close

Enter

Log in using OpenID

b - monkstk-cms

embedDownload
2013/2014
KATALOG ZNANJA
za polaganje završnog ispita iz Matematike za učenike osnovnih
škola Tuzlanskog kantona
Tuzla, decembar 2013. godine
Sadržaj
I Oblasti za testiranje
II Katalog zadataka
III Testovi sa Završnog ispita iz Matematike u školskoj 2012/2013. godini
Katalog pripremila Kantonalna komisija za matematiku u provođenju testiranja učenika završnih
razreda osnovnih škola Tuzlanskog kantona u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Samra Pirić, [email protected]
Hariz Agić, [email protected]
Nevzeta Karač, [email protected]
Mara Kešina, [email protected]
Meliha Selimović, [email protected]
2
I OBLASTI ZA TESTIRANJE
Da bi se ocijenila uspješnost učenika iz matematike u završnom razredu osnovne škole, izvršit će se
provjera znanja iz šest oblasti: Brojevi, Operacije sa brojevima, Funkcije i proporcije, Jednačine i
nejednačine, Geometrija u prostoru i Geometrija u ravni. Za svaku oblast utvrđeni su ciljevi kojim
se provjeravaju određena učenička znanja i sposobnosti.
BROJEVI
Nizak nivo
Učenik je sposoban da:
- predstavi cijele i racionalne brojeve na brojnom pravcu
- radi jednostavne primjere prevođenja razlomka u decimalni broj i obrnuto
- uporedi racionalne brojeve u jednostavnim primjerima
- prepozna proste brojeve
- prepozna brojeve djeljive sa 2,3,6.
Primjeri:
1
od 60?
3
2.Dat je skup S=  32,125,250,705,2170 . Odredi podskupove tako da elementi budu djeljivi
sa:
a) 2
b) 5
c) 10
d) 3
1. Koliko je
Srednji nivo
Učenik je sposoban da:
-određuje apsolutnu vrijednost racionalnog broja
-upoređuje racionalne brojeve
-koristi brojeve u jednostavnim situacijama
-prepoznaje iracionalne brojeve.
Primjeri:
1. Između brojeva upiši znak =, > ili < tako da tvrdnja bude tačna.
2
a) -0,5
3
1
b) - 2
2,25
4
1
c)
0,33
2
1
d) 0,2
5
2. Izračunaj vrijednost izraza 1,8 + 0,2  2,25  1,2 
3
3. Dopuni tablicu :
Broj x
Broj recipročan
broju x
Broj suprotan
broju x
2
5
1
5
-1
2
Visoki nivo
Učenik je zadovoljio sradnji nivo i ako zna da:
- rastavlja brojeve na proste faktore,
- odredi najmanji zajednički sadržilac.
3
Primjeri:
1. Date su cifre 0,1,2,3,4,5. Pomoću cifara napiši sve petocifrene brojeve koji su djeljivi sa 4, a
nisu djeljivi sa 5 (cifre se ne ponavljaju).
2.Izračunaj i napiši rezultat :
a) razliku kvadrata brojeva 7 i 3________________________
b) kvadrat razlike brojeva 7 i 3 ________________________
c) zbir kvadata 7 i 3 _________________________________
d) kvadrat zbira 7 i 3_________________________________
3.Stavi znak  ako je odgovor tačan ili  ako je netačan:
a) 2 je racionalan broj
b) 4 je racionalan broj
c) 3 je realan broj
d) 100 je realan broj
OPERACIJE
Nizak nivo
Učenik ima sposobnost da:
-obavlja osnovne računske operacije sa cijelim brojevima
-obavlja operacije sa racionalnim brojevima
-razlikuje pojam stepena sa prirodnim eksponentom
-obavlja operacije množenja stepena istih baza i upoređuje stepene istih baza
-sastavi jednostavan brojni izraz tj. rješava jednostavan problemski zadatak
-izračuna kvadratni korjen racionalnog broja u jednostavim primjerima
4
Primjer:
Koliki se ostatak dobije kada se broj 519 podjeli brojem 9.
Zaokruži slovo ispred odgovora.
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
Srednji nivo
Učenik je zadovoljio mjerila niskog nivoa i ako zna da:
-kvadrira jednostavan binom
-računa brojnu vrijednost izraza sa stepenom
-množi iracionalne brojeve.
Primjer:
Izračunaj 4 9  3 64  256 . Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
a) 30
b) 20
c) 10
d) 12
Visoki nivo
Učenik je savladao mjerila srednjeg nivoa i dodatno ako zna da :
-računa vrijednost izraza sa iracionalnim brojevima
-računa vrijednost brojnog izraza i da rezultat izrazi u obliku razlomka koji se ne skraćuje
-računa brojnu vrijednost izraza gdje koristi kvadratni korjen racionalnog broja većeg od nule
-računa brojnu vrijednost složenog izraza
-računa brojnu vrijednost izraza uz primjenu razlike kvadrata
-računa brojnu vrijednost izraza i u slučaju primjene pravila stepenovanja.
Primjeri:
1.Izračunaj vrijednost izraza :
2 2  2  32  5  2 2  2 2 2  32


2. Ako je a = 5x , b = 3. Izračunati a2 – b2 (zaokruži slovo ispred tačnog odgovora)
a) 25 x 2  9 25 x 2  9
b) 25 x 2  9 25 x 2  9
c) 5 x  35 x  3









d) 5 x 2  9 5 x 2  9 .
JEDNAČINE I NEJEDNAČINE
Nizak nivo
Učenik ima sposobnost da:
-razlikuje jednačinu i jednakost
-shvata pojam rješavanja jednačine
-primjeni linearnu jednačinu na rješavanje jednostavnih problema
-primjeni metodu supstitucije za rješavanje jednostavnih sistema od dvije linearne jednačine sa
dvije nepoznate.
5
Primjeri:
1. Riješiti sistem
x + y =5
2x – y = 7.
2. Zaokruži slovo ispred tačne jednakosti tj. nejednakosti.
a) 81  3 2  4  4  8  2 2  1
5
1
b) 2,5   1  7
2
4
1
c)  5  5,5
2
Srednji nivo
Učenik je dostigao srednji nivo ako zadovoljava mjerila za niski nivo i:
- za dati jednostavni problem postavi jednačinu i riješi je
- riješi jednostavnu nejednačinu
- shvati pojam ekvivalentnh jednačina
- riješi jednostavan sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate metodom suprotnih
koeficijenata.
Primjer:
Ako neki broj uvećamo tri puta, a zatim još za 3, dobit ćemo broj 48.
Koji je to broj?
Visoki nivo
Učenik zadovoljava mjerila srednjeg nivoa i ako:
-uspješno rješava nejednačine sa racionalnim koeficijentima, odnosno složenu nejednačinu za koju
treba znati ulogu znaka „–„ ispred razlomka
-za dati složeni problem postavi jednačinu i riješi je
-riješi složenu jednačinu sa racionalnim brojevima primjenom osobina računskih operacija
-uspješno riješi sistem od dvije linearne jadnačine grafičkom metodom
-primjeni sistem od dvije linearne jednačine.
Primjer:
Obim pravougaonika je 72 cm. Njegova širina je
4
dužine. Odrediti površinu pravougaonika.
5
FUNKCIJE I PROPORCIJE
Nizak nivo
Učenik zna da:
-odredi nepoznat član jednostavne proporcije
-prikaže tačke u koordinatnom sistemu ili očita
Primjer:
Predstaviti tačku A(-3,4) u kordinatnom sistemu.
6
Srednji nivo
Učenik je zadovoljio mjerilo niskog nivoa i zna da:
-izračuna vrijednost funkcije za datu promjenljivu
-primjenjuje funkciju obrnute i direktne proporcionalnosti
-razumije pojam nule funkcije i odredi nulu funkcije
Primjer :
Popuniti tabelu. Funkcija je zadata formulom y = 2x + 1.
x
y
0
4
5
Visoki nivo
Učenik je zadovoljio srednji nivo i zna:
-pojam toka funkcije
-razlikuje rastuću i opadajuću funkciju
-zna očitati nulu funkcije sa grafika
GEOMETRIJA U RAVNI
Nizak nivo
Učenik zna da:
-razlikuje unutrašnju i vanjsku oblast
-razlikuje tetivu, tangentu i sječicu
-razlikuje vrste trougla i četverougla prema stranicama
- konstruiše ugao podudaran datom, uz elemente za jednostavan primjer
- primjeni osobinu unutrašnjih uglova za jednostavan primjer.
Primjer:
Poveži sliku sa nazivom figure koju predstavlja.
Trokut (trougao)
Četverougao (četverokut)
Prava (pravac)
Ugao (kut)
7
Srednji nivo
Učenik je zadovoljio mjerila niskog nivoa i zna da:
- sabira i oduzima uglove
- razlikuje značajne tačke trougla
- primjeni osobinu uglova u trouglu i četvrouglu
- određuje suplement i komplement ugla
- primjeni Pitagorinu teoremu.
Primjer:
Osnovica jednakokrakog trougla je 24 cm, a krak 13 cm. Izračunati obim i površinu trougla.
Visoki nivo
Učenik zna:
- operacije sa mjernim jedinicama za uglove
- računa površinu trougla i četverougla u složenijim zadacima
- računa obim i površinu kruga, trougla i četverougla.
Primjer: Površina romba je 24 cm2 , jedna dijagonala je 8 cm. Koliki je obim romb
PRIMJER TESTA 1
Zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora.
1.Koje cijele brojeve možemo pisati umjesto x da bude x + 3  5
a) samo 1 i 2
b) samo 0 i 1
c) samo -1 i -2
d) -2,-1,0,1 i 2.
2.Izvrši naznačene operacije pa zaokruži slovo ispred tačnog odgovora:
2 4 5
 
3 5 6
5
a) 2
10
3
b) 2
5
3
c) 2
10
d) 2
3. Izračunaj 4 9  3 64  256 .
a) 30
b) 20
c) 10
d) 12
4. Koja dva ugla su komplementni?
a) 230 i 370
b) 230 i 670
c) 230 i 770
d) 230 i 1570
8
5. Poredaj po veličini brojeve od najmanjeg ka najvećem.
1
2 ;3;1,41; 2, 3 .
2
1
a) -1,41; -3; 3 , 2 , 2
2
1
b) 2 ; 2 ;-1,41; -3; 3
2
1
c) -3; -1,41; 2 ; 3 ; 2
2
1
d) 3 ; 2 ; 2 ;-1,41;-3
2
6. Rješenje jednačine 7x2 – 175 = 0 je:
a)  6
b)  5
c) 0
d) -5
7. Nepoznati član proporcije 120 : x = 24 : 14 iznosi:
a) x = 50
b) x = 75
c) x = 80
d) x = 70
8. Izračunati jednakokrakog trapeza ako je a = 8cm, c = 2 cm , b = 5 cm.
a) P = 25 cm2 b) P = 21 cm2
c) P = 22 cm2
d) P = 20 cm2
9. Rješiti sistem linearnih jednačina sa dvije nepoznate :
3x -2y = -7
5x + y = -3
Koji od parova su rješenje sistema jednačina?
a) (2,3)
b) (-1,2)
c) (1,2)
d) (1,-2)
10.Obim pravougaonika je 140 cm, a stranice su u razmjeri 5: 2. Kolike su stranice pravougaonika?
a) a=50, b=20
b) a=50, b=30
c) a=40, b=20
d) a=50, b=21
PRIMJER TESTA 2
Zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora.
1.Koliki se ostatak dobije kada se broj 519 podjeli brojem 9.
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
2.Obim jednakostraničnog trougla je 4,8 cm. Kolika mu je stranica?
a) 16cm
b) 2cm
c) 1,6 cm
d) 1,5 cm
9
3. Koji je broj rješenje jednačine
x
 2  8?
2
a) 5
b) 6
c) 12
d) 20
4. Za koje x je vrijednost funkcije y = -x +4 jednaka nuli?
a) 8
b) 6
c) 4
d) 2
5. Kolika je površina kruga poluprečnika 9 cm.
a) 8,1 
b) 81 
c) 9 
d) 18 
6. Ako su dvije stranice trougla a = 5cm i b= 6cm. Kolika može biti treća stranica?
a) c = 2 dm
b) c = 10 mm
c) c = 11 cm d) c = 4 cm
7. Vrijednost stepena 0,32 je:
a) 0,06
b) 0,6
8. Rješi jednačinu 0,5 : x = 1
a) x = 3/11
c) 0,09
d) 0,9
5
6
b) x = 4/11
9. Izračunaj : -56 + 23 – (18 – 25)
a) 26
b) 16
c) x= 4/7
c) 25
d) x= 3/10
d) -26
10. Koja od funkcija odgovara grafiku na slici?
a) y = x- 3
b) y = -x +3
c) y = -x -3
10
d) y = x + 3
II KATALOG ZADATAKA
1. BROJEVI
Prirodni brojevi čine skup koji označavamo sa N i zapisujemo ga ovako N  1, 2, 3, 4,... .
Svaki prirodan broj ima svog sljedbenika. Broj 1 nije sljedbenik nijednog prirodnog broja.
Skup N 0 je skup prirodnih brojeva proširen nulom N 0  N  {0}.
Skup koji čine pozitivni cijeli brojevi, nula i negativni cijeli brojevi nazivamo skupom cijelih
brojeva i označavamo sa Z .
Z = ...,  4,  3,  2,  1, 0, 1, 2, 3, 4,....
Prosti brojevi ili prim-brojevi su svi prirodni brojevi djeljivi bez ostatka samo s brojem 1 i sami sa
sobom, a veći od broja 1. Prirodni brojevi koji su veći od broja 1, a nisu prosti brojevi nazivaju se
složenim brojevima. Na primjer, 5 je prost broj jer je djeljiv samo sa 1 i 5, a 6 je složeni broj jer
osim što je djeljiv sa 1 i 6, djeljiv je i sa brojevima 2 i 3.
Brojevi 10,100,1000,10000,... zovu se dekadske jedinice. Prirodni broj djeljiv je s dekadskom
jedinicom ako završava s najmanje onoliko 0 koliko ih ima dekadska jedinica.
Navedimo neka od pravila djeljivosti:
- Prirodni broj djeljiv je sa 2 ako mu je posljednja cifra djeljiva sa 2.
- Prirodni broj djeljiv je sa 3 ako mu je zbir cifara djeljiv sa 3.
- Prirodni broj djeljiv je s 5 ako mu je posljednja cifra 0 ili 5.
- Prirodni broj djeljiv je s 9 ako je zbir njegovih cifara djeljiv sa 9.
Svaki složeni broj može se rastaviti na proste faktore. Rastaviti složene brojeve na proste faktore
znači napisati taj broj u obliku proizvoda prostih brojeva.
Na primjer 6=2•3, 10=2•5.
Svaki broj koji se može napisati u obliku razlomka pripada skupu racionalnih brojeva kojeg
označavamo sa Q. Racionalni broj je broj nastao dijeljenjem dva cijela broja, npr. 1:2, 1:3, 555:333.
a
Može se napisati u obliku razlomka , gdje je a brojnik, a b nazivnik (cijeli broj različit od 0) ili
b
u obliku decimalnoga broja, npr. 1/2 = 0,5; 1/3 = 0,3333333333...
Iracionalni brojevi su oni brojevi koje ne možemo zapisati u obliku razlomka. Na primjer:
2  1,41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807 85696 71875 37694 80731 76679 73799...
Geometrijski, kvadratni korijen od 2 je dužina dijagonale kvadrata jedinične dužine
stranice.Iracionalni brojevi su beskonačni, pa ih u računanju zamjenjujemo približnom vrijednošću.
Algebarski iracionalni brojevi su 2 , 3, 5 ,  ,...
Unija skupa racionalnih i iracionalnih brojeva predstavlja skup realnih brojeva kojeg označavamo
sa R.
11
Djelilac (divizor) broja a je svaki broj s kojim je broj a djeljiv, na primjer djelioci broja 18 su
1,2,3,6,9,18. Zajednički djelioci dvaju ili više brojeva su brojevi s kojima su djeljivi svi zadani
brojevi.
Primjer: djelioci broja 20 su 1,2,4,5,10,20, a broja 18 su 1,2,3,6,9,18. Zajednički djelioci brojeva
20 i 18 su brojevi 1,2. Kraće pišemo: ZD (12,18) = 1,2.
Najveći zajednički djelilac više prirodnih brojeva je najveći broj s kojim su svi zadani brojevi
djeljivi. Najveći zajednički djelitelj brojeva 20 i 18 je 2. Kraće pišemo NZD(18,20)=2
Ako je najveći zajednički djelitelj dvaju ili više brojeva 1, tada su to relativno prosti brojevi.
Najmanji zajednički sadržilac dva ili više prirodnih brojeva je najmanji broj koji je djeljiv sa svim
zadanim brojevima, ili najmanji broj koji sve date brojeve sadrži kao faktore.
BROJEVI (NIZAK NIVO)
1. Među brojevima 2,4,6,9,10,12 odredi sve one koji su:
a) djelioci broja 30
b) sadržioci broja 4.
2. Odredi sve djelioce brojeva:
a) 9 b) 10 c) 12.
3. Napiši sve dvocifrene brojeve djeljive sa 10.
4. Koji od brojeva 156,4005, 378, 234567,45600 su djeljivi sa 2 a koji sa 5?
5. Odredi sve trocifrene brojeve koji su djeljivi sa 10, a mogu se zapisati pomoću cifri 0 i 2.
6. Koju cifru treba staviti na mjesto zvjezdice pa da četverocifreni broj bude djeljiv sa 3?
a) *831, b) 4*27,
c) 111*
7. Odredi sve sadržioce broja 5 za koje vrijedi 74 < x < 89.
8. Je li razlika 674 – 284 djeljiva sa 5?
9. Među brojevima 15,17,31, 39,45 odredi koji su prosti brojevi a koji složeni.
10. Rastavi na proste faktore brojeve 12,18,20,30.
11. Koliki je ostatak pri dijeljenju 38 sa 4 (zaokruži tačan odgovor)?
a) 0
b)1
c) 2
d) 3
12. Koji su parovi brojeva uzajamno prosti:
a) 15 i 8 b) 15 i 42,
c) 15 i 9
d) 20 i 27?
13. Koja od navedenih tvrdnji je istinita?
15
a)  3  N
b) 3  Z c)   Z d)
3
14. Navedi neposrednog sljedbenika broja -5.
4 Q
12
15. Koji broj je prost: (zaokruži)
a) 9
b)13
c) 15
d) 27
16. Navedi brojeve suprotne brojevima -13, 35, -456.
17. Kolika je udaljenost brojeva -5 i -1?
18. Koji je najmanji, a koji najveći od brojeva: -1,6,0,-9,3?
19. Poredaj po veličini brojeve: +2,-5,+3,-7,+8,-8,+1,-3.
20. Koji broj je udaljen od 0 toliko koliko i broj -2,3?
21. Napiši ove cijele brojeve u obliku razlomka sa nazivnikom 3:
a) 14
b) -19
22.Zapiši decimalnim zapisom ove brojeve:
1 9 87 50
a) , ,
,
,
10 10 100 100
333 156 408
6
b)
,
,
,
1000 1000 10000 1000
23. Napiši decimalnim zapisom ove brojeve:
1
29
3
a) 3 
, 18 
100 
,
100
100
100,
b) 4+ 2/100, 7 + 4/10, 1000 + 82/1000
c) 5 + 3/10000, 5 + 2/1000, 25 + 35/1000
24. Pročitaj sledeće brojeve date decimalnim zapisom :
a) 5,06; 8,01; 15,07; 0,09
b) 16,005; 5,015; 8;008; 0,003
c) 1,0007; 0,0055; 8,098; 24,56
25. Zapiši kao decimalni broj:
a) 5/10, 19/100, 34/100
b) 6/1000, 206/10000, 256/10
c) 9/10, 3/100, 49/ 100000, 128/100
26. Zapiši kao razlomak ili zbir prirodnog broja i razlomka
a) 0,4; 0,25; 0,08; 0,345;
b) 1,3; 13,7; 1,67; 98,34
27. Zapiši ove razlomke kao decimalne brojeve:
a) 1/2, 1/5, 3/4, 1/25
b) 1/20, 9/25, 7/200,
c)7/40, 23/25, 6/5
28. Koristeći se znakovima < i > uporedi ove parove decimalnih brojeva:
a) 5,736 i 5,729
b) 1,3 i 1,299
c) 8,045 i 8,04
13
29.Napiši sve prirodne brojeve za koje vrijedi :
a) 0,7 < x < 8,5
b) 5,6 < x < 8,01
c)0,142 < x <1,42
30. Koliko je kilograma
a) 1 kg i 200g
b) 9 dag
c) 74g?
31. Zaokruži broj tri cijela i 2 stota:
a) 3,2
b) 3,02
c) 3,002
d) 3,002
18
skrati sa 6:
12
3
2
12
3
a)
b)
c)
d)
2
3
6
12
3
33. Koji se broj dobije kada se mješoviti broj 2 pretvori u nepravi razlomak:
4
5
3
3
11
a)
b)
c)
d)
4
2
8
4
3
34. Broj 3 jednak je:
4
a) 3,57
b) 3,75
c) 2,25
d)3,25
32. Koji se broj dobije kada se razlomak
35. Zaokruži slovo ispred poretka u kojem su brojevi poredani od najmanjeg do najvećeg:
5 4 2 1
4 5 2 1
2 4 5 1
1 2 4 5
a) , , ,
b) , , ,
c) , , ,
d) , , ,
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
36. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora:
a) -5<-3
b) -5>-3
c) 3<-5
37. Zaokruži tačan odgovor.
a)
1
5
b)
1
3
38. 5  (-2)+3=
a) -7
b)25
2 4
:
iznosi
5 15
2
c)
3
c)-5
d) -3>5
d)
3
2
d) 5
RJEŠENJA ( BROJEVI – NIZAK NIVO)
1. a) 2,6,10
b) 4,12
2. a) 1,3,9
b)1,2,5,10
c)1,2,3,4,6,12
3. 10,20,30,40 50,60,70, 80, 90.
4. sa 2 156 ,378, 45600
sa 5 45600, 4005
5. 200 i 220
6.a) 3,6,9
b)2,5,8
c) 0,3,6,9
7. 75,80,85
8. Da
9. prosti: 17,31
složeni: 15,39,45
14
10. 12 = 2  2  3
18  2  3  3
20  2  2  5
30  2  3  5
11. c)
12. a) i d)
13. b)
14. -4
15. b)
16. 13, - 35, 456
17. 4
18.Najmanji -9, najveći 6.
19. +2,-5,+3,-7,+8,-8,+1,-3.; -8,-7,-5,-3,1,2,3,8
20. 2,3
42
57
21.a)
b) 
,
3
3
22.
1
9
87
50
a)  0,1;  0,9;
 0,87;
 0,5
10
10
100
100
333
156
408
6
b)
 0,333;
 0,156;
 0,0408;
 0,006
1000
1000
10000
1000
23.
29
3
1
a) 3 
,  100,29
 18,03 100 
 3,01 18 
100
100,
100
b) 4+ 2/100 = 4,02 7 + 4/10 = 7,4 1000 + 82/1000 = 1000,082
c) 5 + 3/10000 = 5,0003 5 + 2/1000 = 5, 002 25 + 35/1000= 25, 035
25.
a) 5/10 = 0,5 19/100 = 0,19 34/100 = 0,34
b) 6/1000 = 0,006 206/10000 = 0,0206 256/10 = 25,6
c) 9/10 = 0,9 3/100 = 0,03 49/ 100000 = 0, 00049 128/100 = 1,28
26.
a) 0,4 = 4/10 0,25 = 25/100 0,08= 8/100 0,345= 345/1000
b) 1,3 = 1 + 3/10 13,7 = 13 + 7/10 1,67 = 1 + 67/100
98,34 = 98 + 34/100
27.
a) 1/2 = 0,5 1/5 = 0,2 3/4 = 0,75 1/25 = 0,04
b) 1/20 = 0,05 9/25= 0,36 7/200 =0,035
c)7/40 = 0,175 23/25 = 0,92 6/5 = 1,2
28.
a) 5,736 > 5,729
b) 1,3 > 1,299
c) 8,045 > 8,04
29.
a) x  {1,2,3,4,5,6,7,8}
b) x  {6,7,8}
c) x  {1}.
30.
a) 1 kg 200g = 1,2 kg
b) 9 dag = 0,09 kg
c) 74g = 0,074 kg
15
31. b) 3,02
3
32. a)
2
11
33. d)
4
34. b) 3,75
1 2 4 5
35. d) , , ,
3 3 3 3
36. a) -5<-3
3
37. d)
2
38. a) -7
BROJEVI (SREDNJI NIVO)
1. Koje sve cijele brojeve možemo pisati umjesti x da bude x  3  5
a) 1 i 2
b) 0 i 1 c) 0,1,2 d)-2,-1,0,1 i 2?
2. Prikaži na brojnom pravcu ove razlomke:
1 3 5 7
, , ,2,
4 4 4 4
Jedinična duž OE = 4 cm
3. Koju vrijednost ima razlomak 231/630
a) 11/90
b) 7/30
c) 11/30
d) 7/10
4. Koji od brojeva pripada skupu iracionalnih
a) 4
b) 6
c) 18
5. Koji od navedenih brojeva je manji od -5/2
a) -7/2
b) – 5/3
c) – 3/2
d) – 2/3
6. Koji od brojeva su iracionalni 4 , 6 , 18 , 1,44 , 0,4
7. Proširi razlomke tako da imaju jednake nazivnike:
5 3
3 2
1 2
a) i
b) i
c) i
6 2
4 3
6 9
8. Napiši sve razlomke kao cijele brojeve :
a) -18/-6
b) 13/1
9. Svedi razlomke na zajedničke nazivnike :
a) 1/6 i 3/2
b) 5/6 i 2/9
10. Dopuni tablicu:
Broj x
Recipročna
vrijednost broja x
Broj suprotan
broju x
1
5
3
4
-2
2
16
1
2
Koji od zadanih je najveći a koji je najmanji?
11.Zadani su brojevi -1/2, 0,2; -1,2 i 1
12.Izračunaj :
3
1
 2
4
2
13. Uporedi i između brojeva upiši znak <,= i >
a) -0,05
-0,04
3
5
b) 

