close

Enter

Log in using OpenID

Broj: 01/01-10-2013/Vukovar I - civilni centar grada vukovara

embedDownload
Broj: 01/01-10-2013/Vukovar
I - PODACI O PREDLAGATELJU PROJEKTA
Naziv organizacije
EGRAD - Savez udruga za cjeloživotno obrazovanje i implementaciju IT modela humanih tehnologija
Područja djelovanja ( X pored odgovarajuće kategorije)
a) djeca, mladi, osobe s invaliditetom X
e) civilno umrežavanje X
b) održivi razvoj X
f) humanitarni projekti X
c) informatička edukacija,
g) volonterizam X
informatizacija X
Grad
Vukovar
Adresa (ulica i broj)
Trg Republike Hrvatske 2/33, 32000 Vukovar
Internet adrese
http://www.egrad.hr, http://egradvu.weebly.com/
Kontakt broj
(032) 639322, 639323, 639124, 639011
E-mail
[email protected]
OIB organizacije
16443145816
Erste bank: 2402006-1100455066
Podaci uplatnog računa
IBAN (broj računa) HR9024020061100455066
1
Podaci donatorskog telefona
060/60-70-73 (cijena za pozive iz fiksne mreže za 1
minutu trajanja poziva iznosi 5,59 kn, cijena za
pozive iz mobilne mreže za 1 minutu trajanja poziva
iznosi 6,73kn, link:
http://www.it1.hr/renta060_price.aspx)
Odgovorne osobe (ime i prezime)
Broj mobitela/telefona kontakt osobe
Domagoj Marenić
Zvonimir Šaletić
098 739209
098 497554
E-mail odgovornih osoba
[email protected], [email protected]
Kontakti dežurnog volontera
CIVILNOG CENTRA GRADA
VUKOVARA
Ime i prezime: Milan Vinčić
Kontakti osobe programa redovne
djelatnosti“ HRANA ZA ŽIVOT“ UDRUGA FOOD FOR LIFE
Telefon, mobitel: (032) 639323, 639322, 091 3086852
Mail: [email protected]
Ime i prezime: Jovan Ilinčić
Telefon, mobitel: 099 8373565
Mail: [email protected]
Kontakti osobe programa redovne
djelatnosti “NEONET“ - EGRAD
Ime i prezime: Nikola Mitrović
Telefon, mobitel: 095 1978254
Mail: [email protected]
Kontakti osobe programa redovne
djelatnosti „HUMANA HRVATSKA“ UDRUGA GRAD UMJETNIKA
Kontakti osobe programa redovne
djelatnosti „ODRŽIVI PLAN“ UDRUGA ZELENI GRAD
Kontakti osobe programa redovne
djelatnosti „COUCHSURFING
VUKOVAR“ - UDRUGA
VOLONTERSKI CENTAR VUKOVAR
Kontakti osobe programa redovne
djelatnosti „VUWIRELESS
INTRANET“ - SOIRH
Kontakti osobe programa redovne
djelatnosti „VJEŽBOM DO
ZDRAVLJA - SPORT ZA SVE“ Neformalna inicijativa za promicanje
zdravih stilova života
Ime i prezime: Aleksandar Bjelovuk
Telefon, mobitel: 095 9193007
Mail: [email protected]
Ime i prezime: Vesna Mlinar
Telefon, mobitel: 091 3021232
Mail: [email protected]
Ime i prezime: Bogoljub Milovanović
Telefon, mobitel: 098 9501697
Mail: [email protected]
Ime i prezime: Aleksandar Devernay
Telefon, mobitel: 098 9787400
Mail: [email protected]
Ime i prezime: Dunja Popović
Telefon, mobitel: (032) 414124, 097 7629129
Mail: [email protected]
2
Broj stalno zaposlenih u 2012.
