close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/14

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
Odgovorni urednik:
GOD. 23. BROJ 6/14
Derventa, 5. 05. 2014. god.
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
111.
110.
Na osnovu člana 3. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske" broj 111/08, 50/10 i 12/13),
člana 20. alineja 11. i člana 37. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj: 3/13), Skupština opštine Derventa, na
18. sjednici od 30. aprila 2014. godine donijela je
Na osnovu člana 3. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske" broj 111/08, 50/10 i 12/13),
člana 20. alineja 11. i člana 37. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj: 3/13), Skupština opštine Derventa, na
18. sjednici od 30. aprila 2014. godine donijela je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o javnom prevozu lica i stvari u
drumskom saobraćaju na
području opštine Derventa
ODLUKU
o izmjeni Odluke o taksi prevozu lica na
području opštine Derventa
Član 1.
Član 1.
U Odluci o javnom prevozu lica i stvari u
drumskom saobraćaju na području opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 13/09) u
članu 25. riječi "mogu vršiti" zamjenjuju se riječju
"vrše".
U Odluci o taksi prevozu lica na području opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj
13/09) u članu 17. riječi "mogu vršiti" zamjenjuju se
riječju "vrše".
Član 2.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-96/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
Broj: 01-022-97/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
Strana 2 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 05. 2014. god.
Programa zaštite i spasavanja Republike Srpske odnosno opštine.
112.
Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 2. Zakona o
zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ("Službeni
glasnik Republike Srpske "broj: 121/12) i člana 37. i
64. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj: 3/13),
Skupština opštine Derventa, na 18. sjednici održanoj
30. aprila 2014. godine, donijela je
ODLUKU
O PROCJENI UGROŽENOSTI PODRUČJA
OPŠTINE DERVENTA OD ELEMENTARNE
NEPOGODE I DRUGE NESREĆE
Član 1.
Donosi se Procjena ugroženosti područja opštine
Derventa od elementarne nepogode i druge nesreće.
Član 2.
Sastavni dio ove Odluke je Procjena ugroženosti
područja opštine Derventa od elementarne nepogode i
druge nesreće.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-98/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
PROCJENA
UGROŽENOSTI PODRUČJA OPŠTINE
DERVENTA OD ELEMENTARNE NEPOGODE I
DRUGE NESREĆE
UVOD
Članom 145. Zakona o zaštiti i spasavanju u
vanrednim situacijama utvrđeno je da su identifikacija, procjena i praćenje rizika od elementarne
nepogode i druge nesreće, jedna od strateških oblasti
Plan zaštite i spasavanja čine sljedeći dokumenti:
a) Procjena ugroženosti od elementarne nepogode
i druge nesreće,
b) Planiranje preventivnog djelovanja,
v) Planiranje pripravnosti,
g) Planiranje mobilizacije,
d) Planiranje hitnog odgovora.
Procjena ugroženosti je polazni i temeljni
dokument Plana zaštite i spasavanja.
Uredba o sadržaju i načinu izrade Plana zaštite od
elementarne nepogode i druge nesreće, koju je donijela
Vlada Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/13), razradilaje metodološki pristup i
način izrade ovog dokumenta.
Procjena ugroženosti područja opštine Derventa
od elementarne nepogode i druge nesreće nije statičan
dokument i ona podliježe ažuriranju u zavisnosti od
procjene okolnosti ili ključnih elemenata koji su bitni
za njenu vjerodostojnost. Na kraju, kao konačan
iskorak u pravcu izrade ovog dokumenta, na sjednici
Štaba za vanredne situacije održane 18.10.2013.
godine, formirana je radna grupa za izradu dokumenta
- Propjena ugroženosti područja opštine Derventa od
elementarne nepogode i druge nesreće u sastavu:
- Dragoljub Kukić, Novak Nović, Slaven Gojković, Pero Stanić, Mile Tadić, Mirsad Bećirović i
Slaven Pijetlović.
Nakon formiranja radne grupe pristupilo se izradi
Procjene ugroženosti područja opštine Derventa od
elementarne nepogode i druge nesreće. Izrađen je
obiman dokument, koji je analizirao ključne aspekte u
ovoj oblasti, a koji su od značaja za opštinu.
Ovaj dokument je rezultat rada Radne grupe iz
ustanova, organa i organizacija opštine Derventa koje
predstavljaju ključne subjekte od značaja za zaštitu i
spasavanje.
SADRŽAJ
1. OPŠTI DIO PROCJENE
2. GEOGRAFSKI POLOŽAJ OPŠTINE
3. PRIRODNE ODLIKE
OPŠTINE DERVENTA
3.1. U geomorfološkom smislu
3.2. Klimatski uslovi
3.3. Padavine
3.4. Hidrološki aspekti
PODRUČJA
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4. TERITORIJA OPŠTINE I NJENA
STRUKTURA
4.1. Materijalna kulturna dobra i okolina
4.2. Stanovništvo i naselja
5. STAMBENI I DRUGI GRAĐEVINSKI
OBJEKTI
5.1. Transportni i drugi objekti i infrastruktura
5.2. Objekti za snabdijevanje vodom
5.3. Mostovi
5.4. Trafo stanice i dalekovodi
5.5. Razmještaj industrijskih i drugih objekata i
zona u odnosu na naselja
5.6. Benzinske stanice
5.7. Poštanski i telekomunikacijski sistem
5.8. Objekti prehrambene industrije
6. IDENTIFIKACIJA I ANALIZA REALNIH
RIZIKA
6.1. Požar otvorenog prostora (šumski požari)
6.2. Najvažniji tipovi šuma
6.3. Dinamika pojave šumskih požara
6.4. Uzroci požara
6.5. Uzroci požara na području opštine Derventa
6.6 Rizik od požara
6.7 Procjena ranjivosti i ugroženosti urbanih
područja od požara
6.8 Proijena rizika od požara
7. ELEMENTARNE NEPOGODE
7.1 Poplava
7.2 Zemljotres
7.3 Snijeg i snježne padavine
7.4. Suša
7.5. Grad (led)
7.6. Padavine
7.7. Olujni vjetar
7.8. Klizišta
8. Oboljenja - epidemije zaraznih bolesti koje
napadaju ljude, biljke životinje i namernice biljnog
i animalnog porijekla
8.1. Vrste zaraznih oboljenja koja nastaju kod
ljudi
8.2. Oboljenja kod biljaka
8.3. Oboljenja kod životinja i namirnica animalnog porijekla
9. Tehničko - tehnološke nesreće izazvane u
drumskom saobraćaju
9.1 Nesreće u putnom saobraćaju
9.2 Nesreće od eksplozije mina i neeksplodiranih
ubojnih sredstava
Broj 6 Strana 3
10. IDENTIFIKACIJA POTENCIJALNIH
RIZIKA
11. ANALIZA MJERA ZAŠTITE I SPASAVANJA
12. ZAKLJUČCI I PREPORUKE
13. ORGANIZACIJA SISTEMA ZAŠ-TITE I
SPASAVANJA
14. OBRAZLOŽENJE
1. OPŠTI DIO PROCJENE
Karakteristike teritorije
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Naziv karakteristike
VELIČINA TERITORIJE
OPŠTINE
GEOGRAFSKI POLOŽAJ
PRIRODNE ODLIKE
KLIMATSKI USLOVI
HIDROLOŠKI USLOVI
KOMUNIKACIJE
- Drumske
BROJ STANOVNIKA
GUSTINA
NASELJENOSTI
OBRAZOVANJE
- učenici osnovnih škola
- učenici srednjih škola
- fakulteti
STRUKTURA
ZEMLJIŠTA
- poljoprivredno zemljište
- šumske površine
- ostalo zemljište
PRIVREDNA
DJELATNOST
- privatna preduzeća
- ostala samostalna
djelatnost
Stanje
517 km2
Strateški
Povoljne
Povoljni
Povoljni
Magistralne
veze
30.177
69 stanovnika/
km2
Zadovoljavajuće
2.191
1.224
34.803 Na
12.536,44 ha
171
604
2. GEOGRAFSKI POLOŽAJ OPŠTINE
Po svojim prirodnim karakteristikama i geografskom položaju grad Derventa, kao i cjelokupan prostor derventske opštine pripada makro regionalnoj
cjelini oboda Panonske nizije. Prema regionalizaciji
Republike Srpske, opština Derventa pripada regiji
Doboj, zauzimajući centralni dio te regije i gravitira
Doboju kao regionalnom centru u upravnom, ekonomskom i kulturnom pogledu.
Položaj opštine je izrazito povoljan jer je smješten u sredini sjevernog umjerenog toplotnog pojasa.
Strana 4 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Teritorija na kojoj je smješten grad Derventa znatno je
reljefno izdiferencirana. Visinski interval kreće se od
103 metra nadmorske visine (uz rijeku Ukrinu) do 190
m.n.v. (kota kod groblja Rabić). Prosječna nadmorska
visina iznosi 146 metara.
Opština Derventa prostire se između niskih
planina Motajice na sjeverozapadu, Vučijaka na sjeveroistoku i Krnjina na jugozapadu. Krajnju sjeverozapadnu granicu opštine čini rijeka Sava, a to je ujedno
i granica Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom.
Gledano u cjelini, područje opštine je pretežno
brežuljkasto, osim uske ravnice uz rijeku Ukrinu, gdje
se nalazi oko 10% od ukupne površine teritorije
opštine.
Derventska opština se, dakle, nalazi na sjeveru
Republike Srpske i graniči sa opštinama: Brod, Modriča, Doboj, Prnjavor, Srbac, a granica na sjeveru koju
čini rijeka Sava, predstavlja državnu granicu Bosne i
Hercegovine sa Republikom Hrvatskom. Površina
opštine iznosi 517 km2.
3. PRIRODNE ODLIKE PODRUČJA OPŠTINE DERVENTA
Prirodne odlike opštine Derventa izražene su
karakteristikama sjevernog dijela Republike Srpske.
3.1. u geografskom smislu, opština Derventa se
nalazi na sjevernom dijelu Republike Srpske. Brežuljkasto zemljište ispresijecano manjim vodotocima.
Područje opštine je pretežno ravničarsko, blago nagnuto u smjeru jug - sjever sa minimalnim prosječnim
padom od 0,1 do 0,5 % s tendencijom pada prema
koritu rijeke Ukrine. Nadmorska visina od 113 do 164
m.
3.2. klimatski uslovi, koji vladaju na ovim
prostorima je umjereno- kontinentalnog tipa sa toplim
ljetima a zime umjereno hladne. Najhladniji mjesec je
januar a najtopliji je juli. Srednja godišnja temperatura
je oko 12 С dok apsolutni maksimum 42 С a apsolutni
minimum -24 С.
3.3. padavine su uglavnom neujednačeno
raspoređene u toku godine. Količina padavina se kreće
od 600 - 1200 ml m2 a najviše padavina se izruči u
proljeće i jesen.
3.4. židrološki aspekt opštine Derventa može se
označiti kao relativno bogat. Njegovu osnovu čini tok
rijeke Ukrine koja nastaje od Velike i Male Ukrine.
Dužina glavnog toka, od Kulaša (gdje ona nastaje) pa
do ušća u Savu je 85 km. Kroz opštinu Derventa
protiče u dužini od 37 km. Voda rijeke Ukrine spada u
drugu kategoriju, što znači da se može koristiti za
Datum: 5. 05. 2014. god.
kupanje, rekreaciju, sportove na vodi, gajenje ribe i da
se uz metode obrade može koristiti u prehrambenoj
industriji i za piće.
4. TERITORIJA
STRUKTURA
OPŠTINE
I
NJENA
4.1. Materijalna, kulturna dobra i okolina
Teritorija opštine Derventa obuhvata 517 km2 što
iznosi 51.700 ha, od ukupne površine na polјoprivredno zemljište otpada 35,671 ha ili 68,3 %.
Slijedeći značajan prostor čine šume, u površini
od 12.635,44 ha od čega 2.542,50 ha državne šume a
10.093,94 ha privatne šume.
DRŽAVNE ŠUME
- Visoke šume ....................................... 698,27 ha
- Izdanačke šume ............................... 1.832,74 ha
- površine podesne za pošumljavanje
i gazdovanje .............................................. 2,20 ha
- površine nepodesne za gazdovanje ......... 9,30 ha
Ukupno: ............................................. 2.542,51 ha
PRIVATNE ŠUME
Šumsko gazdinstvo " Doboj", Šumska uprava
Derventa, pored korišćenja i upravljanja državnim
šumama, na području opštine Derventa vrši stručne
usluge u gazdovanju privatnim šumama na površini od
10.093,94 ha a u skladu sa važećom Šumsko privrednom osnovom.
Kada su u pitanju kulturni objekti na području
opštine Derventa značajni su: JU Centar za kulturu,
Narodna biblioteka" Branko Radičević", Sportsko rekreativni centar, koji pruža dobre uslove za razvoj
sporta i sportskih takmičenja, kao i organizovanja i
održavanje sajmova.
Od vojnih objekata, kasarna OS BiH smještena je
u gradu, dok na periferiji grada, na magistralnom putu
Derventa - Doboj nalazi se vojno skladište "Rabić".
Na prostoru opštine postoji značajan broj poslovnih, kulturnih i sportskih objekata, kako u samom
gradu tako i na periferiji i mjesnim zajednicama.
4.2. Stanovništvo i naselja
Popis stanovništva obavljen je krajem 2013.
godine i tada je na području opštine Derventa popisano
30.177 stanovnika, 9644 domaćinstva i 14 624 stana, a
u gradu Derventa je popisano 12.680 stanovnika, 4.089
domaćinstava i 6.456 stanova.
Gustina naseljenosti opštine je 59 stanovnika/km2. Površina gradskog dijela opštine Derventa
je 16,5 km 2, a gustina naseljenosti je 76 stanovnika
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
/km2. MZ na području opštine sa najviše stanovnika
su: Lug (1218), Osinja (1407), Cerani (1132), Velika
Sočanica (1072), Pojezna (838), Crnča (775),
Kalenderovci (619) i dr.
Po popisu iz 2013.godine MZ sa najmanje
stanovnika su: Kulina (463), Bunar (61), Modran
(417), Žeravac (197), Bijelo Brdo (138), Kuljenovci
(83), Zelenike (60), Šušnjari (109), Kovačevci (60) i
dr.
U strukturi stanovništva značajni su slijedeći
podaci:
Domicilni
- broj domaćinstva ..................................... 9. 644
- broj stanovnika ...................................... 30.177
Raseljeni
- broj domaćinstava ....................................... 410
- broj stanovnika ........................................ 1.169
Zaposleni
- državne ustanove i javna ustanove ........... 1.463
- akcionarska društva .................................... 770
- privatna preduzeća ................................... 3.268
- samostalna djelatnost ............................... 1.244
Poljoprivrednici
- broj domaćinstava ..................................... 4.528
- broj lica ..................................................... 6.783
Penzionera
-Fond PIO .................................................... 2.817
Nezaposleni
- Zavod za zapošljavanje ............................. 2.109
Dati elementi u strukturi stanovništva povoljno
utiču na organizaciju mjera zaštite i spasavanja od
elementarnih i drugih nesreća.
Naselja
Na području opštine Derventa Odlukom Skupštine opštine formirano je 39 mjesnih zajednica, od
toga u gradu je 6 mjesnih zajednica (Čardak, Derventa
I, Derventa II, Derventa III, Ukrina i Novo naselje)
dok su ostale formirane na seoskom području. Najudaljenije MZ od centra grada su Crnča i Pojezna koje
su udaljene 28 km a najbliže su Polje (4 km) i Agići (6
km).
5. STAMBENI I DRUGI GRAĐEVINSKI
OBJEKTI
Objekti izgrađeni na području opštine imaju
pretežno stambeni, potom poslovni, industrijski, administrativni, obrazovni, zdravstveni, sportski i drugi.
Posebno zanimljiva kategorija objekata, predstavljaju stambeno - poslovni objekti u privatnom
Broj 6 Strana 5
vlasništvu, koji su izgrađeni u glavnom kao višespratni
objekti od čvrstog građevinskog materijala.
Stambeni objekti na širem području opštine su
objekti građeni zadnjih 30 godina i predstavljaju
objekte spratnosti P +3, koji su uglavnom građeni od
čvrstog građevinskog materijala (cigla, beton) i sa
drvenom krovnom konstrukcijom.
U gradu Derventi izgrađen je veliki broj
stambeno poslovnih objekata u privatnom vlasništvu,
zatim zgrada opštine Derventa, hotel "Biser", javne
ustanove, škole i zdravstvena ustanove. U navedenim
objektima, u određenim momentima pojave prirodne i
druge nesreće može se zateći veliki broj ljudi. U gradu
postoje školski objekti sa značajnim kapacitetima za
smještaj evakuisanih građana.
- JU Stručna i tehnička škola izgrađena je 1970.
godine i to zgrada, radionica, kovačnica i kotlovnica
dok su ostali objekti izgrađeni kasnije, 1973., 1981. i
1983., ima 55 zaposlenih i 568 učenika,
- Gimnazija sa tehničkim školama izgrađena je
1960. godine, ima 57 zaposlenih i 592 učenika
- OŠ "Nikola Tesla", centralna u gradu izgrađena
je 1912. godine, zaposlenih sapodručnim školama ima
123 i 958 učenika
- OŠ "19. april" u gradu izgrađena je 1978.
godine, sa područnim školama ima 102 zaposlena i
697 učenika
-OŠ "Todor Dokić" Kalenderovci Gornji izgrađena je 1963. godine, sa područnim školama ima 52
zaposlena i 164 učenika
- OŠ "Đorđe Panzalović" u Osinji izgrađena je
1961. godine, sa područnim školama ima 94 zaposlena
i 763 učenika.
Od zdravstvenih kapaciteta značajan je Dom
zdravlja koji je izgrađen 1981. godine smješten u 3
zgrade na površini od 4700 m2. U domu zdravlja radi
8 porodičnih ambulanti za gradsko područje i 5
terenskih porodičnih ambulanti i to u MZ Osinja,
Crnča, Kalenderovci Gornji, Bunar i Lužani Bosanski.
U Domu zdravlja postoje i službe: stanica hitne
pomoći, laboratorija, RTG kabinet, centar za mentalno
zdravlje, centar za medicinsku rehabilitaciju, stomatološka služba, ginekološka služba, pedijatrija,
porodilište, higijensko - epidemiološka služba.
Ukupan broj zaposlenih u JU Dom zdravlja je
138, a prosječan broj zaposlenih i broj pacijenata dnevno je oko 300.
Kada je u pitanju veterinarska zaštita na području
opštine Derventa, može se reći da je ona zadovoljavjuća. Nosioci svih operativnih aktivnosti u ovoj
Strana 6 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
sferi zaštite čine: DOO "Veterinarska stanica"
Derventa, i 5 privatnih ambulanti (Jelić, Jelisić, Tatić,
Zlatan Vet. sv. Luka - Pojezna)
Datum: 5. 05. 2014. god.
vodu su u Bijelo brdo, Babino brdo, Gakovac, Vrhovi,
Glavica i Tomasovo brdo.
5.3. Mostovi
5.1. Transportni
frastruktura
i
drugi
objekti
i
in-
Na području opštine je razvijen samo drumski
saobraćaj. Kroz opštinu prolaze dijelovi magistralnih
puteva:
- dio magistralnog puta M-14 za Srbac
(Derventa-Trstenci u dužini od 16.540 m)
- dio magistralnog puta M-16.1 za Prnjavor
(Derventa - Tromeđa u dužini od 10.563 m)
- magistralni pug M-14.1 zaBrod (DerventaBrodu dužiniod 22.200 m)
- magistralni put M-17.2 za Doboj (Derventa Brezici u dužini od 16,628 m)
- regionalni put za Doboj (Živinice - Mišinci u
dužini od 10.247 m) i regionalni put R-427 Polje Podnovlje.
Na području opštine ima nekategorisanih puteva
u dužini od 163.020 m i lokalnih puteva u dužini
226.019 m.
Izgradnjom Koridora 5-C koji će prolaziti u
blizini opštine i auto puta Banja Luka - Doboj koji će
prolaziti kroz teritoriju opštine Derventa, Derventa će
povećati svoj saobraćajni značaj i kapacitet na
području Republike Srpske i šire regije.
U oblasti drumskog saobraćaja na području
opštine postoje kapaciteti za pružanje usluga prevoza
putnika vrši preduzeće STP- Derventa a usluge
prevoza tereta vrše: "NUR - TRANS", DOO "Mandić Komerc","Stojčić - Transport", "US-PON", "GAMA"
itd.
5.2. Objekti za snabdjevanje vodom
U Derventi djeluje sa radom Akcionarsko Društvo "Komunalac" i ono je glavni operater vodovodnog
sistema.
Tipovi vodovodnog sistema koji su zastupljeni u
vodosnabdjevanju Dervente su: potisni, gravitacioni i
kombinovani, pri čemu kombinovani sistem je
najzastupljeniji sa preko 90% domaćinstava.
Ukupan broj domaćinstava koji su priključeni na
vodovodni sistem je 5.349 izvorišta koja se koriste za
snabdjevanje Dervente su "Koraće","Bilića vrelo" i"
Lupljanica".
Ukupna dužina primarnih cjevovoda je 27,8 km,
a dužina sekundarnih cjevovoda 244 km. Njihova
prosječna starost je 30 do 40 godina. Rezervoari za
Mostovi se nalaze na magistralom putu Derventa
- Prnjavor (ulica Kninska - tzv. novi most), ispod kojeg
prolazi ulica Dubička, na dijelu magistralnog puta
Derventa - Srbac (ulica Svetog Save, prije skretanja za
Babino brdo), u Bosanskom Dubočcu, dva mosta u
mjestu Trstencima blizu za skretanje za Kladare, a
drugi na granici sa opštinom Srbac), na dijelu magistralnog puta Derventa - Brod (u mjestu Polje, most
blizu bivšeg ugostiteljskog objekta "Gavranić" Lužani
Bosanski, most na granici sa opštinom Brod - Obodni
kanal) .
Svi navedeni putni pravci - dionice prolaze kroz
naselja i prevoz opasnih materija predstavlja potencijalnu opasnost po naselja (Miškovci, Agići, Lug,
grad Derventu, Modran, Velika, Polje, Lužani Bosanski, Begluci, Bijelo Brdo, Bosanski Dubočac,
Pjevalovac, Trstenci) .
U neposrednim blizinama putnih pravaca protežu
se dvije rijeke sa manjim i većim vodotocima, a
"prevoz opasnih materija" predstavlja potencijalnu
opasnost:
a) rijeka Ukrina (koja prolazi duž čitave opštine
Derventa), a na pojedinim dijelovima vodotoka blizu
je magistralnih puteva Derventa - Prnjavor, Derventa Brod,
b) rijeka Sava (čiji je vodotok neposredno uz
magistralni put Bosanski Dubočac - Srbac) u dužini od
deset kilometara uz granicu s Republikom Hrvatskom.
Uz gore navedene magistralne i regionalne puteve nalaze se poljoprivredna zemljišta i "prevoz opasnih materija" predstavlja potencijalnu opasnost za ista.
Takođe, važno je napomenuti da se dio magistralnog puta na dionici Prnjavor - Derventa (dijelom
ulice Kninska) neposredno proteže kroz "industrijsku
zonu", gdje su smješteni proizvodni kapaciteti (fabrike
obuće "Sanino". "Veneta" i "Amika", fabrika cijevi
"Unis", štamparija "Vinjeta" i "Intergraf", reciklaža
ambalaže "Komunalac") i "prevoz opasnih materija"
pre-dstavlja potencijalnu opasnost za isto.
5.4. Trafo stanice i dalekovodi
Napajanje električnom energijom opštine Derventa vrši se putem trafo stanice TS 110/35/10 KV koja
se nalazi u gradu (industrijska zona). Na području
cijele opštine ima 27 dalekovoda koji su jačine 10 KV.
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
5.5 Razmještaj industrijskih i drugih objekata
u odnosu na naselja
U ovu grupu objekata spadaju objekti: trasformatori koji sadrže piralen - trajno trafo ulje.
Eventualni požari u trafo stanicama imaju za posljedicu kontaminaciju životne sredine polihlorovanim
difenilima, koji dovode do oboljenja od raka onih koji
udišu dim pri požaru.
Auto servisi i skladišta, u slučaju nastanka
požara, sagorijeva motorno ulje, posljedice iste kao u
prethodnom slučaju.
Benzinske pumpe, u slučaju nastanka požara,
trovanje ljudi olovom iz motornih benzina.
Skladišta vještačkog đubriva, nastankom požara
dolazi do trovanja azotom. Prodavnice boja i lakova,
efekti isti kao u prethodnom slučaju. Poljoprivredne
apoteke, u slučaju požara trovanje živom.
Veliki šumski požari, u slučaju požara trovanje
ugljenmonoksidom, poremećaj u atmosferi.
5.6. Benzinske stanice
Na teritoriji opštine benzinske pumpe su
najugroženije od požara. U gradskom jezgri nalazi se 8
pumpnih stanica, a van gradskog prostora nalazi se 5
(Osinja, Pojezina, Kalenderovci, Polje i Lužani Bosanski). Kod svih benzinskih pumpi nalazi se skladišta
određenih količina plina za domaćinstvo.
5.7. Poštanski i telekomunikacijski sistem
5.8. Objekti prehrambene industrije
Jedino preduzeće koje se bavi proizvodnjom i
preradom prehrambenih proizvoda "FRUKTA TREJD" D.0.0. i nalazi se u selu Polje koje je udaljeno 3
km od grada. To je prehrambena kompanija koja je
usmjerena na proizvodnju sokova, kečapa, majoneze i
pakovanje slatkog i slanog asortimana.
Na području opštine prisutne su 3 klaonice i to
"Mesoprom" D.O.O koji se bavi proizvodnjom,
obradom, hlađenjem, zamrzavanjem i preradom mesa.
"KLAONICA NEDINIĆ" koji se bavi proizvodnjom,
obradom, hlađenjem zamrzavanjem, preradom i sušenjem mesa,"KLAONICA PANZALOVIĆ" koji se bavi
proizvodnjom, obradom, hlađenjem i zamrzavanjem
mesa.
Izvršena je privatizacija nekadašnjeg giganta
ODP "POLJOPRIVREDNIK"-a, i u narednom periodu
očekujemo vrlo značajnu privrednu aktivnost.