4
6
14. Poredaj po veličini počevši od najmanjeg :
1
1
 , (0,5), (1,6), ,0,2
7
6

3 3
3
15. U skupu B =  7 ,2 3 , 2 ,5,
,3 5,  2,  odredi podskupove :
2
4

a) racionalnih brojeva
b) iracionalnih brojeva
16. Napisati kao proizvod :
5 2 , (1) 2 ,  y 2 , a 2 .
17. Napiši kvadrate jednocifrenih:
a) parnih brojeva
b) neparnih brojeva
18. Izračunati kvadrate brojeva:
2 4 1 1
a) , ,2 ,2
3 5 3 2
b) 0,1; -0,1; 0,01
c)-2,5; -31,5; -1,001
19. Zadani su razlomci 29/50,1/2,11/20 i 49/100.
Upiši jedan od zadatih razlomaka umjesto x, tako da dobiješ tačnu nejednakost:
0,54< x < 0,56
20. Kojemu skupu brojeva pripada broj 3.12 ?
a) skupu prirodnih brojeva
b) skupu cijelih brojeva
c) skupu racionalnih brojeva
d) skupu iracionalnih brojeva
21. Brojeve poredaj po veličini počevši od najmanjeg.
-3, 2, 15, -17, 0, -1
17
22. Na testu iz Matematike bilo je 5 petica, 4 četvorke, 8 trojki, 5 dvojki i 6 jedinica. Ako u razredu
ima 30 učenika, koliko učenika nije radilo test:
a) 2
b) 1
c) 0 d) 3
23. Izračunaj:
2
a.  12  
b.  82 
 72
c.

9
1
d.  2 
3
24. Korjenuj:
121 
4

9
25. Posmatraj jednakost 9  10  90
a) je li proizvod djeljiv sa 6
b) je li svaki faktor djeljiv sa 6
c) kakav je zaključak
26. Odredi sve proste brojeve x za koje vrijedi 36 < x < 60.
27. Odredi sve složene brojeve za koje vrijedi 60 < x < 80
.
28. Odredi sve proste djelioce broja 20, i sve složene djelioce broja 20.
1
29. Apsolutna vrijednost broja x je . Koje vrijednost x može poprimiti?
2
30. Zbir udaljenosti od 0 dva suprotna broja je 1. Koji su to brojevi?
31. Zaokruži tačan odgovor:
1
1
1
1
a) 0,25>
b)0,25<
c)0,25>
d)0,25<
5
5
4
6
32. Zaokruži poredak koji ide od najmanjeg do najvećeg:
1
2
1
2
1
1
2
2
a)-2,5; 2 ; -0,4;
b)-2,5; -0,4; ; 2
c)-2,5; ; 2 ;-0,4 d)-0,4;-2,5; ; 2
2
5
5
2
5
2
5
2
33.Vrijednost izraza: 105:(-3)+21  (3) je: (zaokruži)
a) 28 b) -28
c) -98
d) 98
34. Koliko je puta izraz A  12  (7  12) : 4  4  (10) veći od 5:
a) 6
b) 50
c) 11 d) 13
35. Vrijednost izraza 14  12  8 : 4 je:
a) 84 b) 14 c) 40
d) 166
36.Vrijednost izraza 15x-16x+5x za x  3 je:
a) 8 b) -8 c) -12 d) 12
18
37. Zaokruži broj djeljiv sa 3:
a) 10101 b) 12121 c) 23233 d) 34343
38. Koji broj umjesto * treba biti u broju 23*45 da bi broj bio djeljiv sa 9:
a) 9
b) 6
c) 3
d) 4
39. Slova x i y zamijeni sa ciframa da broj 123xy bude djeljiv sa 4:
a) x=2,y=4
b) x=4,y=2
c) x=3,y=4
d) x=7,y=4
RJEŠENJA BROJEVI (SREDNJI NIVO)
1. x   2,1,0,1,2
2.
3. c
4. b, c
5. a
6 , 18 , 0,4
6. Iracionalni su
7. a) 5/6 i 9/6 b) 9/12 i 8/12
8. a) 3
b) 13
9. a) 1/6 , 3/2 = 9/6
c) 3/18 i 4/18
b) 5/6 = 3/18 , 2/9 = 4/18
10.
Broj x
Recipročna
Vrijednost broja x
Broj suprotan
broju x
3
4
4
3
3

4
-2
1
5

1
2
-5
-2
2
1
5
1
2
19
1
2
1
11. Najveći je 1 , a najmanji je -1,2.
2
7
12. 
4
3
5
13.a) -0,05 < -0,04
b)   
4
6
1 1 1 16
14. -2,  , , ,0,
2 6 7 10

3 3
3
15. U skupu B =  7 ,2 3 , 2 ,5,
,3 5,  2,  odredi podskupove :
2
4

3
a) racionalni brojevi {-5,-2, }
4
3 2
b) iracionalni brojevi {  7 ,2 3 , 2 ,
,3 5 }
3
2
16. 5 2  5  5 ,  y 2   y  y,  1  (1)  (1), a 2  a  a.
17. a) 4,16,36,64
b)1,9,25,49,81
18.
4 16 49
4 25
a) , ,
5 ,
9 25 9
9 4
b) 0,01; 0,01;0,0001
c) 6,25;992,25; 1,002001
19. 11/20
20. c
21. -17,-3,-1,0,2,15
22. a) 2
2
23. a)  12   144 b)  82  -64
49
1
1
7
c) 
d)  2   
3
81
9
 9 
24. 121  11
4 2

9 3
25. a) da
b) nije
c) proizvod može biti djeljiv nekim brojem, a da nijedan faktor nije djeljiv tim brojem.
2
26. {37,41,43,47,53,59}
27. {62,63,64,65,66,68,69,70,72,74,75,76,77,78}
28. {2,5} i {4,10,20}.
29.1/2 i -1/2.
30.1/2 i -1/2.
31. a) a) 0,25 >
1
5
20
32. b)-2,5; -0,4;
1
2
;2
5
2
33. c) -98
34. c) 11
35. d) 166
36. c) -12
37. a)10101
38. d) 4
39. a) x=2, y=4
BROJEVI (VISOKI NIVO)
1. Rastavi na proste faktore broj 126.
2. Najmanji zajednički sadržalac označavamo sa NZS ili S , a najveći zajednički djelilac sa NZD
ili D.
Odredi : a) D (24,36) b) S (12,18)
c)S (8,20,28)
d) D (8,12,84)
3. Rastavi broj 392 na proste brojeve.
4. Rastavi broj 556 na proste brojeve.
5. U jedno bure treba usuti 465 litara vode, a u drugo 735 litara. Koliko najviše litara može
sadržavati kanta da bi se napunila oba bureta?
6. Obim pravougaonika je 16 cm, a dužine stranica su prirodni brojevi.
Koliko ima takvih različitih pravougaonika?
7. Zapiši tri racionalna broja za koja vrijedi
3
7
x
11
11
7 5 6 8 10 7 9
8. Koji od razlomaka , , , , , ,
prikazanih u decimalnom obliku su beskonačni
8 3 5 7 11 6 16
periodični decimalni brojevi , a koji konačni decimalni brojevi?
9. Koje od jednačina imaju za rješenje iracionalne brojeve:
a) x2 = 4
b) x2 = 8
c) x2 = 0,01 x2 – 5 = 4
10. Šta je veće :
3
a)
ili 0,7
4
b) 
2
ili -0,8
3
1 3
11. Koji brojevi su recipročni brojevima 0,1; ;
;5;0,75 ?
4 4
12. Skrati do kraja razlomke tako da prije brojnik i nazivnik rastaviš na proste faktore:
 363
 2375
720
a)
b)
c)
,
,
606
 1375
 480
1 1
13. Odredi bar jedan broj koji je između i
3 2
1
1
14. Odredi bar tri broja tako da je  x 
9
3
21
15. Zadana su četiri broja : -32 , 4 , 2-3 ,
 1  (5)
3
Koliko je negativnih među njima?
a) nijedan
b) jedan
c) dva
d) tri
16. Sljedeće razlomke napisati kao decimalni broj:
7
5
3
2
a) 
b) 
c) 
d) 
2
3
2
3
17. Amra je pročitala 2/3, Zlatan 7/11, Igor 5/6, a Emir 1/2 iste knjige.
Ko je pročitao najviše?
a) Amra
b) Zlatan
c) Igor
d) Emir
0,05
iznosi:
0,1
a) 0,2
18.
b) 0,5
c) 2
d) 5
19. Odredi prirodne brojeve između kojih se nalazi broj x2 ako je:
a) x = 9,5
b) x = -9,5
20. Napiši susjedne prirodne brojeve između kojih se nalazi :
a) 10
b) 24
c) 38
21. Sljedeće brojeve zapiši na odgovarajuće mjesto u tablici
 49 , 0 , 2 , 3  3 ,   2 , 3 7
racionalan broj
iracionalan broj
22. Uporedi brojeve i stavi odgovarajući znak:
2
a. 2.5
5
5
b.
2 .5
2
c. 3  
. .
d.
e.
2. 5 4
5 5
2.54
5 5
.
 3
f.
9. 8
9.88888889
23. Date su tačke A(-3), B (2), C (-7) i D (5). Odredi rastojanje tačaka :
a) AB
b) AC
c) AD
d) BD
e) CD
24. Rasporedi zagradu u izrazu 5x + 3y -8 na odgovarajuće mjesto : broj 5x uvećan za proizvod
broja 3 i razlike brojeva y i 8.
25. Sastavi izraz i izračunaj
a) količnik brojeva 144 i -36 umanji za prozvod brojeva – 36 i -4
b) zbir količnika brojeva – 18 i 9 i broja -8 uvaćaj 10 puta
c) količniku razlike i zbira brojeva -15 i 5 dodaj proizvod broja 5 i zbira brojeva 40 i -24.
26. Koje znakove mogu imati brojevi a i b :
a) a : b > 0
b) a : b < 0
27. Napiši približne vrijednosti brojeva : -11/32, -8/15, 9/14, 5/11,37/12 i zaokruži na dvije
decimale.
22
28. Poredaj po veličini od najmanjeg do najvećeg broja: 0,3; 0,03; 0,303; 0,033; 0,3033; 0,3303.
29.Napisati izraz koji ima značenje :
a) paran broj
b) neparan broj
c) tri uzastopna cijela rastuća broja
30. Napisati izraz koji ima značenje :
a) broj 15 uvećan za zbir x i y
b) zbir brojeva x i y uvećan 5 puta
c) broj koji je 10 puta manji od x
31. Poredaj po veličini brojeve A,B,C,D od najmanjeg do najvećeg ako je:
5
5 
1 3
1 3
5 
1 3
5
1 3
B    0,3   : ; C    0,3   : ; D    0,3  : 
A   0,3  : ;
4 
4 2
4 2
4 
4 2
4
4 2
4
a) B,C,D,A
32. Vrijednost izraza
a)
1
5
b) 
1
5
x3 x3
( x  3)(3  x)
c) 5
b) A,B,C,D
c) B,C,A,D
d) B,A,C,D
za x  2 je:
d) -5


