close

Enter

Log in using OpenID

12.05.2014. Poziv za dostavu ponude za usluge redovitog

embedDownload
OPĆA BOLNICA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
RAVNATELJSTVO
Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik, OIB: 03861060066 Hrvatska
Tel: centrala: 022 641-641; ravnateljstvo: 022 641-901; Fax: 022 332 887
E-mail:[email protected] Internet: www.tel.hr./bolnica-sibenik/
Ur.broj:01-6484/1-14
Šibenik,12.05.2014. god.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Opća bolnica Šibensko kninske županije pokrenula je postupak za usluge redovitog
godišnjeg preventivnog i interventnog servisnog održavanja aparata za dijalizu
B.BRAUN AVITUM AG za koju je tvrtka “Medilab” jedini ovlašteni serviser na području
Republike Hrvatske,evidencijski broj 9/2014,te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu
ponude.
Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13) za
godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kn bez PDV-a,
odnosno 500.000 kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi
postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Postupak se provodi sukladno
Pravilniku o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti.
U smislu članka 13.Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 , 83/13,143/13) ne postoje
gospodarski subjekti s kojim je Naručitelj Opća bolnica Šibensko kninske županije u sukobu
interesa.
1.OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je usluge redovitog godišnjeg preventivnog i interventnog servisnog
održavanja aparata za dijalizu B.BRAUN AVITUM AG , sukladno Troškovniku iz
obrasca 5. ovog Poziva.
Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u prilogu troškovnika.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):150.000,00 kn (100.000,00 kn za redovito
godišnje preventivno održavanje i 50.000,00 kn za interventno servisno održavanjepopravci).
1
2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
2.1.-Način izvršenja: Ugovor - usluge redovitog godišnjeg preventivnog i interventnog
servisnog održavanja aparata za dijalizu B.BRAUN AVITUM AG
2.2.-Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora;
2.3.-Rok trajanja ugovora:12 mjeseci;
2.4.-Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;
2.5.-Mjesto izvršenja: Opća bolnica Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 83,
Šibenik-hemodijaliza
2.6.-Rok, način i uvjeti plaćanja:
Pružatelj usluga nakon obavljene usluge izdaje račun Naručitelju,sa rokom plaćanja od 60
dana od dana izdavanja računa.
Ponuditelj je dužan uz račun priložiti sve radne naloge ovjerene i potpisane od strane
korisnika usluge(odgovornih osoba odjela gdje se usluga izvršila),te odgovorne osobe za
kontrolu izvršenja ugovornih obveza od strane Naručitelja.
Odgovorna osoba za suradnju,koordinaciju te kontrolu računa i radnih naloga je Tomislav
Španja,dipl.inž.elektrotehnike,mob:0913345125.
Račun se ispostavlja na adresu:
Opća bolnica Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik, s napomenom
da je ponuditelj dužan ispostaviti račune na kojem su navedeni svi zakonski elementi računa
sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010) i Uredbi o sastavljanju i predaji
Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011) ;
2.7.-Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude):
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.
Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
Cijena ponude piše se brojkama.
Cijena je nepromjenjiva u odnosu na ponuđenu cijenu tijekom trajanja ugovora.
U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja (primjerice
troškovi prijevoza, dostave i ostalo) ;
Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a,
iznos PDV-a, te cijena ponude sa PDV-om;
Ukoliko naručitelj prilikom pregleda ponuda utvrdi računsku pogrešku, naručitelj će ispraviti
računsku pogrešku i o tome odmah obavijestiti ponuditelja čija je ponuda ispravljena, te će od
ponuditelja zatražiti da u roku tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje
ispravke računske pogreške. Ispravci se u ponudi jasno naznačuju.
2
Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata i pregleda ocjena ponuda odbiti ponudu za koju
ponuditelj nije prihvatio ispravak računske pogreške.
2.8.-Neuobičajeno niska cijena
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina
jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost pružanja usluga koji su predmet nabave,
naručitelj će odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja ponude naručitelj će pisanim putem
zatražiti od ponuditelja objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra
bitnim za izvršenje ugovora. U tu svrhu ponuditelju se daje rok od 3 dana od dana primitka
zahtjeva.
Naručitelj će provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objašnjenja ponuditelja,
uzimajući u obzir dostavljene dokaze.
2.9.-Kriterij odabira ponuda: najniža cijena;
2.10. Razlozi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave bagatelne vrijednosti:
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne
postoje razlozi za isključenje:
2.10.1.-ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za
odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog
subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita
u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje
mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem
(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu
zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i
davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11. i 143/12.)
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi
dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta.
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja objave poziva za
dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja.
