close

Enter

Log in using OpenID

ADR 2013 - Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

embedDownload
Α∆Α: ΒΛΠΠ1-05Φ
ΑΝΑΡΤΗΤΕA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παπάγου, 11 Oκτωβρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Γ/50947/6560
------------------------------------------Ταχ. ∆/νση
: Αναστάσεως 2
Τ.Κ
: 101 91 Παπάγου
Πληροφορίες : Ε.Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο
: 210 6508126
Fax
: 210 6508425
ΘΕΜΑ
ΣΧΕΤ
ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής
: Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. πρωτ. 40955/4862/2013
(ΦΕΚ 2514/Β΄/2013) ενσωµάτωση Οδηγίας 2012/45 (ADR 2013 - RID 2013) µε
Α∆Α: ΒΛΛΡ1-Λ69
: Το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 50786/5179/11.10.2013 έγγραφο του Τµήµατος
Νοµοθετικού Συντονισµού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
1. Σας πληροφορούµε ότι, στο ΦΕΚ 2514/Β΄/7.10.2013 δηµοσιεύτηκε η κοινή
υπουργική απόφαση του θέµατος, που αφορά στην «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης
∆εκεµβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο
των παραρτηµάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων», Α∆Α:
ΒΛΛΡ1-Λ69
2. Η απόφαση αυτή είναι αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆I. και
µπορεί να προσπελαστεί ακολουθώντας τα ακόλουθα βήµατα:
http://yme.gr→ Μεταφορές →Τεχνολογία Οχηµάτων → 04.07 Μεταφορές Επικίνδυνων
Εµπορευµάτων (ADR) → 07.01 Νοµοθεσία – Εναρµόνιση εθνικής νοµοθεσίας µε
Οδηγίες ΕΕ
3. Όλες οι αλλαγές που προβλέπονται στην ADR 2013 σε σχέση µε την ADR 2011
φαίνονται µε κίτρινη επισήµανση στο πεδίο ADR 2013 µε αλλαγές της ADR 2011 στο
δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι (ακολουθώντας τα ίδια µε τα ανωτέρω βήµατα).
Η εργασία έγινε από το Τµήµα Προδιαγραφών και Ελέγχου Μεταφορών
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων και Ευπαθών Τροφίµων της ∆/νσης Τεχνολογίας
Οχηµάτων και έχει καθαρά βοηθητικό χαρακτήρα προς το προσωπικό που εµπλέκεται
µε το έργο της µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR).
Στον ίδιο δικτυακό τόπο αναρτάται και σύνοψη των αλλαγών που επιφέρει η ADR
2013 σε σχέση µε την ADR 2011 και η οποία επίσης αποτελεί ένα βοηθητικό κείµενο
χωρίς νοµική ισχύ.
4. Οι κυριότερες αλλαγές στα τεχνικά παραρτήµατα της ADR συνοπτικά
αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
1
Παραποµπή
1.1.3.9
1.4.3.3
1.8.5
1.9.5.2.2.
1.10.3.1.3
1.10.3.1.4
1.10.4
3.2
5.2.1.1
5.5.3
6.8.2.3.1
8.1.4.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ADR 2013
∆ιάταξη
ADR 2013
Εξαίρεση σχετικά µε τα επικίνδυνα
εµπορεύµατα που χρησιµοποιούνται
Τα εµπορεύµατα τα οποία ικανοποιούν τις
για σκοπούς ψύξης κατά την
διατάξεις του 1.1.3.9, υπόκεινται µόνο στις
µεταφορά και ενέχουν κίνδυνο
διατάξεις του τµήµατος 5.5.3.
ασφυξίας σε κλειστούς χώρους π.χ.
