close

Enter

Log in using OpenID

1 OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O

embedDownload
OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA
ZA 2012. GODINU
UVOD
Sadržaj i donošenje godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna donosi se sukladno
člancima 108-112 Zakona o proračunu (NN broj 86/08 i 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13) (u nastavku: Pravilnik) koji je stupio na snagu 7. ožujka 2013.g
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na izgled i sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna odnosno
Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Trogira za 2012.g.
Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o:
• planiranim i ostvarenim godišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema
proračunskim klasifikacijama,
• izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
• stanju duga,
• ostvarenju postavljenih planova, i
• uspješnosti postavljenih ciljeva
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske
klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
NOVCA I KAPITALA
Tijekom 2012. godine grad Trogir se nije zaduživao.
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U proračunu za 2012.godinu utvrđena su sredstva za nepredviđene rashode u okviru skupine 385 –
proračunska prićuva u iznosu od 300.000,00 kn. Članak 22. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za
2012.godinu govori da je gradonačelnik dužan izvijestiti Gradsko vijeće dvu puta godišnje i to kroz polugodišnji i
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. U izvještajnom razdoblju za 2012. godinu sredstva iz proračunske
pričuve iskorištena su u iznosu od 184.160,84 kn za knjigovodstveno evidentiranje prekoraćenja po principu
dozvoljenog minusa kod Hypo banke od 29.lipnja 2012.g. Klasa:402-08/12-01/5 i iznos od 90.125, 00 kn za
potrebe zatrpavanja i sanacije deponija „Vučje brdo“ u Planom nakon požara, a sve temeljem odluka Stožera za
zaštitu i spašavanje Grada Trogira. Spomenutim iznosom podmiren je račun tvrtke BRKAN-PLANO d.o.o. koji je
vršio zatrpavanje i sanaciju deponija i to Zaključkom od 21. rujna 2012.g. Klasa:401-03/12-01/1227.
1
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
Tablica : Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Trogira - stanje 31. prosinca 2012.g.
Naziv
Datum
financ.
Valutn
R.
Iznos
Iznos
sklapanja
Institucu
Korisnik
Namjena
a
Dospijeće
br
jamstva u
jamstva u
ugovora o
je u čiju
kredita
kredita
jedini
kredita
.
valuti
kunama
jamstvu
korist je
ca
jamstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Grad
1
2.03.1999.
HBOR
eko-projekt
EUR
1.682.722,74 12.697.152,70
30.4.2013
Trogir
JU
Športski
kupnja
2
3.05.2007.
PBZ
objekti
nekretnine
HRK
370.000,00
370.000,00 31.05.2017.
Dobrić
refinancir.
3
17.09.2007.
PBZ
d.o.o.
kredita
HRK
4.795.535,76
4.795.535,76 31.10.2012.
kupnja
nekretnine
Dobrić
Mosorov
4
30.04.2008.
PBZ
d.o.o.
dom
EUR
1.506.800,00 10.924.962,99 31.05.2018.
godina
Karlovač
HNKTtro
obrtna
dana od
5
22.08.2008. ka banka gir
sredstva
HRK
1.500.000,00
1.500.000,00
plasiranja
HotelTrogirski
HNK,
podmirenje
6
7.11.2008.
dvori
ŽRK, KK
obveze
HRK
500.000,00
500.000,00
7
25.08.2008.
8
14.01.2009.
Anex ug.
potpisan od
1.6.2011.
do
1.2.2023.g
9
13.04.2010.
RBA
HAAB
Erste
leasing
d.o.o.
Trogirski
list d.o.o.
nenamjensk
i kredit
Dobrić
d.o.o.
Trogir
holding
d.o.o.
refinanciran
je kredita
refundacija
ulaganja
financijski
lizing
autobusi
Stanje
obveza na
početku
1.01.2012.
10
Stanje
obveza na
dan
31.12.2012.
11
1.863.420,44
667.869,99
200.303,19
160.219,90
1.454.869,28
1.033.855,41
8.260.972,39
8.249.205,31
878.753,25
878.753,25
500.000,00
500.000,00
EUR
400.000
2.915.336,40
3.09.2015.
2.601.844,94
2.601.844,94
EUR
1.084.573
8.067.823,86
Novi rok do
1.2.2023.g.
7.811.690,56
7.327.972,12
EUR
71.350,42
470.571,43
33 mjeseca
206.370,66
0,00
23.778.224,71
21.419.720,92
42.241.383,14
Izvještaj o danim jamstvima grada Trogira vodi se u izvanbilančnoj evidenciji bilance i u tablici je
prikazano stanje jamstava na početku tj. 1. siječnja i na kraju odnosno 31. prosinca 2012. sa svim potrebnim
podacima. Sva jamstva evidentiraju se već dugo godina i u prikazanoj tablici jasno su naznačena. Tako je
stanje datih jamstava na početku proračunske godine iznosilo 23.778.224,71 kn , a na kraju godine ista su
smanjena za 2.358.503,79 kn i iznosila su 21.419.720,92 kn. Jamstva za koja se vode sporovi, a to su jamstva
za Trogirski list d.o.o. u iznosu od 400.000,00 eura, Karlovačka banka za HNK Trogir u iznosu od
1.500.000,00 kn (stanje jamstva 878.753,25 kn) i mjenica od 500.000,00 kn izdata Trogirskim dvorima za
HNK, ŽRK i KK ostaju nepromjenjena do okončanja tih sporova.
2
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I IZDATAKA
1. Opći dio
Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
koji se prvi puta primjenjuje prilikom izrade godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za
2012.godinu mijenja se (proširuje sadržaj) dosadašnjeg oblika izvještaja, na način da se u
općem dijeli uz podatke zadnjih izmjena i dopuna proračuna i izvršenja tekuće
proračunske godine dodaje kolona izvršenja prethodne proračunske godine.
U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici proračuna Grada Trogira ostvareni
su u visini od 51.758.284 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u visini od
50.159.901 kn.
