διπλωματικες ακαδ. ετους 2014-2015

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής
Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας
Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015
Εργασία 1
Τεχνοοικονομική Ανάλυση της Χρήσης Femtocells
σε Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας - Α. Παπαζώης
Άτομα
1
Περιγραφή
Τα femtocells αναμένεται να είναι η βασική μέθοδος για
την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απαιτήσεων των
χρηστών δικτύων κινητών υπηρεσιών. Θα προσφέρουν
υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων αλλά και
αποτελεσματική κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους όπου το
σήμα που φτάνει από τις συμβατικές κυψέλες είναι
αδύναμο. Η τεχνολογία των femtocells έχει επίσης
ισχυρές δυνατότητες για τη βελτίωση της κάλυψης του
δικτύου αλλά και της συνολικής χωρητικότητάς του μέσω
της επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων.
Στόχος αυτής της διπλωματικής είναι να αναλύσει
τεχνοοικονομικά τη χρήση των femtocells, να εντοπίσει
και να περιγράψει αναλυτικά τα κίνητρα των
συνδρομητών και των παρόχων προκειμένου να
επιλέξουν femtocells αντί για άλλους τύπους πρόσβασης
σε εσωτερικούς χώρους, όπως το WiFi. Επιπλέον, στόχος
είναι να εξετάσει διαφορετικά μοντέλα τιμολόγησης που
δίνουν
κίνητρα
στους
συνδρομητές
να
τα
χρησιμοποιήσουν και τα οποία μπορούν να επιταχύνουν
τη διείσδυση των femtocells στην αγορά, έτσι ώστε να
καταστήσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία μια οικονομικά
βιώσιμη λύση.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Βασικές γνώσεις κινητών δικτύων επικοινωνιών.
Μαθήματα: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών, Ευρυζωνικές
Τεχνολογίες, Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση
Δικτύων.
Προγραμματισμός:
προγραμματισμού
Βασικό
υπόβαθρο
σε
γλώσσες
Εργασία 2
Κινητές Διαδικτυακές Εφαρμογές: Δυνατότητες και
Εφαρμογές
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας - Α. Παπαζώης
Άτομα
1
Περιγραφή
Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη ολοκληρωμένων
εφαρμογών για κινητές συσκευές, τις λεγόμενες κινητές
εφαρμογές (mobile apps) γνωρίζει μεγάλη άνθηση.
Σήμερα υπάρχουν διάφορες τάσεις στην ανάπτυξη
κινητών εφαρμογών. Η κύρια διαφοροποίησή τους
έγκειται στο αν είναι αυτόνομες εφαρμογές που
χρειάζονται εγκατάσταση στις διάφορες πλατφόρμες για
κινητές συσκευές ή είναι εφαρμογές ιστού που μπορούν
να
εκτελούνται
στο
πρόγραμμα
φυλλομέτρησης
οποιασδήποτε κινητής συσκευής.
Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση
της τρέχουσας κατάστασης και των τελευταίων εξελίξεων
στο πεδίο της ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές
συσκευές καθώς και η καταγραφή των τάσεων για το
μέλλον τους. Η διπλωματική θα εστιάσει στις
διαδικτυακές κινητές εφαρμογές και θα επεκταθεί και στο
πεδίο της υλοποίησης σχετικών εφαρμογών. Για το
σκοπό αυτό θα διερευνηθούν οι πρόσφατες τάσεις στα
πρότυπα τεχνολογιών διαδικτύου (HTML5, CSS3). Στη
συνέχεια θα αναπτυχθεί μία διαδικτυακή εφαρμογή
κατάλληλη για να προσπελαύνεται από φυλλομετρητή
κινητού τηλεφώνου και η οποία θα χρησιμοποιεί
αποδοτικά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των
τεχνολογιών διαδικτύου.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Γνώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου και Βάσεων
Δεδομένων.
