close

Enter

Log in using OpenID

CAVING IN SLOVENIA AND CROATIA - EU

embedDownload
CAVING IN
SLOVENIA
AND CROATIA
Photo: Peter Gedei
CAVING
IN SLOVENIA
AND CROATIA
JAMARSTVO V SLOVENIJI IN NA HRVA[KEM
SPELEOLOGIJA U SLOVENIJI I HRVATSKOJ
SPELEOLOGIA IN SLOVENIA E CROAZIA
HÖHLENFORSCHUNG IN SLOWENIEN UND KROATIEN
Ljubljana, 2013
CAVING IN SLOVENIA AND CROATIA
Authors: dr. Maks Merela, Vido Kregar, dr. Miha ^ekada, Rajko Bra~i~, Mojca Hribernik,
Uro{ Ili~, dr. Darko Bak{i}, Dinko Novosel
Editors: dr. Maks Merela, Uro{ Ili~
Translations: dr. Maks Merela, Marko Zakraj{ek, Zdenka @itko, Vesna Hrdli~ka Bergelj,
mag. Kristina Jager
Front cover photography: Peter Gedei
Back cover illustration: An`e [anca
Publisher: Jamarska zveza Slovenije, Jamarska re{evalna slu`ba, Ljubljana, 2013
Layout and print: Syncomp d. o. o.
First edition, first print, 1500 copies printed
Ljubljana, 2013
© Jamarska zveza Slovenije, Jamarska re{evalna slu`ba, Ljubljana, 2013
Publication is co-financed by the European Union under European Commission’s
Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection.
CIP – Katalo`ni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knji`nica, Ljubljana
796.55
614.8:796.55
CAVING in Slovenia and Croatia / authors Maks Merela … et al. ; editors Maks Merela, Uro{ Ili~ ;
translations Maks Merela … et al. . – 1st ed., 1st print. – Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije, Jamarska
re{evalna slu`ba, 2013
ISBN 978-961-90675-3-6
1. Merela, Maks 2. Ili~, Uro{
267857152
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,
in any way or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior
permission of Publisher.
»EU PROTEUS«
EUROPEAN UNION
JAMARSKA ZVEZA
SLOVENIJE
JAMARSKA REŠEVALNA
SLUŽBA
HRVATSKA GORSKA
SLUŽBA SPAŠAVANJA
EU PROTEUS
PREFACE
This brochure was created in the framework of the EU Proteus project.
EU Proteus (http://www.eu-proteus.eu) with its full title »Raising Awareness
and Improving Effectiveness of Cave Rescuing within Community Civil Protection
Mechanism« is the first large European cave rescue project. The project is
supported directly by the European Commission – Directorate General for
Humanitarian Aid and Civil Protection – Civil Protection Prevention, Preparedness
and Disaster Risk Reduction Unit Office.
The EU Proteus project presents a model study of two cave rescue organizations
(the Slovenian Cave Rescue Service and the Croatian Mountain Rescue Service –
Cave Rescue Commission) both of which are run and implemented by volunteers.
EU Proteus aims towards the better organization of cave rescue in Slovenia and
Croatia by analyzing the current situation, preparation of common standards
and studying the conditions that exist in other organizations from Participating
States. This goal is to enhance the awareness and preparedness of cavers and
to improve the preparedness and effectiveness of cave rescuers (emergency response). The project contributes to an overall improvement in standards, greater
capacity and efficiency of rescue operations, and the international integration
of cave rescue services.
dr. Maks Merela
EU Proteus project manager
3
List of caving clubs in Slovenia
Legend:
JK
Jamarski klub (Caving club)
JD
Jamarsko dru{tvo (Caving society)
DZRJ Dru{tvo za raziskovanje jam (Society for Cave Exploration)
Location Name of club
on map
Address
City
Contact (LANGUAGE)
1
[portno dru{tvo Alter
sport
Ovsi{e 52
4244 Podnart
Matja` Rakovec
2
Krasoslovno dru{tvo
Anthron
Titov trg 2
6230 Postojna
Andrej Mihevc
3
DZRJ Bled
Ljubljanska cesta 1
4260 Bled
Toni Pavlovski (ENG),
Peter Vukoti~
4
JK Bojan Krivec Lokve
Lokve 30
5252 Trnovo pri Gorici
Ivan Plesni~ar
5
JK Borovnica
p. p. 45
1353 Borovnica
Tone Pal~i~
6
JK Bre`ice
Mala Dolina 9
8261 Jesenice
na Dolenjskem
Ale{ Ore{ar
7
JD Carnium Kranj
Skokova ulica 6
4000 Kranj
Bojan Stanek
8
JK ^rni galeb Prebold
Na bazen 8, p. p. 51
3312 Prebold
Andreja Kladnik
(ENG, GER)
Belokranjski JK ^rnomelj
Nova loka 11
8340 ^rnomelj
Boris ^rni~
10
9
JD »Danilo Rem{kar«
Ajdov{~ina
Slom{kova ulica 1A
5270 Ajdov{~ina
Bogomir Rem{kar
11
JD Dimnice Koper
p. p. 74
6001 Koper
Franc Male~kar,
Janko Brajnik
12
JD Gorenja vas
Poljanska cesta 29
4224 Gorenja vas
Branko Mur
13
JD Gregor @iberna Diva~a Kra{ka cesta 67, p. p. 12 6215 Diva~a
4
Borut Lozej (GER, ITA, ENG),
Mitja Maru`in (ENG, ITA)
Phone
E-mail
Website
Organized visit of/ask for
+386 41 637 162,
+386 41 641 169
infoaalter-sport.si
www.alter-sport.si
Turkova jama, Jeralovo
brezno, Govic
+386 31 802 578,
+386 41 678 401
dzrjbledagmail.com
www.dzrjbled.com
Jama pod Babjim zobom
jele_kittat-2.net
www.borovnica.si/
?m=pages&id=159
jkbreziceagmail.com
www.jkbrezice.blogspot.com
infoacarnium.si
www.carnium.si
+386 41 310 683
+386 41 424 091
crni_galebahotmail.com,
www.crni-galeb.si
andreja.kladnik99agmail.com,
crni.galeb.preboldagmail.com
+386 40 974 300
boris.crnicavolja.net
+386 40 846 276
infoajddr.org
www.jddr.org
+386 41 693 014,
+386 40 464 367
franci.maleckaragmail.com,
janko.brajnikago.kgzs.si
www.dimnice.si
+386 41 524 911
branko.muraamis.net
www.jd-gv.si
+386 31 522 785
divaska.jamaadivaca.net
www.divaska-jama.info
5
Sne`na jama na planini
Arto; www.snezna-jama.com
Sveta jama, jama Dimnice
Lipi{ka jama, caves
in Matarsko podolje and
Socerbsko-podgorski plateau
Diva{ka jama, Ka~na jama
LIST OF CAVING CLUBS IN SLOVENIA
Location Name of club
on map
Address
City
Contact (LANGUAGE)
14
[portno dru{tvo Grmada Mavhinje 38
34011 Sesljan, Treste, Italy Daniel Radetti
15
JD Hrpelje-Kozina
Re{ka cesta 14
6240 Kozina
Davor Mesarec
16
JK Kamnik
@ebljarska 2
1240 Kamnik
Rajko Slapnik
17
JD Karantanja
Lozice 5
5272 Podnanos
Anton Mislej
18
JD Karlovica Dolenja vas Dolenja vas 44
1380 Cerknica
Jo`e Stra`i{ar
19
Klub jamarjev
Kostanjevica na Krki
Grajska cesta 25
8311 Kostanjevica
na Krki
Andrej Uneti~,
Brane ^uk
20
DZRJ Kranj
Kebetova 9
4000 Kranj
Igor Poto~nik
21
JK Kra{ki krti
Via del Lago/
Jezerska ulica 17
34070 Doberdob (GO),
Italija
Edvard Gergolet
22
JD Kra{ki leopardi
Cankarjeva ulica 80
5000 Nova Gorica
Sa{a Perkon
23
Dru{tvo ljubiteljev
Kri`ne jame
Blo{ka Polica 7
1384 Grahovo
Matej Kr`i~,
Alojz Troha
24
JK Krka
Krka 1g
1301 Krka
Tanja Podr`aj (ENG, GER),
Leopold Bregar,
Marko Pavlin
25
JK Bakla Letu{
Letu{ 19
3327 [martno ob Paki
Matej Mandelc
26
DZRJ Ljubljana
Luize Pesjakove ulica 11
1000 Ljubljana
Mitja Prelov{ek
27
JD Logatec
Notranjska cesta 14,
p. p. 36
1370 Logatec
Drago Koren~
28
DZRJ Luka ^e~ Postojna
Gregor~i~ev drevored 8, 6230 Postojna
p. p. 150
Matja` Millhar~i~ (ENG)
29
JS PD Medvode
Cesta komandanta
Staneta 12
Rado Malnar
1215 Medvode
30
JD Netopir
[alka vas 84
1330 Ko~evje
Dragomir Joli~
31
JD Netopir
Ilirska Bistrica
p. p. 32
6250 Ilirska Bistrica
Radivoj [ajn
32
Jamarski klub
Novo mesto
Seidlova cesta 29
8000 Novo mesto
Mihael Ruk{e (FRA),
Klemen Mihali~ (ENG),
Damijan [inigoj (ENG, GER),
Andrej A. Hudnik (ENG)
33
JD Planina
Planina 2
6232 Planina
Zvonko Samsa
34
[ale{ki JK Podlasica
Topol{~ica
p. p. 10
3326 Topol{~ica
Slavko Hostnik
6
LIST OF CAVING CLUBS IN SLOVENIA
Phone
E-mail
Website
Organized visit of/ask for
+39 320 413 8401
infoagrmada.org
www.grmada.org
+386 41 343 707
davor.mesarecagmail.com
+ 386 40 205 775
rajko.slapnikagmail.com
+386 51 304 068,
+386 41 297 001
kostanjeviska.jamaagmail.com www.kostanjeviska-jama.com Kostanjevi{ka jama
+386 31 509 042
igor.potasiol.net
www.dzrjk-drustvo.si
Brezno pri Le{ki planini
+39 0481 784 034, kraskikrtiagooglegroups.com
+39 338 6178 688
+ 386 40 582 479
kraski.leopardiagmail.com
+386 41 940 321,
+386 41 632 153
krizna_jamaayahoo.com
www.krizna-jama.si
Kri`na jama
+386 51 366 180,
+386 41 365 247,
+386 31 766 555
jkkrkaaplanet.si
www.jkkrka.si
Jama Poltarica
infoadzrjl.si
www.dzrjl.si
jdlajdl.si
www.jdl.si
drustvoadzrj-lukacec.si
www.dzrj-lukacec.si
rado_malnarayahoo.com
www.planinskodrustvomedvode.si
+386 31 873 245
radivoj.sajnagmail.com
www.slovenia.info/
?jamarstvo=3817&lng=2
+386 41 436 388
infoajknm.si,
miha.rukseajknm.si,
klemen.mihalicajknm.si,
damijan.sinigojajknm.si,
andrej.hudnikajknm.si
www.jknm.si
+386 41 388 696,
+386 41 304 588
mogsac5agmail.com
/www.planina.si/modules/
vsebina/category.php?
categoryid=4
+386 41 709 894
slavko.hostnikarlv.si
www2.arnes.si/Kcesjkt1s
+386 40 744 359
+386 41 426 174
7
Planinska jama
LIST OF CAVING CLUBS IN SLOVENIA
Location Name of club
on map
Address
City
Contact (LANGUAGE)
35
JD Rakek
Trg padlih borcev 8
1381 Rakek
36
DZRJ Ribnica
[krab~ev trg 5
1310 Ribnica
37
38
JD Se`ana
DZRJ Simon Robi~
Dom`ale
Bazovi{ka cesta 9
^e{minova ulica 19
6210 Se`ana
1230 Dom`ale
Matej Zalokar (ENG),
Marko Mati~i~
Anton Della Schiava,
Franc Kljun (ENG)
Jordan Gu{tin (ENG, ITA)
Ale{ S. Stra`ar (ENG)
39
JD Simon Zima – Gorje
Grab~e 3
4247 Zgornje Gorje
40
41
Dru{tvo Sirena Sub
Koro{ko-{ale{ki JK
»Speleos-Siga« Velenje
Vipavska cesta 54
p. p. 138
5000 Nova Gorica
3322 Velenje
42
43
JK »Sre~ko Logar« Idrija
JD Stra`a
Ulica sv. Barbare 5
Pod vinogradi 1
Tine Jereb
Borut Kulovec
44
Sv. Duh 271
45
Dru{tvo za raziskovanje
podzemlja [kofja Loka
JK Temnica
5280 Idrija
8351 Stra`a
pri Novem mestu
4220 [kofja Loka
Robert Pahor
46
JK Tirski zmaj
Ter 66
5296 Kostanjevica
na Krasu
3333 Ljubno ob Savinji
47
Trg mar{ala Tita 16a
5220 Tolmin
Zdenko Rejec (ENG),
Andrej Fratnik (ENG, ITA)
50
Jamarska sekcija
Planinskega dru{tva
Tolmin
[portno dru{tvo
Tornado
Jamarski odsek
Slovenskega planinskega
dru{tva Trst
JK @elezni~ar
51
Športno dru{tvo Explorer Se`anska 21
48
49
Temnica 10
Za gasilskim domom 17 1000 Ljubljana
Pulje pri Domju 187
34018 Trst, Italija
Hrvatski trg 2
1000 Ljubljana
6210 Se`ana
8
Peter Vukoti~ (ENG)
Franci A`man
Damir Podnar (ENG, ITA)
Valter Koletnik (ENG)
Walter Zakraj{ek (ENG)
Bernard [tiglic
Ga{per Ko{ir,
An`e Kre~
Stojan Sancin (ITA)
Matej Mihailovski (ENG),
Bo{tjan and Mojca
Vrvi{~ar (GER, ENG)
Sebastjan @itko (ENG, ITA)
LIST OF CAVING CLUBS IN SLOVENIA
Phone
+386 51 648 711
+386 41 909 949
+386 41 678 401,
+386 31 803 981
+386 41 687 210
+386 41 599 333
E-mail
Website
Organized visit of/ask for
infoajd-rakek.com
www.jd-rakek.com
Zel{ke jame
anton.dellaschiavaaamis.net,
franc.kljunagmail.com
jdsezanaagmail.com
jds.brlog.net
irena.strazarahelios.si
www.drustvozrj-domzale.si
peter.vukoticatelemach.net
infoareef.si
valter.koletnikagmail.com,
speleos.sigaagmail.com
www.gorje.si/index.php?
module=strani&stranid=166
www.sirenasub.si
www.speleos-siga.org
+386 51 244 244
infoadrp-drustvo.si
www.drp-drustvo.si
+386 40 353 338
paroasiol.net
www.facebook.com/JKTFB
+386 41 354 551
bernardstiglicagmail.com
+386 31 365 314,
+356 41 719 554
+39 40 81 00 53
jspd.tolminagmail.com,
zdenko.rejecagmail.com,
spit.migagmail.com
gasper.kosiracpa.si,
anzekrecagmail.com
stsanciatin.it
www.ljubno.si/content/%C5%
A1portna?q=content/jamarskiklub-tirski-zmaj-ljubno
www.pdtolmin.si
+386 41 707 689,
+386 41 233 279
matej.mihailovskiasiol.net,
vrviscarjaagmail.com
www.jkz.si
+386 51 304 224
infoaexplorer-diving.si
www.explorer-diving.si
+386 41 323 483
Vilenica, www.vilenica.com
Caving hut, camping
possibility up to 3 days
and10 persons. @elezna
jama, Studen{ka jama –
turistic caves, Osoletova
jama, Maj~evo brezno –
trekking.
Gorjanska jama
Huda Luknja (guided trekking
through the cave even for
non-cavers), Pilanca, Špehovka, Vodni rov (1st cave
ferrata in Slovenia)… Caving
hut and camping possibility.
Equipped wall for caving
school and training.
