close

Enter

Log in using OpenID

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

embedDownload
27.10.2010
CENTAR JE OTVOREN U 11/2005
CENTAR ZA
MENTALNO
ZDRAVLJE
DOM ZDRAVLJA MOSTAR
Radno vrijeme centra je od ponedjeljka do petka u
vremenu od 77-13 sati
Za dolazak u centar nije potrebna uputnica
Stručni tim u CMZCMZ-u je grupa ljudi različitih
profesija, koji surañuju meñusobno i posvećeni
su ostvarivanju zajedničkog cilja, koji je
usmjeren na brigu o zdravstvenim i mentalnim
potrebama svakog klijenta ponaosob, te na
potrebe populacije iz koje dolaze klijenti
Stručni tim CMZCMZ-a čine:
neuropsihijatar
psiholozi
dipl. med. sestra
medicinska sestra
radno--okupacioni terapeut
radno
medicinski tehničar
CMZ pruža usluge svim zdravstvenim
osiguranicima sa područja koje pokriva DZ
Mostar (82 400 osoba)
Pored toga, naši klijenti su osobe u stanju
psihološke potrebe sa prostora susjednih općina
u HNŽ, ZHŽ, te južnog dijela RSRS-a
Do sada je u CMZCMZ-u usluge dobilo oko 5000
osoba
CILJEVI:
izvanbolnička briga za mentalno zdravlje u
zajednici
primarna prevencija
zaštita i briga o mentalnom zdravlju
1
27.10.2010
Opis klijenata i usluga u CMZCMZ-u:
1.
Kronični mentalni bolesnici koji žive sa svojim
obiteljima, a tretman obuhvaća slijedeće usluge:
depo terapija i psihofarmakoterapija
kućne posjete (patronaža)
psihoedukacija--informiranje klijenta i članova obitelji o:
psihoedukacija
bolesti, njenom nastanku, razvoju, trajanju, načinima liječenja
uvježbavanje socijalnih i životnih vještina
radnoradno-okupaciona terapija
pomoć klijentima u pronalaženju posla, zaštiti ljudskih prava,
osmišljavanju slobodnog vremena, redovitih kućanskih
poslova, raspolaganje novcem i sl.
2. Osobe koje pate od depresivnih i anksioznih
poremećaja, a tretman obuhvaća slijedeće
usluge:
psihijatrijska i psihološka procjena
psihofarmakoterapija
individualna i grupna psihoterapija po
principima KBTKBT-a
3. Osobe koje imaju problem ovisnosti, a
tretman obuhvaća slijedeće usluge:
rana detekcija
psihoedukacija klijenta i članova obitelji
razvijanje motivacije za tretman
upućivanje u ustanovu koja se bavi liječenjem
ovisnosti (Centar za izvanbolničko liječenje
ovisnosti, Alkohološka škola, Odjel psihijatrije
KB Mostar)
4. Osobe koje pate od poremećaja osobnosti, a
tretman obuhvaća slijedeće usluge:
psihijatrijska i psihološka procjena
psihoedukacija članova obitelji
kognitivno
kognitivno--bihevioralna terapija
radno
radno--okupaciona terapija
Centar za mentalno zdravlje pruža i druge
zdravstvene usluge poput:
psihijatrijske i psihološke procjene radne
sposobnosti
sposobnosti za roditeljstvo u procesu posvojenja
procjene stupnja oštećenja psihičkog
funkcioniranja nakon traumatskih dogañaja
psihijatrijske i psihološke procjene za potrebe
pravosudnih tijela
Pored prethodno navedenih usluga u centru se
pružaju i usluge koje klijenti ne mogu dobiti u
ostalim službama, a one se odnose na:
individualnu terapiju
grupnu terapiju
radno
radno--okupacionu terapiju
2
27.10.2010
Individualna terapija po principima
KBT--a
KBT
Grupna terapija
Grupa ima svoja jedinstvena obilježja zbog kojih je
grupni rad djelotvoran način pomaganja ljudima da se
promijene. Budući da su čovjekove potrebe i sukobi
socijalne prirode, grupa je idealno mjesto ne samo za
osvjetljivanje i otkrivanje prirode nečijih sukoba i
teškoća u prilagodbi, već ima i korektivan utjecaj.
Grupa stvara društveni kontekst gdje članovi mogu
razviti osjećaj pripadanja i zajedništva. Članovi grupe
počinju uviñati da su mnogi njihovi problemi po svojoj
prirodi interpersonalni, da njihovi postupci imaju
društveno značenje i da se njihovi ciljevi najbolje mogu
razumjeti u kontekstu socijalne svrhe.
Pojedinci su skloni usvajanja pogrešnog načina
mišljenja, što izaziva ponašajne i emocionalne
poremećaje. Misli su najvažnije odrednice naših osjećaja
