close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/10

embedDownload
 SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
GOD. 19. BROJ 6/10
Derventa, 11. 05. 2010. god.
114.
Na osnovu člana 195. stav 3. Zakona o vodama
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 50/06),
člana 5. stav 1. Odluke o korišćenju sredstava od posebnih vodnih naknada ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 9/08), člana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 17.
sjedni-ci održanoj 10. maja 2010. godine, donijela je
PROGRAM
namjenskog utroška sredstava posebnih vodnih
naknada za 2010. godinu
I
Ovim Programom uređuju se pitanja utroška
sredstava prikupljenih od posebnih vodnih naknada u
2010. godini, i to: okvirna visina sredstava koja se
očekuju po ovom osnovu, projekti u koje će ta sredstva
biti plasirana, iznos sredstava po projektima, organi
nadležni za provođenje postupka u cilju realizacije
projekata i rok za njihovo provođenje.
II
Planirana sredstva od posebnih vodnih naknada u
2010. godini iznose oko 100.000,00 KM.
III
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
(Na osnovu potpisanog Sporazuma o zajedničkom učešću na izradi projekta "Regionalni akcioni
plan za sveobuhvatnu zaštitu sliva rijeke Ukrine Studija" broj: 02-370-13 od 15.01. 2010. godine, čime
se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti opština
Teslić, Prnjavor, Derventa i Čelinac u vezi zajedničkog
učešća na izradi Projekta).
2. Regulacija vodotoka rijeke Ukrine ....................
....................................................... 20.000,00 KM
3. Pomoć Mjesnoj zajednici Derventa III u
projektu izgradnje vodovoda u ulici Cara Dušana
....................................................... 21.000,00 KM
4. Finansiranje aktivnosti Ribočuvarske službe ...
......................................................... 6.000,00 KM
5. Izgradnja probne bušotine za vodovod na
području Mjesne zajednice Osojci - Kalenderovci
....................................................... 20.000,00 KM
6. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
brane na rijeci Ukrini ........................... 13.000,00 KM
IV
Načelnik opštine Derventa i nadležno odjeljenje
će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim
podzakonskim aktima i aktima opštine Derventa,
provesti postupak javne nabavke u cilju realnzacije
projekata iz tačke III ovog Programa.
Koordinaciju i praćenje provođenja ovog Programa i namjenski utrošak sredstava od posebnih vodnih naknada, vršiće Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i nadležno
odjeljenje.
Prihodi prikupljeni od posebnih vodnih naknada
u Budžetu opštine Derventa u 2010. godini namjenski
će se koristiti za:
V
1. Izradu Regionalnog akcionog plana za
sveobuhvatnu zaštitu sliva rijeke Ukrine, u iznosu od 20.000,00 Rok
KM za provođenje projekata iz ovog Programa je
31.12.2010. godine.
Strana 2 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
VI
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 01-022-84/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
115.
Na osnovu člana 27. Zakona o građevinskom
zemljištu Republnke Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj; 112/06) i člana 37. Sttuta
opštine Derventa ("Sluжbeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine
Derventa na 17. sjednici od 10. maja 2010. godine,
donijela je
ODLUKU
о prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m2
korisne stambene površine u 2009.godini na
području opštine Derventa
Član 1.
Prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne
stambene površine u 2009. godini na području opštine
Derventa, utvrđuje se u iznosu od 800,00 KM.
Član 2.
Prosječna konačna građevinska cijena iz prethodnog člana valorizovaće se po potrebi u toku 2010.
godine, na osnovu indeksa rasta cijena građevinskih
radova u visokogradnji i niskogradnji po sumarnoj
metodologiji i podacima koje objavljuje Zavod za
statistiku.
Član 3.
Prosječna konačna građevinska cijena iz prethodnih članova služiće kao osnovica u 2010. godini,
za izračunavanje visine jednokratne rente.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa", a primjenjivaće se u 2010. godini, odnosno
najkasnije do 31.03.2011. godine.
Datum: 11. 5. 2010. god.
Broj: 01-022-85/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
116.
Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o prometu
nepokretnosti ("Službeni list SR BiH", broj: 38/78,
4/89, 29/90 i 22/91) i ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 29/94) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 17.
sjednici od 10. maja 2010. godine, donijela je
ODLUKU
о prenosu prava svojine na nepokretnostima u
državnoj svojini, sa pravom raspolaganja opštine
Derventa, sa opštine Derventa na Srpski
pravoslavni Manastir Svetog Nikole u Detlaku,
opština Derventa, bez naknade
Član 1.
Prenosi se pravo svojine na nepokretnostima
označenim kao: k.č. 734, zvana "brdo", njiva 6. klase u
površini 1.634 m2 i k.č. 740, zvana "brdo", dvorište u
površini 5.653 m2 i škola u površini od 434 m2,
upisane u ZK uložak broj 5, K.O. Donji Detlak i PL
broj 18, K.O. Donji Detlak, državna svojina sa pravom
raspolaganja i korišćenja opštine Derventa, sa opštine
Derventa na Srpski pravoslavni Manastir Svetog
Nikole u Detlaku, opština Derventa, bez naknade, po
prethodno pribavljenom odobrenju Vlade Republike
Srpske, Odluka o davanju saglasnosti opštini Derventa
za prenos prava svojine na nepokretnostima, broj:
04/1-012-2-394/10 od 11. marta 2010. godine.
Član 2.
Na osnovu date saglasnosti i ove odluke, zaključiće se ugovor o prenosu prava svojine na
nepokretnostima, iz člana 1. ove odluke, bez naknade,
a koji u ime opštine Derventa potpisuje Načelnik
opštine Derventa.
Član 3.
Upis prava svojine na nepokretnostima iz člana 1.
ove odluke u javnim knjigama, izvršiće se na osnovu
Datum: 11. 5. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
zaključenog ugovora o prenosu prava svojine na
nepokretnostima u državnoj svojini bez naknade.
Član 4.
3742/2, predviđeno je za kompletiranje zemljišta k.č.
1839/1 i k.č. 1840/1, a u suvlasništvu Đurić Živka i
Stojčić Borislava, a zemljište k.č. 1839/2 i k.č. 1840/2
predviđeno je za saobraćajnicu - ulicu, prema
Regulacionom planu "GRAD".
Ova odluke stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-86/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
117.
Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa na 17. sjednici od 10. maja 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
о davanju neposrednom pogodbom posredstvom
zamjene neizgrađeno gradsko građevinsko
zemljište u državnoj svojini za zemljište u privatnoj
svojini
Član 1.
Daje se neposrednom pogodbom posredstvom
zamjene neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u
državnoj svojini označeno kao k.č. 1847/3, po kulturi
ulica površine 1 m2 i k.č. 3742/2, po kulturi ulica
površine 1 m2, upisano u PL 439 i ZK uložak: 266,
K.O. Derventa I, nosioca prava raspolaganja opština
Derventa, utvrđene tržišne cijene u iznosu od 309,32
KM (slovima: tri stotine devet i 32/100 konvertibilne
marke), sa porezom na promet, a za zemljište
označeno kao k.č. 1839/2, po kulturi dvorište površine
1 m2 i k.č. 1840/2, po kulturi dvorište površine 1 m2,
upisano u PL 3309, u suvlasništvu sa dijelom 3/4
Đurić /Jelenka/ Živka iz Dervente i sa dijelom 1/4
Stojčić (Dragutina) Borislava iz Dervente po cijeni u
iznosu od 309,32 KM (slovima: tri stotine devet i
32/100 konvertibilne marke), a radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni (zemljište k.č. 1847/3 i k.č.