Broj 6 Strana 7
Na području opštine prisutna su preduzeća "EKO
BOSANSKA POSAVINA" D.O.O. i "BRAĆA
MARJANOVIĆ" D.O.O. koji se bave proizvodnjom
žitarica.
Na području opštine je 5 pekara koje se bave
proizvodnjom hljeba i peciva i to: SZR "KK", "Klas"
AD. SZR "Ilić"," Lug"," Braća Marjanović"
6. IDENTIFIKACIJA I ANALIZA REALNIH
RIZIKA
6.1.1. Od požara otvorenog prostora (šumski
požar)
Struktura šuma i šumskih zemljišta:
Državne šume 2.542,50 ha,
Privatne šume 10.093,94 ha
Neproduktivne površine 9,30 ha
Kategorija šuma:
Državne šume, Šumske kulture 390,37 ha,
Visoke šume sa prirodnom obnovom 304,60 ha, visoke
degradirane šume 3,30 ha, izdaničke šume 1.832,73
ha.
Kulture: Od navedenih površina državnih šuma
u visoke šume svrstane su kulture četinara, visoke
šume hrasta i ostalih lišćara sa prirodnom obnovom.
6.2 Najvažniji tipovi šuma i najvažnije vrste
drveća i njihova osjetljivost na požare: Derventa
nema šuma koje spadaju u prvi stepen ugroženosti od
požara, šume drugog stepena ugroženosti od požara se
proijenjuju na oko 2470 ha, a trećeg stepena na
površini oko 2099 ha, dok su privatne šume lisičarske,
na manjim površinama i sa manjom ugroženosti od
požara.
6.3 Dinamika pojave šumskih požara (godišnja, mjesečna, dnevna) i uzroci nastanka
šumskih požara: od šumskih požara u prošlosti
dolazilo je usled povoljnih uslova za pojavu požara.
Sve šume područja opštine Derventa su ugrožene
požarom, jer u ljetnim mjesecima nema čestih i većih
padavina (relativna vlažnost vazduha je mala), a
količine i vrsta gorivog materijala upravo su takve da
je opasnost od požara permanentna ugroženost šume
od požara je naročito velika u vrijeme sušnih perioda
kada je gorivi materijal svuda prisutan.
6.4 Uzroci požara mogu biti prirodni: munja i
udar groma, sunčana toplota, ljudi i sredstva izvodeći
razne radove u šumi, transport, saobraćajnice,
varničenje dalekovodnih i električnih žica, neoprezni
postupci sa vatrom, pušenje, loženje vatre, namjerne
paljevine itd.
Strana 8 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Najčešći uzročnici biljnih bolesti (bo-lesti i
štetnici šuma): šumski požari su najčešći uzročnici
bolesti šuma. Degenerativni poremećaji su uništavanje
biljnih i životinjskih vrsta šume, uništavanje prostirke
humusa i površinskih slojeva zemlje, uništavanje mikroorganizama koji su značajni za razvoj pojedinih
biljnih vrsta u šumi kao što su mikorizne gljivice bez
čijeg prisustva u zemlji ne mogu da rastu borovi,
hrastovi i druga drveća. To dovodi do pojave korova
na opožarenom zemljištu. Siromašno zemljište bez
sastojaka hranljivih i esencijalnih materija kao što su
azot, fosfor, kalcijum, kalijum, selen, gvožđe omogućiće da šuma oboli od potkornjaka.
Institucije i zakonodavne institucije za zaštitu
šuma: Mjere zaštite od požara za šumske požare su
date u Zakonu o šumama Republike Srpske i Pravilnikom o zaštiti šuma i objekata od požara Javnog
preduzeća "Šume Republike Srpske" ad Sokolac,
institucija koja se bavi zaštitom šuma od požara na
području opštine Derventa je "Šumsko gazdinstvo"
Doboj Šumska uprava Derventa.
Ovo preduzeće ima obavezu da spriječi iz-
Datum: 5. 05. 2014. god.
bijanje i širenje požara, otkrivanje i gašenje požara,
spašavanje života ljudi i imovine ugroženih požarom i
otklanjanje posljedica prouzrokovanim požarom.
Šume visokog stepena ugroženosti od po-žara:
Na području opštine Derventa, na kojem brigu o
šumama vrši ŠU "Derventa" ne postoje šume I i II
stepena ugroženosti, 323, 07 ha je III a 1541,60 ha je
IV stepena ugroženosti. Sve navedene površine nalaze
se na privrednoj jedinici "Motajica".
Otvorenost šuma uređenim cestama, šumskim
putevima i protivpožarnim putevima je dobra. Grade
se akumulacije vode pogodne za uzimanje prilikom
gašenja šumskih požara na potocima u blizini šumskog
kompleksa "Motajica" - u Bugarijama i Orljaku.
Opština Derventa se može podjeliti na 5 makrolokacija:
1. Gradska zona,
2. Industrijska zona,
3. Motjica šumski kompleks,
4. Markovac šumski kompleks
5. Šumski kompleks Plehan.
6.5 UZROCI POŽARA NA PODRUČJU OPŠTINE
Tabelarni prikaz podataka o požarima otvorenog prostora
Godina
Br.
požara
Uzroci
požara
Vrsta materijala
2007. god.
37
čovjek
Suho drveće, mahovina, trava, drveni
otpad
2008.god
54
čovjek
Suho drveće, mahovina, trava, drveni
otpaci, treset itd.
2009.god.
72
čovjek
Suho drveće, mahovina,trava, dreni
otpaci, treset itd.
2010.god.
96
čovjek
Suho drveće, mahovina, trava, drveni
otpaci, treset itd.
2011.god.
190
čovjek
Suho drveće, mahovina, trava, drveni
otpaci
2012.god.
299
čovjek
Suho drveće, mahovina, trava, drveni
otpaci itd.
2013.god.
40
čovjek
Suho drveće, mahovina, trava, drveni
otpad, itd.
Faktor
otvoreni plamen,
namjerna paljevina,
opušak
otvoreni plamen,
namjerna paljevina,
opušak
otvoreni plamen,
namjerna paljevina,
opušak
otvoreni plamen, namj
erna paljevina, opušak
otvoren
plamen, namjerna
paljevina, opušak
otvoreni
plamen,namjerna
paljevina,opušak
otvoren
plamen, namjeran
paljevina,opušak
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Prema statističkim pokazateljima najčešći uzročnik požara otvorenog prostora je čovjek.
Kao razlog ove činjenice je taj da je područje
opštine isključivo okruženo poljoprivrednim zemljištem gdje vlasnici svojih imanja poslije žetve u većini
slučajeva spaljivanjem čiste obradive površine, što je i
najčešći oblik požara na našem području i čini 60% od
ukupnog broja požara na otvorenom prostoru, dok su
ređi slučajevi velikih požara šuma.
6.6 Rizik od požara
Požar je svakako nekontrolisano sagorjevanje
koje se odvija mimo interesa društva, nanosi mu
materijalne gubitke, negativno utiče na ekologiju i
može dovesti do ugrožavanja fizičkog integriteta ljudi
pa čak i do gubitka ljudskih života. Mogu biti izazvani
prirodnim katastrofama kao što su zemljotresi i
erupcije vulkana, ali najčešći uzrok nastanka požara je
ljudski faktor izazvan i nepažnjom ili nehatom
čovjeka. Požari su često vezani sa eksplozijama, nekad
su oni uzrok eksplozije, a nekad posljedica.
Postoje tri osnovne stvari kako bi došlo do požara
a to su:
- TOPLOTA - izvor paljenja - je energija
neophodna za povećanje temperature gorive materije
do tačke pri kojoj dolazi do njenog paljenja,
- ZAPALJIVA MATERIJA- imamo je u tri
agregatna stanja: čvrstom, tečnom i gasovitom,
- OKSIDATOR - vazduh koji udišemo sadrži oko
21 % kiseonika.
Veliki požari su ostavili traga u kulturnoj,
naučnoj, tehnološkoj i istorijskoj baštini čovečanstva,
tako da seže i u daleku prošlost. U toku istorije
čovječanstva požari su nanijeli velike štete. Tako su
mnogi gradovi postali žrtve vatrene stihije.
Požari mogu nastati bilo gdje, ne biraju mjesto
nastanka i nikog ne štede, a mogu biti:
- na raznim objektima (domaćinstvima, javne i
poslovne zgrade, škole, domovi, bolnice, muzeji,
biblioteke, mjesta zabave o sl.)
- u industriji
- prevoznim sredstvima
- na otvorenom prostoru u prirodi, šumama.
Uzroci nastanka požara su različiti u zavisnosti
od okoline u kojoj je nastao požar, tehnološkog procesa proizvodnje, vremenskih uslova i dr. Uzroci nastajanja požara koji dovode do paljenja gorive materije
su:
Broj 6 Strana 9
- direktni dodir s otvorenim plamenom ili
užarenim materijama
- eksplozivno sagorijevanje materije
- hemijske reakcije
- samozagrijavanje i samozapaljenje
- elektricitet
- mehanički uzrok
S obzirom na veliku rasprostranjenost mjesta
izbijanja požara različite su i preventivne mjere koje je
potrebno sprovesti. Šumski požari su postali ozbiljan
problem u mnogim zemljama svake godine pokazuju
sve negativniji uticaj na njihovu ekonomiku, ekologiju,
i sve češće ugrožavaju život i zdravlje ljudi. Šumski
požari u većoj mjeri su uslovljeni razvojem vremenskih prilika i konfiguracijom terena, a javljaju
relativno često, mahom ljeti, kada su temperature
vazduNa relativno visoke i u periodima kada nema
padavina. Ima ih na desetine hiljada u toku samo jedne
godine, a za koje nije poznat uzrok.
U industriji su zastupljeni različiti tehnološki
procesi pri kojima se razvijaju visoke temperature, a
kao sirovine se koriste lako zapaljive, eksplozivne,
agresivne i toksične materije. U okviru industrijskih
objekta nalaze se i skladišta u kojima se nalaze lako
zapaljive, agresivne, toksične i eksplozivne materije .
Sve to znatno podiže stepen ugroženosti od požara u
industrijskim prostorijama, a indirektno utiče na
podizanje stepena ztgroženosti od požara u graničnim
područjima, gdje su vrlo često, na nedovoljnoj udaljenosti, locirani stambeni, poslovni i drugi objekti.
Industrijski požari nanose najveće gubitke, a
najveća opasnost prisutna je u industriji hartije i
celuloze, boje i lakova, naftno-prerađivačkoj industriji
i gumarskoj industriji itd. Požar velikih količina
lakozalaljivih materijala teško se gasi i predstavlja
dugotrajno žarište.
U svakom industrijskom objektu ima više strana
opasnosti od požara koje se mogu klasifikovati na
slijedeći način:
- opasnosti koje dolaze od sirovina
opasnosti koje sa sobom nosi tehnološki proces
- opasnosti koje dolaze od međuproizvoda i
gotovih proizvoda
- opasnosti od energetskih uređaja i instalacija
- opasnosti od prirodnih pojava
Materijalna šteta koja nastaje u požarima dostiže
zabrinjavajući nivo, a posljednjih godina se stalno
povećava. Požari se u potpunosti ne mogu izbjeći, ali
se rizik može smanjiti preduzimanjem odgovarajućih
Strana 10 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
mjera zaštite. Da bi se preduzele aktivne mjere zaštite
od požara, moraju se znati uzroci požara i požarne
opasnosti. Ako se uklone uzroci požara i požarna
opasnost svede na minimum, smanjiće se i štetne
posljedice požara.
Poznavanje opasnosti i rizika, kao i uzrok
nastajanja požara olakšava procenu opasnosti od
požara, a time i sprovođenje mjera zaštite.
Opasnosti od požara je svaka situacija ili karakteristika sistema, uređaja ili procesa sa potencijalom
da u određenim okolnostima može izazvati štetu,
ugroziti zdravlje i život ljudi i životnu sredinu . Požar
se nikada ne dešava tek tako, sam od sebe, njega čini
lanac događaja koji uslovljavaju jedan drugog. Požari
najčešće nastaju na jednom mjestu, a potom se šire u
zavisnosti od vrste i količine gorivog materijala,
požarnih prepreka i konstrukcija duž cijelog objekta.
Stručne analize o požarima pokazuju da je oko 80%
požara prouzrokovano ljudskim faktorom usled nepažnje i ne preduzimanja odgovarajućih mjera zaštite.
Najčešći uzroci nastajanja požara su:
- nehat, odnosno nepažnja u 30% slučajeva
- električna energija u 12 % slučajeva
- dječija igra 10% slučajeva
- građevinski nedostaci u 10% slučajeva
- namerno izazivanje požara u 5 % slučajeva
6.7 Procjena ranjivosti i ugroženosti urbanih
područja od požara
U samom gradu postoje privatne kuće, stambene
zgrade, objekti male privrede, društvenih djelatnosti i
industrijski objekti. Gustina izgrađenosti je dosta
velika. Većina objekata, a naročito visokogradnja ima
izlaze za spasavanje, vatro otporne spoljne i nosive
zidove, među spratne konstrukcije i dr.
Industrijski objekti su niske građevine, koje su
posebno locirane i zaštićene ogradom.
Širine ulica ne zadovoljavaju propise u pogledu
prohodnosti saobraćaja.
Zelenih površina u gradu je malo što je
nepovoljno u pogledu zaštite od požara. Velike
količine zapaljivih materija se nalaze u industrijskim
objektima, trgovinskim objektima i objektima
namenjenim trgovinskim djelatnostima.
Preduzeća, ustanove i druga pravna lica, dužni su
da drže ispravne uređaje, alate i opreme za gašenje
požara na mjestima koja su lako pristupačna.
Prema hidrografskim podacima opštine Derventa
je najvećim dijelom pokrivena prirodnim izvorima
Datum: 5. 05. 2014. god.
vode za gašenje - rječicama i rijekom Ukrinom koja
protiče kroz veći dio opštine.
6.8 Procjena rizika od požara
Procjena rizika od požara predstavlja identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima koji proističu iz pojave požara. Jednostavno rečeno, propjena
rizika od požara je alat koji se koristi za identifikaciju
opasnosti i rizika koji proizilaze iz njih.
Procjena rizika od požara je organizovan i
metodološki postupak za analizu aktivnosti na radnom
mjestu koje mogu predstavljati opasnosti od nastanka
požara, vjerovatnoća nastanka požara i procjenu štete
prouzrokovane nastalim požarima.
Ciljevi procjene rizika od požara su:
- da se identifikuju opasnosti od požara
- da se smanji rizik od uočenih opasnosti svodeći
eventualnu štetu na prihvatljivu da se primjene tehničke i organizacione preventivne i represivne mjere
zaštite od požara u cilju zaštite prisutnih osoba.
7. ELEMENTARNE NEPOGODE - poplava,
leda, snijega, suše, olujnih vjetrova i dr,:
7.1 Poplava
Poplavu na području opštine Derventa uglavnom
može prouzrokovati rijeka Ukrina sa svojima vodotocima. (rječice Ilova i Bišnja, zatim potoci: Derventski potok, Gakovac, Žirovina, Vukovija i Glavinac).
Direktni uzroci poplava najčešće su padavine - kiše
koje odmah dovodi do porasta vodostaja i utiče na
veličinu poplavnog talasa. Pljuskovi kiše ako traju
kratko imaju lokalni karakter poplava, dok dugotrajne
kiše utiču na cijeli sliv ili velike njegove dijelove,
zasite zemljište vodom i dovodi do porasta vodostaja.
Poplave na području opštine Derventa su
uglavnom bujičastog karaktera, tako da je odbrana od
poplava otežana, izuzev odbrane grada, obzirom da je
većim dijelom urađen nasip.
Ugrožena područja
Posebno ugrožena naselja su: MZ Ukrina, (Lug i
Omeragići), MZ "Novo naselje" Derventa i dio MZ
Agići, naselje "Jasenci", industrijska zona, dio putne
komunikacije Derventa - Prnjavor, kod "novog mosta"
u gradu, Lužani Novi, Lužani Bosanski, Dubočac i dio
Trstenaca uz rijeku Savu.
Težište zaštite i spasavanja od poplava je rijeka
Ukrina i najugroženija mjesta.
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Ugrožena područja od intenzivnih padavina
Posebno ugrožena naselja su: MZ Ukrina, MZ
"Novo naselje", naselje Jasenci, Lužani Novi, Lužani
Bosanski i Dubočac. Težište zaštite i sapasavanja od
poplava je rijeka Ukrina i najugroženija naselja.
Odbranom od poplava brani se područje opštine na
lijevoj i desnoj obali rijeke Ukrine.
Poplavno područje lijeve strane obuhvata slijedeća naselja: Lug, Lužani, Omeragići grad Derventa
do obodnog kanala ispod Babinog brda.
Poplavno područje desne obale rijeke Ukrine je:
dio MZ Derventa 3, industrijaska zona, dio naselja
Jasenci do "novog mosta" do kraja Jasenaka.
Karakteristike nivoa vode
Nivo vodostaja rijeke Ukrine mjeri se na
vodomjernoj stanici koja se nalazi kod "starog mosta" i
na osnovu tih podataka proglašavaju se pojedine faze
odbrane. Redovne odbrana od poplava uvodi se kada je
visina vodostaja 5,20 m sa tendencijom rasta. Maksimalna visina vodostaja zabilježena je 21.06.2010.
godine i iznosio je 6,5 m.
Hidrometorološki uslovi
Srednje mjesečne padavina u ml i srednje mjesečne temperature stepenima С za opštinu Derventa
MJESECI
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
godišnji
PROSJEK
SREDNJE
MJESEČNE
TEMPERATURE
-3,3
1,0
4,9
11,3
15,8
19,2
20,5
19,9
15,9
10,7
6,6
-0.4
SREDNJE
MJESEČNE
PADAVINE
66
59
75
70
67
91
76
84
93
43
80
86
10.17
89
Stanje zaštite infrastrukture
Na području opštine imamo izgrađena dva
vodozaštitna objekta i to: odbrambeni nasip na rijeci
Ukrini u gradu dijelom toka u dužini oko 6000 m i
Broj 6 Strana 11
lateralni obodni kanal Agići - Ku-jenovci - Babino
brdo u dužini oko 5.600 m. U 2014. godini nastavit će
se sanacija odbrambenog nasipa sa sanacijom
odvodnih kanala i kanalizacije kod "novog mosta".
U 2014. godini očekujemo sanaciju ustave i
kanala u donjem toku Ukrine koji će smanjiti plavljenje dijela Lužana Bosanskih i Lužana Novih.
Socio-ekonomski pokazatelji plavnih područja
Objekti koji su ugroženi od poplava, a isti su bili
poplavljani u poplavi 2010. godine: oko 1163 objekta
(kuće i stambene zgrade), 3 škole (19. april, Gimnazija
sa tehničkim školama i škola za radnička zanimanja),
zatim privredni objekti. NUR - Trans, Gama, benzinske pumpe: "Nović DOO "Nešković", AC Đukić,
Intergraf štamparija, Fabrika cijevi "Unis", benzinska
pumpa Bas Petrol,"Gatarić"," Elektron", Sirovina
produkt, građevinska firma "EHTA - R". Od poljoprivrednog zemljišta zoroženo je zemljište duž rijeke
Ukrine: Drijenu, Miškovcima, Agićima, Lužanima
Novim i Lužanima Bosanskim i pored rijeke Save.
Trstenci, Pjevalovac i Bosanski Dubočac.
Ugrožene saobraćajnice su: magistralni put
Derventa - Prnjavor, Derventa - Brod, u dijelu ispod
"novog mosta" gdje dolazi do izbijanja podzemnih
voda kroz šaht na putu.
Ostali hidro-meteorološki pokazatelji
Najkritičniji mjeseci nastanka suše na području
opštine Derventa su juni- avgust.
Najkritičniji mjeseci u godini za proglašenje
elementarne nepogode su neodređeni i zavise od
opasnosti, za poplave mart - juni, klizišta mart - juni,
požari juni-septembar, epidemija zaraznih bolesti
(grip) decembar - mart.
Najčešći uzrok i posljedice poplava su:
Obilne padavine, naglo topljenje snijega, sliv
svih pritoka je bujičastog karaktera, tako da je zaštita
od poplava otežana.
Štete od poplava
U zadnjih deset godina na području opštine
Derventa bile su se dvije velike poplave i to: prva
14.04. 2004. godine a druga 21.06. 2010. godine. I u
jednoj i drugoj poplavi bili su poplavljeni dijelovi sela
i dijelovi gradskih naselja uz tok rijeke Ukrine, kao i
veći dio zemljišta uz rijeku Savu u Trstencima, Pjevalovcu i Bosanskom Dubočcu. Za razliku od prve
poplave gdje su najveće poplave na poljoprivrednom
zemljištu u drugoj poplavi štete su ne merljivo veće što
će se vidjeti u slijedećoj tabeli.
Strana 12 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Godina
Šteta na poljoprivrednom zemljištu
2004.
253.000,00 KM
2010.
1.477.869,12 KM
UKUPNO
1.730.869,12 KM
Šteta na
stambenim
objektima
34.460,00 KM
Šteta na
javnim
objektima
Datum: 5. 05. 2014. god.
Šteta na
privrednim
objektima
24.000,00 KM
159.780,22
7.541.948,25 KM
4.117.795,91 KM
KM
159.780,22
7.576.408,25 KM
4.141.795.91 KM
KM
Zaključak
Apsolutna zaštita od poplava u ovakvim
klimatskim promjenama nije moguća. Da bi se
smanjila materijalna šteta, šteta po životnu sredinu,
kao i gubitak ljudskih života potrebno je dalje
unapređivati i razvijati sistem zaštite i spasavanja ljudi
i materijalnih dobara od ove elementarne nepogode.
Ugrožena područja najefikasnije se mogu zaštiti
izgradnjom zaštitnih objekata i sistema (nasipa,
regulacija riječnog korita, pumpne stanice, obodni i
odvodni kanali), postojeće zaštitne objekte potrebno je
redovno i kvalitetno održavati i nadograđivati.
Za kvalitetniju pripremu provođenja operativnih
mjera zaštite od poplava, potrebnoje uvođenje sistema
monitoringa, rane dojave i prognoze što podrazumijeva
uvođenje većeg broja hidroloških stanica.
Samo velike vode ranga 100 i više godina mogu
da prouzrokuju ljudske žrtve. Obzirom da poplavni
talas ima svoju vremensku dinamiku koja daje
ugroženom stanovništvu dovoljno vremena da se
skloni sa ugroženog područja pa tako na sreću
prethodnih godina nismo imali ljudskih žrtava.
Poplave prave najveću štetu na imovini kao i na
poljoprivrednom zemljištu što je najveći problem
stanovništva koje živi u tim područjima
7.2 Zemljotres
Zemljotresi su nagli, iznenadni i kratkotrajni
pokreti slojeva zemljine kore, koja u obliku udara,
valova, pucanja i tutnjave izazivaju zemljotres.
Teritorij Bosne i Hercegovine predstavlja jedan od
seizmički najaktivnijih dijelova Balkanskog poluostrva, koja ulazi u sastav sredozemno - trans azijskog pojasa. U BiH se dnevno dogode tri slabija
zemljotresa a svake je godine desetak potresa koji
mogu izazvati osjetno podrhtavanje tla ili nanijeti štetu
na građe-inskim objektima. Bosna i Hercegovina se
nalazi na trasi velikog rasjeda zemljišne kore koji se
proteže od Himelaja preko Irana, Turske i Grčke i
zbog toga je njen prostor tektonski dosta aktivan.
Bosna i Hercegovina ima nekoliko značajnih regiona
rasjeda kao što su: bugojanski, višegradski, neretv-
Šteta na infrastrukturi
9.120,00 KM
382.324.09 KM
391.444,09 KM
anski i banjalučki, uz koje se mogu stvarati zemljotresi
razorne jačine, a često uzrokuju manja podrhtavanja
tla. Po podacima seizmografa, u Bosni i Hercegovini
godišnje zabilježi oko 1100 ili u prosjeku tri zemljotresa dnevno slabija od tri stepena po Merkalijevoj
skali.
Seizmografi tvrde da se u slijedećih 50 godina na
teritoriji Bosne i Hercegovine mogu očekivati zemljotresi maksimalnog intenziteta 7 stepeni Merkalijeve
skale, gdje će doći do oštećenja građevinskih objekata
bez ljudskih žrtava. Međutim za period od 100 i više
godina, prema ovim prognozama može doći do razornih zemljotresa u jugoistočnom i sjeverozapadnom
dijelu Bosne i Hercegovine, (područje Trebinja,
Neuma, Banja Luke i planine Treskavice) koji mogu
izazvati ogromne materijalne štete na građevinskim
objektima i odnijeti mnogo ljudskih života.
Prema podacima zadnji veći zemljotres na
području opštine Derventa bio je 1940. godine, jačine
5,1 Merkalijeve skale. S obzirom na položaj koji ima
BiH a samim tim i Republika Srpska i opština Derventa pripada istom seizmičkom pojasu. Opštinu Derventa u pogledu posljedica od zemljotresa posmatramo
iz dva dijela gradski prostor opštine i seoska naselja.
Gradski prostor opštine čine objekti stanovanja,
kolektivnog, individualnog stanovanja (kuće), stambeno- poslovni objekti. Objekti na ovom prostoru su
građeni skorijeg vremena, građeni su od savremenog
materijala. Na tom prostoruje najveći je broj stanovnika, spratnost objekta je u prosjeku P +4 .
U gradskom području opštine Derventa postoji
100 stambenih i stambeno-poslovnih zgrada sa 1712
stanova sa oko 5200 stanovnika.
Spratnost izgrađenosti svih objekata je slijedeća:
- do 1960 godine 28 zgrada
- od 1961 godine do 1970.godine 24 zgrade
- od 1971.godine do 1980 godine 15 zgrada
- od 1981.godine do 1991.godine 19 zgrada
- od 1996.godine do 2013.godine 14 zgrada
Pregled objekata u javnom sektoru
Datum: 5. 05. 2014. god.
Red.
broj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Naziv objekta
Zgrada lokalne
uprave
Zg. Doma zdravlja
Kulturni centar
JU Sportskokulturni centar
Gimnazija
Škola za radnička
zanimanja
OŠ "Nikola Tesla"
OŠ "19 april"
OŠ "Đorđe
Panzalović"
OŠ "Todor Dokić"
Narodna bibli-oteka
"Branko Radićević"
Centar za socijalni
rad
Dječije obdanište
"Trol"
JU "Derventski list"
Zavod za slijepa i
slabovidna lica
Policijska stanica
Osnovni sud
Pošta
Lokacija
Godina
izgradnje
Spratnost
Broj 6 Strana 13
Broj
zaposlenih
Broj ljudi
koji borave u
toku dana
85
110
1979.