3
Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava iz Obrasca br. 3. ovog Poziva.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice
pojedinačno.
2.10.2.- ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza
i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnom
zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice,
u postupku predstečajne nagodbe)
Za potrebe utvrđivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi
dostaviti:
potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana slanja objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja ili
važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice
pojedinačno.
2.10.3. -ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje ponuditelj
dostavi, sukladno čl.75.st.2. Zakona o javnoj nabavi (90/11,83/13,143/13) javni naručitelj
može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi
izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili
nadležnim tijelima.
2.11.Dokazi sposobnosti ponuditelja
Pravna i poslovna sposobnost
2.11.1. --Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta.
Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvodom , a ako se oni ne izdaju u
državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom
potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od tri mjeseca
računajući od dana slanja objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama
naručitelja.
2.11. 2.-Dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja ili članstva za sebe ili za
podizvoditelja koji su gospodarskom subjektu potrebni u određenoj organizaciji kako
bi mogao izvršiti određeni ugovor
-Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb o upisu u očevidnik
veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem članka 47, 51, 52 i 53. Zakona o medicinskim
proizvodima (Narodne novine br.76/2013), za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici
Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i pravne i fizičke osobe
koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja a imaju zastupnika sa sjedištem u
Republici Hrvatskoj, odnosno važeći akt sukladno članku 91. i članku 92. Zakona o
medicinskim proizvodima (Narodne novine br.76/2013).
4
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su
pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti.
Tehnička i stručna sposobnost
2.11.3.-Popis ugovora o izvršenju usluga, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak
bagatelne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži
vrijednost ugovora, datum isporuke robe,izvođenje radova i izvršenje usluge i naziv druge
ugovorne strane.
Popisu se kao dokaz o urednom izvršenju usluga obvezno prilaže najmanje jedna
potvrda koja odgovara dostavljenom popisu, potpisana ili izdana od druge ugovorne
strane, s istim ili sličnim (radovima, uslugama ili robi) kao što je predmet nabave,
najmanje u visini iznosa procijenjene vrijednosti nabave. Potvrda obvezno sadrži
vrijednost ugovora, datum izvršenja usluga, izvršenja usluge, naziv druge ugovorne strane te
navod o urednom izvršenju ugovora.
2.11.4.-Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže osobama odgovornim za pružanje
usluga koje imaju odgovarajuću obrazovnu i stručnu kvalifikaciju za obavljanje poslova
vezane za izvršenje predmeta nabave
Dostavljenim dokazom ponuditelj treba nedvojbeno dokazati da raspolaže osobama koje
moraju posjedovati važeći certifikat proizvođača za Republiku Hrvatsku o osposobljenosti za
vršenje popravaka odnosno servisa aparata za hemodijalizu B.BRAUN AVITUM AG što
pruža odgovarajuću razinu stručnosti, znanja, vještina i podrške kao i garanciju za
zadovoljavanje određenog nivoa pružanja usluga koje su predmet nabave.
Dijelovi ponude koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski
jezik.Prijevod na hrvatski jezik mora izraditi stalni sudski tumač za odnosni strani jezik,
kojom se potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na stranom jeziku.
2.12. Pravila dostavljanja dokumenata
Sve potrebne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se
neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Naručitelj nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponuda, a prije donošenja
odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj
nabavi bagatelne vrijednosti, u primjerenom roku može zatražiti dostavu izvornika ili
ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.
2.13. Ostalo
2.13.1.Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 8.000,00 kn u obliku:
1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ ) ili
2.bjanko zadužnicu (s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice(NN 136/05,13/10).
5
Ponuditelj može umjesto dostavljanja bankarske garancije ili bjanko zadužnice dati novčani
polog u traženom iznosu.
Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa IBAN
HR 0324070001100148585, model HR 02, OIB: 03861060066, poziv na broj 12211 .
Pod svrhom plaćanja potrebno je obavezno navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude,
navesti evidencijski broj nabave Naručitelja.
Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudu.
Naručitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon
završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti.
Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije
dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.
Bankarska garancija,bjanko zadužnica ili novčani polog će se naplatiti u slučaju odustajanja
ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinih podataka u
smislu članka 9.stavka 1.točke 3. Ove Odluke, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika,
odbijanja potpisivanja Ugovora o bagatelnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za
uredno ispunjenje ugovora.
Rok valjanosti bankarske garancije mora biti sukladan roku valjanosti ponude. Ako istekne
rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i
jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu Naručitelj
ponuditelju daje primjeren rok.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora,
odabrani ponuditelj obvezan je dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa
ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora se podnosi u obliku:
1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ ) ili
2.bjanko zadužnice (s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice(NN 136/05,13/10)
Rok valjanosti bankarske garancije mora biti 30 dana od isteka valjanosti ugovora.