Broj 6 Strana 3
Član 2.
Po osnovu pribavljenog mišljenja pravobranioca
Republike Srpske, zaključiće se ugovor o zamjeni
predmetnih zemljišta, a koji u ime opštine potpisuje
Načelnik opštine.
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-88/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
118.
Na osnovu člana 20. i 36. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 4.
Odluke o postupku, uslovima i načinu davanja u zakup
na privremeno korišćenje gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/07 i 15/08) i člana 37. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 17. sjednici održanoj 10. maja 2010. godine,
donijela je
ODLUKU
o davanju u zakup neizgrađenog zemljišta u
državnoj svojini
Član 1.
Opština Derventa daje u zakup na privremeno
korišćenje neizgrađeno zemljište označeno kao k.č
Strana 4 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1059, po kulturi šuma 4 klase površine 3.230 m2, K.O.
Derventa II, upisano u ZK uložak: 112, na kome pravo
raspolaganja ima opština Derventa.
Član 2.
Zemljište iz člana 1. ove odluke opština daje u
zakup putem usmenog javnog nadmetanja - licitacijom
(u daljem tekstu: licitacija), na period od deset (10)
godina.
Licitaciju će provesti komisija koja sprovodi
postupak prodaje zemljišta u državnoj svojini, a na
način i po postupku koji je propisan za postupak
prodaje zemljišta u državnoj svojini putem licitacije.
Član 3.
Datum: 11. 5. 2010. god.
Član 8.
Predaja zakupcu u posjed zakupljenog zemljišta
izvršiće se u roku od 7 dana od dana ovjere potpisa na
ugovoru.
Član 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-89/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
Početna godišnja cijena zakupa zemljišta iz člana
1. ove odluke, iznosi 1.000,00 KM.
119.
Član 4.
Nakon provedenog postupka licitacije ugovor će
se zaključiti sa licem koje na licitaciji ponudi najvišu
cijenu.
Ugovor o zakupu zemljišta u ime opštine
Derventa će potpisati Načelnik opštine, a nakon
pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike
Srpske, Sjedište zamjenika u Doboju.
Član 5.
Lice koje zakupi navedeno zemljište, isto može
koristiti u skladu sa članom 97. Zakona o uređenju
prostora (u svrhu logorovanja, rekreacije i turističkih
sadržaja), a prema uslovima koje utvrdi Odjeljenje za
prostorno uređenje.
Član 6.
Za učešće u postupku licitacije, učesnik je dužan
uplatiti kauciju u iznosu od 1.000,00 KM, na
Jedinstveni račun trezora opštine Derventa, broj:
5550080125200339, kod Nove Banke A.D. Bijeljina.
Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 112/06) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), a rje-šavajući po zahtjevu Lješić
(Stanko) Mladena iz Dervente za utvrđivanje prava
privatne svojine u njegovu korist na gradskom
građevinskom zemljištu u državnoj svojini na kojem je
sagrađena stambeno porodična zgrada bez prava
korišćenja radi građenja i bez odobrenja za građenje,
Skupština opštine Derventa, na 17. sjednici održanoj
10. maja 2010. godine, donijela je
RJEŠENJE
1. Na gradskom građevinskom zemljištu u
državnoj svojini upisanom u PL 121/0 u K.O.
Derventa I, označenom k.č. 2540 (Zulumuša njiva 4
klase površne 495 m2) utvrđuje se pravo privatne
svojine u korist Lješić (Stanko) Mladena iz De-rvente
sa dijelom 1/1, kao graditelja stambeno porodične
zgrade izgrađena na tom zemljištu bez prava
korišćenja radi građenja, odnosno bez odobrenja za
građenje.
Član 7.
Oglas 0 davanju u zakup zemljišta će se objaviti
u sredstvima javnog informisanja, i to: dnevnom listu
"Glas Srpske", i u "Derventskom listu", kao i na
oglasnoj tabli opštine Derventa i mjesne zajednice na
čijem se području nalazi zemljište.
2. Lješić (Stanko) Mladen iz Dervente dužan je
platiti naknadu za građevinsko zemljište iz prethodne
tačke koja će se utvrditi u smislu člana 21. Zakona o
građevinskom zemljištu Republike Srpske u postupku
izdavanja građevinske dozvole.
Datum: 11. 5. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3. Na gradskom građevinskom zemljištu iz tačke
1. ovog rješenja izvršiće se na osnovu ovog rješenja u
javnim knjigama uknjižba prava svojine i posjeda sa
dijelom 1/1 u korist Lješić (Stanko) Mladena iz
Dervente, a po njegovom zahtjevu i po pravosnažnosti
ovog rješenja, te na osnovu dokaza o uplati naknada za
zemljište iz prethodne tačke.
Obrazloženje
Lješić (Stanko) Mladen iz Dsrvente, podnio je
zahtjev da se u njegovu korist utvrdi pravo svojine na
gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini
opisanom u tački 1. izreke ovog rješenja, na kome
zemljištu je izgradio stambeno porodičnu zgradu bez
prava korišćenja radi građenja na zemljištu i bez
odobrenja za građenje nadležnog organa.
Uz zahtjev isti je priložio:
1. Punomoć Baldi Danice broj: Ov-591/2001 od
19.01.2001. godine na ime Lješić Mladena,
2. Rješenje Republičke uprave za geodetske i
imovinsko pravne poslove Područna jedinica Derventa broj: 19-475-6-15/01 od 04.01.2002. godine o
utvrđivanju prvenstvenog prava korišćenja radi
građenja stambene zgrade ukupne površine 155,52 m2
na k.č. 2540 površine 495 m2 upisane u PL 121 u KO
Derventa I,
3. Izvještaj sa geodetskim snimkom stambene
zgrade izgrađene na k.č. 2540 u KO Derventa I
izgrađen od strane Geodetske organizacije "ProsanGeoAstor" d.o.o. Prnjavor, kancelarija Derve-nta od
15.09.2008. godine,
4. Stručno mišljenje o ispunjenosti uslova za
legalizaciju građevine Odjeljenja za prostorno uređenje
opštine Derventa broj: 07-364-227/08 od 27.10.2008.
godine,
5. Rješenje Odjeljenja za prostorno uređenje
Derventa broj: 07-364-227/08 od 17.11.2008. godine
na ime Lješić (Stanko) Mladena iz Dervente (urbanističku saglasnost za trajnu legalizaciju bespravno
izgrađene građevine stambenog objekta na k.č. 2540 u
KO Derventa I),
6. Kopiju plana k.č. 2540 u KO Derventa I od
30.06.2008. godine.
U postupku po том zahtjevu Lješić Mladena iz
Dervente održana je usmena javna rasprava na kojoj je
utvrđeno slijedeće činjenično stanje:
Baldi (Dušana) Danici je rješenjem ove Područne jedinice broj: 19-475-6-15/01 od 04.01. 2002.
godine utvrđeno prvenstveno pravo korišćenja radi
građenja stambene zgrade na gradskom građevinskom
zemljištu u državnoj svojini upisano u PL 120 u KO
Broj 6 Strana 5
Derventa I označeno kao k.č. 2540 u površini od 495
m2.
Istim rješenjem je utvrđeno da je predmetno
zemljište postalo gradsko građevinsko zemljište u
državnoj svojini još 1977. godine na osnovu Odluke
Skupštine opštine Derventa, da je ranija vlasnica bila
Baldi Danica, te da je ista privremena korisnica po
istom rješenju na predmetnom zemljištu.