Μαθήματα:
Τηλεματική
και
Νέες
Υπηρεσίες,
Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό,
Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Προγραμματισμός: Βασικό υπόβαθρο σε γλώσσες
προγραμματισμού, γνώσεις HTML/JavaScript/CSS
Εργασία 3
Ανάλυση μηχανισμών αυτο-οργάνωσης femtocells
σε LTE-A περιβάλλοντα
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας - Γ. Δηλές
Άτομα
1
Περιγραφή
Τα femtocells είναι ένας αποδοτικός και οικονομικός
τρόπος για την αναβάθμιση της χωρητικότητας του
δικτύου και της καλύτερης κάλυψης σε περιοχές με
αδύνατη λήψη. Είναι σχεδιασμένα να εξυπηρετούν μικρό
αριθμό χρηστών (10-12), και εγκαθίστανται κυρίως σε
οικίες χρησιμοποιώντας την ενσύρματη ευρυζωνική
σύνδεση του χρήστη για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο
κορμού. Η τεχνολογία Long Term Evolution-Advanced
(LTE-A) έχει θέσει σαφείς προδιαγραφές για την
διασύνδεση και ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο.
Καθώς η εγκατάσταση γίνεται σε μη προσχεδιασμένο
περιβάλλον, και η θέση τους μπορεί να ποικίλλει, η
διαδικασία αυτό οργάνωσης είναι απαραίτητη. Αυτή
περιλαμβάνει την αυτό-ρύθμιση, δηλαδή τις απαραίτητες
ρυθμίσεις κατά την πρώτη εγκατάσταση, και την αυτόβελτιστοποίηση, δηλαδή την βέλτιστη προσαρμογή στις
εκάστοτε συνθήκες κατά την διάρκεια λειτουργίας.
Στόχος της προτεινόμενης διπλωματικής είναι να
εξετάσει/συγκρίνει μηχανισμούς αυτό-οργάνωσης (όπως
ρυθμίσεις ισχύος, scheduling) και να προτείνει/αναπτύξει
ένα νέο καινοτόμο μηχανισμό που θα παρουσιάζει
πλεονεκτήματα σε τομείς της απόδοσης των femtocells
ή/και του δικτύου γενικότερα.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Βασικές γνώσεις κινητών δικτύων επικοινωνιών.
Εμπειρία σε περιβάλλοντα προσομοίωσης δικτύων.
Μαθήματα: Δίκτυα Υπολογιστών, Προχωρημένα θέματα
Δικτύων, Ευρυζωνικές Τεχνολογίες, Δίκτυα Δημόσιας
Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων.
Προγραμματισμός: Matlab
Εργασία 4
Μελέτη
και
υπερκερασμός
φαινομένων
παρεμβολών
σε
ετερογενή
κινητά
δίκτυα
επικοινωνιών
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας - Γ. Δηλές
Άτομα
1
Περιγραφή
Η τεχνολογία των small cells (femtocells, picocells) είναι
μία από τις τεχνολογίες-κλειδιά των Long Term Evolution
Advanced (LTE-A) κινητών δικτύων. Στόχο έχουν την
επίτευξη καλύτερων ρυθμών μετάδοσης, την καλύτερη
κάλυψη σε απομακρυσμένες ή εσωτερικές περιοχές, και
την αποφόρτιση του κυρίως δικτύου.
Αν και η τεχνολογία των small cells αποτελεί εξαιρετικά
αποδοτική και οικονομική λύση, η εναπόθεσή τους σε
υπάρχων δίκτυο μακροκυψέλης, οδηγεί στη δημιουργία
ετερογενών δικτύων, όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος
παρεμβολών. Το Cell Range Expansion (CRE) που
εφαρμόζεται στα picocells, και η λειτουργία Closed
Subscriber Group (CSG) των femtocells, έχουν
αποτέλεσμα σημαντικά φαινόμενα παρεμβολών, που
διακυβεύουν την ομαλή εξυπηρέτηση χρηστών του
δικτύου.
Στόχος της προτεινόμενης διπλωματικής είναι να
μελετήσει και να αξιολογήσει μηχανισμούς μείωσης των
παρεμβολών και να προτείνει ένα νέο καινοτόμο
μηχανισμό που θα εμφανίζει πλεονεκτήματα σχετικά με
τους υπάρχοντες.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Βασικές γνώσεις κινητών δικτύων επικοινωνιών.
Εμπειρία σε περιβάλλοντα προσομοίωσης δικτύων.
Μαθήματα: Δίκτυα Υπολογιστών, Προχωρημένα θέματα
Δικτύων, Ευρυζωνικές Τεχνολογίες, Δίκτυα Δημόσιας
Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων.
