close

Enter

Log in using OpenID

BEZBEDNOSNI LIST

embedDownload
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 1 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
Broj verzije:
01
POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
1.1.
1.2.
1.3.
Identifikacija hemikalije
Trgovačko ime
Hornilla Konzentrat
Šifra proizvoda:
-
Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
Sredstvo za čišćenje vodootpornih podnih obloga kao što su PVC,
Korišćenje:
linoleum, guma, prirodni i veštački podovi, antistatički podovi.
Podaci o snabdevaču
Proizvođač:
Dr. Schnell Chemie GmbH
Adresa:
Taunusstr. 19, D-80807 Minhen, Nemačka
Broj telefona:
++ 49 (0) 89 350 608-0
Faks:
++ 49 (0) 89 350 608-47
Elektronska adresa:
info@dr-schnell.com
Lice zaduženo za bezbednosni
list:
info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de
Broj telefona:
BID PRODUKT d.o.o.
General Ždanova 18
11 226 Beograd (Beli potok)
011 20 26 200
Faks:
011 20 26 210
Elektronska adresa:
office@bidprodukt.rs
Uvoznik za Srbiju:
Adresa:
1.4.
Broj telefona za hitne slučajeve
Broj telefona Centra za kontrolu trovanja
VMA: 011 266-11-22, 011 266-27-55
Ostali podaci:
+49 (0) 700 24 112 112 (24 sata)
POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1.
Klasifikacija hemikalije
2.1.1.
Klasifikacija prema CLP/GHS pravilniku
Klasa opasnosti:
Obaveštenja o opasnosti:
-
2.1.2.
2.1.3.
-
Klasifikacija prema DSD/DPD pravilniku
Znak opasnosti:
Oznaka rizika:
Ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.
Ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.
Najvažniji štetni fizički i hemijski efekti i štetni efekti koje hemikalija može imati na zdravlje ljudi i
životnu sredinu
Nisu poznati.
Puni tekst obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika dat je u poglavlju 16.
2.2.
Elementi obeležavanja
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 2 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
2.3.
Broj verzije:
01
Znak opasnosti:
Ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.
Oznake rizika:
Nema.
Oznake bezbednosti:
Nema.
Dodatne informacije:
Bezbednosni list za profesionalne korisnike, dostupan na
zahtev.
Obeležavanje prema
Pravilniku o detergentima:
od 5 % do 15 % (5 - 15 %) sapun
manje od 5 % (< 5 %) anjonski surfaktanti, nejonski surfaktanti,
fosfati, fosfonati
Mirisi: LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL,
CITRONELLOL, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE
Ostale opasnosti
Smeša ne sadrži supstance koje ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB.
POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
3.1. Podaci o sastojcima smeše
CAS broj
EC broj
Indeksni broj
Broj registracije
po REACH-u
%
Hemijski naziv
Klasifikacija
prema
DSD/DPD
Klasifikacija prema
CLP/GHS
68891-38-3
-
Nema podataka.
1 - <20
natrijev lauril
etersulfat
Xi
R36/38
Irit. kože 2; H315
Irit. oka 2; H319
15763-76-5
239-854-6
-
01-211948941137-XXXX
1 - <20
natrijev pkumensulfonat
Xi
R36
Irit. oka 2; H319
Nema.
-
Nema podataka.
1 - <5
etoksilat masnih
alkohola
Xn
R22-41
Ak. toks. 4; H302
Ošt. oka 1; H318
Puni tekst obaveštenja o opasnosti (H) i oznaka rizika (R) dat je u poglavlju 16.
POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI
4.1.
Opis mera prve pomoći
Udisanje:
Osobu izvesti ili izneti iz opasne zone na svež vazduh. Osobi
omogućiti dovod svežeg vazduha.
Kontakt sa kožom:
Kontaminiranu odeću i obuću odmah ukloniti. Kožu ispirati tekućom
vodom najmanje 15 - 20 minuta. Potražiti medicinsku pomoć ako se
pojavi iritacija kože.
