Η Σταδιοδροµία στις Γραφικές Τέχνες – χαρακτηριστικά και

Εκδήλωση ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ:
“Η Σταδιοδροµία στις Εφαρµοσµένες και τις Εικαστικές Τέχνες”
Αίθουσα Τέχνης ΙΑΝΟΣ - 15 Ιουνίου 2013, Αθήνα
Η Σταδιοδροµία στις Γραφικές Τέχνες –
χαρακτηριστικά και προπτικές
Δρ. Aναστάσιος E. Πολίτης
[email protected]
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης
(B.Eng., M.Sc., Lic. Tech, Dr.Tech)
Πτυχιούχος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 1978
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας - Τµήµα Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών
Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ ΓΤΠ 60, Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών
Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Πριν απ’ όλα οι τρέχουσες εξελίξεις:
• Κλείσιµο ΕΡΤ
• Προσπάθεια (από το Υπουργείο Παιδείας) για κατάργηση
του Τµήµατος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ
Αθήνας µε το ΠΔ 95 5/6/2013
• Τµήµα µε 40 χρόνια λειτουργίας – µοναδικό και αυτόνοµο
σε ολόκληρη την Ανώτατη - Τριτοβάθµια εκπαίδευση
• Υποβάθµιση του Οργανισµού Εκδόσεων Διδακτικών
Βιβλίων
• Κλείσιµο Ε.ΚΕ.ΒΙ
• Κλείσιµο Βιβλιοθηκών
Τι σηµαίνουν όλα αυτά για εµάς όλους; (Εφαρµοσµένες,
Εικαστικές, Καλές και Γραφικές Τέχνες);
Έρχεται η σειρά µας;
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Περιεχόµενα της εισήγησης:
• Τι είναι οι Γραφικές Τέχνες; Ορισµοί και
χαρακτηριστικά
• Ο κλάδος των Γραφικών Τεχνών ως γνωστικό
αντικείµενο
• Επαγγέλµατα, εργασία και απασχόληση στις Γραφικές
Τέχνες
• Προοπτικές στην εργασία στις Γραφικές Τέχνες
• Το επιστηµονικό πεδίο των γραφικών τεχνών
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Γραφικές Τέχνες - Eικαστικό πεδίο:
Xαρακτική, Ξυλογραφία, Χαλκογραφία,
Λιθογραφία, Τυπογραφία
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Γραφικές Τέχνες –
Τεχνολογικό και Επιστηµονικό πεδίο:
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Γραφικές Τέχνες: Εντυπο και Τυπογραφία
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Γραφικές Τέχνες – Ορισµοί Ι
Ο δόκιµος – κατοχυρωµένος όρος που περιγράφει την
βιοµηχανία - κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας των
εκτυπώσεων, εκδόσεων, του τύπου και της τυπογραφίας
O όρος προσδιορίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη
σύνθετη δοµή καλλιτεχνικών, διοικητικών, τεχνολογικών
και παραγωγικών χαρακτηριστικών, τα οποία
συνδυάζονται αρµονικά µεταξύ τους και ολοκληρώνονται
στο τελικό έντυπο προϊόν
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Γραφικές Τέχνες – Ορισµοί ΙΙ
O όρος Γραφικές Tέχνες έχει επικρατήσει γιατί συνδυάζει τόσο
την αισθητική δηµιουργία και την γραφιστική απόδοση (του
µηνύµατος ή της πληροφορίας), όσο και τις τεχνικές και
παραγωγικές δοµές που χρησιµοποιούνται στον κλάδο.
H ονοµασία «Γραφικές Tέχνες», κρίνεται (ακόµη) ως η πλέον
δόκιµη για τον χαρακτηρισµό του κλάδου διότι εκφράζει µε
ακρίβεια όλες τις επεξεργασίες που λαµβάνουν χώρα έτσι ώστε
να µετατραπούν οι ιδέες σε χειρόγραφα, σε σχέδια και εικόνες, σε
συγκροτηµένη ενιαία µορφή ως τελικού εντύπου σε πολλά
αντίτυπα.
