close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 2/11

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
GOD. 20. BROJ 2/11
Derventa, 8. 3. 2011. god.
27.
Na osnovu člana 9. stav 4. i člana 20. stav 2.
Zakona o javnim putevima - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 16/10), člana
14. alineja 10. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i
118/05) i člana 20. i 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), Skupština opštine Derventa na 25. sjednici
održanoj 28. februara 2011. godine, donijela je
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
broju raznih korisnika (seoski, poljski, šumski putevi,
putevi na nasipima za odbranu od poplava, putevi u
privatnom vlasništvu i slično).
Član 4.
Lokalni putevi i ulice u naselju kao javne površine su od opšteg značaja za saobraćaj i iste svako
može slobodno da koristi pod uslovima određenim
zaksnom i odlukama Skupštine opštine.
Član 5.
ODLUKU
o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i
nekategorisanih puteva i ulica
Lokalni putevi i ulice u naselju moraju biti
osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od
najmanje šest tona.
I - OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovom odlukom uređuje se razvrstavanje, upravljanje, održavanje, zaštita i finansiranje lokalnih i
nekategorisanih puteva i ulica na području opštine
Derventa.
Član 2.
Lokalni put je javni put koji povezuje teritorije
dvije ili više opština ili naseljena mjesta na području
opštine, ili koji je od značaja za saobraćaj na teritoriji
opštine.
Kolovozi ulica u naseljima kroz koje prolaze
magistralni i regionalni putevi i horizontalna signalizacija na njima smatraju se dijelovima tih puteva.
Član 3.
Nekategorisani put je površina koja se koristi za
saobraćaj po ma kom osnovu i koja je dostupna većem
II - RAZVRSTAVANJE, KATEGORIZACIJA PUTEVA
Član 6.
Na području opštine Derventa javni putevi se
razvrstavaju na:
a) LOKALNI PUTEVI
1. Lupljanica - Osinja ......................13.500,00 m
2. OŠ Osinja - Jaćimovići - most Ilova ..................
.............................................................6.108,10 m
3. Osinja centar - crkva - škola - rijeka Ilova.........
.............................................................6.263,98 m
4. Osinja - Pojezna centar - Starčevići - Ilova ......
.............................................................5.624,68 m
5. Pojezna spomenik - Brkići - grobljeJaćimovići .................................................. 3.181,32m
6. Donji Cerani - Delića brdo - do ra-skrsnice iza
škole ...........................................................2.300,00 m
Strana 2 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
7. Švabići - Bjeloševići ..................... 5.682,09 m
8. Provalija - Tri kruške - Crnča - rijeka Ilova ....
.......................................................... 10.110,00 m
9. Spomenik u Modranu - Mišinci centar..............
............................................................ 4.750,00 m
10. Marjanovići - Velika Sočanica centar .............
............................................................ 1.990,00 m
11. Kuzmanovići - Savića brdo - škola - Tri
kruške - Voča - Đukići ................................ 8.970,85 m
12. Derventa - Kalenderovci do centra ................
............................................................ 9.100,00 m
13. Kalenderovci - Vajića groblje-BjeloševićiMandići-most na Ukrini .............................. 7.700,00 m
14. Mandići - Razbijeni kamen - Borojevići .......
............................................................ 3.300,00 m
15. Tošića hrast - Savića raskršće - Razbijeni
kamen .......................................................... 3.850,00 m
16. Vajića groblje - Gornji Detlak škola - most na
Ukrini ......................................................... 3.645,68 m
17. Kalenderovci centar - Novi most na Ukrini ..
............................................................ 3.424,23 m
18. Kalenderovci - Donji Detlak - Martići - most
na Ukrini .................................................... 6.760,00 m
19. Lipe - Sredelji - Simići - Todorići .................
............................................................ 7.388,00 m
20. Hepting - Rapćani škola - Ćebedžije - MP
............................................................ 5.630,00 m
21. Kukavice - Debela obala - Mišića most Malica ........................................................ 8.815,00 m
22. Rabić - Tetima - Vrhovi - G.Lupljanica Tešića Bare - Leksija ................................. 7.411,79 m
23. Koca Rašića - vodovod - Lanište - Ravlići Debela obala .............................................. 5.348,26 m
24. 6 KM - Bunar - Brezici (spomenik) ..............
............................................................ 8.823,17 m
25. RP Božinci škola - Poljari - Bunar - Velika MP (Dvanesti km). ..................................... 7.773,99 m
26. Donji Šušnjari - Poljari ............... 5.152,50 m
27. Žeravac - Višnjik do škole .......... 9.400,00 m
28. Donji Višnjik - Velika Bukovica - Topuz RP .............................................................. 7.849,37 m
29. MP - Zelenike dom - groblje - Polje - RP
............................................................ 5.375,12 m
30. RP - Mala Kulina - Lješnica - Žeravac ...........
............................................................ 4.500,00 m
31. Begluci - Novi Lužani ................. 8.400,00 m
32. Begluci - Kostreš ......................... 4.000,00 m
33. MP Begluci - Raščići - Bijelo Brdo Dubočac - MP ............................................ 7.300,00 m
34. Od MP Derventa - Srbac do centra Dubočac .
............................................................... 980,00 m
35. MP - Kuljenovci - Pjevalovac - MP ..............
Datum: 8. 3. 2011. god.
.............................................................8.500,00 m
36. MP Derventa - Srbac - Kamenovac ................
.............................................................1.010,70 m
37. RP Cer - Mišinci - Mala Sočanica, škola .......
.............................................................6.100,00 m
b) DIJELOVI MAGISTRALNIH PUTEVA
KOJI PROLAZE KROZ OPŠTINU DERVENTA
M-14.1 Derventa - Trstenci .............16.450,00 m,
M-16L Derventa - Tromeđa ............10.563,00 m,
M-17.2 Derventa - Brod ..................12.200,00 m,
M-17.2 Derventa - Brezici ..............16.628,00 m.
c) DIJELOVI REGIONALNIH PUTEVA
KOJI PROLAZE KROZ OPŠTINU DERVENTA
R 472 - Polje - Podnovlje ................16.960,00 m
R 474 - Živinice - Mišinci ................10.247,00 m
d) NEKATEGORISANI PUTEVI
1. Savića brdo - Đurići ........................3.500,00 m
2. Savića brdo - Radanovići - Ćorići .....................
.............................................................1.300,00 m
3. Savića brdo - Ćorići groblje ............2.000,00 m
4. Stevanovići - M.sočanica crkva - Ćorići
.............................................................4.500,00 m
5. Mala Sočanica, crkva - Babići .......... 800,00 m
6. Savića brdo - Stanići ......................... 500,00 m
7. Popovići - Pijetlovići - Nagradići - Erići ..........
.............................................................3.000,00 m
8. Crnča, groblje - Ćudića majdan - Nagradići Baleševići ....................................................2.000,00 m
9. Ćorići - Nagradići ...........................1.358,69 m
10. Baleševići - Ćorići - Pijetlovići........................
.............................................................3.000,00 m
11. Bogdanovići - Đukići - Nikolići - Vukičevići
.............................................................1.500,00 m
12. Milića gaj - Perići - Kojići ............1.000,00 m
13. Milića gaj - Rakići - Babići ..........2.000,00 m
14. Crnča, groblje - Ninkovići ............1.000,00 m
15. Crnča, dom - Nagradići - Petrin han
.............................................................1.780,97 m
16. Djevojačko groblje - Milića gaj ....5.045,61 m
17. Milića raj - Sarića mlin .................2.221,44 m
18. Gavrići - Milića gaj .......................1.750,00 m
19. Kukići - Čančarevići 1.018,00 m
20. Trafo stanica Petrići - Gavrića obala
.............................................................1.100,00 m
21. Osinja - crkva - Klenovac .............5.146,00 m
22. Kalemčići - Jošića bare - Čančarevići Petrin han ............................................4.055,85 m
Datum: 8. 3. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
23. Ilići, raskrsnica puteva - groblje u Ceranima .
............................................................... 923,71 m
24. Gornji Cerani prodavnica - Katanići Deanovići - Ćustići ..................................... 3.900,00 m
25. Petrići - Trivunovići - Vujičići ........................
............................................................ 1.500,00 m
26. Marići - Radiškovići - Pojezna - Kaloper .......
............................................................ 2.753,04 m
27. Brkići - Čolići ............................... 1.669,77 m
28. Ivanić vrba - Simići - Ilova .......... 1.000,00 m
29. Pojezna, centar - Marići - Đurđevići ..............
............................................................ 3.000,00 m
30. L.P. Pojezna - Pećići - Stančići - groblje ........
............................................................ 1.700,00 m
31. Dva točka - Miloševića sokak ...... 1.500,00 m
32. Brezici - Ilovski most ...................... 500,00 m
33. Đeorđića sokak - Stjepanovića brdo ...............