Iz navedenog proizlazi višak tekuće godine od 1.598.383 kn, što s prenesenim
manjkom iz prethodnih proračunskih godina u visini od 37.425.946 kn čini ukupni manjak
na dan 31. prosinca 2012.godine od 35.827.563 kn.
Račun prihoda i rashoda
Realizacija prihoda proračuna u 2012.godini u iznosu od 50.911.883 kn čini 74 % u odnosu
na plan, a 102,2 % ili 2,2 % više je ostvarenje prihoda u odnosu na prethodnu 2011.
proračunsku godimu. U nastavku se daje pregled prihoda po skupinama konta.
Skupina
konta
1
61
63
64
65
66
68
71
72
Naziv konta
2
Prihodi od poreza
Potpore
Prihodi od imovine
Prihodi po posebnim
propisima
Ostali prihodi
Kazne, upravne mjere i
ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefin.
imovine
Prihodi od prodaje proizv.
dugotrajne imovine
Ukupno prihodi
Ostvarenje
2011.
Plan 2012.
Ostvarenje
2012.
Index
Index
3
19.078.900
4.568.675
9.242.378
4
27.561.098
2.090.510
12.976.000
5
20.427.321
1.930.322
11.257.726
6 (5/3)
107,07
42,25
121,81
7 (5/4)
74,12
92,34
86,76
15.863.614
168.760
19.868.000
10.000
16.176.495
76.500
101,97
45,33
81,42
765,00
100.930
190.000
86.070
85,28
45,30
26.780
3.000.000
0,00
0,00
00
756.023
49.806.060
3.100.000
68.795.608
957.449
50.911.883
126,64
102,22
30,89
74,00
Prihodi od poreza u koje spada porez i prirez na dohodak i tzv. gradski porezi
ostvareni su u 2011.g. 19,07 mil. kuna, dok su u 2012. godini ostvareni 20,42 mil. kuna. Od
ukupnih prihoda od poreza porez na dohodak ostvaren je sa 15,55 mil. kuna, dok su gradski
porezi tijekom 2012.godine ostvareni u iznosu od 4,87 mil. kuna. Od ovoga iznosa porez na
promet nekretnina, koji se dijeli sa državom 60:40 ostvaren je u iznosu od 3,10 mil.kuna.
Potpore s državne, županijske i općinske razine ostvarene su u 2012.godini 1,93
mil.kuna. Iz državnog proračuna sufinanciran je program za djecu s poteškoćama u razvoju i
Fond za zaštitu okoliša sufinancirao je troškove prijevoza komunalnog otpada s otoka.
Potpore iz županijskog proračuna odnosile su se na tekuće i kapitalne potpore sa ukupnim
iznosom od 555.471 kn. Kapitalne potpore iz gradskog proračuna Kaštela iznosile su 432.137
kn za sufinanciranje cjevovoda Plano. Tekuće potopore iz općinskog proračuna općine Okrug
3
iznosile su 823.142 kn za sufinanciranje materijalnih troškova djelatnika u Dječjem vrtiću
Trogir i potpore HZMO, HZZ i HZZO-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa su iznosile 23.346 kn.
Kod prihoda od imovine (skupina 64 – prihodi od zateznih kamata, naknade za
kocesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, spomenička renta i sl.) nije bilo većeg
odstupanja u odnosu na plan jer je ostvarenje 86,76 %, dok u odnosu na prethodnu godinu ovi
prihodi bilježe porast od 21,81%.
Prihodi po posebnim propisima (skupina 65 – prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima) ostvareni su 18,5 % manje u odnosu na plan i iznose 16,17 mil.kuna , a
u usporedbi sa prošlom godinom povećanje iznosi 2 %.Administrativne pristojbe iznose 1,53
mil.kuna,ostali nespomenuti prihodi 907.018 kn, a komunalni doprinos , naknada i priključak
za vodu ostvareni su u visini od 13,73 mil.kuna.
Ostali prihodi odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba ostvarene u iznosu od
od 76.500 kn.
Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 86.070 kn što je manje u odnosu na
planirano, ali i u odnosu na prethodnu godinu.
Prihodi od prodaje objekata i stanova ostvarili su 30,89 % od plana, dok u usporedbi
sa prethodnom godinom povećanje prihoda je za 26,64 %. Prihodi od otkupa stanova
ostvareni su sa 61.571 kn, a od prodaje poslovno-stambenog objekta u Ribarskoj 9
uprihođeno je 870.996 kn.
Rashodi proračuna
Skupina
konta
1
31
32
34
35
36
37
38
41
42
45
Naziv konta
2
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Potpore
Naknade građanima i
kućanstvima
Donacije i ostali rashodi
Rashodi za nabavu
neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu
proizvedene imovine
Rashodi za dodatna
ulaganja
Ukupno rashodi
Ostvarenje
2011.
Plan 2012.
Ostvarenje
2012.
Index
Index
3
13.995.974
20.705.669
1.422.600
1.050.242
50.000
4
16.104.536
21.851.472
1.702.000
1.020.000
500.000
5
14.653.475
18.850.792
1.689.903
1.019.946
45.374
6 (5/3)
90,99
91,04
118,79
97,12
90,75
7 (5/4)
104,70
86,27
99,29
99,99
9,07
1.451.483
6.464.405
1.630.200
7.214.750
1.484.846
6.184.459
102,30
95,67
97,04
85,72
0,00
1.394.650
1.280.091
0,00
91,79
2.213.309
5.687.000
3.221.657
145,56
56,65
176.751
47.530.433
669.000
57.673.608
407.487
48.838.030
230,54
102,75
60,91
84,68
Podaci u općem djelu proračuna, sukladno zakonskoj regulativi, sadrže zbirni pregled
rashoda grada Trogira i svih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Trogir, Muzej Grada
Trogira, Gradska knjižnica) za dio sredstava koja korisnici primaju iz gradskog proračuna.
Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami već
prilikom izrade Proračuna Grada Trogira (u njihovim financijskim planovima utrošak
pripadajućih sredstava iz proračuna Grada određuju namjenu – plaće, ostali materijalni
rashodi i sl.). Ostale rashode svoga poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih
vlastitih i ostalih prihoda. Svi prihodi proračunskih korisnika (vlastiti, ostali i prihodi iz
proračuna Grada, te ukupni rashodi i izdaci proračunskih korisnika vidljivi su u njihovim
cjelovitim godišnjim izvješćima).
4
Iz tablice koja se odnosi na rashode proračuna vidljivo je smanjenje rashoda poslovanja
od 2,7 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje rashoda odnosi se na skupinu 34 –
financijski rashodi za 18,79 %, zatim kod nabave proizvedene dugotrajne imovine –
skupina 42 povećanje u relativnom broju iznosi 45,56 % i kod rashoda za dodatna
ulaganja – skupina 45 (sanacija obalnog zida u Foši, ulaganje na Kuli Kamerlengo,
dodatna ulaganja na palači Ćipiko i palači Lucić) povećanje je ostvareno sa 130,54 % što
ukazuje da se ulagalo o objekte koji povećavanju vrijednost imovine Grada.
Svi rashodi i izdaci u 2012.godini detaljno su vidljivi po programima i aktivnostima u
posebnom dijelu proračuna.
Račun financiranja
Skupina
konta
1
84
Skupina
konta
54
Naziv konta
Ostvarenje
2011.
Plan 2012.
Ostvarenje
2012.
Index
Index
2
Primici od zaduživanja
3
565.745
4
200.000
5
846.401
6 (5/3)
149,61
7 (5/4)
423,20
UKUPNO PRIMICI
565.745
200.000
846.401
149,61
423,20
Index
Index
Naziv konta
Ostvarenje
2011.
Plan 2012.
Ostvarenje
2012.
Izdaci za otplatu glavnice
primljenih zajmova
3.722.476
1.322.000
1.321.871
43,47
99,99
UKUPNO IZDACI
3.722.476
1.322.000
1.321.871
43,47
99,99
Primici od zaduživanja kao i izdaci za otplatu glavnice odnose se na korištenje
prekoraćenja po poslovnom računu Grada. Primici od zaduživanja u 2012. godini iznosili
su 846.401 kn, a odnose se na knjigovdstveno evidentiranje primitaka okvirnog kunskog
kredita po principu dozvoljenog minusa kod Hypo banke. Izdaci za isplatu glavnice
primljenih kredita iznose 1.321.871 kn i odnose se na knjigovodstveno evidentiranje
dozvoljenog prekoraćenja po principu minusa kod Hypo banke.
Rezultat poslovanja
Kao što je već navedeno, tijekom 2012.godine ostvaren je višak tekuće proračunske
godine u iznosu od 1.598.383 kn.
Preneseni manjak iz prethodnih proračunskih godina iznosi 37.425.946 kn i kada se
umanji za višak proračunske 2012.godine u iznosu od 1.598.383 kuna dolazi se do toga da
je ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju 35.827.563 kn.
Pokriće manjka od 37.425.946 kn bilo je raspoređeno tako da je u proračunskoj 2012.
predviđeno pokriće manjka od 10.000.000 kn, u 2013. godini predviđeno pokriće je
12.000.000 mil.kuna, a u 2014 .godini pokriće od 15.425.946 mil.kuna. Smanjenje manjka
na iznos od 35.827.563 mil.kuna bit će ukljućen u Prve izmjene i dopune proračuna u
2013.godini.
5
2. Posebni dio proračuna
Sukladno Pravilniku, u posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se po
organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji (po upravnim odjelima,
proračunskim korisnicima, njihovim programima i aktivnostima prikazanim kroz
propisane račune računskog plana.
Posebni dio sadrži podatke zadnje preraspodjele rashoda proračuna kao i izvršenje
rashoda i izdataka izvještajne godine.
RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA
Program 1101 Javna uprava o administracija
U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i
nabavu dugotrajne imovine gradske uprave. Isti su realizirani 90,15% ili 13.397.663 kn, a
plan za 2012.godinu je iznosio 14.861.000 kn.
Rashodi ovog programa odnose se na financiranje tekućih rashoda gradske uprave
Grada radi redovnog izvršavanja osnovnih zadataka (rashodi za zaposlene, materijalni
rashodi cijele gradske uprave), obilježavanje dana Grada, državnih praznika i blagdana i
odvjetničke usluge.
Što se tiče nabave dugotrajne imovine sredstva su utrošena za nabavu licenci, uredske
opreme i namještaja i nabavu tri rabljena osobna automobila od Trogir Holdinga d.o.o.
Program 1102 Mjesna samouprava
Na mjesnu samoupravu utrošeno je ukupno 75.850 kn što u odnosu na planirana
sredstva od 148.000 kn predstavlja ostvarenje od 51,25%. Rashodi koji su utrošeni na
program mjesne samouprave odnose se na osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode
mjesni odbori, a kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave. Gore spomenuti rashodi od
75.850 kn odnose se na troškove za materijal i energiju, usluge telefona i pošte, rashode za
sitan inventar, reprezentacije za proslave dana mjesnih odbora i sl.
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
U Upravnom odjelu za gospdarstvo, turizam i društvene djelatnosti tijekom
2012.godine realizirani su programi u ukupnoj vrijednosti od 15.232.391 kn i u odnosu na
plan to je ostvarenje od 93,62 %.