Marijino brezno, Kevderc
na Lubniku, Sv. trije kralji
www.jospdtrst.org
9
@irovcova jama
EN – GUIDELINES FOR CAVING IN SLOVENIA
Speleological Association of Slovenia
Speleological Association of Slovenia is an organization constituted by caving
clubs/societies (currently 50). Association functions based on (principles of)
non-profit, amateurism, volunteerism and public service. The purpose and tasks
of the Association are: developing and promoting organized caving activities
(exploration and documentation of caves), organizing complex speleological
expeditions at home and abroad, setting of technical and safety standards,
which relate to visiting caves, providing technical assistance for members/clubs/
societies in their performance, coordination of clubs'/societies' activities, caving
popularisation, organization and management of educational activities, implementation of caving publicity activity, security and protection of karst and karst
phenomena and the implementation of humanitarian activities.
Association forms 8 permanent commissions: Cave Rescue Commission, Cave
Registry, Commission for Education, Commission for Cave Protection, Commission
for Technique and Safety, Library, Editorial board of journal Na{e Jame and
mailing list with Home page service, which are responsible for monitoring and
implementation of activities in various spheres.
Cave Rescue Service
Accidents also happen in caves. They are frequent among those who do not
visit caves intentionally, but slip or fall into them by accident. Domestic and
wild animals are no exception. Venturing into caves without adequate knowledge
of caving itself often results in accidents. However, even the most experienced
cavers do get injured while exploring the underground.
Cave Rescue Service (JRS) operates within the Speleological Association of
Slovenia (JZS). The origins of the latter date back to the 19th century; gradually,
due to need of rescuing, JRS has developed. Its official beginnings go back to
1959. Based on the »Act on the Protection against Natural and other Disasters
(OJ RS, 51/06)« JRS is defined as public service for protection, rescue and relief
which operates independently within the Speleological Association of Slovenia.
In order to successfully perform tasks in accordance with »Regulation on the
Organization, Equipment and Training of Protection, Rescue and Aid Forces
(OJ RS, 92/07)« JRS has signed contracts with 55 rescuers, chosen from a group
of over 200 trained rescuers, that carry operations throughout the territory of
the Republic of Slovenia. They are organized into seven rescue centers (Ljubljana,
Postojna, Sežana, Tolmin, Kranj, Velenje and Novo mesto). JRS operations are
co-financed by Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection
and Disaster Relief.
10
EN – GUIDELINES FOR CAVING IN SLOVENIA
In case of an accident dial 112.
In case of severe accident of major proportions JRS is ready to assist in rescue
throughout the territory of EU.
For such situations JRS does a lot of work also internationally, it cooperates
with other cave rescue services.
A prime example of such cooperation is EU Proteus Project co-financed by
the EU (http://www.eu-proteus.eu/).
When you dial 112 a dispatcher in the regional notification centre
answers
The dispatcher will alert appropriate search and rescue services according to
the nature of the reported emergency. It is easiest to just follow the lead and
answer all his questions. Before you leave the cave take note of the following:
WHO is calling
WHAT happened (accident/injury in a cave)
WHERE did it happen (cave name or id number)
WHEN did it happen
HOW MANY are injured
NATURE of the injuries
what type of ASSISTANCE is necessary
accident place description (depth, distance from entrance, name of the place
in the cave, obstructions on the path)
• place where you will wait for the rescuers
•
•
•
•
•
•
•
•
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS
Activate JRS via the regional
notification centre:
112
JZS president:
+ 386 51 633 933
JRS leader:
+ 386 51 630 670
JRS operations head: + 386 51 630 680
11
EN – GUIDELINES FOR CAVING IN SLOVENIA
Guidelines for caving in Slovenia
Slovenia is the cradle of historic cave exploration and karst science. Though
small, it has a large number of caves (currently already numbered over 10.500)
and a well-developed caving scene. Cave environment is very specific due to
the very delicate nature that makes the caves vulnerable so there is an important
need to protect them and manage visits. This is accomplished in several ways:
practically (at the local level), legally (at the national level) and ethically (at the
international level).
Legal aspect
As in most countries, in Slovenia caves enjoy special protection status. This is
covered by the Cave Protection Act (Zakon o varstvu podzemnih jam). The
English translation is available at http://www.arso.gov.si/en/nature/legislation/
or by typing »Cave protection act« in your search engine. The act contains
several subordinate by-laws including the Guidelines on the necessary qualifications
for autonomously operating in caves (Pravilnik o usposobljenosti za samostojno
jamarsko delovanje), which defines in detail the procedures for cave exploration.
This is available in Slovene only but a Google translate will give you a reasonable
idea of what the Guidelines are about.
The Act ensures that all caves have the basic level of protection. This also includes minor pits, submerged sinkholes, or any other natural feature resembling
a cave. In principle, caves are open to anybody, including the right to free
overland access to the entrance, but there are limitations to this openness and
a series of general restrictions apply to all caves. For example, you are not
allowed to bring any artificial materials into a cave or remove anything from it,
certain activities are prohibited (building, digging, drilling), and common restrictions apply, which are usually in force in protected areas. Exceptions are
possible for scientific research activities. The penalties for violation of rules of
conduct are severe, from 400 EUR to 120,000 EUR, and in extreme cases of total
destruction up to 380,000 EUR. These penalties apply to individual offenders;
penalties for societies are even higher (e.g., a tourist agency organising an
unlawful trip into a cave).
The law defines »research« as a cave visit involving equipment of any kind
beyond a simple headlight. For example if you bring a rope, a ladder, a shovel,
or a neoprene suit, your visit is regarded as »research«. To carry out research
you must hold a license entitled »qualification for autonomously operating in
caves« (Usposobljenost za samostojno jamarsko delovanje) known colloquially
12
EN – GUIDELINES FOR CAVING IN SLOVENIA
by cavers as a »caving driving licence«. Basically, if you walk into a cave with
a headlight only, you do not need a licence, but if you bring any additional
equipment with you possessing a license is mandatory.
The license is issued by the Environmental Agency of the Republic of Slovenia
(Agencija Republike Slovenije za okolje). Foreign nationals (EU and non-EU) can
obtain a license by submitting an application to the Agency together with the
necessary copies and statements attached. It is suggested that you use the
template available here: http://jamarska-zveza.si/post/0/permit/
You must allow at least one month for processing, but once you obtain
a license it is permanent. Technically, the license is more of a diploma than
a permit so you do not have to take it with you into the cave, but it is
recommended to keep a copy of the document nearby, e.g. in your vehicle or
hotel. A park ranger will not ask to see the license itself, but will check that
your details are in the database. Carrying out research activities in a cave
without a license is a punishable offence (penalty 200–1200 EUR).
Please note that a license does not give you automatic access to all caves and
approximately 200 caves have additional protection. It is important to check
locally the status of the cave you intend to visit. In some cases a cave may be
either locked, have a guardian (often a local caving club), be only seasonally
accessible (e.g. closed during bat hibernation), or completely off-limits. In
addition, some caves have special protection on paper only, others are protected
at the municipal level and those located in a nature reserve may be subject to
additional rules.
The law also requires that the exploration results are submitted to the JZS or
Karst Research Institute of the Scientific Research Centre of the Slovenian
Academy of Sciences and Arts (contacts: IZRK, Titov trg 2, SI – 6230 Postojna,
Slovenia, http://izrk.zrc-sazu.si/en). This applies to reports on new findings and
surveys (typically new caves or newly discovered passages in already known
caves). If you have not discovered anything new, you do not need to report
anything. There is a long-lasting collaboration between the Speleological Association of Slovenia and the Karst Research Institute, where these reports and
surveys are mutually exchanged within the system called Cave Registry (see the
section Ethical aspect below). So by submitting your exploration report to any
of the two institutions, you fulfill both the legal and the ethical requirements simultaneously.
Guided visits of touristic caves along designated pathways are not subject to
these limitations. Be aware of cave trekking or similar payable visits. These
activities are neither prohibited nor specifically allowed or regulated. If your
13
EN – GUIDELINES FOR CAVING IN SLOVENIA
visit is organized by a reputable society, then it is fine (e.g. tourist cave
operator, or in the framework of a large caving event), whereas, small companies
organizing various outdoor activities might not have all the necessary permits.
Cave diving
Cave diving is considered as a technical diving, so there are further regulations
for this issue. This is covered by the Law on Protection against Drowning
(Zakon o varstvu pred utopitvami) and specified in Decree on the criteria for
diving (Uredba o merilih za potapljanje). Here are some tips. For foreigners any
technical diver must be accompanied with one Slovenian who possesses adequate
certifications. You need to have adequate cave-diving certifications and life/health
insurance. Every cave dive must be announced to the local police station.
Ethical aspect
The International Union of Speleology (UIS, www.uis-speleo.org) has adopted a
»Code of Ethics for Cave Exploration and Science in Foreign Countries«, which
is available online. A key requirement is that you communicate with local
cavers. This applies prior to your visit (for planning, acquiring the permits, etc),
during the visit, and after the visit (completion of reports). Caving in a foreign
country alongside local cavers enormously benefits both parties. There are
locations of caving clubs on accompanying map and list on pages 4–9 of this
brochure. If contacts change, Speleological Association of Slovenia (Jamarska
zveza Slovenije – http://www.jamarska-zveza.si/) will help you find one. Be
patient, since a club’s contact details may change or their website may expire.
So if you do not get the first contact, try the other ones on the list. Do not rely
on dubious contacts, non-caving organizations (e.g. tourist agencies) or freelance cavers. Though acting in good faith, believing they have a local contact,
there have been cases of foreign cavers caving without the knowledge of any of
the official caving clubs.
One of the most outstanding features of the Slovenian caving scene is the
Cave Registry (Kataster jam). It is a national database that brings together
details, reports, and surveys of all known caves in Slovenia. It currently holds
about 70,000 pages of documentation. The idea is that any research work
involving new caves, new discoveries in old caves, photography, and measurements
is reported using a standard format and submitted to the registry. It is freely accessible to all Slovenian cavers, but not to the general public. A typical visit to
a cave begins by referring to the Cave Registry to find out what has already
been discovered. After visiting the cave you are expected to make a report in
14
EN – GUIDELINES FOR CAVING IN SLOVENIA
order to share your discoveries with other cavers. Foreign cavers do not have
direct access to the Cave Registry, but you can obtain information through
Slovenian caving club contact. More information about the Cave Registry is
available online (http://jamarska-zveza.si/post/0/cave-registry-information).
All the Cave Registry documentation is shared with the Karst Research Institute.
By submitting your report to the Cave Registry, you also automatically fulfil the
legal requirement of reporting your discoveries (see above).
Practical aspect
Except for the most important caves, practical information for visiting
a cave is generally not available. Your local contact will help you find
the following answers to your questions regarding the cave(s) you
intend to visit:
• Are there any extra permits necessary? Do you need to apply in
advance? To whom?
• Are there any season-related obstacles, such as high water level, iceclogged entrances, bat-protection closure, etc?
• What kind of equipment is necessary?
• How to locate the cave entrance: are the coordinates correct? Is the
road passable for a passenger vehicle? Does the public have right-ofway?
• Knowledge of the cave: where are the anchors, how much rope is
necessary? Which are the dangerous places to avoid? Where is
a passage (easy to miss)?
• Is the cave currently under research? It is unacceptable to use someone’s
rope without asking the owner.
Important!
You must inform a responsible person in advance about your plans i.e.
which cave you intend to visit (and possible alternatives), your intended
time of return, and when to alert rescue services should you fail to
return by the allotted time. There have been cases, when the only
information given by relatives is that the cavers are somewhere in
Slovenia.
15
EN – GUIDELINES FOR CAVING IN SLOVENIA
Checklist for cave visit
1. Respect the »Code of Ethics for Cave Exploration and Science in
Foreign Countries« adopted by the International Union of Speleology
(UIS) (http://www.uis-speleo.org/).
2. It is necessary to hold a license entitled »Qualification for autonomously operating in caves« (Usposobljenost za samostojno jamarsko
delovanje) issued by the Environmental Agency of the Republic of
Slovenia (license is free of charge and is permanent once obtained)
http://jamarska-zveza.si/post/0/permit/. Carrying out research activities in a cave without a license could cost you up to 1200 EUR.
3. Communicate with local cavers (or JZS), clubs (club contacts can be
found on pages 4–9) prior to your visit. It is desirable that research
be carried out alongside local cavers or cavers that already explore
a particular cave system.
4. Only use safe, reliable and adequate equipment while exploring the
underground. Only enter the cave if you possess adequate knowledge
of karst, speleology and caving techniques.
5. Before entering the cave communicate your plan to local cavers or by
phone – dial 112 – to the notification centre of RS. Once finished
report to 112 – notification centre – that the activity has been completed.
6. When visiting and exploring the cave make sure not to damage
cave formations and cave fauna. Try your best not to leave any
tracks in the cave. No damage or removal of cave geological
formations are permitted. Leave the cave as you found it. No route
marking is permitted including using string to mark routes. You are
only allowed to use cave markings that you can take with you on
your way out.
7. When going to frequently visited caves keep to existing paths.
8. Properly document the cave you are exploring (measure, draw
a plan, fill in a report, photograph) and submit documentation to
16
EN – GUIDELINES FOR CAVING IN SLOVENIA
the Cave Registry (JZS) (http://jamarska-zveza.si/post/0/caveregistry-information), Karst Research Institute of the Scientific
Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts or
to a local caving club (club contacts can be found on pages 4–9).
9. Samples of cave fauna and flora can be collected and/or exported
only with prior consent. The consent/license is issued by the
Environmental Agency of the Republic of Slovenia (ARSO). Sample
retrieval points must be properly marked. Selling cave samples and
specimens is forbidden. To avoid sample duplication any research
and samples should be publicly available and any research results
published in journals.
10. If you find explosives or human remains you should call 112
(notification centre) or 113 (police).
11. In case of an accident provide first aid to the injured person to the
best of your ability. Then call 112 and let them know: who is
calling, when, what and in which cave the accident happened, how
many and how badly people are injured, what the injuries are like.
12. In areas where specific regulations apply (eg. Triglav national park
(TNP), Natura 2000) regional decrees should also be complied with.
13. Cave diving is considered as technical diving, so there are further
regulations for this issue.
17
SI – SMERNICE ZA IZVAJANJE JAMARSKIH AKTIVNOSTI V SLOVENIJI
Jamarska re{evalna slu`ba
V jamah se dogajajo tudi nesre~e. Pogosto se zgodijo posameznikom, ki se
v jame sploh ne podajajo, ampak vanjo zdrsnejo, padejo. To se dogaja tudi doma~im in divjim `ivalim. Pogoste so seveda tudi nesre~e tistih, ki se brez jamarskega znanja podajajo v jame. Seveda pa se ob obisku jam kdaj ponesre~ijo tudi
izku{eni jamarji.
Jamarska re{evalna slu`ba (JRS) deluje v okviru Jamarske zveze Slovenije (JZS).
Za~etki JZS segajo v 19. stoletje, iz tega pa se je po~asi zaradi potrebe po re{evanju razvila JRS. Njen uradni za~etek je leta 1959. Danes je JRS na podlagi
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre~ami (Ur. l. RS, {t. 51/06)
opredeljena kot javna slu`ba za za{~ito, re{evanje in pomo~, ki deluje samostojno
v okviru Jamarske zveze Slovenije. Za uspe{no opravljanje nalog v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za za{~ito, re{evanje in pomo~ (Ur. l. RS, {t. 92/07) ima sklenjene pogodbe s 55 re{evalci, izbranimi izmed
preko 200 usposobljenih re{evalcev, ki operativno delujejo na celotnem ozemlju
Republike Slovenije. Organizirani so v sedmih re{evalnih centrih (Ljubljana,
Postojna, Sežana, Tolmin, Kranj, Velenje in Novo mesto). Delovanje JRS sofinancira Uprava RS za za{~ito in re{evanje.
V primeru nesre~e je treba poklicati {tevilko 112.
V primeru huj{ih jamarskih nesre~ ve~jih razse`nosti je JRS pripravljena pomagati
pri re{evanju na obmo~ju Evropske unije. Za tovrstne situacije JRS preventivno
veliko deluje tudi na mednarodnem podro~ju sodelovanja jamarskih re{evalnih
slu`b. Zelo nazoren primer tovrstnega sodelovanja je projekt EU Proteus, ki ga
sofinancira EU (http://www.eu-proteus.eu/).
18
SI – SMERNICE ZA IZVAJANJE JAMARSKIH AKTIVNOSTI V SLOVENIJI
Ko pokli~emo telefonsko {tevilko 112, se nam bo oglasil operater
v centru za obve{~anje.