............................................................... 800,00 m
34. Ploča - Brezici .............................. 3.200,00 m
35. Dimitrići - Maršala Orlovac ......... 1.315,05 m
36. Cerani, centar - Prljača ................. 2.000,00 m
37. Ceransko groblje u Pojezni - Spasojevići
............................................................ 1.200,00 m
38. Vaselići, raskrsnica puteva - Stjepa-novići Prljača ......................................................... 3.558,52 m
39. Panzalovići - Drijen ..................... 2.500,00 m
40. Railići - Vasiđi ............................. 2.064,23 m
41. Maletići - Marići - Bijelići - Vasića brdo ........
............................................................ 3.300,00 m
42. Tešendići - Subići ......................... 1.260,00 m
43. Kljajići - Savkovići ...................... 1.935,50 m
44. Legenovići - Mitrići ..................... 2.600,00 m
45. Subići - Stanojevići u Gornjem Detlaku
............................................................ 1.050,07 m
46. Milakovići - Kolonija ................... 2.500,00 m
47. Kolonija - Maletići ....................... 2.700,00 m
48. Tabla - Siljevina ........................... 1.700,00 m
49. Debela obala - groblje Bišnja - raskršće
Simikići ....................................................... 2.572,00 m
50. Malica, škola - Veselinovići 1.500,00 m
51. Vetmići - Mikerevići - Bjeloševići .................
............................................................ 4.730,09 m
52. L.P. za Osinju - zaseok Marići - Kobinac Mikerevići ................................................... 3.500,00 m
53. Tomasi - Tešića bare .................... 3.000,00 m
54. Šereg - Velika Sočanica, centar .....................
............................................................ 3.123,28 m
55. Đalići - gajevi 1.795,60 m 5 6. Donja Bišnja manastir ........................................................ 95 8,00 m
57. Lipe - Aničići ............................... 1.825,39 m
58. Jošik - Novići ............................... 1.640,60 m
59. MP Derventa Prnjavor - Agićki mlinovi
Broj 2 Strana 3
............................................................... 501,00 m
60. Nosovići - groblje .........................1.700,00 m
61. Agići, groblje - Markuljevići .......... 520,00 m
62. MP - zaseok Nikolići ....................2.200,00 m
63. Miškovci, škola - groblje ................ 971,18 m
64. Miškovci, škola - Jevtići - Milići ...2.652,09 m
65. Trstenci - put Grabici ....................1.923,32 m
66. MP - 14. Srbac - Milinkovići ........2.000,00 m
67. MP M-14 Crna rijeka ....................2.126,75 m
68. Kamenovac - Milinkovići - MP ....1.076,64 m
69. MP - Derventa - Srbac - Kladari ...3.000,00 m
70. Pjevalovac - Lugonjići ..................1.200,00 m
71. Pjevalovac škola - Tatomiri ..........1.300,00 m
72. MP-14-Srbac-Pranići ...................... 600,00 m
73. MP-14-Srbac-Sedlići ...................... 900,00 m
74. MP - 14 - Srbac - Opačci ..............1.000,00 m
75. Bišnja, manastir - Tominčići - LP ...................
.............................................................1.600,00 m
76. MP - 14 - Srbac - Matkovići .........1.000,00 m
77. MP-14-Srbac-Pejići ........................ 900,00 m
78. MP-14-Srbac-Perići ........................ 800,00 m
79. MP - 14 - Srbac - Koraće ..............2.300,00 m
80. MP - 14 - Srbac - Stjepanovići .....2.150,00 m
81. MP - 14 - Srbac - Blaževići ............ 850,00 m
82. MP - 14 - Srbac - Jularići ..............1.200,00 m
83. MP - 14 - Srbac - Biškići ..............1.000,00 m
84. MP - 14 - Srbac - Jerkovići ...........1.200,00 m
85. MP - 14 - Srbac - Đakovići ............. 800,00 m
86. Cvjetkovići - Lazići ........................ 963,94 m
87. Bosanski Lužani - Adžijin potok ..3.871,14 m
88. Šipačko groblje - Žeravac .............1.950,00 m
89. Žeravac - Tomasov sokak .............1.900,00 m
90. Žeravac - Žeravački potok ............4.400,00 m
91. Žeravac - preko poljane - Donji Višnjik
.............................................................2.000,00 m
92. Blatančići - Marići - Mala Kulina ...................
.............................................................2.150,00 m
93. Luca-Topuz-Lipa ..........................7.000,00 m
94. Cer - Gradina - Tunjestala - Komarica ............
.............................................................5.000,00 m
95. Bekići - škola Gradina - Asfaltna baza
.............................................................2.500,00 m
96. Lovrići - Lucići - Čičci .................3.000,00 m
97. Kovačevci - Bunar ........................2.550,00 m
98. Božinci - mljekara - Kolonije - Trnjani
.............................................................4.000,00 m
99. Rabić Tetima-Samardžići-Vrhovi - stari putput za Osinju ...............................................6.000,00 m
100. Bišnja škola - Burazeri - stara pruga..............
.............................................................2.500,00 m
101. Stari put Arambašići - Lipe - stari put ..........
.............................................................5.000,00 m
Strana 4 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
102. Bunar put Matkovići - Principi ... 5.100,00 m
103. RP - Tovilovići - Krainovići - Jazvići ..........
............................................................ 3.600,00 m
104.
Živinice
Cerovi-Gor.Zelenike-Donje
Živinice-ul. 1 .maja ..................................... 4.500,00 m
105. Zaobilaznica - Kostur (Živinice) gornji kraj
(Zelenike) ................................................... 3.500,00 m
106. Raskršće (Šesti km) - gornji Šušnjari
............................................................ 2.500,00 m
107. Stanići - Bošnjaci - Brezici (škola) ..............
............................................................ 2.500,00 m
108. Stari put - Dažnice "Geokop" Gradina
mag.put za Doboj ........................................ 1.500,00 m
109. RP Podnovlje - Vinogradine - Donji
Šušnjari ....................................................... 2.000,00 m
110. RP Podnovlje - Đekići - Bubale - Donji
Šušnjari ....................................................... 1.500,00 m
111. Poljari - Bukovac ....................... 1.800,00 m
112. Mišinci - Rašići - Ćosići (Šumari - Gradina)
........................................................... 1.500,00 m
113. Mišinci - (groblje) Perići 2.850,00 m
114. MP - Stanići - Glavaši - staro groblje
Modran-Kopljari ......................................... 2.100,00 m
115. Stanići - Juričići (Veljaši) ........... 1.300,00 m
116. Stanići - Tavan ........................... 1.500,00 m
117. Brezici (Perković) - Sušići - Sliško ..............
............................................................ 3.200,00 m
118. Spomenik - Majstorovići - MP ... 3.100,00 m
119. Lucići - Grubišići - Brezici ........ 1.500,00 m
120. Čarapušića brdo - groblje - Čičci - Vrdoljaci
..................................................................... 1.200,00 m
121. Lanište (G.Lupljanica) - Geljo - Brkičići .....
............................................................... 900,00 m
122. Koca Rašića - Jurići - Brkičići - pruga Rašići - LP .................................................. 2.800,00 m
123. Bišnja (kapela) - Ćebo - Ljubas ...................
............................................................ 1.300,00 m
124. Tetima - Ljubičići - Mujanovci ....................
............................................................ 3.700,00 m
125. LP (Mišinci - Jelavići) ................ 1.100,00 m
126. Mišinci - Mandiri - Pranjići ........ 1.600,00 m
127. Mala Sočanica, škola - Nujići ..... 1.500,00 m
128. Mišinci (Lovrić) - Rečani .............. 700,00 m
129. Lovrići - Ivankovići ...................... 700,00 m
130. Mala Sočanica (škola) - Nikići - Zorine .......
............................................................ 3.500,00 m
131. Škola - Čičci - Ilova ................... 3.300,00 m
132. LP - Ćorluke - Miloši - Tolići ......................
............................................................ 2.300,00 m
133. MP (Gornje Živinice) - Cerik ..... 1.500,00 m
134. MP (provalija) - Gornje Živinice - Maras Duspara .......................................................... 900,00 m
Datum: 8. 3. 2011. god.