Bankarska garancija ili bjanko zadužnica bit će naplaćena u slučaju povrede ugovornih
obveza od strane odabranog ponuditelja.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti
odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.
2.14.Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja
Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o
uređenju njihova međusobnog odnosa.
Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, adresa, OIB, broj računa, navod o tome je li
ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte , broj telefona i broj
6
faksa), kako je određeno u ponudbenom listu, uz obveznu naznaku člana zajednice
ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.
U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet,
količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj će
neposredno plaćati svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o bagatelnoj
nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.
2.15. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje
Ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili
više podizvoditelja , tada u ponudi mora navesti sljedeće podatke:
-naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta
gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja,
-predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje
u podugovor
Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, dostavljeni podaci
o podizvoditelju bit će obavezno navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.
Korisnik je obvezan neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu
ili pružene usluge.
Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije
svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja
zahtijevati:
-promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u
podugovor,
-preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
-uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni dio ne smije prijeći 30% vrijednosti
ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u
podugovor ili ne.
Ukoliko odabrani ponuditelj zatraži od naručitelja promjenu podizvoditelja ili uvođenje
jednog ili više novih podizvoditelja , mora naručitelju dostaviti podatke (naziv ili tvrtka,
sjedište, OIB ( ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog
subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, predmet, količina, vrijednost
podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor) za novog
podizvoditelja.
3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
-Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
-Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
-Jamstvo za ozbiljnost ponude
-Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
-Tražene dokaze sposobnosti
-Potpisan prijedlog ugovora
7
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet
nabave iz ovog Poziva za dostavu ponude, te se ponuditelj mora pridržavati tih zahtjeva.
4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
4.1. Način izrade
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti
ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili
dijelova ponude (uvezana jamstvenikom učvršćenim na zadnjoj stranici ponude te uvez
ovjeren pečatom).
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj
stranica ponude.
Ponuda se briše neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (npr.nije dopustivo brisanje,
premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti
potvrđeni potpisom ponuditelja.
4.2. Način dostave i postupak zaprimanja ponuda
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:
Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa
ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi:
usluge redovitog godišnjeg preventivnog i interventnog servisnog održavanja aparata za
dijalizu B.BRAUN AVITUM AG Ponuda se predaje u jednom primjerku “izvornik”.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu ili dopunu ponude.
Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom
naknadom dase radi o izmjeni ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje
dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom
naznakom da se radi o odustajanju od ponude.
Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva
redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona
se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu
zaprimanja.Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje
izmjene i/ili dopune ponude. Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, obilježit će se kao zakašnjela i ne
upisuje se upisnik o zaprimanju ponuda, te će se neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.
8
4.3. Datum, vrijeme, mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja
Rok za dostavu ponuda i javno otvaranje je: 28.svibnja 2014.god.;12:00 sati.
Adresa na koju se dostavljaju ponude: Opća bolnica Šibensko kninske županije,
Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik,
Ponude se otvaraju u Ravnateljstvu Opće bolnice Šibensko kninske županije,
Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik
Javnom otvaranju smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici naručitelja, ovlašteni predstavnici
ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju
samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati neposredno prije
otvaranja ponuda.
5. OSTALO
5.1. Obavijest o rezultatima predmeta nabave
Rok za donošenje Obavijesti/ Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili obavijesti / odluke o
poništenju postupka bagatelne nabave iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
Pisanu obavijest odluku o rezultatima postupka nabave naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju s
preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
Obavijest / odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili obavijesti / odluke o poništenju postupka
bagatelne nabave objavljuje se na internetskim stranicama naručitelja.
5.2. Ostali uvjeti bitni za izvršenje ugovora:
Prijedlog ugovora sastavni je dio ovog Poziva za dostavu ponude. Potpisom i ovjerom
Prijedloga ugovora ponuditelj prihvaća opće uvjete ugovora koji će biti sklopljen ukoliko
ponuda ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija.
5.3. Ovaj Poziv za dostavu ponuda biti će objavljen na internetskim stranicama Naručitelja
12.05.2014.god.
5.4. Obavijesti u vezi predmeta nabave:
Kontakt osoba za predmet nabave:
dipl.ing.Tomislav Španja
Mob: 091/3345125
Za dokumentaciju:
Silvana Burazer - referentica
Tel: 022/641/232
Fax: 022/641-233
e-mail:[email protected]
S poštovanjem,
Silvana Burazer,referentica za nabavu
9
Obrazac 1.
