Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Δυτικής Ελλάδας
Νομός
: Αχαΐας
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Αιγιαλείας
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
36902
36923
36931
36944
36947
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
36941
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ BABY
HOUSE
Δομές στο Νομό: 59
Δομές στον ΟΤΑ: 7
Επωνυμία Δομής
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
65
2.800,00 Ωράριο: 7.00 - 16.00
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥέως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
40
2.800,00 Ωράριο: 7.00 - 16.00
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
5
2.800,00 Ωράριο: 7.00 - 16.00
ΑΚΡΑΤΑΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
20
2.800,00 Ωράριο: 07.00 - 16.00
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
20
2.800,00 Ωράριο: 07.00 - 16.00
ΑΙΓΙΟΥ
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ (ΒΡΕΦΙΚΟΣ(Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
2
3.500,00 Ωράριο: 7.30-15.30
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)
2,5 ετών
Σίτιση: ΝΑΙ
36941
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ (ΒΡΕΦΙΚΟΣΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)
37044
37044
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
5
2.800,00 Ωράριο: 7.30-15.30
Σίτιση: ΝΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΒY (Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
HOUSE
2,5 ετών
5
3.500,00 Ωράριο: 07.00-15.30
Σίτιση: ΝΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΒY (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
HOUSE
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
15
2.800,00 Ωράριο: 07.00-15.30
Σίτιση: ΝΑΙ
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 220
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΙΚΟΛΕΙΚΑ,ΕΛΙΚΗ,ΑΚΟΛΗ,ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 220
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΙΚΟΛΕΙΚΑ,ΕΛΙΚΗ,ΑΚΟΛΗ,ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 220
Εξυπηρετούμενες Περιοχές:
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 220
Εξυπηρετούμενες Περιοχές:
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 1 από 11
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Δυτικής Ελλάδας
Νομός
: Αχαΐας
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Δυτικής Αχαΐας
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Δομές στο Νομό: 59
Δομές στον ΟΤΑ: 4
Επωνυμία Δομής
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 20598
ΔΥΜΑΙΩΝ
ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ
20600
ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ
20605
ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ
20608
ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
παιδιών
ΔΥΜΗΣ (Α' ΒΑΡΔΙΑ) (Γ) Παιδιά από την ηλικία
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
ΔΥΜΗΣ (Β' ΒΑΡΔΙΑ) (Γ) Παιδιά από την ηλικία
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
ΜΟΒΡΗΣ (Α' ΒΑΡΔΙΑ) (Γ) Παιδιά από την ηλικία
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
ΜΟΒΡΗΣ (Β' ΒΑΡΔΙΑ) (Γ) Παιδιά από την ηλικία
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
θέση
30
1.400,00 Ωράριο: 14.00 - 21.00
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
30
1.400,00 Ωράριο: 8.00 - 14.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
30
1.400,00 Ωράριο: 14.00 - 21.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
30
1.400,00 Ωράριο: 8.00 - 14.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 2 από 11
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Δυτικής Ελλάδας
Νομός
: Αχαΐας
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Ερυμάνθου
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
20758
20761
Επωνυμία Δομής
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
παιδιών
ΚΔΑΠ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΦΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (Γ) Παιδιά από την ηλικία
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (Α' ΒΑΡΔΙΑ)
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
ΚΔΑΠ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΦΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (Γ) Παιδιά από την ηλικία
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (Β' ΒΑΡΔΙΑ)
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
Δομές στο Νομό: 59
Δομές στον ΟΤΑ: 2
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
θέση
20
1.400,00 Ωράριο: 14.45-17.45
20
1.400,00 Ωράριο: 18.00-21.00
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 3 από 11
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Δυτικής Ελλάδας
Νομός
: Αχαΐας
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Καλαβρύτων
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Επωνυμία Δομής
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21828
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Δομές στο Νομό: 59
Δομές στον ΟΤΑ: 1
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
40
2.800,00 Ωράριο: 07.00-15.00(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
έως την ηλικία εγγραφής τους
ΩΡΑΡΙΟ),06.45-15.00(ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Σίτιση: ΝΑΙ
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 4 από 11
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Δυτικής Ελλάδας
Νομός
: Αχαΐας
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Πατρέων
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Δομές στο Νομό: 59
Δομές στον ΟΤΑ: 45
Επωνυμία Δομής