Najenostavneje je, ~e samo odgovarjamo na njegova vpra{anja. Glede na na{e
obvestilo bo operater v centru za obve{~anje obvestil ustrezne slu`be za re{evanje in pomo~. Ker pa smo ravnokar pri{li iz jame, moramo pred odhodom iz
jame poskrbeti za informacije, ki jih moramo posredovati operaterju:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KDO kli~e
KAJ se je zgodilo (nesre~a/po{kodba v jami)
KJE se je zgodilo (ime jame, katastrska {tevilka)
KDAJ se je zgodilo
KOLIKO je ponesre~encev
kak{ne so PO[KODBE
kak{no POMO^ potrebujemo
opis mesta nesre~e (globina, dol`ina, ime mesta nesre~e v jami, ovire v jami)
kje bomo ~akali na re{evalce
POMEMBNE TELEFONSKE [TEVILKE
Aktiviranje JRS preko
centra za obve{~anje:
Predsednik JZS:
Vodja JRS:
Vodja operative JRS:
112
051 633 933
051 630 670
051 630 680
19
SI – SMERNICE ZA IZVAJANJE JAMARSKIH AKTIVNOSTI V SLOVENIJI
Smernice za izvajanje jamarskih aktivnosti v Sloveniji
Slovenija je zibelka raziskovanja jam in kra{kih pojavov. Navkljub svoji majhnosti ima veliko {tevilo jam (trenutno registriranih ve~ kot 10.500) in dobro razvito jamarsko dejavnost. Jamsko okolje je zelo specifi~no zaradi izjemno ob~utljive
narave. To dela jame ranljive, zato je pomembno, da se jame za{~iti in uredi
upravljanje obiskov. To dose`emo na ve~ na~inov: prakti~no (na lokalni ravni),
pravno (na nacionalni ravni) in eti~no (na mednarodni ravni).
Pravni vidik
Kot v ve~ini dr`av imajo tudi jame v Sloveniji poseben varstveni status, ki ga
ureja Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS 2/2004). Zakon vsebuje
ve~ (lokalnih) predpisov, med drugim tudi Pravilnik o usposobljenosti za
samostojno jamarsko delovanje, ki podrobno opredeljuje postopke za jamarsko
delovanje.
Zakon zagotavlja osnovno raven za{~ite vseh jam. To med drugim vklju~uje
tudi manj{e rove, podvodne luknje/jame ali druge naravne oblike, ki spominjajo
na jamo. Na~eloma so jame odprte za vsakogar, vklju~no s pravico do prostega
dostopa do vhoda, vendar obstajajo nekatere splo{ne omejitve, ki veljajo za vse
jame. Na primer: v jamo ni dovoljeno prina{ati ali iz nje odna{ati kakr{nihkoli
umetnih materialov, nekatere aktivnosti so prepovedane (gradnja, kopanje, vrtanje), prav tako veljajo splo{ne omejitve na zavarovanih obmo~jih. Izjeme so
mogo~e v primeru znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Kazni za kr{itve predpisov
so visoke, od 400 EUR do 120.000 EUR, v skrajnih primerih popolnega uni~enja
do 380.000 EUR. Te kazni veljajo za posameznike; kazni za pravne osebe (npr. dru{tva) so {e vi{je (npr. ~e turisti~na agencija organizira nezakonit izlet v jamo).
Zakon opredeljuje kot »raziskovanje« vsak obisk jame, ki vklju~uje kakr{nokoli
opremo ve~ kot naglavno svetilko. Na primer, ~e prinesete vrv, lestev, lopato ali
neoprensko obleko, se va{ obisk {teje kot »raziskovanje«. Za »raziskovanje«
morate imeti potrdilo o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje,
znano tudi kot »jamarsko vozni{ko dovoljenje«. Torej, ~e greste v jamo le
s svetilko, potrdila ne potrebujete, s kakr{nokoli dodatno opremo pa je potrdilo
obvezno.
Potrdilo izda Agencija Republike Slovenije za okolje. Tuji dr`avljani (EU in
zunaj EU) lahko potrdilo pridobijo s predlo`itvijo vloge Agenciji RS za okolje,
skupaj s potrebnimi prilo`enimi izjavami. Predlagamo, da uporabijo naslednjo
predlogo: http://www.jamarska-zveza.si/post/0/permit/. Potrdilo bo izdano
20
SI – SMERNICE ZA IZVAJANJE JAMARSKIH AKTIVNOSTI V SLOVENIJI
najprej v enem mesecu, ko pa ga pridobite, pa velja trajno. Tehni~no gledano je
potrdilo bolj neke vrste diploma, ki vam je ni treba jemati s seboj v jamo, je pa
priporo~ljivo, da imate kopijo dokumenta v bli`ini, npr. v va{em vozilu ali
hotelu. Nadzornik ne bo zahteval samega potrdila, vendar bo preveril, ~e so va{i
podatki vne{eni v bazo. Izvajanje raziskovalnih dejavnosti v jami brez potrdila
je prekr{ek (kazen 200–1200 EUR).
Prosimo, upo{tevajte, da s potrdilom nimate avtomatsko dostopa do vseh jam
ter da je pribli`no 200 jam {e dodatno za{~itenih. Pomembno je, da status jame,
ki jo nameravate obiskati, preverite pri lokalnem dru{tvu. Jama je namre~ lahko
zaklenjena, ima skrbnika (pogosto lokalno jamarsko dru{tvo), je dostopna le
sezonsko (npr. jama je zaprta med hibernacijo netopirjev) ali povsem nedostopna.
Poleg tega so nekatere jame za{~itene samo na papirju, druge so za{~itene na ob~inski ravni, za jame v zavarovanem obmo~ju pa lahko veljajo dodatna pravila.
Zakon prav tako dolo~a, da se rezultati raziskovanja predlo`ijo JZS ali In{titutu za raziskovanje Krasa Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti (kontakti: IZRK, Titov trg 2, SI – 6230 Postojna, Slovenija,
http://izrk.zrc-sazu.si). To se nana{a na poro~ila o novih ugotovitvah in raziskavah (navadno nove jame ali na novo odkriti deli `e registriranih jam). ^e niste
odkrili ni~esar novega, vam ni treba poro~ati ni~esar. Jamarska zveza Slovenije
in In{titut za raziskovanje Krasa `e dolgo sodelujeta ter si izmenjujeta poro~ila
in zapisnike v okviru sistema, imenovanega Kataster jam (glej Eti~ni vidik).
S predlo`itvijo poro~ila raziskovanja na katerokoli od omenjenih institucij torej
hkrati izpolnite tako pravne kot tudi eti~ne zahteve.
Te omejitve ne veljajo za vodene oglede turisti~nih jam po ozna~enih poteh.
Bodite pozorni na trekinge po jamah ali podobne pla~ljive obiske. Te dejavnosti
niso niti prepovedane niti izrecno dovoljene. ^e obisk organizirajo verodostojne
organizacije (npr. upravljalec turisti~ne jame ali v okviru velikega jamarskega
dogodka), potem je v redu, medtem ko ni nujno, da imajo mala podjetja, ki
organizirajo razli~ne dejavnosti na prostem, vsa potrebna dovoljenja.
Jamsko potapljanje
Jamsko potapljanje velja za tehni~no potapljanje, za katerega veljajo dodatni
predpisi. Podro~je je urejeno z Zakonom o varstvu pred utopitvami in dolo~eno
z Uredbo o merilih za potapljanje. Nekaj nasvetov: vsakega tehni~nega potaplja~a
iz tujine mora ob potopu spremljati slovenski potaplja~ z ustreznimi certifikati.
Imeti mora ustrezna potrdila za jamarsko potapljanje in `ivljenjsko/zdravstveno
zavarovanje. Vsak jamski potop je treba prijaviti lokalni policijski postaji.
21
SI – SMERNICE ZA IZVAJANJE JAMARSKIH AKTIVNOSTI V SLOVENIJI
Eti~ni vidik
Mednarodna jamarska zveza (UIS) je sprejela Eti~ni kodeks UIS za jamarske in
strokovne raziskave v tujini, ki je na voljo na spletu. Klju~na zahteva je komunikacija z lokalnimi jamarji. To velja za ~as pred va{im obiskom (na~rtovanje, pridobivanje dovoljenj itd.), med obiskom in po obisku (izpolnjevanje
poro~il). Izvajanje jamarske aktivnosti v tuji dr`avi v sodelovanju z lokalnimi
jamarskimi klubi je koristno za obe strani. Na straneh 4–9 te bro{ure najdete
podatke o jamarskih klubih ter zemljevid, na katerem so ozna~ene njihove
lokacije. V primeru sprememb se lahko obrnete na Jamarsko zvezo Slovenije
za pomo~ (http://www.jamarska-zveza.si/). Bodite potrpe`ljivi, saj se podatki
klubov lahko spreminjajo ali njihova spletna stran ne obstaja ve~. ^e torej ne
morete stopiti v stik s prvim navedenim na seznamu, poskusite kontaktirati
preostale. Ne zana{ajte se na sumljive kontakte, nejamarske organizacije (npr. turisti~ne agencije) ali samostojne jamarje. ^eprav v dobri veri in prepri~ani, da
imajo lokalni stik, so znani primeri tujih jamarjev, ki so raziskovali jame, ne da
bi to vedel katerikoli od slovenskih jamarskih klubov.
Ena najbolj izstopajo~ih zna~ilnosti slovenske jamarske scene je Kataster jam.
To je nacionalna baza podatkov, ki zdru`uje poro~ila, podatke in zapisnike vseh
znanih jam v Sloveniji. Trenutno obsega pribli`no 70.000 strani dokumentacije.
Glavni namen Katastra jam je, da se vse raziskovalne dejavnosti, ki vklju~ujejo
nove jame, nova odkritja v starih jamah, fotografije in meritve, zabele`ijo v standardiziran obrazec, ki se ga odda v register. Dokumentirano gradivo je na voljo
vsem slovenskim jamarjem, ne pa tudi {ir{i javnosti. Navadno se obisk jame
za~ne v Katastru jam, kjer se ugotovi, kaj je bilo v doti~ni jami `e odkritega. Po
ogledu jame se pri~akuje, da oddate poro~ilo in tako delite svoja odkritja z drugimi jamarji. Tuji jamarji sicer nimajo neposrednega dostopa do Katastra jam,
vendar pa lahko pridobijo informacije preko slovenskih jamarskih dru{tev. Ve~
informacij o Katastru jam je na voljo na spletu (http://jamarska-zveza.si/post/0/
kataster-jam). Vsa dokumentacija Katastra jam se deli/izmenjuje z In{titutom
za raziskovanje Krasa. S predlo`itvijo va{ega poro~ilo Katastru jam hkrati izpolnite tudi pravne zahteve o poro~anju o odkritjih (glej zgoraj).
22
SI – SMERNICE ZA IZVAJANJE JAMARSKIH AKTIVNOSTI V SLOVENIJI
Prakti~ni vidik
Z izjemo najpomembnej{ih jam prakti~ne informacije za obisk jame
navadno niso na voljo. Va{ lokalni kontakt vam bo pomagal z informacijami o jami, ki jo nameravate obiskati:
• Ali so potreba kak{na dodatna dovoljenja/potrdila? Ali se je treba najaviti vnaprej? Komu?
• Ali obstajajo kak{ne ovire, vezane na letni ~as, kot so: visok nivo
vode, neprehodni vhodi zaradi ledu, zaprtje jame zaradi hibernacije
netopirjev idr?
• Kak{no opremo potrebujemo?
• Kako najti vhod v jamo: so koordinate pravilne? Je cesta prevozna za
osebna vozila? Ali imamo pravico do dostopa/prehoda?
• Poznavanje jame: kje so sidri{~a, koliko vrvi potrebujemo? Katerih
nevarnih mest se je treba izogibati? Kje je prehod (ki ga lahko spregledamo)?
• Ali jamo trenutno kdo raziskuje? Nesprejemljivo je uporabljati vrv nekoga drugega, ne da bi vpra{ali lastnika.
Pomembno!
O svojih na~rtih morate vnaprej obvestiti zanesljivo osebo: katero jamo
nameravate obiskati (morebitne alternative), va{ predvideni ~as vrnitve
in kdaj naj se obvesti re{evalno slu`bo, ~e se ne vrnete v dogovorjenem
~asu. Znani so primeri, ko so sorodniki jamarjev vedeli le to, da so
jamarji nekje v Sloveniji.
23
SI – SMERNICE ZA IZVAJANJE JAMARSKIH AKTIVNOSTI V SLOVENIJI
Napotki za obiskovanje jam – povzetek
1. Upo{tevam vsa pravila jamarskega eti~nega kodeksa Mednarodne
speleolo{ke zveze (UIS) (http://www.uis-speleo.org/).
2. Treba je pridobiti potrdilo o usposobljenosti za samostojno
jamarsko delovanje, ki ga izdaja ARSO. V nasprotnem primeru
obstaja mo`nost globe v vi{ini do 1200 EUR.
http://jamarska-zveza.si/post/0/permit/
3. Pred odpravo v Slovenijo nave`em stike z lokalnim jamarskim dru{tvom (ali JZS), klubom (kontakte dru{tev najdem na straneh 4–9).
Za`eleno je, da se raziskave izvajajo skupaj z lokalnimi jamarji
oz. jamarji, ki v nekem jamskem objektu že raziskujejo.
4. Za raziskovanje jam uporabljam samo ustrezno in varno opremo.
V jame se podajam samo z ustreznim poznavanjem osnov krasa,
speleologije in jamarske tehnike.
5. Pred vstopom v jamo svoje na~rte sporo~im lokalnim jamarjem ali
sporo~im na {t. 112 – Center za obve{~anje. Ko zaklju~im obisk jame,
javim na 112, da je aktivnost zaklju~ena.
6. Pri obiskovanju in raziskovanju jam ne po{kodujem jamskega inventarja in jamske favne. Trudim se, da v jami ne pu{~am nobenih
sledi in iz jame ne odna{am ni~esar. Jame morajo ostati po obisku ali
raziskovanju v enakem stanju kot pred njim. Ozna~evanje poti v jamah ni dovoljeno. Dovoljeno je le ozna~evanje z oznakami, ki jih ob
povratku iz jame odnesem s sabo.
7. V primeru ogleda ali obiskovanja pogosto obiskanih jam se dr`imo
`e obstoje~ih poti.
8. Jame, ki jih raziskujem, ustrezno dokumentiram (izmerim, nari{em
na~rt, naredim zapisnik, fotografiram) in dokumentacijo oddam v Kataster jam JZS (http://jamarska-zveza.si/post/0/kataster-jam), In{titutu
za raziskavo krasa (IZRK) ali pa lokalnemu jamarskemu dru{tvu
(kontakte najdete na straneh 4–9).
24
SI – SMERNICE ZA IZVAJANJE JAMARSKIH AKTIVNOSTI V SLOVENIJI
9. Vzorci iz jam za znanstvene raziskave se lahko zbirajo le v primeru,
da je bilo predhodno pridobljeno dovoljenje, ki ga izdaja ARSO.
Enako velja za izvoz. Mesta odvzema vzorcev morajo biti ustrezno
ozna~ena. Prodaja vzorcev in primerkov ni dovoljena. Da ne bo
prihajalo do podvajanj vzor~enja, naj bodo raziskave in vzorci
javno dostopni, rezultati raziskav pa objavljeni v ~lankih.
10. V primeru najdb eksplozivnih sredstev ali ~love{kih ostankov je
treba to sporo~iti na telefonsko {tevilko 112 (center za obve{~anje)
ali 113 (policija).
11. V slu~aju nesre~e v jami oskrbim po{kodovanca po svojih najbolj{ih
mo~eh. Potem pokli~em telefonsko {t. 112 in sporo~im, kdo kli~e,
kdaj, kaj in v kateri jami se je zgodilo, koliko je po{kodovanih in
kak{ne so po{kodbe.
12. Na obmo~ju, kjer veljajo posebna dolo~ila (npr. Triglavski narodni
park (TNP), obmo~je Nature 2000 itd.), moram spo{tovati tudi
regionalne odredbe.
Photo: Arne Hodali~
13. Jamsko potapljanje velja za tehni~no potapljanje, za katerega veljajo
dodatni predpisi.