υγρό άζωτο ή ξηρός πάγος
Η νέα διατύπωση ορίζει πως ο πληρωτής
µετά την πλήρωση της δεξαµενής,
Υποχρεώσεις του πληρωτή
διασφαλίζει ότι όλα τα κλεισίµατα είναι σε
κλειστή θέση και δεν υπάρχει διαρροή
Ειδοποίηση για συµβάντα που
Η αναφορά θα πρέπει να υποβάλλεται
περιλαµβάνουν επικίνδυνα
εντός ενός µήνα από το ατύχηµα
εµπορεύµατα
Εφαρµόζεται
περιορισµός
κατηγορίας
σηράγγων Ε για τα εµπορεύµατα που
Κατηγορίες σηράγγων για επικίνδυνα
µεταφέρονται ως περιορισµένες ποσότητες
εµπορεύµατα
(κεφ.3.4), εφόσον οι ποσότητες που
µεταφέρονται υπερβαίνουν τους 8 τόνους
συνολική µεικτή µάζα
Καθορίζεται όριο 3000 Α2 ανά κόλο και
καταγράφονται διαφορετικά όρια που
ισχύουν για ορισµένα ραδιονουκλείδια.
Όρια ασφαλείας µεταφοράς για
Επίσης, προβλέπεται υπολογισµός για τα
εµπορεύµατα της κλάσης 7
µείγµατα ραδιονουκλεϊδίων.
Το σχέδιο ασφαλείας δεν εφαρµόζεται για
τα εξαιρούµενα κόλα της κλάσης 7 εκτός
ορισµένων UN.
Προσθήκη 10 νέων καταχωρίσεων (οι 6
Πίνακας Α καταχωρίσεων
αφορούν χηµικά υπό πίεση) και αλλαγές
στις υπάρχουσες καταχωρίσεις
Καθορίζεται ότι ο αριθµός UN και τα
γράµµατα
“UN”
πρέπει
να
είναι
τουλάχιστον 12 mm σε ύψος εκτός από την
περίπτωση µικρότερων κόλων < 30 l ή kg
καθαρή µάζα ή κύλινδροι χωρητικότητας σε
Σήµανση κόλων
νερό < 60 l οπότε πρέπει να είναι
τουλάχιστον 6 mm σε ύψος και για κόλα <
5 l ή kg πρέπει να είναι κατάλληλου
µεγέθους
(να λαµβάνεται υπόψη και η µεταβατική
διάταξη 1.6.1.25)
Ειδικές διατάξεις εφαρµόσιµες σε
Νέες διατάξεις που περιλαµβάνουν:
ουσίες που µεταφέρονται ως ψυκτικά
Απαιτήσεις για τις συσκευασίες και το
ή κλιµατιστικά µέσα και ενέχουν
όχηµα, τις σηµάνσεις και την τεκµηρίωση
κίνδυνο ασφυξίας
Οι µετατροπές πρέπει να είναι σε
συµφωνία µε τις ισχύουσες απαιτήσεις
κατά τον χρόνο της µετατροπής και η
∆ιατάξεις για την έγκριση τύπου
έγκριση να περιορίζεται σε αυτές. Για τα
Τροποποίηση δεξαµενής
µέρη της δεξαµενής που δεν επηρεάστηκαν
από την τροποποίηση, εξακολουθεί να
ισχύει η αρχική έγκριση τύπου.
Πυροσβεστήρες
Οι απαιτήσεις αποτυπώνονται σε πίνακα
5. Οι υπηρεσίες των Υπουργείων, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν,
παρακαλούνται, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, να ενηµερώσουν τους φορείς
τους οποίους εποπτεύουν.
2
6. Οι Γενικές ∆/νσεις Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας, µέσω και των
οικείων Επιµελητηρίων, καλούνται να φροντίσουν για την κοινοποίηση της παρούσας
ώστε να γίνει περισσότερο γνωστή η απαίτηση της Οδηγίας για τον διορισµό
συµβούλου/-ων ασφαλoύς µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ) σε
επιχειρήσεις που σχετίζονται µε µεταφορά ή τη σχετική συσκευασία,
πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων οδικώς,
φόρτωση,
υπεύθυνους για την
αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες. Από την υποχρέωση
διορισµού ΣΑΜΕΕ εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο υποτµήµα 1.8.3.2
της ADR.
7. Ειδικότερα, από την έναρξη ισχύος της κ.υ.α. εναρµόνισης της ADR 2013, σε
ό,τι αφορά στους ΣΑΜΕΕ πρέπει να εφαρµόζονται τα εξής:
α. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν την ταυτότητα του ΣΑΜΕΕ τους
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία διορισµού του στην αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, στην αρµόδια
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην οικεία ∆ιεύθυνση
Ασφαλείας ή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Νοµού και στην οικεία Περιφερειακή ∆ιοίκηση
Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής της Περιφέρειας που έχει έδρα η
επιχείρηση η οποία έχει διορίσει τον ΣΑΜΕΕ.