Προγραμματισμός: Matlab
Εργασία 5
Σύγκριση της κλειστής και υβριδικής λειτουργίας
των small cells σε post-LTE συστήματα
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας - Β. Κόκκινος
Άτομα
1
Περιγραφή
Η τεχνολογία small cells στα post Long Term Evolution
(LTE) δίκτυα είναι μία από τις υποσχόμενες τεχνολογίες
για την εξυπηρέτηση απαιτητικών σε εύρος ζώνης και
ευαίσθητων στην καθυστέρηση υπηρεσιών, όπως η
HDTV, το cloud-computing και το interactive online
gaming.
Τα small cells κατά κύριο λόγο σχεδιάζονται με το
μοντέλο κλειστής πρόσβασης, δηλαδή την παροχή
πρόσβασης μόνο για τον ιδιοκτήτη των συσκευών και
έναν αριθμό εξουσιοδοτημένων χρηστών. Μία πιο
εξειδικευμένη επιλογή είναι η υβριδική λειτουργία όπου
προτεραιότητα έχουν οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες,
ωστόσο επιτρέπεται η πρόσβαση και η χρήση τμήματος
των διαθέσιμων πόρων σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη.
Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι
να συγκρίνει τα δύο μοντέλα πρόσβασης σε θεωρητικό
επίπεδο αλλά και μέσω πειραμάτων προσομοίωσης.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Βασικές γνώσεις κινητών δικτύων επικοινωνιών.
Εμπειρία σε περιβάλλοντα προσομοίωσης δικτύων.
Μαθήματα: Δίκτυα Υπολογιστών, Προχωρημένα θέματα
Δικτύων, Ευρυζωνικές Τεχνολογίες, Δίκτυα Δημόσιας
Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων.
Προγραμματισμός: Matlab
Εργασία 6
Αξιολόγηση της μείωσης του κόστους μέσω της
χρήσης
υφιστάμενων
υποδομών
κατά
την
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας – Β. Κόκκινος
Άτομα
1
Περιγραφή
Το κόστος για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων είναι
ιδιαίτερα υψηλό, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές όπου η
απόσταση μεταξύ των σπιτιών είναι μεγάλη. Το
μεγαλύτερο κόστος για την κατασκευή τέτοιων δικτύων
αντιστοιχεί συνήθως σε χωματουργικές εργασίες, όπως
π.χ. η εκσκαφή και η κατασκευή χαντακιών σε δρόμους,
που μπορεί να φτάσουν έως και στο 80% του συνολικού
κόστους εγκατάστασης.
Είναι επομένως σημαντικό να ενισχυθούν προσπάθειες
μείωσης του κόστους ανάπτυξης, μέσω της χρήσης
υφιστάμενων υποδομών ή ταυτόχρονης υλοποίησης
υποδομών δικτύων, διαφορετικών από τα δίκτυα
επικοινωνιών, που απαιτούν χωματουργικές εργασίες ή
χρησιμοποιούν σωληνώσεις, όπως π.χ. σε αποχετευτικά
και οδικά δίκτυα που υλοποιούνται σε αγροτικές
περιοχές.
Στόχος της προτεινόμενης διπλωματικής είναι να
αναπτύξει ένα online εργαλείο για τον υπολογισμό του
συνολικού κόστους της ανάπτυξης ενός ευρυζωνικού
δικτύου με και χωρίς τη χρήση υφιστάμενων υποδομών ή
την ταυτόχρονη υλοποίηση με άλλα δίκτυα. Επίσης, στο
πλαίσιο
της
διπλωματικής
θα
πραγματοποιηθούν
πιλοτικές δοκιμές προκειμένου να αξιολογηθούν και να
επικυρωθούν τα αποτελέσματα του εργαλείου.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Βασικές γνώσεις δικτύων επικοινωνιών, γνώσεις
Τεχνολογιών Διαδικτύου και Βάσεων Δεδομένων.
