close

Enter

Log in using OpenID

BEZBEDNOSNI LIST

embedDownload
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 1 od 17
Tempolino Ultra
Naziv hemikalije:
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
1.1.
1.2.
Identifikacija hemikalije
Trgovačko ime
Tempolino Ultra
Šifra proizvoda:
-
Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
Korišćenje:
1.3.
Proizvod za čišćenje.
Podaci o snabdevaču
Proizvođač:
Dr. Schnell Chemie GmbH
Adresa:
Taunusstr. 19, D-80807 Minhen, Nemačka
Broj telefona:
++ 49 (0) 89 350 608
Faks:
++ 49 (0) 89 350 608-47
Elektronska adresa:
[email protected]
Lice zaduženo za
bezbednosni list:
[email protected], [email protected]
Broj telefona:
BID PRODUKT d.o.o.
General Ždanova 18
11 226 Beograd (Beli potok)
011 20 26 200
Faks:
011 20 26 210
Elektronska adresa:
[email protected]
Uvoznik za Srbiju:
Adresa:
1.4.
Broj telefona za hitne slučajeve
Broj telefona Centra za kontrolu trovanja
VMA: 011 266-11-22, 011 266-27-55
Ostali podaci:
+49 (0) 700 24 112 112 (24 sata)
POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1.
Klasifikacija hemikalije
2.1.1
.
Klasifikacija prema CLP/GHS pravilniku
Klasa opasnosti:
Obaveštenja o opasnosti:
-
2.1.2
.
2.1.3
.
-
Klasifikacija prema DSD/DPD pravilniku
Znak opasnosti:
Oznaka rizika:
IRITATIVNO, Xi
R 36
Najvažniji štetni fizički i hemijski efekti i štetni efekti koje hemikalija može imati na zdravlje ljudi i
životnu sredinu
Nisu poznati.
Puni tekst obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika dat je u poglavlju 16.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 2 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
2.2.
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Elementi obeležavanja
Xi
Znak opasnosti:
IRITATIVNO
R36 Iritativno za oči.
Oznake rizika:
S2
S26
Oznake bezbednosti:
Čuvati van domašaja dece.
U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta
vode i zatražiti lekarsku pomoć.
Hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan
način.
Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati
etiketu ili ambalažu.
S35
S46
2.3.
Dodatne informacije:
Nema.
Obeležavanje prema
Pravilniku o detergentima:
5 % do 15 % anjonski surfaktanti,
manje od 5 % nejonski surfaktanti,
Miris: BENZYL ALCOHOL, CITRAL, LIMONENE,
PHENOXYETHANOL
Ostale opasnosti
Smeša ne sadrži supstance koje ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB.
Visok pH ima štetno dejstvo u vodama.
POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
3.1. Podaci o sastojcima smeše
CAS broj
EC broj
Indeksni broj
Broj registracije
po REACH-u
%
Hemijski naziv
Klasifikacija
prema
DSD/DPD
Klasifikacija prema
CLP/GHS
122-99-6
204-589-7
603-098-00-9
Nema podataka.
10 - < 25
2-fenoksietanol
Xn
R22-36
Ak. toks. 4; H302
Irit. oka 2; H319
5131-66-8
225-878-4
603-052-00-8
Nema podataka.
10 - <20 3-butoksi-2-propanol
Xi
R36/38
Irit. oka 2; H319
Irit. kože 2; H315
34590-94-8
252-104-2
-
Nema podataka.
1 - 10
(2metoksimetiletoksi)
propanol
126-92-1
204-812-8
-
Nema podataka.
1 - <5
natrij etasulfat
Supstanca za koju je propisana granična
vrednost izloženosti.
Xi
R38-41
Irit. kože 2; H315
Ošt. oka 1; H318
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 3 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
15763-76-5
239-854-6
-
01-211948941137-XXXX
1- 5
natrijev pkumensulfonat
Xi
R36
Irit. oka 2; H319
69011-36-5
931-138-8
-
Nema podataka.
1 - <5
izotridekanol
etoksiltat
Xn
R22-41
Ak. toks. 4; H302
Ošt. oka 1; H318
69011-36-5
931-138-8
-
Nema podataka.
1 - <5
izotridekanol
etoksiltat
Xi
R41
Ošt. oka 1; H318
1 - <5
(2-hidroksietil)
amonijev dihidrogen
citrat
C
R20/21/22-34
Ak. toks. 4; H302
Ak. toks. 4; H312
Ak. toks. 4; H332
Kor. kože 1B, H314
17863-38-6
241-814-8
-
Nema podataka.