β. Εντός εξήντα (60) ηµερών από τον ορισµό του, ο ΣΑΜΕΕ συντάσσει µια
αναφορά στην οποία για κάθε σχετική δραστηριότητα της επιχείρησης, υποδεικνύει τις
ενδεχόµενα
απαραίτητες
λειτουργικές
βελτιώσεις
και
τροποποιήσεις
στις
εφαρµοζόµενες πρακτικές µε σκοπό την ασφάλεια της φόρτωσης, εκφόρτωσης και
µεταφοράς των επικίνδυνων εµπορευµάτων. Η αναφορά αυτή συντάσσεται έκτοτε
κάθε έτος εντός του µηνός Φεβρουαρίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υποτµήµα
1.8.3.3 της ADR.
γ. Ο ΣΑΜΕΕ, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει εντός τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία του ατυχήµατος την σχετική αναφορά σύµφωνα µε το υποτµήµα 1.8.3.6
της ADR, στη ∆ιεύθυνση της επιχείρησης, στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και στην οικεία Υπηρεσία Τροχαίας µε
κοινοποίηση στην οικεία ∆ιεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Νοµού ή στην
οικεία Λιµενική Αρχή, ανάλογα µε την Υπηρεσία που έχει αστυνοµική αρµοδιότητα στο
χώρο που προκλήθηκε το ατύχηµα
8. Όσες υπηρεσίες εκτελούν χρέη ελέγχων, όπως η Τροχαία, οι Λιµενικές,
Τελωνειακές Αρχές και τα συνεργεία των Μικτών Κλιµακίων Ελέγχων (ΜΚΕ) πρέπει να
επιµορφώνουν και να επικαιροποιούν τις γνώσεις του προσωπικού τους, ώστε να
µπορούν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις ελέγχου των οχηµάτων που
µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα.
9. Οι εκπαιδευτικοί Φορείς οδηγών ADR, ΣΑΜΕΕ και ελεγκτών ΚΤΕΟ
παρακαλούνται στα πλαίσια του εκπαιδευτικού τους έργου να ενηµερώνουν για τις
επελθούσες αλλαγές.
3
10. Παρακαλούµε για την εφαρµογή των παραπάνω.
Ο αναπληρωτής ∆ιευθυντής
Θ. Ευγενίδης
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Υπουργεία της χώρας
(µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους Φορείς αρµοδιότητάς τους)
α) Υπουργείο Εξωτερικών
Ειδική Νοµική Υπηρεσία
Τµήµα ∆ικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βασιλίσσης Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
(υπόψη κα ∆αφνίου)
(για ενηµέρωση της Ε.Επιτροπής)
β) Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Μεσογείων 227-231
154 51 Χολαργός
γ) Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
δ) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Αµαλιάδος 17
115 23 Αθήνα
ε) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
στ) Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77 Αθήνα
ζ) Υπουργείο Οικονοµικών
Γενικό Χηµείο του Κράτους
∆/νση Περιβάλλοντος
Τσόχα 16
115 21 Αθήνα
η) Ναυτιλίας και Αιγαίου
Ακτή Βασιλειάδη
ΤΚ 185 10 Πειραιάς
2. Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης
Γραφείο ∆ιεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων
Κτήριο Βουλής
Σύνταγµα, ΤΚ 100 21
3. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
α) Γενικό ∆/ντή Μεταφορών
β) ∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Χώρας
4
(µε την παράκληση να ενηµερώσουν και τα ∆ηµόσια ΚΤΕΟ)
4. Όλα τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ
( µέσω e-mail )
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
α) Γραφείο Υφυπουργού
β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
γ) Γενικό ∆/ντή Μεταφορών
δ) Αναπλ. Γενικό ∆/ντή Οδικής Ασφάλειας
ε) ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών
(µε την παράκληση για ενηµέρωση των Σιδηροδροµικών Φορέων)
στ) ∆/νση Οδικής Κυκλοφορίας
ζ) Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων Μεταφορών
η) Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε
2. Ε.Σ.Υ.∆
Θησέως 7,
176 76 Καλλιθέα
3. Ε.Μ.Π.
