Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ)
ΕΚΤ
hidden
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
TMHMA Δ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
TMHMA Γ : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
TMHMA Ε : ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TMHMA ΣΤ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TMHMA Ζ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
001 : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ
374375
003 : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
004 : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
CODIFICATION OF FOREST LEGISLATION
005 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ
002 : ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
01
006 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
Ναί
7
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
007 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013
008 : ΚΩΔ
4
009 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013
010 : ΚΩΔ
Π7
011 : ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του
ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών
012 : ΚΩΔ
01
013 : ΣΤΟΧΟΣ
Σύγκλιση
014 : ΚΩΔ
1
015 : ΤΑΜΕΙΟ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
016 : ΚΩΔ
2
017 : ΤΟΜΕΑΣ
ΛΟΙΠΑ
018 : ΚΩΔ
4
019 : ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ
ΑΛΛΑ
020 : ΚΩΔ
41
021 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
022 : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔ. 1
022.2 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
Π702
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
Α/Α
023 : ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών
πρακτικών και του προγραμματικού
σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και
δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την
εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων
1
024 : ΚΩΔ.
Διοικητικές κωδικοποιήσεις του ρυθμιστικού
πλαισίου της δημόσιας δράσης
81
025 : ΠΟΣΟΣΤΟ
8104
100,00
Α/Α
026 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
027 : ΚΩΔ.
028 : ΠΟΣΟΣΤΟ
1
Δημόσια διοίκηση
17
100,00
029 : ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α/Α
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
030 : ΚΩΔ.
031 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ)
1
Ολη η Χώρα - Χωρίς Νομό
01
030b : ΠΟΣΟΣΤΟ
032 : ΚΩΔ.
100,00
033 : ΠΟΣΟΣΤΟ
GR00
100,00
Α/Α
034 : ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
035 : ΚΩΔ.
036 : ΠΟΣΟΣΤΟ
1
Άνευ αντικειμένου
00
100,00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
037 : Α/Α
ΤΔΠΠ
1
038 : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
039 : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΙΚ. 135110
09/02/2012
124
21/02/2012
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ
040 : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
042 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΕΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17, 115 23 ΑΘΗΝΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
043 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ /
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
E-MAIL
26/6/2012 9:54 πμ
ΤΚ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΙΤΕΑΣ 2 & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, 115 23 ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1012902
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΗ
A/A :
1
041 : ΚΩΔ.
ΤΚ
2131500961
FAX
2131501045
[email protected]
Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ
Σελίδα 3 από 13
044 : ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
A/A :
1
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
046 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
E-MAIL
047 : ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
A/A :
1
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
049 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
E-MAIL
1012906
051 : ΚΩΔ.
1012900
054 : ΚΩΔ.
1011363
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31, Τ.Κ. 104 32
ΤΚ
2102124616
FAX
2102124595
[email protected]
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31, Τ.Κ. 104 32
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
048 : ΚΩΔ.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1012906
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
045 : ΚΩΔ.
TK
2102124616
FAX
2102124595
[email protected]
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
050 : ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
052 : ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΕΚΑ
053 : ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΕΚΑ-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
A/A :
1
055 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
α.α. Λ. ΛΑΜΠΡΗΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
056.1 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.Ε
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ Η ΠΡΑΞΗ
058 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ
26/6/2012 9:54 πμ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2, 115 23, ΑΘΗΝΑ
ΤΚ
213151500
FAX
2106432383
[email protected]
Ε0848
057.1 : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ
ΣΑ,(εάν προϋπάρχει)
1.000.000,00
058.1 : ΕΤΟΣ
Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ
2012
Σελίδα 4 από 13
ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
059 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της.
ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΑΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ
ΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ,
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ, ΜΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΗΠΤΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, (ΠΟΛΙΤΕΣ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ).
ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ.
ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΚΑΘΕΤΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΝΩ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (CONSOLIDATION) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ/RECAST) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΒΛ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ/190/2006).
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)
ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 0 – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΠΑΡ. 0.1: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΑΡ. 0.2: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΡ. 1.1: ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΑΡ. 1.2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΒΑΣΕΙ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡ. 2.1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΑΡ. 2.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΠΑΡ. 2.3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Π2.1 ΚΑΙ Π2.2 (ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΈΛΕΓΧΟΙ, ΔΟΚΙΜΕΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΙΛΟΤΙΚΗ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΠΑΡ. 2.4: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡ. 2.5: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΑΡ. 3.1: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΑΡ. 4.1: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΑΡ. 4.2: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΡ. 4.3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΑΡ. 5.1: ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
-ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
-ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
-ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΝΕΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ)
-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.