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 615
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
615
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
5605
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ ''Η ΜΕΡΙΜΝΑ''
7404
20776
20777
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 1
ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΟΔΗΠ
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
παιδιών
(Α1.3) Βρέφη 18 μηνών έως
2,5 ετών
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
θέση
8
3.500,00 Ωράριο: 7.00 - 16.00
Σίτιση: ΝΑΙ
Στοιχεία μετακίνησης
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
32
2.800,00 Ωράριο: 7.00 - 16.00
Σίτιση: ΝΑΙ
ΚΔΑΠ ΜΕΑ Θ.Π.Κ.Π. "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" (Δ) Παιδιά με αναπηρία ή/και
(Α΄ΒΑΡΔΙΑ)
έφηβοι ή/και άτομα με νοητική
υστέρηση ή/και κινητική
αναπηρία
ΚΔΑΠ ΜΕΑ Θ.Π.Κ.Π. "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" (Δ) Παιδιά με αναπηρία ή/και
(Β΄ΒΑΡΔΙΑ)
έφηβοι ή/και άτομα με νοητική
υστέρηση ή/και κινητική
αναπηρία
ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ (Α'
(Δ) Παιδιά με αναπηρία ή/και
ΒΑΡΔΙΑ)
έφηβοι ή/και άτομα με νοητική
υστέρηση ή/και κινητική
αναπηρία
ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ (Β'
(Δ) Παιδιά με αναπηρία ή/και
ΒΑΡΔΙΑ)
έφηβοι ή/και άτομα με νοητική
υστέρηση ή/και κινητική
αναπηρία
ΚΔΑΠ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Α (Γ) Παιδιά από την ηλικία
ΒΑΡΔΙΑ)
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
25
5.500,00 Ωράριο: 7.00 - 15.00
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 800
Εξυπηρετούμενες Περιοχές:
ΑΓΥΙΑ,ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ,ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ,ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ,ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ,ΡΙΟ,ΑΚΤΑΙΟ,Κ
ΟΤΡΩΝΙ,ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ,ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΤΡΑΣ,ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ,ΓΕΡΜΑΝΟΥ,ΚΑ
ΣΤΡΟ,ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ-(ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΔΑ)
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 800
Εξυπηρετούμενες Περιοχές:
ΑΓΥΙΑ,ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ,ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ,ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ,ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ,ΡΙΟ,ΑΚΤΑΙΟ,Κ
ΟΤΡΩΝΙ,ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ,ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΤΡΑΣ,ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ,ΓΕΡΜΑΝΟΥ,ΚΑ
ΣΤΡΟ,ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ-(ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΔΑ)
Μετακίνηση: ΟΧΙ
25
5.500,00 Ωράριο: 15.00 - 21.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
25
5.500,00 Ωράριο: 7.00 - 15.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
25
5.500,00 Ωράριο: 15.00 - 21.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
60
1.400,00 Ωράριο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 21:30
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 08:00 ΕΩΣ
14:30
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 5 από 11
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Δυτικής Ελλάδας
Νομός
: Αχαΐας
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Πατρέων
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 16
ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΟΔΗΠ
17
19
20385
20401
20405
20412
Δομές στο Νομό: 59
Δομές στον ΟΤΑ: 45
Επωνυμία Δομής
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
ΚΔΑΠ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Γ) Παιδιά από την ηλικία
40
1.400,00 Ωράριο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 21:30
(Α' ΒΑΡΔΙΑ)
εγγραφής τους στην
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 08:00 ΕΩΣ
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
14:30
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (Α΄ΒΑΡΔΙΑ)
(Δ) Παιδιά με αναπηρία ή/και
25
5.500,00 Ωράριο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 15:00
έφηβοι ή/και άτομα με νοητική
υστέρηση ή/και κινητική
αναπηρία
ΚΔΑΠ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
(Γ) Παιδιά από την ηλικία
80
1.400,00 Ωράριο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 21:30
εγγραφής τους στην
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 08:00 ΕΩΣ
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
14:30
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
ΚΔΑΠ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Γ) Παιδιά από την ηλικία
40
1.400,00 Ωράριο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 21:30
(Β' ΒΑΡΔΙΑ)
εγγραφής τους στην
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 08:00 ΕΩΣ
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
14:30
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
ΚΔΑΠ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Β (Γ) Παιδιά από την ηλικία
60
1.400,00 Ωράριο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 21:30
ΒΑΡΔΙΑ)
εγγραφής τους στην
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 08:00 ΕΩΣ
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
14:30
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
ΚΔΑΠ Δ.Ε. ΒΡΑΧΑΝΑΙΙΚΩΝ
(Γ) Παιδιά από την ηλικία
20
1.400,00 Ωράριο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 21:30
(Α΄ΒΑΡΔΙΑ)
εγγραφής τους στην
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 08:00 ΕΩΣ