Baldi Danica je punomoćju broj Ov-591/2001 od
19.01.2001. godine opunomoćila Lješić Mladena da
može tražiti dokumentaciju za gradnju građevinskih
objekata, da može u njeno ime graditi objekte na
predmetnoj parceli te da može te objekte i prometovati.
Na samoj raspravi Baldi Danica je putem
punomoćnika Lješić Mladena izjavila da se dogovorila sa Lješić Mladenom da on na predmetnoj
parceli gradi objekat i da će status tog objekta rješavati
kad se objekat završi. Istovremeno je izjavila da je za
saglasnost, odnosno kao kupoprodajnu cijenu za
predmetnu parcelu uzela iznos od 3.000,00 KM.
Lješić Mladen je na parceli k.č. 2540, 2001.2002. godine sagradio objekat kako je то prikazano na
geodetskom snimku. Po samoj izjavi Lješić Mladena
sam se doveo u situaciju gdje nije mogao riješiti ni
status zemljišta a ni status objekta.
Kao posljedica gore navedenog Lješić Mladen je
podnio zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za
legalizaciju bespravno izgrađenog objekta. U skladu sa
Zakonom о uređenju prostora te sa članom 13. Odluke
o statusu bespravno izgrađenih građevina ("Službeni
glasnik opštine Dervneta", broj: 1/06 i 9/08), Stručna
komisija Odjeljenja za prostorno uređenje je dala
Stručno mišljenje broj: 07-364-227/08 od 27.10.2008.
godine, o ispunjenosti uslova za trajnu legalizaciju trajno zadržavanje izgrađenog stambenog objekta na
predmetnoj parceli.
Shodno tome, Odjeljenje za prostorno uređenje
Opštine Derventa je izdalo urbanističku saglasnost
broj: 07-364-227/08 od 17.11.2008. godine za trajnu
legalizaciju bespravno izgrađene građevine na k.č.
2540 u KO Derventa I u obuhvatu Urbanističkog plana
grada Derventa - Zona stanovanja.
Zemljište opisano u tački 1. izreke ovog rješenja,
na kojem postoji izgrađena stambeno porodična zgrada
Lješić Mladena od 2001.-2002. godine, nalazi se u
širem građevinskom reonu u Derventi i ima status
gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini.
Taj status je to zemljište steklo još 1977. godine na
osnovu Odluke 0 građevinskom zemljištu koje postaje
društvena svojina ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/77, 9/77, 13/77, 7/84 i 8/85). U katastru
zemljišta u KO Derventa I, na predmetnom zemljištu
Strana 6 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
uknjižena je Baldi Danica kao korisnik DS sa dijelom
1/1.
Međutim, stvarni posjednik i korisnik tog
zemljišta je Lješić Mladen koji je na istom sagradio
stambeni objekat i koji od te godine drži u posjedu te
nekretnine, kuću i zemljište.
Predmetno zemljište pokriva Urbanistički plan
grada Derventa - Zona stanovanja i po tom planu to
zemljište predstavlja jednu građevinsku parcelu na
kojem i jeste planirana izgradnja stambeno porodične
zgrade. Predmetna stambeno porodična zgrada sagrađena 2001.-2002. godine od strane Lješić Mladena, i
niko ne osporava njegov posjed na tim nekretninama.
Prema tome, predmetna stambeno porodična zgrada je sagrađena na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini prije stupanja na snagu
Zakona o građevinskom zemljištu Republnke Srpske,
tj. prije 01.12.2006. godine. Njen graditelj je otpočeo
izgradnju te stambene zgrade prije nego je ostvario
pravo korišćenja radi građenja na tom zemljištu i bez
odobrenja nadležnog organa opštine Derventa. Za tu
stambenu zgradu sagrađenu od strane Lješić Mladena
naknadno se može izdati odobrenje za građenje na
osnovu Zakona o uređenju prostora. Naknada za to
zemljište Opštini biće plaćena u postupku izdavanja
građevinske dozvole Lješić Mladena.
Mirjana Ninković, Pomoćnik Pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem zamjenika u Doboju, kao
zakonski zastupnik opštine Derventa, saglasna je da se
utvrdi pravo vlasništva u korist podnosioca zahtjeva uz
obavezu plaćanja naknade (tržišnu vrijednost zemljišta, naknadu za troškove uređenja zemljišta i
naknadu u vidu jednokratne rente), bez kojih se ne
može izvršiti uknjižba prava svojine i posjeda u javnim
registrima u kojima se knjiže posjedi i prava.
Bivša vlasnica predmetne parcele je izjavila da je
na ime kupoprodajne cijene uzela iznos od 3.000,00
KM od Lješić Mladena.
S druge strane odredbom člana 47. Zakona o
građevinskom zemljištu Republike Srpske propisano
je:
"Ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona
na građevinskom zemljištu u državnoj svojini izgrađena zgrada bez prava korišćenja zemljišta radi
građenja, odnosno bez odobrenja za građenje, za koju
se može naknadno izdati odobrenje za građenje prema
odredbama Zakona o uređenju prostora, skupština
jedinice lokalne samouprave utvrdiće pravo vlasništva
u korist graditelja, odnosno njegovog pravnog nasljednika, uz obavezu plaćanja naknade za prodato
zemljište po tržišnoj vrijednosti građevinskog ze-
Datum: 11. 5. 2010. god.
mljišta, troškova uređenja građevinskog zemljišta i
naknade za prirodne pogodnosti tog zemljišta (renta).
Prije utvrđivanja prava u skladu sa ovim članom,
nadležni organ uprave će raspraviti imovinsko pravne
odnose."
Članom 21. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom
zemljištu Republike Srpske propisanoje:
"Iznos naknade za troškove uređenja gradskog
građevinskog zemljišta i iznos naknade za prirodne
pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta utvrđuje
se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti po jedinici
korisne površine objekta koji će se graditi, a konačan
iznos naknada utvrdiće se u postupku izdavanja
odobrenja za građenje.
Licu koje je investitor izgradnje objekta na
gradskom građevinskom zemljištu ne može se izdati
odobrenje za građenje, niti se može izvršiti uknjiženje
prava građenja u zemljišnim i drugim javnim knjigama
dok ne podnese dokaz da je plaćena naknada za
troškove uređenja i jednokratna renta".
Obzirom na naprijed utvrđeno činjenično stanje,
stekli su se uslovi za donošenje odluka kao u izreci
ovog rješenja iz citiranog člana 47. a u vezi sa članom
21. stav 1. i 2. Zakona o građevinskom zemljištu
Republike Srpske i zato su takve odluke i donesene.
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba ali
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Okružnom sudu u Doboju u roku od 30 dana od dana
prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u
dva primjerka.
Broj: 01-022-95/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
120.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 6/05, 4/08 i
6/08), Skupština opštine Derventa na 17. sjednici od
10. мaja 2010. godine, donijela je
RJEŠENJE
о prestanku važenja Rješenja o dodjeli na
korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u
državnoj svojini PP "TANED TRANSPORT' iz
Dervente radi izgradnje poslovnih zgrada
Datum: 11. 5. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 6 Strana 7
1. Prestaje da važi Rješenje o dodjeli na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u državnoj
svojini PP "TANED TRANSPORT" iz Dervente radi
izgradnje poslovnih zgrada ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 1/05).