135. LP (Zelenike) - Mrvelji ................. 900,00 m
136. LP (Jeleč) - Jukići ......................... 500,00 m
137. LP (Polje) - Donji Šušnjari ......... 2.300,00 m
138. MP (Gornje Živinice) - Pačkići ....................
.............................................................1.100,00 m
139. LP (Akmadže) - Šitumi (Gornji Šušnjari) .....
.............................................................1.800,00 m
140. Nujići - Vrhovi groblje ...............3.900,00 m
141. Donja Bišnja, manastir - Gornja Bišnja
(Križ) ...........................................................1.500,00 m
142. Kovačevci škola - Bukovac - Jazbići ............
.............................................................3.100,00 m
i ostale nekategorisani putevi: seoski, poljski,
šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od
poplava, putevi u privatnom vlasništvu i slično, koji
nisu navedeni u ovoj odluci.
e) GRADSKE ULICE
1. Kralja Petra I ......................................... 666 m
2. Trg pravoslavlja ..................................... 318m
3. Trg oslobođenja .................................... 464 m
4. Cara Lazara ........................................... 193 m
5. Nikole Tesle .......................................... 221 m
6. Slavka Simića ......................................... 73 m
7. Trive Vujića .......................................... 227 m
8. Veljka Milankovića ............................... 137m
9. Jovana Dučića ........................................ 210m
10. Čika Jove Zmaja ................................. 180 m
11. Mladena Stojanovića .......................... 571 m
12. Njegoševa ........................................... 620 m
13. Derventskih oslobodilaca ................... 875 m
14. Marije Bursać ..................................... 385 m
15. Milovana Bjeloševića-Belog .............. 343 m
16. Šantićeva .............................................. 250m
17. 1. Maja ............................................. 2.110 m
18. Slavka Rodića ..................................... 107 m
19. Ravnogorska .................................. 178,20 m
20. Stevana Nemanje ............................. 1.010 m
21. Braće Jugovića .................................... 180 m
22. Omladinska ......................................... 805 m
23. Dubička ............................................... 425 m
24. Srpske vojske ................................... 1.700 m
25. Svetog Save ........................................ 503 m
26. Boje Kecmana ................................ 131,30 m
27. Sime Šolaje .................................... 176,50 m
28. Rade Kondića ................................ 135,60 m
29. 5. Kozaračke brigade .......................... 363 m
30. Zanatska .............................................. 291 m
31. 9.maja ...................................................... 561
32. Odred Vojvode Mišića ........................ 700 m
33. Jevrejska ............................................. 147 m
Datum: 8. 3. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
34. Majora Milana Tepića ......................... 182 m
35. Vuka Karadžića ................................... 404 m
36. Hajduk Veljka ..................................... 140 m
37. 19. aprila ............................................. 340 m
36. Đenerala Draže ..................................... 910m
39. PatrijarNa Dožića ................................ 600 m
40. Radnička .......................................... 1.074 m
41. Karađorđeva ........................................ 800 m
42. Vojvode Putnika ............................. 306,30 m
43.Solunska ............................................... 400 m
44. Ljube Radića Gedže ............................ 145 m
45. Vlade Šuputa ...................................... 176 m
46. Desanke Maksimović ......................... 200 m
47. Cerska ............................................ 166,10 m
48. Krfska .................................................. 260 m
49. Kolubarska .......................................... 240 m
50. Studenička ........................................... 650 m
51. Vladike N. Velimirovića ..................... 308 m
52. 8. marta .......................................... 288,80 m
53. Osinjske brigade .................................. 800 m
54. Trn .................................................. 111,20 m
55. Miloša Obilića ................................ 291,60 m
56. Janković Stojana .................................... 95m
57. Novaka Pivaša ..................................... 120 m
58.Potočani ............................................. 1.500 m
59. Miloša Vujakovića .............................. 350 m
60. Jasikovača ........................................... 800 m
61. Petra Kočića ........................................ 410 m
62. Petra Mećave ........................................ 550m
63. Kosovskih junaka ................................ 520 m
64. Vukovarska ......................................... 850 m
65. Gavrila Principa .................................. 601 m
66. Pop Jovičina ........................................ 160 m
67. Milunke Savić ....................................... 80 m
68. Ozrenska ..................................... 2.480,16 m
69. Oplenička ....................................... 168,40 m
70. 53. divizije ...................................... 235,30 m
71. Vojvode Petra Bojovića ...................... 557 m
72. Bogdana Žerajića ................................ 507 m
73. Takovska ............................................. 200 m
74. Cara Dušana ..................................... 3.150 m
75. Marka Kraljevića ............................ 2.117 m
76. Motajička ............................................ 120 m
77. Željeznička ........................................ 520 m
78. Kninska ............................................ 3.600 m
79. Ive Andrića .......................................... 220 m
80. Stevana Sinđelića ............................. 1.900 m
81. Ukrinska .............................................. 250 m
82. Sportska .......................................... 173,30 m
83. Tanaska Rajića .................................... 188 m
84. Ribarska ....................................... 122,12 m
85. Meše Selimovića ................................. 220 m
Broj 2 Strana 5
86. Miloša Crnjanskog .............................. 260 m
87. Prnjavorska ......................................... 240 m
88. Nikole Pašića ................................. 436,80 m
89. Vojvode Stepe Stepanovića ................ 480 m
90. Kosovke djevojke .......................... 1.122 m
91. Filipa Višnjića ................................. 1.394m
92. Branka Ćopića ................................ 1.300 m
93. Bace Pelagića ................................ 1.754 m
94. Vidovdanska .................................... 669 m
95. Dositeja Obradovića ........................... 874 m
96. Majke Jevrosime ................................. 260 m
97. 16. Krajiške ..................................1.296,30 m
98. Đure Jakšića ........................................ 112 m
99. Branka Radičevića ......................... 672,07 m
100. Branislava Nušića ............................. 470 m
III - UPRAVLJANJE PUTEVIMA
Član 7.
Upravljanje, građenje, održavanje i zaštitu mreže
lokalnih, nekategorisanih puteva i ulica u naselju vrši
opštinski organ uprave nadležan za komunalne
poslove.
Član 8.
Opštinski organ uprave nadležan za komunalne
poslove:
1. izdaje saglasnost za priključenje prilaznog puta
na lokalni put,
2. izdaje saglasnost za postavljanje natpisa pored
lokalnih puteva i ulica u naselju,
3. vodi evidenciju o tehničkim podacima i stanju
lokalnih puteva,
4. izdaje saglasnost za postavljanje instalacija u
lokalni put i u zaštitni pojas puta,
5. izdaje dozvolu za vanredni prevoz,
6. izdaje saglasnost za postavljanje objekata u
zaštitni pojas lokalnog puta.
Protiv upravnih akata iz prethodnog stava može
se podnijeti žalba Načelniku opštine.
IV - ODRŽAVANJE PUTEVA
Član 9.
Poslovi održavanja lokalnih puteva i objekata na
njima su:
1. planiranje održavanja i mjere zaštite puteva,
objekata i saobraćaja na njima;
2. redovno, vanredno i zimsko održavanje puteva
i objekata;
Strana 6 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3. ustupanje radova redovnog, vanrednog i
zimskog održavanja puteva i objekata;
4. planiranje, stručni nadzor i kontrola izvođenja
radova održavanja puteva i objekata;
5. odlučivanje o korišćenju putnog zemljišta i
obavljanju pratećih djelatnosti na putevima;
6. osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih
vozila i drugih stvari sa puta;
7. obavještavanje javnosti o stanju prohodnosti
puteva, vanrednim događajima i meteorološkim
uslovima značajnim za odvijanje saobraćaja;
8. vođenje evidencije o putevima;
9. ostali poslovi koji omogućavaju neometan i
bezbijedan saobraćaj na putevima.
Član 10.
Osnovni tehnički uslovi za redovno i vanredno
održavanje puteva i objekata, obavljanje stalnog
nadzora nad stanjem javnih puteva i objekata, način i
uslovi obavljanja ophodarske službe, kao i uslovi koje
mora ispunjavati izvođač koji se bavi održavanjem i
zaštitom puteva i objekata utvrđeni su Pravilnikom o
održavanju javnih puteva i objekata.
Održavanje nekategorisanih puteva vrši se u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima predviđenim srednjoročnim programom i godišnjim planom
održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih
puteva i ulica u naselju koji usvaja Skupština opštine.
Član 11.