Kontakt sa očima:
Pažljivo otkloniti kontaktna sočiva. Čistim prstima raširiti kapke (prvo
oprati ruke), usmeriti blagi mlaz mlake vode u oko i pritom kružiti
očima tako da voda dospe u sve delove oka. Ispirati najmanje 15
minuta. Potražiti medicinsku pomoć ako se simptomi nastave ili
razviju.
Gutanje:
Usta isprati vodom. Ne izazivati povraćanje. Pozvati prvu pomoć.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 3 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
Lična zaštita osobe koja
pruža prvu pomoć:
4.2.
4.3.
Broj verzije:
01
Rukavice za jednokratnu upotrebu.
Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odgođeni
Nakon udisanja:
Sa obzirom na oblik smeše udisanje je malo verovatno.
Nakon kontakta sa
kožom:
Kod osetljivih osoba i kod dugotrajnog kontakta crvenilo i peckanje.
Nakon kontakta sa
očima:
U slučaju kontakta sa očima može doći do pojave crvenila i suzenja.
Nakon gutanja:
Ako se proguta veća količina može izazvati mučninu, bolove u
trbuhu, proliv, povraćanje.
Hitna medicinska pomoć i poseban tretman
Poneti sa sobom ovaj dokument ili ambalažu sa etiketom. Nije poznat specifičan antidot.
POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
5.1.
5.2.
Sredstva za gašenje požara
Odgovarajuća sredstva za gašenje požara:
Sredstva za gašenje požara prilagoditi okolini.
Neodgovarajuća sredstva za gašenje
požara:
Puni mlaz vode.
Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša
Opasni proizvodi
sagorevanja:
5.3.
5.4.
Prilikom gorenja mogu nastati oksidi ugljenika, sumpora i fosfora i
drugi toksični gasovi.
Savet za vatrogasce
Kod požara nositi samostalni uređaj za disanje sa vazduhom doziranim plućnim automatom i
zaštitnu termootpornu odeću. Nezaštićene osobe držati podalje.
Dodatne informacije
Ne udisati plinove, koji nastaju kod eksplozije ili požara. Kontaminiranu vodu nakon gašenja ne
ispuštati u životnu sredinu.
POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA
6.1.
Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa
6.1.1.
Uputstva za lica koja nisu obučena za slučaj udesa
6.1.2.
Lična oprema:
Zaštitna oprema i odeća.
Postupci sprečavanja nesreće:
Izbegavati dodir sa očima i kožom.
Postupci u slučaju nesreće:
Nezaštićene osobe držati podalje. Koristiti zaštitnu opremu i
napustiti prostor. Proliveni materijal može da izazove
opasnost od proklizavanja.
Uputstva za lica koja učestvuju u odgovoru na udes
Upotrebiti zaštitnu opremu iz poglavlja 8.2.2. Zaštitne rukavice iz prirodne gume.
6.2.
Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 4 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
Broj verzije:
01
Ne odlagati ambalažu i hemikalije u životnu sredinu. Ne dozvoliti da proizvod dospe nerazređen
u kanalizaciju, vodene tokove i zemljište. Ako dođe do velikog izlivanja obavestiti nadležne
organe.
6.3.
Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju
6.3.1.
Za ograničenje
izlivanja:
Kod velikih prosipanja izgradnja zaštitnog bazena, prekrivanje odvodnih
cevi.
6.3.2.
Za sanaciju:
Proizvod posuti sa negorivim materijalom za absorbovanje (univerzalna
vezivna sredstva), pokupiti mehanički i smestiti u odgovarajuće, označene
kontejnere koji se mogu čvrsto zatvoriti. Sa pokupljenim materijalom
postupiti u skladu s propisima prema poglavlju 13.
6.3.3.
Ostale
informacije:
Kontaminiranu vodu ne ispuštati u životnu sredinu.
6.4.
Upućivanje na druga poglavlja
Postupiti u skladu s poglavljima 8 i 13.
POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1.
Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
7.1.1.
Mere zaštite
7.1.2.
7.2.
Mere za prevenciju izbijanja požara:
Ne pušiti.
Mere za prevenciju stvaranja aerosola i prašine:
Nema.