-
Broj članova
7 pravnih osoba/udruga
Broj volontera
Ciljevi organizacije (ne više od 200
znakova)
10 stalnih volontera
1) Humani, kreativni i praktični modeli primjene IT
podrške posebice osobama s tjelesnim oštećenjem i
lošom
socijalnom
situacijom
kroz
pribavu,
rekonfiguraciju i doniranje polovne informatičke opreme
2) Informatizacija civilnog sektora grada Vukovara
3) Povezivanje civilnih
zajedničkom djelovanju
Kratak opis aktivnosti i postignuća u
posljednje dvije godine (ne više od 200
znakova)
incijativa
i
resursa
u
- EGRAD je tijekom 2011-2012 implementirao
nastojanja kroz direktnoj informatizaciji civilnih
inicijativa, socijalno ugroženih i osoba s invaliditetom, te
je na taj način informatizirao više od 100 (stotinu)
udruga i građana grada Vukovara
- pribavio, rekonfigurirao i donirao više od 200 osobnih
računala
42.269,37 kn
Prihodi u 2012. godini (kn)
Iznos prikupljen od članarina (kn)
-
Iznos financijske potpore iz državnog
proračuna ili proračuna jedinica lokalne
3.000,00 kn
samouprave (kn)
Iznos donacija iz poslovnog sektora (kn)
39.269,37 kn
Iznos vlastitih prihoda od obavljanja
-
djelatnosti (kn)
Iznos ostalih donacija (kn)
-
3
II - PODACI O PROJEKTU
Naziv projekta
CIVILNI CENTAR GRADA VUKOVARA
1) sklapanje ugovora za najam i otkup Centra /udruge nositelji
EGRAD i SOIRH / 1 mjesec 2013 / realizirano!
Kratak opis aktivnosti
2) izbor udruga domačina /udruge nositelji EGRAD i SOIRH / 7
mjesec 2013 / realizirano!
3) otvaranje Centra, pokretanje redovnih djelatnosti / 7-12 mjesec
2013 i 2014, te kontinuirano (o.p.: redovne djelatnosti opisane u
prilogu PRAVILA CIVILNOG CENTRA)
Svrha je osiguravanje zajedničkih radnih prostorija za udruge grada
Vukovara realizacijom potpore za redovne djelatnosti udruga grada
Vukovara i otkup zjedničkog objekta.
Ciljevi su:
1) osiguravanje radnih prostorija za udruge kroz otkup
2) zajedničko korištenje radnih prostorija udruga-domaćina i udruga
korisnika
Svrha i ciljevi projekta
3) smanjivanje troškova djelovanja udruga korištenjem zajedničkih
prostorija i resursa
4) formiranje projektnog tima za zajedničku izradu projekata
5) formiranje Civilnog vijeća od predstavnika udruga grada
Vukovara
6) provedba redovnih djelatnosti u prostorijama Civilnog centra
grada Vukovara
7) sinergijska suradnja, te jačanje civilnog sektora i građanskih
inicijativa u Gradu Vukovaru
Sukladno aktivnostima, Projekt se odvija u tri faze:
Faze realizacije projekta
1) NEJAVNA FAZA (01.07.2013. - 01.10.2013.) - kroz koju su
realizirane aktivnosti sklapanja ugovora o najmu i otkupu Civilnog
centra za udruge, izvršeno funkcionalno uređivanje prostorija
ulaganjem vlastitih sredstava udruga nositelja i partnera projekta,
izvršeno priključivanje interneta i telefona te druge tehničke radnje
nužne za funkcioniranje Centra, stvoreni preduvjeti za pokretanje
redovnih djelatnosti udruga nositelja projekta, stvoreni preduvjeti za
realizaciju slijedeće faze
2) JAVNA FAZA (01.10.2013. - 01.07.2014.) - kroz koju se
prikupljaju potrebna sredstva za otkup Centra na predviđene načine i
realiziraju aktivnosti Centra; sukladno Pravilima (o.p.: u prilogu)
4
3) ZAVRŠNA FAZA (01.07.2014. - 01.08.2014.) - kroz tzv.
„mjesec promocije“ izvještava se javnost o realizaciji Projekta,
javno objavljuje opisno i financijsko izviješće, vrši svećano
otvaranje na koje se pozivaju svi donatori, dionici i partneri
Projekta, prezentiraju javno strateške smjernice daljnjeg razvoja
Programa Civilnog centra Grada Vukovara
Predviđeni početak i
završetak provedbe projekta
01.07.2013.
01.08.2014.