Radovi na održavanju lokalnog puta po pravilu se
izvode tako da se ne obustavlja saobraćaj na putu.
Izuzetno, ako se radovi na održavanju lokalnog
puta ne mogu izvesti bez obustave saobraćaja na putu,
opštinski organ uprave nadležan za komunalne poslove, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog
organa Ministarstva unutrašnjih poslova donijeće rješenje o obustavi saobraćaja u kojem će utvrditi kojim
će se drugim putem odvijati saobraćaj i pod kojim
uslovima.
U slučaju obustave saobraćaja opštinski organ
uprave nadležan za komunalne poslove, kao organ koji
upravlja putevima dužan je da o tome najmanje u roku
od 48 sati prije početka obustave saobraćaja obavijesti
korisnike puteva, putem sredstava javnog informisanja.
V - ZAŠTITA PUTEVA
Član 12.
Pod zaštitom puteva u smislu ove odluke
podrazumijeva se naročito:
Datum: 8. 3. 2011. god.
1. zaštita od oštećenja trupa puta,
2. zaštita putnih, građevinskih objekata i opreme
puta,
3. zaštita saobraćajne signalizacije,
4. kontrola težine, osovinskog opterećenja i
dimenzija vozila i tereta prilikom obavljanja vanrednog prevoza,
5. sprečavanje bespravne izgradnje u trupu i
zaštitnom pojasu puta,
6. obavještavanje korisnika puteva o stanju i
prohodnosti puteva,
7. obavještavanje korisnika javnih pzpgeva o
stanju i prohodnosti.
Član 13.
Vozila sa gusjenicama, kao i druga vozila koja
mogu oštetiti kolovoz mogu saobraćati na lokalnim i
nekategorisanim putevima i ulicama u naselju sa asfaltnim i betonskim kolovozima samo ako su opremljeni
sa odgovarajućim zaštitnim oblogama na gusjenicama.
Član 14.
Na lokalnim i nekategorisanim putevima i
ulicama u naselju se mogu sticati prava služnosti za
postavljanje kanalizacije, vodovoda, gasovoda, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sličnih
instalacija, s tim da korišćenje ne ometa saobraćaj na
putu i ne ugrožava stabilnost puta, bezbijednost i režim
saobraćaja na putu.
Saglasnost za postavljanje instalacija iz prethodnog stava u put i u zaštitni pojas puta izdaje opštinski
organ uprave nadležan za komunalne poslove.
Član 15.
Za upotrebu i korišćenje lokalnih puteva i ulica u
naselju, propisuju se naknade:
1. za vanredni prevoz,
2. za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu
puta,
3. za korišćenje zemljišta koje pripada pojasu
lokalnih puteva,
4. za priključenje prilaznog puta na lokalni put.
1. VANREDNI PREVOZ
Član 16.
Vanrednom upotrebom puta u smislu ove odluke
smatra se vanredni prevoz vozilima koja prekoračuju
dozvoljenu masu, osovinsko opterećenje ili dimenzije.
Datum: 8. 3. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Vozilo može vršiti vanredni prevoz samo na
osnovu rješenja o dozvoli vanrednog prevoza.
Broj 2 Strana 7
Član 22.
Rješenje o dozvoli vanrednog prevoza izdaje
opštinski organ uprave nadležan za komunalne
poslove.
Preduzeća i samostalni preduzetnici, koji po
ugovoru održavaju puteve i ulice, oslobađaju se
plaćanja naknada za vanredne prevoze u slučajevima
kada svojim vozilima, isključivo za potrebe održavanja
puteva, vrše prevoz sopstvenih ili uzetih u zakup
građevinskih i drugih mašina, opreme i materijala.
Rješenjem iz prethodnog stava određuju se način
i uslovi vanrednog prevoza za svaki naredni prevoz.
2. POSTAVLJANJE NATPISA U ZAŠTITNOM POJASU PUTA
Izuzetno od prethodnog stava rješenje o dozvoli
vanrednog prevoza može se izdati i za prevoz tereta
koji se vrši kontinuirano, a najduže za godinu dana.
Član 23.
Član 17.
Član 18.
Vozilo koje vrši vanredni prevoz bez dozvole
nadležnog organa može isključiti iz saobraćaja:
- inspektor za puteve, i
- ovlašćeni radnik Ministarstva unutrašnjih
poslova.
Reklamni papoi, reklamne zastave, zastave sa
natpisom i drugi natpisi (u daljem tekstu: natpisi)
kojima se reklamiraju poslovni objekti, proizvodi,
usluge i slično mogu se postavljati pored lokalnih
puteva i ulica u naselju na preglednom dijelu puta ili
ulice sa desne strane kolovoza u pravcu vožnje na
odstojanju od najmanje 3 m od spoljne ivice kolovoza
do lijeve spoljne ivice ploče natpisa.
Član 24.
Član 19.
Vlasnik isključenog vozila, odnosno vozač, stara
se o svom vozilu i snosi posljedice isključenja iz
saobraćaja.
Član 20.
Naknade za vanredne prevoze obračunava i naplaćuje opštinski organ uprave nadležan za komunalne
poslove prilikom izdavanja rješenja kojim se dozvoljava vanredni prevoz (dozvola za vanredni prevoz), a
plaća ih prevoznik u korist opštine unaprijed.
Visina naknade za vanredne prevoze obračunava
se na osnovu Uredbe o regulisanju visine naknade za
vanredne prevoze na putevima Republike Srpske.
Natpisi ne smiju zaklanjati saobraćajni znak,
odnosno umanjivati vidljivost saobraćajnog znaka niti
svojim izgledom, bojom, oblikom i tekstom biti slični
nekom saobraćajnom znaku, niti skretati pažnju učesnika u saobraćaju tako da dovode u opasnost bezbijednost saobraćaja.
Član 25.
Natpisi se postavljaju na slobodno stojećim
nosačima. Visina donje ivice ploče natpisa iznosi
najmanje 2 m, računajući od površine kolovoza.
Natpisi se mogu postavljati i na putnim
objektima.
Član 26.
Protiv rješenja iz prethodnog stava može se
izjaviti žalba Načelniku opštine.
Član 21.
Naknade eventualne štete na putevima i putnim
objektima nastale u vezi sa vanrednim prevozom, te
troškove preduzimanja posebnih mjera, dužan je platiti
prevoznik, na osnovu stvarnih troškova i ispostavljenih
računa.
Materijali od kojeg su izrađeni natpisi ne smiju
reflektovati svjetlost niti u natpisima smije preovladati
crvena boja. Tekst natpisa mora biti kratak.
Član 27.
Natpisi se postavljaju na osnovu odobrenja opštinskog organa uprave nadležnog za komunalne
poslove.
Strana 8 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje natpisa podnosi se tehnička dokumentacija koja
sadrži nacrt natpisa, specifikaciju materijala, prikaz
natpisa u prirodnoj boji i nacrt rješenja natpisa, te
dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na
zemljištu ili objektima u okviru zone u kojoj se
postavlja natpis.
Član 28.
Odobrenje za postavljanje natpisa u zašti-tnom
pojasu lokalnog puta ili ulice u naselju izdaje se za
kalendarsku godinu, bez obzira na vrijeme korišćenja u
toku godine.
Datum: 8. 3. 2011. god.
a kod paralelnog vođenja najmanje 10 metara od
lokalnog puta,
- širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se
postavljaju industrijski kolosijeci i podižu nepokretna
kulturna dobra iznosi 10 metara od lokalnog puta,
- širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se
grade stambene, poslovne, pomoćne i slične zgrade,
kopaju bunari, rezervoari, septičke jame i slično iznosi
5 metara od lokalnog puta.
Rastojanja određena u prethodnom stavu računaju se od spoljne ivice putnog pojasa, a primjenjuju
se i u naseljenom mjestu osim kada je regulacionim
planom, urbanističkim projektom, ili planom parcelacije drugačije određeno.
Visina naknade utvrđuje se posebnom odlukom.
Član 32.
Član 29.
Vlasnik, odnosno korisnik natpisa dužan je o
svom trošku održavati natpis u urednom stanju.
U slučaju nepridržavanja odredbe iz prethodnog
stava Komunalna policija je dužna narediti vlasniku,
odnosno korisniku natpisa njegovo uklanjanje.
3. KORIŠĆENJE PUTNOG ZEMLJIŠTA I
ZEMLJIŠTA U ZAŠTITNOM POJASU PUTA
Pravna i fizička lica koja koriste zemlji-šte koje
pripada pojasu lokalnih puteva obavezni su plaćati
naknadu za korišćenje tog zemljišta.
