Δείτε την προκήρυξη - Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
ΙΝ.ΒΙ.Σ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Support Tool for Energy Efficiency pRogrammes
in medical centres - STEER” ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ MARIE
SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ H2020-MSCA-RISE-2014
Κωδ. Πρόσκλησης STEER DS145 ΗλΜηχ1
Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του Ε.Κ. «Αθηνά»: 04-03-2015
η
Κατάσταση Πρόσκλησης: Ανοικτή μέχρι και την 20 Μαρτίου 2015, ώρα 14:00
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων ΙΝ.ΒΙ.Σ. του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ προτίθεται να
απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση μισθώσεως στο πλαίσιο του
ερευνητικού έργου STEER - «Υποστηρικτικό εργαλείο για προγράμματα ενεργειακής
αποδοτικότητας σε ιατρικά κέντρα», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αντικείμενο πρόσκλησης: «Δημιουργία μοντέλου ενεργειακής κατανάλωσης ιατρικών
κέντρων επί τη βάσει σεναρίων, δοκιμή και επαλήθευση του μοντέλου και υλοποίηση
εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων»
Απαραίτητα Προσόντα:
- Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχίο
Πληροφορικής
- Γνώσεις ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων, ή/και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
ή/και μοντελοποίησης συστημάτων, ή/και ανάλυσης δεδομένων – «μεγάλα
δεδομένα»
- Προϋπηρεσία σε ερευνητικά έργα
- Πολύ καλή γνώση αγγλικής
- Δυνατότητα μετάβασης για σημαντικό χρονικό διάστημα στο εξωτερικό
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών ή/και Διδακτορικό
- Ερευνητικές Δημοσιεύσεις
Περιγραφή του έργου
Ο σεβασμός των στόχων μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που έχουν τεθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πηγές ενέργειας από μη
Ευρωπαϊκές χώρες, απαιτούν εργαλεία ανάλυσης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων
σχετικών με την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για μεγάλα
κτήρια καθώς επίσης και ιατρικά κέντρα που τυπικά έχουν μεγάλες καταναλώσεις
ενέργειας, έχουν ένα ευρύ φάσμα ενεργοβόρου εξοπλισμού με διαφορετικά ηλεκτρικά
προφίλ, εξυπηρετούν έναν ασθενή πληθυσμό που μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από
τυχόν ενεργειακή διακοπή, έχουν απαιτήσεις συνεχούς υπηρεσίας με ιδιαίτερη
περιοδικότητα και χρόνους αιχμής, και πρέπει να είναι συμβατά με αυστηρούς
κανονισμούς (π.χ. απαιτήσεις ποιότητος αέρα). Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός
εργαλείου που θα παρέχει στα ιατρικά κέντρα πληροφορία σχετική με την ιδανική
ενεργειακή κατανάλωσε σε διάφορα σενάρια και το πιο κατάλληλο σχέδιο εξοικονόμησης
ενέργειας σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το έργο θα προσδιορίσει τις μεταβλητές
εκείνες που συνδέονται με την ενεργειακή κατανάλωση σε ιατρικά κέντρα και τα σχετικά
τους βάρη. Η μοντελοποίηση θα αναπαράγει την ενεργειακή κατανάλωση σε συγκεκριμένα
σενάρια. Με βάση τη μοντελοποίηση αυτή, το έργο θα δημιουργήσει ένα εργαλείο
εκτίμησης και πρόγνωσης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από διαχειριστές ενέργειας για την
εκτίμηση και σύγκριση μελλοντικών επενδύσεων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το οικονομικό σκέλος. Η παραχθείσα γνώση θα ενσωματωθεί σε
ένα πρωτότυπο λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο υποστήριξης λήψης
αποφάσεων. Τα αποτελέσματα του έργου θα δοκιμαστούν σε τέσσερα ιατρικά κέντρα που
έχουν εκδηλώσει την υποστήριξή τους στο έργο.
Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης έως
την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου/ προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτησή συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο
βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών,
βεβαιώσεις εμπειρίας, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη δυνατότητα μετάβασης στο
εξωτερικό για σημαντικό χρονικό διάστημα και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να
βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την
καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και 20 Μαρτίου 2015 (μέχρι 14:00μμ) στην
παρακάτω διεύθυνση:
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/ Ε.Κ. «Αθηνά», οδός Σταδίου, Πλατάνι Ρίου, Πάτρα
Τ.Κ.26504.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία
υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να
εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι και τις 20-03-2015.
Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το αντικείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό
περιγράφεται παραπάνω.
Πληροφορίες:
ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 2610910301,2
fax: 2610910303, e-mail:[email protected]