ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΕΣΚΑ-Η

Αριθ. Πρωτ. : 12
Πάτρα : 13/01/2015
ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Γ2 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν
2014 - 2015
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου του
καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Ο.Κ καθώς και της Γενικής
Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2014 - 2015
ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ
το πρωτάθλημα Γ2 κατηγορίας Ανδρών περιόδου 2014-2015 με τους
ακόλουθους όρους :
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα Γ1 κατηγορίας Ανδρών , δικαιούνται να πάρουν μέρος
τα παρακάτω σωματεία:
Α.Σ. ΗΛΙΔΑ - ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΓΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΣ – ΑΧΑΙΚΟΣ ΓΣ –
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ – ΑΟ ΠΕΤΕΙΝΟΙ – ΑΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΧΑΙΑΣ –
ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ – ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑΙΙΚΩΝ –
ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Α.Ο. 2013
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην Γ2 Κατηγορία Ανδρών 2014-2015 τα σωματεία θα δηλώνουν στην
δωδεκάδα Δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι δύο (22) ετών , δηλαδή
γεννηθέντες το έτος 1992 και νεότεροι, και Δύο (2) αθλητές κάτω των
είκοσι (20) ετών , δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1994 και νεότεροι . Από
τους τέσσερις (4) αυτούς αθλητές θα πρέπει να έχουν συμμετοχή
τουλάχιστον των δύο (2) εκ των τεσσάρων (4) στους αγώνες. .
Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αυτή η διάταξη το παράπτωμα
χαρακτηρίζεται σαν «Αντικανονική Συμμετοχή Αθλητή» με τις κυρώσεις
που προβλέπει ο κανονισμούς της Ε.Ο.Κ
Στην επόμενη αγωνιστική περίοδο 2015-2016 από τους αθλητές των κάτω
των 20 & κάτω των 22 ετών , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ θα πρέπει να υπάρχει μέσα
στην πεντάδα καθόλη την διάρκεια του αγώνα τουλάχιστον ένας (1) από
τους τέσσερις αυτούς αθλητές.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, πρέπει να υποβληθούν
στην ΕΣΚΑ-Η το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26/01/2015 και ώρα
14 .00 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους
κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. , καθώς και το παράβολο συμμετοχής που
προβλέπεται από την Γενική Προκήρυξη της ΕΣΚΑ-Η ( άρθρο 13 ).
Με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής στο Πρωτάθλημα κάθε
Σωματείο υποχρεούται να προσκομίσει παραχωρητήριο χρήσης
διεξαγωγής των αγώνων του Γυμναστηρίου που θα χρησιμοποιήσει ως
έδρα του, καθώς και την άδεια λειτουργίας του γυμναστηρίου, που θα
έχει εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα.
Η ΕΣΚΑ-Η έχει το δικαίωμα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωματεία
να προσθέτει και άλλα που πληρούν τους όρους της διεξαγωγής των
αγώνων του Πρωταθλήματος και στα οποία θα ορίζονται και θα
τελούνται αγώνες Σωματείων που για διάφορους λόγους δεν μπορούν
να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο της έδρας τους.
Oι ομάδες εκτός Δήμου Πατρέων , μαζί με την δήλωση συμμετοχής του
πρωταθλήματος της Γ2 Κατηγορίας 2014-2015 , θα πρέπει να
καταβάλουν επιπλέον και το παράβολο συμμετοχής που αναφέρεται
στο άρθρο 12 της παρούσας προκήρυξης.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο
πρωτάθλημα.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε Κλειστά Γυμναστήρια εφόσον αυτό είναι
εφικτό.
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την Πέμπτη 29/01/2015 και ώρα
18.30 στα γραφεία της ΕΣΚΑ-Η.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 55 των
κανονισμών της Ε.Ο.Κ. , πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε
48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό
παράβολο.
