close

Enter

Log in using OpenID

06-13 - Šibensko-kninska županija

embedDownload
SLUŽBENI VJESNIK
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Godište XX.
Šibenik, 17. svibnja 2013.
Broj 6
ISSN 1846-0151
SADRŽAJ
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJUSKA SKUPŠTINA
26. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
Šibensko-kninske županije u 2013. godini .................5
27. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva
Šibensko-kninske županije u 2013. godini .................6
28. ODLUKA o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u Kanalu sv. Ante- južna strana
u Šibeniku ...................................................................8
29. ODLUKA o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje samostojeće
reklame na dijelu kat.čestice 6011 k.o. Šibenik u
Šibeniku u Mandalini ...............................................15
30. PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu .............15
31. PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu .............17
32. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u školstvu Šibensko- kninske županije za 2013.
godinu .......................................................................18
33. RJEŠENJE o imenovanju mrtvozornika za
područje Grada Šibenika ..........................................20
34. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Šibensko-kninske
županije .....................................................................20
35. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Knin .......
.................................................................................. 20
36. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, Knin ..
.................................................................................. 21
37. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog,
Drniš......................................................................... 21
38. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne glazbene škole Krsto Odak, Drniš ....
.................................................................................. 21
39. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika ........
...................................................................................22
40. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Kistanje, Kistanje .................22
41. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Murterski škoji, Murter ...........
...................................................................................22
42. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Pirovac, Pirovac ...................22
43. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Primošten, Primošten ...........23
44. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica..........23
45. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Skradin, Skradin ...................23
46. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Vodice, Vodice ......................24
47. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno.........
...................................................................................24
48. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Jakova Gotovca, Unešić ...........
...................................................................................24
49. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš .........25
50. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Srednje škole Lovre Montija, Knin ..............25
51. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Medicinske i kemijske škole, Šibenik...........25
52. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Turistički-ugostiteljske škole Šibenik, Šibenik.
...................................................................................25
53. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Srednje strukovne škole Šibenik, Šibenik........
...................................................................................26
54. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik ..
...................................................................................26
55. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Tehničke škole, Šibenik ................................26
56. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Knin
...................................................................................27
Strana 2 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
57. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik .........
...................................................................................27
58. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Prometno-tehničke škole Šibenik, Šibenik .......
...................................................................................27
59. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog
odbora Gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik ................
...................................................................................28
60. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine ..
...................................................................................28
61. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
Savjeta mladih Šibensko-kninske županije za 2012.
godinu i Programa rada za 2013. godinu ................. 28
62. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
zdravstvenih ustanova za 2012. godinu ................... 29
63. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
ustanova socijalne skrbi domova za starije i nemoćne
osobe za 2012. godinu.............................................. 29
64. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju
zaštite od požara na području Šibensko-kninske županije
u 2012. godini i provedbenog Plana unapređenja zaštite
od požara na području Šibensko-kninske županije za
2013. godinu ............................................................ 29
65. ZAKLJUČAK prihvaćanju Izvješća o stanju
sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu i Smjernica
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Šibensko- kninske županije za 2013. godinu .
.................................................................................. 30
66. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Antuna Mihanovića
Petropoljskog, Drniš ................................................ 30
67. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti
Osnovnoj školi Vjekoslava Kaleba,Tisno za dopunu
djelatnosti ................................................................ 30
68. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu za
2012. godinu Županijske uprave za ceste na području
Šibensko-kninske županije....................................... 31
69. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće
bolnice Šibensko-kninske županije ......................... 31
70. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Šibenskokninske županije o promjeni djelatnosti Ustanove
radi usklađivanja s odredbama Zakona o zdravstvenoj
zaštiti ....................................................................... 31
71. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Statut
Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin (pročišćeni
tekst)......................................................................... 31
72. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin
o promjeni djelatnosti Ustanove (pročišćeni tekst) ......
.................................................................................. 32
73. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj
potrošnji energije u Šibensko-kninskoj županiji za 2012.
godinu ...................................................................... 32
74. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Plana energetske
učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije u
Šibensko-kninskoj županiji za 2013. godinu ........... 32
Petak, 17. svibnja 2013.
II.
GRAD DRNIŠ
GRADSKO VIJEĆE
16. ODLUKA o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna
(IV.) UPU grada Drniša............................................. 33
17. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE o izvršenju
Proračuna Grada Drniša za 2013. godinu ................. 33
18. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada
Drniša za 2012. godinu ............................................. 34
19. I. IZNJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje
objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Gradu
Drnišu za 2012. godinu ............................................. 34
20. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Drniša za 2013. godinu ............................................. 35
21. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna
Grada Drniša za 2012. godinu .................................. 35
22. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Drniša za
razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine .................... 36
III.
GRAD SKRADIN
GRADSKO VIJEĆE
5. ODLUKA o redovitom godišnjem financiranju
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Skradina u 2013. godini. ................................ 36
6. ODLUKA o donošenju Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća na području Grada Skradina............................................................................ 37
7. ODLUKA o donošenju Plana zaštite i spašavanja
Grada Skradina.......................................................... 38
8. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Skradina u 2013. godini (I.) ........................... 38
9. RJEŠENJE o imenovanju Zapovjedništva civilne
zaštite Grada Skradina .............................................. 39
10. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o osnivanju i
imenovanju članova Vijeća za davanje koncensijskog
odobrenja................................................................... 40
IV.
GRAD VODICE
1. GRADSKO VIJEĆE
49. PRVE IZMJENE PRORAČUNA Grada Vodica
za 2013. godinu ......................................................... 40
50. PROGRAM gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2013. godini ........................... 61
51. IZMJENE PROGRAMA socijalne i druge skrbi
Grada Vodica za 2013. godinu .................................. 63
52. DOPUNA PROGRAMA javnih potreba u sportu
Grada Vodica u 2013. godini..................................... 63
53. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
gradonačelnice Grada Vodica za razdoblje od 18. svibnja
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2012. godine do 10. travnja 2013. godine ................ 64
54. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o trošenju
sredstava proračunske pričuve Grada Vodica za period
od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine ............. 64
2. GRADONAČELNIK
7. IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu
za 2013. godinu – u tabelarnom dijelu ..................... 64
8. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana korištenja javnih
gradskih površina za 2013.godinu ........................... 66
3. TAJNIK
2. ISPRAVAK Odluke o dodjeli priznanja Grada
Vodica za 2012. godinu ............................................ 66
3. ISPRAVAK Pravilnika o unutarnjem redu Gradske
uprave – u dijelu koji se odnosi na Sistematizaciju radnih
mjesta ....................................................................... 66
V.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu ........................................... 66
Broj 6 - Strana 3
VIII.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
6.POSLOVNIK Općinskog vijeća Općine Pirovac
.................................................................................. 70
7. ODLUKA o komunalnom doprinosu ............. 78
8. ODLUKA o dodjeli priznanja Općine Pirovac za
2012. godinu ............................................................ 80
9. RJEŠENJE o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja ................................ 81
10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za 2012.
Godinu ..................................................................... 81
IX.
OPĆINA ROGOZNICA
1. OPĆINSKO VIJEĆE
19. ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica (II.) ........ 82
20. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu .......................................... 94
21. ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu obavljanja djelatnosti organiziranog parkiranja i naplate
parkiranja na području Općine Rogoznica ............... 95
22. ZAKLJUČAK o prihvaćanu Izvješća o radu
načelnice Općine Rogoznica za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2012. godine ................................... 96
VI.
OPĆINA KISTANJE
2. OPĆINSKI NAČELNIK
1.OPĆINSKO VIJEĆE
6. ODLUKA o imenovanju ovlaštenih predstavnika
Općine Rogoznica za pripremanje i provođenje postupka javne nabave u 2013. godini................................ 96
7. ODLUKA o imenovanju predstavnika Općine
Rogoznica u Projektnom timu projekta Aglomeracija
Rogoznice ................................................................ 96
9. ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
.................................................................................. 67
10. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine
Kistanje za 2012. godinu.......................................... 67
11. ODLUKA o donošenju Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje
siječanj-prosinac 2012. godine................................. 68
X.
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
2. OPĆINSKI NAČELNIK
5. ODLUKA o utvrđivanju naknade za rad mentorakoji prate rad vježbenika ...........................................68
6. PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kistanje .....................................................................69
VII.
OPĆINA MURTER-KORNATI
OPĆINSKO VIJEĆE
13. ODLUKA o dopuni Odluke o izradi ciljanih
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Murter-Kornati ......................................................... 69
6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu Općine Ružić..................... 97
XI.
OPĆINA TISNO
1. OPĆINSKO VIJEĆE
13. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Tisno za 2013. godinu .............................................. 97
14. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje
objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu .....................................................................112
15. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja
komunalne infrastrukture u 2013. godini ...............115
Strana 4 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2012. godine .....................116
2. OPĆINSKI NAČELNIK
3. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Općine Tisno .............................116
4. IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu u
upravne odjele Općine Tisno za 2013.godinu ........ 121
Petak, 17. svibnja 2013.
29. SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI ) PLAN davanja koncesije na području Općine Tribunj za razdoblje
od 2013. do 2015. godine....................................... 125
30. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od
01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine ................ 126
2. OPĆINSKI NAČELNIK
6. PRAVILNIK o unutarnjem redu Općinske uprave......................................................................... 126
XII.
OPĆINA TRIBUNJ
XIII.
OPĆINA UNEŠIĆ
1. OPĆINSKO VIJEĆE
25. ODLUKA o donošenju I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj........ 121
26. ODLUKA o Godišnjem obračunu Proračuna
Općine Tribunj za 2012. godinu............................. 123
27. ODLUKA o raspodjeli rezultata iz 2012. godine
u Proračunu za 2013. godinu ................................. 124
28. GOIDIŠNJI PLAN davanja koncesije za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za 2013.
godinu .................................................................... 124
OPĆINSKO VIJEĆE
12. ODLUKA o izmjenama Odluke o komunalnom
doprinosu................................................................ 134
13. ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2012.
godinu .................................................................... 135
14. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine
Unešić za 2012. godinu .......................................... 135
15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Plana gospodarenja
otpadom za razdoblje 2013-2021. godina .............. 136
____________________
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
26
Na temelju točke II., III., V. i X. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2013. godini (“Narodne
novine”, broj 29/13), članka 4. Proračuna Šibenskokninske županije za 2013. godinu (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, d o n o s i
O D L U K U
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva
Šibensko-kninske županije u 2013. godini
I.
Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola Šibensko-kninske županije u 2013. godini,
kao i kriteriji i mjerila za financiranje decentraliziranih
Nositelj financiranja
- škola
1. OŠ A.MIHANOVIĆA
PETROPOLJSKOG, Drniš
2. OŠ ČISTA VELIKA
3. OŠ DOMOVINSKE
ZAHVALNOSTI, Knin
4. OŠ dr.FRANJE
TUĐMANA, Knin
5. OŠ JAKOVA GOTOVCA
Unešić
6. OŠ KISTANJE
7. OŠ MURTERSKI ŠKOJI,
Murter
8. OŠ PIROVAC
9. OŠ PRIMOŠTEN
10.OŠ ROGOZNICA
11.OŠ SKRADIN
12.OŠ VJEKOSLAVA
KALEBA, Tisno
13.OŠ VODICE
14.GŠ IVANA LUKAČIĆA,
Šibenik
15.GŠ KRSTO ODAK,Drniš
UKUPNO
Broj 6 - Strana 5
funkcija u školama, neophodnih za realizaciju nastavnih
planova i programa.
II.
U Proračunu Šibensko-kninske županije za 2013.
godinu osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola kojih je
Županija osnivač na temelju uvodno opisane Odluke
Vlade RH za 2013. godinu, prema kojoj je Šibenskokninska županija ostvarila bilančna prava za financiranje
decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u visini
sredstava kako slijedi:
- materijalni i financijski rashodi
12.397.152,00 kuna
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
1.670.322,00 kuna
- rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja škola
729.328,00 kuna
što čini masu sredstava u sveukupnom iznosu od
14.796.802,00 kuna.
III.
Sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola za 2013. godinu u ukupnom iznosu od
12.397.152,00 kune raspoređuju se po školama kako
slijedi:
Broj
učenika u
šk.god.
2012./13.
Broj
razred.
odjela u
šk.god.
2012./13.
776
54
450.000
2.307.524
455.628
3.213.152
98
8
70.000
339.375
160.625
570.000
972
46
350.000
1.140.300
383.700
1.874.000
517
27
130.000
724.000
332.000
1.186.000
77
8
85.000
731.240
143.760
960.000
268
17
125.000
463.813
155.187
744.000
186
10
125.000
-
205.000
330.000
119
187
140
197
8
11
9
14
70.000
65.000
45.000
100.000
124.438
294.750
227.500
588.024
168.562
208.250
198.250
161.976
363.000
568.000
470.750
850.000
143
12
65.000
147.063
189.937
402.000
692
32
200.000
137.538
342.462
680.000
170
130
-
-
93.750
93.750
161
18
-
-
92.500
92.500
4703
287
1.880.000
7.225.565
3.291.587
12.397.152
ENERGENTI
(lož ulje,
plin)
Ostali
materijalni i
financijski
rashodi
Prijevoz
učenika
UKUPAN
IZNOS
(u kn)
Strana 6 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Kriterij za utvrđivanje visine sredstava za materijalne
i financijske rashode osnovnih škola za 2013 godinu
prikazani u tablici su broj razrednih odjela i broj učenika
u šk.god. 2012./13. po školi, a mjerilo je prosječna
godišnja cijena po učeniku utvrđena po nositeljima
financiranja, uvećana za specifičnosti pojedinih škola.
Po stvarnom trošku plaćaju se troškovi prijevoza
učenika i energenti (lož ulje, plin), a ostali materijalni i
financijski rashodi po opsegu djelatnosti.
IV.
Sredstva za rashode poslovanja odnosno materijalne
i financijske rashode osnovnih škola osiguravat će se
temeljem mjesečnog izvještaja škola o stvarno nastalim
rashodima za protekli mjesec, koji potpisuju odgovorne
osobe (ravnatelj i računovođa).
Školske ustanove kao korisnici sredstava županijskog
proračuna, dužne su svoje mjesečne zahtjeve za doznakom sredstava iskazati na odgovarajućim tablicama
(u okviru raspoloživih sredstava iz svog godišnjeg
financijskog plana), te dostavljati nadležnom upravnom
odjelu za školstvo najkasnije do 15. u tekućem mjesecu
za protekli mjesec.
V.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirat će
se prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
u školstvu Šibensko-kninske županije za 2013. godinu,
koji će kao zaseban akt donijeti Županijska skupština
Šibensko-kninske županije.
VI.
Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja škola realizirat će se prema
Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja osnovnih škola Šibenskokninske županije za 2013. godinu, koji će kao zaseban
akt donijeti Županijska skupština Šibensko-kninske
županije.
VII.
Financiranje materijalnih i financijskih rashoda
osnovnih škola u 2013. godini realizirat će se u skladu
s prilivom sredstava u Županijski proračun.
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa:602-02/13-01/21
Ur.br.2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
Petak, 17. svibnja 2013.
27
Na temelju točke II., III., V. i X. Odluke o kriterijima
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini (“Narodne
novine”, broj 29/13, članka 4. Proračuna Šibenskokninske županije za 2013. godinu (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, d o n o s i
O D L U K U
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
srednjeg školstva
Šibensko-kninske županije u 2013. godini
I.
Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola Šibensko-kninske županije u 2013. godini,
kao i kriteriji i mjerila za financiranje decentraliziranih
funkcija u školama, neophodnih za realizaciju nastavnih
planova i programa.
II.
U Proračunu Šibensko-kninske županije za 2013.
godinu osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda srednjih škola kojih je
Županija osnivač na temelju uvodno opisane Odluke
Vlade RH za 2013. godinu, prema kojoj je Šibenskokninska županija ostvarila bilančna prava za financiranje
decentraliziranih funkcija u srednjim školama u visini
sredstava kako slijedi:
- materijalni i financijski rashodi
7.491.361,00 kuna
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovinei dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
1.352.443,00 kuna
- rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja škola
647.098,00 kuna
što čini masu sredstava u sveukupnom iznosu od
9.490.902,00 kuna.
III.
Sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih
škola u 2013. godini u ukupnom iznosu od 7.491.361,00
kuna raspoređuju se po školama kako slijedi:
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Nositelj financiranja
- škola
1. GIMNAZIJA ANTUNA
VRANČIĆA, Šibenik
2. EKONOMSKA ŠKOLA,
Šibenik
3. INDUSTRIJSKOOBRTNIČKA ŠKOLA,
Šibenik
4. MEDICINSKA I
KEMIJSKA ŠKOLA,
Šibenik
5. PROMETNO-TEHNIČKA
ŠKOLA, Šibenik
6. SŠ IVANA MEŠTROVIĆA,
Drniš
7. SŠ LOVRE MONTIJA,
Knin
8. SREDNJA STRUK. ŠKOLA
KRALJA ZVONIMIRA, Knin
9. SREDNJA STRUKOVNA
ŠKOLA, Šibenik
10. TEHNIČKA ŠKOLA,
Šibenik
11. TURISTIČKOUGOSTITELJSKA ŠKOLA,
Šibenik
12. SGŠ IVANA LUKAČIĆA,
Šibenik
UKUPNO
Broj
učenika u
šk.god.
2012./13.
Broj
razred.
odjela u
šk.god.
2012./13.
667
24
160.000
454
16
303
Najam
športske
dvorane,
najam
školskog
broda
Broj 6 - Strana 7
Ostali
materijalni i
financijski
rashodi
UKUPAN
IZNOS
(u kn)
-
755.000
915.000
-
-
440.000
440.000
15
-
-
380.000
380.000
409
14
-
45.000
390.000
435.000
410
15
-
63.000
540.000
603.000
351
17
130.000
-
575.000
705.000
467
19
420.000
-
675.000
1.095.000
435
21
-
-
820.000
820.000
365
17
-
-
365.000
365.000
412
16
260.000
25.000
640.000
925.000
352
14
-
43.000
580.000
623.000
41
4
-
-
185.361
185.361
4666
192
970.000
176.000
6.345.361
7.491.361
Kriterij za utvrđivanje visine sredstava za materijalne
i financijske rashode srednjih škola za 2013. godinu
prikazani u tablici su broj razrednih odjela i broj učenika
u šk.god. 2012./13. po školi, a mjerilo je prosječna
godišnja cijena po učeniku utvrđena po nositeljima
financiranja, uvećana za specifičnosti pojedinih škola.
U visini dodijeljenih sredstava pojedinoj školi, po stvarnom trošku plaćaju se troškovi za energente (lož ulje),
najam za korištenje športske dvorane za nastavu TZ
kulture i najam školskog broda za obavljanje praktične
nastave, a ostali rashodi po opsegu djelatnosti.
IV.
Sredstva za rashode poslovanja odnosno materijalne
i financijske rashode srednjih škola osiguravat će se
temeljem mjesečnog izvještaja škola o stvarno nastalim
rashodima za protekli mjesec, koji potpisuju odgovorne
osobe (ravnatelj i računovođa).
Školske ustanove kao korisnici sredstava županijskog
proračuna, dužne su svoje mjesečne zahtjeve za doznakom sredstava iskazati na odgovarajućim tablicama
(u okviru raspoloživih sredstava iz svog godišnjeg
financijskog plana), te dostavljati nadležnom upravnom
odjelu za školstvo najkasnije do 15. u tekućem mjesecu
za protekli mjesec.
V.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirat će
ENERGENTI
(lož ulje)
se prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
u školstvu Šibensko-kninske županije za 2013. godinu,
koji će kao zasebni akt donijeti Županijska skupština
Šibensko-kninske županije.
VI.
Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja škola realizirat će se prema
Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja srednjih škola Šibenskokninske županije za 2013. godinu, koji će kao zaseban
akt donijeti Županijska skupština Šibensko-kninske
županije.
VII.
Financiranje materijalnih i financijskih rashoda
srednjih škola u 2013. godini realizirat će se u skladu s
prilivom sredstava u Županijski proračun.
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa:602-03/13-01/40
Ur.br.2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
Strana 8 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
28
Na temelju članka 19. stavak 2. i članka 27. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne
novine», br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka
24. stavak 1. i članak 28. stavak 3. Uredbe o postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru («Narodne
novine», br. 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», br. 08/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra u Kanalu sv. Ante - južna
strana, u Šibeniku
I.
Županijska skupština Šibensko-kninske županije
(u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju
zahtjeva Javne ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti
Šibensko-kninske županije čiji osnivač je Šibenskokninska županija, (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik
koncesije), dodjeljuje koncesiju za posebnu upotrebu
pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti kulture,
znanosti, informiranja, zaštitu te održivo korištenje i
to za pješačku stazu od uvale Palinkovac do uvale
Škar preko pješačkog mosta koji povezuje uvalu Škar
sa otočićem Školjić do tvrđave sv. Nikole, uključujući
istu. Za potrebe edukativno-turističkog informativnog
punkta dodjeljuju se i pristani za privez plovila veliko
mulo u bivšoj vojarni Minerska, malo mulo ispred
crkve – pećine sv. Ante i pristan na tvrđavi sv. Nikole.
U obuhvatu koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra je i dio staze koji prolazi kroz podvodni tunel
“Hitlerove oči“ (kanal spojen s morem). Pomorsko dobro u obuhvatu predmetne koncesije obuhvaća dijelove
kat čestica: 5394/2, 4856/4, 4856/5, 5400/2, 5352/2,
5352/3, 5344, 5276/68, 5276/42, 5384/2, 5384/1, 5549,
5550, 4856/1, 4856/3, 4855/18, 5546, 4848/7, 4848/6,
4848/5, 5401/5, 1071/2 zgr., 4841/2, 4841/1, 4841/3,
4841/4, 5440/1, 5439 i zgr. 92, sve k.o. Donje Polje, sa
ciljem kvalitetnijeg i cjelovitog upravljanja značajnim
krajobrazom „Kanal-luka Šibenik“.
Područje za koje se daje koncesija omeđeno je koordinatnim točkama kako slijedi:
Br. t.
1
2
3
4
Y
5570736.03
5570717.34
5570740.51
5570743.36
X
4842864.09
4842848.55
4842866.99
4842867.82
H
0.00
0.00
0.00
0.00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
5570750.71
5570756.77
5570762.56
5570770.08
5570053.68
5570051.92
5570048.62
5570048.22
5570043.68
5570038.97
5570032.08
5570023.66
5570009.18
5570001.95
5569987.97
5569980.06
5569979.13
5569974.96
5569964.11
5569952.48
5569947.33
5569942.88
5569936.14
5569917.58
5569909.17
5569890.31
5569878.34
5569875.51
5569866.51
5569877.30
5569879.38
5569880.41
5569871.59
5569858.97
5569849.49
5569835.04
5569826.06
5569818.31
5569808.57
5569800.21
5569791.73
5569783.58
5569775.02
5569766.99
5569756.19
5569746.31
5569739.75
5569741.45
5569739.18
5569734.86
5569719.68
5569723.90
5569722.20
5569720.37
5569704.74
5569700.79
5569690.68
5569679.50
5569670.87
5569663.73
5569665.66
5569663.76
Petak, 17. svibnja 2013.
4842870.06
4842877.49
4842886.08
4842892.51
4842602.57
4842610.18
4842621.53
4842622.79
4842623.09
4842613.17
4842604.14
4842598.19
4842592.85
4842593.96
4842593.74
4842594.97
4842593.07
4842593.25
4842595.17
4842600.09
4842604.15
4842607.58
4842610.24
4842613.77
4842613.46
4842609.79
4842607.66
4842623.65
4842622.17
4842545.52
4842545.75
4842538.06
4842530.52
4842514.84
4842506.25
4842495.52
4842488.66
4842481.63
4842474.92
4842470.86
4842466.97
4842463.10
4842456.72
4842454.11
4842453.90
4842452.21
4842454.43
4842456.75
4842458.46
4842452.73
4842464.58
4842470.35
4842471.69
4842469.42
4842478.29
4842481.82
4842488.14
4842500.17
4842510.67
4842520.09
4842522.58
4842524.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
4842528.60
4842533.43
4842539.48
4842546.02
4842550.39
4842553.27
4842560.24
4842558.00
4842551.52
4842549.75
4842547.89
4842546.93
4842538.89
4842536.63
4842535.51
4842534.46
4842534.86
4842527.96
4842522.21
4842513.89
4842503.06
4842496.40
4842493.29
4842490.51
4842488.44
4842486.52
4842488.92
4842499.83
4842505.52
4842522.93
4842521.26
4842500.36
4842483.45
4842460.02
4842449.16
4842437.62
4842432.25
4842431.96
4842439.23
4842448.33
4842449.91
4842490.14
4842498.62
4842510.24
4842535.07
4842546.72
4842558.85
4842583.57
4842592.92
4842600.04
4842589.31
4842580.48
4842585.92
4842585.53
4842589.34
4842595.27
4842603.12
4842490.99
4842628.13
4842641.65
4842611.34
4842725.59
5569653.15
5569647.95
5569640.43
5569627.74
5569612.60
5569602.43
5569591.54
5569587.42
5569584.40
5569584.15
5569584.41
5569586.32
5569587.54
5569586.47
5569584.42
5569585.53
5569586.24
5569587.83
5569584.54
5569582.59
5569577.94
5569574.15
5569571.05
5569576.43
5569580.16
5569583.83
5569584.27
5569588.18
5569590.81
5569605.83
5569616.02
5569644.56
5569666.79
5569696.42
5569711.88
5569732.46
5569746.99
5569758.96
5569770.85
5569783.12
5569790.28
5569867.77
5569875.23
5569883.39
5569892.05
5569890.89
5569889.24
5569883.85
5569882.63
5569933.61
5569939.68
5569969.67
5569986.09
5570001.90
5570020.97
5570034.32
5570053.53
5569829.12
5569810.16
5569892.62
5569898.27
5571103.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
5571091.03
5571060.62
5571057.66
5571048.88
5570981.66
5570976.99
5570888.41
5570799.84
5570739.80
5570754.44
5570758.42
5570767.50
5570770.07
5570768.52
5570767.10
5570768.98
5570771.98
5570773.15
5570781.89
5570785.76
5570788.88
5570790.64
5570793.09
5570794.21
5570798.08
5570803.37
5570803.25
5570803.42
5570803.02
5570801.32
5570804.67
5570808.50
5570815.55
5570820.11
5570824.49
5570825.36
5570826.18
5570826.69
5570827.13
5570835.10
5570835.62
5570837.17
5570841.67
5570846.09
5570851.49
5570858.19
5570863.72
5570870.10
5570878.02
5570881.45
5570884.42
5570885.47
5570884.35
5570907.42
5570932.35
5570941.32
5570950.60
5570951.73
5570953.45
5570955.00
5570955.84
5570963.20
Broj 6 - Strana 9
4842754.62
4842835.41
4842847.31
4842845.93
4842843.23
4842879.76
4842925.18
4842941.22
4842906.28
4842881.35
4842885.67
4842891.00
4842892.52
4842896.87
4842899.10
4842900.03
4842896.03
4842894.47
4842895.32
4842897.05
4842899.51
4842901.01
4842899.84
4842901.42
4842905.03
4842909.44
4842910.11
4842910.82
4842912.99
4842919.23
4842922.40
4842921.26
4842916.44
4842912.56
4842909.54
4842909.46
4842907.63
4842905.99
4842903.87
4842902.87
4842905.70
4842908.71
4842910.96
4842911.26
4842902.54
4842902.49
4842903.42
4842909.21
4842908.16
4842905.57
4842901.56
4842897.71
4842888.38
4842872.63
4842859.13
4842868.01
4842865.98
4842868.41
4842870.04
4842871.51
4842871.48
4842877.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Strana 10 - Broj 6
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
5570964.70
5570966.88
5570967.48
5570967.04
5570964.08
5570962.15
5570963.56
5570964.78
5570965.93
5570966.78
5570964.99
5570962.21
5570965.91
5570970.06
5570971.66
5570972.68
5570974.16
5570973.30
5570973.20
5570974.08
5570974.75
5570975.89
5570977.79
5570979.45
5570988.09
5571001.57
5571021.28
5571036.71
5571039.90
5571045.19
5571050.75
5569582.76
5569582.67
5569587.04
5569586.56
5569579.67
5569578.68
5569556.83
5569556.04
5569550.66
5569549.92
5569545.45
5569546.71
5569553.12
5569553.83
5569572.26
5569572.71
5569585.38
5569586.32
5569591.94
5569592.02
5569596.21
5569596.24
5569601.61
5569601.65
5569606.66
5569607.20
5569614.64
5569615.88
5569629.36
5569630.92
5569644.04
5569644.40
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4842876.49
4842874.21
4842872.16
4842871.25
4842869.67
4842865.27
4842862.99
4842860.90
4842858.94
4842855.86
4842852.93
4842846.36
4842843.76
4842842.19
4842841.22
4842840.30
4842836.62
4842832.12
4842829.94
4842828.95
4842826.06
4842827.53
4842826.23
4842825.69
4842825.54
4842821.59
4842819.19
4842821.60
4842824.92
4842827.95
4842836.63
4842485.92
4842487.12
4842465.72
4842461.13
4842445.56
4842443.93
4842416.48
4842415.26
4842404.89
4842402.66
4842375.65
4842370.11
4842360.99
4842360.19
4842343.99
4842343.53
4842328.70
4842326.90
4842305.21
4842304.82
4842279.66
4842279.45
4842233.83
4842233.59
4842204.53
4842202.76
4842186.01
4842184.09
4842168.86
4842167.52
4842159.08
4842158.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
5569659.59
5569660.42
5569675.43
5569675.93
5569682.59
5569682.85
5569685.31
5569685.38
5569685.87
5569687.76
5569687.79
5569688.68
5569688.89
5569692.85
5569692.64
5569687.48
5569686.70
5569681.37
5569680.97
5569666.15
5569666.13
5569653.33
5569652.78
5569643.34
5569641.95
5569635.21
5569630.90
5569630.60
5569600.53
5569600.08
5569592.18
5569587.37
5569568.05
5569566.96
5569551.77
5569551.13
5569538.09
5569536.56
5569525.71
5569522.50
5569508.81
5569505.28
5569495.29
5569495.16
5569483.01
5569482.81
5569477.97
5569477.59
5569473.36
5569346.05
5569343.29
5569341.02
5569339.57
5569338.47
5569337.45
5569336.83
5569335.37
5569333.80
5569331.64
5569329.38
5569327.33
5569326.28
5569322.72
Petak, 17. svibnja 2013.
4842146.83
4842145.98
4842125.64
4842124.76
4842109.42
4842108.62
4842097.73
4842097.33
4842093.66
4842079.46
4842079.07
4842059.87
4842058.42
4842042.36
4842038.05
4842023.49
4842022.12
4842015.70
4842015.28
4842001.52
4842001.50
4841989.77
4841989.34
4841983.08
4841982.35
4841979.68
4841977.98
4841977.85
4841963.38
4841963.13
4841958.15
4841957.03
4841959.13
4841959.39
4841965.08
4841965.29
4841968.86
4841969.12
4841969.78
4841969.28
4841963.89
4841961.01
4841945.71
4841945.48
4841924.22
4841923.83
4841913.01
4841911.94
4841896.58
4841923.94
4841928.21
4841932.41
4841936.34
4841940.59
4841945.47
4841956.44
4841967.67
4841974.66
4841980.09
4841984.64
4841988.47
4841991.50
4841999.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
4842001.15
4842003.18
4842011.73
4842014.33
4842016.75
4842028.67
4842030.40
4842034.20
4842040.44
4842055.59
4842062.62
4842071.65
4842082.57
4842090.39
4842095.52
4842101.13
4842116.49
4842133.20
4842147.27
4842156.93
4842173.20
4842187.66
4842729.59
4842732.13
4842742.12
4842747.58
4842756.45
4842773.92
4842779.04
4842798.43
4842841.16
4842852.26
4842857.30
4842857.67
4842865.99
4842873.53
4842877.64
4842872.60
4841889.88
4842335.70
4842337.39
4842339.74
4842339.90
4842339.32
4842338.34
4842335.55
4842333.38
4842331.09
4842323.01
4842316.41
4842309.89
4842303.88
4842295.67
4842290.58
4842288.63
4842289.08
4842264.14
4842243.71
4842219.60
4842202.25
4842188.50
4842184.31
4842182.35
5569320.93
5569320.09
5569318.53
5569315.64
5569312.54
5569309.71
5569309.62
5569307.80
5569305.72
5569299.48
5569295.97
5569290.60
5569284.50
5569280.48
5569276.12
5569272.10
5569264.55
5569260.41
5569256.12
5569253.32
5569246.73
5569244.80
5571032.80
5571027.81
5571018.17
5571014.00
5571008.60
5570998.57
5570997.40
5570988.17
5570948.46
5570909.82
5570902.32
5570900.34
5570887.92
5570869.08
5570845.85
5570842.69
5569371.37
5569217.67
5569215.79
5569209.23
5569204.72
5569200.71
5569198.10
5569193.24
5569190.90
5569188.84
5569185.37
5569185.19
5569185.50
5569186.59
5569190.08
5569195.55
5569199.71
5569200.69
5569201.58
5569203.37
5569204.95
5569205.94
5569206.78
5569210.41
5569214.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
5569219.05
5569220.90
5569222.06
5569224.21
5569225.35
5569227.98
5569232.38
5569237.81
5569241.39
5569246.35
5569250.23
5569252.48
5569260.98
5569268.10
5569270.99
5569279.60
5569290.69
5569298.17
5569298.31
5569300.20
5569303.50
5569310.46
5569309.78
5569307.50
5569267.15
5569249.41
5569263.31
5569228.55
5571375.25
5571370.96
5571362.04
5571358.04
5571355.90
5571353.12
5571347.85
5571345.00
5571342.63
5571341.43
5571338.73
5571337.24
5571334.07
5571332.13
5571322.48
5571316.64
5571315.17
5571313.81
5571312.78
5571312.12
5571310.34
5571308.35
5571306.08
5571300.53
5571297.69
5571295.92
5571290.10
5571288.94
5571287.11
5571285.91
5571285.99
5571286.92
5571289.99
5571291.62
5571292.69
Broj 6 - Strana 11
4842183.13
4842184.22
4842183.41
4842180.76
4842177.77
4842175.15
4842175.15
4842178.37
4842180.75
4842181.62
4842186.43
4842196.26
4842204.06
4842212.61
4842213.00
4842215.20
4842225.38
4842233.75
4842237.22
4842237.77
4842239.75
4842249.05
4842252.87
4842258.46
4842285.21
4842296.83
4842310.28
4842346.22
4842977.58
4842977.88
4842975.85
4842974.87
4842974.75
4842975.03
4842975.07
4842973.99
4842971.60
4842968.85
4842961.05
4842957.64
4842953.11
4842949.71
4842937.13
4842930.79
4842928.79
4842925.67
4842921.27
4842917.98
4842913.79
4842910.86
4842909.03
4842905.73
4842903.03
4842900.39
4842889.45
4842885.41
4842877.29
4842867.46
4842864.29
4842860.56
4842854.08
4842848.95
4842844.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Strana 12 - Broj 6
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
5571292.53
5571291.16
5571290.03
5571289.60
5571289.85
5571288.86
5571286.65
5571282.81
5571278.47
5571274.23
5571268.65
5571264.21
5571261.84
5571259.43
5571256.79
5571249.88
5571245.31
5571233.61
5571227.30
5571225.00
5571222.91
5571219.09
5571207.56
5571194.63
5571190.35
5571184.57
5571174.25
5571163.05
5571158.20
5571149.50
5571136.90
5571129.37
5571126.04
5571117.17
5571114.32
5571111.46
5571107.02
5571102.12
5571097.58
5571094.80
5571091.25
5571088.45
5571085.12
5571081.41
5571076.62
5571074.02
5571068.88
5571066.13
5571059.90
5571052.50
5571048.58
5571046.03
5571042.81
5571040.19
5571036.56
5571027.43
5571023.80
5571019.76
5571013.74
5571009.75
5571006.00
5571003.36
5571000.81
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4842842.37
4842838.33
4842834.10
4842830.20
4842823.28
4842818.47
4842812.66
4842802.91
4842793.21
4842784.45
4842775.21
4842769.79
4842766.24
4842761.39
4842756.57
4842747.85
4842742.44
4842732.07
4842724.22
4842721.83
4842720.91
4842720.56
4842719.29
4842718.51
4842718.04
4842716.88
4842716.36
4842715.50
4842716.43
4842719.16
4842720.29
4842721.65
4842723.09
4842729.74
4842730.34
4842729.33
4842727.04
4842724.73
4842722.94
4842723.21
4842725.56
4842726.49
4842725.97
4842726.72
4842728.06
4842728.28
4842726.34
4842725.87
4842726.36
4842726.65
4842726.58
4842726.49
4842725.64
4842726.14
4842727.96
4842730.78
4842732.31
4842734.60
4842735.65
4842737.81
4842741.73
4842746.77
4842750.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
5570998.49
5570995.94
5570994.69
5570994.07
5570993.07
5570992.83
5570992.32
5570990.24
5570983.29
5570979.22
5570975.80
5570970.43
5570965.88
5570958.69
5570953.47
5570947.19
5570942.50
5570936.51
5570933.88
5570932.53
5570931.24
5570931.08
5570930.25
5570928.54
5570928.94
5570929.77
5570927.77
5570926.34
5570922.32
5570917.79
5570909.85
5570896.97
5570892.78
5570886.00
5570879.02
5570871.13
5570863.42
5570860.19
5570854.66
5570850.26
5570846.47
5570843.24
5570841.50
5570834.70
5570830.57
5570824.86
5570821.56
5570819.44
5570817.14
5570813.89
5570809.43
5570806.48
5570806.29
5570804.75
5570801.11
5570793.66
5570786.65
5570780.49
5570772.32
5570760.61
5570754.80
5570741.88
5570731.94
Petak, 17. svibnja 2013.
4842752.85
4842755.83
4842758.20
4842761.35
4842765.33
4842768.75
4842770.31
4842771.34
4842773.59
4842774.59
4842774.51
4842773.18
4842772.77
4842774.14
4842774.76
4842774.71
4842776.12
4842779.77
4842782.05
4842783.51
4842785.68
4842791.12
4842798.79
4842808.28
4842818.19
4842824.94
4842829.93
4842834.24
4842839.79
4842844.81
4842852.24
4842858.31
4842861.59
4842866.22
4842868.61
4842870.93
4842873.29
4842871.14
4842867.50
4842868.72
4842871.39
4842872.18
4842873.49
4842879.01
4842880.87
4842880.00
4842877.52
4842872.09
4842864.64
4842858.91
4842853.28
4842847.67
4842841.75
4842838.12
4842834.74
4842831.30
4842829.59
4842831.25
4842835.49
4842837.90
4842839.83
4842844.43
4842847.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
4842848.99
4842848.26
4842848.50
4842849.02
4842849.58
4842850.43
4842851.41
4842854.31
4842856.55
4842857.64
4842854.47
4842854.25
4842854.67
4842854.40
4842853.39
4842853.79
4842852.94
4842854.44
4842861.90
4842864.69
4842869.93
4842872.45
4842875.70
4842876.52
4842875.32
4842872.15
4842865.52
4842862.68
4842854.94
4842852.73
4842849.83
4842843.78
4842834.06
4842830.15
4842822.25
4842817.76
4842813.97
4842808.43
4842804.44
4842798.96
4842793.31
4842784.35
4842776.29
4842771.84
4842766.44
4842760.89
4842757.29
4842752.06
4842751.47
4842749.91
4842748.16
4842745.10
4842744.90
4842742.41
4842742.98
4842740.36
4842736.69
4842731.69
4842724.79
4842719.35
4842716.81
4842713.05
4842706.82
5570728.65
5570723.63
5570718.43
5570707.37
5570696.21
5570681.24
5570670.78
5570660.87
5570649.09
5570645.26
5570638.83
5570630.67
5570622.08
5570616.01
5570605.61
5570594.59
5570582.80
5570577.06
5570567.15
5570565.72
5570564.07
5570561.46
5570556.12
5570551.29
5570547.14
5570542.74
5570538.45
5570535.46
5570532.84
5570531.15
5570527.62
5570525.74
5570524.02
5570519.95
5570518.09
5570513.63
5570512.68
5570513.87
5570517.33
5570523.55
5570526.11
5570527.51
5570525.00
5570522.31
5570515.54
5570509.78
5570503.41
5570495.71
5570489.84
5570479.30
5570458.81
5570438.94
5570431.07
5570423.92
5570416.06
5570410.55
5570404.42
5570399.54
5570395.67
5570392.75
5570390.89
5570388.90
5570385.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
5570386.27
5570385.99
5570382.85
5570379.00
5570371.81
5570367.83
5570361.99
5570358.81
5570354.36
5570349.62
5570343.82
5570335.63
5570331.54
5570327.52
5570321.28
5570313.94
5570308.94
5570309.21
5570309.02
5570306.23
5570301.75
5570301.17
5570301.10
5570298.66
5570297.73
5570295.18
5570291.44
5570281.59
5570270.00
5570267.14
5570258.14
5570253.76
5570249.44
5570245.01
5570239.98
5570231.85
5570227.14
5570224.20
5570218.82
5570211.53
5570204.79
5570194.17
5570148.00
5570145.45
5570136.75
5570126.62
5570117.94
5570114.04
5570109.69
5570106.44
5570103.82
5570101.48
5570101.03
5570098.29
5570095.66
5570090.54
5570085.57
5570079.01
5570065.56
5569340.57
5569347.34
5569353.56
5569367.50
Broj 6 - Strana 13
4842700.51
4842697.66
4842692.06
4842687.61
4842688.12
4842685.70
4842679.40
4842678.64
4842680.94
4842687.40
4842693.27
4842697.16
4842696.51
4842694.72
4842689.89
4842682.83
4842675.72
4842668.57
4842661.06
4842656.69
4842650.05
4842646.80
4842641.15
4842637.35
4842634.23
4842629.33
4842626.50
4842617.00
4842611.35
4842611.10
4842613.72
4842613.02
4842613.72
4842615.01
4842618.08
4842624.13
4842628.41
4842630.54
4842632.98
4842639.08
4842642.93
4842648.85
4842660.59
4842661.07
4842661.27
4842660.39
4842659.29
4842658.17
4842654.71
4842649.70
4842642.81
4842633.70
4842630.38
4842624.26
4842619.60
4842614.89
4842612.10
4842609.90
4842605.68
4841922.40
4841937.45
4841940.40
4841985.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Strana 14 - Broj 6
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
5569362.67
5569356.89
5569348.71
5569327.98
5569337.32
5569310.65
5569285.57
5569274.08
5569263.50
5569256.21
5569255.01
5569243.44
5569240.82
5569243.12
5569239.21
5569237.87
5569243.68
5569246.80
5569256.17
5569266.51
5569277.20
5569289.56
5569303.12
5569311.88
5569323.84
5569348.05
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4842026.73
4842045.60
4842080.89
4842116.18
4842101.91
4842124.77
4842125.02
4842123.90
4842125.95
4842130.64
4842133.75
4842129.16
4842121.56
4842107.92
4842086.91
4842056.73
4842035.21
4842017.87
4841994.37
4841974.85
4841950.77
4841939.75
4841922.85
4841914.40
4841907.90
4841906.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
što daje površinu pomorskog dobra kako slijedi:
1) PJEŠAČKA STAZA:
a) dionica Vila Moj Mir – vojarana .......................
...................................... L=1881m x 6.0 m =11286 m2
od toga…… L=1603 m x 6.0m = 9618 m2 se nalazi
u pojasu pomorskog pojasa
b) dionica vojarna – pješački most …..... L=805 m
x6m = 4830 m2 ( u pomorskom pojasu)
c) dionica pješački most –otok Školjić –Sv Nikola
......L=287 m x6.0m=1722 m2 (u pomorskom pojasu)
u pomorskom pojasu nalazi se UKUPNO= 16170
m2
2) KOPNENA POVRŠINA:
a) lokacija :tvrđave Sv Nikola............. P=8622 m2
b) lokacija :otok Školjić .......................P=3702 m2
c) lokacija : pomorski pojas u vojarni .......................
..................................................................P=11437 m2
d) lokacija: obalni pojas kod morskog tunela ...........
.................................................................P=17047 m2
u pomorskom pojasu nalazi se UKUPNO= 40808
m2
3) MORSKA POVRŠINA:
a) lokacija : morski pojas kod Sv. Nikole ...................
..................................................……… P= 11643 m2
b) lokacija: pristanište za brodove u bivšoj vojarni
.................................................................P= 74547 m2
c) lokacija: morski pojas kod morskog tunela …….. .
...................................................................P= 8958 m2
UKUPNO= 95148 m2
4) MORSKI TUNEL : ……………..…P=1501 m2
Petak, 17. svibnja 2013.
Površina pomorskog dobra koja se daje u koncesiju ucrtana je i na Preglednoj karti u mjerilu 1:1000
izrađenoj od tvrtke GEODETSKA MJERENJA d.o.o.
Šibenik, koja čini sastavni dio ove odluke.
II.
Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko
dobro sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim
lukama, te drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz
sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja
i gradnje.
Ovlaštenik koncesije dužan je osigurati zaštitu,
održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju
zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja
neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog
korištenja prirodnih dobara, nadzirati provođenje uvjeta
i mjera zaštite prirode, u svemu sukladno djelokrugu
rada javne ustanove.
III.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko
dobro navedeno u točki I. ove odluke na rok od 20
(dvadeset) godina računajući od dana sklapanja ugovora
o koncesiji na pomorskom dobru.
IV.
Ovlaštenik koncesije u obvezi je Davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz točke I. ove
odluke plaćati godišnju naknadu u iznosu od 1,00 kunu
godišnje.
Način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju utvrdit
će se ugovorom o koncesiji pomorskog dobra.
V.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da
sklopi ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.
Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od dvije godine
dostaviti potvrdu glavnog projekta za pristan za privez
plovila u uvali Minerska.
Ovlaštenik koncesije izgradit će pješački most od
uvale Škar do otoka Školjić sukladno Potvrdi glavnog
projekta Klasa: 361-03/11-01/43, Urbroj: 2182/01-0811-9, od 27. listopada 2011. godine
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije, posebice sukladno: Suglasnosti
Lučke kapetanije, 350-05/13-01/15, Urbroj: 530-03-0501-13-2, od 7. ožujka 2013. I 350-05/13-01/15, Urbroj:
530-03-05-01-13-4, od 11. ožujka 2013. i uvjeta Konzervatorskog odjela u Šibeniku, Klasa:612-08/13-23/0999,
Urbroj:532-04-15/8-13-2 od 13. ožujka 2013. godine.
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 934-01/13-01/25
Urbroj:2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
29
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», br.
158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 77a. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,60/01- vjerodostojno tumačenje,
129/05,101/07,125/08 i 36/09), članka 24. stavka 1.
Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom
dobru («Narodne novine», br. 23/04, 101/04, 39/06,
63/08, 125/10 i 83/12) i članka 32. Statuta Šibenskokninske županije («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», br. 08/09), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra u svrhu izgradnje
samostojeće reklame na dijelu kat. čestice
6011 k.o. Šibenik u Šibeniku u Mandalini
I.
Županijska skupština Šibensko-kninske županije
(u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju
zahtjeva MARINA ŠIBENIK d.o.o., Obala Jerka
Šižgorića iz Šibenika, OIB 51380357466 (u daljnjem
tekstu: Ovlaštenik koncesije), dodjeljuje koncesiju za
posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje samostojeće reklame na dijelu kat. čestice 6011
k.o. Šibenik u Šibeniku u Mandalini, a sukladno s
lokacijskom dozvolom Klasa:UP/I-350-05/13-01/05,
Urbroj:2182/01-08-13-04, od 29. siječnja 2013. godine
izdane od strane Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju Grada Šibenika.
Samostojeća reklama bit će smještena na površini od
25,80 m2. Reklama za marinu sastoji se od slova visine
2,00 m koja se nalaze na čeličnoj nosivoj konstrukciji
temeljenoj u armirano betonskim temeljnim stopama,
za svako slovo posebno, tako da visina svakog slova sa
nosivom konstrukcijom iznosi 4,30 m. Ukupna bruto
površina reklame bit će 103,2 m2, odnosno svjetleća
reklama bit će površine 52 m2.
Područje za koje se daje koncesija u pojasu je pomorskog dobra a sve prikazano na geodetskoj podlozi
izrađenoj od tvrtke Geodezija iz Šibenika Solin, u
mjerilu 1:200, koja čini sastavni dio ove odluke.
II.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko
dobro, koje ovom odlukom dobiva na posebnu upotrebu,
koristiti isključivo za namjenu određenu u točki I. ove
odluke
Broj 6 - Strana 15
III.
Ovlaštenik koncesije snosi sve troškove, doprinose
i druga davanja vezana uz izdavanja rješenja, potvrda,
dozvola i drugih dokumenata koji se odnose na predmetni objekt.
