close

Enter

Log in using OpenID

Program Simpozija preuzmite ovdje [PDF]

embedDownload
ĈETVRTI BH. SIMPOZIJ
"MORFOLOGIJA U NAUCI I PRAKSI"
SA MEĐUNARODNIM UĈEŠĆEM
27. – 30. septembar 2012.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
FOURTH B&H SYMPOSIUM
"MORPHOLOGY IN SCIENCE AND PRACTICE"
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
27th–30th September 2012
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
POKROVITELJI/PATRONS
Akademija nauka i umjetnosti BiH
Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
Federalno ministarstvo zdravstva BiH
Federal Ministry of Health of Bosnia and Herzegovina
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke BiH
Federal Ministry of Education and Science of Bosnia and Herzegovina
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ministry of Education, Science and Youth of Sarajevo Canton
GLAVNI SPONZOR/MAIN SPONSOR
Sarajevska pivara
Sarajevo Brewery
SPONZORI I DONATORI/SPONSORS AND DONATORS
Ljekarska-lijeĉniĉka komora Kantona Sarajevo
Medical Chamber of Sarajevo Canton
MeĊukantonalna farmaceutska komora
Intercantonal Pharmaceutical Chamber
Stomatološki fakultet sa klinikama
Faculty of Dental Medicine with Clinics
Privatna stomatološka ordinacija 'Dr. Begeta'
Private Dental Office 'Dr Begeta'
Ljekarna 'Đivić'
Pharmacy 'Đivić'
JZU Poliklinika 'Doboj Jug'
Public Health Institution Policlinic 'Doboj Jug'
Energoinvest-Sarajevo
Automehanika-Sarajevo
Alkaloid Skopje
Organizator/Organizer
Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Institut za histologiju i embriologiju
Faculty of Medicine, University of Sarajevo
Institute of Histology and Embryology
Organizacioni odbor/Organising Committee
Predsjednica i znanstveni koordinator/President and Scientific Coordinator
Zakira Mornjaković
Dopredsjednice/Co-Presidents
Amela Kulenović, Svjetlana Radović and Selma Aliĉelebić
Ĉlanovi/Members
Maida Šahinović, Dina Kapić and Nedeljka Šljivo
Sekretar/Secretary:
Esad Ćosović
Lektor za engleski jezik/English Editor
Dina Kapić
Blagajnik/Accountant
Remzija Pehlivanović
Počasni odbor/Honorary Committee
Sulejman Redţić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Ibrahim Arnautović (Bosna
i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Hazima Pobrić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Edin Arslanagić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Faruk
Dalagija (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Ibrahim Begeta (Bosna i
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Bakir Mehić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Nedţad Mulabegović (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Sead
Redţepagić (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina), Dijana Avdić (Bosna i
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Almedina Zuko (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Naima Arslanagić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Branko
Pikula (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Rifat Škrijelj (Bosna i Hercegovina/
Bosnia and Herzegovina), Hajrija Konjhodţić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Mustafa Hrnjiĉević (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Davorka
Završnik (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Faris Gavrankapetanović (Bosna i
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Zlatko Vuković (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Fahrudin Kulenović (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina).
Naučni odbor/Scientific Committee
ĐurĊica Grbeša (Hrvatska/Croatia), Svjetlana Radović (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Amela Kulenović (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Selma
Aliĉelebić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Zlata Ţigić (Bosna i
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Irfan Šuško (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Emina Nakaš-Ićindić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Zoran
Hadţiahmetović (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Ljerka Ostojić (Bosna i
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Mirna Saraga-Babić (Hrvatska/Croatia), Erika Cvetko
(Slovenija/Slovenia), Gordana Jurić-Lekić (Hrvatska/Croatia), Ermina Iljazović-Latifagić
(Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Rifat Hadţiselimović (Bosna i
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Ivan Nikolić (Srbija/Serbia), Admir Hadţić
(SAD/USA), Ljiljana Somer (Srbija/Serbia), Rizah Avdić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Slavka Ibrulj (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Dean Ravnik
(Slovenija/Slovenia), Gorana Ranĉić (Srbija/Serbia), Horst Korf (Njemaĉka/Germany), Paolo
Meda (Švicarska/Switzerland), Jasmina Berbić -Fazlagić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Amila Oruĉević (SAD/USA), Samir Prohić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Aida Hasanović (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Amela
Mornjaković (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Radivoj Jadrić (Bosna i
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Amra Vuković (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Nermin Sarajlić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Mirsad Dorić
(Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Nurka Bilalović (Bosna i
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Eldan Kapur (Bosna i Hercegovina/Bosnia and
Herzegovina), Aida Saraĉ-Hadţihalilović (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina),
Almira Hadţović-Dţuvo (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina).
Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,
Velika mi je ĉast i zadovoljstvo da prisustvujete 4. Simpoziju "Morfologija u nauci i praksi" s
meĊunarodnim uĉešćem, koji se odrţava od 27. do 30. septembra/rujna 2012. godine u
Sarajevu. Simpozij je multidisciplinaran, zamišljen je kao most izmeĊu nauĉnih i zdravstvenih
djelatnika kojima su morfološki parametri osnova struke. Rad Simpozija odvijat će se kroz
plenarna predavanja, usmena izlaganja, poster sekcije i usklaĊene rasprave, ĉime će biti
pruţena prilika svim sudionicima za razmjenu informacija vezanih uz nauĉno-istraţivaĉki rad,
nove ideje i tehnologije te njihovu primjenu u svakodnevnoj dijagnostiĉkoj praksi.
Nadamo se da će odabir tema iz podruĉja morfologije i aktivno sudjelovanje uglednih
svjetskih i domaćih struĉnjaka pobuditi zanimanje svih koji se bave morfologijom ili njene
rezultate koriste u svakodnevnom radu.
Ţelja nam je da iskoristite svoj boravak za ugodno druţenje tokom Simpozija, u obilasku
Sarajeva kao i uz zajedniĉku veĉeru. Sarajevo je poznato kao sjecište raznih kultura,
olimpijski grad, centar filmskih dogaĊanja i povijesnh zbivanja, te zahvaljujući svom
geoprometnom poloţaju, umjerenoj klimi, raskošnim hotelima, okruţenju prekrasnim
prirodnim ljepotama i danas je poţeljna destinacija brojnih gostiju iz najviših europskih
krugova. Stare graĊevine i savremeni komfor, uĉinili su ga nezaboravnim odredištem u svako
godišnje doba.
Iskreno se nadamo da ćemo dinamikom, temama i društvenim dogaĊanjima tokom trajanja
Simpozija ispuniti Vaša oĉekivanja.
S poštovanjem,
Predsjednica Organizacijskog odbora
Prof. dr Zakira Mornjaković
Dear Colleagues, Dear Friends,
It is my great honour and pleasure to have you participating at the 4th Symposium
„Morphology in Science and Practice" with international participation, which will be held
from 27th to 30th September 2012 in Sarajevo. This symposium is multidisciplinary, it is
intended to be a bridge between the members of the academic and health care communities
who use morphological parameters as the basis of their work. The activities of the symposium
will include plenary lectures, oral presentations, poster sections and directed discussions
which will provide for a platform to all participants for exchange of information related to
scientific and research activities, new ideas and technologies and their application in the
daily diagnostic practice.
We hope that the choice of topics from the morphology field and an active participation of
renowned international and local experts will motivate all morphology specialists or those
who use morphology results in their day-to-day activities.
It is our desire to make your stay pleasant during the symposium, during a tour of Sarajevo
and at a gala dinner. Sarajevo is known as an intersection of various cultures, an Olympic
city, a center of film events and historical happenings, and thanks to its favorable
geographical position, mild climate, luxurious hotels, beautiful surroundings and natural
beauty, it is one of today's preferred destinations for many tourists from Europe's highest
circles. The mix of ancient buildings and modern conveniences has made Sarajevo a
memorable destination in every season.
We sincerely hope that our dynamics, choice of topics and social events for the time of the
symposium will allow to meet all your expectations.
Yours sincerely,
President of the Organising Committee
Prof. dr Zakira Mornjaković
PROGRAM SIMPOZIJA
SYMPOSIUM PROGRAMME
Ĉetvrtak, 27. Septembar 2012.
Medicinski fakultet, Ĉekaluša 90
Amfiteatar 'Akademik Seid Huković'
Thursday, 27th September 2012
Faculty of Medicine, Ĉekaluša 90
Amphitheatre 'Akademik Seid Huković'
18:00 – 19:00
Registracija/Registration
19:00
Ceremonija otvaranja/Opening ceremony
20:00
Koktel dobrodošlice/Welcome cocktail
Petak, 28. Septembar 2012. – Plenarna predavanja
Kliniĉki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolniĉka 25
Veliki amfiteatar
Friday, 28th September 2012 – Plenary lectures
Clinical Centre of the University of Sarajevo, Bolniĉka 25
Big amphitheatre
Moderatori/Moderators: Amela Kulenović, Svjetlana Radović
09:30 – 10:15
IZOTRANSPLANTACIJA EMBRIONALNIH OSNOVA
ORGANA U SISAVACA
ISOTRANSPLANTATION OF MAMMALIAN ORGAN PRIMORDIA
Gordana Jurić-Lekić
10:15 – 11:00
CELULA-CELULA KOMUNIKACIJE
POSREDOVANE TETRASPAN MEMBRANSKIM
PROTEINIMA SU KLJUĈ ENDOKRINE CELULARNE
FUNKCIJE
CELL-TO-CELL COMMUNICATIONS MEDIATED BY TETRASPAN
MEMBRANE PROTEINS ARE KEY NODES OF ENDOCRINE CELL
FUNCTION
Paolo Meda
11.00 – 11:30
Pauza/Coffee break
11:30 – 13:00
Oralne prezentacije I/Oral presentations I
Moderatori/Moderators: Emina Nakaš-Ićindić, Zoran Hadţiahmetović
1.
