2360000 - 1102210556, koji se
vodi kod Zagrebacke banke.
Clanak 9.
U sJucaju da Ministarstvo, na temelju iznosa procijenjenog sukladno clanku 6. ovog ugovora doznaci
na ziroracun Visoke skole iznos sredstava veci od utvraenoga konacnog iznosa, Visoka skola ce
izvrsiti povrat viska uplacenih sredstava.
Clanak 10.
(I) Ugovorne strane suglasno konstatiraju da su Ministarstvo I Javna visoka lIcilista zajednicki i
suglasno utvrdili opce i posebne ciljeve koji sluze ostvarenju najvecih mogucih poboUsanja u sustavu
nastave i studija u Republici Hrvatskoj, a time i posrednom unapreaenju kvalitete lIpravljanja javnim
visokim ucilistima.
(2) Opci ciUevi u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj (Grupa A ciljeva) su:
I. stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviaenom studijskim programom
2. olaksanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijeg socijalno-ekonomskog
statusa i studente s invaliditetom
3. povecanje broja osoba sa zavrsenim studijem u tehnickim, biomedicinskim, biotehnickim i
prirodnim (STEM) podrucjima, te u informaticko-komunikacijskom podrucju I u
interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova podrucja
4. olaksanje pristupa i osiguravanje kvalitete studija za studente starije od 25 godina
5. studijski programi utemeljeni na principu ishoda ucenja sECTS bodovima procijenjenim na
temelju radnog opterecenja studenata potrebnog za stjecanje predviaenih ishoda ucenja i u
skladu s potrebama osobnog razvoja te drustvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske
6. izvedba studijskog program a prilagoaena izvanrednim studentima.
(3) Posebni ciljevijavnih visokih ucilista u Republici Hrvatskoj (Grupa B ciljeva) su:
I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. povecanje utjecaja stlldentskih evaluacija nastavnika i nastave
povecanje kvalitete rada strucnih sluzbi
povecanje broja studentskih znanstvenih i strucnih radova
internacionalizacija visokog ucilista
unapreaenje suradnje izmeau studenata i uprava visokih ucilista
povecanje meausvellcilisne i meaufakultetske suradnje
povecanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom u pitanjima od interesa za
studente, stud ije i nastavu
8. povecanje kvalitete nastave
9. svi drugi ciljevi lIsklaaeni sa strateskim smjernicama visokog ucilista.
Clanak 11.
(I) Visoka skola se obvezuje u vremenu trajanja ovog ugovora raditi na ostvarenju opcih i posebnih
ciljeva iz prethodnog clanka koji su odabrani sukladno razvojnoj strategiji, velicini i raspolozivim
resursima Visoke skole.
(2) Popis odabranih ciljeva s objasnjenjem na koji se nacin cilj uklapa u razvojnu strategiju Visoke
skole cini prilog i sastavni dio ovog ugovora.
(3) Meau ciljevima navedenim u prethodnom clankll ovog Ugovora iskljucivo ciljevi odabrani
sukladno ovoj odredbi cine predmet ovog Ugovora.
1111111111111111111111111111111111
Clanak 12.
(I) Za svaki od odabranih ciljeva iz clanka II. Visoka skola predlaze, a Ministarstvo prihvaca
rezultate koje se Visoka skola obvezuje postici u vremenu trajanja ovog ugovora, a koji su izvedivi u
sklopu raspolozivih financijskih, Ijudskih i drugih resursa, kao i odgovarajuce indikatore za pracenje
rezultata.
(2) Popis dogovorenih rezultata te indikatora za njihovo pracenje, kao i postojece vrijednosti pojedinih
indikatora (na temelju polaznih podataka za akademsku godinu 2010.12011.) cine prilog i sastavni dio
ovog ugovora.
(3) Visoka skola se obvezuje najkasnije 60 dana nakon isteka svake akademske godine dostavljati
Ministarstvu podatke 0 vrijednostima indikatora iz prethodnog stavka, a za potrebe pracenja proved be
ovog ugovora.
Clanak 13.
(1) Visoka skola uZlva potpunu samostalnost u odabiru i provodenju onih aktivnosti koje smatra
ucinkovitim za postizanje odabranih opcih i posebnih ci Ijeva iz clanka I I. ovog ugovora.