Mere zaštite životne sredine:
Sprečavanje izlivanja hemikalije i
držanje dalje od odvodnih cevi.
Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu
Rukovati proizvodom u skladu sa uputstvima za higijenski i bezbedan rad. Radni postupak
uskladiti sa uputstvom za rad i etiketom. Posle rada i pre pauza oprati ruke vodom i sapunom.
Zabranjeno je jelo, piće, pušenje i čuvanje životnih namirnica u prostoru za rad. Izbegavati
kontakt sa očima. Izbegavati dug i intenzivan kontakt sa kožom. Ukloniti kontaminiranu odeću i
zaštitnu opremu pre ulaženja u prostor za ishranu.
Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
Proizvod skladištiti isključivo u originalnom
Uslovi skladištenja:
pakovanju i zatvoreno.
Originalni kontejner proizvođača. Koristiti na
Materijali za kontejnere:
alkalije otporne materijale.
Saveti za opremanje skladišta:
Ostali podaci o uslovima skladištenja:
7.3.
Proizvod ne skladištiti u prolazima i stepeništima.
Čuvati odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje i
pitke vode.
Posebni načini korišćenja
Preporuke:
Nema.
Posebna uputstva za određene grane
industrije:
Nema.
POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 5 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
8.1.
Broj verzije:
01
Parametri kontrole izloženosti
Supstanca
Granične vrednosti
izloženosti
CAS broj
-
-
ppm
mg/m3
-
-
Biološke granične vrednosti
-
DNEL: natrijev-p-kumensulfat
Industrijski
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
-
-
-
-
Inhalacijski
-
-
-
53,6 mg/m3
Dermalno
-
-
-
7,6 mg/kg tel. tež./dan
Način izlaganja:
Korisnički
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
-
-
-
3,8 mg/kg tel. tež./dan
Inhalacijski
-
-
-
13,2 mg/m3
Dermalno
-
-
-
3,8 mg/kg tel. tež./dan
Način izlaganja:
PNEC: natrijev-p-kumensulfat
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
0,23 mg/l
Slatkovodni sedimenti
-
Morska voda
-
Voda – sporadično oslobađanje
2,3 mg/l
Morski sedimenti
-
Hranidbeni lanac
-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
100 mg/l
Tlo (poljoprivredno)
-
Zrak
-
8.2.
Kontrola izloženosti i lična zaštita
8.2.1.
Podaci o tehničkoj kontroli
Koristiti ventilacioni sistem ili druge vidove tehničkih mera zaštite. Kontrola procesnih
parametara, detektora curenja i preventivno održavanje.
8.2.2.
Mere lične zaštite
Posle rada i pre pauza oprati ruke vodom i sapunom. Čuvati odvojeno od hrane, pića i
hrane za životinje. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaženja u prostor za
ishranu. Rukovati proizvodom u skladu sa uputstvima za higijenski i bezbedan rad sa
hemikalijama.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 6 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
8.2.2.1.
Zaštita očiju/lica:
8.2.2.2.
Zaštita kože
Zaštita ruku:
Zaštita drugih delova tela:
8.2.2.3.
Zaštita disajnih organa:
8.2.2.4.
Zaštita od termičkih
opasnosti:
8.2.3.
Broj verzije:
01
Nositi zaštitne naočare sa štitnicima sa strane (saglasne sa
SRPS EN 166 ili ekvivalentne).
Nositi hemijski otporne rukavice (saglasne sa SRPS EN
374) iz prirodne gume.
Čisto radno odelo, koje pokriva celo telo i radne čizme
(SRPS EN ISO 20345).
Za većinu uslova zaštita respiratornih organa nije potrebna.
Ako je potrebno nositi zaštitnu opremu iz poglavlja 8.2.2.1 i
8.2.2.2.
Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na
hemikalije. Kod odabira materijala za rukavice obratiti
pažnju na vreme perforacije materijala, stepen permeacije i
degradaciju. Odabir prikladnih rukavica zavisi ne samo od
materijala, već i od drugih karakteristika kvaliteta i različit je
Dodatne informacije o zaštiti
od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja
kože ruku:
spoj nekoliko različitih materijala, postojanost materijala za
rukavice ne može se izračunati unapred i stoga se mora
proveriti pre upotrebe. Tačno vreme perforacije materijala
može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba
ga se pridržavati.