Μαθήματα: Ευρυζωνικές Τεχνολογίες, Δίκτυα Δημόσιας
Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων, Προγραμματισμός και
Συστήματα
στον
Παγκόσμιο
Ιστό,
Προηγμένα
Πληροφοριακά Συστήματα
Προγραμματισμός: Γνώσεις HTML/JavaScript/CSS, PHP
και SQL
Εργασία 7
Μοντελοποίηση του Forward Error Correction για
Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών στο Περιβάλλον
Προσομοίωσης Network Simulator 3
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας – Ν. Κανάκης
Άτομα
1
Περιγραφή
Το Forward Error Correction (FEC) είναι μία μέθοδος
παροχής αξιόπιστης μετάδοσης δεδομένων σε δίκτυα
επικοινωνιών. Ο αποστολέας εισάγει εκ των προτέρων
πλεονάζουσα πληροφορία στα μεταδιδόμενα δεδομένα
ώστε να καταστήσει τον παραλήπτη ικανό να
αντιμετωπίσει την απώλεια πληροφορίας κατά τη
μετάδοση και να ανακατασκευάσει επιτυχώς την αρχική
πληροφορία. Η χρήση FEC προσφέρει πολύ σημαντικά
οφέλη σε multicast μετάδοση πάνω από κινητά δίκτυα
και για το λόγο αυτό έχουν συμπεριληφθεί σε πολλά
πρότυπα (3GPP, DVB). Το περιβάλλον προσομοίωσης
δικτύων Network Simulator 3 (ns-3) προσφέρει μεγάλες
δυνατότητες στην προσομοίωση διαφόρων προτύπων
κινητών δικτύων επικοινωνιών και βρίσκεται σε μία
συνεχή βελτίωση και επέκταση των δυνατοτήτων του.
Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι
μέσα από τη μελέτη και ανάλυση της λειτουργίας του
προσομοιωτή ns-3, η μοντελοποίηση και ανάπτυξη της
εφαρμογής των κωδίκων RaptorQ σε multicast
μετάδοση
δεδομένων
πάνω
από
κινητά
δίκτυα
επικοινωνιών.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Βασικές γνώσεις κινητών δικτύων επικοινωνιών.
Εμπειρία σε περιβάλλοντα προσομοίωσης δικτύων.
Μαθήματα:
Δίκτυα Υπολογιστών, Κινητά Δίκτυα
Επικοινωνιών,
Προχωρημένα
θέματα
Δικτύων,
Ευρυζωνικές Τεχνολογίες, Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και
Διασύνδεση Δικτύων.
Προγραμματισμός: C++, Python
Εργασία 8
Ανάπτυξη αλγορίθμων άμεσης απόκρισης για την
αποδοτική εφαρμογή του Forward Error Correction
σε Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας – Ν. Κανάκης
Άτομα
1
Περιγραφή
Το Forward Error Correction (FEC) είναι μία μέθοδος
ελέγχου λαθών κατά τη μετάδοση δεδομένων που
στοχεύει να ενισχύσει ή και να αντικαταστήσει άλλες
μεθόδους παροχής αξιοπιστίας για τη μετάδοση
δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, ο αποστολέας εισάγει
πλεονάζουσα πληροφορία στη μετάδοση, δίνοντας, με
αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα στους παραλήπτες να
αντιμετωπίσουν τις απώλειες δεδομένων που συμβαίνουν
κατά τη μετάδοση, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη
επαναμετάδοσής τους. Όπως γίνεται αντιληπτό, το FEC
βρίσκει
ιδιαίτερη
εφαρμογή
σε
Κινητά
Δίκτυα
Επικοινωνιών multicast μετάδοσης καθώς μπορεί να
αντιμετωπίσει τα μειονεκτήματα των “παραδοσιακών”
μηχανισμών ελέγχου και διόρθωσης λαθών. Οι
αλγόριθμοι άμεσης απόκρισης χρησιμοποιούνται σε
προβλήματα όπου η είσοδος του αλγορίθμου δεν είναι εκ
των
προτέρων
διαθέσιμη,
αλλά
“αποκαλύπτεται”
σταδιακά, με τον αλγόριθμο να αποφασίζει με την άφιξη
κάθε νέας εισόδου. Ο σχεδιασμός αλγορίθμων που θα
αποφασίζουν για τον πλεονασμό που θα εισάγεται από το
FEC μπορεί να αναχθεί σε πρόβλημα άμεσης απόκρισης.
Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι ο
σχεδιασμός και η ανάλυση αποδοτικών αλγορίθμων
άμεσης απόκρισης για την αποδοτική εφαρμογή του FEC
σε Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών multicast μετάδοσης.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Βασικές γνώσεις κινητών δικτύων επικοινωνιών.