(2) Visoka skola ce u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog ugovora dostaviti Ministarstvu popis
planiranih aktivnosti za postizanje dogovorenih rezultata .
Clanak 14.
(I) Visoka skola duzna je jedanput godisnje na svojim internetskim stranicama objaviti izvjesce 0
napretku u ostvarivanju odabral1ih opcih i posebnih ciljeva iz clanka 11 . ovog ugovora u kojem ce
naznaciti stvarne i vidljive promjene u odnosu na stanje utvrdeno na temelju polaznih podataka.
(2) Ministarstvo i Visoka skola ce za potrebe utvrdivanja napretka u ostvarivanju odabranih opcih i
posebnih ciljeva imenovati zajednicko Povjerenstvo za pracenje ovog ugovora.
(3) U Povjerenstvo iz prethodnog stavka svaka ce ugovorna strana imenovati po dva svoja
predstavnika.
(4) Povjerenstvo ima zadatak utvrditi relevantne izvore podataka te kriterije za njihovo vrednovanje.
(5) Povjerenstvo ce se, u pravilu, sastajati semestralno, a po potrebi i cesce.
(6) Povjerenstvo u svom radu moze zakljuciti 0 potrebi izmjene ovog ugovora, ali iskljucivo u dUelu
koji se odnosi na broj i vrUednost indikatora za pracenje dogovorenih rezultata.
Clanak 15.
(1) Ako se nakon provedbe ovog ugovora utvrdi da su ostvareni pozitivni rezultati u smislu postizanja
odabranih opcih i posebnih ciljeva iz clanka 11., Visokoj skoli ce se doznaciti do 10% vise sredstava u
odnosu na ugovorena sredstva potrebna za financiranje subvencije
(2) Povecanje sredstava iz prethodnog stavka ostvaruje se na temelju postignutih rezultata, a
dodijeljena su sredstva namjenski vezana uz ostvarivanje odabranih opcih i posebnih ciljeva.
Clanak 16.
Redoviti student koji ostvaruje pravo na subvenciju sukladno odredbama ovog ugovora, a kojemu je
prilikom upisa naplacena participacija u troskovima studija, ima pravo na povrat uplacenih sredstava
od Visoke skole.
1111111111111111111111111111111111
Clanak 17.
(I) Ugovorne strane suglasne su da ce sve sporove koj i mogu nastati iz ovog ugovora rjesavati
dogovorno.
(2) U slucaju da u tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu nadleznost stvamo nadleznog suda u Zagrebu.
CIa oak 18.
Ovaj ugovor sklapa se u cetiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovoma strana zadrzava po dva
(2).
KLASA: 602-04/1 3-1 0/00024
URBROJ: 533-20-13-000 J
KLASA: 66).. -o~ / Il-Ol/J.:S-:r­
URBROJ: tU 15::) ::rIA -1~ -05
Za Visoku skolu:
DEKANICA
I
esna Bedekovic, prof. vis. skole
1-1
, ~
1111111111111111111111111111111111
PRILOG 1 Sukladno odredbi clanka II. stavka 2. Ugovora 0 punoj subvenciji participacije redovitih studenata u
troskovima studija u akademskim godinama 2012.12013., 2013.12014. i 2014.12015., ugovorne strane
utvrduju sljedece.
Visoka skola za menadzment u turizmu i informatici u Virovitici obvezuje se u vremenu trajanja
Ugovora raditi na ostvarenju sljedecih opcih i posebnih ciljeva u visokom obrazovanju u Republici
Hrvatskoj odabranih na temelju clanka II. Ugovora, a sukladno razvojnoj strategiji, velicini i
raspoiozivim resursima Visoke skole.
Grupa
AlB
Cilj
1. Stjecanje kvalifikacija u
razdoblju predvidenom
studijskim program om
A
2. OJaksanje pristupa
studiju i potpora pri
studiju za studente
slabijeg socijalno­
ekonomskog statusa
A
3. Povecanje suradnje s
gospodarstvom i
lokalnom zajednicom u
pitanj ima od interesa za
studente, stud ije i
nastavu
B
1111111111111111111111111111111111
Obja~njenje na koji se nacin cHj uklapa u razvojnu
strategiju visokog ucili~ta
Kontinuirano unaprjedivanje nastavnog procesa uz
osiguravanje primjerenih resursa ucenja dostupnih
studentima, vodenje racuna 0 proporcionalnosti broja
nastavnog osoblja u odnosu na broj studenata, te pracenje i
povecavanje postignuca studenata vezanih uz uspjesnost
studiranja I zavrsavanje studija (Razvojna strategija:
strateski cilj 1., prioriteti 1.2., 1.3 ., 1.4. s pripadajucim
mjerama).