Kontrola izloženosti životne sredine
Nema podataka.
POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
9.1.
Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
Vrednost
Agregatno stanje:
Tečnost.
Boja:
Svetlo smeđa.
Miris:
Svež.
Prag mirisa:
Nema podataka.
pH:
~ 9,5 - 10
Tačka topljenja/tačka
mržnjenja:
Nema podataka.
Tačka ključanja:
Nema podataka.
Tačka paljenja:
Nema podataka.
Brzina isparavanja:
Nema podataka.
Zapaljivost (čvrsto,
gasovito):
Nema podataka.
Donja granica
eksplozivnosti:
Nema podataka.
Metoda
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 7 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
9.2.
Broj verzije:
Gornja granica
eksplozivnosti:
Nema podataka.
Napon pare:
Nema podataka.
Gustina pare:
Nema podataka.
Gustina:
~ 1,02 g/cm3
Rastvorljivost:
Topiv u vodi.
Koeficijent raspodele u
sistemu n-oktanol/voda
(log Pow):
Nema podataka.
Temperatura samopaljenja:
Nema podataka.
Temperatura razlaganja:
Nema podataka.
Viskozitet:
Nema podataka.
Eksplozivna svojstva:
Nema podataka.
Oksidujuća svojstva:
Nema podataka.
01
Ostali podaci
Mešljivost:
Nema podataka.
Provodljivost:
Nema podataka.
Rastvorljivost u mastima:
Nema podataka.
POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST
10.1.
Reaktivnost:
Nije ispitano.
10.2.
Hemijska stabilnost:
Hemikalija je stabilna kod ispravnog skladištenja i rukovanja.
10.3.
Mogućnost nastanka opasnih
reakcija:
Nisu poznate.
10.4.
Uslovi koje treba izbegavati:
Nisu poznati.
10.5.
Nekompatibilni materijali:
Izbegavati kontakt sa drugim hemikalijama i jakim kiselinama.
Svi materijali neotporni na alkalije.
10.6.
Opasni proizvodi razgradnje:
Nisu poznati. Opasni proizvodi sagorevanja navedeni su u
poglavlju 5.2.
POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
11.1.
Podaci o toksičnim efektima
Akutna toksičnost:
Put unosa
Metoda
Organizam
Doza
Vreme
izlaganja
Rezultat
natrijev lauril etersulfat
Gutanje:
-
pacov
LD50
-
> 2000 mg/kg
Dodir sa kožom:
-
pacov
LD50
-
> 2000 mg/kg
Udisanje:
-
pacov
LC50
4h
Nema podataka.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 8 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
Broj verzije:
01
natrijev p-kumensulfonat
Gutanje:
OECD 401
pacov
LD50
-
> 2000 mg/kg
Dodir sa
kožom:
-
kunić
LD50
-
> 2000 mg/kg
Udisanje:
-
pacov
LC50
4h
> 5 mg/l
-
300 - 2000
mg/kg
etoksilat masnih alkohola
Gutanje:
OECD 423
pacov
LD50
Iritativnost
Iritiranje kože:
natrijev lauril etersulfat: iritira.
natrijev p-kumensulfonat, kunić: ne iritira (OECD 404).
etoksilat masnih alkohola, kunić: ne iritira (OECD 404).
Iritiranje očiju:
natrijev lauril etersulfat: iritira.
natrijev p-kumensulfonat, kunić: iritira (OECD 405).
etoksilat masnih alkohola, kunič: rizik od teškog oštećenja
oka (OECD 405).
Iritatiranje disajnog organa:
Nema podataka.
Korozivost:
Smeša nije korozivna.
Senzibilizacija:
Dodir sa kožom/udisanje:
natrijev lauril etersulfat, zamorac: ne prouzrokuje
preosetljivost.
natrijev p-kumensulfonat, zamorac: ne prouzrokuje
preosetljivost (OECD 406).
