ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧ Ν ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥ.Π.Π.ΑΤ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥ.Π.Π.ΑΤ.
ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ 19, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 17124
ΤΗΛ./FAX 210-9370151, Κιν. 6932-297342
e-mail : [email protected]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11oυ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015
ΣΤΙΣ 5-6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Αθήνα 18/12/2014
Με απόφαση της Επιτροπής Παλαιµάχων της Ε.Ο.ΠΕ. και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου Παλαιµάχων Πετοσφαιριστών Αττικής, ενεκρίθη η διεξαγωγή του 11ου Πανελληνίου
Πρωταθλήµατος Παλαιµάχων (που θα γίνει σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Κανονισµό Πετοσφαίρισης)
στην Ι.Π. του Μεσολογγίου µε συνδιοργανωτή την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, τον ∆ήµο
Μεσολογγίου, την Ε.Ο.ΠΕ. και τον ΣΥ.Π.Π.ΑΤ.
Άρθρο 1.- ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι Οµάδες εκείνες οι οποίες θα
δηλώσουν
στις κατηγορίες ηλικιών Aνδρών 35+, 45+, 55+, Γυναικών 35+, 42+, 50+.
β) Να έχουν Επωνυµίες : Αθλητικών Συλλόγων, Περιοχής, Επιχειρήσεως, Παρέας µε ελεύθερη
ονοµασία.
Άρθρο 2.- ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
α) Οι οµάδες που θα συµµετέχουν στο Πρωτάθληµα πρέπει να υποβάλλουν στην Οργανωτική
Επιτροπή του ΣΥΠΠΑΤ συµπληρωµένη τη συνηµµένη δήλωση συµµετοχής στο Πρωτάθληµα
µέχρι 30 Απριλίου 2015, καθώς και τις φωτοτυπίες ταυτότητος των συµµετεχόντων ( µε e-mail,
fax ή ταχυδροµικά ).
β) Στην κλήρωση πρέπει να συµµετάσχουν οι οµάδες µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, την
ηµεροµηνία που θα προσδιορισθεί µετά την ηµέρα λήξης της δήλωσης συµµετοχής, στα γραφεία
της Ε.Ο.ΠΕ.
δ) Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Κλειστό ∆ηµοτικό γήπεδο Μεσολογγίου και στο κλειστό γήπεδο
του Σχολικού Συγκροτήµατος.
Άρθρο 3.- ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος την αναλαµβάνει η Οργανωτική Επιτροπή
συσταθείσα από το ∆.Σ του ΣΥ.Π.Π.ΑΤ.
Ανάλογα καθήκοντα θα έχουν όλες οι Επιτροπές : Αγωνόδικος, ∆ιαιτησίας, Ενστάσεων κλπ
Άρθρο 4.- ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ανάλογα τον αριθµό συµµετεχόντων – Μέχρι 4 οµάδες ανά κατηγορία, ένας προς όλους.
Πλέον των 4 οµάδων σε οµίλους. Οι τελικοί θα διεξαχθούν την Κυριακή 7/6.
Άρθρο 5.-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Θα εκδοθεί µετά την κλήρωση
Άρθρο 6.- ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πρωτάθληµα έχουν δικαίωµα να πάρουν µέρος οι αθλητές και αθλήτριες που δεν έχουν
συµµετάσχει σε Εθνικά Πρωταθλήµατα A1, A2 κατηγοριών της ΕΟΠΕ τις αγωνιστικές περιόδους
2013–2014, 2014-2015.
α) Στην κατηγορία 35+ ανδρών όσοι είναι γεννηµένοι από 1971-1980
β) Στην κατηγορία 45+ ανδρών όσοι είναι γεννηµένοι από 1961-1970
γ) Στην κατηγορία 55+ ανδρών όσοι είναι γεννηµένοι από 1960 & µεγαλύτεροι
δ) Στην κατηγορία 35+ γυναικών όσες είναι γεννηµένες από 1973-1980
ε) Στην κατηγορία 42+ γυναικών όσες είναι γεννηµένες από 1966-1973
στ) Στην κατηγορία 50+ γυναικών όσες είναι γεννηµένες από 1965 & µεγαλύτερες
Οι µεγαλύτεροι-ες σε ηλικία, µπορούν να αγωνισθούν στις µικρότερες κατηγορίες, χωρίς
περιορισµούς.
Όλες οι Οµάδες πρέπει να φέρουν οµοιόµορφη εµφάνιση και οι αριθµοί να είναι γραµµένοι στην
πίσω και εµπρός επιφάνεια της φανέλας.
Οι ∆ιοργανωτές θα εκδώσουν για τις Οµάδες ονοµαστικές καταστάσεις. Οι Οµάδες είναι
υποχρεωµένες να τις καταθέτουν στην γραµµατεία του αγώνα 15 λεπτά πριν την καθιερωµένη
ώρα έναρξης.