Kontinuirani doprinos rastu i razvoju Viroviticko-podravske
zupanije kao podrucju koje zaostaje za razvijenijim
dijelovima Republike Hrvatske
podizanjem obrazovne
razine stanovnistva siromasnijih I slabije razvijenijih
dijelova zupanije, pogiavito onih koji se nalaze na
podrucjima posebne drZavne skrbi.
(Razvojna strategija: strateski ciljevi 3. i 5., prioriteti 5.3. i
3.2. s pripadajucim mjerama).
Uspostavljanje komunikacije i sklapanje lokalnih partnerstva
s privatnim, javnim i civilnim sektorom usmjereno prema
podupiranju transfera znanja, ugovaranjem konkretnih
modela suradnje i osiguravanjem sufinanciranja rada Visoke
skole iz proracuna jedinica iokalne i regionalne samouprave.
(Razvojna strategija: strateski ciljevi 3. i 5., prioriteti 3.1.,
3.2.,5.3. s ~ripadajucim mjerama).
PRILOG2. Sukladno odredbi clanka 12. stavka 2. Ugovora 0 punoj subvenciji participacije redovitih studenata u
troskovima studija u akademskim godinama 2012 .12013. , 2013.12014. i 2014 .12015. ugovome strane
utvrduju sljedece.
Za svaki od ciljeva odabranih sukladno clanku II. Ugovora i navedenih u prilogu I. Ugovoru
VeleucilisteNisoka skola predla.ze, a Ministarstvo prihvaca sljedece rezultate izvedive u sklopu
raspolozivih financijskih, Ijudskih i drugih resursa, koje se VeleucilisteNisoka skola obvezuje postici
u vremenu trajanja Ugovora, kao i sljedece indikatore za pracenje rezuitata.
Cilj 1/2/3
Rezultat
Indikatori za pracenje
rezultata
Postojeca vrijed nost
indikatora (na
temelju polaznih
podataka za akad.
2od.2010.l2011.)
Objasnjenje
trenutnog stanja
Cili 1:
1.1. Osigurane
poticajne mjere za
stjecanje kvalitikacija
u razdoblju
predvidenom
studijskim
programom
1.1.1.
8roj studenata
u narastaju koji
su diplomirali
u vremenu
predvidenom
studijskim
programom
povecan na
30% u
akademskoj
godini
2014 .12015.
U ak. godini
20 I0.120 II. 18,20%
narastaja studenata
diplomiralo je u roku
predvidenom
studijskim programom,
23 , 10% studenata
diplomiralo je kasnije
od roka predvidenog
studijskim programom,
dok 58,7 % studenata
uopce nije diplomiralo.
Navedeni postotak
odrazje razvojnog
stupnja Visoke skole,
poglavito velikih
upisnih kvota,
dopustene mogucnosti
prijenosa velikog broja
ECTS bodova te
nedovoljnih prostomih,
materijalnih i Ijudskih
resursa.
U ak. godini
2010/2011. ukupni
1.2. Osigurane
poticajne mjere za
povecanje razine
uspjesnosti studenata
na studijskim
programima
1111111111111111111111111111111111
1.2.1. Ukupni prosjek
ocjena na prvoj , drugoj
i trecoj godini svih
studijskih program a
povecan je na 2,85 u
akademskoj godini
2014.12015.
prosjek ocjena na
prvoj, drugoj i trecoj
godini svih studijskih
programaje 2,80 .