PONUDBENI LIST
1. Predmet nabave: Usluge redovitog godišnjeg preventivnog i interventnog servisnog
održavanja aparata za dijalizu B.BRAUN AVITUM AG
2.Naziv i sjedište naručitelja: Opća bolnica Šibensko-kninske županije,Stjepana Radića 83,
22 000 Šibenik, OIB:03861060066
3.Odgovorna osoba Naručitelja: Sanacijski upravitelj:Ante Županović, dr.med.
4.Naziv ponuditelja:_________________________________________________________
Adresa (poslovno sjedište):___________________________________________________
OIB:______________________________________________________________________
Poslovni (žiro) račun:_______________________________________________________
Broj računa (IBAN):________________________________________________________
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):
DA
NE
Adresa za dostavu pošte: ____________________________________________________
Adresa e-pošte:______________________________________________________________
Kontakt osoba ponuditelja:__________________________________________________
Broj telefona/fax:___________________________________________________________
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora :_________________
PONUDA
Broj ponude:______________________________________________________________
Datum ponude:____________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV-a:_____________________________________________Kn
Iznos PDV-a:________________________________________________________ Kn
Cijena ponude s PDV-om:______________________________________________Kn
Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka za dostavu ponuda.
______________________
Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
U Šibeniku_____________2014.god.
(ime i prezime, potpis)
10
Obrazac 2-Troškovnik
1.Fiksni dio
Predmet
nabave
Jedinica
mjere
kom
Aparat za
dijalizu
Količina
Jedinična
cijena bez
PDV-a u kn
Ukupna cijena bez PDV-a u
kn
25
PDV
Ukupna cijena
s PDV-om u kn
2.Varijabilni dio
Br.
artikla
7102771
7700911
7701357
7701756
7702345
7703619
7703848
34514201
34514201
34514236
34514252
34514252
34514279
34514295
34514325
34514422
34514449
34514600
34514686
34514686
34514970
34514988
34515330
34515674
34516018
34516069
Opis
CUFF FOR BLOOD PRESSURE MEDIUM
TEST SOLUTION BLOOD
MANOMETER 0-4 BAR
EXTRACTION TOOL SET FOR AMP CO
SILICONE GREASE 410 MEDIUM
TOUCH PEN PALE GREEN
ASSEMBLY JIG
POWER BOARD 2 VERSION 3+
POWER BOARD 2 VERSION 3+
POWER BOARD 2, V3 / HDF+
BACKLIGHT INVERTER BOARD
BACKLIGHT INVERTER BOARD for Philips
TOUCH CONTROLLER BOARD, V1
OSD-BOARD+
HEPARIN PUMP COMPACT COMPLETE
COVER +
COVER FOR HOUSING BOTTOM
TOUCH CONTROLLER BOARD, V2
BACKLIGHT INVERTER BOARD PHILI
BACKLIGHT INVERTER BOARD Boe Hydis
PRESSURE SENSOR
RETURN VALVE
GEAR PUMP HEAD Micropump
COVER LCD
SEAL FOR HEATER
THROTTLE 0-4 BAR (PRESSURE CON
11
Jed.
mjere
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
Jedinična
cijena bez
PDV-a
Ukupna
cijena bez
PDV-a
34516077
34516123
34516131
34516409
34516514
34516654
34517138
34517332
34517782
34517847
34517928
34519092
34519246
34519262
34519424
34519432
34519475
34519548
34519580
34519750
34519866
34519939
34560017
34560025
34560033
34560084
34560165
34560270
34560319
34560459
34560556
34560572
34560602
34560610
34560686
34560718
34560726
34560734
34560750
34560769
34560777
34560807
34560823
34560866
34560882
34560939
34561030
34561242
34561382
34561390
34561420
34561480
PROPORTIONAL CONTROL VALVE
MAGNETVENTIL
PRESURE SENSOR -660 mbar
FILTER (INTERNAL FILTER)
DOUBLE TUBING HOLDER
MEMBRANE POSITION SENSOR BOARD
REED SENSOR
PRESSURE SPRING
DISPOSABLE FILTER
GLAS-TOUCH SCREEN
CONNECTOR PIECE WITH PIERCING
COIL
REED SENSOR COMPLETE
ROLLER 7X10 VERSION 3
POWER BOARD 1
POWER BOARD 2
HOP BOARD V2
SWIVEL ARM
HEATER ELEMENT 240V/1800W
BIC CARTRIDGE HOLDER LOWER PAR
SLIDE RING
SUCTION ROD COMPLETE, BLUE
SUBSTITUTION CONNECTOR
MAGNET O5 MM
METAL DISC O10 MM
VALVE WITH PERCING SPIKE, VERS