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Εργαστήριο Οχηµάτων
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
157 73 Αθήνα
4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής
265 00 Ρίο
Πάτρα
5. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α)Τµήµα Χηµικών Μηχανικών
Εργ. Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας
Τ.Θ. 1520
540 06 Θεσσαλονίκη
β)Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασµού
ΤΘ 428
541 24 Θεσσαλονίκη
6. ΤΕΙ Χαλκίδας
Τµήµα Μηχανολογίας
Εργαστήριο Θερµοκινητήρων & Θερµικών Στροβιλοµηχανών
Ψαχνά Ευβοίας ΤΚ 34400
7. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ∆ηµόκριτος
Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Θ. 60228
153 10 Αγία Παρασκευή Αττικής
8. ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ
Α’ Βιοµηχανική Περιοχή
385 00 Βόλος
9. EUROCERT A.E.
5
Τατοϊου 89 και Λυκοβρύσεως
144 52 Μεταµόρφωση
10. Lloyd’s Register
Ακτή Μιαούλη 87
185 38 Πειραιάς
11. ΓΕΤΕ ΕΠΕ
Αγροτεµάχιο 613
570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης
12. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.
Ακτή Μιαούλη 23
185 35 Πειραιάς
13. TUV HELLAS Α.Ε.
Ελευθερίου Βενιζέλου 24
153 41 Αγ. Παρασκευή
14. ΤΑΜ HELLAS
Θεοµήτορος 66
173 42 Αγ. ∆ηµήτριος
15. AUTOVISION – SAKAR A.E.
Ροβέρτου Γκάλλι 77
163 46 Ηλιούπολη
16. INCERT ΕΠΕ
Γερµανού ∆ηµάκου 11
221 00 Τρίπολη
17. WPI Μ.Ε.Π.Ε.
∆ηµοκρατίας 33
570 19 Περαία Θεσσαλονίκης
18. Ηellas Cert
Ελληνική Ένωση ∆ιαπιστευµένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης
Σισίνη & Αλκµάνος 7,
11528 Αθήνα
19. Π.Σ.Σ.Α.Μ.Ε.Ε.
Ιπποκράτους 2
106 79 Αθήνα
20. Κατασκευαστές δεξαµενών
α) Jet Engineering
14ο χλµ Παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας
570 11 Θεσσαλονίκη
β) Αλεξανδρίδης Αθανάσιος
Περιφερειακή οδός
56430 Άνω Ηλιούπολη
γ) Ζάκος Γ.
6ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης
570 09 Καλοχώρι - Θεσσαλονίκης
δ) Ζυγούρης Ευστάθιος
Αντικάλαµος
6
241 00 Καλαµάτα Μεσσηνίας
ε) Θεοδωρίδης Θεοχάρης & Σια ΟΕ
ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης
671 00 Ξάνθη
στ) Θεοδωρίδης Παύλος
Εννέα Εκτελεσθέντων
570 09 Καλοχώρι - Θεσσαλονίκης
ζ) Κιολείδης Νικόλαος
17ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης
∆ειράδων & Κορίνθου 47
145 64 Νέα Κηφισιά - Αθήνα
η) Λυγινός Φ. Μανιάτης & Λυγινός Γ. Ο.Ε
Μαρκόνι 26
104 47 Βοτανικός, Αθήνα
θ) ELVIOTHERM Μπούφος Νικόλαος
Κανάρη 5
Θέση Χασαπάκια
570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
ι) Νέζης Χρ. & ΣΙΑ ΟΕ
Θέση Πάτηµα
193 00 Ασπρόπυργος, Αθήνα
ια) ΑΦΟΙ Νερούτσου
Θέση Σπηλιές Αττική Οδός
Τ.Θ. 3001
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
ιβ) Παπαζής Α.Ε.