Εμπειρία σε περιβάλλοντα προσομοίωσης δικτύων.
Μαθήματα:
Δίκτυα Υπολογιστών, Κινητά
Επικοινωνιών,
Ευρυζωνικές
Τεχνολογίες,
Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων.
Δίκτυα
Δίκτυα
Προγραμματισμός: Καλή γνώση κάποιας γλώσσας
προγραμματισμού (π.χ. Java) ή/και του περιβάλλοντος
Matlab
Εργασία 9
Ολοκλήρωση
μοντέλου
για
Τεχνο-οικονομική
ανάλυση Δικτύων Οπτικών Ινών FTTx
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας – Β. Καπούλας
Άτομα
1
Περιγραφή
Η διπλωματική αποτελεί συνέχεια πρότερων διπλωματικών
οι οποίες ανάπτυξαν μέθοδο τεχνο-οικονομικής ανάλυσης
του κόστους υλοποίησης δικτύων οπτικών ινών νέας γενιάς.
Η μέθοδος χρησιμοποιεί στοιχεία από σύστημα GIS και θα
υπολογίζει τον τύπο των οδεύσεων σωληνώσεων και
καλωδίων οπτικών ινών που απαιτούνται και θα υπολογίζει
στοιχεία κόστους για την ανάπτυξη των υποδομών.
Σε αυτή την διπλωματική εργασία θα ολοκληρωθεί σε ενιαίο
εργαλείο ολόκληρη η μέθοδος ώστε να είναι πλήρως
αυτοματοποιημένη.
Επίσης, θα αναπτυχθεί περαιτέρω η μέθοδος και θα
παραμετροποιηθεί ώστε να εφαρμόζεται σε διαφορετικές
περιπτώσεις.
Παράλληλα, το εργαλείο θα επεκταθεί, ώστε βασισμένο σε
δημογραφικά και άλλα στοιχεία να εκτιμά την πιθανή
αποδοχή και διείσδυση του δικτύου ανά περιοχή και θα
υπολογίζει οικονομικά στοιχεία εσόδων.
Τέλος, το εργαλείο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εξόδων
και εσόδων που έχει υπολογίσει πρότερα, θα υπολογίζει τον
καλύτερο τρόπο για την χρονική ανάπτυξη του δικτύου.
Το εργαλείο θα δοκιμαστεί σε τεχνο-οικονομική ανάλυση για
ενδεικτικές περιπτώσεις (που θα επιλεγούν) και τα
αποτελέσματα θα συγκριθούν με άλλες μεθόδους τεχνοοικονομικής ανάλυσης από τη βιβλιογραφία.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Κατανόηση της λειτουργίας των δικτύων και
ειδικότερα
των
δικτύων
οπτικών
ινών
και
των
αρχιτεκτονικών των δικτύων FTTx.
Μαθήματα: ∆ίκτυα Η/Υ, ∆ίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων,
Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες, Γλώσσες Προγραμματισμού,
Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου.
Προγραμματισμός: Πολύ καλή γνώση κάποιας γλώσσας
προγραμματισμού (π.χ. C++), και επιθυμητά γνώση
πακέτων GIS και πακέτων επεξεργασίας στατιστικών και
οικονομικών δεδομένων
Εργασία 10
Μελέτη μέσω προσομοιώσεων (simulations) της
μετάδοσης ροών πολυμέσων και βίντεο σε Mobile Ad
hoc Networks (MANETs) και Vehicular Ad hoc
Networks (VANETs)
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας – Β. Καπούλας
Άτομα
1
Περιγραφή
Σε αυτή την διπλωματική εργασία θα γίνει μελέτη της
μετάδοσης πολυμέσων και ειδικότερα της μετάδοσης βίντεο
σε Mobile Ad hoc Networks (MANETs) και Vehicular Ad hoc
Networks (VANETs).
Θα μελετηθεί η σχετική βιβλιογραφία και θα καταγραφούν
σχετικές τεχνικές και αλγόριθμοι.
Θα σχεδιαστούν και αναπτυχθούν νέοι μηχανισμοί (πιθανά
cross-layer) και αλγόριθμοι, για την βελτίωση της απόδοσης
των εν λόγω δικτύων όταν μεταδίδονται πολυμέσα και
βίντεο.