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
14:30
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
ΚΔΑΠ Δ.Ε. ΒΡΑΧΑΝΑΙΙΚΩΝ (Β
(Γ) Παιδιά από την ηλικία
20
1.400,00 Ωράριο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 21:30
ΒΑΡΔΙΑ)
εγγραφής τους στην
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 08:00 ΕΩΣ
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
14:30
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 6 από 11
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Δυτικής Ελλάδας
Νομός
: Αχαΐας
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Πατρέων
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 20420
ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΟΔΗΠ
20934
20935
29649
29650
29651
29676
29678
29683
29690
29692
29694
Δομές στο Νομό: 59
Δομές στον ΟΤΑ: 45
Επωνυμία Δομής
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
ΚΔΑΠ ΜΕΑ (Β ΒΑΡΔΙΑ)
(Δ) Παιδιά με αναπηρία ή/και
25
5.500,00 Ωράριο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 13:30 ΕΩΣ 21:00
έφηβοι ή/και άτομα με νοητική
υστέρηση ή/και κινητική
αναπηρία
ΚΔΑΠ ΜΕΑ - ΚΟΜΑΙΘΩ (Β' ΒΑΡΔΙΑ) (Δ) Παιδιά με αναπηρία ή/και
25
5.500,00 Ωράριο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 13:30 ΕΩΣ 21:00
έφηβοι ή/και άτομα με νοητική
υστέρηση ή/και κινητική
αναπηρία
ΚΔΑΠ ΜΕΑ - ΚΟΜΑΙΘΩ (Α' ΒΑΡΔΙΑ) (Δ) Παιδιά με αναπηρία ή/και
25
5.500,00 Ωράριο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 15:00
έφηβοι ή/και άτομα με νοητική
υστέρηση ή/και κινητική
αναπηρία
Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
35
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
25
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
17
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
19
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΣΤ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
14
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
20
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Η΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
15
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Θ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
30
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Ι' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
25
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 7 από 11
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Δυτικής Ελλάδας
Νομός
: Αχαΐας
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Πατρέων
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Δομές στο Νομό: 59
Δομές στον ΟΤΑ: 45
Επωνυμία Δομής
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
20
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
13
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
10
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
15
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
15
2.800,00 Ωράριο: 07:30 - 15:30
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
25
2.800,00 Ωράριο: 7.00 - 16.00
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 29696
ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΟΔΗΠ
ΙΑ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
29697
ΙΒ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
29699
ΙΓ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
29704
ΙΔ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
29715
Ε' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29610
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ
ΟΛΟΙ"
ΔΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
29655
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ <<(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ >>
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
20
2.800,00 Ωράριο: 7.00-16.00
Σίτιση: ΝΑΙ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ - ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
29720
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε
(Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
2,5 ετών
12
3.500,00 Ωράριο: 7.00 - 16.00
Σίτιση: ΝΑΙ
29720
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
15
2.800,00 Ωράριο: 7.00 - 16.00
Σίτιση: ΝΑΙ
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 550
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΑΓΙΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ,ΣΥΧΑΙΝΑ,ΑΓΥΙΑ,ΡΙΟ,ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙ
ΟΣ,ΠΛΑΤΑΝΙ,ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ,ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΑΙ
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 330
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ,
ΑΓΥΙΑ,ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΑ, ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ,
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΤΡΑΣ, ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 440
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΟΛΗ Η
ΠΑΤΡΑ, ΠΛΗΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
(ΡΙΟ-ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 440
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΟΛΗ Η
ΠΑΤΡΑ, ΠΛΗΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
(ΡΙΟ-ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ-ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 8 από 11
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Δυτικής Ελλάδας
Νομός
: Αχαΐας
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Πατρέων
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
"ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
29727