ISO STANDARDI U HISTOLOŠKOM LABORATORIJU
ISO STANDARDS IN HISTOLOGICAL LABORATORY
Nedeljka Šljivo, Jasmina Berbić-Fazlagić, Jozo Ćorić
2.
KLINIĈKE, ELEKTRONOMIKROSKOPSKE, BIOHEMIJSKE I GENETSKE
KARAKTERISTIKE GRUPE BOLESTI BULOZNIH EPIDERMOLIZA
CLINICAL, ELECTRON MICROSCOPIC, BIOCHEMICAL AND GENETIC
CARACTERISTICS OF EPIDERMOLYSIS BULLOSA GROUP OF DISEASES
Naima Arslanagić, Rusmir Arslanagić, Selma Arslanagić
3.
HIRURGIJA BAZE LOBANJE: PRVA SERIJA PACIJENATA IZ BOSNE I
HERCEGOVINE
SKULL BASE SURGERY: THE FIRST SERIES OF PATIENTS FROM BOSNIAHERZEGOVINA
Kemal Dizdarević
4.
UPOTREBA PITANJA VIŠESTRUKOG IZBORA U ANATOMIJI: EVALUACIJA
TEHNIĈKIH GREŠAKA I ANALIZA REZULTATA
THE USE OF MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS IN ANATOMY: AN EVALUATION OF
TECHNICAL ITEM FLAWS AND ANALYSIS OF RESULTS
Eldan Kapur, Maida Šahinović, Almira Lujinović, Ilvana Vuĉković, Amela Kulenović
5.
OD OSOBINA MOLEKULARNIH SPEKTARA DO OBLIKA MOLEKULARNIH
ORBITALA: KAKO DOBITI INFORMACIJU O STRUKTURI MOLEKULA
FROM THE FEATURES OF THE MOLECULAR SPECTRA TO THE SHAPE OF THE
MOLECULAR ORBITALS: HOW TO ACQUIRE INFORMATION ABOUT MOLECULAR
STRUCTURE
Mustafa Busuladţić, Elvedin Hasović, Azra Gazibegović-Busuladţić,
Aida Kramo, Senad Odţak , Aner Ĉerkić, Benjamin Fetić, Dejan B Milošević
13:00 – 13:30
Diskusija/Discussion
13:30 – 15:30
Osvjeţenje uz švedski stol u klubu Medicinskog fakulteta i obilazak
zgrade fakulteta/
Refreshment with buffet in the Club of the Faculty of Medicine and
visit of the building of the Faculty of Medicine
15:30 – 17:15
Oralne prezentacije II/Oral presentations II
Moderatori/Moderators: Aida Hasanović, Amra Vuković
1.
RAZVOJNA DISPLAZIJA KUKA: KAKO SMO NAPREDOVALI POSLJEDNJIH 30
GODINA
DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP: HOW WE HAVE PROGRESSED IN THE
LAST 30 YEARS
Ismet Gavrankapetanović
2.
BIOLOŠKA EKSTRAMEDULARNA ELASTIĈNA OSTEOSINTEZA KAO METOD
IZBORA U NADOMJEŠTANJU KOŠTANIH DEFEKATA ŠAKE INTERKALARNIM
PRESADCIMA KOSTI
BIOLOGICAL EXTRAMEDULLARY ELASTIC OSTEOSYNTHESIS AS A METHOD OF
CHOICE IN THE REPLACEMENT OF THE HAND BONE DEFECTS WITH
INTERCALATED BONE GRAFTS
Zoran Hadţiahmetović
3.
MORFOLOGIJA OSTEOPOROTIĈNIH TROHANTERIĈKIH FRAKTURA
MORPHOLOGY OF OSTEOPOROTIC TROCHANTERIC FRACTURES
Adnana Talić -Tanović, Zoran Hadţiahmetović , Adnan Dizdar
4.
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA
KOD DJECE SA HEILOGNATOPALATOŠIZOM
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT IN
CHILDREN WITH CHEILOGNATHOPALATOSHISIS
Enita Nakaš, Lejla Redţepagić-Vraţalica, Muhamed Ajanović
5.