1
33. Vrijednost izraza 3  7,8 : 0.1 : (3 : 0,3  2   0,5 je:
2


64
64
a) 20 b) -20
c) 
d)
5
5
34. Najmanji broj koji pri dijeljenju sa 6,15 i 20 daje ostatak 2 je:
a) 92 b) 42
c) 32
d) 62
35. Ako zamisliš jedan broj i povećaš ga 6 puta, pa novodobijenom broju dodaš 2, dobićeš broj
60. Zamišljeni broj je:
a) 6 b) 7
c) 8
d) 9
3  1 3
3  1 3
36. Ako je x      i y      . Vrijednost izraza x+y je:
4 2 8
4 2 8
3
3
9
9
a)
b) 
c) 
d)
4
4
16
16
4
37. Na testu iz matematike bilo je 20 zadataka. Emir je uradio
od ukupnog broja zadataka, ali
5
1
je uradio da mu od tih zadataka nije tačna. Koliko zadataka je Emir uradio:
8
a)12
b) 10
c) 15
d) 16
38. Razlika dva broja je 105 ako je jedan 8x veći od drugog. To su brojevi: (zaokruži)
a) 135 i 30 b) 130 i 25 c) 125 i 20 d) 120 i 15
39. Koji cifru umjesto * treba napisati da bi broj 5*432 bio djeljiv sa tri
a) 1
b) 8
c) 9
d) 3
23
RJEŠENJA BROJEVI (VISOKI NIVO)
1. 126 = 2  3  3  7
2.
a) D = 12
b) S = 36
c) S = 280
d) D = 4
3. 392|2 =2• 2•2•7•7
196| 2
98|2
49|7
7|7
1
4. 2•2•139
5. D (465,735) = 15
6. 3 pravougaonika stranica: 1 cm i 7cm, 2cm i 6 cm, 3cm i 5cm.
7.
4 5 6
, ,
11 11 11
8. Beskonačni su
5 8 10 7
7 6 9
, , , , a konačni , i .
3 7 11 6
8 5 16
9. b)
10. a)
3
> 0,7
4
b) 
2
> -0,8
3
11. 10, 4, -4/3, 1/5, 4/3
 121
19
3
12. a)
b)
c)
202
11
2
5
13.
12
3 4 5
14. x   , , 
18 18 18 
15. c)
7
5
3
16. a)  = -3,5
b)  = -1,666
c)  = - 1,5
2
3
2
17. c)
18. b)
19. a) 90< 9,52 <91
b) isto kao pod a)
20. a) 3 i 4
b) 4 i 5
c) 6 i 7
21.
racionalan broj
- 49 , 0
iracionalan broj
2 , 3  3 ,   2 , 3 7
24
d) 
2
= - 0,666
3
22.
a. 2.5 >
. .
2
5
5
= 2 .5
2
c. 3   <
d.
b.
e.
 3
f.
2. 5 4
=
2.54
5  5 <5  5
9.88888889
> 9.8
23. a) 5
b) 4
c) 8
d)3
e)12
24. 5x + 3(y – 8)
25. a) -148
b) -100
c) 82
26. a) a>0 i b >0 ili a<0 i b<0
b) a>0 i b<0 ili a<0 i b>0
27. -0,34; -0,53; 0,64; 0,45; 3,08
28. 0,03<0,033<0,3<0,303<0,3033<0,3303
29. a) 2n
b) 2n -1 ili 2n +1
c) n -1, n, n +1
30. a) 15 + ( x+y)
b) (x + y) · 5
c) x/10.
31. a) B,C,D,A
1
32. a)
5
33. b) -20
34. d) 62
35. c) 8
3
36. b) 
4
37. a) 12
38. d) 120 i 15
39. a) 1
2. OPERACIJE
OPERACIJE (NIZAK NIVO)
1. Izračunaj vrijednost izraza.
a) 27 + 8 + 4 ∙ 25 - 16 ∙ 4 =
b) 5 ∙ (1000 - 100) + 2 ∙ (16 - 9) =
2. a) 232 ∙ 11 + 60 - 81 : 3 + 3 ∙ 5 =
b) 177 – 2 · 3 + 129 =
c)25 ∙ 5 + 3 ∙ (30 - 8) + 153 : 17 =
d) 12 · (13 – 3 · 4) + (12 – 7) : 5 – 65 : 5 =
3.Izračunaj:
a) 400.01 - 29.999
b) 89.76 + 416.8
4. Izračunaj:
a) 0.03 : 0.006
b) 22.74 · 0.8
5.Izračunaj (pazi gdje je množenje, a gdje dijeljenje, i gdje pomjeramo
decimalnu tačku ili zarez):
a) 7.14 · 100 b) 26.38 · 1000 c) 6.5 · 10 d) 52.7 : 10
e) 80 : 1000
25
6. Izračunaj:
a) 65.21 – 0,327
b) 99.72 + 507 + 0.88
7. Izračunaj:
a) 82.195 · 6.07
b) 4.4 : 0.12
8. a) 0.01 · 10
b) 50.2 · 10 000
c) 0.0073 · 100 d) 16.2 : 100
e) 0.07 : 10
9. - 38 + 54 =
8 – (-5) =
- 8 + 7 -15 =
- 7 – (-15) =
51 + (- 23) =
10. Oslobodi se zagrada pa izračunaj:
a) 12 – 19 +(12 + 11)
b) -2 (2-14) – (-3-9)
c) -22 + 13 + (15 – 18)
d) -5 – (13 -17)
11. 13 - (16 + 20) + (5 - 7) - 16 =
15 - 1 + (19 - 6) =
4 - (15 + 10) =
-18 + (16 - 14) =
7   9  3  2  8 =
12. Razlici brojeva –5 i 7 dodaj njihov zbir.
13. Izračunati 19,56 : (3,2 + 4.95)
14. Izračunati 7,63 + (35 – 13,3) : 2,8
15. Sabrati : a) -85 + (-13) + (-12)
b) -45 + 15 + 33 + (-1)
16. Sabrati a) -35 + (-21) + (-4)
b) -1 + (-2) + (-17) + 20
17. Izračunati:
a) -18 – 31
b) 27 – 32
c) 18 – (-42)
18. Izračunati :
a) - 41- 26
b) 57 – (-14)
c) 15 – 27
19. Oslobodi se zagrada pa izračunaj :  3   1  12   4  7  2  3
20. Oslobodi se zagrada pa izračunaj : 4 - 3  7  2  8  1  2
21.Od zbira brojeva -13 i -45 oduzmi njihovu razliku.
22. Koliko je :
2 1  3 7
a) 


3 2
4 15
3 8 5
b)
 
7 14 2
1
5
7
c)
 ( )  ( )
2
6
9
26
d)
5 2 3


8 5
20
3
7
1
 ( ) 
4
10 2
2
3
24.   ( )
3
4
23.

25.
26.
0,2 -3,57 + 9,81 – 0,7
27. – 2,5 + 0,28 – 0,03 – 0,19
28.
29, Izračunaj:
a )2,4  1,1
b)5,3  1,2
c)3,45  2,2
d )0,44  3,3
30.
a )10,4  0,5  5,2
b)5,8  4,2  1,6
c)6,3  3,4  1,06
d )17,3  0,9  0,8015
31. Vrijednost izraza -2-3  4 je:
a) - 20
b) 20
c) -14
d) -4
32. Vrijednost izraza 2 3 je:
a) 1
b) 5
c) 6
d) 8
33. Vrijednost izraza (2) 5 je:
a) 32
b) -32
c) -10
c) 10
3
2
34. Vrijednost izraza   je:
3
8
8
2
a)
b)
c)
27
3
27
d)
6
9
35. Vrijednost izraza (1) 12  13   13 je:
a) -3
b) -1
c) 1
d) 3
36. Vrijednost izraza a 10 : a 2 je:
a) a 5
b) a 12
c) 5
d) a 8
27
37. Vrijednost izraza (a 3 ) 4 je:
a) a 12 b) a 7
c)7
d)12
38. Vrijednost izraza (3a+5) - (7-4a) je:
a) a+12 b) 7a+12
c) –a-2
d) 7a-2
39. Vrijednost izraza -0,25x 3  4x je:
a) -100x 4
b) -x 4 c) -x 2 d) -100x 2
40. Vrijednost izraza x  (2x 2 -x-3) je:
a) 2x 3 -x 2 -3x
b) 2x 3 -x-3 c) 2x 2 -3
d) -2x 6
RJEŠENJE OPERACIJE (NIZAK NIVO)
1. a) 71
b) 4514
2. a) 2600
b) 300
c) 200
3. a) 370, 011
b) 506, 56
4. a) 5
b) 18,192
5. a) 714
b) 26 380
6. a) 64,883
b) 607,6
d) 0
c) 65
d) 5,27
7. a) 498,92365 b) 36, 6
8. a) 0,1
b) 502000
c) 0,73
d) 0,162
9. 1,6 ; 13 ; -16 ; 8 ; 28
10. a) 16
b) 36
c)-12
d) -1
11. a) -41
b) 27
c) -21
d) -16
12. -10
13. 2,4
14. 15,38
15. a) -110
b) 2
16. a) - 60
b) 0
17. a) - 49
b) -5
c) 60
18. a) -67
b) 71
c) -12
19. -51
20. -13
21. -90
22.
a) -7/60
b) -33/14
c) -19/9
d) 3/8
28
e) 0,08
e) 0,007
23.
24.
25 .
26. 5,76
27. -2,44
28.
29. a) 2,64
b) 6,36
30. a) 10,4
b) 12,52
31. c) -14
32. d) 8
33. b) -32
8
34. a)
27
35. c) 1
36. d) a 8
37. a) a 12
38. d) 7a-2
39. b) -x 4
40. a) 2x 3 -x 2 -3x
c) 7,59
c) 2,696
d) 1,452
d) 14,7685
29
OPERACIJE (SREDNJI NIVO)
1. Napiši u obliku stepena
a) 24 · 34
1
(3) 5  ( ) 5
2
c) 36 · x6
2. Izračunaj:
a) 94 : 34
1
1
c) ( ) 5 : ( ) 5
2
4
b) (-1,5)3
3.Popuni tablicu:
a
b
c
a-(b+c)
a-(b(a+c))
-3
5
-8
2
-4
3
61
-16
-35
Odredi : a) A+B+C
B = -10
2 
2
 2
 2  1  :   3   0, 6
3
 3 15  
2 1
6. Izračunati   
3 2
2
7. Izračunaj a) 5 25
b) 8 16 - 2 36
c)
8 49
7
8. Izračunaj a) 4 100
b) 3 36 - 5 81
3 64
8
9. Izračunaj približno na dvije decimale
a) 2 - 3
c)
b)
2+
6
-8
5
-3
1
2
1  1
1
 3 , C = 6  2  4 
6
3
6  4
2
b) A-B+C
c) –A-B+C
d) –A-B-C
4. Ako je A= 1/2 – 3/5 -1,
5.
-8
10
0
5
30
-1
3
9
-9
0
10. Izračunaj približno na dvije decimale
a) 5 - 3
b) 3 - 2
11. Izračunaj:
a) 42 + 2 · 32 =
b) 16 - 49 =
c) 3 · 25 - 81 =
d) - 121 - 92 =
12. Oslobodi se zagrada pa izračunaj
a) 28 – (- 3 + 15) =
b) 12 + { -2 + [ 2 + 5 – 14 ] -12 }=
13.Izračunaj brojnu sljedećih vrijednost izraza:
169  144  324
225  400  169
400  100  900
3721  324  2500
1024  12100  29241
14. Izračunaj brojnu vrijednost sljedećih izraza:
4 9  3 64  256
9 36  2 25  7 121
625  9 961  8 169
15.Ako je m = -1,0 i 1 izračunaj:
a) m2
b) m3
c) m117
16.Izračunati:
3 4  35
a)
37
(1) 9
b)
(1) 5
c)
(3  4) 3
(2  3  4) 2
17.Izračunaj:
15 3  212
a) 2 4
35  3
(4) 5  (4) 8
b)
(4) 6  (4) 3  (4)
 (2) 4  (2) 3
c) (2) : 
 (2) 0  (2) 5

7




3
31
18. Izračunati:
a) 63+2  6 2  (2  6 3  4  6 2 )+60
b) (10 4  10 3 )  2(2  10 2  7  10)  10
c) 4  5 3  6  5 2  2  5 4  10  51
19. Napisati jednostavniji izraz:
a) 13(x-1)6-8(x-1)6+3(x-1)6
b) 24(a+b)5+9(a+b)5-10(a+b)5
20. Napisati jednostavniji izraz:
a) 39(a-b)3-27(a-b)3+3(a-b)3
b) 72(y+2)4-52(y+2)4-8(y+2)4
21. Obavi operacije sa monomima:
a) (10a-2a)+(2a-7a)-(4a-3a)
b) (5xy-10xy)+(5xy-xy)-(5xy-11xy)
c) (4,1b-5,6b)-(7,3b-8,5b)+(2,9b-2,1b)
22. Izračunaj:
3x 2 y  4 x 2 y 2  2 x 2 y 2  3x 2 y  8 x 4 y 3
23. Obavi množenje monoma:
a) 32·33·3
b) a2·a3·a·a4
c) x5·x·x4·x3
24. Ako je a = -1 i b = 3 izračunaj vrijednost izraza:
a) a-b-(a+b)-a-   b 
b) - a  b     ((a  b)  a)  b  b  b
25. Izračunaj vrijednost izraza:
a) A = (8a+9b)+ (-4a-2b)-(10a-3b) za a =5, b= -7
b) B = 4ab – 3{5ac-2[bc-(ab-bc)]-6bc} za a =-2 , b =1, i c =0
26. Izračunaj vrijednost brojnog izraza:
a) 5:8-2,13·0,1+3,42:0,4
b) 10-[5,2+(7,3-10,12)]:100
c) 1,2-{2,3-[3,4-(4,5-5,6)·6,7]:8}:5
27. Izračunaj vrijednost brojnog izraza:
a) 3 : 8 - 3,14 · 0,1+4,25: 0,4
b) 15 – [4,6-(5,8-9,42)]:100
c) 1,1,-2,2 · {3,3+4,4·[5,5-(6,6-7,7)]}
28. Izračunaj vrijednost brojnog izraza:
a) 1,1 - 2,2· [3,3+ (4,4 - 5,5)] -6,6
b) 2,2 : 0,5- 3,33 : 0,4 – 0,077: 0,7
29. Razliku brojeva 1,004 i -0,5 podjeli sa količnikom tih brojeva
30. Izračunati vrijednost izraza A = 100x2 – 0,002x3 ako je x najveći cio broj između – 13,3 i –9,1.
31. Vrijednost (x-2) 2 je:
a) x 2 +4 b) x 2 - 4x+4
c) x 2 - 4
d) 1
32. Vrijednost izraza 2 3 -(-2) 3 -2  (-2) 2 je:
a) 8
b) -8
c) 24
d) 4
32
(1) 9 (1) 6 (1) 3


je:
9
6
3
1
1
c)
d) 
9
6
33. Vrijednost izraza
a)
7
18
b)
1
18
24  42
je
83
34. Vrijednost izraza
a)
8
3
b) 2
c) 1
d)
1
2
35. Vrijednost izraza 32 4 : 16 4 je:
a) 16
b) 2
c) 4
d) 8
2  8 je
36. Vrijednost izraza
a) 10
b) 2 2
c) 4
d) 8 2
37. Vrijednost izraza 2 3  7 3  4 3 je:
a) 5 b) 9 3  4 c) 2 3  3 d) 5 3
38. Vrijednost izraza
a) 3  6
3
b)


3  2  3 je:
c)  3
d) 3  6
39. Vrijednost izraza.  x  2 2  ( x  1)( x  3) je:
a) 7  2 x b) 1
c) 1 4 x d) 2 x  7
40. Vrijednost izraza 5 x  5 x  4 x  4 x  3x  3x je:
a) 4x 2 b) 18x c) 18x 2 d) 4 x
RJEŠENJE OPERACIJE (SREDNJI NIVO)
1. a) 64
2. a) 81
3.
a
b
c
a-(b+c)
a-(b(a+c))
4. a)
49
60
3
b) ( ) 5
2
b) -3,375
-3
5
-8
0
-19
b) 13
49
60
c) 3x6
c) 32
2
-4
3
3
11
c) 16
1
60
-8
10
0
-18
-26
d) 
61
-16
-35
112
103
49
60
33
-6
-8
5
-3
1
6
4
-1
3
7
9
-9
18
0
45
56
55
49
6.
36
7. a) 25
b) 20
c) 8
8. a) 40
b) -27
c) 3
9. a) – 0,32
10. a) 3,27
11. a) 34
12. a) 16
5. 
b) 3,65
b) 0,32
b) -3
b) -9
c) 6
d) -92
13. 7; 22; 0; 29; -29
14. 20; -13; -358
15. 1,-1,-1 0,0,0
1,1,1
16. 9; 1; 3
17. 15; -64, -2
18. 60; 8450; 1550
19. 8(x-1)6, 23(a+b)5
20. 15(a-b)3,. 12(y+2)4
21. 2a ; 5xy ; 0,5b
22. -2x4y3
23. 36, a10, x13
24.a) -8
b) -4
25.a) 0
b) 4
26. a) 8,962 b) 9,9762
c)1,00925
27. a) 10,686 b)14,9178
c)-70,048
28. a) -10,34 b) – 4,035
29. – 188/251
30. x = -10, A = 10002.
31. b) x 2 -4x+4
32. a) 8
1
33. b)
18
1
34. d)
2
35. a) 16
36. c) 4
37. d) 5 3
38. a) 3  6
39. d) 2 x  7
40. c) 18x 2
34
OPERACIJE (VISOKI NIVO)
1. Oslobodi se zagrada pa izračunaj:
-(1-5) –[-5+(-3-7)-2]
2. Oslobodi se zagrada pa izračunaj:
10x +(-6x) + (-x) – (-4x)
3. Oslobodi se zagrada pa pojednostavi izraz:
a(b-c) + b(c-a)
4. Oslobodi se zagrada pa izračunaj, pojednostavi:
(a+2)2 – (a-3)2
5. Oslobodi se zagrada pa izračunaj, pojednostavi:
a2- (a+3)(a-2)
6. Oslobodi se zagrada pa izračunaj, pojednostavi:
a- {1-[-a+(-a+2a)-1]-3}
7. Oslobodi se zagrada pa izračunaj, pojednostavi:
( 4x-3)(7-3x) +12x2
8. Oslobodi se zagrada pa izračunaj, pojednostavi:
5a2 –{5a2+[4a2 –(2a2+4a-8)]}
11 1 11 1
9. Koliko iznosi        ? Zaokruži tačan odgovor
2 2 5 5 2 5
9
21
75
A
B
C
100
100
100
2 3