ΣΚΟΥΡΑΣ Σ. ΠΑΥΛΟΣ
Δομές στο Νομό: 59
Δομές στον ΟΤΑ: 45
Επωνυμία Δομής
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
παιδιών
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ''ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ'' 2,5 ετών
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
θέση
20
3.500,00 Ωράριο: 7.00 - 16.00
Σίτιση: ΝΑΙ
29727
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ''ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ'' έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
60
2.800,00 Ωράριο: 7.00 - 16.00
Σίτιση: ΝΑΙ
29739
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟ ΡΟΔΙ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
10
2.800,00 Ωράριο: 7.30-15.00
Σίτιση: ΝΑΙ
ΜΑΘΑΙΝΩ-ΠΑΙΖΩ-ΓΕΛΩ
(Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
2,5 ετών
6
3.500,00 Ωράριο: 7.00-15.00
Σίτιση: ΝΑΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 29816
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 110
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΠΡΟΣ
ΝΟΤΙΑ (ΗΤΟΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ,ΕΡΜΟΥ
κλπ.) ΕΩΣ Δ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕ
Δ.Κ. ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ,
ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ, ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑΣ,
ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ, ΨΑΡΟΦΑΪΚΟΥ,
ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ, ΟΒΡΥΑΣ, ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 110
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΠΡΟΣ
ΝΟΤΙΑ (ΗΤΟΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ,ΕΡΜΟΥ
κλπ.) ΕΩΣ Δ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕ
Δ.Κ. ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ,
ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ, ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑΣ,
ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ, ΨΑΡΟΦΑΪΚΟΥ,
ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ, ΟΒΡΥΑΣ, ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 800
Εξυπηρετούμενες Περιοχές:
ΔΕΜΕΝΙΚΑ,ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ,ΚΑΤΩ
ΟΒΡΥΑ,ΡΟΙΤΙΚΑ,ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ,ΠΑΤΡΑ(ΜΕ
ΟΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ), ΕΓΛΥΚΑΔΑ,
ΑΡΟΗ, ΣΥΝΟΡΑ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΚΟΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑ, ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ,
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 600
Εξυπηρετούμενες Περιοχές:
ΔΕΜΕΝΙΚΑ,ΣΑΡΑΒΑΛΙ,ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ,ΚΡΗ
ΝΗ,ΟΒΡΥΑ,ΡΟΙΤΙΚΑ,ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ,ΠΑΡΑΛ
ΙΑ,ΠΑΤΡΑ(ΜΕ ΟΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ),ΕΓΛΥΚΑΔΑ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΚΟΥΡΑΣ,ΛΕΥΚΑ,ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ,ΤΑΜΠ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 9 από 11
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Δυτικής Ελλάδας
Νομός
: Αχαΐας
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Πατρέων
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Δομές στο Νομό: 59
Δομές στον ΟΤΑ: 45
Επωνυμία Δομής
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 29816
ΜΑΘΑΙΝΩ-ΠΑΙΖΩ-ΓΕΛΩ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ
29833
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΗΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
<ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ>
35371
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
<ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ>
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
36729
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ.ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
"ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΤΟ ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΑΚΙ"
ΑΝΘΟΥΣΑ ΛΕΚΚΑ
36884
ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΤΟ ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΑΚΙ
36884
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
4
2.800,00 Ωράριο: 7.00-15.00
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 600
Εξυπηρετούμενες Περιοχές:
ΔΕΜΕΝΙΚΑ,ΣΑΡΑΒΑΛΙ,ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ,ΚΡΗ
ΝΗ,ΟΒΡΥΑ,ΡΟΙΤΙΚΑ,ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ,ΠΑΡΑΛ
ΙΑ,ΠΑΤΡΑ(ΜΕ ΟΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ),ΕΓΛΥΚΑΔΑ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΚΟΥΡΑΣ,ΛΕΥΚΑ,ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ,ΤΑΜΠ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
50
2.800,00 Ωράριο: 07.00 - 16.00
Σίτιση: ΝΑΙ
10
2.800,00 Ωράριο: 07.00 - 16.00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
15
2.100,00 Ωράριο: 07.00-16.00
Σίτιση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
16
2.800,00 Ωράριο: 07.00-16.00
Σίτιση: ΝΑΙ
ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΤΟ ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΑΚΙ
(Α1.3) Βρέφη 18 μηνών έως
2,5 ετών
4
3.500,00 Ωράριο: 07.00-16.00
Σίτιση: ΝΑΙ
36886
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
2,5 ετών
3
3.500,00 Ωράριο: 07.00-21.00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 550
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: Ν.ΑΧΑΙΑΣ
ΟΒΡΥΑ,ΛΕΥΚΑ,ΚΟΥΚΟΥΛΙ,ΟΜΟΝΟΙΑ,ΣΚ
ΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ,ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ,ΕΓΛΥΚΑΔΑ
,ΑΡΟΗ, κ.α.