Glavni program – Društvene djelatnosti
Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva
U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju ostvarivanje
predškolske djelatnosti proračunskog korisnika Dječji vrtić Trogir, stipendiranje učenika i
studenata, sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata te osiguranje drugih programa u
6
funkciji odgoja i obrazovanja. Za ovaj program bilo je planirano 6.388.800 kn, a ostvarenje je
iznosilo 5.864.263 kn. Od ovoga iznosa rashodi koji se odnose na Dječji vrtić Trogir ostvareni
su u iznosu od 5.357.097 kn i to za plaće djelatnika i materijalne rashode ustanove
Program 1202 Kultura
Ovaj program obuhvaća obavljanje poslova koji se odnose na zadovoljavanje potreba
stanovnika u području kulture. Program osigurava financijske uvjete za rad ustanova iz
područja kulture kojima je Grad vlasnik i osnivač i to raspodjelom proračunskih sredstava za
programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene,
scenske, multimedijalne djelatnosti i ostalih kulturnih manifestacija. Program kulture
obuhvaća dva proračunska korisnika: Muzej Grada Trogira i Gradsku knjižnicu Trogir zatim
tu je i financiranje Pučkog otvorenog učilišta kao i financiranje raznih udruga, ustanova i
pojedinaca u kulturi. Mjesečno se većini udruga u kulturi redovito sufinancira njihov rad. Za
izvršenje aktivnosti programa kulture u 2012.godini Grad Trogir je planirao sredstva u
iznosu od 2.352.500 kn, a izvršeno je 2.037.648 kn ili 87 %.
Program 1203 Šport i tehnička kultura
Cilj ovog programa je osigurati sredstva za sufinanciranje aktivnosti vezanih za šport i
tehničku kulturu u suradnji sa Zajednicom športskih udruga Trogir, i to kroz: poticanje i
promicanje športa, provođenje športskih aktivnosti djece, studenata i mladeži, djelovanje
športskih udruga, zajednica i saveza, športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja,
kao i športsko-rekreacijske aktivnosti građana, osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s
invaliditetom. Također, cilj ovog programa je osiguranje sredstava za redovito funkcioniranje
Športskih objekata Trogir kao i osiguranje sredstava za održavanje objekta. Potrebna sredstva
za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu bila su planirana u iznosu od 2.779.350
kn, a realizirano je 99,3% ili 2.760.270 kn.
Program 1204 Protupožarna zaštita i spašavanje
U okviru ovog programa obavljaju se poslovi odnosno aktivnosti vezane za cjelovito
osiguranje sustava protupožarne zaštite i zaštite i spašavanja. Ovim programom se
osiguravaju sredstva za redovnu djelatnost DVD-a Trogir, potom primjena i provedba mjera
zaštite od požara u ljetnoj sezoni, provedba mjera zaštite i spašavanja na području Grada
Trogira , a sve sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju. Sredstva koja su potrebna da bi se
izvršile sve ove aktivnosti planirane su u iznosu od 1.435.125 kn, a izvršeno je 1.400.733 kn
ili visokih 97,6% od plana za 2012.godinu.
Program 1205 Socijalna skrb
Sredstva za izvršenje ovog programa koja se ogledaju kroz aktivnosti planirana su u
iznosu od 1.305.000 kn, a realizirana su 1.253.127 kn što predstavlja 96,0 % izvršenja. Ovi
program obuhvača poslove provođenja pomoći obiteljima i kućanstvima, socijalne potpore za
poboljšanje obrazovnog standarda, aktivnosti humanitarne skrbi kroz udruge građana i
neprofitne organizacije. Cilj je skrb o socijalno najugroženijim skupinama građana čiji su
ukupni mjesečni prihodi kućanstava, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine
ili na neki drugi način niži od Pravilnikom o socijalnoj skrbi utvrđenog gradskog cenzusa
aprihoda. Tu spada i osiguranje naknade za podmirenje troškova stanovanja, pomoć
obiteljima za novorođenu djecu, potpore za školovanje učenika i studenata čije obitelji imaju
7
niska primanja ili koriste neki vid pomoći Centra za socijalnu skrb, te pomoć za podmirenje
troškova ogrijeva. Također program obuhvača i aktivnosti vezane za sufinanciranje udruga iz
područja humanitarne skrbi koji su od interesa za Grad Trogir. Sredstva programa realizirana
su u iznosu od 1.352.042 kn što predstavlja izvršenje plana od 97,5%, a to znači da je najveći
dio iskazanih potreba u ovom programu podmiren.
Program 1206 Ostale društvene djelatnosti
Sredstva ovog programa planirana su u iznosu od 622.450 kn, a realizirana su sa
iznosom od 564.308 kn. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti vezane za višegodišnju
suradnju s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicam radi realizacije njihovih projekata na
lokalnoj razini, suradnju s braniteljima i njihovim obiteljima kao i povećanje obujma pružanja
zdravstvene zaštite kroz sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoć.
Glavni program – Gospodarstvo i turizam
Program 1207 Obrtništvo, malo i srednje poduztništvo
Ovaj program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na mjere poticanja razvoja malog
gospodarstva na području Grada, te osiguranje direktnih potpora poduzetnicma za realizaciju
programa i projekata vezanih za poticanje poduzetničke aktivnosti kao i analiza stanja
poduzetništva na području Grada. Nadalje, organiziraju se razne poduzetničke i edukativne
manifestacije, te se daje podrška novim inicijativama i projektima. U suradnji sa Pučkim
otvorenim učilištem trogir i HZZ-om provodi se aktivnost obrazovanja nezaposlenih osoba
radi povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada. Za potrebe realizacija ovog programa
planirana sredstva su iznosila 53.520 kn, dok je njihova realizacija iznosila 48.527 kn.
Program 1208 Poljoprivreda
Programom Poljoprivreda obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na sufinanciranje
bespovratnih sredstava za nabavu sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod
dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci i sl.). Zatim, u okviru ovog programa
surađuje se s udrugama i organizacijama radi provdbe pojedinih projekata od interesa za
udruge i organizacije u poljoprivredi. Od planiranih 95.000 kn ostvareno je 90.906 kn za ovaj
program.
Program 1209 Turizam
Za ostvarenje programa turizma u 2012.godini bilo je planirano 973.500 kn, a
realizirano je visokih 98,8 %. Kroz ovaj program realiziraju se aktivnosti vezane za provedbu
mjera razvoja Grada kao turističke destinacije, zatim se organiziraju manifestacije tijekom
čitave godine radi produljenja turističke sezone kao i razvoja novih turističkih proizvoda,
odnosno usluga.
