close

Enter

Log in using OpenID

about quad antennas

embedDownload
΢ε απηή ηελ ελόηεηα ζα βξείηε:
΢ει. 1 Cubical Quad Antenna
΢ει. 14 HB9CV Antenna - SWISS QUAD
΢ει. 16 VK2ABQ Antenna PSEUDO – QUAD
Γξάθεη ν Ληίλνο Λνκηθόο-SV1GK
ΠΡΟΙΟΓΟ΢
Η θεξαία cubical quad είλαη κηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο θαη απνδνηηθόηεξεο θεξαίεο πνπ θπθινθνξνύλ ζην
θόζκν ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ εδώ θαη αξθεηά ρξόληα , απηόο άιισζηε είλαη θαη ν βαζηθόηεξνο ιόγνο γηα
ηνλ νπνίνλ νη θάηνρνη απηώλ ησλ θεξαηώλ ζπάληα ηηο αιιάδνπλ κε θάπνηνλ άιινλ ηύπν .
Ο δεκηνπξγόο ηεο θεξαίαο απηήο είλαη ν Clarence C.
Moore – W9LZX (Δηθόλα 1), ν νπνίνο ηελ αλαθάιπςε ην
θαινθαίξη ηνπ 1942.
Ο Clarence C. Moore γελλήζεθε ην 1904, θνίηεζε ζην
Marion College θαη ζπνύδαζε Κιηληθή Ψπρνινγία ζην
Παλεπηζηήκην Notre Dame ηεο Indiana.
Ήηαλ έλα βαζύηαηα ζξεζθεπόκελν άηνκν , γη απηό
θαη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ από ην Παλεπηζηήκην εξγάζηεθε
ζαλ ηεξέαο ζηελ εθθιεζία ησλ Μελλνληηώλ , Christ’s Brethren
Hill Church (Οη Μελλνλίηεο είλαη πξνηεζηάληεο κεηαξξπζκηζηέο
πνπ πήξαλ ην όλνκα απηό από ηνλ εκπλεπζηή θαη ζξεζθεπηηθό
εγέηε Menno Simons).
Παξάιιεια όκσο , ν Clarence C. Moore είρε θαη
ηδηαίηεξε θιίζε ζηα ειεθηξνληθά, πξάγκα πνπ ηνλ νδήγεζε γξήγνξα ζην λα απνθηήζεη ξαδηνεξαζηηερληθή
άδεηα κε ην ραξαθηεξηζηηθό W9LZX.
Δίρε κάιηζηα ηέηνηα έθεζε θαη ηθαλόηεηα ζηηο ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο , ώζηε πξνθεηκέλνπ λα
θαηαπνιεκήζεη ηηο απμνκεηώζεηο ζηελ ηάζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζην shack ηνπ ,
θαηαζθεύαζε έλαλ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεσο δηθήο ηνπ επηλνήζεσο , ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ βαζηδόηαλ
θπξίσο ζε έλα εηδηθό πελίν πνπ είρε ν ίδηνο θαηαζθεπάζεη .
Αο δνύκε όκσο από ηελ αξρή θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα όια ηα γεγνλόηα πνπ κεζνιάβεζαλ θαη
ηνλ νδήγεζαλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο θεξαίαο cubical quad .
Ζ
Η΢ΣΟΡΗΑ
Τν 1927 ν Clarence Jones θαη ε ζύδπγόο ηνπ
(Δηθόλα 2) , βαζύηαηα ζξεζθεπόκελνη άλζξσπνη , Μελλνλίηεο
ζξήζθεπκα , εληππσζηαζκέλνη από ηελ αλαθάιπςε ηνπ
πνπ ηόηε είρε αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη ζε όιν θαη πεξηζζόηεξα
ζθέθηεθαλ όηη κε ηελ βνήζεηα ελόο ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ ζα
κεηαδώζνπλ ηνλ ιόγν ηνπ Θενύ ζε πνιύ κεγάιεο απνζηάζεηο
πεξηνρέο ηεο γεο όπνπ αθόκε δελ είρε εμαπισζεί ν
θάηη πνπ ζα βνεζνύζε επίζεο θαη ηηο Χξηζηηαληθέο ηεξαπνζηνιέο
Katherine
θαη απηνί ζην
ξαδηνθώλνπ
,
ζπίηηα
,
κπνξνύζαλ λα
θαη θπξίσο ζε
Χξηζηηαληζκόο ,
ζην έξγν ηνπο .
Σαλ πξώηε πεξηνρή ινηπόλ ζθέθηεθαλ ηελ Νόηην Ακεξηθή . Έηζη ην 1928 άξρηζαλ λα
ηαμηδεύνπλ ζηελ Βελεδνπέια , ζηελ Κνινκβία , ζηνλ Παλακά θαη ζηελ Κνύβα πξνζπαζώληαο λα βξνπλ κηα
θαηάιιειε ηνπνζεζία γηα λα εγθαηαζηήζνπλ ηνλ ξαδηνθσληθό ηνπο ζηαζκό . Τν θύξην όκσο πξόβιεκα πνπ
αληηκεηώπηδαλ ζε όια ηα κέξε πνπ πήγαλ ήηαλ όηη νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξώλ απηώλ δελ ηνπο ρνξεγνύζαλ
άδεηα ιεηηνπξγίαο ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ .
Έηζη ινηπόλ ην δεύγνο Clarence θαη Katherine Jones επέζηξεςαλ άπξαγνη ζηηο Η.Π.Α.
Γύν ρξόληα αξγόηεξα ζπλαληνύλ ζην Chicago κεξηθά κέιε κηαο ηεξαπνζηνιήο Μελλνληηώλ πνπ
είρε ηελ έδξα ηεο ζην Ecuador θαη ηνπο αλαθέξνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο
ηεξαπνζηνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ .
Τα κέιε ηεο ηεξαπνζηνιήο ελζνπζηάζηεθαλ κε ηελ ηδέα απηή θαη ππνζρέζεθαλ όηη ζα
βνεζνύζαλ κε όζα κέζα δηέζεηαλ ώζηε λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα .
Έηζη ινηπόλ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1930 δύν κέιε ηεο ηεξαπνζηνιήο , νη Reumen Karson θαη
Stuart Clark θαηαθέξλνπλ κε ηελ βνήζεηα ελόο δηθεγόξνπ από ην Ecuador , νλόκαηη Luis Calisto , λα
ζπκθσλήζνπλ κε ηελ θπβέξλεζε θαη λα απνθηήζνπλ ηελ πνιππόζεηε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πξώην
ηεξαπνζηνιηθό ξαδηνθσληθό ζηαζκό ζηνλ θόζκν κε έδξα ην Quito ζην Ecuador .
Ακέζσο άξρηζαλ λα ςάρλνπλ γηα ην κέξνο όπνπ ζα
εγθαζηζηνύζαλ
ηα
κεραλήκαηα
θαη
ηα
studios
ηνπ
ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ .
Τν θαηαιιειόηεξν όκσο θηίξην πνπ θαηάθεξαλ λα
βξνπλ ήηαλ έλα παιαηό νίθεκα πνπ πνιιέο θνξέο
ρξεζηκνπνηείην θαη ζαλ ζηάβινο (Δηθόλα 3), ππήξρε όκσο πνιύ
κεξάθη θαη όξεμε γηα δνπιεηά θαη έηζη ζε ζύληνκν ρξνληθό
δηάζηεκα θαηάθεξαλ λα ηνλ νινθιεξώζνπλ θαη ζηηο 4 ην
απόγεπκα ηεο 25εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1931 θάλνπλ ηελ πξώηε
ηνπο εθπνκπή . Από απηή ηελ εθπνκπή είλαη θαη ε αλακλεζηηθή
θσηνγξαθία ηεο (Δηθόλαο 4) .
Σηνλ
ζηαζκό απηόλ έδσζαλ ην όλνκα HCJB (Heralding Christ Jesus
Blessings – The Voice of the Andes) θαη παξόιν πνπ είρε ζρεηηθά
ρακειή ηζρύ , γύξσ ζηα 250 Watts , εληνύηνηο αθνπγόηαλ πνιύ
θαιά .
Δδώ αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζε όιε ηελ πεξηνρή
πνπ θάιππηε ν πνκπόο ηνπ HCJB , ππήξραλ εθείλε ηελ πεξίνδν
κόλν 13 ξαδηνθσληθνί δέθηεο .
Παξόια απηά όζν πεξλνύζαλ ηα ρξόληα ην αθξναηήξην
ηνπ HCJB απμαλόηαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν θαη ήηαλ πιένλ
επηηαθηηθή ε αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο πνκπόο κεγαιύηεξεο
ηζρύνο , ώζηε νη εθπνκπέο λα θαιύπηνπλ κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο .
Βξηζθόκαζηε πιένλ ζηα 1938 θαη εθείλε ηελ πεξίνδν ζην Michigan ησλ Η.Π.Α. ν Clarence
Moore (Δηθόλα 1) , επηζθέπηεηαη έλαλ καθξηλό ηνπ εμάδειθν , πνπ ήηαλ θαη απηόο ηεξέαο , νλόκαηη John
Meredith .
Σηελ ζπδήηεζε πνπ είραλ , ν John Meredith αλαθέξεη ζηνλ Clarence Moore όηη ε
ηεξαπνζηνιηθή νξγάλσζε HCJB ηνπ είρε αλαζέζεη λα βξεί έλαλ πνκπό , ζρεηηθά κεγάιεο ηζρύνο , γηα λα
αληηθαηαζηαζεί ν ήδε ππάξρνλ πνκπόο ησλ 250 Watts πνπ ιεηηνπξγνύζε ζην Quito , ν ίδηνο κάιηζηα είρε
βξεί έλαλ κεηαρεηξηζκέλν , ηζρύνο 5000 Watts , ηνλ νπνίνλ πσινύζαλ 10000 $ .
Παξαθάιεζε ινηπόλ ηνλ Clarence Moore , πνπ είρε γλώζεηο ειεθηξνληθώλ , λα δεί ηνλ πνκπό
θαη λα ηνπ πεί ηελ γλώκε ηνπ , αλ άμηδε λα ηνλ αγνξάζεη .
Πξάγκαηη , πήγαλε θαη νη δύν γηα λα ηνλ εμεηάζνπλ από θνληά , αιιά όηαλ ηνλ είδε ν Clarence
Moore είπε επί ιέμεη “A heap of junk” . δειαδή έλα κάηζν ράιηα .
Τόηε πήξε ηελ κεγάιε απόθαζε θαη είπε ζηνλ John Meredith «Θα ζαο θηηάμσ εγώ έλαλ πνκπό
10000 Watts , ηνλ νπνίν ζα πξνζθέξσ καδί κε ηελ θεξαία ηνπ ζην HCJB θαη ζα έξζσ εγώ ν ίδηνο ζην Quito
λα ηνλ εγθαηαζηήζσ ».
Πξάγκαηη ινηπόλ από ηελ επόκελε θηόιαο εκέξα άξρηζε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ
λένπ απηνύ πνκπνύ .
Ο γλσζηόο ηόηε θαηαζθεπαζηήο ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ Robert Gilmore
LeTourneau ηνπ δηέζεζε έλαλ ρώξν από ην εξγνζηάζηό ηνπ ζηελ Peoria , ώζηε εθεί λα εξγάδεηαη
αλελόριεηνο ρξεζηκνπνηώληαο νπνηαδήπνηε εξγαιεία ή
κεραλήκαηα ρξεηαδόηαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πνκπνύ
ησλ 10000 Watts θαη ηεο θεξαίαο πνπ ζα ηνλ ζπλόδεπε θαη
ε νπνία ζα ήηαλ κηα θεξαία Yagi-Uda ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ,
ππνινγηζκέλε λα ιεηηνπξγεί ζηελ κπάληα ησλ 25 κέηξσλ .
Πξάγκαηη ινηπόλ , ην 1939 ν Clarence Moore
καδί κε ηελ ζύδπγό ηνπ Ruby , αθνύ ηειείσζε ηελ
θαηαζθεπή ηνπ πνκπνύ θαη ηεο θεξαίαο ηνπ , κεηαθνκίδεη
ζην Quito ηνπ Ecuador γηα λα ηνπνζεηήζεη θαη λα
ιεηηνπξγήζεη ηνλ λέν πνκπό ησλ 10000 Watts .
Ο
πνκπόο
ζηήζεθε
γξήγνξα
θαη
ηα
Χξηζηνύγελλα ηνπ 1939 άξρηζε λα εθπέκπεη από ην Quito ,
ελώ ζπγρξόλσο άξρηζε λα ζηέιλεη θάξηεο QSL ζηνπο
αθξναηέο ηνπ (Δηθόλα 5) .