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Γραφικές Τέχνες – Ορισµοί ΙΙΙ
Άρρηκτα συνδεδεµένες µε τον όρο «Γραφικές Tέχνες»
είναι οι έννοιες:
της Tυπογραφίας,
των Eκτυπώσεων και των Eκδόσεων,
της Γραφικής Επικοινωνίας,
της Εκτυπωτικής Bιοµηχανίας και της
Λιθογραφίας
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Oρισµοί των γραφικών τεχνών σε άλλες
γλώσσες
Graphic/Media, Print media
Graphic communication
Printing and Publishing
Polygraphic - Polygraphie
Druck- und Medien, Printmedien
Media Production, Media Technology
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Οι Γραφικές Τέχνες σήµερα Ι
Το σύνολο των σχεδιαστικών, διοικητικών,
διαχειριστικών, τεχνολογικών, παραγωγικών και
επιχειρηµατικών διαδικασιών σε όλο το φάσµα των
διαδικασιών παραγωγής κάθε είδους εντύπων
Aυτοδύναµος κλάδος παγκοσµίως
Επιχειρήσεις, υλικά, προµηθευτές, κατασκευαστές
µηχανών, εξοπλισµού λογισµικού και συστηµάτων
παραγωγής, σύλλογοι, σύνδεσµοι επιχειρηµατιών,
εργατικά σωµατεία, εθνικές και διεθνείς εκθέσεις
(drupa.com),συνοµοσπονδίες, ερευνητικά κέντρα και
ινστιτούτα, blogs, forums, δίκτυα, …., …., ….
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Οι Γραφικές Τέχνες σήµερα ΙΙ
•O κλάδος των Γραφικών Tεχνών - ένας από τους πιο βασικούς του
δευτερογενούς τοµέα και της µεταποίησης
• Μικρού µεγέθους αλλά ιδιαίτερα σηµαντικός στο ευρύτερο πεδίο της
επικοινωνίας, της διαφήµισης της ενηµέρωσης και της πληροφόρησης
•Από τους παλαιότερους του µεταποιητικού τοµέα
•Περιλαµβάνει ένα σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων που καλύπτουν
µεγάλο φάσµα εργασιών.
•Το µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων είναι µικρές µονάδες, µε µικρό
αριθµό απασχολούµενων και µόνο ένας µικρός αριθµός εταιρειών
απασχολεί πάνω από 50 εργαζόµενους
•Πολλοί αυτοαπασχολούµενοι
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Οι Γραφικές Τέχνες σήµερα ΙΙI
Οι Γραφικές Tέχνες αποτελούν πλέον µέρος του
ευρύτερου τοµέα της διαχείρισης και επεξεργασίας της
πληροφορίας και της βιοµηχανίας της επικοινωνίας
Περιλαµβάνουν την επεξεργασία εντύπων και
ηλεκτρονικών µέσων της οπτικής επικοινωνίας
Οι γραφικές τέχνες αποτελούν πλέον ένα κλάδο
προσφοράς υπηρεσιών και παραγωγής σύνθετων
προϊόντων στη οπτική επικοινωνία
Η συσκευασία είναι ο πιο σηµαντικός τοµέας όπου
απευθύνονται (περί το 55% των εκτυπώσεων
παγκοσµίως)
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Τοµείς των γραφικών τεχνών
Δηµιουργικό – Γραφιστική
Διοίκηση – Διαχείριση εκδόσεων και παραγωγικών
διαδικασιών
Προεκτύπωση
Εκτυπώσεις
Μετεκτύπωση – Περατώσεις
Ειδικές εργασίες γραφικών τεχνών
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Προεκτύπωση Ι
O τοµέας της προεκτύπωσης περιλαµβάνει όλες τις
διαδικασίες, οι οποίες πραγµατοποιούνται πριν την
εκτύπωση και οι οποίες συνοπτικά είναι οι εξής:
• Τυπογραφικός σχεδιασµός και επιµέλεια του εντύπου
• Επεξεργασία κειµένων, εικόνων και σελίδων
• Έξοδος δεδοµένων σε φιλµ, εκτυπωτική πλάκα ή
κύλινδρο
• Φωτοµεταφορά και κατασκευή εκτυπωτικών πλακών ή
κυλίνδρων
• Έξοδος τελικών ψηφιακών αρχείων για την ψηφιακή
εκτύπωση
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Προεκτύπωση ΙΙ - Εξειδικευµένες εργασίες
στην σύγχρονη ψηφιακή προεκτύπωση
• Διαχείριση και µετατροπές ψηφιακών αρχείων
• Διαχωρισµοί χρωµάτων και χρωµατικές διορθώσεις
• Επεξεργασία και διαχείριση ψηφιακών αρχείων
• Χρωµατική διαχείριση (Color management systems)
• Επεξεργασία εικόνας, Ενθέσεις, - Trapping
• Επεξεργασία σελίδας
• Ηλεκτρονικό µοντάζ – Βηµατοεπανάληψη
• Επεξεργασία και παραγωγή χρωµατικού δοκιµίου
• Έλεγχος ψηφιακών αρχείων pdf – (Τεχνολογία preflight)
• Ειδικές προεκτυπωτικές εργασίες
• Επιλογή ράστερ, επιραστέρωση, συστήµατα CTP
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Εκτύπωση
Συνδυασµός
εκτυπωτικών
µελανών,
χαρτιού
εκτυπωτικής πλάκας στην µηχανή εκτύπωσης
και
Tα πρωτότυπα τα οποία έχουν µεταφερθεί - εγγραφεί στις
εκτυπωτικές πλάκες ή κυλίνδρους εκτυπώνονται µε τη χρήση
των εκτυπωτικών µηχανών στο υπόστρωµα (χαρτί) µε µια από
τις κύριες µεθόδους βιοµηχανικής εκτύπωσης οι οποίες
αναφέρονται συνοπτικά κατωτέρω:
• Λιθογραφία - Όφσετ
• Bαθυτυπία
• Φλεξογραφία
• Mεταξοτυπία
• Ψηφιακή Εκτύπωση
• Eκτύπωση Tαµπόν
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Mετεκτύπωση-Περατώσεις
Στο µετεκτυπωτικό στάδιο τα τυπωµένα φύλλα ή ρόλοι,
µετατρέπονται σε διαµορφωµένα-ολοκληρωµένα έντυπα κάθε
είδους. Oι µετεκτυπωτικές διαδικασίες είναι συνοπτικά οι εξής:
• Bιβλιοδεσία (βιοµηχανική-καλλιτεχνική)
• Κυτιοποιία
• Σχεδιασµός και παραγωγή ετικέτας
• Eπεξεργασία χάρτου - χαρτονιού και λοιπών
εκτυπωτικών και µη υποστρωµάτων
• Ειδικές εργασίες γραφικών τεχνών (Λαµινάρισµα,
Επίστρωση βερνικιού, χρυσοτυπία, Γκοφράρισµα,
Αναγλυφοτυπία, κλπ.)
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Σύνθετη µηχανή βιβλιοδεσίας εντύπων τύπου “καρφίτσας”
µε σταθµούς σύνθεσης των τυπογραφικών φύλλων, κεφαλές
συρµατορραφής και µονάδα ξακρίσµατος µε τριτοµία
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Οι επιχειρήσεις Γραφικών Tεχνών
Επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους, οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο φάσµα επιµέρους
εξειδικεύσεων
Σύνθετη δοµή και πολλαπλές - διαφορετικές επεξεργασίες
στην παραγωγή των εντύπων (Ενδεικτικά, Βιβλιοδεσία
περί τις 40 επεξεργασίες, Μεταξοτυπία περί τις 20
τεχνικές)
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Διάρθρωση
τεχνών
των
επιχειρήσεων
γραφικών
• Mικρές επιχειρήσεις Γραφικών Τεχνών (τυπογραφεία –
λιθογραφεία)
• Eπιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γραφικών τεχνών επικοινωνίας
• Προεκτυπωτικές επιχειρήσεις
• Γραφίστες
• Λιθογραφικές επιχειρήσεις
