ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - τμημα κοινωνικης πολιτικης

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Μ.Σ.
“ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
2014-2015
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Μ.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΑΘΗΝΑ 2014
2
Ο Οδηγός Σπουδών διατυπώθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
Ειδικής Σύνθεσης από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.:
Καίτη Μιχαλοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Δέσποινα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αναπλ. Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Ιωάννης Κουζής, Καθηγητής
Σάββας Ρομπόλης, Ομότιμος Καθηγητής
Μαρία Συμεωνάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια
Copyright © 2014 - All rights reserved
3
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Λεωφ. Συγγρού 136, Αθήνα 17671
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης
2ος Όροφος
Πληροφορίες:
Τηλ. 210-9201381, 210-9201036,
Fax: 210-9221222
Ιστοσελίδα: www.koinpolpanteion.gr
e-mail: [email protected] και [email protected]
4
Περιεχόμενα
I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ........................................................................................................................ 7
II. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» .............................................. 8
II.1 Αντικείμενο-σκοπός ....................................................................................................... 9
II.2 Επαγγελματική προοπτική .............................................................................................. 9
II.3 Συνεργασίες-διαλέξεις .................................................................................................... 9
II.4 Υλικοτεχνική υποδομή ................................................................................................... 9
II.5 Διάρκεια λειτουργίας ...................................................................................................... 9
II.6 Αίτηση και δικαιολογητικά........................................................................................... 10
II.7 Εξεταστέα ύλη μαθημάτων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ – Ενδεικτική βιβλιογραφία.. 10
II.8 Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 ............................................. 12
III. KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ...................................................................... 13
III.1 Εισαγωγικά………………………………………………..………………………… 13
III.2 Τίτλοι σπουδών και διάρκεια σπουδών ..Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης..13
III.4 Προκήρυξη .................................................................................................................. 14
III.5 Διαδικασία επιλογής .................................................................................................... 14
III.6 Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα............................................................................................. 15
III.7 Φοίτηση ....................................................................................................................... 16
III.8 Αναστολή φοίτησης..................................................................................................... 17
III.9 Διδακτικό Προσωπικό ................................................................................................. 17
III.10 Διπλωματική Εργασία – Εκπόνηση - Βαθμός ........................................................... 18
III.11 Πιστωτικές και Διδακτικές Μονάδες – Βαθμός ΜΔΕ............................................... 19
III.12 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ......................................................................... 20
III.13 Όργανα διοίκησης ..................................................................................................... 20
III.14 Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης .................................................................................... 20
III.15 Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών ......................................................... 20
III.16 Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών....................................................... 21
III.17 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (ΓΣΕΣ) ................................... 21
III.18 Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) ..................................................................................... 22
III.19 Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής................................................................ 23
III.20 Εσωτερική αξιολόγηση ............................................................................................. 23
5
III.21 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus ............................................................... 23
III.22 Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ ................................................................. 24
III.23 Μεταβατικές Διατάξεις.............................................................................................. 24
IV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ................................................. 25
V. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ................................................................. 27
6
I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής περιλαμβάνουν δύο επίπεδα.
Το πρώτο αποτελείται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Πολιτική:
Μέθοδοι και Εφαρμογές». Οι διδακτορικές σπουδές και η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
συνιστούν το δεύτερο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών.
Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και
Εφαρμογές» (ΦΕΚ 1955/18.07.2014). Το Π.Μ.Σ., όπως φαίνεται και από τον τίτλο του,
οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων στην Κοινωνική Πολιτική και σε αυτή τη βάση αρθρώνεται
και το πρόγραμμα σπουδών.
Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και
Εφαρμογές» είναι διάρκειας τριών εξαμήνων και αντικατέστησε το διετές Π.Μ.Σ.
«Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική» το οποίο λειτούργησε κατά τα
ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 έως 2013-2014. Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και
τη μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βαθύτερη γνώση των μεθοδολογικών εργαλείων και των
εφαρμογών που είναι απαραίτητα για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και σε αυτή τη βάση
αρθρώνεται και το πρόγραμμα σπουδών.
7
II. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
α) Συντονιστική Επιτροπή
Καίτη Μιχαλοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Δέσποινα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Ιωάννης Κουζής, Καθηγητής
Σάββας Ρομπόλης, Ομότιμος Καθηγητής
Μαρία Συμεωνάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια
β) Διευθύντρια του Προγράμματος
Καίτη Μιχαλοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
γ) Αναπλ. Διευθύντρια του Προγράμματος
Δέσποινα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
8
II.1 Αντικείμενο-σκοπός
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και τη
μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βαθύτερη γνώση των μεθοδολογικών εργαλείων και των
εφαρμογών που προκύπτουν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
Ο στόχος του Π.Μ.Σ. είναι διττός: (α) η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε
ζητήματα μεθοδολογίας κοινωνικών ερευνών, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων
κοινωνικής πολιτικής με εκτεταμένη χρήση Η/Υ (πληροφορικής και των σχετικών πακέτων,
SPSS κ.ά.) και (β) η εισαγωγή και η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην
επιστημονική έρευνα σε γνωστικά πεδία της κοινωνικής πολιτικής (εργασία και απασχόληση,
κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία, ανισότητες και κοινωνική συνοχή, κλπ.) με
τρόπο ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν την ύπαρξη και
την εξέλιξη των προβλημάτων στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και να σχεδιάζουν
και να εκπονούν τόσο την έρευνα όσο και να προτείνουν την εφαρμογή των αναγκαίων
πολιτικών με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.
II.2 Επαγγελματική προοπτική
Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα μπορούν να αξιοποιηθούν
αποτελεσματικά σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, στην κεντρική, περιφερειακή και
τοπική διοίκηση και στους οργανισμούς του δημοσίου καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
και άλλους θεσμούς με σκοπό αφενός τη μελέτη των σχετικών ζητημάτων και αφετέρου την
αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την άσκηση της
κοινωνικής πολιτικής.
II.3 Συνεργασίες-διαλέξεις
Στο πλαίσιο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται διαλέξεις από προσκληθέντες
επιστήμονες, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και στελέχη της δημόσιας διοίκησης με στόχο την
παρουσίαση γενικότερου ενδιαφέροντος θεωρητικών ζητημάτων και εφαρμογών ώστε να
αναπτυχθεί ένας γόνιμος επιστημονικός διάλογος.
II.4 Υλικοτεχνική υποδομή
Το Ίδρυμα διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την αποτελεσματική
λειτουργία του Π.Μ.Σ. (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη με αυτοματοποιημένο
σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό δίκτυο για την
παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών). Το Τμήμα διαθέτει ερευνητικό κέντρο
(ΚΕΚΜΟΚΟΠ), εργαστήριο Σπουδών Φύλου και εργαστήριο Πληροφορικής στο οποίο
διεξάγονται τα μαθήματα που απαιτούν εφαρμογές πληροφορικής και SPSS.
II.5 Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9
II.6 Αίτηση και δικαιολογητικά
Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση
στη Γραμματεία του Τμήματος η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή ξένου ισότιμου ΑΕΙ (αναγνώριση
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Θα γίνουν δεκτοί όσοι έχουν βαθμό πτυχίου από 6,5 και άνω.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- Επάρκεια σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) η οποία
πιστοποιείται με την υποβολή πτυχίου ή με ειδικές εξετάσεις στο Τμήμα Ξένων
Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης, αποδεικνύεται από τίτλο σπουδών
ξενόγλωσσου πανεπιστημίου ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης
τουλάχιστον ενός έτους.
