close

Enter

Log in using OpenID

CV - Τμήμα Λογιστικής

embedDownload
Βιογραφικό σημείωμα του Πεφάνη Ευάγγελου
Γενικά.
-Γεννήθηκα στην Πάτρα το έτος 1964.Είμαι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.
-Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις με την ειδικότητα Διαβιβαστής του
Σώματος Υγειονομικού.
Σπουδές.
-Απόφοιτος του Α’ Γενικού Λυκείου Πατρών
-Πτυχιούχος του τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι Πάτρας.
Πτυχιακή εργασία με θέμα «Διόρθωση συνημίτονου Ισχύος για Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες
με την χρήση αυτόματων διατάξεων PLC και μικρουπολογιστή.»
Εφαρμογή στην πράξη των συγκεκριμένων διατάξεων και λειτουργία των σε βιοτεχνία
παραγωγής ελαιολάδου με την συνεργασία της εταιρείας Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
‘ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε’
-Παρακολούθησα το έτος 1990 το σεμινάριο εξειδίκευσης “ Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
“ 4 μηνης διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από το ΕΛΚΕΠΑ σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Πατρών υπό την διεύθυνση και το συντονισμό του καθηγητή κ.Σαφάκα
και αφορούσε πτυχιούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι -Τ.Ε.Ι.
Το ανωτέρω σεμινάριο περιείχε στην διδασκόμενη ύλη του και εργαστηριακές
ασκήσεις ελέγχου ηλεκτρομηχανικών διατάξεων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την
δημιουργία προγραμμάτων κώδικα μηχανής που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια
του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου
Πατρών.
-Παρακολούθησα επίσης το έτος 1991 το Σεμινάριο (Προγραμματιζόμενοι Λογικοί
Ελεγκτές και Αισθητήρες 4μηνης διάρκειας που πραγματοποιήθηκε στο ‘Ινστιτούτο
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Ε.Π.Ε’ παράλληλα με την εργασία μου στην εν λόγω
εταιρεία.
-Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Πάτρας στο διετές
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μsc RENEWABLE ENERGY SYSTEMS (RES) από το
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Πρακτική Άσκηση-Μαθητεία
Τα έτη 1984-1986 μαθητεία επί αμοιβής στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κατασκευών
«Luigi Ο.Ε».
Το έτος 1986-1987 μαθητεία επί αμοιβής
στο εργαστήριο επισκευής και
συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Παιγνιδιών – (Video Games) «Νικολετάτος και
Σ.Ι.Α».
Τέλος 6μηνη πρακτική άσκηση το έτος 1986 στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
στο «Control Data – Κέντρο ελέγχου – ΡΙΟΝ» για την απόκτηση του πτυχίου Τ.Ε.Ι.
Ειδικές Γνώσεις. (Πληροφορικής)
Προσωπική ενασχόληση με την Τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το
έτος 1983.
Εμπειρία στην κατασκευή και στον σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για εξειδικευμένες λύσεις προβλημάτων για
τη βιομηχανία και ιδιώτες.
Αναλυτικότερα.
-Γνώση και εμπειρία γραφής προγραμμάτων κώδικα μηχανής – Assembler για τους
επεξεργαστές Ζ80 της Zilog και 6502 της Motorola.
-Γνώση των λειτουργικών συστημάτων (MSDOS,NOVEL,Windows ,Linux)
-Γνώση και επαγγελματική χρήση των προγραμμάτων εφαρμογών γραφείου και
τεχνολογιών διαδικτύου την εταιρείας Microsoft και περιβάλλοντων ανοικτού –
ελευθέρου Λογισμικού.
-Επίσης γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχεδιασμού προϊόντων με την χρήση
προγραμμάτων ηλεκτρομηχανολογικού-ηλεκτρονικού σχεδιασμού και γραφιστικής
(AUTOCAD – ORCAD - CORELDRAW).