LIMFANGIOMI: KLINIĈKA PREZENTACIJA I DIJAGNOSTIĈKE IMIDŢING
TEHNIKE
LYMPHANGIOMAS: CLINICAL PRESENTATION AND DIAGNOSTIC IMAGING
TECHNIQUES
Amela Mornjaković-Franca, Nusret Popović
6.
CT COLONOGRAFIJA
CT COLONOGRAPHY
Amela Sofić
7.
DETEKCIJA LEZIJA RANOG KARCINOMA ŢELUCA UPOTREBOM NBI
MAGNIFIKACIJSKE ENDOSKOPIJE
DETECTION OF EARLY GASTRIC CARCINOMA LESIONS BY USING NBI
MAGNIFICATION ENDOSCOPY
Nenad Vanis, Rusmir Mesihović, Aida Saray
17:15 – 17:30
Diskusija/Discussion
17:30 – 17:45
Pauza/Coffee break
17:45 – 19:45
Oralne prezentacije III/ Oral presentations III
Moderatori/Moderators: Selma Aliĉelebić, Eldan Kapur
1.
ANATOMSKA KADAVERIĈNA STUDIJA KONFIGURACIJE UNUTRAŠNJIH
JUGULARNIH VENA KOD NON-MS OSOBA
ANATOMICAL CADAVER STUDY OF THE INTERNAL JUGULAR VEINS'
CONFIGURATION IN NON-MS PERSONS
Dean Ravnik, Marjeta Zorc, Zoran Miloševiĉ, Oscar Mendiz, Ruda Zorc Pleskoviĉ, Miro
Denišliĉ
2.
EFEKAT KOLATERALNE CIRKULACIJE NA FUNKCIJU LIJEVOG
VENTRIKULA KOD PACIJENATA SA KORONARNOM OKLUZIJOM
EFFECT OF COLLATERAL CIRCULATION ON LEFT VENTRICULAR FUNCTION IN
PATIENTS WITH CORONARY OCCLUSION
Aida Hasanović
3.
EVALUACIJA HIPOKAMPALNIH STRUKTURALNIH PROMJENA NA VIŠE
NIVOA U SVE TRI RAVNI (AKSIJALNA, KORONALNA I SAGITALNA)
EVALUATION OF HIPPOCAMPAL STRUCTURAL CHANGES ON MULTIPLE LEVELS ON
ALL THREE SURFACES (AXIAL, CORONAL AND SAGITTAL)
Aida Saraĉ-Hadţihalilović, Amela Kulenović
4.
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE MIOKARDNIH MOSTOVA
MORPHOLOGICAL FEATURES OF MYOCARDIAL BRIDGES
Almira Lujinović, Eldan Kapur, Ilvana Hasanbegović, Amela Kulenović
5.
NEUROTOKSIĈNI EFEKAT ROPIVAKAINA TOKOM BLOKADE NERVA KOD
ŠTAKORA
NEUROTOXIC EFFECT OF ROPIVACAINE DURING NERVE BLOCKADE IN RATS
Ilvana Hasanbegović, Eldan Kapur, Almira Lujinović, Esad Ćosović, Amela Kulenović,
Zakira Mornjaković
6.
OSNOVNA GRAĐA RESPIRATORNOG SISTEMA KANADSKE LASICE (MUSTELA
VISON)
BASIC STRUCTURE OF RESPIRATORY SYSTEM OF MINK (MUSTELA VISON)
Nedţad Hadţiomerović, Rizah Avdić, Verica Mrvić, Faruk Tandir, Velida Ćutahija, Pamela
Bejdić
7.
KOMPARATIVNE KARAKTERISTIKE TAPETUM LUCIDUMA KOD DOMAĆIH
KARNIVORA
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TAPETUM LUCIDUM IN DOMESTIC
CARNIVORES
Pamela Bejdić, Rizah Avdić, Velida Ćutahija, Faruk Tandir, Nedţad Hadţiomerović
19:45 – 20:00
Diskusija/Discussion
Subota, 29. Septembar 2012.
Kliniĉki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolniĉka 25
Veliki amfiteatar
Saturday, 29th September 2012
Clinical Centre of the University of Sarajevo, Bolniĉka 25
Big amphitheatre
09:00 – 10:15
Oralne prezentacije IV/Oral presentations IV
Moderatori/Moderators: Svjetlana Radović, Radivoj Jadrić
1.
EFEKTI STREPTOZOTOCINOM INDUCIRANOG DIJABETES MELITUSA NA
STRUKTURNE PROMJENE MIOKARDA ŠTAKORA
EFFECTS OF STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES MELLITUS ON RAT
MYOCARDIUM STRUCTURAL CHANGES
Almira Hadţović-Dţuvo, Aida Kriještorac, Amina Valjevac, Orhan Lepara, Nesina Avdagić,
Senad Prašović, Asija Zaćiragić
2.