Puni tekst obaveštenja o opasnosti (H) i oznaka rizika (R) dat je u poglavlju 16.
POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI
4.1.
4.2.
4.3.
Opis mera prve pomoći
Udisanje:
Osobu izvesti ili izneti iz opasne zone na svež vazduh. Osobi
omogućiti dovod svežeg vazduha. Potražiti medicinsku pomoć ako
se simptomi nastave ili razviju. Kod nesvestice postaviti u stabilni
bočni položaj i potražiti medicinsku pomoć.
Kontakt sa kožom:
Kontaminiranu odeću i obuću odmah ukloniti. Kožu ispirati tekućom
vodom najmanje 15-20 minuta. Potražiti medicinsku pomoć ako se
pojavi iritacija (crvenilo) kože.
Kontakt sa očima:
Pažljivo otkloniti kontaktna sočiva. Čistim prstima raširiti kapke (prvo
oprati ruke), usmeriti blagi mlaz mlake vode u oko i pritom kružiti
očima tako da voda dospe u sve delove oka. Ispirati najmanje 15
minuta. Potražiti medicinsku pomoć ako se simptomi nastave ili
razviju.
Gutanje:
Usta temeljito isprati vodom. Ne izazivati povraćanje. Osoba mora
popiti 1-2 čaše vode. Pozvati prvu pomoć.
Lična zaštita osobe koja
pruža prvu pomoć:
Rukavice za jednokratnu upotrebu.
Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odgođeni
Nakon udisanja:
Kod udisanja magle ili aerosola: kašalj i iritacija dišnih puteva.
Nakon kontakta sa
kožom:
Kod osetljivih osoba i kod dugotrajnog kontakta crvenilo i peckanje.
Nakon kontakta sa
očima:
U slučaju kontakta sa očima može doći do pojave crvenila, žarenja i
suzenja.
Nakon gutanja:
Gutanje može izazvati bolove u ustima i grlu, mučninu, bolove u
stomaku, proliv, povraćanje.
Hitna medicinska pomoć i poseban tretman
Poneti sa sobom ovaj dokument ili ambalažu sa etiketom. Nije poznat specifičan antidot.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 4 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
5.1.
5.2.
Sredstva za gašenje požara
Odgovarajuća sredstva za gašenje požara:
Vodena magla, alkoholno-otporna pena, suvi
prah za gašenje i CO2.
Neodgovarajuća sredstva za gašenje
požara:
Nema.
Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša
Opasni proizvodi
sagorevanja:
5.3.
5.4.
Prilikom gorenja može proizvesti toksične okside ugljenika, sumpora
i azota i toksične gasove.
Savet za vatrogasce
Ne udisati gasove koji nastaju kod požara ili eksplozije. Kod požara nositi samostalni uređaj za
disanje sa vazduhom doziranim plućnim automatom i zaštitnu termootpornu odeću.
Dodatne informacije
Kontaminiranu vodu nakon gašenja ne ispuštati u životnu sredinu.
POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA
6.1.
Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa
6.1.1
.
Uputstva za lica koja nisu obučena za slučaj udesa
6.1.2
.
Lična oprema:
Zaštitna oprema i odeća.
Postupci sprečavanja nesreće:
Pobrinuti se za dovoljno prozračivanje. Izbegavati dodir sa
kožom i očima. Čuvati dalje od izvora paljenja – zabranjeno
pušenje.
Postupci u slučaju nesreće:
Nezaštićene osobe držati podalje. Koristiti zaštitnu opremu i
napustiti prostor. Proliveni materijal može da izazove
opasnost od proklizavanja.
Uputstva za lica koja učestvuju u odgovoru na udes
Upotrebiti zaštitnu opremu iz poglavlja 8.2.2. Koristiti rukavice od nitrila, neoprena ili butila.
6.2.
Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
Ne odlagati ambalažu i hemikalije u životnu sredinu. Ne dozvoliti da proizvod dospe u
kanalizaciju, vodene tokove i zemljište. Ako dođe do velikog izlivanja obavestiti nadležne
organe.
6.3.
Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju
6.3.1
.
Za ograničenje
izlivanja:
Izgradnja zaštitnog bazena, prekrivanje odvodnih cevi.