Navedeni prosjek odraz
je razvojnog stupnja
Visoke skole, poglavito
velikih upisnih kvota,
dopustene mogucnosti
prijenosa velikog broja
ECTS bodova i
nedovoljnih Ijudskih
resursa.
cm 2.:
2.1. Identificirane
kategorije studenata
slabijeg socijalno­
ekonomskog statusa i
potencijalno ranjivih
skupina
2.1.1. Definirani
kriteriji (imovinski ,
prihodovni,
prebivalisni) za
utvrdivanje studenata
koji pripadaju
kategoriji slabijeg
socijalno-ekonomskog
statusa i potencijalno
ranjivih skupina
2.1.2. Izradena baza
podataka 0 studentima
slabijeg socijalno­
ekonomskog statusa i
potencijalno ranjivih
skupina
2.2. Osigurana
potpora studiranju
studenata slabijeg
socijalno­
ekonomskog
cm 3:
3.1. Intenzivirana
suradnja s lokalnom
zajednicom u
pitanjima od interesa
za studente, studije i
nastavu
1111111111111111111111111111111111 2.2.1. Osnovana
zaklada za
stipend iranje studenata
slabijeg socijalno­
ekonomskog statusa
3.l.l.Sklopljen
sporazum 0 suradnji s
Viroviticko­
podravskom zupanijom
u pitanjima od interesa
za studente - Izgradnja
studentskog restorana
Ne postoje definirani
kriterij i za utvrdivanje
studenata koj i
pripadaju kategoriji
slabijeg socijalno­
ekonomskog statusa i
potencijalno ranjivih
skupina, a
interne evidencije
ukljucuju samo
demografske podatke 0
studentima.
Interne evidencije
studenata nisu vodene
na nacin da ukljucuju
socijalno-ekonomske
pokazatelje.
Osnovan Gospodarski
savjet Visoke skole kao
tijelo koje inicira
osnivanje zaklade i
utjece na prikupljanje
financijskih sredstava
za financiranje
stipendija za studente
slabijeg socijalno­
ekonomskog statusa.
Gospodarski savjet
V isoke skole osnovan
je s ciljem razvoja
zajednickih projekata,
uspostavljanja suradnje
s gospodarskim
subjektima s podrucja
zupanije i regije,
razvoja zajednickih
projekata od interesa za
studente i studije,
te osnivanja i rada
zaklade za
stipend iranje studenata
slabijeg socijalno­
ekonomskog statusa.
Sporazum s
Viroviticko­
podravskom zupanijom
o sufinanciranju radova
na rekonstrukciji i
adaptaciji bivse zgrade
vojarne u Virovitici
Sporazum 0
sufinanciranju radova
na rekonstrukciji i
adaptaciji bivse zgrade
vojarne u Virovitici
sklopljen je s ciljem
prilagodbe zgrade bivse
vojarne za potrebe
Visoke skole te
preseljenja iste u
novouredeni prostor.
Time su se stekle
osnove za nastavak
suradnje na rjesavanju
pitanja od znacaja za
studente (izgradnja
studentsko~ restorana,
studentskog do rna i
dovrsetak karnpusa).
3.2. Intenzivirana
suradnja s
gospodarstvom radi
transfera znanja i
rjesavanja pitanja od
in teresa za studente,
studije i nastavu
3.2.1 . Sest sklopljenih
sporazurna s
gospodarskirn
subjektirna 0 izvodenju
terenske nastave, te
devet sklopljenih
sporazurna s
gospodarskim
subjektirna 0 izvodenju
prakticne nastave u
akadernskoj godini
2014.12015.
3.2.2. Deset gostujucih
predavaca istaknutih
strucnjaka iz
gospodarskog sektora u
akadernskoj godini
2014.12015.
1111111111111111111111111111111111
Dva sporazurna
sklopljena s
gospodarskirn
subjektirna 0 izvodenju
terenske nastave i sest
sporazurna sklopljenih
s gospodarskirn
sUbjektirna 0 izvodenju
prakticne nastave.
Tri gostujuca
predavaca na nastavi
predrneta ciji
prograrnski sadrzaj i
ornogucavaj u
transfer znanja iz
prakse u nastavu i
obrnuto.
Sporazurni su
sklopljeni s ci Ijern
osiguravanja nastavnih
baza za izvodenje
strucne prakse i
terenske nastave.
Na podrucju zupanije i
regije postoje
potencijali za suradnju
s istaknutirn
strucnjacirna iz
gospodarskog sektora
koji nisu dovoJjno
iskoristen i.
I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
4 810 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content