1978.
SUT
+P+2+POT.
PO.+P+2+3
SU+P+1
138
7
250
20 - 300
ul. Svetog Save
1981.
P
9
50- 1000
ul Svetog Save
1980.
PO+P+2
54
ul. Svetog Save
1970.
P+1
155
Trg oslobođenja
ul. Svetog Save
1879
1978
PO+-P+2
P+1
120
80
Osinja
1961.
P+1
55
Kalenderovci
1926.
P+1
45
Trg oslobođenja
1902.
S+P+2+
7
ul. Trive Vujića
1963
S+P+1
12
do 20
1997.
P
22
do 160
1902.
PO+P+1
7
do 15
1947. 1979.
SU+P+2
38
do 50
1957.
1964.
1951.
P+2
SU+P+1
P+P+1
83
33
21
do 100
do 50
do 30
Trg oslobođenja
2006.
ul. Stevana Nemanje
Trg oslobođenja
ul. Mladena
Stojanovića
ul. Cara Lazara
ul Stevana Nemanje
ul Kralja Petra I
ul. Kralja Petra I
ul. Cara Lazara
Efekti zemljotresa
Rizik od zemljotresa je pitanje javne sigurnosti
koje zahtjeva odgovarajuće mjere i sredstva upravljanja rizikom s ciljem da se zaštiti imovina,
stanovništvo, infrastruktura i prirodna sredina. Cilj
procjene seizmičkog rizika kvantitativni opis posljedica seizmičkog događaja na određenom geografskom
području u određenom vremenskom periodu. Efekti
koji se na osnovu dogođenog zemljotresa mogu
provjeriti su fizička oštećenja objekata, ljudske žrtve,
direktni i indirektni ekonomski udarci izraženi kroz
gubitak proizvodnih kapaciteta i prekida u poslovanju.
Zadnji veći zemljotres koji je izmjeren na ovim
prostorimaje zemljotres koji se dogodio 27.10.1969.
godine u Banja Luci magnitude 6,6 po Rihteru.
Obzirom da smo mi od Banja Luke udaljeni oko 70 km
na području naše opštine bi bio zemljotres intenziteta
VII stepeni Merkalijeve skale.
- VII stepen - silan zemljotres koji se reflektuje
na slijedeće:
a) većina stanovništva je uplašena i pokušava da
bježi iz kuća. Mnogi teško zadržavaju ravnotežu u
stojećem položaju.
b) namještaj se pomjera. Mnogi predmeti padaju
sa polica.
v) došlo bi do većih oštećenja slabije građenih
objekata (rušenje dimnjaka, lomljenje crijepa, dok kod
novih objekata oštećenja bi bila neznatna),
Ljudske žrtve
Procjenu ljudskih žrtava je teško izvršiti jer na
broj ljudskih života utiču i drugi faktori kao što su:
vrsta objekta:
-vrsta i broj objekata za stanovanje, da li su
objekti kolektivnog ili pojedinačnog stanovanja,
-da li je područje zahvaćeno zemljotresom urbanog ili ruralnog karaktera, starosne, polne i socijalne
Strana 14 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
karakteristike stanovništva na području zahvaćenom
zemljotresom,
-vrijeme događanja zemljotresa - da li je noć ili
dan, radni ili ne radni dan, infrastruktura,
-dostupnost zdravstvenih ustanova i mnogi drugi
nepredvidivi faktori.
Po nekim procjenama odnos mrtvih prema broju
povređenih se kreće od 1:3 do 1:6.
Obzirom da se na području naše opštine može
očekivati zemljotres 7 stepeni Merkalijeve skale
uzimajući sve ove faktore za očekivati je mali broj
mrtvih slučajeva i do nekih 50- 100 povrijeđenih.
7.3 Snijeg i snježne padavine
U zadnjih nekoliko godina na području opštine
Derventa nisu registrovane obilnije padavine snijega
koje bi otežale svakodnevno funkcionisanje, obezbjeđenja vitalnih funkcija života na području opštine.
Jedan dio opštine je na višoj nadmorskoj visini i u tim
dijelovima je obično više padavina i viša visina
snježnog pokrivača, u prosjeku od 15-30 cm.
7.4 Suša
Nedostatak vode za podmirenje neophodnih
potreba za život i razvoj u pravilu podrazumjeva
nastanak suše.
Univerzalna definicija suše ne postoji i ztlavnom
se može odrediti kao:
-meteorološka suša, kada na velikoj površini
zaodređeno područje i godišnje doba padne znatno
manja količina padavina u odnosu na normalnu
vrijednost;
- Hidrološka suša, podrazumjeva pad nivoa vode
u vodenim akumulacijama, rijekama, jezerima, kao i
pad nivoa podzemnih voda što pogađa i industriju i
poljoprivredu;
- Poljoprivredna suša, pojavljuje se kada su u
vremenskom periodu vlažnost zemljišta i padavine
nedovoljne da biljke dođu u fazu zrenja, uzrokujući
oštećenje biljaka i uvelost.
Deficit vode kao uzrok prirodne nesreće
1. Može nastati kada se u uslovima nepovoljnog
hidrometeorološkog režima na izvorištima vode pojavi
ekstremno mala voda od predviđenog za datu namjenu
odnosno kada se izdašnost izvorišta smanji tako da se
u dužem periodu ne može osigurati ni minimalna
potrošnja.
2. Može nastati kada se dogodi havarija u
sistemu, pa nema alternativnog rješenja u dužem
periodu.
Datum: 5. 05. 2014. god.
3. Može nastati kada se dogodi incident zagađenja izvorišta ili vodotoka koji ga prehranjuju
preko propisane mjere i u dužem trajanju što uslovljava isključenja izvorišta iz sistema vodosnabdijevanja.
Intenzitet suše se najčešće procjenjuje prema
stanju prinosa, pod uslovom da na to nisu uticali drugi
štetni faktori. Ako je prinos smanjen do 20% riječ je o
slaboj suši, od 20 - 50 % o srednjoj suši a preko 50% o
jakoj suši.
Do sada na području opštine Derventa nije
proglašavana elementarna nepogoda zbog nastanka
suše.
7.5 Grad (led)
Grad predstavlja atmosfersku padavinu u čvrstom
stanju promjera 5 mm ili više koji svojim udarom
izaziva velika oštećenja ili uništavanje poljoprivrednih
i šumskih kultura, a može prouzrokovati štetu i na
objektima (građevinski i dr.) Ovakve nepogode
najčešće se javljaju u periodu od aprila do oktobra a
vrlo rijetko se dešavaju u zimskom periodu godine.
U zadnjih 10 godina na području opštine
Derventa bilo je u više navrata olujnog nevre-mena
praćeno gradom gdje je na poljoprivrednim usjevima
napravljena velika materijalna šteta. U 2012.godini na
području MZ Cerani, Pojezna, Osinja, Mala i Velika
Sočanica došlo je do elementarne nepogode - grada
gdje su djelomično ili potpuno uništeni poljoprivredni
usjevi. Ukupna površina koja je zahvaćena gradom je
1.556 Na a procjenjena štetaje oko 1.280.000 KM.
U cilju zaštite poljoprivrednih usjeva i materijalnih dobara, opština Derventa je uvela protivgradnu
zaštitu na cijelom području opštine. Protivgradne
stanice su instalirane na 13 lokacija i to: Polje, Višnjik,
Pjevalovac, Bišnja, Donji Detlak, Gornji Detlak, Donji
Cerani, Velika Sočanica, Bunar i Kostreš. Uključivanjem opštine Derventa u jedinstveni sistem protivgradne zaštite stvorit će se kompaktnija zaštićena
teritorija, a time i kvalitet protivgradne zaštite na viši
nivo.
7.6 Padavine
Padavine su najverojabilniji klimatski faktor u
smislu prostora i doba godine. Mnogo zavisi od reljefa,
udaljenosti od mora, tj. od kontinentalnosti, tako da je
njihov godišnji režim veoma kompletan. Najveća
količina padavina javlja se u jesen, proljeće i početak
ljeta. Ukupna količina godišnjih padavina mnogo raste,
ali se zato smanjio broj dana sa padavinama, odnosno
povećao se broj dana sa intenzivnim padavinama.
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Izražena pojava promjene godišnjeg rasporeda
padavina, uz povećanje temperature jedan je od
glavnih faktora koji uslovljavaju češće i intenzivnije
pojave suše i poplava. Primjer naglih promjena
padavinskog režima su 2010 . i 2011. godina ,dok je
2010. bila godina sa najviše pada-vina u zadnjih 50
godina a 2011. godina bila je najsušnija.
Uzimajući u obzir ove činjenice da su se dvije
godine sa ekstremima javile jedna za drugom govori
nam da je došlo do znatne promjene u rasponu padavina, kao i da možemo očekivati smjenu vrlo sušnih i
vrlo kišnih perioda. Velike padavine mogu biti uzrok
velikih problema. Mogu se javljati jake padavine koje
traju duži vremenski period ili kratkotrajni ljetni pljuskovi sa velikim količinama kiše.
Najopasniji periodi za pojavu poplava su periodi
na prelasku iz zime u proljeće, kada postoji snježni
prekrivač a pogoršanje vremena sa obilnim kišama
donosi i zatopljenje.
7.7 Olujni vjetar
Vjetar predstavlja veoma važan klimatski
elemenat koji se često javlja sa drugim pojavama i
može uticati na njihovo dejstvo. Osnovne karakteristike vjetra su brzina pravac djelovanja.
Zavisno od veličine područja na kojem djeluje,
razlikuju se planetarni (djeluju na širem području) i
lokalni (vezani za lokalne cirkulacije uslovljene reljefom). Najčešći vjetrovi na našem području su jugozapadni vjetar i sjevero-zapadni ili sjeverac.
Prema efektima vjetra na području, objekti i
infrastrukturu izvršena je gradacija jačine vjetra (tzv.
Boforova skala) prema kojoj je olujni vjetar onaj koji
direktno izaziva štetu, a nastaje kad je njegova brzina
veća od 17,2 m/s. Pri toj brzini vjetar lomi grane na
drveću, može dići i slabije krovove sa kuća.
Vjetar brzine veće od 20,8 m/s se naziva olujni
vjetar i tada nastaju manja oštećenja na zgradama u
vidu skidanja krovova, podizanja crijepa, rušenja
dimnjaka i dr.) Ovi vjetrovi se najčešće javljaju u
hladnijim mjesecima, zimi, početak proljeća i u
jesenjem dijelu godine.
Zaključak
Unazad nekoliko godina svedoci smo naglih
vremenskih promjena kao i sve češće pojave ekstrema.
U posljednje četiri godine desile su se velike poplave
(2010. godina bila je najkritičnija), zatim jake suše
dvije godine za redom (2011.godina je bila najsušnija
godina), ekstremno niske temperature i velik snijeg
(februar 2012.godine), ekstremno visoke temperature
kao i veliki broj tropskih dana (ljeto 2012.godine). Iz
Broj 6 Strana 15
svega toga možemo zaključiti da je već došlo do
promjene klime i da je povećan rizik od vremenskih
ekstrema a naročito poplava, erozija zemljišta, olujnih
nepogoda, suše i dr.
Ono što nas čeka u narednom periodu je rast
temperature, pogotovo u ljetnom periodu, znatna promjena raspodjele padavina, što će dovesti do smjene
obilnih padavina i suše što će izazvati češće pojave
ekstremnih situacija. Sve ove pojave nanose štetu
životnoj sredini i infrastrukturi, utiču na razvoj
privrede i poljoprivrede, stvaraju se velike materijalne
štete, ugrožava se ljudsko zdravlje a mogući su i
smrtni slučajevi.
7.8 Klizišta
Aktiviranje klizišta najčešće se dešava usled
povećane količine podzemnih voda u proljetnom
periodu. Usled obilnih padavina u junu 2010. godine
na području opštine Derventa pojavilo se veći broj
klizišta uglavnom na južnom i jugozapadnom dijelu
opštine. Aktivirana su ukupno 93 klizišta. Od toga u
MZ Miškovci aktivirana su 37 klizišta, u MZ Pojezna
4, u MZ Osinja 7, u MZ Crnča 12, u MZ Detlak 13, u
MZ Derventa 2, u MZ Lupljanica 5, u MZ Trstenci 2,
u MZ Drijen 1, u MZ Sočanica 2, u MZ Bosanski
Lužani 1, u MZ Osojci 1, u MZ Kalenderovci Gornji 1,
u MZ Polje 1 u MZ Agići 3.
Obim štete i procjenjena vrijednost izraženi su u
slijedećoj tabeli:
JEDINICA MJERE KOLIČINA
ŠTETA (KM)
JEDINICA KOLI-ČINA
MJERE
1. Usjevi
m2
84.900,00
2. Šume
m2
7.500,00
3. Voćnjaci
m2
30.600,00
4. Pašnjaci
m2
179.000,00
5. Mostovi
kom
4
6. Putni pravci
kom
7
Oštećeni
7. stambeni
m2
548,75
objekti
Oštećeni
8. pomoćni
m2
96
objekti
9. Igralište
kom
1
10. Groblje
kom
1
UKUPNO
11
(KM)
POCJENA
POCJENA
ŠTETA
(KM)
35.670,00
7.500,00
30.600,00
58.250,00
51.464.49
33.900,00
60.281,60
4.608,00
5.000,00
100.000,00
301.909,60
Strana 16 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
8. OBOLJENJA - EPIDEMIJE ZARAZNIH
BOLESTI KOJE NAPADAJU LJUDE, BILJKE,
ŽIVOTINJE I NAMIRNICE BILJNOG I ANIMALNOG PORIJEKLA:
8.1 Vrste zaraznih oboljenja koja nastaju kod
ljudi
Zarazna bolest je bolest izazvana živim uzročnicima ili njihovim produktima, bez obzira da li se
prenosi na druga lica, kao i uočavanje uzročnika
zarazne bolesti, bez pojave simptoma (kliconoša)
uzročnici zarazne bolesti su: bakterije, virusi, paraziti i
gljivice.
Ulazna vrata za uzrokovanje bolesti su:
respiratorni put, digestivni put, koža, krvni put i sl.
Posebna opasnost zarazne bolesti su zarazne
bolesti koje zbog masovnosti oboljenja i visokog
letaliteta mogu predstaviti ozbiljnu direktnu opasnost
za javno zdravlje kao što je pandemiskia influenza
SARS i nove nepoznate bolesti, karantinske bolesti,
virusna hemogradna groznica, žuta groznica i kuga.
Kod ovih oboljenja uzročnici ulaze u organizam,
razmnožavaju se, neki luče toksine, te u oslabljenom
organizmu izazivaju bolest koja se manifestuje
pojavom opštih simptoma kao što su: povišena
temperatura, povraćanje, proliv, malaksalost, slabost,
te pojavom specifičnih znakova bolesti zavisno o kojoj
se radi (osip, ukočenost vrata, bol u ekstremitetima i
dr.) U zadnjih nekoliko godina na području opštine
Derventa desile su se određena zarazna oboljenja sa
većim brojem oboljelih lica.
- 1989. godine imamo pojavu epidemije influenoze gripa, broj oboljelih 107 ljudi,
- 1993. godine imamo epidemiju varičela (vodene
ospice) broj oboljelih je 73 lica,
- 1994. godine epidemija "BOTULISMILIS"
trovanje hranom u domaćinstvu, oboljela 4 lica,
- 2000. godine epidemija influenoze (grip) broj
oboljelih lica je 659, od toga 2 umrlo.
- 2004. godine imamo trovanje hranom, oboljelo
6 lica,
- 2007. godine - oboljelih 125 lica
- 2008. godine - oboljelih 241 lica
- 2009. godine - oboljelih 57 lica
- 2010. godine- oboljelih 64 lica
- 2011. godine - oboljelih 70 lica od toga 4 umrlo
- 2012. godine imamo epidemiju zaušnjaka
- oboljelo 71 lice
Moguća žarišta zaraznih bolesti na području
opštine Derventa mogu biti: škole, obdaništa, restorani,
Datum: 5. 05. 2014. god.
razna seoska i gradska područja pogotovo gusto
naseljena područja.
U borbi protiv zaraznih bolesti po Zakonu o
zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, učestvuje
lokalna uprava, civilna zaštita te posebno zdravstvene
ustanove odnosno zdravstveni radnici u preventivi
opštih i posebnih mjera na sprečavanju i suzbijanju
zaraznih bolesti (prijave, izolacija, liječenje, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, vakcinacija, epidemiološki nadzor i ostale mjere).
8.2 . Oboljenja kod biljaka
Vrste najčešćih biljnih bolesti i biljnih štetočina
na području opštine Derventa kod ratarske proizvodnje
su:
- za pšenicu, zob i ječam dobijene biljne bolesti
su rđa pšenice,
- za kukuruz su uobičajene biljne štetočine:
kukuruzna pipa, kukuruzni plamenac, kukuruzna zlatica,
- za soju je karakteristična pojava bolesti
plamenjača.
Pored ovoga već navedenoga stanje poljoprivrednih biljaka je ugroženo od visoke temperature,
smanjenog nedostatka vode (suša) i pojave ranih
proljetnih mrazeva. Kada uzmemo sve ovo što utiče na
razvoj poljoprivrednog bilja, zdravlje poljoprivrednog
bilja može biti ozbiljno ugroženo ako se blagovremeno
ne preduzmu odgovarajuće agro tehničke mjere (kao
preventivne) i mjere suzbijanja zaštitnim sredstvima
kao direktne mjere zaštite bilja.
Poseban problem predstavlja nedovoljno organizovana kontrola nad korišćenjem sredstava za zaštitu
bilja i drugih hemijskih i bioloških sredstava koja se
koriste u poljoprivredi (posebno kod industrijskih
proizvođača).
Svi preparati koji se koriste mogu štetno djelovati
na zdravlje ljudi, a isto tako mogu izazvati zagađenje
voda ili zemljišta zbog ne stručnosti individualnih
proizvođača prilikom izbora i upotrebe sredstava. Zbog svega toga potrebno je stalna edukacija poljoprivrednih proizvođača a isto tako i edukacija zaposlenih u
poljoprivrednim apotekama koji su zaduženi za izdavanje sredstava za zaštitu bilja.
8.3 Oboljenja kod životinja i namirnica
animalnog porijekla
Struktura stočnog fonda na području opštine
Derventa je slijedeći:
- krupna stoka (goveda) - oko 6000 kom.
- mali preživari (ovce, koze) - 8.700 kom.
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- svinje - 14.000 kom.
- peradi - оkо 400.000 kom.
- pčele - 7.700 košnica
Bolesti koje su u zadnjih nekoliko godina bile
prisutne, odnosno koje su se pojavile na području
opštine su bruceloza, trihinela, bjesnilo, američka
gnjiloće pčela. U 2006. godini u selima Trstenci,
Donja Lupljanica, Miškovci i Agići zbog kontakta sa
zaraženim životinjama uništeno je (ubijeno) 2
nazimice, 4 psa, 2 šteneta i 5 mačaka. Iste godine
donesena je Naredba o provođenju mjera za
sprečavanje širenja i iskorjenjivanja po kojoj su lovci
JTU "Motajica" izvršili tamanjenje 19 lisica, 49 pasa i
15 mačaka. Iz Republike Hrvatske za potrebe
Franjevačkog samostana " Plehan" uvezeno je 54 koze,
a za 18 kozaje utvrđeno daje oboljelo od zaraznog artritisa i iste su uništene. U 2007. godini u Lužanima
Bosanskim uništeno je 60 košnica pčela. U 2008.
godini zbog pojave bruceloze uništene su 4 ovce i
jedna krava a kasnije je pretragom krvi utvrđeno daje i
jedan čovjek obolio od bruceloze U 2009. godini zbog
pojave američke gnjiloće pčelinjeg legla uništeno je na
području Lužana Bosanskih, Trstenaca i Dervente oko
100 košnica sa pčelama i saćem.
U 2011. godine utvrđena je bolest trihineloza,
gdje je u 13 domaćinstava uništeno 19 svinja.
Uzorkovanje mesa i drugih namirnica životinjskog porijekla u proizvodnji i skladištenju vrši se
redovno jednom mjesečno od strane inspektora. Mjere
redukcije rizika i suzbijanja oboljenja stoke i peradi
zahtjevaju da vlasnici životinja obavezno vrše preventivnu vakcinaciju na području opštine postoje
slijedeći veterinarski kapaciteti: veterinarske stanice i
veterinarske ambulante koje adekvatno mogu pokriti
područje opštine i blagovremeno izvršiti preventivnu
zaštitu životinja. Na području opštine ne postoje
organizovana i uređena karantinska mjesta za uklanjanje oboljele stoke i peradi.
Zaključak i preporuke
Zarazne bolesti su značajan socio-ekonomski
problem, osobito u okolnostima akutnih promjena u
zemlji socijalne tranzicije i nizu drugih determinanti
koje doprinose njihovoj pojavi i širenju. U Republici
Srpskoj, a i na našoj opštini, postoji mogućnost nastanka većeg broja oboljelih od zaraznih bolesti, naraočito u uslovima prirodnih i drugih nesreća. Pripremljenost lokalne zajednice za pojavu masovnog oboljenja je neadekvatna, kapaciteti za odgovor su dosta
ograničeni.
Broj 6 Strana 17
Preporuke
- Jačanje i održavanje kapaciteta, brz javno
zdravstveni odgovor, koordinacija svih relevantnih
zdravstvenih ustanova i preduzimanje preventivnih
mjera kako bi se spriječilo širenje bolesti.
- Edukacija zdravstvenih radnika po pitanju
kriznih situacija,
- Raditi na boljoj komunikaciji sa medijima i
stanovništvom. Neophodan je opštinski plan zaštite od
zaraznih bolesti u kome će se znati organizacija
medicinske službe, osoblje, oprema, prostorije i
transport oboljelih.
9. Tehničko - tehnološke nesreće izazvane u
drumskom saobraćaju
Teritorijom opštine Derventa prolaze magistralni
i regionalni putni pravci. Frekvencija saobraćaja je
uglavnom umjerena i povoljni su uslovi za vožnju na
svim putnim pravcima. Pojačana je frekvencija
saobraćaja izražena je na dijelovima magistralnih
puteva i to:
- Derventa - Doboj
- Derventa - Brod
- Derventa - Srbac
- Derventa - Prnjavor
Prevoz opasnih materija obavlja se svakodnevno
kako po danu tako i u noćnim časovima i uvijek
predstavlja potencijalnu opasnost da se dogodi
saobraćajna nesreća gdje bi došlo do velikih posljedica
po život ljudi i okolinu (životnu sredinu).
Prevoz opasnih materija obuhvata slijedeće
materije: prevoz i pretakanje gasnih toksina (hlor,
amonijak, sumporna kiselina, azotne okside, prevoz
amonijum - nitrata, prevoz vještačkih đubriva, prevoz
eksplozivnih materijala, prevoz mazuta, prevoz
motornih benzina, prevoz pesticida i drugih sredstava
za zaštitu bilja).
Kada se sagledaju uzroci i izvori nastanka
nesreća izazvanih u saobraćaju posebna ugroženost
može biti usled sudara, iskliznuća sa kolovoza,
otkazivanja sigurnosne opreme, eksplozija cisterne u
transportu i dr. U slučaju nesreće na putu može doći do
curenja opasnih materija koje odlaze u riječna korita
koja su neposredno uz putne pravce, zatim pojave
požara, kontaminacije zemljišta, eksplozije aerosolnog
oblaka, eksplozije bilo koje vrste u rejonu putne
komunikacije.
Ključni pravci - dionice prevoženja opasnih
materija:
Strana 18 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. magistralni put M-16.1 Derventa - Prnjavor
2. magistralni put M- 17.2 Derventa-Doboj
3. magistralni put M - 14.1 Derventa - Brod
4. magistralni put M - 14.1 Derventa - Srbac
5. regionalni put R - 472 Polje - Podnovlje
Svi navedeni putni pravci - dionice prolaze kroz
naselja i "prevoz opasnih materija" predstavlja potencijalnu opasnost po nasel.a (Miškovci, Agići, Lug,
grad Derventa, Modran, Velika, Polje, Lužani Bosanski, Begluci, Bijelo Brdo, Bosanski Dubočac,
Pjevalovac, Trstenci).
U neposrednim blizinama putnih pravaca protežu
se dvije rijeke sa manjim i većim vodotocima, a "prevoz opasnih materija" predstavlja potencijalnu
opasnost:
a) rijeka Ukrina (koja prolazi duž čitave opštine
Derventa) a na pojedinim dijelovima vodotoka blizu
magistralnih puteva Prnjavor - Derventa, Derventa Brod
b) rijeka Sava (čiji je vodotok neposredno uz
magistrapni put Bosanski Dubočac - Srbac) u dužini
od deset kilometara uz granicu s Republikom
Hrvatskom.
Uz gore navedene magistralne i regionalne
puteve nalaze se poljoprivredna zemljišta, i "prevoz
opasnih materija" predstavlja potencijalnu opasnost za
ista.
Takođe, važno je napomenuti da se dio magistralnog puta na dionici Prnjavor - Derventa (dijelom
ulice Kninska), neposredno proteže kroz "industrijsku
zonu", gdje su smješteni proizvodni kapaciteti (fabrike
obuće "Sanino","Veneto" i "Amika", Fabrika cijevi
"Unis", štamparija "Vinjeta" o "Intergraf", reciklaža
ambalaže "Komunalac" i "prevoz opasnih materija"
predstavlja potencijalnu opacnoct za iste.
9.1 Nesreće u putnom saobraćaju
Ukoliko dođe do nesreća u putnom saobraćaju,
posljedice za infrastrukturu bi izazvale manju štetu,
odnosno kraći prekid saobraćaja dok bi posljedice za
životnu sredinu bile beznačajne (ukoliko u nezgodu
nije uključeno i vozilo koje prevozi opasne materije).
Nesreća bi prouzrokovala veliku štetu po imovinu i
ljude, gledano sa aspekta šire zajednice, su znatno
manjeg obima. Saobraćajne nesreće gdje učestvuju
vozila za prevoz opasnih materija su vrlo rijetke na
našim putnim pravcima, dok saobraćajne nesreće
uopšte se dešavaju mnogo češće. Za sanaciju
saobraćajne nesreće nadležni su pripadnici MUP-a RS,
pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i služba
hitne medicinske pomoći. Postojeći interventni
kapaciteti su zadovoljavajući.