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), a nakon razmatranja Informacije o
izvršenju Budžeta opštine Derventa za period 01.01.31.03.2010. godine, Skupština opštine Derventa na 17.
sjednici održanoj 10. maja 2010. godine, donijela je
2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
ZAKLJUČAK
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa Rješenjem br-oj: 01022-29 od 31.01.2005. godine dodijelila je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini,
upisano u PL 280, KO Derventa II, označeno kao k.č.
52/5, površine 8.006 m2, k.č. 199/1 površine 167 m2,
k.č. 200/5 površine 51 m2, k.č. 198/2 površne 237 m2 i
k.č. 195/3 površine 342 m2, na korišćenje uz naknadu
PP "TANED TRANSPORT" iz Dervente radi izgradnje poslovnih zgrada, uz obavezu da uplati naknadu
za preuzeto zemljište u iznosu od 28.610,00 KM i
naknadu za pogodnosti korišćenja dodijeljenog zemljišta (rentu) u iznosu od 14.950,00 KM, a ukoliko se
ne ispune obaveze u određenom roku rješenje prestaje
da važi, kao i uz obavezu da zaključi ugovor o načinu
plaćanja rente.
Obzirom da po prijemu rješenja dana 07.03.
2005. godine, nije ispunjena obaveza (plaćanje naknada u određenom roku i zaključenju ugovora o
načinu plaćanja rente), te da je utvrđeno da na predmetnoj parceli nije vršena gradnja, pa se stoga
predlaže Skupštini opštine da donese predloženo
rješenje.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv oвог rješenja nije dopuštena žalba, ali se
može pokrenuti upravni spor tužbom kod Okružnog
suda u Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja
ovog rješenja.
Tužba se podnosi neposredno Okružnom sudu u
Doboju u dva istovjetna primjerka.
Broj: 01-022-96/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Предсједник СО-е
Ilija Zirdum, s. р.
______________________________
121.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. Statuta opštine
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o izvršenju Budžeta opštine Derventa za
period 01.01.31.03.2010. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-83/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
122.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o statusu
bivšeg Doma kulture sa prijedlogom zaključaka,
Skupština opštine Derventa na 17. sjednici održanoj
10. maja 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o statusu bivšeg Doma kulture sa slijedećim
zaključcima i to:
I
1. Potrebno je izvršiti prenos vlasništva Doma
kulture na opštinu Derventa.
Nosioci aktivnosti: Odjeljenje za stambenokomunalne poslove i Republička uprava za geode-tske
i imovinsko pravne poslove PC PJ Derventa.
Rok: do 31. 07. 2010. godine
2. Izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju Doma kulture sa cjelokupnim predmjerom i predračunom.
Nosioci aktivnosti: Odjeljenje za prostorno
uređenje i ovlašćena projektantska kuća.
Rok: do 31. 07. 2010. godine
3. Donijeti odluku Skupštine opštine Derventa o
načinu i modelu ustupanja i korišćenja Doma kulture.
Strana 8 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Nosioci aktivnosti: Stručne službe Načelnika
opštine i Skupštine opštine Derventa.
Rok: do 31.07.2010. godine
4. Obezbjeđivanje donatorskih sredstava za
obnovu i rekonstrukciju Doma kulture.
Mogući izvori: Međunarodni i domaći donatori
Rok: kontinuirano
II
Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-87/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
123.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Stanja i analize maloljetničke delinkvencije na području opštine Derventa,
Skupština opštine Derventa na 17. sjednici održanoj
10. maja 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Stanje i analiza maloljetničke
delinkvencije na području opštine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-90/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
Datum: 11. 5. 2010. god.
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Informacija o stanju u putničkom
saobraćaju i taksi prevozu na području opštine
Derventa.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-91/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
125.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o stanju
informisanja na nivou opštine i uloga lokalnih medija
sa posebnim osvrtom na informacije iz Dervente u
entitetskim i državnim sredstvima informisanja Skupština opštine Derventa na 17. sjednici održanoj 10.
maja 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Informacija o stanju informisanja na
nivou opštine i uloga lokalnih medija sa posebnim
osvrtom na informacije iz Dervente u entitetskim i
državnim sredstvima informisanja.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-92/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
126.
124.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o stanju u
putničkom saobraćaju i taksi prevozu na području
opštine Derventa Skupština opštine Derventa na 17.
sjednici održanoj 10. maja 2010. godine, donijela je
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštnne Derventa", broј: 6/05, 4/08
i 6/08) a nakon razmatranja Informacije o stipendiranju
studenata i učenika u školskoj 2009/2010. godine
Skupština opštine Derventa na 17. sjednici održanoj
10. maja 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
Datum: 11. 5. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Usvaja se Informacija o stipendiranju
studenata i učenika u školskoj 2009/2010. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-93/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
127.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o stopi
nataliteta i mortaliteta na području opštine Derventa u
zadnjih pet godina sa osvrtom na polnu strukturu
Skupština opštine Derventa na 17. sjednici održanoj
10. maja 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Informacija o stopi nataliteta i
mortaliteta na području opštine Derventa u zadnjih pet
godina sa osvrtom na polnu strukturu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa u funkciji
Skupštine preduzeća ne usvaja Izvještaj o radu i
finansijskom poslovanju Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa za 2009. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-97/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
129.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) i člana 13. Odluke o usklađivanju osnivačkog
akta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/08) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa" ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 8/08), a nakon razmatranja
Izvještaja o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa" Derventa za 2009.
godinu, Skupština opštine Derventa u funkciji Skupštine preduzeća, na 17. sjednici održanoj 10. maja
2010. godine, donijela je
Broj: 01-022-94/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
128.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) i člana 13. Odluke o usklađivanju osnivačkog
akta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa" Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/08) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa" ("Službeni glasnik
opštine De-rventa", broj: 8/08), a nakon razmatranja
Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javnog
preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa
za 2009. godinu, Skupština opštine Derventa u funkciji
Skupštine preduzeća, na 17. sjednici održanoj 10. maja
2010. godine, donijela je
Broj 6 Strana 9
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa u funkciji
Skupštine preduzeća ne usvaja Izvještaj o radu
Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Derventski list i
Radio Derventa" Derventa za 2009. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-98/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
130.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) i člana 13. Odluke o usklađivanju osnivačkog
Strana 10 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
akta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/08) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća
"Derve-ntski list i Radio Derventa" ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 8/08), a nakon razmatranja
Programa rada i finansijskog plana poslovanja Javnog
preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa
za 2010. godinu, Skupština opštine Derventa u funkciji
Skupštine preduzeća, na 17. sjednici održanoj 10. maja
2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa u funkciji Skupštine preduzeća ne usvaja Program rada i finansijski
plan poslovanja Javnog preduzeća "Derventski list i
Radio Derventa" Derventa za 2010. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-99/10
Datum: 10. maj 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s. r.
______________________________
131.
Na osnovu člana 2, stav 2 i člana 15, stav 3 i 4
Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl.
glasnik RS", broj 14/10), člana 62. Statuta opštine ("Sl.
glasnik opštine Derventa 2/00) i Naredbe o provođenju
obavezne sistematske deratizacije ("Sl. glasnik RS",
broj 6/02), Načelnik opštine Derventa, donosi:
NAREDBU
o provođenju proljetne faze obavezne sistematske
deratizacije za područje opštine Derventa za
2010 god.
Član 1.
Uvodi se obavezna proljetna faza sistematske
deratizacije na području opštine Derventa radi osiguranja zdravlja građana, uklanjanja izvora oboljenja od
zaraznih bolesti i smanjenja mogućnosti njihovog prenošenja, te radi suzbijanja uzroka bolesti saniranjem
sredine i unapređenjem higijenskih uslova života.