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
• Bιβλιοδετεία
• Φλεξογραφίες
• Bαθυτυπίες
• Kυτιοποιΐες
• Mεταξοτυπίες σε πολλές εξειδικεύσεις
• Λαµινάρισµα – Επίστρωση βερνικιού
• Eπεξεργασία χάρτου - χαρτονιού
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Κατάταξη των επιχειρήσεων γραφικών τεχνών σύµφωνα µε
την εξειδίκευση και την µέθοδο εκτύπωσης – επεξεργασίας
Πηγή: Βιβλίο γραφικών τεχνών (www.graphicarts.gr)
Επεξεργασία στοιχείων: Δρ Αναστάσιος Ε. Πολίτης, 2009
Αριθµός
Επιχειρήσεων
Εξειδίκευση, υποτοµέας παραγωγής γραφικών
/εγκαταστάσεων
τεχνών
ανά υποτοµέα
Προεκτύπωση
Εκτυπώσεις όφσετ - µηχανές φύλλων)
Εκτυπώσεις
όφσετ
µηχανές
ρόλλων
(συµπεριλαµβάνονται
οι
εκτυπώσεις
των
εφηµερίδων Αθήνας και Θεσσαλονίκης)
Εκτυπώσεις φλεξογραφίας
Εκτυπώσεις βαθυτυπίας
Εκτυπώσεις µεταξοτυπίας
501
1893
49
231
38
738
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Εκτυπώσεις Tampon (Pad printing)
Μεταλλοτυπίες
Εκτυπώσεις ετικετών (µε όλες τις εκτυπωτικές
µεθόδους – λιθογραφία όφσετ, ξηρά όφσετ,
φλεξογραφία, ετικετέζες και µηχανές ρόλου
λικρού πλάτους (narrow-web printing)
Ψηφιακές εκτυπώσεις
(περιλαµβάνονται και
ψηφιακοί εκτυπωτές που χρησιµοποιούνται από
γραφίστες, εκδότες και γραφεία DTP κλπ)
Εµπορικές ψηφιακές εκτυπώσεις (µηχανές Xerox,
HP-Indigo, Xeikon κλπ.)
Ψηφιακές εκτυπώσεις µεγάλων διαστάσεων
LFDP – (large format digital printing)
Παραδοσιακά - Καλλιτεχνικά τυπογραφεία
Βιβλιοδετεία παραγωγής (σύνολο – αυτόνοµα
βιβλιοδετεία και τµήµατα βιβλιοδετείων που
λειτουργούν σε επιχειρήσεις γραφικών τεχνών)
Βιβλιοδετεία
παραγωγής
(παραγωγή
αποκλειστικά βιβλιοδεσιών παραγωγής)
60
11
173
586
100
821
196
331
191
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία
Κυτιοποιίες
Κυτιοποιίες (µε τµήµατα
κυτιοποιίας)
εκτυπώσεων
120
323
και 250
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Επαγγέλµατα και απασχόληση
στις Γραφικές Tέχνες σήµερα
ή αλλιώς:
Σε ποιόν κλάδο / επιστηµονικό
πεδίο / χώρο έρευνας και
απασχόλησης βρισκόµαστε;
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Tο σύγχρονο τοπίο των Γραφικών Τεχνών Δοµικές αλλαγές Ι
- Aνταγωνισµός από τα νέα ηλεκτρονικά και κινητά
(mobile) µέσα-media
- Nέος προσανατολισµός των επιχειρήσεων – από
καθαρά παραγωγικές σε παρόχους ολοκληρωµένων
υπηρεσιών στην οπτική (έντυπη) επικοινωνία και στο
σύνολο των media
- Πλήρης επικράτηση του ψηφιακού περιβάλλοντος στις
παραγωγικές
διαδικασίες
και
στην
ιδαχείριση
παραγωγής
- Ανάπτυξη τµηµάτων πωλήσεων και µάρκετινγκ
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Tο σύγχρονο τοπίο των Γραφικών Τεχνών Δοµικές αλλαγές ΙΙ
- Καινοτοµικές εφαρµογές συστηµάτων και λογισµικού
(ηλεκτρονικό µοντάζ, συστήµατα CTP, ψηφιακά
δοκίµια, PDF)
- Εφαρµογές ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης
παραγωγής, αυτοµατισµοί, συστήµατα διαχείρισης
πληροφοριών (MIS), δοµικές τεχνολογίες - JDF – JMF,
...
