Σχετικό έγγραφο - ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αριθμ. 25/17-07-2014
Στη Λαμία, σήμερα 17-07-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄, σε συνέχεια του εγγράφου
αριθμ. 184024/Ε5/2-12-2013 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με θέμα: «Παράταση θητείας μονομελών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι», συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχει συγκροτηθεί με
την απόφαση αριθμ. 2276/22-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΟΞΑ0-9Τ3) του Προέδρου του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
44Α του Ν. 4115/2013, καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ.
Φ.122.1/42/23076/Β2/24-02-2011 (ΦΕΚ 433/τ.Β΄/17-03-2011), που αφορά τη συνεδρίαση
συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. με τηλεδιάσκεψη, στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Ιδρύματος, στο κτήριο Βιβλιοθήκης, ύστερα από τη πρόσκληση του Προέδρου του
Ιδρύματος κ. Κωνσταντίνου Αναστασίου, αριθμ. 4505/14-07-2014/16-07-2014, στην οποία,
Παρόντες είναι:
1. κ. Αναστασίου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρος,
2. κ. Μπαργιώτας Δημήτριος, Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, τακτικό
μέλος,
3. κ. Παπαδόγγονας Θεόδωρος, Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, τακτικό
μέλος,
4. κα Σακελλάρη Βασιλική, Διευθύντρια της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας,
τακτικό μέλος,
5. κ. Τσώνος Χρήστος, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών, τακτικό μέλος,
6. κ. Βραχόπουλος Μιχάλης, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, τακτικό μέλος, με τηλεδιάσκεψη,
7. κ. Τσούσκας Λάζαρος, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας, τακτικό μέλος,
8. κ. Μπορονικολός Χρήστος, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, τακτικό μέλος,
9. κ. Τριβέλλας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, τακτικό μέλος.
Απόντες είναι:
1. κα Καπρέλη Ελένη, Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας, τακτικό μέλος,
2. κ. Ραυτογιάννης Ιωάννης, Πρόεδρος του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής, τακτικό μέλος.
2
Στη συνεδρίαση, παρίστανται οι Αναπληρωτές Προέδρου, ο κ. Κοντογεώργος Αθανάσιος,
Καθηγητής, ο κ. Καναπίτσας Αθανάσιος, Καθηγητής, ο κ. Μερτζάνης Αριστείδης, Αν.
Καθηγητής και ο κ. Μανασής Χρήστος, Καθηγητής.
Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης ασκεί η κα. Ματσούκα Κωνσταντίνα, Υπάλληλος κλάδου
Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Αφού διαπιστώνεται η απαρτία των μελών Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι., αρχίζει η συνεδρίαση,
ώρα 12.10΄, λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων των μελών.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο σημείο αυτό, εισέρχεται στη συνεδρίαση, η Γραμματέας του Τ.Ε.Ι. κα Αργυρώ
Αμαράντου.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΜΑ 2 ο
Έναρξη-λήξη Διδακτικών Εξαμήνων και Εξεταστικών περιόδων ακαδημαϊκού έτους
2014 -15.
Τίθεται υπόψη των μελών της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η προφορική
εισήγηση του Αναπληρωτή Προέδρου κ. Καναπίτσα Αθανάσιου, σχετικά με τις ημερομηνίες
έναρξης – λήξης Διδακτικών Εξαμήνων και Εξεταστικών Περιόδων του ακαδημαϊκού έτους
2014 – 2015.
Στη συνέχεια, η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις
του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/06-09-2011τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα,
αποφασίζει
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Β. Εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα έναρξης - διάρκειας - λήξης μαθημάτων και εξεταστικών
περιόδων, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, ως εξής :
3
4
5
Σημείωση: Το κάθε Τμήμα να καθορίσει εγκαίρως και επακριβώς τις συγκεκριμένες
ημερομηνίες, για αναπληρώσεις μαθημάτων, εξέταση εργαστηριακών μαθημάτων, έναρξη και
λήξη εξεταστικών περιόδων, εντός των χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται για κάθε
περίπτωση στην παραπάνω απόφαση.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση ώρα 17.30΄.
Ο Πρόεδρος
Αναστασίου Κωνσταντίνος
Η Γραμματέας
Ματσούκα Κωνσταντίνα
ΤΑ ΜΕΛΗ
Μπαργιώτας Δημήτριος
Παπαδόγγονας Θεόδωρος
Σακελλάρη Βασιλική
Τσώνος Χρήστος
Βραχόπουλος Μιχάλης
Τσούσκας Λάζαρος
Μπορονικολός Χρήστος
Τριβέλλας Παναγιώτης
Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
Λαμία 30-07-2014
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