IV.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko
dobro navedeno u točki I. ove odluke na rok od 5 (pet)
godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji
na pomorskom dobru odnosno do donošenja plana kojim
bi se odredila drugačija namjena prostora.
V.
Ovlaštenik koncesije u obvezi je Davatelju koncesije
za korištenje pomorskog dobra iz točke I. ove odluke
plaćati naknadu u iznosu od 5.000,00 kuna mjesečno.
Način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju utvrdit će
se ugovorom o koncesiji pomorskog dobra.
VI.
Na temelju ove odluke ovlašćuje se župan Šibenskokninske županije da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove odluke, u roku 30 (trideset)
dana, od dana objave ove odluke u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne potpiše ugovor
o koncesiji pomorskog dobra u roku iz stavka 1. ove
točke, prestat će sva prava i obveze predviđene ovom
odlukom.
VII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 934-01/13-01/24
Urbroj:2182/1- 01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
30
Na temelju točke II. i V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini (“Narodne novine”, broj
29/13), članka 4. Proračuna Šibensko-kninske županije
za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/12) i članka 32. Statuta Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/09), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013.
godine, d o n o s i
Strana 16 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
P LA N
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
I.
Ovim Planom utvrđuju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škola na području Šibensko-kninske županije za 2013. godinu, te vrši raspored sredstava investicijskih ulaganja
po školama, sukladno osiguranim sredstvima za decentralizirane funkcije u Proračunu Šibensko-kninske županije
za 2013. godinu.
II.
Utvrđuje se da je na temelju Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini, Šibensko-kninska
županija u 2013. godini ostvarila bilančna prava za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnih škola u ukupnom iznosu od 729.328,00 kuna, a prema kriteriju opsega djelatnosti (broj
učenika, broj razrednih odjela i školskih zgrada).
III.
Sredstvima iz točke II. u 2013. godini planira se financiranje rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola kojih je županija osnivač kako slijedi:
A/ INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
ŠKOLA
1.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA
PETROPOLJSKOG,Drniš
2.OŠ ČISTA VELIKA,Čista Velika
3.OŠ DOMOVINSKE
ZAHVALNOSTI,Knin
4.OŠ dr.FRANJE TUĐMANA,Knin
5.OŠ JAKOVA GOTOVCA,Unešić
6.OŠ KISTANJE,Kistanje
7.OŠ MURTERSKI ŠKOJI,Murter
8.OŠ PIROVAC,Pirovac
9.OŠ PRIMOŠTEN,Primošten
10.OŠ SKRADIN,Skradin
11.OŠ VJEKOSLAVA KALEBA,
Tisno
12.OŠ VODICE,Vodice
13.OGŠ KRSTE ODAKA,Drniš
NAMJENA
- geotehnički istražni radovi s projektom
sanacije temelja na dijelu školske zgrade
- sanacija dijela fasade školske zgrade
- sanacija učionica u prizemlju školske zgrade
- uređenje popratnih prostorija dvorane na
drugom katu školske zgrade
- ugradnja spremnika lož ulja
- izrada i montaža ograde na igralištu
- zamjena staklenih prizmi na fasadi i šahta
za vodu
- uređenje okoliša
- sanacija poda u knjižnici
- sanacija učionica
- sanacija septičke jame PŠ Jezera
- sanacija sanitarnog čvora i poda u hodniku
i učionicama
- ugađanje glazbenih instrumenata
UKUPNO
IZNOS
(u kn)
24.500
15.000
66.000
83.000
5.900
6.300
13.000
85.000
77.000
40.000
26.100
50.000
11.000
502.800
B/ TEKUĆE ODRŽAVANJE
- po razrednom odjelu 700 kuna (274 razredna odjela)
UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE
191.800
191.800
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 17
C/ HITNE INTERVENCIJE I STRUČNI NADZOR
- hitne intervencije i stručni nadzor
34.728
UKUPNO HITNE INTERVENCIJE I STRUČNI NADZOR
34.728
SVEUKUPNO OSNOVNE ŠKOLE
729.328
P LA N
rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog
održavanja srednjih škola Šibensko-kninske
županije za 2013. godinu
IV.
Sredstva iz točke III. ovog Plana doznačit će se
školama kao nositeljima investicijskih ulaganja po
izvršenju radova ili usluga, te po ispostavljenom računu
o izvršenim radovima i uslugama.
V.
Ovaj Plan objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
I.
Ovim Planom utvrđuju se rashodi za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
srednjih škola na području Šibensko-kninske županije
za 2013. godinu, te vrši raspored sredstava investicijskih
ulaganja po školama, sukladno osiguranim sredstvima za
decentralizirane funkcije u Proračunu Šibensko-kninske
županije za 2013. godinu.
Klasa:602-02/13-01/22
Ur.br.2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
II.
Utvrđuje se da je na temelju Odluke Vlade RH o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba srednjeg školstva u 2013. godini, Šibenskokninska županija u 2013. godini ostvarila bilančna prava
za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola u ukupnom iznosu
od 647.098,00 kuna, a prema kriteriju opsega djelatnosti
(broj učenika, broj razrednih odjela i školskih zgrada).
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
31
Na temelju točke II. i V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2013. godini (“Narodne novine”, broj
29/13), članka 4. Proračuna Šibensko-kninske županije
za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/12) i članka 32. Statuta Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/09), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013.
godine, d o n o s i
A/ INVESTICIJSKO OFRŽAVANJE
ŠKOLA
1. GIMNAZIJA ANTUNA
VRANČIĆA, Šibenik
2. EKONOMSKA ŠKOLA,Šibenik
3. INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA
ŠKOLA, Šibenik
4. MEDICINSKA I KEMIJSKA
ŠKOLA, Šibenik
III.
Sredstvima iz točke II. u 2013. godini planira se
financiranje rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola kojih
je županija osnivač kako slijedi:
IV.
NAMJENA
- bojanje zidova u športskim dvoranama,
stepeništu i hodnicima
- uređenje kabineta
IZNOS
(u kn)
82.000
15.000
- sanacija školskog igrališta
64.000
- uređenje prostorije za primanje roditelja
27.000
Strana 18 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
5. PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA,
Šibenik
6. SREDNJA ŠKOLA LOVRE
MONTIJA, Knin
7. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
ŠIBENIK, Šibenik
8. TEHNIČKA ŠKOLA, Šibenik
9. TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA
ŠKOLA, Šibenik
10.SGŠ IVANA LUKAČIĆA, Šibenik
Petak, 17. svibnja 2013.
- sanacija učionica
30.000
- sanacija poda na balkonima
18.000
- uređenje vanjskog igrališta
70.000
- završni radovi na vanjskom igralištu
63.000
- uređenje sanitarnog čvora za invalidne osobe
86.000
- sanacija kamenih ploča na podu školske
zgrade
20.000
UKUPNO
475.000
B/ TEKUĆE ODRŽAVANJE
- po razrednom odjelu 700 kuna (192 razredna odjela)
134.400
UKUPNO HITNE INTERVENCIJE I STRUČNI NADZOR
134.400
C/ HITNE INTERVENCIJE I STRUČNI NADZOR
- hitne intervencije i stručni nadzor
37.698
UKUPNO HITNE INTERVENCIJE I STRUČNI NADZOR
37.698
SVEUKUPNO SREDNJE ŠKOLE
Sredstva iz točke III. ovog Plana doznačit će se
školama kao nositeljima investicijskih ulaganja po
izvršenju radova ili usluga, te po ispostavljenom računu
o izvršenim radovima i uslugama.
V.
Ovaj Plan objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
Klasa:602-03/13-01/41
Ur.br.2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
32
Na temelju točke III. i V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2013. godini (“NN“, broj 29/13), točke III.
i V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
647.098
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih
domova u 2013. godini (“NN“, broj 29/13), članka 4.
Proračuna Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
12/12) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
8/09), Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine, d o n o s i
P LA N
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
I.
Ovim Planom utvrđuju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu u 2013. godini za ustanove
osnovnog i srednjeg školstva na području Šibenskokninske županije, a kojima je Šibensko-kninska županija
osnivač.
II.
Utvrđuje se da je uvodno navedenim odlukama
Vlade RH za 2013. godinu, Šibensko-kninska županija
bilancirala sredstva za rashode za nabavu proizvedene
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 19
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od:
- osnovno školstvo
1.670.322,00 kn
- srednje školstvo
1.352.443,00 kn.
III.
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u školstvu Šibensko-kninske županije u 2013. godini
čine:
IV.
A/ OSNOVNE ŠKOLE
Red.
br.
Škola
Vrsta i opis ulaganja
Ukupno
planirani
iznos
ulaganja
Plan za
2013.
Decentraliz.
sredstva
2013.
Izvorni
prihodi
županije
2013.
Ostali
izvori
2013.
1.
OŠ Vodice
Sanacija ravnog krova i
zamjena dotrajalih
rasvjetnih tijela u
školskoj zgradi
710.000
710.000
710.000
-
-
2.
OŠ Primošten
Sanacija sanitarija
390.000
390.000
390.000
-
-
3.
OŠ dr. Franje
Tuđmana, Knin
Zamjena opločenja
ispred glavnog ulaza u
školsku zgradu
210.000
210.000
210.000
-
-
4.
OŠ A. Mihanovića
Petropoljskog, Drniš
Sanacija svlačionica u
športskoj dvorani
80.000
80.000
80.000
-
-
87.000
87.000
87.000
-
-
5.
OŠ Domovinske
zahvalnosti, Knin
Nabava školskog
namještaja
80.000
80.000
80.000
-
-
Nabava opreme za
informatičku učionicu
6.
OŠ Rogoznica
Nabava informatičke
opreme
60.000
60.000
60.000
-
-
7.
OŠ Kistanje
Nabava školskog
namještaja
53.322
53.322
53.322
-
-
1.670.322
1.670.322
1.670.322
-
-
Ukupno
planirani
iznos
ulaganja
Plan za
2013.
UKUPNO PLANIRANI IZNOS ULAGANJA:
B/ SREDNJE ŠKOLE
Red.
br.
1.
2.
Škola
Gimnazija Antuna
Vrančića, Šibenik
Turističkougostiteljska škola,
Šibenik
Vrsta i opis ulaganja
Decentraliz.
sredstva
2013.
Izvorni
prihodi
županije
2013.
Ostali
izvori
2013.
Zamjena prozora na
školskoj zgradi
440.000
440.000
440.000
-
-
Uređenje pročelja
školske zgrade i
osiguranje
pristupačnosti osobama
s invaliditetom (II faza)
700.000
310.000
310.000
-
-
Nabava i ugradnja
vertikalne platforme za
osobe s invaliditetom u
školskoj zgradi
220.000
220.000
220.000
-
-
85.000
85.000
85.000
-
-
160.000
160.000
160.000
-
-
87.000
87.000
50.443
50.443
50.443
1.742.443
1.352.443
1.352.443
3.
Medicinska i
kemijska škola,
Šibenik
Uređenje laboratorija
4.
GŠ Ivana Lukačića,
Šibenik
Nabava digitalnih
orgulja
5.
SSŠ Kralja
Zvonimira, Knin
Sanacija dijela krovišta
školske zgrade
6.
SŠ Lovre Montija,
Knin
Nabava opreme za
praktikum
(poljoprivredni
tehničar)
UKUPNO PLANIRANI IZNOS ULAGANJA:
87.000
-
-
-
-
Strana 20 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Realizacija nabave dugotrajne imovine i dodatnih
ulaganja na nefinancijskoj imovini može se započeti
nakon izrade investicijskog elaborata u kojem se definira
opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga,
vrijeme realizacije i realni iznosi financiranja, te po
dobivanju prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta.
V.
Provedba ovog Plana povjerava se Upravnom odjelu
za prosvjetu, znanost, kulturu i šport i Upravnom odjelu
za proračun i financije.
VI.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa:404-03/13-01/1
Urbroj:2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
33
Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10,
22/11, 84/11, 154/11, 12/12 i 70/12) i članka 32. Statuta
Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 8/09), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka
2013. godine, d o n o s i
34
Na temelju članka 262. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 33/12) i članka 32. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 8/09), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici , od 27.
ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju
Savjeta za socijalnu skrb
Šibensko-kninske županije
1. U Rješenju o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb
Šibensko-kninske županije, Klasa: 119-01/12-01/13,
Urbroj: 2182/1-01-12/1 (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 7/12) donesenog na 18. sjednici
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, od 15.
lipnja 2012. godine, dodaje se.
U Savjet za socijalnu skrb Šibensko-kninske županije
imenuju se:
21. Davorka Grbac Plavčić - za člana - Centar za
socijalnu skrb Šibenik,
22. Josipa Buzdovačić - za člana - Centar za socijalnu
skrb Knin.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 119-01/13-01/3
URBROJ: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R J E Š E NJ E
o imenovanju mrtvozornika
za područje Grada Šibenika
1. Za doktora medicine koji utvrđuje nastup, vrijeme
i uzrok smrti (mrtvozornika) za područje Grada Šibenika,
imenuje se:
- Živana Mašić, dr. med.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 119-01/13-01/4
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
Petak, 17. svibnja 2013.
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
35
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Knin
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole dr.
Franje Tuđmana, Knin ispred osnivača imenuju se:
1. Ljubica Ukić,
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
2. Biserka Vujić i
3. Žaklina Simić.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/18
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
36
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Antuna Mihanovića
Petropoljskog, Drniš
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Antuna
Mihanovića Petropoljskog, Drniš ispred osnivača imenuju se:
1. Niveska Vlaić,
2. Ante Galić i
3. Ante Piuk.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/6
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Domovinske zahvalnosti,
Knin
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, Knin ispred osnivača imenuju se:
1. Anita Nakić,
2. Željko Bobanović i
3. Jelena Čoko.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/14
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
37
Broj 6 - Strana 21
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
38
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Krsto Odak, Drniš
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne glazbene škole
Krsto Odak, Drniš ispred osnivača imenuju se:
1. Zoran Brakus,
2. Marinko Šindilj i
3. Ana Mrđen.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/17
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
Strana 22 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
39
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Čista
Velika, Čista Velika ispred osnivača imenuju se:
1. Ante Tabula,
2. Šime Šunjerga i
3. Luka Bilać.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Petak, 17. svibnja 2013.
1.Roko Antić,
2.Paško Ivanović i
3. Sandra Ardalić.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/7
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
41
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Murterski škoji, Murter
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Murterski škoji, Murter ispred osnivača imenuju se:
Klasa:602-02/13-01/16
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
40
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Kistanje, Kistanje
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Kistanje,
Kistanje ispred osnivača imenuju se:
1. Tome Juraga,
2. Kornelija Barešić i
3. Draženka Mudronja.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/8
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
42
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Pirovac, Pirovac
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Pirovac,
Pirovac ispred osnivača imenuju se:
1. Petar Jelušić,
2. Dragana Marinković i
3. Marin Barić.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/9
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
44
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole
Rogoznica, Rogoznica ispred osnivača imenuju se:
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
43
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Primošten, Primošten
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole
Primošten, Primošten ispred osnivača imenuju se:
1. Ivan Soža,
2. Blaž Jurin i
3. Jasmina Makelja.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/12
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
Broj 6 - Strana 23
1. Maja Paleka,
2. Tonka Čobanov i
3. Željana Miletić.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/13
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
45
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Skradin, Skradin
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Skradin,
Skradin ispred osnivača imenuju se:
Strana 24 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1. Anita Banić,
2. Dario Ravlić i
3. Kristina Vlaić.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/11
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
46
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno ispred osnivača imenuju se:
1. Antonia Modrušan,
2. Jana Ukas i
3. Miro Torić.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/10
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Vodice, Vodice
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Vodice,
Vodice isped osnivača imenuju se:
1. Boris Lipić,
2. Irena Klarić i
3. Sanja Kumanović Stipaničev.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/19
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
47
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Petak, 17. svibnja 2013.
____________________
48
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Jakova Gotovca, Unešić
I.
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Jakova
Gotovca, Unešić ispred osnivača imenuju se:
1. Ante Parat,
2. Damir Babić i
3. Mladen Abramac.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/15
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
49
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš
I.
Za članove Školskog odbora Srednje škole Ivana
Meštrovića, Drniš ispred osnivača imenuju se:
1. Jure Ivić,
2. Goran Eraković i
3. Matea Petrović.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-03/13-01/32
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
Broj 6 - Strana 25
1. Sanja Bebek,
2. Jure Zečević i
3. Mirela Stanić Popović.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-03/13-01/39
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
51
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Medicinske i kemijske škole, Šibenik
I.
Za članove Školskog odbora Medicinske i kemijske
škole, Šibenik ispred osnivača imenuju se:
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
50
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Srednje škole Lovre Montija, Knin
I.
Za članove Školskog odbora Srednje škole Lovre
Montija, Knin ispred osnivača imenuju se:
1. Nelka Tomić,
2. Željko Burić i
3. Anka Aleksić Shihabi.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-03/13-01/38
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
52
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Strana 26 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Turističko-ugostiteljske škole Šibenik,
Šibenik
I.
Za članove Školskog odbora Turističko-ugostiteljske
škole Šibenik, Šibenik ispred osnivača imenuju se:
1. Goran Bulat,
2 Marija Bilan Ćuk i
3. Joso Smolić.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-03/13-01/
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
54
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Industrijsko-obrtničke škole Šibenik,
Šibenik
I.
Za članove Školskog odbora Industrijsko-obrtničke
škole Šibenik, Šibenik ispred osnivača imenuju se:
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
53
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Srednje strukovne škole Šibenik, Šibenik
I.
Za članove Školskog odbora Srednje strukovne škole
Šibenik, Šibenik ispred osnivača imenuju se:
1. Radojka Danek,
2. Franka Badžim i
3. Jadranko Kozina.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-02/13-01/36
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
Petak, 17. svibnja 2013.
1. Radislav Gulam,
2. Ivan Rončević i
3. Josip Silov.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-03/13-01/35
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
55
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Tehničke škole, Šibenik
I.
Za članove Školskog odbora Tehničke škole, Šibenik
ispred osnivača imenuju se:
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1. Željko Dulibić,
2. Drago Matić i
3. Tomislav Pervan.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-03/13-01/34
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
56
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik
I.
Za članove Školskog odbora Glazbene škole Ivana
Lukačića, Šibenik ispred osnivača imenuju se:
1. Senka Bilać,
2. Dragan Zlatović i
3. Anita Antić.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-03/13-01/31
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira,
Knin
I.
Za članove Školskog odbora Srednje strukovne škole
Kralja Zvonimira, Knin ispred osnivača imenuju se:
1. Goran Mrnjavac,
2. Božo Marijanović i
3. Boško Džepina.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-03/13-01/33
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
____________________
58
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Prometno-tehničke škole Šibenik, Šibenik
I.
Za članove Školskog odbora Prometno-tehničke
škole Šibenik, Šibenik ispred osnivača imenuju se:
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
57
Broj 6 - Strana 27
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
1.Ante Parat,
2. Novica Ljubičić i
3. Ante Malenica.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-03/13-01/30
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
Strana 28 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
59
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,
broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka
32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik
1. Prihvaća se Godišnji izvještaj Proračuna
Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja
do 31. prosinca 2012. godine.
2. Uz Godišnji izvještaj Proračuna Šibensko-kninske
županije, iz točke 1. ovog zaključka, prihvaća se Godišnji
izvještaj Županijske uprave za ceste Šibensko-kninske
županije za 2012.godinu.
3. Godišnji izvještaj Proračuna Šibensko-kninske
županije i Godišnji izvještaj Županijske uprave za
ceste Šibensko-kninske županije, čine sastavni dio ovog
zaključka.
4. Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-05/13-01/1
URBROJ: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
I.
Za članove Školskog odbora Gimnazije Antuna
Vrančića, Šibenik ispred osnivača imenuju se:
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
1. Hrvoje Erlić,
2. Anita Škugor Kodžoman i
3. Ivana Baljkas.
II.
Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:602-03/13-01/29
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
60
Na temelju članka 108.,110. i 111. Zakona o
proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 36/09 , 46/09
i 136/12 ) , Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju proračuna(«Narodne novine», broj
24/13 ) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
08/09), Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Šibensko-kninske
županije za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2012. godine
Petak, 17. svibnja 2013.
____________________
61
Na temelju članka 18. Zakona o savjetima mladih
(„Narodne novine“, broj 23/07), članka 23. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Šibensko-kninske županije,
broj 5/10) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
8/09), Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta
mladih Šibensko-kninske županije za 2012.
godinu i Programa rada za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih
Šibensko-kninske županije za 2012. godinu i Program
rada za 2013. godinu koji su usvojeni na sjednici Savjeta
mladih Šibensko-kninske županije, od 21. siječnja 2013.
godine.
2. Izvješće o radu i Program rada iz točke 1. ovog
zaključka prilažu se istom i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 006-01/13-01/1
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 550-01/13-01/3
Urbroj:2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
____________________
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
62
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu zdravstvenih
ustanova za 2012. godinu
1. Prihvaćaju se izvješća o radu za 2012. godinu:
a) Opće bolnice Šibensko-kninske županije,
b) Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin,
c) Doma zdravlja Šibenik,
d) Doma zdravlja Knin,
e) Doma zdravlja Drniš,
f) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske
županije i
g) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske
županije.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 550-01/13-01/2
Urbroj:2182/1-01-13-1
Šibenik,27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
63
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova
socijalne skrbi domova za starije i nemoćne
osobe za 2012. godinu
1.Prihvaćaju se izvješća o radu za 2012. godinu:
h) „Cvjetnog doma“ Šibenik i
i) Doma za starije i nemoćne osobe Knin.
Broj 6 - Strana 29
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
64
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“, broj 92/10), članka 32. i 81. Statuta
Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 8/09), a u skladu s Procjenom
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Šibenskokninske županije (Klasa: 214-01/08-01/12, Urbroj:
2182/1-01-08-1), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite
od požara na području Šibensko-kninske
županije u 2012. godini i Provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara za 2013.
godinu
I.
Prihvaćaju se Izvješće o stanju zaštite od požara na
području Šibensko-kninske županije u 2012. godini
i Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za
2013. godinu.
II.
Izvješće o stanju zaštite od požara na području
Šibensko-kninske županije u 2012. godini i Provedbeni
plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2013. godinu
sastavni su dijelovi ovog zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 810-03/13-01/2
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
Strana 30 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
65
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona
o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 32. i 81. Statuta Šibenskokninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava
zaštite i spašavanja za 2012. godinu i
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
I.
Prihvaćaju se Izvješće o stanju zaštite i spašavanja
na području Šibensko-kninske županije za 2012. godinu
i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Šibensko-kninske županije za
2013. godinu.
I.
Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petropoljskog,
Drniš daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja s Općinom Ružić, kao
investitorom izgradnje dječjeg vrtića na djelu čest. zgr.
381/1 Z.U. 858 K.O. Gradac, na kojoj je sagrađena
zgrada Područne škole Gradac – nekretnine stvarnog
vlasništva škole.
Predmetna građevina dječji vrtić izgradit će se u
skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom TD
69/12 izrađenom od ovlaštene tvrtke „25,4 mm“ d.o.o.
Šibenik, i zahvatit će površinu od 1.366,04 m2.
Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja prilaže se
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 602-02/13-01/23
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
II.
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području
Šibensko-kninske županije za 2012. godinu i Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
sastavni su dijelovi ovog zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 810-03/13-01/1
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
66
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za raspolaganje
imovinom Osnovnoj školi Antuna
Mihanovića Petropoljskog, Drniš
Petak, 17. svibnja 2013.
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
67
Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka
32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici,
od 27. ožujka 2013. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti
Osnovnoj školi Vjekoslava Kaleba,
Tisno za dopunu djelatnosti
1. Osnovnoj školi Vjekoslava Kaleba, Tisno daje se
prethodna suglasnost za dopunu djelatnosti – izvođenje
posebnog programa glazbene škole, za koji je škola
dužna pribaviti rješenje o početku rada od strane ministarstva nadležnog za obrazovanje.
Zaključak sa 23. sjednice Školskog odbora održane
26. veljače 2013. godine prilaže se ovom zaključku i
čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa:602-02/13-01/5
Urbroj:2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
Klasa: 510-01/13-01/9
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
____________________
68
Na temelju podstavka 3. stavka 1. članka 2. Zakona
o cestama (“Narodne novine”, broj 84/11), članka 10b.
Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na
području Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/09 – pročišćeni
tekst) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
8/09), Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu za 2012.
godinu Županijske uprave za ceste na
području Šibensko-kninske županije
1. Prihvaća se Izvješće o radu Županijske uprave
za ceste na području Šibensko-kninske županije, za
2012. godinu.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 340-03/13-01/1
URBROJ: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
70
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 23. sjednici, od 27.ožujka 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća
Opće bolnice Šibensko-kninske županije
o promjeni djelatnosti Ustanove radi
usklađivanja s odredbama Zakona o
zdravstvenoj zaštiti
1. Daje se suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama Zakona
o zdravstvenoj zaštiti, Urbroj: UV-1908/1-13, od 13.
veljače 2013. godine.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 510-01/13-01/8
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
____________________
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
69
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku
o izmjenama i dopunama Statuta Opće
bolnice Šibensko-kninske županije
1. Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Šibenskokninske županije, Urbroj: UV-1909/1-13, od 13. veljače
2013. godine.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Broj 6 - Strana 31
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
71
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin
(pročišćeni tekst)
Strana 32 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1. Daje se suglasnost na Statut Opće bolnice
„Hrvatski ponos“ Knin, Urbroj:01-223/13, od 29.
siječnja 2013. godine (pročišćeni tekst).
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 510-01/13-01/13
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
72
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin
o promjeni djelatnosti
Ustanove (pročišćeni tekst)
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin o promjeni djelatnosti Ustanove, Urbroj:01-222/13, od 29. siječnja 2013.
godine (pročišćeni tekst).
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 510-01/13-01/14
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
73
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 08/09) i Zakona o učinkovitom korištenju energije u
neposrednoj potrošnji («Narodne novine», broj 152/08 i
55/12), Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine, donosi
Petak, 17. svibnja 2013.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa
energetske učinkovitosti u neposrednoj
potrošnji energije u
Šibensko-kninskoj županiji za 2012. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o provedbi Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije u
Šibensko-kninskoj županiji za 2012. godinu (u daljnjem
tekstu Izviješće), a koje je u veljači 2013. godine izradila
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske
županije. Izvješće se nalazi u prilogu i čini sastavni dio
ovog zaključka.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 302-01/13-01/3
URBROJ: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
74
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 08/09) i Zakona o učinkovitom korištenju energije u
neposrednoj potrošnji («Narodne novine», broj 152/08 i
55/12), Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana energetske
učinkovitosti u neposrednoj
potrošnji energije u Šibensko-kninskoj
županiji za 2013. godinu
I.
Prihvaća se Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije u Šibensko-kninskoj županiji
za 2013. godinu (u daljnjem tekstu Plan), a koji je u
veljači 2013. godine izradila Javna ustanova Razvojna
agencija Šibensko-kninske županije. Plan se nalazi u
prilogu i čini sastavni dio ovog zaključka.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 302-01/13-01/4
URBROJ: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.
____________________
II.
GRAD DRNIŠ
GRADSKO VIJEĆE
16
Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07,
38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), Odluke o izradi (IV.)
Ciljanih Izmjena i dopuna UPU grada Drniša(„Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 13/12) i članka
51. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 15/09), Gradsko vijeće Grada
Drniša, na 28. sjednici, od 11. travnja 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna
(IV.) UPU grada Drniša
Članak 1.
Donose se Ciljane Izmjene i dopune (IV.)
Urbanističkog plana uređenja grada Drniša («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», osnovni plan - broj
12/02, I. izmjene i dopune -11/06 i II. Izmjene i dopune
-6/09).
Članak 2.
U članku 13. u stavku 2. iza riječi „Z“ dodaje se zarez
i riječ „ZK“ a brišu se riječi: “koje tvore pretežito kultivirani krajobraz unutar kojih se omogućuje poljodjelska
djelatnost, oblikovanje rasadnika, te uređenje pješačkih
i biciklističkih staza“.
U istom članku briše se stavak 3., a postojeći stavak
4. postaje stavak 3.
Članak 3.
U članku 87. u stavku 1. iza riječi prirodni dodaju
se riječi „krajolik, zaštitne šumske površine“, a iza
oznake ZŠ brišu se riječi „-zaštitne šumske površine“.
U istom stavku na kraju prve rečenice dodaje se oznaka
„(ZK)“.
Članak 4.
U članku 100., u točki tri briše se tekst alineje 1. i
zamjenjuje novim tekstom koji glasi:
„- korištenje površina omogućeno isključivo u svrhu
poljoprivrednih djelatnosti koje treba održavati u okvirima i načinu tradicionalnog korištenja i organizacije
prostora (ili njima kompatibilnih), bez provođenja onih
tehničko-tehnoloških i infrastrukturnih zahvata kojima
bi se narušile prirodne i prostorne vrijednost te koji bi
Broj 6 - Strana 33
mogli izazvati znatne promjene strukture, prostornih
odnosa i oblika. Potrebno je čuvati postojeću strukturu
i parcelaciju kulturnog krajobraza, koja predstavlja
izuzetnu prirodnu, kulturnu i ekološku vrijednost. Treba
nastojati sačuvati tradicionalne oblikovne karakteristike
poljoprivrednih površina i komunikacija, što se može
postići jedino održavanjem funkcije poljoprivrede,“.
U istom članku, na kraju točke tri dodaje se nova
alineja 5. koja glasi:
„-u funkciji poljoprivrednih djelatnosti omogućuje
se gradnja građevina za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i
turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu s veli¬činom
zemljišta najmanje 3 ha, te koja ima prizemlje (P) do
400 m2 građevinske (bruto) površine i najveće visine
do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m2
građevinske (bruto) površine. Za navedene građevine
potrebno je planirati priključak na mrežu javnih cesta
na način da se isti prvenstveno planira na prometnice
nižeg ranga, a odvodnju oborinskih voda s poljoprivrednih površina riješiti na način da se iste ne slijevaju na
državnu cestu,“.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 5.
Danom stupanja na snagu Ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja grada Drniša, članci
iz elaborata UPU grada Drniša («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», osnovni plan - broj 12/02, I.
izmjene i dopune -11/06 i II. Izmjene i dopune -6/09) A.
TEKSTUALNI DIO, ODREDBE ZA PROVOĐENJE,
zamjenjuju se člancima ovih ciljanih Izmjena i dopuna,
te će se svi započeti postupci dovršiti po odredbama ove
odluke, ako isti nisu pravomoćnim rješenjem završeni
do stupanja na snagu ove odluke.
Članak 6.
Odluka o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja grada Drniša stupa na
snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa : 350- 02/12-20/10
Ur. broj:2182/06-02/03-13-30
Drniš, 11.travnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNICA
Emalija Čupić Gović, dr.med., v. r.
____________________
17
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 51. Statuta Grada
Drniša («Službene vjesnik Šibensko-kninske županije»,
br. 15/09), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 28. sjednici,
od 11. travnja 2013. godine, donosi
Strana 34 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o izvršenju Proračuna Grada Drniša
za 2013. godinu
Članak 1.
U članku 9. Odluke o izvršenju Proračuna Grada
Drniša za 2013. godinu („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 14/12), iznos od 100.000 kuna,
zamjenjuje se iznosom od 120.000 kuna.
Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna odluke stupa na snagu osmog
dana od objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 400-06/12-01/5
URBROJ: 2182/06-13-2
Drniš, 11. travnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNICA
Emalija Čupić Gović, dr.med., v. r.
____________________
18
Na temelju članka 84. stavka 2. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 114/10 i 31/11) i članka 51. Statuta
Grada Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije“, broj 15/09), Gradsko vijeće Grada Drniša, na
28. sjednici, od 11. travnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Grada
Drniša za 2012. godinu
1. Od viška prihoda poslovanja iskazanog u Bilanci
stanja na dan 31. prosinca 2012. godine u iznosu od
9.134.164,77 kn, izvršit će se pokriće manjka prihoda
od nefinancijske imovine u iznosu od 1.082.769,59 kn
i manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od
1.030.000,00 kn.
2. Stanje računa 922 u skladu s točkom 1. ove odluke
raspoloživo u slijedećem razdoblju iznosi 7.021.395,18
kn.
3. U stanju računa 922 iz točke 2. ove odluke iskazana su i namjenska sredstva.
4. Zadužuje se računovodstvo da izvrši knjiženja
sukladno ovoj odluci.
5. Ovaj odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 400-04/13-01/1
URBROJ:2182/06-13-01
Drniš, 11. travnja 2013.
Petak, 17. svibnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNICA
Emalija Čupić Gović, dr.med., v. r.
____________________
19
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj
26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11 i 144/12) i članka 51. Statuta Grada Drniš
(„Službeni vjesnik Šibensko –kninske županije“, broj
15/09), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 28. sjednici,
od 11. travnja 2013. godine, donosi
I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Drniša za 2013.
godinu
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Drniša za 2013. godinu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.
13/12) u glavi I. dodaje se točka 6. i glasi:
„nerazvrstane ceste“.
Članak 2.
U glavi II. u točki 1. dodaje se:
„ 1.3. izgradnja košarkaško igrališta - Glavica
(Drniš)
132.000
1.4. izgradnja teniskog igrališta - Podvornica
(Drniš)
100.000
1.5. uređenje gradskog trga
– Poljana
3.000.000
1.6. uređenje tribina N.K. DOŠK
50.000
1.7. nabava i postavljanje čekaonica
175.000
1.8. sanacija nogostupa(praćenje
projekta odvodnje)
137.000“.
U točki 2. podtočka 2.1. mijenja se i glasi:
„2.1. rekonstrukcija cjevovoda u Drnišu
i Pakovu Selu
100.000“.
U točki 5. podtočka 5.1. mijenja se i glasi:
„5.1. sanacija kamenog zida te spoja
sa novim dijelom groblja te
uređenje glavnog ulaza i vrata na
groblju sv. Ivan - Badanj
180.000“.
Dodaje se točka 6. koja glasi:
„ 6. NERAZVRSTANE CESTE
6.1. poslovna zona Drniš-izgradnja prometnice
(zemljani radovi)
50.000“
i mijenja se
“U K U P N O:
6.904.000 kuna“.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
U glavi III. točka 4. mijenja se i glasi:
„ 4. Proračunska sredstva
5.304.000“
i
„SVEUKUPNO:
6.904.000 kuna“.
Članak 4.
Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije“.
KLASA: 363-02/12-20/33
UR.BROJ:2182/06-13-02
Drniš, 11. travnja 2013.
d.d. iz Drniša i Signalizacija d.o.o. iz Zagreba kojima
su radovi ustupljeni temeljem Zakona o komunalnom
gospodarstvu i sklopljeni ugovori te ostali izvođači s
kojima će se sklopiti ugovor temeljem Zakona o javnoj
nabavi”.
Članak 3.
U glavi III. točka 6. stavak 3. mijenja se i glasi:
„ Za komunalne poslove zbrinjavanja pasa lutalica
na području Grada Drniša planirana su sredstva u visini
od 50.000 kuna koje će obavljati AS-EKO d.o.o. iz Ši
benika“.
Članak 4.
Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu
osamog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije“.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNICA
Emalija Čupić Gović, dr.med., v. r.
KLASA: 363-02/12-20/34
UR.BROJ:2182/06-13-02
Drniš, 11. travnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
____________________
20
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj
26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11 i 144/12) i članka 51. Statuta Grada
Drniš („Službeni vjesnik Šibensko –kninske županije“,
broj15/09), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 28. sjednici,
od 11. travnja 2013. godine, d o n o s i
I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Drniša za 2013. godinu
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Drniša za 2013. godinu („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 13/12) u glavi
II, članku 2., točka 2. mijenja se i glasi:
„ 2. Ostala proračunska sredstva
UKUPNO:
Broj 6 - Strana 35
2.050.000
3.350.000 kuna.
Članak 2.
U glavi III. članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:
„Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje
površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi
i koje su pristupačne većem broju korisnika a koje nisu
razvrstane u smislu posebnih propisa na području Grada
Drniša i to:
- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta …...............
.......................................................................... 30.000
- horizontalna i vertikalana signalizacija .....70.000
- održavanje makadamskih cesta ................180.000
- održavanje nerazvrstanih cesta ...............880.000.
Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki planiraju se
u iznosu 1.160.000 /s PDV-om/. Radove iz ove točke će
izvoditi Ceste Šibenik d.o.o. iz Šibenika, GIRK-KALUN
PREDSJEDNICA
Emalija Čupić Gović, dr.med., v. r.
____________________
21
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08 i 136/12), članka 4. Pravilnika
o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna (“Narodne novine”, br. 24/13) i članka 51.
Statuta Grada Drniša (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, br. 15/09), Gradsko vijeće Grada
Drniša, na 28. sjednici, od 11. travnja 2013. godine,
donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Drniša
za 2012. godinu
OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna Grada Drniša sadrži:
Strana 36 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izvršenje
2011.(1)
Izvorni plan Izmjene plana
2012.(2)
2012.(3)
Tekući plan
2012.(4)
Petak, 17. svibnja 2013.
Izvršenje
2012.(5)
Indeks
(5/4)
Indeks
(5/1)
27.337.000,00 25.387.307,53
92,87
119,88
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
21.177.933,98 27.337.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
158.283,52
0,00
245.000,00
0,00
20.155.293,90 24.114.000,00
0,00
245.000,00
106.485,21
43,46
67,27
24.114.000,00 20.471.199,41
84,89
101,56
18,05
138,38
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
859.412,18
6.588.000,00
0,00
6.588.000,00
1.189.254,80
RAZLIKA - MANJAK
321.511,42
-3.120.000,00
0,00
-3.120.000,00
3.833.338,53
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.015.873,00
1.098.000,00
0,00
1.098.000,00
1.030.000,00
93,81
101,39
-1.098.000,00
0,00
-1.098.000,00
-1.030.000,00
0,00
0,00
0,00 1.196,01
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
-1.015.873,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
4.912.418,23
4.218.000,00
0,00
4.218.000,00
4.218.056,65
100,00
85,87
0,00
0,00
7.021.395,18
0,00
166,50
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
4.218.056,65
0,00
Grad Drniš nije davao jamstva niti je imao izdataka
po jamstvima.
2. Izvještaj iz točke 1. čini sastavni dio ovog
zaključka.
Članak 5.
Ovaj Godišnji obračun Proračuna Grada Drniša
za 2012. godinu objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA:400-06/11-60/03
URBROJ:2182/06-12-03
Drniš, 11. travnja 2013.
KLASA: 400-04/12-01/6
URBROJ:2182/06-13-02
Drniš, 11. travnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNICA
Emalija Čupić Gović, dr.med., v. r.
PREDSJEDNICA
Emalija Čupić Gović, dr.med., v. r.
____________________
____________________
III.
GRAD SKRADIN
22
Na temelju članka 9. Odluke o izvršenju Proračuna
Grada Drniša za 2012. godinu (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 1/12) i članka 51.
Statuta Grada Drniša (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 15/09), Gradsko vijeće Grada
Drniša, na 28. sjednici, od 11 . travnja 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada
Drniša za razdoblje srpanj – prosinac 2012.
godine
1. Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava
proračunske pričuve Proračuna Grada Drniša za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine.
GRADSKO VIJEĆE
5
Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj
24/11, 61/11 i 27/13 ) i članka 32. Statuta Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 29. sjednici,
od 29. ožujka 2013.godine, donosi
ODLUKU
o redovitom godišnjem financiranju
političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Skradina
u 2013. godini
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina
(u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), visina sredstava
koja se osiguravaju u Proračunu Grada Skradina za
2013.godinu i način raspoređivanja sredstava.
Članak 2.
Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Grada
Skradina imaju političke stranke koje imaju najmanje
jednog člana Gradskog vijeća.
Članak 3.
Utvrđuje se da su u trenutku konstituiranja Gradskog
vijeća političke stranke imale slijedeći broj vijećnika:
- Hrvatska demokratska zajednica .......................
...........................................7 članova (od kojih 1 žena)
- Hrvatska stranka prava .......................................
.............................................. 2 člana (od kojih 1 žena)
- Samostalna demokratska srpska stranka ...........
.......................................................................... 2 člana
- Hrvatska seljačka stranka ..................................
............................................................................ 1 član
- Hrvatska narodna stranka ..................................
............................................................................ 1 član
- Hrvatska stranka umirovljenika .........................
............................................................................ 1 član
- Socijaldemokratska partija Hrvatske ..................
........................................................................... 1 član.
Članak 4.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka osiguravaju se u Proračunu Grada Skradina za
2013.godinu u iznosu od 0, 05% ostvarenih rashoda
poslovanja iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna, što iznosi 3.461,45 kn.
Članak 5.
Sredstva iz članka 4. ove odluke raspoređuju se
na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana Gradskog vijeća tako da svakoj pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju
njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja
Gradskog vijeća.
Ukoliko pojedini vijećnik (ili vijećnici) nakon
konstituiranja Gradskog vijeća napuste ili promijene
članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja
se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju
političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja Gradskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je
pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati.
Članak 6.
Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola u trenutku konstituiranja Gradskog
vijeća u pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom
Broj 6 - Strana 37
članu Gradskog vijeća, a određenog u članku 5. stavak
1. i članku 7. stavak 1. ove odluke.
Članak 7.
Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji
iznos sredstava od 227,73 kn.
Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog
spola utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 250,50
kn.
Članak 8.
Sredstva raspoređena prema članku 5. stavak 1. i
članku 7. ove odluke, doznačuju se na račun ogranka
političke stranke na razini Grada Skradina, jednom
tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 402-08/13-01/1
URBROJ: 2182/03-02-13-1
Skradin, 29. ožujka 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
____________________
6
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj
174/04,79/09, 38/09 i 127/10), članka 32. Statuta
Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», br.10/09) i izdane suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje (KLASA: 810-03/12-04/17,
URBROJ: 543-01-04-01-12-4, od 17. listopada 2012.
godine), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 27. sjednici,
od 13. prosinca 2012. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća na području Grada Skradina
Članak1.
Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva ,materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća na području Grada Skradina.
Članak 2.
Procjena iz članka 1. ove odluke sastavni je dio
odluke i ne objavljuje se.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Strana 38 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
KLASA:810-03/12-01/04
URBROJ:2182/03-02-12-1
Skradin, 13. prosinca 2012.
KLASA:810-03/12-01/03
URBROJ:2182/03-02-12-1
Skradin, 13. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
____________________
7
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj
174/04,79/09,38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta
Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», br.10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na
27. sjednici, od 13. prosinca 2012. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja
Grada Skradina
Članak 1.
Donosi se Plan zaštite i spašavanja Grada Skradina,
izrađen od tvrtke “ NW-wind” d.o.o. Varaždin.
Članak 2.
Plan iz članka 1.ove odluke skupa s planom civilne
zaštite kao svojim sastavnim dijelom, nalazi se u privitku,
sastavni je dio odluke i ne objavljuje se.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u « Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
____________________
8
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03
– pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Grada Skradina
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 29. sjednici,
od 29. ožujka 2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području
Grada Skradina u 2013.godini (I.)
I. Točke II. i III. Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Skradina u 2013. godine («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», br. 14/12) mijenjaju se i glase:
«II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA
ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Objekti i naznaka poslova s procjenjenim troškovima
iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja , te
za nabavu opreme komunalne infrastrukture u 2013.
godini navode se u sljedećem pregledu:
PLANIRANO
IZMJENE
Procjena troškova u kn
1.1. JAVNE POVRŠINE
-Uređenjeplaža-na području Grada Skradina
UKUPNO :
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.2. NERAZVRSTANE CESTE
- Rokovača-Skorići II faza
- Gorice
- Rupe
- Sonković
- Dubravice
- Skradin
UKUPNO :
500.000,00
70.000,00
90.000,00
70.000,00
70.000,00
100.000,00
900.000,00
400.000,00
70.000,00
90.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
700.000,00
1.3. GROBLJA
-Izgr.grob. Sv.Jure Rupe
- Izgr. mrtvač.Krković dok.
UKUPNO :
400.000,00
30.000,00
430.000,00
400.000,00
30.000,00
430.000,00
1.4. JAVNA RASVJETA
- Izgradnja javne rasvjete
100.000,00
100.000,00
Opis i naznaka poslova
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
-Moder. javne rasvj.(mjere štednje
na području Grada Skradina
UKUPNO :
2.1. OPSKRBA PITKOM VODOM
- Vodovodna mreža
UKUPNO :
2.2. ODVOD. I PROČIŠĆAVANJE OTPAD. VODA
-Priključci na kanalizacijsku mrežu
UKUPNO :
3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA
-Izgr. i obnova autob. čekaonica
UKUPNO :
Opis i naznaka poslova
SVEUKUPNO
Broj 6 - Strana 39
1.300.000,00
1.400.000,00
1.300.000,00
1.400.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
3.180.000,00
Procjenjeni troškovi u kn
2.980.000,00
III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture,
navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja je slijedeći:
IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA
1. Komunalni doprinos
2. Naknada za priključak
3. Naknada za koncesije
4. Prihod od prodaje grobnica
5. Minis. za regionalni razvoj (ceste)
6. Fond za energ. učinkovitost
7. Proračun Grada Skradina
SVEUKUPNO:
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA:363-02/12-01/4
URBROJ:2182/03-02-13-2
Skradin, 29. ožujka 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
____________________
9
Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
članaka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“,
broj 40/08 i 44/08) i članka 32. Statuta Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 28. sjednici,
od 12. ožujka 2013. godine, donosi
IZNOS U KN
530.000,00
120.000,00
14.000,00
400.000,00
200.000,00
875.000,00
1.041.000,00
3.180.000,00
530.000,00
120.000,00
14.000,00
400.000,00
200.000,00
875.000,00
841.000,00
2.980.000,00
RJEŠENJE
o imenovanju Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Skradina
I.
Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite
u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće
na području Grada Skradina imenuje se zapovjedništvo
civilne zaštite Grada Skradina. Zapovjedništvo civilne
zaštite sastavni je dio operativnih snaga zaštite i
spašavanja Grada Skradina.
II.
U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Skradina
imenuju se:
1.Josip Silov, Rupe , Silovi II br.18, 22222 Skradin
- zapovjednik,
2.Marko Rajčić, Dubravice, Prispo 47, 22 222 Skradin- načelnik,
3.Antonijo Brajković, Dubravice,Srida Dubravica
24, 22 222 Skradin- operativac,
4.Ivan Šišak, Dubravice,Prispo 58, 22 222 Skradinčlan za protupožarnu zaštitu,
5.Luka Matić, Sonković, Matići 44 A, 22
222 Skradin- član za zbrinjavanje stanovništva i
evakuaciju i
Strana 40 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
6.Aleksandar Lazinica, Gračac, Lazinice 5, 22 222
Skradin- član za komunalne djelatnosti.
III.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće
nesreće na području Grada Skradina, za zapovijedanje
aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite
poziva se i aktivira Zapovjedništvo civilne zaštite
Grada Skradina, na prijedlog zapovijednika i po nalogu
gradonačelnika, putem županijskog centra 112.
IV.
Članovi zapovjedništva civilne zaštite Grada Skradina mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze
sudjelovanja u civilnoj zaštiti.
V.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljeno u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
Petak, 17. svibnja 2013.
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja
o osnivanju i imenovanju članova Vijeća
za davanje koncesijskog odobrenja
1. U Rješenju o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 15/11), točka 2. pod c) mijenja se i glasi:
c) predstavnik Lučke kapetanije Šibenik:
- Ozren Šupe, djelatnik.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Klasa: 934-01/11-01/2
Urbroj: 2182/03-02-13-8
Skradin, 12. ožujka 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
KLASA:810-01/13-01/1
URBROJ:2182/03-02-13-1
Skradin, 12. ožujka 2013.
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
____________________
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
IV.