HR – UPUTE PRILIKOM POSJETA SPELEOLO[KIM OBJEKTIMA U SLOVENIJI
Jamarska re{evalna slu`ba (Speleolo{ka slu`ba spa{avanja)
U speleolo{kim se objektima doga|aju nesre}e. ^este su i nesre}e pojedinaca
koji nisu speleolozi, ve} su u speleolo{ki objekat upali slu~ajno. Takve nesre}e
doga|aju se obi~no lokalnim stanovnicima i divljim `ivotinjama. ^este su
i nesre}e ljudi koji bez speleolo{kog znanja odlaze u objekte. Naravno, nesre}e
se prilikom posjeta speleolo{kim objektima doga|aju i speleolozima.
Jamarska re{evalna slu`ba (JRS) djeluje u okviru Jamarske zveze Slovenije
(Speleolo{kog saveza Slovenije, JZS). Po~eci JZS se`u u 19. stolje}e, a iz njih se,
polako, zbog potreba spa{avanja razvila JRS. Njezin je slu`beni po~etak 1959.
godine. Danas je JRS na temelju Zakona o za{titi od prirodnih i drugih nesre}a
(Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre~ami) (Ur. l. RS, {t. 51/06)
odre|ena kao javna slu`ba za za{titu, spa{avanje i pomo} koja samostalno
djeluje u okviru Jamarske zveze Slovenije. Da bi uspje{no obavljala zadatke
u skladu s Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za za{~ito,
re{evanje in pomo~ (Odredbom o organiziranju, opremanju i u~enju snaga za
za{titu, spa{avanje i pomo}) (Ur. l. RS, {t. 92/07), JRS danas potpisuje ugovore
sa 55 spa{avatelja izabranih me|u vi{e od 200 spa{avatelja koji su zavr{ili
te~ajeve i koji operativno djeluju na cijelom podru~ju Republike Slovenije.
Organizirani su u sedam centara za spa{avanje (Ljubljana, Postojna, Sežana,
Tolmin, Kranj, Velenje i Novo mesto). Djelovanje JRS sufinancira Uprava RS za
za{~ito in re{evanje (Uprava RS za za{titu i spa{avanje).
U slu~aju nesre}e potrebno je nazvati broj 112.
U slu~aju te`ih speleolo{kih nesre}a ve}ih razmjera, JRS je spremna pomo}i
u spa{avanju na podru~ju Europske unije. Zbog ovakvih situacija JRS preventivno
djeluje i na me|unarodnom podru~ju sudjelovanja speleolo{kih slu`bi spa{avanja.
Evidentan primjer sudjelovanja ove vrste je i projekt EU Proteus kojega sufinancira EU (http://www.eu-proteus.eu/).
26
HR – UPUTE PRILIKOM POSJETA SPELEOLO[KIM OBJEKTIMA U SLOVENIJI
Ako zovemo telefonski broj 112, javit }e nam se operater iz centra
za obavje{tavanje
Najjednostavnije je da samo odgovaramo na njegova pitanja. S obzirom na na{u
obavijest, operater u centru za obavje{tavanje obavijestit }e odgovaraju}e
slu`be za spa{avanje i pomo}. Jo{ prije izlaska iz jame bilo bi dobro utvrditi sve
informacije koje }emo kasnije prenijeti operateru centra za obavje{tavanje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TKO zove
[TO se dogodilo (nesre}a/ozljeda u jami)
GDJE se dogodilo (ime jame, katastarski broj)
KADA se dogodilo
KOLIKO je ozlije|enih
kakve su OZLJEDE
kakvu POMO] trebamo
Opis mjesta nesre}e (dubina, du`ina, ime mjesta nesre}e u jami, prepreke u jami)
Gdje }emo ~ekati spa{avatelje
[email protected] TELEFONSKI BROJEVI
Aktiviranje JRS preko centra
za obavje{tavanje:
112
Predsjednik JZS:
+ 386 51 633 933
Pro~elnik JRS:
+ 386 51 630 670
Operativni pro~elnik JRS: + 386 51 630 680
27
HR – UPUTE PRILIKOM POSJETA SPELEOLO[KIM OBJEKTIMA U SLOVENIJI
Pravila o speleolo{kim istra`ivanjima u Sloveniji
Slovenija je kolijevka povijesnih istra`ivanja speleolo{kih objekata i znanosti
o kr{u. Iako mala, ona ima veliki broj speleolo{kih objekata (trenutno broji preko 10,500) i dobro razvijenu speleolo{ku djelatnost. Podru~je kr{a specifi~an je
zbog njegove vrlo osjetljive prirode koja speleolo{ke objekte ~ini ranjivima,
zbog toga postoji potreba da ih se za{titi, a posjetitelje usmjerava. To se posti`e
na nekoliko na~ina: prakti~no (na lokalnoj razini), pravno (na nacionalnoj razini) i eti~ki (na me|unarodnoj razini).
Pravni aspekt
Kao i u ve}ini zemalja, u Sloveniji speleolo{ki objekti u`ivaju posebni status
za{tite. O tome govori Zakon o za{titi speleolo{kih objekata (Zakon o varstvu
podzemnih jam). Engleski prijevod mo`ete prona}i na http://www.arso.gov.si/en/
nature/legislation/ ili upisati »Cave protection act« u tra`ilicu. Zakon sadr`i
nekoliko podre|enih podzakonskih akata, uklju~uju}i i Pravilnik o potrebnim
kvalifikacijama za samostalno djelovanje u speleolo{kim objektima (Pravilnik
o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje), koji detaljno definira postupke prilikom istra`ivanja speleolo{kih objekata. On je dostupan samo na slovenskom jeziku, ali Google Translate dati }e vam razumnu predod`bu o ~emu
Pravilnik govori.
Zakon osigurava da svi speleolo{ki objekti u`ivaju osnovnu razinu za{tite. U to
su uklju~ene i manje jame, potopljene vrta~e, te svi prirodni fenomeni s karakteristikama
speleolo{kih objekata. U principu, speleolo{ki objekti otvoreni su za svakoga,
uklju~uju}i i pravo na slobodan pristup prilazu cestom, ali postoje ograni~enja
vezana uz izvo|enje speleolo{kih aktivnosti. Na primjer, u speleolo{ke objekte se ne
smiju donositi nikakvi umjetni materijali ili pomicati bilo {to od toga, odre|ene
aktivnosti su zabranjene (gradnja, kopanje, bu{enje), a zajedni~ka ograni~enja su
i sva koja su obi~no na snazi u za{ti}enim podru~jima. Iznimke su mogu}e za
znanstveno-istra`iva~ke djelatnosti. Kazne za kr{enje Zakona su visoke, od 400 do
120,000 eura, a u ekstremnim slu~ajevima potpunog uni{tenja i do 380.000 eura.
Te kazne primjenjuju se na pojedine po~initelje; kazne za dru{tva su jo{ vi{e (npr.
za turisti~ku agenciju koja organizira nezakonit izlet u speleolo{ki objekat).
Zakon definira »istra`ivanja« kao posjete speleolo{kim objektima koja uklju~uju
opremu ve}u od obi~ne baterijske svjetiljke. Na primjer, ako koristite u`e,
ljestve, lopatu ili neoprensku odje}u, va{ posjet je okarakteriziran kao »istra`ivanje«.
Za istra`ivanja morate imati dozvolu s dokazom kvalifikacije za samostalno
djelovanje u speleolo{kim objektima (Usposobljenost za samostojno jamarsko
28
HR – UPUTE PRILIKOM POSJETA SPELEOLO[KIM OBJEKTIMA U SLOVENIJI
delovanje) poznatiju u speleolo{kom `argonu kao »speleolo{ka voza~ka dozvola«.
Uglavnom, ukoliko u speleolo{kim objektima koristite isklju~ivo baterijske
svjetiljke, ne trebate imati dozvolu, ali ukoliko koristite bilo kakvu dodatnu
opremu, dozvolu morate imati sa sobom.
Dozvole izdaje Agencija za za{titu okoli{a Republike Slovenije (Agencija Republike Slovenije za okolje). Strani dr`avljani (EU i ne-EU) mogu dobiti dozvolu
podno{enjem zahtjeva u Agenciji, uz prilo`ene potrebne dokumente i izjave u privitku. Predla`emo da koristite ovdje dostupan predlo`ak: http://jamarska-zveza.si/
post/0/permit/
Vrijeme potrebno za obradu podataka je najmanje mjesec dana, ali jednom
dobivena dozvola je trajno va`e}a. Tehni~ki gledano, dozvola je vi{e nego samo
dozvola, to je diploma i zato ju ne morate nositi sa sobom u speleolo{ke objekte,
ali je preporu~ljivo imati kopiju dokumenta negdje u blizini, npr. u automobilu
ili hotelu. ^uvar parka ne}e tra`iti uvid u samu dozvolu, ve} }e provjeriti da li
se va{i podaci nalaze u bazi podataka. Obavljanje istra`iva~ke aktivnosti u speleolo{kom objektu bez dozvole je prekr{aj (kazna 200–1200 eura).
Imajte na umu da vam dozvola ne daje automatski pristup svim speleolo{kim
objektima, te da oko 200 speleolo{kih objekata ima dodatnu za{titu. Va`no je da
na lokalnoj razini provjerite status speleolo{kog objekta kojeg namjeravate
posjetiti. U nekim slu~ajevima mo`e se dogoditi da je speleolo{ki objekat zaklju~an, da ima skrbnika (~esto lokalni speleolo{ki klub), neki su dostupni samo
u sezoni (npr. zatvoreni tijekom hibernacije {i{mi{a) ili potpuno zatvoreni za
javnost. Osim toga, neki speleolo{ki objekti imaju posebnu za{titu samo na
papiru, dok su neki za{ti}eni na op}inskoj razini. Speleolo{ki objekti koji se
nalaze u prirodnim rezervatima mogu podlijegati dodatnim pravilima.
Zakon tako|er zahtijeva da se rezultati istra`ivanja evidentiraju u JZS-u ili na
Institutu za istra`ivanje kr{a Znanstveno-istra`iva~kog centra Slovenske akademije
znanosti i umjetnosti (kontakti: IZRK, Titov trg 2, SI – 6230 Postojna, Slovenija,
http://izrk.zrc-sazu.si/en). Ovo se odnosi na izvje{}a o novim pronalascima i mjerenjima (obi~no novi speleolo{ki objekti ili novootkriveni kanali u ve} poznatim
speleolo{kim objektima). Ako niste otkrili ni{ta novo, ne morate ni{ta ni prijaviti.
Postoji dugotrajna suradnja izme|u Speleolo{kog saveza Slovenije (JZS) i Instituta
za istra`ivanje kr{a (IZRK), gdje se izvje{}a i mjerenja me|usobno razmjenjuju
unutar sustava koji se zove Katastar speleolo{kih objekata (vidi odjeljak Eti~ki
aspekt u nastavku). Ukratko, podno{enjem svog istra`iva~kog izvje{taja bilo kojoj
od ovih dviju institucija, ispunjavate i pravne i eti~ke zahtjeve istovremeno.
Vo|ene posjete turisti~kim speleolo{kim objektima po ure|enim putovima ne
podlije`u ovim ograni~enjima. Postoje speleolo{ki trekinzi i sli~ne posjete koje
29
HR – UPUTE PRILIKOM POSJETA SPELEOLO[KIM OBJEKTIMA U SLOVENIJI
se pla}aju. Ovakve aktivnosti nisu niti zabraniti niti posebno dopu{tene ili
regulirane. Ako je va{ posjet organiziralo ugledno dru{tvo, onda je to u redu
(npr. turisti~ka jama operatora, ili u okviru velikog speleolo{kog doga|aja), dok
male tvrtke koje organiziraju razne aktivnosti na otvorenom mo`da nisu uredile
sve potrebne dozvole.
Ronjenje u speleolo{kim objektima
Ronjenje u speleolo{kim objektima smatra se tehni~kim ronjenjempa za ovu
aktivnost postoje i druge odredbe. Speleoronjenje je obuhva}eno Zakonom
o za{titi od utapljanja (Zakon o varstvu pred utopitvami), a navedeno u Uredbi
o kriterijima za ronjenje (Uredba o merilih za potapljanje). Evo nekoliko savjeta.
Stranac, tehni~ki ronilac bilo koje vrste, mora biti u pratnji jednog slovenskog
ronioca koji posjeduje odgovaraju}e certifikate. Morate imati adekvatne certifikate
speleolo{kog ronioca i `ivotno/zdravstveno osiguranje. Svaki speleolo{ki ronioc
mora se najaviti nadle`noj policijskoj postaji.
Eti~ki aspekt
Me|unarodni speleolo{ki savez (UIS) je usvojio »Eti~ki kodeks za speleolo{ka
i znanstvena istra`ivanja u stranim dr`avama«, koji je dostupan na internetu.
Klju~ni uvjet je komunikacija s lokalnim speleolozima. Komunikaciju morate
uspostaviti prije putovanja (za planiranje, stjecanje dozvole, itd.), tijekom posjeta
i nakon posjeta (kompletiranje izvje{}a). Speleolo{ka djelatnost u stranoj zemlji
uz pomo} lokalnih speleologa iznimno koristi objema stranama. Postoje lokacije
speleolo{kih klubova na popratnim kartama, te popisi na stranicama 4–9 ove
bro{ure. Ako do|e do promjene kontakta, Speleolo{ki savez Slovenije (Jamarska
zveza Slovenije – http://www.jamarska-zveza.si/) }e vam pomo}i u pronala`enju
novog. Budite strpljivi, klubovi mogu promijeniti svoje adrese ili njihove web
stranice mogu iste}i. Dakle, ako ne uspijete pri prvom kontaktu, poku{ajte sa
sljede}im na popisu. Nemojte se oslanjati na sumnjive kontakte, ne-jamarske
organizacije (npr. turisti~ke agencije) ili speleologe – slobodnjake. Bilo je slu~ajeva da su strani speleolozi radili bez znanja nekog slu`benog speleolo{kog
kluba, a sve u dobroj vjeri i vjeruju}i da imaju kontakte s lokalnim speleolozima.
Jedna od najistaknutijih zna~ajki slovenske speleolo{ke scene je Katastar
speleolo{kih objekata (Kataster jam). To je nacionalna baza podataka koja
okuplja podatke, izvje{taje i preglede svih poznatih speleolo{kih objekata u Sloveniji. On trenutno sadr`ava oko 70.000 stranica dokumentacije. Osnovna je
ideja da se za svaki znanstveni rad koji uklju~uje nove speleolo{ke objekte,
nova otkri}a u starim speleolo{kim objektima, fotografije i mjerenja izvjesti Kata30
HR – UPUTE PRILIKOM POSJETA SPELEOLO[KIM OBJEKTIMA U SLOVENIJI
star koriste}i standardni obrazac. Katastar je slobodno dostupan svim slovenskim
speleolozima, ali ne i {iroj javnosti. Tipi~an posjet speleolo{kom objektu po~inje
na Katastru da bi se provjerili postoje}i podaci o odre|enom speleolo{kom
objektu. Nakon posjeta speleolo{kom objektu o~ekuje se da napravite izvje{}e
kako bi svoja otkri}a podijelili s drugim speleolozima. Strani speleolozi nemaju
izravan pristup Katastru, ali informacije mo`ete dobiti preko slovenskih
speleolo{kih kontakata. Vi{e informacija o Katastru mo`ete dobiti na internetu
(http://jamarska-zveza.si/post/0/cave-registry-information). Svu dokumentaciju
Katastar dijeli s Institutom za istra`ivanje kr{a (IZRK). Slanjem izvje{}a Katastru,
automatski ispunjavate zakonsku obvezu za podno{enjem izvje{taja o svojim
otkri}ima (vidi gore).
Prakti~ni aspekt
Osim najva`nijih speleolo{kih objekata, prakti~ne informacije za posjet
speleolo{kim objektima obi~no nisu dostupne. Va{ lokalni kontakt pomo}i
}e vam prona}i sljede}e odgovore na va{a pitanja u vezi speleolo{kog
objekta/speleolo{kih objekata koje namjeravate posjetiti:
• Postoje li posebne dodatne dozvole? Da li se potrebno prijaviti unaprijed? Kome?
• Postoje li sezonske zapreke, poput visokog vodostaja, ledom za~epljenih
ulaza, zabrana zbog za{tite {i{mi{a, itd?
• Kakva vrsta opreme je potrebna?
• Kako mo`emo prona}i ulaz u speleolo{ki objekat? Jesu li koordinate
to~ne? Da li je cesta prolazna za putni~ko vozilo? Da li je put javno
upotrebljiv?
• Informacije o speleolo{kom objektu: gdje se nalaze sidri{ta, koliko
u`eta je potrebno? Koja opasna mjesta treba izbjegavati? Gdje se
nalaze prolazi koje mo`emo pogrije{iti?