Datum: 5. 05. 2014. god.
9.2. Od nesreća eksplozije mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava
Bosna i Hercegovina je zemlja s najvećom
površinom minske kontaminiranosti u regionu Jugoistočne Evrope. Propjenjeno je da se na oko 10.000
lokacija nalazi 670.000 mina i 650.000 neeksplodiranih ubojnih sredstava od toga oko 20% je na
području Republike Srpske.
Ukupna minski sumljiva površina na području
oštine Derventa je 5.369.510,16 m2. Pod sumljivom
površinom najviše je ugroženo poljoprivredno zemljište i šume a jedan mali dio projekata je seoska
infrastruktura (putevi, niskonaponska mreža)
LOKACIJA
Trstenci
Pjevalovac
B.Brdo i Begluci
G.Lupljanica,
Modran i Dažnica
Stanići
Donja Lupljanica
Bosanski Dubočac
Gornji Božinci
UKUPNO
POVRŠINA U M2
93.609,74
1.308.477,16
546.783,72
12.378,42
2.212.761,33
472.677,07
436.551,21
286.271,51
5.369.509,90
Tabelarni prikaz lokacija sa iskazanom površinama registrovanih sumnjivih površina
Pored minskih sumnjivih površina na području
opštine Derventa pronađeno je jako puno pojedinačnih
komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Od
1997.godine do 2013. godine na području opštine
pronađeno je 1720 komada NUS-a i 1800 komada
sitne municije. Veoma je zanimljivo da se pojedinačan
NUS nalazio na kompletnom području opštine a ne
samo tamo gdje su bila borbena dejstva. To je znak da
ne savjesni građani pokušavaju da se riješe svih tih
eksplozivnih sredstava iz prethodnog rata bacanjem u
šume, kanale i sl. i samim tim ugrožavaju ljudske
živote, umjesto da predaju nadležnim organima. U
toku rata i poslije ratnih dejstava na području opštine
Derventa od mina je poginulo 21 lice i 17 je ostalo
invalidi.
Na području opštine Derventa, Skupština je
donijela Odluku o određivanju lokacije za uništavanje
NUS-a a ona se nalazi u selu Trstenci zaseok Bugarije.
Do sada nije se ništa uništavalo na toj lokaciji već se
pronađeni NUS odvozi u Doboj i uništavanje se vrši na
Manjači.
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Sve površine zagađene minama su obilježene sa
crvenom trakom od strane BH MAC -a na više mjesta
na ulazima u područja zagađena minama postavljeni su
paneli sa minskom situacijom.
10. IDENTIFIKACIJA
RIZIKA
POTENCIJALNIH
Prirodno-geografske karakteristike opštine Derventa i njena ekonomska i urbana razvijenost ukazuje na
mogućnost pojava prirodnih i tehničkih katastrofa hazarda koje bi mogle pro-uzrokovati gubitak ljudskih
života njihovih dobara i ugrožavanje životne sredine.
Prirodne i druge nesreće koje bi mogle ug-roziti
područje opštine Derventa su: požari otvorenog
prostora / šumski požari, požari u javnim ustanovama
- požari u industrijskim objektima,
atmosfersko - hidrološke opasnosti (poplave,
snježne padavine, suša i olujni vjetrovi),
- zemljotresi,
- tehničko - tehnološke nesreće (nesreće u
drumskom saobraćaju,
Pored ovih mogu se kao nus pojave ovih poja-viti
i drugi oblici ugrožavanja kao što su:
- klizišta i odroni,
- epidemije zaraznih bolesti (zarazne bolesti koje
napadaju ljude, zarazne bolesti koje napadaju životinje, zarazne bolesti koje napadaju biljke, zarazne
bolesti namirnica biljnog i animalnog porijekla),
- nesreće u industrijskim i drugim privrednim
objektima,
- nesreće eksplozije neeksplodiranih ubojnih
sredstava,
11. ANALIZA MJERA ZAŠTITE I SPASAVANJA
Identifikacija i planiranje mjera Redukcije rizika
Zemljotres
1. Razvoj mogućih indikatora za upozorenje
2. Regulacija korišćenja zemlje, građevinska
regulacija
3. Izmještanje ugroženih zajednica
4. Program upoznavanja javnosti
Poplave
5. kontrola poplava (nasipima,branama),
6. regulacija o korišćenju zemljišta,
7. građevinske regulacije,
8. osmatranje i sistemi upozorenja,
9. izmještanje populacije,
Broj 6 Strana 19
10. planovi za evakuaciju sredstava za hitne
situacije,ustanove i materijali, kao što su čamci za
poplave, vreće za pijesak,zalihe pijeska,
11. programi upozorenja javnosti i obra-zovanje
o opasnostima.
Klizišta
12. regulacija o korišćenju zemljišta i
građevinske regulacije,
13. sistem za osmatranje gdje je to moguće,
14. evakuacija ili izmještaj zajednice,
15. program upoznavanja javnosti i obrazovanje
o opasnostima,
Požari
16. tačna procjena opasnosti,
17. efektivni sistemi osmatranja i uzbunjivanja
18. praćenje preventivnih mjera zaštite od požara,
19. sezonske mjere ublažavanja (smanjenje goriva),
20. građevinske regulacije,
21. program upoznavanja i obrazovanja, posebno da bi se osiguralo da pojedinci,porodice i
zajednice sarađuju u primjeni mjera prevencije i ublažavanja posljedica, a posebno spremnosti tokom visoko
rizičnog vremena.
Suša
22. korišćenje zemlje i specijalni planovi
navodnjavanja,
23. odgovor na sušu uključuje osiguranje hrane i
vode, medicinske i zdravstvene pomoći (uključujući
sanitarno posmatranje i mogućnost epidemije),
24. hitni smještaj,
25. programi informisanja, posebno radi pomoći
aspektima kao što su korišćenje zemljišta,
Epidemije
26. plan medicinski i zdravstveni treba da
pokriva mjere spremnosti i sposobnosti djelovanja u
situacijama poslije hitne situacije,
27. moritoring medicinskih i zdravstvenih
aspekata nakon hitne situacije,
28. popunjavanje medicinskih sredstava i zaliha u
očekivanju izbijanja epidemije,
29. upoznavanje i obrazovanje javnosti, prije i
poslije katastrofe.
Velike nesreće
30. dobro fizičko planiranje (položaj) potencijalnih zgrada ili kompleksa gdje može nastati
nesreća,
31. posebne građevinske regulacije,
32. dobre bezbjedonosne rukovodne procedure
uključujući planove za evakuaciju,
Strana 20 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
33. efektivna organizacija hitne službe
(vatrogasne ili spasilačke) koje su sposobne da odmah
preduzmu akciju,
34. efektivni planovi unutar zajednice tako da se
može postići koordinirana reakcija,
35. obuka za postupanje u specifičnim opasnostima.
12. ZAKLJUČCI I PREPORUKE
a) identifikacija vrste opasnosti i mogućih
posljedica
Prirodne i druge nesreće koje bi mogle zadesiti
područje opštine Derventa su:
- Zemljotres
Moguće posledice su: direktni i indirektni uticaji,
rušenje zgrada, uništavanje industrijske infrastrukture i
puteva, širenje virusa zaraznih bolesti, velike štete koje
stvaraju potrebe za hitne protivmjere, posebno potraga
i spašavanje te medicinska pomoć, teškoće pristupa i
kretanja, veliki gubici i štete, veliki broj srušenih
objekata, jedan broj povrijeđenog stanovništva i
neznatan broj poginulih.
- Poplave
Moguće posledice su: štete ljudima, utapanje,
izolacija, nedostatak hrane i lijekova, opasnost od
epidemije, povrede kao rezultat prevrnutog materijala,
problemi vezani za mrtve i povređivanje životinja,
uništavanje zgrada i infrastrukture, uništavanje ili
oštećenja mostova, puteva, dalekovoda i vodovoda,
prevrtanje vozila i druge opreme, velika količina
nanosa ostaje na mjestima kojima je bujica prošla,
odnošenje i rušenje i potkopavanje puteva, propusta,
mostova odnošenje nasipa i ostalih objekata na obali,
odnosi ljude, stoku izaziva rušenje objekata, uništavanje podzemnih instalacija, promjena toka rijeke
nanošenjem velike količine nanosa, nanošenje velike
količine materijala, kamena, zemlje, šljunka na plodno
zemljište.
- Šumski požari
Moguće posledice su: velike materijalne štete u
pojedinim šumskim kompleksima, smanjenje ili
potpuno presušivanje izvorišta vode, erozija zemljišta,
uništenje turizma, uništenje lovnih terena, uništenje
divljači, nestajanjem šuma nestaju mnogi ekosistemi i
lanci ishrane na zemlji, poplave zbog nemogućnosti
zadržavanja vlikih količina vode kod obilnih padavina,
pojava klizišta i odrona.
- Klizišta
Moguće posledice su: poteškoće u pristupu i
kretanju po pogođenim područjima, potraga i spasa-
Datum: 5. 05. 2014. god.
vanje, opasnost od dodatnih klizišta, izmiještanje
(privremena evakuacija) povrede pa čak i gubljenje
života, saniranje i oporavak (mogu biti složeni i skupi),
u teškim slučajevima nije moguće ili nije isplativo
saniranje područje za izgradnju ljudskih naselja.
- Biološka oboljenja - epidemije zaraznih bolesti koje napadaju ljude, životinje i biljke i
namirnice biljnog i animalnog porjekla
Moguće posledice kod ljudi su: razne vrste
bolesti uključujući: hepatitis, tifus, kolera, di-fterija,
malarija, gripa, dijareja, kožne bolesti, trovanje
hranom. Mogiće posledice kod životinja su: kuga i
vrbanac svinja, bjesnilo pasa, antraks, šuštavac i
parašuštavac goveda, antipatična kuga peradi, trihiheloza svinja, TBC, mastitis, bruceloza, kju groznica,
endo i ekto paraziti.
Moguće posledice po biljke su: pojava kukuruzne pipe, kukuruzni plamenac, kukuruzna zlatica,
pojava sojine plamenjače, pojava zemljišnih štetočina
kod povrća kao što su elaterdae-žičnjaci, grilotalpa,
kod krmnog bilja pojava lisna lucerkina pipa, lucerkina
buba.
- Nesreće u idustriji i u drugim privrednim
objektima
Moguće posledice su: nesreće koje su po prirodi
neočekivane, a mogu stvoriti probleme u reakciji,
problemi reakcije mogu biti ozbiljni, opsežni, i teški
(spašavanje iz ruševina, jedan broj smrtno stradalih
teško i lakše povrijeđeni, idetifikacija žrtava može biti
otežana) objekti teška oštećenja i lakša oštećenja,
požari oslobađanje opasnih gasova nastalih sagorjevanjem.
- Nesreće od neeksplodiranih ubojnih sredstava
Moguće posledice su: minske nesreće, stradanje
stanovništva od mina (smrtno), povreda stanovništva
od mina sa teškim posledicama (gubljenje vitalnih
organa), ugrožavanje zajednica nemogućnost korištenja objekata infra strukture i zemljišta, ograničeno
kretanje (otežan život).
13. ORGANIZACIJE SISTEMA ZAŠTITE I
SPASAVANJA
Privredna društva i druga pravna lica u okviru
redovne djelatnosti kojom se bave organizuju i
sprovode mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća
radi zaštite ljudstva, objekata, materijalnih i drugih
dobara i imovine.
Na teritoriji opštine Derventa postoji značajan
broj privrednih društava javnih preduzeća i pravnih
lica čija je osnovna djelatnost u funkciji zaštite i
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
spasavanja i koja bi delovala u fazi nastanka prirodne
ili druge nesreće (što se vidi iz sljedećeg pregleda)
Red.
VRSTA
broj DJELATNOSTI
1. Građevinske
2. Komunalna
3. Zdravstvena
4. Veterinarska
5.
Prevoz
putnika
NAZIV
PREDUZEĆA
UKUPAN
BROJ
ZAPOSLENIH
DOO GEOKOP
BS - Inžinjering
AD
"Komunalac"
JU Dom Zdravlja
AD Veterinarska
stanica i 5 privatnih
ambulanti
STP - Derventa
NUR- Trans,
Mandić- komerc,
6. Prevoz tereta
"Stojčić - trans",
"Uspon"
"Unis",
7. Metalska industrija
"Mehanika - stil",
"FruktaTrgovina
8.
Trade","Interprom",
snabdevanje
"Goldi",
Telekom RS
Telekomunikacije
PJ Derventa
Pored naznačenih privrednih društava i drugih
pravnih lica koja obavljaju djelatnosti koje su od
značaja za zaštitu i spasavanje mogu se angažovati i
druga privredna društva i druga pravna lica s obzirom
na raspoloživa sredstva i ljudstvo.
Kada se procijeni da snage i sredstva privrednih i
drugih pravnih lica nisu dovoljne na sprečavanju
nastajanja i otklanjanja posljedica prirodnih i drugih
nesreća u kojima su organi-zovane snage civilne
zaštite opštine, tada bi se tražila pomoć od Republičke
uprave civilne zaštite RS, susjednih opština, privrednih
društava susjednih opština i Oružanih snaga BiH.
Opština raspolaže sa specijalizovanim jedinicama
civilne zaštite i to:
1. Jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene za spasavanje na vodi i pod vodom 29 pripadnika (20 CZ + 10 po ugovoru sa preduzećima od
značaja za CZ)
2. Jedinica civilne zaštite za zaštitu od požara 24
pripadnika (15 CZ + 9 TVJ)
3. Jedinica civilne zaštite za asanaciju terena 22
pripadnika
Broj 6 Strana 21
4. Jedinica civilne zaštite za evakuaciju i
zbrinjavanje 12 pripadnika
5. Jedinica civilne zaštite prve medicinske
pomoći 11 pripadnika
6. Jedinica civilne zaštite za zaštitu životinja 12
pripadnika
U mjesnim zajednicama formirane su jedinice
civilne zaštite opšte namjene. U MZ Agići, Miškovci,
Trstenci formirane su jedinice formacije odjeljenja
koje su podrška kod gašenja šumskih požara na
kompleksu šumskog gazdinstva "Motajica".
- Planiranje i osiguranje materijalnih i finansijskih sredstava za slučaj šteta od prirodnih
nesreća
Sredstva za sprovođenje i unapređenje zaštite i
spasavanja stanovništva od prirodnih i drugih nesreća
obezbjeđuje opština u skladu sa članom 153. stav 2.
Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama,
od kojih se dio koristi za preduzimanje preventivnih
aktivnosti a dio za opremanje i obuku struktura zaštite
i spasavanja. Opština takođe finansira saniranje dijela
šteta nastalih od elementarne nepogode i druge nesreće
u skladu sa materijalnim mogućnostima U nesrećama
širih razmjera kao što su zemljotres, katastrofalne
poplave, požari opština ne može sama prevazići teško
stanje bez pomoći Vlade RS, njenih institucija i drugih
izvora finansiranja.
- Mjere zaštite i spasavanja, snage i sredstva u
fazi provođenja mjera zaštite i spasavanja
Ove mjere se planiraju i usmjeravaju na spašavanju života i zaštiti imovine i suočavanja sa
trenutnom štetom prouzrokovanom na početku
katastrofe. Glavne mjere koje bi se provodile:
spašavanje, tretman i njega nastradalih, evakuacija,
smještaj, hrana, komunikacije, raščišćavanje i pristup
ugroženim, snabdjevanje vodom i strujom, zdrvstvena
i sanitarna zaštita, obezbjeđenje životnih namirnica,
javno informisanje, bezbjednost, obnova i izgradnja,
održavanje morala.
Snage koje će učestovati u sprovođenju mjera
zaštite i spašavanja su; prvenstveno građevinska i komunalna preduzeća, privredni subjekti za snabdjevanje, zdravstvene i veterinarske ustanove, Crveni krst i
socijalne ustanove, jedinice civilne zaštite, jedinice
Oružanih snaga BiH, stanovnici opštine.
Angažova će se srdstva od privrednih subjekata i
drugih pravnih lica sa raspoloživom mehanizacijom.
- Mjere zaštite i spasavanja, snage i sredstva u
fazi asanacije, odnosno otklanjanja posljedica nesreća
Strana 22 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Mjere zaštite i spašavanja u fazi asanacije
obuhvataju: pružanje prve medicinske pomoći
povrijeđenim i spasavanje života onih koji su još
nepovrijeđeni ali su ugroženi zatrpani u ruševinama,
zapaljenim, poplavljenim objektima, pronalaženje,
identifikacija, sakupljanje, transport i sahranjivanje
poginulog stanovništva; prikupljanje, uklanjanje i
uništavanje otpadnih i drugih materijala koji su opasni
po život i zdravlje ljudi i životinja; sprovođenje higijensko- epidemioloških mjera radi spriječavanja širenja
zaraznih bolesti, epidemija, zabrana upotrebe vode iz
oštećenih i zagađenih vodnih objekata, obezbjeđenje
stanovništva vodom. Za realizaciju zadataka mjere
asanacije agažovat će se: komunalno preduzeće
"Komunalac", transport, sahranjivanje poginulih, MUP
u saradnji sa Institutom za sudsku medicinu vrši identifikaciju poginulih; Veterinarska stanica u saradnji sa
Komunalcom vrši pronalaženje sakupljanje i zakopavanje uginulih životinja; preduzeće "Komunalac
"vrši prikupljanje, uklanjanje i uništavanje otpadnih i
drugih materija koje su opasne po život i zdravlje ljudi
i životinja; Služba za higijenu i epidemiologiju Doma
zdravlja vrši higijensko-epidemiološke mjere radi
sprečavanja širenja zaraza, epidemija.
- Mogućnost uključenja nevladinih organizacija i pravnih lica u sistem zaštite i spasavanja
u domenu njihove prirode djelatnosti
U sistem zaštite i spasavanja za potrebe opštine
uključiće se nevladine organizacije: Vatrogasna društva, sportsko ribolovno društvo "Ukrina", LU
"Motajica", Crveni krst, "AIRSOFT - KLUB".
- Način vršenja procjene šteta od prirodnih i
drugih nesreća
Provodi će Komisija koju imenuje Načelnik
opštine iz reda stručnjaka određene specijalnosti za
štetu na poljoprivrednom zemljištu, štetu na
stambenim objektima, štetu na javnim objektima, na
privrednim objektima i štetu na infrastrukturi.
- Organizacija i način uključivanja javnosti u
domenu pripravnosti za prirodne i druge nesreće
Obavlja se kroz obuku stanovništva, obuku
radnika u privrednim subjektima i drugim pravnim
licima. Obuka se izvodi putem MAS-medija. Obukom
koordinira Odsjek civilne zaštite opštine.
Cilj obuke: upoznavanje stanovništva sa opasnostima od prirodnih i drugih nesreća, idetifikacija
potencijalnih opasnosti, uspostavljanje kontakta sa
lokalnim vlastima i hitnim službama
Datum: 5. 05. 2014. god.
- Upravljanje snagama zaštite i spasavanja
Operativno i tehničko rukovođenje civilnom zaštitom i drugim snagama zaštite, spasavanja provodi
opštinski Štab za vanredne situacije. Opštinski štab za
vanredne situacije je obavezan se pridržavati načela
zaštite i spasavanja a koja se zasnivaju na saradnji,
solidarnosti, pravo-vremenom i usklađenom djelovanju
subjekata sistema zaštite i spasavanja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-98/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
113.
Na osnovu člana 121. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 30. stav 1.
alineja 2. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13),
Skupština opštine Derventa na 18. sjednici održanoj
30. aprila 2014. godine, donijela je
ODLUKU
o utvrđivanju Liste stručnjaka za imenovanje
komisija za sprovođenje konkursa za prijem
službenika u Opštinsku upravu opštine Derventa
Član 1.
Utvrđuje se Lista stručnjaka za imenovanje
komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu opštine Derventa (u
daljem tekstu: Lista stručnjaka) koju čine:
1. Živković Biljana, VSS, doktor medicinespecijalista radiologije,
2. Šain Vesna, VSS, profesor njemačkog jezika i
književnosti,
3. Gojković Sanja, VSS, diplomirani inženjer
poljoprivrede,
4. Pijetlović Alen, VSS, diplomirani pravnik,
5. Nedić Denis, akademske studije prvog stepena (180 bodova ESPB), ekonomista-marketing,
6. Adžić Siniša, akademske studije prvog ciklusa
(240 bodova ECTS), diplomirani inženjer saobraćaja,
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
7. Marić Nataša, VSS, diplomirani ekonomista,
8. Bijelić Mira, VSS, diplomirani ekonomist,
9. Stanić Dalibor, VSS, diplomirani pravnik,
10. Radanović Miodrag, VSS, profesor informatike i dipl.ing tekstilne tehnologije,
11. Đukić Željko, VSS, Mr razredne nastave,
12. Ninković Dušan, VSS, diplomirani inženjer
poljoprivrede,
13. Bjelošević Milorad, VSS, profesor fizičkog
vaspitanja
14. Vujičić Vojko, VŠS, inženjer tekstilno
mehaničke tehnologije,
15. Simić Slobodan, SSS, tehničar drvoprerađivačke struke
16. Zemunović Mirko, SSS, mašinski tehničar,
Član 2.
Načelnik opštine imenovaće Komisiju za sprovođenje postupka za prijem službenika na upražnjena
mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Derventa, i to dva
člana sa Liste stručnjaka iz člana 1. ove odluke, a tri
člana iz reda službenika koji imaju odgovarajuće
profesionalno iskustvo.
Član 3.
Lista stručnjaka iz člana 1. ove odluke utvrđuje
se na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.
Broj 6 Strana 23
člana 6. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine
Derventa na 18. sjednici održanoj 30. aprila 2014.
godine, donijela je
ODLUKU
o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i
imenovanje direktora i članova upravnih odbora u
javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština
opštine Derventa
Član 1.
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje:
1. direktora u javnim ustanovama:
1.1. JU "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa,
1.2. JU "Sportsko kulturni centar" Derventa,
1.3. JU " Centar za kulturu" Derventa,
1.4. JPU "Trol" Derventa.
2. članova Upravnog odbora u javnim
ustanovama:
2.1. tri člana Upravnog odbora JU "Sportsko
kulturni centar" Derventa
2.2. tri člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja
Derventa.
Član 4.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-99/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
114.
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i
Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i
imenovanje direktora i članova upravnih odbora javnih
ustanova čiji je osnivač opština Derventa, propisani su
Zakonom o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima, Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa i statutima javnih
ustanova.
Član 3.
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i
članova Upravnih odbora javnih ustanova čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa, čini sastavni dio
ove odluke, a objaviće se u "Službenom glasniku
Republike Srpske", dnevnom listu "PRESS RS" i
"Derventskom listu".
Rok za podnošenje prijava na Konkurs iz člana 1.
ove odluke je 15 dana od dana posljednjeg
Strana 24 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
objavljivanja Konkursa u jednom od javnih glasila iz
stava 1. ovog člana.
Datum: 5. 05. 2014. god.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Član 4.
Obrazloženje:
Postupak sprovođenja Konkursa, uključujući
pregled prispjelih prijava, intervju i predlaganje
kandidata, u skladu sa Zakonom i Odlukom, izvršiće
komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u svakoj javnoj ustanovi, koje je imenovala ili će
imenovati Skupština opštine Derventa.
Član 5.
Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stručna
služba Skupštine opštine.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-110/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
115.
Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12), člana 65. stav 2. Zakona o
predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 119/08 i 1/12) i člana
37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13),
Skupština opštine Derventa na 18. sjednici održanoj
30. aprila 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o razrješenju direktora Javne predškolske ustanove
"Trol" Derventa
1. Duronjić Ljubinka, razrješava se dužnosti
direktora Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa,
prije isteka mandata zbog ispunjavanja uslova za
starosnu penziju.
Ljubinka Duronjić je na funkciju direktora JPU
"Trol" Derventa imenovana Rješenjem Skupštine
opštine Derventa broj: 01-111-29/11 od 28. septembra
2011. godine na period od četiri godine.
Upravni odbor Javne predškolske ustanove
"Trol" Derventa, poslao je dopis Skupštini opštine
Derventa, kojim obavještava osnivača, da je Ljubinka
Duronjić navršila zakonom propisane uslove za
starosnu penziju i da joj sa 30.04. 2014. godine
prestaje radni odnos, tako da je neophodno imenovanu
razriješiti i dužnosti direktora ove javne predškolske
ustanove prije isteka mandata iz istih razloga.
Komisija za izbor i imenovanje je na 15. sjednici
održanoj 22. aprila 2014. godine, razmatrajući dopis
Upravnog odbora Javne predškolske ustanove "Trol"
Derventa, utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu
i predložila Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa je na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-43/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
116.
Na osnovu člana 4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
41/03), člana 18. stav 2. Zakona o sistemu javnih
službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
68/07 i 109/12), člana 65. stav 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj:119/08 i 1/12) i člana 37.
Statuta opštine Derventa-Prečišćeni tekst ("Službeni
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa, na 18. sjednici održanoj 30. aprila 2014.
godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne
predškolske ustanove "Trol" Derventa
1. Vesna Šain, profesor njemačkog jezika i
književnosti, imenuje se za vršioca dužnosti direktora
Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa, sa
01.05.2014. godine pa do završetka postupka javne
konkurencije za izbor i imenovanje direktora.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku op-štine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2012. godine razriješila Ljubinku
Duronjić dužnosti direktora Javne predškolske
ustanove "Trol" Derventa, prije isteka mandata zbog
ispunjavanja uslova za starosnu penziju. Kako je
pozicija direktora ostala upražnjena, neophodno je
imenovati vršioca dužnosti direktora ove ustanove do
sprovođenja postupka javne konkurencije za izbor i
imenovanje direktora.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
je na 16. sjednici održanoj 30. aprila 2014. godine
razmatrala prijedloge kandidata za vršioca dužnosti
direktora JPU "Trol" i na osnovu prijedloga OO
SNSD-a Derventa, utvrdila Prijedlog rješenja o
imenovanju Vesne Šain za vršioca dužnosti direktora
Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa i
predložila Skupštini opštine Derventa donošenje
rješenja kao u dispozitivu.
Skupština opštine Derventaje na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-44/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
Broj 6 Strana 25
117.
Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i
člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa'', broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na
18. sjednici održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela
je
RJEŠENJE
o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje
postupka po javnom konkursu za imenovanja u
Javnoj ustanovi "Sportsko kulturni centar"
Derventa
1. Razrješavaju se dužnosti članovi Komi-sije za
izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Sportsko kulturni
centar'" Derventa, u sastavu:
1. Čečavac Zdenka, predsjednik
2. Radanović Dražana, član
3. Nović Srđan, član
4. Bjelić Mira, član i
5. Pijetlović Dejan, član.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa, u ranijem sazivu, je
svojim Rješenjem broj: 01-111-26/10 od 08.04.2010.
godine imenovala Komisiju za izbor za sprovođenje
postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj
ustanovi "Sportsko kulturni centar" Derventa, koja je
ovlašćena da sprovodi postupke po svim javnim
konkursima za imenovanja koja raspiše Skupština
opštine u ovoj ustanovi.
Zbog isteka mandata na koji je izabrana navedena Komisija, Komisija za izbor i imenovanje
Skupštine opštine je na 15. sjednici održanoj 22. aprila
2014. godine utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje istog.
Strana 26 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Skupština opštine Derventa je na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. godine donijela rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni cpop pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-45/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
118.
Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i
člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na
18. sjednici održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izbor po javnom
konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi
"Sportsko kulturni centar" Derventa
I
U Komisiju za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Sportsko kulturni
centar" Derventa (u daljem tekstu: Komisija za izbor)
imenuju se:
1. Čečavac Zdenka, predsjednik,
2. Radanović Dražana, član,
3. Nović Srđan, član,
4. Blagojević Dragana, član,
5. Bjelošević Milorad, član.
Datum: 5. 05. 2014. god.
II
Komisija iz tačke I ovog rješenja imenuje se na
mandat od 4 (četiri) godine, odnosno na vrijeme
trajanja mandata Skupštine opštine Derventa u ovom
sazivu.
III
Zadatak Komisije za izbor je da u skladu sa
Zakonom sprovede postupak po javnim konkursima za
imenovanja svih opgana u Javnoj ustanovi "Sportsko
kulturni centar" Derventa, koje raspiše Skupština
opštine Derventa u skladu sa Zakonom o mipistarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
što uključuje razmatranje prispjelih prijava na konkurs,
utvrđivanje liste kandidata koji su ušli u uži izbor,
obavljanje intervjua sa kandidatima i utvrđivanje rangliste kandidata pa osnovu stručnih sposobnosti i
izvještaj o sprovedenom postupku za direktora sa
preporukom dostavi Skupštini opštine Derventa na
konačno odlučivanje, a izvještaj o sprovedenom
postupku za članove upravnog odbora dostavi
Načelniku opštine, koji će prijedlog dostaviti Skupštipi
opštine pa konačno odlučivanje.
IV
Ovo rješenje stupa pa snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Članom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske, propisano je
da odgovorni javni službenik (Skupština opštine
Derventa) je odgovorna za imenovanje članova
Komisije za izbor, koja se sastoji od 5 članova, od
kojih su najmanje tri službenici. Za članove Komisije
za izbor se imenuju po mogućnosti lica koja poznaju
odredbe Zakona o mipistarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske i koji posjeduju
stručno znanje u odgovarajućim oblastima. Druga dva
člana Komisije za izbor imenuju se na osnovu istih
kriterijuma.
Članom 7. stav 1. Odluke o utvrđivanju
kriterijuma za izbor i imenovanja u javnim ustanovama
čiji je osnivač Skupština opštine Derventa, propisano
je da Skupština opštine imenuje Komisiju za izbor koja
se sastoji od pet članova i da se Komisija za izbor
imenuje aktom Skupštine opštine na mandat od četiri
godine, posebno za svaku ustanovu, a stavom 2. da se
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
u komisiju za izbor imenuju tri člana iz reda
službenika Opštinske administrativne službe, a dva
člana iz reda lica koja ispunjavaju uslove utvrđene
stavom 3. ovog člana. Za članove komisije za izbor
mogu biti imenovana lica koja imaju najmanje isti ili
veći stepen stručne spreme koji se zahtjeva za
imenovanje na određenu poziciju, da poznaju odredbe
Zakona i Odluke i koji posjeduju stručno znanje i
iskustvo u odgovarajućoj oblasti.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
je na 15. sjednici održanoj 22. aprila 2014. godine
utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložila Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa na 18. sjednici održanoj 30. aprila 2014. godine donijela je rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-46/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
119.
Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i
člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na
18. sjednici održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela
je
RJEŠENJE
o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje
postupka po javnom konkursu za imenovanja u
Javnoj ustanovi "Centar za kulturu" Derventa
Broj 6 Strana 27
1. Razrješavaju se dužnosti članovi Komisije za
izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Centar za kulturu'"
Derventa, u sastavu:
1. Ćebedžija Olivera, predsjednik
2. Gavrić Slađana, član
3. Lazarević Marija, član
4. Pelesić Milica, član i
5. Kuzmanović Brankica, član.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa, u ranijem sazivu, je
svojim Rješenjem broj: 01-111-27/10 od 08.04.2014.
godine imenovala Komisiju za izbor za sprovođenje
postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj
ustanovi "Centar za kulturu" Derventa, kojaje ovlašćena da sprovodi postupke po svim javnim konkursima
za imenovanja koja raspiše Skupština opštine u ovoj
ustanovi.
Zbog isteka mandata na koji je izabrana navedena Komisija, Komisija za izbor i imenovanje
Skupštine opštine je na 15. sjednici održanoj 22. aprila
2014. godine utvrdila Prijedlog rješenja kao u
dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje
istog.
Skupština opštine Derventa je na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. godine donijela rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-47/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
120.
Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni tekst
Strana 28 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i
člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na
18. sjednici održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izbor po javnom
konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi
"Centar za kulturu" Derventa
I
U Komisiju sa izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Centar za kulturu"
Derventa (u daljem tekstu: Komisija za izbor) imenuju
se:
1. Nović Novak, predsjednik,
2. Gavrić Slađana, član,
3. Kovačević Snježana, član,
4. Pelesić Milica, član,
5. Brković Svjetlana, član.
II
Komisija iz tačke I ovog rješenja imenuje se na
mandat od 4 (četiri) godine, odnosno na vrijeme
trajanja mandata Skupštine opštine Derventa u ovom
sazivu.
III
Zadatak Komisije za izbor je da u skladu sa
Zakonom sprovede postupak po javnim konkursima za
imenovanja svih organa u Javnoj ustanovi "Centar za
kulturu" Derventa, koje raspiše Skupština opštine
Derventa u skladu sa Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
što uključuje razmatranje prispjelih prijava na konkurs,
zavrđivanje liste kandidata koji su ušli u uži izbor,
obavljanje intervjua sa kandidatima i utvrđivanje rangliste kandidata na osnovu stručnih sposobnosti i izvještaj o sprovedenom postupku za direktora sa
preporukom dostavi Skupštini opštine Derventa na
konačno odlučivanje, a izvještaj o sprovedenom postupku za članove upravnog odbora dostavi Načelniku
opštine, koji će prijedlog dostaviti Skupštini opštine na
konačno odlučivanje.
Datum: 5. 05. 2014. god.
IV
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Članom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske, propisano je
da odgovorni javni službenik (Skupština opštine
Derventa) je odgovorna za imenovanje članova Komisije za izbor, koja se sastoji od 5 članova, od kojih
su najmanje tri službenici. Za članove Komisije za
izbor se imenuju po mogućnosti lica koja poznaju
odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima
Republike Srpske i koji posjeduju stručno znanje
u odgovarajućim oblastima. Druga dva člana Komisije
za izbor imenuju se na osnovu istih kriterijuma.
Članom 7. stav 1. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja u javnim ustanovama čiji
je osnivač Skupština opštine Derventa, propisano je da
Skupština opštine imenuje Komisiju za izbor koja se
sastoji od pet članova i da se Komisija za izbor
imenuje aktom Skupštine opštine na mandat od četiri
godine, posebno za svaku ustanovu, a stavom 2. da se
u komisiju za izbor imenuju tri člana iz reda
službenika Opštinske administrativne službe, a dva
člana iz reda lica koja ispunjavaju uslove utvrđene
stavom 3. ovog člana. Za čdanove komisije za izbor
mogu biti imenovana lica koja imaju najmanje isti ili
veći stepen stručne spreme koji se zahtjeva za
imenovanje na određenu poziciju, da poznaju odredbe
Zakona i Odluke i koji posjeduju stručno znanje i
iskustvo u odgovarajućoj oblasti.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
je na 15. sjednici održanoj 22. aprila 2014. godine
utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložila Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa na 18. sjednici održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela je rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žapba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-48/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
121.
Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i
člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na
18. sjednici održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela
je
RJEŠENJE
o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje
postupka po javnom konkursu za imenovanja u
Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja
Derventa
1. Razrješavaju se dužnosti članovi Komisije za
izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom
zdravlja Derventa, u sastavu:
1. Pajić Dragan, predsjednik
2. Lazarević Marija, član
3. Nikolić Nedeljko, član
4. Damjanović Gordana, član i
5. Golub Maja, član.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa, u ranijem sazivu, je
svojim Rješenjem broj: 01-111-65/09 od 19.03.2009.
godine imenovala Komisiju za izbor za sprovođenje
postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj
zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Derventa, koja je
ovlašćena da sprovodi postupke po svim javnim
konkursima za imenovanja koja raspiše Skupština
opštine u ovoj ustanovi.
Zbog isteka mandata na koji je izabrana navedena Komisija, Komisija za izbor i imenovanje
Skupštine opštine je na 15. sjednici održanoj 22.aprila
2014. godine utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa je na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. godine donijela rješenje kao
u dispozitivu.
Broj 6 Strana 29
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni cpop pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-49/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
122.
Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i
člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na
18. sjednici održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izbor po javnom
konkursu za imenovanja u Javnoj zdravstvenoj
ustanovi Dom zdravlja Derventa
I
U Komisiju za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom
zdravlja Derventa (u daljem tekstu: Komisija za izbor)
imenuju se:
1. Pajić Dragan, predsjednik,
2. Kričković Milovan, član,
3. Muj ačić Ljiljana, član,
4. Popović Maja, član,
5. Adžić Siniša, član.
II
Komisija iz tačke I ovog rješenja imenuje se na
mandat od 4 (četiri) godine, odnosno na vrijeme
trajanja mandata Skupštine opštine Derventa u ovom
sazivu.
Strana 30 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
III
Zadatak Komisije za izbor je da u skladu sa
Zakonom sprovede postupak po javnim konkursima za
imenovanja svih organa u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Derventa, koje raspiše Skupština
opštine Derventa u skladu sa Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
što uključuje razmatranje prispjelih prijava na konkurs,
utvrđivanje liste kandidata koji su ušli u uži izbor,
obavljanje intervjua sa kandidatima i utvrđivanje rangliste kandidata na osnovu stručnih sposobnosti i izvještaj o sprovedenom postupku za direktora sa
preporukom dostavi Skupštini opštine Derventa na
konačno odlučivanje, a izvještaj o sprove-denom
postupku za članove upravnog odbora dostavi Načelniku opštine, koji će prijedlog dostaviti Skupštini
opštine na konačno odlučivanje.
IV
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Članom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske, propisano je
da odgovorni javni službenik (Skupština opštine
Derventa) je odgovorna za imenovanje članova Komisije za izbor, koja se sastoji od 5 članova, od kojih
su najmanje tri službenici. Za članove Komisije za
izbor se imenuju po mogućnosti lica koja poznaju
odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima
Republike Srpske i koji posjeduju stručno znanje
u odgovarajućim oblastima. Druga dva člana Komisije
za izbor imenuju se na osnovu istih kriterijuma.
Članom 7. stav 1. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja u javnim ustanovama čiji
je osnivač Skupština opštine Derventa, propisano je da
Skupština opštine imenuje Komisiju za izbor koja se
sastoji od pet članova i da se Komisija za izbor
imenuje aktom Skupštine opštine na mandat od četiri
godine, posebno za svaku ustanovu, a stavom 2. da se
u komisiju za izbor imenuju tri člana iz reda
službenika Opštinske administrativne službe, a dva
člana iz reda lica koja ispunjavaju uslove utvrđene
stavom 3. ovog člana. Za članove komisije za izbor
mogu biti imenovana lica koja imaju najmanje isti ili
veći stepen stručne spreme koji se zahtjeva za imenovanje na određenu poziciju, da poznaju odredbe
Datum: 5. 05. 2014. god.
Zakona i Odluke i koji posjeduju stručno znanje i
iskustvo u odgovarajućoj oblasti.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
je na 15. sjednici održanoj 22. aprila 2014. godine
utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložila Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa je na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-50/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
123.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13) i člana 130. stav 2.
Poslovnika Skupštine opštine ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/09 - Prečišćeni tekst i 3/13),
Skupština opštine Derventa na 18. sjednici održanoj
30. aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Prihvata se Nacrt Strategije ruralnog razvoja
opštine Derventa za period 2014. - 2020. godine i
stavlja se na javnu raspravu do 30. maja 2014. godine.
2. Za sprovođenje javne rasprave zadužuje se
Tim za izradu nacrta "Strategije ruralnog razvoja
opštine Derventa za period 2014 - 2020".
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-100/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
Broj 6 Strana 31
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-102/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
124.
Na osnovu člana 76. stav 4. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 37. i 71.
stav 4. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a
nakon razmatranja Izvještaja o radu Skupštine opštine
Derventa za 2013. godinu, Skupština opštine Derventa
na 18. sjednici održanoj 30. aprila 2014. godine,
donijela je
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o naplati
lokalnih prihoda opštine Derventa za 2013. godinu,
Skupština opštine Derventa na 18. sjednici održanoj
30. aprila2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvještaj o radu Skupštine opštine
Derventa za 2013. godinu.
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o naplati lokalnih prihoda opštine Derventa
za 2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
126.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-101/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
125.
Broj: 01-022-103/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
127.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu
stalnih radnih tijela Skupštine opštine Derventa za
2013. godinu, Skupština opštine Derventana 18.
sjednici održanoj 30. aprila2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvještaj o radu stalnih radnih tijela
Skupštine opštine Derventa za 2013. godinu.
Na osnovu člana 48. stav 1. a u vezi sa članom
46. stav 5. Zakona o Budžetskom sistemu Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
121/12), člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13) i člana 14. Odluke o izvršenju Budžeta
opštine Derventa za 2013. godinu ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 16/12), a nakon razmatranja
Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Derventa za
2013. godinu, Skupština opštine Derventa na 18.
sjednici održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
Strana 32 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
izvršenju Budžeta opštine Derventa za 2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Datum: 5. 05. 2014. god.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-104/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
IZVRŠENJE BUDŽETA OPŠTINE DERVENTA ZA 2013. GODINU - OPŠTI DIO
Ekonomski
kod
1
710000
711000
712000
713000
714000
715000
716000
717000
719000
720000
721000
722000
723000
729000
730000
731000
780000
781000
782000
410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000
417000
480000
481000
482000
***
Opis
2
A. BUDŽETSKI PRIHODI
Poreski prihodi
Prihodi od poreza na dohodak i dobit
Doprinosi za socijalno osiguranje
Porezi na lična primanja i prihode od
samostalne djelatnosti
Porezi na imovinu
Porezi na promet proizvoda i usluga
Carine i izvozne dažbine
Indirektni porezi doznačeni od UIO
Ostali poreski prihodi
Neporeski prihodi
Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih
kursnih razlika
Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
Novčane takse
Ostali neporeski prihodi
Grantovi
Grantovi
Transferi između budžetskih jedinica
Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
Transferi između budžetskih jedinica istih nivoa vlasti
B. BUDŽETSKI RASHODI
Tekući rashodi
Rashodi za lična primanja
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
Subvencije
Grantovi
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta
Republike, opština i gradova
institucije
obaveznog socijalnog osiguranja
Transferi između budžetskih jedinica
Transferi između budžetskihjedinica različitih nivoa vlasti
Transferi između budžetskih jedinica istih nivoa vlasti
Budžetska rezerva
V. BRUTO BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT (A- B)
G. NETO IZDACI ZA
NEFINANSIJSKU IMOVINU (MI)
3
11.440.963,00
8.864.500,00
0,00
0,00
Izvršenje
budžeta za
2013. godinu
4
10.989.884,62
8.404.815,71
19,23
0,00
1.250.000,00
1.231.177,66
552.500,00
7.000,00
0,00
7.050.000,00
5.000,00
1.772.285,00
494.089,25
6.717,04
0,00
6.667.786,54
5.025,99
1.875.422,86
222.000,00
196.068,56
1.491.785,00
1.500,00
57.000,00
215.181,00
215.181,00
588.997,00
588.997,00
0,00
10.052.673,00
10.040.638,00
3.734.510,00
1.983.109,00
212.459,00
305.000,00
1.549.900,00
1.584.928,30
2.650,00
91.776,00
155.511,86
155.511,86
554.134,19
554.134,19
0,00
9.651.937,62
9.649.362,15
3.523.474,76
1.886.411,32
211.940,78
304.474,55
1.533.054,59
2.255.660,00
2.190.006,15
0,00
0,00
2.576,00
2.576,00
0,00
9.459,00
1.388.290,00
2.575,47
2.575,47
0,00
1 0,00
1 1.337.947,00
-2.101.989,00
-1.302.741,48
Plan budžeta
za 2013. god.
Datum: 5. 05. 2014. god.
1
810000
811000
812000
813000
814000
815000
816000
817000
510000
511000
512000
513000
514000
515000
516000
517000
910000
911000
610000
611000
920000
921000
620000
621000
920000
921000
****
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
I Primici za nefinansijsku imovinu
Primici za proizvedenu stalnu imovinu
Primici za dragocjenosti
Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
Primici od prodaje stalne imovine namijenjene
prodaji i obustavljenih poslovanja
Primici za strateške zalihe
Primici od zaliNa materijala, učinaka, robe i sitnog invenatara,
ambalaže i sl.
Primici po osnovu poreza na dodanu vrijednost
II Izdaci za nefinansijsku imovinu
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
Izdaci za dragocjenosti
Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
Izdaci za stalnu imovinu namijenjenu prodaji
Izdaci za strateške zalihe
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i
sl.
Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
D.BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G)
Đ. NETO FINANSIRANJE (E+Ž+Z+I)
E. NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II)
I Primici od finansijske imovine
Primici od finansijske imovine
II Izdaci za finansijsku imovinu
Izdaci za finansijsku imovinu
Ž. NETO ZADUŽIVANJE (I-II)
I Primici od kratkoročnog i dugoročnog zaduživanja
I Primici od kratkoročnog i dugoročnog zaduživanja
II Izdaci za otplatu dugova
Izdaci za otplatu dugova
Z. Primici od refundacije otplaćenih zajmova
Primici od refundacije otplaćenih zajmova
I.RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA
J. RAZLIKA U FINANSIRANJU (D+Đ)
Broj 6 Strana 33
3
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
4
109.485,42
0,00
0,00
109.485,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.211.989,00
2.209.315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.412.226,90
1.409.786,77
0,00
0,00
0,00
0,00
2.674,00
2.440,13
0,00
-713.699,00
713.699,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
-355.684,00
0,00
0,00
355.684,00
355.684,00
0,00
0,00
1.068.383,00
0,00
35.205,52
179.808,17
956,76
956,76
956,76
0,00
0,00
-347.548,47
0,00
0,00
347.548,47
347.548,47
0,00
0,00
526.399,88
0,00
215.013,69
Broj: 01-022-104/14
Predsjednik SO-e
Datum: 30. aprila 2014. godine
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________________________________________________________
IZVRŠENJE BUDŽETA OPŠTINE DERVENTA ZA 2013. GODINU
- BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Ekonomski
Opis
kod
1
2
BUDŽETSKI PRIHODI
710000 Poreski prihodi
711000 Prihodi od poreza na dohodak i dobit
711100 Porezi na dohodak
711200 Porezi na dobit pravnih lica
711300 Porezi na prihode od kapitalnih dobitaka
Plan budžeta
za 2013. god.
3
11.440.963,00
8.864.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvršenje
budžeta za
2013.godinu
4
10.989.884,62
8.404.815,71
19,23
19,23
0,00
0,00
Strana 34 Broj 6
1
712000
712100
713000
713100
714000
714100
714200
714300
714900
715000
715100
716000
716100
717000
717100
719000
719100
720000
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Doprinosi za socijalno osiguranje
Doprinosi za socijalno osiguranje
Porezi na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti
Porezi na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti
Porezi na imovinu
Porezi na imovinu
Porezi na nasljeđe i poklone
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
Ostali porezi na imovinu
Porezi na promet proizvoda i usluga
Porezi na promet proizvoda i usluga
Carine i uvozne dažbine
Carine i uvozne dažbine
Indirektni porezi diznačeni od UIO
Indirektni porezi diznačeni od UIO
Ostali poreski prihodi
Ostali poreski prihodi
Neporeski prihodi
Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih
721000
kursnih razlika
721100 Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava
721200 Prihodi od zakupa i rente
721300 Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente
721400 Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata
721500 Prihodi od kamata i ostalih naknada za date zajmove
721600 Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika
721900 Ostali prihodi od imovine
Naknade, takse i prihodi od pružanja
722000
javnih usluga
722100 Administrativne naknade i takse
72220
Sudske naknade i takse
722300 Komunalne naknade i takse
722400 Naknade po raznim osnovama
722500 Prihodi od pružanja javnih usluga
723000 Novčane kazne
723100 Novčane kazne
729000 Ostali neporeski prihodi
729100 Ostali neporeski prihodi
730000 Grantovi
731000 Grantovi
731100 Grantovi iz inostranstva
731200 Grantovi iz zemlje
780000 Transferi između budžetskih jedinica
Transferi između budžetskih
781000
jedinica različitih nivoa vlasti
781100 Transferi zajedničkim institucijama
781200 Transferi entitetu
781300 Transferi jedinicama lokalne samouprave
781400 Transferi mjesnim zajednicama
781500 Transferi fondovima
781900 Transferi ostalim nivoima vlasti
782000 Transferi između budžetskih jedinica
istog nivoa vlasti
782100 Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
810000
Primici za nefinansijsku imovinu
Datum: 5. 05. 2014. god.
3
4
0,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
552.500,00
552.500,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
7.050.000,00
7.050.000,00
5.000,00
5.000,00
1.772.285,00
0,00
0,00
1.231.177,66
1.231.177,66
494.089,25
494.089,25
0,00
0,00
0,00
6.717,04
6.717,04
0,00
0,00
6.667.786,54
6.667.786,54
5.025,99
5.025,99
1.875.422,86
222.000,00
196.068,56
0,00
201.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.161,17
19.907,39
0,00
0,00
0,00
0,00
1.491.785,00
1.584.928,30
193.200,00
0,00
227.000,00
690.305,00
381.280,00
1.500,00
1.500,00
57.000,00
57.000,00
215.181,00
215.181,00
22.490,00
192.691,00
588.997,00
210.793,67
0,00
260.504,84
743.697,44
369.932,35
2.650,00
2.650,00
91.776,00
91.776,00
155.511,86
155.511,86
22.490,00
133.021,86
554.134,19
588.997,00
554.134,19
0,00
0,00
588.997,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
554.134,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
109.485,42
109.485,42
Datum: 5. 05. 2014. god.
1
811000
811100
811200
811300
811400
811900
812000
812100
813000
813100
813200
813300
813900
814000
814100
815000
815100
816000
816100
817000
817100
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Primici za proizvedenu stalnu imovinu
Primici za zgrade i objekte
Primici za postrojenja i opremu
Primici za biološku imovinu
Primici za investicionu imovinu
Primici za ostalu proizvedenu imovinu
Primici za dragocjenosti
Primici za dragocjenosti
Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
Primici za zemljište
Primici za podzemna i površinska nalazišta
Primici za ostala prirodna dobra
Primici za ostalu neproizvedenu imovinu
Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i
obustavljenih poslovanja
Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i
obustavljenih poslovanja
Primici za strateške zalihe
Primici za strateške zalihe
Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara,
ambalaže i sl.
Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara,
ambalaže i sl.
Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
UKUPNI BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA
NEFINANSIJSKU IMOVINU
Broj 6 Strana 35
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.485,42
109.485,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.550.963,00
11.099.370,04
Broj: 01-022-104/14
Predsjednik SO-e
Datum: 30. aprila 2014. godine
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________________________________________________________
IZVRŠENJE BUDŽETA OPŠTINE DERVENTA ZA 2013. GODINU
- BUDŽETSKI IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Ekonomski
Opis
kod
1
2
BUDŽETSKI RASHODI
410000 Tekući rashodi
411000 Rashodi za lična primanja
411100 Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja
411200
zaposlenih
412000 Rashodi po osnovu korišćenja robe i usluga
412100 Rashodi po osnovu zakupa
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,
412200
komunikacionih i transportnih usluga
412300 Rashodi za režijski materijal
412400 Rashodi za materijal za posebne potrebe
412500 Rashodi za tekuće održavanje
412600 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700 Rashodi za stručne usluge
3
10.052.673,00
10.040.638,00
3.734.510,00
3.031.356,00
Izvršenje
budžeta za
2013.godinu
4
9.651.937,62
9.649.362,15
3.523.474,76
2.944.065,36
703.154,00
579.409,40
1.983.109,00
1.225,00
1.886.411,32
1.223,32
266.618,00
262.361,76
61.130,00
62.441,00
191.664,00
20.315,00
220.657,00
56.273,84
55.389,96
181.407,67
17.761,93
203.736,97
Plan budžeta
za 2013. god.