GRAD VODICE
____________________
10
1. GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine»,
broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 6. Uredbe
o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine» broj 36/04 i 63/08) i
članka 32. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Gradsko vijeće
Grada Skradina, na 28. sjednici, od 12. ožujka 2013.
godine, donosi
49
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08), članka 55. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(«Narodne novine», br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06,
26/07 i 73/08) i članka 30. točke 5. Statuta Grada Vodica
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
09/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 34. sjednici,
od 16. travnja 2013. godine, donosi
PRVE IZMJENE PRORAČUNA
Grada Vodica za 2013. godinu
OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
PLANIRANO
PROMJENA
IZNOS
(%)
NOVI IZNOS
41.594.500,00
27.560.060,00
14.394.000,00
-359.560,00
1.250.000,00
1.045.000,00
1.912.970,00
-1.707.970,00
3,01
3,79
13,29
475,02
42.844.500,00
28.605.060,00
16.306.970,00
-2.067.530,00
100.000,00
3.300.000,00
-3.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.300.000,00
-3.200.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 41
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
3.559.560,00
1.707.970,00
47,98
5.267.530,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
0,00
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
41.594.500,00
61
Prihodi od poreza
17.924.500,00
611
Porez i prirez na dohodak
8.485.000,00
613
Porezi na imovinu
8.239.500,00
614
Porezi na robu i usluge
1.200.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar opće države
5.135.000,00
633
Pomoći iz proračuna
3.585.000,00
635
Pomoći izravnanja za decentrali. funkcije 1.550.000,00
64
Prihodi od imovine
1.765.000,00
641
Prihodi od financijske imovine
250.000,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
1.515.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i
po posebnim propisima
14.200.000,00
651
Administrativne (upravne) pristojbe
1.100.000,00
652
Prihodi po posebnim propisima
1.150.000,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
11.950.000,00
66
Ostali prihodi
2.270.000,00
661
Prihodi koje proračuni i proračunski
korisnici ostvare obavljanjem poslova
na tržištu (vlastiti prih
150.000,00
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba
izvan opće države
2.120.000,00
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
300.000,00
681
Kazne i upravne mjere
150.000,00
683
Ostali prihodi
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
27.560.060,00
31
Rashodi za zaposlene
9.060.500,00
311
Plaće
7.549.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
215.000,00
313
Doprinosi na plaće
1.296.500,00
32
Materijalni rashodi
12.233.120,00
321
Naknade troškova zaposlenima
169.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
1.620.000,00
323
Rashodi za usluge
8.299.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.145.120,00
34
Financijski rashodi
520.000,00
342
Kamate za primljene zajmove
300.000,00
343
Ostali financijski rashodi
220.000,00
35
Subvencije
15.000,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima
izvan javnog sektora
15.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
410.000,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
410.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
1.305.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućan. iz pro. 1.305.000,00
38
Ostali rashodi
4.016.440,00
381
Tekuće donacije
2.631.440,00
386
Kapitalne pomoći
1.385.000,00
0,00
0,00
PROMJENA
IZNOS
(%)
NOVI IZNOS
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,01
0,00
0,00
0,00
0,00
42.844.500,00
17.924.500,00
8.485.000,00
8.239.500,00
1.200.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
19,47
29,29
-3,23
0,00
0,00
0,00
6.135.000,00
4.635.000,00
1.500.000,00
1.765.000,00
250.000,00
1.515.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,01
14.200.000,00
1.100.000,00
1.150.000,00
11.950.000,00
2.520.000,00
0,00
0,00
150.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
1.045.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,79
0,00
0,00
0,00
3,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,53
0,00
0,00
0,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.370.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
28.605.060,00
9.060.500,00
7.549.000,00
215.000,00
1.296.500,00
12.298.120,00
169.000,00
1.620.000,00
8.364.000,00
2.145.120,00
520.000,00
300.000,00
220.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.000,00
410.000,00
40.000,00
40.000,00
940.000,00
0,00
940.000,00
3,07
3,07
23,40
0,00
67,87
1.345.000,00
1.345.000,00
4.956.440,00
2.631.440,00
2.325.000,00
Strana 42 - Broj 6
4
41
411
412
42
421
422
424
45
451
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine14.394.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine4.174.000,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.000.000,00
Nematerijalna imovina
1.174.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
4.215.000,00
Građevinski objekti
2.800.000,00
Postrojenja i oprema
1.375.000,00
Knjige, umjetnička djela i ostalae
izložbene vrijednosti
40.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
6.005.000,00
Dodatna ulaganja na građevi.objektima 6.005.000,00
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja100.000,00
81
Primljene otplate (povrati) glavnice
danih zajmova
100.000,00
814
Primici (povrati) glavnice zajmova danih
trgovačkim društvima u javnom sektoru
100.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
3.300.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
zajmova
3.300.000,00
544
Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sek 3.300.000,00
Petak, 17. svibnja 2013.
1.912.970,00
55.000,00
0,00
55.000,00
13,29
1,32
0,00
4,68
16.306.970,00
4.229.000,00
3.000.000,00
1.229.000,00
157.970,00
157.970,00
0,00
3,75
5,64
0,00
4.372.970,00
2.957.970,00
1.375.000,00
0,00
0,00
40.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
28,31
28,31
7.705.000,00
7.705.000,00
PROMJENA
IZNOS
(%)
NOVI IZNOS
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
3.559.560,00
1.707.970,00
47,98
5.267.530,00
92
Rezultat poslovanja
3.559.560,00
1.707.970,00
47,98
5.267.530,00
922
Višak/manjak prihoda
3.559.560,00
1.707.970,00
47,98
5.267.530,00
POZICIJA BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
45.254.060,00
RAZDJEL 000 GRAD VODICE PRIHODI
45.254.060,00
Izvor OPĆI PRIHODI
21.559.500,00
6
Prihodi poslovanja
21.459.500,00
61
Prihodi od poreza
17.924.500,00
P0001
611
Porez i prirez na dohodak
8.485.000,00
P0002
613
Porez na kuće za odmor
2.200.000,00
P0003
613
Porez na korištenje javnih površina
1.350.000,00
P0004
613
Porez na promet nekretnina
4.689.500,00
P0005
614
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 700.000,00
P0006
614
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
500.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od s
ubjekata unutar opće države
2.550.000,00
P0007
633
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
1.000.000,00
P0034
633
Kap.pomoć iz 2012. za dovršetak uređenja MC F.Vrančić 0,00
P0008
635
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
1.550.000,00
64
Prihodi od imovine
585.000,00
P0009
641
Kamate na depozite po viđenju i oročena sredstva 250.000,00
P0010
642
Prihodi od zakupa nekretnina
335.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima
100.000,00
P0011
651
Prihod od prodaje državnih biljega
100.000,00
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
300.000,00
P0012
681
Gradske novčane kazne
150.000,00
P0013
683
Ostali nespomenuti prihodi
150.000,00
PROMJENA
IZNOS
2.957.970,00
2.957.970,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(%)
6,54
6,54
5,57
5,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NOVI IZNOS
48.212.030,00
48.212.030,00
22.759.500,00
22.659.500,00
17.924.500,00
8.485.000,00
2.200.000,00
1.350.000,00
4.689.500,00
700.000,00
500.000,00
1.200.000,00
0,00
1.250.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
47,06
0,00
0,00
-3,23
0,00
0,00
0,00
3.750.000,00
1.000.000,00
1.250.000,00
1.500.000,00
585.000,00
250.000,00
335.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
100.000,00
0,00
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 100.000,00
0,00
P0014
814
Povrat zajma danog Gradskom Poduzeću
100.000,00
0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
150.000,00
0,00
6
Prihodi poslovanja
150.000,00
0,00
66
Ostali prihodi
150.000,00
0,00
P0015
661
Prihodi od obračuna i naplate naknade
za uređenje voda
150.000,00
0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3.330.000,00
0,00
6
Prihodi poslovanja
3.330.000,00
0,00
64
Prihodi od imovine
1.180.000,00
0,00
P0016
642
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1.000.000,00
0,00
P0017
642
Naknade za ostale koncesije
80.000,00
0,00
P0018
642
Prihodi od spomeničke rente
100.000,00
0,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima
2.150.000,00
0,00
P0019
651
Boravišne pristojbe
1.000.000,00
0,00
P0020
652
Subvencije građana za nabavu opreme KP “Leć”
800.000,00
0,00
P0021
652
Vodni doprinos
100.000,00
0,00
P0022
652
Naknade za zadržavanje nezakonito
izgr.zgrada u prostoru
250.000,00
0,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
5.750.000,00
0,00
6
Prihodi poslovanja
5.750.000,00
0,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima
5.750.000,00
0,00
P0023
653
Komunalne naknade
5.750.000,00
0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
5.500.000,00
0,00
6
Prihodi poslovanja
5.500.000,00
0,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima
5.500.000,00
0,00
P0024
653
Komunalni doprinosi
5.500.000,00
0,00
Izvor NAKNADE ZA PRIKLJUČAK
700.000,00
0,00
6
Prihodi poslovanja
700.000,00
0,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i
po posebnim propisima
700.000,00
0,00
P0025
653
Priključci na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
700.000,00
0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI
450.000,00
0,00
6
Prihodi poslovanja
450.000,00
0,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar opće države
450.000,00
0,00
P0026
633
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
450.000,00
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
2.135.000,00
-200.000,00
6
Prihodi poslovanja
2.135.000,00
-200.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar opće države
2.135.000,00
-200.000,00
P0027
633
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
1.635.000,00
0,00
P0028
633
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
500.000,00
-200.000,00
Izvor DONACIJE
2.120.000,00
250.000,00
6
Prihodi poslovanja
2.120.000,00
250.000,00
66
Ostali prihodi
2.120.000,00
250.000,00
P0029
663
Tekuća donacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 100.000,00
0,00
P0030
663
Kapitalna donacija za izradu UPU-a Donja Srima 370.000,00
0,00
P0031
663
Darovanje nekretnina za formiranje nerazvrs. cesta1.500.000,00
0,00
P0032
663
Kapitalna donacija za uređenje novih asfaltnih površina150.000,00
0,00
P0035
663
Kapitalna donacija za instaliranje semafora u Vodicama
0,00
250.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3.559.560,00 1.707.970,00
9
Vlastiti izvori
3.559.560,00 1.707.970,00
92
Rezultat poslovanja
3.559.560,00 1.707.970,00
P0033
922
Višak prihoda poslovanja
3.559.560,00 1.707.970,00
Broj 6 - Strana 43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
3.330.000,00
3.330.000,00
1.180.000,00
1.000.000,00
80.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150.000,00
1.000.000,00
800.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.750.000,00
5.750.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500.000,00
5.500.000,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
-9,37
-9,37
450.000,00
450.000,00
1.935.000,00
1.935.000,00
-9,37
0,00
-40,00
11,79
11,79
11,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,98
47,98
47,98
47,98
1.935.000,00
1.635.000,00
300.000,00
2.370.000,00
2.370.000,00
2.370.000,00
100.000,00
370.000,00
1.500.000,00
150.000,00
250.000,00
5.267.530,00
5.267.530,00
5.267.530,00
5.267.530,00
Strana 44 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
BROJ
PROMJENA
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI
45.254.060,00 2.957.970,00
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO GRADA
12.752.940,00
90.000,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1.695.000,00
0,00
Program A01 1001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA
I UREDA GRADONAČELNIKA
1.650.000,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
1.080.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
940.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
940.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
940.000,00
0,00
R0001
323
Troškovi izdavanja Službenog lista
30.000,00
0,00
R0002
323
Usluge promidžbe i informiranja
80.000,00
0,00
R0003
323
Troškovi izborne promidžbe
50.000,00
0,00
R0004
329
Naknade članovima bir.odbora za lokalne izbore
200.000,00
0,00
R0005
329
Naknade članovima Gradskog vijeća i rad.tijela
470.000,00
0,00
R0006
329
Reprezentacija
100.000,00
0,00
R0007
329
Rashodi za gradske nagrade i priznanja
10.000,00
0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
40.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
0,00
R0008
323
Muzej Grada Šibenika - arheološka istraživanja
40.000,00
0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI
100.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
0,00
R0009
329
Naknade članovima bir.odbora za lokalne izbore
100.000,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100002 Gradske i državne manifestacije
75.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
40.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
0,00
R0010
323
Rashodi državnih i gradskih manifestacija
40.000,00
0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
35.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
35.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
35.000,00
0,00
R0011
323
Rashodi gradskih i državnih manifestacija
35.000,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100003 CMC Festival i ostale turističke manifestacije325.000,00
0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
325.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
325.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
325.000,00
0,00
R0012
323
Financiranje CMC Festivala i ostalih manifestacija 325.000,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100004 Potpore političkim strankama
20.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
20.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
0,00
R0013
381
Tekuće pomoći političkim strankama
20.000,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100005 Proračunska pričuva
150.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
0,00
R0014
329
Rashodi za proračunsku pričuvu
150.000,00
0,00
Program A01 1002 MJESNA SAMOUPRAVA
35.000,00
0,00
Aktivnost A01 1002 A100001 Redovna djelatnost mjesnih odbora
35.000,00
0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ČISTA VELIKA
5.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
0,00
R0015
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ČISTA MALA
5.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
0,00
R0016
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
0,00
Korisnik MJESNI ODBOR GAĆELEZE
5.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
0,00
Petak, 17. svibnja 2013.
(%)
6,54
0,71
0,00
NOVI IZNOS
48.212.030,00
12.842.940,00
1.695.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
1.080.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
30.000,00
80.000,00
50.000,00
200.000,00
470.000,00
100.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
75.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0017
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR GRABOVCI
5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0018
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR SRIMA
5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0019
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR PRVIĆ LUKA
5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0020
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR PRVIĆ ŠEPURINE
5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0021
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Program A01 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
10.000,00
Aktivnost A01 1003 A100001 Redovna djelatnost
10.000,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
R0022
381
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
Glavni program A02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
416.440,00
Program A02 1002 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TINA 181.440,00
Aktivnost A02 1002 A100001 Sufinanciranje izdataka
181.440,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ TINA
181.440,00
Izvor OPĆI PRIHODI
181.440,00
3
Rashodi poslovanja
181.440,00
38
Ostali rashodi
181.440,00
R0023
381
Tekuće donacije u novcu
181.440,00
Program A02 1003 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
200.000,00
Aktivnost A02 1003 A100001 Rashodi za stipendije studentima
200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
200.000,00
R0024
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
200.000,00
Program A02 1004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
35.000,00
Aktivnost A02 1004 A100001 Program za pomoćnika u nastavi u
OŠ u Vodicama
35.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
35.000,00
3
Rashodi poslovanja
35.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
35.000,00
R0025
372
Program pomoćnika u nastavi u OŠ u Vodicama
35.000,00
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
423.000,00
Program A03 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA
423.000,00
Aktivnost A03 1002 A100001 Tekuće donacije u novcu
423.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
R0026
381
Neraspoređena sredstva
10.000,00
Korisnik VODIČKA GLAZBA
130.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
130.000,00
3
Rashodi poslovanja
130.000,00
38
Ostali rashodi
130.000,00
Broj 6 - Strana 45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
416.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
423.000,00
423.000,00
423.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
Strana 46 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0027
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KGU TON EFEKT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0028
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA BAŠTINA PRVIĆ
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0029
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA ARAUZONA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0030
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KGU LONGPLEJKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0031
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA PARONE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0032
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik PJEVAČKI ZBOR LIRA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0033
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA ORŠULICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0034
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA BUNARI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0035
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA GODIMENTI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0036
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik LIKOVNA UDRUGA MORE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0037
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KULTURNA UDRUGA PERLICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0038
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik VODIŠKE MAŽORETKINJE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0039
381
Tekuće donacije u novcu
130.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Petak, 17. svibnja 2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Korisnik ŠEPURINSKE ŽUDIJE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0040
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program A04 JAVNE POTREBE U SPORTU
Program A04 1001 PROGRAMSKA AKTIV. UDRUGA U SPORTU
Aktivnost A04 1001 A100001 Tekuće donacije u novcu
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0041
381
Neraspoređena sredstva
Korisnik ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0042
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik NK OLUJA ČISTA VELIKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0043
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik VATERPOLO KLUB ADRIATIC
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0044
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik BOĆARSKI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0045
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik BOĆARSKI KLUB ČISTA VELIKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0046
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik STOLNOTENISKI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0047
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLUB ZA JEDRENJE NA DASCI KITE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0048
381
Tekuće donacije
Korisnik MOTOCIKLISTIČKI KLUB OKIT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0049
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik TWIRLING KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0050
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŠRK MALI PORAT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0051
381
Tekuće donacije u novcu
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.124.000,00
1.124.000,00
1.124.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Broj 6 - Strana 47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.174.000,00
1.124.000,00
1.124.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Strana 48 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Korisnik MNK GRABOVCI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0052
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik NOGOMETNI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0053
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MNK ČISTA VELIKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0054
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik BILJAR KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0055
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0056
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MNK HEROJI 2007. VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0057
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik RUKOMETNI KLUB OLIMPIJA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0058
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KBV HRVATSKI BRANITELJ DRAGOVOLJAC
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0059
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik JEDRILIČARSKI KLUB TIJAT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0060
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KARATE KLUB OKIT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0061
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik BBK ORLOV KRUG
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0062
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MNK GAĆELEZE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0063
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KOŠARKAŠKI KLUB INVALIDA VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Petak, 17. svibnja 2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
25.000,00
25.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
Rashodi poslovanja
25.000,00
38
Ostali rashodi
25.000,00
R0064
381
Tekuće donacije u novcu
25.000,00
Program A04 1003 RAZVOJ VODIČKOG ŠPORTA
0,00
Tekući projekt A04 1003 T100001 Sufinanciranje programa
razvoja Vodičkog športa
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0230
386
Sufinanciranje programa razvoja Vodičkog športa
0,00
Glavni program A05 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
1.475.000,00
Program A05 1001 SOCIJALNI PROGRAM GRADA
1.070.000,00
Aktivnost A05 1001 A100001 Naknada za novorođenu djecu
140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
140.000,00
3
Rashodi poslovanja
140.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
140.000,00
R0065
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
140.000,00
Aktivnost A05 1001 A100002 Pomoć teže bolesnima i invalidnim osobama 50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
50.000,00
R0066
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
50.000,00
Aktivnost A05 1001 A100003 Subvencija za autobusne karte učenika
150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
150.000,00
R0067
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
150.000,00
Aktivnost A05 1001 A100004 Subvencija za autobusne karte umirovljenika 50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
50.000,00
R0068
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
50.000,00
Aktivnost A05 1001 A100005 Subvencije za autobusne karte udovica,
djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja
30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
30.000,00
R0069
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
30.000,00
Aktivnost A05 1001 A100006 Pomoć u stambenom zbrinjavanju
hrvatskih branitelja
100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
100.000,00
R0070
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
100.000,00
Aktivnost A05 1001 A100007 Pomoć u pokrivanju troškova stanovanja
80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
80.000,00
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
80.000,00
R0071
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
80.000,00
Aktivnost A05 1001 A100009 Pomoć u pokrivanju troškova za ogrjev
350.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI
350.000,00
3
Rashodi poslovanja
350.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
350.000,00
R0072
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
350.000,00
Broj 6 - Strana 49
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,71
3,74
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.515.000,00
1.110.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
Strana 50 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Aktivnost A05 1001 A100010 Pomoć u plaćanju participacije
u dječjim vrtićima
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
R0073
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Aktivnost A05 1001 A100011 Pomoć u naravi kućanskih potrepština
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
R0074
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Program A05 1002 ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA
Aktivnost A05 1002 A100001 Primarna zdravstvena zaštita
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0075
381
Tekuće donacije u novcu
Aktivnost A05 1002 A100003 Timovi hitne medicinske
pomoći u turističkoj sezoni
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0076
381
Tekuće donacije u novcu
Program A05 1003 POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA
I ORGANIZACIJAMA
Aktivnost A05 1003 A100001 Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLUB DDK VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0077
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik CARITAS VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0078
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik CRVENI KRIŽ ŠIBENIK
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0079
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program A06 OSTALE UDRUGE GRAĐANA
Program A06 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA
Aktivnost A06 1001 A100001 Tekuće donacije u novcu
Korisnik HVIDR-A VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0080
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZAJEDNICA HRVATA IZ BIH
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0081
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZAVIČAJNO DRUŠTVO VODIČANA U ZAGREBU
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0082
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŠIBENIK METEO
Petak, 17. svibnja 2013.
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
205.000,00
205.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
273.000,00
273.000,00
273.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.000,00
205.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
273.000,00
273.000,00
273.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0083
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZLATNA RIBICA PRVIĆ
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0084
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLUB POTROŠAČA VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0085
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA MASLINARA TRAULIK
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0086
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHDDR VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0087
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHBDDR VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0088
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA UMIROVLJENIKA VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0089
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0090
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA BORACA IZ II. SVJ.RATA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0091
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik LOVAČKO DRUŠTVO SOKOL
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0092
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA TORCIDA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0093
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHDDR GAĆELEZE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0094
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program A07 JAVNA SIGURNOST
Program A07 1001 DJELATNOST PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
Aktivnost A07 1001 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Broj 6 - Strana 51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
150.000,00
150.000,00
Strana 52 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Korisnik DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODICE
150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
38
Ostali rashodi
150.000,00
R0095
381
Tekuće donacije u novcu
150.000,00
Program A07 1002 DJELATNOST SLUŽBI SPAŠAVANJA
10.000,00
Aktivnost A07 1002 A100001 Rashodi za redovan rad
10.000,00
Korisnik GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
R0096
381
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
GLAVA 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ
2.935.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE 2.935.000,00
Glavni program A02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
2.935.000,00
Program A02 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
2.935.000,00
Aktivnost A02 1001 A100001 Rashodi za zaposlene
2.935.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
2.935.000,00
3
Rashodi poslovanja
2.935.000,00
31
Rashodi za zaposlene
2.935.000,00
R0097
311
Plaće za redovan rad
2.450.000,00
R0098
312
Ostali rashodi za zaposlene
100.000,00
R0099
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
340.000,00
R0100
313
Doprinosi za zapošljavanje
45.000,00
GLAVA 02 KULTURA
1.366.500,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 37523 PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 497.000,00
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
497.000,00
Program A03 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 497.000,00
Aktivnost A03 1001 A100001 Financiranje rashoda ustanove
497.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
497.000,00
3
Rashodi poslovanja
457.000,00
31
Rashodi za zaposlene
411.000,00
R0101
311
Plaće za redovan rad
350.000,00
R0102
312
Ostali rashodi za zaposlene
7.500,00
R0103
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
47.500,00
R0104
313
Doprinosi za zapošljavanje
6.000,00
32
Materijalni rashodi
46.000,00
R0105
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
46.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
40.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00
R0106
424
Knjige u knjižnicama
40.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 869.500,00
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
869.500,00
Program A03 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 869.500,00
Aktivnost A03 1001 A100002 Financiranje rashoda ustanove
869.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI
869.500,00
3
Rashodi poslovanja
869.500,00
31
Rashodi za zaposlene
487.500,00
R0107
311
Plaće za redovan rad djelatnika Fausta Vrančića
165.000,00
R0108
311
Plaće za redovan rad
250.000,00
R0109
312
Ostali rashodi za zaposlene
7.500,00
R0110
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
35.000,00
R0111
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
djelatnika Fausta Vrančića
22.500,00
R0112
313
Doprinosi za zapošljavanje djelatnika Fausta Vrančića 3.000,00
R0113
313
Doprinosi za zapošljavanje
4.500,00
32
Materijalni rashodi
382.000,00
R0114
322
Rashodi za energiju
110.000,00
R0115
323
Rashodi za usluge
252.000,00
R0116
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
GLAVA 03 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
2.885.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 47498 JAVNA VATROGASNA
Petak, 17. svibnja 2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
2.450.000,00
100.000,00
340.000,00
45.000,00
1.366.500,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
457.000,00
411.000,00
350.000,00
7.500,00
47.500,00
6.000,00
46.000,00
46.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
869.500,00
869.500,00
869.500,00
869.500,00
869.500,00
869.500,00
487.500,00
165.000,00
250.000,00
7.500,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.500,00
3.000,00
4.500,00
382.000,00
110.000,00
252.000,00
20.000,00
2.885.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
POSTROJBA VODICE
2.885.000,00
Glavni program A07 JAVNA SIGURNOST
2.885.000,00
Program A07 1003 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
2.885.000,00
Aktivnost A07 1003 A100001 Financiranje rashoda ustanove
2.885.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
1.880.000,00
3
Rashodi poslovanja
1.830.000,00
31
Rashodi za zaposlene
1.067.000,00
R0117
311
Plaće za redovan rad
679.000,00
R0118
313
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
132.000,00
R0119
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
228.000,00
R0120
313
Doprinosi za zapošljavanje
28.000,00
32
Materijalni rashodi
763.000,00
R0121
321
Naknade troškova zaposlenima
28.000,00
R0122
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
60.000,00
R0123
322
Rashodi za energiju
110.000,00
R0124
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
115.000,00
R0125
329
Usluge osiguranja
70.000,00
R0126
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
380.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00
R0127
422
Oprema za održavanje i zaštitu
50.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
1.005.000,00
3
Rashodi poslovanja
1.005.000,00
31
Rashodi za zaposlene
1.005.000,00
R0128
311
Plaće za redovan rad
1.005.000,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE 8.776.000,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
8.776.000,00
Program A01 1004 ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE
8.776.000,00
Aktivnost A01 1004 A100001 Rashodi za zaposlene
3.155.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
3.155.000,00
3
Rashodi poslovanja
3.155.000,00
31
Rashodi za zaposlene
3.155.000,00
R0129
311
Plaće za redovni rad
2.650.000,00
R0130
312
Ostali rashodi za zaposlene
100.000,00
R0131
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
360.000,00
R0132
313
Doprinosi za zapošljavanje
45.000,00
Aktivnost A01 1004 A100002 Materijalni i financijski rashodi
1.961.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
1.961.000,00
3
Rashodi poslovanja
1.961.000,00
32
Materijalni rashodi
1.441.000,00
R0133
321
Službena putovanja
40.000,00
R0134
321
Naknade za prijevoz na posao
6.000,00
R0135
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
30.000,00
R0136
321
Ostale naknade troškova zaposlenima
5.000,00
R0137
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
110.000,00
R0138
322
Motorni benzin i dizel gorivo
45.000,00
R0139
322
Energija
300.000,00
R0140
322
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00
R0141
322
Sitni inventar i auto gume
10.000,00
R0142
323
Usluge telefona, interneta, pošte i mobitela
250.000,00
R0143
323
Usluge tek. i inv.održ. opreme,postrojenja i prij.sredstava120.000,00
R0144
323
Usluge promidžbe i informiranja
100.000,00
R0145
323
Potrošnja vode u uredima
14.000,00
R0146
323
Zakupnine i najamnine
6.000,00
R0147
323
Ostale intelektualne usluge
150.000,00
R0148
323
Računalne usluge
55.000,00
R0149
329
Premije osiguranja
70.000,00
R0150
329
Ostali nesp.rash.posl. (sud. pristojbe, javni natječ. i dr.)125.000,00
34
Financijski rashodi
520.000,00
R0151
342
Kamate za primljene zajmove od banaka izvan
javnog sektora
300.000,00
R0152
343
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
20.000,00
Broj 6 - Strana 53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.885.000,00
2.885.000,00
2.885.000,00
2.885.000,00
1.880.000,00
1.830.000,00
1.067.000,00
679.000,00
132.000,00
228.000,00
28.000,00
763.000,00
28.000,00
60.000,00
110.000,00
115.000,00
70.000,00
380.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.005.000,00
1.005.000,00
1.005.000,00
1.005.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
2.650.000,00
100.000,00
360.000,00
45.000,00
1.961.000,00
1.961.000,00
1.961.000,00
1.441.000,00
40.000,00
6.000,00
30.000,00
5.000,00
110.000,00
45.000,00
300.000,00
5.000,00
10.000,00
250.000,00
120.000,00
100.000,00
14.000,00
6.000,00
150.000,00
55.000,00
70.000,00
125.000,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
20.000,00
Strana 54 - Broj 6
R0153
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ostali nespomenuti financijski rashodi
( 5% Min.financija )
200.000,00
Aktivnost A01 1004 A100004 Subvencioniranje obrtnika i poljoprivrednika 15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
15.000,00
3
Rashodi poslovanja
15.000,00
35
Subvencije
15.000,00
R0154
352
Subvencioniranje kamata na kredite
15.000,00
Aktivnost A01 1004 A100005 Financiranje Županijskog UO
za prost.uređenje i gradnju
150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00
R0155
363
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
150.000,00
Aktivnost A01 1004 A100006 Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
R0156
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
Izvor DONACIJE
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
R0157
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
100.000,00
Aktivnost A01 1004 A100007 Otplata glavnice primljenih dugo. zajm. 3.300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
3.300.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.300.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
3.300.000,00
R0158
544
Otplata glavnice primljenih zajmova od
tuzemnih banaka
3.300.000,00
Tekući projekt A01 1004 T100003 Opremanje gradske uprave
75.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
75.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
75.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00
R0159
422
Ured.oprema,namještaj,rač.programi i sl.
75.000,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU
I PROSTORNO PLANIRANJE
4.655.120,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
474.120,00
Program A01 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA 474.120,00
Aktivnost A01 1005 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
474.120,00
Izvor OPĆI PRIHODI
250.000,00
3
Rashodi poslovanja
250.000,00
32
Materijalni rashodi
250.000,00
R0160
323
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
250.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
224.120,00
3
Rashodi poslovanja
224.120,00
32
Materijalni rashodi
224.120,00
R0161
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
( ovrhe,povrati i sl.
224.120,00
Glavni program A08 PROSTORNO PLANIRANJE
961.000,00
Program A08 1001 UREĐENJE STANJA U PROSTORU
961.000,00
Aktivnost A08 1001 A100001 Geodetsko katastarske usluge
87.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
87.000,00
3
Rashodi poslovanja
87.000,00
32
Materijalni rashodi
87.000,00
R0162
323
Intelektualne i osobne usluge
87.000,00
Aktivnost A08 1001 A100002 Ishodovanje lokacijskih dozvola
prometnica - građani
150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0163
323
Ostale usluge
150.000,00
Kapitalni projekt A08 1001 K100003 Izrada Izmjena UPU-a Vodice-Srima 180.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
180.000,00
Petak, 17. svibnja 2013.
343
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.655.120,00
474.120,00
474.120,00
474.120,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
224.120,00
224.120,00
224.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224.120,00
961.000,00
961.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
180.000,00
180.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
180.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
180.000,00
0,00
R0164
412
Ostala nematerijalna imovina
180.000,00
0,00
Kapitalni projekt A08 1001 K100006 Izrada UPU-a Donja Srima
370.000,00
0,00
Izvor DONACIJE
370.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
370.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
370.000,00
0,00
R0166
412
Ostala nematerijalna imovina
370.000,00
0,00
Kapitalni projekt A08 1001 K100008 Izrada UPU-a otoka Prvića
87.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
87.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
87.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
87.000,00
0,00
R0165
412
Ostala nematerijalna imovina
87.000,00
0,00
Kapitalni projekt A08 1001 K100009 Izrada UPU-a Čista - Stambena zona 87.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
87.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
87.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
87.000,00
0,00
R0167
412
Ostala nematerijalna imovina
87.000,00
0,00
Glavni program A09 KOMUNALNA DJELATNOST
3.220.000,00
0,00
Program A09 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.500.000,00
0,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100008 Uređaj za pročišćivač otpadnih voda1.500.000,00
0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
1.500.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.500.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.500.000,00
0,00
R0168
411
Zemljište
1.500.000,00
0,00
Program A09 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE
OBJEKTE I UREĐAJE
1.720.000,00
0,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100006 Izgradnja spomenika žrtvama
jugoslavenskoga komunizma
220.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
59.560,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
59.560,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini59.560,00
0,00
R0169
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
59.560,00
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
160.440,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
160.440,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini160.440,00
0,00
R0170
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
160.440,00
0,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100007 Rješavanje imovinsko-pravnih
odnosa u svezi nerazvrstanih cesta
1.500.000,00
0,00
Izvor DONACIJE
1.500.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.500.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.500.000,00
0,00
R0171
411
Zemljište
1.500.000,00
0,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, Z
AŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO
19.070.000,00 2.867.970,00
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
470.000,00
0,00
Program A03 1004 UREĐENJE I OPREMANJE OBJEKTA
EX STARA ŠKOLA ZA POTREBE GRADSKE KNJIŽNICE
250.000,00
0,00
Kapitalni projekt A03 1004 K100002 Opremanje prostorija
Gradske knjižnice
250.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
250.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
250.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00
0,00
R0172
422
Opremanje prostorija knjižnice
250.000,00
0,00
Program A03 1005 OPREMANJE KINO DVORANE U KULTURNOM
CENTRU U VODICAMA
220.000,00
0,00
Kapitalni projekt A03 1005 K100001 Digitalizacija kino
dvorane u Vodicama
220.000,00
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
220.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
220.000,00
0,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 220.000,00
0,00
Broj 6 - Strana 55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
3.220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
1.720.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
59.560,00
59.560,00
59.560,00
59.560,00
160.440,00
160.440,00
160.440,00
160.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
15,04
0,00
21.937.970,00
470.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
Strana 56 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0173
363
Kapitalne pomoći unutar opće države
220.000,00
Glavni program A04 JAVNE POTREBE U SPORTU
300.000,00
Program A04 1002 IZGRADNJA HALE-DVORANE
KOD OŠ U VODICAMA
300.000,00
Kapitalni projekt A04 1002 K100001 Izgradnja hale-dvorane kod OŠ u Vodicama0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
0,00
R0228
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
Kapitalni projekt A04 1002 K100002 Uređenje podloge u hali-dvorani
kod OŠ u Vodicama
300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
300.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
300.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan.j imovini 300.000,00
R0216
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
300.000,00
Kapitalni projekt A04 1002 K100003 Dovršetak uređenja i opremanja
hale-dvorane kod OŠ u Vodicama
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0229
386
Kapitalna pomoć trg.društvu Vodički Šport
0,00
Program A04 1003 RAZVOJ VODIČKOG ŠPORTA
0,00
Kapitalni projekt A04 1003 K100002 Uređenje balotaškog igrališta u Vodicama 0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0231
386
Sufinanciranje uređenja balotaškog igrališta u Vodicama 0,00
Glavni program A09 KOMUNALNA DJELATNOST
18.300.000,00
Program A09 1001 ODRŽAVANJE KOMUN. INFRASTRUKTURE
5.195.000,00
Aktivnost A09 1001 A100001 Interventno održavanje javne površine
400.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
400.000,00
3
Rashodi poslovanja
400.000,00
32
Materijalni rashodi
400.000,00
R0174
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
400.000,00
Aktivnost A09 1001 A100002 Održavanje bunara
50.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
R0175
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Aktivnost A09 1001 A100003 Održavanje oborinskih šahtova
50.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
R0176
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Aktivnost A09 1001 A100005 Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode250.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
250.000,00
3
Rashodi poslovanja
250.000,00
32
Materijalni rashodi
250.000,00
R0178
323
Komunalne usluge
250.000,00
Aktivnost A09 1001 A100007 Održavanje pilomata
30.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
R0181
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
30.000,00
Aktivnost A09 1001 A100008 Održavanje kolnika i javne površine
300.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
300.000,00
3
Rashodi poslovanja
300.000,00
32
Materijalni rashodi
300.000,00
R0182
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
300.000,00
Aktivnost A09 1001 A100009 Horizontalna i vertikalna signalizacija
200.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
Petak, 17. svibnja 2013.
0,00
1.690.000,00
0,00
563,33
220.000,00
1.990.000,00
1.590.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.890.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
33,33
33,33
33,33
33,33
33,33
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.177.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
19.477.970,00
5.195.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
Materijalni rashodi
200.000,00
R0183
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
200.000,00
Aktivnost A09 1001 A100010 Energija - potrošnja javne rasvjete
930.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
930.000,00
3
Rashodi poslovanja
930.000,00
32
Materijalni rashodi
930.000,00
R0184
322
Energija - potrošnja javne rasvjete
930.000,00
Aktivnost A09 1001 A100011 Održavanje javne rasvjete
400.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
400.000,00
3
Rashodi poslovanja
400.000,00
32
Materijalni rashodi
400.000,00
R0185
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
400.000,00
Aktivnost A09 1001 A100012 Usluge deratizacije i dezinsekcije
150.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0186
323
Komunalne usluge
150.000,00
Aktivnost A09 1001 A100013 Božićno - novogodišnje kićenje grada
85.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
85.000,00
3
Rashodi poslovanja
85.000,00
32
Materijalni rashodi
85.000,00
R0187
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
85.000,00
Aktivnost A09 1001 A100014 Čišćenje javno prom.površ. na otoku Prviću 150.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0188
323
Komunalne usluge
150.000,00
Aktivnost A09 1001 A100015 Održavanje zelenih površina u Srimi
60.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
32
Materijalni rashodi
60.000,00
R0189
323
Komunalne usluge
60.000,00
Aktivnost A09 1001 A100016 Čišćenje javno prometnih površina u Srimi 100.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
R0190
323
Komunalne usluge
100.000,00
Aktivnost A09 1001 A100017 Održavanje zelenih površina u Vodicama 940.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
940.000,00
3
Rashodi poslovanja
940.000,00
32
Materijalni rashodi
940.000,00
R0177
323
Komunalne usluge
940.000,00
Aktivnost A09 1001 A100018 Čišćenje javno prometnih
površina u Vodicama
1.100.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
300.000,00
3
Rashodi poslovanja
300.000,00
32
Materijalni rashodi
300.000,00
R0179
323
Komunalne usluge
300.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
800.000,00
3
Rashodi poslovanja
800.000,00
32
Materijalni rashodi
800.000,00
R0180
323
Komunalne usluge
800.000,00
Program A09 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
10.150.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100002 Izgradnja ulične vodovodne
i kanalizacijske mreže
800.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R0192
421
Ostali građevinski objekti
100.000,00
Izvor NAKNADE ZA PRIKLJUČAK
700.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
700.000,00
Broj 6 - Strana 57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
1.087.970,00
10,72
11.237.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
700.000,00
700.000,00
Strana 58 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00
R0193
421
Ostali građevinski objekti
700.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100004 Izgradnja ulične javne rasvjete
500.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
500.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
R0195
421
Ostali građevinski objekti
500.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100006 Uređenje novih asfaltnih površina 650.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
500.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
R0196
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
500.000,00
Izvor DONACIJE
150.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00
R0197
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
150.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100009 Nabava komunalne
opreme po programu KP Leć
800.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
800.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
800.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00
R0198
422
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
800.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100010 Ostala ulaganja na objektima
komunalne infrastrukture
150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
0,00
R0199-1 451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
150.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini
150.000,00
R0199
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
150.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100012 Izrada projektne i planske
dokumentacije
200.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
200.000,00
R0200
412
Ostala nematerijalna imovina
200.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100013 Uređenje novih asfaltnih
površina na PPDS-u
100.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R0206
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
100.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0206-1 421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
0,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100017 Uređenje Trga kneza Branimira 2.600.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
430.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
430.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan, imovini
430.000,00
R0201
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
430.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
2.170.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.170.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan, imovini 2.170.000,00
R0202
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.170.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100020 Građenje vodnih građevina
na području Grada
1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
Petak, 17. svibnja 2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
650.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.600.000,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
2.170.000,00
2.170.000,00
2.170.000,00
2.170.000,00
550.000,00
505.000,00
505.000,00
505.000,00
55,00
0,00
0,00
0,00
1.550.000,00
505.000,00
505.000,00
505.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0203-2 386
Sufinanciranje građenja vodnih građevina
0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
1.000.000,00
3
Rashodi poslovanja
1.000.000,00
38
Ostali rashodi
1.000.000,00
R0203
386
Sufinanciranje građenja vodnih građevina
1.000.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0203-1 386
Sufinanciranje građenja vodnih građevina
0,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100021 Primjena mjera energ.učinkovitosti
na sustavu javne rasvjete Grada Vodica
250.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
250.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
250.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00
R0204
421
Ostali građevinski objekti
250.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100023 Izrada projektne i planske
dokumentacije iz 2012.
50.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
50.000,00
R0191
412
Ostala nematerijalna imovina
50.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100024 Izgradnja ulične
vodovodne mreže iz 2012.
500.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
500.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
R0194
421
Ostali građevinski objekti
500.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100025 Izgradnja komunalne infrastrukture
u poslovnoj zoni Čista
1.000.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
1.000.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.000.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefina. imovini 1.000.000,00
R0205
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
1.000.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100028 Ulaganja na objektima
kom.infrastrukture u Prvić Luci
100.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini 100.000,00
R0208
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
100.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100029 Sanacija parka
kod tržnice u Vodicama
220.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
220.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
220.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini
220.000,00
R0209
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
220.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100030 Uređenje tržnice u Vodicama
1.000.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
1.000.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.000.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini 1.000.000,00
R0210
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
1.000.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100031 Sanacija parka u Srimi
80.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
80.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
80.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini
80.000,00
R0211
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
80.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100032 Instaliranje semafora na
raskrižju ul.Prve Primorske čete u Vodicama
150.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
150.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini 150.000,00
R0207
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
150.000,00
Izvor DONACIJE
0,00
Broj 6 - Strana 59
505.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
107.970,00
107.970,00
107.970,00
107.970,00
107.970,00
21,59
21,59
21,59
21,59
21,59
607.970,00
607.970,00
607.970,00
607.970,00
607.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
166,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
250.000,00
Strana 60 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
0,00
R0207-1 451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
Program A09 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE
OBJEKTE I UREĐAJE
1.120.000,00
Aktivnost A09 1003 A100003 Ostala nespomenuta ulaganja
150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0212
323
Ostale nespomenute usluge
150.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100001 Ostali objekti i uređaji
185.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
185.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
185.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini
185.000,00
R0213
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
185.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100002 Nabava komunalne i urbane opreme 200.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
R0214
422
Nabava komunalne i urbane opreme
200.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100010 Nabava specijalnog vozila za
sakupljanje kom.otpada
385.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
385.000,00
3
Rashodi poslovanja
385.000,00
38
Ostali rashodi
385.000,00
R0215
386
Sufinancir. nabave vozila za sakupljanje kom.otpada 385.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100014 Izrada projekt.dok. uređenja
obalnog pojasa Vodice-Srima-Prvić
200.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
200.000,00
R0217
412
Ostala nematerijalna imovina
200.000,00
Program A09 1004 POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU
250.000,00
Aktivnost A09 1004 A100001 Obavljanje usluga stručnog i građe.g nadzora150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0218
323
Ostale usluge
150.000,00
Aktivnost A09 1004 A100002 Obavljanje usluga poslova zaštite na radu 100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
R0219
323
Ostale usluge
100.000,00
Program A09 1005 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU GRADA VODICA
1.500.000,00
Aktivnost A09 1005 A100001 Rad vijeća za davanje konces. odobrenja
60.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
32
Materijalni rashodi
60.000,00
R0220
329
Naknade članovima vijeća za koncesije
60.000,00
Aktivnost A09 1005 A100004 Sufinanciranje
Fonda za sanaciju onečišćenja mora
40.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00
R0222
363
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
40.000,00
Aktivnost A09 1005 A100007 Trošak plave zastave u Vodicama
170.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
170.000,00
3
Rashodi poslovanja
170.000,00
32
Materijalni rashodi
170.000,00
R0221
323
Ostale usluge
170.000,00
Aktivnost A09 1005 A100008 Trošak plave zastave u Srimi
90.000,00
Petak, 17. svibnja 2013.
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
90.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,04
43,33
43,33
43,33
43,33
43,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.210.000,00
215.000,00
215.000,00
215.000,00
215.000,00
215.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
250.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
90.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
90.000,00
3
Rashodi poslovanja
90.000,00
32
Materijalni rashodi
90.000,00
R0223
323
Ostale usluge
90.000,00
Kapitalni projekt A09 1005 K100003 Održavanje i sanacija
objekata na pomorskom dobru
200.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
R0226
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
200.000,00
Kapitalni projekt A09 1005 K100009 Održavanje i sanacija
objekata na pomorskom dobru u Srimi
940.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
440.000,00
3
Rashodi poslovanja
440.000,00
32
Materijalni rashodi
440.000,00
R0224
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
440.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
500.000,00
3
Rashodi poslovanja
500.000,00
32
Materijalni rashodi
500.000,00
R0225
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
500.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0225-1 323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
Program A09 1006 POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI
85.000,00
Kapitalni projekt A09 1006 K100001 Uređenje poljskih i protupožar. puteva85.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
85.000,00
3
Rashodi poslovanja
85.000,00
32
Materijalni rashodi
85.000,00
R0227
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
85.000,00
Broj 6 - Strana 61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40,00
-40,00
-40,00
-40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
440.000,00
440.000,00
440.000,00
440.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
Ova Prva izmjena Proračuna Grada Vodica za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.
Klasa: 400-08/13-01/02
Ur.broj: 2182/04-02/01-13-1
Vodice, 16. travnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
50
Na temelju čl. 32. i 35. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84// i 90/11) i čl. 30.
točke 5. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 34. sjednici, od 16. travnja 2013.godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.godini i to izgradnja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, mreže vodovoda i odvodnje, izgradnje novih javnih površina i nabave
komunalne opreme.
1. JAVNE POVRŠINE
- Instaliranje semafora na raskrižju ulice Prve Primorske čete u Vodicama
- Ulaganja u objekte komunalne infrastrukture u Prvić Luci
- Uređenje Trga kneza Branimira
400.000,00kn
100.000,00kn
2.600.000,00kn
Strana 62 - Broj 6
-
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Uređenje tržnice u Vodicama
Ostala ulaganja u objekte komunalne infrastrukture
Izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni Čista
Sanacija parka kod tržnice u Vodicama
Sanacija parka u Srimi
UKUPNO:
Petak, 17. svibnja 2013.
1.000.000,00kn
250.000,00kn
1.000.000,00kn
220.000,00kn
80.000,00kn
5.650.000,00kn
2. NERAZVRSTANE CESTE
- Uređenje novih asfaltnih površina na PPDS-u
- Uređenje novih asfaltnih površina
*ul. Srima – obalna prometnica
*ul. Grgura Ninskog (dio)
*ul. Račice II
*ul. Neretvanska
*ul. Petra Berislavića
- UKUPNO:
150.000,00kn
650.000,00kn
390.000,00
60.000,00
80.000,00
60.000,00
60.000,00
800.000,00kn
3. JAVNA RASVJETA
- Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete
- Izgradnja ulične javne rasvjete
*ul. G.A. Kukure (dio)
*ul. Sarajevska (dio)
*ul. Srima III (odvojak)
*ul. Neretvanska (II faza)
*ul. Srima X (I faza)
*ul. Srima XVIII (dio)
*ul. Stablinac VIII, IX i X
*ul. Dočine (odvojak)
*ul. Blata (odvojak)
*ul. J.Š. Akabe (odvojak)
*ul. Katarine Zrinski
- UKUPNO:
250.000,00kn
500.000,00kn
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
50.000,00
95.000,00
70.000,00
20.000,00
25.000,00
55.000,00
750.000,00kn
4. MREŽA VODOVODA I ODVODNJE
- Otkup zemljišta za pročišćivač otpadnih voda
- Ulaganja u uličnu vodovod. mrežu iz 2012.g.
- Građenje vodnih građevina na području Grada
- Ulaganja u uličnu vodovod. i kanal. mrežu u 2013.g.
*ul. Zatonska I (dio)
*ul. Zatonska II (odvojak)
*ul. Stablinac XI (dio)
*ul. Bristak (dio)
*ul. Zadarska (dio)
*ul. Obala J.I.Cota (dio)
*ul. Put Gaćeleza (odvojak)
*ul. Miroslava Krleže (odvojak)
*ul. Eugena Kumičića (dio)
*ul. Ante Starčevića (odvojak)
*ul. Polovina (dio)
*ul. Fausta Vrančića (dio)
*ul. Dulcin (dio)
*ul. Lička (dio)
*ul. Srima XXI (dio)
*ul. Srima III (odvojak)
*Prvić Luka (dio)
*Gaćelezi (odvojak)
- UKUPNO:
5. KOMUNALNA OPREMA
- Komunalna oprema po programu KP Leć d.o.o.
1.500.000,00kn
607.970,00kn
1.550.000,00kn
800.000,00kn
25.000,00
35.000,00
40.000,00
20.000,00
35.000,00
25.000,00
40.000,00
70.000,00
60.000,00
40.000,00
85.000,00
130.000,00
10.000,00
80.000,00
40.000,00
10.000,00
35.000,00
20.000,00
4.457.970,00kn
800.000,00 kn
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
6. IZRADA PROSTORNE I PLANSKE DOKUMENTACIJE
- izrada projekata, planova i sl. iz 2012.g.
- izrada projekata, planova i sl. u 2013.g.
- UKUPNO:
SVEUKUPNO:
Broj 6 - Strana 63
80.000,00kn
200.000,00kn
280.000,00kn
12.737.970,00kn
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova izgradnje s procjenom pojedinih troškova
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđena su iz:
- komunalnog doprinosa
- prihoda iz naknada za priključak
- sufinanciranje građana
- vodnog doprinosa
- spomeničke rente
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
- kapitalnih pomoći
- donacija
- Proračun Grada Vodica
Članak 3.
Za ostvarivanje ovog Programa zadužuju se Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša
i graditeljstva.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
Klasa: 363-01/12-01/150
Urbroj.: 2182/04-01/03-13-2
Vodice, 16. travnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
5.500.000,00kn
700.000,00kn
800.000,00kn
100.000,00kn
100.000,00kn
250.000,00kn
1.250.000,00kn
400.000,00kn
3.637.970,00kn
II.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
Klasa: 551-01/13-01/10
Urbroj.: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 16. travnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
51
Na temelju čl. 22. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br.
33/12 ) i čl. 30. točke 5. Statuta Grada Vodica («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 9/09 i 9/11ispravak), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 34. sjednici,
od 16. travnja 2013.godine, donosi
IZMJENE PROGRAMA
socijalne i druge skrbi Grada Vodica
za 2013.godinu
I.
U Programu socijalne i druge skrbi Grada Vodica
za 2013.godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 1/13) u točci I. podtočka 1. mijenja se
i glasi:
„1. Pomoć za podmirivanje troškova stanovanja
120.000,00kn“.