Područje provedbe projekta
(općina, grad, županija)
Vukovar
Vukovarskosrijemska županija
700.00,00 kn
Ukupan iznos potreban za
provedbu projekta (kn)
Vukovar
(o.p.: 645.218,01 kn troškovi otkupa protuvrijednost 85000 EU po
srednjem tečaju HNB, te troškovi uporabne adaptacije Centra)
Iznos koji se traži od drugih
670.000,00 kn
donatora (kn)
Iznos vlastitih sredstava za
30.000,00 kn
provedbu projekta (kn)
1) Potpore lokalnih zajednica - dotacije iz proračuna temeljem
odobrenja o sufinaciranju Projekta
2) Donacije i potpore poduzetničkog sektora - javljanjem na
natjećaje tvrtki, te sklapanjem ugovora o pokroviteljstvu i
sponzorstvu
Metode i vrste aktivnosti
kojima će se projekt provesti
3) Projekti EU za potporu razvoja civilnog društva i humanog
djelovanja - dotacije iz proračuna EU temeljem odobrenja o
sufinaciranju Projekta sudjelovanjem na natječajima za
sufinaciranje projekata
4) Donacije putem humanitarnog telefona od građana RH - u
pripremi je izrada posebne web stranice www.humanahrvatska.com
na kojoj će se prezentirati misija, vizija, ciljevi i akativnosti Centra,
te kontakt telefon za prikupljanje sredstava na osnovu ugovora koji
je udruga sklopila sa tvrtkom sa IT 1 d.o.o. Humanitarni telefon će
se zatim prezentirati n internetskom i javnom prostoru u cilju
prikupljanja sredstava za realizaciju Projekta
5) Vlastita djelatnost udruga članica Saveza EGRAD korisnica
projekta - raspodjela djela sredstava prikupljenih od članarina
udruga-korisnica
5
Suradnja s drugim
udrugama/pojedincima
Projekt se provodi u direktnoj suradnji sa udrugama grada
Vukovara, te kroz programe udruga sa građanima građa Vukovara
(o.p.: kroz programe udruga direktno involvirane u implementaciju
projekta - uzimajući u obzir potrebe i kapacitete članstva indirektno je ciljano više od 1000 građana grada Vukovara na
operativnoj i kontinuiranoj razini)
Broj:
1) 12 partnerskih udruga
grada Vukovara / članstvo
udruga / korisnici svih
programa redovnih
djelatnosti / do 1000 osoba
2) više od 50 udruga Grada
Vukovara okupljenih u
Civilno vijeće
Korisnici obuhvaćeni
projektom (broj i struktura)
3)
korisnici
programa
redovne djelatnosti FOOD
FOR LIFE / maks. do 100
osoba mjesečno / socijalno
ugroženi osobe
4) korisnici programa
redovne djelatnosti
VJEŽBOM DO
ZDRAVLJA - SPORT ZA
SVE /maks. 100 mjesečno /
mladi od 7-27 god.
Struktura:
- udruge grada Vukovara
- građani grada Vukovara (o.p.:
nezaposleni, socijalno ugroženi,
osobe s invaliditetom, mladi)
5) korisnici programa
redovne djelatnosti
NEONET / cca. 50 osoba
mjesečno / nezaposleni,
djeca, mladi
1) osiguran je zajednički prostor i radne prostorije za
minimalno 12 udruga grada Vukovara / pogledati link
http://www.flickr.com/photos/[email protected]
2) više od 100 građana grada Vukovara kontinuirano sudjeluju
kao korisnici u redovnim djelatnostima udruga
Očekivani rezultati
3) udruge korisnice imaju znatno manje troškove, a kroz
zajednički rad ostvaruju kvalitetnije rezultate
4) kroz rad Civilnog vijeća udruge djeluju snažno na promjene
u lokalnoj zajednici
5) pilot projekt Civilnog centra Grada Vukovara koristi se kao
ogledni model za snaženje civilih inicijativa u lokalnim
zajednicama
6
Sami rezultati Projekta se pomno bilježe, te se identificiraju
praktična pitanje vezana za kritičke ocjene efikasnosti projekta
promatrane kroz prizmu postizanja ciljeva postavljenih za svaku
fazu rada, tj. aktivnosti Projekta.