Ο ελζνπζηαζκόο γηα ηελ πξώηε απηή επηηπρεκέλε εθπνκπή ήηαλ πνιύ κεγάινο , γηαηί κε ηελ λέα
ηζρύ ν πνκπόο θάιππηε έλα πνιύ κεγάιν κέξνο ηεο Ακεξηθαληθήο Ηπείξνπ .
Γπζηπρώο όκσο ν ελζνπζηαζκόο απηόο δελ
θξάηεζε πνιύ . Η θεξαία είρε ηνπνζεηεζεί βόξεηα ηνπ Quito ,
ζε κηα πεξηνρή ησλ Άλδεσλ πνπ βξηζθόηαλ ζε έλα πςόκεηξν
πεξίπνπ 3000 κέηξσλ (Δηθόλα 6) , όπνπ ε αξαηή αηκόζθαηξα
ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πςειή πγξαζία αιιά θαη ηελ κεγάιε
ηζρύ ηνπ πνκπνύ , είρε ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη
πάλσ ζηελ θεξαία ηεξάζηηεο ειεθηξηθέο εθθελώζεηο , θπξίσο
ζηα άθξα ηνπ δηπόινπ θαη ησλ θαηεπζπληήξσλ ,
ζπλνδεπόκελεο από έλαλ δπλαηό ήρν .
Ήηαλ δε ηόζν έληνλεο απηέο νη ειεθηξηθέο
εθθελώζεηο , ώζηε εθεί πνπ δεκηνπξγνύλην έιεησλαλ ηα
ζεκεία ησλ ζσιήλσλ αινπκηλίνπ ηεο beam θαη ήηαλ ηόζν
δπλαηέο απηέο νη ιάκςεηο πνπ κπνξνύζε θαλείο λα ηηο δεί
από πάξα πνιύ κεγάιε απόζηαζε .
Έπξεπε ινηπόλ γξήγνξα λα βξεζεί κηα ιύζε πνπ λα εμάιεηθε ην πξόβιεκα απηό .
Ο Clarence Moore ζθέθηεθε λα ηνπνζεηήζεη ζηα άθξα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θεξαίαο ράιθηλεο ζθαίξεο
δηακέηξνπ 15 cm , ώζηε λα κεηώζεη ην γλσζηό από ηελ Φπζηθή «θαηλόκελν ησλ αθίδσλ» .
Πξνο ζηηγκήλ θαίλεηαη όηη έιπζε ην πξόβιεκα , αιιά δπζηπρώο όπνηε ε αηκόζθαηξα είρε
πςειή πγξαζία είρε ζαλ απνηέιεζκα λα μαλαεκθαλίδνληαη νη εθιάκςεηο , ελώ παξάιιεια νη κεηαιιηθέο
ζθαίξεο απνζπληόληδαλ ηελ θεξαία .
Ο Clarence Moore θαηάιαβε πιένλ όηη ε θεξαία απηή δελ έθαλε γηα
ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη έπξεπε λα βξεζεί έλαο άιινο ηύπνο
θεξαίαο πνπ λα κελ είρε όκσο άθξα , ώζηε λα εμαιεηθζεί ηειείσο ην
θαηλόκελν ησλ εθιάκςεσλ . Παξάιιεια όκσο ζα έπξεπε λα επηιεγεί
κηα ηέηνηα θεξαία πνπ λα έρεη θαη κεγάιε απνιαβή , ώζηε λα έρεη
ηζρπξό ζήκα θαη λα ππεξηζρύεη ησλ άιισλ ζηαζκώλ πνπ εμέπεκπαλ
ζε γεηηνληθέο ζπρλόηεηεο θαη απηό γηαηί ην κέιινλ ηνπ ζηαζκνύ HCJB
ζα ήηαλ πιένλ αβέβαην ρσξίο ηελ ρξήζε κηαο απνδνηηθήο θεξαίαο .
Γηα ηελ θαηάζηαζε απηή πνπ είρε δεκηνπξγεζεί , ν
Clarence Moore έλνησζε έληνλν ην βάξνο ηεο επζύλεο λα πέθηεη
επάλσ ηνπ θαη έηζη άξρηζε λα κειεηά όια ηα βηβιία γηα θεξαίεο πνπ
είρε θέξεη καδί ηνπ πξνθεηκέλνπ λα βξεί κηα ιύζε ζην πξόβιεκα πνπ
είρε δεκηνπξγεζεί .
Όζν κειεηνύζε ηόζν δηαπίζησλε όηη κηα θεξαία ηύπνπ loop ζα ήηαλ ε ζσζηή ιύζε γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη απηό γηαηί ήηαλ ν κόλνο ηύπνο θεξαίαο πνπ δελ είρε άθξα .
Έηζη ζηγά-ζηγά έθηαζε λα ζρεδηάζεη ηελ γλσζηή ζε εκάο θεξαία cubical quad .
Καηαζθεύαζε ινηπόλ κηα θεξαία πνπ απνηειείην από δύν ινύπεο , ε κηα ιεηηνπξγνύζε ζαλ
δίπνιν θαη ε άιιε ζαλ αλαθιαζηήξαο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ ζέζε ηεο beam .
Από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάλεθε ε ππεξνρή ηεο .
Η θεξαία πήγαηλε πεξίθεκα θαη ην θαηλόκελν ησλ εθιάκςεσλ ζηακάηεζε ηειείσο . Έθηηαμε κάιηζηα θαη κηα
δεύηεξε θεξαία cubical quad , γηα ηελ ξαδηνεξαζηηερληθή κπάληα ησλ 20 κέηξσλ , ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηνύζε ζηνλ πνκπό πνπ είρε καδί ηνπ θαη
εμέπεκπε από ην ζπίηη ηνπ ζην Quito κε ην
ραξαθηεξηζηηθό HC1JB .
Ο Clarence Moore , αθνύ έκεηλε γηα ιίγα
ρξόληα αθόκε ζην Quito ηνπ Ecuador , ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1940 επέζηξεςε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ
ζηηο Η.Π.Α. θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ πόιε Elkhart ζηελ
Indiana . Δθεί ην 1947 ηδξύεη ηελ εηαηξεία International
Radio and Electronics Corporation , νπνία αζρνιείηαη κε
ηελ
θαηαζθεπή
πςειήο
πνηόηεηαο
ειεθηξνληθώλ
ζπζθεπώλ , καγλεηνθώλσλ , εληζρπηώλ θιπ.
Σηελ (Δηθόλα 7) θαίλεηαη ζηελ εηαηξεία ηνπ
καδί κε ηνλ γηό ηνπ Clyde .
Η εηαηξεία ηνπ είλαη ε πξώηε εηαηξεία ζηνλ
θόζκν πνπ ην 1949 ελζσκάησζε εληζρπηή 15 watts ζε
καγλεηόθσλν θαη έιαβε γη απηό εηδηθό δίπισκα
επξεζηηερλίαο .
Σηηο 8 Μαΐνπ ηνπ 1947 έθαλε αίηεζε γηα λα
θαηνρπξώζεη ηελ θεξαία cubical quad θαη ζηηο 9
Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1951 έιαβε δίπισκα επξεζηηερλίαο κε
αξηζκό U.S. Patent 2537191 (Δηθόλα 8) .
Τν 1975 ε εηαηξεία ηνπ αιιάδεη όλνκα θαη γίλεηαη
Crown International .
Ο Clarence Moore ζην εξγνζηάζηό ηεο Crown
ζην Elkhart ηδξύεη έλαλ ξαδηνεξαζηηερληθό ζηαζκό θαη
ηνπνζεηεί θαη έλαλ επαλαιήπηε γηα ηα 2 κέηξα , ώζηε όζνη εξγαδόκελνη ηεο εηαηξείαο ηνπ ελδηαθέξνληαλ
γηα ηνλ ξαδηνεξαζηηερληζκό λα κπνξνύλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ ειεύζεξα .
ΔΠΗΙΟΓΟ΢
Ο Clarence C. Moore – W9LZX, άθεζε κηα κεγάιε παξαθαηαζήθε ζε όινπο ηνπο
ξαδηνεξαζηηέρλεο, όρη κόλν κε ηελ αλαθάιπςε ηεο θεξαίαο cubical quad θαη πιήζνπο άιισλ
επξεζηηερληώλ, αιιά θαη κε ην ήζνο ηνπ. Η εηαηξεία Crown International πνπ ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα
απνηειεί θπηώξην λέσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηα ειεθηξνληθά .
Πέζαλε ζηηο 24 Ιαλνπαξίνπ 1979 θαη πξνο ηηκήλ ηνπ ν ξαδηνεξαζηηερληθόο ζηαζκόο πνπ
ιεηηνπξγεί ζηελ εηαηξεία ηνπ ζην Elkhart , ζαλ club station θπζηθά , πήξε ην ραξαθηεξηζηηθό W9LZX .
(Β’ Κέξνο)
Ζ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Σηα πξνεγνύκελα θαη ζηελ εηθόλα 8 , παξνπζηάζακε ην έγγξαθν όπνπ θαίλνληαλ ηα δηάθνξα
ζρέδηα θαη νη παξαιιαγέο ηεο θεξαίαο cubical quad , πνπ θαηέζεζε ν Clarence C. Moore – W9LZX,
πξνθεηκέλνπ λα πάξεη δίπισκα επξεζηηερλίαο.
Αλ κειεηήζεη θάπνηνο κε πξνζνρή ην έγγξαθν απηό , ζα δηαπηζηώζεη , ίζσο θαη κε έθπιεμε ,
όηη ε θεξαία απηή (Δηθόλα 1) , δελ κνηάδεη θαζόινπ κε ηελ εηθόλα ηεο θεξαίαο cubical quad πνπ
ζπλαληνύκε ζηηο κέξεο καο .
Τη ζπκβαίλεη ινηπόλ , πξόθεηηαη κήπσο γηα θάπνηα άιιε
θεξαία πνπ κνηάδεη κε ηελ cubical quad ή ζπκβαίλεη
θάηη άιιν ;
Αο δνύκε όκσο ιίγν ηα πξάγκαηα από ηελ
αξρή .
Όπσο γλσξίδνπκε , ην απιό δίπνιν κήθνπο
ι/2 (Δηθόλα 2 Α), έρεη ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηνπ κηα
ζύλζεηε αληίζηαζε πεξίπνπ 72 Ωκ (Δθ’ όζνλ θπζηθά
βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ύςνο πάλσ από ηέιεηα
αγώγηκν έδαθνο ) .
Αλ ηώξα παξαιιειίζνπκε κε απηό έλα
άιιν ζύξκα κήθνπο επίζεο ι/2 , θαη ελώζνπκε ηα δύν
άθξα ηνπο (Δηθόλα 2 Β) , ηόηε θηηάρλνπκε κηα θεξαία
κήθνπο ι/2 πνπ ιέγεηαη αλαδηπινύκελν δίπνιν (5-9
report , ηεύρνο 61) .
Απηή όκσο ε λέα θεξαία πνπ ζρεκαηίζακε
ζα έρεη ηώξα κηα άιιε ζύλζεηε αληίζηαζε πνπ ζα είλαη : 2²
▪72 Ωκ = 288 Ωκ .
Αλ ζην πξνεγνύκελν
αλαδηπινύκελν δίπνιν
πξνζζέζνπκε παξάιιεια θαη έλαλ ηξίην αγσγό κήθνπο ι/2
θαη ελώζνπκε ηα άθξα ηνπο (Δηθόλα 2 Γ) , ηόηε ε λέα θεξαία
πνπ ζα πξνθύςεη ζα παξνπζηάδεη ζύλζεηε αληίζηαζε : 3²▪72
Ωκ = 648 Ωκ .
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη : Γηα θάζε αγωγό κήθνπο ι/2 πνπ
ζα παξαιιειίζνπκε κε έλα δίπνιν ι/2 , πξνθύπηεη κηα
θεξαία παξάιιειωλ αγωγώλ κήθνπο ι/2 , ηεο νπνίαο
ε ζύλζεηε αληίζηαζε πνπ ζα παξνπζηάδεη ζην ζεκείν
ηξνθνδνζίαο ηεο ζα είλαη : Λ²▪72 Ωκ (Όπνπ Λ είλαη ην
πιήζνο ηωλ παξάιιειωλ αγωγώλ) .
Τελ κέζνδν απηή ηελ
ρξεζηκνπνηνύκε θπξίσο γηα λα
απμήζνπκε
ηελ
αληίζηαζε
αθηηλνβνιίαο ελόο δηπόινπ θαη
ζπγρξόλσο γηα λα πεηύρνπκε έλα κεγαιύηεξν εύξνο ιεηηνπξγίαο ηεο θεξαίαο
καο . Βέβαηα ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην Q ηεο θεξαίαο κεηώλεηαη αηζζεηά .