Za sanaciju:
Proizvod posuti sa negorivim materijalom za absorbovanje (univerzalna
vezivna sredstva, pesak, diatomejska zemlja), pokupiti mehanički i smestiti u
odgovarajuće, označene kontejnere koji se mogu čvrsto zatvoriti.
Neutralizacija moguća ako je izvede stručnjak. Sa pokupljenim materijalom
postupiti u skladu s propisima prema poglavlju 13. Ostatke isprati sa dosta
vode.
6.3.2
.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 5 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
6.3.3
.
Ostale
informacije:
6.4.
Upućivanje na druga poglavlja
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Kontaminiranu vodu ne ispuštati u životnu sredinu.
Postupiti u skladu s poglavljima 8 i 13.
POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1.
Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
7.1.1
.
Mere zaštite
7.1.2
.
7.2.
Mere za prevenciju izbijanja požara:
Pobrinuti se za dovoljno prozračivanje
prostorije. Čuvati dalje od izvora paljenja
– zabranjeno pušenje.
Mere za prevenciju stvaranja aerosola i prašine:
Koristiti odgovarajuću ventilaciju.
Mere zaštite životne sredine:
Sprečavanje izlivanja hemikalije i
držanje dalje od odvodnih cevi.
Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu
Zabranjeno je jelo, piće, pušenje i čuvanje životnih namirnica u prostoru za rad. Izbegavati
kontakt sa očima i kožom. Posle rada i pre pauza oprati ruke vodom i sapunom. Rukovati
proizvodom u skladu sa uputstvima za higijenski i bezbedan rad. Radni postupak uskladiti sa
uputstvom za rad. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaženja u prostor za
ishranu.
Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
Skladištiti na hladnom mestu. Proizvod skladištiti
Uslovi skladištenja:
isključivo u originalnom pakovanju i zatvoreno.
Materijali za kontejnere:
Originalni kontejner proizvođača.
Saveti za opremanje skladišta:
Proizvod ne skladištiti u prolazima i stepeništima.
Čuvati odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje i
pitke vode. Sprečiti pristup neovlaščenim ljudima.
Ostali podaci o uslovima skladištenja:
7.3.
Posebni načini korišćenja
Preporuke:
Nema.
Posebna uputstva za određene grane
industrije:
Nema.
POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
8.1.
Parametri kontrole izloženosti
Supstanca
(2-metoksimetiletoksi)
propanol
2-fenoksietanol
CAS broj
Granične vrednosti
izloženosti
Biološke granične vrednosti
3
ppm
mg/m
34590-94-8
50
310
-
122-99-6
20
110
-
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 6 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
DNEL : 3-butoksi-2-propanol
Industrijski
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
-
-
-
8,75 mg/kg
Inhalacijski
-
-
-
33,8 mg/m3
Dermalno
50 % (w/w)
-
50 % (w/w)
16 mg/kg
Način izlaganja:
Korisnički
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
-
-
-
-
Inhalacijski
50 % (w/w)
-
-
270,5 mg/m3
Dermalno
50 % (w/w)
-
50 % (w/w)
44 mg/kg
Način izlaganja:
Oralno
PNEC: 3-butoksi-2-propanol
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
0,525 mg/l
Slatkovodni sedimenti
2,36 mg/kg suve težine
Morska voda
0,0525 mg/l
Voda – periodično oslobađanje
5,25 mg/l
Morski sedimenti
0,236 mg/kg suve težine
Hranidbeni lanac
-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
10 mg/l
Tlo (poljoprivredno)
0,16 mg/kg suve težine
Zrak
-
DNEL: 2-fenoksietanol
Industrijski
Način izlaganja:
Oralno
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
-
-
-
3
8,07 mg/m3
Inhalacijski
-
-
8,07 mg/m
Dermalno
-
-
-
34,72 mg/kg tel.
tež./dan
Korisnički
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
-
17,43 mg/kg tel.
tež./dan
-
17,43 mg/kg tel.
tež./dan
Inhalacijski
2,5 mg/m3
-
2,5 mg/m3
-
Dermalno
-
-
20,83 mg/kg tel.