Način praćenja i vrednovanja
provedbe projekta
U realizaciji Projekta provodimo procesnu evaluaciju (o.p.: rezultati
evaluacije će se koristiti za unaprijeđenje projekta na način da se po
pitanju rezultata evaluacije kontinuirano koordiniraju svoj rad
nositelji projekta i procesna evaluacija) i projektnu evaluaciju (o.p.:
projekt smatramo uspješnim ukoliko realiziramo sve aktivnosti u
navedenim okvirima). Provedba se provodi tromjesečno i to
unutarnja od strane korisnika i voditelja projekta. Analizom
pruženih usluga, njihovim vremenskim trajanjem, korištenjem
raspoloživih sredstava i poštivanjem provođenja principa i filozofije
neovisnog življenja utvrđuju se eventualna potrebna poboljšanja, te
pruža potpora u svrhu njihova provođenja.
Paradigma vrednovanja koja se koristiti je model neovisnog
življenja, tj. stvaranja potrebnih uvjeta za neovisno, održivo i
kontinuirano unaprijeđujuće funcioniranje udruga u Gradu
Vukovaru. Ona je po svojoj prirodi uključujuća što znači svi
sudionici projekta trebaju pružati informacije relevantne za njegovo
vrednovanje i direktno sudjeluju u ocjenjivanju. Koristi se sustav
akcija koje će utjecati na proces, ali i rezultati ispitivanja na buduće
akcije koje će se poduzimati u Projektu.
Napomena: Projekt je u drugoj fazi realizacije - nakon dugih priprema, izrade Programa i
izbora lokacije za Udruge - te stoga zasad nema preporuke, odluke ili pisma namjere o
sufinanciranju projekta.
Iz popisa donatora navedenih na web stranicima http://www.egrad.hr,
http://egradvu.weebly.com/ razvidna je potpora radu Udruge.
7
III - BUDŽET
A) DETALJNI PRORAČUN
Redni
broj
IZVORI FINANCIRANJA I IZDACI
(TROŠKOVI)
1.
I.
2.
IZVORI FINANCIRANJA (Prihod)
1.1. LOKALNE ZAJEDNICE RH
1.1.1. ŽUPANIJE
1.1.2. GRADOVI
1.1.3. OPĆINE
PLANIRANI
RASHODI
u kn
4.
91.000,00
21.000,00
50.000,00
20.000,00
1.2. TVRTKE
470.000,00
1.3. POTPORE IZ EU
1.4. GRAĐANI - HUMANITARNI
TELEFON
100.000,00
100.000,00
1.5. VLASTITA SREDSTVA
30.000,00
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA
II.
1.
PLANIRANI
PRIHODI
u kn
3.
790.000,00
IZDACI
Materijalni izdaci
1.1. Režijski troškovi
5.000,00
1.2. Usluge komunikacije
1.000,00
1.3. Uredski materijal
2.000,00
1.4. Usluge knjigovodstvenog servisa
2.000,00
1.5. Ostali izdaci (bankarski troškovi i sl.)
1.000,00
UKUPNO
2.
10.000,00
Projektni troškovi
2.1. Najam i otkup po Ugovoru
645.000,00
2.2. Troškovi adaptacije
45.00,00
UKUPNO
690.000,00
UKUPNO
700.000,00
SALDO 31.08.2014.
90.000,00
8
B) POJAŠNJENJE POJEDINIH STAVKI PRORAČUNA
1.1. LOKALNE ZAJEDNICE RH
1.1.1. ŽUPANIJE - Planirano je aktivno učešće svake županije sa minimalnim iznosom potpore
od 1000,00 kn u razdoblju realizacije otkupne faze Programa od 01.07.2013. - 01.07.2014.
1.1.2. GRADOVI - Planirano je aktivno učešće oko 50% gradova sa minimalnim iznosom
potpore od 1000,00 kn u razdoblju realizacije otkupne faze Programa od 01.07.2013. 01.07.2014.