• Da li se u speleolo{kom objektu trenutno istra`uje? Nedopustivo je
koristiti ne~ija u`eta bez dozvole vlasnika.
Va`no! O svojim planovima odgovornu osobu morate obavijestiti unaprijed, i to koje objekte imate namjeru posjetiti (i mogu}e alternative),
svoje namjeravano vrijeme povratka, te kada bi bilo potrebno alarmirati
spa{avateljske slu`be ukoliko se ne vratite u predvi|enom vremenu. Bilo
je slu~ajeva kada smo od rodbine dobili samo informacije o boravku
speleologa negdje u Sloveniji.
31
HR – UPUTE PRILIKOM POSJETA SPELEOLO[KIM OBJEKTIMA U SLOVENIJI
Upute prilikom posjeta speleolo{kim objektima
1. Vodimo ra~una o svim pravilima speleolo{kog eti~kog kodeksa
Me|unarodnog speleolo{kog saveza (UIS) (http://www.uis-speleo.org/)
2. Potrebno je dobiti potvrdu o zavr{enom te~aju za samostalnu
spelolo{ku djelatnost koju izdaje ARSO (potvrda je besplatna i trajno
va`e}a). http://jamarska-zveza.si/post/0/permit/ U suprotnom postoji
mogu}nost globe u visini do 1.200 eura.
3. Prije odlaska na istra`ivanja u Sloveniju moramo se povezati s lokalnim speleolo{kim dru{tvom (ili JZS-om), ili klubom (kontakte dru{tava
mo`ete na}i na stranicama 4–9). Po`eljno je da se istra`ivanja odvijaju u suradnji s lokalnim speleolozima ili speleolozima koji ve}
istra`uju na istom speleolo{kom objektu.
4. Prilikom istra`ivanja speleolo{kih objekata upotrebljavamo samo
odgovaraju}u i sigurnu opremu. U speleolo{ke objekte odlazimo
samo s odgovaraju}im znanjem o osnovama kr{a, speleologije i speleolo{kih tehnika.
5. Prije ulaska u speleolo{ki objekat, svoje namjere moramo javiti
lokalnim speleolozima ili podatke proslijediti na broj 112 – Center za
obve{~anje (Centar za obavje{tavanje) RS. Kada zavr{ite s posjetom
speleolo{kom objektu, ponovo se potrebno javiti na 112 da ste zavr{ili s posjetom.
6. Za vrijeme posjete i istra`ivanja speleolo{kih objekata ne smijemo
uni{tavati speleolo{ki inventar i podzemnu floru. Moramo se truditi
da u objektima ne ostavljamo svojih tragova, te da iz objekata ne ni{ta
ne odnosimo. Nakon posjete ili istra`ivanja objekti moraju ostati u istom stanju kao i prije posjete. Ozna~avanje putova u objektima nije
dozvoljeno. Dozvoljeno je ozna~avanje samo s oznakama koje na
povratku iz objekata mo`emo odnijeti sa sobom.
7. Ako smo u posjeti ~esto posje}enim speleolo{kim objektima, dr`imo
se ve} postoje}ih putova.
32
HR – UPUTE PRILIKOM POSJETA SPELEOLO[KIM OBJEKTIMA U SLOVENIJI
8. Objekte koje istra`ujemo moramo odgovaraju}e dokumentirati
(izmjeriti, izraditi nacrt, ispuniti zapisnik, fotografirati) i dokumentaciju
predati na Katastar JZS (http://jamarska-zveza.si/post/0/caveregistry-information), In{titutu za raziskavo krasa (Institutu za
istra`ivanje kr{a) (IZRK) ili doma}em speleolo{kom dru{tvu (kontakte
mo`ete na}i na stranicama 4–9).
9. Uzorci za znanstvena istra`ivanja u speleolo{kim objektima mogu
se sakupljati samo u slu~aju da je prethodno zatra`ena i dobivena
dozvola, te se mogu izvesti samo u slu~aju dobijene dozvole. Dozvole izdaje ARSO. Mjesta na kojima su prikupljeni uzorci moraju
se odgovaraju}e ozna~iti. Prodaja uzoraka i primjeraka nije dozvoljena.
Da ne bi dolazilo do dvostrukih prikupljanja uzoraka, istra`ivanja
i uzorci moraju biti javno dostupni, a rezultati istra`ivanja objavljeni
u stru~nim publikacijama.
10. Ukoliko bi do{lo do pronalaska eksplozivnih sredstava ili ljudskih
ostataka, potrebno je obavijestiti Center za obve{~anje na broj 112
ili policiju na 113.
11. U slu~aju nesre}e u speleolo{kom objektu, unesre}enom moramo
pomo}i koliko najbolje mo`emo te zatim pozvati na telefonski broj 112
i javiti tko zove, kada, {to se i u kojem speleolo{kom objektu dogodilo, tko su i koliko je unesre}enih, kakve su ozljede.
12. Na podru~jima na kojima vrijede posebne odredbe (npr. Triglavski
narodni park (TNP), podru~je Nature 2000 itd.) moraju se po{tovati
i regijske odredbe.
13. Ronjenje u speleolo{kim objektima smatra se tehni~kim ronjenjem
te za takve postoje i druge odredbe.
33
IT – LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPELEOLOGICHE IN SLOVENIA
Soccorso speleologico
Nelle grotte si possono verificare incidenti. Spesso gli incidenti accadono ad individui che non entrano nelle grotte ma scivolano o cadono. Capita anche agli
animali domestici e selvatici. Ci sono anche frequenti incidenti a soggetti che
senza conoscenza speleologica visitano le grotte. Naturalmente può succedere
anche a speleologi esperti. Il soccorso speleologico (JRS) opera all'interno dell'
Associazione Speleologica Slovena (JZS) ed il suo lancio ufficiale è stato nel
1959. Oggi il JRS, in base alla Legge sulla protezione contro le calamità naturali
e di altri incidenti è riconosciuto come un servizio pubblico (OG. RS, n. 51/06).
Il JRS per svolgere con successo i compiti in conformità con il Regolamento
sull'organizzazione, la formazione e l'equipaggiamento delle forze per la protezione,
salvataggio e gli aiuti (OG. RS, n. 92/07) si avvale della collaborazione di 55 soccorritori operativi selezionati tra più di 200 speleologi qualificati che operano
in tutto territorio della Repubblica di Slovenia. Essi sono organizzati in sette
centri di soccorso (Ljubljana, Postojna, Sežana, Tolmin, Kranj, Velenje e Novo
mesto). JRS è co-finanziato dall' Amministrazione per la Protezione Civile
e Disastri. In caso d'incidente è necessario chiamare il 112. In caso di gravi incidenti speleologici JRS è pronto ad aiutare e collaborare in tutta l'Unione Europea.
Un primo esempio di tale cooperazione è il progetto Proteus EU co-finanziato
dalla EU (http://www.eu-proteus.eu/).
IT – LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPELEOLOGICHE IN SLOVENIA
Quando chiami il numero 112 risponde l'operatore del centralino.
Rispondere alle sue domande nel modo più semplice possibile. A seconda delle
informazioni passate lui attiva i competenti servizi di soccorso. Appena usciti
dalla grotta, dobbiamo prenderci cura di dare tutte le informazioni necessarie
all'operatore:
Chi chiama?
Cosa è successo? (incidente/infortunio nella grotta)
Dove è accaduto? (il nome della grotta, numero catastale)
Quando è successo?
Quanti feriti ci sono?
Le lesioni riportate?
Che tipo di aiuto serve?
Descrizione del luogo dell'incidente (profondita', zona della grotta, ostacoli
presenti)
• Stabilire il punto di ritrovo con i soccorritori!
•
•
•
•
•
•
•
•
NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI
Attivazione del soccorso
speleologico (JRS) tramite il
centro regionale del soccorso:
112
Presidente della Federazione: + 386 51 633 933
Capo del JRS:
+ 386 51 630 670
Capo operativo del JRS:
+ 386 51 630 680
35
IT – LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPELEOLOGICHE IN SLOVENIA
Linee guida per l’attuazione delle attività speleologiche
in Slovenia
La Slovenia è la culla delle esplorazioni e dello studio delle grotte e dei fenomeni
carsici. Nonostante sia piccola ha un gran numero di grotte (al momento sono
registrate più di 10.500 cavità) e un’attività di speleologia ben sviluppata.
L’ambiente di una grotta è molto specifico a causa della sua natura estremamente
delicata che le rende vulnerabili, per cui è molto importante proteggerle e gestire
le visite. Questo si ottiene in diversi modi: direttamente (a livello locale), legalmente (a livello nazionale) ed eticamente (a livello internazionale).
Aspetto legale
Come nella maggior parte dei paesi la grotta in Slovenia ha uno status di
protezione speciale. La legge di protezione viene coperta dall’Atto di Protezione
delle grotte (Zakon o varstvu podzemnih jam). La traduzione in inglese è disponibile al seguente link http://www.arso.gov.si/en/nature/legislation/ o digitando
»Cave Protection Act« nel vostro motore di ricerca. La legge contiene una serie
di norme tra cui le linee Guida per le qualifiche necessarie all’operatività autonoma in grotta che specifica in dettaglio la procedura per l’esplorazione. Questo
è disponibile solo in lingua slovena ma con il traduttore automatico avrete un’idea
di base del contenuto del regolamento. La legge garantisce un livello base di
protezione delle grotte. Essa comprende anche cavità più piccole, fori sommersi
o qualsiasi altra forma naturale che ricordi una grotta. In linea di principio le
grotte sono aperte a tutti compreso il diritto di libero accesso all’ingresso ma ci
sono alcune restrizioni generali che si applicano a tutte le grotte. Ad esempio
non è permesso portarci nessun materiale artificiale o togliere niente da essa
mentre alcune attività sono vietate (costruzione, scavo, perforazione) e vengono
applicate restrizioni particolari in aree protette. Le eccezioni sono possibili in
casi di ricerca scientifica. Le sanzioni per le violazioni delle norme sono alte,
vanno dai 400 ai 120.000 euro ed in caso di completa distruzione oltre € 380.000.
Tali sanzioni si applicano ai singoli trasgressori, le sanzioni per i gruppi sono
ancora più elevate (esempio, organizzazione di un’escursione illegale in grotta
da parte di un’agenzia viaggi).
La legge definisce »ricerca« ogni visita in grotta che richieda l'utilizzo di attrezzatura speleo/subacquea oltre alla semplice lampadina. Ad esempio portando
con sè una corda, una scala o una muta, la visita è considerata »ricerca«. Per la
»ricerca« è necessario disporre di un certificato d'idoneità per l’operatività au36
IT – LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPELEOLOGICHE IN SLOVENIA
tonoma in grotta (Usposobljenost za samostojno jamarsko delovanje), conosciuta
anche come »patente di speleologia«. Fondamentalmente non hai bisogno del
certificato se vai in grotta con solo una torcia, ma se porti qualsiasi attrezzatura
aggiuntiva il certificato è obbligatorio.
Il certificato viene rilasciato dall’Agenzia dell’Ambiente della Repubblica di Slovenia (Agencija Republike Slovenije za okolje). I cittadini stranieri (EU e non EU)
possono ottenere il certificato presentando una domanda presso l’Agenzia
assieme ad eventuali copie di documenti e dichiarazioni in allegato. Vi proponiamo
di utilizzare il seguente modello: http://www.jamarska-zveza.si/post/0/permit/.
Si deve considerare almeno un mese per la procedura ma una volta ottenuto il
certificato vale per sempre. Tecnicamente parlando il certificato è più una
specie di diploma che non un permesso e non serve portarselo in grotta, ma si
consiglia di avere una copia del documento nelle vicinanze (esempio in hotel o
in macchina). Il supervisore non richiede il certificato stesso ma controllerà se i
dettagli sono inseriti nella banca dati. Svolgere le ricerche in una grotta senza
il certificato è un reato penale (sanzioni da € 200 a € 1.200).
Si prega di notare che il certificato non concede l'accesso automatico a tutte
le grotte e che circa 200 grotte hanno una protezione straordinaria. È importante
verificare con il gruppo locale lo stato della grotta che si intende visitare. La
grotta potrebbe essere chiusa, avere un gestore (spesso il gruppo locale) o essere
disponibile solo stagionalmente (es. chiusa durante il periodo di letargo del chirottero) oppure essere completamente inaccessibile. Inoltre alcune grotte sono
sotto protezione speciale solo sulla carta, altre sono protette a livello comunale;
la grotta in una riserva naturale può essere soggetta a regole aggiuntive.
La legge stabilisce inoltre che i risultati della ricerca vengono consegnati
a JZS ed all'Istituto della Ricerca del Carso facente parte della Ricerca Scientifica
dell’Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti (contatti: IZRK; Titov trg 2,
SI – 6230 Postojna, Slovenia, http://izrk.zrc-sazu.si/it). Questo si riferisce alle
segnalazioni di nuove scoperte e rilevamenti (tipicamente nuove grotte o passaggi
nuovi nelle grotte già conosciute). Se non si scopre nulla di nuovo non c’è bisogno
di una segnalazione. L’Associazione Speleologica Slovena e l’Istituto della Ricerca
del Carso hanno una lunga storia di collaborazione, i rapporti di rilevamento
vengono inseriti all’interno del Catasto (vedi Aspetti etici). Quindi presentando
il rapporto di esplorazione a una delle due istituzioni si adempie ad entrambi
i requisiti allo stesso tempo, quello legale e quello etico.
Queste limitazioni non si applicano alle visite guidate delle grotte turistiche
lungo sentieri segnalati. Sii cauto nel partecipare a trekking in grotta o simili
visite a pagamento in quanto non sono né proibite né esplicitamente ammesse
37
IT – LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPELEOLOGICHE IN SLOVENIA
o regolate ma, se la visita è organizzata da un’organizzazione credibile (esempio
dall’operatore speleo turistico o nel contesto di un grande evento speleo) bene,
mentre esistono piccole imprese che organizzano diverse attività all’aperto che
non necessariamente hanno tutti i permessi od autorizzazioni.
Immersioni in grotta
Le immersioni in grotta sono ritenute immersioni tecniche e per questo ci sono
ulteriori regole. Le direttive sono regolate dalla Legge sulla protezione contro
l’annegamento (Zakon o varstvu pred utopitvami) e specificate nel Decreto sui
criteri per immersioni (Uredba o merilih za potapljanje). Ecco un paio di consigli:
qualsiasi subacqueo tecnico proveniente dall’estero deve essere accompagnato
da un subacqueo sloveno che possiede certificazioni adeguate. È necessario avere
i certificati appropriati per immersioni in grotta e assicurazione sanitaria/sulla vita.
Ogni immersione in grotta deve essere segnalata alla stazione di polizia locale.
Aspetti etici
L’Unione Internazionale Speleologica ha adottato un Codice etico per l'esplorazioni
e le ricerche scientifiche all’estero che è disponibile on-line. Il requisito fondamentale è la comunicazione con gli speleologi locali. Questo vale prima della
visita (pianificazione, acquisizione dei permessi, ecc.), durante la visita e dopo
la visita (completare i rapporti).
Fare speleologia in un paese straniero accanto agli speleologi locali porta un
enorme vantaggio ad entrambe le parti. Sulle pagine 4–9 del presente opuscolo
c’è la mappa che fornisce informazioni su tutti i gruppi speleologici. In caso di
modifiche di questi contatti si prega di contattare l’Associazione Speleologica
Slovena per l’assistenza (Jamarska zveza Slovenije: http://www.jamarska-zveza.si/).
Abbiate pazienza perché i contatti del gruppo possono cambiare o il loro sito
non essere più attivo. Se non si riesce ad ottenere il primo contatto si prova con
un altro sulla lista. Non fare affidamento a contatti dubbi; organizzazioni non
speleologiche (ad esempio agenzie di viaggio) o speleologi liberi. Anche se in
buona fede o sicuri di avere un contatto locale ci sono stati casi di speleologi
stranieri che hanno esplorato grotte senza che i gruppi ufficiali speleologici ne
siano stati a conoscenza.
Una delle caratteristiche più spettacolari della scena speleo slovena è Il Catasto
delle grotte (Kataster jam). Si tratta di una banca dati nazionale che unisce
i rapporti, i rilevamenti e le registrazioni di tutte le grotte conosciute in Slovenia.