- Yβριδικά συστήµατα εκτύπωσης και επεξεργασιών
περατώσεων
- Σαφής προσανατολισµός στις εκτυπώσεις συσκευασίας
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Η εξέλιξη των γραφικών τεχνών στο
περιβάλλον Cross Media Publishing και
Premedia
- Μετεξέλιξη από την παραδοσιακή επεξεργασία των
Γραφικών Τεχνών
- Μέσω της νέας διαµόρφωσης του εκδοτικού
περιβάλλοντος και των εκδοτικών εργασιών
- Από το µοντέλο:
- Προεκτύπωση – Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία - Εντυπο
- Στο µοντέλο:
Cross Μedia Production για την παραγωγή εντύπων και
ηλεκτρονικών µέσων στην οπτική επικοινωνία
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Cross-Media Publishing:
ΠEPIEXOMENO – ΣTOIXEIA EKΔOΣHΣ
EΠEΞEPΓAΣIA ΔEΔOMENΩN ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PREMEDIA
(ΨHΦIOΠOIHΣH EIKONΩN, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ,
EΠEΞEPΓAΣIA KEIMENΩN, EΠEΞEPΓAΣIA EIKONAΣ)
TEΛIKA ΨHΦIAKA ΔEΔOMENA EKΔOΣHΣ
ENTYΠO
HΛEKTPONIKO MΕΣO
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ
EΦAPMOΓH
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EKTYΠΩΣH
ΠEPATΩΣH
MOBILE MEDIA (SMART PHONES,
TABLETS, PDAs)
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Οι βασικές ειδικότητες των γραφικών
τεχνών
Επίπεδο Τεχνίτη
Γραφίστας
Τεχνικός Προεκτύπωσης,
Μοντέρ
Εκτυπωτής (Λιθογράφος, Φλεξογράφος,
Βαθυτύπης)
Βιβλιοδέτης
Kυτιοποϊός
Μεταξοτύπης
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Επίπεδο Δηµιουργικού (Art director):
Γραφίστας
Επίπεδο Μηχανικού, Πτυχιούχου
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Ι
Διοικητικές θέσεις – θέσεις ευθύνης
Θέσεις υψηλής εξειδίκευσης σε προεκτύπωση και
εκτυπώσεις
Επιµέλεια εκδόσεων
Διαχείριση παραγωγής εντύπων
Ποιοτικός έλεγχος
Οργάνωση - προγραµµατισµός παραγωγής
Κοστολόγηση
Μάνατζµεντ, µάρκετινγκ
Πωλήσεις (σε αντιπροσωπείες µηχανών και εξοπλισµού)
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Επίπεδο Μηχανικού - Πτυχιούχου
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΙΙ
Διαχείριση δικτύων γραφικών τεχνών
Χρωµατική διαχείριση
Διαχείριση ψηφιακών αρχείων στην προεκτύπωση
Σχεδιασµός συσκευασίας
Επιµέλεια σχεδιασµού και παραγωγής εντύπων
Τεχνικός Ασφαλείας
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Xαρακτηριστικά και απαιτήσεις στην εργασία
Σύνθετη εργασία - Υπολογισµοί πληθώρας παραµέτρων
(είδη εντύπων και εκδόσεων, τεχνικά χαρακτηριστικά,
υποστρώµατα,
µέθοδοι
εκτυπώσεων,
διαχείριση
πρωτοτύπων, διαχείριση πελατών, προµηθευτών και
συνεργατών)
Βαθιά γνώση της διαχείρισης
παραγωγής εντύπων
και
των
τεχνολογιών
Βάρδιες
Ορθοστασία
Θόρυβος (στις µηχανές εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας)
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Ακανόνιστο ωράριο
Νυχτερινή εργασία (στις εφηµερίδες)
Αντίληψη του χρώµατος
Απαιτήσεις για συνεχή µετεκπαίδευση
Ξένη γλώσσα
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Θέσεις και προοπτικές απασχόλησης
•Δηµόσιο - Eλάχιστες θέσεις
•Ιδιωτικός τοµέας – Επιχειρήσεις γραφικών τεχνών µε
προϋπόθεση την σωστή εξειδίκευση
•Ειδικότερα
στις εκτυπώσεις, εξειδικευµένα θέµατα
ψηφιακής επεξεργασίας σελίδας, εικόνας, µοντάζ,
εξόδου δεδοµένων
•Απασχόληση
σε
αντιπροσωπείες
µηχανηµάτων
και
εξοπλισµού
•Απασχόληση στην εκπαίδευση: Tεχνικά Λύκεια, ΙΕΚ
κλπ.