Η ΕΣΚΑ-Η μετά από έγγραφη καταγγελία – ένστασης
«πλαστοπροσωπίας» μπορεί αυταπάγγελτα να ερευνήσει το γεγονός
και να επιβάλλει τιμωρία σύμφωνα με το άρθρο 54.1γ των κανονισμών
της Ε.Ο.Κ.. Για να θεωρηθεί έγκυρη η καταγγελία πρέπει να κατατεθεί το
παράβολο που προβλέπεται παρακάτω και να γίνει μέσα σε 5 ημέρες
από την τέλεση του αγώνα.
Α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περίπτωσης κακής εφαρμογής
Κανονισμών Παιδιάς , Εκδικάζονται σε Α & Β βαθμό από τα
προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα .
Β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή
Πρωταθλήματος της ΕΣΚΑ-Η. Οι αποφάσεις της παραγράφου Β
προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
Τα Σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα , καθώς και οι αθλητές
τους , συμφωνούν , αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια
για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ
τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή , ερμηνεία των Νόμων που
ισχύουν , του καταστατικού , των κανονισμών και των προκηρύξεων της
Ε.Ο.Κ. (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα πρωταθλήματα
και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.Ο.Κ. , Σωματείων και Αθλητών ) ,
μόνο τα Διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές ,
απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα σωματεία , οι παράγοντες , οι Αθλητές , καθώς και οι Προπονητές ,
υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα
Αθλητικό Νόμο και τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 6ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ :
Για την βαθμολογία των σωματείων, ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47
των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και για την κατάταξη το άρθρο 48 παρ.2 και
το άρθρο 13 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑ-Η.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το σύστημα διεξαγωγής πρωταθλήματος, θα γνωστοποιηθεί με
συμπληρωματική προκήρυξη, αφού πρώτα γίνει γνωστός ο αριθμός
των ομάδων που δήλωσαν συμμετοχή.
ΑΡΘΡΟ 8ον : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50
των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 9ον : ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
Υπενθυμίζεται στα σωματεία ότι μετά την τροποποίηση του
άρθρου 46 παρ.1 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. ότι : Αγώνας που διεκόπη
συνέπεια της ακαταλληλότητας του γηπέδου ή άλλων λόγων ανωτέρας
βίας (π.χ. διακοπής ηλεκτροφωτισμού, τραυματισμού διαιτητή κ.λ.π )
επαναλαμβάνεται με απόφαση της Ε.Ε από το χρονικό σημείο που
συντελέστηκε η διακοπή διατηρουμένων όλων των στοιχείων που
αναγράφονται στο Φ.Α. (π.χ σκορ - ταιμ άουτ - αποβολές παικτών, μη
επιτρεπόμενης αναπλήρωσης του κ.λ.π)
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Oι ομάδες εκτός περιοχής Πατρών (άνω των 20 χιλιομέτρων) που έχουν
την ιδιότητα του γηπεδούχου, υποχρεούνται σε κάθε αγώνα όλων των
πρωταθλημάτων της ΕΣΚΑ-Η να έχουν στο γήπεδο 20 λεπτά πριν από
την έναρξη κάθε αγώνα δύο (2) κριτές.
Σε περίπτωση που τα σωματεία δεν τηρήσουν το παραπάνω ο αγώνας
δεν διεξάγεται υπαιτιότητα του γηπεδούχου σωματείου.
Σωματεία που δεν δύναται να τηρήσουν τα παραπάνω μπορούν να
ειδοποιήσουν έγκαιρα την ΕΣΚΑ-Η ( 3 ημέρες πριν την τέλεση του
αγώνα) για κριτές στον συγκεκριμένο αγώνα, με την υποχρέωση της
ταυτόχρονης καταβολής των εξόδων της ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ των Κριτών
στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα .
ΑΡΘΡΟ 11ον :
ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Yπενθυμίζεται στα γηπεδούχα σωματεία η υποχρέωση τους για την
παρουσία Ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων με δική τους μέριμνα.
ΑΡΘΡΟ 12ον :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ
Οι ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Γ2 Κατηγορίας
Ανδρών ΕΣΚΑ-Η, υποχρεώνονται να καταβάλουν, πριν την έναρξη στον
σημειωτή του αγώνα, των εντός έδρας αγώνων τους, σε κάθε Διαιτητή
το ποσό των Δώδεκα (12) ευρώ, και σε κάθε Κριτή το ποσό
των Έξι ( 6 ) ευρώ.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν θα διεξάγεται & θα μηδενίζεται το
γηπεδούχο Σωματείο.