Naknada za korišćenje zemljišta koje pripada
lokalnim putevima, obračunava se po kvadratnom
metru zemljišta i plaća se jednokratno za tekuću
godinu prije izdavanja rješenja, a za svaku narednu
godinu do 30. juna te godine.
Član 33.
Član 30.
U putnom pojasu ne mogu se graditi objekti kao
što su stambene, poslovne, pomoćne i slične zgrade,
bunari, rezervoari, septičke jame i slično, osim objekata koji služe saobraćaju.
Član 31.
U zaštitnom pojasu puta ne mogu se graditi
zgrade, postavljati postrojenja i uređaji i graditi drugi
objekti na određenoj udaljenosti od tih puteva i to:
- širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se
otvaraju rudnici, kamenolomi i grade krečane i ciglane,
podižu industrijske zgrade, postrojenja i deponije
otpada i smeća kao i slični objekti iznosi 20 metara od
lokalnog puta,
Naknada po kvadratnom metru zemljišta, zavisno
od svrhe za koju se koristi, iznosi:
- prilaz benzinskoj pumpi .............. 2,00 KM/m2,
- prilaz parkiralištu ........................ 1,00 KM/m2,
- prilaz auto servisu ....................... 2,00 KM/m2,
- prilaz ugostiteljskom i trgovačkom objektu ......
......................................................... 2,00 KM/m2,
- prilaz objektima za ostale poslovne svrhe .........
......................................................... 2,00 KM/m2.
Visina i način plaćanja naknade za privre-meno
korišćenje zemljišta koje pripada pojasu lokalnih
puteva utvrđuje se rješenjem o zakupu - korišćenja
zemljišta, kojeg donosi opštinski organ uprave
nadležan za komunalne poslove.
Član 34.
- širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se
podižu dalekovodi i stubne trafostanice iznosi kod
ukrštanja dalekovoda sa lokalnim putem najmanje
visinu stuba dalekovoda, odnosno stubne trafostanice,
Ograde i zasadi pored puta podižu se tako da ne
ometaju preglednost puta i ne ugrožavaju bezbijednost
saobraćaja.
Datum: 8. 3. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Širina zaštitnog pojasa pored lokalnih i nekategorisanih puteva u kome ne mogu da se podižu
ograde od čvrstog materijala, žive ograde i zasadi
iznosi 3,0 m, računajući od spoljne ivice putnog
pojasa.
Živa ograda se sasijeca u visini od 90 cm.
Visoka stabla i rastinje koji nisu na propisanoj
udaljenosti od spoljne ivice putnog pojasa moraju se
ukloniti, a ostali potkresati u visini od 5 m.
Član 35.
Vlasnici ili korisnici parcela koje se graniče sa
lokalnim i nekategorisanim putevima dužni su da
uredno održavaju zaštitni pojas puta, da sijeku rastinje,
da kose travu, čiste odvodne kanale, održavaju
propuste na priključenjima na lokalne i nekategorisane
puteve.
Vlasnici ili korisnici objekata i zemljišta, pored
lokalnih i nekategorisanih puteva sa izraženim većim
intenzitetom saobraćaja, gdje se drži, zadržava ili napasa stoka, dužni su postaviti zaštitnu ogradu pored
puta.
4. PRIKLJUČENJE PRILAZNOG PUTA NA
LOKALNI PUT
Član 36.
Naknade za davanje saglasnosti za lokaciju,
izgradnju ili dogradnju objekata i priključak na lokalne
puteve obračunavaju se u skladu sa Uredbom o
regulisanju visine naknade za lokaciju i izgradnju
objekata u zaštitnom pojasu puta koji se priključuje na
javni put, umanjeno za 60% u odnosu na naknade iz
člana 3. Uredbe.
Naknada za nekategorisane puteve umanjuje se
za 50% u odnosu na utvrđenu visinu naknade za
lokalne puteve.
Visinu naknade i način plaćanja utvrđuje svojim
rješenjem opštinski organ uprave nadležan za komunalne poslove, prilikom izdavanja saglasnosti za
lokaciju, izgradnju ili dogradnju objekata i priključak
na lokalne puteve.
Radi zaštite lokalnog puta i putnih objekata može
se zabraniti korišćenje postojećih priključaka pod
uslovom da postoji mogućnost korišćenja drugog
priključka.
Broj 2 Strana 9
vozila nanosio štetu putu i putnim objektima ili ako se
radovi na rekonstrukciji i održavanju puta ne mogu
izvesti bez obustavljanja saobraćaja, ili ako drugi
razlozi bezbjedosti saobraćaja to zahtijevaju, zabraniće
se saoabraćaj na cijelom putu ili pojedinim njegovim
dijelovima.
Zabranu iz prethodnog stava provodi opštinski
organ uprave nadležan za komunalne poslove.
Opšta zabrana saobraćaja na lokalnom putu može
biti samo privremena, a zabrana saobraćaja za pojedine
vrste vozila može biti privremena ili stalna.
Zabrana saobraćaja mora se blagovremeno objaviti putem sredstava javnog informisanja i označiti
odgovarajućim saobraćajnim znacima na putu, s tim da
se preduzmu druge potrebne mjere obezbjeđenja.
VI - FINANSIRANJE PUTEVA
Član 38.
Sredstva za finansiranje puteva obezbjeđuju će
putem:
1. budžeta Republike i opštine,
2. prihoda ostvarenih od pratećih djelatnosti,
3. kreditnih sredstava,
4. koncesija,
5. domaćih i stranih ulaganja,
6. donatorstva,
7. ostalih prihoda ostvarenih posebnim propisom.
VII - NADZOR NAD SPROVOĐENJEM
ODLUKE
Član 39.
Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke
koje se odnose na održavanje, zaštitu, izgradnju i
rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih puteva kao i
ulica u naselju vrši opštinski organ uprave nadležan za
komunalne poslove.
Član 40.
Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove
odluke vrši Opštinski inspektor za drumski saobraćaj i
Komunalna policija u skladu sa zakonom.
VIII - KAZNENE ODREDBE
Član 37.
Član 41.
Ako se put nalazi u takvom stanju da se na njemu
ne može vršiti saobraćaj ili bi saobraćaj pojedinih vrsta
Novčanom kaznom od 600,00 do 3.000,00 KM
kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
Strana 10 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. saobraća na lokalnim i nekategorisanim
putevima i ulicama u naselju sa asfaltnim i betonskim
kolovozima vozilima bez pumpanih guma ili vozilima
sa gusjenicama bez propisanih obloga (član 13.);
2. postavlja instalacije u put i zaštitni pojas puta,
suprotno odredbama člana 14;
3. postavlja natpise pored puta protivno propisanim uslovima o postavljanju (član 23, 24 i 25. stav
1. i 26);
4. postavlja natpise pored puta bez odobrenja
nadležnog organa (član 27. stav 1.);
5. u putnom pojasu gradi objekte, osim objekata
koji služe saobraćaju (član 30.);
6. u zaštitnom pojasu lokalnog i nekategorisanog
puta gradi objekte, podiže zasade i izvodi poljoprivredne i druge radove, suprotno odredbama člana 31.;
7. ne plaća naknadu za korišćenje zemljišta koje
pripada lokalnim putevima (član 32. stav 1.);
8. u zaštitnom pojasu lokalnog i nekategorisanog
puta postavlja ograde i zasade, suprotno odredbama
člana 34. stav 1. i 2.;
9. ne održava živu ogradu i visoka stabla, u
skladu sa odredbama člana 34. stav 3. i 4.;
10. postupa suprotno odredbama člana 35.
Za prekršaj iz prethodnog stava ovog člana
kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom
kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 KM, a fizičko
lice novčanom kaznom od 50,00 do 200,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana koji počini
pojedinac obavljajući samostalnu poslovnu djelatnost
kazniće se novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00
KM.
IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 42.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi
Odluka o lokalnim i nekategorisanim putevima ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 13/07).
Član 43.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Datum: 8. 3. 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
28.
Na osnovu člana 27. Zakona o građevinskom
zemljištu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 112/06) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj;
6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 25.
sjednici od 28. februara 2011. godine, donijela je
ODLUKU
o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m2
korisne stambene površiie u 2010. godini na
području opštine Derventa
Član 1.
Prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne
stambene površine u 2010. godini na području opštine
Derventa, utvrđuje se u iznosu od 800,00 KM.
Član 2.