Toksičnost ponovljenih doza
Specifična toksičnost za ciljni organ
Nema podataka.
– jednokratna izloženost:
natrijev p-kumensulfonat, NOAEL: > 440 mg/kg (OECD
411)
natrijev p-kumensulfonat, NOAEL: 763 – 3534 mg/kg
Specifična toksičnost za ciljni organ (OECD 408)
– višekratna izloženost:
natrijev p-kumensulfonat, oralno, NOAEL (pacov, srce):
763 mg/kg
natrijev p-kumensulfonat, dermalno, LOAEL (miš): 1300
mg/kg (OECD 411)
Karcinogenost, mutagenost i toksičnost po reprodukciju
Karcinogenost:
natrijev p-kumensulfonat, pacov: negativno (OECD
453).
Mutagenost :
natrijev lauril etersulfat: negativno (OECD 471).
natrijev p-kumensulfonat, Salmonella typhimurium:
negativno (OECD 471).
natrijev p-kumensulfonat, miš: negativno (OECD
474).
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 9 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
Broj verzije:
01
Toksičnost po reprodukciju:
natrijev p-kumensulfonat, NOAEL (pacov): > 936
mg/kg
Mogući putevi izlaganja:
Peroralni, inhalacioni, dermalni, izloženost oka.
Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i
toksikološkim svojstvima
Nema.
Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični
efekti usled kratkotrajnog i produženog Nema.
izlaganja:
Efekti interakcije:
Nema podataka.
Odsustvo određenih podataka:
-
Smeša u odnosu na podatke o
supstancama u njoj:
Nema podataka.
Ostali podaci:
-
POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
12.1.
Toksičnost:
Toksičnost
Doza
Vreme
izlaganja
Organizam
Metoda
Rezultat
Napomena
etoksilat masnih alkohola
Ribe
LC50
96 sati
Leuciscus idus
-
10 – 100 mg/l
-
Ribe
LC50
96 sati
Brachydanio rerio
OECD 203
10 – 100 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
EC50
48 sati
Daphnia magna
-
10 – 100 mg/l
-
Alge/vodene biljke
EC50
72 sata
Scenedesmus
subspicatus
-
10 – 100 mg/l
-
Bakterije
EC20
30 min.
aktivni mulj
OECD 209
> 100 mg/l
-
natrijev p-kumensulfonat
Ribe
LC50
96 sati
Cyprinus carpio
OECD 203
> 100 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
EC50
48 sati
Daphnia magna
OECD 202
> 100 mg/l
-
Alge/vodene
biljke
EC50
72 sata
Desmodesmus
subspicatus
OECD 201
> 100 mg/l
-
Bakterije
EC50
3 sata
aktivni mulj
OECD 209
> 1000 mg/l
-
12.2.
Perzistentnost i razgradljivost
natrijev lauril etersulfat, 28 dana: 95 % (OECD 301 E)
etoksilat masnih alkohola, 28 dana: > 60 % (OECD 301 B)
natrijev p-kumensulfonat, 28 dana: > 60 % (OECD 301 B)
Surfaktanti u ovoj smeši odgovaraju uslovima biološke razgradljivosti detergenata, koji su
propisani u Uredbi EC br. 648/2004.
12.3.
Potencijal bioakumulacije
Koeficijent raspodele oktanol/voda (log Pow):
natrijev p-kumensulfonat: - 1,1
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 10 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
Broj verzije:
Faktor biokoncentracije (BCF):
12.4.
01
Nema podataka.
Mobilnost u zemljištu
Nema podataka.
12.5.
Rezultati PBT i vPvB procene
Nema podataka.
12.6.
Ostali štetni efekti
DOC = > 60 % (natrijev lauril etersulfat)
HPK = 2,5 g/g (etoksilat masnih alkohola)
POGLAVLJE 13. ODLAGANJE
13.1.
Metode tretmana otpada
13.1.1.