ΠΑΡ. 5.2: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΑΡ. 6.1: ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡ. 6.2: ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Κ.ΛΠ.) ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΑΡ. 6.3: ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
Α/Α
061 : ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
062 : ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
063 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
064 : ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ
1
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.545.000,00
Όχι
ΣΥΝΟΛΟ:
1.545.000,00
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α/Α
066: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
067: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
068: ΚΩΔ.
069.1: ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ /
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1
Π.Δ. 60/2007 Παράρτημα ΙΙ (Α) και ΙΙ (Β)
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1
20/03/2012
070 : ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
03/09/2012
071 : ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
072 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
069.2: ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
069.3: ΗΜ/ΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ /
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
22/05/2012
03/09/2012
31/12/2015
39,94
073 : ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναφορά ενδεχόμενων κινδύνων μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης - λήξης) της πράξης βάσει του σχεδιασμού υλοποίησης της.
26/6/2012 9:54 πμ
Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ
Σελίδα 5 από 13
TMHMA Γ : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α/Α
1
074: ΚΩΔΙΚΟΣ
075: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΉ
076: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
077: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
7111
Αριθμός τομέων δημοσίας δράσης για καθένα από τους οποίους το θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι,
προεδρικά διατάγματα, κλπ.) συγκεντρώνεται σε ενιαίο διοικητικό κώδικα και διατίθεται από το
Διαδίκτυο
Αριθμός
1,00
080: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
081: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα
πλήρους απασχόλησης)
Αριθμός
0,00
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα
ανθρωποέτη)
Αριθμός
17,00
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Α/Α
078: ΚΩΔΙΚΟΣ
1
1
2
501
079: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΉ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α/Α
082: ΚΩΔΙΚΟΣ
1
1
2
501
084: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
085: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα
πλήρους απασχόλησης)
083: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΉ
Αριθμός
0,00
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα
ανθρωποέτη)
Αριθμός
17,00
ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.
Α/Α
086: ΚΩΔΙΚΟΣ
087: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
088: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 089: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
1
26/6/2012 9:54 πμ
Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ
Σελίδα 6 από 13
TMHMA Δ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
090 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Δεν απαιτείται
091 : ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
092 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Δεν απαιτείται
093 : ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝO
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
094 : ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ
095 : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ - ΕΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΟΙ ΔΙΑΣΠΑΡΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΕΙ ΤΟ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ .
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙΤΕ Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:
-ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ, ΠΟΛΥΠΛΟΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΑΠΤΕΤΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ.
-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ, ΜΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΩΣΤΕ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΙΣΧΥΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
-ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
-ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΗΠΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.
ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ:
-Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
-Η ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ
-Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
-Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
-Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ
-Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ)
-O ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΤΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
-Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΒΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
096 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΤΙΚΕΣ
Περιγράψτε
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΤΡΟΠΟ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ, ΣΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΜΕ ΑΜΕΣΟ, ΕΥΛΗΠΤΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.
097 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΘΕΤΙΚΕΣ
Περιγράψτε
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ, ΣΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ ΜΕ
ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΝΑ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.
098 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΘΕΤΙΚΕΣ
Περιγράψτε
Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ).
099 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΤΙΚΕΣ
26/6/2012 9:54 πμ
Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ
Σελίδα 7 από 13
Περιγράψτε
100 : ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ:
-ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΘΩΡΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ.
-ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ Η ΑΣΑΦΕΙΑ, ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.
-Η ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΘΑ ΘΩΡΑΚΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
101.1 : ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ
Όχι
102 : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
103 : ΚΩΔ. ΟΠΣ
104 : ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ
105 : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
106 : ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
107 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ (επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο
που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ΄ΚΠΣ, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα στην οικεία Δ.Α.)
108 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ Γ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (μόνο για έργα γέφυρες)
0,00
109 : Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η
Όχι
110 : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
111 : ΚΩΔ. ΟΠΣ (ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)
112 : ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ
113 : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
114 : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
115 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
116 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ
0,00
117 : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Αναφέρατε τη συνεργεία της πράξης με επιμέρους τομεακές πολιτικές
118 : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ
(α) Πράξεις που συγχτηματοδοτούνται από τα Διαρθωτικά Ταμεία
(β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές
119 : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
(α) Πράξεις που συγχτηματοδοτούνται από τα Διαρθωτικά Ταμεία
(β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές
Παρατηρήσεις
26/6/2012 9:54 πμ
Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ
Σελίδα 8 από 13
TMHMA Ε : ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
120 : ΦΑΣΗ / ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ
Συνοπτική Περιγραφή :
α) των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ.