Ukupan iznos mijenja se i glasi:
„UKUPNO
1.110.000,00kn“.
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
52
Na temelju čl. 39. Zakona o športu (NN, br. 71/06,
150/08, 124/10 i 124/11) i čl. 30. točke 5. Statuta Grada
Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
br. 9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 34. sjednici,
od 16. travnja 2013.godine donosi
DOPUNU PROGRAMA
javnih potreba u sportu Grada Vodica
za 2013.godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2013.godinu („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 1/13) u točki III. PROGRAMSKA PODRUČJA iza napisa UKUPNO UDRUGE:
1.124,000,00kn, dodaje se 3. alineja koja glasi:
„U svrhu razvoja vodičkog športa u ovoj godini
realizirat će se slijedeća 3 projekta:
1. Izgradnja hale-dvorane kod OŠ Vodice
u Vodicama
1.890.000,00kn
2. Uređenje balotaškog igrališta u Vodicama
100.000,00kn
Strana 64 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3. Sufinanciranje ostalih programa razvoja
vodičkog športa
50.000,00kn“.
Članak 2.
Ova Dopuna Program stupa na snagu danom objave
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
Klasa: 620-01/12-01/01
Urbroj.: 2182/04-01/03-13-2
Vodice, 16. travnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
53
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br.
9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 34. sjednici, od
16. travnja 2013. godine, donosi
54
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br.
9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 34. sjednici, od
16. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava
Proračunske pričuve Grada Vodica za
period od 01. siječnja do 31. ožujka 2013.
godine
1. Prihvaća se Izvješće o trošenju sredstava
Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.
siječnja do 31. ožujka 2013. godine, koje se prilaže
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 402-08/13-01/89
Urbroj: 2182/04-03/01-13-2
Vodice, 16. travnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
gradonačelnice Grada Vodica za razdoblje
od 18. svibnja 2012. do 10. travnja 2013.
godine
1. Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnice Grada
Vodica za razdoblje od 18. svibnja 2012. do 10. travnja
2013. godine, koje se prilaže ovom zaključku i čini
njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak će se objavit u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 023-05/13-01/03
Urbroj: 2182/04-03/01-13-2
Vodice, 16. travnja 2013.
Petak, 17. svibnja 2013.
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
2. GRADONAČELNIK
7
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08) i članka
42. točke 11. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 9/09 i 9/11-ispravak),
gradonačelnica Grada Vodica, donosi
IZMJENE I DOPUNE PLANA
prijma u službu za 2013. godinu
- u tabelarnom dijelu
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
I.
U Planu prijma u službu za 2013. godinu (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/13), te
Dopunu Plana prijma u službu za 2013. godinu- u
tabelarnom dijelu, Klasa: 112-01/13-01/01, Ur. broj:
2182/04-03/01-13-2, od 26. veljače 2013.godine, tabelarni dio se mijenja i glasi:
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 65
TABLICA
Redni
br.
Upravno tijelo
1.
Upravni odjel za
financije i javne
prihode
Radno mjesto (stručno znanje)
Broj
djelatnik/vježbenikastručno
osposobljavanje
Viši stručni suradnik za
računovodstvo i proračun
3 vježbenika
(magistar struke ili stručni
specijalist)
2.
Upravni odjel za
gospodarstvo,
imovinu i prostorno
planiranje
Viši referent za javnu nabavu,
imovinu, prostorno planiranje i
gospodarstvo
1 vježbenik
3.
Upravni odjel za
komunalno-vodni
sustav, zaštitu
okoliša i
graditeljstvo
Viši stručni suradnik za GIS,
komunalno-vodni sustav, zaštitu
okoliša i graditeljstvo
1 vježbenik
Viši referent za komunalno-vodni
sustav i komunalno redarstvo
1 vježbenik
Viši stručni suradnik za društvene
djelatnosti i opće poslove
2 vježbenik
Administrativni tajnik-arhivar
1 vježbenik
Portir-čuvar
1 djelatnik
4.
Tajništvo Grada
Javni radovi (SSS i NK)
-pomoć i njega starijim osobama
II.
Ove izmjene i dopune Plana će se objaviti u
»Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 112-01/13-01/01
Ur. broj: 2182/04-03/01-13-3
Vodice, 02. travnja 2013.
4 djelatnika
GRAD VODICE
GRADONAČELNICA
Branka Juričev Martinčev, dipl. oec., v.r.
____________________
Strana 66 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
8
Na temelju članka 42. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.
9/09) i Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi
pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih
usluga („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
br. 6/10), gradonačelnica Grada Vodica, dana 26. veljače
2013.godine, donosi
broj 04/13), u točki I. u podnaslovu „B. PLAKETU
GRADA VODICA dobivaju:“ u podtočki 2. riječ „Jasminka“ ispravlja se u riječ: „Jasna“, a u podtočki 4.
riječi „Udruga građana „Daj 5 od srca“ ispravljaju se u
slijedeće riječi: „HUMANITARNA UDRUGA „DAJ 5
OD SRCA“.
Klasa: 061-01/13-01/03
Urbroj: 2182/04-03/01-13-2
Vodice, 10. travnja 2013.
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Plana korištenja javnih
gradskih površina za 2013. godinu
1. Usvaja se Plan korištenja javnih gradskih površina
za 2013.godinu i to:
a) plan i raspored korištenja javnih gradskih površina
za trgovačku djelatnost na: štandovima, kioscima, vitrinama, stalcima i dr.,
b) plan i raspored korištenja javnih gradskih površina
u svrhu postave terase za pružanje ugostiteljskih usluga
i
c) plan i raspored korištenja javnih gradskih površina
pod ostalo: izrada portreta, izložba slilka, sviranje uživo,
jahanje i slikanje magaraca i dr. djelatnosti.
2. Sastavni dio ovog zaključka su tekstualni i
grafički prilozi navedenog Plana.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine, a isti će
se objavit u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 363-02/13-01/07
Ur.br.: 2182/04-01/03-13-1
Vodice, 26. veljače 2013.
GRAD VODICE
GRADONAČELNICA
Branka Juričev Martinčev, dipl. oec. ,v.r.
Petak, 17. svibnja 2013.
GRAD VODICE
TAJNICA
Zdenka Šimić, dipl. iur., v. r.
____________________
3
Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 12/09 i 4/13), uspoređujući izvorni i objavljeni tekst Dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave – u dijelu koji se odnosi na Sistematizaciju
radnih mjesta, uočena je greška, te tajnik Grada, daje
I S PRAVAK
Pravilnika o unutarnjem redu
Gradske uprave – u dijelu koji se odnosi na
Sistematizaciju radnih mjesta
U Dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske
uprave – u dijelu koji se odnosi na Sistematizaciju radnih
mjesta („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 3/13) u članku 1. u stavku 4. u alineji 4. i 5. riječi
„nadzire“ zamjenjuje se riječju „prati“.
KLASA: 023-01/13-01/01
UR.BROJ: 2182/04-03/01-13-2
Vodice, 15. travnja 2013.
GRAD VODICE
____________________
TAJNICA
Zdenka Šimić, dipl. iur., v. r.
3. TAJNIK
____________________
Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 12/09), uspoređujući objavljeni i usvojeni
tekst Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2012.
godinu, tajnik Grada, daje
V.
OPĆINA BISKUPIJA
2
I S PRAVAK
Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica
za 2012. godinu
U Odluci o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2012.
godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
OPĆINSKO VIJEĆE
6
Na temelju stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09- Zakon o
vodama, 49/11, 84/11-Zakon o cestama, 90/11-Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i
gradnji i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Biskupija
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09,
4/11 i 8/12), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 27.
sjednici, od 16. travnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.
11/11) u članku 6. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Za podnositelje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada koji podnesu zahtjev najkasnije do 30.
lipnja 2013. godine , a sukladno Zakonu o postupanju
sa nezakonito izgrađenim objektima (“Narodne novine”,
br. 86/12), utvrđuje se jedinična cijena komunalnog
doprinosa po m3 za pojedine zone i namjene objekata,
koji se plaća jednokratno i iznosi:
- za objekte stambene namjene:
• za prvu zonu 1,00 kn,
• za drugu zonu 1,00 kn
• za treću zonu 1,00 kn.
- za ostale objekte:
• za prvu zonu 0,50 kn,
• za drugu zonu 0,50 kn,
• za treću zonu 0,50 kn”.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
Članak 1.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine
922 – Višak/manjak prihoda na dan 31.12.2012.
godine iznose:
92211 – Višak prihoda poslovanja..............................
.............................................................2.517.524,06 kn
92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine…
............................................................1.355.897,53 kn.
Članak 2.
Viškom prihoda poslovanja pokriva se iskazani
manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu
1.355.897,53 kn.
Razlika, ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu
1.161.626,53 kn iskoristit će se za rashode poslovanja i
nabavu nefinancijske imovine u 2012. godini.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA:400-06/13-01/7
URBROJ:2182/16-01-13-1
Kistanje, 03. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
Klasa:363-01/13-01/6
Urbroj:2182/17-01-13-01
Biskupija, 16. travnja 2013.
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
____________________
VI.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
9
Broj 6 - Strana 67
Na temelju članka 73. Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 18/13), članka 84.Pravilnika
o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(„Narodne novine“, broj 114/10) i članka 32. Statuta
Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 08/09 i 15/10) , Općinsko vijeće Općine
Kistanje, na 31. sjednici, od 03.travnja 2013.godine,
donosi
____________________
10
Na temelju članka 108. i 110.Zakona o proračunu
(«Narodne novine», broj 87/08 i 136/12)i članka 32.
Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 8/09 i 15/10) ,Općinsko vijeće
Općine Kistanje, na 31. sjednici, od 03. travnja 2013.
godine, donosi
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Kistanje za 2012. godinu
Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po
računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja
do 31. prosinca 2012. godine sadrži:
Strana 68 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PRIHODI POSLOVANJA
RASHODI POSLOVANJA
VIŠAK PRIHODA-PRENESENI
RAZLIKA – VIŠAK PRIHODA
Plan
6.275.085
6.907.382
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
____________________
11
Na temelju članka 110. st.2. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i članka
32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 8/09 i 15/10), Općinsko vijeće
Općine Kistanje, na 31.sjednici, od 03.travnja 2013.
godine, donodi
ODLUKU
donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Kistanje za razdoblje
siječanj-prosinca 2012. godine
1. Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinca 2012.
godine u tekstu koji čini sastavni dio ove odluke i ovog
zapisnika.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Kistanje iz prethodne točke objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“, a dostavit će se
Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.
3. Za primjenu ove odluke zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel Općine Kistanje.
KLASA:400-06/13-01/5
URBROJ:2182/16-01-13-1
Kistanje,03.travnja 2013.
Indeks
97%
86%
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
Članak 3.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i rashoda
Proračuna Općine Kistanje za 2012. godinu sastavni su
dio ovog Godišnjeg obračuna proračuna.
KLASA: 400-06/13-01/6
URBROJ: 2182/16-01-13-1
Kistanje, 03.travnja 2013.
Ostvareno
6.033.210
5.905.730
1.034.147
1.161.627
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
Članak 2.
Ostvareni višak prihoda u iznosu od 1.161.627 kn
rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2012.
godine u Proračun Općine Kistanje za 2013. godinu.
Članak 4.
Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Kistanje
za 2012. godinu stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Petak, 17. svibnja 2013.
____________________
2. OPĆINSKI NAČELNIK
5
Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11) i
članka 46. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 15/10), Općinski
načelnik Općine Kistanje, dana 28.ožujka 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o utvrđivanju naknade za rad mentora
koji prate rad vježbenika
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za rad
mentora koji prate rad vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje , daju im potrebne upute
i smjernice za rad te im pomažu u pripremi državnoga
stručnog ispita.
Članak 2.
Službenik koji je imenovan za mentora ima pravo na
mjesečnu naknadu u iznosu od 1.000,00 kuna neto, bez
obzira na broj vježbenika kojima je mentor.
Pravo na naknadu iz prethodnog stavka ima i mentor
za vrijeme trajanja vježbeničkoga staža polaznika na
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
(12 mjeseci).
Članak 3.
Rješenje o imenovanju mentora i ostvarivanju prava
na naknadu iz točke 2. ove odluke donosi:
1. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za
službenika koji ima najmanje istu stručnu spremu kao
vježbenik ili polaznik stručnoga osposobljavanja bez
zasnivanja radnog odnosa;
2. općinski načelnik, kada je mentor pročelnik.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINA KISTANJE
KLASA: 023-05/13-01/3
URBROJ: 2182/16-02/1-013-1
Kistanje, 28.ožujka 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić, v. r.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić, v. r.
____________________
____________________
VII.
OPĆINA MURTER-KORNATI
OPĆINSKO VIJEĆE
6
Na temelju članka 4.stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Kistanje, općinski načelnik Općine Kistanje,
dana 28. ožujka 2013.godine, donosi
PRAVILNIK
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kistanje
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Kistanje („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“,broj 12/10 i 4/11) , iza
članka 9. dodaje se članak 9a. koji glasi:
Članak 9a.
„U jedinstvenom upravnom odjelu mogu se primiti i
osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa, sukladno Zakonu o radu, Zakonu o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i Zakonu o poticanju zapošljavanja.
Vježbenik odnosno osoba koja je primljena na
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
ima mentora koji prati njegov rad.
Mentora imenuje pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela .
Visinu naknade za rad mentora utvrđuje općinski
načelnik odlukom“.
Članak 2.
Iza članka 12. dodaje se članak 12a. koji glasi:
Članak 12a.
„Službenik koji izrađuje akt dužan ga je supotpisati sa lijeve strane s naznakom »Akt izradio: ime i
prezime službenika«, osim ako zakonom nije drukčije
riješeno“.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kistanje stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:023-05/13-01/1
URBROJ:2182/16-02/1-13-1
Kistanje, 28.ožujka 2013.
Broj 6 - Strana 69
13
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (NN, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i
članka 29. Statuta Općine Murter – Kornati (“Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije’’, broj 11/09),
Općinsko vijeće Općine Murter - Kornati, na 5. sjednici,
od 13. ožujka 2013. godine, donosi
ODLUKU
o dopuni
Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja
Općine Murter - Kornati
Članak 1.
(1) U Odluci o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Murter – Kornati (“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije’’,
broj 1/13) u preambuli se iza broja „90/11“ dodaje
„50/12“.
Članak 2.
(1) U članku 2. stavku (1) se iza broja „73“ umjesto
točke stavlja zarez i dodaje se „78. i članka 83. stavka
(6)“.
(2) U stavku (2) se na kraju rečenice dodaje „kao
ciljana izmjena i dopuna Plana“.
Članak 3.
(1) U članku 4. dodaje se stavak (2) koji glasi:
„(2)Obuhvat kartografskih prikaza je područje
Općine na otoku Murteru, sjeverozapadna otočna skupina te otoci Prišnjak i Visovac“.
Članak 4.
(1) U članku 6. stavku (1) na kraju prve alineje dodaje
se: „ i stavljanja van snage karte 7. radi neusklađenosti
s ostalim prilozima“.
(2) U članku 6. stavku (1) na kraju treće alineje
dodaje se: „uređenja i namjene obale i akvatorija (luke,
plaže)“, na kraju četvrte alineje dodaje se: „starački dom
Staro selo, lokacija benzinske postaje“, a na kraju pete
alineje dodaje se „(npr. izdvojeno građevinsko područje
T1 - T3 i slično)“.
Strana 70 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 5.
(1) U članku 7. stavku (1) na kraju prve alineje dodaje
se: „i stavljanja van snage karte 7. radi neusklađenosti s
ostalim prilozima“.
(2) U članku 7. stavku (1) na kraju treće alineje
dodaje se: „uređenja i namjene obale i akvatorija (luke,
plaže)“, na kraju četvrte alineje dodaje se: „starački dom
Staro selo, lokacija benzinske postaje“, a na kraju pete
alineje dodaje se „(npr. izdvojeno građevinsko područje
T1 - T3 i slično)“.
Članak 6.
(1) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
(2) Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije”.
KLASA: 350-01/01- 5i
Urbroj: 2182/18-01/13- 03
U Murteru 13. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
VIII.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
6
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)
i članka 18. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 9/09), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 23. sjednici, od 15. travnja 2013.
godine, donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Pirovac
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća Općine Pirovac (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće), ostvarivanje prava, obveza i
odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav
i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja
akata u Općinskom vijeću, sazivanja, rad i tijek sjednica,
postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika, te
druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Petak, 17. svibnja 2013.
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom,
a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika
Općinskog vijeća ukoliko je na konstituirajućoj sjednici
nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora
predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više
lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava
prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni
broj na glasačkom listiću.
Nakon otvaranja sjednice Općinskog vijeća, izvodi se
himna Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino”.
Članak 3.
Na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće iz reda
svojih članova bira Mandatnu komisiju, na prijedlog
najmanje jedne trećine vijećnika.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg
sadržaja:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika
Općinskog vijeća Općine Pirovac obavljati savjesno i
odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Pirovac, te da ću
se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske
i Općine Pirovac“.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva
pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno
njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: „Prisežem”.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati
dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na
kojoj je nazočan.
Članak 4.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata
vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke
stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s
koje je izabran i vijećnik kojem je mandat prestao ili
mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila
predlagatelj kandidacijske liste.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju
ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka
sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen,
političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako
se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje
ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s određene liste. O
sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru
političke stranke dužne su obavijestiti upravno tijelo
Općine Pirovac.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe
birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s
liste.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke
stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz
registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.
Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika bira se Odbor za izbor i
imenovanja.
Po izboru Odbora za izbor i imenovanja pristupa
se izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća.
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom
Općine Pirovac.
Članak 7.
Pročelnik upravnog tijela dužan je vijećniku
pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje
su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se
pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog
tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao
vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Članak 8.
Upravno tijelo dužno je pružiti pomoć vijećniku u
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga
koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje
mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno
da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine
teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice
Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne
obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i
praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije
vijećnika.
Članak 9.
O prisustvovanju vijećnika na sjednicama Općinskog
vijeća i radnih tijela vodi se evidencija.
Pročelnik upravnog tijela utvrđuje način vođenja
evidencije.
Vijećnik, ako je spriječen prisustvovati sjednici
Općinskog vijeća ili radnog tijela, o tome izvješćuje
predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika upravnog
tijela.
Članak 10.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i klub nezavisnih
vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti
svoja pravila rada, te podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima
vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za
rad.
Broj 6 - Strana 71
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 11.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko
vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne
trećine vijećnika Općinskog vijeća.
Članak 12.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i/ili
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu
većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i/ili potpredsjednika
bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše
glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje
o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
Članak 13.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom Općine Pirovac.
Članak 14.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu
predsjedniku Općinskog vijeća, zamjenjuje ga u slučaju
odsutnosti ili spriječenosti te obavlja poslove iz njegovog
djelokruga za koje ga on ovlasti.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 15.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže pročelnik
upravnog tijela.
V. RADNA TIJELA
Članak 16.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom
Općine Pirovac su:
– Mandatna komisija,
– Odbor za izbor i imenovanja i
– Odbor za statut, poslovnik i propise.
Članak 17.
Pored radnih tijela navedenih u članku 16. ovoga
Poslovnika, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva
i druga radna tijela u svrhu priprema odluka i razmatranja
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Radna tijela imaju predsjednika i određeni broj
članova, koji se biraju iz reda vijećnika, ako odlukom o
osnivanju radnih tijela nije određeno drugačije.
U radna tijela mogu se kao članovi izabrati i pojedini
Strana 72 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
znanstveni, stručni i drugi javni djelatnici, ali njihov
broj ne smije biti veći od broja članova izabranih iz
reda vijećnika.
Predsjednika i članove radnog tijela bira Općinsko
vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili
najmanje jedne trećine vijećnika.
Predsjednik i članovi radnog tijela biraju se na mandatno razdoblje vijećnika, ako odlukom o osnivanju nije
određeno drugačije.
Predsjednik i članovi radnog tijela mogu biti
razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani
zbog prestanka mandata vijećnika, spriječenosti ili
drugih opravdanih razloga.
Sastav radnih tijela odgovara stranačkoj strukturi
Općinskog vijeća.
Članak 18.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici
Općinskog vijeća iz redova vijećnika Općinskog
vijeća.
Članak 19.
Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik i
četiri člana.
Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika
Općinskog vijeća.
Članak 20.
Odbor za statut, poslovnik i propise, čine predsjednik
i četiri člana.
Odbor za statut, poslovnik i propise bira se u pravilu
iz redova vijećnika Općinskog vijeća.
Članak 21.
Radna tijela rade na sjednicama. O radu sjednica
vodi se zapisnik.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže
dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom, te potpisuje zaključke i preporuke što ih radno tijelo donosi.
Radno tijelo može održati sjednicu ako je nazočna
većina članova, a odlučuje javnim glasovanjem većinom
nazočnih članova.
Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan,
zamjenjuje ga član radnog tijela kojeg odredi većina
nazočnih članova.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog
tijela prema svojoj ocjeni, a dužan ju je sazvati u roku
od 8 dana nakon što to zatraži većina članova radnog
tijela, predsjednik Općinskog vijeća ili najmanje jedna
trećina vijećnika.
Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog tijela
u roku iz stavka 5. ovoga članka, sjednicu će sazvati
predsjednik Općinskog vijeća.
O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća,
vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, obavještavaju
se putem oglasne ploče i internetskih stranica općinske
uprave.
Članak 22.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi
Općinsko vijeće, a odnose se na djelokrug rada radnog
tijela.
Petak, 17. svibnja 2013.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima i
preporukama obavijestiti predlagatelja akta, Općinsko
vijeće i općinskog načelnika.
Članak 23.
Na rad radnih tijela analogno se primjenjuju odredbe
ovoga Poslovnika, ukoliko radna tijela ne donesu
poslovnike o svom radu.
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG
NAČELNIKA
Članak 24.
Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika na
prvoj radnoj sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća izgovara prisegu
sljedećeg sadržaja: „Prisežem svojom čašću da ću
dužnost općinskog načelnika/zamjenika općinskog
načelnika Općine Pirovac obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike
Hrvatske, zakona i Statuta Općine Pirovac, te da ću se
zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i
Općine Pirovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane
prisege proziva pojedinačno općinskog načelnika i
zamjenika, a općinski načelnik i zamjenik nakon što je
izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju:
„Prisežem“.
Članak 25.
Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama
Općinskog vijeća.
Članak 26.
Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke
dnevnog reda koju su po njegovom prijedlogu uvrštene
u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Članak 27.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta općinskog načelnika, daje
obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava općinskog
načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća
odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj,
Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je
prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.
Članak 28.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća
izvješćuju općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije
5 dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 29.
Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u
skladu s odredbama Statuta Općine Pirovac.
Članak 30.
Način i postupak pokretanja razrješenja općinskog
načelnika propisani su Statutom Općine Pirovac.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 31.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i Statutom Općine Pirovac, potpisuje
predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 32.
Na izvornike akata Općinskog vijeća stavlja se pečat
Općinskog vijeća.
Pod izvornikom akta Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je
usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine Pirovac.
Članak 33.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća,
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira
ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u službenom
glasilu Šibensko-kninske županije – „Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovoga članka, brine
pročelnik upravnog tijela.
Članak 34.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko
vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik
i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom
propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo
određena tijela.
Članak 35.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovoga Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da
u određenom roku uskladi prijedlog akta s odredbama
ovoga Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj ne otkloni nedostatak
akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje
akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne
budu otklonjeni u roku od 15 dana od dana poziva da se
prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen
Općinskom vijeću.
Ako je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili
odluka nije donesena na Općinskom vijeću, isti prijedlog se može ponovno staviti na dnevni red po isteku
roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči
drugačije.
Članak 36.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom
akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje,
tekst prijedloga akta s obrazloženjem i tekst odredaba
važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje. Uz
prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje
i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku
Broj 6 - Strana 73
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja
i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o
izraženim mišljenjima i primjedbama.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave
o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela te predsjednik i članovi Odbora
za statut, poslovnik i propise.
Članak 37.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik
Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine
prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog
vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog
reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su
dostavljeni.
Članak 38.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga
akta može trajati najduže pet minuta.
Članak 39.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se pismeno, u obliku amandmana uz obrazloženje,
najkasnije dan prije održavanja sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje, amandmani se mogu podnositi samo na članke
obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i
općinskom načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 34. ovoga Poslovnika.
Članak 40.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim
složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na
sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do
zaključenja rasprave.
Općinski načelnik može do zaključenja rasprave
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije
predlagatelj.
Članak 41.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,
Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi
kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za
pripremu prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka,
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži
općinski načelnik, neovisno o tome da li je on predlagatelj.
Članak 42.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i općinski
načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovoga članka je u
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno
prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Strana 74 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 43.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje:
– ako ga je podnio predlagatelj akta,
– ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo Općinskog
vijeća i s njime se suglasio predlagatelj akta.
Članak 44.
Ako je konačni prijedlog akta podnio općinski
načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije
suglasio općinski načelnik, glasuje se odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj
se odlučuje.
Članak 45.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu
članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i
prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 46.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 35. ovoga
Poslovnika.
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi
vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od najmanje
jedne trećine vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije
dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
vijećnicima, te općinskom načelniku, ako nije predlagatelj.
Članak 47.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku
prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga
za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a
potom se raspravlja i odlučuje o aktu.
Članak 48.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja
rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovoga
članka primjenjuju se odredbe ovoga Poslovnika koje se
odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom
postupku.
IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG
OBRAČUNA PRORAČUNA
Petak, 17. svibnja 2013.
Članak 49.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće
dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna podnosi općinski načelnik kao jedini
ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Općinski načelnik može podneseni prijedlog
proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima,
a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a općinski
načelnik ne predloži privremeno financiranje, najmanje
jedna trećina vijećnika ima pravo predložiti donošenje
odluke o privremenom financiranju.
Članak 50.
Ako se u zakonom određenom roku na donese
proračun odnosno odluka o privremenom financiranju,
na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada
Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko
vijeće i razrješuje općinskog načelnika te imenuje
povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno
posebnom zakonu.
Članak 51.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
donose se većinom glasova svih vijećnika.
X. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 52.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja, tražiti
obavijesti i davati prijedloge, neovisno o točkama
dnevnog reda.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća,
nakon utvrđivanja dnevnog reda, usmeno ili u pisanom
obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a
vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička
pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najduže
dvije minute.
Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub
vijećnika, s time da može postaviti samo jedno pitanje,
čije postavljanje može trajati najduže dvije minute.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi
zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici.
Odgovor može trajati najduže dvije minute.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje
se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Pisani odgovor vijećniku dostavlja se posredovanjem
predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog
vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.
Ukupno trajanje postavljanja pitanja i davanja odgovara ograničava se na maksimalno trajanje od trideset
minuta.
Članak 53.
Pitanja koja vijećnici postavljaju kao i odgovori na
ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu
ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
na postavljeno pitanje.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s
odredbama ovoga Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje
pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama
ovoga Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće
to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno
i o tome će obavijestiti vijećnika.
Članak 54.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, općinski načelnik i njegov
zamjenik mogu predložiti da se odgovori na sjednici
Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti ili neposredno
vijećniku.
Članak 55.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru. Iznošenje mišljenja ne može trajati duže od dvije
minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj
je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko
vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom
odgovoru, može dostaviti pisano mišljenje.
XI. RED NA SJEDNICI
l. Sazivanje sjednice
Članak 56.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog općinskog
načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan
od vijećnika, odnosno općinskog načelnika.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će
sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavaka 2. i 3. ovoga članka
sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne trećine
vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 3.
i 4. ovoga članka mora se održati u roku od 15 dana od
dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 3.,
4. i 5. ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni
akti ništavima.
Članak 57.
Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim
pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na
drugi način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima pet dana
prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih
Broj 6 - Strana 75
razloga ovaj rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i
elektroničkim putem.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku
odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku i njegovom
zamjeniku.
2. Dnevni red
Članak 58.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene
prije pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća,
uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.
Članak 59.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u
pravilu na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopuna
dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu
daje i materijal po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda,
predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet
izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice, predsjednik
Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Članak 60.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed
rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog
reda.
Prijedlog čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog
reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što
je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je
odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i
smatra se da prijedlog nije podnijet.
Članak 61.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog
akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni
red Općinskog vijeća na način propisan člankom 35.
ovoga Poslovnika prije proteka roka od 3 mjeseca od
dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.
Članak 62.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi
utvrđeni dnevni red.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Strana 76 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 63.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik
Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
potpredsjednik.
Članak 64.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje
je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego
što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog
vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik
ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 65.
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ
po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o
povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ
čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati
duže od dvije minute.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno
utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan
danim objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez
rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji
drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu
dati riječ čim završi govor vijećnika koji je to izazvao.
Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak
odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati
duže od dvije minute.
Članak 66.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim
upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u
svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu
Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga
opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem
zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i
udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
stavka 3. ovoga članka, predsjednik Općinskog vijeća
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne
broji prilikom glasovanja.
Članak 67.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najduže
dvije minute.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i duže.
4. Tijek sjednice
Petak, 17. svibnja 2013.
Članak 68.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja
dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje
nazočnost vijećnika.
Nazočnost vijećnika utvrđuje se prozivanjem i to:
– na početku sjednice,
– u tijeku sjednice ako predsjednik Općinskog vijeća
ocijeni da nije nazočan potreban broj vijećnika za valjanost održavanja sjednice i odlučivanja.
Administrativno-tehničke poslove glede utvrđivanja
nazočnosti vijećnika na sjednici obavlja pročelnik upravnog tijela.
Članak 69.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici
nije nazočan dovoljan broj vijećnika, odlaže održavanje
sjednice za određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se
za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine
vijećnika.
O odgodi sjednice za drugi dan i sat, pismeno ili
telefonom se obavještavaju samo odsutni vijećnici.
5. Odlučivanje
Članak 70.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća,
potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u
slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije
određeno.
Članak 71.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova,
ako je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako Statutom Općine Pirovac ili ovim
Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi sljedeće akte:
– Statut Općine Pirovac,
– Poslovnik Općinskog vijeća,
– proračun,
– godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
– odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
– odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz
samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine
Pirovac.
6. Glasovanje
Članak 72.
Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da
se izjasne tko je „za“ prijedlog, zatim tko je „protiv“
prijedloga, odnosno da li se tko suzdržao od glasovanja.
Glasovi vijećnika koji su bili nazočni, a nisu glasovali
„za“ niti „protiv“ prijedloga i nisu se izjasnili da se
uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika
glasuje se „za“ ili „protiv“.
Glasove prebrojava predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 73.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja,
predsjednik Općinskog vijeća ponovno prebrojava glasove i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 74.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni
su pečatom Općinskog vijeća.
Ako se glasuje o imenovanju ili izboru osoba, na
glasačkom listiću se navode prezimena i imena kandidata abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži
redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu,
pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje
se „za“, „protiv“ i „suzdržan“.
Glasačke listiće priprema pročelnik upravnog tijela.
Članak 75.
U slučaju ponovnog tajnog glasovanja sjednica se
prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao
i prvo glasovanje.
Članak 76.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim
listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su
dopisana nova prezimena i imena kandidata, listić na
kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji
se bira odnosno glasački listić koji je tako popunjen da
se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili za što je
vijećnik glasovao.
Članak 77.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje
rezultata glasovanja u dvorani u kojoj se održava sjednica.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih
glasačkih listića, a utvrđuje ga predsjednik Općinskog
vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno
glasovanje.
XII. ZAPISNICI
Članak 78.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice,
o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom
predmetu.
Broj 6 - Strana 77
Članak 79.
Prva točka dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća
je usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice iznijeti
primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit
će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornici zapisnika sjednica Općinskog vijeća čuvaju
se u pismohrani Općine Pirovac.
Članak 80.
Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a
prijepis tonske snimke sjednice čuva upravno tijelo
Općine Pirovac.
Upravno tijelo Općine Pirovac dužno je omogućiti
vijećniku, na njegov zahtjev, da presluša tonski snimak
sjednice.
XIII. RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
Članak 81.
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku
propisanim ovim Poslovnikom.
Članak 82.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili
najmanje jedne trećine vijećnika može se pokrenuti
postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije
u roku od 8 dana od dana dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja
se mora održati najkasnije u roku od 60 dana od dana
zaprimanja prijedloga.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju
danom izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 83.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu
dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog
predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 84.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog
vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.
Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od
Strana 78 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
donošenja odluke o razrješenju predsjednika Općinskog
vijeća izabrati novog predsjednika.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 85.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju
remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobilne telefone i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti
rad Općinskog vijeća.
Članak 86.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče ili
objavom na internetskim stranicama Općine Pirovac.
Članak 87.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci,
koji su u skladu s posebnim propisima, klasificirani
određenim stupnjem tajnosti.
Članak 88.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti
o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može
se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva
priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog
vijeća.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 89.
Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje
važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
14/09).
Članak 90.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 021-05/13-01/03
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 15. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.
____________________
7
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03–
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09
– Zakon o vodama, 49/11, 84/11 – Zakon o cestama,
Petak, 17. svibnja 2013.
90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i 144/12) i članka 18. Statuta
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Pirovac,
na 23. sjednici, od 15. travnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
I. UVODNE ODREDBE
se:
Članak 1.
Ovom odlukom za područje Općine Pirovac utvrđuju
a) područja zona u Općini Pirovac,
b) jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u
kunama po m3 građevine za pojedine zone,
c) način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
d) opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim
slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i
e) izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos
za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od
plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 2.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice
na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
Komunalni doprinos plaća i podnositelj zahtjeva
odnosno vlasnik nezakonito izgrađene zgrade koja se
ozakonjuje temeljem propisa o postupanju sa nezakonito
izgrađenim zgradama.
Članak 3.
Sredstva komunalnog doprinosa su novčana javna
davanja, a služe za plaćanje građenja i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:
– javne površine,
– nerazvrstane ceste,
– groblja i
– javnu rasvjetu.
II. TEMELJNE ODREDBE
a) Područja zona u Općini Pirovac
Članak 4.
Na području Općine Pirovac, ovisno o pogodnosti
položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima
komunalne infrastrukture, određuju se ukupno 3 zone:
– 1. zona: obuhvaća dio naselja Pirovac od morske
obale do državne ceste D 8,
– 2. zona: obuhvaća dio naselja Pirovac iznad
državne ceste D 8 uključujući sve zone dozvoljene gradnje te zaseoke Slakovac, Škriline i Prostrivrat,
– 3. zona: obuhvaća naselja Kašić i Putičanje.
b) Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u
kunama po m3 građevine za pojedine zone
Članak 5.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje
se po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
na određenoj građevnoj čestici, a kod građevine koja
se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se
postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u
odnosu na prijašnju građevinu, te iznosi kako slijedi:
– za 1. zonu: 100,00 kn/m3
– za 2. zonu: 80,00 kn/m3,
– za 3. zonu: 60,00 kn/m3.
Članak 6.
Iznimno od odredbe članka 5. ove odluke, za
otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene
građevine, komunalni doprinos se određuje po m2
(metru četvornom) tlocrtne površine te građevine, pri
čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa
za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama
jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa
za obračun po m3 građevina u toj zoni.
Članak 7.
Sukladno jediničnim vrijednostima komunalnog doprinosa iz članka 5. ove odluke, određuje se njihov udio u
razdiobi jedinične cijene ovisno o stupnju opremljenosti
objektima i uređajima komunalne infrastrukture svih
zona na području Općine Pirovac, kako slijedi:
– javne površine – 30%,
– nerazvrstane ceste – 40%,
– groblja – 10%,
– javna rasvjeta – 20%.
c) Načini i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
Članak 8.
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje se
rješenjem o komunalnom doprinosu koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac (u daljnjem tekstu:
JUO), u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po
službenoj dužnosti.
Članak 9.
Komunalni doprinos plaća se u korist proračuna
Općine Pirovac, jednokratno ili obročnom otplatom
ukoliko je njegov iznos veći od 20.000,00 kuna, u visini
i na način određen rješenjem iz članka 8. ove odluke.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa treba pisano navesti koji način plaćanja komunalnog doprinosa
odabire, odnosno izjasniti se da li obvezu namjerava
platiti jednokratno ili obročno. Ako se obveznik pisano
ne izjasni o načinu plaćanja komunalnog doprinosa,
odnosno ako je utvrđeni iznos obveze 20.000,00 kuna
ili manje, JUO izdaje rješenje o komunalnom doprinosu
s jednokratnim plaćanjem.
Rok za jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa,
odnosno kod obročne otplate rok plaćanja prvog obroka,
iznosi 60 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom
doprinosu.
Jednokratnim plaćanjem smatra se plaćanje cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog rješenjem
putem jedne ili više uplata, koja obveza se utvrđuje u
roku 60 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom
doprinosu.
Obročna otplata odobrava se rješenjem o komunalnom doprinosu na zahtjev obveznika, ako je njegov iznos
Broj 6 - Strana 79
veći od 20.000,00 kuna.
Obročno plaćanje odobrava se na rok otplate do 1
godine, u 4 jednaka obroka.
Rok plaćanja prvog obroka je utvrđen stavkom 3.
ovoga članka, a ostali obroci dospijevaju na naplatu
svaki po proteku 3 mjeseca u odnosu na dan dospijeća
plaćanja prethodnog obroka. U slučaju da obveznik ne
plati prva dva obroka, cjelokupan iznos komunalnog
doprinosa dospijeva na naplatu odmah.
Na nepravodobno uplaćene obroke komunalnog
doprinosa plaćaju se zatezne kamate.
Ukoliko se obveznik komunalnog doprinosa čiji je
iznos veći od 20.000,00 kuna odluči za jednokratno
plaćanje, obvezniku se odobrava popust od 15% na
visinu komunalnog doprinosa utvrđenu izračunom u
skladu s odredbama ove odluke. Visina komunalnog
doprinosa bez popusta i iznos komunalnog doprinosa s
obračunatim popustom utvrđuje se u svakom rješenju o
komunalnom doprinosu čiji je iznos veći od 20.000,00
kuna.
Propuštanjem plaćanja cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa s popustom u roku iz stavka 3. ovoga
članka, neovisno o tome da li plaćanje nije izvršeno u
dijelu ili u cijelosti te neovisno o razlozima neplaćanja,
obveznik nema pravo na popust i obvezan je platiti visinu
komunalnog doprinosa utvrđenu izračunom bez popusta,
sa zateznom kamatom koja se obračunava na dospjeli
neplaćeni dio tog iznosa bez popusta.
d) Opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
Članak 10.
Potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruje investitor u sljedećim slučajevima:
– ako se gradi građevina čiju gradnju financira ili
sufinancira Općina Pirovac,
– ako je investitor trgovačko društvo i ustanova kojih
je Općina Pirovac osnivač ili suvlasnik, u slučaju gradnje građevina koje služe za obavljanje njihove redovne
djelatnosti.
Članak 11.
Temeljem pisanog zahtjeva investitora, Općinsko
vijeće Općine Pirovac može odobriti potpuno ili
djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za investicije od posebnog značaja za Općinu
Pirovac, i to u sljedećim slučajevima:
– ako investitor gradi poslovni objekt s ciljem otvaranja novih radnih mjesta,
– ako investitor gradi objekte komunalne infrastrukture, izuzev objekata telekomunikacijske infrastrukture,
– ako investitor gradi objekte za javnu kulturu i
sportsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, objekte
socijalne zaštite i zdravstva, objekte za predškolsko,
osnovno i srednje školsko obrazovanje, sakralne objekte
te objekte za vatrogasnu djelatnost.
Članak 12.
Fizička osoba u funkciji investitora, koja ima
prebivalište na području Općine Pirovac najmanje 5
Strana 80 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
godina neprekidno računajući od dana dostave projektne dokumentacije Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Pirovac na obračun komunalnog doprinosa, a
što se dokazuje uvjerenjem nadležnog državnog tijela,
ima jednokratno pravo na djelomično oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 85% od
obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa ako gradi
stambenu građevinu odnosno dograđuje, nadograđuje ili
rekonstruira postojeću stambenu građevinu.
U postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene
zgrade, fizička osoba koja ima prebivalište na području
Općine Pirovac najmanje 5 godina neprekidno
računajući zaključno do dana 30. lipnja 2013. godine, a
što se dokazuje uvjerenjem nadležnog državnog tijela,
ima jednokratno pravo na djelomično oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 85% od
obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa.
Iznimno, fizička osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka
ostvaruje pravo na potpuno oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa, ukoliko se radi o:
– članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata,
– članovima obitelji nestaloga hrvatskog branitelja
iz Domovinskog rata,
– HRVI iz Domovinskog rata od I. do VII. skupine.
Članovima obitelji u smislu stavka 3. ovoga članka
smatraju se članovi obitelji određeni temeljem propisa
kojim se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Članak 13.
Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost
općinskog tijela uprave nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva i sam snositi troškove gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na način da mu se isti
ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa.
e) Izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za
slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja
komunalnog doprinosa
Članak 14.
Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa osiguravaju se iz izvornih poreznih
prihoda proračuna Općine Pirovac.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/04, 3/08, 8/10 i
13/11).
Članak 16.
Postupci utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog
doprinosa započeti do dana stupanja na snagu ove odluke nastavit će se i dovršiti prema odredbama Odluke
o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/04, 3/08, 8/10 i 13/11).
Petak, 17. svibnja 2013.
Članak 17.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 363-05/13-01/07
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 15. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.
____________________
8
Na temelju članka 11. Odluke o priznanjima
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 11/03) i članka 18. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 9/09), na prijedlog Odbora za priznanja, Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 23. sjednici, od 15. travnja
2013. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli priznanja Općine Pirovac
za 2012. godinu
Članak 1.
Dodjeljuju se priznanja Općine Pirovac za 2012.
godinu, kako slijedi:
I. Nagrada za životno djelo Općine Pirovac dodjeljuje se:
Mladenu Mavroviću
– za osobito postignuće u dobrovoljnom darivanju
krvi – 100 puta darovanu krv.
II. Nagrada Općine Pirovac dodjeljuje se:
dr. Robertu Schachneru
– za izniman doprinos u razvoju društvenih odnosa
te turističkoj i kulturnoj promociji Pirovca,
Slavku Bariću (posthumno)
– za dugogodišnji angažman i nesebičnu pomoć u
organizaciji pirovačkih ljetnih igara i kulturno-zabavnih
manifestacija,
Anti Jelušiću
– za osobiti doprinos i angažman u unapređenju
društvene zajednice i
Nedjeljki Čubrić
– za osobiti doprinos u njegovanju i očuvanju tradicijskog kulturnog stvaralaštva i narodnih običaja.
III. Plaketa Općine Pirovac dodjeljuje se:
Anti Uremu
– za izraziti doprinos u razvoju maslinarstva,
Robertu Lergi
– za predani rad u kulturnom stvaralaštvu,
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
Luciji Barić
– za postignute rezultate u vaterpolo sportu i
PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.
Vici Eraku
– za postignute rezultate u vaterpolo sportu.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 061-01/13-01/01
URBROJ: 2182/11-01-13-16
Pirovac, 15. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.
Broj 6 - Strana 81
____________________
10
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12) i članka 18. Statuta
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Pirovac,
na 23. sjednici, od 15. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Pirovac
za 2012. godinu
____________________
1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Pirovac za 2012. godinu, koji čini
sastavni dio ovoga zaključka.
Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine»,
broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11 – Odluka
USRH), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne
novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 18. Statuta Općine
Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 23.
sjednici, od 15. travnja 2013. godine, donosi
2. Ovaj zaključak i Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Pirovac za 2012. godinu (opći i
posebni dio) objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
9
RJEŠENJE
o imenovanju članova Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja
1. U Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja
Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Vijeće) imenuju
se:
a) predstavnici Općine Pirovac
– Slavica Zanze Turčinov,
– Marin Barić,
– Ana Morić,
b) predstavnica upravnog odjela nadležnog za
poslove pomorstva Šibensko-kninske županije
– Lidija Bralić,
c) predstavnik nadležne ispostave Lučke kapetanije
Šibenik
– Branko Rameša.
2. Mandat članova Vijeća traje četiri godine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 119-01/13-01/04
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 15. travnja 2013.
KLASA: 400-05/13-01/03
URBROJ: 2182/11-01-13-3
Pirovac, 15. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Antonio Begić, v. r.
Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu
(«Narodne novine», broj 87/08 i 136/12), članka 16.
stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine», broj
24/13) i članka 37. Statuta Općine Pirovac («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 9/09), općinski
načelnik Općine Pirovac podnosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Pirovac
za 2012. godinu
Članak 1.
Prihodi i primici Općine Pirovac za 2012. godinu
planirani su u iznosu od 6.514.500 kuna, a ostvareni su
u iznosu od 6.142.502 kuna odnosno 94% od plana.
Rashodi i izdaci Općine Pirovac planirani su u iznosu
od 6.514.500 kuna, a izvršeni su u iznosu od 6.009.494
kuna ili 92% od plana.
Strana 82 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi
Rashodi
Rashodi za nefinancijsku imovinu
Razlika prihoda i rashoda
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GOD.
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Neto financiranje
Razlika prihoda i rashoda + raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina + neto financiranje
Petak, 17. svibnja 2013.
PLAN
OSTVARENJE
6.451.000
5.197.500
1.117.000
136.500
6.127.502
4.945.704
863.790
318.008
48.500
48.228
15.000
200.000
- 185.000
15.000
200.000
- 185.000
0
181.236
Članak 2.
Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 9.100
kuna, a izvršena je u iznosu od 9.099 kuna.
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Rogoznica (II.)
Članak 3.
Tijekom 2012. godine Proračun Općine Pirovac nije
se zaduživao niti davao jamstva.
Stanje novčanih sredstava na dan 31.prosinca 2012.
godine iznosilo je 747.790 kuna.
Članak 1.
(1) Donose se II. Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Rogoznica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 9/12 - pročišćen tekst),
u daljnjem tekstu: Prostorni plan.
(2) Granica obuhvata Prostornog plana, odnosno
granica Općine Rogoznica ucrtana je u grafičkom dijelu
elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000.
Članak 4.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac
– opći i posebni dio, Izvještaj o proračunskoj zalihi
Proračuna Općine Pirovac i Izvještaj o zaduživanju
Proračuna Općine Pirovac na domaćem i stranom tržištu
novca i kapitala za razdoblje od 1. siječnja –do 31. prosinca 2012. godine nalaze se u privitku ovoga Godišnjeg
izvještaja i čine njegov sastavni dio.
KLASA: 400-05/13-01/03
URBROJ: 2182/11-03-13-1
Pirovac, 25. ožujka 2013.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šparica, v. r.
____________________
IX.
OPĆINA ROGOZNICA
1. OPĆINSKO VIJEĆE
19
Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11,
90/11 i 50/12) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
5/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 24. sjednici, od 04. travnja 2013. godine, donosi
Članak 2.
(1) Prostorni plan je sadržan u elaboratu „Prostorni
plan uređenja Općine Rogoznica“ izrađenog od URBOS-a doo Split, elaborat, broj 564/12, a sastoji se od:
Knjiga 1.
A. TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provođenje
B. GRAFIČKI DIO
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
1:25.000
2. PROMET I INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.1 Promet, sustav veza
1:25.000
2.2 Infrastrukturni sustavi i mreže Energetski sustav
1:25.000
2.3 Infrastrukturni sustavi i mreže Vodnogospodarski sustav
1:25.000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE
I ZAŠTITU PROSTORA
3.1 Područja posebnih uvjeta korištenja – zaštita
prirode i zaštita kulturnih dobara
1:25.000
3.2.Područja posebnih ograničenja u korištenju
1:25.000
3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i
zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera
zaštite
1:25.000
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
1:5.000
Knjiga 2.
OBVEZNI PRILOZI
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1. Obrazloženje prostornog plana
2. Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno
planska rješenja
3. Strateška studija utjecaja na okoliš, kada je to
propisano posebnim propisima
4. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo
potrebno poštivati u njegovoj izradi te sažetak dijelova
tih dokumenata, koji se odnose na sadržaj prostornog
plana
5. Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94.
ovoga Zakona
6. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi
7. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana.
2) Grafički prikazi: Korištenje i namjena površina,
2.1Promet, sustav veza, 2.2 Infrastrukturni sustavi i
mreže - Energetski sustav, 2.3 Infrastrukturni sustavi i
mreže - Vodnogospodarski sustav, 3.1Područja posebnih uvjeta korištenja – zaštita prirode i zaštita kulturnih
dobara, 3.2.Područja posebnih ograničenja u korištenju,
3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
- područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite u
mjerilu 1:25.000 i 4. Građevinska područja naselja u
mjerilu 1:5.000 i iz članka 2. stavka 1. točke „B) Grafički
dio“ i grafički prikaz 4. Građevinska područja naselja u
mjerilu 1:5.000 i stavka 2. točke „B) Grafički dio“Odluke
o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica - pročišćen tekst („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije “, broj 9/12) prestaju važiti.