Αγροτική Περιοχή Σερεµές
582 00 Έδεσσα Πέλλας
ιγ) Τάκης ∆ηµήτριος
Περιοχή Αγροτεµάχιο 281
Αγροκτήµατος ∆ιαβατών
562 10 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη
ιδ) Χρυσόπουλος Θεόδωρος
Εθν. Οδός Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (5 χλµ)
Β΄ Πάροδος Ολύµπου
570 09 Καλοχώρι - Θεσσαλονίκη
21. Λοιποί Φορείς
α) Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων
Αυτοκινήτων ∆.Χ. Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων & Ασφάλτου
Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου Σκαραµαγκάς
124 62 Σκαραµαγκάς
β) Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτ/στων ∆ιεθνών
Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.)
Πατησίων 351
111 41 Αθήνα
7
γ) Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών
Πειραιώς 4
104 31 Αθήνα
δ) Πανελλαδική Οµοσπονδία Ιδιοκτητών
Επαγγελµατιών Φορτηγών Αυτ/των ∆.Χ.
Πειραιώς 4
104 31 Αθήνα
ε) Σωµατείο Οδηγών Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων
Β. Ελλάδος ‘’Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ’’
Μοναστηρίου 95
Άγιοι Πάντες - Θεσσαλονίκη
στ) Σύνδεσµος ∆ιεθνών ∆ιαµεταφορέων Ελλάδος
Λεωφ. Συγγρού 137
171 21 Νέα Σµύρνη
ζ) Σωµατείο Επαγγελµατιών Αυτ/στων Ιδιοκτητών Αυτ/των
Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων Μακεδονίας-Θράκης
‘’ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ’’
26ης Οκτωβρίου 14
546 42 Θεσσαλονίκη
η) Επαγγελµατική Ένωση Εταιρειών Υγραερίων
Βασιλέως Γεωργίου 42
152 10 Χαλάνδρι
θ) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών και
Εµπόρων Εκρηκτικών Υλών
Στουρνάρη 36
152 10 Χαλάνδρι
ι) Σύνδεσµος Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος
ΣΕΕΠΕ
Θέτιδος 4
115 28 Ιλίσια Αθήνα
ια) Οµοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος
Λόντου 8
106 81 Αθήνα
ιβ) Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών
Φορτηγών Αυτοκινήτων (Π.Ο.Ε.ΜΙ.Φ.Α.)
Θηβών 219
Περιστέρι Αθήνα
ιγ) Σωµατείο Ιδιοκτητών Επαγγελµατικών Φ∆Χ
Ν. Αχαίας & Περιχώρων ‘’Ο ΦΑΡΟΣ’’
Γούναρη 2
Πάτρα
ιδ) Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών
Μεταφορών Θεσσαλίας – Κεντρικής Ελλάδας
Κουταρελιά 12
Βόλος
ιε) Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών
Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆.Χ.
Μαιζώνος 45
8
Πάτρα
ιστ) Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών ∆.Χ.
(καραγωγείς)
Γούναρη 21 – 23
Πειραιάς
ιζ) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εταιρειών Εθνικών
Οδικών Μεταφορών
Μαραθώνος 27
Πειραιάς
ιη) ΣΕΟΦΑΕ
(Συνδικάτο Επαγγελµατιών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδας)
∆. Οµηρίδου Σκυλίτση 19
185 31 Πειραιάς
ιθ) Σωµατείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων
∆ιεθνών Μεταφορών Ν. Πιερίας
‘’Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ’’
3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 97 601 00 Κατερίνη
κ) Ένωση Ελληνικών Εταιρειών
Εµπορίας Πετρελαιοειδών (ΕΝ.Ε.Ε.Π.)
Φίλωνος 131
Τ.Θ. 136 40
185 36 Πειραιάς
λ) Π.Ο.Ε.ΜΙ.Φ.Α.
Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών
Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων
Θηβών 219
Περιστέρι Αθήνας
µ) Σύνδεσµος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου
Αρχιµήδους 29
713 06 Ηράκλειο Κρήτης
ν) ΣΕΑΑ
Λεωφ. Κηφισίας 296
152 32 Χαλάνδρι
ξ) ΠΟΠΕΚ
Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρατηριούχων
Εµπόρων Καυσίµων
Αρχιµήδους 29
71306, Ηράκλειο Κρήτης
ΙΙΙ. Εσωτερική ∆ιανοµή
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων
α) Τµήµα Β’ (2)
β) Τµήµα ∆΄ (2)
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
89 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content