Član 2.
Obavezna sistematska deratizacija provodi se u
okviru programa mjera zdravstvene zaštite stanovništva.
Datum: 11. 5. 2010. god.
Deratizacija će se sprovesti u periodu od 28.04. 22. 05. 2010. godine.
Član 3.
Obaveznu sistematsku deratizaciju sprovešće
D.O.O."SANITACIJA" ZVORNIK.
Član 4.
Izvođač deratizacije dužan je na vrijeme
obavjestiti građane i ostale obveznike deratizacije o
vremenu i načinu provođenja deratizacije i izdati
uputstva o opštim i posebnim mjerama opreza i
sigurnosti za zaštitu građana i radnika koji vrše
deratizaciju kao i zaštitu domaćih životinja.
Uputstva trebaju sadržavati takođe odredbe o
osposobljavanju terena za obavljanje deratizacije, a
naročito otklanjanju smeća i ostalih otpadaka.
Član 5.
Deratizacija će prostorno obuhvatiti sve javne
površine, groblja, kanalizacione šahtove, deponiju
smeća u Polju, dijelove otvorenih vodotoka Derventskog potoka, potoka "Gakovac" i korita rijeke
Ukrine u gradskoj zoni, kao i porušene i napuštene
objekte na području grada i prigradskih naselja, zatim
prostorije školskih, predškolskih, kulturnih, sportskih i
vjerskih ustanova, prostorije društveno političkih ustanova i institucija.
Trgovinske, ugostiteljske, zanatske i uslužne
radnje, objekte, prostore i proizvodne pogone
državnih, javnih i privatnih preduzeća, zdravstvene
ustanove državnog i privatnog vlasništva, skladišta
gotove robe, polzoprivrednih proizvoda, individualna
domaćinstva sa pripadajućim dvorištima, ekonomskim
i pomoćnim objektima.
Zajedničke prostorije (podrume, tavane, stubišta,
kotlovnice, šupe, pripadajuća dvorišta i dr.), privatizovanih stambenih zgrada.
Član 6.
Troškovi deratizacije prostora i objekta iz čl. 5.
stav Нaredbe padaju na teret Budžeta opštine.
Troškove deratizacije objekata i prostora iz
čl.5.stav 2. Naredbe snose sami vlasnici istih.
Troškove deratizacije objekata i prostora iz čl.
b.stav 3. Naredbe snose Zajednice etažnih vlasnika
zgrade, tamo gdјe iste funkcionišu.
Datum: 11. 5. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 7.
Prava i obaveze izvođača deratizacije i korisnika
deratizacije biće regulisani posebnim ugovorom koji
će potpisati predstavnik izvođača s jedne strane i
Načelnik opštine s druge strane.
Član 8.
Nadzor nad sprovođenjem deratizacije vršiće
opštinski zdravstveno- sanitarni inspektor
Zdravstveno-sanitarni inspektor ima zadatak da
prati svakodnevno tok deratizacije, da zabrani dalje
izvođenje deratizacije ako primjeti nepravilnosti u
samom postupku vršenja iste ili ako se izvođač ne
pridržava odredbi ugovora.
Član 9.
Ovu Naredbu objaviti u Službenom glasniku
opštine Derventa.
Broj: 02-404-13/10
Datum: 27.04.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s. r.
______________________________
132.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05 i 118/05) , člana 3. stav 2. i člana
16. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i
usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim
stanjem ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
12/07) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08)
načelnik opštine Derventa donio je
ODLUKU
o usvajanju Elaborata o popisu imovine i obaveza
Opštine Derventa za 2009. godinu
- konačan izvještaj 1. Usvaja se Elaborata o popisu imovine i
obaveza Opštine Derventa za 2009. godinu konačan
izvještaj, od 01.03.2010. godine.
2. Sastavni dio ove Odluke su:
Broj 6 Strana 11
- Elaborata o popisu imovine i obaveza Opštine
Derventa za 2009. godinu konačan izvještaj, broj 02111-204 od 01.03.2010. godine.
- Izvještaj Komisije za popis pokretne imovine,
namještaja, opreme i dr, broj 02-111- 207/09 od
03.02.2010. godine.
- Izvještaj Komisije za popis nepokretne imovine
(građevinskih objekata, zemljišta, puteva, ulica,
trotoara, javne rasvjete, spomenika, mostova, trgova i
ostalog), broj 02- 111-208 od 20.02.2010. godine .
- Izvještaj Komisije za popis obaveza i potraživanja, broj 02-111-205-2/10 od 01.03.2010. godine.
- Izvještaj Komisije za popis blagajne i žiroračuna, broj 02-111-206 od 11.01.2010. godine
- Popisne liste
3. Zadužuje se Odjeljenje za finansije da na
osnovu Elaborata o popisu imovine i obaveza Opštine
Derventa za 2009. godinu, i popisnih lista sa stanjem
na dan 31.12.2008. godine, izvrši knjiženja radi
usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim
stanjem.
4. Ovu Odluku objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-204-1/10
Datum: 01.03.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s. r.
______________________________
Na osnovu člana 15. Pravilnika o načnnu i
rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stavrnim stanjem ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 12/07 i člana 7. Odluke
o popisu i obaveza Opštine Derventa za 2008. godinu
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 14/08), a na
osnovu Izvještaja pojedinih popisnih komisija Centralna popisna komisija dana 01.03.2010. godine
sačinila je jedinstveni
E L A B O R AT
o popisu imovine i obaveza Opštine Derventa za
2009. godinu - konačan izvještaj 1. Načelnik opštine Derventa je svojim rješenjem
broj: 02-111-204 od 16.12.2009. godine formirao
Centralnu popisnu komisiju u sastavu: Dragoljub
Kukić, predsjednik, Olivera Ćebedžija, zamjenik
predsjednika, Grozda Keser, član, Nedeljko Nikolić,
zamjenik člana, Nović Božana, član i Tomo Nagradić,
zamjenik člana.
Strana 12 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Centralna popisna komisija je sagledala kompletan popis i sačinila ovaj Elaborat koji sadrži popis
imovine i obaveza opštine Derventa za 2009.godinu u
skladu sa odlukom o popisu imovine i obaveza opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
14/08).
2. Centralna popisna komisija je izvršila uvid u
sljedeće izvještaje:
A) Izvještaj Komisije za popis pokretne
imovine (namještaj, opreme i ostalo)
- nabavna vrijednost osnovnih sredstava u organizacionoj jedinici odjeljenja za opšty upravu:
- stanje po knjigama ..................... 546.008,58 KM
- sadašnja vrijednost ..................... 193.503,11 KM
- nabavna vrijednost osnovnih sredstava u
organizacionoj jednnici odjeljenja za privredu i
društvene djelatnosti:
- stanje po knjigama ..................... 103.444,27 KM
- sadašnja vrijednost ....................... 72.499,13 KM
- nabavna vrijednost osnovnih sredstava koja su
rashodovana
- stanje po knjigama ......................... 1.220,30 KM
- sadašnja vrijednost ............................ 135,50 KM
- nabavna vrijednost osnovnih sredstava koja su
manjak
- stanje po knjigama ............................ 916,70 KM
- sadašnja vrijednost ............................ 626,50 KM
UKUPNA NABAVNA VRIJEDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA IZNOSI:
- stanje po kljigama ..................... 651.589.85 KM
- sadašnja vrijednost ..................... 266.764,24 KM
NAPOMENA:
Predlažemo Načelniku opštine da se osnovna
sredstva koja su evidentirana kao manjak (a radi se o
slijedećim sredstvima: štampač, digitalna kamera,
telefon i olimpije B1-2100 PC dig. reh) rashoduju.