Την ηµέρα της κλήρωσης οι εκπρόσωποι των Οµάδων θα παραδώσουν στην Αγωνόδικο Επιτροπή
τις τελικές καταστάσεις µε τα ονοµατεπώνυµα των αθλητών/αθλητριών που θα συµµετάσχουν
και φωτοτυπίες ταυτότητος ενός εκάστου.
Προσθήκη νέων αθλητών/τριών θα επιτραπεί από την οργανωτική επιτροπή, την ηµέρα της
τεχνικής σύσκεψης (5/6/2015 στις 4:00 µ.µ. στο Ξενοδοχείο «ΘΕΟΞΕΝΕΙΑ»), αφού ελεγχθεί η
νοµιµότητα συµµετοχής από την Ε.Ο.ΠΕ.
Σε περίπτωση αδυναµίας επικοινωνίας µε την ΕΟΠΕ, ο/η αθλητής-ητρια που θα δηλωθεί
τελευταία στιγµή, δεν θα συµµετάσχει.
Άρθρο 7.- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Στο Πρωτάθληµα ισχύουν οι Κανονισµοί σάλας Εθνικών Πρωταθληµάτων µε τις εξής διαφορές :
α) Νικήτρια θεωρείται η οµάδα που έχει κερδίσει δύο σετ των 25 πόντων. Σε περίπτωση
ισοπαλίας, το τρίτο σετ ( που θα αναδεικνύει τον νικητή ) θα είναι των 15 πόντων.
β) Εάν για οποιοδήποτε λόγο µηδενισθεί µια οµάδα, ο νικητής κερδίζει τον αγώνα µε 2-0 σετ
( 25-0, 25-0 ).
γ) Οι οµάδες που αγωνίζονται βαθµολογούνται µε :
Τρείς(3) βαθµούς σε περίπτωση νίκης 2-0 σέτ
∆ύο(2) βαθµούς σε περίπτωση νίκης µε 2-1 σέτ
Ένα(1) βαθµό σε περίπτωση ήττας µε 1-2 σέτ
Κανένα βαθµό(0) σε περίπτωση ήττας µε 0-2 σέτ
Σε περίπτωση που οι οµάδες θα ισοβαθµήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισµό
της θέσης θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας :
α) Οι βαθµοί που έχει συγκεντρώσει κάθε οµάδα στους µεταξύ τους αγώνες.
β) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τα νικηφόρα σετ και παρονοµαστή τα
χαµένα σετ στους µεταξύ τους αγώνες.
γ) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τους κερδισµένους πόντους και παρανοµαστή
τους χαµένους πόντους στους µεταξύ τους αγώνες.
δ) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τα κερδισµένα σετ και παρονοµαστή τα
χαµένα σετ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήµατος για την κάθε οµάδα που ισοβαθµεί.
ε) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τους κερδισµένους πόντους και παρονοµαστή
τους χαµένους πόντους σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήµατος για την κάθε οµάδα που
ισοβαθµεί.
Άρθρο 8.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Το Κόστος συµµετοχής αθλητή/αθλήτριας ( γενικά λειτουργικά έξοδα – διαιτησίας ) 20,00 € για
κάθε συµµετέχοντα, τα οποία θα κατατεθούν µε τη δήλωση στον λογαριασµό του Ταµία του
ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. Γιάννη Λάσκαρη στην ALPHA BANK - Λογαριασµός : 158-002101-080328.
Ο οικονοµικός απολογισµός του Πρωταθλήµατος θα εκδοθεί από την Οικονοµική Επιτροπή των
Παλαιµάχων της Ε.Ο.ΠΕ που απαρτίζεται από τους Νεκτάριο Χαλβατζή, Κώστα Αµπελά, Γιάννη
Λάσκαρη, µετά το τέλος των Αγώνων.
Άρθρο 9.-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Θα επιλύονται από την αρµόδια Επιτροπή αυθηµερόν.
∆ιαµονή : Θα πραγµατοποιηθεί στα Ξενοδοχεία του Μεσολογγίου ΘΕΟΞΕΝΕΙΑ και ΛΙΜΠΕΡΤΥ µε
τιµή 20 € κατ’ άτοµο ( µε πρωϊνό ) σε δίκλινα δωµάτια.
Τα δωµάτια θα κλείνονται µέσω της Οργανωτικής Επιτροπής του ΣΥ.Π.Π.ΑΤ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παλαιµάχων
Παλαιµάχων Ε.Ο.ΠΕ
Νεκτάριος Χαλβατζής
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
του 11ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος
Παλαιµάχων
Ιάσων Πλατσής