εκπόνηση μελετών, τευχών δημοπράτησης, κ.λ.π)
β) των διοικητικών ενεργειών που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κ.λ.π)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟ ΥΠΕΚΑ/ΕΓ ΔΑΣΩΝ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΑ 473/205310 ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011 ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ:
Α. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Β. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ.
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.
ΤΕΛΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
121 : ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ
Δεν απαιτείται
122 : ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
123 : ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
26/6/2012 9:54 πμ
ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
124 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ
168277/20.05.11
Σελίδα 9 από 13
TMHMA ΣΤ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
125 : ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Εξαιρούμενο
126 : Από την πράξη παράγονται έσοδα στο δικαιούχο (κύριο του
έργου) υπαγόμενα σε ΦΠΑ;
127 : ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (βάσει κατα αποκοπή ποσοστού επί των αμέσων) (%)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α/Α
1
129 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
128 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Άμεσες Δαπάνες
α. ποσό χωρίς ΦΠΑ
Βάσει
παραστατικών
130 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ
131 : ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
132 : ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ
την αξιολόγηση)
Ε.Π.
ΕΠ. (αναγκαία για το έργο)
1.256.097,56
1.256.097,56
288.902,44
288.902,44
1.545.000,00
1.545.000,00
1.545.000,00
β. ΦΠΑ
133 : ΣΥΝΟΛΑ
134 : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Μόνο για συμβάσεις παραχώρησης /
0,00
135 : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
1.545.000,00
136 : ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
1.545.000,00
137 : ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
138 : Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡ.55 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1083/06
0,00
Όχι
139 : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (%)
100,00
140 : ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1.545.000,00
141.1 : ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο για νομικά
πρόσωπα που συμμετέχουν με ίδιους πόρους, δεν περιλαμβάνει
141.2:ΦΠΑ (μόνο για τις
0,00
περιπτώσεις που ο ΦΠΑ δεν
0,00
0,00
141.3:ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΔΕ
142 : ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (1)
1.545.000,00
143: ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (2)
0,00
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α/Α
144 : ΕΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΔΕ
145 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
146 : ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΠ
147 : ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (1)
1
2012
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2
2013
545.000,00
545.000,00
545.000,00
149 : ΣΥΝΟΛΑ
1.545.000,00
1.545.000,00
1.545.000,00
26/6/2012 9:54 πμ
Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ
148 : ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (2)
0,00
Σελίδα 10 από 13
ΤΜΗΜΑ Ζ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
TMHMA Η : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
156 : ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ειδικός Στόχος 1.3 - Βελτίωση της
ποιότητας των νομοθετικών και
κανονιστικών ρυθμίσεων
157 : Α/Α
1
Α/Α
158 : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
159 : ΚΩΔ.
160 : ΠΟΣΟΣΤΟ
1
Να δημιουργηθεί ανταγωνιστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον
214
70,00
2
Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς
209
30,00
161 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
Διοικητικές ικανότητες
162 : ΚΩΔ.
134
163 : ΠΟΣΟΣΤΟ
100,00
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Ε.Π.Μ)
164 : Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π.Μ
Ναί
165 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
26/6/2012 9:54 πμ
Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ
Σελίδα 11 από 13
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
26/6/2012 9:54 πμ
448823
ΕΚΔΟΣΗ
2
Μεταφέρθηκε
Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ
Σελίδα 12 από 13
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1
Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης.
2
Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου, σύμφωνα με τα ισχύοντα τη χρονική στιγμή
υποβολής της πρότασης (Πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ή βεβαίωση επάρκειας από τη Διαχειριστική
Αρχή ή αίτηση του δικαιούχου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής του επάρκειας).
3
Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού(για έργα που παράγουν
έσοδα) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων.
4
Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της
προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου.
5
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και
των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.
6
Συνοδευτικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την πρόσκληση, όπως
- Άλλα (π.χ. προγραμματικές συμβάσεις, κλπ).
- Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΕΚΑ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.213735/27-12-2011
Β. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΑΣΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 225392/227/23-12-2011
Γ. Η ΑΠΟ 29-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 22 ΤΟΥ Ν. 3614/2007
Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Ε. ΑΡΙΘΜ. 473/205310/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΤ. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ"
26/6/2012 9:54 πμ
Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ
Σελίδα 13 από 13