Οι μηχανισμοί και οι αλγόριθμοι θα μελετηθούν μέσω
προσομοιώσεων (simulations), σε ns-2 ή/και (κατά
προτίμηση) σε ns-3, και θα συγκριθούν με υπάρχοντες
μηχανισμούς.
Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και άλλους τύπους δικτύων ή
υβριδικά δίκτυα.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Βασικές γνώσεις δικτύων επικοινωνιών και
ευρυζωνικών δικτύων. Κατανόηση της λειτουργίας των
δικτύων και ειδικότερα των ασύρματων δικτύων, των ad
hoc δικτύων και των MANETs.
Μαθήματα: Δίκτυα Η/Υ, Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων,
Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες, Τεχνολογίες Διαδικτύου.
Προγραμματισμός: Πολύ καλή γνώση της γλώσσας
προγραμματισμού C++, και πολύ καλή γνώση scripting
languages.
Εργασία 11
Προετοιμασία περιβάλλοντος προσομοιώσεων για
Mobile Ad hoc Networks (MANETs), βασισμένο στον
ns-3, και διεξαγωγή προσομοιώσεων (simulations)
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας – Β. Καπούλας
Άτομα
1
Περιγραφή
Σε αυτή την διπλωματική εργασία θα γίνει προετοιμασία
περιβάλλοντος προσομοιώσεων για Mobile Ad hoc Networks
(MANETs), το οποίο θα είναι βασισμένο στον ns-3.
Εκτός από τον ns-3, θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα
Module, ώστε να υποστηρίζεται η προσομοίωση MANETs και
η κωδικοποίηση βίντεο προς μετάδοση.
Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ήδη υλοποιημένα σχετικά
modules θα γίνει ανάπτυξή τους ώστε το περιβάλλον να
είναι πλήρες και να μπορεί να υποστηρίξει προσομοιώσεις
MANETs, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κώδικα.
Τέλος, στο δημιουργημένο περιβάλλον θα διεξαχθούν
πειράματα προσομοίωσης και τα αποτελέσματα θα
συγκριθούν με αντίστοιχα πειράματα σε περιβάλλον ns-2,
ώστε να εξασφαλιστεί η ορθότητα των προσομοιώσεων στο
νέο περιβάλλον.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Βασικές γνώσεις δικτύων επικοινωνιών και
ευρυζωνικών δικτύων. Κατανόηση της λειτουργίας των
δικτύων και ειδικότερα των ασύρματων δικτύων, των ad
hoc δικτύων και των MANETs.
Μαθήματα: Δίκτυα Η/Υ, Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων,
Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες, Τεχνολογίες Διαδικτύου.
Προγραμματισμός: Πολύ καλή γνώση της γλώσσας
προγραμματισμού C++, πολύ καλή γνώση της Python, και
πολύ καλή γνώση scripting languages.
Εργασία 12
Μελέτη αρχιτεκτονικών Testbed Facilities
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας – Κ. Στάμος – Α. Παπαζώης
Άτομα
1
Περιγραφή
Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει αν αναπτύσσονται
υπηρεσίες Testbed as a Service (TaaS) οι οποίες
παρέχουν στην ερευνητική κοινότητα τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουν
πειραματική
δικτυακή
υποδομή
προκειμένου να αξιολογήσουν νέες ιδέες στους τομείς
των δικτύων και των τηλεπικοινωνιών. Στα πλαίσια της
διπλωματικής αυτής θα μελετηθεί μία αντίστοιχη
υπηρεσία που αναπτύσσεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
έργου GN3Plus, η οποία παρέχει testbed σε ρεαλιστική
και πανευρωπαϊκή κλίμακα. Οι βασικές δυνατότητες της
συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η παροχή εικονικών
δικτυακών
περιβάλλοντων
με
πλήρως
αυτόνομη
λειτουργία, κάτω από τον έλεγχο του ερευνητή, καθώς
και δυνατότητα φωτονικού testbed βάσει των dark/dim
fiber που διαθέτει το δίκτυο GEANT.