BROJ NEUTROFILA KAO POTENCIJALNI BIOMARKER KOD INFLAMATORNE
BOLESTI CRIJEVA
NEUTROPHIL COUNT AS A POTENTIAL BIOMARKER IN INFLAMMATORY BOWEL
DISEASE
Nesina Avdagić; Nermina Babić; Asija Zaĉiragić; Anela Šubo; Amela Dervišević; Emina
Nakaš-Ićindić
3.
PROSJEĈNI VOLUMEN TROMBOCITA KOD OSOBA SA POREMEĆENOM
TOLERANCIJOM NA GLUKOZU I DIJABETIĈARA
THE MEAN PLATELET VOLUME IN SUBJECTS WITH IMPAIRED GLUCOSE
TOLERANCE AND IN DIABETIC PATIENTS
Nermina Babić, Nesina Avdagić, Jasminko Huskić, Emina Nakaš-Ićindić, Amela Dervišević
4.
UTICAJ GOJAZNOSTI NA AKTIVNOST BOLESTI KOD PACIJENATA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM
THE IMPACT OF OBESITY ON DISEASE ACTIVITY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID
ARTHRITIS (RA)
Amela Dervišević, Nermina Babić, Jasminko Huskić, Emina Nakaš-Ićindić, Nesina Avdagić,
Lejla Ĉaušević
5.
EVALUACIJA PROMJENA NA VALVULARNOM APARATU SRCA KOD
PACIJENATA NA HEMODIJALIZI
EVALUATION OF THE CHANGES IN THE VALVULAR APPARATUS OF THE HEART IN
PATIENTS ON HEMODIALYSIS
Selma Ajanović, Halima Resić, Fahrudin Mašnić, Aida Ćorić, Amela Bećiragić, Nihad
Kukavica
10:15 – 10:30
Diskusija/Discussion
10:30 – 11:00
Pauza/Coffee break
11:00 – 11:30
Poster sesija I sa diskusijom/Poster session I with discussion
1.
EFEKTI AMIODARONA I TIAMAZOLA NA TJELESNU TEŢINU I TEŢINU
ŠTITNE ŢLIJEZDE KOD ŠTAKORA
THE EFFECTS OF AMIODARONE AND TIAMAZOL ON THE BODY MASS
AND THYROID GLAND WEIGHT IN RATS
Gracilija Kiroska, Elida Mitevska, Zorka Gerasimovska, Lena Kakaseva
2.
DEGENERATIVNE PROMJENE CERVIKALNE KIĈME NA MRI-U
DEGENERATIVE CHANGES OF CERVICAL SPINE ON MRI
Niki Matveeva, Dobrila Lazarova, Natasa Nakeva, Julija Zhivadinovik, Svetlana Jovevska,
Ace Dodevski
3.
VELIĈINE FETALNOG BUBREGA TOKOM RAZVOJA
FETAL KIDNEY′S SIZES DURING DEVELOPMENT
Svetlana Jovevska, Dobrila Lazarova, Niki Matveeva, Julija Zhivadinovik, Biljana Zafirova
4.
DERMATOGLIFSKI PALMARNI TRIRADIJUSI I ATD UGAO KOD PACIJENATA
SA PSORIJAZOM
DERMATHOGLYPHIC PALMAR TRIRADII AND ATD ANGLE IN PATIENTS WITH
PSORIASIS
Elizabeta Cadikovska, Dobrila Lazarova, Marija Papazova, Natasa Nakeva, Biljana Zafirova,
Biljana Trpkovska, Biljana Bojadzieva
5.
PROCJENA FETALNE TEŢINE NA OSNOVU ANTROPOMETRIJSKIH MJERENJA
FETALNOG RASTA
ESTIMATION OF FETAL WEIGHT BASED ON ANTHROPOMETRICAL FETAL GROWTH
MEASUREMENTS
Biljana Trpkovska, Dobrila Lazarova, Angja Strateska, Biljana Zafirova, Natasa Nakeva,
Marija Papazova, Elizabeta Cadikovska
6.
MORFOLOGIJA OSTIJUMA KORONARNOG SINUSA
MORPHOLOGY OF THE CORONARY SINUS OSTIUM
Julija Zhivadinovik, Dobrila Lazarova, Marija Papazova, Niki Matveeva, Ace Dodevski,
Biljana Zafirova
7.
TJELESNA STRUKTURA MAKEDONSKIH TINEJDŢERA
BODY STRUCTURE OF THE MACEDONIAN TEENAGERS
Natasa Nakeva, Marija Papazova, Niki Matveeva, Biljana Zafirova, Biljana Bojadzieva,
Biljana Trpkovska, Elizabeta Cadikovska
8.