3
4 . Zaokruži tačan odgovor
10. Izračunaj
4 5

9 12
1
A
B 2.1
C –3
3
12 49
35 25 70



11. Izračunati
70
3 21
8 10
2
1
5 =
12.
2
2
5
0,07  0,12  5,6
13.
0,49  0,8  0,14
3 5
 3
6  3  5
5
14  6
14. 
21  1,25 : 2,5
15. Izračunaj brojnu vrijednost sljedećih izraza:
441  3 225  7 1600
0,2 1600  1225  0,5 841
35
16. Izračunaj brojnu vrijednost sljedećih izraza:
265  (122  11)  12
3,6  (0,4  4  2)  3,24
3 1 1
 
8 4 16
1
1
0,36 
900
3
5
18. 0,1 400  0,2 1600
17. Izračunati
19. 1
9
9

16
16
20. Djelimično korjenuj :
a) 8  18  50  72
b) 2 27  3 108  4 48
c) 3 50  3 75  2 98  3 147
21. Razliku kvadrata napiši u obliku proizvoda binoma:
a) 4a2-9b2
b) 9x2 -16
c)1 – 64x2
d) 0,16x2- 0,09y2
16 2 1 2
e)
x  y
25
4
22. Koristeći razliku kvadrata pomnoži na najbrži način :
a) 23·17
b) 24·16
c) 45·35
d) 57·43
23. Korištenjem formule razlike kvadrata odredi proizvod:
x y x y
a)        
5 6 5 6
b) (-2x+3y)·(-2x-3y)
 xy   xy 
c)  
 1   
 1
 4
  4

3 a
24. Izračunaj brojnu vrijednost izraza a-  za a = -4
4 9
2
a  1

25. Izračunaj brojnu vrijednost izraza   6  7  :
za a = 1
5
5 2

26. Izračunaj brojnu vrijednost izraza
6  8,4 : a
za a = 0,1
2

 2 : 0,3  4   0,3
3

36
27. 2x3 4x2 +5x-1
za x = - 0,1.
5
 5
28. Vrijednost izraza
   

4
 4 
5
5
5
a)
b)
c)
d) 0
2
4
2
2
2
je:
29. Vrijednost izraza 2 x  12  2 x  12 x  3 je:
a) 4x 2 b) 4 x c) 8 x  4 d) 4
30. Vrijednost izraza  x  3 x  3   x  32 je:
a)  6 x  18 b) 0
c) 2x 2 d) 18
31. Vrijednost izraza
a) 2 3 b) 2 4
c) 2 2

2 4  26 : 25
2 4
d) 2 5

je:
38  3 7
je:
37
1
c) 2
d)
7
32. Vrijedost izraza
a) 38
b)
1
37
33. Vrijednost izraza
2  8  18 je:
a) 6 2
c) 3 2
b) 28
34. Vrijednost izraza
a) 126
b) 18
35. Vrijednost izraza
a) 3 6
b) 10 6
d) 8 2

3 3  12  27
c) 18

je:
d) 3 3
2  6  27  6  8 je:
c) 9 3 d) 10 6  27
36. Vrijednost izraza 100 2  99 2 je:
a) 199
b) 2
c) 1
d) 201
37. Vrijednost izraza 132 2 - 32 2 +122 2 -22 2 je:
a) 200
b) 20000 c) 30800
d) 400
37
RJEŠENJE OPERACIJA (VISOKI NIVO)
1. 21
2. 7x
3. c(b-a)
4. 10 a -5
5. –a+6
6. 2a
7. 37x-21
8. -2(a2-2a+4)
9. A.
10. C
304
11.
75
7
12. 8
6
13.
7
5
14.
2
15. -214; 28,5
3
16. 12, 1,8;
4
1
17. 6
5
18. 10
13
19.
4
20. a) 0
b) 4 3
21.
a) (2a-3b)(2a+3b)
b) (3x-4)(3x+4)
c)(1-8x)(1+8x)
d) (0,4x+0,3y)(0,4x-0,3y)
1  4
1 
4
e)  x  y   x  y 
2  5
2 
5
22.
a) (20+3)(20-3)=391
b) (20+4)(20-4)=384
c) (40+5)(40-5)=1575
d) (50+7)(50-7)=2451
x2 y2
23. a)

25 36
b) 4x2 -9y2
x2 y2
c)
1
4
2
24.  3
3
c)
2  6 3.
38
8
5
26. -130
27. – 1,542
28. d) 0
29. d) 4
30. a)  6 x  18
31. a) 2 3
32. c) 2
33. a) 6 2
34. b) 18
35. c) 9 3
36. a) 199
37. c) 30800
25.
39
3. JEDNAČINE I NEJEDNAČINE
JEDNAČINE I NEJEDNAČINE ( NIZAK NIVO)
1. Rješenje jednadžbe x + 15 = 18 je:
A 1
B 0
C 3
D -7
2. Rješenje jednadžbe x -10 = -30 je:
A -20
B 20
C 5
D 40
3. Rješenje jednadžbe 17 + x = -6 je:
A -5
B -23
C -11
D 11
4. Rješenje jednadžbe 3 · x = 18 je:
A 6
B 0
C -5
D 7
5. Rješenje jednadžbe 2x + 18 = 12 je:
A -3
B 3
C 2
D -2
6. Rješenje jednadžbe 6x - 2.7 = 21.3 je
A -3,7
B 4
C -5
D 7
7. Rješenje jednadžbe 9x = 4x + 40 je
A 5
B -8
C 8
D 3.07
8. Rješenje jednadžbe 4x + 1 = 2x + 17 je
A -8
B -3
C 3
D 8
9. x - 2x - 3x + 4x -1 = 51 + 2x
A 3,5
B -26
C 26
D -3,5
10. Riješiti jednačine:
a) 4x -5 -2x = x + 1
b) 9 – ( 2x -3) = 4 – ( x -3)
c) 2 x  3x  4 x  5 x  6  0
d) (x -3)(x -5) = x(x -7)
3
7
1
4
8
1 1
b) x  2 
6 8
11. a) x 
40
12.a) 3,25 + x = 4,6
3
b) x  0,4 
5
13. a)38 – x = 16
2
b) 1  x 
3
c) 1,3 – x = 0,75
14. a) x + 12 -5 = 18 + 6
b) x – 0,67 = 0,14 – 0,08
15.a) ( x – 15 ) + 6 = 9
5 1 5

b)  x    
9 3 6

1 1 3

c)  x    1 
2 4 8

16. Za kupovinu školskog pribora za matematiku škola je odobrila 450 KM, učenici su skupili
225 KM. Koliko novca nedostaje ako je za to potrebno 735 KM.
17. Koji broj treba oduzeti od zbira brojeva 72 i 46 da bi se dobila razlika 105 i 48?
3
1
13
18. Ako nepoznatom broju dodamo
pa mu oduzmemo
dobit ćemo .
7
4
14
3
1
19. Kojim brojem treba pomnožiti 2
da se dobije 3 ?
4
10
U sljedećim zadacima riješiti date jednačine:
2
1
20. a)  x  2
3
2
3 x 21

3
b)
2
3
21. 7 – 4(x – 1) = 2 – 3(5x-2)
22. a) x 
b)
1 5

2 6
3
2 x 21
x 1 

4
3
2
23. 7x – 3(2x + 7) =8 – 2 (x + 1)
1
24. (3 x  2)  4 x  1
2
25.
2
3
 (1  2 x)  3
5
4
26. 2,2 – 9,8 = x – 2,4
1
7
27. 3 : (
11
)  1,8 + x >5
7
41
28. Riješiti jednačine:
a) 4 – x = -3
b) -5 + x = 7
c) -18 + x + 9 = -34
29. Rješiti sistem:
2x – y = 7
x+y =5
30.Obim pravougaonika je 39 cm, a jedna stranica je za 2,5 cm duža od druge. Izračunaj površinu
tog pravougaonika.
31. Rješenje jednačine
a)
3
11
b)
3
2
c)
11
2
x+
2 11
je:

3 3
d) 3
32. Rješenje jednačine 5x=0 je:
1
a) 0
b)
c) -5 d) 5
5
1
33. Rješenje jednačine
x+2=3 je:
2
a) 5
b) 10
c) 2
d) -2
34. Rješenje jednačine 4(x+5)=24 je:
a) 0
b) 11
c) 1
d) 4
35. Rješenje jednačine 24-(14-x)=14 je:
a) 4 b) -4 c) 14 d) -14
36. Razlika jednog broja i njegove trećine je 8. Koji je to broj:
a) 22 b) 15 c) 21
d) 12
37. Ako jednom broju dodamo tri puta veći broj, dobije se broj 20. Koji je to broj:
a) 5
b) 4
c) 6 d) 10
38. Rješenje sistema jednačina:
a) (-1,-1)
b) (1,-1)
c) (1,1)
x+y=2
2x-y=1
je uređen par:
d) (-1,1)
39. Rješenje nejednačine 2x+1>5 je interval:
a) (-  ,2)
b) (-  ,2]
c) (2,+  )
d) [2,+  )
40. Rješenje nejednačine 4x-2>x-2 je interval:
1

a)
(-  ,0) b)  ,  c) (-3,+  ) d) (0,+  )
3

42
RJEŠENJA JEDNAČINE I NEJEDNAČINE (NIZAK NIVO)
1. C 3
2. A -20
3. B -23
4. A 6
5. A-3
6. B 4
7. C 8
8. D 8
9. B -26
10. a) 6
b) 5
c) -3
d)15
1
11.a) 1
8
7
b) 2
24
12. a) x = 1,35
b) x= 1
13. a) x= 22
b) x = 1/3
c) x= 0,55
14, a) x=17
b) x= 0,73
15. a) x = 18
1
b) x = 1
18
1
c) x = 1
8
16. 450 + 225 + x = 735, x= 60
17. 72 + 46 – x = 105 – 48;
x = 61
3
18.
4
62
19.
55
11
20
20. a) x 
b) x 
6
3
3
21. x  
11
1
22. a) x 
b) x  114
3
23. x  9
4
24. x 
5
87
25. x 
40
26. x = - 5,2
27. x > 5,2
43
28. a) x  7 b) x  12 c) x  25
29. x = 4
y=1
30. P = 93,5 cm2
31. d) 3
32. a) 0
33. c) 2
34. c) 1
35. a) 4
36. d) 12
37. a) 5
38. c) (1,1)
39. c) (2,+  )
40. d) (0,+  )
44
JEDNAČINE I NEJEDNAČINE (SREDNJI NIVO)
1. Rješenje jednačine x + 5 = 10 je:
A 1
B 3
C 5
D 7
2. Rješenje jednačine 2x +15 = -30 je:
A -22,5
B 22,5
C 5,6
D -5,6
3. Rješenje jednačine 9-(2 x -3) = 4 - (x-3) je:
A -5
B 5
C -11
D 11
4. Rješenje jednačine 3(x + 1) = 2(3x+3) je:
A -1
B 0
C -5
D 7,3
5. Riješiti jednačinu 11 - [2(x - 1) + 5(x+1)] = 1.
A -7
B -1
C 7
D 1
6. Riješiti jednačinu 4x-7=15.
7. Riješiti jednačinu 2.8x-9.5=3.5x-2.5.
8. Riješiti jednačinu 2x-{3x - [4x - (5x + 6)]}= 0.
9. Riješiti jednačinu (2x-1.9) - (2x - 0.5) = (x - 1.3) - (x - 1.5) – x.
10. Riješiti jednačinu (x-6)-(x-2)-(1-x)+(1+2x)=5x-26.
11. Riješiti jednačine :
3
3
7
a) 19  ( y  1 )  4
7
7
10
5
4
31
b) z - 18  21  38
12
9
72
1
2
1
7
1
c) 1 - 1 a  3 a  1 a  2 a  2
2
5
3
15
2
12. Riješiti jednačine :
a) 3(x-2) (2x+15) = 6 (x-1)(x+2)
b) 3x(12-5x) -14 = (3x-10)(4-5x)
c) 2x – 3{2x-3[2x-3(2x-3)]}= 1
13.Riješiti nejednačine :
a) 7,4 < 2,6(45-x)-213
b) 5x – 7x > x +2
45
c) (x – 3,2) 0,5 < - 0,2 (x -4,5)
14. Riješiti
2
1
a) 7  x  3,26  2
5
2
b) 2,3 + x > 7,1
15. Koji broj je rješenje jednačine
x
 2  8?
2
a) 5
b) 6
c) 12
d) 20
16. Rješi jednačinu 0,5 : x = 1
a) x = 3/11
5
6
b) x = 4/11
c) x= 4/7
d) x= 3/10
17. Riješiti jednačinu 3x2 + 5x = 0
18. Pronađi rješenje 3x2 - 27 = 0
19. Riješiti jednačine
a) 5x2 + 8x = 0
b) 14x2 + 28 x = 0
c) 7x2 – 3x = 0
d) 14 x2 + 9x = 0
20. Riješiti jednačine 5x2 + 10 x +5 = 0
21. Ako je
a) -1
3
(3x-5) =3, onda je x-4 jednako:
4
b) 0
c) 1
d) -7
22. Riješiti jednačine :
x 2 x3
a) x   
2 3
6
b) ( 3x -5) : 2 = ( 4x -3) : 3
3
1
da bi se dobio isti broj kao kad se 2 podjeli sa 4?
4
3
2
24. Kolika je dužina stranice kvadrata ako je obim 8 ?
3
3
2
25. Zlatan i Igor imaju zajedno 280 KM. Zlatan je potrošio
svog dijela a Igor
i ostalo im je
4
3
podjednako. Koliko je imao svaki dječak?
23. Kojim brojem treba pomnožiti 3
26. Emir ima 15 godina , a Ena 9. Prije kolko godina je Emir bio dva puta stariji od Ene?
27. Otac je 3 puta stariji od sina; prije 5 godina bio je 4 puta stariji od njega. Koliko imaju godina?
46
28. U jednom silosu je bilo 3 puta više kukuruza nego u drugom. Iz prvog je odvezeno 960 tona, a u
drugi dovezeno 240 tona, nakon čega je bilo podjednako kukuruza. Koliko je bilo usvakom silosu
na početku.
1
29. Zbir tri broja je  10 . Odrediti te brojeve ako je drugi manji od prvog za 3, a treći je jednak
2
polovini zbira prva dva.
2
2
30. Ako se trostrukoj vrijednosti broja doda
zbir će biti veći od 3 . Izračunaj i navedi elemente
5
3
iz skupa riješenja.
31. Riješi nejednačine:
a) 5(x -1) + 7  1 – 3(x + 2)
b) 4 (a + 8 ) -7 (a - 1) < 12
c) 4 ( b – 1,5 ) – 1,2  6b – 1
32. Rješenje jednačine x-(2x+3)-2=3 je:
a) -8
b) -3
c) 8
d) 2
x x x
   6 je:
2 3 6
c) nema rješenja d) beskonačno rješenja
33. Rješenje jednačine
a) 0
b) 6
34. Rješenje jednačine
a) 4
b) 5
2
2
je:
x  4
3
3
c) -4
d)-5
35. Rješenje sistema jednačina 2x-3y= -13
3x+5y= 9
a) (2,-3) b) (3,-2)
c) (-2,3)
je:
d) (-3,2)
36. Rješenje jednačine x 2 =16 je:
a) x=4
b) x 1 =4; x 2 = -4
c) x=8
d) x= -4
x x
  1 je interval:
2 3
37. Rješenje nejednačine
a) (  , 6) b) (  , 6]
c) (6,+  ) d) [6,+  )
38. Ako od nekog broja oduzmemo njegovu trećinu, dobije se broj 10. Koji je to broj:
a) 15
b) 13
c)
10
3
d) 10
1
3
39. Zbir dva uzastopna prirodna broja je 123. Koji su to brojevi:
a) 60 i 63
b) 63 i 64
c) 62 i 63
d) 61 i 62
47
RJEŠENJE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE (SREDNJI NIVO)
1. 5
2. -22,5
3. 5
4. x= -1
5. 1
6. 5,5
7. -10
8. -3
9. 1,6
10. 11
3
10
7
b) 78
24
45
c)
91
11. a) 13
12. a ) 26/9 b) 1
13. a) x< – 517/13
14. a) x= 1,64 b) x>4,8
15. c)
16. a)
17. x = 0 ili x = -5/3
18. x = ± 3
19 a) x= 0 ili x = -8/5
c) 2
b)x < -2/3
b) x= 0
x= -2
c) x= 0
20. x= -1
21. a) - 1
d) x= 0
x= -9/4
22. a) x =
x= 3/7
1
2
c) x < 25/7
b) x = 9
23. 7 / 45
1
24. 2
6
25. Zlatan 160, a Igor 120 KM.
26. Prije 3 godine
27. 45 i 15 godina.
28. 600 t i 1800 t
7
29. -2, -5, 
2
49
30. x >
45
7
31. a) x 
8
b) a > 9
c) b  - 3,1
32. a) -8
48
33. c) nema rješenja
34. b) 5
35. c) (-2,3)
36. b) x 1 =4; x 2 = -4
37. c) (6,+  )
38. a) 15
39. d) 61 i 62
JEDNAČINE I NEJEDNAČINE (VISOKI NIVO)
1. Zbir četiri uzastopna broja je 2. Koji su to brojevi?
2. Kojem broju treba dodati 5, dobiveni zbroj pomnožiti sa -8, od proizvoda oduzeti 4, rezultat
podijeliti s 2 da bi se dobilo -30?
3. Dvocifreni broj koji ima cifru desetica za dva manju od cifre jedinica je 6 puta veći od cifre
jedinica. Koji je to broj?
4. Alma i Amra imaju zajedno 816 KM. Ako Alma potroši
3
3
svog novca , a Amra
svog dijela
5
7
ostaju im jednake svote. Koliko novca imaju?
5. Broj 49 rastavi na dva dijela tako da petina prvog uvećana za osminu drugog daje 8. Koji su to
dijelovi?
6. Rješiti sistem linearnih jednačina sa dvije nepoznate :
3x -2y = -7
5x + y = -3
Koji od parova su rješenje sistema jednačina
a) (2,3)
b) (-1,2)
c) (1,2)
d) (1,-2)
7.Obim pravougaonika je 140 cm, a stranice su u razmjeri 5: 2. Kolike su stranice pravougaonika.
a) a=50, b=20
b) a=50, b=30
8. Rješenje jednačine je:
7x2 – 175 = 0
a)  6
b)  5
c) a=40, b=20
c) 0
d) -5
U zadacima 9 – 15 riješiti jednačine:
5x
2x  1
9.
3 
4
6
10. 9 – ( 8 –x) = 7 – ( x- 6)
x
11. 0,2 (x -1) + 0,5 (3x – 9) = - 2
3
49
d) a=50, b=21
1  2x 2  1 4
   x