UPLINE TANK WITH LID
SOLENOID VALVE DIENER PRECISIO
GEAR PUMP MICROPUMP V2
LEVEL SENSOR COMPLETE
MOTOR FOR PISTON PUMP
BELL JOINT FOR PISTON PUMP
PUMP BODY FOR PISTON PUMP
MOTHERBOARD LX800
MAINTENANCE KIT/SUPPLEMENT HDF
MOTOR FOR GEAR PUMP (SW 1.7.4)
BASIC BOARD
ANALOG BOARD
POWER BOARD MOTORS
POWER BOARD VALVES
RETAINER TUBES FOR SUCTION ROD
ROLLER FOR BLOOD PUMP
DIAPHRAGM PUMP
HDF ONLINE BOARD
COMPACT FLASH CARD CFC
SUCTION NIPPLE
CONDUCTIVITY SENSOR (END) PRESSURE SENSOR
DIALYSER COUPLING, RED-VER2
DIALYSER COUPLING, BLUE-VER2
ADAPTER COMPACT FLASH CARD
HALL SENSOR
12
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
34561498
34561501
34561609
34561706
34561714
34561722
34561889
34565213
34570004
34570012
34570071
34570101
34570160
34570179
34570241
34570250
34570284
34570349
34570373
34570420
34570457
34570519
34570527
34570535
34570543
34570560
34570586
34570608
34570616
34570659
34570683
34770739
34770852
34770925
34770950
34770976
34771050
34771085
34771140
34771158
34771166
34771328
34772928
34773762
34990445
39171043
39236315
39236811
39237591
39971414
39972011
39972445
FILTER 2,6 MM
FILTER 4,6 MM
SOLENOID VALVE 2/2 WAY-BYPASS
PRESS.CONTR.0,4 BAR (RVDA,DDE)
PRESSURE CONTR. 0,5 BAR
PRESSURE CONTR. 1,3 BAR
COIL
SILICONE TUBING 2,9X3,0 MM
O-RING 9,3X2,4
O-RING 2,7 X 1,5
FUSE 4 AT (TR5)
FUSE 6,3 AT (5 X 20mm)
FUSE 3,15AT(TR5)
FUSE 10 AM 6,3 X 32 MM
O-RING 9,19x2.62
O-RING 15,54x2.62
DUST FILTER
PRESSURE SPRING 4.6x14 mm
PLUG (LONG) - TSBIC
PRESSURE SPRING
O-RING 5,0 X 1,6
SINGLE HOLDER, BIG
SINGLE HOLDER, SMALL
SINGLE TUBING HOLDER
DOUBLE TUBING HOLDER
SINGLE TUBING HOLDER
MANOMETER CONNECTION WHITE +
O RING 9,3X2,4 MM
LATCH
UNLOCKING LEVER SET
O-RING 4,47x1,78
MANOMETER CONNECTION WHITE
O-RING 11,1x1,6
PLUG
O-RING 8X1,6
O-RING 15,6X1,78
PRESSURE SPRING 500 mmHg
SEAL
O-RING 3,1X1,6
SEAL
O-RING 3,68X1,78
FUSE 12A MT (6,3X32MM)
ORIFICE (HORN CENTRE)
O-RING 9,25X1,78
O-RING FOR DIALYSER COUPLING
SLIDING BEARING
SILICONE TUBING 5X3
Y-HOSE COMMUNICATION TYP:YS-6
HYDROPHOBE FILTER
SILICONE TUBING 3,2 X 1,6
SILICONE TUBING 3,3x2,85
SILICONE TUBING 2x3 MM
13
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
M
KOM
KOM
M
M
M
3451411B
3451413A
3451415A
3451416B
3451428A
3451428A
3451428A
3451437B
3451443A
3451445A
3451446A
3451458A
3451461A
3451463B
3451474D
3451475A
3451476A
3451604B
3451610B
3451611B
3451614B
3451615A
3451615A
3451644A
3451659D
3451663A
3451665A
3451669E
3451727B
3451728A
3451749E
3451805D
3451833A
3451884A
3451893C
3451894C
3451898B
3451902C
3451906C
3451908C
3451916A
3451921B
3451922A
3451927A
3451953A
3456005C
3456005E
3456020A
3456022A
3456055A
3456063B
3456074B
BLOOD PUMP WITHOUT ROLLER +
GEAR PUMP HEAD WITH MAGNET +
COVER COMPLETE
DF DISTRIBUCIJSKI RAZDJELNIK
FRONT PANEL BOARD (FPB)+
FRONT PANEL BOARD (FPB)+
FRONT PANEL BOARD (FPB)+
HOUSING TOP
HOUSING BOTTOM +
DIALYSER COUPLING, RED
DIALYSER COUPLING, BLUE
HARD DISK DRIVE 40GB
SUPERVISOR BOARD VERSION 3
TFT DISPLAY 15"
SWITCH MODE POWER SUPPLY -SMPS
MALE CONNECTOR, BLUE WITH
MALE CONNECTOR, RED WITH
LEVEL SENSOR COMPLETE
END CONDUCTIVITY SENSOR
BICARBONATE CONDUCTIVITY SENSO
TEMPERATURE SENSOR
MEMBRANE FOR BALANCE CHAMBER
MEMBRANE FOR BALANCE CHAMBER
SUCTION ROD COMPLETE
SERVOMOTOR WITH BOARD COMPLETE
MOTOR
MEMBRANE POSITION SENSOR BOARD
COVER FOR BLOOD PUMP
THROTTLE 0,4 BAR
PE TUBE 4X1
PISTON PUMP
MAINS POWER SUPPLY, 110-230V W
MANOMETER CONNECTOR RED
MANOMETER CONNECTOR BLUE
MAINTENANCE KIT DIALOG
BLOOD LEAK DETECTOR COMPLETE
REPAIR KIT RINSING BRIDGE
SOLENOID VALVE
SOLENOID VALVE
BLOOD LEAK DETECTOR
TUBING CONECTOR 6 MM
CONTROLLER BOARD II
COVER UPPER PART BIC CARTRIDGE
PUMP COVER 94MM WITH POSITIONI
VALVE WITH PIERCING SPIKE COMP
SAD WITH RED DETECTOR, VERSION
SAD WITH RED DETECTOR VER 4
HEATER 240V/2x900 W
SWITCH MODE POWER SUPPLY-MC
MOTOR FOR PISTON PUMP
V-UV BOARD (Adimea)
DIGITAL BOARD
14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