PARADOKSALNA SREDNJA NOSNA ŠKOLJKA NA CT SKENU PARANAZALNIH
SINUSA
PARADOXICAL MIDDLE NASAL TURBINATE ON CT SCAN OF PARANASAL SINUSES
Biljana Bojadzieva, Meri Papazova, Natasa Nakeva, Niki Matveeva, Julija Zivadinovik,
Biljana Zafirova, Elizabeta Cadikovska, Svetlana Jovevska
9.
ANTROPOMETRIJSKI PARAMETRI RASTA KOD DJECE DOBI OD ŠEST
GODINA
ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF GROWTH IN CHILDREN AGED 6
Biljana Zafirova, Dobrila Lazarova, Natasa Nakeva, Niki Matveeva, Julija Zivadinovic,
Biljana Trpkovska, Elizabeta Cadikovska, Svetlana Jovevska, Biljana Bojadzieva
10.
RAVNI I ZAVIJENI TOK VERTEBRALNE ARTERIJE
STRAIGHT AND TORTUOS COURSE OF THE VERTEBRAL ARTERY
Ace Dodevski, Dobrila Lazarova-Tosovska, Julija Zhivadinovik, Niki Matveeva, Menka
Lazareska
11.
EVALUACIJA REZULTATA KOMPARACIJE PROMJENA CEREBRALNOG
PROTOKA KRVI KOD PRIVREMENE APLIKACIJE KLIPA UPOTREBOM
KVANTITATIVNE ELEKTROENCEFALOGRAFIJE I MONITORA PROTOKA
KRVI
EVALUATION OF THE COMPARISON RESULTS OF THE CEREBRAL BLOOD FLOW
CHANGES IN TEMPORARY CLIP APPLICATIONS USING QUANTITATIVE
ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND BLOOD FLOW MONITOR
Servet Yavuz, Mehmet Erkan Ustun, Mustafa Buyukmumcu, Mehmet Tugrul Yılmaz,
12.
STEREOLOŠKA ANALIZA FIBRINOIDA RESORPTIVNIH RESICA I
INTRAUTERINI RAST NOVOROĐENĈADI TRUDNICA KOJE SU PUŠILE
TOKOM TRUDNOĆE
STEREOLOGICAL ANALYSIS OF FIBRINOID OF RESORPTIVE VILLI AND
INTRAUTERINE GROWTH OF NEWBORNS OF PREGNANT WOMEN WHO SMOKED
DURING PREGNANCY
Gordana Bogdanović, Zlata Ţigić, Suada Ramić, Sergije Marković, Melisa Lelić
13.
ANATOMIJA MEKELOVOG KAVUMA I TRIGEMINALNOG GANGLIJA
ANATOMY OF MECKEL'S CAVE AND THE TRIGEMINAL GANGLION
Arslan M, Deda H, Avci E, Elhan A, Tekdemir I, Tubbs RS, Silav G, Yilmaz E, Baskaya MK
14.
ODNOSI IZMEĐU GORNJE CEREBELARNE ARTERIJE I TROHLEARNOG
NERVA
THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE SUPERIOR CEREBELLAR ARTERY AND
TROCHLEAR NERVE
Ali Fırat Esmer, Tülin Şen, Eray Tüccar, S. Tuna Karahan
11:30 – 11:45
Pauza/Coffee break
11:45 – 12:15
Poster sesija II sa diskusijom/Poster session II with discussion
1.
MORFOLOGIJA KORIJENSKOG KANALA MAKSILARNIH PREMOLARA U
BOSANSKOHERCEGOVAĈKOJ POPULACIJI
ROOT CANAL MORPHOLOGY OF MAXILLARY PREMOLARS IN BOSNIANHERZEGOVINIAN POPULATION
Aida Dţanković, Amra Vuković, Lajla Hasić-Branković, Irmina Tahmišĉija, Selma Zukić,
Anita Bajsman
2.
BIOMARKERI STRESA KOD ŠTAKORA TRENIRANIH PLIVANJEM:
TRENIRANE NASPRAM NETRENIRANIH ŢIVOTINJA
STRESS BIOMARKERS IN SWIMMING EXERCISED RATS: TRAINED VERSUS
UNTRAINED ANIMALS
Radivoj Jadrić, Sabaheta Hasić, Emina Kiseljaković, Selma Aliĉelebić, Zakira Mornjaković
3.
ISOPROTERENOLOM INDUCIRANO OŠTEĆENJE MIOKARDA –ODNOS
IZMEĐU KARDIJALNOG TROPONINA I I MORFOLOŠKIH NALAZA
ISOPROTERENOL-INDUCED RAT MYOCARDIAL INJURY-RELATIONSHIP BETWEEN
CARDIAC TROPONIN I AND MORPHOLOGICAL FINDINGS
Sabaheta Hasić, Radivoj Jadrić, Emina Kiseljaković, Esad Ćosović, Zakira Mornjaković
4.