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Απαραίτητες βασικές γνώσεις
• Γνώσεις ξένης γλώσσας: Aγγλική
• Πλεονέκτηµα: H γνώση της γερµανικής γλώσσας
• Γνώσεις Yπολογιστών – Διαδίκτυο, Δίκτυα,
Bάσεις δεδοµένων, Προγραµµατισµός, HTML,
SQL, XML.
• Φυσική, Xηµεία και Mαθηµατικά
• Tεχνολογία υλικών
• Αυτοµατισµοί
• Υπολογιστές Macintosh (80% των υπολογιστών
που χρησιµοποιούνται στον σχεδιασµό και στην
παραγωγή των γραφικών τεχνών)
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Η απασχόληση των Πτυχιούχων Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας (35 χρόνια 1500 πτυχιούχοι):
• Ιδιαίτερα σηµαντικό ποσοστό απασχόλησης των
πτυχιούχων στο ευρύτερο πεδίο επαγγελµάτων
γραφικών τεχνών
• Μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολουµένων και
ιδιοκτητών επιχειρήσεων
• Στελέχωση ιδιαίτερα σηµαντικών θέσεων στον
Ελληνικό κλάδο των Γραφικών Τεχνών Προϊστάµενοι παραγωγής
• Στελέχη για διεθνή καριέρα σε αντιπροσωπείες και
κατασκευαστικούς οίκους
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Σύγχρονα πεδία απασχόλησης στις Γραφικές
Τέχνες:
• Προηγµένη ψηφιακή προεκτύπωση και
εκτυπώσεις
• Συστήµατα διοίκησης και διαχείρισης παραγωγής
• Εξειδικευµένη κοστολόγηση
• Ποιοτικός έλεγχος
• Σε Εφαρµογές εξειδικευµένου λογισµικού
• Τεχνολογίες Web-to Print
• Τυπωµένα ηλεκτρονικά
• Σύγχρονη διαχείριση παραγωγής – JDF, JMF,
Printalk
• Τεχνολογίες cross-media publishing
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
• Τεχνολογίες Premedia
• Διαχείριση χρωµατικών χώρων CIELAB CIELCH
• Μέτρηση, πιστοποίηση, προσδιορισµός
χρωµατικής διαφοράς –ΔΕ και έκδοση συνταγής
µελάνης για εκτυπώσεις συσκευασίας και ειδικών
χρωµάτων αναµείξεως
• Εφαρµογές ποιοτικών ελέγχων για την
πιστοποιηµένη εκτύπωση κατά ISO-12647
• Oλιστικός σχεδιασµός συσκευασίας
• Εξειδικευµένη προεκτύπωση συσκευασίας
• Εφαρµογή και χρήσεις εξειδικευµένου
λογισµικού γραφικών τεχνών – MIS, JDF, JMF,
Color Management Systems, Artios, ArtPro,
ESKO Workflows, Hλεκτρονικό Μοντάζ
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Επεξεργασία εικόνας (PHOTOSHOP)
Επεξεργασία µακέτας, σχεδιασµός γραφιστικού έργου (ILLUSTRATOR)
Επεξεργασία σελίδας εντύπων, σελιδοποίηση (INDESIGN, QUARKXPRESS)
Ηλεκτρονικό µοντάζ, (PREPS)
Σχεδιασµός συσκευασίας (ARTIOS CAD, ESKO)
Επεξεργασία δεδοµένων εκτυπώσεων συσκευασίας (ARTPRO ESKO)
Επεξεργασία ψηφιακού δοκιµίου - ειδικές προεκτυπωτικές επεξεργασίες
(GMG, DALIM, COLOR SERVER)
Διαχείριση χρώµατος (COLOR MANAGEMENT SYSTEMS, PROFILE MAKER)
Eπεξεργασία αρχείων εντύπων για παραγωγή εκτυπωτικής πλάκας και
εκτύπωσης (ADOBE ACROBAT, DISTILLER)
Eιδικό λογισµικό ελέγχου αρχείων PDF (PREFLIGHT SOFTWARE)
Ειδικο λογισµικό παραγωγής δοκιµίων εκτύπωσης (GMG)
Διαχείρισης παραγωγής (MIS – JDF, Prinect, Overprint)
Ποιοτικός έλεγχος γραφικών τεχνών και πιστοποίησης κατά ISO-12647
Διαχείριση χρώµατος και επεξεργασία χρωµατικών profiles (ICC)
Μέτρηση, κατάταξη και πιστοποίηση χρωµάτων κατά CIELAB, CIELCH και ΔΕ