2 5 3 3 5
1
13. 0,2 x - (x – 1)= 0
2
14. 2x + 2 {-[- x - 3 (x -3)]} = 2
15. 0, 04 x2 = 36
Riješi metodom suprotnih koeficijenata sisteme:
12.
16. ax + y = 5
x–y=1
17. x + 2 y = 20
3x + y = 15
18. 2a + 3b = 14
3a + 2b = 11
19. x + 7y = 15
3x – y = 4
Riješi metodom supstitucije:
20. 2x – y = 5
x+y=4
21. 13 x – 2y = 1
-3x + y = 10
22. 0,2 x + 0,3y = 0,4
y – 0,3 x = 2,3
23. 4x + 3y - 5 = 0
1
0,6x + y -7 = 0
2
Riješiti nejednačine:
7 1
1 8
1 
1
24.   x    x     x  
2 3
4 3
4 
2
2 1
1
1 1

25. 5 x   x     x   2 x   
3 2
3
2 2

3
1  x  12
 1
26.
 x       1   x  2  
10 
2  2  25
 20
2
1  x 
x 
27.  x       1  2  1  2
5
2  2 
2 
28. Zbir tri uzastopna prirodna broja je 66. Koji su to brojevi:
a) 21,22,33
b) 20,22,24
c) 18,22,26
d) 19,22,25
29. Razlika kvadrata dva uzastopna neparna broja je 40. To su brojevi:
a) 15,13
b) 9,7
c) 13,11
d) 11,9
30. U funkciji y = (a -1) x – ( a+2) odredi parametar a tako da fukcija siječe x osu u tački čija je
apscisa x = 5.
50
31. U funkciji f (x) = mx – 3 (3 + m) odredi parametar m tako da funkcija prolazi tačkom
A ( -3, -5)
3x x  4
32. Rješenje jednačine

 2 je:
4
8
a) - 4
c) 
b) 4
12
5
d) 8
33. Koliko rješenja ima jednačina |x|-3=2:
a) beskonačno mnogo
b) nema rješenja c) jedno
d) dva
34. Koliko rješenja ima jednačina x 2 +1=0 :
a) dva b) jedno c) beskonačno
d) nema rješenja
35.Rješenje jednačine (x-1) 2 -x(x+1)=7 je:
a) 8
b) -8
c) 2
36. Rješenje jednačine
a) [1,+  )
d) - 2
x 1 x 1

 1 je:
2
3
b) (1,+  ) c) (-  ,1) d) (5,+  )
37. Rješenje sistema nejednačina: 2x+1>x+2 u skupu prirodnih brojeva je skup:
2x-1>3x-5
a) {-3,2} b) {1}
c) {1,2}
d) {-2,-1,0,1}
38.Odrediti dva broja čiji je zbir 37, a razlika 13:
a) -25,12
b) 25,12
c) 25,-12
d) -12,-12
RJEŠENJA JEDNAČINE I NEJEDNAČINE (VISOKI NIVO)
1. -1,0,1 i 2
2. 2
3. 24
4. 480 i 336
5. 24 i 25
6. b
7. a
8. b
9. x = 2
10. x = 6
81
11. x =
41
12. x = 0
51
5
3
14. x = 2
15.  30
 6 5a
16. 
,

 a 1 a 1 
17. x = 2
y=9
18 a = 1
b= 4
43
41
19. x =
y=
22
22
20. x = 3
y=1
21. x = 3
y = 19
22. x = -1
y=2
13. x =
 185

23.  
,125 
 2

24. x < - 1
1
25. x >
2
1
26. x <
3
27. x < 28
28. b) 20,22,24
29. d) 11,9
7
30. a =
4
1
31. m =
2
32. a) - 4
33. b) dva
34. d) nema rješenja
35. d) - 2
36. b) (1,+  )
37. b) {1}
38. b) 25,12
52
4. FUNKCIJE I PROPORCIJE
Odnos između dva broja ili dvije veličine zove se razmjera ili omjer.
Jednakost dvije razmjere naziva se proporcija. Proizvod vanjskih članova proporcije jednak je
proizvodu unutrašnjih članova proporcije:
a:b=c:d
ad = bc
Procenat je razlomak čiji je nazivnik 100. Takav razlomak se zapisuje pomoću znaka %. Osnovna
vrijednost (glavnica) G, iznos I, procenat p i 100 su proporcionalne veličine koje se mogu napisati u
obliku proporcije:
a)
G p
100
I  100
G
p
G : 100  I : p, I 
b) G : I  100 : p,
c) 100 : G  p : I ,
p
I  100
.
G
Linearna funkcija definisana u skupu realnih brojeva je funkcija oblika:
y=kx+n, gdje su k i n realni brojevi.
Grafik linearne funkcije je prava. Za k > 0 funkcija je rastuća, a za k < 0 je opadajuća.
Vrijednost nezavisno promjenljive za koju je vrijednost funkcije jednaka nuli, naziva se nula
funkcije.
Grafici funkcija y1  k1 x  n1 i y2  k2 x  n2 su:
a) paralelni ako je k1  k 2
b) okomiti ako je k1  k 2  1
c) imaju isti odsječak na O y osi ako je n1  n2 .
NIZAK NIVO
1. U jednoj korpi se nalazi 70 kg jabuka a u drugoj 30 kg jabuka. U kojoj razmjeri stoje
količine jabuka u ovim korpama?
2. Sumu novca od 320 KM podijeli na dijelove koji stoje u razmjeri:
a) 5 : 3
b) 4 : 1
c) 3 : 1
3. Izračunaj nepoznati član proporcije:
a) x : 4 = 3 : 2
3 1
1
c) 3 : 1  x : 2
4 2
3
b) 1,5 : x = 5 : 8
4. Napiši barem jednu proporciju čiji su članovi faktori proizvoda:
a) 3  4  6  2
1
3
c) 1  5  3  2
2
4
b) 2,5  4  1,25  8
53
5. Izračunaj 25% od: a) 36
b) 150
c)
3
8
d) 0,4
6. Napiši u obliku razlomka:
a) 50%
b) 25%
c) 13,5%
d) 1,5%
7. Za 13 kg neke robe plaćeno je 65 KM. Koliko košta 7 kg takve robe?
8. Sljedeća tabela
x
y
-1
4
0
3
1
2
odgovara funkciji:
a) y= -2x+2 b) y=-x-3 c) y=x+5
9. Zadate su funkcije formulom:
a) f(x)=2x
b) f(x)=-2x
d) y= -x+3
c) f(x)=-4x
1
).
2
10. Predstavi tabelarno funkcije za vrijednosti x = 0 i x =1 :
Odrediti vrijednosti: f(0), f(-3), f(2), f(
a) y=2x
b) y=x
c) y=-0,5x
d) y=-3x
11. Ako tačka A(x,-1) pripada grafiku funkcije y=2x-3 onda je:
a) x=1
b) x=1
c) x= -2
d) x= -1 (Zaokruži tačan odgovor)
12. Ako tačka A(2,y) pripada gradiku funkcije y=2x-5 onda je:
a) y= -1
b) y=9
c) y=-9
d) y=1 (Zaokruži tačan odgovor)
13. Funkcija je data formulom f(x)=-x+5. Odredi:
a) f(-2)
b) f(0)
c) f
d) f(2,5)
14. Data je funkcija f(x)=-3x+5. Za koju vrijednost promjenljive x funkcija ima vrijednost:
a) f(x)=-4
b) f(x)=0
c) f(x)=8
15. Sačinite tabelu datih funkcija za vrijednosti x=0 i x=1:
a) y=-x-1
b) y=2x+1
c) y=x+2
U sljedećim zadacima zaokruži tačan odgovor:
16. Vrijednost od x iz proporcije x:4=3:2 je:
a) 6
b) 3
c)
8
3
d) 8
54
17. Vrijednost od x iz proporcije 12:x=6:1 je:
a) 6
b) 12
c) 2
d) 8
18. Vrijednost od x iz proporcije 4:3=x:6 je:
a) 4
b) 8
c) 12
d) 18
19. Vrijednost od x iz proporcije 3:5=9:x je:
a) 5
b) 6
c) 10
d) 15
20. Ako je f(x)= -2x+3 onda je:
a) f(-3)= -9
b) f(-3)=9
c) f(-3)= -3
d) f(-3)=3
SREDNJI NIVO
1. Izračunaj nepoznati član proporcije:
1
1
1
a) (2-x):3=6:2 b) (2a-4):6=5:3 c) 2 : (1  x)  1 : 4
4
2
4
2. Radnik ima lični dohodak od 565 KM. Koliko će iznositi njegov lični dohodak ako će ovog
mjeseca imati povećanje od 20%?
3. Roba košta 250 KM. Prvo je pojeftinila za 15%, a nakon nekog vremena još za 20%? Kolika
je cijena robe nakon oba pojeftinjenja?
4. Roba košta 250 KM. Prvo je poskupila za 15%, a onda i za 20%. Kolika je cijena robe
nakon oba poskupljenja?
5. U odjeljenju ima 25 učenika. Od toga je 16 djevojčica. Koliki je procenat dječaka u tom
odjeljenju?
6. Od 32 učenika u odjeljenju na kraju prvog polugodišta njih 30 je imalo pozitivan uspjeh.
Koliko je to u procentima?
7. Odredi broj x tako da je 8% od x jednako:
a) 15
b) 60
c) 3,2
d) 18,1
8. Koji procenat od 284 daje 14,2?
9. Šta je veće:
a) 5% od 6 ili 60% od 0,5
b) 100% od 12 ili 12% od 100
c) 15% od 160 ili 14% od 170
55
10. Deset kilograma jabuka košta 42 KM. Koliko košta pet kilograma jabuka poslije
poskupljenja od 15%?
11. Cijena ulaznice u pozorište smanjena je sa 80 KM na 60 KM. Za koliko procenata je
smanjena cijena ulaznice?
12. U 25 litara čiste vode rastvoreno je 3 kg soli. Koliko procenata soli sadrži dobijeni rastvor?
13. Izračunaj kamatu na glavnicu od 30000 KM uz 5% kamate na vrijeme od 4 mjeseca.
14. Automobil troši 7 l benzina na 100 km vožnje. Koliko će potrošiti benzina na 490 km?
15. Za
f ( x) 
funkciju
2
x
3
i
skup
vrijednosti
nezavisno
promjenljive
1 1 3 