B) Izvještaj komisije za popis blagajne i žiroračuna, koja je izvršila popis gotovine (stanja
blagajne)
a) stanje na žiro-računu jedinstvenog računa
trezora opštine Derventa na dan 3 1.12.2009. godnne
nalazimo:
- novčana sredstva u KM na računu kod Bobar
banke, žr:5653558500000129 ................ 46.669,22 KM
- Račun posebnih namjena za vodu Bobar banka
žr: 5653554300000136 ......................... 172.905,07 KM
Datum: 11. 5. 2010. god.
- Novčana sredstva u KM na računu kod Nove
banke.žr: 5550080025200323 ................ 82.370.70 KM
- Novčana sredstva u KM na računu kod Nove
banke račun posebnih namjena Žr: 5550080225200355.................................................... 370.708,70 KM
- Novčana sredstva u KM na deviznom Računu
kod Nove banke ž.r.:54010252003 .......... 2.436,54 KM
- Novčana sredstva u KM na računu Pavlović
baike ž.r. 5540070000020933 ......................... 8.85 KM
UKUPNO: ................................... 672.653.69 KM
V) Komisija za popis obaveza i potraživanja
Komisija je izvršila popis potraživanja i obaveza:
1. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
Potraživanja po zaduženjima Odjeljenja za
stambeno-komunalne poslove .............. 429,235,63 KM
Pregplate ......................................... 6.836.52 KM
2. Odjeljenje za prostorno uređenje
Potraživanja
0722412 ......................................... 85.189,16 KM
072241 1 ........................................ 11.127,05 KM
0721223 ......................................... 37.630,25 KM
UKUPNO .................................... 133.946.46 KM
Pretplate
0722412 ......................................... 55.523,75 KM
0722411 ........................................... 2.566,20 KM
0721223 ......................................... 29.341,36 KM
UKUPNO ...................................... 87.431,31 KM
3. Potraživanja od pravnih lica ..... 26.367,77 KM
4. Obaveze prema dobavljačima .. 347.090,70 KM
5.Obaveze prema neprofit.organizacijama ............
............................................................ 300,00 KM
6. Obaveze ostalih korisnika u trezoru
(Biblioteka) .............................................. 7.180,49 KM
7. Obaveze ostalih korisnika u trezoru
(Gimnazija) ............................................ 12.850,63 KM
8. Obaveze ostalih korisnika trezora (Vatrogasna
j.) ............................................................ 14.791.15 KM
9. Obaveze ostalih korisnika u trezoru (Cen.za
soc.rad) ................................................... 86.052,87 KM
10.Obaveze ostalih korisnika u trezoru
(Obdan.Trol) ........................................... 5.405,97 KM
11.Obaveze ostalih korisnika u trezoru (Str.šk.za
rad.za.)..................................................... 6.858,09 KM
12. Obaveze ostalih korisnika u trezoru (Mjesne
zajed.) ......................................................... 130,14 KM
13.Ostale neizmirene obaveze administr. službe ...
....................................................... 12.773,25 KM
14.Ostale neizmirene obaveze dječijeg obdaništa
............................................................ 626.48 KM
Datum: 11. 5. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
15.Dugoročne obaveze opštine Derventa ..............
................................................... 1.068.179.37KM
16. Rezervacija 2009.godine- Kapitalni budžet ....
..................................................... 230.532,61 KM
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
10.
11.
12
SADRŽAJ
zemljište
poslovne zgrade i poslovni
prostori
stanovi za izbjegla i raseljena
lica
stanovi za porodice poginulih boraca
UKUPNO POSLOVNE
ZGRADE I STANOVI
spomenici
komunalna infrastruktura
trotoari i ulice
javna rasvjeta
lokalni putevi
vodovod i kanalizacija
UKUPNA KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
ostale zgrade i ostala
infrastruktura
zgrada biblioteka '"Branko
Radičević"
Zgrada gimnazije
Ostala investiciona ulaganja
UKUPNO PO POPISU
Broj 6 Strana 13
G) Komisija za popis nepokretne imovine
(građevinskih objekata, zemljišta, puteva, trotoara, javne rasvjete, spomenika, mostova, trgova i
ostalog) izvršila je popis nekretnina na dan 31.
12.2009.godine:
Broj
strana
118
Nabavna
vrijednost
54.454.015,25
1
Ispravka
vrijednosti
Sadašnja vrijednost
-
54.454.015,25
13.426.310.43
2.962.542.23
10.463.768,20
2
552.160,00
64.051,68
488.108.32
1
687.047,20
60.202,94
626.844.26
14.665.222,45
3.086.796,85
11.578.710,83
2
357.648,78
34.911,78
322.581,00
4
10.702.406,23
3.221.412,20
7.480.994,03
4
3
5
14.691.085,87
20.882.524,89
11.826.224,80
3.868.398.98
2.111.319,27
3.460.103.51
10.822.686,89
18.771.205,62
8.366.121.29
58.102.239,70
12.561.233,76
43.440.957,83
1
121.784,34
-
121.784,34
1
1
1.091.239,33
939.386,14
119.557.095,54
12.944.980,99
1.091.239.33
939.386.14
106.612.114,55
Sastavni dio Elaborata i popisu imovine opštine
Derventa za 2009. godinu su izvještaji Komisije za
popis sa popisnim listama.
Centralna popisna komisija predlaže Načelniku
da usvoji elaborat o popisu imovine i obaveza opštine
Dervneta za 2009. godinu - KONAČAN IZVJEŠTAJ.
Centralna popisna komisija:
1. Dragoljub Kukić, predsjednik
2. Grozda Keser, član
3. Božana Nović, član
______________________________
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05,4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio je
RJЕŠЕNjЕ
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenujuse:
- Popović Miro, predsjednik
- Grubišić Mato, član
- Marić Siniša, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Špirić Nada.
133.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Sužbeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za priključaka korisnika iz reda povratnika na
vodovodnu mrežu, dana 14. 05. 2010. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodјeli
Strana 14 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-37/10
Datum: 11.05.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s. r.
______________________________
134.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana
20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Sužbeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, predsjednik
- Grubišić Mato, član
- Marić Siniša, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Jovičić Ana.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku građevinskih radova na izgradnji
elektro mreže povratničkog naselja Bijelo Brdo, dana
18. 05. 2010. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Datum: 11. 5. 2010. god.
Broj: 02-111-38/10
Datum: 11.05.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s. r.
______________________________
135.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Sužbeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05,4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio
je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, predsjednik
- Nović Srđan, član
- Marić Darinka, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Čučković Mihajlo.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za komunalno uređenje grada, dana 19. 05.
2010. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodјeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-39/10
Datum: 11.05.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s. r.
______________________________
136.
Na osnovu člana 7. stava 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasнik BiH", broј 49/04.
Datum: 11. 5. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
19/05, 52/05, 92/05. 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana
4. stava 1. Sporazuma o zajedničkom učešću na izradi
projekta "Regionalni akcini plan za obuhvatnu zaštitu
sliva rijeke Ukrine - studije zaveden pod brojem
opštine Derventa - potpisiice sporazuma 02-370-13/10
od 15. 01. 2010. godine i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Ružičić Grozdan, predsjednik
- Trbić Miladin, član
- Janković Violeta, član
- Vidić Vlastimir, član
- Bećirović Mirsad, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izradu Regionalnog akcionog plana za
zaštitu sliva rijeke Ukrine, dana 11. 05. 2010. godine
sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-36/10
Datum: 10.05.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s. r.
