close

Enter

Log in using OpenID

4779/11-02-2015 - Επιτροπή Ερευνών

embedDownload
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων
Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών
&Διαχείρισης Συμβάσεων
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.11 12:19:35
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: ΩΑΒΞ46914Γ-2Χ1
Βαθμός Ασφαλείας
Πάτρα
11-2-2015
Αριθμ. Πρωτ. 4779
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Μεγ. Αλεξάνδρου 1
Κουκούλι Πάτρας
263 34 Πάτρα
Πληροφορίες : Αθ. Καρακώστας
Τηλέφωνο: +30 2610 369451
FAX:
+30 2610 369176
Στην Υπηρεσία μας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την υποστήριξη του έργου του ΚΕΠΙΣ
«Εργαστήριο Η/Υ και Δικτύων», του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Η παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται για τις ανάγκες του έργου του ΚΕΠΙΣ «Εργαστήριο
Η/Υ και Δικτύων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, το οποίο συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/96 που κυρώθηκε με την διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010,
2. Την υπ’ αριθμ. 2/06-02-2015 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
3. Τον ν. 2527/97 άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
4. Τις από 28-5-2011 υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου και του ΟΕΠΕΚ
5. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης,
ΑΔΑ: ΩΑΒΞ46914Γ-2Χ1
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς
συνεργάτες, για την υποστήριξη του ως άνω έργου, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη ως
Τεχνικού Υπευθύνου του ΚΕΠΙΣ από τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς με το ΤΕΙ της
Δυτικής Ελλάδας.
Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο του Τμήματος Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός

Πολύ καλή γνώση σε Λειτουργικά Συστήματα και Διαχείριση Windows

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία και εμπειρία στις διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων
πληροφορικής σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΕΠΙΣ.
Οι πιστοποιήσεις θα πραγματοποιούνται κυρίως Σάββατο και Κυριακή, θα έχουν διάρκεια τρεις (3)
ώρες εκάστη για το Α’ Επίπεδο και τέσσερις (4) για το Β’ Επίπεδο και θα πραγματοποιούνται μέχρι
τρεις (3) πιστοποιήσεις ανά ημέρα.
Σχέση εργασίας:
Σύμβαση Ανάθεσης Έργου
Διάρκεια:
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη του έργου.
Τρόπος Πληρωμής:
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4093/12.11.2012,
ΠΟΛ 1004/04.01.2013)
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Εργαστήριο Η/Υ και Δικτύων
του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε στο Αντίριο
Συνολική αμοιβή: Η αμοιβή προβλέπεται και ορίζεται από το ΥΠ&ΔΒΜ από 50-70€ ανά
πιστοποίηση.
Β. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Φοιτητή του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. ως Τεχνικού Υπευθύνου του ΚΕΠΙΣ
Απαιτούμενα προσόντα:

Να είναι Φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα των επτά (7) πρώτων εξαμήνων

Να πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση ή να βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν από
την έναρξή της και να έχει περισσότερες από εκατόν εβδομήντα (170) Πιστωτικές
Μονάδες.
Οι πιστοποιήσεις θα πραγματοποιούνται κυρίως Σάββατο και Κυριακή, θα έχουν διάρκεια τρεις (3)
ώρες εκάστη για το Α’ Επίπεδο και τέσσερις (4) για το Β’ Επίπεδο και θα πραγματοποιούνται μέχρι
τρεις (3) πιστοποιήσεις ανά ημέρα.
Σχέση εργασίας:
Σύμβαση Ανάθεσης Έργου
ΑΔΑ: ΩΑΒΞ46914Γ-2Χ1
Διάρκεια:
Τρόπος Πληρωμής:
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη του έργου.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4093/12.11.2012, ΠΟΛ
1004/04.01.2013)
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Εργαστήριο Η/Υ και Δικτύων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε στο Αντίριο.
Συνολική αμοιβή: Η αμοιβή προβλέπεται και ορίζεται από το ΥΠ&ΔΒΜ από 50-70€ ανά
πιστοποίηση.
Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το έργο θα συνεκτιμηθούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει
να τεκμηριώνουν με στοιχεία την προϋπηρεσία και την εμπειρία τους.
Διαδικασία Αξιολόγησης:
Θα συνταχθεί αξιολογικός πίνακας ο οποίος θα βασίζεται στα προσόντα που αναφέρονται στην
πρόσκληση και η επιτροπή, βάσει αξιολογικής έκθεσης θα αιτιολογήσει επαρκώς τη σειρά
κατάταξης στον πίνακα.
Διαδικασία Υποβολής προτάσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πρόταση με πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα
συνοδευτικά στοιχεία:
•
Πρόταση υποβολής υποψηφιότητας (επισυνάπτεται).
•
Τίτλους σπουδών
•
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας .
•
Βιογραφικό σημείωμα με ειδική αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη απαιτούμενα
προσόντα.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που
εκδόθηκαν από τις Υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ)
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο.
- Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις του
Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής του Εξωτερικού.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν
λοιπούς συνυποψήφιους προκειμένου να ασκήσουν τα εκ του νόμου δικαιώματά τους
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την πρότασή τους, μέχρι την 26 Φεβρουαρίου 2014
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ στο γραφείο της Μονάδας Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής
Υποστήριξης (1ος όροφος) στο κτίριο του Ειδικού Λογαριασμού (ΒΙΛΑ ΚΟΛΛΑ) του ΤΕΙ Δυτικής
ΑΔΑ: ΩΑΒΞ46914Γ-2Χ1
Ελλάδας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη ΚΕΠΙΣ
«Εργαστήριο Η/Υ και Δικτύων», του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν
την πρότασή τους και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με την προϋπόθεση ότι θα έχει
παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την ανωτέρω προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, στην
ακόλουθη Διεύθυνση:
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1
Τ.Κ. 263 34 Πάτρα
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ κ. Αθ. Καρακώστας
τηλ. 2610369451.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας www.teiwest.gr –
Ανακοινώσεις και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθ. Σωκράτης Καπλάνης
ΑΔΑ: ΩΑΒΞ46914Γ-2Χ1
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Επώνυμο:
Όνομα:
ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Προς:
Διεύθυνση:
Τηλ.:
_____
Κιν.:
_____
Email:
Θέμα: Πρόταση
υποβολής
υποψηφιότητας
για
την
πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4779/11-2-2015
Σας υποβάλλω φάκελο δήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για τη σύναψη
σύμβασης στα πλαίσια του έργου με τίτλο ΚΕΠΙΣ «Εργαστήριο Η/Υ και Δικτύων», του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
ΘΕΣΗ Α…………
ΘΕΣΗ Β………….
Συν/να:
ΠΑΤΡΑ …………………………
………………………………………..
Υπογραφή
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
572 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content