Prosječna konačna građevinska cijena iz prethodnog člana valorizovaće se po potrebi u toku 2011.
godine, na osnovu indeksa rasta cijena građevinskih
radova u visokogradnji i niskogradnji po sumarnoj
metodologiji i podacima koje objavljuje Zavod za
statistiku.
Član 3.
Prosječna konačna građevinska cijena iz prethodnih članova služiće kao osnovicau 2011. godini, za
izračunavanje visine jednokratne rente.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa", a primjenjivaće se u 2011. godini, odnosno najkasnije do 31.03.2012. godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-32/11
Datum: 28.februara 2011. godine
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-34/11
Datum: 28.februara 2011. god.
Datum: 8. 3. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
29.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derve-nta", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa na 25. sjednici od 28. februara 2011.
godine, donijela je
Broj 2 Strana 11
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-35/11
Datum: 28.februara 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
30.
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
Na osnovu člana 37. Statuta opštine De-rventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika u
Doboju za period 01.01.- 31.12.2010. godine u
parničnim predmetima u kojima se opština Derventa
pojavljuje kao tu-žena ili tužilac, Skupština opštine
Derventa na 25. sjednici održanoj 28. februara 2011.
godine, donijela je
Član 1.
ZAKLJUČAK
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađe-no
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 1508/2, dvorište površine 49 m2,
upisano u PL 470/507 i ZK uložak 266, K.O. Derventa
I, nosioca prava raspolaganja opština Derventa, po
cijeni od 4.728,50 KM (slovima: četirihiljadesedamstotinadvadesetosam i 50/100 konvertibilne marke),
a radi kompletiranja građevinske parcele zemljište
označeno kao k.č. 1508/1 i k.č. 1398/3, upisano u PL
3409/3, upisano u PL 3409/3 i ZK uložak 130, K.O.
Derventa I, vlasnika Bogdanović (Stanoja) Dragan iz
Dervente.
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju
o radu Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište
zamjenika u Doboju za period 01.01.- 31.12.2010.
godine u parničnim predmetima u kojima se opština
Derventa pojavljuje kao tužena ili tužilac.
Član 2.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
o kupovini predmetnog zemljišta, a koji u ime opštine
potpisuje Načelnik opštine.
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-36/11
Datum: 28.februara 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
31.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o stanju
bezbjednosti na području opštine Derventa za period
01.01.- 31.12.2010. godine, Skupština opštine Derventa na 25. sjednici održanoj 28. februara 2011. godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
Strana 12 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o stanju bezbjednosti na području opštine
Derventa za period 01.01. - 31.12.2010. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-37/11
Datum: 28.februara 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
Datum: 8. 3. 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
33.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine De-rventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05,4/08 i
6/08) a nakon donošenja Odluke o razvrstavanju,
upravljanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva i
ulica, Skupština opštine Derventa na 25. sjednici
održanoj 28. februara 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
32.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o radu
Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Derventa
za period 01.01.-31.12.2010. godine i o stanju
bezbjednosti saobraćaja na putevima na području opštine Derventa u 2010. godini, Skupština opštine Derventa na 25. sjednici održanoj 28. februara 2011.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o radu Policijske stanice za bezbjednost
saobraćaja Derventa za period 01.01.-31.12.2010.
godine i o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima
na području opštine Derventa u 2010. godini.
1. Skupština opštine Derventa zadužuje predlagača i obrađivača Odluke o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, da napravi razvrstavanje puteva, iz člana 6. Odluke,
i ulica u dvije ili više grupaj drugim aktom, po
prioritetima održavanja, modernizacije i drugo.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-33/11
Datum: 28.februara 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
34.
2. Skupština opštine Derventa zadužuje Načelnika opštine i nadležno odjeljenje da što prije upute
pismo ministru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kojim će se ukazati na potrebu zadržavanja Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja u
Derventi, kao samostalne organizacione cjeline, s
obzirom na značaj i potrebu ove stanice u opštini
Derventa.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derve-nta
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o radu opštinskih inspektora u 2010. godini, Skupština opštine
Derventa na 25. sjednici održanoj 28. februara 2011.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o radu opštinskih inspektora u 2010. godini.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-38/11
Datum: 28.februara 2011. god.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Datum: 8. 3. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-39/11
Datum: 28.februara 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
Broj 2 Strana 13
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-41/11
Datum: 28.februara 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
35.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o radu Komunalne policije za 2010. godinu, Skupština opštine
Derventa na 25. sjednici održanoj 28. februara 2011.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o radu Komunalne policije za 2010. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-40/11
Datum: 28.februara 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
36.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derve-nta
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra u
školskoj 2010/2011. godini u osnovnim školama,
Skupština opštine Derventa na 25. sjednici održanoj
28. februara 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog
kadra u školskoj 2010/2011. godini u osnovnim
školama.
37.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Sr-pske" ,
broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 8. stav 2. Posebnog
kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne
samouprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 114/07), i člana 8. Pojedinačnog
kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj
administrativnoj službi Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/08), Načelnik opštine
Derventa, donio
PRAVILNIK
o izmjeni i dopuni Pravilnika o obračunu i isplati
plata i drugih ličnih primanja administrativnih
službenika i zaposlenih bez statusa službenika u
organima Opštine Derventa
Član 1.
U Pravilniku o obračunu i isplati plata i drugih
ličnih primanja administrativnih službenika i zaposlenih bez statusa službenika u organima Opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
7/08 i 11/09), u članu 19. mij enja se stav 3. koj i glasi:
"Kako bi zaposleni ostvarili pravo na na-knadu
prevoza na posao i s posla, dužni su nepo-srednom
rukovodiocu priložiti dokaz o visini troškova prevoza
za mjesec januar svake kalendarske godine a u toku
godine ako dođe do promjene cijene prevoza. Neposredni rukovodilac podnosi, svaki mjesec Odjeljenju za
finansije zahtjeva za nadoknadu troškova prevoza na
posao i s posla, navodeći podatke o stvarnom broju
dana dolaska na posao za svakog radnika koji ostvaruje pravo na ovu naknadu. Iza stava 3. dodaju se stavovi 4.5.6. i 7. koji glase: Osnovanost ove naknade i
isplate utvrđuje se na bazi:
- podataka iz prijave o mjestu prebivališta koju
izdaje CJB Doboj PS Derventa
Strana 14 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- autobuske karte ili potvrde o visini dnevne karte
koju izdaje registrovani prevoznik na konkretnim
relacijama na kojima putuju zaposleni.
Osnov za obračun naknade za prevoz je relacija
mjesto rada zaposlenog - najbliža stanica mjestu
prebivališta zaposlenog koja je utvrđena linijskim
međugradskim ili prigradskim prevozom. Isplata se
vrši za udaljenost preko 5 km.
Spisak korisnika prava na naknadu za prevoz na
posao i s posla je javan.
Dostavljanje neistinitih podataka ili neažuriranje
podataka vezanih za ostvarivanje prava na naknadu
prevoza na posao i s posla smatra se težom povredom
radnih dužnosti i podliježe disciplinskoj i materijalnoj
odgovornosti.
Obračun i isplata naknada troškova prevoza na
posao i s posla zaposlenih vrši se mjesečno u tekućem
mjesecu za prethodni mjesec na osnovu zahtjeva
nadležnog odjeljenja u visini od 80% od iznosa dnevne
karte ili potvrde o visini dnevne karte (na nivou
povratne karte).
Član 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa" a primjenjivaće se od 01.01.2011. godine.
Broj: 02-131-125-2/08
Datum: 07.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
Datum: 8. 3. 2011. god.
- 70,00 KM za učenike srednjih škola (bilo kojeg
razreda).
II
Ovu Odluku objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Obrazloženje
Osnov za donošenje ove odluke je član 9.
Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata i
nadarenih učenika srednjih škola ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 13/09), kojim je regulisano da
mjesečni iznos stipendije utvrđuje načelnik opštine
posebnim aktom u različitim iznosima za učenike
srednjih škola i studente, za svaku bucetsku godinu.
Broj: 02-40-186/11
Datum: 17.02. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
39.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj
6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik opštine Derventa donio je
ODLUKU
o prihvatanju Plana promocije LEAP-a
38.
Na osnovu člana 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i
6/08) i člana 9. Pravilnika o stipendiranju redovnih
studenata i nadarenih učenika srednjih škola ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 13/09), Načelnik
opštine Derventa je donio
ODLUKU
o visini mjesečnog iznosa stipendija
II
Utvrđuje se mjesečni iznos stipendija za školsku
2040/2014 godinu u visini od:
- 100,00 KM za apsolvente i studente (bilo koje
godine studija),
1. Prihvata se Plan promocije LEAP-a koji je
izradila Radna grupa zadužena za izradu LEAPA-a.