3) Stupanjem na snagu ove Odluke umjesto grafičkih
prikaza iz gornjeg stavka primjenjivati će se grafički
prikazi: Korištenje i namjena površina, 2.1Promet,
sustav veza, 2.2 Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav, 2.3 Infrastrukturni sustavi i mreže Vodnogospodarski sustav, 3.1Područja posebnih uvjeta
korištenja – zaštita prirode i zaštita kulturnih dobara,
3.2.Područja posebnih ograničenja u korištenju, 3.3.
Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
-područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite u
mjerilu 1:25.000 i 4. Građevinska područja naselja
u mjerilu 1:5.000 i iz članka 2. stavka 1. točke „B)
Grafički dio“ iz ove odluke.
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE
POVRŠINA
Članak 3.
(1) U članku 10. stavku 1. Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/12. pročišćen
tekst) u točki “I RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA
NASELJA”, podtočki “Građevinsko područje naselja”
dodaju se dvije alineje koje glase:
“ • mješovita namjena – pretežito poslovna (M2)
- izgrađeno
• mješovita namjena – pretežito poljoprivredna
gospodarstva (M4) - neizgrađeno”.
(2) U podtočki “Isključiva namjena unutar
građevinskog područja naselja- javna i društvena
Broj 6 - Strana 83
namjena (D)” u alineji 1. riječ. “predškolska” zamjenjuje se riječju “socijalna”, i za oznake “D” dodaje se
riječ”predškolska”.
(3) U članu 10. stavku 1. u točki “II RAZVOJ I
UREĐENJE POVRŠINA IZVAN NASELJA”, podtočki
“gospodarska namjena” , iza 1. alineje, dodaje se nova
alineja koja glasi:
“ • poslovna (K3.1 -odlagalište građevinskog otpada)”.
1.2 Mješovita namjena – pretežno stanovanje
Članak 4.
(1) Iz članka 11. dodaju se novi članci 11a. i 11b.koji glase:
„Članak 11a.
(1) Prostornim planom su određene površine
mješovite namjene - pretežito poslovne (M2), za granju
poslovnih sadržaja uz stanovanje.
(2) Na ovim površina mogu se građevine mješovite
namjene za obavljanje poslovne-zanatske djelatnosti uz
prateće stanovanje.
Članak 11b.
(1) Prostornim planom su određene površine
mješovite namjene - pretežito poljoprivredna gospodarstva (M4).
(2) Na ovim površinama planira se organizacija
poljoprivrednog gospodarstva u funkciji seoskog
turizma sa izgradnjom pratećih sadržaja (smještajnih,
ugostiteljskih, i sl.)“.
1.1 Isključiva namjena
Članak 5.
(1) U članku 12. stavak 1. se mijenja i glasi:
“ Javna i društvena namjena obuhvaća zone
isključive namjene unutar naselja Rogoznica na lokaciji
Lokva (D4 – školska) površine 2,1 ha i lokaciji Kopara
(D1 – upravna, D3 - zdravstvena, D4 – predškolska,)
površine 0,63 ha. Omogućava se rekonstrukcija
postojećih građevina i gradnja novih sadržaja javne i
društvene namjene te gradnja pratećih športsko rekreacijskih sadržaja”.
(2) U stavku 2. riječi: “industrijska I1” se brišu.
(3) U stavku 3. broj u zagradi: “0,74” zamjenjuje
se brojem: “1,1”, broj u zagradi: “13,53” zamjenjuje se
brojem: “14,33”, broj u zagradi: “1,5” zamjenjuje se
brojem: “1,38” i broj u zagradi: “0,67” zamjenjuje se
brojem: “0,38”.
(4) U stavku 4. broj u zagradi: “1,6” zamjenjuje
se brojem: “2,5”, broj u zagradi: “11,8” zamjenjuje se
brojem: “11,4”, naziv: “Lozica” zamjenjuje se nazivom:
“Kalebova Luka”, broj u zagradi: “15” zamjenjuje
se brojem: “19” i broj u zagradi: “12” zamjenjuje se
brojem: “5,1”.
(5) U stavku 7. izraz: “Zatoglav Zatoglav (0,37
ha)” zamjenjuje se izrazom: “ Rogoznica Kopara (0,18
ha)”.
(6) U stavku 8. broj u zagradi: “6,945” zamjenjuje
se brojem: “8,21”.
(7) Iza stavka 9. pogrešno numerirani stavci: 8, 9, 10,
Strana 84 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, preimenuju se u stavke: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28.
(8) U novoimenovanom stavku 10. iza slova “u”
dodaje se naziv “Kopari” i stavlja se “zarez”, iza naziva “Luci” briše se “i” i stavlja se “zarez”, iza naziva
“Podglavici” dodaje se izraz “ i Kanici”, i broj u zagradi:
“1,55” zamjenjuje se brojem: “3,61”.
(9) Novoimenovani stavak 12. se mijenja i glasi: “
Prostornim planom je određena mogućnost proširenja
postojećih i gradnja novih groblja, i to: postojeća
Rogoznica, Podorljak, Dvornica, i Sapina Doca te novo
u Ražnju”.
(10) U novoimenovanom stavku 13. na kraju dodaje
se rečenica koja glasi: “Uređena obala uređuje se sukladno ovim Planom a u cilju potpunijeg korištenja mora
kroz olakšan pristup, interventni privez te za privez
plovila lokalnog stanovništva (komunalni vez)”.
(11) U novoimenovanom članku 14, iza riječi: “i
nova pored mosta,” dodaju se riječi: “ u “Kruščici”
(vojni mul),”.
(12) U novoimenovanom stavku 15. iza naziva:
“Rogoznici” briše se “i” i stavlja se “zarez”, a iza naziva:
“Ražnju” briše se “točka” i dodaje: “i Stupinu”.
(13) Novoimenovani stavak 17. se mijenja i glasi:
Sidrišta su planirana u uvali Soline (Rogoznica), uvali
Rogoznica-istočno od mosta i uvali Sičenica.
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
2.1. Građevine i zahvati u prostoru od važnosti za
državu i županiju
Članak 6.
(1) U članku 14. stavku 1. riječi “ lokacijsku i/ili
građevinsku”, zamjenjuju se riječima “odgovarajuću”.
(2) U točki a). “Prometne građevine sa pripadajućim
objektima i uređajima” druga alineja koja glasi:
“ • državna cesta:
- planirana cesta Rogoznica (D8) – Boraja – D58
za priključak područja Rogoznica - Primošten na JAC”
se briše.
(3) U točki c). “Elektroenergetske građevine” prva
alineja koja glasi: “ •Termoelektrana (predviđena Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske „Narodne
novine“, broj 50/99)” se briše.
Članak 7.
(1) U članku 15. stavku 1. u točki b) “Pomorsk
građevine”, treća alineja se mijenja i glasi:
• športske luke u uvalama Rogoznica, Stupinu i
Ražanj
(2) U točki e). “ Ugostiteljske i turističke građevine”
u prvoj alineji naziv “Lozica” zamjenjuje se nazivom
“Kalebova Luka”, naziv u zagradama: “Zečevo” zamjenjuje se nazivom: “Zatoglav” i broj u: “15” zamjenjuje
se brojem: “19”.
(2) U točki e). “ Ugostiteljske i turističke građevine”,
alineje 3. 4. i 5. se brišu.
2.2. Građevinsko područje naselja
Petak, 17. svibnja 2013.
Članak 8.
(1) U članku 16. stavku 1. podstavku 1. riječi: “kapaciteta do 80 kreveta”, brišu se.
(2) U podstavku 2. točki 1. “zone javne i društvene
namjene (D)” dodaje se nova alineja b). u kojoj se
iza riječi “ Rogoznica - Lokva: upravna (D1)”, dodaje
izraz: “ zdravstvena (D3)”, iza riječi: “predškolska” u
zagradama znak “D2” zamjenjuje se znakom”D4”, a
zadnji izraz: “zdravstvena (D3)” se brišu.
(3) Postojeća alineje b) zamjenjuje se alinejom c)
koja glasi: “ Zatoglav: socijalna (D2) i zdravstvena
(D4)”.
(4) U točki 5. “luke” alineja 2. se mijenja i glasi:
luka posebne namjene: - športske luke Rogoznica ,
Supin i Ražanj
(5) U točki 2. “zone poslovne namjene (K)”
dosadašnje točke c), d), e), f). g) i h) postaju točke: d),
e), f). g), h) i i).
(6) U točki 3. “zone ugostiteljsko turističke namjene
(T)” dosadašnje točke i), j) i k) postaju točke: j), k) i
l).
(7) U točki 4. “zone športsko-rekreacijske namjene”
u alineji 1. naziv: “Zatoglav” briše se.
Članak 9.
(1) U članku 19. u stavku 5. iza riječi: “ali ne manja
od”, dodaju se riječi: “ 3 m za nove i”, a iza izraza: “1
m” dodaju se riječi: “za rekonstrukcije”.
Članak 10.
(1) U članku 21. stavak 2. se mijenja i glasi:
“(2) Za gradnju novih stambenih, stambeno poslovnih
građevina, rekonstrukciju i zamjenu
postojećih građevina u određuju se slijedeći uvjeti:
a) minimalna površina građevne čestice je 400
m2;
b) maksimalni koeficijent izgrađenosti kig=0,35;
c) maksimalni koeficijent iskorištenosti kis=1;
d) maksimalni broj etaža P+2 s maksimalnom visinom V=9 m,
e) minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3
m, izuzetno kod rekonstrukcije i dogradnje udaljenost je
definirana postojećim građevinskim pravcem,minimalna
udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih površina iznosi 3 m, izuzetno kod rekonstrukcije
i dogradnje udaljenost je definirana postojećim
građevinskim pravcem,
f) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i
županijskih cesta iznosi 3 m, izuzetno kod rekonstrukcije i dogradnje udaljenost je definirana postojećim
građevinskim pravcem
g) sve građevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine”.
(2) U stavku 3. podstavku c). na početku iza riječi:
“površina građevinske čestice” dodaju se riječi: “za
postojeće građevine”.
Članak 11.
(1) U članku 22. stavak 2. se mijenja i glasi:
“(2) Za gradnju novih stambenih, stambeno
poslovnih i poslovnih građevina, rekonstrukciju i
zamjenu postojećih građevina u određuju se slijedeći
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
uvjeti:
a) minimalna površina građevne čestice je za slobodno stojeće građevine 400 m2;
b) maksimalni koeficijent izgrađenosti za
samostojeće kig=0,3;
c) maksimalni ukupni koeficijent iskorištenosti
kis=1, a nadzemni kis=0,8;
d) maksimalni broj etaža P+2 s maksimalnom visinom V=9 m,
e) minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3
m, izuzetno kod rekonstrukcije i dogradnje udaljenost
je definirana postojećim građevinskim pravcem;
f) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih
javno prometnih površina iznosi 3 m, izuzetno kod
rekonstrukcije i dogradnje udaljenost je definirana
postojećim građevinskim pravcem;
g) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i
županijskih cesta iznosi3 m, izuzetno kod rekonstrukcije i dogradnje udaljenost je definirana postojećim
građevinskim pravcem;
h) minimalna udaljenost od linije izvlaštenja
državnih cesta iznosi 10 m;
i) sve građevine se mogu graditi s podrumom i
suterenom a unutar zadane visine;
j) za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje
30% površine građevne čestice za uređene zelene (vodopropusne) površine obrasle vegetacijom”.
Članak 12.
(1) U članku 23. stavak 2. se mijenja i glasi:
“(2) Za gradnju novih stambenih, stambeno
poslovnih i poslovnih građevina, rekonstrukciju i
zamjenu postojećih građevina određuju se slijedeći
uvjeti:
a) minimalna površina građevne čestice je 400
m2;
b) maksimalni koeficijent izgrađenosti kig=0,3;
c) maksimalni ukupni koeficijent iskorištenosti
kis=1,5, a nadzemni kis=0,9;
d) maksimalni broj etaža 3 (P+2) s maksimalnom
visinom V=9 m na ravnom ;
e) minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3
m,
f) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih
javno prometnih površina iznosi 3 m;
g) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i
županijskih cesta iznosi 3 m;
h) minimalna udaljenost od linije izvlaštenja
državnih cesta iznosi 10 m;
i) sve građevine se mogu graditi s podrumom,
suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;
j) za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje
30%površine građevne čestice za uređene zelene (vodopropusne) površine obrasle vegetacijom;
k) za rekonstrukciju postojećih građevina kada
je građevna parcela manja od planom dopuštene
omogućava se samo nadogradnja do ovim planom
dopuštene visine (P+2)”.
Članak 13.
(1) U članku 24. stavak 2. se mijenja i glasi:
“(2) Za gradnju novih stambenih, stambeno
poslovnih i poslovnih građevina, rekonstrukciju i
Broj 6 - Strana 85
zamjenu postojećih građevina određuju se slijedeći
uvjeti:
a) minimalna površina građevne čestice je400 m2;
b) maksimalni koeficijent izgrađenosti kig=0,3 za
površine građevne čestice do 600 m2, a kig=0,25 za
površinu građevne čestice preko600 m2 ;
c) maksimalni ukupni koeficijent iskorištenosti
kis=1,5, a nadzemni kis=0,9,
d) maksimalni broj etaža 3 (P+2) s maksimalnom
visinom V=9 m);
e) minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3
m,
f) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih
javno prometnih površina iznosi 3 m;
g) minimalna udaljenost od linije izvlaštenja državne
ceste iznosi 10 m;
h) sve građevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;
i) za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje
30% površine građevne čestice za uređene zelene (vodopropusne) površine obrasle vegetacijom”.
Članak 14.
(1) U članku 25. stavak 2. se mijenja i glasi:
“(2) Za gradnju novih stambenih, stambeno
poslovnih i poslovnih građevina, rekonstrukciju i
zamjenu postojećih građevina u određuju se slijedeći
uvjeti:
a) minimalna površina građevne čestice za slobodno
stojeću građevinu je 400 m2,;
b) maksimalni koeficijent izgrađenosti kig=0,3;
c) maksimalni ukupni koeficijent iskorištenosti
kis=0,9, a nadzemni kis=0,6;
d) maksimalni broj etaža P+2 s maksimalnom visinom V=9 m;
e) minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3
m;
f) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih
javno prometnih površina iznosi 3 m;
g) minimalna udaljenost od linije izvlaštenja državne
ceste iznosi 10 m;
h) sve građevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;
i) za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje
30% površine građevne čestice za uređene zelene (vodopropusne) površine obrasle vegetacijom”.
Članak 15.
(1) U članku 27. stavku 1. iza riječi: “minimalne
širine 1m” riječi: “odnosno maksimalne širine H72
visine građevine” se brišu.
(2) Na kraju stavka dodaje se nova rečenica koja
glasi: “Izuzetno moguće je zemljište za redovnu upotrebu zgrade odrediti širinu manju od 1 m, a u koliko
se zgrada nalazi na međeni u tom slučaju na tom pročelju
ne mogu biti otvori”.
Članak 16.
(1) U članku 32. stavak 2. se mijenja i glasi:
“ (2) Pomoćne građevine ( garaže, spreme, skladišta,
ljetne kuhinje, roštilje i sl.) mogu biti prizemnice sa
ili bez podruma, visine do 4,0 m sa ravnim ili kosim
krovom do 350 i najveće površine od 50 m2 ako se
Strana 86 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
grade kao izdvojene tlocrtne površine na građevnoj
čestici. Mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje
2,0 m od granice građevne čestice, a za rekonstrukciju
i manje, odnosno na samoj međi, kao i na dvije međe
(ugao građevne čestice)”.
građevinskim područjima naselja – mješovita namjena
Članak 17.
(1) U članku 33. stavku 1. u alineji 1. izraz: “septičke
jame” zamjenjuje se izrazom: “vodonepropusne sabirne
jame”.
Članak 22.
(1) U članku 47. stavku 1. na kraju, riječi: “kapaciteta
do 80 kreveta” se brišu.
2.3. Izdvojeno građevinsko područje
Članak 18.
(1) U članku 35. stavku 1. podstavku 1. alineja a) i
b) se mijenjaju i glase:
“a) Kanica, površine 5,1 ha (T1 – hotel), kapacitet
600 kreveta - neizgrađeno,
b) Kalebova luka, površina 19,0 ha (T1 - hotel),
kapacitet 1500 kreveta – neizgrađeno”.
2.4.Gradnja izvan građevinskog područja
Članak 19.
(1) U članku 37. stavak 1. se mijenja i glasi:
“(1) Izvan granica građevinskog područja naselja,
unutar ZOP-a moguća je gradnja građevina za potrebe
prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom
domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje
poljoprivrede i to prema slijedećim uvjetima:
• minimalna površina posjeda 3 ha,
• maksimalna visina građevine je visina prizemlja
i krov odnosno maksimalno 5,0 m od najniže točke
uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine,
• maksimalna ukupna bruto građevinska površina
može iznositi do 400 m2 ,
• građevina može imati potpuno podrum do 1000
m2 građevinske (bruto) površine,
• čestica treba imati kolni pristup, a priključak na
vodu, priključak na kanalizaciju, odnosno septičku
jamu i električnu energiju riješiti prema lokalnim prilikama i
• minimalna udaljenost građevine od obalne crte
iznosi 100 m“.
(2) U stavku 2. alineja 3. se mijenja i glasi:
“• maksimalna ukupna bruto građevinska površina
može iznositi do 400 m2 ,”.
Članak 20.
(1) U članku 42 stavak 1. se mijenja i glasi: “U Prostornom planu utvrđene su lokacije postojećih groblja.
Planira se gradnja novog groblja u Ražnju. Omogućava
se proširenje postojećih groblja u Rogoznica, Podorljak,
Sapina Doca i Dvornica”.
(2) Stavak 4. se briše.
(3) dosadašnji stavci 5. i 6., postaju stavci 4. i 5.
3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI
a) Uvjeti gradnje gospodarskih djelatnosti u
Članak 21.
(1) U članku 46. stavku 1. na kraju, riječi: “kapaciteta
do 80 kreveta” se brišu.
Članak 23.
(1) Iza članka 47. dodaju se članci 47a. i 47b., koji
glase:
Članak 47a.
(1) Unutar izdvojenog dijela građevinskog područja
naselja (mješovita namjena - pretežito poslovne) - M2,
površine 0,8 ha, planira se izgradnja stambene i poslovne
građevine.
(2) Na građevinskoj parceli dopušta se izgradnja
građevine i nadstrešnice za obavljanje poslovne djelatnosti .
(3) Izgradnja i uređenje terena provodi se na temelju
ovom plana prema sljedećim uvjetima:
- najmanja površina građevne čestice iznosi
10002;
- maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi kig =
0,35, a najveći koeficijent iskorištenosti kis = 1;
- najveća visina građevine iznosi 11 m;
- regulacijski pravac mora biti postavljen najmanje
na udaljenosti 4 m od osi ulice na koju se priključuju gospodarski sadržaji, a građevinski pravac na udaljenosti
od najmanje 2,0 m od regulacijskog pravca;
- najmanje 40% površine građevne čestice mora
biti hortikulturno uređeno (vodopropusno);
- za gradnju novih građevina treba imati pristup na
prometnu površinu minimalne širine 5 m ;
- parkiranje vozila mora se rješavati na građevnoj
čestici prema normativima iz članka 70. ovih odredbi.
Članak 47b.
(1) Unutar izdvojenog dijela građevinskog područja
naselja (mješovita namjena- pretežito poljoprivredna
gospodarstva)- M4, na površinama od 3,4 ha planiraju
se sadržaji u funkciji seoskog turizma.
(2) Na ovim površinama planom se predviđa organizacija obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te
izgradnja građevina za potrebe poljoprivrednog gospodarstva osnovne poljoprivredno proizvođačke namjene.
Uz građevine osnovne namjene (poljoprivredno
proizvođačke) moguća je izgradnja prtećih turističko
ugostiteljskih sadržaja (smještajnih i ugostiteljskih) te
športsko rekreacijskih.
(3) Izgradnja i uređenje terena provodi se na temelju
ovom plana prema sljedećim uvjetima:
- najmanja površina građevne čestice iznosi 5000
m2;
- maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi kig =
0,2 a najveći koeficijent iskorištenosti kis = 0,4;
- najveća visina građevine P+1, odnosno najviše 7
m;
- tlocrtna površina osnovnih poljoprivrednoproizvođačkih građevina zauzima minimalno 40%,
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ugostiteljsko turističkih građevina maksimalno 30%,
te športsko rekreacijskih maksimalno 30% od ukupno
dopuštene tlocrtne površine na jednoj građevinskoj
parcel;
- ostali prostori su otvoreni i natkriveni prostori
za potrebe osnovne poljoprivredne djelatnosti, sporta i
rekreacije, te uređeno zelenilo;
- priključak na javno primetne površine izvodi se
izravno i posredno preko nerazvrstanih cesta
- parkiranje vozila mora se rješavati na građevnoj
čestici;
- opskrba vodom osigura se iz vodoopskrbnog
sustava ili iz cisterna za vodu;
- odvodnja se rješava priključkom na kanalizacijsko mrežu, a ukoliko ista nije izgrađen putem septičkih
jama.
b) Uvjeti gradnje gospodarskih (proizvodnih,
poslovnih i ugostiteljsko turističkih) djelatnosti u
zonama isključive namjene u okviru građevinskog
područja naselja
Članak 24.
(1) U članku 49. stavak 1. se mijenja i glasi:
“(1)Prostornim planom određene su zone gospodarske – proizvodne i poslovne namjene, unutar
građevinskog područja naselja :
a) Rogoznica – Magistrala, 1,1 ha - (K1 i K2) neizgrađena
b) Poglavica – Kruščica , 14,33 ha - (K1, K2 i K3)
- neizgrađena
c) Poglavica - Kruščica/more, 1 ha - (K1 i K2) neizgrađena
NASELJE
PODRUČJE
površina
(ha)
Broj 6 - Strana 87
d) Ražanj – Ražanj,1,38 ha - (K1 i K2) - neizgrađena
i
e) Kanica – Kanica, 0,38
neizgrađena”.
ha (K1 i K2) –
(2) U stavku 3. alineja 2. se mijenja i glasi:
“- građevna čestica za gradnju novih gospodarskih
(poslovnih) građevina ne može biti manja od 800 m2,
iznimno može biti i manja ukoliko se radi o preostaloj
čestici uz rub zone ili između izgrađenih čestica, ali ne
manja od 500 m2”.
Članak 25.
(1) U članku 50. pogrešno označen stavak “4” je stavak “3” , a pogrešno označen stavak “7” je stavak “6”
(2) U stavku 5. broj: “1,6” zamjenjuje se brojem:
“2,6”.
(3) U prvoj alineji broj: “200” zamjenjuje se brojem:
“260”.
(4) U ispravljeno stavku 6. broj: “11,8” zamjenjuje
se brojem: “11,4”.
c) Uvjeti gradnje na izdvojenom građevinskom
području izvan naselja
Članak 26.
(1) U članku 51. stavku1. riječi: “pretežno industrijska I1 i “ se brišu.
Članak 27.
(1) U članku 53. tablica u stavku 1. se mijenja i
glasi:
maksimalni
kapacitet
vrsta
smještaja
max. broj
etaža
Izgrađeno Neizgrađeno
(broj kreveta)
KANICA
Oštrička luka
5,1
600
T1
P+2
+
ZATOGLAV
Kalebova luka
19
1500
T1
P+2
+
24
2300
UKUPNO
(2) Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
“(3) Nove turističke zone iz stavka 1. moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:
- da se njima obnavljaju, dopunjuju ili opremaju postojeći ugostiteljsko-turistički kapaciteti, ne
zauzimajući prostor uz obalu,
- da se koristi ili rekonstruira postojeća infrastruktura, odnosno da se vezuju na postojeću infrastrukturnu
i komunalnu mrežu,
- da se njihovom realizacijom potiče demografski
oporavak i ukupni razvitak prostora općine Županije,
- da se njihovim smještajem u prostoru racionalno
koriste prirodni resursi, fizionomija zemljišta, lokalna
radna snaga i sl.,
- da zadovoljavaju zahtjevima za zaštitu prirode i
okoliša,
- u najvećoj mogućoj mjeri očuvati krajobraz i
obalu”.
(3) Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.
4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
Članak 28.
(1) Iza članka 56. dodaje se članak 56a. koji glasi:
Članak 56a.
(1) Prostornim planom kao izdvojeni dio građevinskog
područja naselja Zatoglav planira se zona društvene
namjene (socijalno zdravstvena D 2-3) - “Dom za stare
i nemoćne osobe sa pratećim sadržajima” površine 1,92
ha, na parceli k.c. 4917/2, K.O. Sevid u Zatoglavu,
maksimalnog kapaciteta 400 smještanih jedinica, sa
pratećim zdravstvenim i drugim sadržajima.
(2) Gradnja građevina i uređenje terena unutar ove
zone provodi se na temelju ovog Plana prema sljedećim
Strana 88 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
uvjetima:
- namjena građevine je društvena namjenazdravstvena i socijalna skrb (dom za osobe starije
životne dobi)
- na jednoj građevnoj čestici može se smjestiti više
građevina;
- glavna građevina se smješta centralno na parcelu
na način da se tvori tkzv. blok gradnja koja omogućava
dobru prostornu dispoziciju i iskoristivost parcele te
mogućnost aktivnog korištenja unutarnjeg prostora –
dvorišta na način da se formira javno – zeleni prostor
koji će dati dodatnu kvalitetu života korisnika kroz
svakodnevnu socijalizaciju;
- najveći koeficijent izgrađenosti zone iznosi kig
0,3;
- najveći koeficijent iskoristivosti zone iznosi kis
2;
- najveća visina građevina iznosi Po(potpuno ukopan) + P + 4, odnosno najviše 15,0 m;
- udaljenost novih građevina od ruba građevne
čestice je minimalno 10 m;
- udaljenost novih građevina od osovine javne ceste
je najmanje 20 m;
- građevinsku parcelu, odnosno prostor oko
građevina potrebno je urediti tradicionalno mediteranski
sa kamenom ogradom do visine 0,8 metra, kamenim
opločenjem moguće je urediti sa autohtonim zelenilom
sa mogućnošću mini eko uzgoja (za aktivnu zanimaciju
korisnika doma);
- prateći zdravstveni i ostali sadržaji (ugostiteljstvo,
trgovina, usluge, šport i rekreacija, vidikovci, vjerski
sadržaji) se smještaju unutar zone;
- obodno uz objekt cijelom je parcelom potrebno
izgraditi internu prometnica koja osim servisno – opskrbne funkcije ima i protupožarnu i omogućava pristup
vatrogasnim vozilima,
- parkiranje vozila se osigurava na zajedničkom
parkiralištu unutar zone za min. 50 vozila, ukoliko postoji mogućnost osigurati parkinga na građevnoj čestici,
te u skladu sa člankom 70. ovih odredbi;
- priključak građevne čestice osigurava javno
prometnu površinu izvesti će se posredno na cestu
Rogoznica - Zatoglav (koju je potrebno rekonstruirati u
dvije vozne trake), sa nogostupom i sa jednim lijevim
skretačem za sam pristup parceli, a u istom prometnom
koridoru ceste riješit će se i ulaz na parcelu te dio prometa u mirovanju ,ulaz u garažu i sl.
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim
kanalizacijskim sustavom, koji se treba spojiti na kanalizacijski sustav naselja Rogoznica, do izgradnje javne
kanalizacije odvodnja otpadnih voda mora se riješiti
vlastitim uređajem za pročišćavanje;
- opskrba vodom i odvodnja riješiti će se prema
uvjetima općine Rogoznica i javnog komunalnog
poduzeća;
- napajanje električnom energijom treba riješiti se
prema uvjetima HEP-om (proširenje mreže, nova trafostanica i sl.);
- dopušta se izgradnja alternativnih izvora energije
fotonaponski sustavi na krovu te solarni kolektori z
zagrijavanje vode;
- priključiti na elektroničke komunikacijske infrastrukture u skladu sa uvjetima ovlaštenog lokalnog
Petak, 17. svibnja 2013.
operatora ;
- za protupožarnu zaštitu cijeloga objekta koristio
bi se zakonom propisani broj protupožarnih aparata te
vanjska i unutarnje hidrantska mreža.
Članak 29.
(1) U članku 58. stavku 2. broj: “1,57” zamjenjuje
se brojem: “2,15”.
Članak 30.
(1) U članku 62. stavku 1. alineji 2. naziv: “Zatoglav”
zamjenjuje se nazivom: “Kopara”.
(2) U stavku 3. naziv: “Zatoglav” zamjenjuje se nazivom: “Kopara”, a broj: “0,75” zamjenjuje se brojem:
“0,18”.
Članak 31.
(1) U članku 63. stavku 1. iza reda 13: dodaje se
novi red, koji glasi:
“Podglavica
Krušćica
0,053”.
(2) Iza dosadašnjeg reda 18: dodaje se novi red,
koji glasi:
“Rogoznica Kopara
0,164”.
(3) U dosadašnjem redu 19. broj: “0,53” zamjenjuje
se brojem: “0,57”.
(4) iza dosadašnjeg reda 21. dodaju se na kraju dva
nova reda koji glase:
“Zečevo Zečevo
0,436
Kanica
Oštrička luka
0,58”.
(5) Iza tablice dodaje se rečenica koja glasi: “ Ukupni površina plaža od 8,21 ha prema normativu iz PPŽ
korigiranom u odnosu na tip obale pruža mogućnost
korištenja uređenih plaža od 20.000 do 25.000 korisnika”.
(6) Iz stavka 7. na kraju dodaje se novi stavak 8.
koji glasi: “(8) Pripadajući morski dio uz uređene plaže
označen u grafičkom prilogu iz gornjeg stavka, određen
je orijentacijski, koji će se detaljnije odrediti u postupku
izrade i donošenja provedbene dokumentacije”.
5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI
TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
a) Prometna infrastruktura
Članak 32.
(1) U članku 66. iza stavka 1. dodaje se novi stavak
2. koji glasi:
“(2) Prostornim planom planira se rekonstrukcija,
odnosno proširenje nerazvrstane ceste koja povezuje D-8
sa Zatoglavom za čiju rekonstrukciju odnosno proširenje
definiran je koridor 20 m. U koridoru je dopušteno
uređivati i graditi građevine za potrebne cestovnog
prometa u mirovanju, pristupne rampe, lijeve skretače
i dr. a sve prema uvjetima nadležnog tijala koje upravlja
sa odgovarajućom cestom”.
(2) Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., i 7. postaju
stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
(3) U novom stavku 3. iza riječi. “planirana” riječ
“državna” se briše.
Članak 33.
(1) U članku 67. iza stavka 7. dodaju se novi stavci
8. i 9. koji glase:
“(8) Infrastrukturne vodove potrebno je planirati
izvan cestovnog zemljišta državnih cesta , a odvodnju
oborinskih voda sa površina građevinskih parcela mora
se riješiti na način da se iste ne slijevaju na državnu
cestu.
(9) Ukoliko građevna čestica graniči sa više prometnica priključenje se vrši preko prometnice niže
kategorije”.
Članak 34.
(1) U članku 70. stavku 6. riječi: “ruralnih naselja
u zaleđu, izgrađenim i neizgrađenom a uređenom
građevinskom području”, se brišu.
Članak 35.
(1) U članku 72. stavku 1. podstavku 1. “ Luke otvorene za javni promet” u alineji 1. izraz “županijski”
zamjenjuje se izrazom: “lokalni”.
(2) U stavku 1. podstavku 1. “ Luke otvorene za javni
promet” dodaje se 3. alineja koja glasi: “- u naselju
Podglavica - Kruščica (vojni mul) - lokalni značaj”.
(3) U stavku 1. podstavku 2. “ Luke posebne
namjene” dodaje se 5. alineja koja glasi: “ športska luka
Stupin - Čeline - luka Čeline”.
(4) U stavku 1. iza podstavka 2. “ Luke posebne
namjene” podstavak koji glasi: “ Lokalne luke - komunalne u okviru građevinski područja naselja”, mijenja
se i glasi: “Komunalni vez na uređenoj obali u okviru
građevinski područja naselja”.
(5) Iz podstavka “ Komunalni vez na uređenoj obali
u okviru građevinski područja naselja” dodaje se novi
podstavak koji glasi: Privezište u funkciji gospodarske
djelatnosti.
(6) U stavku 1. podstavak 3. koji glasi “Sidrišta”
, mijenja se i glasi:
- uvala Soline (Rogoznica);
- uvala Rogoznica - istočno od mosta i
- uvala Sičenica.
Članak 36.
(1) U članku 73. u stavku 1. izraz “županijskog”
zamjenjuje se izrazom: “lokalnog”.
(2) Na kraju se dodaju se novi stavci 6. i 7. koji
glase:
“(6) Luka Kruščica (vojni mul) ima funkciju luke
otvorene za javni promet lokalnog značaja. Luka osigurava kvalitetnije prometno povezivanje, te osigurava
promet putničkih, turističkih i sl. plovila. Rekonstrukcija
postojećeg dijela luke je moguća uz obveznu suglasnost nadležne Lučke kapetanije, uz izradu maritimne
studije.
(7) Komunalni vezovi namjeni su za privez plovila
lokalnog stanovništva nalaze su u okviru uređene obale
na lokalitetima u: Kanici, Oštričkoj luci, Stivašnici,
Ražnju, Luci, Zatoglavu, Stupin -Čeline, Kruščici
Crljini, Rogoznici i Lozici. Uređena obala uređuje se
sukladno članku 44. ove odluke.”
Broj 6 - Strana 89
Članak 37.
(1) U članku 74. u stavku 2. na kraju briše se “točka”,
stavlja se “zarez” i dodaju riječi: “ a može se koristiti
za privez plovila”.
(2) U stavku 3. iza zagrade riječi koje glase:” u
postojećim gabaritima”, se brišu.
Članak 38.
(1) U članku 76. dodaje se novi stavak koji glasi:
“(4) Športska luka u Stupin-Čeline - luka Čeline
proteže se unutar uvale Čeline, površine 0,15 ha kopnenog dijela i 0,6 ha morskog dijela. Prostornim
planom se dopušta uređenje izgrađene obale radi
poboljšanja uvjeta korištenja luke za potrebe športskih
plovila. U luci se dopušta postavljanje lučke opreme
privez (bitve) i za sidrenje (sidreni blokovi ili ankeri).
Rješenje akvatorija, uređenja obale izvest će se u skladu
s idejnom projektom na temelju maritimne studije”.
Članak 39.
(1) Iza članka 76. dodaje se naslov “ Privezište u
funkciji gospodarske djelatnosti” i novi članak 76a.
koji glasi:
“Članak 76a.
(1) Planom se uz poslovnu zonu Kruščica na moru
zapadno od “Vojnog mula” planira uređenje obale
za privez u funkciji gospodarske djelatnosti unutar
građevinskog područja naselja u duljini 110-130 m,
pripadajuće površine akvatorija cca. 8000 m2.
(2) U zahvatu privezišta moguće osigurati privez za
maksimalno 20 do 25 plovila.
(3) Izgradnja i uređenje privezišta izvodi se prema
sljedećim uvjetima:
- gradnjom punih ili propusnog elemenata čvrste
gradnje ili kombinacijom plivajućim elemenata;
- gradnja i uređenje se izvodi na način da se u
najmanjoj mogućoj mjeri narušava prirodna obala;
- gradnja i uređenje privezišta temelji se na
izrađenoj maritimnoj studiji prihvaćenoj od nadležne
lučke kapetanije”.
Članak 40.
(1) U članku 77. stavku 2 alineji 1. riječ “plutača”
zamjenjuje se riječima: “sidrišnog polja”.
b) Javne telekomunikacije
Članak 41.
(1) U članku 78. stavku 2. iza riječi: “Sustav”, riječ
“komutacije” zamjenjuje se riječima: “ elektroničke
komunikacijske infrastrukture”.
Članak 42.
(1) U članku 80. stavku 1. na početku iza riječi: “ Uvjeti za postavljanje osnovnih postaja “, riječ “pokretnih
komunikacija” zamjenjuje se riječima: “ elektroničkih
komunikacija za pružanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova”.
c) Elektroopskrba
Članak 43.
(1) U članku 81. stavak 2. se briše.
Strana 90 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
(2) Dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:
“(2) Osnovu elektroopskrbne mreže na području
Rogoznice čine TS 30/10(20) kV “ROGOZNICA” (8+4
MVA) koja je priključena radijalnim 30 kV vodom iz
TS 30/10(20) kV “PRIMOŠTEN”.
Područje se napaja se električnom energijom preko
trideset TS 10(20)/0,4 kV (ukupne instalirane snage
9270 kVA) te 46 km vodova 10(20) kV spojenih na TS
30/10(20) kV “ROGOZNICA”. Za planiranu opskrbu
rogozničkog distribucijskog područja naponom 30 KV
iz elektroenergetskog sustava, predviđen je ukupan broj
(70) distribucijskih trafostanica 10(20)/0,42 kV, i to: 30
postojećih TS i 40 novih TS.
(3) Planom se u prvoj fazi planira zamjena transformatora 4 MVA u TS 30/10(20) kV “ROGOZNICA”
transformatorom od 8 MVA. U konačnici se planira
izgradnja TS 110/30/10(20) kV “ROGOZNICA” (2x20
MVA) neposredno uz postojeću lokaciju TS 30/10(20)
kV “ROGOZNICA” koja bi se spojila sistemom ulazizlaz na dalekovod 110 kV Primošten - Trogir.
(4) Snabdijevanja krajnjih korisnika električne
energije iz distribucijskih TS-a vršiti će se mrežom
niskog napona nadzemnim i podzemnim vodovima.
Stoga se planira se izgradnja novih elektroenergetskih
objekata.
(5) Za predviđena povećanja građevinskih područja i
nove turističke zone te izdvojene zone javne i društvene
namjene planira se izgradnja novih TS 10(20) kV sa
pripadajućim 10 (20) kV vodovima. Preciznije planiranje
odnosno sagledavanje potreba za izgradnjom novih elektroenergetskih objekata u svrhu osiguranja kvalitetne
opskrbe električnom energijom područja obuhvaćenih
ovim PPUO izvršiti će se nakon spoznaje vršne snage
pojedinih planiranih građevina i zona, odnosno kroz
UPU-e koji će se prema potrebi izrađivati i donositi”.
(2) dosadašnji stavci: 11., 12. i 13. postaju stavci:
10., 11. 12.
(3) Novi stavak12. mijenja se i glasi:
“Izgradnja trafostanica 10(20)/0,4 kV čija mikrolokacija nije utvrđena ovim planom provoditi će se
na temelju idejnog projekta ili detaljnijeg plana prema
slijedećim uvjetima:
- minimalna površina za smještaj TS 10(20)/0,4 kV
iznosi 30 m2 u neizgrađenom građevinskom području
ili izvan građevinskog područja, a unutar izgrađenog
građevinskog područja (interpolacija) može biti i
manja,
- udaljenost TS 10(20)/0,4 kV u neizgrađenom
području građevinskog područja ili izvan građevinskog
područja od susjedne čestice minimalno mora iznositi
2,0 m, a od regulacijskog pravca minimalno mora
iznositi 1,0 m,
- udaljenost TS 10(20)/0,4 kV u izgrađenom
građevinskom području (interpolacije TS) od susjedne
čestice minimalno mora iznositi 1,0 m, dok se građevina
može locirati na regulacijskom pravcu”.
d) Vodno gospodarstvo
Članak 44.
(1) U članku 83. iza stavka 9. na kraju dodaje se
novi stavak 10. koji glasi:
Petak, 17. svibnja 2013.
“Daljnjoj izgradnji kapaciteta (naročito turističkih)
može se pristupiti tek po osiguranju adekvatne vodoopskrbe predmetnog područja”.
Članak 45.
(1) U članku 87. stavak 4. se mijenja i glasi:
“(4) Za područje Kanice Planom je predviđen zasebni kanalizacijski sustav sa uređajem za pročišćavanje i
podmorskim ispustim na rtu Kora”.
(2) Dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
“(5) Za područje naselja Podorljak predviđen je zasebni kanalizacijski sustav sa uređajem za pročišćavanje i u
upuštanjem u tlo”.
(3). Dosadašnji stavci: “ 5. i 6.” , postaju stavci: “6.
i 7.”.
Članak 46.
(1) U članku 88. stavak 2. se mijenja i glasi:
“(2) Priključenje na sustav javne kanalizacije se
izvodi putem revizijskih i priključnih okana, sukladno
tehničkim uvjetima isporučitelja vodne usluge – odvodnja, Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik”.
Članak 47.
(1) U članku 90. stavku 6. izraz: “septičkih jama”
zamjenjuje se izrazom: “ vodonepropusnih sabirnih
jama”.
Članak 48.
(1) U članku 91. stavak 5. se briše.
Članak 49.
(1) Iza članka 91 . dodaje se podnaslov: “Navodnjavanje” i članak 91a. koji glasi:
“(1) Eventualno buduće navodnjavanje poljoprivrednih površina na području općine Rogoznica treba provoditi u skladu sa usvojenim Planom navodnjavanja
za područje Šibensko-kninske županije, izrađenog od
strane Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
i Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u
Splitu, srpanj 2007. godine.
(2) Planom navodnjavanja za područje Šibenskokninske županije (Agronomski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i Građevinsko arhitektonski fakultet Sveučilišta
u Splitu, srpanj 2007. god.) definirane su smjernice,
kriteriji i ograničenja za planski razvitak navodnjavanja
poljoprivrednih površina. Prema tom Planu, područje
Općine Rogoznica nije uvršteno u prioritetna područja za
provedbu mjera za navodnjavanje, ali koristeći postojeće
vodne potencijale (vodotoke, oborinske vode, izvorišta,
podzemne vode, pročišćene otpadne vode, vodoopskrbne
sustave u vrijeme smanjene potrošnje i dr.) za razvoj poljoprivredne proizvodnje, omogućuje se izgradnja sustava
za navodnjavanje s mikroakumulacijama. Moguće je
urediti i površine za navodnjavanje koje nisu predviđene
ovim Planom, ali u skladu s posebnim propisima i uz
uvjete koje će definirati Hrvatske vode”.
Članak 50.
(1) U članku 92. stavak 3. se mijenja i glasi:
“(3) Ograničenja u korištenju prostora u II i III zoni
sanitarne zaštite određena su posebnim propisom. U
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
III. zoni, zabranjuje se:
- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke
proizvodnje bez primjene stajskog gnoja, gnojovke i
gnojnice,
- stočarska proizvodnja, osim za potrebe poljoprivrednog gospodarstva odnosno farmi
do 20 uvjetnih grla uz primjenu mjera zaštite voda
sukladno posebnom propisu i dobroj poljoprivrednoj
praksi u korištenju gnojiva,
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih
voda s prometnica,
- formiranje novih groblja i proširenje postojećih i
- reciklažna dvorišta i pretovarne stanice za otpad,
- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- svako privremeno i trajno odlaganje otpada,
- građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
- građenje kemijskih industrijskih postrojenja
opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s
dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko etektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom
(tankvanom),
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih
sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,
- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta
i drugih prometnih i manipulativnih površina bez
kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja
oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni
prijamnik i
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina,
osim onih vezanih uz vodoistražne
- radove za javnu vodoopskrbu i obnovljive izvore
energije”.
Članak 51.
(1) U članku 95a. stavak 1. se mijenja i glasi:
“(1) Na području obuhvata predmetnog plana
zasad se nalaze slijedeća područja Nacionalne ekološke
mreže:
a) područja važna za divlje svojte i stanišne tipove:
- morska područja: Uvala Stivašnica, ozn.
HR3000090 (cilj očuvanja je stanišni tip Grebeni), Uvale
oko rta Ploča, ozn. HR3000089 (cilj očuvanja je stanišni
tip Grebeni);
- Zmajevo oko, ozn. HR3000177 (cilj očuvanja su
stanišni tipovi: Morske špilje, Obalne lagune, Facijes
supralitorala kraških morskih jezera, Zajednica mediolitorala kraških morskih jezera, Infralitoral kraških
morskih jezera i Cikolitoral kraških morskih jezera);
b) točkasti lokalitet Zmajevo uho, ozn. HR3000414
(cilj očuvanja je stanišni tip Morske špilje),
c) Koridor za morske kornjače ozn. HR2001136
(granično) i
d) međunarodno važno područje za ptice (Mosor,
Kozjak i Trogirska zagora) ozn. HR1000027”.
(2) U stavku 2. podstavak d) se briše.
6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
Broj 6 - Strana 91
Članak 52.
(1) Iz članka 104. dodaje se članak 104a. koji
glasi:
Članak 104a.
(1) Na području naselja Jarebinjak sukladno Prostornom planu Šibensko kninske županije planira se lokacija
za smještaj građevine i postrojenja za gospodarenje
građevinskim otpadom koji ne sadržava azbest, za prikupljanje, obradu i privremeno odlaganje građevinskog
otpada (K 3-1) površine 1,46 ha.
(2) Privremeno odlaganje takvog otpada na lokaciji
iz stavka 1. ovog članka odvijat će se u reciklažom
dvorištu, površine cca 5000 m2) na kojem se sakuplja
građevinski otpad, razvrstava, a potom ga mehanički
obrađuje te privremeno skladišti. Plato reciklažnog
dvorišta treba biti izveden kao vodonepropusna s
odgovarajućim nagibom radi skupljanja voda s manipulativne površine na kojoj se nalazi drobilica. Otpadne
oborinske vode se skupljaju i upuštaju u separator ulja
i masti.
(3) Oporaba prikupljenog materijala može se vršiti
na mobilnim postrojenjima za reciklažu građevinskog
otpada na lokaciji iz stavka 1. ovog članka.
(4) Građevinski je otpad na lokaciji iz stavka 1. ovog
članka potrebno u potpunosti (ili u najvećoj mogućoj
mjeri) oporabiti odnosno reciklirati bez njegova trajnog
odlaganja u prirodni okoliš, a u skladu sa Zakonom o
otpadu i Strategijom. Potrebno je postupno doseći cilj zadan u Strategiji da se oporabi 80% količina građevinskog
otpada do godine 2020.
(5) Trajno odlaganje ostalog otpada potrebno je
obaviti na području centra za gospodarenje otpadom
Bikarac.
8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti
Članak 53.
(1) U članku 110. dodaje se novi stavak 2. koji
glasi:
“(2) Prilikom gradnje građevina primjenjivati
sljedeće mjere:
1. U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne
građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže
uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja
požara, požarne karakteristike materijala građevina,
veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr.,
da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora
biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom
vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da
građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje
krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom
konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1m
ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na dužini konzole;
2. Iznimno od točke 1. građevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje ili promet zapaljivim
tekućinama i plinovima, eksplozivima, pirotehničkim
sredstvima i streljivom, moraju biti udaljene od susjed-
Strana 92 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
nih građevina prema posebnom propisu;
3. Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine
i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru,
građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema
posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije
vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreža;
4. Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz
Procjene ugroženosti od požara Općine Rogoznica;
5. Kod projektiranja građevina za koje ne postoje
hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti
potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije
(a također ni druge zahtjeve u vezi građevinske zaštite
od požara), primijeniti odgovarajuće inozemne propise
kao priznata pravila tehničke prakse”.
(2) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1 Obveza izrade urbanističkih planova uređenja i
detaljnih planova uređenja
Članak 54.
(1) U članku 112. stavak 1. se mijenja i glasi:
“(1) Urbanistički plan uređenja u mjerilu 1:1.000 ili
1:2000 donosi se za slijedeća građevinskog područja:
1. Rogoznica – Kopara, približne površine 19,5
ha;
2. Ugostiteljsko turistička zona „Medine“, približne
površine 12 ha
3. Ugostiteljsko turistička zona Zatoglav - Kalebova
Luka, približne površine 19 ha;
4. Proizvodna zona Oglavci, približne površine 7,4
ha;
5. Ribarska luka – Zečevo, približne površine 0,5
ha;
6. Ugostiteljsko turistička zona Kanica, približne
površine 7,9 ha;”.
(2) Stavak 2. se mijenja i glasi:
“(2) Detaljni planovi uređenja:
1. Luku posebne namjene – Športsku luku Rogoznica,
približne površine 8,0 ha”.
(3) Stavak 5. se briše.
Članak 55.
(1) Iza članka 112. dodaje se novi članak 112a. koji
glasi:
Članak 112a.
( 1) Važeći prostorni planovi detaljnijeg stupnja
razrade:
Prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade doneseni do stupanja ove Odluke prikazani su na kartografskom prikazu 3.3 „Uvjeti korištenja i zaštite prostora
– Područja i dijelovi primjene posebnih mjera uređenja
i zaštite“ (1:25000) brojčanom oznakom i u grafičkom
prikazu 4. „Građevinska područja naselja“ (1:5000)
granicom obuhvata, i to:
Urbanistički planovi uređenja:
1. UPU „Poslovne zone Krušćica“ („Službeni vjesnik
Šibensko kninske županije“, br: 3/12)
Petak, 17. svibnja 2013.