Σε έλα αλαδηπινύκελν δίπνιν ινηπόλ , κήθνπο ι/2 , ην ζπλνιηθό
κήθνο ησλ αγσγώλ ηνπ ζα είλαη ι , θαη ζπγρξόλσο ε ζύλζεηε αληίζηαζή ηνπ ζα
είλαη , όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο , γύξσ ζηα 288 Ωκ .
Αλ ηώξα πάξνπκε έλα ηέηνην αλαδηπινύκελν δίπνιν θαη ηνπ
αιιάμνπκε ην ζρήκα , ρσξίο όκσο λα πεηξάμνπκε ην ζπλνιηθό ηνπ κήθνο , θαη
από εθεί πνπ απνηειείην από δύν παξάιιεινπο αγσγνύο ηνπ δώζνπκε έλα
ζρήκα ηεηξαγώλνπ πιεπξάο ι/4 (Δηθόλα 3) , ηόηε ε θεξαία καο ζα πάξεη ηελ
κνξθή κηαο ηεηξάγσλεο ινύπαο πιεπξάο ι/4 ε νπνία όκσο ηώξα ζα
έρεη ζύλζεηε αληίζηαζε γύξσ ζηα 120 κε 150 Ωκ πεξίπνπ .
Αο επηζηξέςνπκε όκσο πάιη ζηελ θεξαία ηνπ Clarence C.
Moore.
Όηαλ κειεηάκε κηα θεξαία δελ ζα πξέπεη λα ηελ
βιέπνπκε κόλν κέζα από ηελ καζεκαηηθή ηεο αλάιπζε αιιά θαη ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ επνρή ζηελ νπνία κειεηήζεθε ε θεξαία απηή ,
θαη ε επνρή όπνπ κειεηήζεθε ε θεξαία cubical quad (γύξσ ζηα
1940) , ήηαλ κηα επνρή όπνπ ζπλεζηδόηαλ γηα γξακκή κεηαθνξάο
λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη παξάιιεινη αγσγνί (5-9 report , ηεύρνο 54)
.
Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ ν Clarence Moore λα πεηύρεη κηα
θαιή πξνζαξκνγή κε ηελ γξακκή κεηαθνξάο ηνπ , δελ ρξεζηκνπνίεζε κηα κνλή ινύπα ε νπνία ζα είρε
αληίζηαζε γύξσ ζηα 120 κε 150 Ωκ , αιιά κηα ινύπα πνπ απνηειείην από δύν ζπείξεο θαη ε νπνία
ζύκθσλα θαη κε απηά πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο ζα είρε κηα αληίζηαζε : 2²▪150 = 600 Ωκ .
Μηα ηέηνηα ζπλδεζκνινγία νλνκάδεηαη ζηηο κέξεο καο folded
quad ή folded loop θαη έρνπλ αλαθεξζεί αξθεηέο θαηαζθεπέο
κε απηήλ , όπσο π.ρ. ηνπ Herbert A. Rideout – WA6IPD
(Δηθόλα 4), πνπ δεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό 73.
Αλ ηώξα ζε απηήλ ηελ θεξαία πξνζζέζνπκε άιιε
κηα ηέηνηα δηπιή ινύπα , πνπ λα παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ
αλαθιαζηήξα θαη ηνπνζεηεζεί ζε απόζηαζε ι/4 από ηελ
πξώηε , ηόηε ε ζύλζεηε αληίζηαζε πέθηεη από ηα 600 Ωκ ζηα
300 Ωκ πνπ ζεκαίλεη όηη ηώξα κπνξεί εύθνια λα
ηξνθνδνηεζεί κε κηα γξακκή κεηαθνξάο παξάιιεισλ
αγσγώλ .
Από απηήλ ηελ ζπλδεζκνινγία είλαη θαη ε (Δηθόλα
5) , πνπ πξνέξρεηαη από ην έγγξαθν ηεο άδεηαο επξεζηηερλίαο
ηνπ Clarence C. Moore. Τν βέινο δείρλεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο
κέγηζηεο αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο .
Σηηο κέξεο καο βέβαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζρεδόλ
απνθιεηζηηθά γξακκή κεηαθνξάο 50 Ωκ , κηα
κνλή ινύπα , πνπ έρεη αληίζηαζε γύξσ ζηα 120
κε 150 Ωκ , είλαη ππεξαξθεηή γηα λα παίμεη ηνλ
ξόιν ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ κηαο θεξαίαο cubical
quad .
Γηα λα θαηαιάβνπκε όκσο ηελ
ιεηηνπξγία κηαο θεξαίαο cubical quad θαιόλ είλαη
λα κειεηήζνπκε πξώηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
νδεγνύ ηεο ζηνηρείνπ , δειαδή απηήο ηεο
ηεηξάγσλεο ινύπαο πιεπξάο ι/4 .
Καη’ αξρήλ απηή ε ινύπα κπνξεί λα
ηξνθνδνηεζεί κε δύν ηξόπνπο , είηε ζπλδένληάο
ηελ ππό κνξθή ηεηξαγώλνπ νπόηε ηξνθνδνηείηαη
ζην κέζνλ ηεο θάησ πιεπξάο ηεο (Δηθόλα 6 Α) ,
είηε ζπλδένληάο ηελ ππό κνξθή ξόκβνπ νπόηε
ηξνθνδνηείηαη από ηελ θάησ γσλία ηνπ (Δηθόλα 6
Β) .
Τόζν ε κηα ζπλδεζκνινγία όζν θαη ε
άιιε δεκηνπξγνύλ κηα θεξαία νξηδόληηαο πόισζεο
ε νπνία έρεη κηα απνιαβή 1,4 dB πεξίπνπ
πεξηζζόηεξα από έλα απιό δίπνιν ι/2 ή 3,5 dBi
πεξίπνπ .
Τν δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο θαη ζηηο δύν
πεξηπηώζεηο κνηάδεη κε απηό ηνπ απινύ δηπόινπ
ι/2 , κόλν πνπ έρεη ζηελόηεξνπο ινβνύο (Δηθόλεο
7 Α θαη 7 Β) .
Έλα ζεκείν ην νπνίν γηα αξθεηά ρξόληα απεηέιεζε ηελ δηακάρε κεηαμύ ησλ θαηαζθεπαζηώλ
θεξαηώλ ηύπνπ cubical quad , ήηαλ όηη αξθεηνί πίζηεπαλ όηη ε ινύπα πνπ είρε κνξθή ξόκβνπ έρεη
κεγαιύηεξε απνιαβή θαηά 0,5 dB από απηήλ ηνπ ηεηξαγώλνπ .
Τειεπηαίεο αθξηβείο κεηξήζεηο όκσο έδεημαλ όηη ηόζν ν έλαο ηύπνο όζν θαη ν άιινο δελ
δηαθέξνπλ ζηελ απνιαβή ηνπο .
Τειηθά όκσο πνηόο ηύπνο από ηνπο δύν έρεη πεξηζζόηεξα πιενλεθηήκαηα ;
Καη’ αξρήλ ν ηύπνο ηνπ ξόκβνπ ππεξηεξεί ζηελ πεξίπησζε όπνπ ε θεξαία ζα ηνπνζεηεζεί ζε
πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη παγεηόο θαη ζπρλή ρηνλόπησζε , θαη απηό γηαηί νη ινμέο πιεπξέο ηεο θεξαίαο δελ
ζπγθξαηνύλ εύθνια ηνλ πάγν όπσο ζα
ζπλέβαηλε ζηνλ ηύπν ηνπ ηεηξαγώλνπ ,
ηα θαιώδηα ηνπ νπνίνπ επεηδή είλαη
νξηδόληηα ζα βαξύλνπλ πεξηζζόηεξν θαη
ζα ιπγίδνπλ .
Έλα κηθξό κεηνλέθηεκα πνπ
ίζσο λα παξνπζηάδεη κηα cubical quad
πνπ έρεη ζπλδεζκνινγία ξόκβνπ είλαη όηη
πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε ςειόηεξν
ζεκείν ηνπ ηζηνύ , έηζη ώζηε όηαλ
πεξηζηξέθεηαη λα κε βξίζθεη ε θάησ
γσλία ηεο ζηηο αληεξίδεο πνπ ζηεξεώλνπλ ηνλ ηζηό .
Αλ βέβαηα θάπνηνο ζέιεη λα ζπλδέζεη ηελ θεξαία απηή
ώζηε λα ιεηηνπξγεί κε θάζεηε πόισζε , ζα πξέπεη ε ζπλδεζκνινγία
λα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ (Δηθόλα 8 Α θαη 8 Β) .
Όπσο θαη ζηελ θεξαία Yagi-Uda έηζη θαη ζηελ θεξαία cubical
quad κπνξνύκε λα απμήζνπκε ηελ απνιαβή ηεο θαη ηνλ ιόγν F/B ,
αξθεί λα πξνζζέζνπκε έλα ή πεξηζζόηεξα παξαζηηηθά ζηνηρεία πνπ ζα
παίδνπλ ηνλ ξόιν ηνπ αλαθιαζηήξα ή ηνπ θαηεπζπληήξα , θαη ηα νπνία
θπζηθά ζα έρνπλ θαη απηά ζρήκα ηεηξάγσλεο ινύπαο .
Η πην ζπλεζηζκέλε κνξθή θεξαίαο cubical quad πνπ
θπθινθνξεί είλαη απηή ε νπνία απνηειείηαη από δύν ζηνηρεία , δειαδή
από έλαλ αλαθιαζηήξα θαη από ην νδεγό ζηνηρείν (Δηθόλα 9) .
Ο αλαθιαζηήξαο , επεηδή ζπληνλίδεη ζε κηα ρακειόηεξε
ζπρλόηεηα από ην νδεγό ζηνηρείν έρεη έλα ζπλνιηθό κήθνο πνπ είλαη
θαηά 3% πεξίπνπ κεγαιύηεξν από ην κήθνο ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ .
Έηζη ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ αλαθιαζηήξα (θαη νη ηέζζεξεηο πιεπξέο καδί) , ζα
δίλεηαη από ηνλ ηύπν : 314,2/f , όπνπ f είλαη ε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θεξαίαο ζε MHz , ελώ
ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ ζα δίλεηαη από ηνλ ηύπν : 306,5/f .
Μηα θεξαία απηνύ ηνπ ηύπνπ ζα παξνπζηάδεη ζεσξεηηθά κηα ζπλνιηθή απνιαβή γύξσ ζηα 7,3
dBd , δειαδή 1,4 dBd πνπ απνδίδεη ην νδεγό ζηνηρείν θαη άιια 5,9 dBd πνπ ηνπ πξνζζέηεη ην παξαζηηηθό
ζηνηρείν .
(Γ’ Κέξνο)
CUBICAL QUAD ΓΤΟ ΢ΣΟΗΥΔΗΩΛ
Η θεξαία απηή , όπσο αλαθεξζήθακε θαη ζηα πξνεγνύκελα ,
απνηειείηαη από δύν ζηνηρεία εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη ην νδεγό ζηνηρείν .
Δκείο ζα εμεηάζνπκε κηα ηέηνηα θεξαία ε νπνία απνηειείηαη από ην
νδεγό ζηνηρείν θαη έλαλ αλαθιαζηήξα (Σρήκα 1) .
Ζ ΑΠΟΙΑΒΖ
Έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη δξαζηηθά ηελ απνιαβή ηεο θεξαίαο
είλαη θαη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζηνηρείσλ ηεο .
Αλ κειεηήζνπκε ηελ θακπύιε ηνπ (Σρήκαηνο 2) , ζα
παξαηεξήζνπκε
όηη
κεηαβάιινληαο ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο
από 0,05 κέρξη 0,98 ηνπ ι , ηόηε ε απνιαβή
κεηαβάιιεηαη θαη θηάλεη ζε κηα κέγηζηε ηηκή , πνπ είλαη
πεξίπνπ 7,2 dBd , πξάγκα ην νπνίν ζπκβαίλεη όηαλ ε
απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο γίλεη 0,12 ηνπ ι .
Τν gain ηεο cubical quad δύν ζηνηρείσλ, όπσο
θαίλεηαη θαη από ηελ παξαπάλσ θακπύιε , αξρίδεη λα
κεηώλεηαη αηζζεηά όηαλ ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ
ζηνηρείσλ ηεο είλαη κηθξόηεξε ηνπ 0,05 ι ή κεγαιύηεξε
ηνπ 0,28 ι θαη απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ηεο
αληίζηαζεο απσιεηώλ ηνπ ζύξκαηνο ηεο θεξαίαο ,
ελλνείηαη βέβαηα όηη παξάιιεια αιιάδεη θαη ε ζύλζεηε
αληίζηαζε ηεο ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηεο .
Ζ ΑΛΣΗ΢ΣΑ΢Ζ ΑΘΣΗΛΟΒΟΙΗΑ΢
Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ε αληίζηαζε αθηηλνβνιίαο κηαο cubical quad κεηαβάιιεηαη
αηζζεηά αλάινγα κε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζηνηρείσλ ηεο .
Μηα
θαιιίηεξε
απεηθόληζε
ηεο
κεηαβνιήο ηεο ζύλζεηεο αληίζηαζεο απηήο ηεο
θεξαίαο θαίλεηαη ζην (Σρήκα 3) . Δδώ ζα
παξαηεξήζνπκε όηη αλ κεηαβάιινπκε ηελ
απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο από 0,08 ι
ζηα 0,25 ι , ηόηε ε ζύλζεηε αληίζηαζε πνπ
παξνπζηάδεη ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηεο
θπκαίλεηαη από 40 Ωκ κέρξη 140 Ωκ .
Σηελ απόζηαζε ησλ 0,12 ι , όπνπ
παξνπζηάδεη θαη ηελ κέγηζηε απνιαβή ηεο , ε
ζύλζεηε αληίζηαζε είλαη γύξσ ζηα 65 Ωκ .
Αλ ινηπόλ εκείο ζέινπκε λα ηελ
ηξνθνδνηήζνπκε απ’ επζείαο κε κηα γξακκή
κεηαθνξάο ησλ 52 Ωκ , ηόηε ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξέπεη λα γίλεη 0,08 ηνπ ι , πξάγκα ην
νπνίν θαη ζύκθσλα κε ην (Σρήκα 2) δελ κεηαβάιεη νπζηαζηηθά ηελ απνιαβή ηεο .
Τα παξαπάλσ βέβαηα ηζρύνπλ εθ’ όζνλ ην ύςνο ηεο θεξαίαο από ην έδαθνο είλαη πάλσ από ι/2
, θαη απηό γηαηί ε απόζηαζε ηεο θεξαίαο από ην έδαθνο είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο κεηαβνιήο ηεο
αληίζηαζήο ηεο , όπσο άιισζηε ηζρύεη θαη γηα όιεο ηηο θεξαίεο , κόλν πνπ ζηελ cubical quad απηέο νη
κεηαβνιέο είλαη πεξηζζόηεξν έληνλεο .
Αλ ζπγθξίλνπκε ην gain κηαο cubical quad 2 ζηνηρείωλ θαη κηαο θεξαίαο Yagi-Uda
επίζεο 2 ζηνηρείωλ , ε cubical quad ππεξηεξεί ηεο αληίζηνηρεο Yagi-Uda θαηά 2 dBd πεξίπνπ ,
ελώ ζπγθξηλόκελε κε κηα Yagi-Uda 3 ζηνηρείωλ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα πεξίπνπ απνιαβή .
Έηζη ινηπόλ , πξαθηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη κηα cubical quad 2 ζηνηρείσλ έρεη ηελ ίδηα
απνιαβή κε κηα Yagi-Uda 3 ζηνηρείσλ , ελώ κηα cubical quad 3 ζηνηρείσλ έρεη ηελ ίδηα πεξίπνπ απνιαβή κε
κηα Yagi-Uda 4 ζηνηρείσλ . Απηόο άιισζηε είλαη θαη ν ιόγνο πνπ νη πεξηζζόηεξνη ξαδηνεξαζηηέρλεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ γηα θεξαία κηα cubical quad πξνηηκνύλ απηή ησλ 2 ζηνηρείσλ .
Ο ΙΟΓΟ΢ F/B
Μηα άιιε βαζηθή παξάκεηξνο ηεο θεξαίαο είλαη θαη ν ιόγνο νπηζζίαο απνθνπήο (Front to Back ratio) .
Αλ ε θεξαία καο ζπληνληζηεί ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ηόηε ζηελ ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ ηεο
ζα παξνπζηάδεη έλαλ ιόγν F/B ηεο ηάμεσο ησλ 25 dB πεξίπνπ .
Όπσο παξαηεξνύκε από
ην (Σρήκα 4) , ελώ ζηελ ζπρλόηεηα
ζπληνληζκνύ ηεο ν ιόγνο F/B παίξλεη
ηελ κεγαιύηεξε ηηκή ηνπ , πνπ είλαη
25 dB πεξίπνπ , ελ ηνύηνηο αλ
κεηαθηλεζνύκε
από
απηήλ
ηελ
ζπρλόηεηα θαηά 3% πςειόηεξα ή
ρακειόηεξα , ηόηε ν ιόγνο F/B
κεηαβάιιεηαη απόηνκα θαη κεηώλεη
αξθεηά dB ηνλ ιόγν F/B .
Απηό όκσο πνπ επεξεάδεη
ηόζν ηνλ ιόγν F/B , όζν θαη ην gain
ηεο θεξαίαο απηήο είλαη ν ζσζηόο
ζπληνληζκόο ηνπ αλαθιαζηήξα .
Όπσο θαη ζηελ θεξαία
Yagi-Uda έηζη θαη εδώ παξαηεξνύκε
όηη δελ είλαη πνηέ δπλαηόλ λα έρνπκε ζπγρξόλσο όιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο θεξαίαο ξπζκηζκέλεο έηζη
ώζηε θάζε κηα λα έρεη ηελ κέγηζηε απόδνζή ηεο . Έηζη ινηπόλ πξέπεη λα
γίλνπλ νη απαξαίηεηνη ζπκβηβαζκνί ζηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο ώζηε
λα πεηύρνπκε ηελ βέιηηζηε δπλαηή απόδνζε ηεο θεξαίαο .
Έλαο άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ δελ πξέπεη λα
παξαβιέπεηαη είλαη θαη ε δηάκεηξνο ηνπ ζύξκαηνο κε ην νπνίν ζα
θαηαζθεπαζηεί .
Οη ηύπνη ππνινγηζκνύ ηεο , πνπ αλαθέξακε ζην
πξνεγνύκελν ηεύρνο ηνπ 5-9 report , αλαθέξνληαη ζε πνιύθισλν
ράιθηλν θαιώδην ην νπνίν λα έρεη δηάκεηξν γύξσ ζην 1,5 mm .
Αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζύξκα κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ , ηόηε ε
ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ ηεο αιιάδεη .
Τν δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο κηαο θεξαίαο cubical quad 2
ζηνηρείσλ θαίλεηαη ζην (Σρήκα 5) .
(Γ’ Κέξνο)
CUBICAL QUAD ΣΡΗΩΛ ΢ΣΟΗΥΔΗΩΛ
Όπσο θαη ζηελ θεξαία Yagi-Uda έηζη θαη ζηελ Cubical Quad , πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπκε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο , κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε θαη άιια παξαζηηηθά ζηνηρεία , ηα νπνία ζα παίδνπλ ηνλ
ξόιν ησλ θαηεπζπληήξσλ θαη θπζηθά ην ζρήκα ηνπο ζα είλαη θαη απηό κηα ηεηξάγσλε ινύπα .
Αο κειεηήζνπκε ινηπόλ κηα cubical quad ηξηώλ
ζηνηρείσλ ε νπνία ζπγθεθξηκέλα απνηειείηαη από έλαλ
αλαθιαζηήξα , έλα νδεγό ζηνηρείν θαη έλαλ θαηεπζπληήξα
(Σρήκα 1) .
Ο θαηεπζπληήξαο ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεη ζε κηα
ζπρλόηεηα κηθξόηεξε από απηήλ ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ , γη’
απηό θαη ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη 3% πεξίπνπ
κηθξόηεξν από ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ .
Έηζη ινηπόλ , ν ηύπνο ζύκθωλα κε ηνλ νπνίν ζα
κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ
πιαηζίνπ ηνπ θαηεπζπληήξα κηαο cubical quad ηξηώλ
ζηνηρείωλ ζα είλαη : 297/f , όπνπ f ζα είλαη ε ζπρλόηεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο θεξαίαο καο ζε MHz .
Ζ ΑΠΟΙΑΒΖ
Όπσο ήδε γλσξίδνπκε , ε απόζηαζε
κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ κηαο θεξαίαο beam επεξεάδεη
αηζζεηά ηελ απνιαβή ηεο .
Σηελ πεξίπησζε ηεο cubical quad ηξηώλ
ζηνηρείσλ , ε κεηαβνιή ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ησλ
ζηνηρείσλ ηεο δελ επεξεάδεη ηόζν έληνλα ηελ
απνιαβή ηεο , όζν ζηελ πεξίπησζε κηαο θεξαίαο YagiUda , πξάγκα ην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζην όηη ε
cubical quad παξνπζηάδεη ρακειόηεξν Q από κηα
θεξαία Yagi-Uda ηνπ ίδηνπ αξηζκνύ ζηνηρείσλ .
Αλ πξνζέμνπκε ην (Σρήκα 2) , ζα
παξαηεξήζνπκε όηη κηα cubical quad ηξηώλ ζηνηρείσλ
, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ
ζηνηρείσλ ηεο γίλεη 0,15 ηνπ ι πεξίπνπ , ζα
παξνπζηάδεη κηα απνιαβή ηεο ηάμεσο ησλ 9,2 dBd .
Σε απηήλ ηελ απόζηαζε κηα quad δύν
ζηνηρείσλ ζα έρεη κηαλ απνιαβή ηεο ηάμεσο ησλ 7,2
dBd , ελώ κηα θεξαία Yagi-Uda ζα έρεη κηαλ απνιαβή
8,1 dBd πεξίπνπ .
Άξα εδώ δηαπηζηώλνπκε όηη κηα quad ηξηώλ ζηνηρείωλ ζα έρεη αηζζεηά κεγαιύηεξν
gain από κηα θεξαία Yagi-Uda ηδίνπ αξηζκνύ ζηνηρείωλ .
Ζ ΑΛΣΗ΢ΣΑ΢Ζ ΑΘΣΗΛΟΒΟΙΗΑ΢
Τελ κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο αθηηλνβνιίαο κηαο cubical quad δύν ζηνηρείσλ , ηελ κειεηήζακε
ζην πξνεγνύκελν ηεύρνο ηνπ 5-9 report .
Η ίδηα πεξίπνπ κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο αθηηλνβνιίαο ηζρύεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο quad
ηξηώλ ζηνηρείσλ . Απηό όκσο πνπ ηελ επεξεάδεη , είλαη θπξίσο ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο .
Γηα ηελ πεξίπησζε όπνπ ε απόζηαζε γίλεη πεξίπνπ 0,15 ηνπ ι , δειαδή ζηελ απόζηαζε εθείλε
όπνπ ε θεξαία καο ζα παξνπζηάδεη ηελ κέγηζηή ηεο απνιαβή ηόηε ε ζύλζεηε αληίζηαζε ζην ζεκείν
ηξνθνδνζίαο ηεο ζα είλαη γύξσ ζηα 50 κε 55 Ωκ πεξίπνπ , πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη όηη κπνξνύκε λα
ηξνθνδνηήζνπκε κηα ηέηνηα θεξαία απ’ επζείαο κε κηα γξακκή κεηαθνξάο 52 Ωκ .
Ο ΙΟΓΟ΢ F/B
Ο ιόγνο νπηζζίαο απνθνπήο είλαη κηα παξάκεηξνο ιεηηνπξγίαο ηεο θεξαίαο ε νπνία επεξεάδεηαη
αηζζεηά , όρη κόλνλ αλάινγα κε ηελ ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ ηεο , αιιά θαη κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ
ηελ έρνπκε ζπληνλίζεη .
Αλ δειαδή γηα παξάδεηγκα έρνπκε ζπληνλίζεη ηελ θεξαία καο ώζηε λα έρνπκε ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα κέγηζην gain , δελ ζεκαίλεη όηη ζηελ ίδηα απηή ζπρλόηεηα ζα έρνπκε θαη ηνλ
κέγηζην ιόγν F/B .
Δδώ ζα πξέπεη , όπσο θαη ζηελ θεξαία Yagi-Uda , λα θάλνπκε θάπνηνπο ζπκβηβαζκνύο .
Αλ κηα θεξαία cubical quad ηξηώλ ζηνηρείσλ ηελ ζπληνλίζνπκε γηα λα πάξνπκε κέγηζην ιόγν
F/B , κπνξνύκε λα πεηύρνπκε λα θηάζνπκε αθόκε θαη ηα 32 dB ιόγν F/B .