2. Plan promocije LEAPA-vršiće se prema
rasporedu Plana medijskih aktivnosti, koji je sastavni
dio ove Odluke.
3. Zadužuje se Radna grupa za izradu LEAP-a i
LEAP koordinator, da po završetku svih akti-vnosti
vezanih za realizaciju Plana promocije, dostave
informaciju Načelniku opštine.
4. Ovu Odluku objaviti u "Službenom gla-sniku
opštine Derventa.
Broj: 02-370-966/10
Datum: 17.02. 2011. god.
Datum: 8. 3. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
Broj 2 Strana 15
2. Aktivnosti i obaveze Radnog savjetodavnog
tijela LEAP-a vršiće se prema odluci o formiranju
Radnog savjetodavnog tijela koju je formirala Radna
grupa, koja je sastavni dio ove Odluke.
40.
Na osnovu člana 72.stav 3. Zakona o lokalnoj
samourpavi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj
101/04, 42/05 i 18/05) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 6/05,
4/08 i 6/08), Načelnik opštine Derventa donio je
ODLUKU
o prihvatanju Plana aktivnosti LEAP-a
1. Prihvata se Plan aktivnosti LEAP-a koji je
izradila Radna grupa zadužena za izradu LEAP-a
2. Plan aktivnosti LEAP-a vršiće se prema
rasporedu Planu rada, koji je sastavni dio ove Odluke.
3. Zadužuje se Radna grupa za izradu LEAP-a i
LEAP koordinator, da po završetku svih aktivnosti
vezanih za realizaciju Plana aktivnosti, dostave
informacije Načelniku opštine.
4. Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-370-966-3/10
Datum: 18.02. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
41.
Na osnovu člana 72.stav 3. Zakona o lokalnoj
samourpavi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj
101/04, 42/05 i 18/05) i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj
6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik opštine Derventa donio je
ODLUKU
o prihvatanju odluke o formiranju
Radnog savjetodavnog tijela
1. Prihvata se odluka o formiranju Radnog
savjetodavnog tijela LEAP-a koji je donijela Radna
grupa zadužena za izradu LEAP-a, broj: 02-370-9661/10, datum: 09.02.2011. god.
3. Zadužuje se Radna grupa za izradu LEAP-a i
LEAP koordinator, da po završetku svih aktivnosti
vezanih za djelatnost Radno savjetodavno tijelo,
dostave informacije Načelniku opštine.
4. Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-370-966-4/10
Datum: 03.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
Radna grupa LEAP-a na sastanku održanom
25.02.2011.godine, donijela je
ODLUKU
formiranju Radnog savjetodavnog tijela za izradu
LEAP dokumenta
1. U Radno savjetodavno tijelo zaduženo za aktivno učešće kroz komentare, sugestije, savjete i prijedloge u procesu izrade LEAP dokumenta, imenuju se:
- Dalibor Jeftić
- Čedomir Ćorić
- Radojica Todorović
- Đorđo Nikolić
- Ljubomir Kuzmanović
- Filip Jerković
- Slavko Topalović
- Pavo Topić
- Dalibor Dlakić
- Nedo Plavšić
- Srđan Pašalić
- Mladen Pećić
- Savko Pećić
- Anđelka Tešić
- Anđa Berić
- Jovanka Popović
- Stojan Davogić
- Saša Bogdan
- Predrag Prodić
- Branislav Vidić
- Slobodan Jamedžija
- Zdravko Grozdanović
- Slavko Tomaš
Strana 16 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- Drago Prodić
- Novo Pjeranović
- Boro Simić
- Vanja Popović
- Bjelić Mirko
- Slaven Kuzmanović
- Armin Junuzović
- Savo Vajić
- Mirela Suhaj
- Momir Vukičević
- Zoran Đekić
- Koviljka Vučković
- Vlado Bašić
2. Zadatak Radnog savjetodavnog tijela je da
aktivno učestvuje u procesu izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana kroz komentare, sugestije,
savjete i prijedloge na dostavljene radne materijele od
strane Radne grupe za izradu LEAP dokumenta.
3. Odluka o Planu aktivnosti stupa na snagu
danom davanja saglasnosti načelnika opštine.
Broj: 02-370-966-1/10
Datum: 25.02. 2011. god.
LEAP koordinator
Jefimija Šerbić, s.r.
_________________________________
42.
Na osnovu člana 46. i 51. Zakona o zaštiti
životne sredine - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 28/07, 41/08, i 29/1), člana
72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i
118/05) i člana 4. Odluke o pristupanju izrade
Lokalnog ekološkog akcionog plana za područje
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 1/11), Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Radne grupe za izradu
LEAP dokumenta
1. U Radnu grupu zaduženu za obezbjeđenje
potrebnih podataka o stanju životne sredine na
području Opštine Derventa , izradu izvještaja o stanju
životne sredine, pripremu liste problema i prioriteta u
oblasti životne sredine i izradu Akcionog plana,
imenuju se:
Datum: 8. 3. 2011. god.
- Žunić Igor, zamjenik Načelnika ošptine
Derventa,
- Pajić Dragan, načelnik Odjeljenja za stambenokomunalne poslove,
- Bećarević Ljubica, načelnik Odeljenl za
prostorno uređenje,
- Nagradić Tomo, načelnik Odjeljenja za
inspekcijske poslove,
- Nović Srđan, dipl. ing. saobraćaja,
- Jevtić Goran, dipl. ing građevinarstva
2. Zadatak Radne grupe je da izvrši procjenu
stanja životne sredine na području Opštine Derventa,
priprema viziju zajednice, priprema listu problema,
rangira probleme i priprema listu prioriteta, priprema i
predlaže Akcioni plan za utvrđene prioritete te
učestvuje u pripremi i prezentaciji LEAP dokumenta.
3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-370-966-1/10
Datum: 09.02. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
43.
Na osnovu člana 46. i 51. Zakona o zaštiti
životne sredine - Prečišćeni tekst ( "Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 28/07, 41/08, i 29/1), člana
72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/
05) i člana 3. Odluke o pristupanju izrade Lokalnog
ekološkog akcionog plana za područje opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
1/11), Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju LEAP koordinatora
1. Šerbić Jefimija, dipl. ing. arhitekture koordinatora za područje Opštine Derventa imenuje se za
lokalnog LEAP
2. Zaduženja lokalnog LEAP koordinatora
obuhvataju sledeće aktivnosti:
- organizaciju, koordinaciju i vođenje svih sastanaka,
- prikupljanje i sistematizovanje podataka,
izvještaja, studija i drugih dokumenata i izvora
informacija,
Datum: 8. 3. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 2 Strana 17
- rukovođenje procesom izrade LEAP-a u odnosu
na poštovanje dogovorenih rokova i obaveza preuzetih
od strane različitih učesnika u izradi LEAP-a,
- pomoć pri izradi nacrta opisa problema,
rukovođenja procesom procjene stanja životne sredine,
izrade vizije zajednice i drugah radnih dokumenata,
- logistika, tehnička i druga podrška radnim
tijelima,
- definisanje i nadzor nad provođenjem svih
aktivnosti u cilju podrške LEAP-a,
- predstavljanje Nacrta LEAP-a u javnosti.
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
Broj: 02-370-966-2/10
Datum: 09.02. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
44.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komiskju za nabavke imenuju se:
- Pavković Zorka, predsjednik
- Jovičić Ana, član
- Jevtić Goran, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Špirić Nada.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za Reviziju regulacionog plana "Centar istok centar zapad" - Blok istok, dana 28. 02. 2011. godine
sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Dervsnta".
Broj: 02-404-8/11
Datum: 15.02. 2011. god.
45.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lolanoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05 i 118/05) , Pravilnika o načinu i
rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/10)
člana 16. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 71/10) i člana 62. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o formiranju Komisije za popis
stalnih materijalnih sredstava - nepokretne imovine
(građevinski objekti, zemljište, putevi, ulice,
trotoari, javna rasvjeta, spomenici, mostovi, trgovi i
ostalo)
1. U Rješenju o formiranju Komisije za popis
stalnih materijalnih sredstava - nepokretne imovine
(građevinski objekti, zemljište, putevi, ulice, trotoari,
javna rasvjeta, spomenici, mostovi, trgovi i ostalo),
broj 02-111-132 od 06.12. 2010. godine , u tački 1. iza
zagrade dodaje se tekst koji glasi "i procjenu imovine
za koju nije utvrđena vrijednost u knjigovodstvu".