tež./dan
-
Način izlaganja:
Oralno
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 7 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
PNEC: 2-fenoksietanol
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
0,943 mg/l
Slatkovodni sedimenti
7,2366 mg/kg suve težine
Morska voda
0,0943 mg/l
Voda – sporadično oslobađanje
-
Morski sedimenti
0,7273 mg/kg suve težine
Hranidbeni lanac
-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
24,8 mg/l
Tlo (poljoprivredno)
1,26 mg/kg suve težine
Zrak
-
DNEL: natrijev-p-kumensulfat
Industrijski
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
-
-
-
-
Inhalacijski
-
-
-
53,6 mg/m3
Dermalno
-
-
-
7,6 mg/kg tel. tež./dan
Način izlaganja:
Korisnički
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
-
-
-
3,8 mg/kg tel. tež./dan
Inhalacijski
-
-
-
13,2 mg/m3
Dermalno
-
-
-
3,8 mg/kg tel. tež./dan
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Način izlaganja:
PNEC: natrijev-p-kumensulfat
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
0,23 mg/l
Slatkovodni sedimenti
-
Morska voda
-
Voda – sporadično oslobađanje
2,3 mg/l
Morski sedimenti
-
Hranidbeni lanac
-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
100 mg/l
Tlo (poljoprivredno)
-
Zrak
-
DNEL: (2-metoksimetiletoksi)propanol
Industrijski
Način izlaganja:
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 8 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Oralno
-
-
-
-
Inhalacijski
-
-
-
310 mg/m3
Dermalno
-
-
-
65 mg/kg
Korisnički
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
-
-
-
1,67 mg/kg
Inhalacijski
-
-
-
37,2 mg/m3
Dermalno
-
-
-
15 mg/kg
Način izlaganja:
PNEC: (2-metoksimetiletoksi)propanol
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
19 mg/l
Slatkovodni sedimenti
70,2 mg/kg suve težine
Morska voda
1,9 mg/l
Voda – sporadično oslobađanje
190 mg/l
Morski sedimenti
7,02 mg/kg suve težine
Hranidbeni lanac
-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
4168 mg/l
Tlo (poljoprivredno)
2,74 mg/kg suve težine
Zrak
-
8.2.
Kontrola izloženosti i lična zaštita
8.2.1.
Podaci o tehničkoj kontroli
Koristiti ventilacioni sistem ili druge vidove tehničkih mera zaštite, da bi se koncentracija
supstanci u vazduhu svela ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija. Kod prekoračenja
graničnih vrednosti izloženosti nositi zaštitu disajnih organa.
8.2.2.
Mere lične zaštite
Posle rada i pre pauza oprati ruke vodom i sapunom. Čuvati odvojeno od hrane, pića i
hrane za životinje. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaženja u prostor za
ishranu. Rukovati proizvodom u skladu sa uputstvima za higijenski i bezbedan rad sa
hemikalijama.
8.2.2.1.
Zaštita očiju/lica:
8.2.2.2.
Zaštita kože
Zaštita ruku:
Zaštita drugih delova tela:
Nositi zaštitne naočare sa štitnicima sa strane (saglasne sa
SRPS EN 166 ili ekvivalentne).
Nositi hemijski otporne rukavice (saglasne sa SRPS EN
374). Vrsta materijala kod kratkotrajnog kontakta: butil,
neopren ili nitril. Preporučuje se zaštitna krema za ruke pre
navlačenja rukavica.
Čisto radno odelo, koje pokriva celo telo i radne čizme
(SRPS EN ISO 20345).
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 9 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
8.2.2.3.
8.2.2.4.
8.2.3.
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
Za većinu uslova zaštita respiratornih organa nije potrebna.
Kod prekoračenja graničnih vrednosti izloženosti: zaštitna
maska za lice sa filterom A (SRPS EN 14387), smeđe boje.
Zaštita od termičkih
Ako je potrebno nositi zaštitnu opremu iz poglavlja 8.2.2.1 i
opasnosti:
8.2.2.2.
Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na
hemikalije. Kod odabira materijala za rukavice obratiti pažnju
na vreme perforacije materijala, stepen permeacije i
degradaciju. Odabir prikladnih rukavica zavisi ne samo od
materijala, već i od drugih karakteristika kvaliteta i različit je
Dodatne informacije o zaštiti
od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja
kože ruku:
spoj nekoliko različitih materijala, postojanost materijala za
rukavice ne može se izračunati unapred i stoga se mora
proveriti pre upotrebe. Tačno vreme perforacije materijala
može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba
ga se pridržavati.
Kontrola izloženosti životne sredine
Zaštita disajnih organa:
Nema podataka.
POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
9.1.
-
Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
Vrednost
Metoda
Agregatno stanje:
Tečnost.
-
Boja:
Svetlo žuta.
