close

Enter

Log in using OpenID

216C 2182 Novigrad-Javorovac-sendvi\350.xls

embedDownload
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Koprivničko - križevačke županije
48260 Križevci, I.Z. Dijankovečkog 3
TROŠKOVNIK RADOVA NA OBNOVI KOLNIČKOG ZASTORA
ŽC 2182
dužina (m)
CESTA:
DIONICA:
DUŽINA (m):
4.600
ŽC 2182
Novigrad Podravski-Javorovac
4.600
ŠIRINA ASFALTA (m):
REDNI
BROJ
širina asfalta (m)
5,2
5,2
OPIS RADA
J.M.
KOLIČINA
JEDINIČNA CIJENA
VRIJEDNOST
RADA
1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. Strojno skidanje nadvišenih dijelova bankina grejderom
Prethodna ispitivanja: Stavka obuhvaća uzimanje uzoraka slojeva postojeće
kolničke konstrukcije namijenjene postupku hladne reciklaže na objektu u svrhu
1.2. izrade projekta sastava (recepture). U stavku uključen prijevoz i rad stojeva
potrebnih za uzimanje uzoraka postojeće kolničke konstrukcije te rad tehničkog
osoblja.
Izrada recepture za nosivi sloj kolničke konstrukcije:Stavka obuhvaća izradu
recepture s cementom i upjenjenim bitumenom stabiliziranog glodanog materijala iz
1.3. kolničke konstrukcije namijenjenog za izradu donjeg nosivog sloja nove kolničke
konstrukcije.
1.4. Kontrola kvalitete:Stavka obuhvaća svakodnevnu kontrolu kvalitete na terenu.
m²
4.600,00
0,42
paušal
1.932,00
15.000,00
kom
1
20.000,00
m2
23.920
50.000,00
m3
1.250
180,00
225.000,00
2. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
Razastiranje sloja kamenog materijala frakcije 0/4 mm po površini namjenjenoj
hladnoj reciklaži kolničke konstrukcije: Stavka obuhvaća dobavu (nabavu i
dopremu) podobnog kamenog materijala frakcije (određene recepturom ) 0/4 mm
koji se razastire po postojećoj kolničkoj konstrukciji na površinama namijenjenim
hladnoj reciklaži. Kameni materijal treba razastrti (sukladno recepturi, kg/m2) ) u
2.1. debljin od 4-5 cm iznad postojećeg asfalta. Prije razastiranj materijala potrebno je
provjeriti da li materijal svojim karakteristikama zadovoljava tražene uvjete iz
recepture za izvođenje reciklirane kolničke konstrukcije, odnosno njegove
karakteristike i debljinu sloja u kojem se materijal razastire prilagoditi prema
izrađenoj recepturi.
Rad se mjeri u m3
razastrtog materijala:
Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije postupkom hladne reciklaže: Stavka
obuhvaća dobavu (nabavu i dopremu) svih potrebnih materijala (cement, upjenjeni
bitumen, voda), strojeva, alata i ljudske snage za izradu nosivog sloja od
bitumenom i cementom stabilizirane smjese glodane kolničke konstrukcije i
dodanog kamenog materijala ( stavka 1.1) postupkom hladne reciklaže. Podobnom
glodalicom zahvaća se razastrti kameni materijal i postojeća kolnička konstrukcija
do dubine od 18 cm. Zahvaćeni materijal miješa se "in situ" mješalicom koja je dio
2.2. garniture za reciklažu zajedno sa glodalicom. U istu mješalicu dodaje se cement
(cca 1-2% m/m), upjenjeni bitumen (cca 2-3,5% m/m) i voda (cca 4,5-5,5% m/m)
u omjerima definiranim recepturnom smjesom za hladnu reciklažu kolničke
konstrukcije na predmetnoj dionici. Materijal koji izlazi iz mješalice potrebno je
homogeno razastrti i podobnim režimom valjanja zbiti u nosivi sloj nove kolničke
konstrukcije prema projektiranim poprečnim nagibima. Stupanj zbijenosti Sz>100%,
tražena ravnost izražena ideksom IRI (100) =< 3 m/km.
Rad se mjeri po m2 recikliranog materijala u zbijenom stanju
Nabava, prijevoz i strojna ugradnja asfaltne mješavine BNHS 0/16mm
2.3. debljine 6 cm u uvaljanom stanju
m2
t
23.920
100,00
2.392.000,00
3.588,00
540,00
1.937.520,00
368,00
210,45
77.445,60
3. RADOVI NA BANKINI
3
Dogradnja bankina kamenim materijalom sa prosječno 0,04 m /m' bankine.
Rad obuhvaća nabavu i dovoz miješanog kamenog materijala, te
3.1. razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala.
Obračun po m3 ugrađenog miješanog kamenog materijala.
m
3
4.600 x 2 x 0,04
4. PROMETNA SIGNALIZACIJA
Postavljanje vertikalne prometne signalizacije. Rad obuhvaća nabavu,
4.1. prijevoz i ugradnju prometnih znakova komplet sa stupom, temeljom i
tablom na jednom stupu. Obračun po kom postavljenog prometnog znaka
Izrada horizontalne cestovne signalizacije 12 cm:
obuhvaća izvedbu središnje crte širine 12 cm strojnim nanošenjem
4.2. jednokomponentne boje s dodatkom staklenih perli.
Obračun po m' izvedene crte.
REKAPITULACIJA:
kom
10
1.000,00
10.000,00
m'
4.600
2,02
9.292,00
1. PRIPREMNI RADOVI:
86.932,00
2. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:
3. RADOVI NA BANKINI:
4. PROMETNA SIGNALIZACIJA:
4.554.520,00
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
4.738.189,60
77.445,60
19.292,00
1.184.547,40
5.922.737,00
ravnatelj:
Krešimir Janach, dipl.ing.prom.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content