Attualmente è composto da circa 70.000 pagine di documentazione. Lo scopo
principale del catasto è la registrazione di tutte le scoperte nuove, le nuove
38
IT – LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPELEOLOGICHE IN SLOVENIA
scoperte in grotte già conosciute, le foto e le misurazioni usando un modello
standard. Il materiale documentato viene messo a disposizione di tutti gli speleologi
sloveni ma non al pubblico generale. Una tipica visita alla grotta inizia con il
riferimento al Catasto per vedere cosa sia stato già scoperto. Dopo aver visitato
la grotta si provvede a presentare una relazione in modo che le informazioni
possano essere condivise con altri speleologi. Gli speleologi stranieri non hanno
accesso diretto al Catasto ma è possibile ottenere informazioni tramite i gruppi
speleologici sloveni. Maggiori informazioni sul Catasto sono disponibili on-line
(http://jamarska-zveza.si/post/0/cave-registry-information). Tutta la documentazione del Catasto viene condivisa con l’Istituto di Ricerca del Carso. Inviando
il tuo rapporto al Catasto adempi automaticamente alla richiesta legale di
segnalare le proprie scoperte (vedi sopra).
Aspetti pratici
Ad eccezione delle grotte più importanti le informazioni per visitare le
grotte di solito non sono disponibili. Il vostro contatto locale vi aiuterà
nel fornire informazioni sulla grotta che avete intenzione di visitare:
• C’è bisogno di un’autorizzazione/certificato aggiuntivo? Deve essere
compilato in anticipo? A chi?
• Ci sono degli ostacoli legati al periodo dell’anno come alto livello d’acqua,
ingressi bloccati dal ghiaccio, chiusura a causa dei chirotteri in letargo, ecc.?
• Di quale attrezzatura ho bisogno?
• Come trovare l’ingresso della grotta: le coordinate sono corrette?
Il passaggio è possibile con le autovetture? Il pubblico ha diritto di accesso?
• La conoscenza della grotta: dove si trovano i frazionamenti, di quanta
corda abbiamo bisogno? Quali sono i posti più pericolosi da evitare?
Dove si trova il passaggio (facile da ignorare)?
• La grotta è attualmente sotto esplorazione? È inaccettabile utilizzare
la corda di qualcun altro senza chiedere permesso.
Importante!
I referenti locali devono essere informati in anticipo circa i vostri piani:
quale grotta avete intenzione di visitare (e possibili alternative), l’orario
previsto di ritorno, quando dare l'allarme al soccorso speleologico se
non si torna nel tempo stabilito. Ci sono stati casi in cui i parenti degli
speleologi riuscivano a dare solo l’informazione che gli speleo si trovano
da qualche parte in Slovenia.
39
IT – LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPELEOLOGICHE IN SLOVENIA
Informazioni per visitare le grotte
1. Rispettare tutte le norme del codice internazionale di etica per la
speleologia dell'Associazione Internazionale Speleologica (UIS)
(http://www.uis-speleo.org).
2. È necessario ottenere un certificato d'idoneità per la progressione
indipendente in grotta, rilasciato dall'ARSO (Agenzia Ambientale
Slovena) (http://jamarska-zveza.si/post/0/permit). In caso contrario
vi è la possibilità di una sanzione fino a 1200 euro.
3. Prima di visitare le grotte in Slovenia è obbligatorio contattare un
club speleologico locale o JZS (www.jamarska-zveza.si). Gli indirizzi
di contatto si possono trovare nella pagina web http://jamarskazveza.si/post/0/kontakti/. È auspicabile la collaborazione con i club
locali.
4. Per l'esplorazione utilizzare attrezzatura conforme ed appropriata
per uso speleologico. Nelle grotte andiamo solo con una conoscenza
fondamentale del carsismo e della tecnica speleologica.
5. Prima di entrare nelle grotte è consigliato informare delle proprie
intenzioni un club locale o il 112 (Centro di Notifica Emergenza).
Una volta terminata la visita della grotta informare il 112 o il contatto
di riferimento.
6. Quando si visitano o si esplorano le grotte è vietato il danneggiamento
e l'asportazione di materiale e fauna. Altresì non deve rimanere
traccia del passaggio. È vietata la marcatura del percorso eccetto
l'uso di materiale cui e'possibile la sua rimozione.
7. Nel caso di visite in grotte frequentate seguire il segnavia.
8. I risultati delle esplorazioni nelle cavità Slovene devono essere
presentati presso l'Ufficio Catasto Grotte (http://jamarska-zveza.si/
post/0/cave-registry-information), all'Istituto per la Ricerca Carso
(IZRK http://izrk.zrc-sazu.si) o presso il club locale.
40
IT – LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPELEOLOGICHE IN SLOVENIA
9. Campioni provenienti dalle grotte possono essere prelevati solo se
preventivamente autorizzati da ARSO. I punti del prelievo di
campioni devono essere adeguatamente marcati. Non è permessa la
vendita dei campioni. I risultati delle ricerche devono essere messi
nella disponibilità pubblica.
10. Nel caso di ritrovamento di materiale esplosivo o resti umani
chiamare il 112 (PSAP) o il 113 (Polizia).
11. In caso d'incidente è obbligatorio prestare primo soccorso al ferito
quindi chiamare il 112 fornendo le proprie generalità, la località
e l'ora dell'incidente, il numero di feriti ed il loro stato.
12. Nelle zone tutelate da normative specifiche, come ad esempio
i parchi nazionali, è obbligatorio il rispetto delle stesse.
Photo: Peter Gedei
13. Le immersioni in grotta devono essere considerate come immersioni
tecniche quindi disciplinate da specifiche norme al riguardo.
41
DE – RICHTLINIEN FÜR DIE HÖHLENFORSCHUNG IN SLOWENIEN
Der Höhlenrettungsdienst
In Höhlen kann es auch zu Unfällen kommen. Oft kommt es zu spontanen
Abstürzen von Wanderern, aber auch von Haus- und Wildtieren. Viele Unfälle
passieren wegen mangelnder Ausrüstung oder Kenntnisse der Höhlenbesucher,
natürlich können aber auch erfahrene Höhlenforscher in der Höhle verunglücken.
Der Höhlenrettungsdienst (JRS) übt seine Tätigkeit im Rahmen des Verbands
der slowenischen Höhlenforscher (JZS) aus. Die Ursprünge des Rettungsdienstes
reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, als sich allmählich und aufgrund der
Notwendigkeit ein organisierter Rettungsdienst entwickelt hat. Offiziell wurde
der Rettungsdienst im Jahre 1959 gegründet. Heute ist JRS auf der Grundlage
des Gesetzes über den Schutz vor Naturkatastrophen und anderen Katastrophen
(Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 51/06) als ein öffentlicher Schutz- und
Rettungsdienst definiert, der unabhängig im Rahmen des Verbands slowenischer
Höhlenforscher wirkt. Um seine Aufgaben gemäß der Verordnung über die
Organisation, Ausbildung und Ausrüstung der Kräfte für den Schutz, Rettung
und Hilfeleistung (Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 92/07) erfolgreich
erfüllen zu können, hat JRS heute 55 vertragliche Mitarbeiter die aus über 200 ausgebildeten Rettern ausgewählt wurden, und operativ die Arbeit auf dem gesamten
Gebiet der Republik Slowenien verrichten. Sie sind in sieben regionale Rettungseinheiten eingeteilt (Ljubljana, Postojna, Sežana, Tolmin, Kranj, Velenje und Novo
mesto). Die Tätigkeit des JRS wird vom Amt der Republik Slowenien für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mitfinanziert.
Im Falle eines Unfalls ist die Notrufnummer 112 zu wählen.
Im Falle von Höhlenunfällen größeren Ausmaßes ist der Rettungsdienst JRS
auch zu Rettungseinsätzen auf dem Gebiet der Europäischen Union bereit. Für
solche Situationen bereiten sich JRS-Mitglieder auch im Rahmen präventiver
Schulungen vor, besondere Aufmerksamkeit gilt auch der internationalen Zusammenarbeit der Rettungsdienste. Ein Paradebeispiel für eine solche Zusammenarbeit ist das Projekt EU Proteus (http://www.eu-proteus.eu/), das von der EU
mitfinanziert wird.
42
DE – RICHTLINIEN FÜR DIE HÖHLENFORSCHUNG IN SLOWENIEN
Durch Anrufen der Notrufnummer 112 nehmen wir Kontakt mit dem
Operator in der Notrufzentrale auf
Am Einfachsten ist es, nur seine Fragen zu beantworten. Nach unserer Meldung
wird er die zuständigen Dienststellen informieren und weitere Rettungs- und
Hilfsmaßnahmen veranlassen. Noch vor dem Verlassen der Höhle sollte man
jedoch alle Informationen sammeln, die für einen erfolgreichen Rettungseinsatz
notwendig sind:
WER ruft an
WAS ist passiert (Unfall / Verletzung in der Höhle)
WO ist der Notfall vorgefallen (Benennung der Höhle, Katasternummer)
WANN ist der Notfall vorgefallen
WIE VIELE Betroffene gibt es
Wie schwer sind die VERLETZUNGEN
Welche Art von HILFE wird benötigt
Beschreibung der Unfallstelle (Tiefe, Entfernung, Benennung des betreffenden
Teils der Höhle, Hindernisse)
• Angabe des Treffpunkts mit dem Rettungsdienst
•
•
•
•
•
•
•
•
WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Aktivieren Sie den Rettungsdienst
JRS über die Notrufnummer:
112
JZS Vorstand:
+ 386 51 633 933
JRS Leiter:
+ 386 51 630 670
JRS Einsatzleiter:
+ 386 51 630 680
43
DE – RICHTLINIEN FÜR DIE HÖHLENFORSCHUNG IN SLOWENIEN
Richtlinien für die Höhlenforschung in Slowenien
Slowenien ist die Wiege der Höhlenforschung und der Karstkunde. Trotz seiner
bescheidenen Größe gibt es hier eine große Anzahl von Höhlen (derzeit bereits
über 10.500 registrierte Höhlen) und eine rege Höhlenforschungstätigkeit. Die
Höhlenwelt an sich ist sehr empfindlich und das Gleichgewicht der unterirdischen
Flora und Fauna kann durch Eingriffe von außen leicht gestört werden, daher
sind entsprechende Schutzmaßnahmen und Regelung der Höhlenbesuche unbedingt notwendig. Dies wird auf mehrere Weisen ausgeführt: praktisch (auf
lokaler Ebene), gesetzlich (auf nationaler Ebene) und ethisch (auf internationaler
Ebene).
Rechtlicher Aspekt
Wie in den meisten Ländern, genießen Höhlen in Slowenien besonderen Schutz.
Ihren Status definiert das Höhlenschutzgesetz (Gesetz über den Schutz von unterirdischen Höhlen). Die englische Übersetzung des erwähnten Gesetzes ist auf
der Website http://www.arso.gov.si/en/nature/legislation/ veröffentlicht bzw.
ist durch Eingabe von »Cave Protection Act« in Ihrer Suchmaschine im Internet
zu finden. Das Gesetz enthält mehrere untergeordnete Bestimmungen einschließlich
der Richtlinien über die notwendigen Qualifikationen für die selbstständige
Höhlenforschungstätigkeit (Pravilnik o usposobljenosti za samostojno jamarsko
delovanje), die detailliert die Arten der Höhlenforschungstätigkeit bestimmen.
Letztere sind zwar nur in slowenischer Sprache verfügbar, eine Übersetzung
mittels des Google Translate dürfte jedoch eine grobe Vorstellung der Richtlinien
vermitteln.
Das Gesetz bestimmt, dass alle Höhlen grundliegenden Schutzbestimmungen
unterliegen. Dazu gehören auch kleinere Gruben, Dolinen oder andere höhlenähnliche Naturerscheinungen. Im Prinzip sind Höhlen allgemein frei zugänglich,
einschließlich des Rechts auf freien Zugang zum Höhleneingang, dazu gibt es
aber in gewissen Fällen Einschränkungen und außerdem noch eine Reihe von
allgemeinen Beschränkungen, die für alle Höhlen gelten. Es ist zum Beispiel
nicht erlaubt, künstliche Materialien in eine Höhle zu bringen oder irgendetwas
aus einer Höhle zu entfernen. Untersagt sind auch Tätigkeiten wie Bauen, Graben
und Bohren, es gelten außerdem allgemeine Einschränkungen, die in geschützten
Gebieten gewöhnlich in Kraft sind. Ausnahmen sind im Falle von wissenschaftlichen Forschungen möglich. Die Strafen für die Verletzung dieser Verhaltensregeln
sind hoch, von 400 EUR bis zu 120.000 EUR, in extremen Fällen bzw. bei totaler
Zerstörung sogar bis zu 380.000 EUR. Diese Strafen gelten für einzelne Straftäter;
44
DE – RICHTLINIEN FÜR DIE HÖHLENFORSCHUNG IN SLOWENIEN
für Unternehmen sind noch höhere Strafen vorgesehen (z. B. bei gesetzlich unerlaubten Höhlenausflügen, die seitens eines touristischen Anbieters organisiert
wurden).
Das Gesetz definiert »Höhlenforschung« als jeglichen Besuch einer Höhle, der,
abgesehen vom Einsatz einer Kopflampe, auch noch den Gebrauch anderer
Ausrüstung miteinbezieht. Ein Höhlenbesuch, bei dem z.B. Seile, Leitern,
Schaufeln oder Neoprenanzüge benutzt werden, wird als »Forschung« betrachtet.
Zur Durchführung einer solchen Tätigkeit muss man eine Lizenz mit der
Benennung »Qualifikation für selbständige Höhlenforschung« (Usposobljenost
za samostojno jamarsko delovanje) d.h. eine Bestätigung über die bestandene
Schulung zum Höhlenforscher vorweisen. Grundsätzlich gilt also, dass man
beim Besuch einer Höhle, bei dem man lediglich eine Lampe benutzt, keinen
entsprechenden Ausweis benötigt, wogegen in Fällen, wenn zusätzliche Ausrüstung
oder Geräte in die Höhle eingebracht werden, dieser vorgeschrieben ist.
Die o.a. Lizenz wird vom Umweltamt der Republik Slowenien (Agencija Republike
Slovenije za okolje) herausgegeben. Staatsbürger anderer Länder (EU- sowie
Nicht-EU-Länder) können die Lizenz durch Einreichen eines Antrags an das slowenische Umweltamt, zusammen mit den erforderlichen Kopien und beigefügten
Erklärungen, erhalten. Es wird empfohlen, dazu die folgende Vorlage zu
verwenden: http://jamarska-zveza.si/post/0/permit/
Für die Bearbeitung des Antrags ist eine Frist von ca. einem Monat in
Betracht zu ziehen, die erhaltene Lizenz ist dann aber unbegrenzt gültig.
Technisch gesehen ist die Lizenz eher ein Höhlenforscherausweis als eine
Genehmigung und muss nicht unbedingt in die Höhle mitgenommen werden, es
wird jedoch empfohlen, eine Kopie des Dokuments in der Nähe zu halten, z.B. in
Ihrem Fahrzeug oder im Hotel. Ein Park Ranger wird nicht fordern, dass ihm die
Lizenz vorgewiesen wird, kann jedoch die Angaben der Besucher in der Datenbank überprüfen. Die Durchführung von Höhlenforschungstätigkeit ohne Lizenz
ist strafbar (die Strafe beträgt zwischen 200–1.200 EUR).
Bitte beachten Sie, dass diese Lizenz nicht automatisch Zugang zu allen
Höhlen gewährt, rund 200 Höhlen in Slowenien unterliegen nämlich zusätzlichem
Schutz. Daher ist es wichtig, vor Ort den Status der einzelnen Höhle zu
überprüfen. In einigen Fällen ist der Eingang zur Höhle gesperrt bzw. befindet
sich unter der Aufsicht eines lokalen Höhlenforschervereins, manche Höhlen
sind nur in bestimmten Jahreszeiten zugänglich (z.B. während des Winterschlafs
der Fledermäuse geschlossen) oder sind sogar generell für Besucher gesperrt.
Darüber hinaus genießen einige Höhlen besonderen Schutz nur auf dem Papier,
45
DE – RICHTLINIEN FÜR DIE HÖHLENFORSCHUNG IN SLOWENIEN
andere sind auf kommunaler Ebene geschützt oder unterliegen als Teil eines
Naturschutzgebiets zusätzlichen Verordnungen.