- Δύο συστατικές επιστολές (για τους πτυχιούχους εκτός του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής).
- Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις – Διακρίσεις (αν υπάρχουν).
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Για τους αλλοδαπούς σπουδαστές, η επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με την
υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας
ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
II.7 Εξεταστέα ύλη μαθημάτων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ – Ενδεικτική βιβλιογραφία
Μάθημα: «Κοινωνική Θεωρία»
Εξεταστέα ύλη
• Κλασικές Θεωρίες: Marx, Durkheim, Weber
• Σύγχρονες Θεωρίες: Parsons, Giddens, Habermas
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Craib Ι., Κλασική Κοινωνική Θεωρία, Κατάρτι, Αθήνα, 2009.
Αντωνοπούλου Μ., Οι κλασικοί της Κοινωνιολογίας, Σαββάλας, Αθήνα, 2008.
Craib Ι., Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, Τόπος, Αθήνα, 2011.
Ritzer G., Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, Κριτική, Αθήνα, 2012.
Μάθημα: «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία»
Εξεταστέα ύλη
• Θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες, περιεχόμενο της οικονομικής επιστήμης, κύριο
οικονομικό πρόβλημα
• Οικονομικό κύκλωμα και τις λειτουργίες του οικονομικού συστήματος
• Ρόλος του κράτους, του δημόσιου τομέα και κρατικός προϋπολογισμός
• Τιμές και μορφές αγοράς
• Προσδιορισμός του εισοδήματος
• Νομισματική ανάλυση και πληθωρισμός
• Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
• Οικονομική ανάπτυξη, σχέσεις μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Γεωργακόπουλος Α.Θ., Λιανός Θ., Μπένος Ε.Θ., Τσεκούρας Γ., Χατζηπροκοπίου Μ. και
Χρήστου Γ., Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2007.
10
Μάθημα: «Κοινωνική Πολιτική»
Εξεταστέα ύλη
• Ορισμός, οριοθέτηση και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής
• Ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής ως πεδίο κοινωνικής παρέμβασης και ως
επιστημονικό αντικείμενο
• Έννοιες θεμελιώδους σημασίας: κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικά προβλήματα,
κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και ο ρόλος του κράτους
στην κάλυψη των αναγκών
• Το φάσμα των πεδίων άσκησης της κοινωνικής πολιτικής και των κύριων φορέων
κάλυψης αναγκών από την οπτική διαφορετικών προσεγγίσεων
• Παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της θεωρητικής θεμελίωσης της
κοινωνικής πολιτικής-Από την εθνοκεντρική στη συγκριτική διάσταση
• Κύριες – κλασικές και σύγχρονες – θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής
πολιτικής και του κράτους πρόνοιας
• Κρίση, κράτος πρόνοιας και κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• Παγκοσμιοποίηση και προκλήσεις της κοινωνικής πολιτικής
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Esping-Andersen G., Gallie D., Hemerijck A. & Myles J., Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο
κοινωνικό
κράτος,
Διόνικος,
Αθήνα,
2006.
Διατίθεται
στην
ιστοσελίδα:
http://korinthos.uop.gr/~pms-ekp/attachments/YLH/4.%20Esping-Andersen%20%282006
%CE%B1%29.pdf
Lewis G., Gewirtz Sh. και Clarke J. επιμ., Κοινωνική Πολιτική – Μία άλλη προσέγγιση,
Gutenberg, Αθήνα, 2007.
Ματσαγγάνης Μ., Η Κοινωνική Πολιτική σε δύσκολους καιρούς, Κριτική, Αθήνα, 2012.
Στασινοπούλου Ο., Κράτος Πρόνοιας, Ιστορική Εξέλιξη – Σύγχρονες Θεωρητικές
Προσεγγίσεις, Gutenberg, Αθήνα, 1992.
Στασινοπούλου Ο., «Σημειώσεις για το Μάθημα Κοινωνική Πολιτική: Βασικές έννοιες,
ιστορική εξέλιξη φορείς και πρότυπα». Διατίθεται στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης του
Παντείου Πανεπιστήμιου, Πάνδημος– Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: http://pandemos.panteion.gr/
11
II.8 Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε
άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε.
ορίζονται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
51Μ101 Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα Ι
51Μ102 Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα
51Μ103 Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Από τα παρακάτω δύο (2) μαθήματα επιλέγεται ένα (1) ανάλογα με την επιλογή του
κύκλου μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου.
51Μ104 Θεωρίες αγοράς εργασίας
51Μ105 Κοινωνική θεωρία και κοινωνική πολιτική
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
51Μ106 Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα ΙΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Από τους παρακάτω δύο κύκλους μαθημάτων επιλέγεται ένας (1) από τους δύο (2)
κύκλους και τρία (3) από τα προσφερόμενα μαθήματα του κύκλου
Α΄ κύκλος μαθημάτων: Εργασία και πολιτικές απασχόλησης
51Μ107 Σχεδιασμός και αξιολόγηση πολιτικών απασχόλησης
51Μ108 Συνθήκες εργασίας, οργάνωση της εργασίας και νέες τεχνολογίες
51Μ109 Εργασιακές σχέσεις και νέα εργασιακά πρότυπα
51Μ110 Μετανάστευση και εργασία
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄ κύκλου
Β΄ κύκλος μαθημάτων: Κοινωνική προστασία και κοινωνική συνοχή
51Μ111 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της κοινωνικής συνοχής στον αστικό χώρο και
την ύπαιθρο χώρα
51Μ112 Πληθυσμός και κοινωνική πολιτική: μεθοδολογικές προσεγγίσεις και
εφαρμογές
51Μ113 Σχεδιασμός και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας των φύλων
51Μ114 Πολιτικές στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων / διά βίου
μάθηση
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ Β΄ κύκλου
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
51Μ115 Διπλωματική εργασία
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΔΜ
4
3
4
ECTS
8
7
8
3
3
14
7
7
30
5
9
3
3
3
3
14
7
7
7
7
21
3
7
3
7
3
7
3
7
14
14
21
30
12
12
30
30
Σύμφωνα με τα παραπάνω και το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer System, ECTS), το σύνολο πιστωτικών
12
III. KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
ΙΙΙ.1 Εισαγωγικά
ΥΑ 107375/B7/10.7.2014 «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 14218/Β7/20.2.2006 (ΦΕΚ
262/τ.Β΄) Υ.Α που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
με τίτλο «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική»
− Αναμόρφωση του
προγράμματος.» ΦΕΚ 1955 τ.Β/ 18.7.2014.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω ΥΑ «Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής
Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος −2015
2014 αναμο
ρφωμένο το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές»,…».
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ανωτέρω ΥΑ «Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα
απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα
αρμόδια όργανα,…»
Ο κατωτέρω Κανονισμός εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ της 3-12-2014 και ισχύει από το
ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
ΙΙΙ.2 Τίτλοι σπουδών και διάρκεια σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές»
Οι σπουδές διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται σε όσους φοιτητές ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτηση. Τα
δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής και το τρίτο
εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας από κάθε φοιτητή.
ΙΙΙ.3 Εισακτέοι και κριτήρια επιλογής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, κατά προτίμηση Κοινωνικών, Πολιτικών ή Ανθρωπιστικών
Επιστημών.
Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται σε είκοσι (20) κατ’ ανώτατο όριο. Επιπλέον του
αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός, ανά Κατεύθυνση, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών, που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του
ελληνικού κράτους.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν βαθμό πτυχίου από 6,5 και άνω.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν επάρκεια σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (Αγγλικά,
Γαλλικά, Γερμανικά) η οποία πιστοποιείται με την υποβολή πτυχίου ή με ειδικές εξετάσεις
στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης, αποδεικνύεται από τίτλο
13
σπουδών ξενόγλωσσου Πανεπιστημίου ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης
τουλάχιστον ενός έτους.
Η βαθμολόγηση των υποψηφίων στηρίζεται στα εξής κριτήρια, ως εξής: ένα τρίτο (1/3)
αποτιμάται η γραπτή εξέταση, που συνιστά προαπαιτούμενο για την συνέχιση της
εξεταστικής δοκιμασίας, ένα τρίτο (1/3) αποτιμάται ο βαθμός πτυχίου και το υπόλοιπο ένα
τρίτο (1/3) αποτιμάται η προφορική συνέντευξη.
ΙΙΙ.4 Προκήρυξη
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προκηρύσσει κατ’ έτος, κατά το εαρινό εξάμηνο, δημόσια
πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων προς το Π.Μ.Σ., μετά από απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής (Σ.Ε.). Μαζί με την προκήρυξη δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. οι
ειδικότερες προβλέψεις για τις εξετάσεις. Στην προκήρυξη αναγράφονται, επίσης, όλα τα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι προβλεπόμενες
προθεσμίες καθώς και το χρονοδιάγραμμα από την έναρξη της διαδικασίας προκήρυξης έως
και την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Μέσα στις προβλεπόμενες από την εκάστοτε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος προθεσμίες,
οι υποψήφιοι υποβάλλουν έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ Οι επί πτυχίω φοιτητές
ελληνικών και ευρωπαϊκών ΑΕΙ, που έχουν συμπληρώσει επτά εξάμηνα σπουδών, και οι
πτυχιούχοι αντίστοιχων αλλοδαπών πανεπιστημίων τρίτων χωρών, που αναμένουν την
αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους, μπορούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας να
υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και υπεύθυνη δήλωση και, κατόπιν, να καταθέσουν τον
αναγνωρισμένο τίτλο ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας έως το τέλος του χειμερινού
εξαμήνου.
ΙΙΙ.5 Διαδικασία επιλογής
Η Σ.Ε. εξετάζει τα προσόντα των υποψηφίων και συντάσσει κατάλογο όσων πληρούν τις
τυπικές προϋποθέσεις ώστε να τεκμηριώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στις προβλεπόμενες
δοκιμασίες εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
Μετά από πρόταση της Σ.Ε. η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων. Η
Επιτροπή Επιλογής έχει την αρμοδιότητα της διεξαγωγής και αξιολόγησης των
προεισαγωγικών γραπτών εξετάσεων, της προφορικής δοκιμασίας και του φακέλου των
υποψηφίων. Ειδικότερα για την διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, η Επιτροπή Επιλογής
συνεπικουρείται από την Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα
από εισήγηση της Σ.Ε.
Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται στην δημόσια
πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων προς το Π.Μ.Σ. Τις γραπτές εξετάσεις αναλαμβάνει η
Επιτροπή Εξετάσεων η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.
Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις και
προφορική συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα μαθήματα «Κοινωνική Θεωρία», «Εισαγωγή στην
Οικονομική Θεωρία» και «Κοινωνική Πολιτική». Η ενδεικτική βιβλιογραφία και η εξεταστέα
ύλη περιέχονται στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και επιπλέον, αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.
14
Όσοι επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό (5/10 έως 10/10) στις προεισαγωγικές γραπτές εξετάσεις
έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη και τελική φάση της αξιολόγησης, η οποία
περιλαμβάνει την προφορική συνέντευξη. Στην προφορική συνέντευξη διαπιστώνεται και
αξιολογείται με συγκεκριμένη βαθμολογία η επιστημονική ολοκλήρωση και κατάρτιση
(βαθμός πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα
του Π.Μ.Σ., επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό
επίπεδο, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις,
ακαδημαϊκές διακρίσεις κλπ.), η επαγγελματική και η συνολική παρουσία του υποψηφίου.
Η τελική επιλογή μεταξύ των επιτυχόντων γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, των
βαθμών στις γραπτές εξετάσεις και την προφορική συνέντευξη.
Μετά την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης, η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. προς επικύρωση τον πίνακα επιλογής για την εισαγωγή στο Α΄
εξάμηνο του Π.Μ.Σ. όπου αναφέρεται η τελική βαθμολογία. Ο πίνακας επικυρώνεται από την
Γ.Σ.Ε.Σ. και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Στην περίπτωση μη εγγραφής επιτυχόντος υποψηφίου εντός της προθεσμίας που θέτει κάθε
χρόνο η Σ.Ε., ο φοιτητής διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες επιτυχόντων με πράξη
του Κοσμήτορα.
Οι κενές θέσεις που μπορούν να προκύψουν από αυτοδίκαιη διαγραφή υποψηφίων
καλύπτονται από υποψηφίους που βρίσκονται στον τελικό πίνακας επιλογής ακολουθώντας
την σειρά κατάταξης.
ΙΙΙ.6 Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα
Η έναρξη των μαθημάτων κατά εξάμηνο, ο χρόνος εγγραφών και η εξεταστική περίοδος του
Π.Μ.Σ., ακολουθούν τα αντίστοιχα του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής.
Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. περιλαμβάνουν δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για τη
συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας. Σε κάθε διδακτικό εξάμηνο, οι φοιτητές εγγράφονται
και παρακολουθούν τέσσερα (4) μαθήματα και έχουν την υποχρέωση να λάβουν προβιβάσιμο
βαθμό και στα τέσσερα (4). Σε διαφορετική περίπτωση χάνουν το δικαίωμα συνέχισης των
σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκαπέντε (15)
διδακτικές εβδομάδες, στις οποίες συνυπολογίζονται και δύο (2) εβδομάδες για την
εξεταστική περίοδο του εξαμήνου.
Το Α΄ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα
επιλογής. Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) από τα δύο (2) μαθήματα επιλογής ανάλογα με την
επιλογή του κύκλου μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου. Το Β΄ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει ένα
(1) υποχρεωτικό μάθημα και δύο κύκλους μαθημάτων επιλογής. Σε καθένα από τους κύκλους
προσφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, από τα οπαία οι φοιτητές επιλέγουν τα τρία
(3) μαθήματα του κύκλου που έχουν επιλέξει.
Γλώσσα διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική. Με πρόταση της ΓΣΕΣ και απόφαση του
Κοσμήτορα της Σχολής είναι δυνατή η διοργάνωση διαλέξεων ή σεμιναριακών μαθημάτων
του προγράμματος σπουδών, συνολικά ή εν μέρει, σε ξένη γλώσσα.
Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι τρεις (3) ανά μάθημα και η παρακολούθηση είναι
υποχρεωτική. Σε περίπτωση ύπαρξης τριών (3) και άνω απουσιών ανά μάθημα, ο
μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται με απόφαση της Κοσμητείας μετά από εισήγηση της
Γ.Σ.Ε.Σ. και πρόταση της Σ.Ε. Σε περίπτωση που ο φοιτητής καταθέσει δικαιολογητικά για
15
την ύπαρξη εξαιρετικών λόγων ανωτέρας βίας που οδήγησαν στην απουσία του, ο
Κοσμήτορας μπορεί να διαγράψει τις δικαιολογημένες απουσίες και να επιτρέψει τη
συνέχιση των σπουδών του. Η Σ.Ε. εισηγείται σχετικά προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. εξετάζοντας την
ύπαρξη ή μη σπουδαίων λόγων σε περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου απουσιών φοιτητή.
Η διαγραφή φοιτητή από τα μητρώα του Π.Μ.Σ., μετά από αίτηση του ίδιου, υποβάλλεται
οποτεδήποτε και γίνεται αυτοδικαίως δεκτή με πράξη του Κοσμήτορα.
ΙΙΙ.7 Φοίτηση
Οι επιτυχόντες μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο κατά την πρώτη
εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων.
Μια βδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου, οι φοιτητές υποχρεούνται
να υποβάλουν αίτηση με την οποία δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Σε
περίπτωση που ο φοιτητής δεν υποβάλλει αίτηση δήλωσης των μαθημάτων, διαγράφεται από
το Π.Μ.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε., απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και πράξη του Κοσμήτορα.
Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών του Π.Μ.Σ. είναι γραπτές εξετάσεις ή εκπόνηση
εργασίας για τα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου. Προβιβάσιμος βαθμός για τα μαθήματα
του Π.Μ.Σ. είναι ο βαθμός πέντε (5). Δεν προβλέπεται επανεξέταση στην περίοδο του
Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα που αξιολογούνται με εργασίες ή γραπτές εξετάσεις. Για τα
μαθήματα που αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις, υπάρχει γραπτή πρόοδος στο μέσον του
εξαμήνου ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να προετοιμαστούν καλύτερα για τις τελικές
εξετάσεις.
Οι εργασίες, ως τρόπος εξέτασης των μαθημάτων παραδίδονται στο τέλος του αντίστοιχου
χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η έκταση των
εργασιών ορίζεται στις πέντε έως έξι (5-6) χιλιάδες λέξεις και η διόρθωση-βαθμολόγηση
παραδίδεται την πρώτη εβδομάδα της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.
Η εκπρόθεσμη, αλλά εντός της εξεταστικής περιόδου συμμετοχή στις εξετάσεις των
εξαμήνων επιτρέπεται εφόσον δοθεί άδεια από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία δίνεται μετά από
συνεννόηση με τον ή τους Καθηγητές των υπό εξέταση μαθημάτων και μόνον αν συντρέχει
σοβαρός λόγος υγείας πιστοποιούμενος από Δημόσιο Νοσοκομείο ή σοβαρός οικογενειακός
λόγος.
Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. υποχρεούνται στην προσφορά έργου προς το Τμήμα (επιτήρηση
προπτυχιακών φοιτητών κατά την περίοδο των εξετάσεων, υποβοήθηση στο έργο
οργανωτικών επιτροπών ημερίδων, συνεδρίων κλπ.) σε ημέρες που δεν συμπίπτουν με δική
τους εξέταση.
Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος από φοιτητές
άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων οι οποίοι θα μετέχουν με τους ίδιους όρους στα
μαθήματα (απουσίες, εξέταση μαθήματος, κλπ), αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τη
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος (ανώτατο όριο: τρεις φοιτητές εκτός Π.Μ.Σ. ανά μάθημα).
Δεν απαιτείται εγγραφή στο Γ΄ ακαδημαϊκό εξάμηνο που αφορά την εκπόνηση της Δ.Ε.
16
ΙΙΙ.8 Αναστολή φοίτησης
Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής, να
αναστείλουν τη φοίτησή τους για ένα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ειδικότερα, όσοι έχουν
ολοκληρώσει το Α΄ εξάμηνο μπορούν να αιτηθούν αναστολή για ένα ακαδημαϊκό έτος, υπό
την προϋπόθεση να διαθέτουν προβιβάσιμο βαθμό σε δύο (2) τουλάχιστον από τα τέσσερα
(4) μαθήματα του Α΄ εξαμήνου. Όσοι έχουν ολοκληρώσει το Β΄ εξάμηνο ή βρίσκονται στην
έναρξη συγγραφής της Διπλωματικής τους Εργασίας, μπορούν να αιτηθούν αναστολή για ένα
ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν προβιβάσιμο βαθμό σε δύο
(2) τουλάχιστον από τα τέσσερα (4) μαθήματα του Β΄ εξαμήνου. Επί των αιτημάτων
αναστολής αποφασίζει η Κοσμητεία μετά από πρόταση της Σ.Ε.
Κατ’ εξαίρεση, αναστολή φοίτησης για ένα ακαδημαϊκό έτος μπορεί να γίνει δεκτή κατά την
έναρξη του πρώτου εξαμήνου φοίτησης, εφ’ όσον συντρέχουν βεβαιωμένοι λόγοι υγείας ή
ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει η Κοσμητεία μετά από πρόταση της Σ.Ε.
και εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ., όπου αιτιολογείται ο ειδικός λόγος χορήγησης ή μη της
αναστολής.
Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη
ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
ΙΙΙ.9 Διδακτικό Προσωπικό
Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ, που ασκεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο, αποτελείται
από:
i.
Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής,
ii.
Μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
iii.
Μέλη Δ.Ε.Π. που αφυπηρέτησαν από ημεδαπά ή αλλοδαπά πανεπιστήμια,
iv.
Ερευνητές και αφυπηρετήσαντες ερευνητές - Διδάκτορες αναγνωρισμένων
ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
v.
Διδάκτορες Μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του Παντείου και λοιπών ελληνικών
πανεπιστημίων.
vi.
Όσες άλλες κατηγορίες διδακτόρων διδασκόντων και ερευνητών προβλέπονται από
τον νόμο.
Οι διδάσκοντες της παραπάνω παραγράφου μπορούν να αναλαμβάνουν α) αυτοτελή
διδασκαλία ενός μαθήματος, β) συνδιδασκαλία γ) επικουρικό διδακτικό έργο, δηλ.
διδασκαλία μέρους του μαθήματος ή οργάνωση σεμιναρίου, με υπεύθυνο τον έχοντα την
κύρια εντολή διδασκαλίας.
Διδάκτορες ερευνητές ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή
σχετική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, που δεν έχουν δικαίωμα
αυτοδύναμης διδασκαλίας, μπορούν να ασκούν επικουρικό διδακτικό έργο, με υπεύθυνο τον
έχοντα την κύρια εντολή διδασκαλίας.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει τις αναθέσεις διδασκαλίας, ή επικουρικού διδακτικού έργου, μετά από
εισήγηση της Σ.Ε.
Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. οφείλουν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τη βαθμολογία τους με
χρήση προσωπικού κωδικού, εντός της προθεσμίας που κάθε φορά ορίζεται από την
Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης του Παντείου Πανεπιστημίου, για την εύρυθμη λειτουργία του
17
Προγράμματος. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει ως προς τούτο έγκαιρα τους
διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.
ΙΙΙ.10 Διπλωματική Εργασία – Εκπόνηση - Βαθμός
Από το Α΄ εξάμηνο σπουδών, για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως
προσωρινά Επιβλέπων. Οι προσωρινά Επιβλέποντες έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης,
του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή και αναλαμβάνουν στη
διάρκεια του A΄ εξαμήνου να τους βοηθήσουν να συντάξουν την πρόταση για τη
διπλωματική τους εργασία.
