(01) θέση Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη , με σύμβαση εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Πετρούπολη 6 Φεβρουαρίου 2012
Αρ. Πρωτ.2108
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 περί του «Κώδικα
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αυτός ισχύει.
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου
Πετρούπολης (ΦΕΚ 1126/Β΄/8-8-2003, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει ),
3. Την αρ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών
,Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες
σχετικά με το προσωπικό θέσεων των Περιφερειών και των
Δήμων της χώρας»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.3 του Ν. 3852/10 και τις
όμοιες της αρ. 41/71351/14-12-2010 εγκυκλίου του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων,
εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των
συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων
διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός
Αντιδημάρχων(Δημοτική Περίοδος: 1η Ιανουαρίου 2011- 31η
Αυγούστου 2014)», σύμφωνα με την οποία ο αριθμός
Αντιδημάρχων ,που αντιστοιχεί στο Δήμο μας ,είναι πέντε (05)
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση ,με σύντομο
βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους ,σχετικά με την
πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη , με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την επικουρία του
Δημάρχου Πετρούπολης ,κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο
πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
2. Καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
3. Καλή γνώση Η/Υ
1
Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
o Εμπειρία, και επαγγελματική ενασχόληση, ως Πολιτικός
Μηχανικός .
o Εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού
Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν :
1. Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια
κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα
να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε άριστο επίπεδο , και
διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ.
50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε
φορά.
2. Να έχουν εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή,
εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να
έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της
στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική
πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης:
 Παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων του, σε εξειδικευμένα
επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη
διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή
προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων
απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου
 Παρέχει επιστημονική ή τεχνολογική βοήθεια σε ειδικά θέματα που
απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου
 Παρακολουθεί συστηματικά την επιστήμης και την τεχνολογία στον
τομέα της δραστηριότητας που θα ορισθεί να εξυπηρετήσει
 Ο Επιστημονικός Συνεργάτης δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες
,οποιασδήποτε μορφής.
 Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο.
 Δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα .
2
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.
Αίτηση
Βιογραφικό Σημείωμα
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Τίτλους Σπουδών
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν
ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α’ μέρους του Ν. 3584/2007
και συγκεκριμένα :
- Ότι κατέχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει
στην Ε.Ε (αρθρο 12 Ν. 3584/2007)
- Ότι είναι υγιείς (αρθ. 14 Ν. 3584/2007)
- Ότι έχουν ( για τους άντρες ) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (αρθ. 15 Ν. 3584/2007)
- Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή δεν έχουν τεθεί υπό
δικαστική συμπαράσταση στερητική ή επικουρική (πλήρη ή μερική) ή
απασχόληση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση (αρθ.
16 Ν. 3584/2007)
- Ότι δεν έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (αρθ. 17 Ν.
3584/2007)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με βιογραφικό
σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερών από της
δημοσίευσης της παρούσας, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην
παρακάτω διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Κ. Βάρναλη 76-78,Πετρούπολη
Τ.Κ. 13231
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω
τηλέφωνα: 2132024401, 2132024415 (κα Ζευγουλά Ειρήνη)
3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη, θα γίνει με
απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την
κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η απόφαση αυτή θα
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο
ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,η διάρκεια
της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της
οποίας προσλήφθηκαν
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(Δι@ύγεια) και σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
4