(2) Prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade
ostaju na snazi i mogu se primjenjivati u dijelu koji
je usklađen sa Prostornim planom uređenja općine
Rogoznica.
(3) Prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade
mogu se mijenjati i dopunjavati.
9.1.1 Smjernice za izradu obveznih urbanističkih
planova uređenja
Članak 56.
(1) U članku 113. stavku 2. podstavku 2. alineje 5.
i 6. se mijenjaju i glase:
“- za gradnju hotela (T1) dopušta se maksimalna
visine 24 m;
- za gradnju turističkog naselja (T2) dopušta se
maksimalni broj etaža P+2+Pk, odnosno najviše 12
m;”.
(2) U alineji 15. broj: “67” zamjenjuje se brojem:
“70”.
(3) Stavak 3. se mijenja i glasi:
“(3) Urbanistički plan uređenja izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja ugostiteljskoturističke namjene Turistička zona Zatoglav – Kalebova
luka (broj: 3), približne površine 195 ha, (T1- hotel,
maksimalnog kapaciteta 1500 ležaja).
Urbanističkim planom potrebno je razgraničiti zonu
hotela od zone turističkog naselja te smještajni dio od
pratećih sadržaja.
Uz razgraničenje zona planom jer potrebno riješiti
uličnu mrežu, obalnu šetnicu i mrežu pješačkih staza,
zelene površine način priključka na državnu cestu te
odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
Planiranje izgradnje građevina i uređenje prostora
unutar obuhvata ovim Urbanističkim planovima provodi
se u skladu sa sljedećim smjernicama:
- smještajne građevine te građevine pratećih
sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito
visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša,
- nove smještajne građevine, planiraju se na
načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima
autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,
- u dijelu područja namijenjenom za hotel (T1)
smještajni kapacitet se planira minimalno 70% u hotel
i maksimalno 30% u vilama
- vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih
površina odre¬đuje se proporcionalno u odnosu na svaku
fazu izgradnje smještajnih građevina,
- u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke
namjene obvezno je osigurati najmanje jedan javni
cestovno-pješački pristup do obale,
- uz osnovne ugostiteljsko-turističke sadržaje
moguć je smještaj i drugih sadržaja kojima se upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turistička ponuda, uz uvjet
da pretežiti dio zone ostane u osnovnoj namjeni:
- otvorene površine za šport i rekreaciju (razna
igrališta, bazeni i dr.),
- površina za turističku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smještajnih kapaciteta: športske dvorane, otvoreni
i zatvoreni bazeni, SPA, igrališta za djecu i odrasle i
dr., - usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadržaji,
trgovina i dr.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- prometne površine, parkiralište/garaža, infrastrukturne građevine i instalacije i dr.
- izgrađenost građevne čestice ne može biti veća
od 30%,
- koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može
biti veći od 0,8,
- najmanje 40% površine svake građevne čestice
ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene
mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu
površinu i unutar nje smješten pripadajući broj
parkirališnih mjesta u skladu sa člankom 70. ovih
odredbi,
- priključak na sustav razvrstanih javnih cesta
moguć je izravno ili preko nerazvrstanih cesta,
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem,
- turistička zona može se izgrađivati u etapama, na
način da svaka etapa čini funkcionalnu cjelinu,
- u turističkoj zoni mogu se etažirati turističke
građevine namijenjene isključivo smještaju (kao što
su vile u kojim osim apartmana nema drugih sadržaja)
vodeći računa da se time ne narušava odnos kapaciteta
u hotelu, odnosno turističkom naselju kao je propisano
Zakonom i ovim planom,
- zona se mora se koristi kao jedinstvena uporabna
cjelina.
- planirane ugostiteljsko turističke građevine za
smještaj turista moraju biti kategorizirane sa najmanje
četiri zvjezdice;”.
(4) Stavak 4. se mijenja i glasi:
“(4) Urbanistički plan uređenja „Proizvodne zone
Oglavci“ (broj: 4) približne površine 7,4 ha. Proizvodna
zona namjena je i zanatskim (I2) sadržajima.
Planiranje izgradnje građevina i uređenje prostora
unutar obuhvata ovog Urbanističkog plana provodi se
u skladu sa sljedećim smjernicama:
- veličina građevne čestice ne može biti manja od
800 m2,
- širina građevne čestice ne može biti manja od
20,0 m,
- koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig
iznosi najviše 0,4
- najveća dozvoljena visine građevine je podrum,
prizemlje, kat i krov – Po+ P+1+K, odnosno 10,0 m,
- najmanja udaljenost građevine od ruba susjedne
parcele ne može biti manja od polovice visine građevine
H/2 (mjereno od najniže kote konačno uređenog terena
uz građevinu do vijenca građevine), ali ne manja od
5,0 metra. Građevine se mogu graditi na udaljenosti od
nerazvrstane i lokalne ceste 5,0 m, od linije izvlaštenja
državne ceste 10,0 m,
- najmanje 20 % površine građevinske čestice treba
biti uređeno kao parkovno zelenilo,
- proizvodna zona, odnosno građevne čestice
moraju imati pristup na javno prometnu površinu preko
nerazvrstanih cesta,
- parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na
građevnoj čestici prema članka 70. ovih odredbi.
- prilikom planiranja, projektirana i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane
Broj 6 - Strana 93
mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, onečišćenja
zraka, zagađivanja tla i sl.) te isključiti djelatnosti koje
onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere
zaštite okoliša,
- arhitektonsko oblikovanje građevina mora se
zasnivati na principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz upotrebu postojanih materijala i boja,
- određuje se mogućnost rekonstrukcije postojećih
sadržaja uz ispunjenje ostalih uvjeta određenih ovim
odredbama. Nije dopuštena prenamjena postojećih
sadržaja u sadržaje koji bi svojim radom na bilo koji
način ugrozili okoliš,
- odvodnja otpadnih voda mora biti riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.
Do izgradnje javne kanalizacije omogućava se korištenje
postojećih rješenja odvodnje,
- na dijelu proizvodne zone prema državnoj cesti
treba planirati zaštitno zelenilo”.
(5) Stavci 6. 7. i 8. se brišu.
(6) Dosadašnje stavak 9. postaje članak 6. koji se
mijenja i glasi:
“(6) Urbanistički plan uređenja izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja ugostiteljskoturističke namjene turistička zona Kanica (broj: 6),
približne površine 7,9 ha.
Urbanističkim planom obuhvaćena je površina ugostiteljsko turističke namjene (T1- hotel, maksimalnog
kapaciteta 600 ležaja) površine 5,1 ha, zaštitne zelene
površine 2,2 ha i uređene plaže 0,6 ha.
Urbanističkim planom potrebno je razgraničiti zonu
hotela od pratećih sadržaja, odrediti sportske i rekreacijske sadržaje, zelene površine, parkiralište i drugo.
Uz razgraničenje zona planom jer potrebno riješiti
uličnu mrežu, obalnu šetnicu i mrežu pješačkih staza,
zelene površine način priključka na državnu cestu te
odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
Planiranje izgradnje građevina i uređenje prostora
unutar obuhvata ovim Urbanističkim planovima provodi
se u skladu sa sljedećim smjernicama:
- smještajne građevine te građevine pratećih
sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito
visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša,
- nove smještajne građevine, planiraju se na
načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima
autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,
- u dijelu područja namijenjenom za hotel (T1)
smještajni kapacitet se planira minimalno 70% u hotel
i maksimalno 30% u vilama,
- smještajne građevine planiraju se izvan pojasa
najmanje 100 m od obalne crte,
- vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih
površina određuje se proporcionalno u odnosu na svaku
fazu izgradnje smještajnih građevina,
- u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke
namjene obvezno je osigurati najmanje jedan javni
cestovno-pješački pristup do obale,
- uz osnovne ugostiteljsko-turističke sadržaje
moguć je smještaj i drugih sadržaja kojima se upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turistička ponuda, uz uvjet
da pretežiti dio zone ostane u osnovnoj namjeni:
- otvorene površine za šport i rekreaciju (razna
igrališta, bazeni i dr.),
Strana 94 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- jedna građevina (gat) za prihvat plovila,
- površina za turističku rekreaciju, zasebnih ili
u sklopu smještajnih kapaciteta: športske dvorane,
otvoreni i zatvoreni bazeni, SPA, igrališta za djecu i
odrasle i dr., ,
- usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadržaji,
trgovina i dr.
- prometne površine, parkiralište/garaža, infrastrukturne građevine i instalacije i dr.
- u pojasu zaštitno zelenila dopušta se uređenje
šetnica, pješačkih staza, odmorišta, klupa, sjenica,
igrališta za mini gof uz hortikulturno uređenje zelenih
površina,
- uređena plaža uređuje se u funkciji osnovne
namjene za odmor, rekreaciju, sunčanje pristup moru
na kojoj je dopušteno postavljanje sanitarnih čvorova,
prateće opreme za plažu, mini ugostiteljskog sadržaja,
te uređenje obalna šetnica i dr.),
- na uređenoj plaži mora biti osigurano najmanje
6 m2 plaže po jednom korisniku;
- izgrađenost građevne čestice ne može biti veća
od 30%,
- koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne
može biti veći od 0,8,
- najmanje 40% površine svake građevne čestice
ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene
mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu
površinu i unutar nje smješten pripadajući broj
parkirališnih mjesta u skladu sa člankom 70. ovih
odredbi,
- priključak na sustav razvrstanih javnih cesta
moguć je izravno ili preko nerazvrstanih cesta,
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem,
- turistička zona može se izgrađivati u etapama, na
način da svaka etapa čini funkcionalnu cjelinu,
- u turističkoj zoni mogu se etažirati turističke
građevine namijenjene isključivo smještaju (kao što
su vile u kojim osim apartmana nema drugih sadržaja)
vodeći računa da se time ne narušava odnos kapaciteta
u hotelu, odnosno turističkom naselju kao je propisano
Zakonom i ovim planom,
- zona se mora se koristi kao jedinstvena uporabna
cjelina,
- planirane ugostiteljsko turističke građevine za
smještaj turista moraju biti kategorizirane sa najmanje
četiri zvjezdice;”.
10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 57.
(1) Elaborat Izmjena i dopuna Prostornog plana
sačinjen je u šest izvornika i sadrži uvezani tekstualni i grafički dio Prostornog plana. Ovjeren pečatom
Općinskog vijeća Općine Rogoznica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Rogoznica sastavni
je dio ove odluke. Jedan izvornik čuva se u Upravnom
odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
(2) Svi upravni postupci započeti prije stupanja na
snagu ove odluke mogu se dovršiti prema odredbama
ove odluke ukoliko su povoljniji za stranku.
Petak, 17. svibnja 2013.
Članak 58.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko kninske
županije”, osim članka 39. ove odluke koji stupa na
snagu danom stupanja Odluke o donošenju izmjena i
dopuna Prostornog plana Šibensko kninske županije
(IV.).
KLASA: 350-02/12-20/1
UR.BROJ: 2182/12-01/13-60
Rogoznica, 04. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
20
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03
– pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 29. Statuta
Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 25. sjednici, od 17. travnja 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni
vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 1/10, 5/10,
9/10, 2/11, 4/11, 2/12 i 2/13), članak 13. mijenja se i
glasi:
„Fizička osoba u funkciji investitora, uz uvjet da
je imala prijavljeno prebivalište na području Općine
Rogoznica, u bilo kojem periodu, do 31. prosinca 1997.
godine, a što dokazuje uvjerenjem nadležnog državnog
tijela, ima jednokratno pravo na djelomično oslobađanje
od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 70% od
obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa ukoliko gradi stambenu građevinu, odnosno dograđuje,
nadograđuje ili rekonstruira postojeću građevinu ukupne
građevinske (bruto) površine do 400 m2, te ozakonjuje
nezakonito izgrađenu zgradu temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne
novine“, broj 86/12), uz uvjet da ista nije namijenjena
prodaji.
Djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa odnosi se, do uključivo, ukupne građevinske
(bruto) površine do 400 m2, a za razliku površine iznad
400 m2, komunalni doprinos se plaća sukladno članku
9. ove odluke, bez dodatnog umanjenja.
U slučaju da investitor iz članka 1. izvrši etažiranje
građevine, te proda zasebne dijelove iste, odnosno
građevinu u cijelosti, i to u roku od 10 godina računajući
od dana izvršnosti rješenja o utvrđenju komunalnog
doprinosa, izdat će se dopunsko rješenje o utvrđivanju
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
komunalnog doprinosa bez primjene odredbe stavka 1.
ovog članka“.
Članak 2.
Članak 24. mijenja se i glasi:
„Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji na
temelju konačnog rješenja o komunalnom doprinosu
izvrši plaćanje u cijelosti (jednokratno) u roku od 15
dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu odobrava se popust od 25 %.
Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, kojem
je odobrena obročna otplata do najviše dvadesetčetiri
(24) jednake uzastopne mjesečne rate, odobrava se
popust od 10%.
Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, kojem
je odobrena odgoda plaćanja za godinu dana od dana
izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, te po
isteku odgode plaćanje odjednom, odobrava se popust
od 20 %.
Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, kojem
je odobrena odgoda plaćanja za godinu dana od dana
izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu te, po
isteku odgode obročno do najviše dvanaest (12) jednakih uzastopnih mjesečnih rata, odobrava se popust
do 10 %.
U slučaju da je obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa utvrđen iznos doprinosa 30.000,00 kuna i više,
može mu se sukladno članku 21. ove odluke odobriti
obročna otplata do najviše trideset šest (36) jednakih
uzastopnih mjesečnih rata, bez popusta“.
Članak 3.
Postupci započeti po odredbama Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije“, broj 1/10, 5/10, 9/10, 2/11, 4/11, 2/12 i 2/13 ),
okončat će se po odredbama te Odluke, ako je to povoljnije
za stranku po čijem je zahtjevu postupak započet ili ako
to ona zatraži.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
Klasa: 363-05/13-05/3
Ur.broj:2182/12-01/12-1
Rogoznica, 17. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
21
Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, Odluka
USRH i 74/11) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 23. sjednici, od 28. ožujka 2013. godine, donosi
Broj 6 - Strana 95
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
obavljanja djelatnosti organiziranog
parkiranja i naplate parkiranja na području
Općine Rogoznica
Članak 1.
U Odluci o načinu obavljanja djelatnosti organiziranog parkiranja i naplate parkiranja na području Općine
Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije“, broj 12/06, 9/10 i 8/11), članak 4. mijenja
se i glasi:
“Djelatnost organiziranog parkiranja, obavlja se na
javnim parkiralištima po zonama:
Zona 1.
a) Obala kneza Domagoja (od zgrade ex ambulante
do caffe bara “Zmajevo oko”),
b) Jadranska ulica (ispred trgovine “Svaguša”,
trgovine “Studenac” i trgovine “Konzum” i
c) Miline (ex ulica Obala dr. Franje Tuđmana), od
mosta do skretanja u Ražnjansku ulicu.
Zona 2.
Sva ostala parkirna mjesta:
- Miline – izvan 1. zone,
- Obala kneza Domagoja – izvan 1. zone,
- Put Podglavičkih žrtava,
- Obala Hrvatske mornarice – ispred ex tvornice
ribe,
- Ulica don Ivana Jurčeva – južno od groblja u
Rogoznici,
- Jadranska ulica – izvan 1. zone i
- Zadarska ulica”.
Zona 3.
Sjeverno od malonogometnog igrališta na Lokvici”.
Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
“Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima se
plaća u razdoblju od 15. 05. do 30. 09.
ZONA 1. od 06:00 – 24:00 sati 5,00 kn/satu
ZONA 2. od 06:00 – 24:00 sati 5,00 kn/satu
ZONA 3. od 06:00 – 24:00 sati 20,00 kn /dnevno
Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima plaća
se sedam dana u tjednu, uključujući i sve neradne dane
i blagdane”.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
KLASA: 340-01/13-10/1
UR.BROJ: 2182/12-01/13Rogoznica, 28. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
Strana 96 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
22
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 23. sjednici, od 28. ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu načelnice
Općine Rogoznica za razdovlje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2012. godine
1. Prihvaća se Izvješće o radu načelnice Općine
Rogoznica za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine, u tekstu koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 400-04/13-40/2
UR.BROJ: 2182/12-01/13-1
Rogoznica, 28. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
2. OPĆINSKI NAČELNIK
6
Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj
nabavi (NN, br. 90/11), načelnica Općine Rogoznica,
donosi
ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika
Općine Rogoznica za pripremanje i
provođenje postupaka javne nabave
u 2013. godini
Članak 1.
Za ovlaštene predstavnike Općine Rogoznica, kao
javnog naručitelja, koji pripremaju i provode postupke
javne nabave, temeljem Zakona o javnoj nabavi, imenuju se:
1. Gustav Červar – pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela,
2. Ljubo Županović – zamjenik načelnice i
3. Željana Miletić – stručni savjetnik za pravne
poslove.
Članak 2.
Ovlašteni predstavnici iz članka 1. ove odluke obvezuju se na pripremu i provedbu svih postupaka javne
nabave roba, radova i usluga za Općinu Rogoznica,
temeljem Zakona o javnoj nabavi, pripadajućih mu
Petak, 17. svibnja 2013.
odredbi i temeljem Plana nabave za proračunsku 2013.
godinu Općine Rogoznica.
Članak 3.
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika u otvorenom postupku javne nabave roba, radova i usluga su:
- priprema i izrada dokumentacije za nadmetanje
temeljem Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN, 10/12);
- objava poziva za nadmetanje u Elektroničkom
oglasniku javne nabave „Narodnih novina“;
- vođenje evidencije o traženju dokumentacije za
nadmetanje;
- sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda;
- sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda;
- sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda;
- sastavljanje prijedloga odluke o odabiru;
- nakon sklapanja Ugovora o javnoj nabavi objaviti
obavijest o sklopljenom ugovoru u elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih novina“, u roku 48 dana
od dana sklapanja ugovora.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja po potrebi
će, osim otvorenog postupka javne nabave, provoditi:
ograničeni, pregovaračke postupke javne nabave,
natjecateljski dijalog i natječaj, sve temeljem Zakona
o javnoj nabavi.
Članak 4.
Ovlašteni predstavnici naručitelja nisu u sukobu
interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.
Ovlašteni predstavnici naručitelja dužni su dati Izjavu u smislu članka 13. stavak 8. Zakona.
Članak 5.
Ovlašteni predstavnik iz članka 1. točke 1. ove odluke
ima važeći certifikat u području javne nabave – Potvrdu
o završenom specijalističkom programu izobrazbe u
području javne nabave izdanu od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i time je ispunjena zakonska
obveza da najmanje jedan predstavnik Naručitelja mora
posjedovati važeći certifikat u području javne nabave
sukladno članku 24. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 119-01/13-10/2
UR.BROJ: 2182/12-02/12-1
Rogoznica, 18. veljače 2013.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić, v. r.
____________________
7
Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.
9/09), načelnica Općine Rogoznica, donosi
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 97
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu Općine Ružić
ODLUKU
o imenovanju predstavnika
Općine Rogoznica u Projektnom timu
projekta Aglomeracija Rogoznica
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Ružić
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/05)
iza članka 10. dodaje se članak 10a. koji glasi:
Oslobađa se u cijelosti plaćanja komunalnog doprinosa svaki podnositelj zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene gospodarske zgrade (poljoprivredne,
proizvodne ili druge namjene) koji će zahtjev podnijeti
najkasnije do 30. lipnja 2013. godine od dana stupanja
na snagu ove odluke, a sukladno Zakonu o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“,
br. 86/12).
Članak 1.
Hrvatske Vode će za potrebe pripreme projekta
Aglomeracija Rogoznica formirati Projektni tim.
Članak 2.
Za predstavnika Općine Rogoznica u Projektnom
timu projekta Aglomeracija Rogoznica, imenuje se
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela GUSTAV
ČERVAR, dipl.ing.građ.
Članak 3.
Imenovani predstavnik iz članka 2. ove odluke dužan
je aktivno sudjelovati u radu Projektnog tima.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 363-05/13-01/1
Ur.br. 2182/08-13-01
Gradac, 17. travnja 2013.
KLASA: 325-01/13-10/2
UR.BROJ: 2182/12-02/13-1
Rogoznica, 11. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
OPĆINA ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.
OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić, v. r.
____________________
____________________
XI.
OPĆINA TISNO
X.
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKO VIJEĆE
6
13
Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11 i 144/12) i članka 34. Statuta Općine
Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
br. 08/09 i 04/13 – Statutarna odluka), Općinsko vijeće
Općine Ružić, na 26. sjednici, od 17. travnja 2013.
godine, donosi
Na temelju članka 6. i 39. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, br. 87/08 i 136/12) i članka 29.
Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije”, broj 11/09,14/09 i 12/10), Općinsko
vijeće Općine Tisno, na 25. sjednici, od 25. ožujka
2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Tisno za 2013. godinu
OPĆI DIO
Članak 1.
PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
25.481.000,00
270.000,00
12.981.000,00
9.270.000,00
3.500.000,00
PROMJENA
IZNOS
(%) NOVI IZNOS
2.240.000,00
0,00
795.000,00
1.640.000,00
-195.000,00
8,79
0,00
6,12
17,69
-5,57
27.721.000,00
270.000,00
13.776.000,00
10.910.000,00
3.305.000,00
Strana 98 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
0,00
0,00
0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
-3.500.000,00
195.000,00
-5,57
-3.305.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
0,00
Petak, 17. svibnja 2013.
0,00
0,00
0,00
BROJ
PROMJENA
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
IZNOS
(%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
25.481.000,00
2.240.000,00
8,79 27.721.000,00
61
Prihodi od poreza
8.500.000,00
350.000,00
4,12
8.850.000,00
611
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih sam4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
613
Porez na kuće za odmor
1.400.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
613
Porez na korištenje javnih površina
600.000,00
50.000,00
8,33
650.000,00
613
Porez na promet nekretnina
2.000.000,00
300.000,00
15,00
2.300.000,00
614
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
614
Porez na tvrtku i reklamu
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar opće države
9.950.000,00
1.100.000,00
11,06 11.050.000,00
633
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
633
Tekuće pomoći iz općinskog proračuna-Općina Murter
i Općina Pirovac
550.000,00
0,00
0,00
550.000,00
633
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
8.900.000,00
1.000.000,00
11,24
9.900.000,00
633
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
100.000,00
100.000,00 100,00
200.000,00
634
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
64
Prihodi od imovine
1.611.000,00
160.000,00
9,93
1.771.000,00
641
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
641
Prihodi od dobiti trgovačkih društava
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
642
Naknada za uporabu pomorskog dobra
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
642
Naknade za ostale koncesije
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
642
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
642
Prihodi od spomeničke rente
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
642 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine
40.000,00
60.000,00 150,00
100.000,00
642 Prihodi od zakupa nekretnina
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
642 Prihodi od naknade za prenamjenu zemljišta
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
642 Prihodi od legalizacije
300.000,00
100.000,00
33,33
400.000,00
65
Prihodi od administr. pristojbi i po posebnim propisima 4.850.000,00
400.000,00
8,25
5.250.000,00
651 Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
651 Prihod od prodaje državnih biljega
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
651 Boravišne pristojbe
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
652 Ostali nespomenuti prihodi
100.000,00
100.000,00 100,00
200.000,00
652 Sufinanciranje izrade detaljnih planova
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
653 Komunalni doprinosi
2.300.000,00
300.000,00
13,04
2.600.000,00
653 Komunalne naknade
1.600.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
653 Naknade za priključak
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
66
Ostali prihodi
550.000,00
200.000,00
36,36
750.000,00
661 Prihodi od pruženih usluga odvoza otpada
400.000,00
200.000,00
50,00
600.000,00
661 Prihodi od vodne naknade
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
663 Kapitalne donacije od fizičkih osoba
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
20.000,00
30.000,00 150,00
50.000,00
681 Ostale nespomenute kazne
20.000,00
30.000,00 150,00
50.000,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
270.000,00
0,00
0,00
270.000,00
71
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
711 Građevinsko zemljište
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
721 Prihodi od prodaje grobnica Tisno , Jezera
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
3
Rashodi poslovanja
12.981.000,00
795.000,00
6,12 13.776.000,00
31
Rashodi za zaposlene
2.954.000,00
0,00
0,00
2.954.000,00
311 Plaće za redovan rad
1.400.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
311 Plaće za redovan rad - Dječji vrtić Vrapčić
1.100.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
313
313
313
313
32
321
321
321
321
322
322
322
322
322
322
322
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
34
343
35
352
37
372
372
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
200.000,00
Doprinosi za zapošljavanje
30.000,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje - Dječji vrtić Vrapčić 165.000,00
Doprinosi za zapošljavanje - Dječji vrtić Vrapčić
19.000,00
Materijalni rashodi
7.869.000,00
Službena putovanja
70.000,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
65.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika
10.000,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvo. život - Djeji vrtić40.000,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
110.000,00
Energija
140.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
za potrebe uprave
15.000,00
Sitni inventar za potrebe uprave i administracije
15.000,00
Održavanje javnih površina - utrošak materijala
50.000,00
Potrošnja javne rasvjete
360.000,00
Nabava kanti za selektivni otpad
0,00
Usluge promidžbe i informiranja (tisak)
30.000,00
Usluge promidžbe i informiranja - održavanje internet strania 4.000,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
230.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Usluge promidžbe i informiranja
70.000,00
Komunalne usluge
140.000,00
Zakupnine i najamnine
60.000,00
Intelektualne i osobne usluge
220.000,00
Računalne usluge
70.000,00
Održavanje čistoće javnih površina
0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
200.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-tržnica
0,00
Održavanje zelenih površina
150.000,00
Uređenje nerazvrstanih cesta
50.000,00
Uređenje i čišćenje poljskih puteva spoj ulice
A.Starčevića-Jazine, Dubrava
250.000,00
Uređenje i čišćenje poljskih puteva -Baska potočina
150.000,00
Uređenje i čišćenje poljskih puteva u Jezerima
0,00
Komunalne usluge - održavanje groblja
50.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 250.000,00
Komunalne usluge
60.000,00
Rad povjerenstva za koncesije
30.000,00
Uređenje šetnice na rivi u Betini
100.000,00
Uređenje prostora kod mosta
0,00
Uređenje obale sv.Martina u Tisnom
3.240.000,00
Uređenje obale Sv.Ivana u Jezerima
260.000,00
Uređenje obale P.Krešimira u Betini
570.000,00
Sanacija obalnog pojasa prema sporazumu sa Županijom
0,00
Promidžbe i informiranja 40.000,00
Naknade članovima vijeća te stručnih savjetnika
100.000,00
Naknade za za rad izbornog povjerenstva
0,00
Rashodi za općinske nagrade i priznanja
20.000,00
Reprezentacija
200.000,00
Izdvajanje u tekuću pričuvu
40.000,00
Premije osiguranja
30.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
130.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
100.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Tisno
20.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Jezera
20.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Betina
20.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Dubrava
20.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Dazlina
20.000,00
Financijski rashodi
60.000,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
60.000,00
Subvencije
40.000,00
Subvencije za javni prijevoz mještana Dubrave
40.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
615.000,00
Stipendije učenika i studenata
120.000,00
Potpore za prijevoz učenika
25.000,00
Broj 6 - Strana 99
0,00
0,00
0,00
0,00
795.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
30.000,00
165.000,00
19.000,00
8.664.000,00
70.000,00
65.000,00
10.000,00
40.000,00
110.000,00
140.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
-50.000,00
30.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25,00
0,00
0,00
200,00
15.000,00
15.000,00
120.000,00
360.000,00
80.000,00
30.000,00
4.000,00
230.000,00
50.000,00
70.000,00
140.000,00
60.000,00
220.000,00
70.000,00
200.000,00
150.000,00
30.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
30.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
150.000,00
30.000,00
100.000,00
250.000,00
60.000,00
30.000,00
100.000,00
85.000,00
3.240.000,00
260.000,00
670.000,00
100.000,00
40.000,00
100.000,00
50.000,00
20.000,00
200.000,00
40.000,00
30.000,00
130.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615.000,00
120.000,00
25.000,00
Strana 100 - Broj 6
372
38
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
382
4
41
411
42
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
422
422
422
424
426
426
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
470.000,00
1.443.000,00
33.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
210.000,00
300.000,00
330.000,00
80.000,00
350.000,00
10.000,00
40.000,00
9.270.000,00
50.000,00
50.000,00
7.120.000,00
2.400.000,00
100.000,00
20.000,00
50.000,00
0,00
140.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
400.000,00
2.800.000,00
20.000,00
400.000,00
20.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.640.000,00
0,00
0,00
1.405.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
50.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,69
0,00
0,00
19,73
37,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.000,00
1.443.000,00
33.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
210.000,00
300.000,00
330.000,00
80.000,00
350.000,00
10.000,00
40.000,00
10.910.000,00
50.000,00
50.000,00
8.525.000,00
3.300.000,00
100.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
140.000,00
50.000,00
80.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
300.000,00
700.000,00
2.800.000,00
20.000,00
400.000,00
20.000,00
30.000,00
60.000,00
200.000,00
30.000,00
50.000,00
80.000,00
2.100.000,00
700.000,00
140.000,00
30.000,00
180.000,00
0,00
380.000,00
0,00
90.000,00
150.000,00
300.000,00
30.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
80.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
30.000,00
50.000,00
80.000,00
2.335.000,00
700.000,00
140.000,00
30.000,00
180.000,00
50.000,00
460.000,00
85.000,00
90.000,00
150.000,00
300.000,00
30.000,00
100.000,00
20.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
-3.500.000,00
195.000,00
-5,57
92
Rezultat poslovanja
-3.500.000,00
195.000,00
-5,57
922 Manjak prihoda
-3.500.000,00
195.000,00
-5,57
-3.305.000,00
-3.305.000,00
-3.305.000,00
426
426
426
45
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Ostali rashodi
Tekuće donacije političkim strankama
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije -HCK
Programi osnovnih škola
Programska djelatnost KUD-ova
Kulturne manifestacije
Programska djelatnost sportskih klubova
Organizacija sportskih priredbi i natjecanja
Tekuće donacije DVD-u
Tekuće donacije za civilnu zaštitu
Kapitalne donacije vjerskim organizacijama
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Ostala zemljišta
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izgradnja školske športske dvorane
Otkup kuće u Betini za muzej brodogradnje
Uređenje bočališta u Dubravi
Izgradnja javne rasvjete na Mostu
Izgradnja ulice M.Gubca
Izgradnja javne rasvjete u ulici Pod Garmom
Izgradnja Javne rasvjete na igralištu u Betini
Izgradnja javne rasvjete u ulici Žal i Jertić
Izgradnja javne rasvjete u Tisnom ,gomilica
Izgradnja javne rasvjete u Jezerima Brošćica
Izgradnja javne rasvjete Šetnica Dolac
Izgradnja ulične vodvodne mreže
Ostali građevinski objekti - projekt odvodnje
Izgradnja Doma za starije osobe
Uredska oprema i namještaj
Sportska i glazbena oprema
Uredska oprema i namještaj
Postavljanje izložbe arh.nalazišta sv.Martina
Nabava novog računalnog programa
Izrada detaljnih planova ,stručnih studija od
interesa za razvoj
Projektna dokumentacija obalnog pojasa
Razvoj gospodarske zone Kapela Tisno
Izgradnja Dječjeg vrtića u Tisnom
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Uređenje zgrade Općine Tisno
Uređenje stepeništa crkve Gospe od Karavaja
Uređenje unutrašnjosti zvonika Crkve sv. Duha
Uređenje ulice Put dvorine
Uređenje platoa u Tisnom
Uređenje Trga iza Doma u Jezerima
Uređenje prostora u ulici Gomilica
Uređenje Galerine ulice u Jezerima
Uređenje ulice Zrinskih -Frankopana
Uređenje ulice A.Starčevića
Uređenje groblja u Dubravi
Uređenje zgrade Doma u Jezerima -projekt
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Petak, 17. svibnja 2013.
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
POSEBNI DIO
Izdaci proračuna za 2013 godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potonjim namjenama u Posebnom
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 101
dijelu Proračuna kako slijedi:
Prikaz organizacijske strukture upravnih tijela koja djeluju u Općini Tisno s brojem popunjenih radnih tijela:
1. Tajništvo Općine ( 2 popunjena radna mjesta )
2. Upravni odjel za financije i javne prihode (3 popunjena radna mjesta )
3. Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsko pravne poslove i prostorno planiranje (7 popunjenih radnih
mjesta)
RAZDJEL 01 - TAJNIŠTVO OPĆINE
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
1. obavlja stručne i administrativne poslove službenog protokola i društvenih kontakata za potrebe Načelnika
i Zamjenika načelnika
2. obavlja poslove organizacije i pripreme i obrade sjednica Općinskog vijeća
3. osigurava objavljivanje akata, priprema i izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti
4. vodi poslove evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa za upravne odjele Općine
5. vodi poslove ekonomata i održavanja prostorija poslove prijemne kancelarije
6. vodi poslove arhive i otpreme pošte
7. pružanje pravne pomoći mjesnim odborima i ustanovama čiji je osnivač Općina
8. poslovi u svezi prava na pristup informacijama,
9. poslovi vezani za prijedloge i inicijative građana
10. sudjelovanje Općine u sudskim sporovima
POZICIJA
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
PROMJENA
IZNOS
(%)
NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI
22.251.000,00
2.435.000,00 10,94 24.686.000,00
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO OPĆINE
547.000,00
50.000,00
9,14
597.000,00
Glavni program A01 Financiranje rada predstavničkih i
izvršnih tijela i neprofitnih organizacija
547.000,00
50.000,00
9,14
597.000,00
Program A01 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela
354.000,00
0,00
0,00
354.000,00
Aktivnost A01 1000 A100001 Tiskanje Službenog vjesnika
Šibensko-kninske županije”
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
OPĆI CILJ: Objavljivanje svih akata jedinica lokalne uprave i samouprave u javnom glasilu Šibensko-kninske županije
POSEBAN CILJ: Objavljivanje akata Općine Tisno u javnom glasilu Šibensko -kninske županije
Zakonska osnova : Statut Općine Tisno(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.11/09,14/09,12/10)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE
KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
R0001
323
Usluge promidžbe i informiranja (tisak)
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
Aktivnost A01 1000 A100002 Naknada za rad članova vijeća i stručnih tijela100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
OPĆI CILJ: Financiranje izdataka za rad članova Općinskog vijeća i stručnih tijela
POSEBAN CILJ: Postizanje što kvalitetnijh i sukladnijih prilika na području Općine Tisno
Zakonska osnova: Odluka o naknadama predsjedniku općinskog viječa te vijećnicima (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
“ br.14/10)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE
NISU DRUGDJE SVRSTANE
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
R0002
329
Naknade članovima vijeća te stručnih savjetnika100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
Aktivnost A01 0100 A100002 Naknada za rad članova vijeća i stručnih tijela
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
OPĆI CILJ : Financiranje izdataka za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora
POSEBAN CILJ: Osiguravanje sredstava za rad biračkih odbora
Zakonska osnova : Zakon o izborima za lokalnu samoupravu
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE
KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
32
Materijalni rashodi
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
R0002A
329
Naknade za za rad izbornog povjerenstva
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
Aktivnost A01 1000 A100003 Dodjela općinskih nagrada i priznanja
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
OPĆI CILJ: Odavanje priznanja zaslužnim fizičkim i pravnim osobama na uspješnom djelovanju na području Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Postizanje poznatog učinka na razvitak gospodarskih , kulturnih , sportskih i ostalih prilika na području Općine
Strana 102 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
Zakonska osnova : Odluka o priznanjima Općine Tisno(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.15/01)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
20.000,00
0,00
0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I
ZAKONODAVNA TIJELA
20.000,00
0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
0,00
0,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
0,00
0,00
R0003
329
Rashodi za općinske nagrade i priznanja
20.000,00
0,00
0,00
Aktivnost A01 1000 A100004 Izvršna uprava -sredstava za aktivnosti
Općinskog vijeća i Načelnika
200.000,00
0,00
0,00
OPĆI CILJ: Osiguravanje sredstava za obilježavanje blagdana , Dana Općine , ugočšćavanja i drugo
POSEBAN CILJ: Obilježavanje značajnih datuma i manifestacija na području Općine Tisno.
Zakonska osnova : Statut Općine Tisno (“ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/09,14/09,12/10)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
200.000,00
0,00
0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I
ZAKONODAVNA TIJELA
200.000,00
0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
0,00
0,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
0,00
0,00
R0004
329
Reprezentacija
200.000,00
0,00
0,00
Aktivnost A01 1000 A100005 Održavanje internet stranice Općine Tisno
4.000,00
0,00
0,00
OPĆI CILJ: Osiguravanje sredstava za pružanje informacija građanim o aktivnostima Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Osiguravanje sredstava za informatičku podršku u pružanju informacija građanima
Zakonska osnova : Statut Općine Tisno(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.11/09,14/09,12/10)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
4.000,00
0,00
0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I
ZAKONODAVNA TIJELA
4.000,00
0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
4.000,00
0,00
0,00
32
Materijalni rashodi
4.000,00
0,00
0,00
R0005
323
Usluge promidžbe i informiranja održavanje internet strania
4.000,00
0,00
0,00
Program A01 1001 Financiranje udruga građana i neprofitnih organizacija 193.000,00
0,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100001 Tekuće donacije političkih stranaka
33.000,00
0,00
0,00
OPĆI CILJ: Osiguravanje sredstava za rad političkih stranaka
POSEBAN CILJ: Sredstava za rad političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Tisno
Zakonska osnova : Statut Općine Tisno(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.11/09,14/09,12/10)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
33.000,00
0,00
0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE
KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
33.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
33.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
33.000,00
0,00
R0006
381
Tekuće donacije političkim strankama
33.000,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100002 Tekuće donacije -ostale organizacije
80.000,00
0,00
OPĆI CILJ: Pomoći za razne aktivnosti udruga građana i ostalih građana
POSEBAN CILJ: Pomoći za riješavanje projekata navedenih organizacija i zajednica
Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)uprave i samouprave
(“Narodne novine “ br. 117/93, 69/97,33/00,73/00,127/00,59/01,107/01,117/01,150/02,147/03)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
80.000,00
0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
80.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
80.000,00
0,00
R0007
381
Tekuće donacije u novcu
40.000,00
0,00
R0008
381
Tekuće donacije -HCK
40.000,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100003 Kapitalne donacije -vjerske organizacije
40.000,00
0,00
OPĆI CILJ: Pomoći za aktivnosti vjerskih zajednica
POSEBAN CILJ: Pomoći za riješavanje projekata vjerskih zajednica
Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)uprave i samouprave
(“Narodne novine “ br. 117/93, 69/97,33/00,73/00,127/00,59/01,107/01,117/01,150/02,147/03)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
40.000,00
0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
40.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
40.000,00
0,00
R0009
382
Kapitalne donacije vjerskim organizacijama
40.000,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100004 Izdvajanje u tekuću pričuvu proračuna
40.000,00
0,00
OPĆI CILJ: Sredstva za tekuću pričuvu
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
193.000,00
33.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
POSEBAN CILJ: Osiguravanje sredstava za tekuće izdatke
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0010
329
Izdvajanje u tekuću pričuvu
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Broj 6 - Strana 103
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
1. obavlja poslove u svezi s općinskim proračunom
2. prati ostvarenje proračunskih prihoda i rashoda
3. izrađuje analize o kretanju prihoda i rashoda Općine Tisno
4. izrađuje nacrt proračuna i izvješće o izvršenju proračuna Općine Tisno
5. izrađuje financijske i statističke izvještaje
6. vodi evidenciju prihoda i obaveza u analitičkoj evidenciji Općine
7. izdaje naloge za plaćanje vezana za izvršenja Općine Tisno
8. evidentira imovinu u analitičkoj evidenciji imovine
9. evidentira stanje, promjene potraživanja i obaveza prihoda proračuna, rashoda i izdataka te izvršenja proračuna
u financijskom knjigovodstvu
10. izrađuje nacrte odluka iz nadležnosti odjela
11. vrši razrez i naplatu općinskih poreza prireza i drugih prihoda
12. vrši prisilnu naplatu svih općinskih prihoda
13. obavlja poslove pripreme i izrade dokumentacije na realizaciji razvojnih projekata u suradnji s drugim odjelima
14. obavlja poslove vezane uz isplatu plaća i naknada
15. sastavljanje zakonom propisanih financijskih izvješća o poslovanju proračuna za potrebe Ministarstva financija
i Državne revizije
16. praćenje propisa vezanih uz javnu nabavu
17. poslovi informatičke potpore
18. praćenje investicija značajnih za razvoj općine
19. rukovođenje poslovima prilikom obavljanja revizije godišnjeg financijskog poslovanja Općine
20. predlaganje svih akata iz nadležnosti upravnog odjela načelniku i Općinskom vijeću
21. praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije
22. sudjelovanje u obavljanju javnih potreba na području društvenih djelatnosti
23. obavlja i druge poslove iz nadležnosti Općine Tisno u području financija i javnih prihoda
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I
JAVNE PRIHODE
4.015.000,00
10.000,00
0,25
4.025.000,00
Glavni program A01 Financiranje rada predstavničkih i izvršnih tijela i
neprofitnih organizacija
4.015.000,00
10.000,00
0,25
4.025.000,00
Program A01 1002 Javna uprava i administracija
4.015.000,00
10.000,00
0,25
4.025.000,00
Aktivnost A01 1002 A100001 Izvršna uprava i administarcija
3.255.000,00
10.000,00
0,31
3.265.000,00
OPĆI CILJ : Osiguravanje redovnog poslovanja svih upravnih tijela Općine
POSEBAN CILJ: Fukcioniranje jedinice lokalne samouprave
Zakonska osnova: Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko.kninske županije br.12/10) Odluka
o koeficijentima zaobračun plaća službenika i namještenika Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.12/10,
Odluka o plačama i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog Načelnika i zamjenika Načelnika Općine Tisno (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj12/10)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
3.255.000,00
10.000,00
0,31
3.265.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI
POSLOVI VEZANI UZ RAD
3.255.000,00
10.000,00
0,31
3.265.000,00
3
Rashodi poslovanja
3.255.000,00
-50.000,00
-1,54
3.205.000,00
31
Rashodi za zaposlene
1.670.000,00
0,00
0,00
1.670.000,00
R0012
311
Plaće za redovan rad
1.400.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
R0013
312
Ostali rashodi za zaposlene
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
R0014
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
R0015
313
Doprinosi za zapošljavanje
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
1.525.000,00
-50.000,00
-3,28
1.475.000,00
R0016
321
Službena putovanja
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
R0017
321
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. život65.000,00
0,00
0,00
65.000,00
R0018
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
R0019
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
R0020
322
Energija
140.000,00
0,00
0,00
140.000,00
R0021
322
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
Strana 104 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
održavanje za potrebe uprave
15.000,00
0,00
0,00
R0022
322
Sitni inventar za potrebe uprave i administracije 15.000,00
0,00
0,00
R0023
323
Usluge telefona, pošte i prijevoza
230.000,00
0,00
0,00
R0024
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
0,00
0,00
R0025
323
Usluge promidžbe i informiranja
70.000,00
0,00
0,00
R0026
323
Komunalne usluge
140.000,00
0,00
0,00
R0027
323
Zakupnine i najamnine
60.000,00
0,00
0,00
R0028
323
Intelektualne i osobne usluge
220.000,00
0,00
0,00
R0029
323
Računalne usluge
70.000,00
0,00
0,00
R0030
329
Premije osiguranja
30.000,00
0,00
0,00
R0031
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
130.000,00
0,00
0,00
R0032
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
100.000,00
-50.000,00 -50,00
34
Financijski rashodi
60.000,00
0,00
0,00
R0033
343
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
60.000,00
0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
60.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00
60.000,00
0,00
R0033A
426
Nabava novog računalnog programa
0,00
60.000,00
0,00
Aktivnost A01 1002 A100002 Subvencija za javni prijevoz mještana Dubrave40.000,00
0,00
0,00
OPĆI CILJ : Poboljšanje linija javnog prijevoza mještana Dubrave
POSEBAN CILJ: Osiguravanje sredstava za javni prijevoz mještana Dubrave
Zakonska osnova: Odluka o sufinanciranju đačke autobusne linije .
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
40.000,00
0,00
0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
40.000,00
0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
0,00
0,00
35
Subvencije
40.000,00
0,00
0,00
R0034
352
Subvencije za javni prijevoz mještana Dubrave 40.000,00
0,00
0,00
Kapitalni projekt A01 1002 K100001 Uređenje zgrade općine Tisno
700.000,00
0,00
0,00
OPĆI CILJ: Potrebna sredstava za financiranje radova na sanaciji Zgrade Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Osiguravanje sredstava za financiranje radova na sanaciji zgrade Općine
Zakonska osnova: Statut Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.11/09,14/09,12/10)
Izvor DONACIJE
700.000,00
0,00
0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE
NISU DRUGDJE SVRSTANE
700.000,00
0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
700.000,00
0,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini700.000,00
0,00
0,00
R0035
451
Uređenje zgrade Općine Tisno
700.000,00
0,00
0,00
Tekući projekt A01 1002 T100001 Uređenje zgrade Općine Tisno
20.000,00
0,00
0,00
OPĆI CILJ: Potrebna sredstava za financiranje nabavke opreme u zgradi Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Osiguravanje sredstava za financiranje nabavke opreme u zgradi Općine
Zakonska osnova: Statut Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.11/09,14/09,12/10)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
20.000,00
0,00
0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE
NISU DRUGDJE SVRSTANE
20.000,00
0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
20.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizve. dugotrajne imovine 20.000,00
0,00
0,00
R0036
422
Uredska oprema i namještaj
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
230.000,00
50.000,00
70.000,00
140.000,00
60.000,00
220.000,00
70.000,00
30.000,00
130.000,00
50.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I
PROSTORNO PLANIRANJE
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
1. upravni poslovi djelokruga Općine Tisno iz područja prostornog i urbanist. planiranja
2. poslovi komun. gospodarstva, graditeljstva, prom. i veza, uređenja i održavanja naselja
3. poslovi vodoopskrbe i odvod., zašt. okoliša, poslove kom. nadzora, geodetskih poslova
4. osiguravanje uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Općinu Tisno
5. osigurava različite oblike potpore poduzetničkih aktivnost
6. imovinsko-pravne poslove za Općinu Tisno
7. pripremanje prijedloga vezane za gospodarenje općinskom imovinom
8. obavlja poslove iz područja poljoprivrede
9. poslovi brige o djeci predškolskog odgoja
10. obavlja poslove kulture, športa, informiranja, zdravstva i socijalne skrbi i vatrogastva
11. priprema nacrte odluka iz nadležnosti odjela
12. poslovi vezane uz organizaciju sakupljanja i odvoza otpada
13. poslovi praćenja mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa
Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 105
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I PROSTORNO
PLANIRANJE
17.689.000,00
2.375.000,00 13,43 20.064.000,00
Glavni program A02 Društvene djelatnosti
4.765.000,00
900.000,00 18,89
5.665.000,00
Program A02 2001 Razvoj školstva
2.955.000,00
900.000,00 30,46
3.855.000,00
Aktivnost A02 2001 A200001 Sufinanciranje programa osnovnog školstva
od zajedničkog interesa
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Aktivnost
A02 2001 A200001Sufinanciranje programa osnovnog školstva od zajedničkog interesa
OPĆI CILJ: Odgoj i obrazovanje mladih po osnovnoškolskom obrazovnom programu
POSEBAN CILJ: Sufinanciranje nabavke knjiga te razvoj kreativnih sposobnosti te uvođenje u sustav suvremenog načina komuniciranja i mađusobnih odnosa
Zakonska osnova: Zakona o osnovnom školstvu(“Narodne novine “ br. 69/03,i 76/03)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
R0037
381
Programi osnovnih škola
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Aktivnost A02 2001 A200003 Financijske potpore učenicima i studentima 145.000,00
0,00
0,00
145.000,00
OPĆI CILJ: Osiguravanje sredstava za poboljšavanje učeničkog i studenskog standarda
POSEBAN CILJ: Potrebna sredstva za stipendiranje učenika i studenata
Zakonska osnova: Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.4/08)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
145.000,00
0,00
0,00
145.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO
OBRAZOVANJE
145.000,00
0,00
0,00
145.000,00
3
Rashodi poslovanja
145.000,00
0,00
0,00
145.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
145.000,00
0,00
0,00
145.000,00
R0038
372
Stipendije učenika i studenata
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
R0039
372
Potpore za prijevoz učenika
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
Kapitalni projekt A02 2001 K200001 Izgradnja školske
sportske dvorane u Tisnom
2.800.000,00
900.000,00 32,14
3.700.000,00
OPĆI CILJ: Izgradnja školske sportske dvorane
POSEBAN CILJ: Osiguravanje uvjeta školsko-sportske aktivnosti
Zakonska osnova : Zakon o osnovnom školstvu (“Narodne novine “ br. 69/03,76/03)
Izvor POMOĆI
2.800.000,00
900.000,00 32,14
3.700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 2.800.000,00
900.000,00 32,14
3.700.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.800.000,00
900.000,00 32,14
3.700.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine2.800.000,00
900.000,00 32,14
3.700.000,00
R0040
421
Izgradnja školske športske dvorane
2.400.000,00
900.000,00 37,50
3.300.000,00
R0041
422
Sportska i glazbena oprema
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
Program A02 2002 Javnih potreba u kulturi
810.000,00
0,00
0,00
810.000,00
Aktivnost A02 2002 A200001 Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi 210.000,00
0,00
0,00
210.000,00
OPĆI CILJ: Promicanje kulture na području Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Osiguravanje sredstava za sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi
Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine “ br.47/90,27/93,38/09)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
210.000,00
0,00
0,00
210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU,
KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
210.000,00
0,00
0,00
210.000,00
3
Rashodi poslovanja
210.000,00
0,00
0,00
210.000,00
38
Ostali rashodi
210.000,00
0,00
0,00
210.000,00
R0042
381
Programska djelatnost KUD-ova
210.000,00
0,00
0,00
210.000,00
Aktivnost A02 2002 A200002 Održavanje kulturnih manifestacija
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
OPĆI CILJ: Promicanje kulture na području općine
POSEBAN CILJ: Pravovremeno i kvalitetno organiziranje kulturnih manifestacija
Zakonska osnova:Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine “ broj 47/90,27/93 i 38/09)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU,
KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
3
Rashodi poslovanja
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
38
Ostali rashodi
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
R0043
381
Kulturne manifestacije
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
Tekući projekt A02 2002 T200001 Kulturno-povjesni spomenici
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
OPĆI CILJ: Zaštita kulturno-povjesne baštine od daljnjeg propadanja
POSEBAN CILJ: Osiguravanje sredstava za sanaciju spomenika kulture
Strana 106 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine “ br.47/90,27/93,38/09)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU,
KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugo. imovine 130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
R0044
421
Otkup kuće u Betini za muzej brodogradnje
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
R0045
424
Postavljanje izložbe arh.nalazišta sv.Martina
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini170.000,00
0,00
0,00
170.000,00
R0046
451
Uređenje stepeništa crkve Gospe od Karavaja 140.000,00
0,00
0,00
140.000,00
R0047
451
Uređenje unutrašnjosti zvonika Crkve sv. Duha 30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
Program A02 2003 Djelatnost javnih potreba u sportu
430.000,00
0,00
0,00
430.000,00
Aktivnost A02 2003 A200001 Financijska potpora sportskim kluboovima 330.000,00
0,00
0,00
330.000,00
OPĆI CILJ: Organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja
POSEBAN CILJ: Što veće uključivanje mladih u sportske aktivnosti
Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
330.000,00
0,00
0,00
330.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU,
KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
330.000,00
0,00
0,00
330.000,00
3
Rashodi poslovanja
330.000,00
0,00
0,00
330.000,00
38
Ostali rashodi
330.000,00
0,00
0,00
330.000,00
R0048
381
Programska djelatnost sportskih klubova
330.000,00
0,00
0,00
330.000,00
Aktivnost A02 2003 A200002 Organizacija sportskih priredbi
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
OPĆI CILJ: Organiziranje i provođenje sportskih priredbi i natjecanja
POSEBAN CILJ: Što veće uključivanje mladih u sportske aktivnosti
Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA
KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
38
Ostali rashodi
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
R0049
381
Organizacija sportskih priredbi i natjecanja
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
Kapitalni projekt A02 2003 K200001 Sredstava za uređenje sportskih igrališta20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
OPĆI CILJ:Stvaranje osnovnih uvjeta za korištenje objekata ,igrališta i provođenje natjecanja
POSEBAN CILJ: Osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima
Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
R0050
421
Uređenje bočališta u Dubravi
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
Program A02 2004 Program zadovoljavnja socijalnih potreba
470.000,00
0,00
0,00
470.000,00
Aktivnost A02 2004 A200001 Pomoći u novcu
470.000,00
0,00
0,00
470.000,00
OPĆI CILJ: Utvrđivanje prava , načina financiranja i raspodjele pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama, naknade
novorođenčadi i mladim obiteljima i dr.