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 550
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: Ν.ΑΧΑΙΑΣ
ΟΒΡΥΑ,ΛΕΥΚΑ,ΚΟΥΚΟΥΛΙ,ΟΜΟΝΟΙΑ,ΣΚ
ΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ,ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ,ΕΓΛΥΚΑΔΑ
,ΑΡΟΗ, κ.α.
Μετακίνηση: ΟΧΙ
36886
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
6
2.800,00 Ωράριο: 07.00-21.00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 10 από 11
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Δυτικής Ελλάδας
Νομός
: Αχαΐας
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Πατρέων
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Δομές στο Νομό: 59
Δομές στον ΟΤΑ: 45
Επωνυμία Δομής
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
παιδιών
(Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
2,5 ετών
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
θέση
5
3.500,00 Ωράριο: 7.30-15.30
Σίτιση: ΝΑΙ
Στοιχεία μετακίνησης
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 36901
ΚΑΡΑΠΛΗΣ Γ. κ ΣΙΑ Ε.Ε
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ, ΡΟΙΤΙΚΑ, ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ,
ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ, ΚΑΜΜΙΝΙΑ,ΟΒΡΥΑ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ,ΘΕΑ,ΛΕΥΚΑ,ΙΤΙΕΣ,ΑΡΟΗ,ΜΙΝ
ΤΙΛΟΓΛΙ,ΚΡΗΝΗ,ΠΑΤΡΑ,ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ,
ΨΑΡΟΦΑΙ, ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ, ΕΓΛΥΚΑΔΑ
36901
ΚΑΡΑΠΛΗΣ Γ. κ ΣΙΑ Ε.Ε
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
15
2.800,00 Ωράριο: 07.30-15.30
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ, ΡΟΙΤΙΚΑ, ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ,
ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ, ΚΑΜΜΙΝΙΑ,ΟΒΡΥΑ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ,ΘΕΑ,ΛΕΥΚΑ,ΙΤΙΕΣ,ΑΡΟΗ,ΜΙΝ
ΤΙΛΟΓΛΙ,ΚΡΗΝΗ,ΠΑΤΡΑ,ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ,
ΨΑΡΟΦΑΙ, ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ, ΕΓΛΥΚΑΔΑ
ΓΚΡΙΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
37717
PLAY LAND
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
10
2.800,00 Ωράριο: 07:00 - 15:00
Σίτιση: ΝΑΙ
ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
(ΗΛΙΟΧΩΡΑ)
37801
ΗΛΙΟΧΩΡΑ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
5
2.800,00 Ωράριο: 07:00 - 16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ
(ΝΑΥΤΙΛΟΣ)
37837
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ
(ΝΑΥΤΙΛΟΣ)
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
5
2.800,00 Ωράριο: 07:00 - 16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 550
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΠΑΤΡΑ ΜΠΟΖΑ΄Ι΄ΤΙΚΑ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 1100
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: Από
Αραχωβίτικα, Πλατάνι έως και οδό
Ελευθερίου Βενιζέλου και την οδό Ακτή
Δυμαίων
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 1100
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: Αραχωβίτικα
- Ακταίο - Ρίο - Αγυιά - Κέντρο Πάτρας
(νοτιοανατολικά έως περιοχή Άγιος
Γεώργιος Λάγουρα και νοτιοδυτικά έως
την οδό Βορείου Ηπείρου)
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 11 από 11