Das Gesetz verlangt auch, dass die Ergebnisse einer Höhlenerkundung dem
Verband slowenischer Höhlenforscher – JZS oder dem Institut für Karstforschung
im Rahmen des Wissenschaftlichen Forschungszentrums der Slowenischen
Akademie der Wissenschaften und Künste (Kontakt: IZRK, Titov trg 2, SI – 6230
Postojna, Slowenien, http://izrk.zrc-sazu.si/en) gemeldet werden. Dies gilt für
Berichte über neue Befunde und Entdeckungen (in der Regel neu entdeckte
Höhlen oder neue Passagen in bereits bekannten Karsthöhlen). Falls nichts
Neues entdeckt wurde, ist die Erstellung eines Berichts nicht erforderlich. Es
gibt eine langanhaltende Zusammenarbeit zwischen dem Verband slowenischer
Höhlenforscher und dem Institut für Karstforschung, wobei diese Berichte und
Forschungsergebnisse im Rahmen des sogenannten Höhlenkatasters gegenseitig
ausgetauscht und vermittelt werden (s.a. Abschnitt Ethischer Aspekt). Durch
Einreichen Ihres Forschungsberichts an eine der genannten Institutionen erfüllen
Sie also sowohl rechtliche, als auch ethische Anforderungen.
Geführte Besichtigungen von touristischen Höhlen entlang bezeichneter Wege
sind nicht Gegenstand dieser Bestimmungen. Vorsicht ist geboten bei der
Teilnahme an Höhlentrekkings oder ähnlichen bezahlbaren Aktivitäten. Letztere
sind weder verboten, noch ausdrücklich erlaubt oder geregelt. Achten Sie
darauf, dass Ihr Höhlenbesuch von einem anerkannten Verein organisiert wird
(z.B. vom Betreiber einer touristisch erschlossenen Höhle oder im Rahmen einer
großen Höhlenforscherveranstaltung), während kleinere Anbieter von verschiedenen
Outdoor-Aktivitäten möglicherweise nicht über alle notwendigen Genehmigungen
verfügen.
Tauchen in Höhlen
Höhlentauchen wird als technisches Tauchen betrachtet und unterliegt somit
besonderen Regelungen, die im Gesetz über den Schutz vor dem Ertrinken
(Zakon o varstvu pred utopitvami) enthalten sind und im Erlass über die
Kriterien beim Tauchen (Uredba o merilih za potapljanje) näher erläutert werden.
Hier sind einige Tipps: Für Staatsangehörige anderer Länder gilt es, dass jeder
technische Taucher von einem slowenischen Taucher mit entsprechender
Qualifizierung begleitet werden muss. Beide müssen entsprechende TauchZertifikate und eine Lebens- bzw. Krankenversicherung haben. Jeder Höhlentauch
muss bei der lokalen Polizeistation angekündigt werden.
46
DE – RICHTLINIEN FÜR DIE HÖHLENFORSCHUNG IN SLOWENIEN
Ethischer Aspekt
Die Internationale Speläologische Vereinigung (UIS) hat einen »Ethischen Kodex
für die Höhlenforschung und –Wissenschaft im Ausland« erarbeitet, der auch
online verfügbar ist. Eine wesentliche Forderung ist, dass man generell Kontakt
mit lokalen Höhlenforschern aufnehmen sollte. Dies gilt vor dem Besuch der
Höhle (Planung, Erwerb der Genehmigungen, usw.), während des Besuchs und
nach dem Besuch (eventuelle Berichterstattung). Im Falle, dass die Höhlenforschung
in einem anderen Land in Zusammenarbeit mit lokalen Höhlenforschern verläuft,
profitieren davon enorm beide Seiten. Auf der beigelegten Karte sind Standorte
der Höhlenforschungsvereine und deren Liste (s. Seiten 4–9 dieser Broschüre) angeführt. Falls sich die Kontakte ändern sollten, können Sie sich an den Verband
slowenischer Höhlenforscher (Jamarska zveza Slovenije – http://www.jamarskazveza.si/) wenden. Sollten sich die angeführten Kontaktdaten oder die Website
eines Höhlenforschervereins als nicht aktuell erweisen, versuchen Sie bitte,
einen anderen Verein aus der Liste zu kontaktieren. Verlassen Sie sich nicht auf
fragliche Kontakte, Touristenbüros oder freie Höhlenforscher. Es ist schon öfter
vorgekommen, dass slowenische Höhlen von ausländischen Höhlenforschern
im guten Glauben besucht wurden, sie hätten einen zuverlässigen Ansprechpartner
vor Ort, obwohl tatsächlich kein offizieller Höhlenforschungsverein über ihre
Aktivitäten informiert wurde.
Eines der herausragenden Merkmale der slowenischen Höhlenforschungsszene
ist das Höhlenkataster (Kataster jam). Es stellt eine Datenbank auf nationaler
Ebene dar, die detaillierte Beschreibungen und Pläne aller bekannten Höhlen in
Slowenien enthält. Zurzeit umfasst diese Datenbank Dokumentation im Umfang
von ca. 70.000 Seiten. Die Grundidee des Höhlenkatasters ist, dass alle Daten
(Photographien, Messungen, Berichte über Forschungen in neuentdeckten Höhlen
oder Neuentdeckungen in bereits bekannten Höhlen usw.) in Form eines
einheitlichen bzw. standardisierten Dokuments systematisch gesammelt werden.
Das Höhlenkataster ist für alle slowenische Höhlenforscher frei zugänglich,
nicht aber für die breite Öffentlichkeit. In der Regel beginnt jeder Höhlenbesuch
mit dem Besuch des Höhlenkatasters, wo man sich über bereits registrierte
Höhlen und Entdeckungen informieren kann. Nach dem Besuch der Höhle ist es
erwünscht, das man einen Bericht erstellt, der es ermöglicht, neugewonnene
Informationen mit anderen Höhlenforschern zu teilen. Ausländische Höhlenforscher
haben zwar keinen direkten Zugang zum Höhlenkataster, können jedoch über
den Verband slowenischer Höhlenforscher Informationen beantragen. Näheres
zum Höhlenkataster ist der folgenden Website zu entnehmen: http://jamarskazveza.si/post/0/cave-registry-information. Die gesamte Dokumentation des
47
DE – RICHTLINIEN FÜR DIE HÖHLENFORSCHUNG IN SLOWENIEN
Höhlenkatasters steht auch dem Institut für Karstforschung zur Verfügung.
Durch Zusenden Ihres Berichts an das Höhlenkataster erfüllen Sie automatisch
auch die gesetzliche Verpflichtung der Berichterstattung über Ihre Entdeckungen
(siehe oben).
Praktischer Aspekt
Mit Ausnahme der wichtigsten Höhlen, stehen praktische Informationen
bezüglich des Besuchs einer Höhle in der Regel nicht zur Verfügung.
Daher werden Ihnen Ihre Ansprechpartner vor Ort bei der Beantwortung
der folgenden Fragen behilflich sein:
• Sind zusätzliche Genehmigungen für den Besuch einer bestimmten
Höhle erforderlich? Müssen sie im Voraus erworben werden? An wen
soll der Antrag gerichtet sein?
• Gibt es saisonal bedingte Hindernisse, wie Hochwasser, durch Eis verstopfte Eingänge, zeitweise verbotener Eintritt zur Erhaltung der Fledermauspopulation, usw.?
• Welche Art von Ausrüstung ist notwendig?
• Wie ist der Höhleneingang zu finden: sind die Koordinaten korrekt?
Ist der Weg zur Höhle mit einem PKW befahrbar? Gibt es freien Zutritt
zur Höhle?
• Angaben zur Höhle: wo befinden sich die Ankerstellen, welche
Seillängen sind erforderlich? Welche gefährlichen Stellen sollten gemieden
werden? Wo befinden sich Durchgänge, die leicht zu übersehen sind?
• Verlaufen in der Höhle zurzeit intensive Forschungsarbeiten? Bitte
beachten: Es ist inakzeptabel, Seile ohne vorherige Zustimmung des
Besitzers zu verwenden.
Wichtig!
Bei jedem Höhlenbesuch muss eine verantwortliche Person im Voraus
über den vorgesehenen Verlauf des Besuchs informiert werden, und
zwar muss angegeben werden, welche Höhle besucht wird (und eventuelle
Alternativen), zu welchem Zeitpunkt die Rückkehr geplant ist und nach
welchem Zeitabstand der Rettungsdienst alarmiert werden sollte, falls
die vorgegebene Zeit der Rückkehr nicht eingehalten wird. Es gab in der
Vergangenheit schon Fälle, dass lediglich gemeldet wurde, dass sich vermisste Höhlenforscher irgendwo in Slowenien befinden.
48
Photo: Matja` Milhar~i~
DE – RICHTLINIEN FÜR DIE HÖHLENFORSCHUNG IN SLOWENIEN
Anweisungen für den Besuch von Karsthöhlen
1. Alle Regeln des Ethischen Kodex für Höhlenforscher der Internationalen
speläologischen Vereinigung (UIS) (http://www.uis-speleo.org/) sollten
befolgt werden.
2. Eine Bestätigung über die Befähigung zur selbständigen speläologischen
Tätigkeit muss beantragt werden, die von ARSO herausgegeben wird
(die Bestätigung ist kostenlos und ist zeitlich unbegrenzt gültig)
http://jamarska-zveza.si/post/0/permit/ Im entgegengesetzten Falle
kann eine Geldstrafe in Höhe bis zu 1.200 EUR bemessen werden.
3. Vor der Ankunft in Slowenien sollte Kontakt mit einem lokalen Höhlenforschungsverein oder dem Verband slowenischer Höhlenforscher (JZS)
aufgenommen werden (Kontakte der Höhlenforschungsvereine sind
auf Seiten 4–9 angeführt). Es ist erwünscht, dass Forschungsaktivitäten
in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen oder Höhlenforschern, die
bereits in einzelnen Höhlen tätig sind, durchgeführt werden.
4. Bei der speläologischen Tätigkeit sollte nur entsprechende und sichere
Ausrüstung benutzt werden. Die Höhlenbesucher sollten über
entsprechende Grundkenntnisse bezüglich der Karstwelt, der
Höhlenforschung und Klettertechniken in Höhlen verfügen.
5. Vor dem Höhlenbesuch sollte der voraussichtliche Plan der Erkundung
an lokale Höhlenforscher oder an den Rettungsdienst der Republik
Slowenien unter der Rufnummer 112 vermittelt werden. Nach
Abschluss des Besuchs muss das Rufzentrum 112 unbedingt informiert
werden, dass die Aktivität abgeschlossen ist.
6. Beim Besuch und der Erkundung von Karsthöhlen darf die Höhlenfauna
und –Flora nicht beschädigt werden: es sollte besonders darauf
geachtet werden, dass keine Spuren hinterlassen werden und dass
aus der Höhle nichts entfernt wird. Die Höhlen müssen nach dem
Besuch im ursprünglichen Zustand erhalten bleiben. Es ist nicht
erlaubt, Wege in Höhlen zu bezeichnen. Erlaubt sind nur Bezeichnungen,
die auf dem Rückweg wieder restlos entfernt werden können.
50
DE – RICHTLINIEN FÜR DIE HÖHLENFORSCHUNG IN SLOWENIEN
7. Im Falle eines Besuchs von besonders frequent besuchten Höhlen
sollte man sich an bereits bestehende Pfade halten.
8. Höhlen, die erforscht werden, sollten entsprechend dokumentiert
(gemessen, gezeichnet, beschrieben, fotografiert) werden; der Bericht
sollte anschließend an das Höhlenkataster des Verbands slowenischer
Höhlenforscher (JZS) (http://jamarska-zveza.si/post/0/cave-registryinformation), das Institut für Karstforschung (IZRK) oder den lokalen Höhlenforscherverein (siehe Kontakte auf Seiten 4–9) vermittelt
werden.
9. Proben dürfen in Höhlen nur im Rahmen von vorhergehend offiziell
bewilligten wissenschaftlichen Forschungen gesammelt und entnommen
werden. Die Erlaubnis zur Ausfuhr solcher Proben wird von ARSO
herausgegeben. Stellen der Probenentnahme müssen entsprechend
gekennzeichnet werden. Der Vertrieb von Mustern und Proben ist
nicht erlaubt. Um eventuelle Überschneidungen der Probenentnahme
zu verhindern, sollten Forschungsberichte und Proben öffentlich verfügbar sein; Forschungsergebnisse sollten außerdem in Fachzeitschriften
veröffentlicht werden.
10. Im Falle, dass in Höhlen Reste explosiver Körper oder menschliche
Überreste aufgefunden werden, sollte dies an die Rufnummer 112
(allgemeiner Rettungsdienst) oder 113 (Polizei) gemeldet werden.
11. Im Falle eines Unfalls in der Höhle sollten Verletzte nach bestem
Gewissen versorgt werden, an die Rufnummer 112 sollte dann Ort,
Zeit und Art des Unfalls, Anzahl und Namen der Verletzten, Art der
Verletzungen und der Name des Anrufers gemeldet werden, (s.a.
Hinweise zur Unfallmeldung).
12. In Gebieten, die zusätzlichen Schutz genießen (z.B. Nationalpark
Triglav (TNP), das Gebiet Nature 2000, usw.) müssen auch regionale
Regelungen eingehalten werden.
13. Höhlentauchen wird als technisches Tauchen betrachtet, also gelten
diesbezüglich entsprechende weitere Regelungen.
51
List of caving clubs in Croatia
Legend:
SO
SD
SK
SU
Speleolo{ki odsjek (Caving section)
Speleolo{ko dru{tvo (Caving society)
Speleolo{ki klub (Caving club)
Speleolo{ka udruga (Caving association)
Location Name of club
on map
Address
City
Contact
1
Komisija
za speleologiju HPS
Kozar~eva 22
10000 Zagreb
Damir Basara,
Dalibor Paar
2
Dinaridi – Dru{tvo za
istra`ivanje i snimanje
kr{kih fenomena
Frana Alfirevi}a 13
10000 Zagreb
Tihomir Kova~evi},
Alan Kova~evi},
Damir Paveli}
3
SO PD Dubovac
Strossmayerov trg 2
47000 Karlovac
Senka Miri},
Damir Basara
4
SD \ula – Medvedica
Bolni~ka 11
47300 Ogulin
Vedran Vu~i}
5
SO HPD Imber
Cetinska cesta 38
21310 Omi{
@eljko Marun~i}-Bospor,
Roko Pribi~evi}
6
SO HPD Imotski
P. Vrdoljaka 17
21260 Imotski
Ante Kukavica,
Josip Vukosav
7
SU Kra{evski zviri
Vladimira Nazora 23
42240 Ivanec
Tomica Mati{i}
8
SO Liburnija PD Paklenica Ulica majke Margarite 8 23000 Zadar
Filip Bach, Ljubo Majica,
Marko Duki}
9
SO PD Mali{}ak
Vilima Korajca 16
34330 Velika
Drago [toki},
Frane Bari{i}
10
SO HPD Mosor
Sinov~i}eva 2
21000 Split
Davor Mati},
Marin Glu{evi}
11
SO PD Promina
Trg A. Ka~i}a Mio{i}a 2
22320 Drni{
Mile Mo~i},
Antun Vuki~evi}
12
SO PD Profunda
Porat 21
21410 Postira
Pero Antunovi},
Davor Cvitani},
Senka Zrili}
13
SO HPD Snije`nica
Stjepana Radi}a 81
20210 Cavtat
Goran Jerkovi},
Zoran Ateljevi}
52
Phone
E-mail
Website
+385 98 890685,
+385 98 1726333
damir.basaraaka.t-com.hr,
dpaaraphy.hr
http://www.speleologija.hr/hrv/index.html
+385 99 8401450,
+385 99 215 7577
ddiskefaddiskef.hr,
damir.pavelicaddiskef.hr
http://www.ddiskf.hr/
+385 91 6502669,
+385 98 890685
sodubovacagmail.com
https://sites.google.com/site/sodubovac/
+385 98 569197
sddjulamedvedicaagmail.com
bospor.maruniagmail.com,
rocco1avip.hr
http://www.pdimber.com/pd/jupgrade/
kontaktahpd-imotski.hr,
josip.vukosavast.t-com.hr
matisic.tomicaagmail.com,
speleo.zviriagmail.com
http://krasevski-zviri.yolasite.com/
+385 98 807029,
+385 98 9459253
filip.bachagmail.com, ljmajicaagmail.com,
mdukicavodatel.net
http://so-liburnija.blogspot.com/
+385 98 1710681
drago.stokicagmail.com
+385 98 1634514,
+385 95 8137583
hpd.mosor.splitagmail.com,
matic.davoragmail.com,
marin.g.stagmail.com
+385 91 5006138
mocic.mileagmail.com, atoioanet.hr
+385 91 5955991,
+385 95 8244322,
+385 98 9162110
dcvita13agmail.com,
senka.zrilicaskole.hr,
pero.antunovicagmail.com
+386 31 522 785,
+385 91 5826564
hpdsnijeznicaayahoo.com
http://www.hpd-mosor.hr/index.php?