Εντός της δεύτερης εβδομάδας από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου του Π.Μ.Σ. οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος τον τίτλο της
διπλωματικής τους εργασίας και καταθέτουν την οριστική περίληψή της εκτάσεως 250
λέξεων περίπου. Η διπλωματική εργασία είναι ατομική (όχι συνεργασία). Η έκταση της
εργασίας ορίζεται από 12.000 έως 20.000 λέξεις (εκτός παραρτημάτων).
Μετά από πρόταση της Σ.Ε., η Γ.Σ.Ε.Σ. εγκρίνει τα θέματα των διπλωματικών εργασιών και
ορίζει τον Επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη που ανήκουν στην προαναφερόμενη κατηγορία
του διδακτικού προσωπικού του Π.Μ.Σ., που δύναται να ασκήσει αυτοδύναμο διδακτικό
έργο. Για τις περιπτώσεις απουσίας μελών Δ.Ε.Π. λόγω εκπαιδευτικής άδειας ορίζεται και
Συνεπιβλέπων. Επιβλέπων διπλωματικής εργασίας μπορεί να οριστεί οποιοδήποτε μέλος
Δ.Ε.Π. του Τμήματος και όχι μόνο οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να ανατεθεί κατ' έτος η επίβλεψη περισσότερων των τριών
(3) διπλωματικών εργασιών.
Ως οριστικός τίτλος της διπλωματικής εργασίας θεωρείται αυτός με τον οποίο κατατίθεται το
τελικό κείμενο. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος σε
τέσσερα (4) αντίτυπα σχήματος Α4, σταθερά συρραμμένα κατά τις εξής ημερομηνίες: κατά
την διάρκεια του Δεκεμβρίου ή από την έναρξη των εξετάσεων του Φεβρουαρίου,
αντίστοιχα. Τελικές ημερομηνίες για την υποστήριξη είναι κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου
ή το τέλος των εξετάσεων του Φεβρουαρίου, αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση της
εξέτασης της διπλωματικής κατατίθεται το τελικό κείμενο (Α4, σταθερά συρραμμένο) σε δύο
(2) αντίτυπα (ένα για τη γραμματεία και ένα για τη βιβλιοθήκη) καθώς και σε δύο (2)
αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (δύο cd, αρχεία pdf), ομοίως για τη γραμματεία και τη
βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τις Οδηγίες για τη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (διατίθεται
στο www.koinpolpanteion.gr →ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ).
Το χρονικό διάστημα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τη 10η
Φεβρουαρίου του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού
του χρονικού ορίου η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τη Σ.Ε. η οποία εξετάζει την
προοπτική διαγραφής του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. και εισηγείται αντίστοιχα στη Γ.Σ.Ε.Σ.
Στη Διπλωματική Εργασία:
i.
Διατυπώνονται και οργανώνονται οι μείζονες υποθέσεις εργασίας του αντικειμένου
της μελέτης.
ii.
Αναπτύσσεται ένα τουλάχιστον επιμέρους θέμα το οποίο στηρίζεται στο αποδεικτικό
υλικό που έχει υπόψη του ο σπουδαστής ως εκείνη τη στιγμή.
iii.
Αναφέρεται η βιβλιογραφία την οποία έχει αμέσως ή εμμέσως υπόψη του ο
σπουδαστής.
18
iv.
Διαμορφώνονται και τεκμηριώνονται κατά το δυνατόν οι μείζονες μεθοδολογικές
προτάσεις που διέπουν την ανάλυση που επιχειρεί ο φοιτητής ή που υποστηρίζουν τις
υποθέσεις εργασίας τις οποίες διατυπώνει.
Η υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών είναι προφορική και γίνεται ενώπιον της
τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ή και άλλων ενδιαφερομένων (μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί
φοιτητές). Ο προβιβάσιμος βαθμός είναι πέντε (5) και άνω.
Ο βαθμός που απονέμεται στη διπλωματική εργασία εξάγεται ως ο σταθμικός μέσος όρος του
75% του μέσου όρου της βαθμολογίας που δίνεται από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής
επιτροπής για τη διπλωματική εργασία και του 25% του μέσου όρου της βαθμολογίας που
δίνεται από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την προφορική υποστήριξη.
Στο πρακτικό της εξέτασης που κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος επισυνάπτεται
φωτοτυπία
του
εξωφύλλου
της
διπλωματικής
εργασίας
(διατίθεται
στο
www.koinpolpanteion.gr →ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ).
Αν η προφορική υποστήριξη ή το περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας δεν θεωρηθούν
ικανοποιητικά για να δοθεί προβιβάσιμος βαθμός (5 και άνω), ο υποψήφιος απορρίπτεται και
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., με απόφαση του Κοσμήτορα, χωρίς να του αποδοθεί κανένας
τίτλος σπουδών, αλλά μετά από αίτησή του μπορεί να του χορηγηθεί βεβαίωση επιτυχούς
παρακολούθησης μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, διαπιστωθεί λογοκλοπή, ο φοιτητής
παραπέμπεται στο Πειθαρχικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού και του
Κανονισμού του Πανεπιστημίου, και μπορεί να διαγραφεί με πρόταση της Σ.Ε., εισήγηση της
Γ.Σ.Ε.Σ. και απόφαση της Κοσμητείας. Σε περίπτωση που η λογοκλοπή αποκαλυφθεί μετά
την ορκωμοσία, η Κοσμητεία ανακαλεί τον τίτλο σπουδών μετά από εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ.
ΙΙΙ.11 Πιστωτικές και Διδακτικές Μονάδες – Βαθμός ΜΔΕ
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του
Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90), τριάντα μονάδες (30) ανά διδακτικό εξάμηνο και
τριάντα (30) για την Διπλωματική Εργασία. Οι βαθμοί ECTS ορίζονται στην κατηγορία των
επιτυχόντων σε Α, Β, C, D, E και στην κατηγορία των αποτυχόντων σε FX (‘απαιτούνται
κάποιες βελτιώσεις’) και F (‘απαιτούνται ουσιώδεις βελτιώσεις’). Η Γ.Σ.Ε.Σ. εκλέγει ένα
μέλος Δ.Ε.Π. ως Συντονιστή για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της εφαρμογής του
συστήματος πιστωτικών μονάδων στο Π.Μ.Σ., με διετή θητεία.
Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.
ανέρχονται σε εξήντα (40), δεκατέσσερις (14) ΔΜ ανά διδακτικό εξάμηνο και (12) ΔΜ για
την Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.).
Η βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προσδιορίζεται ως ο σταθμικός
μέσος όρος του 70% της μέσης βαθμολογίας των μαθημάτων των δύο εξαμήνων (Α΄ και Β΄)
και του 30% του βαθμού που απονέμεται από την τριμελή επιτροπή που εξετάζει τη
διπλωματική εργασία του υποψηφίου. Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και οι
μεγαλύτεροί του. Ο βαθμός που απονέμεται είναι «Άριστα» (8,5-10), «Λίαν Καλώς» (6,58,49) και «Καλώς» (5-6,49).
19
ΙΙΙ.12 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ “Κοινωνική Πολιτική:
Μέθοδοι και Εφαρμογές” οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, όπως ο Νόμος ορίζει.