A   6,3, ,0, , ,20, odrediti skup vrijednosti fukcije B.
2 4 2 

16. Odredi nulu date funkcije:
a)
1
f ( x)   x  1
2
b) f ( x) 
1
x 1
2
c) y  2 x  2
17. Odredi vrijednost broja n tako da funkcija f ( x) 
1
x  n ima nulu za x=4.
2
18. Odredi k i n tako da grafik funkcije y  kx  n prolazi kroz tačke:
a) A(0,0); B(4,8)
b) M(-1,2); N(0,0)
c) D(0,4); E(-2,6)
19. Koja od datih funkcija je rastuća, a koja je opadajuća:
a) y=2x
b) y=-3x+15
c) y=2+x
d) y=-1-x
20. Zaokruži slovo ispred tačne proporcije:
a) 4:3=12:9
b) 4:3=9:12
c) 2:3=3:4
d) 4:5=5:6
U sljedećim zadacima zaokruži tačan odgovor:
21. Ako 5kg jabuka košta 7,5 KM, koliko košta 8kg jabuka:
a) 10,5 KM
b) 11,5 KM
c) 12 KM
d) 12,5 KM
22. Ako 9kg mandarina platite 13,5 KM, koliko kg mandarina možete kupiti za 19,5 KM:
a) 14kg
b) 11kg
c) 12kg
d) 13kg
23. Koja tačka leži na grafiku funkcije y=2x-3:
a) (-1,1)
b) (1,-1)
c) (2,2)
d) (-2,-2)
56
24. Nula funkcije y=2x+4 je broj:
a) x= -4
b) x=2
c) x=0
d) x= -2
25. Ako broj 48 podijeliš u omjeru 3:5 dobićeš brojeve:
a) 16 i 32
b) 18 i 30
c) 20 i 28
d) 22 i 26
26. U jednom odjeljenju je 30 učenika. Ako je odnos djevojčice i dječaka 3:2, onda ima:
a) 20 djevojčica i 10 dječaka b) 21 djevojčica i 9 dječaka
c) 18 djevojčica i 12 dječaka
d) 19 djevojčica i 11 dječaka
27. Zbir dva broja je 35. Ako se oni odnose kao 2:5, to su brojevi:
a) 7 i 28
b) 14 i 21
c) 15 i 20
d) 10 i 25
VISOKI NIVO
1.Stranice trougla odnose se kao 3:5:7, a obim je 75 cm. Odrediti stranice tog trougla.
2.Broj 324 podijeli u razmjeri 1:2:3.
3. Broj 7200 podijeli u razmjeri 1:2:3:4.
4. Riješiti jednačine:
a) (5x-1):4,2=3:5
b) 1,2:(4x-2)=5:3
c) 6:5=12:(2x-5)
d) 10:3=(x-4):6
5. U odjeljenju ima 8 vrlodobrih učenika što iznosi 20% od ukupnog broja učenika u
odjeljenju. Koliki je broj učenika u odjeljenju?
6.Roba košta 250 KM. Koliko će koštati ako poskupi 10%, a zatim pojeftini 20%?
7.Roba košta 250 KM. Koliko će koštati ako pojeftini 10%, a zatim poskupi 20%?
8.Na pismenom zadatku iz matematike, koji su radili svi učenici jednog odjeljenja devetog
razreda, uspjeh je bio sljedeći: odličnih 2, vrlodobrih 6, dobrih 12, dovoljnih 8 i nedovoljnih
4. Izraziti to u procentima (na dvije decimale), a zatim odrediti srednju ocjenu tog pismenog.
9. Koji procenat od 284 daje 14,2?
10. Broj 147 je 0,3% od nekog broja a . Koliko iznosi broj a ?
11. Za koliko procenata će se povećati površina pravougaonika ako se dužina poveća za
20%, a širina za 40%? Provjeri rezultat ako su stranice pravougaonika 10cm i 6cm.
12. Roba prvo poskupi 20%, a zatim još 10%. U odnosu na prvobitnu cijenu roba je poskupjela
za:
a) 30%
b) 28%
57
c) 32%
13. Roba je najprije poskupjela 12% a zatim pojeftinila 12%. Za koliko procenata je cijena robe
niža od početne cijene?
14. Roba je najprije pojeftinila za 15% a zatim poskupi za 15% od nove cijene. Da li je poslije
ovih promjena cijena robe viša ili niža od početne cijene i za koliko?
15. Izračunaj obim kvadrata čija su tjemena:
A(0,1); B(1,0); C(-1,0); D(0,-1)
16. Grafik funkcije y=-2x+1 je paralelan sa grafikom funkcije
a) y=-5-2x b) y=2x-5 c) y=2x-1
17. Funkcije zadane implicitno napisati u eksplicitnom obliku
a) 12x-2y=4
b) y-6x+
1
=0
2
c) -12x+2y+6=0
18. Napiši implicitni oblik datih funkcija:
a) y=-3x+8
b) 2x-3y=6
3
5
c) y= x 
4
6
19. Odredi vrijednosti k za koje će funkcije:
b) y 
a) y  (2k  3) x  5 ,
1
2
kx  ,
4
3
2
1
2
,
i
d) y   kx 
biti rastuće.
3
4
3
20. Odredi vrijednosti k za koje će funkcije:
1
3
a) y  (k  3) x  2 ,
b) y  kx  ,
3
5
1
3
c) y  (1  2k ) x  0,6
i
d) y   kx 
biti opadajuće.
3
5
21. Odredi parametar k tako da funkcija y  (3k  2) x  3k  6 ima nulu x=2.
22. Odredi parametar k tako da grafik funkcije y  (2k  4) x  k  2 siječe Oy osu
u tački čija je ordinata -6.
23. U funkciji y  (k  6) x  2k  6 odredi parametar k tako da je f(2)=2.
24. U funkciji y  (k  2) x  (k  1) odredi parametar k tako da njen grafik bude
paralelan sa grafikom funkcije 2x-y-6=0 .
25. U funkciji y  (k  6) x  2k  3 odredi parametar k tako da grafik funkcije odsijeca
na osi Oy odsječak dužine 5.
26. Tri cijevi pune bazen vodom 15 sati. Za koliko sati će isti bazen biti napunjen sa 5
cijevi istog kapaciteta?
c) y  (1  k ) x 
U sljedećim zadacima zaokruži tačan odgovor:
27. Dva broja odnose se kao 5:1. Ako prvi broj povećamo, a drugi smanjimo za 1, brojevi
će se odnositi kao 3:1. Koji su to brojevi?
a) 15 i 3
b) 20 i 4
c) 25 i 5
d) 10 i 2
58
28. Zbir tri broja koji se odnose kao 3:4:5 je 108. Koji su to brojevi?
a) 30,36,42
b) 28,36,44
c) 27,36,45
d) 33,36,39
29. Ako se od 4kg brašna dobije 5kg hljeba, onda se od 36kg brašna dobije
a) 40kg
b) 45kg c)42kg
30. U 100g mješavine čaja,
d) 39kg hljeba.
2
1
je nana,
kantarion, a ostalo je kamilica. Kamilice u toj
5
4
mješavini ima:
a) 25g
b) 15g
c) 35g
d) 45g
RJEŠENJA (FUNKCIJE I PROPORCIJE-NIZAK NIVO)
1. 7:3
2. a) 200 i 120
b) 256 i 64
5
3. a) x = 6 b) x = 2,4 c) x = 5
6
4. a) 3:6 = 2:4
0
0
c) 3/32
c) 27/200
1 3
c) 2:5= 1 : 3
2 4
d) 0,1
d)3/200
f(2) = 4
f(2) = -4
f(2) = -8
f(1/2) = 1
f(1/2) = -1
f(1/2) = -2
b) 4:8=1,25:2,5
5. a) 9
b) 37,5
6. a) ½
b) ¼
7. 35 KM
8. d)
9. a) f(0) = 0 f(-3) = -6
b) f(0) = 0 f(-3) = 6
c) f(0) = 0 f(-3) = 12
10.
a)
b)
x
y
c) 240 i 80
x
y
1
2
0
0
c)
x
y
1
1
0
0
1
-0,5
d)
x
y
0
0
1
-3
x
y
0
2
1
3
11. b)
12. a)
13. a) f(-2) =7
b) f(0) = 5
14. a) x = 3
15.
a)
b) x = 5/3
x
y
1
5
c) f( 2 ) =
d) f(2,5) = 2,5
2
2
c) x = -1
b)
0
-1
1
-2
x
y
c)
0
1
1
3
16. a)
17. c)
18. b)
19. d)
20. b)
59
RJEŠENJA (FUNKCIJE I PROPORCIJE-SREDNJI NIVO)
7
10
2. Sa povećanjem od 20% lični dohodak je 678 KM.
3. Roba će koštati 170 KM.
4. Roba će koštati 345 KM.
5. Procenat dječaka je 36%.
6. Pozitivan uspjeh u procentima je 93,75.
7. a) x = 187,5
b) x= 750
c) x = 40
8. 5%
9. a) isto
b) isto
c) prvi broj veći od drugog
10. 24,15 KM
11. Ulaznica je smanjena za 25%.
12. 10,7%
13. 500 KM
14. 34,3 litra
1 1
1
15. B {-4,-2,- ,0, ,1,13 }
3 6
3
16. a) x= 2 b) x = 2 c) x = 1
17. n = -2
18. a) n = 0 k = 2
b) n = 0 k = -2 c) n = 4 k = -1
19. a) rastuća b) opadajuća c) rastuća d) opadajuća
20. a) 4:3=12:9
21. c) 12 KM
22. d) 13kg
23. b) (1,-1)
24. d) x= -2
25. b) 18 i 30
26. c) 18 djevojčica i 12 dječaka
27. d) 10 i 25
1. a) x= -7
b) a= 7
c) x= 5
RJEŠENJA (FUNKCIJE I PROPORCIJE-VISOKI NIVO)
1. a= 15
b= 25
c= 35
2. x = 54 y = 108 z = 162
3. a= 720 b= 1440 c = 2160 d= 2880
4. a) x = 0,704
b) x = 0,68 c) x = 7,5 d) x = 24
5. 40
6. Roba će koštati 220 KM.
7. Roba će koštati 270 KM.
8. odličnih je 6,25%, vrlodobrih je 18,75 % , dobrih j e 37,50 %
dovoljnih 25% , nedovoljnih 12,50% , srednja ocjena je 2,81
9. p = 5%
10. a = 49000
11. Površina će se povećati za 68%
12. Roba je poskupljela za 32%.
13. Roba je niža za 1,44 %.
14. Roba je jeftinija za 2,25%
15. O = 4 2
16. a)
17. a ) y = 6x -2 b) y = 6x – 1/2
c) y = 6x -3
60
d) x = 226,25
18. a ) 3x + y – 8 = 0 b) 2x – 3y -6 = 0 c) 3/4 x – y – 5/6= 0
19. a) k > 3/2 b) k > 0 c ) k < 1
d) k < 0
20. a) k <3
b) k < 0 c ) k > 1/2
d) k > 0
1
21. k = 3
3
22. k = 8
23. k = 5
24. k = 4
25. k = -1
26. Za 9 sati.
27. d)
28. c)
29. b)
30. c)
61
5. GEOMETRIJA U RAVNI
Dva ugla su komplementna ako je njihov zbir 90°.
Dva ugla su suplementna ako je njihov zbir 180°.
Dva ugla su uporedna ako su susjedni suplementni.
Zbir unutrašnjih uglova u trouglu iznosi 180°, a zbir spoljašnjih (vanjskih) uglova u trouglu iznosi
360°.
Spoljašnji ugao trougla jednak je zbiru dva njemu nesusjedna unutrašnja ugla.
U svakom trouglu jedna stranica je manja od zbira druge dvije stranice i veća od razlike druge dvije
stranice.
Zbir unutrašnjih uglova svakog četvorougla iznosi 360°.
Zbir spoljašnjih uglova četvorougla iznosi 360°.
Srednja linija trapeza jednaka je polovini zbira osnovica.
Ako za stranice nekog trougla čije su dužine a, b i c važi relacija a 2  b 2  c 2 , onda je trougao
pravougli.
Površina, visina, poluprečnik opisane i upisane kružnice jednakostraničnog trougla zavise od
stranice a i iznose:
a2 3
a 3
a 3
a 3
P
, h
,R
, r
.
4
2
3
6
Kolinearne tačke su tačke koje pripadaju istoj pravoj.
Komplementarne tačke su tačke koje pripadaju istoj ravni.
Diedar je unija dvije poluravni sa zajedničkom ivicom i jedne oblasti prostora određene tim
poluravnima.
n(n  3)
Broj dijagonala u mnogouglu dat je formulom Dn 
, n  3.
2
Zbir unutrašnjih uglova u mnogouglu dat je formulom S n  n  2   1800.
Zbir spoljašnjih uglova u mnogouglu je 360°.
Obim kruga izračunavamo pomoću formule O  2r , a površinu pomoću formule P  r 2 .
Dva ugla su komplementna ako je njihov zbir 90°.
Dva ugla su suplementna ako je njihov zbir 180°.
Dva ugla su uporedna ako su susjedni suplementni.
Zbir unutrašnjih uglova u trouglu iznosi 180°, a zbir spoljašnjih (vanjskih) uglova u trouglu iznosi
360°.
Spoljašnji ugao trougla jednak je zbiru dva njemu nesusjedna unutrašnja ugla.
U svakom trouglu jedna stranica je manja od zbira druge dvije stranice i veća od razlike druge dvije
stranice.
Zbir unutrašnjih uglova svakog četvorougla iznosi 360°.
Zbir spoljašnjih uglova četvorougla iznosi 360°.
Srednja linija trapeza jednaka je polovini zbira osnovica.
Ako za stranice nekog trougla čije su dužine a, b i c važi relacija a 2  b 2  c 2 , onda je trougao
pravougli.
Površina, visina, poluprečnik opisane i upisane kružnice jednakostraničnog trougla zavise od
stranice a i iznose:
a2 3
a 3
a 3
a 3
P
, h
,R
, r
.
4
2
3
6
Kolinearne tačke su tačke koje pripadaju istoj pravoj.
Komplementarne tačke su tačke koje pripadaju istoj ravni.
Diedar je unija dvije poluravni sa zajedničkom ivicom i jedne oblasti prostora određene tim
poluravnima.
n(n  3)
Broj dijagonala u mnogouglu dat je formulom Dn 
, n  3.
2
62
Zbir unutrašnjih uglova u mnogouglu dat je formulom S n  n  2   1800.
Zbir spoljašnjih uglova u mnogouglu je 360°.
Obim kruga izračunavamo pomoću formule O  2r , a površinu pomoću formule P  r 2 .
NIZAK NIVO
1. Da li su unakrsni uglovi samo tupi uglovi?
2. Mogu li dva uporedna ugla biti oštri uglovi? Da li uporedni uglovi mogu biti tupi uglovi?
3. Koji je ugao suplementan pravom uglu? Kakav je ugao suplementan tupom uglu?
4. Ako je ugao α=25°25' i β=325', odredi:
a) α+β
b) α-β
5. Zadat je ugao α=36°45'27". Izračunaj njegov komplement.
6. Izračunaj suplement ugla α=87°12'45".
7. Ispitaj koji od zadanih trouglova su pravougli, ako su katete a i b, a hipotenuza c:
a) a=4,5
b=6
c=7,5
b) a=8
b=9
c=10
c) a=30
b=40
c=50
8. U trouglu su poznata dva ugla. Izračunati treći ugao.
a) α=60°, β=50°
b) α=28°42', β=90°
c) α=34°, β=85°48'
d) α=62°36', β=50°45'
e) α=54°35'46", β=83°41'58"
9. Kakav je trougao ako ima uglove:
a) α=55° i β=85°
b) β=30° i γ=25°
c) α=35° i γ=53°
10. Izračunaj površinu trougla ako su dati elementi:
a) a =14cm, ha  17cm =17cm
b) b  8,5cm, hb  6,4cm.
11. Kolika je površina pravouglog trougla čije su katete 8 cm i 7,5 cm?
12. Na koliko načina možeš izračunati površinu romba?
13. Izračunaj obim kruga ako je njegov poluprečnik 8cm.
14. Kolika je površina kruga čiji je poluprečnik 6cm?
15. Izračunaj četvrti ugao četvorougla ako su poznata tri:
a) α=65° β=45° γ=125°
b) α=85° β=78° γ=136°
63
16. Izračunaj površinu deltoida ako su njegove dijagonale d1  20cm, d 2  14cm.
17. Date su tri tačke A, B i C. Koliko postoji pravih koje:
a) sadrže tačku C
b) sadrže tačke A i B
c) sadrže sve tri tačke?
18. Koliko iznosi zbir svih unutrašnjih uglova konveksnog osmougla?
19. Koliko dijagonala ima dvanaestougao?
20. Obim jednakostraničnog trougla je O=9cm. Kolika je površina tog trougla?
U sljedećim zadacima zaokruži tačan odgovor:
21. Prava koja dodiruje kružnicu zove se:
a) tangenta b) sekanta c) tetiva
d) prečnik
22. Najduža stranica u pravouglom trouglu zove se.
a) kateta
b) hipotenuza c) krak
d) tetiva
23. Ako su stranice trougla a=3, b=4, c=4 onda je trougao:
a) pravougli
b) raznostranični
c) jednakokraki d) jednakostranični
24. Ugao kod kojeg su kraci međusobno normalni je:
a) tupi
b) oštri
c) ispruženi
d) pravi
25. Četverougao kod kojeg su naspramne stranice paralelne i jednake zove se:
a) paralelogram
b) trapez
c) trapezoid
d) deltoid
26. Komplementni ugao ugla 60  je:
a) 120

b) 20

c) 30

d) 40

27. Dva ugla trougla su   30  ,   50  , a  je:
a) 10

b) 20

c) 80

d) 100

28. Ako su katete pravouglog trougla a=3cm i b=4cm, onda je hipotenuza c:
a) 5cm
b) 6cm
c) 7cm
d) 5,5cm
29.Kvadrat ima:
a) 3 prava ugla i 1 oštri
b) 2 prava ugla i 2 oštra
c) 4 prava ugla
d) 1 pravi,1 tupi i 2 oštra ugla
30. Obim pravouglog trougla čije su katete a=6cm, b=8cm je:
a) 48cm
b) 26cm
c) 14cm
d) 24 cm
SREDNJI NIVO
1. Za dati ugao α =110°odrediti:
a) njegov suplement
b) odgovarajuće unakrsne uglove
2. Od dva komplementna ugla jedan je 8 puta veći od drugog. Odrediti te uglove.
3. Izračunaj suplementne uglove, ako je jedan 4 puta manji od drugog.
64
4. U jednakokrakom pravouglom trouglu dužina katete je 13,5 cm. Kolika je površina tog
trougla?
5. Izračunaj površinu jednakokrakog trougla ako je njegov obim 16cm, a dužina osnovice 6
cm.
6. Izračunaj obim i površinu pravouglog trougla čija je kateta a=12 cm, a hipotenuza c=20 cm.
7. Izračunaj površinu trapeza čije osnovice i visine iznose:
a) a=15 cm, c=7 cm i h=6 cm
b) a=13,8 cm, c=5,2 cm i h=9 cm
c) a=13
1
1
cm, c=8 cm i h = 2,4 cm
2
3
8. Kolika je dužina srednje linije i kolika je površina trapeza čije su osnovice 15 cm i 9 cm, a
visina 11cm?
9. Izračunaj visinu trapeza čija je površina 150 cm² i srednja linija 12,5 cm.
10. Ako je površina trapeza 360 cm², a dužine osnovica 12,4 cm i 5,6 cm, koliko je rastojanje
između osnovica?
11. Ako je jedna stranica pravougaonika 24cm, a dijagonale 10cm, onda je površina
pravougaonika: (zaokruži tačan odgovor)
2
2
2
2
a) 80cm
b) 48 cm
c) 40 cm
d) 24cm
12. Kolika je stranica pravougaonika ako je njegov obim 64cm, a druga stranica iznosi
3
od
5
prve stranice?
13. Ako je srednja linija trapeza 20cm, a jedna osnovica za 4cm duža od druge, kolika je dužina
njegovih osnovica?
14. Kolika je visina romba ako su dužine dijagonala 16cm i 12cm, a dužina stranice je 10cm?
15. Dijagonale romba su 16cm i 14cm. Obim romba je:
a) 40 cm
b)20 cm
c) 30 cm
d) 60 cm (zaokruži tačan odgovor)
16. Izračunaj dužinu dijagonale pravougaonika čije su stranice:
a) a=13cm b=8cm
b) a=15cm b=8cm
c) a=12cm b=9cm
17. Kolika je visina jednakostraničnog trougla čija je stranica:
a) a=6cm
b) a= 6 cm
c) a=101cm
d) a=2,12cm
18. Izračunaj obim i površinu kruga čiji je poluprečnik
a) 7 cm
b) 0,5 cm
c) 13,5 cm
d) 3 2 cm
65
19. Izračunaj obim i površinu kruga čiji je prečnik
a) 10cm
b) 2m
d) 4 3 m
c) 26mm
20. Ako je broj dijagonala povučenih iz jednog tjemena mnogougla 12, koliki je tada ukupan
broj svih dijagonala u mnogouglu?
21. Zbir uglova jednog mnogougla je 900°. Odredi broj stranica tog mnogougla.
22. Nacrtaj mnogougao sa sedam stranica pa izračunaj:
a) broj dijagonala iz jednog vrha
b) broj svih dijagonala
c) zbir unutrašnjih uglova
U sljedećim zadacima zaokruži tačan odgovor:
23. Komplementni uglovi odnose se kao 4:5. Oni su:
a) 40  i 50  b) 80  i 100 
c) 30  i 60 
d) 60  i 120 
24. Jedan uporedni ugao je tri puta veći od drugog. Oni su:


a) 135 i 45






b) 120 i 40 c) 150 i 50 d) 90 i 30
25. Unutrašnji uglovi odnose se kao 2:3:4. Oni su:



a) 80 ,120 ,160






b) 30 ,45 ,60 c) 20 ,30 ,40



d) 40 ,60 ,80
26. U jednakokrakom trouglu ugao naspram osnovice je 80  . Ugao na osnovici je:
a) 100


b) 50

c) 40

d) 60
27. U paralelogramu oštri ugao je   60  . Tupi ugao  je:

a) 60

b) 20
c) 100

d) 120

28. Ako je osnovica jednakokrakog trougla a=8cm, a krak b=5cm, onda je visina na osnovicu
ha jednaka:
a) 5cm
b) 2cm
c) 3cm
d) 4cm
29. Tačka u kojoj se sijeku visine u trouglu zove se:
a) ortocentar b) težište c) centar upisane kružnice d) centar opisane kružnice
30. Obim kruga čija je površina P=64  cm 2 je:
a) 8  cm b) 32  cm
c) 16  cm
d) 20  cm
VISOKI NIVO
1. Od dva ugla sa paralelnim kracima jedan je:
a) četiri puta veći od drugog
b) za 32° manji od drugog
c) za 63° veći od drugog
d)
5
veličine drugog
4
66
Odrediti te uglove.
2. Od dva ugla sa normalnim kracima jedan je:
a) tri puta veći od drugog
b) za 34°veći od drugog
c)
4
drugog
5
3. Odredi uglove trougla ako je α+β=105° i α-β=55°.
4. Izračunaj uglove trougla ako je β za 18° veći od α i γ za 24° veći veći od β.
5. Odredi spoljašnje uglove trougla ako je 1  1  260o i 1  1  40o .
6. Ako su dva ugla trougla:
a) α=78° i γ=55°
b) β=95° i α=54°,
uporedite stranice tog trougla po veličini.
7. Obim trougla je 3m. Ako je jedna stranica 85 cm, a druga za 7 cm duža od prve, odredi treću
stranicu.
8. Površina pravouglog trougla je 90 cm², a jedna kateta ima dužinu 15 cm. Izračunaj dužinu
druge katete.
9. Ako je osnovica trougla 15,2 cm, a njegova površina 51,68 cm² kolika je visina koja
odgovara osnovici?
10. Površina nekog trougla je 48cm². Ako je njegova osnovica a=16 cm, a visina hb =8 cm,
kolika je dužina stranice b i visine ha ?
11. Stranica trougla je dva puta veća od odgovarajuće visine, a njihov zbir je 5,25 cm. Izračunaj
površinu tog trougla.
12. Katete pravouglog trougla su date jednačinama 2a  6 =30 i 18  b =2. Izračunati: katete,
hipotenuzu, obim, površinu trougla i poluprečnik opisane kružnice.
13. Katete
pravouglog
trougla
su
date
jednačinama
4b  b  2b  3  74. Izračunati obim i površinu trougla.
a  22  a  2a  5  16
i
14. Obim trougla je 30 cm. Najduža stranica je za 1cm duža od druge i za 8 cm duža od treće
stranice. Izračunati stranice tog trougla i pokazati da je taj trougao pravougli.
15. Obim trougla je 63 cm. Odrediti stranice ako se one odnose kao 2:3:4.
16. Katete pravouglog trougla se odnose kao 3:4, a obim mu je 36 cm. Izračunati stranice i
površinu trougla.
17. Osnovica jednakokrakog trougla je duga 4 cm, a krak 6 cm. Izračunati površinu trougla.
18. Poluprečnik kruga ima dužinu r=6 cm. Koliko je centralno rastojanje tetive duge 10 cm?
67
19. Paralelne stranice pravouglog trapeza su 6 cm i 2 cm, a duži krak 5 cm. Izračunati:
a) visinu (drugi krak) trapeza
b) površinu trapeza.
20. Osnivice jednakokrakog trapeza su 18 cm i 6 cm, a visina je za 2 cm kraća od kraka.
Izračunaj površinu tog trapeza.
21. Osnovica i krak jednakokrakog trougla se odnose kao 3:4. Izračunaj stranice ako je O=55
cm.
22. Stranica jednakostraničnog trougla je a  6 3 cm. Izračunaj obim upisanog kruga.
23. Rješenje jednačine  x  2   28  3  4 x je mjerni broj poluprečnika opisane kružnice kod
jednakostraničnog trougla. Izračunati površinu upisanog kruga.
2
24. Koliko je pravih određeno sa:
a) 3
b) 5
c) 7
d) 8
tačaka među kojima ne postoje tri kolinearne?
U sljedećim zadacima zaokružiti tačan odgovor:
25. Koliko je najmanje tačaka potrebno u ravni da bi njima bilo određeno:
a) 6 pravih
b) 28 pravih
c) 190 pravih
26. Ako je   32  36'52' ' , onda komplementni ugao uglu 2 je:
a) 24  46'16' ' b) 57  23'8' ' c) 114  46'16' ' d) 47  23'8' '
27. U trouglu ABC ugao   42  i   66  . Mjera tupog ugla kojeg obrazuju simetrale
uglova  i  je:
a) 132 
b) 108  c) 123 
d) 112 
28. Pravougaoniku je opisana kružnica poluprečnika r=10cm, a jedna njegova stranica je
12cm. Obim tog pravougaonika je:
a) 28cm
b) 56 cm
c) 48cm
d) 100cm
29. Površina romba je P=120cm 2 ,a dužina jedne dijagonale je 10cm. Obim romba je:
a) 68cm
b) 60cm
c) 52cm
d) 64cm
30. Visina koja odgovara osnovici jednakokrakog trougla je h=12cm, a krak b=15cm.
Tada je obim tog trougla:
a) 39cm
b) 48cm
c) 51cm
d) 45cm
31. Ugao pod kojim se sijeku simetrale spoljašnjih uglova pravouglog trougla je:
a) 90 
b) 45 
c) 75 
d) 60 
68
32. Površina jednakokrakog trapeza je 36cm 2 . Dužina osnovice jednaka je dvostrukoj
dužini druge osnovice, a visina je 4cm. Obim trapeza je:
a) 28cm
b) 23cm
c) 30cm
d) 25cm
33. Zbir dva ugla u trouglu iznosi 5/6 pravog ugla. Koliki je treći ugao:
a) 90  b) 105  c) 100  d) 80 
34. U trouglu ABC unutrašnji ugao   25 , a spoljašnji  1  72  . Unutrašnji ugao
jednak je:
a) 83  b) 108  c) 47  d) 90 
35. Naspram katete trougla čija je dužina 4cm je ugao od 30  . Dužina druge katete je:
a) 4 3 cm b) 4 2 cm c) 5cm
d) 6cm
RJEŠENJA (GEOMETRIJA U RAVNI - NIZAK NIVO)
1. ne
2. ne
3. Ugao suplementan pravom je prav ugao. Tupom uglu suplementan je oštri.
4. a) 300 50´
b) 200
5.  = 53014´ 33
6.  = 92047´15´´
7. a), c).
8. a) 700 b) 610 18´ c) 600 12´ d) 660 39´ e) 41042´16´´
9. a) oštrougli b ) tupougli c) pravougli
10. a) P = 119 cm2 b) P 27,2 cm2
11. P = 30 cm2
dd
12. Na dva načina: P  a  ha , P  1 2 .
2
13. O = 16 
14. P = 36 
15. a) 1250 b) 610
16. P = 140 cm2
17. a) bezbroj b) jedna ili bezbroj ako je A  B
c) nijedna ako su tačke nekolinearne, jedna ako
su kolinearne i bezbroj ako je A  B  C
18. S8= 10800 , S n  (n  2)  180 0
nn  3
19. D12= 54 , Dn 
.
2
9 3
20. P =
cm2
4
21. a) tangenta
22. b) hipotenuza
23. c) jednakokraki
24. d) pravi
25. a) paralelogram
26. c) 30 
27. d) 100 
28. a) 5cm
29. c) 4 prava ugla
30. d) 24 cm
69
RJEŠENJA (GEOMETRIJA U RAVNI - SREDNJI NIVO)
1. a)  = 700
b) 700, 1100
2.   800 ,   100
3. 1140 , 360
4. P = 91,125cm2
5. P =12 cm2
6. O = 48cm, P = 96 cm2
7. a) P = 66 cm2 b) P = 85,5 cm2
c) P = 26,2 cm2
2
8. m =12cm, P = 132 cm
9. h = 12 cm
10. h = 40 cm
11. b) 48 cm2
12. a = 20 cm, b= 12 cm
13. a = 22 cm, b= 18 cm
14. h = 9,6 cm
15. a) 40 cm
16. a) d = 233 cm b) d = 17 cm c) d = 15 cm
17. a) h =3 3 cm
3 2
cm c) h = 50,5 3 cm d) h = 1,06 3 cm
2
P = 49  cm2
b) O =  cm
P = 0,25  cm2
P = 182,25  cm2 d) O = 6 2  cm P = 18  cm2
P = 25  cm2
b) O = 2  m
P =  m2
P = 169  mm2
d) O = 4 3  m P = 12  m2
b) h =
18. a) O = 14  cm
c) O = 27  cm
19. a) O= 10  cm
c) O = 26  mm
20. n = 15, D = 90
21. n = 7
22. d1= 4, D = 14, S = 9000
23. a) 40  i 50 
24. a) 135  i 45 
25. d) 40  ,60  ,80 
26. b) 50 
27. d) 120 
28. c) 3cm
29. a) ortocentar
30. c) 16  cm
31. a) 40cm
32. b) 48 cm 2
RJEŠENJA (GEOMETRIJA U RAVNI - VISOKI NIVO)
1. a)  = 1440  = 36
b)  = 1060  = 740
c)  = 121030´  = 58 0 30´
d)  =1000  = 800
2. a)  = 450  = 1350 b)  = 73 0  = 107 0
c)  = 80 0
 = 1000
3.  = 800
 = 250
 = 750
4.  = 40 0
 = 580
 = 820
5.  1 =1500  1 = 110  1= 100
6. a) a>c>b
b) b>a>c
70
7. 123 cm
8. a = 12 cm
9. ha = 6,8 cm
10. b = 12 cm, ha= 6
11. P = 3,0625 cm2
12. a = 12 cm, b = 16 cm, c= 20 cm, O=48 cm, R = 10 cm i P = 96 cm2
13. a = 30 cm, b = 16 cm, c = 34 cm, P = 240 cm2 i O=80 cm
14. a = 5 cm, b = 12 cm i c= 13 cm
15. a = 14 cm, b= 21 cm i c= 28 cm
16. a = 9 cm, b = 12 cm, c = 15 cm i P = 54 cm2
17. P = 8 2 cm2
18. d = 11 cm
19. a) h = 3 cm b) P = 12 cm
20. h = 8 cm, P = 96 cm2
21. a = 15 cm, b = 20 cm
22. r = 3 cm O = 6  cm
3 3
27
23. x = R = 3 3 , r =
i P=
4
2
24. a) 3 b) 10
c) 21 d) 28
25. a) 4 b) 8
c) 20

26. a) 24 46'16' '
27. c) 123 
28. b) 56 cm
29. c) 52cm
30. b) 48cm
31. b) 45 
32. a) 28cm
33. b) 105 
34. c) 47 
35. a) 4 3 cm
71
6. GEOMETRIJA U PROSTORU
a) Prizma je poliedar čije su dvije naspramne strane međusobno paralelni i podudarni
mnogouglovi (baze B), a ostale strane su paralelogrami (omotač M).
Površina prizme je P  2 B  M , a zapremina V  B  H gdje je H visina prizme.
b) Piramida je poliedar čija je jedna strana mnogougao (baza B) a ostale strane su trouglovi sa
jednim zajedničkim vrhom (omotač M).
1
Površina piramide je P  B  M , a zapremina V  B  H .
3
c) Valjak je oblo geometrijsko tijelo ograničeno dvjema ravnim površinama podudarnim
krugovima (baze) jednim dijelom valjkaste površi (omotač). Presjek valjka i ravni koja
sadrži osu valjka naziva se osni presjek valjka.
Površina valjka je P  2 B  M i zapremina V  B  H .
B  r 2 , M  2r H .
d) Kupa je geometrijsko tijelo ograničeno jednim krugom (baza B) i jednim dijelom obrtne
konusne površi (omotač M).
1
Površina kupe je P  B  M , a zapremina V  B  H .
3
2
B  r  , M  r s, P  r (r  s ).
e) Sfera je skup svih tačaka prostora jednako udaljenih od jedne tačke.
Lopta je oblo geometrijsko tijelo ograničeno sferom.
4
Površina lopte: P  4r 2 , a zapremina V  r 3 .
3
NIZAK NIVO
1.Koliko diedara ima kocka?
2.Koliko diedara ima trostrana prizma?
3. Koliko dijagonala ima pravilna:
a) trostrana
b) četvorostrana
c) šestostrana prizma.
4. Izračunaj površinu i zapreminu kocke ako je dužina ivice:
a) 8 mm
b) 12,5 dm
c) 15 cm
5. Kolika je površina i zapremina kvadra ako su dužine njegovih ivica:
a) a=2 cm
b=5 cm
c=16 cm
b) a=0,6 dm
b=0,4 dm
c=1,2 dm
c) a=25 m
b=12 dm
c=132 cm
6.Izračunaj površinu, zapreminu i dijagonalu kvadra čije su dužine ivica: a=6 cm, b=3 cm i
c=2 cm.
7. Izračunaj površinu i zapreminu pravilne četvorostrane prizme ako je osnovna ivica 6 cm i
visina 5 cm.
72
8. Koja piramida ima najmanje ivica i strana i koliko?
9. Izračunaj površinu i zapreminu valjka ako je:
a) R =2,5 cm, H=4 cm
b) 2r =10 cm, H=4,5 cm
10. Odredi poluprečnik lopte ako je:
a) površina velikog loptinog kruga 64  cm²
b) obim velikog loptinog kruga 15  cm.
11. Izračunaj zapreminu lopte ako je njena površina 100  cm².
12. Izračunaj površinu lopte ako je njena zapremina 36  cm³.
U sljedećim zadacima zaokružiti tačan odgovor:
13. Površina kocke čija je ivica 4 cm, iznosi:
a) 96 cm 2 b) 64 cm 2 c) 16 cm 2 d) 48 cm 2
14. Zapremina kocke čija je ivica 3 cm je:
a) 9 cm 3 b) 27 cm 3 c) 12 cm 3 d) 18 cm 3
15. Ako je površina kocke P=24 cm 2 onda je zapremina kocke:
a) 6 cm 3 b) 64 cm 3
c) 24 cm 3
d) 8 cm 3
16. Ako su ivice kvadra a=6 cm, b=3 cm i c=4 cm, onda je površina kvadra:
a) 108 cm 2 b) 54 cm 2 c) 72 cm 2 d) 144 cm 2
17. Ako je zapremina kocke V=27 cm 3 onda je površina kocke:
a) 36 cm 2 b) 48 cm 2 c) 54 cm 2 d) 27 cm 2
18. Ako je poluprečnik valjka r =3 cm, a visina H=4 cm, onda je površina valjka:
a) P=42  cm 2 b) P=12  cm 2 c) P=22  cm 2 d) P=42 cm 2
19. Ako je poluprečnik valjka r =3 cm, a visina H=4 cm, onda je zapremina valjka:
a) V=36 cm 3 b) V=36  cm 3 c) V=24  cm 3 d) V=24 cm 3
20. Zapremina pravilne četverostrane piramide čija je osnovica a=10 cm i visina piramide
H=12 cm iznosi:
a) 120 cm 3
b) 1200 cm 3
c) 80 cm 3
d) 400 cm 3
SREDNJI NIVO
1. Izračunaj površinu i zapreminu kocke ako je zbir svih ivica 36 cm.
2. Izračunaj površinu i zapreminu kvadra dijagonale 25 cm i osnovnih ivica 12 cm i 9 cm.
3. Površina prizme je 36 cm². Izračunaj površinu:
a) baze ako je površina omotača 12 cm²
b) omotača ako je površina baze 14 cm²
4. Kolika je površina prizme visine 8 cm ako je njena baza (osnova) romb dijagonala 4 cm i 6
cm?
5. Dijagonala kvadra je 26cm, jedna ivica baze je 8cm, a dijagonala baze je 10 cm. Kolika je
površina kvadra?
6. Ako su ivice kvadra a=8 cm i c=12 cm, a dijagonala baze d=10 cm, izračunaj zapreminu
kvadra.
7. Površina kocke je 150cm². Izračunaj zapreminu kocke.
73
8. Izračunaj površinu pravilne četvorostrane piramide ako je bočna visina h=2 dm i visina
H=1,6 dm.
9. Kolika je površina četvorostrane piramide visine H=36 cm ako joj je baza pravougaonik
stranica 54 cm i 30 cm?
10. Izračunaj površinu i zapreminu pravilne trostrane prizme visine 6 cm i:
a) osnovne ivice 6 cm
b) baze B=4 3 cm²
11. Izračunaj površinu pravilne trostrane prizme čija je zapremina 72 3 cm³ i visina 8cm.
12. Izračunaj površinu i zapreminu pravilne šestostrane prizme čija je ivica baze 12 cm, a visina
prizme 10 cm.
13. Zapremina piramide je 64 cm³. Izračunaj:
a) površinu baze ako je H=12 cm
b) visinu piramide ako je površina baze 16 cm²
14. Izračunaj zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je osnovna ivica 9 cm i visina
piramide 12 cm.
15. Izračunaj visinu piramide čija je zapremina 216 cm³ a površina baze 72 cm².
16. Baza uspravne piramide je pravilni šestougao. Izračunaj površinu i zapreminu ako je a=4 cm
i visina H=10 cm.
17. Zapremina piramide je 24 cm³, a površina njene baze je 18 cm². Kolika je visina te piramide?
18. Izračunaj površinu i zapreminu jednakoivične trostrane piramide ako je zbir svih ivica 72cm.
19. Pravougaonik čije su stranice a =13 cm i b=6 cm rotira oko stranice a . Odredi površinu tako
nastalog rotacionog tijela.
20. Površina valjka je 104  cm², a visina mu je 9 cm. Odredi zapreminu valjka.
21. Izračunaj visinu valjka ako je prečnik:
2r =10 cm i P =80  cm²
b) 2r =20 cm i V=100  cm³
22. Površina omotača valjka je 39,25 cm², a prečnik baze 2,5 cm. Izračunaj visinu valjka.
23. Sud u obliku valjka ima r =10 cm i visinu H=0,5 m. Koliko litara tečnosti može stati u taj
sud? (1 dm³=1 litar)
24. Izračunaj površinu i zapreminu valjka kod koga je visina H=2r, ako je obim osnog presjeka
56 cm.
25. Izračunaj površinu i zapreminu valjka kod koga je površina baze 36  cm² i površina osnog
presjeka 48 cm².
26. Izračunaj površinu i zapreminu kupe ako je
r=24 cm i s=25 cm
b) H=7 cm i s=25 cm
74
c) r =5 cm i H=12 cm
27. Dat je pravougli trougao čije su katete 6 cm i 8 cm. Izračunaj površinu i zapreminu tijela
koje nastaje obrtanjem tog trougla oko:
a) kraće katete
b) duže katete
28. Izračunaj površinu i zapreminu kupe ako je površina baze 16  cm², a dužina izvodnice 5
cm.
29. Površina osnog presjeka kupe je 12 cm². Izračunaj površinu i zapreminu kupe ako je prečnik
baze 6 cm.
30. Površina osnog presjeka kupe je 640 cm², a visina kupe je 32 cm. Odredi poluprečnik i
izvodnicu.
31. Površina polulopte je 75  cm². Odredi površinu te lopte.
32. Olovnu loptu poluprečnika 6 cm treba pretopiti u valjak istog poluprečnika baze. Kolika je
visina tog valjka?
U sljedećim zadacima zaokružiti tačan odgovor:
33. Površina pravilne četverostrane piramide čija je osnovica a=6cm i visina bočne strane
h=4cm iznosi:
a) 44 cm 2
b) 64 cm 2
c) 84 cm 2 d) 24 cm 2
34. Zapremina pravilne četverostrane piramide čija je osnovica a=10 cm i visina piramide
H=12 cm iznosi:
a) 120 cm 3
b) 1200 cm 3
c) 80 cm 3
d) 400 cm 3
35. Površina pravilne trostrane piramide čija je osnovica a=8 cm i visina bočne strane
h=3 cm iznosi:
a) (16 3 +36) cm 2
b) (8 3 +24) cm 2
c) 52 3 cm 2 d) 24 cm 2
36. Zapremina pravilne trostrane piramide čija je osnovica a=6 3 cm i visina piramide
H=12 cm, iznosi:
a) 324 3 cm 3
b) 108 3 cm 3
c) 324 cm 3
d) 108 cm 3
37. Zapremina valjka kod kojeg je d =H = 6 cm, gdje je d-prečnik baze je:
a) 54  cm 3
b) 216  cm 3
c) 54 cm 3
d) 216 cm 3
VISOKI NIVO
1. Dijagonalni presjek pravilne četvorostrane prizme je kvadrat površine 50 cm².
Izračunati zapreminu te prizme.
2. Ako su ivice kvadra a=8 cm i c=12 cm, a dijagonala baze d=10 cm, izračunaj zapreminu
kvadra.
3. Dijagonala baze pravilne četvorostrane prizme je 9 cm, a dijagonala prizme je 25 cm.
Izračunaj visinu H te prizme.
4. Zapremina kvadra je 900 cm³. Ako je visina kvadra 15cm, a osnovne ivice a i b se odnose
kao a:b=3:5, izračunaj površinu tog kvadra.
5. Obim baze kvadra je 56 cm, a osnovne ivice se odnose kao 4:3. Izračunaj površinu
75
kvadra ako je dijagonala kvadra D = 25cm.
6. Dijagonalni presjek pravilne četvorostrane prizme je 64 cm², a visina prizme je 16 cm.
Izračunaj površinu prizme i prostornu dijagonalu.
7. Baza prave prizme je jednakokraki trapez čije su osnovice 12 cm i 6 cm, a krak 5 cm. Ako je
visina prizme 16 cm, odredi površinu i zapreminu te prizme.
8. Površina baze pravilne trostrane prizme je 16 3 cm², a površina omotača je 120 cm².
Izračunaj zapreminu te prizme.
9. Izračunati površinu i zapreminu prizme čija je baza pravougli trougao, ako je jedna kateta 9
cm, druga za 3 cm kraća od hipotenuze i visina prizme jednaka kraćoj kateti.
10. Izračunaj zapreminu pravilne četvorostrane piramide ako je površina omotača M=240 cm² i
osnovna ivica a =12 cm.
11. Izačunaj površinu pravilne četvorostrane piramide osnovne ivice 16 cm i zapremine 1280
cm³.
12. Izračunaj zapreminu pravilne četvorostrane piramide kod koje je visina piramide za 10 cm
manja od osnovne ivice, a visina prema osnovnoj ivici se odnosi kao 3:8.
13. Površina najvećeg dijagonalnog presjeka pravilne šestostrane piramide je 60 cm², a njena
osnovna ivica je 5 cm. Izračunati zapreminu ove piramide.
14. Data je osnovna ivica a=10 cm, a visina H=12 cm pravilne četvorostrane piramide. Izračunaj
visinu bočne strane (h), površinu P i zapreminu V te piramide.
15. Površina omotača pravilne četvorostrane piramide je M= 60 cm², a površina cijele piramide je
P= 96 cm². Odredi dužinu osnovne ivice (a), visinu (H) i zapreminu (V) te piramide.
16. Pravougli trougao rotira oko hipotenuze. Izračunati površinu i zapreminu nastalog rotacionog
tijela, ako je površina trougla 150 cm², a dužina hipotenuze 25 cm.
17. Visina prave kupe je H=12 cm, a izvodnica s =13 cm. Izračunaj površinu i zapreminu te kupe.
18. Izračunaj površinu osnog presjeka kupe čija je izvodnica 26 cm i prečnik baze 20 cm.
19. Zapremina kupe je 18  cm³. Izračunaj površinu te kupe ako je visina jednaka prečniku baze
te kupe.
20. Jedan rezervoar ima oblik valjka. Unutrašnji prečnik rezervoara je 4 m, a dubina 3,5 m.
22
Koliko litara vode on sadrži kada je pun? (Koristiti vrijednost  
jer je lakše).
7
21. Ako je površina valjka 392  cm² i odnos visine i poluprečnika je 3:1, odredi zapreminu
valjka.
22. Izračunaj površinu i zapreminu valjka kod koga je površina baze 36  cm² i površina osnog
presjeka 48 cm.
76
23. Jednakoivična kupa i lopta imaju istu površinu. Ako je prečnik kupe 12 cm, odredi razliku
između zapremina kupe i lopte.
24. Izračunaj površinu i zapreminu lopte ako je površina malog kruga 49  cm², a njegovo
centralno rastojanje je 24 cm.
25. Izračunaj površinu i zapreminu lopte koja je upisana u kocku ivice 6 cm.
26. Koliki je poluprečnik lopte čija je površina 900  cm² ?
27. Metalna lopta poluprečnika 0,9 dm pretopljena je u valjak visine 3 cm. Odredi površinu tog
valjka.
U sljedećim zadacima zaokružiti tačan odgovor:
28. Ako je zbir dužina svih ivica kocke 60 cm, onda je površina kocke:
a) 150 cm 2 b) 60 cm 2
c) 225 cm 2 d) 600 cm 2
29. Ivice kvadra su tri uzastopna parna broja. Ako je zbir svih ivica 72 cm, onda je
zapremina kvadra:
a) 72 cm 3
b) 80 cm 3
c) 256 cm 3
d) 192 cm 3
30. Ako se ivice kvadra odnose kao 4:3:2, a njihov zbir je 18 onda je površina kvadra:
a) 208 cm 2
b) 56 cm 2 c) 192 cm 2 d) 256 cm 2
31. Ako je dijagonala baze kocke d=6 2 cm, onda je površina kocke:
a) 72 cm 2
b) 144 cm 2 c) 216 cm 2 d) 256 cm 2
32. Ako je obim baze valjka 8  cm, a visina valjka H= 6 cm, onda je površina valjka:
a) 48  cm 2 b) 384  cm 2 c) 96  cm 2 d)144  cm 2
33. Ako je površina valjka P=168  cm 2 , a površina omotača 96  cm, onda je poluprečnik
baze: a) r = 9 cm b) r = 6 cm c) r = 8 cm d) r = 18 cm
34. Površina omotača kupe je M=15  ,a izvodnica kupe je s=5 cm. Zapremina te kupe je:
a) 36  cm 3 b) 12  cm 3 c) 8  cm 3 d) 24  cm 3
35. Pravougli trougao čije su katete 3 cm i 4 cm rotira oko veće katete. Površina nastalog
rotacionog tijela je:
a) 12  cm 2
b) 14  cm 2
c) 30  cm 2
d) 24cm 2
36. Ako je osnovna ivica pravilne šesterostrane prizme a=4 cm, a visina H=6 cm
Onda je zapremina te prizme:
a) 96 cm 3
b) 144 cm 3
c) 96 3 cm 3
d) 144 3 cm 3
37. Osni presjek valjka je kvadrat površine 100cm 2 . Zapremina valjka je:
a) 100  cm 3
b) 250  cm 3
c) 250 cm 3
77
d) 100 cm 3
RJEŠENJA (GEOMETRIJA U PROSTORU - NIZAK NIVO)
1. 12 diedara
2. 9 diedara
3. a) 0 b) 4 c) 18
4. a) P = 384 mm ², V = 512 mm 3 b) P = 937,5 dm², V = 1953,125dm 3 c) P = 1350 cm²,
V = 3375 cm 3 .
5. a) P = 244 cm² ,V= 160 cm 3 b) P = 2,88 dm² ,V= 0,288 dm 3 c) P = 129,168 m² ,
V = 39,6 m 3 .
6. P = 72 cm² ,V = 36 cm 3 , D=7 cm
7. P = 192 cm², V = 180 cm 3
8. To je trostrana piramida, ima 6 ivica i 4 strane.
9. a) P = 32,5  cm²
V = 25  cm 3
b) P = 95  cm²
V = 112,5  cm 3
10. a) r = 8 cm b) r = 7,5 cm
11. 36  cm²
500
 cm 3
12. V =
3
13. a)
14. b)
15. d)
16. a)
17. c)
18. a)
19. b)
20. d)
RJEŠENJA (GEOMETRIJA U PROSTORU - SREDNJI NIVO)
1. P = 54 cm², V= 27 cm 3
2. P = 1056 cm² V= 2160 cm 3
3. a) B=12 cm² b) M=8 cm ²
4. P= 8 (3+4 13 ) cm²
5. a= 8 cm b= 6 cm c= 24 cm
6. V=576 cm 3
7. a = 5 cm V=125 cm 3
8. P = 15, 36 cm²
9. P = 5076 cm²
10. a) P = 18( 3 +6) cm²
V = 54 3 cm 3
b) P = 8( 3 +9) cm²
P = 768 cm²
V = 24 3 cm 3
11. P = 18 ( 3 +8) cm²
12. P = 144(3 3 +5) cm², V = 2160 3 cm 3
13. a) B = 16 cm² b) H = 12 cm
14. V= 486 3 cm 3
78
15. H = 9 cm
16. P = 24 3  2 7 cm², V =80 3 cm 3
17. H = 4 cm
18. P = 144 3 cm², V = 144 2 cm 3
19. P = 228  cm²
20. r = 4 cm V = 144  cm 3
21. a) H = 3 cm b) H = 1 cm
22. H = 5 cm
23. V = 15,7 litara
24. P = 294  cm² V = 686 
25. P = 120  cm² V = 144  cm 3
26. a) P = 1176  cm²
V= 1344  cm 3
b) P = 1176  cm²
V= 1344  cm 3
c) P = 90  cm²
V = 100  cm 3
27. a) P = 144 
V= 128  cm 3
b) P = 96 
3
28. P = 36  cm² V = 16  cm
29. P = 24  cm² V = 12  cm 3
30. r = 40 cm s = 8 41 cm.
31. P = 100  cm²
32. H = 8 cm
33. c) 84 cm 2
34. d) 400 cm 3
35. a) (16 3 +36) cm 2
36. b) 108 3 cm 3
37. a) 54  cm 3