ODGOVOR STOMATA NA STRES UZROKOVAN METALIMA: ANATOMSKI
PRISTUP
STOMATA RESPONSE ON STRESS CAUSED BY METALS: ANATOMICAL APPROACH
Erna Karalija, Adisa Parić, Edina Muratović
5.
MENTALNA RETARDACIJA, KLINIĈKO-GENETSKI ASPEKTI U
SELEKTIVNOM UZORKU DJECE IZ SARAJEVA, BOSNA I HERCEGOVINA
MENTAL RETARDATION, CLINICAL-GENETIC ASPECTS IN A SELECTIVE SAMPLE OF
CHILDREN FROM SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
Azra Metović, Jasmin Mušanović
6.
MOLEKULARNA I CITOGENETSKA DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA SPOLNOG
RAZVOJA KOD LJUDI: PRIKAZ SLUĈAJA
MOLECULAR AND CYTOGENETIC DIAGNOSIS OF DISORDERS OF SEX
DEVELOPMENT IN PEOPLE: CASE REPORT
Jasmin Mušanović, Mirela Maĉkić-Đurović, Meliha Stomornjak, Slavka Ibrulj
7.
HROMOZOMALNE ABERACIJE U POPULACIJI S REPRODUKTIVNIM
PROBLEMIMA
CHROMOSOMAL ABERRATIONS AMONG POPULATION WITH REPRODUCTIVE
PROBLEMS
Mirela Maĉkić-Đurović, Izeta Aganović-Mušinović, Slavka Ibrulj
8.
DEFEKTI ABDOMINALNOG ZIDA KOD HIRURŠKI TRETIRANE DJECE U
SARAJEVSKOJ REGIJI BOSNE I HERCEGOVINE
ABDOMINAL WALL DEFECTS IN SURGICALLY TREATED INFANTS IN SARAJEVO
REGION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Selma Aliĉelebić, Marizela Tvica
9.
KORELACIJA DUŢINE TRAJANJA I STEPENA HIPERTENZIJE SA
HIPERTROFIJOM LIJEVE KOMORE
THE CORRELATION BETWEEN THE HYPERTENSION DURATION AND DEGREE WITH
THE LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY
Miralem Musić, Alem Ĉamdţić, Mirsad Ĉemdţić, Almir Fajkić, Nermina Babić, Amna PlehoKapić, Esad Pepić, Enes Slatina
10.
ANATOMSKE KARAKTERISTIKE LATERALNE PLOĈE PTERIGOIDNOG
NASTAVKA SA POSEBNIM NAGLASKOM NA OSIFICIRANE
PTERIGOSPINOZNE I PTERIGOALARNE LIGAMENTE I NJIHOV KLINIĈKI
ZNAĈAJ
ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF THE LATERAL PTERYGOID PLATE WITH A
SPECIAL EMPHASIS ON OSSIFIED PTERYGOSPINOUS AND PTERYGOALAR
LIGAMENTS AND THEIR CLINICAL SIGNIFICANCE
Eldan Kapur, Damir Ćirić, Dušan Šušĉević
11.
ULTRAKRATKI (FEMTOSEKUNDNI) LASERSKI PULSEVI I NJIHOVE
PRIMJENE NA ĆELIJE I TKIVA
ULTRASHORT (FEMTOSECOND) LASER PULSES AND THEIR APPLICATIONS TO
CELLS AND TISSUES
Ismeta Karić, Benisa Munjić, Elma Ajdinović, Enver Vujići, Mustafa Busuladţić
12.
PRIMIJENJENA ANATOMIJA PALMARIS BREVISA
APPLIED ANATOMY OF PALMARIS BREVIS
Ayhan Cömert, Murat Şahin Alagöz, Ahmet Cagri Uysal, Tulin Şen, Eray Tüccar, İbrahim
Tekdemir
13.
DIZAJN MODULARNOG VENTILIRANIOG DISEKCIONOG STOLA
A MODULAR VENTILATED DISSECTION TABLE DESIGN
Deniz Demiryurek
14.
EFEKTI EKSTRAKTA LUMBRIKUSA NA ANTIOKSIDANTNI SISTEM I
HISTOLOŠKU STRUKTURU NEFREKTOMIZIRANIH ŠTAKORA U ISHEMIJSKOREPERFUZIJSKOM MODELU
THE EFFECTS OF LUMBRICUS EXTRACT ON THE ANTIOXIDANT SYSTEM AND
HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE NEPHRECTOMIZED RATS IN A ISCHEMIAREPERFUSION MODEL
Ozden H, Senturk H, Guven G, Kabay S, Oz S, Misirlioglu M, Burukuoğlu D, Ozbayer C,
Yildiz F, Kaygisiz B, Ustuner MC, Baycu C
12:15 – 13:45
Oralne prezentacije V/Oral presentations
Moderatori/Moderators: Selma Aliĉelebić, Mirsad Dorić
1.