Cijeneći dosadašnju suradnju i potporu, podršku u obnovi i revitalizaciji života u Vukovaru,
ekonomsku snagu, Javni poziv se posebno postavlja prema gradovima:
GRAD ZAGREB
GRAD DUBROVNIK
GRAD SPLIT
GRAD RIJEKA
10.000,00 kn
10.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
1.1.3. OPĆINE - Planirano je aktivno učešće djela općina sa minimalnim iznosom potpore od
500,00 kn u razdoblju realizacije otkupne faze Programa od 01.07.2013. - 01.07.2014.
1.2. TVRTKE
Sukladno prostornom rasporedu ekonomske snage, kao i ekonomskoj snazi pojedine tvrtke;
putem javnog natječaja tražimo pojedine tvrtke koje će biti:
1) TVRTKA GENERALNI POKROVITELJ (GP) - potpora iznad 10.000,00 kn
1) POKROVITELJI (P) - 10.000,00 kn
2) ZLATNI DONATORI (ZD) - 5.000,00 kn
3) DONATORI (D) - 1.000,00 kn
4) PODUPIRATELJI (PO) - 500,00 kn
(U tablici ispod su navedene očekivane predikcije potpora hrvatskih tvrtki po županijama,
zajedno sa brojem odgovarajućih potpora i kraticom za vrstu potpore)
ZAGREB
SPLITSKA
RIJEČKA
ISTARSKA
ZAGREBAČKA
OSIJEČKA
ZADARSKA
DUBROVAČKA
VARAŽDINSKA
MEĐIMURSKA
ŠIBENSKA
SISAČKA
KARLOVAČKA
BJELOVARSKA
VUKOVARSKA
KOPRIVNIČKA
SLAVONSKOBRODSKA
KRAPINSKA
VIROVITIČKA
POŽEŠKA
LIČKA
7P, 7ZD, 10D, 20PO
2P, 2ZD, 3D, 5PO
2P, 2ZD, 3D, 5PO
2P, 2ZD, 3D, 5PO
2P, 2ZD, 3D, 5PO
1P, 1ZD, 3D, 5PO
1P, 1ZD, 3D, 5PO
1P, 1ZD, 3D, 5PO
1P, 1ZD, 3D, 5PO
1P, 1ZD, 3D, 5PO
1ZD, 3D, 5PO
1ZD, 3D, 5PO
1ZD, 3D, 5PO
1ZD, 3D, 5PO
1ZD, 3D, 5PO
1ZD, 3D, 5PO
1ZD, 3D, 5PO
1ZD, 3D, 5PO
3D, 5PO
3D, 5PO
3D, 5PO
SVEUKUPNO TVRTKE
9
125.000,00 kn
35.500,00 kn
35.500,00 kn
35.500,00 kn
35.500,00 kn
20.500,00 kn
20.500,00 kn
20.500,00 kn
20.500,00 kn
20.500,00 kn
10.500,00 kn
10.500,00 kn
10.500,00 kn
10.500,00 kn
10.500,00 kn
10.500,00 kn
10.500,00 kn
10.500,00 kn
5.500,00 kn
5.500,00 kn
5.500,00 kn
470.000,00 kn
1.3. POTPORE IZ EU
U tijeku je izrada projektne aplikacije za pristup natječajima EU.
1.4. GRAĐANI - HUMANITARNI TELEFON
Putem humanitarnog telefona prikupljaju se sredstva putem humanitarnog telefona u projektnom
razdoblju.
1.5. VLASTITA SREDSTVA
U prvoj fazi projekta udruge-nositeljice projekta uložile su 30.000 kn u adaptaciju prostorija,
režijske troškove i troškove najma.
IV - POPIS DODATNIH PRILOGA
1) Pravila Civilnog centra grada Vukovara
2) Ugovor o najmu i otkupu Civilnog centra
3) Baze dionika:
1. Baza svih udruga dionika programa Civilnog centra grada Vukovara - dostavljamo na pojedinačni
zahtjev
2. Baza biografija voditelja programa redovnih djelatnosti - dostavljamo na pojedinačni zahtjev
3. Izviješća o provedbi programa redovnih djelatnosti – dostavljaju voditelji redovnih djelatnosti na
pojedinačni zahtjev
U Vukovaru 01.10.2013. g.
Predstojnik EGRAD-a; Domagoj Marenić
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
488 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content