POSEBAN CILJ: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba
Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine “br. 59/01,82/01,103/03,44/06,79/07)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
470.000,00
0,00
0,00
470.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
470.000,00
0,00
0,00
470.000,00
3
Rashodi poslovanja
470.000,00
0,00
0,00
470.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
470.000,00
0,00
0,00
470.000,00
R0051
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
470.000,00
0,00
0,00
470.000,00
Program A02 2005 osiguravanja sredstva za mjesnu samouprave
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
Aktivnost A02 2005 A200001 Osiguravanje sredstava za rad Mjesne samoup.100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
OPĆI CILJ: Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora
POSEBAN CILJ: Potrebna sredstva za rad mjesnih odbora
Zakonska osnova: Statut Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.11/09,14/09,12/10)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
R0052
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Tisno 20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
R0053
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Jezera 20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 107
R0054
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Betina 20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
R0055
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Dubrava 20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
R0056
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Dazlina 20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
Glavni program A04 Održavanje komunalne infrastrukture
1.570.000,00
430.000,00 27,39
2.000.000,00
Program A04 4000 Održavanje čistoće javnih površina
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
Aktivnost A04 4000 A400001 Održavanje čistoće javnih površina
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
OPĆI CILJ: Zadovoljavanje Zajedničkih komunalnih potreba građana Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja čistoće javnih
površina
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“ Narodne novine “ br. 26/03,82/04,110/04,178/04
38/09,79/09) Program održavanja komunalne infrastrukture za područje Općine Tisno
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE
I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
32
Materijalni rashodi
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
R0056A
323
Održavanje čistoće javnih površina
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
Program A04 4001 Održavanje javnih površina
400.000,00
50.000,00 12,50
450.000,00
Aktivnost A04 4001 A400001 Održavanje javnih površina
250.000,00
50.000,00 20,00
300.000,00
OPĆI CILJ: Zadovoljavanje Zajedničkih komunalnih potreba građana Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih
površina.
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“ Narodne novine “ br. 26/03,82/04,110/04,178/04
38/09,79/09) Program održavanja komunalne infrastrukture za područje Općine Tisno
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
250.000,00
50.000,00 20,00
300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE
I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
250.000,00
50.000,00 20,00
300.000,00
3
Rashodi poslovanja
250.000,00
50.000,00 20,00
300.000,00
32
Materijalni rashodi
250.000,00
50.000,00 20,00
300.000,00
R0057
322
Održavanje javnih površina - utrošak materijala
50.000,00
70.000,00 140,00
120.000,00
R0058
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
200.000,00
-50.000,00 -25,00
150.000,00
R0058A
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-tržnica
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Aktivnost A04 4001 A400002 Održavanje zelenih površina
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
OPĆI CILJ: Zadovoljavanje Zajedničkih komunalnih potreba građana Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanjazelenih
površina.
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“ Narodne novine “ br. 26/03,82/04,110/04,178/04
38/09,79/09) Program održavanja komunalne infrastrukture za područje Općine Tisno
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE
I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
R0059
323
Održavanje zelenih površina
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
Program A04 4002 Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
450.000,00
130.000,00 28,89
580.000,00
Aktivnost A04 4002 A400001 Održavanje narazvrstanih cesta -popravak
kolnika ,vertikalna i horizontalna signalizacija
450.000,00
130.000,00 28,89
580.000,00
OPĆI CILJ: Zadovoljavanje Zajedničkih komunalnih potreba građana Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“ Narodne novine “ br. 26/03,82/04,110/04,178/04, 38/09,79/09) Program
održavanja komunalne infrastrukture za područje Općine Tisno
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
450.000,00
130.000,00 28,89
580.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE
I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
450.000,00
130.000,00 28,89
580.000,00
3
Rashodi poslovanja
450.000,00
130.000,00 28,89
580.000,00
32
Materijalni rashodi
450.000,00
130.000,00 28,89
580.000,00
R0060
323
Uređenje nerazvrstanih cesta
50.000,00
100.000,00 200,00
150.000,00
R0061
323
Uređenje i čišćenje poljskih puteva spoj ulice
A.Starčevića-Jazine, Dubrava
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
R0062
323
Uređenje i čišćenje poljskih puteva -Baska potočina 150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
R0062A
323
Uređenje i čišćenje poljskih puteva u Jezerima
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Program A04 4003 Održavanje groblja
50.000,00
50.000,00 100,00
100.000,00
Aktivnost A04 4003 A400001 Održavanje groblja
50.000,00
50.000,00 100,00
100.000,00
Strana 108 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
OPĆI CILJ: Zadovoljavanje Zajedničkih komunalnih potreba građana Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja groblja.
+Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“ Narodne novine “ br. 26/03,82/04,110/04,178/04
38/09,79/09) Program održavanja komunalne infrastrukture za područje Općine Tisno
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
50.000,00
50.000,00 100,00
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE
I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
50.000,00
50.000,00 100,00
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
50.000,00 100,00
100.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
50.000,00 100,00
100.000,00
R0063
323
Komunalne usluge - održavanje groblja
50.000,00
50.000,00 100,00
100.000,00
Program A04 4004 Održavanje javne rasvjete
610.000,00
0,00
0,00
610.000,00
Aktivnost A04 4004 A400001 Potrošnja i održavanje javne rasvjete
610.000,00
0,00
0,00
610.000,00
OPĆI CILJ: Zadovoljavanje Zajedničkih komunalnih potreba građana Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javne rasvjete.
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“ Narodne novine “ br. 26/03,82/04,110/04,178/04
38/09,79/09) Program održavanja komunalne infrastrukture za područje Općine Tisno
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
610.000,00
0,00
0,00
610.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE
I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
610.000,00
0,00
0,00
610.000,00
3
Rashodi poslovanja
610.000,00
0,00
0,00
610.000,00
32
Materijalni rashodi
610.000,00
0,00
0,00
610.000,00
R0064
322
Potrošnja javne rasvjete
360.000,00
0,00
0,00
360.000,00
R0065
323
Usluge tekućeg i investicijskog održ. javne rasvjete 250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
Program A04 4006 Provođenje godišnje dezinsekcije i deratizacije
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
Aktivnost A04 4006 A400001 Denzisekcija i deratizacija
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
OPĆI CILJ: Zadovoljavanje Zajedničkih komunalnih potreba građana Općine Tisno
POSEBAN CILJ: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti godišnej dezinsekcije i
deratizacije
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“ Narodne novine “ br. 26/03,82/04,110/04,178/04
38/09,79/09) Program održavanja komunalne infrastrukture za područje Općine Tisno
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I
KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
32
Materijalni rashodi
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
R0066
323
Komunalne usluge
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
Glavni program A05 Protupožarne zaštite i civilne zaštite
360.000,00
0,00
0,00
360.000,00
Program A05 5000 Financiranje rada DVD Tisno
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
Aktivnost A05 5000 A100001 Financiranje redovne djelatnosti DVD TIsno350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
OPĆI CILJ: Osiguravanje osnovne protupožarne zaštite
POSEBAN CILJ: Pobiljšanje sigurnosti građana i imovine
Zakonska osnova : Zakon o zaštiti požara (“Narodne novine” broj 58/93) i Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine “ broj: 106/99)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽ. ZAŠTITE350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
3
Rashodi poslovanja
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
38
Ostali rashodi
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
R0067
381
Tekuće donacije DVD-u
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
Program A05 5001 Civilna zaštita
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Aktivnost A05 5001 A100001 Sufinanciranje civilne zaštite
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
OPĆI CILJ: Razvoj civilne zaštite
POSEBAN CILJ: Razvoj civilne zažštite
Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (“Narodne novine “ broj:76/06) i Zakon o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine , broj 174/04 i 79/07)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
R0068
381
Tekuće donacije za civilnu zaštitu
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Glavni program A06 Izrada dokumenata prostornog uređenja , stručnih studija,
razvojnih programa
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
Program A06 6000 Izrada detaljnih planova , stručnih studija
od interesa za razvoj općine
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
Aktivnost A06 6000 A600001 Financiranje izrade detaljnih planova,
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 109
stručnih studija te razvojnih programa
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
OPĆI CILJ: Osiguravanje sredstava za izradu prostorno planske regulative
POSEBAN CILJ: Sredstava za izradu prostornih planova , UPU-a , stručnih studija i dr.
Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br,76/07i 38/09)
Prostorni plan Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 1/07)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
R0069
426
Izrada detaljnih planova ,stručnih studija
od interesa za razvoj
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
Glavni program A07 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastru. 2.250.000,00
760.000,00 33,78
3.010.000,00
Program A07 7000 Uređenje prometnica , trgova i ostalih objekata
1.150.000,00
215.000,00 18,70
1.365.000,00
Kapitalni projekt A07 7000 K700001 Financiranje izgradnje prometnica ,
trgova i ostalih objekata
1.100.000,00
215.000,00 19,55
1.315.000,00
OPĆI CILJ: Ostvarivanje programa građenja komunalne infrastrukture
POSEBAN CILJ: Usmjeravanje proračunskih sredstava za podizanje komunalnih standarda općine Tisno
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine “br.26/03,82/04,110/04, 178/04, 38/09,79/09, ) Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
1.100.000,00
215.000,00 19,55
1.315.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
1.100.000,00
215.000,00 19,55
1.315.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.100.000,00
215.000,00 19,55
1.315.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini 1.100.000,00
215.000,00 19,55
1.315.000,00
R0070
451
Uređenje ulice Put dvorine
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
R0070A
451
Uređenje platoa u Tisnom
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
R0071
451
Uređenje Trga iza Doma u Jezerima
380.000,00
80.000,00 21,05
460.000,00
R0071A
451
Uređenje prostora u ulici Gomilica
0,00
85.000,00
0,00
85.000,00
R0072
451
Uređenje Galerine ulice u Jezerima
90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
R0073
451
Uređenje ulice Zrinskih -Frankopana
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
R0074
451
Uređenje ulice A.Starčevića
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
Kapitalni projekt A07 7000 K700003 Otkup zemljišta
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
OPĆI CILJ: Osiguravanje sredstava za otkup zemljišta
POSEBAN CILJ: Usmjeravanje proračunskih sredstava za otkup zemljišta
Zakonska osnova : Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
R0075
411
Ostala zemljišta
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Program A07 7001 Izgradnja javne rasvjete
270.000,00
145.000,00 53,70
415.000,00
Kapitalni projekt A07 7001 K700001 Izgradnja javne rasvjete na
području Općine Tisno
270.000,00
145.000,00 53,70
415.000,00
OPĆI CILJ : Ostvarivanje programa izgradnja javne rasvjete
POSEBAN CILJ: Usmjeravanje proračunskih sredstava za podizanje komunalnih standarda općine Tisno
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine “br.26/03,82/04,110/04, 178/04, 38/09,79/09, ) Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
270.000,00
145.000,00 53,70
415.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA
270.000,00
145.000,00 53,70
415.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
270.000,00
145.000,00 53,70
415.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 270.000,00
145.000,00 53,70
415.000,00
R0076
421
Izgradnja javne rasvjete na Mostu
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
R0076A
421
Izgradnja ulice M.Gubca
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
R0077
421
Izgradnja javne rasvjete u ulici Pod Garmom
140.000,00
0,00
0,00
140.000,00
R0077A
421
Izgradnja Javne rasvjete na igralištu u Betini
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
R0078
421
Izgradnja javne rasvjete u ulici Žal i Jertić
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
R0078A
421
Izgradnja javne rasvjete u Tisnom ,gomilica
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
R0078B
421
Izgradnja javne rasvjete u Jezerima Brošćica
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
R0078C
421
Izgradnja javne rasvjete Šetnica Dolac
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
Program A07 7002 Izgradnja groblja
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
Kapitalni projekt A07 7002 K700001 Financiranje izgradnje groblja
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
OPĆI CILJ : Ostvarivanje programa izgradnje groblja
POSEBAN CILJ: Usmjeravanje proračunskih sredstava za podizanje komunalnih standarda općine Tisno
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine “br.26/03,82/04,110/04, 178/04, 38/09,79/09, ) Program
Strana 110 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
R0079
451
Uređenje groblja u Dubravi
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
Program A07 7003 Izgradnja vodovodne mreže
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
Kapitalni projekt A07 7003 K700001 Financiranje izgradnje vodovo. mreže300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
OPĆI CILJ : Ostvarivanje programa izgradnje vodovodnog sustava
POSEBAN CILJ: Usmjeravanje proračunskih sredstava za podizanje komunalnih standarda općine Tisno
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine “br.26/03,82/04,110/04, 178/04, 38/09,79/09, ) Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
R0080
421
Izgradnja ulične vodvodne mreže
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
Program A07 7004 izgradnje kanalizacijskog sustava
400.000,00
300.000,00 75,00
700.000,00
Kapitalni projekt A07 7004 K700001 Financiranje izgradnje kanalizacijskog
sustava Tisno , Jezera , Betina
400.000,00
300.000,00 75,00
700.000,00
OPĆI CILJ : Ostvarivanje programa izgradnje kanalizacijskog sustava
POSEBAN CILJ: Usmjeravanje proračunskih sredstava za podizanje komunalnih standarda općine Tisno
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine “br.26/03,82/04,110/04, 178/04, 38/09,79/09, ) Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
400.000,00
300.000,00 75,00
700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
400.000,00
300.000,00 75,00
700.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
400.000,00
300.000,00 75,00
700.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00
300.000,00 75,00
700.000,00
R0081
421
Ostali građevinski objekti - projekt odvodnje
400.000,00
300.000,00 75,00
700.000,00
Program A07 7005 Ostala dodatna ulaganja
100.000,00
20.000,00 20,00
120.000,00
Tekući projekt A07 7005 T700001 Uređenje zgrade Druđtvenog doma u Jezerima100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
OPĆI CILJ : Osiguravanje sredstava za uređenje zgrade Društvenog doma u Jezerima
POSEBAN CILJ: Usmjeravanje proračunskih sredstava za podizanje standarda komunalne infrastrukture
Zakonska osnova : Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
R0082
451
Uređenje zgrade Doma u Jezerima -projekt
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
Tekući projekt A07 7005 T700002 Uređenje Zgrade Društvenog doma u Dazlini 0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
OPĆI CILJ : Osiguravanje sredstava za uređenje zgrade Društvenog doma u Dazlini Eko dvorište
POSEBAN CILJ: Usmjeravanje proračunskih sredstava za podizanje standarda komunalne infrastrukture
Zakonska osnova : Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
R0082A
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Program A07 7006 Ulaganje ustale infrastrukturne objekte i uređaje
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
Aktivnost A07 7006 A700001 Ulaganje u komunalnu opremu
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
OPĆI CILJ: Osiguravanje sredstva za podizanje komunlanog standarda
POSEBAN CILJ: Usmjeravanje proračunskih sredstva za podizanje standarda
Zakonska osnova : Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
32
Materijalni rashodi
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
R0082B
322
Nabava kanti za selektivni otpad
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
Glavni program A08 Program uređenja obalnog pojasa i riva na
području Općine Tisno
4.230.000,00
285.000,00
6,74
4.515.000,00
Program A08 8000 Uređenje obale
4.230.000,00
285.000,00
6,74
4.515.000,00
Aktivnost A08 8000 A800001 Sredstva za uređenje pomorskog dobra
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
OPĆI CILJ: Osnažiti turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra
POSEBAN CILJ: Povečati raznovrsnosti turističke ponude
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 111
Zakonska osnova: Uredba o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” br. 36/04 i 63/08)
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2013.g
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
R0083
323
Rad povjerenstva za koncesije
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
R0084
426
Projektna dokumentacija obalnog pojasa
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
Tekući projekt A08 8000 T800001 Sredstva za uređenje pomorskog dobra4.170.000,00
285.000,00
6,83
4.455.000,00
OPĆI CILJ: Osnažiti turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra
POSEBAN CILJ: Povečati raznovrsnosti turističke ponude
Zakonska osnova: Uredba o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” br. 36/04 i 63/08)
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2013.g
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4.170.000,00
285.000,00
6,83
4.455.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
4.170.000,00
285.000,00
6,83
4.455.000,00
3
Rashodi poslovanja
4.170.000,00
285.000,00
6,83
4.455.000,00
32
Materijalni rashodi
4.170.000,00
285.000,00
6,83
4.455.000,00
R0085
323
Uređenje šetnice na rivi u Betini
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
R0085A
323
Uređenje prostora kod mosta
0,00
85.000,00
0,00
85.000,00
R0086
323
Uređenje obale sv.Martina u Tisnom
3.240.000,00
0,00
0,00
3.240.000,00
R0087
323
Uređenje obale Sv.Ivana u Jezerima
260.000,00
0,00
0,00
260.000,00
R0088
323
Uređenje obale P.Krešimira u Betini
570.000,00
100.000,00 17,54
670.000,00
R0088A
323
Sanacija obalnog pojasa prema sporazumu s Županijom
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
Glavni program A09 Gospodarstvo
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Program A09 9000 Razvoj gospodarskih i turističkih zona
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Kapitalni projekt A09 9000 K900001 Razvoj gospodarske zone Dubrava 50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
OPĆI CILJ: Razvoj malog gospodarstva
POSEBAN CILJ: Osiguravanje sredstava za ostvarivanje preduvjeta za razvoj gospodarstva
Zakonska osnova: Program razvoja malog gospodarstva iz MGRP-a
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
R0089
426
Razvoj gospodarske zone Kapela Tisno
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Glavni program A10 Turistička promiđba Općine Tisno
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
Program: A10 0100 Sredstava za turističku promiđbu
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
Aktivnost A10 0100 A100001 Sufinanciranje programa održivog razvoja obale40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
OPĆI CILJ: Osiguravanje sredstava za izradu projektne dokumentacije za dom za starije osobe
POSEBAN CILJ : Sredstava za financiranje izrade projektne dokumentacije za starije i nemoćne osobe
Zakonska osnova: Odluka Općinskog vijeća Općine Tisno
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
R0090
323
Promidžbe i informiranja 40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
Glavni program A12 Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe
2.800.000,00
0,00
0,00
2.800.000,00
Program A12 1200 Sredstva za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe2.800.000,00
0,00
0,00
2.800.000,00
Kapitalni projekt A12 1200 K120000 Izgradnja doma za
starije osobe u Tisnom
2.800.000,00
0,00
0,00
2.800.000,00
OPĆI CILJ: Osiguravanje sredstava za izradu projektne dokumentacije za dom za starije osobe
POSEBAN CILJ : Sredstava za financiranje izrade projektne dokumentacije za starije i nemoćne osobe
Zakonska osnova: Odluka Općinskog vijeća Općine Tisno
Izvor POMOĆI
2.800.000,00
0,00
0,00
2.800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE
I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
2.800.000,00
0,00
0,00
2.800.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.800.000,00
0,00
0,00
2.800.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.800.000,00
0,00
0,00
2.800.000,00
R0091
421
Izgradnja Doma za starije osobe
2.800.000,00
0,00
0,00
2.800.000,00
GLAVA 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ
1.424.000,00
0,00
0,00
1.424.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 USTAN. DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ 1.424.000,00
0,00
0,00
1.424.000,00
Glavni program A02 Društvene djelatnosti
1.424.000,00
0,00
0,00
1.424.000,00
Program A02 2000 Financiranje odgojno-obrazovnog
Strana 112 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
sustava- predškolski odgoj
1.424.000,00
0,00
0,00
1.424.000,00
Aktivnost A02 2000 A200001 Financiranje ustanove
D.V. Vrapčić Tisno
1.324.000,00
0,00
0,00
1.324.000,00
OPĆI CILJ: Humanističkio -razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u izvan obiteljskih uvjetima
POSEBAN CILJ: Osiguravanje sredstava za održavanje predškolskog odgoja na području Općine Tisno
Zakonska osnova : Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine “ br 10/97 i 107/07)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
1.324.000,00
0,00
0,00
1.324.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE1.324.000,00
0,00
0,00
1.324.000,00
3
Rashodi poslovanja
1.324.000,00
0,00
0,00
1.324.000,00
31
Rashodi za zaposlene
1.284.000,00
0,00
0,00
1.284.000,00
R0092
311
Plaće za redovan rad - Dječji vrtić Vrapčić
1.100.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
R0093
313
Doprinosi za zdravstveno osigu. - Dječji vrtić Vrapčić165.000,00
0,00
0,00
165.000,00
R0094
313
Doprinosi za zapošljavanje - Dječji vrtić Vrapčić
19.000,00
0,00
0,00
19.000,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
R0095
321
Naknade za prijevoz, za rad na terenu
i odvojeni život - Djeji vrtić
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
Kapitalni projekt A02 2000 K200001 Izgradnja dječjeg vrtića u Tisnom
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
OPĆI CILJ : Poboljšanje uvjeta boravka djece u vrtićima
POSEBAN CILJ: Poboljšanje ozračja vrtića primjenom suvremenih modela komunikacije , promicanje prava djece, planiranje i
integrirano učenje
Zakonska osnova : Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine “ br 10/97 i 107/07)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
R0096
426
Izgradnja Dječjeg vrtića u Tisnom
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
Tekući projekt A02 2000 T200001 Sredstva za održavanje postoječih
objekata dječjih vrtića
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
OPĆI CILJ : Osiguravanje sredstava za održavanje postojećih vrtića
POSEBAN CILJ: Financijska sredstva za održavanje programa dječjih vrtića
Zakonska osnova : Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine “ br 10/97 i 107/07)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
R0097
422
Uredska oprema i namještaj
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2013. godine.
Klasa:400-01/13-25.V/15
Urbroj:2182/05-01/13-25.V/15
Tisno: 25.ožujak 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v. r.
____________________
14
Na temelju članka 30.stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 107. Zakon o cestama („Narodne novine“,
broj 84/11) i članka 29. Statuta Općine Tisno ( «Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 11/09, 14/09
i 12/10), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 25. sjednici, od 25. ožujka 2013. godine, donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Članak 1.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu (U daljnjem tekstu: Program)
utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,
nabavu opreme , pribavljanje zemljišta na kojem se grade navedeni objekti premještanje postojećih nadzemnih i
podzemnih instalacija ,radovi na sanaciji zemljišta, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Predvidivi izvori sredstva za ostvarenje Programa gradnje javnih površina,
nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete , uređenje građevinskog zemljišta su:
Proračun
-iz komunalnog doprinosa
1.300.000,00 kn
- iz ostalih prihoda
0.0,00kn
UKUPNO
1.450.000,00kn
Broj 6 - Strana 113
Izmjene
1.560.000,00kn
250.000,00kn
1.810.000,00kn
Članak 2.
U skladu predvidivih prihoda izvršiti će se gradnja ,rekonstrukcija, nabava i priprema zemljišta za slijedeće
projekte s procjenom troškova:
1. Uređenje prometnica, trgova i ostalih objekata
-Uređenje Galerine ulice u Jezerima
-Uređenje platoa u Tisnom
-Uređenje Trga iza Doma u Jezerima
-Uređenje ulice Put Dvorine
-Uređenje ulice A.Starčevića
-Uređenje ulice Zrinskih –Frankopana
-Uređenje prostora u ulici Gomilica
Otkup zemljišta
UKUPNO
Proračun
90.000,00kn
0,00kn
380.000,00 kn
180.000,00kn
300.000,00 kn
150.000,00 kn
0,00kn
50.000,00kn
1.150.000,00kn
Izmjene
90.000,00kn
50.000,00kn
460.000,00kn
180.000,00kn
300.000,00kn
150.000,00kn
85.000,00kn
50.000,00kn
1.365.000,00kn
Članak 3.
2. Izgradnja javne rasvjete
Namjena i cilj građenja i rekonstrukcije objekata javne rasvjete je da se rasvjete lokaliteti na području Općine
Tisno koji uopće i nemaju rasvjetu ili je ista dotrajala ili je pak potrebno pratiti rekonstrukciju mreža s ciljem
normalnog funkcioniranja Općine glede sigurnosti zaštite građana i imovine.
Proračun
Izmjene
Izgradnja javne rasvjete
1. Izgradnja javne rasvjete u ulici Pod Garmom u Tisnom
140.000,00kn
140.000,00kn
2. Izgradnja javne rasvjete u ulici Žal i Jertić
80.000,00kn
80.000,00kn
3. Izgradnja javne rasvjete na mostu
50.000,00kn
50.000,00kn
4. Izgradnja javne rasvjete u ulici M.Gubca
0,00kn
20.000,00kn
5. Izgradnja javne rasvjete na igralištu u Betini
0,00kn
50.000,00kn
6. Izgradnja javne rasvjete u Tisnom Gomilica
0,00kn
30.000,00kn
7. Izgradnja javne rasvjete u Jezerima Broščica
0,00kn
30.000,00kn
8. Izgradnja javne rasvjete Šetnica Dolac
0,00kn
15.000,00kn
Ukupno
270.000,00kn
415.000,00kn
Članak 4.
3.Izgradnja groblja
U skladu s odlukom o grobljima , Programom upravljanja grobljima predviđaju se radovi kojima je cilj osiguranje i uređenje potrebnog prostora za daljnji ukop, nadalje zaštita od požara, ispunjenje zakonskih obveza u smislu
kontinuirane obnove groblja te dovršenja komunalne infrastrukture.
Proračun
Izmjene
-Uređenje groblja u Dubravi
30.000,00kn
30.000,00kn
Ukupno
30.000,00kn
30.000,00kn
SVEUKUPNO I Program
1.450.000,00kn
1.810.000,00kn
II Program gradnje vodovoda i kanalizacije
Članak 5.
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za opskrbu pitkom vodom i odvodnju
i pročišćavanje otpadnih voda financira se iz:
Proračun
Izmjene
Predvidivi izvori za financiranje programa iz članka 6. su:
-komunalnog doprinosa
700.000,00kn
840.000,00kn
-Naknade za priključak
100.000,00kn
150.000,00kn
-Ostali prihodi
10.000,00kn
UKUPNO
U skladu predvidivih prihoda izvršit će se izgradnja slijedećih projekata
1. Opskrba pitkom vodom
Strana 114 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
Cilj i namjena predviđenih aktivnosti je izgradnja mjesne vodovodne mreže u mjestima na području Općine
Tisno koje obuhvaćaju slijedeće projekte :
Proračun
Izmjene
-Rekonstrukcija ulične vodovodne mreže u Dubravi
300.000,00kn
300.000,00kn
UKUPNO
300.000,00kn
300.000,00kn
2. Izgradnja kanalizacije
Izgradnja kanalizacije predviđa izradu projektne dokumentacije kao preduvjet za ishodovanje potrebnih dozvola za izgradnju kanalizacijskog sustava Pirovac-Tisno-Jezera te Murter – Betina kojima će se poboljšati uvjeti
i kvaliteta života .
Nakon izrade projektne dokumentacije predviđa se uređenje imovinsko-pravnih odnosa te početak izgradnje
mreže i postavljanje uređaja za pročišćavanje.
Proračun
Izmjene
Ukupno
400.000,00kn
700.000,00kn
Sveukupno II Program
700.000,00 kn
1.000.000,00kn
III Ostala dodatna ulaganja
Predvidivi izvori za financiranje programa su:
-komunalnog doprinosa
100.000,00kn
120.000,00kn
Program predviđa dodatna ulaganja sa sanaciji i uređenju ostali objekata u vlasništvu ili datih na korištenje
Općini Tisno i to :
Proračun
Izmjene
-Uređenje zgrade Doma u Jezerima –projekt
100.000,00 kn
100.000,00kn
-Uređenje zgrade u Dazlini Eko dvorište
0,00kn
20.000,00kn
Sveukupno III Program.
100.000,00 kn
120.000,00kn
IV Ulaganje u ostale infrastrukture objekte i uređaje
Predvidivi izvori financiranja programa su
-komunalnog doprinosa
Program predviđa nabavku kanti za selektivno prikupljanje otpada
- Nabava kante za selektivno prikupljanje otpada
Sveukupno IV Program
80.000,00kn
Proračun
0,00 kn
Izmjene
80.000,00kn
80.000,00kn
Članak 6.
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog programu visini
Proračun
Izmjene
od
2.250.000,00kn
3.010.000,00kn
Članak 7.
Vrijednost pojedinih projekata ovog Programa utvrđena je temelju aproksimativnih količina i prosječnih
cijena nabavke opreme, građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno u 2013.
godini.
Konačna vrijednost svakog pojedinog projekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji sadrže,
ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranje, nadzor i izvođenje radova.
Članak 8.
Naredbodavac za realizaciju Programa je načelnik Općine Tisno.
Članak 9.
Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit će načelnik
Općine Tisno, uz usaglašavanje sa mjesnim odborima i komunalnom službom.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom
o komunalnom gospodarstvu.
Članak 10.
Ukoliko se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će načelnik Općine Tisno.
O promjenama iz stavka 1. ovog članka načelnik Općine Tisno dužan je posebno u okviru redovitog izvješća
izvijestiti Općinsko vijeće Općine Tisno.
Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u « Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Klasa : 363-01/13-25.V/13
Urbroj : 2182/05-01/13-25.V/13
Tisno, 25. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v. r.
____________________
15
Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine“, broj 36/95, 70/97,
128/99,57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i
144/12) i članka 29. Statuta Općine Tisno ( «Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 11/09, 14/09
i 12/10), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 25. sjednici,
od 25. ožujka 2013. godine, donosi
I. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA
održavanja komunalne infrastrukture
u 2013.godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opseg radova na
održavanju komunalne infrastrukture na području
Općine Tisno u 2013. godini i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje tog Programa prema
slijedećim komunalnim aktivnostima :
I
Održavanje čistoće javnih površina
II Održavanje javnih površina
III Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva
U okviru ovog programa predviđaju se sredstva za :
Održavanje čistoće javnih površina
Ukupno
Broj 6 - Strana 115
IV Održavanje groblja
V Održavanje javne rasvjete
VI Provođenje godišnje dezinsekcije i deratizacije
Članak 2
Financiranje održavanja infrastrukture iz ovog
Programa vršiti će se iz :
- komunalne naknade koja je prihod Proračuna
Općine Tisno i namijenjena je za financiranje navedenih
komunalnih djelatnosti u članku 1. ovog programa.
- Proračuna Općine Tisno
- Drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima
( naknade , županijskih proračun, državni proračun,
prodaja nekretnina, i drugo) .
Članak 3.
Program se temelji na stvarnim potrebama
održavanja objekata iz članaka 1. na području Općine
Tisno i raspoloživim financijskim sredstvima za te
namjene predviđenim u Proračunu Općine Tisno za
2013. godinu
Članak 4.
I. Održavanje čistoće javnih površina
Komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih
površina obuhvaća komunalne poslove održavanja
čistoće javnih površina , pješačkih staza , pješačkih zona
, otvorenih odvodnih kanala , trgova , parkova , dječjih
igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih
cesta koje prolaze kroz naselje , kad se ti dijelovi ne
održavanju kao javne ceste prema posebnom zakonu.
Poslovi održavanja čistoće javnih površina povjeravaju se Komunalnom poduzeću «Ježinac» sukladno
Programu.
Proračun
Izmjene
0,00kn
0,00kn
200.000,00kn
200.000,00kn
Članak 5.
II Održavanje javnih površina
Održavanje javnih površina obuhvaća komunalne poslove koje se odnose na prekope , podzidavanja izgradnju
zidića, popločavanje dijelova ulica radove na hortikulturnom uređenju parkova i nasada , održavanju zelenila ,
nabavu sadnog materijala, košenje trave, održavanje košarica za otpatke ,i dr.
Poslovi održavanja javnih i zelenih površina povjeravaju se Komunalnom poduzeću „Ježinac“.Dio poslova koji
zbog tehnički i tehnoloških razloga ne može obaviti komunalno poduzeće povjeriti će se trećim osobama.
Proračun
Izmjene
U okviru ovog programa predviđaju se sredstva za :
- A) Održavanje javnih površina
250.000,00kn
300.000,00kn
- B) Održavanje zelenih površina
150.000,00kn
150.000,00kn
Ukupno
400.000,00kn
450.000,00kn
Članak 6.
III Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
Održavanje nerazvrstanih cesta znači održavanje površina kojima se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i
koje su pristupačne većem broju korisnika , a nisu razvrstane ceste prema posebnim propisima , te gospodarenje
cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste .
Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća : održavanje opreme i prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama , održavanje kolnika , održavanje rubnjaka i staza , održavanje površina koje služe za promet po bilo kojoj
osnovi i pristupačne se većem broju korisnika , presvlačenje asfaltnim slojem i dr.
Uređenje poljskih puteva obuhvaća čišćenje puteva od zarasle šikare i granja te zasipanje jalovinom.
U okviru ovog programa predviđaju se sredstva za uređenje poljskih puteva u Dubravi i Dazlini:
Strana 116 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
Proračun
50.000,00kn
400.000,00 kn
450.000,00kn
- A) Uređenja nerazvrstanih cesta
- B) Uređenje i čišćenje poljskih puteva
Ukupno
Izmjene
150.000,00kn
430.000,00kn
580.000,00kn
Članak 7.
IV Održavanje groblja
U okviru ovog programa predviđa se nabavka materijala potrebnog te radova za uređenje groblja
koja Općina povjerava komunalnom poduzeću „Ježinac“
Proračun
Izmjene
1.Uređenje groblja
50.000,00kn
100.000,00kn
Ukupno
50.000,00kn
100.000,00kn
Članak 8.
V Održavanje javne rasvjete
Proračun
Izmjene
A) Potrošnja javne rasvjete
360.000,00kn
360.000,00kn
B) Zamjena žarulja grla prigušnica i ostalog materijala prema troškovniku
iz Ugovora o održavanju javne rasvjete
250.000,00kn
Ukupno
610.000,00kn
250.000,00kn
610.000,00kn
Članak 9.
VI Provođenje godišnje dezinsekcije i deratizacije
Proračun
Izmjene
U okviru ove pozicije predviđaju se sredstva za provođenje programa obavezne preventivne dezinsekcije i
deratizacije te lov i zbrinjavanje pasa lutalica .
Potrebna sredstva
60.000,00 kn
60.000,00kn
Članak 10.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u « Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013.
godine.
Klasa : 363-01/13-25.V/14
Urbroj : 2182/05-01/13-25.V/14
Tisno, 25.ožujka 2013.
objave u “Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije”.
Klasa: 400-05/13-25.V/03
Ur.broj:2182/05-01/13-25.V/03
U Tisnom, 25.ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v. r.
____________________
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v. r.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
____________________
16
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN,
br. 87/09 i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Tisno
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 11/09,
14/09- ispr. i 12/10), Općinsko vijeće Općine Tisno, na
25. sjednici, od 25.ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o
izvršenju proračuna Općine Tisno za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2012. godine
Članak 1.
Prihvaća se, godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Tisno za razdoblje od od 01. siječnja do 31.
prosinca 2012. godine u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zaključka.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
3
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11),
članka 39. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik
Šibensko- kninske županije”, broj 11/09, 14/09-ispr.
12/10) i članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 74/10), na prijedlog pročelnika upravnih tijela Općine Tisno, načelnik Općine Tisno, dana
25. ožujka 2013.godine, donosi
PRAV I LN I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Općine Tisno
Članak 1.
Pravilnik o unutarnjem redu Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko- kninske županije”, br. 6/11) mijenja
se na način da se u članku 11. stavak 2. točka 3. mijenja
i glasi:
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 117
UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE TE
KOMUNALNE POSLOVE
Red.broj
Naziv radnog
mjesta
Kategorija
1.
PROČELNIK
I.
Potrebno stručno znanje
-
-
magistar struke ili stručni
specijalist arhitekture,
građevinskog, prometnog ili
pravnog smjera
najmanje 5 godina radnog
iskustva na odgovarajućim
poslovima
organizacijske sposobnosti
komunikacijske vještine potrebne
za uspješno upravljanje
poznavanje rada na PC – u
položen državni stručni ispit
Podkategorija
Razina
Klasifikacijski
rang
Broj
izvršitelja
1.
1
Opis poslova radnog mjesta
Rukovodi radom upravnog odjela, pravnim, prostornim i
komunalnim poslovima iz djelokruga Općine Tisno,
pomaže načelniku u donošenju odluka iz njegovog
djelokruga, vrši poslove prijama i razgovora sa
strankama s kojima je spriječen razgovor vršiti načelnik
odnosno donačelnik, vodi brigu o materijalno –
tehničkim pretpostavkama poslovanja, koordinira rad
djelatnika te raspoređuje radne zadatke unutar upravnog
odjela, obavlja nadzor nad radom djelatnika odjela,
donosi akte u okviru svojih ovlaštenja, obavlja poslove
iz područja prostornog i urbanističkog uređenja i
planiranja, komunalnog gospodarstva, graditeljstva,
prometa i veza, uređenja i održavanja naselja,
vodoopskrbe i odvodnje, zaštite okoliša, javnih
površina i putova, poslove komunalnog nadzora,
koordinira rad geodetskih poslova, poslova u svezi
osiguravanja uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti
od važnosti za Općinu Tisno, osigurava različite oblike
potpore poduzetničkih aktivnost, upravlja imovinskopravnim poslovima za Općinu Tisno i priprema
prijedloge vezane za gospodarenje općinskom
imovinom,
koordinira
poslove
iz
područja
poljoprivrede, vodi brigu o djeci predškolskog odgoja,
kulture, športa, informiranja, zdravstva i socijalne skrbi
i vatrogastva, priprema nacrte odluka iz nadležnosti
odjela, pravne i tehničke poslove vezane uz javnu
nabavu, poslove vezane uz programe održavanja i
gradnje komunalne infrastrukture, poslove vezane uz
organizaciju sakupljanja i odvoza otpada, poslove
praćenja mogućnosti kandidiranja projekata iz
djelokruga upravnog tijela za financiranje putem
programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih
subjekata u suradnji s drugim Odjelima Općine, obavlja
i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine
koji su mu stavljani u djelokrug zakonom, odnosno
općim aktom Općinskog vijeća i općinskog načelnika.
Strana 118 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Red.broj
Naziv radnog
mjesta
Kategorija
2.
VIŠI STRUČNI
SURADNIK
II.
Podkategorija
Potrebno stručno znanje
-
Naziv radnog
mjesta
VODITELJ
KOMUNALNOG I
PROMETNOG
REDARSTVA
Kategorija
I.
Potrebno stručno znanje
-
6.
1
Obavlja poslove savjetovanja pročelnika ovog odjela i
načelnika u vezi zaštite okoliša, ekologije, sustav
odvodnje, recikliranje otpada. Priprema projekte i
razvojne programe vezane za poljoprivredu,
akvakulturu, energetsku učinkovitost, gospodarenje
otpadom. Također priprema projekte namijenjene
dobivanju sredstava iz pretpristupnih fondova EU
(IPARD, IPA)
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na PC-u
Red.broj
-
Broj
izvršitelja
magistar struke ili stručni specijalist
prirodnih znanosti
-
-
Klasifikacijski
rang
Opis poslova radnog mjesta
najmanje jedna godina radnog
iskustva na odgovarajućim
poslovima
3.
Razina
Petak, 17. svibnja 2013.
sveučilišni prvostupnik ili
stručni prvostupnik struke
tehničkog ili društvenog smjera
najmanje 4 godine radnog
iskustva na odgovarajućim
poslovima
organizacijske sposobnosti
komunikacijske vještine
potrebne za uspješno
upravljanje
poznavanje rada na PC – u
položen državni stručni ispit
Podkategorija
Razina
Klasifikacijski
rang
Broj
izvršitelja
7.
1
Opis poslova radnog mjesta
Obavlja nadzor nad provedbom odredbi Odluke o
komunalnom redu, te prema zakonu o sigurnosti
prometa na cestama, sankcionira aktivnosti koje
predstavljaju remećenje komunalnog i prometnog reda,
vrši nadzor te evidentira bespravne zahvate i radnje na
području Općine Tisno i proslijeđuje zatečeno stanje
odnosno zatečene mjerodavnim inspekcijama, izvršava
i vrši nadzor nad provedbom svih ostalih općih akata
Općine Tisno iz oblasti komunalnih i prometnih
djelatnosti gdje je to općim aktima propisano, provodi
nadzor nad svim djelatnostima i poslovima sukladno
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu,
donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim
osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog i
prometnog reda, izriče mandatne kazne, izdaje
prekršajne naloge, predlaže pokretanje prekršajnog
postupka, provodi izvršenje rješenja u suradnji sa
komunalnim i prometnim poduzećima, surađuje sa
općinskim ustanovama i poduzećima u vezi primjene
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 119
prometnog redarstva te Odluke o komunalnom redu,
vrši premjer objekata i dostavlja podatke referentu
zaduženom za komunalne i druge naknade, predlaže
mjere za unapređenje stanja u domeni komunalnih i
prometnih djelatnosti, sudjeluje u izradi općih akata u
svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u
cilju poboljšanja poslovanja, skrbi o redovitom
održavanju voznog parka ako to nije dano nekom
drugom djelatniku u opis poslova, obavlja i druge
poslove koje mu povjeri načelnik Općine Tisno i
pročelnik ovog Upravnog odjela.
Red.broj
Naziv radnog
mjesta
Kategorija
Podkategorija
4.
STRUČNI
SURADNIK
III
Stručni suradnik
Potrebno stručno znanje
-
-
sveučilišni prvostupnik struke ili
stručni prvostupnik struke
ekonomije za informatički
menadžment, informatičkog
smjera, ili drugog odgovarajućeg
tehničkog smjera
najmanje tri godine radnog
iskustva na odgovarajućim
poslovima
položen državni stručni ispit
vještine poslovnog komuniciranja
izvrsno poznavanje rada na
računalu
* temeljem članka 124. stavka 3.
Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 86/08)
službenici i namještenici koji
imaju za jedan stupanj stručnu
spremu nižu od stručne spreme
koja je propisana za radno mjesto
na kojem su zatečeni na dan
stupanja na snagu spomenutoga
Zakona, mogu i dalje obavljati
poslove koji odgovaraju
poslovima radnog mjesta na
kojem su zatečeni ako na dan
stupanja na snagu ovoga Zakona
imaju najmanje deset godina
radnog staža.
Razina
Klasifikacijski
rang
Broj
izvršitelja
8
1
Opis poslova radnog mjesta
Obavlja tehničke poslove vezane za izradu i donošenje
prostornih planova uređenja i zaštitu okoliša, tehničke
poslove vezane za javnu nabavu, tehničke poslove za
provođenje postupka davanja koncesijskih odobrenja na
pomorskom dobru te davanja koncesije za obavljanje
komunalnih djelatnosti, tehničke poslove na pripremanju
odluka i akata za sjednice Općinskog vijeća te njihovu
objavu, vrši obračun komunalnog doprinosa , obavlja
administrativne poslove za pročelnika ovog odjela,
kontaktira unutar i izvan upravnog tijela sa strankama te
drugim stručnim službama županije i ureda državne uprave
i stručnim pravnim osobama vezanim za prostorno
uređenje, obavlja tehničke poslove na projektima koji se
vode u okviru ovog odjela, prati propise i zakone vezane za
prostorno planiranje, uređenje, komunalno gospodarstvo i
pomorsko dobro, nove tehnologije i saznanja iz područja
informatike te obavlja druge poslove po nalogu načelnika i
pročelnika ovog Upravnog odjela.
Strana 120 - Broj 6
Red.broj
5.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Naziv radnog
mjesta
POMOĆNI
RADNIK U
KOMUNALNOM
REDARSTVU
Kategorija
Podkategorija
IV.
Potrebno stručno znanje
-
Red.broj
6.
DOMAR
-
Kategorija
Podkategorija
IV.
srednja stručna sprema
(tehničkog ili društvenog smjera)
vozačka dozvola B- kategorije
organizacijske sposobnosti
II.
13.
1
Razina
1.
Klasifikacijski
rang
11.
Broj
izvršitelja
1
Opis poslova radnog mjesta
Obavlja poslove rukovanja, nadzora i tekućeg održavanja
prostorija, opreme i instalacija te postrojenja kotlovnice
sportske dvorane u Tisnom, obavlja poslove nadzora nad
postrojenjem kotlovnice i drugim uređajima za grijanje,
obavlja različite popravke, poslove uređenja objekta sportske
dvorane i njezina okoliša, vrši nadzor i kontrolu nad
obavljanjem radova održavanja i servisa, brine o ispravnim
funkcioniranju i korištenju sportskog terena, parkirališta,
sanitarnih čvorova i drugih rekvizita kao i opreme, predlaže
plan nabave materijala i rezervnih dijelova na objektu
sportske dvorane, obavlja druge poslove po nalogu načelnika
i pročelnika ovog Upravnog odjela i odgovoran je za svoj
rad.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Općine Tisno stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko- kninske županije“.
KLASA: 023-05/13-936
URBROJ:2182/05-02/13-01
U Tisnom, 25. ožujka 2013.
Broj
izvršitelja
Obavlja nadzor nad provedbom odredbi Odluke o
komunalnom
redu,
evidentira
aktivnosti
koje
predstavljaju remećenje komunalnog reda, vrši nadzor te
evidentira bespravne zahvate i radnje na području Općine
Tisno i prosljeđuje zatečeno stanje odnosno zatečene
mjerodavnim
inspekcijama,
vrši
nadzor
prema
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu te svih
ostalih općih akata Općine Tisno iz oblasti komunalnih
djelatnosti gdje je to općim aktima propisano, vrši
premjer objekata i dostavlja podatke referentu zaduženom
za komunalne i druge naknade, skrbi o redovitom
održavanju voznog parka, vodi brigu o inventaru i opremi
u vlasništvu Općine Tisno, obavlja i druge poslove koje
mu povjeri načelnik i pročelnik ovog Upravnog odjela.