Αο κειεηήζνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ
κεηαβνιή ηνπ ιόγνπ F/B κηαο quad ηξηώλ ζηνηρείσλ π.ρ.
ζηελ κπάληα ησλ 15 κέηξσλ (Σρήκα 3) .
Σε απηήλ ηελ θακπύιε ζα παξαηεξήζνπκε
όηη ε θεξαία καο ζα παξνπζηάδεη έλαλ κέγηζην ιόγν F/B
ζηελ ζπρλόηεηα ησλ 21,175 MHz ,ν νπνίνο ζα είλαη ηεο
ηάμεσο ησλ 32 dB πεξίπνπ .
Αλ ζπγρξόλσο κειεηήζνπκε ηα ζηάζηκα ηεο
ίδηαο θεξαίαο ζε απηήλ ηελ κπάληα (Σρήκα 4) , ζα
παξαηεξήζνπκε όηη ηα ιηγόηεξα ζηάζηκα ζα ηα
παξνπζηάδεη ζηελ ζπρλόηεηα ησλ 21,150 MHz , δειαδή
ζηελ ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ ηεο θαη όρη ζηελ
ζπρλόηεηα όπνπ παξνπζηάδεη ηνλ κέγηζην ιόγν F/B .
Σηελ ίδηα κάιηζηα θακπύιε παξαηεξνύκε όηη γηα έλαλ ιόγν ζηαζίκσλ ηεο ηάμεσο ησλ 1,75 :1 ,
ζα παξνπζηάδεη έλα εύξνο ιεηηνπξγίαο πεξίπνπ 300 KHz .
Θα κπνξνύζακε βέβαηα αλ ζέιακε λα απμήζνπκε ιίγν αθόκε ην εύξνο ιεηηνπξγίαο ηεο αξθεί λα
απμήζνπκε , κε ηελ βνήζεηα ελόο stub , ην κήθνο ηνπ
αλαθιαζηήξα θαη λα κεηώζνπκε ην κήθνο ηνπ
θαηεπζπληήξα .
Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πεηπραίλακε κηα
αύμεζε ηνπ εύξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο θεξαίαο θαηά 6,5 %
πεξίπνπ , αιιά ζα ράλακε 2 πεξίπνπ dBd από ηελ
απνιαβή ηεο .
Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ηελ αύμεζε ηνπ bandwidth
ηελ εθαξκόδνπκε θπξίσο ζηηο κπάληεο ησλ πςειώλ
ζπρλνηήησλ , δειαδή ζηα 10 κέηξα θαη ζηα 6 κέηξα όπνπ
ην εύξνο ιεηηνπξγίαο ζε απηέο είλαη κεγάιν .
Δλλνείηαη βέβαηα όηη όζν πην κεγάιν ιόγν F/B
έρνπκε , ηόζν κηθξαίλεη θαη ν νπίζζηνο ινβόο ηνπ δηαγξάκκαηνο αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο καο .
Άξα , ζαλ ζπκπέξαζκα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη : Αλ ζέινπκε λα απμήζνπκε ην gain
κηαο ηέηνηαο θεξαίαο ζα πξέπεη λα ζπζηάζνπκε ιίγν από ηνλ ιόγν F/B , ελώ αλ ζέινπκε λα
έρνπκε κέγηζην ιόγν F/B ζα πξέπεη λα ζπζηάζνπκε ιίγν από ην gain ηεο θεξαίαο .
Πεξηζζόηεξα όκσο γηα ηηο θεξαίεο cubical quad ζα κάζνπκε ζην επόκελν ηεύρνο ηνπ 5-9 report .
(Δ’ Κέξνο)
MULTIBAND CUBICAL QUADS
H θεξαία Cubical Quad κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί έηζη ώζηε λα
εθπέκπεη θαη ζε πεξηζζόηεξεο κπάληεο.
Η κέζνδνο ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύκε γη’ απηό , είλαη πάξα
πνιύ απιή θαη επηηπγράλεηαη κε ην λα ηνπνζεηήζνπκε ζηα ίδηα ζηεξίγκαηα
(spreaders) , ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ , ηνπ αλαθιαζηήξα θαη αλ ππάξρεη θαη
ηνπ θαηεπζπληήξα , νκόθεληξεο ινύπεο πνπ ζα είλαη ζπληνληζκέλεο ζηηο
ζπρλόηεηεο πνπ ζέινπκε λα εθπέκςνπκε , όπσο άιισζηε θαίλεηαη θαη ζην
(Σρήκα 1) .
Όπσο θαη ζηελ θεξαία Yagi-Uda έηζη θαη ζηελ θεξαία Cubical Quad
, όηαλ πνιιά ζηνηρεία , ζπληνληζκέλα ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο ,
ηνπνζεηεζνύλ ην έλα θνληά ζην άιιν , έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα
αιιεινεπεξεάδνληαη , κε ζπλέπεηα ν επεξεαζκόο απηόο λα κεηώλεη ηελ
απόδνζε θα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο θεξαίαο , ελώ ζπγρξόλσο θάλεη
δύζθνιν ηνλ ζπληνληζκό ηεο .
Βέβαηα ζηελ πεξίπησζε ηεο Quad , ην θαηλόκελν απηό ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ είλαη ιηγόηεξν έληνλν απ’ όηη ζε κηα θεξαία Yagi-Uda .
Οη ζπρλόηεηεο πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από ηελ αιιεινεπίδξαζε ησλ πνιιώλ ζηνηρείσλ
κηαο Quad , είλαη ζπλήζσο νη πςειόηεξεο .
Αλ πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε κηαο multiband Quad ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηηο
κπάληεο ησλ 20 , 15 θαη 10 κέηξσλ , ηόηε νη κπάληεο ησλ 15 θαη 10 κέηξσλ ζα είλαη απηέο πνπ ζα
επεξεάδνληαη από ηα ζπληνληζκέλα ζηνηρεία ησλ 20 κέηξσλ , ελώ ζηελ κπάληα ησλ 20 κέηξσλ δελ ζα
έρνπκε ζρεδόλ θαλέλαλ επεξεαζκό .
Η multiband ιεηηνπξγία ινηπόλ κηαο θεξαίαο Quad , κπνξεί λα πεη θαλείο όηη θαηαζθεπαζηηθά
είλαη επθνιόηεξε από όηη ζε κηα θεξαία Yagi-Uda , θαη απηό γηαηί ζηελ πεξίπησζε ηεο Quad δελ ρξεηάδεηαη
λα θαηαζθεπάδνπκε traps . Απηόο άιισζηε είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε θεξαία Quad είλαη
πεξηζζόηεξν πξνζθηιήο κεηαμύ ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ κόλνη ηνπο ηηο θεξαίεο ηνπο .
Γηα λα δνύκε ινηπόλ ηη ζπκβαίλεη ζε κηα multiband Quad δύν ζηνηρείσλ , ζαλ απηή ηνπ
(Σρήκαηνο 1) , ε νπνία ιεηηνπξγεί π.ρ. ζηηο κπάληεο ησλ 20 , 15 θαη 10 κέηξσλ .
Καη’ αξρήλ ηόζν ζην νδεγό ζηνηρείν όζν θαη ζηνλ αλαθιαζηήξα ζα ππάξρνπλ ηξείο ινύπεο ,
πνπ θάζε κηα από απηέο ζα έρεη ππνινγηζηεί ζύκθσλα κε ηνπο ηύπνπο πνπ αλαθέξακε ζην 5-9 report
ηεύρνο 88 , ώζηε λα ζπληνλίδεη ζε θάζε κηα από ηηο παξαπάλσ κπάληεο .
Όπσο όκσο είδακε ζην 5-9 report ηεύρνο 90 , γηα λα πεηύρνπκε ηελ κέγηζηε απνιαβή ηεο
θεξαίαο καο , ζα πξέπεη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο λα είλαη πεξίπνπ 0,12 ηνπ ι , πξάγκα ην
νπνίν ζεκαίλεη όηη γηα ηα 20 κέηξα ε απόζηαζε κεηαμύ νδεγνύ ζηνηρείνπ θαη αλαθιαζηήξα ζα πξέπεη λα
είλαη γύξσ ζηα 2,5 m , ελώ γηα ηηο κπάληεο ησλ 15 θαη 10 κέηξσλ ε απόζηαζε απηή ζα έπξεπε λα ήηαλ 1,7
θαη 1,26 m αληίζηνηρα .
Άξα γηα θάζε κπάληα ζα έπξεπε , αλ ζέιακε θπζηθά ηελ κέγηζηε δπλαηή απνιαβή , λα είρακε
θαη δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο κεηαμύ νδεγνύ ζηνηρείνπ θαη
αλαθιαζηήξα .
Τν ίδην θπζηθά ζα ζπλέβαηλε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα
ζέιακε λα είρακε ηελ κέγηζηε απόδνζε ηνπ ιόγνπ F/B .
Έηζη ινηπόλ , γηα λα πνύκε όηη ζα ζρεδηάζνπκε ζσζηά κηα
multiband θεξαία ηύπνπ Cubical Quad δύν ζηνηρείσλ , ζα πξέπεη ε
θεξαία καο λα έρεη ηελ κνξθή ηνπ (Σρήκαηνο 2) , θαη αλ κάιηζηα
είρακε θαη γηα ηξίην ζηνηρείν έλαλ θαηεπζπληήξα , ηόηε ζα έπξεπε λα
είρε ηελ
Αιιά ηόηε ηη ζπκβαίλεη θαη βιέπνπκε πνιινύο θαηαζθεπαζηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ θαηαζθεπέο
ζαλ απηή ηνπ (Σρήκαηνο 1) ;
Απινύζηαηα , όπσο ήδε αλαθέξακε θαη ζηελ θεξαία Yagi-Uda , έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
Cubical Quad , ζα πξέπεη λα θάλνπκε θάπνηνπο ζπκβηβαζκνύο θαη λα βξνύκε κηα απόζηαζε κεηαμύ ησλ
ζηνηρείσλ ηεο θεξαίαο πνπ λα ζπλδπάδνληαη όινη απηνί νη παξάγνληεο κεηαμύ ηνπο ζε κηα ρξπζή ηνκή .
Φπζηθά , κηα ηέηνηα θεξαία ζα έρεη ηελ κέγηζηή ηεο απόδνζε κόλν ζε κηα κπάληα .
Απηόο ινηπόλ είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίνλ πνιινί θαηαζθεπαζηέο , πξνθεηκέλνπ λα
πεηύρνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή απόδνζε ηεο θεξαίαο ζε όιεο ηηο κπάληεο ιεηηνπξγίαο ηεο , θαηαζθεπάδνπλ
θεξαίεο Quad ζαλ απηή ηνπ (Σρήκαηνο 4) .
Η θαηαζθεπή απηώλ ησλ θεξαηώλ είλαη ηέηνηα ώζηε ζπλήζσο λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε boom (εθηόο
θπζηθά αλ πξόθεηηαη γηα monobander) , θαη ρξεζηκνπνηνύλ κηα εηδηθή θαηαζθεπή ζην ζεκείν πνπ
ζηεξεώλεηαη ε θεξαία κε ηνλ ηζηό . Η θαηαζθεπή απηή βνεζάεη ώζηε λα ζηεξεσζνύλ ζσζηά ηα ζηεξίγκαηαspreaders , ησλ ζηνηρείσλ ηεο θεξαίαο .
ΘΑΣΑ΢ΘΔΤΖ ΚΗΑ΢ CUBICAL QUAD
Η θαηαζθεπή κηαο ηέηνηαο θεξαίαο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε δπζθνιία .
Καη’ αξρήλ ππνινγίδνπκε ην ζπλνιηθό κήθνο θάζε ζηνηρείνπ ηεο .
Όπσο ήδε αλαθέξακε θαη ζηα πξνεγνύκελα , ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ αλαθιαζηήξα , γηα
κηα δεδνκέλε ζπρλόηεηα f , δίλεηαη από ηνλ ηύπν 314,2/f , ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ από ηνλ ηύπν
306,5/f , θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη θαηεπζπληήξαο , ηόηε ε ινύπα ηνπ ζα έρεη έλα ζπλνιηθό
κήθνο πνπ ζα δίλεηαη από ηνλ ηύπν 297/f .
Τν ζύξκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη ράιθηλν , πνιύθισλν θαη λα έρεη κηα
δηάκεηξν γύξσ ζην 1 κε 1,5 mm .
Αλ ρξεζηκνπνηεζεί θαξδύηεξν θαιώδην ηόηε δελ ζα ηζρύνπλ νη παξαπάλσ ηύπνη.
