close

Enter

Log in using OpenID

10_Alterenergy_06 02 2014_Karzen_ACE Adriatic - REA

embedDownload
Mogućnosti financiranja iz
europskih fondova 2014.-2020.
Mr. sc. Mirna Karzen
ACE International Consultants
Adriatic
Europski strukturni i investicijski
fondovi za razdoblje 2014. – 2020.
ESI
Kohezijski
fond
Strukturni fondovi
Fond za
regionalni
razvoj (ERDF)
Socijalni fond
(ESF)
Fond za
pomorstvo i
ribarstvo
(EMFF)
Poljoprivredni
fond za
ruralni razvoj
(EAFRD)
Procjenjene alokacije za hrvatsku iz ESI fondova
za razdoblje 2014.-2020. (u milijunima EUR)
Pametan i uključiv rast
Europski fond za regionalni razvoj i
Europski socijalni fond
5.228
Kohezijski fond
2.676
Europski fond za regionalni razvoj
(Europska teritorijalna suradnja)
125
Održivi rast –Očuvanje prirodnih
resursa
Europski poljoprivredni fond za
ruralni razvoj
2.066
Europski pomorski i ribarski fond
170
Ukupno
10.265
EU STRATEŠKI OKVIR 2020
EUROPA 2020
5 „GLAVNIH
CILJEVA“
Nacionalni
program
reformi
Nacionalne
razvojne
strategije
ZAJEDNIČKI STRATEŠKI OKVIR
(Common strategic framework)
EUROPSSKI SOCIJALNI FOND
EUROPSKI FOND ZA
REGIONALNI RAZVOJ I
KOHEZIJSKI FOND
EUROPSKI FOND
ZA RURALNI
RAZVOJ
EUROPSKI FOND
ZA POMORSTVO I
RIBARSTVO
Druge EU
inicijative i
programi
PARTNERSKI SPORAZUM
Operativni
programi
projekti
Operativni
progami
projekti
Operativni
programi
projekti
Operativni
programi
projekti
projekti
Tematski ciljevi
1.
2.
Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija (MinGo)
Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih
tehnologija (MinGo)
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog
sektora te sektora ribarstva i akvakulture (MinPo)
4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije
CO2 u svim sektorima (MZOP)
5.-6. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje
rizicima; zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa (MZOP)
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj
infrastrukturi (MPPI)
8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage (MRMS)
9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva (MRMS)
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje (MRMS)
11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava (MU)
7 TEMATSKIH RADNIH SKUPINA:
6 TEMATSKIH RADNIH SKUPINA - GRUPIRANJE NEKOLIKO TEMATSKIH CILJEVA
1 EP TEMATSKA RADNA SKUPINA
1
2
TRS 1
Ministarstvo
gospodarstva
3
4
5
TRS 2
TRS 3
Ministarstvo
poduzetništva
i obrta
Ministarstvo
zaštite prirode
i okoliša
6
7
8
9
TRS4
TRS 5
Ministarstvo
pomorstva,
prometa i
infrastrukture
Ministarstvo
rada i
mirovinskoga
sustava
Glavna svrha uspostave TRS-eva – integracija
nacionalnih sektorskih područja i 11 tematskih ciljeva
strategije Europa 2020 prilikom određivanja
nacionalnih ciljeva
10
11
TRS 6
Ministarstvo
uprave
T.O.1 Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i
inovacija (MinGo)
Investicijski prioriteti
1.Jačanje istraživačke i inovacijske
infrastrukture i kapaciteta za razvoj I&I
izvrsnosti i promocija centara kompetencije
2. Promocija poslovnih investicija u
istraživanje i inovacije (inovacije u
poduzećima)
3. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja
(istraživanje novih ideja)
Fond
EFRR
EFRR
ESF
Lahti zeleni istraživački projekt (Finska)
• Inovacije i investicije u ekološkim
tehnologijama
• Istraživanja u područjima
recikliranja, energetske efikasnosti,
upravljanja vodenim resursima
• Lokalni Cleantech klaster je postao
jedan od vodećih tehnoloških
centara vezanih uz ekologiju
Lahti zeleni istraživački projekt (Finska)
• Potpora projektima malih
tvrtki
• Otvoreno 170 radnih mjesta i
20 novih tvrtki
• Privućeno je više od 30
milijuna EUR investicija
• ERDF subvencija: 1 500 000
EUR
• Trajanje projekta: 2004.-2007.