Potrebno stručno znanje
-
Klasifikacijski
rang
Opis poslova radnog mjesta
srednja stručna sprema (tehničkog
ili društvenog smjera) ili niža
stručna sprema
organizacijske sposobnosti
komunikacijske vještine potrebne
za uspješno organiziranje poslova
Naziv radnog
mjesta
Razina
Petak, 17. svibnja 2013.
OPĆINA TISNO
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Klarin, v.r.
____________________
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, br. 86/08) i članka 39. Statuta Općine
Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
br. 11/09, 14/09-ispr. i 12/10) i čl. 4. Plana prijma u
službu u upravne odjele Općine Tisno za 2013.godinu,
Klasa:100-01/13-217, Urbroj:2182/05-02/13-01, od 25.
siječnja 2013.godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PLANA
prijma u službu u upravne odjele Općine
Tisno za 2013.godinu
Članak 1.
U Planu prijma u službu u upravne odjele Općine Tisno
za 2013.godinu. Klasa:100-01/13-217 Urbroj.2182/0502/13-01, od 25. siječnja 2013. godine, članak 4. mijenja
se i glasi:
„Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu
Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske
županije”, br. 6/11) i Izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Općine Tisno, KLASA:023-05/13936, URBROJ:2182/05-02/13-01, od 25.ožujka 2013.
godine, predviđeno u upravnim odjelima Općine Tisno
12 radnih mjesta od kojih je 9 radnih mjesta popunjeno na
neodređeno vrijeme, a 3 radna mjesta su nepopunjena”.
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„U upravne odjele Općine Tisno i to u Upravni odjel
za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i
planiranje te komunalne poslove, u 2013.godini planira
se prijam:
- Namještenika/ice, domar, SSS, 1 izvršitelj, na
neodređeno vrijeme”.
Članak 3.
Izmjene i dopune Plana prijma u službu stupaju na
snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko- kninske županije”.
Klasa: 100-01/13-937
Urbroj: 2182/05-02/13-01
Tisno, 25. ožujka 2013.
OPĆINA TISNO
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Klarin, v.r.
____________________
XII.
OPĆINA TRIBUNJ
1. OPĆINSKO VIJEĆE
25
Na temelju članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 32. Statuta
Općine Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
Broj 6 - Strana 121
županije“, broj 09/09) i Odluke o izradi I. izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
11/12), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 33. sjednici,
od 17. travnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju
I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Tribunj
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Donose se I. Izmjene i dopune Urbanističkog
plana uređenja naselja Tribunj (u daljnjem tekstu:
Izmjene i dopune Plana). Ovom Odlukom mijenjaju se i
dopunjuju dijelovi Urbanističkog plana uređenja naselja
Tribunj koji je donesen na 15. sjednici Općinskog vijeća
Općine Tribunj održanoj dana 09. veljače 2011. godine
i objavljen u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, br. 3/11, od 22. veljače 2011. godine.
(2) Na konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana u
skladu s člankom 98. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (NN, br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
ishođena je suglasnost župana Šibensko-kninske
županije, KLASA: 350-02/13-01/152, URBROJ:
2182/1-06-13-2, od 9. travnja 2013. godine.
Članak 2.
Izmjene i dopune Plana sadržane su u elaboratu “1.
izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja
Tribunj ” izrađenom po stručnom izrađivaču «Urbing
d.o.o» iz Zagreba, broj elaborata A-543/2012, iz ožujka
2013. godine, koji se sastoji od slijedećih dijelova:
A. TEKSTUALNI DIO
A.1.Uvod
A.2.Odredbe za provođenje
B. GRAFIČKI DIO
Kartografski prikaz br. 1.1a «Korištenje i namjena
površina» mj. 1 : 2.000
Kartografski prikaz br. 1.1b «Korištenje i namjena
površina» mj. 1 : 2.000
Kartografski prikaz br. 2.1a «Prometna i ulična
mreža» mj. 1 : 2.000
Kartografski prikaz br. 2.1b «Prometna i ulična
mreža» mj. 1 : 2.000
Kartografski prikaz br. 3.1a «Uvjeti korištenja,
uređenja i zaštite površina» mj. 1 : 2.000
Kartografski prikaz br. 3.1b «Uvjeti korištenja,
uređenja i zaštite površina» mj. 1 : 2.000
Kartografski prikaz br. 4.1a «Uvjeti i način gradnje»
mj. 1 : 2.000
C. OBVEZNI PRILOZI
C.1. Obrazloženje Plana
C.2. Popis i sažetak propisa i dokumenata koje je
bilo potrebno poštivati u izradi Plana
C.3. Izvješće o javnoj raspravi
C.4. Mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Plana
C.5. Suglasnost na Konačni prijedlog Plana
Strana 122 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
C.6. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
C.7. Dokumentacija o ovlaštenju stručnog izrađivača
Plana za izradu prostornih planova.
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 3.
U članku 25. st. 1. al. 2. u zagradi ispred oznake „D4“
dodaje se oznaka „D,“.
Članak 4.
U članku 27. u prvoj zagradi ispred oznake „D4“
dodaje se oznaka „D,“, te se na kraju dodaje slijedeća
rečenica koja glasi: „Pod površinom oznake D podrazumijeva se mogućnost smještaja bilo koje zgrade javne
i društvene namjene, odnosno zgrade sa bilo kojim
javnim i društvenim sadržajima, osim školskih, vjerskih
i upravnih“.
Članak 5.
U članku 37. iza riječi „pansioni“ dodaje se tekst koji
glasi: „i kampovi (autokampovi)“.
Članak 6.
U članku 38. dodaje se stavci 4. i 5. koji glase:
(4) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina
gradnje kampova (auto-kampova) (oznake 6b i 6d) u
sklopu površina mješovitih namjena (oznake M2):
- kamp (auto-kamp) se planira uz poštivanje
zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i
drugih vrijednosti prostora.
- Pmin/max= jedna smještajna jedinica (3 kreveta)
/ 50-120 m2, odnosno 800 m2-3000 m2,
- način gradnje: SS,
- najveći dozvoljeni kapacitet je 80 kreveta,
- Emax.= 1,
- Vmax.= 4,5 m,
- max.kig= 0,1,
- smještajne jedinice se ne mogu planirati u pojasu
bližem od 25,0 m od obalne šetnice,
- smještajne jedinice se ne mogu povezivati s tlom,
na čvrsti način, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju
biti izgrađeni najmanje 70 m od obalne šetnice,
- najmanje 40% od ukupne površine građevne
čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo,
- građevna čestica mora imati osiguran najmanje
jedan neposredan kolni prilaz širine ne manje od 5,5 m,
na ulični koridor karakterističnog poprečnog profila ne
manjeg od profila oznake C2,
- PMmin.= 1 / 3 kreveta (za autokamp u prostoru
smještajne jedinice).
(5) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina
gradnje kampova (auto-kampova) (oznake 6b i 6d) u
sklopu površina mješovitih namjena (oznake M1):
- na građevinskim česticama moguće je uz
postojeću stambenu građevinu smjestiti i kamp (autokamp),
- Pmin/max= 600 m2 do 2500m2,
- najveća površina čestice za obračun kig i kis =
800m2,
- način gradnje SS,
Petak, 17. svibnja 2013.
- Pmin/max površina za smještaj kampa (autokampa)/jedna smještajna jedinica (3 kreveta) =50 – 120
m2
- parkirališna mjesta osigurati na građevnoj čestici
(1 smještajna jedinica/1PM),
- ostali uvjeti sukladno članku 45.
Članak 7.
(1) U članku 39. alineja 2. se mijenja tako da glasi:
„- unutar površine javne i društvene namjene
(oznaka D):
- zgrada javne i društvene namjene s jednim ili više
javnih i društvenih sadržaja”.
(2) U članku 39. alineja 3. se mijenja tako da glasi:
„- unutar površine javne i društvene namjene
(oznake D4 i D5):
- zgrada dječje ustanove (jaslice, dječji vrtić,
mogući ostali kompatibilni javni i društveni sadržaji)
i kompleks zgrada obrazovnog centra (zgrada škole i
zgrade drugih pratećih sadržaja ljetne škole, te školskošportska dvorana)“.
Članak 8.
(1) U članku 40. stavak 3. se mijenja tako da glasi:
„(3) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina
gradnje zgrade javne i društvene namjene (oznaka 4a)
u sklopu površine javne i društvene namjene (oznaka
D4 i D5):
- Pmin/max= 1000 m2 – površina kazete,
- Pmin.= 50 m2/ učeniku za osnovnu školu,
- Pmin.= 20 m2/ djetetu za dječju ustanovu,
- način gradnje: SS s mogućnošću povezivanja
kompleksa zgrada natkrivenim prolazima i prostorijama
u parteru ili D za zgrade dječje ustanove i osnovne
škole,
- Emax.= 2 za zgradu dječje ustanove,
- Vmax.= 7,0 m, a iznimno i više za i dijelove
zgrade dječje ustanove kao što su dimnjak kotlovnice i
sl.
- min.GBP= 5 m2/ djetetu za zgradu dječje
ustanove,
- Emax.= 3 za ostale zgrade (odnosno P+1+Pk,
mogućnost gradnje podruma),
- Vmax.= 10,0 m za ostale zgrade, a iznimno i više
za zgradu višenamjenske školsko-športske dvorane i
dijelove zgrada kao što su dimnjak kotlovnice i sl.,
- min.GBP= 5 m2/ učeniku za dograđene dijelove
zgrade škole,
- udaljenost dijela školske zgrade sa učionicama
orijentiranim na jugozapadnu stranu kao i zgrade dječje
ustanove od zgrada pratećih sadržaja smještenih na toj
strani školske zgrade i zgrade dječje ustanove može
iznositi najmanje 3 Vmax. ili ukupne visine najviše
zgrade pratećih sadržaja (ovisno o međusobnoj orijentaciji),
- udaljenost ostalih dijelova zgrade i zgrada od
granica građevne čestice može iznositi najmanje 5,0
m,
- najmanje 30% od ukupne površine građevne
čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo, s time da se smještajem nove gradnje postojeće
kvalitetno visoko zelenilo sačuva u najvećoj mogućoj
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
mjeri,
- građevna čestica mora imati osiguran najmanje
jedan pristup širine ne manje od 5,5 m na ulični koridor
utvrđen Planom,
- PMmin.= 2 / zaposleniku za obrazovnu/odgojnu
djelatnost,
- PMmin.= 0,15 / posjetitelja, korisnika i 1 PM za
autobus / 100 posjetitelja, korisnika za višenamjensku
školsko-športsku dvoranu.
(2) U članku 40. stavak 4. se mijenja tako da glasi:
„(4) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina
gradnje zgrada javne i društvene namjene (oznaka 4b)
u sklopu površine javne i društvene namjene (oznake
D):
- Pmin.= kazeta i/ili 20 m2/ djetetu za dječju
ustanovu, 1000 m 2 za ostale namjene, Pmax=površina
kazete,
- način gradnje: SS,
- Emax.= 2,
- Vmax.= 7,0 m, a iznimno i više za i dijelove
zgrade kao što su dimnjak kotlovnice i sl.
- min.GBP= 0,04 m2/ stalnom stanovniku za prostore ambulanti,
- min.GBP= 15 m2/ stalnom stanovniku za prostore
doma zdravlja,
- min.GBP= 5 m2/ djetetu za prostore predškolske
namjene,
- min.GBP= 10 m2/ učeniku za prostore školske
namjene,
- min.GBP= 20 m2/ korisniku za domove za starije
osobe,
- min.GBP= 42 m2/ korisniku doma umirovljenika,
- max.GBP= 1.000 m2/ za prostore kulturne
namjene,
- Vmax.= 10,0 m, a iznimno i više za dijelove
zgrada kao što su dimnjak kotlovnice, vatrogasni toranj
i sl,
- najmanje 30% od ukupne površine građevne
čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo,
- građevna čestica mora imati osiguran najmanje
jedan neposredan pristup s JPP širine ne manje od 5,5
m na ulični koridor utvrđen Planom,
- PMmin.= 2 / zaposleniku za predškolsku i
školsku djelatnost,
- PMmin.= 2 / 100 m2 GBP-a za zdravstvenu,
socijalnu i kulturnu (dom umirovljenika, dom za starije
osobe, knjižnice, galerije i sl.) djelatnost,
- kig max = 0,3, kis max =0,9“.
Članak 9.
U članku 42. st. 3. iza zadnje riječi dodaje se rečenica:
Uvjeti gradnje i opremanja plaže javnim sanitarijama,
svlačionicama i spremištima plažnih rekvizita navedeni
su u stavku 4. ovoga članka.
da:
Članak 10.
U članku 81. mijenja se tablica u stavku 2. i izgle-
r.br. Naziv
1. Uvala
Sovlje
2.
Broj 6 - Strana 123
Opis obuhvata
Površina (ha)
Lučko područje športske luke,
lučko područje brodogradilišne
i športske luke, te površina
uređene plaže – kupališta Sovlje 2,69
Kupalište Površina uređene plaže
Bristak
– kupališta Bristak
6,76
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
(1) Ovom odlukom utvrđuju se 2 (dva) izvornika
elaborata Plana, te se po jedan primjerak čuva u:
• pismohrani općine Tribunj,
• Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju
Šibensko-kninske županije u Šibeniku.
(2) Uvid u elaborat Plana, može se obaviti u prostorijama:
• Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj,
Badnji b.b., 22212 Tribunj i
• Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
Šibensko-kninske županije, Kralja Zvonimira 16, 22000
Šibenik.
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 350-05/13-01/7
URBROJ: 2182/20-01-13-1
Tribunj, 17. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica,v.r.
____________________
26
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 87/09), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 73/08)
i članka 32. Statuta Općine Tribunj („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 09/09), Općinsko
vijeće Općine Tribunj, na 31. sjednici, od 14. ožujka
2013. godine, donosi
ODLUKU
o Godišnjem obračun Proračuna Općine
Tribunj za 2012. godinu
Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po
računu prihoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja
do 31. prosinca 2012. godine sadrži:
Strana 124 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
OSTVARENO
PRETHODNE GODINE
OSTVARENO
2012
INDEKS
PRIHODI u iznosu od
7.712.653
(AOP 598 PRRAS)
IZDACI u iznosu od
6.368.323
(AOP 599 PRRAS)
MANJAK PRIHODA PRENESENI
- 658.708
(AOP 602,603 PRRAS)
VIŠAK/MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM
RAZDOBLJU:
(AOP 604,605)
+ 685.622
7.104.900
92,1 %
8.068.547
126,7 %
Ostvareni manjak prihoda po Godišnjem izvještaju
o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2012. godinu
u iznosu od 278.023 kuna pokrivat će se u Proračunu
Općine Tribunj u slijedećoj 2013. godini.
Članak 2.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka
Proračuna Općine Tribunj za 2012. godinu i Glavni
financijski izvještaj sastavni su dio ovog Prijedloga
godišnjeg obračuna proračuna.
KLASA: 400-06/13-01/6
URBROJ: 2182/20-01-13-1
Tribunj, 14. ožujak 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica,v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ
27
____________________
Na temelju članka 84. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu („Narodne novine”,
broj 114/10 i 31/11) i članka 32. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
09/09), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 31. sjednici,
od 14. ožujka 2013. godine, donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata iz 2012. godine
u Proračunu za 2013. godinu
Članak 1.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine
922 – višak/manjak prihoda na dan 31. prosinca 2012.
godine iznose:
(AOP 214 BIL) 9221-1 višak prihoda poslovanja:
897.663 kn
(AOP 218 BIL) 9222- Ukupni manjak prihoda
1.175.686 kn
- manjak prihoda od nefinancijske imovine:
833.376 kn
- manjak primitaka od finan.imovine 342.310 kn.
Članak 2.
Višak prihoda od poslovanja u ukupnom iznosu od
- 278.023
897.643 kuna raspoređuje se za pokriće manjka prihoda
od nefinancijske imovine u iznosu od 833.376 kuna a
preostali iznos viška prihoda od 64.287 kuna utrošiti
će se za pokriće dijela manjka primitaka od financijske
imovine. Preostali manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 278.023 kuna pokriti će se u sljedećoj
proračunskoj godini.
KLASA: 400-06/13-01/4
URBROJ: 2182/20-01-13-1
Tribunj, 14. ožujka 2013.
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica,v.r.
+ 685.624
____________________
28
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 32. Statuta Općine
Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 31. sjednici, od14. ožujka 2013. godine, d o n o s i
GODIŠNJI PLAN
davanja koncesija za komunalne djelatnosti
na području Općine Tribunj za 2013. godinu
Članak 1.
Donosi se Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za 2013.
godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan).
Godišnji plan mora biti u skladu s Srednjoročnim
(trogodišnjim) planom davanja koncesija na području
Općine Tribunj za razdoblje od 2013. do 2015. godine.
Godišnjim planom utvrđuje se planirani broj koncesija na području Općine Tribunj za 2013. godinu, vrsta i
predmet koncesija, rokovi na koje se koncesije planiraju
dati, pravna osnova za davanje koncesije, procijenjena
godišnja naknada za pojedinu koncesiju te popis ugovora
o koncesiji koji istječu u 2013. godini.
Članak 2.
U skladu s člankom 1. ovog Godišnjeg plana Općina
Tribunj u 2013. godini planira dati slijedeće koncesije:
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Tribunj
- planirani broj koncesija: jedna (1) koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: dvije (2)
godine,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju:
1.000,00 kuna,
- pravna osnova za davanje koncesije: članak 11.
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članak 5. stavak. 1. točka
14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj
143/12) i članak 2. stavak 1. točka 12. i članak 7. stavak
1. točka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine
Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/12).
2. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama na području Općine Tribunj
- planirani broj koncesija: dvije (2) koncesije,
- rok na koji se koncesija planira dati: dvije (2)
godine,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju:
2.000,00 kuna,
- pravna osnova za davanje koncesije: članak 11.
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članak 5. stavak 1. točka
14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj
143/12) i članak 2. stavak 1. točka 3. i članak 7. stavak
1. točka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine
Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/12).
3. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području Općine Tribunj
- planirani broj koncesija: jedna (1) koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: dvije (2)
godine,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju:
10.000,00 kuna,
- pravna osnova za davanje koncesije: članak 11.
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članak 5. stavak 1. točka
14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj
143/12) i članak 2. stavak 1. točka 11. i članak 7. stavak
1. točka 1. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine
Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/12).
U 2013. godini istječe Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na
području Općine Tribunj.
4. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
blokiranja, deblokiranja i premještanja nepropisno
parkiranih vozila, te čuvanje premještenih vozila
- planirani broj koncesija: jedna (1) koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: dvije (2)
godine,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju:
30.000,00 kuna,
Broj 6 - Strana 125
- pravna osnova za davanje koncesije: članak 2.
stavak 1. točka 15. i članak 7. stavak 1. točka 4. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Tribunj (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/12).
Članak 3.
Ovaj Godišnji plan u skladu je sa Srednjoročnim
(trogodišnjim) planom davanja koncesija na području
Općine Tribunj za razdoblje od 2013. do 2015. godine.
Članak 4.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“ i dostaviti ministarstvu nadležnom za financije.
KLASA: 363-01/13-01/5
URBROJ: 2182/20-01-13-1
Tribunj, 14. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica,v.r.
____________________
29
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 32. Statuta Općine
Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 31. sjednici, od 14. ožujka 2013. godine, donosi
SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području
Općine Tribunj za razdoblje
od 2013. do 2015. godine
Članak 1.
Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja
koncesija na području Općine Tribunj za razdoblje od
2013. do 2015. godine (u daljnjem tekstu: Srednjoročni
plan).
Članak 2.
Općina Tribunj u razdoblju od 2013. do 2015. godine
planira dati slijedeće koncesije:
1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Tribunj
- planirani broj koncesija: jedna (1) koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: dvije (2)
godine,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju:
1.000,00 kuna,
- planirani prihod od koncesije: 2.000,00 kuna,
- planirani rashodi za koncesije utvrđuju se u visini
troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
- pravna osnova za davanje koncesije: članak 11.
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članak 5. stavak.
Strana 126 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1. točka 14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“,
broj 143/12) i članak 2. stavak 1. točka 12. i članak 7.
stavak 1. točka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima
Općine Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/12).
2 Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama na području Općine Tribunj
- planirani broj koncesija: dvije (2) koncesije,
- rok na koji se koncesija planira dati: dvije (2)
godine,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju:
2.000,00 kuna,
- planirani prihod od koncesije: 8.000,00 kuna,
- planirani rashodi za koncesije utvrđuju se u visini
troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
- pravna osnova za davanje koncesije: članak 11.
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članak 5. stavak 1.
točka 14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj
143/12) i članak 2. stavak 1. točka 3. i članak 7. stavak
1. točka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine
Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/12).
3. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području Općine Tribunj
- planirani broj koncesija: jedna (1) koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: dvije (2) godine,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju:
10.000,00 kuna,
- planirani prihod od koncesije: 20.000,00 kuna,
- planirani rashodi za koncesije utvrđuju se u visini
troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
- pravna osnova za davanje koncesije: članak 11.
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članak 5. stavak
1. točka 14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“,
broj 143/12) i članak 2. stavak 1. točka 11. i članak 7.
stavak 1. točka 1. Odluke o komunalnim djelatnostima
Općine Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/12).
4. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
blokiranja, deblokiranja i premještanja nepropisno
parkiranih vozila, te čuvanje premještenih vozila
- planirani broj koncesija: jedna (1) koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: dvije (2)
godine,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju:
30.000,00 kuna,
- planirani prihod od koncesije: 60.000,00 kuna,
- planirani rashodi za koncesije utvrđuju se u visini
troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
- pravna osnova za davanje koncesije: članak 2.
stavak 1. točka 15. i članak 7. stavak 1. točka 4. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Tribunj (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/12).
Članak 3.
Ovaj Srednjoročni plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Petak, 17. svibnja 2013.
KLASA: 363-01/13-01/6
URBROJ: 2182/20-01-13-1
Tribunj, 14. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica,v.r.
____________________
30
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
09/09), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 31. sjednici,
od 14. ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Tribunj za razdoblje
od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine
1. Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Tribunj za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine, koje se prilaže ovom zaključku i čini
njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 022-05/13-01/2
URBROJ: 2182/20-01-13-1
Tribunj, 14.ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica,v.r.
____________________
2. OPĆINSKI NAČELNIK
6
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
načelnik Općine Tribunj, donosi
PRAVILNIK
o unutarnjem redu Općinske uprave
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo,
nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga
pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Tribunj.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove određene
zakonom, Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Tribunj („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 17/06) i drugih propisima.
Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u
muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na
muške i ženske osobe.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama
i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u
potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog
mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika,
odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno
mjesto.
II. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE
Članak 4.
U Jedinstvenom upravnom odjelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se sljedeći odsjeci
- Odsjek za financije,
- Odsjek za pravne, stambeno-komunalne poslove i
zaštitu okoliša.
Članak 5.
Unutarnje ustrojstvene jedinice iz članka 4. ovog
Pravilnika ustrojavaju se za obavljanje sljedećih
poslova:
- Odsjek za financije - obavlja poslove planiranja,
praćenja i izvršavanja financijskih dokumenata Općine,
priprema nacrt Proračuna, prati njegovu realizaciju i
priprema mjesečno, polugodišnje i godišnje izvješće
o ostvarenju Proračuna, priprema nacrte odluka o
općinskim porezima, te vrši nadzor, naplatu i prisilnu
naplatu općinskih poreza i ostalih davanja koja imaju
karakter poreza, vodi računovodstvenu evidenciju prihoda i izdataka prema računskom planu za proračun
i proračunske korisnike, vodi analitičke evidencije
osnovnih sredstava komunalne naknade, komunalnog
doprinosa, vodi analitičku evidenciju investicija i kontrolu obračuna utroška sredstava, radi stručne poslove u
vezi s obračunom i naplatom slivne vodne naknade, vodi
blagajničko poslovanje Općine, obavlja stručne poslove
vezane uz poticanje poduzetništva i poljoprivrede,
izrađuje i prati program financiranja javnih potreba,
obavlja poslove vezane uz upravljanje udjelima u pojedinim poduzećima u vlasništvu Općine te obavlja i druge
poslove iz svoje nadležnosti.
- Odsjek za pravne, stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoliša - Prati provođenje pozitivnih propisa
Republike Hrvatske te osigurava jedinstvenu praksu u
primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz
djelokruga Općine kao i općih propisa donesenih od
strane predstavničkog tijela Općine. Obavlja pravne
strukovne i savjetodavne poslove za potrebe Jedinstvenog
upravnog odjela, načelnika, Općinskog vijeća i njihovih
radnih tijela, sudjeluje u izradi nacrta općih i pojedinačnih
akata te daje mišljenje o zakonitosti odluka iz nadležnosti
Općine i pravnih osoba čiji je osnivač Općina.
Obavlja pravne poslove naplate potraživanja, sudjeluje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave za
potrebe Općinske uprave te daje savjete u provođenju
postupaka javne nabave u općinskim tvrtkama i ustano-
Broj 6 - Strana 127
vama. Obavlja poslove provođenja upravnih postupaka
iz područja komunalnog gospodarstva i provedbe komunalnog reda i iz područja zaštite okoliša. Obavlja
poslove protupožarne i civilne zaštite te druge poslove
iz svoje nadležnosti.
III. UPRAVLJANJE SLUŽBI
Članak 6.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja rukovoditelj.
Pročelnik, organizira i usklađuje rad Jedinstvenog
upravnog odjela, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice.
Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene jedinice voditelj odgovara nadređenom voditelju
unutarnje ustrojstvene jedinice više razine, odnosno
pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.
Imenovanje privremenog pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela u razdoblju od upražnjenja mjesta
pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti
pročelnika, obavlja se u skladu s zakonom,
Statutom (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
09/09) te Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Tribunj („Službeni i vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 17/06).
U razdoblju odsutnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela njegove poslove može obavljati službenik
Jedinstvenog upravnog odjela kojeg za to pisano ovlasti
pročelnik, ako nije imenovan privremeni pročelnik.
U slučaju upražnjenosti radnog mjesta voditelja
unutarnje ustrojstvene jedinice ili odsutnosti voditelja
unutarnje ustrojstvene jedinice, unutarnjom ustrojstvenom jedinicom izravno upravlja pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela, odnosno nadređeni voditelj unutarnje
ustrojstvene jedinice više razine. U slučaju duže odsutnosti voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, njegove
poslove može obavljati službenik istoga upravnog tijela
kojeg za to pisano ovlasti pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 7.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove
obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Općine Tribunj, Etičkim kodeksom Općine Tribunj,
pravilima struke te uputama pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela, voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice
i drugih nadređenih službenika.
IV. RASPORED NA RADNA MJESTA
Članak 8.
Službenik i namještenik može biti raspoređen na
upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za
prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za
raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom
o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10)
i ovim Pravilnikom.
Članak 9.
Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se
u skladu sa zakonom.
Strana 128 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za
provedbu natječaja za prijam u službu pruža Jedinstveni
upravni odjel.
Načelnik daje prethodno odobrenje za popunu radnog
mjesta prijmom službenika u službu, odnosno prijmom
namještenika u radni odnos, u skladu s važećim planom
prijma u službu.
V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Članak 10.
Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija
radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, koja
sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj
izvršitelja na pojedinome radnom mjestu.
Opis radnog mjesta sadrži elemente pripisane Uredbom.
Članak 11.
Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela, voditelj ustrojstvene jedinice, odnosno
drugi nadređeni službenik raspoređuje obavljanje poslova
radnog mjesta među službenicima ili namještenicima
raspoređenima na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir
trenutne potrebe i prioritete službe.
VI. V O Đ E N J E U P R AV N O G P O S T U P K A I
RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA
Članak 12.
U upravnom postupku postupa službenik u opisu
poslova kojeg je vođenje toga postupka ili rješavanje o
upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima
ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju
upravne stvari.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje
upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima
odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje
postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari
nije određena zakonom, drugim propisom, ni ovom
Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
VII.RADNO VRIJEME SA STRANKAMA
Članak 13.
Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama
te druga srodna pitanja određuje načelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se na
ulazu u sjedište općinske uprave te na web stranici
Općine.
Članak 14.
Na zgradama u kojima djeluje općinska uprava ističu
se nazivi općinskih tijela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.
U predvorju sjedišta općinske uprave ističe se
raspored prostoriji u zgradi.
Petak, 17. svibnja 2013.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna
imena dužnosnika, službenika i namještenika te naznaka
poslova koje obavljaju.
Članak 15.
Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava
se putem Jedinstvenog upravnog odjela. Na podnijete
pritužbe i prigovore općinski načelnik odnosno pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela, ovisno o sadržaju prigovora ili pritužbi, dužan je dati odgovor u roku od 30 dana
od dana podnošenja prigovora ili pritužbe.
VIII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI
Članak 16.
Osim lakih povrede službene dužnosti pripisanih
zakonom, lake povrede službene dužnosti su:
1. kršenje Etičkog kodeksa službenika i namještenika
Općine Tribunj, osim kada su time ispunjena obilježja
neke od drugih povreda službene dužnosti propisanih
zakonom;
2. osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježja
neke od teških povreda službene dužnosti propisanih
u članku 46., točkama 1.,2.,3.,6. i 11. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti
procijeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške
povrede službene dužnosti.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno
radnom odnosu, u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan
stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na
radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i
na način propisanima zakonom.
Službenicima i namještenicima će rješenjem o
rasporedu biti utvrđene obveze sadržane u rješenjima
o rasporedu važećima na dan stupanja na snagu ovog
Pravilnika.
Članak 18.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje
vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu Općinske uprave
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.
13/10).
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 100-01/13-01/6
URBROJ:2182/20-03-13-1
Tribunj, 28. ožujka 2013.
OPĆINA TRIBUNJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Pilipac, dipl.iur., v. r.
2.
1.
R.br
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA U JEDINSTVENOM UPRAVNI ODJELU OPĆINE TRIBUNJ
Naziv radnog mjesta
Potrebno stručno
Opis poslova radnog mjesta
Broj
znanje
izvršite
Kate Podk Razina Klasif.
lja
gorija atego
rang
rija
Pročelnik Jedinstvenog upravnog Magistar struke ili
Rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela, brine o zakonitom i 1
odjela
stručni specijalist
učinkovitom radu Jedinstvenog upravnog odjela u odnosu na obveze
politologije,
najmanje
načelnika i Općinskog vijeća, pomaže načelniku u donošenju odluka iz
Glavni
I.
1.
pet godina radnog
njegovog djelokruga, daje pravne savjete te pravno mišljenje o aktima, vrši
podkat rukovo
egorija ditelj
iskustva na
poslove prijama i razgovora sa strankama s kojima je spriječen razgovor vršiti
odgovarajućim
načelnik, zastupa po punomoći načelnika Općinu Tribunj pred pravosudnim i
poslovima,
upravnim tijelima kada isti postupci nisu u području zaduženja drugih tijela ili
organizacijske
osoba, vodi brigu o materijalno – tehničkim pretpostavkama poslovanja,
sposobnosti i
provodi nadzor nad primjenom propisa uredskog poslovanja, koordinira rad
komunikacijske vještine djelatnika te raspoređuje radne zadatke unutar Jedinstvenog upravnog odjela,
potrebne za uspješno
daje upute za rad,obavlja nadzor nad radom djelatnika odjela,donosi akte u
upravljanje tijelom.
okviru svojih ovlaštenja, prati propise iz oblasti koje su u nadležnosti odjela te
predlaže i donosi prijedloge novih akata u svezi s radom odjela kao i
poslovima u nadležnosti Općine, prati stanje cjelokupne problematike u odjelu,
vrši analizu stanja i daje prijedloge za poboljšanje rada, planira razvoj i
održavanje informacijskog sustava te edukaciju korisnika u odjelu,izrađuje
nacrte i prijedloge propisa koje donosi načelnik i Općinsko vijeće, obavlja sve
poslove vezane uz rad Općinskog vijeća, obavlja poslove odnosa s javnošću,
rješava o zahtjevima o pravu na pristup informacijama, izradu plana
upravljanja pomorskim dobrom te izradu izvješća o istom.
Viši stručni suradnik za odnose
Magistar struke ili Obavlja poslove iz područja informiranja javnosti, prati propise iz područja 1
sa javnošću
stručni
specijalist lokalne i područne (regionalne) samouprave, prava na pristup informacijama,
novinarske, društvene te javnog priopćavanja, provodi poslove pismenog izjašnjavanja, organizira i
II
Viši
6
ili druge odgovarajuće aktivno prati objavljivanje informacija o aktivnostima općinskog načelnika i
struč
struke, najmanje jedna Jedinstvenog upravnog odjela, priprema obavijesti i informacije za objavu u
ni
godina radnog iskustva javnim medijima ili na službenoj općinskoj web stranici, uređuje službenu
surad
na
odgovarajućim općinsku web stranicu, organizira manifestacije od općinskog značaja,
nik
poslovima
prigodne proslave i obilježavanje blagdana, sastavlja priopćenja, govore i
druge prigodne riječi za potrebe načelnika, vodi i organizira tiskovne
konferencije, organizira suradnju načelnika sa županom, drugim općinskim
načelnicima i gradonačelnicima, obavlja ostale poslove odnosa s javnošću, te
druge poslove po nalogu načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika .
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 129
3.
III
Refer ent
11.
Referent -administrativni tajnik
Srednja
stručna
sprema
upravnobirotehničkog smjera,
najmanje jedna godina
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima
Priprema razvrstava umnožava i otprema materijale za načelnika, Općinsko 1
vijeće i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, vodi registar propisa iz
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela i odluka načelnika, vodi registar
ugovora sklopljenih od strane načelnika u ime Općine Tribunj za tekuću
godinu, skrbi o adekvatnom čuvanju zaključaka i drugih materijala vezanih za
rad načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela te vodi pismohranu
njihovih dopisa, obavlja poslove vezane za objavljivanje akata te vodi
evidenciju o objavi, vrši potrebnu tehničku korespondenciju a naročito:
uspostavlja telefonske veze, upućuje dopise, telefaxe, mailove i skrbi o
njihovom ažurnom i blagovremenom uručivanju za potrebe načelnika,
zamjenika načelnika, članova Općinskog vijeća i pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela, skrbi o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i obveza
načelnika, njegovog zamjenika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
skrbi o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju načelnika, zamjenika načelnika i
pročelnika, nabavlja, priprema i poslužuje osvježavajuće napitke na
sastancima, obavlja poslove prijepisa, obavlja administrativne poslove za
načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela,obavlja i druge poslove po nalogu načelnika, zamjenika načelnika i
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, zaprima, razvrstava i otprema poštu
i druge pošiljke, dostavlja akte po odsjecima u rad preko interne dostavne
knjige prema rasporedu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, upisuje akte
u upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik, razvrstava i
raspoređuje akte na upravne akte i ostale, vodi internu dostavnu knjigu, vodi
upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik,razvodi akte u
urudžbenom zapisniku odnosno upisniku predmeta upravnog postupka,
razvrstava akte koji se otpremaju putem pošte i upisuje ih u knjigu za
preporučene i knjigu za obične pošiljke, vrši otpremu pošte,obavlja poslove u
vezi čuvanja, korištenja i izlučivanja arhivske i registraturne građe, u
potpunosti brine o smještaju i organizaciji arhive u skladu sa zakonskim
propisima, vrši nabavku i izdavanje uredskog materijala, vodi evidenciju
nabave i potrošnje uredskog i drugog materijala.
Strana 130 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
2.
1.
Ruko
vodit
elj
1
4
Magistar struke ili stručni
specijalist
ekonomske
struke i najmanje četiri
godine radnog iskustva
na
odgovarajućim
poslovima
Viši stručni suradnik za financijske Magistar struke ili stručni
poslove
specijalist
ekonomske
struke,
najmanje
jedna
II
Viši
6
godina
radnog
iskustva
struč
na
odgovarajućim
ni
poslovima
surad
nik
I
Rukovoditelj Odsjeka
Odsjek za financije
Brine se o pravovremenoj pripremi materijala za načelnika i Općinsko 1
vijeće, provodi odluke načelnika i Općinskog vijeća te kontrolira njihovo
izvršenje, u suradnji s ostalim odsjecima izrađuje prijedlog proračuna
Općine, izmjena i dopuna proračuna te ostalih pratećih dokumenata, u
skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i
godišnje financijske izvještaje proračuna Općine, izrađuje prijedlog
polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine,nadzire izvršenja
obveza po ugovorima,vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te
oročavanja sredstava kod poslovnih banaka, prati priliv sredstava u
proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih
proračunom, obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava, temeljem
zahtjeva ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do
visine utvrđene proračunom, prema potrebi zamjenjuje višeg stručnog
suradnika za financije i praćenje prihoda i rashoda u svim segmentima
njegovog posla, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela, organizira i koordinira rad službe
računovodstva,zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz
djelokruga rada službe, obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja
sredstava iz proračuna, usklađuje općinske odluke iz oblasti financija s
relevantnim propisima, obavlja poslove vezane uz obračun plaća i
naknada, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz
isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za potrebe HZMO, te godišnje
porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i
Poreznoj upravi, vrši obračun i isplatu svih naknada članovima Općinskog
vijeća, autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigu ulaznih računa
proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi
plaćanja ispisom virmana.
Prikuplja podatke o poreznim obveznicima, izdaje rješenja o razrezu 2
općinskih poreza, u izdavanju rješenja za korištenje javnih površina
surađuje s odsjekom za prostorno planiranje, graditeljstvo, stambenokomunalne poslove i zaštitu okoliša, vodi knjigu izlaznih računa, vodi
analitičku evidenciju o naplati dospjelih potraživanja,šalje opomene za
dospjela neplaćena potraživanja te priprema dokumentaciju potrebnu za
provođenje prisilne naplate,surađuje s vanjskim tijelima radi evidentiranja
i ažuriranja podataka potrebnih za naplatu poreza, sudjeluje u izradi
proračuna i druge dokumentacije vezane uz proračun, učestvuje u
postupcima javne nabave sukladno Planu javne nabave za tekuću godinu
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 131
Odsjek za pravne, stambeno- komunalne poslove i zaštitu okoliša
R.br
Naziv radnog mjesta
Potrebno stručno
znanje
Kate Podk Razina Klasif.
gorij atego
rang
a
rija
Voditelj odsjeka
Magistar struke ili
stručni
specijalist
pravne struke, najmanje
I
Ruko 1
4
četiri godine radnog
vodit
1.
iskustva
na
elj
odgovarajućim
poslovima.
obavlja pravne poslove vezane za rad Odjela, izrađuje ugovore i obavlja 1
ostale pravne poslove u postupku ugovaranja, sudjeluje u postupku izrade
normativnih akata iz djelokruga rada Odjela, prati pozitivne propise iz
djelokruga rada Odjela, sudjeluje u postupcima javne nabave iz područja
rada Odjela, sastavlja prijedloge za pokretanje likvidacijskih postupaka,
samostalno provodi postupak pripreme i izrade rješenja o općinskim
porezima, izrađuje rješenja o prisilnoj naplati poreza, prati njihovu izvršnost
i provođenje, rješava žalbe po rješenjima o porezima i rješenjima o prisilnoj
naplati poreza, izrađuje rješenja, žalbe, tužbe u ostalim upravnim
postupcima, te ovršnim postupcima, sudskim i upravnim sporovima,
izrađuje prijedloge odluka i ostalih akata iz područja rada Odjela, surađuje s
odvjetnicima koji zastupaju Općinu,obavlja i druge poslove po nalogu
pročelnika.
Opis poslova radnog mjesta
i prema nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,temeljem
knjigovodstvenih isprava knjiži sve rashode i poslovne događaje
proračuna,prema zakonskim propisima vodi poslovne knjige proračuna
(dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige),zadužen je za bilanciranje svih
pomoćnih knjiga proračuna te arhiviranje dokumentacije,vodi evidencije
imovine i obveza proračuna te usklađuje knjigovodstvene podatke s
podacima o popisu i vrši obračun amortizacije, vodi blagajničko
poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni
put, troškove prijevoza, račune isplaćene u gotovini, vrši isplatu po
dokumentima) te vodi blagajnički dnevnik proračuna,obavlja i druge
poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
zadužen je za praćenje priljeva prihoda i primitka u proračun kao i za
namjensko trošenje prihoda od pomoći i donacija i prihoda od povrata
poreza na dohodak, usklađuje analitičke evidencije općinskih prihoda s
izvještajima od FINA-e, izrađuje stručne materijale za potrebe načelnika i
Općinskog vijeća.
Broj
izvršitelja
Strana 132 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
2.
R.br
II
Viši
struč
ni
surad
nik
Viši stručni suradnik za
građevinske poslove
Kateg Podk Razina
orija
atego
rija
6
Klasif.ra
ng
Naziv radnog mjesta
Magistar struke ili stručni
specijalist građevinske ili
slične struke i najmanje
četiri godine radnog
iskustva
na
odgovarajućim poslovima
Potrebno stručno znanje
Obavlja poslove iz područja komunalnog gospodarstva, posebice poslove 1
vezane uz izradu programa izgradnje i održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture i drugih objekata čiji je investitor Općina Tribunj,
provođenje upravnih postupaka iz područja komunalnog gospodarstva,
provedbu komunalnog reda, poslove uređenja naselja; obavlja poslove iz
područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, poslove na donošenju
prostornih planova, predlaganja programa zaštite i unapređenja prirodnog
okoliša; obavlja poslove protupožarne i civilne zaštite; u suradnji s
Uredom načelnika poslove obavlja poslove iz područja pripreme i
provođenja akata u vezi s gospodarenjem nekretninama u vlasništvu
Općine Tribunj, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, obavlja
poslove vezane uz izradu i donošenja akata o skrbi o okolišu i
unapređenju okoliša, upravljanja, održavanja i izgradnje stambenih i
poslovnih objekata, uređenju naselja, izgradnji i održavanju komunalnih
objekata, izgradnji i održavanju lokalne infrastrukture, komunalne
djelatnosti, obavlja poslove vezane uz izradu i donošenja akata na
području vodoprivrede, prometa i veza, predlaže donošenje mjera i
izrađuje nacrte i programa i projekata u cilju daljnjeg razvoja Općine,
obavlja poslove vezane uz stambene odnose i poslovne prostore,
financijsko- računovodstvene poslove te poslove održavanja poslovnog
prostora općinske uprave, te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika,
zamjenika načelnika i pročelnika.
Opis poslova radnog mjesta
Broj
izvršitelja
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 6 - Strana 133
Strana 134 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 17. svibnja 2013.
XIII.
OPĆINA UNEŠIĆ
3.
refer
ent
III
Referent - komunalni redar
11
12
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (¨Narodne novine“, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11
i 90/11 ) i članka 34. Statuta Općine Unešić (¨Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije¨¸ broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Unešić, na 17. sjednici, od 04.
travnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom
doprinosu
____________________
Srednja stručna sprema,
najmanje jedna godina
radnog
iskustva
na
odgovarajućim poslovima
Obavlja nadzor, naročito nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom 1
redu, sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog
reda, vrši nadzor nad provedbom svih ostalih općih akata Općine Tribunj
iz oblasti komunalnih djelatnosti gdje je to općim aktima propisano, donosi
rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu
održavanja komunalnog reda, izriče mandatne kazne, predlaže
pokretanje prekršajnog postupka, provodi izvršenje rješenja u suradnji sa
komunalnim poduzećima, surađuje sa općinskim ustanovama i
poduzećima u vezi primjene Odluke o komunalnom redu,vrši premjer
objekata i dostavlja podatke referentu zaduženom za komunalnu
naknadu, predlaže mjere za unapređenje stanja u domeni komunalnih
djelatnosti,sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te
predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja, skrbi o redovitom
održavanju voznog parka ako to nije dano nekom drugom djelatniku u
opis poslova, obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik i pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 8/10 ), članak
6. mijenja se i glasi:
Ovisno o pogodnostima položaja na području
Općine Unešić i stupnju opremljenosti objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i
jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti
objekta i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u
kunama po m3 građevine (kn/m3):
ZONE
NAMJENA
I
II
1. STAMBENA
2,00
1,00
2. PROIZVODNA
2,00
1,00
3. POSLOVNA
2,00
1,00
4. JAVNE POVRŠINE
3,00
0
5. NERAZVRSTANE CESTE 3,00
3,00
6. JAVNA RASVJETA
2,00
2,00
7. GROBLJA
U istom članku Odluke dodaje se stavak 3. koji
glasi:
Oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa podnositelja zahtjeva za zadržavanje objekata u prostoru koji
su izgrađeni bez akta na temelju kojeg se može graditi,
koji ozakonjuju objekte koji isključivo služe za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (staje, sjenici, garaže
za smještaj poljoprivrednih, pogonskih i priključnih
strojeva, šupe za smještaj ogrjevnog drva, ambari i
kukuružnjaci), društveni domovi, škole, vatrogasni
domovi, lovački domovi, objekti športske namjene,
te proizvodni objekti u funkciji razvoja gospodarstva
Općine.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u ¨Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije¨.
Klasa: 363-05/13-01/17
Ur. broj: 2182/07-13-01-3
Unešić, 04. travnja 2013.
etak, 17. svibnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Ante Babić, v. r.
____________________
13
Na temelju članka 83. stavka 2. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(«Narodne novine», broj 114/10 i 31/11) i članka 34.
Statuta Općine Unešić («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije»,broj10/09), Općinsko vijeće Općine
Unešić, na 17. sjednici, od 04. travnja 2013. godine,
donosi
Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u
iznosu od 1.925.557,06 kn, ostaje za pokriće u narednom
razdoblju.
III.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Klasa: 400-01/13-01/17
Ur. br: 2182/07-13-01-1
Unešić, 04. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Ante Babić, v. r.
ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
____________________
I.
Stanja utvrđena na računima višak / manjak prihoda
na dan 31. prosinca 2012. godine su slijedeća:
- 92211 – Višak prihoda poslovanja za 2012.
godinu
562.105,67 kn
- 92222 – Manjak prihoda od nefin. imovine za 2012.
godinu
262.467,50 kn
- 92222 – Manjak prihoda od nefin. imovine iz ranijih
godina
2.225.195,23 kn
II.
Višak prihoda poslovanja za 2012. godinu u iznosu
od 562.105,67 kn raspoređuje se:
- za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine iz 2012. godine u iznosu od 262.467,50 kn.
- za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine iz ranijih godina u iznosu od 299.638,17 kn.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Broj 6 - Strana 135
14
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12) i članka 34. Statuta
Općine Unešić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Unešić,
na 17. sjednici, od 04. travnja 2013. godine, donosi
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Unešić za 2012. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Bilanca PRIHODA I IZDATAKA po Godišnjem
obračunu Proračuna Općine Unešić za 2012. godinu
sadrži:
U KUNAMA
INDEKS
PRERASPODJELA
SREDSTAVA
U 2012. GODINI
0
0
0
+24.500
-24.500
0
0
OSTVARENO
U 2012.
GODINI
3.132.448
0
3.132.448
2.570.342
262.468
2.832.810
+299.638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA
- 2.225.195
9 VLASTITI IZVORI
0
- 2.225.195
100
0
- 1.925.557
0
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 RIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE
UKUPNO PRIHODI
3 RASHODI POSLOVANJA
4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE
UKUPNO RASHODI
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
PLAN ZA
ZA 2012. GODINU
5.954.195
50.000
6.004.195
3.025.000
754.000
3.779.000
+2.225.195
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.
5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0
53
0
52
84
36
75
13
Strana 136 - Broj 6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Unešić za
2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave
u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije».
Petak, 17. svibnja 2013.
1. Prihvaća se Plan gospodarenja otpadom za
razdoblje 2013 – 2021. godina Općine Unešić, oznake:
144-12-ID koju je izradio DLS d.o.o. Rijeka.
2. Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2013.
- 2021. godina Općine Unešić sastavni je dio ovog
zaključka.
Klasa: 400-08/13-01/17
Ur. br: 2182/07-13-01/2
Unešić, 04. travnja 2013.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko - kninske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Ante Babić, v. r.
____________________
15
Na temelju članka 7. Zakona o otpadu («Narodne
novine», broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i
87/09) i članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Unešić, na 17. sjednici, od 04.
travnja 2013. godine, donosi
Klasa: 351-01/13-01/17
Ur. br. 2182/07-13-01-1
Unešić, 04. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Ante Babić, v. r.
____________________
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom
za razdoblje 2013. - 2021. godina
Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2
Uređuje: Dane Maretić, dipl. iur., tel. 022/460-719, fax: 022/460-761
www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
1 228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content