Πξνθεηκέλνπ δε λα θόςνπκε ζσζηά ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε κπάληα ,
ζα πξέπεη , αθνύ πξώηα ππνινγίζνπκε ην νιηθό κήθνο θάζε ινύπαο , ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αληίζηνηρν
ηύπν , λα ζεκεηώζνπκε κε ηελ βνήζεηα κηαο κεηξνηαηλίαο ηα κήθε ησλ ηεζζάξσλ πιεπξώλ πνπ ηελ
απνηεινύλ , όπσο θαίλεηαη ζην (Σρήκα 5) , νύησο ώζηε λα μέξνπκε ηα ζεκεία ζηα νπνία ην ζύξκα ζα
ζηεξεσζεί πάλσ ζηα ζηεξίγκαηα-spreaders , ηεο θεξαίαο , θαη αθνύ ην θάλνπκε απηό ζηελ ζπλέρεηα
κπνξνύκε λα θόςνπκε ην ζύξκα , αθήλνληαο θπζηθά ζηα άθξα ηνπ ιίγν παξαπάλσ γηα ηηο δηάθνξεο
ζπλδέζεηο .
Αλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θεξαίαο καο ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε boom , ηόηε ηα ζεκεία ζηα
νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα ζηεξίγκαηα-spreaders ηεο θεξαίαο , κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ κε κηα από
ηηο παξαθάησ κεζόδνπο .
α) Χξεζηκνπνηώληαο έλα θνκκάηη αινπκηλέληαο γσληάο , πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξεσζνύλ ηα
ζηεξίγκαηα ηεο θεξαίαο κε θαηάιιεια θνιάξα , όπσο ζηα (Σρήκαηα 6Α θαη 6Β) .
β) Τνπνζεηώληαο ζηα άθξα ηνπ boom εηδηθέο γσληέο , ζαλ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα
ζηεξεώλνπκε ξάθηα (ππάξρνπλ ζην Praktiker) , όπσο ζην (Σρήκα 7) .
γ) Οπνηαδήπνηε θαηαζθεπή κπνξνύκε λα επηλνήζνπκε , θαη πνπ αλ εκείο αδπλαηνύκε λα ηελ
θαηαζθεπάζνπκε , κπνξεί λα καο ηελ θηηάμεη έλαο ζηδεξάο ή αινπκηλάο .
Αλ πάιη δελ ζέινπκε
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
boom θαη επηζπκνύκε
κηα θαηαζθεπή
θεξαίαο Quad πνπ ζα
έρεη ηελ κέγηζηε
δπλαηή απόδνζε ζε
θάζε κπάληα , ηόηε
κπνξνύκε λα
ζπλδέζνπκε ηα
ζηεξίγκαηαspreaders ηεο
θεξαίαο ζε κηα εηδηθή
θαηαζθεπή , όπσο π.ρ. απηή ηνπ (Σρήκαηνο 8) , ή ηελ ζηδεξνθαηαζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν John TaitEI7BA (Σρήκα 9) , ζηελ Cubical Quad πνπ θαηαζθεύαζε ν ίδηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε ζθεθηνύκε .
Όζνλ αθνξά ηώξα ηα ζηεξίγκαηα-spreaders ηεο θεξαίαο , απηά θαιόλ είλαη λα απνηεινύληαη από
ζσιήλεο fiberglass . Θα κπνξνύζε βέβαηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη θαιάκη bamboo , αιιά απηό παξνπζηάδεη
δύν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα , αθελόο κελ είλαη δύζθνιν λα βξεζεί θαη αθεηέξνπ είλαη εππαζέο , πνπ
ζεκαίλεη όηη κεηά από καθξνρξόληα παξακνλή εθηεζεηκέλν ζηηο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο , ζα
ρξεηάδεηαη ζπρλή ζπληήξεζε .
Όια ηα ζύξκαηα κπνξνύλ λα ζηεξεσζνύλ πάλσ ζηα ζηεξίγκαηα-spreaders ηεο θεξαίαο , είηε
ζηεξεώλνληάο ηα ζύκθσλα κε ην (Σρήκα 10) , είηε κε εηδηθά θνιάξα όπσο ζην (Σρήκα 11) .
(΢Σ’ Κέξνο)
ΣΡΟΦΟΓΟ΢ΗΑ ΘΔΡΑΗΑ΢ CUBICAL QUAD
Όπσο είδακε θαη ζηα πξνεγνύκελα , ε ζύλζεηε αληίζηαζε πνπ
παξνπζηάδεη κηα θεξαία cubical quad ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηεο θπκαίλεηαη από 40
Ωκ κέρξη 140 Ωκ , αλάινγα θπξίσο κε ηελ απόζηαζε ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ
κεηαμύ ηνπο ηα παξαζηηηθά ηεο ζηνηρεία .
Δπεηδή βέβαηα ε γξακκή κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη
ξαδηνεξαζηηέρλεο ζηηο κέξεο καο είλαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ε νκναμνληθή γξακκή
ησλ 50 Ωκ , ζα πξέπεη απηή ε γξακκή κεηαθνξάο λα πξνζαξκνζηεί κε ηελ ζύλζεηε
αληίζηαζε πνπ ζα παξνπζηάδεη ε θεξαία καο ζην ζεκείν
ηξνθνδνζίαο ηεο .
Τέηνηεο κεζόδνπο πξνζαξκνγήο κειεηήζακε
επηζηακέλσο ζην 5-9 report από ην ηεύρνο 57 κέρξη θαη ην
ηεύρνο 59 .
Από όιεο όκσο απηέο ηηο κεζόδνπο , εθείλεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν ζηηο θεξαίεο cubical quad είλαη :
Ο κεηαζρεκαηηζηήο ι/4 , ην gamma match θαη ηα baluns .
Ο κεηαζρεκαηηζηήο ι/4 (Σρήκα 1) , ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά
ζηηο quad πνπ είλαη monobander αιιά θαη ζηηο multiband πνπ έρνπλ μερσξηζηή
γξακκή κεηαθνξάο γηα θάζε κπάληα , ελώ ε κέζνδνο gamma match (Σρήκα 2) ,
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο multiband quads πνπ ηξνθνδνηνύληαη κε κηα γξακκή
κεηαθνξάο .
Γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 αλαθεξζήθακε κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη
παξαδείγκαηα ππνινγηζκνύ ηνπ ζην 5-9 report ηεύρνο 58 , θαη είλαη κηα πάξα πνιύ
εύθνιε κέζνδνο κε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί αθόκε
θαη από ηνλ αξράξην ξαδηνεξαζηηέρλε ρσξίο λα απαηηεί εδηθέο γλώζεηο ή θαηάιιεια
όξγαλα κέηξεζεο .
Η κέζνδνο gamma match απαηηεί πεξηζζόηεξεο
γλώζεηο θαη εκπεηξία . Γη’ απηήλ ηελ κέζνδν αλαθεξζήθακε
ζην 5-9 report ηεύρνο 57 , θαη κπνξνύκε λα πεηύρνπκε
άξηζηε πξνζαξκνγή . Παξνπζηάδεη όκσο ην κεηνλέθηεκα όηη
ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί κε ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη
πξνζνρή . Τν ζεκαληηθόηεξν όκσο ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα
πξνζερζεί είλαη ε θαηαζθεπή θαη ε πξνζεθηηθή ηνπνζέηεζε
ηνπ ππθλσηή C κέζα ζε έλα πιαζηηθό θνπηάθη ώζηε λα
πξνζηαηεύεηαη άξηζηα από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο , γηαηί ζε
αληίζεηε πεξίπησζε ζα απνζπληνλίδεηαη ε θεξαία .
Αλ έρνπκε κηα multiband quad , ηόηε ζα
κπνξνύζακε λα απνθύγνπκε όιεο ηηο παξαπάλσ κεζόδνπο
θαη λα ελώζνπκε καδί όιεο ηηο ινύπεο ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ
παξάιιεια , ζην ίδην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηνπο , όπσο ζην
(Σρήκα 3) , ηόηε όκσο αθ’ ελόο κελ δελ ζα πξέπεη λα
πεξηκέλνπκε λα έρνπκε θαιή πξνζαξκνγή ζε όιεο ηηο
κπάληεο θαη αθεηέξνπ ζα είρακε έλα ζπκκεηξηθό ζεκείν
ηξνθνδνζίαο πνπ ζα ζπλδεόηαλ κε κηα αζύκκεηξε γξακκή
κεηαθνξάο ρσξίο ηελ ρξήζε balun , κε ηα γλσζηά
απνηειέζκαηα .
Δλλνείηαη βέβαηα όηη ε ρξήζε ελόο
antenna tuner ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε , θξίλεηαη
απαξαίηεηε .
Απηή ε κέζνδνο είλαη κηα ιύζε αλάγθεο θαη ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη
ζε κόληκεο εγθαηαζηάζεηο .
Σε κηα monobander quad , κηα απιή κέζνδνο πξνζαξκνγήο είλαη θαη ε
ρξήζε ελόο balun , ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηεο θεξαίαο
(Σρήκα 4) θαη ζα πξνζαξκόδεη ηελ γξακκή κεηαθνξάο ησλ 50 Ωκ κε ηελ ζύλζεηε
αληίζηαζε πνπ ζα παξνπζηάδεη ε θεξαία καο .
Τέηνηα baluns κπνξεί θαλείο είηε λα ηα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο (βιέπε 5-9
report ηεύρνο 59) , είηε θαη λα ηα αγνξάζεη έηνηκα από ην εκπόξην .
Μηα εύθνιε θαηαζθεπή ελόο RF choke balun , πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή κηαο
αζύκκεηξεο γξακκήο κεηαθνξάο κε ην ζπκκεηξηθό νδεγό ζηνηρείν κηαο cubical quad ,είλαη θαη απηή ηνπ
(Σρήκαηνο 5) , όπνπ κεηά από έλα κήθνο ι/4 ηεο γξακκήο κεηαθνξάο παξεκβάιιεηαη έλαο θπθιηθόο
θεξίηεο (torroid) , ν νπνηνζδήπνηε ηεο ζεηξάο FT-240 ηεο εηαηξείαο Amidon , όπνπ ε ίδηα γξακκή
κεηαθνξάο δεκηνπξγεί γύξσ ηνπ ηξείο ζπείξεο θαη αθνινύζσο ζπλερίδεη κέρξη ηνλ πνκπνδέθηε .
Αο επηζηξέςνπκε όκσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ gamma match .
Αλ ε θεξαία είλαη monobander , ηόηε ε ζπλδεζκνινγία ηνπ
gamma match θαίλεηαη ζην (Σρήκα 6) . Καηαζθεπάδεηαη από
κνλόθισλν ράιθηλν ζύξκα δηακέηξνπ 2 mm πεξίπνπ θαη
ζηεξεώλεηαη ζηελ θάησ πιεπξά ηεο ινύπαο ηνπ νδεγνύ
ζηνηρείνπ
κε
εηδηθνύο
κνλσηήξεο-απνζηάηεο
,
θαηαζθεπαζκέλνπο από fiber glass θαη νη νπνίνη ρξεζηκεύνπλ
ώζηε λα δηαηεξνύλ ηελ απόζηαζε Β από ηελ θεξαία ζηαζεξή .
Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ν θεληξηθόο
αγσγόο ηνπ coaxial ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηνλ ππθλσηή ,
ελώ ην κπιεληάδ ηνπ coaxial κε ην κέζνλ ηεο θάησ πιεπξάο
ηεο ινύπαο ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ ηεο quad .
Ο πίλαθαο ηνπ (Σρήκαηνο 7) , καο δίλεη ηηο δηαζηάζεηο
Α θαη Β , θαζώο θαη ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη ν ππθλσηήο C ελόο
θπθιώκαηνο gamma match , ζηηο δηάθνξεο κπάληεο
ιεηηνπξγίαο ηεο θεξαίαο .
Σηελ πεξίπησζε όκσο όπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
multiband quad , ηόηε κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ
ζπλδεζκνινγία ηνπ (Σρήκαηνο 8) , ε νπνία κάιηζηα έρεη θαη ην
πιενλέθηεκα όηη ρξεζηκνπνηεί κόλν κηα γξακκή κεηαθνξάο γηα
όιεο ηηο κπάληεο ιεηηνπξγίαο ηεο . Η ρσξεηηθόηεηα ησλ
ππθλσηώλ C1 , C2 θαη C3 δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7 ελώ ν
reactance capacitor , ν νπνίνο ρξεζηκεύεη ώζηε λα κεηώλεη ηηο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ , έρεη κηα ηηκή γύξσ ζηα 200pF
έσο 350 pF θαη κπνξεί , αθνύ ζπληνληζηεί ε θεξαία λα αληηθαηαζηαζεί κε έλαλ ζηαζεξό ν νπνίνο όκσο ζα
πξέπεη λα έρεη αλνρή κεξηθέο ρηιηάδεο Volts , ώζηε λα αληέρεη ζηελ κεγάιε ηζρύ ηνπ πνκπνύ .