-Γνώση
επαγγελματική χρήση και μεγάλη έμπρακτη εμπειρία γλωσσών των
προγραμματισμού Visual Basic (Microsoft) ,Pascal (Borland) ,PL/SQL (Oracle) καθώς
και των περιβάλλονταν ανάπτυξης Λογισμικού (Visual Studio .Net της Microsoft, και
RAD Studio-Delphi της Embarcadero)
-Επίσης μεγάλη έμπρακτη εμπειρία στον σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων και στην
ανάπτυξη εφαρμογών τύπου Client-Server για τα RDBMS (Oracle και Microsoft SQL
Server,AS400 IBM).
Ερευνητικό ‘Έργο.
Ανέλαβα και υλοποίησα την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, εξυπηρέτησης και
υποστήριξης του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ ,του μέτρου 2.2,κατηγορία πράξης
2.2.3.ζ, με τίτλο ‘Αρχιμήδης ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Τ.Ε.Ι Πάτρας’ με
αντικείμενο την «Κατασκευή Βάσης Δεδομένων – Εφαρμογή μεθόδων εξόρυξης
γνώσης στην πρόβλεψη πτωχεύσεων επιχειρήσεων»
Συμμετοχή σε συνέδρια-Παρουσιάσεις
Εργάστηκα για την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
(Ε.Ε.Τ.Ε.Μ) κατά το χρονικό διάστημα από 01/03/92 έως 15/06/1992 παρέχοντας την
τεχνογνωσία και την υποστήριξη στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της ένωσης.
Εδικότερα εκπροσώπησα την ένωση στο Διεθνές Συνέδριο με την ονομασία ‘CAD
TECHNICS’ σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι Πάτρας και το πρόγραμμα ανταλλαγής
Φοιτητών Ε.Ε ‘COMΜET’ που διοργανώθηκε στον Χώρο του Achaia Clauss τον
Ιούνιο του έτους 1992.
Ανέλαβα την οργάνωση όλης της παρουσίασης εγκαθιστώντας τον απαραίτητο τεχνικό
εξοπλισμό (Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ,σχεδιογράφους ,λογισμικό) ανέλαβα επίσης
τον σχεδιασμό έντυπου υλικού προβολής των εργασιών και τέλος ήμουν ο βασικός
ομιλητής και παρουσιαστής της εργασίας μου και εργασιών της ένωσης με στόχο την
παρουσίαση νέων τεχνικών σχεδιασμού με την χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων
C.A.D)
Επαγγελματική Εμπειρία. (Στο αντικείμενο Νέων Τεχνολογιών – Πληροφορική)
Εργοδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ε.Π.Ε
Διάρκεια: 05/1990 – 06/1992
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε – ( ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Προϊόντων
και κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών πελατών με την χρήση προγραμμάτων σχεδιασμού
AutoCad - CorelDraw, σε συνεργασία με τον Ο.Β.Ι (Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας).
Σχεδιασμός και υλοποίηση σε ηλεκτρονικό εργαστήριο συστημάτων αυτόματης
εκκίνησης με την χρήση βιομηχανικών ηλεκτρονικών διατάξεων με Θυρίστορς και
προγραμματισμό στην συνέχεια ανά περίπτωση εφαρμογής με την χρήση
προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (P.L.Cs).
Τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών που διέθετε η εταιρεία.
Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων σε περιβάλλον DOS με την
χρήση γλώσσας προγραμματισμού Borland Turbo Pascal και Microsoft Basic.
Εργοδότης: ΚΟΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε
Διάρκεια: 07/1992 ΕΩΣ 04/1993
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε (Εξειδικευμένες Ηλεκτρονικές
Κατασκευές – Service Ηλεκτρονικών Παιγνιδιών σε ολοκληρωμένο και πλήρως
εξοπλισμένο Ηλεκτρονικό Εργαστήριο)
Επίσης συμμετείχα ως ελεύθερος επαγγελματίας στον σχεδιασμό και την προώθηση
αυτόματου ασύρματου συστήματος παραγγελιών της εταιρείας KNOWLEDGE Α.Ε με
την κωδική Ονομασία (HERMES-51) χρησιμοποιώντας τα σχεδιαστικά προγράμματα
(AutoCad ,OrCad και CorelDraw)
Εργοδότης: BUSSSINES COMPUTER APPLICATIONS (B.C.A) Ε.Π.Ε
Διάρκεια: 05/1993 ΕΩΣ 01/1994
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Αντικείμενο της εργασίας μου ήταν η παροχή Service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
ειδικευμένων μηχανογραφικών λύσεων για επιχειρήσεις και ιδιώτες.