T.O.3 . Jačanje konkurentnosti malih i srednjih
poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora
ribarstva i akvakulture (MinPo)
Primjeri aktivnosti:
• potpora ekološkim inovacijama
• uvođenje sustava kvalitete i zaštite okoliša
• promocija novih poslovnih koncepata i proizvodnih
tehnologija (usmjerenih na inovativne tehnologije
održive i ekološke proizvodnje)
• podrška razvoju naprednih proizvodnih tehnologija
(vezanim uz energetsku učinkovitost, klimatske
promjene i oskudnost resursa)
Usavršavanje majstora u energetskoj učinkovitosti i
stvaranje novih radnih mjesta (Syddanmark, Danska)
• Stvara nova radna mjesta
• Pomaže malim
poduzećima u
provođenju energetski
učinkovitih renovacija
• Majstore obrtnike se
uvježbava energetski
učinkovitim tehnikama
•
•
•
•
•
Usavršavanje majstora u energetskoj
učinkovitosti i stvaranje novih radnih mjesta
(Syddanmark, Danska)
Javno-privatno partnerstvo općina i 14
privatnih partnera
Cilj projekta - stvoriti 300 radnih mjesta uz
promicanje energetske učinkovitosti
Trajanje projekta: 2010.-2013.
ERDF subvencija: 768 485 EUR
Ukupna investicija: 1 566 400
T.O. 4 Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj
na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima (MZOIP)
Moguća područja ulaganja:
• Obnovljivi izvori energije - poticanje proizvodnje
• Energetska učinkovitost i poticanje korištenja
obnovljivih izvora energije u zgradarstvu
• Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i
mjera energetske učinkovitosti u
industrijskom/proizvodnom sektoru
• Poboljšanje sustava opskrbe energijom uključujući
„pametne mreže“ i „pametna brojila“
Really Smart House
• Stimulira ekonomski rast i smanjenje
emisije CO2 u regiji East of England
stvarajući „pametne kuće”
• Pomaže SMI poduzećima u zelenoj
gradnji
• Godina potpore: 2012
• ERDF potpora: 505,752 £
Really Smart House
Uključuje primjenu:
• Inovativne izolacije
• Solarnih termalnih
instalacija
• Fotonaponskih panela
• Energetski učinkovite
rasvjete
• Optimizacije napona...
T.O. 5 Promicanje prilagodbe na klimatske promjene,
prevencija i upravljanje rizicima (MZOIP)
Moguća područja ulaganja:
• Poticanje mjera za prilagodbu klimatskim promjenama
• Izgradnja infrastrukture za melioracijsko navodnjavanje
/ sustave melioracijske odvodnje
• Izgradnja/ rekonstrukcija infrastrukture za obranu od
poplava
• Jačanje sustava upravljanja katastrofama
Ecovars+
(Midi-Pyrénées, France)
• Zaštita od erozije primjenom
prirodnih tehnika
• Sadnja raslinja oko područja
gradnje
• Povezivanje stručnjaka lokalnih
tijela i građevinskog sektora
• Doprinos EU: 47 000 EUR
T.O. 6 Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti
resursa (MZOIP)
Moguća područja ulaganja:
• Poboljšanje gospodarenja otpadom
• Poboljšanje upravljanja vodama
• Urbana regeneracija i jačanje urbano-ruralnih
veza
• Poboljšanje mjere za jačanje kapaciteta na
svim razinama kao i povećanja svijesti za
provedbu mjera zaštite okoliša i prirode
Geotermalni projekt
(Kistelek, Mađarska)
• Geotermalni potencijal grada energijom
opskrbljuje 8 javnih objekata
• EU potpora: 1 160 000 EUR
• Trajanje projekta: 2005.-2007.