3456081A
3456083A
3456088A
3456102A
3456124A
3456142A
3457035A
3477084A
3477103A
3477106A
STP0008
STP0009
VALVE BLOCK LEVEL REGUL. SP
VALVE BLOCK LEVEL REGULATION
COMPACT FLASH CARD 1 GB
CONDUCTIVITY SENSOR BIC
PRESSURE SENSOR
ADAPTER COMPACT FLASH CARD
QUADRING 12.37x2.62 INCL. SPAC
TUBING COUPLING R 1/8
TUBING COUPLING
O-RING 6,4X1,3
CRIJEVO DOVODNO
CRIJEVO ODVODNO
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
M
M
Prijeđeni put - 1 km
Radno vrijeme - 1 radni sat
KM
SAT
_____________________
Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)
.
15
Obrazac br. 3
Temeljem članka 67. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/2011, 83/13, 143/13), u
vezi sa stavkom 1. točka 1. istog članka dajem
IZJAVU
kojom ja _________________________ iz ________________________________________
(ime i prezime)
(adresa stanovanja)
broj osobne iskaznice ________________________izdane od _________________________
kao ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta
___________________________________________________________________________
(naziv i adresa gospodarskog subjekta,OIB)
___________________________________________________________________________
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt , da
protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije
izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita
u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje
mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem
(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu
zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i
davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11. i 143/12.)
U_________________,__________2014.
M.P. ______________________________
(Ime, prezime, i potpis osobe po zakonu ovlaštene
za zastupanje gospodarskog subjekta)
___________________________________________________________________________
Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim
zakonskim zastupnikom), izjavu daju obje ovlaštene osobe.
16
Obrazac br.4. Dodatak I Ponudbenom listu
PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude)
1. Naziv i sjedište člana zajednice ponuditelja:______________________________________
Adresa:_________________________________________________________________
OIB: ___________________
IBAN:__________________
Žiro račun:_________________________________
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):
DA
NE
E-mail: ________________________
Telefon: ________________
Fax: _________________
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora:______________________
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:_________________________________
Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice
ponuditelja______________________________
(predmet,količina,vrijednost i postotni dio)
ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:
M.P.___________________________
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene
osobe)
1. Naziv i sjedište člana zajednice ponuditelja:______________________________________
Adresa:_________________________________________________________________
OIB: ___________________
IBAN:__________________
Žiro račun:_________________________________
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):
DA
NE
E-mail: ________________________
Telefon: ________________
Fax: _________________
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora:______________________
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:_________________________________
Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice
ponuditelja______________________________
(predmet,količina,vrijednost i postotni dio)
ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:
M.P.___________________________
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)
17
Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice ponuditelja.