Εγκατάσταση δημιουργία υλικού και προώθηση αυτόματου συστήματος multimedia
παρουσιάσεων για την παροχή τουριστικών πληροφοριών σε επισκέπτες της πόλης των
Πατρών.
Εργοδότης: ΕΝΔΥΜΑ Ε.Π.Ε
Διάρκεια : 01/1994 ΕΩΣ 03/1995
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Εργάστηκα κυρίως στα κάτωθι αντικείμενα.
Κατασκευή πλήρους και λειτουργικού ολοκληρωμένου Προγράμματος Ωραρίου και
Μισθοδοσίας Προσωπικού σε περιβάλλον DOS με την χρήση γλώσσας
προγραμματισμού Pascal)
Επίσης κατασκευή προγράμματος ελέγχου Παραγωγής σε περιβάλλον Windows με την
γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic Version 4 με δυνατότητα ελέγχου και της
πορείας απόδοσης του εργαζομένου καθώς και της ποιότητας του παραγόμενου
προϊόντος σε όλα τα στάδια και τα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας ,επίσης το
πρόγραμμα λειτούργησε και σαν πληροφοριακό σύστημα παρέχοντας οδηγίες στους
εργαζόμενους για τις τεχνικές κατασκευής-μεταποίησης του τελικού προϊόντος.
Εργοδότης: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Διάρκεια: 04/1995 ΕΩΣ 04/1997
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε (Τεχνική Υποστήριξη
Μηχανογραφικών Συστημάτων κατασκευή Custom Εφαρμογών - Προγραμμάτων Η/Υ
για Ιδιώτες)
Αναλυτικότερα.
Σχεδιασμός και προώθηση προϊόντων των επιχειρήσεων ‘Βιοθερμική Ε.Π.Ε’ και
‘Τεχνογραμ Ο.Ε’ με την χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων καθώς και προώθηση
δραστηριοτήτων με τον σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου Υλικού.
Κατασκευή προγράμματος ελέγχου και Βάσης Δεδομένων για την εταιρεία
Μπαρδούτσος O.Ε (Ακουστικά Βαρηκοΐας)
Εργοδότης: ΦΡΙΓΚΟΓΚΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε
Διάρκεια: 02/1997 ΕΩΣ 10/2000
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε - (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
Εργάστηκα κυρίως στα κάτωθι αντικείμενα.
Αρχικά τον Ποιοτικό Έλεγχο συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες μετρήσεων πειραμάτων και ελέγχου ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων κατά το πρότυπο ISO
9001.
Εν συνεχεία εργάστηκα στην τεχνική διεύθυνση της βιομηχανίας αναλαμβάνοντας την
δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών χρησιμοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα
ελέγχου παραγωγής και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων (E.R.P) .Κατασκεύασα
επίσης πληροφοριακό σύστημα παροχής ενημέρωσης σε κλειστό περιβάλλον (Intranet)
σε για τα παραγόμενα προϊόντα με γλώσσα προγραμματισμού (D.H.T.M.L) και Visual
Basic.