______________________________
137.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06. 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
Broj 6 Strana 15
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana
20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Sužbeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Siniša, predsjednik
- Nović Srđan, član
- Budišić Brankica, član
- Jovičić Ana, član
- Pavković Zorka, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za Rekonstrukciju i uređenje ulica Trg
pravoslavlja i Cara Lazara, dana 04. 05. 2010. godine
sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-34/10
Datum: 30.04.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s. r.
______________________________
138.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05) i člana 62.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine
Derventa donio je
Strana 16 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Milena, predsjednik
- Strinić Mile, član
- Nović Srđan, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Špirić Nada.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku građevinskog materijala za
sanaciju objekta Grbić Momčila iz G. Detlaka, dana
29. 04. 2010. godine sa početkom u 12:30 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-32/10
Datum: 23.04.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s. r.
______________________________
139.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Sužbeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, predsjednik
- Nović Srđan, član
Datum: 11. 5. 2010. god.
- Čučković Mihajlo, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za sanaciju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva, dana 10. 05, 2010, godine sa
početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-33/10
Datum: 27.04.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s. r.
______________________________
140.
Na osnovu člana 7. stava 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana
4. stava 1. Sporazuma o zajedničkom učešću na izradi
projekta "Regionalni akcini plan za obuhvatnu zaštitu
sliva rijeke Ukrine - studije zaveden pod brojem
opštine Derventa - potpisnice sporazuma 02-370-13/10
od 15. 01. 2010. godine i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Ružičić Grozdan, predsjednik
- Lukić Jasna, član
- Janković Violeta, član
- Vidić Vlastimir, član
- Bećirović Mirsad, član
Datum: 11. 5. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izradу Regionalnog akcionog plana za
zaštitu sliva rijeke Ukrine, dana 26. 04. 2010. godine
sa početkom u 11:30 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-30/10
Datum: 20.04.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s. r.
______________________________
142.
OGLAS
Broj: 02-111-31/10
Datum: 23.04.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s. r.
______________________________
141.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05) i člana 62. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Pavković Zorka, predsjednik
- Popović Miro, član
- Matić Vihor, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Sekulić Ana.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za Projektovanje 12 stambenih jedinica za
povratnike u opštini Derventa, dana 29. 04. 2010.
godine sa početkom u 12 časova,
Broj 6 Strana 17
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Opštine Derventa Derventa, Trg oslobođenja bb na
osnovu rјešenja broj 06-372-1-55 od 19.04.2010.
godine, izvršio je u registru zajednica etažnih vlasnika
stambenih zgrada, u registarskom listu broj: 1-55 upis
osnivanja ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM Derventa, ulica Vuka Karadžića SP-20/3 sa
sljedećim podacima:
Naziv i sjedište: Zajednica za upravljanje
zgradom, Derventa, ulica Vuka Karaџića SP-20/3.
Osnivači: 12 etažnih vlasnika zgrade.
Djelatnost: 70.320-Upravljanje zgradom za račun
etažnih vlasnika. Istupa u pravnom prometu samostalno u okviru djelatnosti, za obaveze odgovara
cjelokupnom imovinom, članovi odgovaraju supsidijarno do visine udjela u plaćanju troškova održavanja
zgrade.
Zastupa Malić Dušan, predsjednik upravnog
odbora, samostalno i bez ograničenja.
Broj: 06-372-1-55
Datum: 19.04.2010. god.
Službeno lice organa
dipl. ing. Dragan M. Pajić, s. r.
______________________________
143.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predсjednike i člaнove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Strana 18 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 5. 2010. god.
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
о verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Polje
R J E Š E Nj E
о verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Derventa III
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Polje dana 21.02.2010. god.
1. Verifikuju sе izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Derventa III dana 19.02.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Polje na
mandat od četiri godine izabrani su:
- Grozdanović Zdravko (predsjednik Savjeta)
- Marković Savo
- Lazić Slavko
- Danilović Slavko
- Arsenić Dušan
- Tanasić Ostoja
- Popović Miroslav
- Ignjatić Novo
- Sekulić Dobro
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ
Derventa III na mandat оd četiri godine izabrani su:
- Bojanić Slаvko (predsjednik Savjeta)
- Bašić Ljubomir
- Ložnjaković Danijel
- Dujaković Dragan
- Pejić Darko
- Čavić Slaven
- Vugdalić Ekrem
- Kovačević Radovan
- Šljepica Svjetlana
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica kоji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjeсnih zajednica koji сe vodi u Odјeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Derventa III sprovedeni su 19.02.2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Derventa III sprovedene 19.02. 2010., zbog čega je
riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 01-022-251-1/09
Datum: 23.02.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s. r.
______________________________
144.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predсjednike i članove сavjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Polje sprovedeni su 21.02. 2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih iz-bora
postupajući u skladu ea članom 17. Odluke o
raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Polje sprovedene 21.02.2010., zbog čega je riješeno
kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 01-022-251-2/09
Datum: 25.02.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s. r.
______________________________
145.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Bunar
Datum: 11. 5. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Bunar dana 07.03.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Bunar na
mandat od četiri godine izabrani su:
- Jerković Filip (predsjednik Savjeta)
- Mujkanović Zajim
- Kadić Safet
- Terzić Samir
- Vrdoljak Mato
- Filipović (Mijat) Mijo
- Novotni Petar-Franjo
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odјeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Bunar sprovedeni su 07.03. 2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Bunar sprovedene 07.03.2010., zbog čega je riješeno
kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 01-022-251-3/09
Datum: 10.03.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s. r.
______________________________
Broj 6 Strana 19
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Kalenderovci Gornji na mandat od četiri godine izabrani
su:
- Đuraš Marko (predsjednik Savjeta)
- Čolić Miro
- Nikolić Dalibor
- Džigerović Radomir
- Đekić Dobrivoje
- Đukić Nikola
- Petković Milenko
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predejednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Kalenderovci Gornji sprovedeni su
28.03.2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Kalenderovci Gornji sprovedene 28.03.2010., zbog
čega je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 01-022-251-4/09
Datum: 31.03.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s. r.
______________________________
147.
146.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove eavjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa" ,broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
o verifikaciji sprovedenih izbora u
MZ Kalenderovci Gornji
R J E Š E Nj E
o verifikaciji sprovedenih izbora u
MZ Mišinci
1. Verifikuju se izbori eprovedeni u mjesnoj
zajednici Kalenderovci Gornji dana 28.03.2010. god.
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Mišinci dana 28.03.2010. god.
Strana 20 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Mišinci
na mandat od četiri godine izabrani su:
- Kuzmanović Ljubomir (predsjednik Savjeta)
- Kuzmanović (Nikodin) Marko
- Pašalić Bogdan
- MatićPetar
- Đekić Miroslav
- Kuzmanović Vinko
- Ivkoviћ Novo
3. Bpoj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Mišinci sprovedeni su 28.03.2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Mišinci sprovedene 28.03. 2010., zbog čega je riješeno
kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Datum: 11. 5. 2010. god.
- Milić Miroslav
- Latinović Nedeljko
- Bajuković Dušanka
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji ee vodi u Odјeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženjе
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspiсala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Miškovci sprovedeni su 28.03.2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odduke o
raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Miškovci sprovedene 28.03. 2010., zbog čega je
riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 01-022-251-6/09
Datum: 31.03.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s. r.