option=com_content&view=category&
layout=blog&id=10&Itemid=8
http://www.hpd-snijeznica.hr/
53
LIST OF CAVING CLUBS IN CROATIA
Location Name of club
on map
Address
City
Contact
14
SO HPK Sveti Mihovil
8- dalmatinske udarne
brigade 52
22000 [ibenik
Mario Blatan~i},
Teo Bari{i}
15
SO PDS Velebit
Radi}eva 23
10000 Zagreb
Ronald @eljeznjak,
Dalibor Paar
16
SO HPD @eljezni~ar
Trnjanska 5B
10000 Zagreb
Ru|er Novak,
Stipe Tuti{, Vlado Bo`i}
17
SO HPD Biokovo
Dalmatinska 5
21300 Makarska
Stipe Bu{eli}, Mi{o Gojak
18
Speleolo{ko alpinisti~ki
klub Ekstrem
Put Umca 14
21300 Makarska
@eljko Bockovac
19
SD Lika
Vrtlarska 37
53000 Gospi}
Mladen [aban
20
SO HPD Mala~ka-Donja
Ka{tela
Obala kralja
Tomislava 55
21216 Ka{tel Stari
Grgo Puljas, Igor Lauri}
21
SO HPD Spivnik
Blato
20271 Kor~ula
Vladimir [eparovi}
22
SO PK Split
Osje~ka 11
21000 Split
Bo`idar Su~i}
23
SO HPD Dubrovnik
Bra}e Andriji}a 7
20000 Dubrovnik
Ivo Kvesti}
Tomica Rubini}
24
SO HPD Japeti}
P.P. 31
10430 Samobor
25
SO HPD Kamenar
Kralja Zvonimira 42
22000 [ibenik
26
Hrvatski speleolo{ki savez Maruli}ev trg 19
10000 Zagreb
Neven Bo~i}
27
DISKF Zagreb
Nova Ves 66
10000 Zagreb
Boris Wats,
Mladen Gara{i}
28
SU Estavela
Kula 33/a
51215 Kastav
Dalibor Re{, Andrija
Rubini}, Rudi Re{
29
SD Gra~i{}e
Gra~i{}e 74
52403 Gra~i{}e
Vedran Putinja
30
SD Istra
Julesa Verna 6
52000 Pazin
Radenko Slokovi}, Eugen
Uj~i}, Luka Labinjan,
Romina Brumi}
31
SD Jamar
Han bb
21241 Han
Stipe Petri~evi},
Mirko Prelas
32
SD Karlovac
Strossmayerov trg 8
47000 Karlovac
Neven Bo~i},
Zlatko Bala{,
Josip Grani}
33
SD Krstatice
Novigradska 28
21000 Split
Ivica Gudelj
34
SK Ozren Luki}
Pierottijeva 6
10000 Zagreb
Jakov Kalaj`i},
Anita Kulu{i},
Neven Kora~
54
LIST OF CAVING CLUBS IN CROATIA
Phone
E-mail
Website
+385 98 853694
mario.blatancicagmail.com,
teo.barisic1asi.t-com.hr
http://www.sv-mihovil.hr/?tip=
stranica&id=5
+385 98 844963,
+385 98 1726333
procelnik.sovagmail.com,
dpaaraphy.hr, speleovelebitagmail.com
http://www.speleologija.hr/ SOV/index.html
+385 91 5143325,
+385 1 3835549
rudjer.novakagmail.com,
stutis1agmail.com, josip_lupusayahoo.com
http://www.speleolog.hr/
+385 98 1658483
stipe.buselicast-t-com.hr
+385 91 5276441
viborahotmail.com
http://www.ekstrem.hr/
+385 98 446422
+385 91 5237049,
+385 91 5332779
+385 98 2855329
cronainet.hr
+385 21 508096
bozidar.sucicast.t-com.hr
http://pksplit.hr/
+385 20 451851,
+385 98 427388
+385 91 7201842
hpd-kamenarahpd-kamenar.com
+385 47 601242,
+385 99 2138408
speleoaspeleo.hr,
nbocicageog.pmf.hr
http://www.speleo.hr/
+385 1 4683357,
+385 98 283657
boris.watzazg.t-com.hr,
mladen.garasicagmail.com
http://www.diskf.hr/
+385 95 8450048
su.estavelaagmail.com
http://www.su-estavela.hr/
+385 91 5779716
vitroavip.hr, sdgracisceagmail.com
+385 51 622460,
+385 91 7504,
+385 91 2545226
mladen.jekicapu.t-com.hr, tz-pazinapu.htnet.hr, http://www.sdi.hr/
eujcicaglobalnet.hr, luka.labinjanagmail.com,
romina_brumayahoo.com
+385 21 839400,
+385 98 733011,
+385 21 824799
stipe.petriceviast.t-com.hr
+385 47 617119,
+385 91 7894461,
+385 47 648506
zlatko.balasainet.hr,
nbocicageog.pmf.hr,
j.rashayahoo.com
http://www.speleo-karlovac.hr/
skolargn.hr, skolaskol.hr
http://www.skol.hr/
+385 21 324172,
+385 99 475702
+385 91 5830617,
+385 99 6969085,
+385 91 5632911
55
LIST OF CAVING CLUBS IN CROATIA
Location Name of club
on map
Address
City
Contact
35
SD Matokit
P.P. 61
21276 Vrgorac
Ton~i Bo`inovski
36
SD Pauk
Dr. Franje Ra~kog 36
51222 Fu`ine
Neboj{a Ani},
Karlo Tomac
37
SD Rab-Felix-Arba
Banjol 341
51280 Rab
Jo{ko Matu{in
38
SD Rovinj
Valsalvie b.b.
52210 Rovinj
Boris Viskovi}
39
SK Samobor
Perkov~eva 59
10430 Samobor
Domagoj Ple{e,
Nenad Buzjak,
Tomica Rubini},
Kre{imir Moto~i}
40
SU Spelunka
Put bra}e Honovi} 5
51415 Ika
Ivan Glava{
41
SD [piljar
Ulica slobode 28
21000 Split
Ton~i Radja,
Dra`an Mimica
42
SK Ursus Speleus
Kurel~eva 3
47000 Karlovac
Hrvoje Cvitanovi}
43
SD ]i}arija
Ro~ko polje 10
Ro~
Klaudio Fabris,
Sa{a Pavleti}
44
SD Buje
1. svibnja 15
52460 Buje
Alen Hlaj,
Manuel Rade{i}
45
SK Had
Ive Andri}a 13
52440 Pore~
Antonio Ciceran
46
SD Proteus
Nikole Tesle 9
51440 Pore~
Silvio Legovi},
Alen @u`i}, Ana ^ali},
Petra Po~ani}
47
Dru{tvo za istra`ivanje
kr{a – Freatik
Nova~ki vidikovac 14
10000 Zagreb
Petra Konrad Kova~
48
Speleolo{ka udruga RI
Strossmayerova 14
51000 Rijeka
Marko Grga~evi}
49
Speleolo{ko dru{tvo Veles Nova Kr{lja bb
47245 Rakovica
Zoran Poznan
50
SU Pula
52100 Pula
Matej Mirkac
Gervaisova 35
51
Zagreba~ki speleolo{ki savez Radi}eva 23
10000 Zagreb
Stipe Tuti{
52
Istarski speleolo{ki savez Gervaisova 35
52100 Pula
Matej Mirkac
53
Hrvatsko biospeleolosko Lomni~ka 3
dru{tvo
10000 Zagreb
Jana Bedek,
Roman Ozimec
52
SO HPK Dalmacija
p.p. 257
21000 Split
Ivan Marinov, Neven Gali}
53
Breganja
30. Svibnja 2
10432 Bregana
Alen Kirin,
Tamara Mihoci
56
LIST OF CAVING CLUBS IN CROATIA
Phone
E-mail
Website
+385 51 835311,
+385 91 8878360,
+385 51 835106
nebojsa.anicari.t-com.hr,
karlo.tomacari.t-com.hr
http://public.carnet.hr/Kmgarasic/sdpf.htm
domagoj.pleseagmail.com,
nbuzjakagmail.com,
trubinicahazu.hbr
http://www.speleo-klub-samobor.hr/
+385 51 818017
+385 98 9099976,
+385 98 539630,
+385 91 7201842
+385 51 292910,
+385 21 5416218,
+385 92 1009087
format3pagmail.com
+385 21 591464,
+385 21 358670,
+385 91 5371449
tonci.radjaast.t-com.hr,
Drazan.Mimicaast.t-com.hr
+385 47 616905,
+385 98 574351
subterranea.croaticaagmail.com
+385 52 666615
sasa.pavleticapu.t-com.hr
+385 91 5126898,
+385 52751403
ahlajainet.hr,
manuel.radesicapu.t-com.hr
+385 92 1008426
speleofoybiagmail.com
+385 52 421333,
+385 98 224 350,
+385 92 1100070
jama-baredineapu.htnet.hr,
azuzicayahoo.com, danger100ahotmail.com,
petra.pocanicagmail.com
http://public.carnet.hr/sd-spiljar/
petrakovkon1agmail.com
speleoriagmail.com
zoran.poznanagmail.com
+385 91 8882906
matej.mirkacagmail.hr
https://hr-hr.facebook.com/
speleo.pula?v=info%2Cd
+385 91 6107912
zgspeleoagmail.com
http://zagrebacki-speleoloski-savez.hr/
+385 91 8882906
matej.mirkacagmail.hr
+385 17779820
jana.bedekainet.hr,
roman.ozimecazg.t-com.hr
+385 91 8925843
hpk.dalmacijaagmail.com
+385 95 9057963,
+385 98 1688249
kirinalonagmail.com
http://www.hbsd.hr/
http://www.breganja.com/
57
EN – BASIC INFORMATION FOR VISITING CROATIAN CAVES FOR FOREIGNERS
Basic information for visiting Croatian caves for foreigners
According to the Nature protection act (Nature protection act, Official gazette
70/05), you cannot enter any cave in Croatia without written permission, except
touristic caves (show caves). In the caves you cannot take with you any geological or biological sample without the written permission of the Ministry of
Science, Education and Sports.
For visiting non-tourist caves and organizing speleological explorations or
expeditions, you must get permission to visit particular cave or for speleological
exploration. It is necessary to submit a written demand for a visit or exploration
and a programme of the visit or exploration to the Ministry of Environmental
and Natural protection, Nature protection Directorate. You must also get permission
from a local national park or nature park if the cave is in that area.
The best way for visiting pits or caves is to contact the clubs that are working
in that area and join their expeditions, but you must do that at least 6 months
earlier, because it takes time for them to get all permissions for you.
To obtain permission the following demands should be fulfilled:
1. All members of visiting group should be members of a caving club or a kind
of speleological organization.
2. All members should have insurance in the case of an accident.
3. All members should obey to Croatian laws.
Adress:
Natural protection Directorate
Ulica Republike Austrije 14
HR – 10000 ZAGREB
Administrative Secretary
Mrs. Snje`ana Star~evi}
Phone: + 385 1 4866 102
Fax: + 385 1 4866 100
E-mail: snjezana.starcevicamin-kulture.hr
Obligations or required reports about visiting or exploration to the Natural
protection Directorate or other government institution will be specified in
permission.
58
IT – INFORMAZIONI BASE PER STRANIERI PER LA VISITA E/O ESPLORAZIONE DELLE GROTTE IN CROAZIA
Informazioni base per stranieri per la visita e/o esplorazione
delle grotte in Croazia
Secondo l'Atto di protezione della natura (Atto di protezione della natura,
Gazzetta ufficiale 07/05) non è possibile entrare in nessuna grotta della Croazia
senza un permesso scritto, ad eccezione delle grotte turistiche.
Non è permesso prelevare dalle grotte nessun esemplare geologico o biologico
senza avere il permesso scritto dal Ministero della Scienza, dell’Educazione
e dello Sport.
Per visitare grotte non turistiche e per organizzare esplorazioni o spedizioni
speleologiche è necessario fare una richiesta scritta e consegnare il programma
al Ministero dell’Ambiente e Protezione della Natura, direttorato della protezione
naturale. Si deve inoltre ricevere il permesso del parco nazionale locale o dal
parco naturale se la grotta si trova in quell’area.
Il modo migliore per la visita delle grotte è quello di contattare il gruppo che
lavora in quella zona e aderire alle loro spedizioni, premesso che lo si faccia almeno
sei mesi in anticipo perché ci vuole tanto tempo per ottenere tutti i permessi.
Per ottenere il permesso è necessario che:
1. Tutti i membri del gruppo in visita devono essere membri di un gruppo speleologico o di un'associazione speleologica
2. Tutti i membri devono avere l’assicurazione in caso d’incidente
3. Tutti i membri devono obbedire alle leggi della Croazia.
Indirizzo:
Direzione della Protezione naturale
Ulica Republike Austrije 14
HR – 10000 Zagreb
Segretaria amministrativa:
Snje`ana Star~evi}
Telefono: 00385 1 4866 102
Fax: 00385 1 4866 100
Email: snjezana.starcevicamin-kulture.hr
Altri obblighi o rapporti richiesti sulla visita, o per l'esplorazione, saranno
specificati nel permesso rilasciato dalla Direzione della Protezione Naturale o da
altre istituzioni governative.
59
DE – GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN FÜR DEN BESUCH KROATISCHER HÖHLEN
Grundlegende Informationen für den Besuch kroatischer Höhlen
Laut dem Naturschutzgesetz (Naturschutzgesetz, Amtsblatt 70/05) dürfen Höhlen
in Kroatien, mit Ausnahme von touristischen Höhlen, nicht ohne vorherige
schriftliche Genehmigung besucht werden. Untersagt ist auch die Entnahme
geologischer oder biologischer Proben ohne schriftliche Genehmigung des
Ministeriums für Wissenschaft, Bildung und Sport.
Für den Besuch nicht touristisch erschlossener Höhlen und die Organisierung
von speläologischen Erkundungen und Expeditionen muss man eine Erlaubnis
für den Besuch der betreffenden Höhle oder die Durchführung einer speläologischen
Erkundung erhalten. Dazu ist es notwendig, einen schriftlichen Antrag für den
Besuch oder die Erkundung und ein Programm des Besuchs beim Naturschutzdirektorat des Ministeriums für Umwelt-und Naturschutz einzureichen. Falls
sich die Höhle im Gebiet eines Nationalparks oder eines Naturreservats befindet,
ist eine zusätzliche Genehmigung zu beantragen.
Vor dem Besuch einer kroatischen Höhle oder Grotte ist es empfohlen, den in
diesem Gebiet tätigen Höhlenforscherverein zu kontaktieren und die Expedition
anzukündigen – wenn möglich, mindestens 6 Monate im Voraus, damit der Verein rechtzeitig alle notwendigen Genehmigungen für den Höhlenbesuch einholen
kann.
Für die Gewährung der Erlaubnis müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
1. Alle Besucher sollten Mitglieder eines Höhlenforschungsvereins oder einer
speläologischen Organisation sein.
2. Alle Besucher sollten unfallversichert sein.
3. Alle Besucher sollten kroatische Gesetze befolgen.
Adresse:
Natural protection Directorate
Ulica Republike Austrije 14
HR – 10000 Zagreb
Geschäftssekretärin:
Snje`ana Star~evi}
Tel.: + 385 1 4866 102
Fax: + 385 1 4866 100
E-Mail: snjezana.starcevicamin-kulture.hr
Sonstige Verpflichtungen oder eventuell erforderliche Berichte über den Besuch
oder die Erkundung der Höhle, die dem Naturschutzdirektorat oder einer anderen
staatlichen Institution vermittelt werden sollten, werden in der Genehmigung
näher beschrieben werden.
60
Photo: Uro{ Ili~
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
7 934 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content