Τν ηδαληθό βέβαηα ζε κηα multiband θεξαία cubical quad ,
ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί μερσξηζηή γξακκή κεηαθνξάο γηα θάζε
κπάληα , αιιά απηόο ν ηξόπνο θπζηθά ζα ήηαλ ηδηαίηεξα
αληηνηθνλνκηθόο . Απηόο άιισζηε είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίνλ
είπακε όηη ε ζπλδεζκνινγία ηνπ (΢ρήκαηνο 8) , έρεη ην
πιενλέθηεκα όηη ρξεζηκνπνηεί κηα κόλν θάζνδν γηα όιεο ηηο
κπάληεο .
Αλ όκσο ε πξνζαξκνγή ηεο θεξαίαο κε ηελ γξακκή
κεηαθνξάο γίλεη κε ηελ
κέζνδν ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 ή κε
balun , ηόηε αληί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε μερσξηζηέο θαζόδνπο γηα
θάζε κπάληα , ζα κπνξνύζακε όια ηα ηκήκαηα ι/4 πνπ
αληηζηνηρνύλ ζε θάζε κπάληα λα ηα ζπλδέζνπκε ζε έλα εηδηθό
θύθισκα πνπ ζα απνηειείηαη από coaxial relay (ξειέ) , (Σρήκα 9) ,
θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κόλν γξακκή κεηαθνξάο κέρξη ηνλ πνκπνδέθηε .
΢ΤΛΣΟΛΗ΢ΚΟ΢ ΘΔΡΑΗΑ΢ CUBICAL QUAD
α) ΢πληνληζκόο νδεγνύ ζηνηρείνπ
Σε κηα ηέηνηα θεξαία πξέπεη πξώηα λα ζπληνληζηεί ην νδεγό ηεο
ζηνηρείν .
Αλ ρξεζηκνπνηνύκε κεηαζρεκαηηζηή ι/4 , ηόηε ν κόλνο ηξόπνο πνπ
ππάξρεη είλαη λα απμνκεηώζνπκε ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο ι/4 , κέρξηο όηνπ
πεηύρνπκε λα έρνπκε ηα ιηγόηεξα ζηάζηκα .
Αλ όκσο ε κέζνδνο πξνζαξκνγήο είλαη ην gamma match , ηόηε
ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ζπλδεζκνινγία ηνπ (Σρήκαηνο 10) θαη ξπζκίδνπκε ηνλ
ππθλσηή C θαη αλ ρξεηάδεηαη θαη ην κήθνο Α κέρξηο όηνπ ν ιόγνο ζηαζίκσλ λα
γίλεη 1:1 .
Οη ξπζκίζεηο ηνπ gamma match ζα γίλνληαη μεθηλώληαο πξώηα από ηελ
κπάληα ησλ 10 κέηξσλ
, κεηά ζα ξπζκίδνπκε
ηελ κπάληα ησλ 15
κέηξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ κπάληα ησλ 20
κέηξσλ , δειαδή ζα μεθηλνύκε από ηηο
πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο θαη ζα ζπληνλίδνπκε
θαηεβαίλνληαο πξνο ηηο ρακειόηεξεο , ζηελ
ζπλέρεηα θπζηθά , ζα ρξεηαζηεί λα επαλαιεθζεί
ν παξαπάλσ ζπληνληζκόο ώζηε λα πεηύρνπκε
όζν ην δπλαηόλ ηα ιηγόηεξα ζηάζηκα .
Δλλνείηαη βέβαηα όηη όιεο απηέο νη
ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη εθπέκπνληαο κε
ηελ κηθξόηεξε δπλαηή ηζρύ .
β) ΢πληνληζκόο αλαθιαζηήξα
Γηα ηνλ ζπληνληζκό ηνπ αλαθιαζηήξα κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα από ηηο κεζόδνπο
ηνπ (Σρήκαηνο 11) .
Η απινύζηεξε όκσο από όιεο είλαη ε κέζνδνο Α , ηνπ
θιεηζηνύ stub .
Όπσο γλσξίδνπκε ν αλαθιαζηήξαο κηαο quad πξέπεη
λα ζπληνλίδεη ζε κηα ζπρλόηεηα ρακειόηεξε από απηήλ πνπ είλαη
ε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θεξαίαο , γη’ απηό άιισζηε θαη ην
κήθνο ηνπ είλαη θαηά 3% πεξίπνπ κεγαιύηεξν από ην ζπλνιηθό
κήθνο ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ .
Θα κπνξνύζακε ινηπόλ εκείο λα θαηαζθεπάδακε ηνλ
αλαθιαζηήξα έρνληαο ην ίδην πεξίπνπ κήθνο κε ην νδεγό
ζηνηρείν , θαη ζην κέζνλ ηεο θάησ πιεπξάο ηνπ λα
ηνπνζεηνύζακε έλαλ κνλσηήξα όπνπ ζε θάζε άθξν ηνπ λα
ζπλδέακε έλα θνκκάηη από ην ίδην θαιώδην πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
αλαθιαζηήξα , δειαδή λα θαηαζθεπάδακε έλα stub .
Σύκθσλα ινηπόλ κε ηελ κέζνδν απηή , απνγπκλώλνπκε απηά ηα δύν ζύξκαηα πνπ θξέκνληαη
από ηνλ κνλσηήξα ηνπ αλαθιαζηήξα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηξέθνπκε ηελ θεξαία καο έηζη ώζηε ν
αλαθιαζηήξαο λα βιέπεη πξνο ηελ θεξαία ελόο θίινπ καο ν νπνίνο ζα εθπέκπεη κε κηα ρακειή ηζρύ έηζη
ώζηε λα ηνλ δηαβάδνπκε ζην s-meter ηνπ δέθηε καο κε έλα ζήκα γύξσ ζηηο S-7 κνλάδεο .
Τόηε κε ηελ βνήζεηα ελόο ρνληξνύ θαηζαβηδηνύ βξαρπθπθιώλνπκε ηα δύν ζθέιε ηνπ stub θαη
ην ζύξνπκε ελώ ζπγρξόλσο δηαβάδνπκε ην s-meter ηνπ δέθηε (Σρήκα 12) .
Σην ζεκείν όπνπ ην s-meter ζα κεδεληζηεί ζα έρνπκε θαη ηνλ θαιιίηεξν ζπληνληζκό ηνπ
αλαθιαζηήξα , πνπ ζεκαίλεη όηη ζα έρνπκε κηα κεγάιε ηηκή ζηνλ ιόγν F/B ηεο θεξαίαο .
Σε απηό ην ζεκείν βξαρπθπθιώλνπκε κόληκα ην stub θαη ε ξύζκηζε ηνπ αλαθιαζηήξα ηειείσζε
.
Βέβαηα ίζσο λα ρξεηαζηεί θαη κηα δεύηεξε ξύζκηζε όηαλ ε θεξαία ζα ηνπνζεηεζεί ζην
πςειόηεξν ζεκείν ηνπ ηζηνύ , ώζηε λα πεηύρνπκε ηελ νξηζηηθή ξύζκηζε .
Λέλε όηη όηαλ ε θεξαία ξπζκηζηεί κε απηόλ ηνλ ηξόπν , ώζηε λα πεηύρνπκε ηνλ κέγηζην ιόγν
F/B , ηόηε ζα έρνπκε ζπγρξόλσο πεηύρεη θαη ηελ κέγηζηε απνιαβή ηεο θεξαίαο , αιιά θπζηθά απηό δελ
είλαη απόιπηα ζσζηό .
γ) ΢πληνληζκόο θαηεπζπληήξα
Σηελ πεξίπησζε πνπ ε θεξαία καο δηαζέηεη θαη θαηεπζπληήξα ηόηε ν ζπληνληζκόο ηνπ γίλεηαη
σο εμήο .
Καηαζθεπάδνπκε ηνλ θαηεπζπληήξα ώζηε λα έρεη ζπλνιηθό κήθνο 4% πεξίπνπ κηθξόηεξν από
ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ θαη ηνπ θηηάρλνπκε έλα stub όπσο θάλακε θαη ζηνλ αλαθιαζηήξα
.
Σηξέθνπκε ηώξα ηνλ θαηεπζπληήξα πξνο ηελ θεξαία ηνπ θίινπ καο θαη ξπζκίδνπκε ην stub κε
ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλαθιαζηήξα , κόλν πνπ ηώξα ε ξύζκηζε ζα
γίλεη έηζη ώζηε λα πεηύρνπκε ηελ κέγηζηε απόθιηζε ηνπ s-meter . Σην ζεκείν απηό ζα έρνπκε θαη ηελ
κέγηζηε απνιαβή ηεο θεξαίαο καο .
(Ε’ Κέξνο)
Ζ ΘΔΡΑΗΑ “SWISS QUAD” ΣΟΤ HB9CV
Γηα
ηνλ
Rudolf
Baumgartner
–
HB9CV
αλαθεξζήθακε επηζηακέλσο ζην ηεύρνο 81 ηνπ 5-9 report ,
όπνπ θαη κειεηήζακε ηελ θεξαία ηνπ , πνπ ήηαλ κηα παξαιιαγή
ηεο θεξαίαο ZL-special (Σρήκα 1) .
Δθείλε ηελ επνρή είρε αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη θαη ε
θεξαία cubical quad, πξνθαιώληαο ηδηαίηεξε αίζζεζε ζηνλ
θόζκν
ησλ
ξαδηνεξαζηηερλώλ .
Ο
HB9CV
κειεηώληαο ηελ cubical
quad ζθέθηεθε όηη ζα
κπνξνύζε λα αληηθαηαζηήζεη ηα δύν αλαδηπινύκελα δίπνια ηεο
θεξαίαο ZL special κε δύν ινύπεο πνπ ε κηα λα είλαη ην νδεγό
ζηνηρείν θαη ε άιιε λα ιεηηνπξγεί ζαλ αλαθιαζηήξαο .
Έηζη ινηπόλ ε ZL special ηνπ (Σρήκαηνο 1)
κεηαηξάπεθε ζε κηα θεξαία ηεο κνξθήο ηνπ (Σρήκαηνο 2) .
Οη πεηξακαηηζκνί πνπ αθνινύζεζαλ ήηαλ πάξα πνιινί θαη
θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαηαθέξλεη λα ηελ
νινθιεξώζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ θεξαία ηνπ (Σρήκαηνο 3) , ε
νπνία έγηλε παγθόζκηα γλσζηή κε ην όλνκα Swiss Quad , έλα
όλνκα πνπ ηεο έδσζε ν ίδηνο ν Rudolf Baumgartner πξνο ηηκήλ ηεο ρώξαο ηνπ , όπσο άιισζηε ζεκείσλε
θαη πάλσ ζηελ QSL ηνπ .
Γηα ηελ θεξαία ηνπ απηή θαηέζεζε ζηηο 26
Γεθεκβξίνπ 1960 αίηεζε ζηηο Διβεηηθέο αξρέο
πξνθεηκέλνπ
λα
απνθηήζεη
δίπισκα
επξεζηηερλίαο , ην νπνίν ηειηθά ηνπ εγθξίζεθε θαη
ηνπ παξεδόζε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1965 κε ηνλ
αξηζκό 384644 (Σρήκα 4) .
Η Swiss quad
δηαθέξεη από ηελ
παξαδνζηαθή cubical quad ζην όηη θαη ηα δύν
ζηνηρεία ηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνύλ νδεγά ,
παξνπζηάδνληαο κηα δηαθνξά θάζεσο 180ν .
Τα νξηδόληηα ηκήκαηά ηεο θαηαζθεπάδνληαη από ζσιήλα αινπκηλίνπ δηακέηξνπ 2,5 cm – 3 cm
θαη είλαη ιπγηζκέλα όπσο ζην (Σρήκα 5) , ελώ ηα θάζεηα ηκήκαηά ηεο είλαη ζπξκάηηλα θαη έρνπλ όια ην
ίδην κήθνο . Σηηο άθξεο ησλ νξηδνληίσλ ηκεκάησλ ππάξρεη έλα ηειεζθνπηθό ηκήκα κε ιεπηόηεξν ζσιήλα
αινπκηλίνπ έηζη ώζηε λα νιηζζαίλεη κέζα ζηνλ θεληξηθό ζσιήλα αινπκηλίνπ θαη κεηαθηλώληαο ην λα
ξπζκίδεηαη κέρξη λα πεηύρνπκε ην αθξηβέο κήθνο .