______________________________
Broj: 01-022-251-5/09
Datum: 31.03.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s. r.
______________________________
148.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predсjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š Е Nj E
o verifikaciji sprovedenih izbora u
MZ Miškovci
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Miškovci dana 28.03.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Miškovci na mandat od četiri godine izabrani su:
- Jeftić Dalibor (predsjednik Savjeta)
- Komnenović Miljan
149.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
o verifikaciji sprovedenih izbora u
MZ Bosanski Dubočac
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Bosanski Dubočac dana 11.04.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Bosanski Dubočac na mandat od četiri godine izabrani su:
- Merdžanović Nermin (predsjednik Savjeta)
- Đuherić Safet
- Sinanović Esad
- Merdžanović Edis
- Eminović Rasim
- Telić Elvir
- Đuherić Аlmir
Datum: 11. 5. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- Mehičić Šefik
- Bajrić Sadmir
Broj 6 Strana 21
- Knežević Andrija
- Đukić Zdravko
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odјeljenju za opštu
upravu.
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odјeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Bosanski Dubočac sprovedeni su 11.04.2010.
god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke 0
raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Bosanski Dubočac sprovedene 11.04.2010., zbog čega
je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Velika Sočanica sprovedeni su 11.04.2010.
god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Velika Sočanica sprovedene 11.04.2010., zbog čega je
riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 01-022-251-7/09
Datum: 15.04.2010. god.
Broj: 01-022-251-8/09
Datum: 15.04.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s. r.
______________________________
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s. r.
______________________________
150.
151.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
о verifikaciji sprovedenih izbora u
MZ Velika Sočanica
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Velika Sočanica dana 11.04.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Velika
Sočanica na mandat od četiri godine izabrani su:
- Đukić Stanimir (predsjednik Savjeta)
- Puljanović Milenko
- Ćudić Milenko
- Topalović Nedeljko
- Đukić Borislav
- Zirdum Danijela
- Radanović Zdravko
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
sa predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
o verifikaciji sprovedenih izbora u
MZ Kostreš
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Kostreš dana 25.04.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Kostreš
na mandat od četiri godine izabrani su:
- Plavšić Nedo (predsjednik Savjeta)
- Kresojević Mario
- Sekulić Ilija
- Plavšić Simo
- Cvjetković Marko
- Cvjetković Mile
Strana 22 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- Plavšić Ljubo
- Cvjetković Mladen
- Stjepanović Vlado
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odјeljenju za opštu
upravu.
Datum: 11. 5. 2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o
raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Kostreš sprovedene 25.04. 2010., zbog čega je riješeno
kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Kostreš sprovedeni su 25.04.2010. god.
Broj: 01-022-251-8/09
Datum: 15.04.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s. r.
______________________________
Datum: 11. 5. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 6 Strana 23
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
114. Program namjenskog utroška sredstava posebnih vodnih naknada za 2010. godinu ...............................1
115. Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m2 korisne
stambene površine u 2009. godini na području opštine Derventa ...........................................................2
116. Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnostima u državnoj svojini,
sa pravom raspolaganja opštine Derventa, sa opštine Derventa na Srpski pravoslavni
Manastir Svetog Nikoleu Detlaku, opština Derventa, bez naknade .........................................................2
117. Odluka o davanju neposrednom pogodbom posredstvom zamjene neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini za zemljište u privatnoj svojini .................................3
118. Odluka o davanju u zakup neizgrađenog zemljišta u državnoj svojini ....................................................3
119. Rješenje o utvrđivanju prava privatne svojine na gradskom građevinskom zemljištu
u državnoj svojini u korist Lješić (Stanko) Mladena iz Dervente ............................................................4
120. Rješenje o prestanku važenja Rješenja o dodjeli na korišćenje
gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini
PP "TANED TRANSPORT" iz Dervente radi izgradnje poslovnih zgrada ............................................6
121. Zaključak o usvajanju Informacije o izvršenju
Budžeta opštine Derventa za period 01.01.-31.03.2010. godine..............................................................7
122. Zaključak o usvajanju Informacije o statusu bivšeg
Doma kulture sa posebnim zaključcima ..................................................................................................7
123. Zaključak o usvajanju Stanja i analiza maloljetničke
delinkvencije na području opštine ...........................................................................................................8
124. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju u putničkom saobraćaju
i taksi prevozu na području opštine Derventa ..........................................................................................8
125. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju informisanja na nivou opštine
i uloga lokalnih medija sa posebnim osvrtom na informacije iz Dervente
u entitetskim i državnim sredstvima informisanja ...................................................................................8
126. Zaključak o usvajanju Informacije o stipendiranju studenata
i učenika u školskoj 2009/2010. godini ...................................................................................................8
127. Zaključak o usvajanju Informacije o stopi nataliteta i mortaliteta
na području opštine Derventa u zadnjih pet godina sa osvrtom na polnu strukturu ................................9
SKUPŠTINA OPŠTINE U FUNKCIJI SKUPŠTINE
JAVNOG PREDUZEĆA "DERVENTSKI LIST I RADIO DERVENTA"
128. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju
Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" za 2009. godinu...................................................9
129. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora
Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa za 2009. godinu ...................................9
130. Zaključak o ne usvajanju Programa rada i finansijski plan poslovanja
Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa зa 2010. godinu ...................................9
Strana 24 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 5. 2010. god.
NAČELNIK OPŠTINE
131. Naredba o provođenju proljetne faze obavezne sistematske deratizacije
za područje opštine Derventa za 2010. godinu ......................................................................................10
132. Odluka o usvajanju Elaborata o popisu imovine i obaveza
Opštine Derventa za 2009. godinu - konačan izvještaj ..........................................................................11
133. Rješenje o formiranju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za priključak korisnika iz reda povratnika na vodovodnu mrežu ..........................................13
134. Rješenje o formiranju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za nabavku građevinskih radova na izgradnji elektro
mreže povratničkog naselja Bijelo Brdo ................................................................................................14
135. Rješenje o formiranju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za komunalno uređenje grada ................................................................................................14
136. Rješenje o formiranju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izradu Regionalnog akcionog plana za zaštitu sliva rijeke Ukrine....................................14
137. Rješenje o formiranju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za Rekonstrukciju i uređenje ulica Trg pravoslavlja i Cara Lazara .......................................................15
138. Rješenje o formiranju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku građevinskog materijala za sanaciju objekta Grbić Momčila iz G.Detlaka ........................15
139. Rješenje o formiranju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za sanaciju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva .................................................................16
140. Rješenje o formiranju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izradu Regulacionog akcionog plana za zaštitu sliva rijeke Ukrine ..................................................16
141. Rješenje o formiranju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za projektovanje 12 stambenih jedinica za povratnike u opštini Derventa ............................................17
ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
142. Oglas o upisu u registar Zajednice za upravljanje zgradom u ulici Vuka Karadžića SP-20/3 ...............17
KOMISIJA ZA VERIFIKACIJU IZBORA U MJESNIM ZAJEDNICAMA
143. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Derventa III ..............................................................17
144. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Polje ..........................................................................18
145. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Bunar ........................................................................18
146. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Kalenderovci Gornji .................................................19
147. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Mišinci ......................................................................19
148. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Miškovci ...................................................................20
149. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Bosanski Dubočac ....................................................20
150. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Velika Sočanica ........................................................21
151. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Kostreš ......................................................................21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
279 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content