Σε περίπτωση ματαίωσης για οποιονδήποτε λόγο, τα έξοδα των
διαιτητών και κριτών που έχουν προσέλθει, καταβάλλονται από την
γηπεδούχο ομάδα αλλά περιορίζονται στο ήμισυ, ενώ κατά την
επανάληψη του αγώνα τα έξοδα των διαιτητών και κριτών
καταβάλλονται και πάλι από το γηπεδούχο σωματείο αλλά ολόκληρο
το ποσόν.
Το παράβολο συμμετοχής των ομάδων του Ν. Ηλείας &
Ν. Κεφαλληνίας και των Σωματείων που η έδρα τους είναι
πάνω από είκοσι (20) χιλιόμετρα από την πόλη των Πατρών
θα γίνει γνωστό με συμπληρωματική προκήρυξη, εφόσον
οριστικοποιηθούν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο
πρωτάθλημα
Σε περίπτωση μη καταβολής του παραβόλου οι ομάδες δεν θα
συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.
Ι. Oι ομάδες που έχουν έδρα την ΑΧΑΓΙΑ , θα πρέπει να καταβάλουν
μαζί με την αποζημίωση του αγώνα σε κάθε Διαιτητή – Κριτή, τα
οδοιπορικά του έξοδα, τα οποία για το κλειστό γυμναστήριο
ΑΧΑΓΙΑΣ είναι 3 ευρώ.
Τα χρήματα του παράβολου θα πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα
EUROBANK EFG και συγκεκριμένα στον αριθμό λογαριασμού 0026 0082-43-0101488270 , IBAN GR4802600820000430101488270 ,
της ΕΣΚΑ-Η με αιτιολογία το πλήρες όνομα του Σωματείου.
Η απόδειξη κατάθεσης του παράβολου πρέπει να κοινοποιηθεί
στην ΕΣΚΑ-Η με fax στο 2610624246 το αργότερο
μέχρι την Τρίτη 21/10/2014 και ώρα 14 .00
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες του πρωταθλήματος της Β Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η θα
χρησιμοποιηθούν μπάλες δερμάτινες και πλαστικές ανάλογα με το
γήπεδο διεξαγωγής ( SPALDING – MOLTEN - BADDEN – WILSON) , τις
οποίες θα διαθέτουν τα διαγωνιζόμενα σωματεία στους διαιτητές του
αγώνα όπως ορίζουν οι κανονισμοί.
ΑΡΘΡΟ 14ον : ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ :
Υπενθυμίζεται στα σωματεία ότι ισχύουν οι διατάξεις κανονισμών
προπονητών
ΑΡΘΡΟ 15o : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
Υπενθυμίζεται στα σωματεία η τήρηση του άρθρου 2 της Γενικής
Προκήρυξης της ΕΣΚΑ-Η αγ. Περιόδου 2014-2015.
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα στις εμφανίσεις των
αθλητών και αθλητριών τους να χρησιμοποιούν τους
αριθμούς 4 έως και 19 αυστηρά, Σύμφωνα το άρθρο 43 των
Κανονισμών παιδιάς της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 16ον :
ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του
πρωταθλήματος και δεν προβλέπεται από την παρούσα, θα αποφασίζει
το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α-Η.
Σε αγώνα που υπάρχει απονομή στον νικητή λόγω κατάκτησης του
πρωταθλήματος η παρουσία της ηττημένης ομάδος είναι υποχρεωτική
μέχρι και την απονομή των επάθλων.
Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑ-Η.
Σε περίπτωση αναβολής αγώνα , λόγω μη προσέλευσης Διαιτητή ή
Κριτή τα έξοδα του συγκεκριμένου αγώνα καθώς και τα έξοδα της
επανάληψης αυτού , επιβαρύνουν τον αίτιο .
Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση
στον αντίπαλό του (φιλοξενούμενο) , καθώς και στα υπόλοιπα σωματεία
της κατηγορίας του ,για την μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα από τον
αγωνιστικό χώρο ή από την κερκίδα του γηπέδου. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης τα Σωματεία θα καλούνται σε απολογία στο Δ.Σ. της
ΕΣΚΑ-Η σύμφωνα με το άρθρο 57 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
TAKHΣ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθ. Πρωτ. : 48
WebSite : www.Eskah.gr
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πάτρα : 10-2-2015
Email : [email protected]
Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 – 2015
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα θα αγωνιστούν σε
διπλούς αγώνες και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος οι ομάδες κατατάσσονται
οριστικά με βάση τα αποτελέσματα τους.
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΕΙ ΚΑΜΙΑ ή ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΤΕ :
Ανέρχονται στην Γ1 Κατηγορία οι Δύο (2) πρώτες ομάδες του
βαθμολογικού πίνακα. Δεν δύναται να ανέλθει άλλη ομάδα
Σε καμία περίπτωση.
ΑΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΟΥΝ (ΔΥΟ) 2 ΟΜΑΔΕΣ ή ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΠΟ ΤΗΝ
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΤΕ :
Ανέρχεται στην Γ1 κατηγορία ο πρώτος του Βαθμολογικού Πίνακα.
Δεν δύναται να ανέλθει άλλη ομάδα σε καμία περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 12ον :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ
Οι ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Γ2 Κατηγορίας
Ανδρών ΕΣΚΑ-Η, υποχρεώνονται να καταβάλουν, πριν την έναρξη στον
σημειωτή του αγώνα, των εντός έδρας αγώνων τους, σε κάθε Διαιτητή
το ποσό των Δώδεκα (12) ευρώ και σε κάθε Κριτή το ποσό των Έξι ( 6 )
ευρώ.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν θα διεξάγεται & θα μηδενίζεται το
γηπεδούχο Σωματείο.
Σε περίπτωση ματαίωσης για οποιονδήποτε λόγο, τα έξοδα των
διαιτητών και κριτών που έχουν προσέλθει, καταβάλλονται από την
γηπεδούχο ομάδα αλλά περιορίζονται στο ήμισυ, ενώ κατά την
επανάληψη του αγώνα τα έξοδα των διαιτητών και κριτών
καταβάλλονται και πάλι από το γηπεδούχο σωματείο αλλά ολόκληρο
το ποσόν.
Oι ομάδες ΓΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΗΛΙΔΑ ΑΣ θα πρέπει να καταβάλουν
παράβολο συμμετοχής 180 ΕΥΡΩ.
Η ομάδα ΑΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 2013 θα πρέπει να καταβάλει
παράβολο συμμετοχής 650 ΕΥΡΩ.
Η ομάδα ΑΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΧΑΙΑΣ θα πρέπει να καταβάλει μαζί με την
αποζημίωση του αγώνα σε κάθε Διαιτητή – Κριτή, τα οδοιπορικά του
έξοδα, τα οποία για το κλειστό γυμναστήριο ΑΧΑΓΙΑΣ είναι 3 ευρώ.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο
πρωτάθλημα.
Τα χρήματα του παράβολου θα πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα
EUROBANK EFG και συγκεκριμένα στον αριθμό λογαριασμού 0026 0082-43-0101488270 , IBAN GR4802600820000430101488270 ,
της ΕΣΚΑ-Η με αιτιολογία το πλήρες όνομα του Σωματείου. Η απόδειξη
κατάθεσης του παράβολου πρέπει να κοινοποιηθεί στην ΕΣΚΑ-Η
με fax στο 2610624246 το αργότερο μέχρι 25-02-2015 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 13.00
ΑΡΘΡΟ 2ον :
ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του
πρωταθλήματος και δεν προβλέπεται από την παρούσα, θα αποφασίζει
το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α-Η.
Σε αγώνα που υπάρχει απονομή στον νικητή λόγω κατάκτησης του
πρωταθλήματος η παρουσία της ηττημένης ομάδος , είναι υποχρεωτική
μέχρι και την απονομή των επάθλων. Σε αντίθετη περίπτωση θα
εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 2 της
Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑ-Η.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TAKHΣ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