Στόχος της προτεινόμενης διπλωματικής είναι να
μελετήσει υπάρχοντα εργαλεία και να προτείνει και
υλοποιήσει πτυχές ενός εργαλείου που θα υποστηρίξει
την αυτοματοποιημένη λειτουργία της παραπάνω
υπηρεσίας.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Κατανόηση της λειτουργίας του Internet, και
των τεχνολογιών δικτύων.
Μαθήματα: Δίκτυα Η/Υ, Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων,
Τηλεματική
και
Νέες
Υπηρεσίες,
Γλώσσες
Προγραμματισμού.
Προγραμματισμός: Java, C\C++
Εργασία 13
Υλοποίηση
μηχανισμών
ελέγχου
ενέργειας
μετάδοσης για ασύρματη μετάδοση δεδομένων σε
λειτουργικό Linux
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας - Κ. Στάμος
Άτομα
1
Περιγραφή
Η κατανάλωση ισχύος των κινητών συσκευών είναι ένα
από τα αδύναμα σημεία τους και παρουσιάζει σημαντικό
ενδιαφέρον η όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείρισή της.
Σε αυτό το πλαίσιο θα μελετηθούν μηχανισμοί για την
ελαχιστοποίηση της ισχύος που καταναλώνεται για τη
μετάδοση πακέτων, διατηρώντας ταυτόχρονα την
ποιότητα της σύνδεσης κατά το δυνατόν ανεπηρέαστη.
Οι μηχανισμοί αυτοί συχνά βασίζονται σε πληροφορίες
που αντλούν οι κινητοί κόμβοι από προηγούμενες
μεταδόσεις τις οποίες χρησιμοποιούν ως είσοδο για το
βέλτιστο υπολογισμό της μελλοντικής ισχύος μετάδοσης.
Στόχος της διπλωματικής αυτής είναι η υλοποίηση και
αξιολόγηση παρόμοιων μηχανισμών σε πραγματικό
περιβάλλον και σε ανοιχτό λειτουργικό σύστημα Linux.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Βασικές γνώσεις
λειτουργικών συστημάτων.
δικτύων.
Καλή
γνώση
Μαθήματα: Δίκτυα Υπολογιστών και Προχωρημένα
Θέματα Δικτύων Υπολογιστών, Εργαστήριο Δικτύων,
Ευρυζωνικές Τεχνολογίες, Εργαστήριο Λειτουργικών.
Προγραμματισμός: C \ C++
Εργασία 14
Μελέτη της Χρήσης Υπολογισμού Νέφους σε Πυκνά
Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
Επιβλέπων
Χ. Μπούρας - Α. Παπαζώης
Άτομα
1
Περιγραφή
Τα πυκνά δίκτυα κινητών επικοινωνιών (dense και ultradense deployments) αναμένεται να είναι η βασική
μέθοδος για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων
απαιτήσεων των χρηστών δικτύων κινητών υπηρεσιών.
Θα προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης
δεδομένων καθώς και αποτελεσματική κάλυψη σε
εσωτερικούς χώρους όπου το σήμα που φτάνει από τις
συμβατικές κυψέλες είναι αδύναμο. Επίσης τα πυκνά
δίκτυα θα βελτιώσουν τη συνολική χωρητικότητά του
δικτύου μέσω της επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων.
Στόχος αυτής της διπλωματικής είναι να μελετήσει, να
αναλύσει και να περιγράψει αναλυτικά τις δυνατότητες
εφαρμογής των τεχνολογιών υπολογισμού νέφους με
προσανατολισμό στην υποστήριξη πυκνών δικτύων
κινητών επικοινωνιών. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης θα
εντοπιστούν τα σημεία όπου η συγκεκριμένη τεχνολογία
μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς και τα οφέλη που θα
αποφέρει στους παρόχους και τους συνδρομητές των
συγκεκριμένων δικτύων. Η μελέτη θα επεκταθεί και θα
εξετάσει πολλαπλά πεδία πέραν του τεχνολογικού, όπως
το οικονομικό και το επιχειρηματικό.
Προαπαιτούμενα
Γενικά: Βασικές γνώσεις κινητών δικτύων επικοινωνιών.
Μαθήματα: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών, Ευρυζωνικές
Τεχνολογίες, Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση
Δικτύων.
Προγραμματισμός:
προγραμματισμού
Βασικό
υπόβαθρο
σε
γλώσσες