-
Miris:
Parfumiran.
-
Prag mirisa:
Nema podataka.
-
pH:
~ 10
-
Tačka topljenja/tačka
mržnjenja:
Nema podataka.
-
Tačka ključanja:
Nema podataka.
-
Tačka paljenja:
n.a.
-
Brzina isparavanja:
Nema podataka.
-
Zapaljivost (čvrsto,
gasovito):
Nema podataka.
-
Donja granica
eksplozivnosti:
n.a.
-
Gornja granica
eksplozivnosti:
n.a.
-
Napon pare:
Nema podataka.
-
Gustina pare:
Nema podataka.
-
3
Gustina:
~ 1, 015 g/cm
-
Rastvorljivost:
Topiv u vodi.
-
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 10 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
9.2.
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
Koeficijent raspodele u
sistemu n-oktanol/voda
(log Pow):
Nema podataka.
Temperatura samopaljenja:
Nema.
-
Temperatura razlaganja:
Nema podataka.
-
Viskozitet:
Nema podataka.
-
Eksplozivna svojstva:
Nema eksplozivnih svojstva.
-
Oksidujuća svojstva:
Nema.
-
-
-
Ostali podaci
Mešljivost:
Nema podataka.
Provodljivost:
Nema podataka.
Rastvorljivost u mastima:
Nema podataka.
POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST
10.1.
Reaktivnost:
Nije ispitano.
10.2.
Hemijska stabilnost:
Hemikalija je stabilna kod ispravnog skladištenja i rukovanja.
10.3.
Mogućnost nastanka opasnih
reakcija:
Nisu poznate.
10.4.
Uslovi koje treba izbegavati:
Nisu poznati.
10.5.
Nekompatibilni materijali:
Jake kiseline.
10.6.
Opasni proizvodi razgradnje:
Kod ispravne upotrebe se ne raspada. Opasni proizvodi
sagorevanja navedeni su u poglavlju 5.2.
POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
11.1.
Podaci o toksičnim efektima
Akutna toksičnost:
Put unosa
Metoda
Organizam
Doza
Vreme
izlaganja
Rezultat
3-butoksi-2-propanol
Gutanje:
-
pacov
LD50
-
2700 mg/kg
Dodir sa kožom:
-
pacov
LD50
-
> 2000 mg/kg
Udisanje:
-
4h
> 3,5 mg/l
Gutanje:
-
pacov
LC50
natrij etasulfat
pacov
LD50
-
> 2000 mg/kg
2-fenoksietanol
Gutanje:
-
pacov
LD50
-
1260 mg/kg
Dodir sa kožom:
-
kunić
LD50
-
5000 mg/kg
Udisanje:
-
-
Nema podataka.
LC50
(2-metoksimetiletoksi)propanol
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 11 od 17
Tempolino Ultra
Naziv hemikalije:
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Gutanje:
-
pacov
LD50
-
5135 mg/kg
Dodir sa kožom:
-
kunić
LD50
-
9500 mg/kg
Udisanje:
-
pacov
LC50
4h
55 – 60 mg/l
natrijev p-kumensulfonat
Gutanje:
OECD 401
pacov
LD50
-
> 2000 mg/kg
Dodir sa kožom:
-
kunić
LD50
-
> 2000 mg/kg
Udisanje:
-
-
LC50
-
Nema podataka.
> 200 - 2000
mg/kg
izotridekanol etoksilat
Gutanje:
-
pacov
LD50
-
Dodir sa kožom:
-
pacov
LD50
-
Udisanje:
-
pacov
LC50
4h
> 2000 mg/kg
Nema podataka.
Iritativnost
Iritiranje kože:
3-butoksi-2-propanol: iritira
2-fenoksietanol, kunić: ne iritira (OECD 404)
(2-metoksimetiletoksi)propanol: isušuje kožu
natrijev p-kumensulfonat, kunić: ne iritira (OECD 404)
izotridekanol etoksilat, kunić: ne iritira
Iritiranje očiju:
3-butoksi-2-propanol: iritira
2-fenoksietanol, kunić: iritira (OECD 405)
(2-metoksimetiletoksi)propanol: blago iritira
natrijev p-kumensulfonat, kunić: iritira (OECD 405)
izotridekanol etoksilat, kunić: jako iritira
Iritatiranje disajnog organa:
Nema podataka.
Korozivost:
Nije korozivan.