Obrazac br. 5. Dodatak II Ponudbenom listu
PODACI O PODIZVODITELJIMA
(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora ustupa podizvoditeljima)
1. Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja:________________________________
Skraćena tvrtka:____________________________________________________
OIB: _____________________________________________________________
IBAN:____________________________________________________________
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):
DA
NE
Broj računa:________________________________________________________
Adresa:____________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________
Telefaks:___________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:__________________________________
Dio ugovora koji će izvršavati podizvoditelj(predmet, količina, vrijednost podugovora i
postotni dio ugovora koji se daje u podugovor):______________________________
______________________________________________________________________________________________________________
2. Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja:________________________________
Skraćena tvrtka:____________________________________________________
OIB: _____________________________________________________________
IBAN:____________________________________________________________
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):
DA
NE
Br. računa:_________________________________________________________
Adresa:____________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________
Telefaks:___________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:___________________________________
Dio ugovora koji će izvršavati podizvoditelj( predmet, količina, vrijednost podugovora i
postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor) :________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja.
18
Obrazac br.6. Prijedlog Ugovora
Opća bolnica Šibensko-kninske županije,OIB:03861060066 sa sjedištem u
Šibeniku, Stjepana Radića 83, koju zastupa sanacijski upravitelj Ante Županović,
dr. med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)
i
_________________________________________________________________
sklopili su
UGOVOR O REDOVITOM SERVISNOM ODRŽAVANJU APARATA ZA
HEMODIJALIZU
br.9/2014
Članak 1.
Ovim su ugovorom utvrđeni uvjeti po kojima će Izvršitelj usluge pružati Naručitelju
usluge redovitog godišnjeg preventivnog i interventnog servisnog održavanja
aparata za dijalizu B.BRAUN AVITUM AG.Sastavni dio Ugovora je Poziv za
nadmetanje i troškovnik.Za vrijeme trajanja ugovora cijene se neće mijenjati.
Plaćanje će se vršiti u roku od 60 dana od dana ispostave valjanog računa.
Ponuditelj je dužan uz račun priložiti sve radne naloge ovjerene i potpisane od strane
korisnika usluge(odgovornih osoba odjela gdje se usluga izvršila),te odgovorne
osobe za kontrolu izvršenja ugovornih obveza od strane Naručitelja.
Odgovorna osoba za suradnju,koordinaciju te kontrolu računa i radnih naloga je
Tomislav Španja,dipl.inž.elektrotehnike,mob:0913345125.
Članak 2.
Ugovorena cijena usluge bez PDV-a iznosi: ______________ kn odnosno
_______________ kn uključujući porez na dodanu vrijednost. Ovaj se iznos dijeli na
dva dijela:
Fiksni dio koji uključuje preventivno godišnje održavanje svih aparata iz čl.1. ovog
ugovora. Ukupno fiksni dio bez PDV-a iznosi ______________ kn, odnosno
__________ kn uključujući PDV (po ______________ kn bez PDV-a za svaki od 25
aparata), koji će se obračunavati po obavljenom poslu.
19
Drugi dio od _____________ kn bez PDV-aodnosno _____________ kn s PDV-om
je varijabilan, a odnosi se na popravke aparata. Obračunavt će se isključivo po
potrebi – nakon isporuke rezervnih dijelova, po izvršenoj usluzi, a prema cijenama iz
troškovnika.
U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti vezani za izvršenje obveza izvršitelja
usluge, odnosno rad, odgovrajući setovi za održavanje i rezervni dijelovi, troškovi
pripreme, kilometraže, troškovi putovanja,vrijeme putovanja u dolasku i odlasku.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ugovor sklapa na određeno vrijeme, 12
mjeseci od dana potpisivanja.
Članak 4.
Izvršitelj usluge se obvezuje izvršiti uslugu preventivnog održavanja i hitnih
popravaka na adresi naručitelja.
Članak 4a.
Izvršitelj usluge se obvezuje odraditi preventivno godišnje održavanje na aparatima
Dialog +, prema protokolu prizvođača B.Braun Avitum AG. Izvršitelj će za obavljene
radove izdati potvrdu o godišnjem održavanju i po potrebi uvjerenje o ispravnosti za
aparate starije od 5 godina, odnosno sa više od 15.000 radnih sati (U skladu s
Pravilnikom o minimalnim uvjetima u poglegu prostora, radnika i medicinsko-tehničke
opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti – članak 35).
Usluga preventivnog održavanja aparata koje podrazumijeva sljedeće:
a) redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima uključujući
inspekciju, sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama
proizvođača
b) zamjenu setova za redovito održavanje:
3451893G Set za godišnje održavanje – 1 kom za svaki aparat Dialog
3456068B Set za godišnje održavanje – 1 kom za svaki Dialog+HDF On-line
aparat
c) provjeru i umjeravanje svih parametara prema protokolu proizvođača, kao što
su protoci, temperatura, vodljivosti, ultrafiltracija i dr.
d) potvrda o obavljenom servisu, s ocjenom stanja ispravnosti uređaja
Članak 4b.