i postupaka. Terapija je prvenstveno usmjerena na misli
i ponašanje i ističe uloga mišljenja, odlučivanja,
postavljanja pitanja, djelovanja i ponovnog odlučivanja.
To je psihoedukacijski model koji terapiju smatra
procesom učenja, uključujući stjecanje i uvježbavanje
novih vještina, učenja novih načina mišljenja i stjecanje
djelotvornijih načina suočavanja s problemima.
UPOZNAVANJE BOLESNIKA S
KOGNITIVNO--BIHEVIORALNIM
KOGNITIVNO
PRISTUPOM
U procesu procjene protumačiti da je
kognitivno--bihevioralni pristup uglavnom
kognitivno
samopomoć
Cilj terapeuta - pomaganje bolesnika da razvije
vještine za prevladavanje ne samo postojećih
problema, već i sličnih budućih problema
Naglasiti ulogu domaćih zadaća
CILJEVI KOGNITIVNOKOGNITIVNOBIHEVIORALNE PROCJENE
-
-
Opća edukativna uloga koja usmjeruje pacijenta
na unutarnje i vanjske varijable koje on možda
ne smatra relevantnim za problem ( situacija,
fiziološka stanja, kognicije, interpersonalni
faktori, ponašanje )
Utvrditi postoji li nešto čime se treba hitno
baviti ( npr. Ako je pacijent depresivan, treba
provjeriti ima li suicidalne namjere )
Isticanje da se glavni dio terapije dogaña u
svakodnevnom životu, u kojem pacijent
primjenjuje ono o čemu se raspravljalo tijekom
terapijske sesije
Isticanje da se od pacijenta očekuje aktivno
sudjelovanje
NAČINI PROCJENJIVANJA U
KOGNITIVNO-KOGNITIVNO
BIHEVIORALNOM TRETMANU
Bihevioralni intervju
Samomotrenje
Samoiskaz (upitnici, opće ljestvice procjenjivanja: BDI,
BAI, SKVŽ,…)
Podaci dobiveni od drugih ljudi:
- intervjui s ključnim osobama
- motrenje koje obavljaju ključne osobe
Neposredno opažanje ponašanja u kliničkom okruženju
na radnoradno-okupacionoj terapiji obratiti pozornost na :
3
27.10.2010
Institucije koje su povezane s
centrom i sa kojima je važna
suradnja:
Radno--okupaciona terapija
Radno
Radno--okupaciona terapija, kao dio rehabilitacijskog
Radno
programa, obuhvaća sve manualne, kreativne,
rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti s ciljem
postizanja i poboljšanja odreñene fizičke i mentalne
funkcije bolesnika. Uloga radne i okupacione terapije je
što brža rehabilitacija i priprema pacijenta za povratak u
socijalnu sredinu i obitelj. U radu s pacijentom sudjeluje
radni terapeut i/ili medicinska sestra/tehničar. Rad se
organizira grupno ili individualno, ovisno o interesu
samog pojedinca, njegovim željama i mogućnostima.
Nakon odreñenog vremena dobiva se uvid u
pacijentovo fizičko, mentalno i socijalno stanje.
- preostale prednosti ili vještine
- deficite ili bihevioralne gubitke
- devijacije ili ekscesna, čudna ponašanja
Obiteljska medicina
Hitna medicinska pomoć
Centar za socijalni rad
Odjel Psihijatrije
Nevladin sektor
Baza podataka Doma zdravlja za
2006. i 2007. godinu
Analizom podataka dobivenih uvidom u registar pacijenta
u službama obiteljske medicine i hitne pomoći te
evidentiranih dolazaka istih u Centar za mentalno
zdravlje, došlo se do sljedećih pokazatelja:
F10 (intoksikacija alkoholom)alkoholom)-208/10
F11 (intoksikacija opijatima)opijatima)-258/8
F20 (shizofrenija)(shizofrenija)-694/150
F23 (akutni psihotični poremećaj)poremećaj)-258/7
F25 (bipolarni afektivni poremećaj)poremećaj)-52/25
F28 (ostali neorganski psihotični poremećaji)poremećaji)-106/9
F32 (depresivna epizoda)epizoda)-645/46
F33 (povratni depresivni poremećaj)poremećaj)-72/5
F34 (perzistirajući afektivni poremećaj)poremećaj)-8/2
F48 (nespecifični anksiozni poremećaj)poremećaj)-869/22
4
27.10.2010
BAI (Beck Anxiety inventory)
BDI--II (Beck Depression Inventory)
BDI
0-13
14
14--19
20
20--28
29
29--63
minimalno (nedepresivni)
blago depresivni
umjereno depresivni
teže depresivni
0-13
14
14--19
20
20--28
29
29--63
minimalno (anksiozni)
blago anksiozni
umjereno anksiozni
teže anksiozni
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content