Senzibilizacija:
Dodir sa kožom/udisanje:
3-butoksi-2-propanol, zamorac: ne prouzrokuje
preosetljivost
(2-metoksimetiletoksi)propanol, čovjek: ne prouzrokuje
preosetljivost
2-fenoksietanol, zamorac: ne prouzrokuje preosetljivost
(OECD 406)
natrijev p-kumensulfonat, zamorac: ne prouzrokuje
preosetljivost (OECD 406)
izotridekanol etoksilat, zamorac: ne prouzrokuje
preosetljivost
Toksičnost ponovljenih doza
Specifična toksičnost za ciljni
organ – jednokratna izloženost:
Nema podataka.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 12 od 17
Tempolino Ultra
Naziv hemikalije:
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
2-fenoksietanol:
LDLo: > 500 mg/kg (kunić)
LDLo: > 80 mg/kg (pacov)
natrijev p-kumensulfonat, NOAEL: 763 – 3534 mg/kg
(OECD 408)
Specifična toksičnost za ciljni
organ – višekratna izloženost:
natrijev p-kumensulfonat, NOAEL: > 440 mg/kg (OECD
411)
Karcinogenost, mutagenost i toksičnost po reprodukciju
Karcinogenost:
3-butoksi-2-propanol: negativno
natrijev p-kumensulfonat, pacov: negativno (OECD 453)
Mutagenost :
3-butoksi-2-propanol (in vitro): negativno
2-fenoksietanol (in vitro): negativno (Ames test)
natrijev p-kumensulfonat, Salmonella typhimurium: negativno
(OECD 471)
natrijev p-kumensulfonat, miš: negativno (OECD 474)
izotridekanol etoksilat: negativno (OECD 471)
Toksičnost po reprodukciju:
3-butoksi-2-propanol: negativno
natrijev p-kumensulfonat, NOAEL (pacov): > 936 mg/kg
Mogući putevi izlaganja:
Peroralni, inhalacioni, dermalni, izloženost oka.
Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima
Udisanje:
-
Kontakt sa kožom:
-
Kontakt sa očima:
-
Gutanje:
-
Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični efekti
usled kratkotrajnog i produženog izlaganja:
Nema.
Efekti interakcije:
Nema podataka.
Odsustvo određenih podataka:
-
Smeša u odnosu na podatke o supstancama u njoj:
Nema podataka.
Ostali podaci:
-
POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
12.1.
Toksičnost:
Toksičnost
Doza
Vreme
izlaganja
Organizam
Metoda
Rezultat
Napomena
3-butoksi-2-propanol
Ribe
LC50
96 sati
Poecillia reticulata
-
> 560 - 1000
mg/l
-
Ribe
LC50
96 sati
Pimephales
promelas
-
> 100 mg/l
-
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 13 od 17
Tempolino Ultra
Naziv hemikalije:
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Rakovi (Daphnia)
EC50
48 sati
Daphnia magna
OECD 202
1000 mg/l
-
Alge/vodene biljke
EC50
96 sati
Pseudokirchneriella
subcapitata
OECD 201
> 1000 mg/l
-
Alge/vodene biljke
NOEC/
NOEL
96 sati
Pseudokirchneriella
subcapitata
OECD 201
560 mg/l
-
Bakterije
EC50
180 sati
aktivni mulj
OECD 209
> 1000 mg/l
-
natrijev p-kumensulfonat
Ribe
LC50
96 sati
Cyprinus carpio
OECD 203
> 100 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
EC50
48 sata
Daphnia magna
OECD 202
> 100 mg/l
-
Alge/vodene
biljke
EC50
72 sata
Desmodesmus
subspicatus
OECD 201
> 100 mg/l
-
Bakterije
EC50
3 sata
aktivni mulj
OECD 209
> 1000 mg/l
-
2-fenoksietanol
Ribe
LC50
96 sati
Leuciscus idus
-
220 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
EC50
48 sati
Daphnia magna
-
> 500 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
NOEC/N
OEL
21 dan
Daphnia magna
OECD 211
9,43 mg/l
-
Alge/vodene
biljke
EC50
72 sata
Scenedesmus
subspicatus
DIN 38412
T.9
> 500 mg/l
-
Bakterije
EC20
30 min.