Energizing buildings the right way
(Niederösterreich, Austrija)
• Upravljanje starim i novim
objektima
• Pokrenuto više od 230
projekata s više od 200
partnera
• Obuka više od 200
poduzetnika
• ERDF potpora: 937 400 EUR
• Trajanje projekta: 2007.-2013.
Trenutni natječaj - MRRFEU
•
•
•
•
Shema bespovratnih sredstava za poslovnu
infrastrukturu (izgradnja/dogradnja javne poslovne
infrastrukture izgradnja/dogradnja javne turističke
infrastrukture)
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave
Vrijednost potpore: 1.000.000 – 10.500.000 €
Eu sufinanciranje: min. 95% do max. 99%
Status: otvoren do 18.02.2014.
Trenutni natječaj MinPo
Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti
malog i srednjeg poduzetništva
•
•
•
•
•
•
Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP)
Konkurentnost turizma.
Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici
Eu sufinanciranje: min. 1% do max. 60%
Iznos potpore: 500.000 – 3.500.000 €
Status: otvoren do 21.02.2014.
Trenutni natječaj MZOS
Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije
• Cilj potpore: aktivnosti industrijskog istraživanja u
suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog
sektora (partnerom)
• Prijavitelji: znanstvene institucije, visoka učilišta
• Iznos potpore: 200.000,00 € - 1.000.000,00 €
• Eu sufinanciranje : do 100% za prijavitelja 80% za
partnera
• Status: otvoren do 10.03.2014.
LIFE + poziv za udruge za zaštitu
okoliša
• Poziv za nevladine organizacije koje se bave
zaštitom okoliša, s fokusom na
– Zaštitu, očuvanje i unapređenje prirodnih
resursa u EU
– Učinkovito korištenje resursa u EU, zelena
i konkurentna ekonomija s manjim
onečišćenjem okoliša
LIFE+ primjer zelene gradnje
• LifeMedGreenRoof
– Trajanje projekta: 1.6.2013. - 31.6.2017.
– Koordinator: Sveučilište Malte
– Ciljevi:
• Gradnja dvaju demonstracijskih zelenih krovova i
studije slučaja
• Prikaz korisnosti zelenih krovova za Proračun:
837,647.00 €
– Subvencija EU-a: 414,072.00 €
OBZOR (HORIZON) 2020
Tematski okviri vezani uz energiju:
• Smanjenje potrošnje energije kroz pametno i
održivo korištenje
• Povoljna opskrba energijom niske razine
ugljika
• Alternativna goriva i pokretni izvori energije
OBZOR (HORIZON) 2020
• Energetska učinkovitost
– Povećanje razine, kvalitete i efikasnosti obnove
zgrada
– Razvoj tehnologija za grijanje i hlađenje i snaženje
njihovog tržišta
– Industrija i proizvodi
– Financiranje za održivu energiju
OBZOR (HORIZON) 2020
• Energetska inovativnost malih i srednjih
poduzeća
1. Faza studija izvedivosti
2. Inovacijski projekt
3. Komercijalizacija
Pilot će krenuti 2015., s najviše 5 partnera i
3.000.000 eura po projektu
OBZOR (HORIZON) 2020
TRENUTNI NATJEČAJI
• Sigurna čista i učinkovita energija
– Potpora u razvoju projekta za investicijske sheme
inovativne i održive energije
• Razvoj i inovacije energetske učinkovitosti
– Nova ICT bazirana rješenja za energetsku
učinkovitost
– Tehnologije za grijanje i hlađenje
– Optimizacija energije u blokovima zgrada
OBZOR (HORIZON) 2020
TRENUTNI NATJEČAJI
• Energetski učinkovite zgrade
– Inovativni alati za dizajn renoviranja zgrada na
razini okruga
– Integrirana rješenja toplinskog skladištenja
energije za graditeljstvo
– Integralni pristup opremanje stambenih zgrada
– Novi alati i metodologije za smanjenje jaza između
predviđenih i stvarnih energetskih razina zgrada i
blokova zgrada
Hvala na interesu!
Javite nam se za dodatna pitanja ili savjet
Mirna Karzen
Direktorica
Mob: 095 911 7382
[email protected]
www.aceadriatic.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 031 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content