Program 1210 Suradnja s gradovima i projekti iz EU
U okviru ovog programa obavlja se suradnja sa jedinicama lokalne samouprave u
zemlji i inozemstvu, te se osiguravaju sredstva za provedbu projekata financiranih od strane
EU. Tako je u 2012.godini Trogir bio organizator projekta pod nazivom Organizacija
europske konferencije o zaštiti kulturne baštine. Također je Grad Trogir bio organizator EU
8
konferencije o aktivnom starenju i međugeneracijskoj sokidarnosti. Sredstva za ove projekte
Grad je dobio od institucija EU.
Proračunski korisnici
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i društvene djelatnosti ima tri proračunska
korisnika koja su odvojena tako da organizacijski nivo Glava 01 se odnosi na Dječji vrtić
Trogir u sklopu programa 1201 – predškolski odgoj i razvoj školstva, dok Glava 02 obuhvača
Muzej Grada Trogira i Gradsku knjižnicu Trogir putem programa 1202 – kultura.
Proračunski korisnik - Dječji vrtić Trogir
Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva realiziran je u iznosu od 5.357.097
kn što u odnosu na planirana sredstva od 5.813.600 kn je ostvarenje od 92,1 %. Grad
sufinancira plaće i materijalne rashode zaposlenih u Dječjem vrtiću Trogir sa 88%, dok 12%
sufinancira Općina Okrug.
Proračunski korisnik – Gradska knjižnica Trogir
Planirana sredstva za knjižnicu u iznosu od 496.500 kn izvršena su u okviru plana i to
sa 93,6 %. Sredstva iz proračuna koriste se za plaće djelatnika, jedan manji dio pokriva
materijalne rashode i Grad godišnje daje donacije za nabavu knjiga u Knjižnici radi obnove
knjižnog fonda.
Proračunski korisnik - Muzej Grada Trogira
Izvršenje proračuna Muzeja Grada Trogira je u okvirima planiranih sredstava. Tako je
plan za 2012.godinu iznosio 1.124.000 kn, a realizirano je 879.402 kn ili 78,2 % od
plana.Ovim sredstvima se sufinanciraju rashodi za djelatnike Muzeja (plaće, doprinosi, ostali
rashodi za zaposlene) materijalni rashodi neophodni za obavljanje djelatnosti Muzeja, usluge
promidžbe i informiranja – izložbeni prostor i sl.
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM I
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog upravnog odjela je na razino od 74,8 % od
plana koji je iznosio 23.903.015 kn. Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalno
gospodarstvo organizacijski je podijeljen u tri glave i to: Glava 01 – Komunalno
gospodarstvo, Glava 02 – Imovina grada, investicije i zaštita okoliša i Glava 03 – Otoci. Ako
se pogleda izvršenje proračuna po glavama ovog odjela onda Komunalno gospodarstvo ima
izvršenje proračuna od 80,4 %, Imovina grada, investicije i zaštita okoliša 52,5 % i Otoci 56,1
%.
Glava 01 – komunalno gospodarstvo
Program 1101 Javna uprava i administracija
Ovaj program obuhvaća aktivnosti vezane za financiranje tekućih rashoda samog
upravnog odjela kao što su razne usluge i zakupnine i najamnine (odnosi se na Mosorov
dom). Za ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 852.000 kn , a ostvarenje je iznosilo
657.780 kn.
.
Program 1401 Održavanje javnih površina
Program, osim što je zakonska obveza je i jedna od osnovnih zadaća svake jedinice
lokalne samouprave i ima za cilj održavati što viši stupanj uređenosti javnih površina u
funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu kao i stalno praćenje stanja, određivanje
9
prioriteta i djelovanje na terenu. Program posebno ima za cilj održati sustav oborinske
odvodnje, zatim održavati javne površine urednim i čistim (ručno ili strojno), nadalje
kontinuirano održavati zelene površine urednim, zdravim i estetski prihvatljivim, i na kraju
vršiti tekuće popravke javnih površina ovisno o vrsti (kamene, betonske, asfaltne i sl.).
Sredstva potrebna za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 4.025.000 kn, a
ostvarenje je iznosilo 3.732.678 kn ili 92,7 %. U okviru ovog programa nalaze se i aktivnosti:
odvodnja oborinskih voda, održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih i zelenih
površina.
Program 1402 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva
Ovaj program podrazumjeva, sukladno raspoloživim sredstvima, stalno praćenje i
određivanje prioriteta saniranja građevinskim zahvatima najoštećenijih dionica prometne
infrastrukture kako bi se omogućilo što sigurnije sudjelovanje u prometu, odvajanje pješačkog
prometa ogradama, ugradnja rubnjaka i rampi, izrada projekata uređenja prometa sa
prometnom signalizacijom i sl. Planirana sredstva za 2012.godinu su iznosila 2.067.000 kn, a
ostvarenje je iznosilo 1.926.915 kn.
Program 1403 Održavanje javne rasvjete
Putem ovog programa održava se u funkciji postojeću sustav javne rasvjete i to tako da
se intervenira na terenu otklanjajući kvarove, a sve zbog sigurnijeg prometa i građana.
Posebno se kroz program osiguravaju sredstva za podmirenje troškova javne rasvjete, zatim
sredstva za nabavu materijala za investicijsko održavanje kao i rezerviranje sredstava za
plaćanje usluga održavanja gradske komunalne tvrtke. Sredstva su planirana u iznosu od
2.412.000 kn dok je izvršenje iznosilo 1.912.240,43 kn.
Program 1404 Održavanje groblja
Kroz program održavanja groblja uređuju se površine oko grobnica, staze, raslinje, te
regulura pružanje usluga pogreba, putem gradske tvrtke registrirane za obavljanje tih poslova.
U 2012.godini program je izvršen 92,1 % što iznosi 338.979 kn.