Αο δνύκε όκσο πην
αλαιπηηθά ηελ θαηαζθεπή
ηεο .
Καη’ αξρήλ ηα
νξηδόληηα
ηκήκαηά
ηεο
ζηεξεώλνληαη
ζηνλ
ηζηό
ζύκθσλα κε ην (Σρήκα 6)
θαη βξαρπθπθιώλνληαη κε
απηόλ κόλν ζην κέζνλ ηνπο
κε ηελ βνήζεηα όζνλ ην
δπλαηόλ
θνληύηεξσλ
θαισδίσλ .
Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο θεξαίαο απηήο κε
θαιώδην coaxial ησλ 50 Ωκ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ
κέζνδν ηνπ T-match , όπσο ζην (Σρήκα 7) , όπνπ
ηνλ θεληξηθό αγσγό ηνπ coaxial ηνλ ζπλδένπκε ζην
κέζνλ ηνπ T-match θαη ηελ ζσξάθηζε ζην κέζνλ ησλ
θάησ νξηδνληίσλ ηκεκάησλ ηεο θεξαίαο .
Τν T-match απνηειείηαη από ιεπηό ζσιελάθη αινπκηλίνπ ην νπνίν ηνπνζεηείηαη θάησ από ην
νξηδόληην ηκήκα θαη ζε απόζηαζε 1/200 ηνπ ι . Η ξύζκηζή ηνπ γίλεηαη κεηαθηλώληαο ηνπο δύν
βξαρπθπθισηήξεο ηνπ κέρξη λα έρνπκε ηα ιηγόηεξα ζηάζηκα .
Ο πίλαθαο ηνπ (Σρήκαηνο 8) καο δίλεη ηηο δηαζηάζεηο
όισλ ησλ κεθώλ πνπ πξέπεη λα έρεη κηα Swiss quad , αλάινγα κε
ηελ ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο .
Ο Rudolf Baumgartner – HB9CV , αλαθέξεη όηη ην
ζπλνιηθό κήθνο
ηνπ αλαθιαζηήξα
πξέπεη λα είλαη
1,148 ηνπ ι θαη ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ 1,092 ηνπ ι , ελώ
ε βέιηηζηε απόζηαζε κεηαμύ αλαθιαζηήξα θαη νδεγνύ
ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα είλαη 0,1 ηνπ ι .
Γηα ηελ ξύζκηζε ηεο θεξαίαο ζηελ επηζπκεηή ζπρλόηεηα κπνξνύκε πξηλ ηνπνζεηήζνπκε ην Tmatch λα πξνζζέζνπκε κηα ή δύν ζπείξεο ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο θαη κε έλα G.D.O. (Grid Deep
Oscillator) λα ξπζκίζνπκε ηα κήθε ησλ νξηδνληίσλ ηειεζθνπηθώλ ηκεκάησλ επ’ αθξηβώο ζηελ ζπρλόηεηα
πνπ επηζπκνύκε . Σηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε θαη ην T-match θαη ην ξπζκίδνπκε κεηαθηλώληαο ηνπο δύν
βξαρπθπθισηήξεο , κε ηελ βνήζεηα κηαο γέθπξαο ζηαζίκσλ , κέρξηο όηνπ πεηύρνπκε λα έρνπκε ηα
ιηγόηεξα ζηάζηκα .
Ζ ΘΔΡΑΗΑ “PSEUDO – QUAD” ΣΟΤ VK2ABQ
Μηα εμαηξεηηθά αμηόινγε θαηαζθεπή είλαη θαη απηή ηνπ Fred J. Caton –
VK2ABQ, ηελ νπνία ν ίδηνο νλόκαζε pseudo-quad, γηαηί ελώ νπηηθά κνηάδεη ζαλ κηα
mini quad, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλα είδνο beam
ηύπνπ Yagi-Uda.
Αο ηελ κειεηήζνπκε όκσο κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο .
Όπσο γλσξίδνπκε ήδε από κηα πξνεγνύκελε αλαθνξά καο ζην 5-9
report , ηεύρνο 71 , κπνξνύκε λα κεηώζνπκε ην κήθνο ελόο απινύ δηπόινπ αξθεί
λα αληηθαηαζηήζνπκε ηα άθξα ηνπ κε έλα ρσξεηηθό θνξηίν .
Σύκθσλα ινηπόλ κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν έλα δίπνιν ι/2 ζα
κπνξνύζε λα «θνληύλεη» αξθεί λα ηνπ δώζνπκε έλα ζρήκα πνπ ζα έρεη ηελ κνξθή
ελόο Η (Σρήκα 9) .
Όπσο βιέπνπκε από απηό ην ζρήκα ,
ην δίπνιν «θόληπλε» γηαηί ηα δύν άθξα ηνπ
έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από ηα ηκήκαηα ΑΒ θαη
Α΄Β΄.
Σην ζεκείν απηό ινηπόλ κπαίλεη
ε επθπέζηαηε ζθέςε ηνπ Fred Caton – VK2ABQ , ν νπνίνο ζθέθηεθε
λα ελώζεη , κέζσ ελόο κνλσηήξα , ηα άθξα ηεο θεξαίαο απηήο ,
δειαδή ην Α κε ην Α΄ θαη ην Β κε ην Β΄ , κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγήζεη ηελ θεξαία ηνπ (Σρήκαηνο 10) ε νπνία κνηάδεη κε ην
νδεγό ζηνηρείν κηαο cubical quad .
Οη δηαζηάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα δηάθνξα
ζρήκαηα είλαη ππνινγηζκέλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θεξαίαο ζηελ
κπάληα ησλ 20 κέηξσλ .
Έηζη ινηπόλ κπνξνύκε
απηό ην ζπξκάηηλν πιαίζην λα ην
ηνπνζεηήζνπκε ζε έλαλ μύιηλν ζηαπξό όπσο ζην (Σρήκα 11) . Τν ζύξκα
από ην νπνίν απνηειείηαη ε θεξαία απηή είλαη ράιθηλν πνιύθισλν κε
πιαζηηθή κόλσζε θαη έρεη κηα δηάκεηξν γύξσ ζην 1mm – 1,5mm .
O Fred Caton – VK2ABQ
έθηηαμε θαη έλαλ αλαθιαζηήξα πνπ είρε
ηηο ίδηεο αθξηβώο δηαζηάζεηο κε ην νδεγό
ζηνηρείν, κόλν πνπ δηέθεξε ζην όηη είρε
έλα stub πνπ απνηειείην από πιαθέ
θαιώδην ηειενξάζεσο 300 Ωκ κήθνπο
25 cm πεξίπνπ θαη ζηα ζεκεία ΓΓ΄ είρε
παξεκβάιεη έλα πελίν 1 - 2 ζπεηξώλ
από ην ίδην θαιώδην κε ην νπνίν ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε θαη ε ππόινηπε
θεξαία (Σρήκα 12).
Η δηάκεηξνο απηνύ ηνπ πελίνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα
κπνξεί κέζα ζε απηό λα εηζρσξεί ην πελίν ελόο G.D.O. ώζηε λα
κπνξέζνπκε λα ξπζκίζνπκε ην stub .
Τα δύν ζηνηρεία ηεο θεξαίαο απηήο , δειαδή ην νδεγό ζηνηρείν θαη ν αλαθιαζηήξαο
ηνπνζεηνύληαη έηζη ώζηε λα έρνπλ κεηαμύ ηνπο κηα απόζηαζε 213 cm , νπόηε ε όιε θαηαζθεπή παίξλεη
πιένλ ηελ κνξθή ηνπ (Σρήκαηνο 13) , ε νπνία όπσο θαίλεηαη κνηάδεη κε κηα cubical quad δύν ζηνηρείσλ .
Γηα boom κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κηα μύιηλε ξάβδνο είηε κηα
ζσιήλα αινπκηλίνπ δηακέηξνπ γύξσ ζηα 4 cm πεξίπνπ .
Ο αλαθιαζηήξαο ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεη ζε κηα ζπρλόηεηα
κηθξόηεξε από απηήλ ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ θαηά 5% πεξίπνπ .
Γηα
ηελ
ξύζκηζε
ηνπ
stub
ηνπ
αλαθιαζηήξα
ρξεζηκνπνηνύκε έλα G.D.O. ην πελίν ηνπ νπνίνπ ην ηνπνζεηνύκε κέζα
ζην θεληξηθό πελίν ηνπ αλαθιαζηήξα θαη αλ δελ ρσξάεη ην
ηνπνζεηνύκε πνιύ θνληά ηνπ , θαη ξπζκίδνπκε ην stub έηζη ώζηε λα
έρνπκε κηα βύζηζε ηνπ νξγάλνπ ηνπ G.D.O. ζηελ ζπρλόηεηα ησλ 13,3
MHz πεξίπνπ .
Γηα πην εύθνιε ξύζκηζε ηνπ stub κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα από ηα παιηά μπξαθάθηα μπξίζκαηνο (Astor ή
Gillette , ηα ζπκόζαζηε;) θαη λα ην θαξθώλνπκε πάλσ ζην πιαζηηθό
πιαθέ θαιώδην ησλ 300 Ωκ έηζη ώζηε θάζε θνξά λα
βξαρπθπθιώλνληαη νη δύν παξάιιεινη αγσγνί ηνπ . Σην ζεκείν όπνπ
ζα έρνπκε βύζηζε ηνπ νξγάλνπ ηνπ G.D.O. ζηνπο 13,3 MHz , εθεί ζα έρνπκε θαη ηνλ ηέιεην ζπληνληζκό ηνπ
αλαθιαζηήξα , νπόηε ζην ζεκείν απηό ηνπ πιαθέ θαισδίνπ βξαρπθπθιώλνπκε κόληκα ηνπο δύν αγσγνύο
ηνπ θαη ν ζπληνληζκόο ηνπ αλαθιαζηήξα ηειείσζε , ελώ ην πελίν ηνπ αλαθιαζηήξα ην αθήλνπκε κόληκα
επάλσ ηνπ . Η θεξαία καο είλαη πιένλ έηνηκε γηα ιεηηνπξγία παξνπζηάδνληαο κάιηζηα θαη έλαλ ιόγν F/B
γύξσ ζηα 18 dB .
Δάλ ζέινπκε λα εθπέκςνπκε κε θάζεηε πόισζε δελ έρνπκε παξά λα ζηξέςνπκε ηα δύν
πιαίζηα ηεο θεξαίαο θαηά 90ν , έηζη ώζηε ην ηκήκα ΓΓ΄ λα ζηξαθεί θάζεηα .
Η θεξαία απηή ζα κπνξνύζε εύθνια λα κεηαηξαπεί θαη ζε multiband , αξθεί λα πξνζζέηακε
αληίζηνηρα πιαίζηα , ππνινγηζκέλα π.ρ. γηα ηνπο 21 MHz , ηνπο 28 MHz θιπ , κέζα ζην ήδε ππάξρνλ γηα
ηνπο 14 MHz , όπσο αθξηβώο θαη ζε κηα multiband quad , θαη ηα ζεκεία ηξνθνδνζίαο όισλ ησλ νδεγώλ
ζηνηρείσλ λα ηα ζπλδέακε παξάιιεια .
ΔΠΗΙΟΓΟ΢
Σε απηήλ ηελ αλαθνξά καο ζηελ θεξαία cubical quad πξνζπαζήζακε λα θαιύςνπκε , ζην
κέηξν ηνπ δπλαηνύ βέβαηα , θάζε ιεπηνκέξεηα ιεηηνπξγίαο , ππνινγηζκνύ , θαηαζθεπήο θαη ζπληνληζκνύ
ηεο .
Όπσο δηαπηζηώλεη θαλείο θαη κε ηελ ηειεπηαία παξνπζίαζε ησλ δύν θεξαηώλ , ηνπ HB9CV θαη
ηνπ VK2ABQ , ην πλεύκα ηνπ ξαδηνεξαζηηέρλε είλαη εθ θύζεσο αλήζπρν θαη κε ιίγε κειέηε πάλσ ζην
αληηθείκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη , θαη ζηελ δηθηά καο πεξίπησζε πάλσ ζηηο θεξαίεο , κπνξεί κέζα από
πεηξακαηηζκνύο λα πεηύρεη ζαπκάζηα απνηειέζκαηα θαη λα αηζζαλζεί όρη κόλν ηελ ραξά ηεο δεκηνπξγίαο
αιιά θαη ηελ ηειηθή ηθαλνπνίεζε πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη νπνηαδήπνηε ηδηνθαηαζθεπή ηνπ .
Ληίλνο Λνκηθόο
73 de SV1GK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 816 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content