Στο Δίπλωμα αναγράφονται:
i.
ii.
iii.
Ο τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική Πολιτική:
Μέθοδοι και Εφαρμογές” της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Ο τελικός βαθμός.
Ο τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές απονέμεται από
τον Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.
ΙΙΙ.13 Όργανα διοίκησης
Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) αρμόδια όργανα είναι:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης
Η Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (Γ.Σ.Ε.Σ.)
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΙΙΙ.14 Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης
Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης εγκρίνει προτάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για
τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων,
ή προσθήκη αυτοτελούς συστατικού στοιχείου ή δραστηριότητας του προγράμματος
σπουδών, όπως η παρακολούθηση φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, η συμμετοχή
σε σεμινάρια, η προετοιμασία ερευνητικών εργασιών, η πρακτική άσκηση, οι ασκήσεις
βιβλιογραφικής αναζήτησης.
ΙΙΙ.15 Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών
Η Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών
i.
ii.
iii.
iv.
αποδίδει τις πιστωτικές μονάδες σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του Π.Μ.Σ.
αποφασίζει τη συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα μετά
από εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ.
εισηγείται προς την Γ.Σ.Ε.Σ. την τροποποίηση του Κανονισμού και του
προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.
αποφασίζει επί των αιτημάτων αναστολής φοίτησης, από το Β΄ εξάμηνο σπουδών,
μετά από πρόταση της Σ.Ε.
20
v.
vi.
αποφασίζει επί των αιτημάτων αναστολής φοίτησης, από το Α΄ εξάμηνο σπουδών,
μετά από πρόταση της Σ.Ε. και εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ.
αποφασίζει τη διαγραφή:
• λόγω απουσιών, μετά από πρόταση της Σ.Ε. και εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ.
• στην περίπτωση που η προφορική εξέταση της Δ.Ε. κριθεί ανεπαρκής από την
Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή
• στην περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή, μετά από πρόταση της Σ.Ε. και
εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ.
ΙΙΙ.16 Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του νόμου και του
Κανονισμού του Π.Μ.Σ.
ελέγχει την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
αποφασίζει τη διοργάνωση διαλέξεων ή σεμιναριακών μαθημάτων ή κάθε είδους
δραστηριότητας του προγράμματος σπουδών, συνολικά ή εν μέρει, σε ξένη γλώσσα
προβαίνει στη διαγραφή:
•
των επιτυχόντων που αιτούνται τη διαγραφή τους πριν την εγγραφή ή όσων δεν
εγγράφονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στο Α΄ ή στο Β΄ εξάμηνο
•
των φοιτητών που αιτούνται τη διαγραφή τους οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια
της φοίτησης
προτείνει αλλαγές στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό του Π.Μ.Σ.
απονέμει τους τίτλους του Μ.Δ.Ε.
ΙΙΙ.17 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (Γ.Σ.Ε.Σ.)
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από
επιμέρους διατάξεις του νόμου ή του Κανονισμού:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. ή
της Κοσμητείας,
εκλέγει τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Π.Μ.Σ.,
εκλέγει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,
εκλέγει ένα μέλος ΔΕΠ ως Συντονιστή για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της
εφαρμογής του συστήματος πιστωτικών μονάδων στο Π.Μ.Σ., με διετή θητεία,
αποφασίζει το πρόγραμμα μαθημάτων και κάθε είδους επιστημονικών
δραστηριοτήτων μετά από εισήγηση της Σ.Ε.,
εισηγείται στον Κοσμήτορα της Σχολής τη διοργάνωση διαλέξεων ή μαθημάτων του
προγράμματος σπουδών, συνολικά ή εν μέρει, σε ξένη γλώσσα,
αποφασίζει τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων ή επικουρικού διδακτικού έργου
μετά από εισήγηση της Σ.Ε.,
ορίζει την Επιτροπή Επιλογής και την Επιτροπή Εξετάσεων των υποψηφίων, μετά
από εισήγηση της Σ.Ε.,
επικυρώνει τον πίνακα επιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις,
ορίζει τους προσωρινά Επιβλέποντες μετά από εισήγηση της Σ.Ε.,
ορίζει τους Επιβλέποντες και τους τυχόν Συνεπιβλέποντες, μετά από εισήγηση της
Σ.Ε.,
ορίζει τις Τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές για τις Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Σ.Ε.,
αποφασίζει για την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών φοιτητή στην αλλοδαπή,
21
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
εισηγείται στην Κοσμητεία για τα αιτήματα αναστολής σπουδών των φοιτητών από
το Α΄ εξάμηνο, για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας,
εισηγείται προς την Κοσμητεία τη διαγραφή φοιτητή α) λόγω απουσιών, μετά από
πρόταση της Σ.Ε. και εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ., β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί
λογοκλοπή, μετά από πρόταση της Σ.Ε.,
εισηγείται προς την Κοσμητεία την ανάκληση του Μ.Δ.Ε. αποφοίτου σε περίπτωση
αποδεδειγμένης λογοκλοπής,
εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Π.Μ.Σ. που υποβάλλει η Σ.Ε.,
αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων έργου κάθε είδους που αφορούν τη λειτουργία
του Π.Μ.Σ.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει αρμοδιότητα επί θέματος της Σ.Ε., όταν αποφασίσουν υπέρ της παραπομπής
του στη Γ.Σ.Ε.Σ. τρία μέλη της Σ.Ε.
Η ΓΣΕΣ αποφασίζει σε όσες περιπτώσεις δεν ορίζεται ρητά από τον νόμο το αρμόδιο όργανο.
ΙΙΙ.18 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Διευθυντή
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και τρία (3) μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή
Αναπληρωτές Καθηγητές, ενώ τα λοιπά μέλη της Σ.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. Το σύνολο της Σ.Ε.
εκλέγεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με θητεία τριών (3) ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία
καθυστερεί η εκλογή νέας Σ.Ε., η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ημέρα
της εκλογής του νέου οργάνου.
Η Σ.Ε. συνεδριάζει όποτε κληθεί από τον Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή Διευθυντή. Στις
συνεδριάσεις της Σ.Ε. μπορούν να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του
Τμήματος και ο Κοσμήτορας της Σχολής.
Η Σ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από επιμέρους
διατάξεις του νόμου ή του Κανονισμού:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
επιβλέπει και συντονίζει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.,
αποφασίζει για τον οδηγό σπουδών του Π.Μ.Σ., για την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., για
τα έντυπα προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές,
εισηγείται προς την Γ.Σ.Ε.Σ. την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών του
Π.Μ.Σ. και του Κανονισμού,
εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων ή επικουρικού
διδακτικού έργου,
αποφασίζει την προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών
στο Π.Μ.Σ.,
εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για την Επιτροπή Επιλογής και την Επιτροπή Εξετάσεων
των υποψηφίων,
υποβοηθά και ελέγχει την Επιτροπή Επιλογής και την Επιτροπή Εξετάσεων των
υποψηφίων,
εξετάζει τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων για την αποδοχή των υποψηφίων,
εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για τους προσωρινά Επιβλέποντες,
ορίζει τον χρόνο εγγραφής των φοιτητών στα εξάμηνα,
αποφασίζει τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εξαμηνιαίων εξετάσεων,
εισηγείται προς την Κοσμητεία για την αναστολή σπουδών από το Β΄ εξάμηνο και
μετά,
22
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για την αναστολή σπουδών από το Α΄ εξάμηνο,
εξετάζοντας τους λόγους που επικαλείται ο φοιτητής,
αποφασίζει σε περίπτωση διαφωνίας φοιτητή και Συμβούλου Σπουδών, σχετικά με το
αν η Δ.Ε. είναι πράγματι ολοκληρωμένη,
αποφασίζει επί των αιτημάτων παράτασης της υποβολής Δ.Ε.,
εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για τους Επιβλέποντες και τους τυχόν Συνεπιβλέποντες
εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για τις Τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές των Δ.Ε.,
εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για τη διαγραφή φοιτητή λόγω απουσιών, εξετάζοντας
την ύπαρξη ή μη σπουδαίων λόγων σε περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου απουσιών
του φοιτητή,
εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για τη διαγραφή φοιτητή εξαιτίας λογοκλοπής.