MEZENHIMALNE STEM ĆELIJE KOŠTANE SRŢI U IN VITRO UVJETIMA
BONE MARROW MESENCHYMAL STEM CELLS UNDER IN VITRO CONDITIONS
Mufida Aljiĉević, Amira Redţić, Ago Omerbašić
2.
MORFOLOŠKA ANALIZA PLACENTI TRUDNICA SA SIDEROPENIĈNOM
ANEMIJOM
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF PLACENTAS OF PREGNANT WOMEN WITH
SIDEROPENIC ANEMIA
Melisa Lelić, Suada Ramić, Zlata Ţigić, Sergije Marković, Gordana Bogdanović
3.
UTICAJ CIKLOOKSIGENAZE-2 NA NEOANGIOGENEZU KOD KARCINOMA
ŢELUCA
INFLUENCE OF CYCLOOXYGENASE-2 ON NEOANGIOGENESIS
IN GASTRIC CANCER
Ajna Hukić, Svjetlana Radović, Mirsad Babić, Mirsad Dorić, Suada Kuskunović, Ivana
Tomić, Edina Lazović Salĉin
4.
EKSPRESIJA HER2 PROTEINA KOD KARCINOMA ŢELUCA:
IMUNOHISTOHEMIJSKA STUDIJA
EXPRESSION OF HER2 PROTEIN IN GASTRIC CANCER:
IMMUNOHISTOCHEMISTRY STUDY
Edina Lazović Salĉin, Mirsad Dorić, Svjetlana Radović, Mirsad Babić, Suada Kuskunović,
Ajna Hukić, Ivana Tomić
5.
PROTEKTIVNI EFEKTI MELATONINA NA GENTAMICINOM INDUCIRANU
NEFROTOKSIĈNOST KOD ŠTAKORA
PROTECTIVE EFFECTS OF MELATONIN ON GENTAMICIN INDUCED
NEPHROTOXICITY IN RATS
Dina Kapić, Zakira Mornjaković, Esad Ćosović, Maida Šahinović
6.
STEREOLOŠKA ANALIZA FUNKCIONALNOG PARENHIMA I STROME
JAJNIKA ŠTAKORA U UVJETIMA ORALNE APLIKACIJE ZEARALENONA
STEREOLOGICAL ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL PARENCHYMA AND THE STROMA
OF THE RATS OVARY IN CONDITIONS OF ORAL APPLICATION OF ZEARALENONE
Maida Šahinović, Zakira Mornjaković, Esad Ćosović, Dina Kapić, Eldan Kapur, Sejad Maĉkić
7.
REAKTIVNE PROMJENE JETRE ŠTAKORA NAKON TRETMANA
GENTAMICINOM I MELATONINOM
REACTIVE CHANGES OF RAT LIVER AFTER THE TREATMENT WITH GENTAMICIN
AND MELATONIN
Mersiha Krupalija-Fazlić, Zakira Mornjaković, Dina Kapić, Esad Ćosović
8.
MOGUĆI EFEKTI RATA 1992-1995. NA EPIDEMIOLOGIJU KARCINOMA
ŠTITNE ŢLIJEZDE: DESETOGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA
HISTOPATOLOŠKA STUDIJA
POSSIBLE EFFECTS OF THE 1992-1995 WAR ON THYROID CANCER
EPIDEMIOLOGY: A TEN - YEAR RETROSPECTIVE HISTOPATHOLOGICAL STUDY
Rusmir Arslanagić , Svjetlana Radović, Selma Arslanagć, Naima Arslanagić
9.
ULCERIRAJUĆI SKVAMOCELULARNI KARCINOM KOJI NASTAJE NA
OŢILJKU OD OPEKOTINE, MARJOLINOV ULKUS
ULCERATING SQUAMOUS CELL CARCINOMA ARISING IN BURN SCAR,
MARJOLIN'S ULCER
Selma Arslanagić, Rusmir Arslanagić, Naima Arslanagić, Reuf Karabeg
13:45 – 14:00
Diskusija/Discussion
14:00
Obilazak grada/City sightseeing
21:00
Sveĉana veĉera (Restoran „Pivnica HS“, Franjevaĉka 15, Sarajevo)/
Gala dinner (Restaurant „Pivnica HS“, Franjevaĉka 15, Sarajevo)
Nedjelja, 30. Septembar 2012.
Kliniĉki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolniĉka 25
Veliki amfiteatar
Sunday, 30th September 2012
Clinical Centre of the University of Sarajevo, Bolniĉka 25
Big amphitheatre
10:00 – 11:00
Zatvaranje simpozija/Closing ceremony
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
65
File Size
359 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content