Δημιούργησα τέλος εφαρμογή διαχείρισης Ανταλλακτικών κατά πρότυπο Client –
Server με γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic 6 και βάση δεδομένων S.Q.L Server
Microsoft Ver. 7 της Microsoft σε άμεση σύνδεση με την παραγωγή – λογιστήριο και
υποστήριξη πελατών)
Εργοδότης: ΕΡΓΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε
Διάρκεια: 10/2000 ΕΩΣ 03/2002
Ειδικότητα: : Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε - Προγραμματιστής Η/Υ
Παροχή Ειδικευμένων μηχανογραφικών λύσεων για επιχειρήσεις και ιδιώτες
δημιουργώντας custom εφαρμογές με την χρήση των εργαλείων ανάπτυξης Form
Developer και αναπτύσσοντας εφαρμογές στην Βάση δεδομένων Oracle με την χρήση
γλώσσας PL/SQL καθώς και ειδικευμένων προγραμματιζόμενων Reports με την χρήση
του εργαλείου ανάπτυξης Report Developer καθώς και εφαρμογής
Τεχνική Υποστήριξη και Custom Ανάπτυξη του περιβάλλοντος E.R.P με την ονομασία
«ORAMA E.R.P» της εταιρείας Q&R. Για τις εταιρείες «Καραμούζης Οπτικά-ΡΙΟΝ
ΠΑΤΡΑΣ ‘, ‘ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ – Εξαγωγές Μεταλλευμάτων με έδρα την Άμφισσα’,
’BOSCH με Έδρα Αθήνα - Κηφισός’ – ‘Bosch Πρωτόπαππας Α.Ε –Πατρα’
Εργοδότης: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Διάρκεια: 04/2002 ΕΩΣ 08/2003
Ειδικότητα: : Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
(Τεχνική Υποστήριξη Πληροφορικών Συστημάτων και Δημιουργία Custom
Εφαρμογών –Προγραμμάτων Η/Υ για Ιδιώτες)
Συνεργασία με την επιχείρηση “ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Ε -Βιομηχανική Μονάδα” που
διέθετε πληροφοριακά συστήματα και πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
E.R.P για Server AS400 της εταιρείας IBM.
Εργοδότης: ΔΗΜΟΣΙΟ
Διάρκεια: 12/2003 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Ειδικότητα: Ε.Τ.Π ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Πληροφορική)
Εργαζόμενος στο Α.Τ.Ε.Ι Πάτρας ως Ε.Τ.Π του τμήματος Λογιστικής (Ειδικότητας:
Πληροφορική) ασχολούμαι κυρίως με την τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρονικών
υπολογιστών (Υλικού και Λογισμικού) καθώς και των περιφερειακών αυτών που
βρίσκονται τοποθετημένοι στα εργαστήρια του τμήματος .
Την διαχείριση και τεχνική υποστήριξη του Ιστοχώρου (Site-Portal) του Τμήματος
Λογιστικής που βρίσκετε εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή Server στο
εργαστήριο πληροφορικής του τμήματος.
Την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class του
τμήματος.
Δημιουργώ επίσης κατά περιόδους εφαρμογές με την χρήση γλωσσών
προγραμματισμού και εργαλείων ανάπτυξης που διευκολύνουν και αυτοματοποιούν
διαδικασίες και ανάγκες του τμήματος Λογιστικής.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.
Κατά το χρονικό διάστημα 1993-1998.
Πραγματοποίησα ιδιαίτερα μαθήματα σε επιχειρήσεις ιδιώτες και παιδιά για την χρήση
των νέων τεχνολογιών και σχεδιαστικών προγραμμάτων υπολογιστών σε ιδιώτες
μηχανικούς.
Στο Τ.Ε.Ι.: ΠΑΤΡΑΣ, Σχολή Σ.Δ.Ο - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Διδασκαλία των Εργαστηριακών Μαθημάτων του τμήματος «Αυτοματισμός Γραφείου»
β εξαμήνου και «Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων» του γ εξαμήνου σπουδών )
Διάθεση και εποπτεία πτυχιακών εργασιών σε ομάδες φοιτητών του τμήματος.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 9 διδακτικά εξάμηνα από 09/2003 – 06/2008
Ώρες / Εξάμηνο: 5 ώρες εβδομαδιαίως.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ.
Τεχνολογία Υπολογιστών (Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών) - Φυσικές Επιστήμες Αστρονομία - ερασιτεχνική παρατηρητική Αστρονομία.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content