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Το περιβάλλον εργασίας των πτυχιούχων
της τεχνολογίας γραφικών τεχνών
- Σύνθετο εργασιακό περιβάλλον - αλλάζει η τεχνολογία,
το εργασιακό και το επιχειρηµατικό περιβάλλον
- Αλλαγές στην δοµή της απασχόλησης
οργάνωση της εργασίας
- Απαξίωση
ωστόσο:
των
τα
παραδοσιακών
και
την
επαγγελµάτων,
- Διατήρηση της αξίας της εξειδικευµένης γνώσης στις
γραφικές τέχνες
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
- Ανάδειξη των αρχών της ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ σε καθοριστικό
παράγοντα γνώσης για τις σύγχρονες ηλεκτρονικές
εφαρµογές σε έντυπα, ηλεκτρονικά και κινητά
µέσα(media).
- Εµφανίζονται νέες τεχνολογίες, συστήµατα σχεδιασµού
και παραγωγής
- Προκύπτει αναγκαιότητα για συνεχή επιµόρφωση και
κατάρτιση
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Το σύνθετο περιβάλλον της ροής εργασίας στην
προεκτύπωση σε ότι αφορά τις µελάνες εκτύπωσης:
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Το σύνθετο περιβάλλον της ροής εργασίας στην
εκτύπωση όφσετ σε ότι αφορά τις µελάνες εκτύπωσης:
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Βέβαια, για το Υπουργείο Παιδείας, ΟΛΑ ΑΥΤΑ
είναι Γραφιστική!!!!
Τα συµπεράσµατα δικά σας…
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Λίγα λόγια για το επιστηµονικό πεδίο των
γραφικών τεχνών
Συγκροτηµένος ερευνητικός χώρος - ερευνητικοί φορείς,
επιστηµονικά και επαγγελµατικά δίκτυα (FOGRA, IFRAWAN, IARIGAI, TAGA, IDEALLIANCE, EGIN, Ιntergraf,
Security Printing, CIP4, UGRA, ISO-TC130, FESPA, OE-A
(Organic and Printed Electronics Association), κλπ.
Τρία διεθνή ετήσια επιστηµονικά συνέδρια (IARIGAI,
TAGA,
Intenrnational
Circle
of
Graphic
Arts
Universities)
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Διεθνή
Journals
για
peer-reviewed
papers
(International Circular of Graphic education and
Research, Acta-Graphica, Journal of Print and Media
Tchnology Research
Περί τα 200 Πανεπιστήµια, Τεχνολογικά Ινστιτούτα και
Πολυτεχνεία µε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών
Βέβαια, για το Υπουργείο Παιδείας, ΟΛΑ ΑΥΤΑ
είναι Γραφιστική!!!!
Τα συµπεράσµατα δικά σας…
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Η επιστηµοκνική κοινότητα των γραφικών τεχνών στην
Ελλάδα διοργανώνει το ετήσιο διεθνές συνέδριο του
Κύκλου Πανεπιστηµίων το 2014
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Διοργανωτές:
Συνδιοργανωτές:
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Βέβαια, για το Υπουργείο Παιδείας, ΟΛΑ ΑΥΤΑ
είναι Γραφιστική!!!!
Τα συµπεράσµατα δικά σας…
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013
Ευχαριστώ για την προσοχή και το ενδιαφέρον
σας!
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης
[email protected]
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Η εργασία στις Γραφικές Τέχνες – Δυνατότητες και ευκαιρίες –ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ – Αθήνα 15/6/2013