2. U tački 2. Rješenja , iza broja "31.12.1010.
godine", dodaje se tekst koji glasi: "i procjenu imovine
za koju nije utvrđena vrijednost u knjigovodstvu".
3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Strana 18 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj: 02-111-132-1/10
Datum: 22.02. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
46.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10) , člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05,4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Ćebedžija Olivera, predsjednik
- Kitonjić Borislav, člap
- Marić Zoran, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile;
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku lož ulja za grijanje zgrade
Administrativne službe opštine Derventa, dana 28. 02.
2011. godine sa početkom u 13 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Datum: 8. 3. 2011. god.
47.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Milan Simić, predsjednik
- Strinić Mile, član
- Marić Zoran, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Špirić Nada.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za proljećnu fazu sistemske deratizacije u toku
2011. godine, dana 03. 03. 2011. godine sa početkom u
12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-10/11
Datum: 25.02. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
48.
Broj: 02-404-14/11
Datum: 25.02. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
Datum: 8. 3. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Jevtić Goran, predsjednik
- Nović Srđan, član
- Špirić Nada, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Vidić Nada.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za usluge kontrole i tehničkog nadzora na
rekonstrukciji u sanaciju odbrambenog nasipa od
poplave Agići - novi most, dana 04. 03. 2011. godine
sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-11/11
Datum: 25.02. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
49.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
Broj 2 Strana 19
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se;
- Nović Srđan, predsjednik
- Vidić Nada, član
- Mirjana Mičić, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Ana Jovičić.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku robe široke potrošnje za potrebe
obdaništa "Trol" Derventa, dana 03. 03. 2011. godine
sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-12/11
Datum: 25.02. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
50.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Budišić Brankica, predsjednik
- Popović Miro, član
- Marić Zoran, član
Strana 20 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 8. 3. 2011. god.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
interes roditelja za korištenjem usluga koje pruža
Dječije obdanište, odnosno veliki broj djece koja
čekaju na prijem u ovu ustanovu. Da bi se ovaj
problem bar donekle ublažio, ustanova se obratila sa
zahtjevom za davanje saglasnosti osnivača na povećan
broj djece u grupama.
Članom 31. stav 9 Zakona o predškolskom
vaspitanju i obrazovanju utvrđeno je da "ako ne postoji
mogućnost za formiranje vaspitnih grupa u skladu sa
stavom 3. ovog člana, osnivač može utvrditi manji
odnosno veći broj djece koja se upisuju u vaspitnu
grupu, u skladu sa kriterijumima koje propisuju
ministar". Imajući u vidu navedene odredbe, kao i broj
djece na listi čekanja, zahtjevu Dječijeg obdaništa je
udovoljeno i data saglasnost na povećen broj djece u
grupama do 20%, u 2010/2011 godini, s tim da to ne bi
trebalo uticati na smanjenje kvaliteta usluga i sigurnost
djece u ovoj ustanovi.
Broj: 02-404-09/11
Datum: 25.02. 2011. god.
Broj: 02-30-21/2011
Datum: 01.03. 2011. god.
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Samardžija Boško;
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda zd nabavku u ugradnju tajmera na javnu
rasvjetu, dana 07.03. 2011. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
51.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
52.
Na osnovu člana 31. stav 9. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske" broj 119/08) i člana 62. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa"
broj 6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik opštine Derventa
donio je
ZAKLJUČAK
I Odobrava se Javnoj ustanovi Dječije obdanište
"Trol" Derventa formiranje vaspitnih grupa sa
povećanim brojem djece do 20% u odnosu na broj
djece u vaspitnoj grupi utvrđen članom 31. stav 7.
Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u
2010/2011 godini.
II Ovaj Zaključak objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Javna ustanova Dječije obdanište "Trol"
Derventa obratila se osnivaču dana 25.02.2011. godine
sa zahtjevom za davanje saglasnosti za povećan broj
djece u grupama u odnosu na standarde utvrđene
Zakonom. U obrazloženju zahtjeva naveden je veliki
Nakon sravnjivanja objavljenog teksta sa
originalom akta, utvrđeno je da je u Odluci o izradi
izmjene dijela Regulacionog plana "Centar Istok Centar Zapad" broj: 01-022-16/11 od 3. februara 2011.
godine ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
1/11) učinjena štamparska greška, te na osnovu člana
138. Poslovnika Skupštine opštine DerventaPrečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 6/09), sekretar Skupštine opštine Derventa daje
ISPRAVKU
Odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana
"Centar Istok - Centar Zapad"
U uvodnom dijelu Odluke o izradi izmjene dijela
Regulacionog plana "Centar Istok-Centar Zapad", broj:
01-022-16/11 od 3. februara 2011. godine ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 1/11), u datumu
održavanja sjednice "3. februara 2010. godine",
umjesto "2010." treba da stoji "2011."
Broj: 01-022-16-1/11
Datum: 25.februar. 2011. god.
Sekratar SO-e
Sanja Malešević, s.r.
_________________________________
Datum: 8. 3. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 2 Strana 21
Strana 22 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 8. 3. 2011. god.
Datum: 8. 3. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 2 Strana 23
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
27. Odluka o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti
lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica ....................................................................................................1
28. Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m2 korisne
stambene površine u 2010. godini na području opštine Derventa ............................................................10
29. Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom pogodbom radi
kompletiranja građevinske parcele Bogdanović Dragana ........................................................................11
30. Zaključak o usvajanju Informacije o radu Pravobranilaštva
Republike Srpske - Sjedište zamjenika u Doboju za period
01.01. - 31.12.2010. godine u parničnim predmetima u kojima
se opština Derventa pojavljuje kao tužena ili tužilac ................................................................................11
31. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju bezbjednosti na području
opštine Derventa za period 01.01. - 31.12.2010. godine ..........................................................................11
32. Zaključak po Informaciji o radu Policijske stanice za bezbjednost
saobraćaja Derventa za period 01.01. - 31.12.2010. godine i stanju bezbjednosti
saobraćaja na putevima na području opštine Derventa u 2010. godini.....................................................12
33. Zaključak po Odluci o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti
lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica ..................................................................................................12
34. Zaključak o usvajanju Informacije o radu opštinskih inspektora u 2010. godini .....................................12
35. Zaključak o usvajanju Informacije o radu Komunalne policije za 2010. godinu .....................................13
36. Zaključak o usvajanju Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti
nastavnog kadra u školskoj 2010/2011. godini u osnovnim školama .......................................................13
NAČELNIK OPŠTINE
37. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obračunu i isplati
plata i drugih ličnih primanja administrativnih službenika
i zaposlenih bez statusa službenika u organima Opštine Derventa...........................................................13
38. Odluka o visini mjesečnog iznosa stipendija ............................................................................................14
39. Odluka o prihvatanju Plana promocije LEAP-a .......................................................................................14
40. Odluka o prihvatanju Plana aktivnosti LEAP-a........................................................................................15
41. Odluka o prihvatanju odluke o formiranju Radnog savjetodavnog tijela .................................................15
42. Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu LEAP dokumenta ...........................................................16
Strana 24 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 8. 3. 2011. god.
43. Rješenje o imenovanju LEAP koordinatora .............................................................................................16
44. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za Reviziju regulacionog plana "Centar istok - Centar zapad" - Blok istok .............................17
45. Rješenje o dopuni Rješenja o formiranju Komisije za popis stalnih
materijalnih sredstava - nepokretne imovine (građevinski objekti, zemljište,
putevi, ulice, trotoari, javna rasvjeta, spomenici, mostovi i ostalo)..........................................................17
46. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku lož ulja za grijanje zgrade Administrativne službe opštine Derventa ....................................18
47. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za proljetnu fazu sistemske deratizacije u toku 2011. godine ..................................................18
48. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za usluge kontrole i tehničkog nadzora na rekonstrukciji i sanaciji
odbrambenog nasipa od poplave Agići - novi most .................................................................................18
49. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku robe široke potrošnje za potrebe obdaništa "Trol" Derventa .................................................19
50. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku i ugradnju tajmera na javnu rasvjetu......................................................................................19
51. Zaključak broj: 02-30-21/2011 od 01.03.2011. godine ...........................................................................20
SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
52. Ispravka Odluke o izradi izmjene dijela
Regulacionog plana "Centar Istok - Centar Zapad"..................................................................................20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content