Odlaganje neiskorištene hemikalije i kontaminirane ambalaže:
Ostatak neupotrebljenog proizvoda i kontaminiranu ambalažu predati na zbrinjavanje
pravnom licu ovlašćenom od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. Otpad se ne
odlaže ispuštanjem u kanalizacioni sistem.
Oznaka otpada prema katalogu otpada:
20 01 30
20 01 29
13.1.2.
Metode tretmana ambalaže:
Ambalažu potpuno isprazniti.
13.1.3.
Odredbe propisa kojima se uređuje otpad:
Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu.
POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU
Drumski/železnički transport (ADR/RID)
UN broj:
Nije primenjivo.
UN naziv za teret u transportu:
-
Klasa opasnosti u transportu:
-
Ambalažna grupa:
-
Opasnost po životnu sredinu:
-
Kod razvrstavanja:
-
Morski transport (IMDG)
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 11 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
Broj verzije:
UN broj:
Nije primenjivo.
UN naziv za teret u transportu:
-
Klasa opasnosti u transportu:
-
EmS:
-
Ambalažna grupa:
-
01
Opasnost po životnu sredinu:
Vazdušni transport (IATA)
UN broj:
Nije primenjivo.
UN naziv za teret u transportu:
-
Klasa opasnosti u transportu:
-
Ambalažna grupa:
-
Posebne predostrožnosti za korisnika:
Ako nije drukčije navedeno treba upotrebiti mere
za sprovođenje sigurnog transporta.
Transport u rasutom stanju:
-
POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI
15.1.
Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom
EU uredbe
Autorizacija i/ili ograničenja u upotrebi
15.2.
Autorizacija:
Ne.
Ograničenja:
Nema podataka.
Ostale EU uredbe:
Uredba (EC) br. 1907/2006, Uredba (EC) br. 1272/2008
Podaci (Direktiva br.1999/13/EZ) o ograničenjima emisija isparljivih organskih jedinjenja (HOS):
<3%
Zakon o hemikalijama, Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda,
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno
Nacionalna regulativa:
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje,
Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista, Spisak klasifikovanih
supstanci.
Procena bezbednosti hemikalije
Nije izrađena.
POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI
16.1.
Navođenje izmena:
Prvo izdanje.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 12 od 12
Naziv hemikalije:
Hornilla Konzentrat
Datum izrade:
24.10.2012
Broj verzije:
01
16.2.
Skračenice i akronimi:
Irit. oka 2 – Iritacija oka kategorija 2
Irit. kože 2 – Iritacija kože kategorija 2
Ak. toks. 4 - Akutna toksičnost kategorija 4 - oralno
Ošt. oka 1 – Teško oštećenje oka kategorija 1
DOC – rastvorljivi organski ugljenik
HPK – hemijska potrošnja kiseonika
n.a. – not appliccable
PBT – perzistentna, bioakumulativna i toksična hemikalija
vPvB – veoma perzistentna i veoma bioakumulativna hemikalija
16.3.
Osnovna literatura i
izvori podataka:
Bezbednosni list proizvođača od 2.4.2012.
16.4.
Spisak relevantnih oznaka (broj i puni tekst)
16.5.
16.6.
Oznake rizika - R:
R22 Štetno ako se proguta.
R36 Iritativno za oči.
R36/38 Iritativno za oči i kožu.
R41 Rizik od teškog oštećenja oka.
Obavještenja o opasnosti - H:
H302 Štetno ako se proguta.
H315 Izaziva iritaciju kože.
H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
Saveti za obuku za
zaposlene radi
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad sa hemikalijama u
zaštite zdravlja ljudi skladu sa aktom o proceni rizika.
i životne sredine:
Podaci u ovom bezbednosnom listu opisuju proizvod sa obzirom na
bezbednosne mere i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda. Podaci su u
skladu sa najnovijim saznanjima koje posedujemo u ovom trenutku.
Svaka garancija isključena.
Ostali podaci:
Izdato od:
Chemical Check GmbH, Wöbbeler Straβe 2-4, D-32839 Steinheim, Tel.:
+ 49 5233 94 17 0, Fax: + 49 5233 94 17 90
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
367 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content