Program 1405 Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti
Ukupni program realiziran je na razini od 88,4 % što je u apsolutnom iznosu 384.586
kn, a sredstva planirana za ovaj program iznosila su 435.000 kn. Programom su obuhvaćene
aktivnosti koje se svrstavaju u komunalne, kao i one aktivnosti koje je Grad odlukom
proglasio komunalnim djelatnostima. U sklopu programa provode se djelatnosti zbrinjavanja
napuštenih životinja sa javnih površina, dezinfekcije i deratizacije, označavanje ulica, trgova i
objekata, blagdansko ukrašavanje Grada, te ostale aktivnosti koje nisu obuhvaćene niti jednim
programom, a za njima se tijekom godine pojavi potreba.
Program 1406 Održavanje objekata od javnog značaja
Za realizaciju ovoga programa planirano je 30.000 kn, a izvršeno je 12.777 kn.
Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na održavanje objekata koji su od
javnog značaja i interesa i to putem financijskih potpora, a prema dostavljenim zahtjevima
Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadržan je u
proračunu Grada u okviru glavnog programa – Izgradnja komunalne infrastrukture. Ukupna
sredstva za realizaciju ovih programa planirana su u proračunu za 2012.godinu sa iznosom od
10
8.094.016 kn. Realizirano je 69,5 % ili 5.622.097 kn. U okviru ovoga glavnog programa
definirani su programi odnosno aktivnosti i projekti kako slijedi:
Program 1501 Izgradnja i proširenje nerazvrstanih cesta
Program obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje prometne
infrastrukture kao preduvjeta razvoja Grada i povećanje vrijednosti infrastrukturne imovine.
Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 983.000 kn,a realizacija je
iznosila 693.673 kn odnosno 70,6 % od plana. Program obuhvaća slijedeće projekte, odnosno
one na kojima su evidentirani rashodi u 2012.godini: izgradnja i opremanje autobusnih
stajališta, rekonstrukcija ul. A. Starčevića spoj na K. Trpimira, rekonstrukcija ul. Put Muline
spoj na obilaznicu, izgradnja ul. Put Kapelice, rekonstrukcija ulice Put Dragulina, troškovi
imovinsko-pravnih odnosa na trasama nerazvrstanih cesta, izgradnja ul. Put Balancane.
Program 1502 Uređenje javnih površina
Za Program uređenja javnih površina u 2012.godini bilo je planirano 2.100.365 kn, a
realizirano je 63,1 % ili 1.326.021 kn. Program obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i
opremanje javnih površina. U 2012.godini programom su realizirani projekti: uređenje nasipa
Brigi, izgradnja nogostupa pješačkih i bicklističkih staza, uređenje trga na Obrovu i uređenje
javnih površima (uređenje kamenih trgova, pločnika i ostalih površina, nabava uređaja i
opreme, usluge tekućeg i investicionog održavanja opreme, uređenje gradskih plaža i
privezišta).
Program 1504 Izgradnja vodoopskrbnih objekata i uređaja
Program je planiran sa iznosom od 601.000 kn, a realizirano je 457.418 kn ili 76,1 %
od plana. Ovim programom se obuhvaća izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže
naseljenih u građevinskim područjima kako bi se moglo izvršiti priključenje legalnih
objekata. Posebno se programom želi izgraditi 1.600 m vodoopskrbnog cjevovoda u PlanoPišćine, te rekonstruirati vodovodnu mrežu u svim MO.
Program 1506 Groblja
Programom se planira proširiti gradsko groblje za što se planira otkupiti zemljište i
izgraditi potrebni kapaciteti kao i rekonstruirati crkvu na groblju. Planom proračuna za
2012.godinu za realizaciju ovog planirano je 954.650 kn, a ostvareno je 900.383 kn što je
visoko ostvarenje plana od 94,3 %. Program je realiziran kroz izgradnju i proširenje groblja, a
najveći dio sredstava utrošen je za otkup zemljišta za proširenje groblja.
Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada
Cilj programa se odnosi na zaštitu okoliša i zdravlje građana i održavanje čistoće.
Posebno se ovim programom planira sanirati divlje deponije na Čiovu i u Planom,
subvencionirati odvoz smeća sa otoka, održavanje gradskog deponija, izgradnja podzemnih
kontejnera u staroj gradskoj jezgri i sl. Za realizaciju ovog programa planirano je 2.250.000
kn, dok je izvršenje iznosilo 1.430.850 kn, a sredstva su utrošena u projekte zaštita i očuvanje
okoliša, odvoz otpada s Drvenika Velog i Malog, za ugradnju podzemnih kontejnera u staroj
gradskoj jezgri i za sanaciju divljih deponija.
Program 1509 Pomoći za građevinske i stambene objekte
Program se prvenstveno odnosi na financijsku potporu ciljanoj skupini građana koja
prvi put kupuje ili gradi nekretninu te tako rješava svoje stambeno pitanje, zatim programom
su obuhvaćeni i one skupine koje su djelimično oslobođene komunalne naknade i pristojbi za
11
komunalne priključke, a sve sukladno zakonima i posebnim propisima. Za realizaciju
programa utrošeno je 232.229 kn, a planirano je 405.000 kn.
Program 1511 Izgradnja fekalne mreže
Za program izgradnje fekalne mreže u 2012. godini planirana su bila sredstva od
150.000 kn. Ostvareno je 98.025 kn, a sredstva su utrošena na izgradnju i rekonstrukciju
fekalne mreže u mjesnim odborima Grada Trogira. Inače, programom se planira izgradnja
kanalizacije u ul. Put kapelice, rekonstrukcija dijela najoštećenjije mreže u staroj gradsko
jezgri, izgradnja podsustava Čiovo i Trogir na način da se osigura dio sredstava i doznači
Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. kao ovlaštenoj tvrtki u vlasništvu JLS i ovlaštenoj za izgradnju
i upravljanje sustava fekalne kanalizacije.
Program 1512 Izgradnja oborinske mreže
Program je realiziran 74,4 % ili 483.498 kn, a planirano je 650.000 kn. Programom za
2012,godinu obuhvaćena izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim mjesnim
odborima i izgradnja oborinske kanalizacije u ul. Put Dragulina.
Detaljan prikaz izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini kao i Program gradnje
i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2012.godinu
dan je u Izvješću o izvršenju ova dva programa na 23. Sjednici Gradskog vijećaGgrada
Trogira održanoj dana 28.ožujka 2013.g.