Strana 36 Broj 6
1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne
412800
sredine
412900 Ostali rashodi po osnovu korišćenja robe i usluga
413000 Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
413100 Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti
413200 Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata
413300 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji
413400 Rashodi po osnovu kamata pa primljene zajmove iz inostranstva
Rashodi po osnovu kamata pa odobrene, a nerealizovane
413500
zajmove
413600 Rashodi po osnovu kamata pa preuzete zajmove
413700 Troškovi servisiranja primljenih zajmova
413800 Rashodi po osnovu efektivnih negativnih kursnih razlika
413900 Rashodi po osnovu zateznih kamata
414000 Subvencije
414100 Subvencije
415000 Grantovi
415100 Grantovi u inostranstvo
415200 Grantovi u zemlji
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta
416000
Republike
Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta
416100
Republike,opština i gradova
Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja
416200
koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova
Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz
416300
budžeta Republike, opština i gradova
Ostale doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz
416900
budžeta Republike, opština i gradova
Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije
417000
obaveznog socijalnog osiguranja
417100 Doznake po osnovu penzijskog osiguranja
417200 Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja
417300 Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti
417400 Doznake po osnovu dječije zaštite
417900 Doznake po osnovu ostalih vrsta obavezne socijalne zaštite
480000 Transferi između budžetskih jedinica
481000 Transferi između budžetskih jedinica različitih nivo avlasti
481100 Transferi zajedničkim institztdijama
481200 Transferi entitetu
481300 Transferi jedinicama lokalne samouprave
481400 Transferi mjesnim zajednicama
481500 Transferi fondovima
481900 Transferi ostalim nivoima vlasti
482000 Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100 Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
Budžetska rezerva
****
Budžetska rezerva
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
510000 Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000 Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
Datum: 5. 05. 2014. god.
3
4
515.696,00
482.852,46
643.363,00
212.459,00
0,00
0,00
212.459,00
0,00
625.403,41
211.940,78
0,00
0,00
211.940,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.000,00
305.000,00
1.549.900,00
0,00
1.549.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.474,55
304.474,55
1.533.054,59
1 0,00
1 1.533.054,59
2.255.660,00
2.190.006,15
2.135.710,00
2.070.711,27
119.950,00
119.294,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.576,00
2.576,00
0,00
2.576,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.459,00
9.459,00
2.211.989,00
2.211.989,00
2.209.315,00
1.169.564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.575,47
2.575,47
0,00
2.575,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.412.226,90
1.412.226,90
1.409.786,77
1.065.549,12
Datum: 5. 05. 2014. god.
1
511200
511300
511400
511500
511600
511700
512000
512100
513000
513100
513200
513300
513400
513500
513600
513700
514000
514100
515000
515100
516000
516100
517000
517100
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju
zgrada i objekata
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za investiciono održavanje opreme
Izdaci za biološku imovinu
Izdaci za investicionu imovinu
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
Izdaci za dragocjenosti
Izdaci za dragocjenosti
Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
Izdaci za pribavljanje zemljišta
Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta
Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta
Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i
površinskih nalazišta
Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara
Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara
Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu
Izdaci za stalnu imovinu namijenjenu prodaji
Izdaci za stalnu imovinu namijenjenu prodaji
Izdaci za strateške zalihe
Izdaci za strateške zalihe
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže
i sl.
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI ZA
NEFINANSIJSKU IMOVINU
Broj 6 Strana 37
3
4
145.480,00
145.472,54
763.494,00
2.800,00
29.970,00
0,00
98.007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.676,63
2.507,76
29.969,55
0,00
77.611,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.674,00
2.440,13
2.674,00
0,00
0,00
2.440,13
0,00
0,00
12.264.662,00
11.064.164,52
Broj: 01-022-104/14
Predsjednik SO-e
Datum: 30. aprila 2014. godine
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________________________________________________________
IZVRŠENJE BUDŽETA OPŠTINE DERVENTA ZA 2013. GODINU - FINANSIRANJE
Ekono
m-ski
kod
1
910000
911000
911100
911200
911300
911400
610000
611000
611100
611200
Opis
2
FINANSIRANJE
NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE
Primici od finansijske imovine
Primici od finansijske imovine
Primici od hartija od vrijednosti u zemlji
Primici za akcije i učešća u kapitalu
Primici od finansijskih derivata
Primici od naplate datih zajmova
Izdaci za finansijsku imovinu
Izdaci za finansijsku imovinu
Izdaci za hartije od vrijednosti
Izdaci za akcije i učešća u kapitalu
Plan budžeta za
2013.god.
3
713.699,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvršenje
budžeta za
2013. god.
4
179.808,17
956,76
956,76
956,76
0,00
0,00
0,00
956,76
0,00
0,00
0,00
0,00
Strana 38 Broj 6
1
611300
611400
920000
921000
921000
921000
620000
621000
621100
621200
621300
621400
621500
621600
621900
920000
921000
921300
****
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Izdaci za finansijske derivate
Izdaci za date zajmove
NETO ZADUŽIVANJE
Primici od zaduživanja
Primici od zaduživanja
Primici od kratkoročnog zaduživanja
Primici od dugoročnog zaduživanja
Izdaci za otplatu dugova
Izdaci za otplatu dugova
Izdaci za isplatu glavnice po hartijama od vrijednosti
Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji
Izdaci za otplatu glavnicezajmova primljenih iz inostranstva
Izdaci za otplatu glavnice preuzetih zajmova
Izdaci za otplatu zajmova koji se refundiraju
Izdaci za otplatu ostalih dugova
Primici od zaduživanja
Primici od refundacije otplaćenih zajmova
Primici od refundacije otplaćenih zajmova
RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA
Datum: 5. 05. 2014. god.
3
0,00
0,00
-355.684,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355.684,00
355.684,00
0,00
0,00
316.803,00
0,00
0,00
0,00
38.881,00
0,00
0,00
0,00
1.068.383,00
4
0,00
0,00
-347.548,47
0,00
0,00
0,00
0,00
347.548,47
347.548,47
0,00
0,00
316.802,93
0,00
0,00
0,00
30.745,54
0,00
0,00
0,00
526.399,88
Broj: 01-022-104/14
Predsjednik SO-e
Datum: 30. aprila 2014. godine
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________________________________________________________
IZVRŠENJE BUDŽETA OPŠTINE DERVENTA ZA 2013.GODINU - FUNKCIONALNA
KLASIFIKACIJA RASHODA I NETO IZDATAKA ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Funkcionalni
kod
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Opis
2
Opšte javne usluge
Odbrana
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita životne sredine
Stambeni i zajednički poslovi
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Ostalo*
UKUPNO
Operativni budžet Izvršenje buceta
za 2013. godinu za 2013.godinu
3
4
3.722.444,00
3.507.731,62
3.746,00
2.646,82
1.042.459,00
348.598,50
384.000,00
383.474,55
39.407,00
36.000,00
2.412.726,00
2.237.561,71
83.000,00
80.830,00
974.322,00
969.007,58
1.110.682,00
1.081.586,36
2.482.417,00
2.416.727,38
365.143,00
347.548,47
12.620.346,00
11.411.712,99
* Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova, gšanirana sredstva budžetske rezerve
Broj: 01-022-104/14
Predsjednik SO-e
Datum: 30. aprila 2014. godine
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________________________________________________________
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 6 Strana 39
BUDŽETSKA SREDSTVA OPŠTINE DERVENTA ZA 2013. GODINU
R.
br.
Broj
konta
1
2
1.
2.
710000
3.
711000
4.
711100
5.
711200
6.
711300
7.
712000
8.
712100
9.
713000
10. 713100
11. 714000
12. 714111
13. 714100
14. 714200
15. 714300
16. 714900
17. 715000
18. 715100
19. 715200
20. 715300
21. 716000
22. 716100
23. 717100
24. 719000
25. 719100
26. 720000
POZICIJA
Izvršenje
prihoda za
2012. godinu
Osnovni
Budžet za
2013.
godinu
5
Prvi Rebalans
Budžeta za
2013. godinu
Drugi
Izvršenje
Rebalans
Indeprihoda za
Budžeta za
ks 8/7
2013. godinu
2013. godinu
7
8
9
3
4
6
I PRIHODI I DOBICI
15.725.124,84 12.185.177,00 12.185.177,00 11.551.963,00 11.100.326,80
(2+26+43+44+48+50)
A. Poreski prihodi
(3+7+9+11+17
9.039.392,17 9.078.000,00 9.077.000,00 8.864.500,00 8.404.815,71
+21+23+24)
Prihodi od poreza na
dohodak i dobit
60,68
0,00
0,00
0,00
19,23
preduzeća (4 do 6)
Porezi na dohodak
60,68
0,00
0,00
0,00
19,23
Porezi na dobit pravnih
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
lica
Porezi na prihode
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kapitalnih dobitaka
Doprinosi za socijalno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
osiguranje (8)
Doprinosi za socijapno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
osiguranje
Porezi na lična
primanja i prihode od
1.253.201,68 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.231.177,66
samostalne djelatnosti
(10)
Porezi na lična primanja
i prihode od samostalne
1.253.201,68 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.231.177,66
djelatnosti
Porezi na imovinu (12
364.602,67
655.000,00
655.000,00
552.500,00
494.089,25
do 16)
Porez na imovinu
0,00
0,00
0,00
40.000,00
38.125,82
Porezi na nepokretnosti
339.804,89
655.000,00
655.000,00
512.500,00
455.963,43
Porezi na nasljeđe i
236,00
0,00
0,00
0,00
0,00
poklon
Porezi na finansijske i
24.561,78
0,00
0,00
0,00
0,00
kapitalne transakcije
Ostali porezi na
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
imovinu
Porez na promet (18 do
1.787,45
3.000,00
3.000,00
7.000,00
6.717,04
20)
Porezi na promet
proizvoda (po propisima
1.001,29
2.000,00
2.000,00
7.000,00
6.675,76
do 31.12.2005.)
Porezi na promet
786,16
1.000,00
1.000,00
0,00
41,28
usluga
Akcize
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Carine i uvozne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dažbine (22)
Carine i uvozne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dažbine
Indirektni porezi
7.417.725,48 7.150.000,00 7.150.000,00 7.050.000,00 6.667.786,54
doznačeni od UIO
Ostali poreski prihodi
2.014,21
20.000,00
19.000,00
5.000,00
5.025,99
(25)
Ostali poreski
2.014,21
20.000,00
19.000,00
5.000,00
5.025,99
prihodi
B. Neporeski prihodi
1.683.290,72 1.922.000,00 1.922.000,00 1.772.285,00 1.875.422,86
(27+33+39+41)
Struk.indeks
kol.8
10
96,1
91,2
94,8
69,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98,5
10,1
98,5
10,1
89,4
4,1
95,3
89,0
0,3
3,7
0,0
0,0
0,0
96,0
0,1
95,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
94,6
54,8
100,5
0,0
100,5
0,0
105,8
15,4
Strana 40 Broj 6
1
2
27. 721000
28. 721100
29. 721200
30. 721300
31. 721400
32. 721500
33. 722000
34. 722100
35. 722200
36. 722300
37. 722400
38. 722500
39. 723000
40. 723100
41. 729000
42. 729100
43. 813100
44.
45. 731000
46. 731100
47. 731200
48. 780000
49. 781300
50.
51. 911400
52. 921200
53.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Prihodi od finansijske i
nefinansijske imovine i
pozitivnih kursnih
oazlika (28 do 32)
Prihodi od dividendi,
učešća u kapitalu i
sličnih prava
Prihod od zakupa i rente
Prihodi od kamata na
gotovinu i gotovinske
ekvivalente
Prihodi od HOV i
finansijskih derivata
Prihodi od kamata i
ostalih naknada za date
zajmove
Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih
usluga (34 do 38)
Administrativne
naknade i takse
Sudske takse
Komunalne takse
Naknade po raznim
osnovama
Prihodi od pružanja
javnih usluga
Novčane kazne (40)
Novčane kazne
Ostali neporeski prihodi
(42)
Ostali neporeski prihodi
V. Primici za
zemljište
G. Grantovi (45+48)
Grantovi (46+47)
Grantovi iz
inostranstva
Grantovi iz zemlje
Đ. Prihodi iz
budžeta nižih
potrošačkih jedinica
(49)
Transferi
jedinicama lokalne
samouprave
E. Primici od
finansijske imovine i
zaduživanja
(51-52)
Primici od naplate datih
zajmova (po
zapisnicima Poreske
uprave)
Prilivi od domaćeg
zaduživanja
Neraspoređena sredstva iz ranijeg periodasredstva za finansiranje
posebnih mjera zaštite
od požara
4
5
184.317,43
6
236.000,00
Datum: 5. 05. 2014. god.
7
236.000,00
8
222.000,00
9
196.068,56
88,3
0,00
10
1,6
0,0
166.196,491
211.000,00
211.000,00
201.000,00
176.161,17
87,6
1,4
18.120,94
25.000,00
25.000,00
21.000,00
19.907,39
94,8
0,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
1.419.910,01
1.606,000,00
1.606.000,00 1.491.785,00
1,584,928,30
106,2
13,0
228.303,83
228,000,00
228.000,00
193.200,00
210,793,67
109,1
1,7
0,00
271.727,35
0,00
350,000,00
0,00
350.000,00
0,00
227.000,00
0,00
260,504,84
114,8
0,0
2,1
519.394,02
685.000,00
685.000,00
690.305,00
743,697,44
107,7
6,1
400.484,81
343.000,00
343.000,00
381.280,00
369,932,35
97,0
3,0
3.750,00
3.750,00
10.000,00
10.000,00
10,000,00
10,000,00
1.500,00
1.500,00
2,650,00
2,650,00
176,7
176,7
0,0
0,0
75.313,28
70.000,00
70.000,00
57.000,00
91,776,00
161,0
0,8
75.313,28
70.000,00
70.000,00
57.000,00
91,776,00
161,0
0,8
375.218,02
500.000,00
500.000,00
110.000,00
109.485,42
99,5
0,9
340.396,28
340.396,28
0,00
0,00
0,00
0,00
215.181,00
215.181,00
155.511,86
155,511,86
72,3
72,3
1,3
1,3
0,00
0,00
0,00
22,490,00
22,490,00
100,0
0,2
340.396,28
0,00
0,00
192,691,00
133,021,86
69,0
1,1
286.827,65
685.177,00
685.177,00
588.997,00
554.134,19
94,1
4,6
286.827,65
685.177,00
685.177,00
588,997,00
554.134,19
94,1
4,6
4.000.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
956,76
95,7
0,0
0,00
0,00
1.000,00
1,000,00
956,76
95,7
0,0
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446.528,00
446.528,00
446,528,00
446,528,00
0,0
100,0
3,7
Datum: 5. 05. 2014. god.
1
2
54.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 6 Strana 41
3
4
5
6
7
8
Neraspoređena sredstva
0,00
0,00
621.855,00
621,855,00
621,855,00
iz ranijeg perioda-suficit
BUDŽETSKA
15.725.124,84 12.631.705,00 13.253.560,00 12.620.346,00 12.168.709,80
SREDSTVA
9
10
100,0
5,1
96,4
100,0
Broj: 01-022-104/14
Predsjednik SO-e
Datum: 30. aprila 2014. godine
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________________________________________________________
BUDŽETSKI IZDACI ZA 2013. GODINU - ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA
Red
Broj
.
konta
Br.
1
2
1
412200
2
412300
3
412700
4
412700
5
412900
6
412900
7
412900
8
412900
9
412900
10
415200
OPIS RASHODA
3
Izvršenje
budžeta u
2012.godini
Budžet za
2013.god.
Prvi Rebalans
Budžeta za
2013. god.
Drugi
Rebalans
Budžeta za
2013.god.
Drugi
IzvrRebalans
šenje
Budžeta za budže- Inde2013.god.
ta u ks 9/8
-sa realoka- 2013.
cijama
godi-ni
8
9
10
4
5
6
7
OPERATIVNA JEDINICA: OPŠTINSKA UPRAVA
POTROŠAČKA JEDINICA: SKUPŠTINA OPŠTINE BROJ: 00270110
Rashodi Opštinske izborne komisije-(transport
2.337,49
0,00
0,00
0,00
0,00
izbornog materijala)
Rashodi Opštinske izborne komisije (kance524,71
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
larijski materijal)
Rashodi za stručne usluge
(štampanje, oglasi, ozvu6.441,83
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
čenje, čestitke, plakete...)
Rashodi Opštinske
izborne komisije-(troškovi
1.726,90
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
informisanja, troškovi
obuke biračkih odbora)
Rashodi za održavanje
sjednica, reklamni mater19.126,24
8.700,00
8.700,00
7.700,00
7.700,00
ijal, edukaciju odbornika)
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih
272.466,25
335.215,00 335.215,00 324.215,00! 324.215,00
primanja zaposlenih naknade odbornicima
Rashodi po osnovu
7.894,97
8.000,00
8.000,00
8.000,001
8.000,00
reprezentacije
Ostali nepomenuti rashodi
417,63
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Rashodi Opštinske
izborne komisije (bruto
naknade za rad članova
komisije i odbora, utovar i
istovar materijala,
96.120,97
14.930,00,
14.930,00
15.430,00 15.430,00|
reprezentacija,
angažovanje pomoćnog
osoblja, ugovorene
usluge)
Tekući grantovi
neprofitnim subjektima u
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zemlji
UKUPNO
POTROŠAČKA
407.056,99
390.345,00 390.345,00 360.345,00 360.345,00
JEDINICA
0,00
0,00
4.216,41
84,3
0,00
7.332,35
95,2
320.778,11
98,9
7.429,64
92,9
0,00
14.925,58
96,7
0,00
354.682,09
98,4
Strana 42 Broj 6
1
2
1
2
412700
3
412800
4
412900
5
412900
6
412900
7
415200
8
416100
9
481200
10
412500
11
413300
12
415200
13
416100
14
511100
15
511100
16
511100
17
511100
18
511100
19
511200
20
511200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
4
5
6
POTROŠAČKA JEDINICA: NAČELNIK OPŠTINE
Budžetska rezerva
0,00
112.178,00 103.135,95
Rashodi za stručne usluge
(štampanje i uvezivanje,
26.858,16
23.200,00
23.200,00
geodetske usluge, objava
oglasa, ISO standard,...)
Rashodi za usluge
održavanja javnih
8.207,55
9.000,00
9.000,00
površina i zaštite životne
sredine
Rashodi po sudskim
59.830,37
70.000,00
70.000,00
rješenjima
Ostali nepomenuti rashodi
(ugovori o djelu i
povremenim poslovima,
62.431,35
35.000,00
35.200,00
kotizacije, enciklopedija,
stručni ispiti, licence...)
Rashodi po osnovu
36.176,43
25.000,00
25.000,00
reprezentacije
Sponzorstvo
23.677,89
15.000,00
15.000,00
Tekuće i kapitalne doznake građanima koje se is58.880,00
50.000,00
50.000,00
plaćuju iz budžeta opštine
Transferi entitetima (popis
0,00
0,00
0,00
stanovništva)
Ukupno tekući rashodi
276.061,75
339.378,00 330.535,95
(1-9)
Rashodi za ostalo tekuće
0,00
0,00
25.000,00
održavanje
Rashodi po osnovu kam40.656,76
242.400,00 242.400,00
ata na primljene zajmove
Tekući i kapitalni grantovi
140.327,87
0,00 172.360,60
subjektima u zemlji
Kapitalne doznake
građanima koje se ispl54.485,43
0,00
53.000,00
aćuju iz budžeta opštine
Izdaci za izgradnju i
pribavljanje stambenih
106.517,44
0,00
0,00
objekata i jedinica
Izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog osvje345.662,40
0,00
17.640,98
tljenja, trotoara i ograda
Izdaci za izgradnju i
pribavljanje puteva i auto- 2.672.230,79 1.200.000,00 726.000,00
puteva
Izdaci za izgradnju i
pribavljanje plinovoda,
337.312,53
0,00 289.244,00
vodovoda i kanalizaci|a
Izdaci za izgradnju i prib553.866,35
0,00 151.000,00
avljanje ostalih objekata
Izdaci za investiciono
održavanje, rekonstrukciju
195.539,71
0,00
15.351,00
i adaptaciju stambenih
objekata i jedinica
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
16.083,16
0,00
15.000,00
adaptaciju plinovoda,
vodovoda, kanalizacija
Datum: 5. 05. 2014. god.
7
8
BROJ: 00270120
36.588,00
9.459,00
9
10
0,00
0,0
99,3
23.200,00
23.200,00
23,033,37
0,00
0,00
0,00
30.000,00
29.429,00
28.972,04
98,4
39.200,00
48.062,00
48.059,99
100,0
30.000,00
29.232,00
28.372,61
97,1
15,000,00
15.000,00
12.560,00
83,7
58.400,00
58.400,00
55.035,66
94,2
0,00
2.576,00
2.575,47
100,0
232.388,00
215.358,00
198.609,14
92,2
0,00
0,00
0,00
212.459,00
212.459,00
211.940,78
99,8
185.278,00
200.413,00
195.162,13
97,4
38.533,00
38.533,00
31.445,62
81,6
0,00
0,00
0,00
17.734,00
17.734,00
16.842,08
95,0
803.902,00
790.102,00
689.973,57
87,3
247.217,00
247.217,00
244.629,83
99,0
103.511,00
103.511,00
103.509,64
100,0
26.348,00
26.673,00
26.671,69
100,0
0,00
0,00
0,00
Datum: 5. 05. 2014. god.
1
2
21
511200
22
511200
23
511300
24 511500!
25
511700
26
621300
27
621900
28
1
412200
2
412200
3
412200
4
412200
5
412200
6
412300
7
412300
8
412300
9
412400
10
412400
11
412500
12
412500
13
412600
14
412600
15
412700
16
412700
3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4
5
6
7
Broj 6 Strana 43
8
9
Izdaci za investiciono
održavanje, rekonstrukciju
602.848,721
0,00 110.000,00 74.664,00
88.464,00
88.463,11
i adaptaciju puteva i autoputeva
Izdaci za investiciono
održavanje, rekonstruk6.177,60
0,00 14.000,00i 13.983,00
13.983,00
13.982,09
ciju i adaptaciju ostalih
objekata
Izdaci za nabavku
20.004,08
0,00
50.000,00 46.894,00
46.894,00 46.893,60]
postrojenja i opreme
Izdaci za višegodišnje
0,00
0,00
25.000,00 29.970,00
29.970,00
29.969,55
zasade
Izdaci za nematerijalnu
proizvedenu imovinu
192.561,85
0,00
45.000,00 67.490,00
67.490,00
64.694,37
(projeetovanje, iadzor,...)
Izdaci za otplatu glav-nice
418.629,41
315.700,00 315.700,00 316.803,00 316.803,00 316.802,93
primljenih zajmova
Izdaci za otplatu ostalih
dugova (po zapisnicima
0,00
0,00
28.317,19 28.317,00
28.317,00
20.184,58
Poreske uprave i Min.
Finansija)
Finansiranje kapitapnih
5.702.904.10 1.758.100,00 2.295.013,77 2.213.103,00 2.228.563,00 2.101.165,57
projekata (10-27)
UKUPNO
POTROŠAČKA
5.978.965.85 2.097.478,00 2.625.549,72 2.445.491,00 2.443.921,00 2.299.774,71
JEDINICA
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU BROJ: 00270130
Rashodi za grijanje
33.829,64
35.000,00
35.000,00 21,450,00
21.450,00
21.024,95
Rashodi po osnovu
19.548,16
18.000,00
18.000,00 17.500,00
17.500,00
17.457,09
utroška električne energije
Rashodi za telefone
30.860,09
29.000,00
29.000,00 32.000,00
31.783,00
31.115,70
Rashodi za poštanske
30.278,40
27.000,00
27.000,00 17.900,00
18.117,00
18.117,00
usluge
Rashodi za komunalne
2.031,89
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
2.351,93
usluge
Rashodi za kancelarijski i
23.411,58
22.000,00
22.000,00 16.500,00
16.500,00
16.021,34
kompjuterski materijal
Rashodi za materijal za
9.525,65
9.000,00
9.000,00
9.500,00
9.500,00
9.485,53
održavanje čistoće
Rashodi za stručnu
literaturu, časopise i
8.435,31
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
8.171,95
dnevnu štampu
Rashodi za materijal za
7.163,08
19.000,00
19.000,00
7.000,00
7.000,00
4.797,01
posebne namjene
Rashodi za potrebe civilne
2.499,05
10.000,00
9.850,00
7.850,00
1.596,00
499,98
zaštite
Rashodi za tekuće održa20.740,36
19.000,00
19.000,00 13.000,00
13.000,00
12.610,88
vanje zgrada i opreme
Rashodi za ostalo tekuće
10.623,44
13.000,00
13.000,00 10.200,00
10.200,00
9.540,51
održavanje- vozila
Rashodi po osnovu
20.556,33
20.000,00
20.000,00 14.000,00
14.000,00
13.027,19
utroška goriva
Rashodi po osnovu
684,80
3.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.029,50
putovanja i smještaja
Rashodi za ostale stručne
2.897,72
5.000,00
5.000,00
2.900,00
2,900,00
2.857,22
usluge-registracija vozila
Rashodi za ostale stručne
0,00
1.000,00
1.000,00
6.600,00
6.600,00
5.157,39
usluge
10
100,0
100,0
100,0
100,0
95,9
100,0
71,3
94,3
94,1
98,0
99,8
97,9
100,0
94,1
97,1
99,8
90,8
68,5
31,3
97,0
93,5
93,1
68,6
98,5
78,1
Strana 44 Broj 6
1
17
18
19
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 05. 2014. god.
3
4
5
6
7
8
9
10
Rashodi za bruto naknade
412900 za rad van radnog odnosa2.069,65
2.000,00
2.150,00
2,150,00
2.150,00
2.146,84
99,9
civilna zaštita
Izdaci za nabavku
511300
18.997,57
40.000,00
40.000,00 10.000,00
16.080,00
15.971,51
99,3
postrojenja i opreme
Izdaci za zalihe
516100 materijala, robe i sitnog
1.908,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.174,00
1.966,28
90,4
inventara, ambalaže i sl.