ΙΙΙ.19 Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής
Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή
Αναπληρωτές Καθηγητές και εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με θητεία τριών (3) ετών.
Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή
Διευθυντή, όποτε ο ίδιος κωλύεται. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες στον
Αναπληρωτή Διευθυντή.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
συγκαλεί τη Συντονιστική Επιτροπή,
εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. θέματα που αφορούν το Π.Μ.Σ.,
εκπροσωπεί το Π.Μ.Σ. σε όλα τα όργανα του Πανεπιστημίου, όπως και σε κάθε
φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός Πανεπιστημίου,
μεριμνά για την προκήρυξη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποβολής
υποψηφιοτήτων,
μπορεί να ορίζει ad hoc επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του Π.Μ.Σ.,
συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Π.Μ.Σ., που υποβάλλει στη
Γ.Σ.Ε.Σ., είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και εκδίδει τις
εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών, για έσοδα του Π.Μ.Σ. που προέρχονται
από τον προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, επιχορηγήσεις, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόρους από
ερευνητικά ή άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα.
ΙΙΙ.20 Εσωτερική αξιολόγηση
Στην αρχή κάθε Χειμερινού Εξαμήνου, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. καλούνται να αξιολογήσουν
το πρόγραμμα σύμφωνα με ακαδημαϊκά κριτήρια και συντάσσεται έκθεση παρουσίασης των
αποτελεσμάτων βάσει της οποίας η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. βελτιώσεις του
προγράμματος. Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης που αποφάσισε η Γ.Σ.Ε.Σ.
παρουσιάζεται αναλυτικά στην Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης (διατίθεται στο
www.koinpolpanteion.gr→ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ).
ΙΙΙ.21 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Γ΄εξαμήνου μπορούν να μεταβούν στο εξωτερικό για
πρακτική άσκηση Erasmus σε φορέα που οι ίδιοι έχουν βρει κατά το διάστημα Ιουνίου23
Αυγούστου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
Erasmus είναι η κατάθεση βεβαίωσης από τον Επιβλέποντα και τα μέλη της Επιτροπής τους
ότι έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της Διπλωματικής τους εργασίας.
ΙΙΙ.22 Τροποποίηση του Κανονισμού του Π.Μ.Σ.
Ο παρών Κανονισμός του Π.Μ.Σ. και το πρόγραμμα μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται με
πρόταση της Σ.Ε. ή της Κοσμητείας και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο νέος Κανονισμός
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος αμέσως μετά την ψήφισή του. Σε περίπτωση που
οι αλλαγές αφορούν ζητήματα που δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη φοίτηση και το καθεστώς
των φοιτητών, αυτές ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε
περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν ουσιωδώς τη φοίτηση και το καθεστώς των φοιτητών,
αυτές ισχύουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος για τους νεοεισερχομένους.
ΙΙΙ.23 Μεταβατικές Διατάξεις
Οι ήδη εγγεγραμμένοι και φοιτούντες υπόκεινται στις ρυθμίσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο
της εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ., με εξαίρεση τις διατάξεις του παρόντος που αφορούν τα
όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ.
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
−14 2013
θα
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 14218/Β7/20.2.2006
(ΦΕΚ 262/τ.Β΄).
Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του αναμορφωμένου Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα προβλέπει η
107375/B7/10.7.2014, είναι δυνατή η πρόβλεψη ειδικών ρυθμίσεων με αποφάσεις της
Συνέλευσης, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω προβλέψεων του παρόντος, ως προς τη
διαδικασία και τις προθεσμίες για την εισαγωγή φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 20142015.
24
IV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Το πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 διαρθρώνεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα Ι
Υπεύθυνη:
Αικ. Μιχαλοπούλου
Διδάσκουσες: Αικ. Μιχαλοπούλου, Μ. Συμεωνάκη
Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα
Υπεύθυνη:
Γ. Πετράκη
Διδάσκουσα: Γ. Πετράκη
Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
Υπεύθυνος: Κ. Δημουλάς
Διδάσκων:
Κ. Δημουλάς
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Θεωρίες αγοράς εργασίας
Υπεύθυνη:
Μ. Καραμεσίνη
Διδάσκοντες: Μ. Καραμεσίνη, Ι. Ψημμένος
Κοινωνική θεωρία και κοινωνική πολιτική
Υπεύθυνοι: Κ. Λελεδάκης, Η. Μαυρίδης
Διδάσκοντες: Κ. Λελεδάκης, Η. Μαυρίδης
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΑΡΙΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα ΙΙ
Υπεύθυνη:
Μ. Συμεωνάκη
Διδάσκουσες: Μ. Συμεωνάκη, Αικ. Μιχαλοπούλου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α΄ κύκλος μαθημάτων: Εργασία και πολιτικές απασχόλησης
Σχεδιασμός και αξιολόγηση πολιτικών απασχόλησης
Υπεύθυνη:
Μ. Καραμεσίνη
Διδάσκουσα: Μ. Καραμεσίνη, Α. Μωυσίδης
Συνθήκες εργασίας, οργάνωση της εργασίας και νέες τεχνολογίες
Υπεύθυνη:
Γ. Πετράκη
Διδάσκουσα: Γ. Πετράκη
Εργασιακές σχέσεις και νέα εργασιακά πρότυπα
Υπεύθυνος:
Ι. Κουζής
Διδάσκων:
Ι. Κουζής
Μετανάστευση και εργασία
Υπεύθυνος:
Ι. Ψημμένος
Διδάσκων:
Ι. Ψημμένος
25
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΑΡΙΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα ΙΙ
Υπεύθυνη:
Μ. Συμεωνάκη
Διδάσκουσες: Μ. Συμεωνάκη, Αικ. Μιχαλοπούλου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β΄ κύκλος μαθημάτων: Κοινωνική προστασία και κοινωνική συνοχή
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της κοινωνικής συνοχής στον αστικό χώρο και την ύπαιθρο
χώρα
Υπεύθυνες:
Θ. Ανθοπούλου, Δ. Παπαδοπούλου
Διδάσκουσες: Θ. Ανθοπούλου, Δ. Παπαδοπούλου
Πληθυσμός και κοινωνική πολιτική: μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές
Υπεύθυνος: Χ. Μπάγκαβος
Διδάσκοντες: Χ. Μπάγκαβος, Σ. Ρομπόλης
Σχεδιασμός και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας των φύλων
Υπεύθυνη:
Μ. Στρατηγάκη
Διδάσκουσα: Μ. Στρατηγάκη
Πολιτικές στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων / διά βίου μάθηση
Υπεύθυνη:
Ε. Πρόκου
Διδάσκουσα: Ε. Πρόκου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
Εκπόνηση και υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας
26
V. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1
51Μ101
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι
Υπεύθυνη:
Κ. Μιχαλοπούλου
Διδάσκουσες: Κ. Μιχαλοπούλου, Μ. Συμεωνάκη
Υποχρεωτικό μάθημα
- Α΄ εξάμηνο
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στις βασικές αρχές
του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της διενέργειας των μεγάλης-κλίμακας
δειγματοληπτικών κοινωνικών ερευνών και των στατιστικών μεθόδων που εφαρμόζονται για
την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων τους. Το μάθημα πραγματεύεται: Τη φύση των
δειγματοληπτικών κοινωνικών ερευνών. Την ερευνητική διαδικασία και τα στάδια του
σχεδιασμού. Τη μέτρηση και τα επίπεδα μετρήσεως. Εγκυρότητα και αξιοπιστία, μέθοδοι
κλιμάκων. Τις μεθόδους συλλογής των πληροφοριών. Το σχεδιασμό των ερωτηματολογίων.