Glava 02 – Imovina Grada, investicije i zaštita okoliša
Program 1406 Održavanje objekata od javnog značaja
Programom je obuhvaćeno održavanje objekata od javnog interesa, a za 2012.godinu
sredstva su planirana u iznosu od 20.000 kn za usluge održavanja drvenog mosta u Foši, a
izvršeno je 19.912 kn.
Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada
Program obuhvaća organiziranje i nadzor nad provođenjem jednostavnijeg tekućeg i
investicionog održavanja te sanacije objekata i prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada.
Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2012.godini iznosila su 310.000 kn, a
izvršeno je 78,3 % ili 242.857 kn.
Program 1602 Očuvanje kulturne baštine
Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 935.000 kn, dok je
realizacija iznosila 597.480 kn ili 63,9 % ostvarenja od plana. Programom se želi očuvati,
sanirati i revitalizirati spomeničku kulturnu baštinu (od kojih neke imaju svjetski značaj) kao i
onemogućiti neprimjereno korištenje i upravljanje te eventualno oštećenje zaštićenih
građevina i arheoloških lokaliteta
Program 1603 zaštita imovine i prava Grada
Sredstva su planirana u iznosu od 870.000 kn, a realizirana su u iznosu od 547.402 kn
tj. 62,9 % plana. Ista su korištena za odvjetničke usluge Odvjetničkog ureda koji vodi u ime i
za račun Grada Trogira sudske postupke kao i za pristojbe i naknade vezane uz obavljanje
djelatnosti upravnog odjela.
12
Program 1604 Investicije u graditeljstvu
Cilj programa je dovesti u funkciju objekte od javnog značaja i interesa, a sve kako bi
isti zadovoljili javne potrebe. Plan za 2012.godinu izvršen je 56,0 % ili 233.081 kn, a sredstva
su utrošena za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Maslačak i za izgradnju i opremanje igrališta za
rekreaciju djece i odraslih.
Program 1605 Investicije na objektima od javnog značaja
Za ostvareenje ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 569.000 kn, dok je
izvršenje proračunskih sredstava iznosilo 261.748 kn. Program utvrđuje ciljeve i interese koji
se na području obuhvata trebaju ostvariti, vodeći računa da se korištenjem prostora osigura i
neophodna sanacija, zaštita i unapređenje stanja u prostoru. Sredstva su korištena za izgradnju
nogometnog igrališta, izgradnju sanitarnog čvora, donacija za sanaciju sakralnih objekata i za
sanaciju obalnog zida u Foši.
Program 1606 Prostorno planiranje
Sredstva su planirana u iznosu od 1.280.000 kn, a izvršenje je iznosilo 431.871 kn što
je ostvarenje od 33,7 % u odnosu na planirana sredstva u proračunskoj godini. Prostorno
planiranje podrazumjeva zaštitu prostora i očuvanje kakvoće okoliša, određuje namjenu
prostora/površina, uvjete za razvoj djelatnosti i njihov razmještaj u prostoru, uvjete za
poboljšanje i urbanu obnovu izgrađenih područja te uvjeta za ostvarivanje planiranih zahvata
u prostoru. Sredstva u 2012.godinu korištena su za izradu projektne dokumentacije za zahvate
u prostoru, za izradu dokumenata prostornog uređenja i za usluge koje se odnose na geodetske
poslove, parcelacijske elaborate i sl.
Program 1607 zaštita okoliša i ekologija
Programom se želi pomoći očuvanju i zaštiti okoliša tako da se isti očuva u stanju koji
omogućava kvalitetno i zdravo okruženje za rad i život stanovništva. Planirana sredstva su
iznosila 90.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 24.375 kn i to za ekološke aktivnosti.
Glava 03 – Otoci
Program 1402 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva
Program obuhvaća aktivnosti i projekte koji se odnose na otoke Drvenik Veli i Mali.
Sredstva su namjenjena uređenju puteva na Drveniku Velom i Malom i uređenju puteva od
pristaništa do groblja na Drveniku Malom. Planirani iznos iznosio je 332.000 kn, a realizirano
je 186.201 kn.
Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa
Za realizaciju ovog programa planirana sredstva su iznosila 140.000 kn, a ostvareno je
103.576 kn. Ista su utrošena za sanaciju i uređenje društvenih prostorija na Drveniku Velom i
za sanaciju obalnih zidova na oba Drvenika.
13
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
U ovom razdjelu evidentiraju se aktivnosti vezane za financiranje tekućih rashoda kao
što su:naknada Poreznoj upravi za vođenje i ubiranje gradskih poreza, premije osiguranja
zaposlenika i imovine, troškovi vezani za bankarske usluge i usluge platnog prometa, troškovi
zateznih kamate iz obveznih odnosa i radnog odnosa, kamate i otplata glavnice po okvirnom
kreditu za dozvoljeni minus kod Hypo banke , financiranje političkih stranaka i proračunska
pričuva.
Program 1700 Upravljanje financijama
Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 3.962.000 kn, a
realizacija je iznosila 92,1 % ili 3.648.048 kn. Sredstva su utrošena za poslove koji su
prethodno navedeni. Detaljan pregled troškova odnosno utrošenih sredstava vidi se u
Posebnom dijelu proračuna Grada.
Proračunska pričuva je obrazložena na početku izvještaja u Izvještaju o korištenju
proračunske pričuve.
STANJE IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA (BILANCA)
Bilanca je financijski izvještaj koji se sastavlja na kraju proračunske godine, tj. na dan
31.12. i daje pregled stanja imovine, obveza i vlastitih izvora. Bilančna ravnoteža je
uspostavljena tako da je ukupna imovina jednaka ukupnim obvezama i vlastitim izvorima.
Osnovni pokazatelji bilance grada Trogira na dan 31.12.2012. godine daju se u narednoj
tablici.
R.br.
1.
1.1.
Bilančne stavke
1.2.