UKUPNO
POTROŠAČKA
246.060,72
286.000.00 286.000,00 203.550,00 203.550,00 193.349,80
95,0
JEDINICA
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA FINANSIJE BROJ: 00270140
411100 Rashodi za bruto plate
2.075.246,15 2.115.498.001 2.115.498,00 2.114.143,00 2.114.143,00 2.033.850,67
96,2
Rashodi za bruto naknade
411200 troškova i ostalih ličnih
399.416,78
432.000,00 432.000,001
450.307,00 440.875,00 338.815,93
76,9
primanja zaposlenih
Rashodi za usluge platnog
412700
5.654,43
9.000,00
9.000,00|
8.853,00
8.853,00|
4.671,85
52,8
prometa i osiguranja
Rashodi za troškove
412700
7.036,73
7.100,00
7.100,00
7.247,00
7.247,00
7.246,56 100,0
održavanja licenci
Rashodi po osnovu dopr412900 inosa za profesionalnu
4.145,79
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.062,60
81,3
rehabilitaciju invalida
UKUPNO
POTROŠAČKA
2.491.499,88 2.568.598,00 2.568.598,00 2.585.550,00 2.576.118,00 2.388.647,61
92,7
JEDINICA
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI BROJ: 00270150
412700 Rashodi za informisanje
89.450,32
55.000,00
55.000,00
77.075,00
77.075,00
76.074,50
98,7
Izrada šumsko
412700 privredne osnove za
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
privatne šume
Rashodi za finansiranje
usluga JODP "Protiv412900 gradna zaštita" Repu43.975,20
41.000,00
41.000,00
41.000,00
39,407,00
36.000,00
91,4
blike Srpske i hidrometeorološke službe
Finansiranje rada dvije
prvostepene stručne komisije za ocjenu sposobnosti lica u postupku
412900
13.913,75
14.000,00
25.700,00
25.000,00
26.593,00
25.751,25
96,8
ostvarivanja prava iz
soc. zaštite i lica sa
smetnjama u psihičkom
i fizičkom razvoju
Ostali nepomenuti
412900
734,43
6.000,00
4.245,00
4.500,00
4.500,00
4.244,61
94,3
rashodi
Ostali nepomenuti
412900 rashodi-Izbor sportiste
2.977,78
3.100,00
3.155,00
3.155,00
3.155,00
3.154,33 100,0
godine
Rashodi po osnovu
412900 organizacije prijema,
1.712,44
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.915,80
95,8
manifestacija i poklona
Ukupno usluge (1-7)
152.763,92
121.100,00 131.100,00
152.730,00 152.730,00 147.140,49
96,3
Rashodi za podsticajni
414100 razvoj poljoprivrede i
271.969,51
350.000,00 350.000,00
305.000,00 305.000,00 304.474,55
99,8
sela
Boračka organizacija
415200
43.000,00
46.000,00
46.000,00
44,800,00
44.800,00
44.800,00 100,0
Derventa
Datum: 5. 05. 2014. god.
1
2
11
415200
12
415200
13
415200
14
415200
15
415200
16
415200
17
415200
18 415200
19
20 415200
21 415200
22 415200
23 415200
24 415200
25 415200
26 415200
27 415200
28 415200
29 415200
30 415200
31
32 415200
33 415200
34 415200
35 415200
36 415200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
OO Porodica poginulih
boraca
Udruženje ratnih
zarobljenika
Udruženje ratnih vojnih
invalida RVI
SUBNOR
Udruženje za podršku
ratnim veteranima,
porodicama i žrtvama
rata u BiH "Pravipožar" Derventa
Grantovi po
programima za
udruženja proistekla iz
otambinskog rata
O.O.Crveni krst
Derventa
O.O.Crveni krst
Derventa-poklon paketi
davaocima krvi
Grantovi udruženjima građana od javnog interesa
(10-18)
Udruženje penzionera
Derventa
Grant penzionerima
bpštine Derventa
Savez slijepih i
slabovidih Derventa
Udruženje gluvih i
nagluvih
Udruženje roditelja
djece i omladine sa
posebnim potrebama i
inv.osoba "Sunce"
Prevoz lica sa posebnim
potrebama u "Dnevni
centar" u okviru JU
Centar za djecu i
omladinu sa smetnjama
u razvoju "Budućnost"
Derventa
Udruženje građana
"Bios Plus"
Savez invalida rada
Savez invalida radapacijenti dijalize
Udruženje Roma
Derventa
Pomoć za sufinans.
proJekata NVO
organizacija
Grantovi udruženjima
građana - NVO
(20-30)
Rukometni klub
Derventa
Fudbalski klub
Tekstilac
Ženski odbojkaški klub
"Derventa"
Ženski odbojkaški klub
"Osinja"
Klub malog fudbala
"Derventa"
4
5
6
7
Broj 6 Strana 45
8
9
10
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.000,00
15,000,00
15.000,00
100,0
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
100,0
9.000,00
11.000,00
11.000,00
10,600,00
10.600,00
10.600,00
100,0
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
100,0
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1,000,00
1.000,00
100,0
3.900,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
2.430,00
60,8
42.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
100,0
0,00
3.000,00
3.000,00
3.500,00
4.500,00
4.500,00
100,0
124.900,00
129.000,00
129.000,00
125.800,00
126.800,00
126.230,00
98,8
6.300,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
100,0
55.000,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
100,0
11.700,00
11.700,00
11.700,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
100,0
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
100,0
18.000,00
10.000,00
10.000,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
100,0
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100,0
5.000,00
2.000,00
2.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
100,0
5.000,00
4.000,00
4.000,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
100,0
14.000,00
14.000,00
14.000,00
13.400,00
13.400,00
13.400,00
100,0
1.000,00
1.000,00
1.000,00
900,00
900,00
900,00
100,0
40.400,00
10.000,00
10.000,00
3.600,00
3.825,00
3.825,00
100,0
163.400,00
114.700,00
114.700,00
104.150,00
104.375,00
104.375,00
100,0
118.000,00
120.000,00
120.000,00
117.000,00
117.000,00
117.000,00
100,0
64.500,00
75.000,00
75.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
100,0
35.000,00
30.000,00
30.000,00
29.250,00
29,250,00
29.250,00
100,0
8.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100,0
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
100,0
Strana 46 Broj 6
1
2
37 415200
38 415200
39 415200
40 415200
41 415200
42 415200
43 415200
44 415200
45 415200
46
47 415200
48 415200
49 415200
50 415200
51 415200
52 415200
53 415200
54 415200
55
415200
56
57
415200
58
415200
59
415200
60
415200
61
62
415200
63
64
415200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Fudbalski klub "Borac"
Osinja
Fudbalski klub "Borac
1975" Osinja
Košarkaški klub
"Derventa"
Ragbi klub "Gladijatori"
Derventa
Ženski rukometni klub
"Derventa"
Fudbalski klub
"4. juli" Pojezna
Fudbalski klub "Borac"
Bosanski Lužani
SKD "27 juli"
Kalenderovci
Škola sporta "Arena"
Derventa
Ukupno grantovi
kolektivnim
sportovima (32-45)
Šahovski klub Derventa
Kuglaški klub Derventa
Sportsko ribolovno društvo "Ukrina" Derventa
Lovački savez
"Motajica" Derventa
Moto klub Gromovnik
AMD -Moto super sport
600 ccm
Air soft klub "Derventa"
Stonoteniski klub
"Ukrina" Derventa
Teniski klub "Novak"
Derventa
Ukupno grantovi
ostalim sportovima
(47-55)
Tekvando klub
"Derventa"
Karate klub "Derventa"
Bokserski klub
"Derventa"
Kik-boks klub
"Derventa"
Ukupno grantovi
borilačkim sportovima
(57-60)
Odbojkaški klub
invalida OKI
"Derventa"
Ukupno grantovi
klubovima invalidnih
lica (62)
Grantovi sportistima za
odlazak na evropska,
svjetska i predopimpijska takmičenja
4
5
6
7
Datum: 5. 05. 2014. god.
8
9
10
15.000,00
11.000,00
11.000,00
10.700,00
10.700,00
10.700,00
100,0
7.000,00
6.000,00
6.000,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
100,0
25.000,00
18.000,00
18.000,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
100,0
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
100,0
12.000,00
10.000,00
10.000,00
9.700,00
9.700,00
9.700,00
100,0
7.000,00
6.000,00
6.000,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
100,0
3.000,00
6.000,00
6.000,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
100,0
0,00
6.000,00
6.000,00
5.800,00
5.800,00
5.400,00
93,1
0,00
1.000,00
1.000,00
900,00
900,00
900,00
100,0
308.500,00
306.000,00
306.000,00
297.650,00
297.650,00
297.250,00
99,9
7.000,00
7.700,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
100,0
100,0
8.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
100,0
4.000,00
3.000,00
3.000,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
100,0
3.500,00
3.000,00
3.000,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
100,0
3.500,00
3.000,00
3.000,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
100,0
1.450,00
1.000,00
1.000,00
900,00
900,00
900,00
100,0
5.000,00
3.500,00
3.500,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
100,0
4.000,00
3.500,00
3.500,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
100,0
44.150,00
36.000,00
36.000,00
34.200,00
34.200,00
34.200,00
100,0
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6,700,00
6.700,00
100,0
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
100,0
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
100,0
10.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6,700,00
6.700,00
100,0
31.000,00
28.000,00
28.000,00
26.800,00
26.800,00
26.800,00
100,0
9.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
100,0
9.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
100,0
1.700,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.450,00
96,7
Datum: 5. 05. 2014. god.
1
2
65
415200
66
67
68
415200
69
415200
70
415200
71
415200
72'
415200
73^ 415200
74
415200
75
415200
76
415200
77
415200
78
79
415200
80
415200
81
82
415200
83
415200
84
415200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Grantovi po programima i projektima za
sportske aktivnosti
Ostali grantovi za
sport (64-65)
Grantovi udruženjima građana - iz
oblasti sporta (32-65)
Rashodi za finansiranje
manifestacija
Derventsko ljeto i
Velikogospojinski sabor
(pomoć po projektima)
J.P."Derventski list i
Radio Derventa"
J.U. Sportsko-kulturni
centar
Sportsko kulturni centar
Derventa- Sredstva za
treninge i utakmice
kolektivnih sportova
Osnovne škole sredstva za treninge i
utakmice kolektivnih
sportova
JU Turistička
organizacija opštine
Derventa
JU Centar za kulturu
Derventa
J.U. Gerontološki sentar
Derventa
Grant Zavodu za slijepa
i slabovida lica
"Budućnost" Derventa
Sredstva za korišćenje
prostora u JU Centar za
kulturu za održavanje
mamifestacija
Grantovi javnim
preduzećima i
ustanovama (69-77)
JU Dom zdravljasufinansiranje rada
Stanice hitne
medicinske pomoći
JU Dom zdravljaUsluge mrtvozorstva
Grantovi Domu
zdravlja Derventa (7980)
Grant visokom
obrazovanju u Derventi
Grant osnovnom obrazovanju (nagrade, nabavka školskog pribora)
Grant srednjem obrazovanju (nagrade, nabavka
školskog pribora)
4
5
6
Broj 6 Strana 47
7
8
9
10
28.095,10
25.000,00
25,000,00
27.431,00
27.431,00
27.430,50
100,0
29.795,10
27.000,00
27.000,00
28.931,00
28.931,00
28.880,50
99,8
422.445,10
404.000,00
404.000,00
394.281,00
394.281,00
393.830,50
99,9
9.500,00
12.000,00
12.000,00
11.900,00
11.900,00
11.900,00
100,0
75.000,00
77.500,00
77.500,00
90.406,00
90.406,00
90.406,00
100,0
60.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100,0
40.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
100,0
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.992,00
99,9
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
100,0
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
100,0
62.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
100,0
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
100,0
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
100,0
469.000,00
423.500,00
423.500,00
436.406,00
436.406,00
436.398,00
100,0
45.000,00
40.000,00
40.000,00
36.000,00
36.000,00
34.665,00
96,3
9.750,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9.165,00
91,7
54.750,00
50.000,00
50.000,00
46.000,00
46.000,00
43.830,00
95,3
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
8.732,46
8.000,00
8.000,00
7.000,00
7.000,00
6.960,10
99,4
750,00
2.000,00
2.000,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
100,0
Strana 48 Broj 6
1
2
85
415200
86
415200
87
415200
88
415200
89
415200
90
415200
91
415200
92
415200
93
415200
94
415200
95
96
416100
97
416100
98
416100
99
416100
100 416100
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Grantovi za takmičenje
učenika osnovnih škola
- opštinsko i regionalno
Grantovi za takmičenje
učenika srednjih škola opštinsko i regionalno
Grant Sindikatu opštine
Derventa
Grant Sindikalnoj
organizaciji Opštinske
administrativne službe
Grantovi po projektima
iz oblasti kultura, nauka,
obrazovanja, ekologije,
lica sa posebnim potrebama i omladinskog
sektora
Grant za izdavačku
djelatnost iz oblasti
kupture, nauke i
obrazovanja
Grantovi za finansiranje
razvoja turizma
Grant za novogodišnji
turnir u malom fudbalu
Grantovi za
organizovanje sajma
privrede i turizma
Tekući grantovi političkim organizac-ijama i
udruženjima
Ukupno ostali grantovi
(82-94)
Rashodi za prevoz
učenika osnovnih i
srednjih škola socijalno ugroženih lica
sa posebnim potrebama
i učenika srednje
poljoprivredne škole
(praktična nastava)
Rashodi za finansiranje
proglašenja najboljeg
poljopr.proizvođača i
izložbe stoke
Rashodi za
stipendije učenicima i
studentima
Rashodi za
sufinansiranje izrade i
odbrane magistarskih i
doktorskih teza
Tekuće pomoći
porodici, djeci i
mladima
UKUPNO
POTROŠAČKA
JEDINICA
4
5
6
Datum: 5. 05. 2014. god.
7
8
9
10
5.845,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,0
1.185,64
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.976,00
98,8
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.850,00
1.850,00
1.332,00
72,0
1.500,00
1.000,00
1.000,00
900,00
915,00
915,00
100,0
85.118,89
70.000,00
70.000,00
72.500,00
72.500,00
72.409,33
99,9
0,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
2.260,00
651,00
28,8
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
100,0
15.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
100,0
90.504,17
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
82.606,00
97,2
219.636,16
205.000,00
205.000,00
195.150,00
194.925,00
190.249,43
97,6
79.664,90
80.000,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
96.201,00
96,2
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
100,0
259.300,00
275.000,00
265.000,00
242.000,00
242.000,00
240.370,00
99,3
17.000,00
12.000,00
12.000,00
7.000,00
7.000,00
7,000,00
100,0
28.010,00
30.000,00
30.000,00
26.000,00
26.000,00
24.860,00
95,6
2.276.339,59 2.210.300,00 2.210.300,00 2.150.417,00 2.151.417,00 2.129.858,97
99,0
Datum: 5. 05. 2014. god.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 6 Strana 49
3
4
5
6
7
8
9
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE BROJ: 00270160
Rashodi za zakup
412100
0,00
0,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
1.223,32
zemljišta
Rashodi za pripremu
zemljišta za prodaju
(geodetski prenos plana
412700
2.664,30
13.000,00
13.000,00
3.000,00
3.000,00
1.250,00
na teren, provođenje u
katastru) i uknjižbu u
zemljišne knjige
Rashodi za pribavljanje
poljoprivredne
412700
4.434,75
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
saglasnosti za parcele
predviđene za prodaju
Rashodi za rad stručnih
komisija za izradu uslova, stručnih mišljenja,
412700
51.141,34
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
42.296,80
kontrolu tehničke
dokumentac., tehnički
prijem objekata i sl.
Rashodi za pribavljanje
ažurnih geodetskih po412700 dloga od Republičke up2.872,51
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
2.364,79
rave za geodetske poslove u digitalnoj formi,
Rashodi za uklanjanje
412800
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
starih objekata
Rashodi za reviziju regulacionih planova - Centar, Centar zapad,(za
511700
0,00
0,00
12.917,00
12.917,00
12.917,00
12.916,80
revizije iz prethodnih
godina), Ceitar istokCentar zapad
Rashodi za izradu ili
reviziju prostornog pla511700
0,00
40.000,00
40.000,00
17.600,00
17.600,00
0,00
na opštine ili urbanističkog plana grada (dio)
Izdaci za pribavljanje
513100
33.591,00
100.000,00 100.000,00
0,00
0,00
0,00
zemljišta
UKUPNO POTRO94.703,90
212.000,00 226.142,00
82.742,00
82.742,00
60.051,71
ŠAČKA JEDINICA
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE BROJ: 00270170
Rashodi za materijal za
412400 potrebe komunalnih
27.183,90
20.000,00
20.000,00
4.644,00
4.644,00
4.640,48
službi
Rashodi za održavanje,
412500 uređivanje i opremanje
57.698,01
45.000,00
45.000,00
54.500,00
54.500,00
53.636,46
javnih zelenih površina
Rashodi za održavanje
412800 javnih saobraćajnih
76.867,38
77.000,00
77.000,00
79.350,00
79.350,00
76.999,48
površina
Rashodi za ostale
412800 usluge održavanja-javna
33.820,18
30.000,00
30.000,00
27.650,00
27.650,00
27.647,67
rasvjeta
Rashodi za usluge
412800
45.419,40
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
čišćenja javnih površina
Rashodi za odvođenje
atmosferskih i drugih
412800
13.131,81
13.000,00
13.000,00
18.396,00
18.396,00
18.395,21
padavina sa javnih
površina
10
99,9
41,7
94,0
78,8
100,0
0,0
72,8
99,9
98,4
97,0
100,0
100,0
100,0
Strana 50 Broj 6
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 05. 2014. god.
3
4
5
6
7
8
9
Rashodi po osnovu utr412800 oška električne rasvjete
201.223,60
170.000,00 170.000,00
220.000,00 220.000,00 216.704,79
najavnim površinama
Rashodi za usluge
412800 zimske službe- ulice i
49.486,84
70.000,00
70.000,00
62.500,00
62.500,00
50.926,29
trotoari
Zajednička komuna504.831,12
485.000,00 485.000,00
527.040,00 527.040,00 508.950,38
lna potrošnja (1-8)
Rashodi za sanaciju i
412500 posipanje lokalnih
102.616,89
80,000,00
80.000,00
82.200,00
82.200,00
82.183,92
puteva
Rashodi za održavanje
412800 centra za prikupljanje
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
otpada
Rashodi za usluge
412800 zimske službe-za
51.526,65
70.000,00
70.000,00
47.800,00
47.800,00
32.179,02
lokalne puteve
Rashodi za finansiranje
zajednica etažnih
415200
17.839,30
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
vlasnika u stambenim
zgradama
Rashodi za rješavanje
problema sa psima
412900
1.751,54
9.000,00
9.000,00
960,00
960,00
959,40
lutalicama i ostalim
napuštenim životinjama
Izdaci za otplatu ostalih
621900
7.495,81
8.337,00
8.337,00
8.337,00
8.337,00
8.337,00
dugova
Ostali rashodi
181.230,19
182.337,00 182.337,00
140.297,00 140.297,00 124.659,34
(10-16)
UKUPNO POTRO686.061,31
667.337,00 667.337,00
667.337,00 667.337,00 633.609,72
ŠAČKA JEDINICA
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU BROJ: 00270180
Ostali nepomenuti
412900
2.175,79
1.500,00
1.500,00
2.700,00
2.700,00
2.448,85
rashodi
Grantovi neprofitnim
organizacijama,
415200
16.301,41
14.000,00
14.000,00
18.000,00
18.800,00
18.519,53
parastosi, obilježavanje
značajnih datuma i sl.
Tekuće pomoći za prev416100 oz učenika (osnovne i
6.472,00
4.000,00
9.000,00
9.000,00
10.200,00
10.005,20
srednje škole)
Tekuće pomoći za nabavku udžbenika za učeni416100
3.932,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
3.482,00
ke osnovnih i srednjih
škola i druge pomoći
Tekuće pomoći za lije416100
38.620,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
36.910,00
čenje i nabavku lijekova
Kapitalne pomoći u rje416100 šavanju stambenih
62.823,01
20.000,00
20.000,00
45.000,00
43.000,00
40.740,00
pitanja
Tekuće pomoći dijela
416100
16.200,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
21.150,00
troškova sahrane
416100 Ostale pomoći
1.100,00
4.000,00
4.000,00
2.800,00
2.800,00
0,00
Izdaci za izgradnju i
511100 pribavljanje stambenih
0,00
50.000,00
50.000,00
9.500,00
9.500,00
9.304,00
objekata i jedinica
Izdaci za izgradnju
511100
14.357,49
15.000,00
10.000,00
1.500,00
1.500,00
1.290,00
i održavanje spomenika
10
98,5
81,5
96,6
100,0
67,3
100,0
99,9
100,0
88,9
94,9
90,7
98,5
98,1
82,9
97,1
94,7
92,0
0,0
97,9
86,0
Datum: 5. 05. 2014. god.
1
2
1
412200
2
412700
3
412900
4
621900
1
411100
2
411200
3
412200
4
412300
5
412500
6
412600
7
412700
8
412900
9
416100
10
416100
11
416200
1
411100
3
UKUPNO
POTROŠAČKA
JEDINICA
UKUPNO
OPERATIVNA
JEDINICA:
OPŠTINSKA
UPRAVA
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4
161.981,70
5
173.700,00
6
173.700,00
7
153.700,00
Broj 6 Strana 51
8
153.700,00
9
10
143.849,58
93,6
12.342.669,94 8.605.758,00 9.147.971,72 8.649.132,00 8.639.130,00 8.203.824,19
95,0
OPERATIVNA JEDINICA: OSTALI KORISNICI
POTROŠAČKA JEDINICA: MJESNE ZAJEDNICE BROJ: 00270200
Rashodi po osnovu
utroška energije, komu171,94
400,00
783,00
783,00
783,00
745,68
nalnih, komunikacionih
i transportnih usluga
Ostali rashodi
6.016,18
6.500,00
6.117,00
2.117,00
2.117,00
1.818,05
Ostali nepomenuti
30.720,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
30.720,00
rashodi
Izdaci za otplatu ostalih
1.701,24
1.702,00
1.702,00
1.702,00
1.702,00
1.701,24
dugova
UKUPNO POTRO38.609.36
40.102,00
40.102,00
36.102,00
36.102,00
34.984,97
ŠAČKA JEDINICA
POTROŠAČKA JEDINICA: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BROJ: 00270300
Rashodi za bruto ppate
268.287,16
269.000,00 269.000,00
268.400,00 268.400,00 268.236,57
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih li53.677,09
59.222,00
59.222,00
57.000,00
49.450,00
47.904,17
čnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunal15.957,15
14.000,001
14.000,00
15.900,00
15.900,00
14.866,77
nih, komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski
2.186,42
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.636,08
materijal
Rashodi za tekuće
486,40
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
682,45
održavanje
Rashodi po osnovu
225,50
500,00
500,00
500,00
500,00
32,00
putovanja i smještaja
Rashodi za stručne
3.947,18
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.351,08
usluge
Ostali nepomenuti
3.933,57
5.000,00
5.000,00
7.600,00
7.600,00
4.614,35
rashodi
Doznake građanima
koje se isplaćuju iz
809.350,17 1.037.900,00 1.037.900,00
986.566,00 994.116,00 994.110,14
budžeta opštine
(socijalna zaštita)
Doznake građanima iz
sredstava socijalne
216.987,00
685.177,00 685.177,00 544.461,00; 544.461,00 505.401,65
zaštite obezbijeđenih iz
budžeta Republike
Doznake drugim
institucijama obaveznog
socijalnog osiguranja
124.456,50
113.000,00 113.000,00
119.950,00 119.950,00 119.294,88
koje se isplaćuju iz
budžeta Republike,
opština i gradova
UKUPNO POTRO1.499.494,14 2.193.799,00 2.193.799,00 2.010.377,00 2.010.377,00 1.961.130,14
ŠAČKA JEDINICA
POTROŠAČKA JEDINICA: DJEČIJE OBDANIŠTE "TROL" BROJ: 00270400
Rashodi za bruto plate
386.573,78
387.100,00 387.100,00
400.813,00 400.813,00 398.782,74
95,2
85,9
97,5
100,0
96,9
99,9
96,9
93,5
65,9
34,1
6,4
83,8
60,7
100,0
92,8
99,5
97,6
99,5
Strana 52 Broj 6
1
2
2
411200
3
412200
4
412300
5
412400
6
412500
7
412600
8
412700
9
412900
10
511200
11
511300
12
511400
13
516100
1
2
3
4
b
7
8
9
10
11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 05. 2014. god.
3
4
5
6
7
8
9
Rashodi za bruto
naknade troškova m
84.622,56
99.140,00
99.140,00
86.950,00
86.950,00
72.669,51
ostalih ličnih primanja
zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komun17.940,80
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
20.447,95
alnih, komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski
3.922,52
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.896,25
materijal
Rashodi za materijal za
32.422,67
37.750,00
37.750,00
34.823,00
34.823,00
31.971,39
posebne namjene
Rashodi za tekuće
3.370,42
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
1.977,66
održavanje
Rashodi po osnovu
400,00
700,00
700,00
700,00
700,00
249,00
putovanja i smještaja
Rashodi za stručne
7.052,44
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
5.053,77
usluge
Ostali nepomenuti
10.953,93
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
9.456,49
rashodi
Izdaci za investiciono
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
održavanje zgrada
Izdaci za nabavku
6.620,12
5.000,00
5.000,00
4.700,00
4.700,00
4.620,39
postrojenja i opreme
Rekonstrukcija i
0,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
708,40
investiciono održavanje
Izdaci za zalihe sitnog
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
473,85
inventara
UKUPNO POTRO553.879,24
580.790,00 580.790,00
577.586,00 577.586,00 550.307,40
ŠAČKA JEDINICA
POTROŠAČKA JEDINICA: PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA BROJ: 00270600
411100 Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto nakna411200 de troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komun412200
alnih, komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski
412300
materijal
Rashodi za materijal za
412400
posebne namjene
Rashodi za tekuće
412500
održavanje
Rashodi po osnovu
412600 putovanja i
smještaja
Rashodi za stručne
412700
usluge
Ostali nepomenuti
412900
rashodi
Izdaci za nabavku
511300
postrojenja i opreme
UKUPNO
POTROŠAČKA
JEDINICA
10
83,6
97,4
77,9
91,8
54,9
35,6
63,2
90,1
98,3
70,8
94,8
95,3
235.472,92
239.500,00
239.500,00
225.000,00
225.000,00
220.384,46
97,9
62.939,35
62.170,00
62.170,00
70.441,00
70.441,00
65.871,37
93,5
21.461,57
17.000,00
17.000,00
16.500,00
16.500,00
15.206,27
92,2
1.072,81
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.085,70
54,3
227,45
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
309,31
25,8
7.010,32
10.000,00
10.000,00
12.619,00
12.619,00
7.311,89
57,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.910,11
3.400,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00
5.704,81
95,1
2.850,00
3.200,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
1.484,35
57,1
0,00
526.528,00
605.169,28
676.670,00
676.670,00
2.268,30
0,3
333.944,53
864.998,00
943.639,28 1.013.030,00 1.013.030,00
319.626,46
31,6
Datum: 5. 05. 2014. god.