aktivni mulj
OECD 209
~ 620 mg/l
-
Crv
LC50
14 dana
Eisenia foetida
OECD 207
1000 mg/kg
-
(2-metoksimetiletoksi)propanol
Ribe
LC50
96 sati
Pimephales
promelas
-
> 10000 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
EC50
48 sati
Daphnia magna
-
1919 mg/l
-
Alge/vodene biljke
EC50
96 sati
Pseudokirchneriella
subcapitata
-
> 969 mg/l
-
Bakterije
EC10
18 sati
Pseudomonas
putida
-
4168 mg/l
-
-
izotridekanol etoksilat
Ribe
LC50
96 sati
Cyprinus carpio
OECD 203
1 - 10 mg/l
Ribe
LC50
96 sati
Brachydanio rerio
OECD 203
10 - 100 mg/l
Rakovi (Daphnia)
EC50
48 sati
Daphnia magna
OECD 202
> 1 - 10 mg/l
-
Alge/vodene
biljke
EC50
72 sata
Scenedesmus
subspicatus
OECD 201
10 - 100 mg/l
-
Alge/vodene
biljke
EC50
72 sata
Desmodesmus
subspicatus
OECD 201
> 1 - 10 mg/l
-
Bakterije
EC50
-
Pseudomonas
putida
ISO 10712
> 10000 mg/l
-
Crv
LC50
14 dana
Eisenia foetida
OECD 207
> 1000 mg/kg
-
12.2.
Perzistentnost i razgradljivost
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 14 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
3-butoksi-2-propanol, 28 dana, DOC: 90 % (OECD 301 E)
2-fenoksietanol, 28 dana: 90 % (OECD 301 D)
2-fenoksietanol, 15 dana, DOC: 90 - 100 % (OECD 301 A)
(2-metoksimetiletoksi)propanol, 28 dana: > 70 % (OECD 301 E)
natrijev p-kumensulfonat, 28 dana: > 60 % (OECD 301 B)
izotridekanol etoksilat, 28 dana: > 70 % (OECD 301 A)
izotridekanol etoksilat, 28 dana: > 60 % (OECD 301 B)
natrij etasulfat: > 90 %
Surfaktanti u ovoj smeši odgovaraju uslovima biološke razgradljivosti detergenata, koji su
propisani u Uredbi EC br. 648/2004.
12.3.
Potencijal bioakumulacije
Koeficijent raspodele oktanol/voda (log Pow):
Faktor biokoncentracije (BCF):
12.4.
3-butoksi-2-propanol: 1,15
2-fenoksietanol: 1,2 (OECD 107)
(2-metoksimetiletoksi)propanol: - 0,6
natrijev p-kumensulfonat: - 1,1
(2-metoksimetiletoksi)propanol: < 100
2-fenoksietanol: 0,3
Mobilnost u zemljištu
2-metoksimetiletoksi)propanol, Koc = 0,28
3-butoksi-2-propanol:
Koc = 1,3 - 6
H (Henry) = 0,39111 Pa*m3/mol
2-fenoksietanol, H (Henry) = 0,0000002 atm*m3/mol
2-fenoksietanol, pOC = 0 – 50
izotridekanol etoksilat, rastvorljivost u vodi: netopivo u vodi (20 °C)
3-butoksi-2-propanol, rastvorljivost u vodi: 6 – 52 g/l
2-fenoksietanol, rastvorljivost u vodi: 23 – 24 g/l (20 °C)
12.5.
Rezultati PBT i vPvB procene
3-butoksi-2-propanol: nije PBT ili vPvB supstanca
2-fenoksietanol: nije PBT ili vPvB supstanca
12.6.
Ostali štetni efekti
3-butoksi-2-propanol, ThOD = 0,242 g/g
2-fenoksietanol, ThOD = 2,18 g/g
POGLAVLJE 13. ODLAGANJE
13.1.
Metode tretmana otpada
13.1.1.
Odlaganje neiskorištene hemikalije i kontaminirane ambalaže:
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 15 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Ostatak neupotrebljenog proizvoda i kontaminiranu ambalažu predati na zbrinjavanje pravnom
licu ovlašćenom od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. Otpad se ne odlaže
ispuštanjem u kanalizacioni sistem.
Oznaka otpada prema katalogu otpada:
07 06 01
20 01 29
13.1.2.
Metode tretmana ambalaže:
Ambalažu potpuno isprazniti. Prazna nekontaminirana ambalaža može se ponovo upotrebiti.
13.1.3.
Odredbe propisa kojima se uređuje otpad:
Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu.
POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU
Drumski/železnički transport (ADR/RID)
UN broj:
Klasa opasnosti u transportu:
3267
NAGRIZAJUĆA BAZNA ORGANSKA TEČNOST, N.D.N. ((2hidroksietil) amonijev dihidrogen citrat)
8
Ambalažna grupa:
III
Opasnost po životnu sredinu:
Nije primenjivo.
Kod razvrstavanja:
E
UN naziv za teret u transportu:
Morski transport (IMDG)
UN broj:
Klasa opasnosti u transportu:
3267
NAGRIZAJUĆA BAZNA ORGANSKA TEČNOST, N.D.N.
((2-hidroksietil) amonijev dihidrogen citrat)
8
EmS:
F-A, S-B
Ambalažna grupa:
III
Opasnost po životnu sredinu:
Nije primenjivo.
UN naziv za teret u transportu:
Vazdušni transport (IATA)
UN broj:
Klasa opasnosti u transportu:
3267
NAGRIZAJUĆA BAZNA ORGANSKA TEČNOST, N.D.N. ((2hidroksietil) amonijev dihidrogen citrat)
8
Ambalažna grupa:
III
UN naziv za teret u transportu:
Posebne predostrožnosti za korisnika:
Ako nije drugačije navedeno treba upotrebiti mere
za sprovođenje sigurnog transporta.
Transport u rasutom stanju:
-
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 16 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI
15.1.
Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom
EU uredbe
Autorizacija i/ili ograničenja u upotrebi
15.2.
Autorizacija:
Ne.
Ograničenja:
Da.
Ostale EU uredbe:
Uredba (EC) br. 1907/2006, Uredba (EC) br. 1272/2008
Podaci (Direktiva br.1999/13/EZ) o ograničenjima emisija isparljivih organskih jedinjenja (HOS):
~ 13 %
Zakon o hemikalijama, Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda,
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju
Nacionalna regulativa:
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje,
Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista, Spisak klasifikovanih
supstanci.
Procena bezbednosti hemikalije
Nije izrađena.
POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI
16.1.
Navođenje izmena:
01. verzija
Ak. toks. 4 – Akutna toksičnost kategorija 4 – oralno
Irit. oka 2 – Iritacija oka kategorija 2
Irit. kože 2 - Iritacija kože kategorija 2
Ošt. oka 1 – Teško oštećenje oka kategorija 1
Ak. toks. 4 – Akutna toksičnost kategorija 4 – dermalno
Ak. toks. 4 – Akutna toksičnost kategorija 4 – udisanje
Kor. kože 1B – Korozivno oštećenje kože kategorija 1B
ThOD – Teoretska potrošnja kiseonika
PBT – Perzistentna, bioakumulativna i toksična hemikalija
vPvB – Veoma perzistentna i veoma bioakumulativna hemikalija
DOC - rastvorljivi organski ugljenik
16.2.
Skračenice i akronimi:
16.3.
Osnovna literatura i
izvori podataka:
16.4.
Spisak relevantnih oznaka (broj i puni tekst)
Bezbednosni list proizvođača od 25.9.2012.
Oznake rizika - R:
R20/21/22 Štetno ako se udiše, ako je u kontaktu sa kožom i ako se proguta.
R22 Štetno ako se proguta.
R34 Izaziva opekotine.
R36 Iritativno za oči.
R36/38 Iritativno za oči i kožu.
R38 Iritativno za kožu.
R41 Rizik od teškog oštećenja oka.
Obaveštenja o opasnosti - H:
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 17 od 17
Naziv hemikalije:
Tempolino Ultra
Datum izrade revidirane verzije:
16.5.
16.6.
2.10.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
H302 Štetno ako se proguta.
H312 Štetno u kontaktu sa kožom.
H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
H315 Izaziva iritaciju kože.
H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H332 Štetno ako se udiše.
Saveti za obuku za
zaposlene radi zaštite Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad sa hemikalijama
zdravlja ljudi i životne
u skladu sa aktom o proceni rizika.
sredine:
Podaci u ovom bezbednosnom listu opisuju proizvod sa obzirom na
bezbednosne mere i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda. Podaci
su u skladu sa najnovijim saznanjima koje posedujemo u ovom
trenutku. Svaka garancija isključena.
Ostali podaci:
Izdato od:
Chemical Check GmbH, Wöbbeler Straβe 2-4, D-32839 Steinheim,
Tel.: + 49 5233 94 17 0, Fax: + 49 5233 94 17 90
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
457 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content