Imovina
Nefinancijska imovina
Neproizvedena dugotrajna imovina
Proizvedena dugotrajna imovina
Nefinancijska imovina u pripremi
Finanijska imovina
2.
2.1.
2.2.
Novac u banci i blagajni
Depoziti, jamčevni polozi i ostalo
Dionice i udjeli u glavnici
Potraživanja za prihode poslovanja
Potraživanja od prodaje nefinancijske
imovine
Obveze i vlastiti izvori
Obveze
Vlastiti izvori
Stanje
01.01.20112
172.354.565
90.408.282
3.485.521
58.889.123
28.033.638
81.946.283
Stanje
31.12.2012.
174.035.868
93.531.266
4.765.612
58.110.454
30.655.200
80.504.602
8.532
68.132
53.993.928
22.748.033
2.253.045
1.197
14.179
53.993.928
21.696.471
2.074.130
172.354.565
40.374.710
131.979.855
174.035.868
38.318.212
135.717.656
14
Imovina
Vrijednost ukupne imovine Grada Trogira na dan 31. prosinca 2012.godine iznosi
174.035.868 kuna što predstavlja povećanje za 1.681.303 kuna ili povećanje od 1,0 % u
odnosu na stanje 1. siječnja 2012.godine. Imovinu Grada čini sveukupna nefinancijska i
financijska imovina.
Nefinancijska imovina evidentirana je u visini 93.531.266 kuna što je povećanje od 3,5% u
odnosu na početno stanje i odnosi se na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, proizvedenu
dugotrajnu imovinu i nefinancijsku imovinu u pripremi. Na ukupno povećanje nefinancijske
imovine utjecalo je neznatno smanjenje proizvedene dugotrajne imovine za 1,3% i povećanje
dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi za 9,4 % što ukupno daje povećanje od 3,5%.
Financijska imovina Grada iznosi 80.504.602 kuna i u odnosu na početno stanje to je
smanjenje od 1.441.681 kuna ili 1,8% izraženo u postocima. Na smanjenje financijske imovine
utjecala je Odluka o otpisu nenaplaćenih potraživanja za porezne prihode koje je donijelo
Gradsko vijeće Grada Trogira na 21. Sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012.godine. Odluka
o otpisu odnosi se na otpis dospjelih potraživanja s osnove nenaplaćenih poreza (porez na
potrošnju, na kuće za odmor, na tvrtku i porez na javne površine) utvrđenih do 2000.godine. a
o kojima evidenciju vodi Porezna uprava. Sveukupni otpis je iznosio 1.391.707,21 kn.
Financijska imovina obuhvaća novac u blagajni, depoziti i jamčevni polozi koji iznose 16.092
kuna. Potraživanja za dane zajmove iznose 2.676.647 kn. Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih
društava u kojima Grad Trogir ima udjele iznose 59.993.928 kn odnosno identično sa stanjem
na početku godine. Potraživanja za prihode poslovanja su iznosila 21.696.471 kuna, što je
smanjenje od 1.051.562 kuna ili 4,6% u odnosu na početno stanje. Potraživanja od prodaje
nefinancijske imovine iznose 2.074.130 kuna što je u odnosu na početno stanje smanjenje od
7,9 %. Rashodi budućih razdoblja iznose 47.334 kn.
Obveze
Bilančnu ravnotežu vrijednosti imovine predstavljaju ukupne obveze i vlastiti izvori.
Vrijednost obveza u bilanci na dan 31.12.2012. godine sa odgođenim plaćanjem rashoda i
prihoda budućih razdoblja iznose 38.318.212 kuna i to je u odnosu na početno stanje
smanjenje od 5,1% ili u apsolutnom iznosu to je 2.056.498 kuna. Ovo smanjenje obveza je
posljedica podmirenja obveza za zaposlene, za materijalne i financijske rashode te za
podmirenje obeza za kredite i zajmove.
Strukturu obveza sačinjavaju:
- obveze za rashode poslovanja
29.320.146 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine
6.439.082 kn
- obveze za kredite i zajmove
2.328.083 kn
- odgođeno plaćanje budućih razdoblja
230.901 kn
Obveze po dospjelosti djele se na dospjele i nedospjele. Dospijele obveze na dan 31.
prosinca 2012.godine iznose 28.127.914 kn, dok nedospjele obveze iznose 10.190.298 kn.
Osim što smo smanjili ukupne obveze poboljšali smo strukturu obveza na način da smo
smanjili dospjele obveze, a povećali nedospjele obveze, te na taj način poboljšali likvidnost
proračuna.
Vlastiti izvori
Vlastiti izvori evidentirani su u visini 135.717.656 kuna što je za 2,8% više u odnosu na
početno stanje. Zajedno s obvezama od 38.318.212 kuna čine uravnoteženje bilance grada
Trogira sa iznosom od 174.035.868 kuna.
15
Izvanbilančni zapisi, koji obuhvaćaju dana jamstva i suglasnosti Grada Trogira pravnim
osobama na dan 1.01.2012.godine su iznosila 26.222.630 kuna dok su na dan
31.12.2012.godine iznosili 21.419.721 kuna i manji su u odnosu na početno stanje za 18,3%
odnosno 4.802.909 kuna.
Zaključak
Ukupni proračunski prihodi i primici u 2012. godini planirani su u iznosu od 68,9
milijuna kuna a ostvareni sa 51,7 milijuna kuna odnosno 75% od planiranih.
Ukupni proračunski rashodi i izdaci u 2012.godini su planirani u iznosu od 58,9
milijuna kuna a ostvareni su sa 50,1 milijuna kuna ili 85% od plana za ovu godinu.
U 2012. godini evidentiran je tekući višak prihoda i primitaka u iznosu od 1,6 milijuna
kuna i sa prenesenim manjkom prihoda i primitaka čini manjak prihoda i primitaka koji treba
pokriti u slijedećem razdoblju u iznosu od 35,8 milijuna kuna.
Obrazloženje izradila:
Viša str.suradnica za
plansko-analit.poslove
Pročelnica:
Anka Prpić, dipl. oec.
Perislava Paraman, mag.oec.
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content