1
2
1
411200
2
412200
3
412300
4
412400
5
412500
6
412600
7
412700
8
412900
9
511200
10
511300
11
621900
1
411200
2
412200
3
412300
4
412400
5
412500
61
412600
412700
8
412900
9
511200
10
511300
11
511400
3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4
5
6
7
Broj 6 Strana 53
8
9
POTROŠAČKA JEDINICA: GIMNAZIJA SA TEHNIČKIM ŠKOLAMA BROJ: 08150048
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih
25.615,09
25.650,00
25.650,00
20.880,00
24.243,00
24.241,65
ličnih primanja
zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komun62.869,20
62.900,00
62.900,00
69.275,00
69.920,00
69.907,33
alnih, komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski
6.993,05
5.000,00
5.000,00
4.700,00
4.860,00
4.855,07
materijal
Rashodi za materijal za
1.094,85
4.000,00
4.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
posebne namjene
Rashodi za tekuće
6.526,32
5.700,00
5.700,00
4.700,00
4.745,00
4.697,95
održavanje
Rashodi po osnovu
1.891,50
2.000,00
2.000,00
1.400,00
1.215,00
1.212,40
putovanja i smještaja
Rashodi za stručne
5.134,00
6.500,00
6.500,00
5.550,00
5.595,00
5.593,78
usluge
Ostali nepomenuti
19.233,28
9.000,00
10.000,00
13.220,00 13.080,00
13.074,96
rashodi
Izdaci za investiciono
2.808,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
održavanje objekata
Izdaci za nabavku
9.680,10
10.000,00
10.000,00
1 5.700,00
5.700,00
5.697,87
postrojenja i opreme
Izdaci za otplatu dugova
0,00
0,00
0,00
525,00
525,00
522,72
UKUPNO
POTROŠAČKA
141.845,39
133.750,00 134.750,00
130.250,00 134.183,00 134.103,73
JEDINICA
POTROŠAČKA JEDINICA: STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA BROJ: 08150049
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih lič24.639,35
24.650,00
24.650,00
19.726,00 25.795,00
25.793,80
nih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu
utroška energije, komu42.895,75
44.000,00
44.000,00'
39.285,00' 41.085,00
41.075,16
nalnih, komunikacionih
i transportnih usluga
Rashodi za režijski
6.243,11
6.000,00
6.000,00;
6.200,00
5.920,00
5.916,33
materijal
Rashodi za materijal za
14.425,59
15.258,00|
15.258,00
12.058,00 11.878,00
11.871,79
posebne namjene
Rashodi za tekuće
5.847,81
6.300,00
6.300,00
5.300,00
5.300,00
5.299,31
održavanje
Rashodi po osnovu
1.570,25
1.700,00
1.700,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
putovanja i smještaja
Rashodi za stručne
7.670,62
9.200,00
9.200,00
9.000,00
8.800,00
8.796,08
usluge
Ostali nepomenuti
19.568,01
17.000,00
17.000,00
20.000,00 20.000,00
19.999,77
rashodi
Izdaci za investiciono
9.982,33
10.000,00
8.000,00
14.200,00 13.360,00
13.355,65
održavanje objekata
Izdaci za nabavku
6.009,00
5.000,00
5.000,00
3.300,00
3.000,00
2,984,60
postrojenja i opreme
Izdaci za investiciono
896,65
0,00
2.000,00
1.800,00
1.800,00
1.799,36
održavanje opreme
UKUPNO
POTROŠAČKA
139.748.47
139.108,00 139.108,00
131.969,00 138.038,00 137.991,85
JEDINICA
10
100,0
100,0
99,9
100,0
99,0
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
99,9
100,0
100,0
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,5
100,0
100,0
Strana 54 Broj 6
1
1
2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
4
5
6
Datum: 5. 05. 2014. god.
7
8
9
10
POTROŠAČKA JEDINICA: NARODNA BIBLIOTEKA "B. RADIČEVIĆ" BROJ: 08180041
411100 Rashodi za bruto plate
22.704,01
23.000,00
23.000,00
23.000,00 23.000,00
22 310,92
2
411200
3
412200
4
412300
5
412500
6
412600
7
412700
8
412900
9
511300
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih
ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski
materijal
Rashodi za tekuće
održavanje
Rashodi po osnovu
putovanja i smještaja
Rashodi za stručne
usluge
Ostali nepomenuti
rashodi
Izdaci za nabavku
postrojenja i opreme
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
UKUPNO
OPERATIVNA
JEDINICA: OSTALI
KORISNICI
UKUPNO
BUDŽETSKI IZDACI
(RASHODI)
99,2
4.645,02
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
4,112,97
76,2
10.474,08
9.200,00
9.200,00
10.080,00
10.080,00
10.045,93
99,7
3.748,43
4.000,00
4.000,00
4.350,00
4.350,00
4.205,59
96,7
3.306,48
4.500,00
4.500,00
3.500,00
3.500,00
3.466,64
99,0
903,30
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.111,84
85,5
4.853,70
8.000,00
8.000,00
4.270,00
4.270,00
4.250,51
99,5
11.679,75
8.000,00
8.000,00
9.550,00
9.550,00
9,499,49
99,5
14,767,41
10.000,00
10.000,00
10.450,00
10.450,00
10,240,36
98,0
77.082,18
73.400,00
73.400,00
71.900,00
71.900,00
69.744,25
97,0
2.784.603,31 4.025.947,00 4.105.588,28 3.971.214,00 3.981.216,00 3.207.888,80
80,6
15.127.273,25
90,4
12.631.705,00 13.253.560,00
12.620.346,00 12.620.346,00 11.411.712,99
Broj: 01-022-104/14
Predsjednik SO-e
Datum: 30. aprila 2014. godine
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________________________________________________________
BUDŽETSKI IZDACI ZA 2013. GODINU - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
p. Broj
br. konta
1
2
1
410000
2
411000
3
411100
4
411200
Opis
3
Tekući rashodi
osim rashoda
obračunskog
karaetera(2+5+15
+17+19+21+24)
Rashodi za lična
primanja (3-4)
Rashodi za bruto
plate
Rashodi za bruto
naknade troškova i
ostalih ličnih
primanja
zaposlenih
Drugi
Rebalans
Izvršenje
Budžeta za
budžeta u
2013.god.-sa
2013. godini
realokacijama
8
9
Indeks
9/8
Struk.
indeks
kol.9
10
11
10.432.045,6 10.021.524,0
10.040.638,00 9.649.362,15
0
0
96,1
84,6
3.643.839,26 3.742.330,00 3.742.330,00 3.742.060,00 3.734.510,00 3.523.474,76
94,3
30,9
2,988.284,02 3.034,098,00 3.034.098,00 3,031,356,00 3.031.356,00 2.944.065,36
97,1
25,8
82,4
5,1
Izvršenje
budžeta u
2012. godini
Budžet za
2013. god.
Prvi
Rebalans
Budžeta za
2013.god.
4
5
6
9.531.024,49 10.174.260,00
655.555,24
708,232,00
708.232,00
Drugi
Rebalans
Buceta za
2013. god.
7
710,704,00
703.154,00
579.409,40
Datum: 5. 05. 2014. god.
1
2
5
412000
6
412100
7
412200
8
412300
9
412400
10 412500
11 412600
12 412700
13 412800
14 412900
15 413000
16 413300
17 414000
18 414100
19 415000
20 415200
21 416000
22 416100
23 416200
24 481200
25 511000
3
Rashodi po
osnovu
korišćenja roba i
usluga (6- 14)
Rashodi za zakup
zemljišta
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
Rashodi za režijski
materijal
Rashodi za
materijal za
posebne namjene
Rashodi za tekuće
održavanje
Rashodi po osnovu
putovanja i
smještaja
Rashodi za stručne
usluge
Rashodi za usluge
održavanja javnih
površina i zaštite
životne sredine
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi finansiranja i drugi
finansijski
troškovi (16)
Rashodi finansiranja i drugi
finansijski
troškovi
Subvencije (18)
Subvencije
Grantovi u zemlji
(20)
Grantovi u zemlji
Doznake na ime
socijalne zaš-tite
koje se isplaćuju
iz budžeta
Repub-like,
opština i gradova
(22-23)
Doziake građanima koje se
isplaćuju iz
budžeta Republike, opština i
gradova
Doznake drugim
institucijama
obaveznog
socijalnog
osiguranja koje se
isplaćuju iz
budžeta Republike, opština i
gradova
Transferi entitetu
(popis)
Izdaci za
proizvedenu
stalnu imovinu
(26-31)
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4
5
6
7
Broj 6 Strana 55
8
9
2.131.500,22 2.082.053,00 2.119.478,00 1.980.130,00 1.983.109,00 1.886.411,32
10
11
95,1
16,5
0,00
0,00
1.225,00
1,225,00
1,225,00
1.223,32
99,9
0,0
290.656,16
280.500,00
280.883,00
264,173,00
266,618,00
262.361,76
98,4
2,3
66,063,59
67.500,00
67.500,00
61.250,00
61,130,00
56,273,84
92,1
0,5
85.016,59
107.208,00
107.058,00
68.875,00
62,441,00
55.389,96
88,7
0,5
218,226,45
189.100,00
214.100,00
191.619,00
191.664,00
181,407,67
94,6
1,6
26,231,68
29.200,00
29.200,00
20.500,00
20.315,00
17.761,93
87,4
0,2
238,763,22
235.900,00
236.117,00
220.812,00
220.657,00
203.736,97
92,3
1,8
479,683,41
507.000,00
507.000,00
515.696,00
515.696,00
482.852,46
93,6
4,2
726.859,12
665.645,00
676.395,00
635.980,00
643.363,00
625.403,41
97,2
5,5
40.656,76
242.400,00
242.400,00
212.459,00
212.459,00
211.940,78
99,8
1,9
40,656,76
242.400,00
242.400,00
212.459,00
212.459,00
211.940,78
99,8
1.9
271.969,51
271,969,51
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
305.000,00
305.000,00
305.000,00
305.000,00
304.474,55
304.474,55
99,8
99,8
2,7
2,7
1.661.777,73 1.377.200,00 1.549.560,60 1.532.965,00 1.549.900,00 1.533.054,59
98,9
13,4
1,661,777,73 1.377.200,00 1,549,560,60 1.532.965,00 1.549.900,00 1.533.054,59
98,9
13,4
1.781.281,01 2.380.277,00 2.428.277,00 2.248.910,00 2.255.660,00 2.190.006,15
97,1
19,2
1,656,824,51 2.267.277,00 2,315,277,00 2.128.960,00 2.135.710,00 2.070.711,27
97,0
18,1
124.456,50
113.000,00
113.000,00
119.950,00
119.950,00
119.294,88
99,5
1,0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.576,00
2.575,47
100,0
0,0
5.132.923,30 1.917.528,00 2.262.322,26 2.204.050,00 2.209.315,00 1.409.786,77
63,8
12,4
Strana 56 Broj 6
1
2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
4
5
6
7
Datum: 5. 05. 2014. god.
8
9
Izdaci za izgradnju
26 511100 i pribavljanje
4,029.947,00 1.265.000,00 1.243.884,98 1.183.364,00 1.169.564,00 1,065,549,12
zgrada i objekata
Izdaci za investiciono održa27 511200 vanje, rekonstru833.439,52
13.000,00
165.351,00 132.195,00
145.480,00
145,472,54
kciju i adaptaciju
zgrada i objekata
Izdaci za nabavku
28 511300 postrojenja i
76.078,28
596.528,00
725.169,28 757.714,00
763.494,00
88.676,63
opreme
Izdaci za inves29 511400 ticiono održav896,65
3.000,00
5.000,00
2,800,00
2.800,00
2.507,76
anje opreme
Izdaci za više30 611500
0,00
0,00
25.000,00
29.970,00
29.970,00
29.969,55;
godišnje zasade
Izdaci za nema31 511700 terijalnu proi192.561,85
40.000,00
97.917,00
98,007,00
98.007,00
77.611,17
zvedenu imovinu
Izdaci za
32 513000 pribavljanje
33.591,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
zemljišta (33)
Izdaci za
33 513100 pribavljanje
33.591,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
zemljišta
Izdaci za zalihe
materijala, robe i
34 516000
1.908,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
2,674,00
2.440,13
sitnog inventara,
ambalaže i sl.
Izdaci za zalihe
materijala, robe i
35 516100
1.908,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
2.674,00
2.440,13
sitnog inventara,
ambalaže i sl.
Izdaci za otplatu
36 621000
427.826,46
325.739,00
354.056,19 355.684,00
355.684,00
347.548,47
dugova (37-38)
Izdaci za otplatu
glavnice
37 621300
418.629,41
315.700,00
315.700,00 316.803,00
316.803,00
316,802,93
primljenih
zajmova u zemlji
Izdaci za otplatu
38 621900
9.197,05
10.039,00
38.356,19
38.881,00
38.881,00
30,745,54
ostalih dugova
39
Budžetska rezerva
0,00
112.178,00
103.135,95
36.588,00
9.459,00
0,00
UKUPNO
BUDŽETSKI
15.127.273,25 12.631.705,00 13.253.560,00 12.620.346,00 12.620.346,00 11.411.712,99
IZDACI
10
11
91,1
9.3
100,0
1,3
11,6
0,8
89,6
0,0
100,0
0,3
79,2
0,7
0,0
0,0
91,3
0,0
91,3
0,0
97,7
3,0
100,0
2,8
79,1
0,3
0,0
0,0
90,4 100,0
Broj: 01-022-104/14
Predsjednik SO-e
Datum: 30. aprila 2014. godine
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________________________________________________________
128.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine De-rventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o zimskom
održavanju lokalnih putnih pravaca i gradskih ulica u
periodu od 15.11.2013. do 15.03.2014. godine,
Skupština opš-tine Derventa na 18. sjednici održanoj
30. aprila 2014. godine, donijela je
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
zimskom održavanju lokalnih putnih pravaca i gradskih ulica u periodu od 15.11.2013. do 15.03.2014.
godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
ZAKLJUČAK
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-105/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Broj 6 Strana 57
Broj: 01-022-107/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
129.
131.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o stanju
javne rasvjete na području opštine Derventa, Skupština
opštine Derventa na 18. sjednici održanoj 30. aprila
2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o stanju javne rasvjete na području opštine
Derventa.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-106/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
130.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o
realizaciji zadataka iz Akcionog plana za izgradnju i
sanaciju zelenih površina i zasada, Skupština opštine
Derventa na 18. sjednici održanoj 30. aprila 2014.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o realizaciji zadataka iz Akcionog plana za
izgradnju i sanaciju zelenih površina i zasada.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o
zapošljavanju na području opštine, broju i strukturi
nezaposlenih lica, kao i potrebnim kadrovima za
razvoj opštine, Skupština opštine Derventa na 18.
sjednici održanoj 30. aprila 2014, godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o zapošljavanju na području opštine, broju i
strukturi nezaposlenih lica, kao i potrebnim kadrovima
za razvoj opštine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-108/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
132.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o
poslovanju privrede na području opštine u 2013.
godini, Skupština opštine Derventa na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o poslovanju privrede na području opštine u
2013. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Strana 58 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-109/14
Datum: 30. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
133.
Na osnovu člana 43. alineja 11. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 19.
stav 3. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 68/07 i 109/12) i člana
57. alineja 11. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13),
Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u JZU Dom zdravlja Derventa
1. Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u JZU Dom zdravlja Derventa, broj 334
- UO od 04.04.2014. godine.
2. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom gla-sniku
opštine Derventa".
Broj: 02-12-2
Datum: 24.04.2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
134.
Na osnovu člana 37. Zakona o obrazovanju
odraslih ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj
59/09 i 1/12), tačke II Odluke o izradi Strategije
obrazovanja odraslih na području opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/14) i
člana 65. Statua opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13),
Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o osnivanju Lokalnog savjeta za obrazovanje
odraslih na području opštine Derventa
Datum: 5. 05. 2014. god.
1. Osniva se Lokalni savjet za obrazovanje
odraslih na području opštine Derventa u sastavu;
- Željko Budimir,
- Radovan Pazurević,
- Borivoje Golubović,
- Branislav Vidić,
- Ljiljana Mujačić,
- Snježana Kovačević
- Tanja Đurđević i
- Miodrag Đurđević
2. Nadležnosti Lokalnog savjeta su da:
a) analiziraju i prate stanje na području razvoja
ljudskih resursa, zapošljavanja i obuke odraslih,
b) identifikuju potrebe i prioritete u obrazovanju
odraslih i obuci,
v) prikupljaju informacije o potrebama tržišta
rada na području opštine,
g) dostavljaju Zavodu za obrazovanje odraslih
prijedloge za razvoj programa za obrazovanje odraslih,
d) predlažu programe za obrazovanje odraslih
koje će finansirati i
đ) obezbjeđuju sredstva za ustanove i organizacije za obrazovanje odraslih kojima je osnivač
3. Pored nadležnosti navedenih u tački 2. ovog
rješenja zadatak Lokalnog savjeta je da:
a) prati implementaciju opštinskih planova
obrazovanja i zapošljavanja i preduzima korektivne
mjere u cilju poboljšanja zapošljavanja kroz
cjeloživotno učenje,
b) da kreira i prati sprovođenje opštinske politike
zapošljavanja i aktivnih mjera zapošlj-avanja, te da
koordinira aktivnosti opštine na polju zapošljavanja sa
aktivnostima Zavoda za zapošljavanje i ostalih učesnika u procesu zapošljavanja,
v) da kreira i predlaže mjere za stvaranje i jačanje
kulture cjeloživitnog učenja na području opštine kao i
jačanje preduzetničkog duha,
g) da koordiniraju nastup oštine prema potencijalnim donatorima u oblasti obrazovanja odraslih i
podrške zapošljavanju, i stvaraju preduslove za aktivnije privlačenje donatorskih sredstava za finansiranje
obrazovanja odraslih, zapošljavanje i samozapošljavanje.
d) obavlja i druge poslove koji proizilaze iz
nadležnosti Savjeta
4. Lokalni savjet za obrazovanje odraslih i
zapošljavanje će o svojim aktivnostima obavješta-vati
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Skupštinu opštine, Načelnika opštine i širu javnost
putem sredstava informisanja.
5. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Obrazloženje:
Odredbom člana 37. Zakona o obrazovanju
odraslih ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj
59/09 i 1/12) propisano je između ostalog da radi
efikasnijeg praćenja i ostvarivanja obrazovanja
odraslih, jedinice lokalne samouprave mogu osnovati
lokalne savjete. Kako je Skupština opština Derventa
donijela Odluku o izradi Strategije obrazovanja
odraslih na području opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/14) u kojoj je u tački
II propisano, da će Načelnik opštine obrazovati
Lokalni savjet za obrazovanje odraslih i zapošljavanje
koji će sačinjavati predstavnici lokalne vlasti, poslodavaca, sindikata, udruženja građana, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i obrazovnog sektora
(srednje stručno obrazovanje), to odlučeno kao u
dispoztivu rješenja.
PRAVNA POUKA:
Ovo rješenje je konačno i protiv njega se ne može
uložiti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni
spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30
dana od dana prijema rješenja.
Broj: 02-111-41
Datum: 25.04.2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
135.
Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o
javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05
i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama
u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u
Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
Broj 6 Strana 59
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Darinka Marić, građ. teh., predsjednik
- Ana Jovičić, dipl. pravnik, član
- Srđan Nović, dit. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu obavještenja o nabavci broj 23-1-2-130/14 u "Službenom glasniku BiH" broj 22 od 24. 03.
2014. godine i ispravke obavještenja o nabavci broj
23-1-3-6-31/14 u "Službenom glasniku BiH" broj 24
od 31. 03. 2014. godine, u vezi sa predmetom "Rekonstrukcija ulica -1. faza u toku 2014. godine Izgradnja kružne rasnrsnice Vaga", dana 30. 04, 2014.
godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigde ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-15/14
Datum, 28. 04.2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
136.
Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva o primjeni Zak-ona o
javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05
i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama
u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u
Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
Strana 60 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- Miro Popović, građ. teh., predsjedpik
- Ana Jovičić, dit. pravnik, član
- Srđan Nović, dipl. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dip. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu obavještenja o nabavci broj 23-1-2-132/14 u "Službenom glasniku BiH" broj 24 od 31. 03.
2014. godine i ispravke obavještenja o nabavci broj
23-1-2-6-33/14 u "Službenom glasniku BiH" broj 28
od 14. 04. 2014. godine, u predmetu "Informacioni
sistem za usluge parkiranja", dana 07. 05. 2014. godine
sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-17/14
Datum, 05.05.2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
137.
Na osnovu člana 72. stav 2. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12),
opština Derventa objavljuje
IZVJEŠTAJ
o stanju duga i garancija opštine Derventa na dan
31.12.2013. godine
Stanje duga opštine Derventa, na dan 31.12.2013.
godine, iznosi ukupno 4.623.361,88 KM (glavnica
3.683.197,07 KM i kamata 940.164,81 KM), koji se
odnosi na kredit opštine Derventa kod Unikredit banke
D.D. Mostar. svrha zaduženja: finansiranje kapitalnih
ulaganja, naziv banke dobavljača: Unikredit banka
D.D. Mostar, iznos ukupnog zaduženja: 5.137.623,41
KM,
- period zaduženja: od 31.01.2013. godine do
31.12.2022. godine,
Datum: 5. 05. 2014. god.
- otplaćeni iznos: 514.261,53 KM,
- stanje duga: 4.623.361,88 KM.
Opština Derventa je garant za otplatu dva kredita
preduzeću AD "Komunalac" iz Dervente, i to:
Prvi kredit:
- svrNa zaduženja: Sanacija sistema za sanitaciju,
- naziv banke dobavljača: Svjetska banka za rekonstrukciju i obnovu, Ministarstvo finansija Republike
Srpske, period važenja garancije: do 2030. godine,
- iznos ukupnog zaduženja: 77.201,32 USD,
- stanje duga; 57.059,32 USD (80.968,09 KM).
Drugi kredit:
- svrNa zaduženja; Projekat obnove gradskih
vodovoda i kanalizacionih sistema,
- naziv banke dobavljača: Kreditni zavod za obnovu-KfW Frankfurt na Majni, Ministarstvo finansija
Republike Srpske, period važenja garancije: do
27.12.2044. godine,
- iznos zaduženja: 2.000.000,00 EUR.
Broj: 02-40-588/14
Datum, 25.04.2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
138.
OGLAS
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Opštine Derventa Derventa, Trg oslobođenja bb na osnovu rješenja broj 06-372-1-68 od 30.04.2014. godine,
izvršio je u registru zajednica zgrada, u registarskom
listu zajednice broj: 1-68 upis osnivanja ZAJEDNICA
ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM Derventa, ulica
Kralja Petra I broj 7 sa sljedećim podacima:
Naziv i sjedište: Zajednica za upravljanje
zradom, Derventa, ulica Kralja Petra I broj 7.
Osnivači: 6 etažnih vlasnika zgrade.
Djelatnost: 80.10 pomoćne djelatnosti upravljanja zgradom. Istupa u pravnom prometu samostalno
i u okviru djelatnosti, za obaveze odgovara cjelokupnom imovinom. Članovi odgovaraju supsidijarno do
visine udjela u plaćanju troškova održavanja zgrade.
Zastupa Aničić Gorana, predsjednik Skupštine,
samostalno i bez ograničenja.
Broj: 06-372-1-68
Datum, 30.04.2014. godine
Službeno lice organa
Slaven Gojković, dipl. inž. šum., s.r.
_______________________________________
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 6 Strana 61
Strana 62 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 05. 2014. god.
Datum: 5. 05. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 6 Strana 63
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
110. Odluka o izmjeni Odluke o javnom prevozu lica i stvari
u drumskom saobraćaju na području opštine Derventa ...........................................................................1
111. Odluka o izmjeni Odluke o taksi prevozu lica na području opštine Derventa .........................................1
112. Odluka o procjeni ugroženosti područja opštine Derventa
od elementarne nepogode i druge nesreće ...............................................................................................2
113. Odluka o utvrđivanju Liste stručnjaka za imenovanje komisije za sprovođenje
konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu opštine Derventa...................................................22
114. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova
upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa ..............................23
115. Rješenje o razrješenju direktora Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa .....................................24
116. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora
Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa ........................................................................................24
117. Rješenje o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje postupka po javnom
konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi "Sportsko kulturni centar" Derventa .................................25
118. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu
za imenovanja u Javnoj ustanovi "Sportsko kulturni centar" Derventa .................................................26
119. Rješenje o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje postupka
po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi "Centar za kulturu" Derventa ..........................27
120. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u Javnoj ustanovi "Centar za kulturu" Derventa ....................................................................................27
121. Rješenje o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje postupka po javnom
konkursu za imenovanja u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Derventa ................................29
122. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu
za imenovanja u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Derventa ................................................29
123. Zaključak o prihvatanju Nacrta Strategije ruralnog
razvoja opštine Derventa za period 2014.-2020.....................................................................................30
124. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu skupštine opštine Derventa za 2013. godinu ..........................31
125. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu stalnih radnih tijela
Skupštine opštine Derventa za 2013. godinu .........................................................................................31
126. Zaključak o usvajanju Informacije o naplati lokalnih
prihoda opštine Derventa za 2013. godinu.............................................................................................31
Strana 64 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 05. 2014. god.
127. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Derventa za 2013. godinu .....................31
128. Zaključak o usvajanju Izvještaja o zimskom održavanju lokalnih
putnih pravaca i gradskih ulica u periodu od 15.11.2013. do 15.03.2014. godine.................................56
129. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju javne rasvjete na području opštine Derventa ....................57
130. Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji zadataka iz
Akcionog plana za izgradnju i sanaciju zelenih površina i zasada ........................................................57
131. Zaključak o usvajanju Informacije o zapošljavanju na području opštine,
broju i strukturi nezaposlenih lica, kao i potrebnim kadrovima za razvoj opštine .................................57
132. Zaključak o usvajanju Informacije o poslovanju privrede
na području opštine u 2013. godini ........................................................................................................57
NAČELNIK OPŠTINE
133. Rješenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u
JZU Dom zdravlja Derventa ..................................................................................................................58
134. Rješenje o osnivanju Lokalnog savjeta za obrazovanje
odraslih na području opštine Derventa...................................................................................................58
135. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izgradnju kružne raskrsnice Bara ......................................................................................59
136. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za informacioni sistem za usluge parkiranja ..........................................................................59
137. Izvještaj o stanju duga i garancija opštine Derventa na dan 31.12.2013. godine ...................................60
ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
138. Oglas o upisu u registar Zajednice za upravljanje
zgradom u Derventi u ulici Kralja Petra I broj 7....................................................................................60
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
527 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content