V = 96  cm 3
RJEŠENJA (GEOMETRIJA U PROSTORU - VISOKI NIVO)
1. V = 125 2 cm 3
2. V = 576 cm 3
3. H = 4 34 cm
4. P=600 cm 2
5. P= 1224 cm 2
6. P = 16(1+8 2 ) cm 2 , D = 4 17 cm
7. P = 520 cm 2 V = 576 cm 3
8. V = 80 3 cm 3
9. P = 432 cm 2 V = 486 cm 3
10. V = 384 cm 3
11. P = 800 cm 2
12. V = 512 cm 3
13. V = 150 3 cm 3
2
3
14. h = 13 cm P = 360 cm V= 400 cm
15. a = 6 cm H= 4 cm V = 48 cm 3
2
3
16. P=420  cm V=1200  cm
V = 100  cm 3
17. P = 90  r = 5 cm
79
18. P = 240  cm 2
19. P = 9  (1+ 5 ) cm 2
20. V = 44m3 = 44000dm3 = 44000 litara
21. V= 1029  cm 3
22. P = 120  cm 2 V = 144  cm 3
23. 40  3 cm 3
62500
 cm 3
24. r = 25cm P = 2500  cm 2
V=
3
25. Pu= 36  cm 2 V = 36 2  cm 3
26. r = 15 cm
27. P= 756  cm 2
28. a) 150 cm 2
29. d) 192 cm 3
30. a) 208 cm 2
31. c) 216 cm 2
32. c) 96  cm 2
33. b) r=6 cm
34. b) 12  cm 3
35. d) 24cm 2
36. d) 144 3 cm 3
37. b) 250  cm
80
III Testovi sa Završnog ispita iz Matematike u školskoj 2012/2013. godini
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Tuzla
Završni ispit iz Matematike za učenike osnovnih škola
Školska 2012/13. godina
Zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora.
1. Za koje cijele brojeve možemo uvrstiti umjesto x tako da nejednakost x  3  5 bude tačna?
a) 1 i 2
2. Vrijednost izraza
3. Vrijednost izraza
c) 0,1,2
d) -2,-1,0,1,2
2 4 5
  je:
3 5 6
2
a)
b) 0 i 1
5
10
3
b) 5
2
4 9  3 64  256
a) 30
2
c)
3
10
d) 2
je:
b)20
c)10
d)12
4. Koja dva ugla su komplementni?


a) 23 i 37


b) 23 i 67


c) 23 i 77


d) 23 i 157
5. Brojevi poredani od najmanjeg do najvećeg su:
 1.41,3, 3 , 2 ,2
1
2
1
2 , 2 ,1.41,3, 3
b) 2
 3,1.41, 2 , 3 ,2
1
2
1
3 ,2 , 2 ,1.41,3
2
a)
c)
d)
6.Rješenje jednačine 7 x 2  175  0 je:
b)  5
a) 6
c) 0
d) -5
7. Ako je jedan oštri ugao pravouglog trougla 35 tada je oštri ugao:




a) 75
b) 45
c) 65
d) 55 .
8. Površina jednakokrakog trapeza sa osnovicama a=8cm i c=2cm i krakom b=5cm je:
a) 25 cm
2
b) 21 cm
9. Rješenje sistema jednačina
a) (x,y)=(2,3)
2
c) 22 cm
3x – 2y = -7
5x + y = -3
b) (x,y)=(-1,2)
2
d) 20 cm
2
je uređeni par:
c) (x,y)=(1,2)
d) (x,y)=(1,-2)
10. Obim pravougaonika je 140 cm, a stranice su u razmjeri 5 : 2. Stranice pravougaonika su:
a) a=50, b=20
b) a=50, b=30
c) a=40, b=20
81
d) a=50, b=21.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Tuzla
Završni ispit iz Matematike za učenike osnovnih škola
Školska 2012/13. godina
Zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora.
1. Koliki se ostatak dobije kada se broj 519 podijeli brojem 9?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
2. Obim jednakostraničnog trouga je 4,8 cm, Kolika mu je stranica?
a) 16cm
3. Rješenje jednačine
b) 2cm
c)1.6 cm
d) 1.5 cm.
x
 2  8 je:
2
a) 5
b) 6
c) 12
d) 20
4. Za koje x je vrijednost funkcije y = -x+4 jednaka nuli?
a) 8
b) 6
c) 4
d) 2
5. Kolika je površina kruga poluprečnika 9?
a) 8.1 
b) 81 
c) 9 
d) 18 
6. Ako su dvije stranice trougla a=5cm i b=6cm. Kolika može biti treća stranica?
a) 2cm
b) 10cm
c) 11cm
d) 4cm
7. Vrijednost stepena 0.3 2 je:
a) 0.06
8. Rješenje jednačine 0.5 : x = 1
b) 0.6
c) 0.09
d) 0.9
4
b) 11
4
c) 7
3
d) 10 .
c) 25
d) -26.
5
je:
6
3
a) 11
9. Vrijednost izraza -56 + 23 – (18 - 25) je:
a) 26
b) 16
10. Koja funkcija je predstavljena na sljedećem grafiku:
a) y = x – 4
b) y= -x – 4
82
c) y= x + 4
d) y= -4x
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Tuzla
Završni ispit iz Matematike za učenike osnovnih škola
Školska 2012/13. godina
Zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora.
1
1. Broj zapisan u decimalnom obliku je:
8
a) 1.25
b) 1.8
c) 0.125
d) 12.5
2. Vrijednost izraza 1.08 + 2.33 je:
a) 3.41
b) 3.041
c) 34.1
d) 341
3. Vrijednost izraza 24 : (-6) + 2 je:
a) -6
4. Rješenje jednačine
b) 6
c) -3
d) -8
b) 4
c) 6
d) -6
c) -24
d) 8
1
x  8 je:
2
a) 16
5. Vrijednost izraza (2)  (2) 2  2 3  (2) 3 je:
a) -8
b) 24
6. Hipotenuza pravouglog trougla čije su katete a = 3cm i b = 4cm je:
a) 7cm
b) 5cm
c) 6cm
d) 4cm
7. Koju cifru u broju 128* možeš staviti umjesto * tako da dobiješ četverocifreni broj djeljiv sa 9:
a)
8. Rješenje jednačine
b) 7
c) 2
d) 1
x2
x2
je:
 3
2
4
5
a) 3
14
b) 3
c) 3
9. Ako je obim kruga 16  , tada je njegova površina:
a) 256 
b) 64 
10. Ako je a + b = 5 i a  b =
a) 25
d) 6
c) 256
d) 64
1
, tada je a 2  b 2 jednako:
4
b) 10
c) 27
83
d) 20
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Tuzla
Završni ispit iz Matematike za učenike osnovnih škola
Školska 2012/13. godina
Zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora.
1. Broj 0.3 zapisan u obliku razlomka je:
10
a) 3
3
b) 10
1
c) 3
d) 0
2. Vrijednost izraza 1.08 - 2.33 je:
a) 1.25
b) -1.25
c) 3.41
d) 2.76
3. Rješenje jednačine 5  x = 0 je:
1
b) 5
a) 5
1
c) 5
d) 0
c) 0.09
d) 0.9

4. Nakon kvadriranja, vrijednost izraza (0.3) 2 je:
a) 0.06
b) 0.6
5. Površina kruga čiji je poluprečnik 8 je:
a) 16
b) 16 
d) 64 
c) 64
 1 8  2 1 
6. Vrijednost izraza  3       :  je:
 2 3  3 6 
17
b) 3
7
a) 3

c)
14
9

d)
7
3
7. Broj djeljiv i sa 2 i sa 9 je:
a) 816372
8.Rješenje jednačine
b) 29944
c) 5053545
d) 12301546.
2 x  3 5x  6

 2 je:
3
6
a) -12
b) 0
c) 1
d) 12
9. Uglovi koji zajedno mogu biti unutrašnji uglovi trougla su:


a) 50 , 50 , 50



b) 60 ,60 , 40



c) 40 , 70 , 70


10. Površina jednakokrakog trougla čija je osnovica a=24cm, a krak b=15cm je:
a) 108 cm
2
b) 180 cm
2
c) 135 cm
84
2

d) 80 , 80 , 40
d) 24 cm
2

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Tuzla
Završni ispit iz Matematike za učenike osnovnih škola
Školska 2012/13. godina
Zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora.
1. Izračunati 0.6  3.2 je:
a) 19.2
b) 192
c) 0.192
d) 1.92
1
x  2  8 je:
2
2. Rješenje jednačine
a) 12
b) 5
c) 6
d) 12
c) 1
d) 0
3. Pojednostavljeno x  x je:
a) 2x
b) x
2
4. Vrijednost izraza 1.8 + 0.2  (2.25 – 1.2) je:
a) 2.01
b) 3.3
c) 3.9
d) 1.821
5. Ako je jedan oštri ugao trougla 39  tada je drugi oštri ugao:

a) 75

b) 45

c) 65

d) 51
b) 4113
c) 6500
d) 1305
6. Broj djeljiv i sa 3 i sa 5 je:
a) 7113
7. Rješenje sistema jednačina
a) (x,y)=(-2,3)
2x + 3y = 4
-3x +2y = 7
b) (x,y)=(2,3 )
je uređeni par:
c) (x,y)=(-1,2)
d) (x,y)=(2,-1).
8. Površina pravouglog trougla čija je kateta a=5cm, a hipotenuza c=13cm je:
a) 30 cm
2
b) 65 cm
2
c) 60 cm
2
d) 50 cm
2
9. Cijena patika je prvo povećana za 10 %, a zatim je nova cijena smanjena za 10 % i sada znosi
198 KM, Kolika je bila cijena patika prije poskupljenja:
a) 198 KM
10. Vrijednost izraza
b) 200 KM
5 2  32  4 50
7 2
a) 1
c) 202 KM
d)196 KM
je:
b) 2
c) 3
85
d) 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
1 140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content