Izvršitelj usluge se obvezuje odraditi popravke (hitne intervencije) na aparatima
Dialog + na poziv Naručitelja.
20
Usluga popravka aparata podrazumijeva sljedeće:
a) rezervne dijelove i njihovu zamjenu, uključujući inspekciju, sigurnosnotehničku kontrolu aparata u
skladu s uputama proizvođača. Cijena rezervhih dijelova je navedena u
Troškovniku, koji je sastavni dio
ovog ugovora. Dijelovi koji nisu spomenuti u Troškovniku (novi dijelovi,
izmijenjeni dijelovi i sl.) će se
obračunavati prema važećem cjeniku Izvršitelja usuge.
b) putni troškovi
c) vrijeme obavljanja radova
d) potvrda o obavljenom servisu, s ocjenom stanja ispravnosti uređaja
Kod aparata, za koje zbog starosti proizvođač više ne garantira opskrbu rezervnim
dijelovima, ograničava se opseg obveza izvršitelja izuzimanjem odredaba a).
Članak 4c.
Održavanje se provodi u radne dane od ponedjeljka do petka od 7.00 do 18.00 sati,
kad je god moguće. Ukoliko je, zbog potreba bolesnika na hemodijalizi, intervenciju
potrebno izvršiti izvan navedenog vremena. Utrošeno vrijeme će biti obračunato
prema Troškovniku.
Izvršitelj preuzima brigu o pravodobnom preventivnom održavanju i dogovara termine
dolaska s naručiteljem.
Održavanje i popravci se provode u dane i vrijeme koje zajednički dogovaraju
Ugovorne strane.
Ugovorne strane brinu o pravodobnom servisiranju i dogovaraju termine dolaska.
Članak 5.
Naručitelj je obvezan, osim redovnog održavanja i popravaka aparata od strane
zaposlenika Naručitelja, pravovremeno osigurati sve preduvjete koji su potrebni da bi
izvršitelj u dogovorenom terminu i u prikladnim radnim uvjetima mogao obaviti
dogovorene aktivnosti. Naručitelj brine o tome da osoblju izvršitelja stavi na
raspolaganje odgovarajući prostor sa svim tehničkim mogućnostima provođenja
sigurnosno-tehničke kontrole i ugovorenog održavanja.
U slučaju da se aktivnosti izvršitelja moraju odgoditi jer naručitelj nije, na vrijeme ili
uopće, ispunio svoje obveze iz ovoga članka, nastali troškovi zaračunavaju se
naručitelju.
U ove troškove ubrajaju se vrijeme čekanja servisnog osoblja i dodatni putni troškovi.
Priprema aparata od strane Naručitelja podrazumijeva ugradnju seta za godišnje
održavanje , čišćenje aparata i vizualni pregled općeg stanja aparata.
Ako tijekom pripreme aparata za preventivno godišnje održavanje naručitelj na
aparatu primijeti nedostatak ili da pojedini parametar nije unutar dozvoljenih
granica, Naručitelj će pokušati sam riješiti problem i po potrebi naručiti rezervne
dijelove. Ako Naručitelj ne može sam otkloniti uočeni nedostatak obvezuje se
Isporučitelja usluge na vrijeme informirati o stanju aparata, radi planiranja
troškova, pripreme rezervnih dijelova i trajanja servisne intervencije.
21
Članak 6.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti
ugovora, odabrani ponuditelj obvezan je dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od
dana potpisa ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora se podnosi u obliku:
1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ ) ili
2.bjanko zadužnice (s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za
zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko
zadužnice(NN 136/05,13/10).
Rok valjanosti bankarske garancije mora biti 30 dana od isteka valjanosti ugovora.
Bankarska garancija ili bjanko zadužnica bit će naplaćena u slučaju povrede
ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti
odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.
Članak 7.
Ugovorne strane imaju pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora u slučaju
povrede bitnih ugovornih obveza
(neizvršenje ugovorene usluge, nepoštivanje
roka izvršenja ugovorene usluge i sl.).
Članak 8.
Sva sporna pitanja nastala primjenom ovog ugovora, ugovorne strane nastojat će
riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Šibeniku.
Članak 9.
Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (ĉetiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana
zadržava po 2 (dva) primjerka.
Ur.broj:______________________
U Šibeniku,____________________2014. god.
Opća bolnica Šibensko-kninske županije
Isporučitalj
Sanacijski upravitelj
Direktor
___________________
Ante Županović, dr.med.
_______________
22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
153 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content