Ζητήματα εφαρμογής και συγκρισιμότητας των δειγματοληπτικών ερευνών. Στη διάρκεια του
μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύονται στο κλασικό στατιστικό πακέτο SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences), ώστε να αποκτήσουν μία πρώτη κριτική
κατανόηση του στατιστικού υλικού που χρησιμοποιείται από φοιτητές και ερευνητές στις
εργασίες τους, και τις απαραίτητες δεξιότητες για την οργάνωση αρχείων κοινωνικών
δεδομένων και την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης.
Αξιολόγηση: Οι φοιτητές και φοιτήτριες αναλαμβάνουν να εκπονήσουν κάθε εβδομάδα μια
εργασία με τη χρήση του SPSS. Κατά την διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων
διδασκαλίας διενεργείται πρόοδος ώστε οι φοιτητές να προετοιμαστούν
καλύτερα για την τελική αξιολόγησή τους η οποία γίνεται με γραπτές
εξετάσεις.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
Babbie, E.R., Halley, F. & Zaino, J., 2000. Adventures in Social Research. 4th ed.
London: Sage.
Blalock, H., 1972. Social Statistics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
Field, A. 2013. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 4th ed. London: Sage.
Fielding, J & Gilbert, N., 2000. Understanding Social Statistics. London: Sage.
Moser, C. & G., Kalton, 1972. Survey Methods in Social Investigation. 2nd ed. London:
Heinemann Educational Books.
Robson, C., 2002. Real World Research. 2nd ed. Oxford: Blackwell.
Η αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων ακολουθεί αύξουσα σειρά με βάση τον κωδικό του κάθε
μαθήματος.
1
27
51Μ102
Υπεύθυνη:
Διδάσκουσα:
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Γ. Πετράκη
Γ. Πετράκη
Υποχρεωτικό μάθημα
- Α΄ εξάμηνο
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον υποψήφιο ερευνητή στην ποιοτική μεθοδολογία
έρευνας και στη συμπληρωματικότητα ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων στην
(κοινωνιολογική) ποιοτική έρευνα, ανάλογα με το υπό διερεύνηση θέμα. Στο μάθημα θα
παρουσιασθούν έρευνες πεδίου που χρησιμοποιούν ποιοτικές ή και ποιοτικές μεθόδους με
έμφαση στα θέματα της εργασίας.
Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
Balan, J. et Jelin, E., 1980. La structure sociale dans la biographie personnelle, Cahiers
Internationaux de Sociologie, vol. LXIX, p.269-289.
Bertaux, D., 1980. L'approche biographique: sa validité méthodologique, ses
potentialités, Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. LXIX, p.197-225.
Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methodes. London: Sage.
Patton, M.Q., 2002. Qualitative Research and Evaluation Methods. 2nd ed. London:
Sage.
Robson, C., 2002. Real World Research. 2nd ed. Oxford: Blackwell. (βλ. και την έκδοση
στα ελληνικά, Robson, C., 2007. Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg.
Van Maanen, J., 1983. Qualitative Methodology. Reed. Beverly Hills, California: Sage.
28
51Μ103
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος:
Κ. Δημουλάς
Διδάσκων:
Κ. Δημουλάς
Υποχρεωτικό μάθημα
- Α΄ εξάμηνο
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές του σχεδιασμού
και της αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και να τους δώσει τη
δυνατότητα να γνωρίσουν τις κύριες μεθόδους και τεχνικές διασφάλισης της ποιότητας της.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι πρακτικές διαστάσεις του
σχεδιασμού και της αξιολόγησης, τα κριτήρια ποιότητας, οι θεωρίες αλλαγής και τα λογικά
μοντέλα των προγραμμάτων, οι δείκτες αξιολόγησης και οι κλίμακες μέτρησης των
επιδόσεων στα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, η δομή του σχεδίου αξιολόγησης και η
δομή και το περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης. Επίσης οι φοιτητές εκτελούν ασκήσεις
εξοικείωσης με τις διαφορετικές πρακτικές πλευρές της αξιολόγησης και αναλαμβάνουν να
παρουσιάζουν διεθνώς αναγνωρισμένα κείμενα της διεθνούς αρθρογραφίας για τη θεωρία της
αξιολόγησης.
Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις και συνεκτίμηση των επιδόσεων στις ασκήσεις κατά τη
διάρκεια του μαθήματος
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
Kettner, P., Moroney, R. and Martin, L. 2008. Designing and Managing Programs,
London:Sage.
Knowlton, L.W. and Pjillips Cynthia C., 2009, The logic model guidebook, London,
Sage
Martin, L. and Kettner P. 1996. Measuring the Performance of Human Service
Programs. London: Sage.
Pawson R. and Tilley N., 1997. Realistic evaluation, London:Sage,1997
Rossi, P., Lipsey, M. and Freeman H., 2004. Evaluation. A Systematic Approach. 7th ed.
London: Sage
Weiss, C., 1998. Evaluation. 2nd ed. Prentice Hall: New Jersey.
Wholey J., Harty H. and Newcomer K., 2004. Handbook of Practical Program
Evaluation, San Francisco: Jossey-Bass
29
51Μ104
Υπεύθυνη:
Διδάσκοντες:
ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μ. Καραμεσίνη
Μ. Καραμεσίνη, Ι. Ψημμένος
Μάθημα επιλογής
-
A΄εξάμηνο
Σκοπός: Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της
αγοράς εργασίας, και της οργάνωσης της απασχόλησης και της εργασίας. Το πρώτο μέρος
του μαθήματος αναφέρεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις της αγοράς εργασίας από τη σκοπιά
της οικονομικής επιστήμης. Έμφαση δίδεται στο θεσμικό ρεύμα των οικονομικών – στη νεοκλασική και νεο-μαρξική του εκδοχή – και στο νεο-κεϋνσιανό μοντέλο ερμηνείας της
ανεργίας. Το δεύτερο μέρος τους μαθήματος αναφέρεται στις κοινωνιολογικές οπτικές της
αγοράς εργασίας. Αποβλέπει στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/τριών επάνω: στις
κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις για την κοινωνική δομή και λειτουργία των αγορών
εργασίας.
Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Α΄ Μέρος. Οικονομικές θεωρίες και προσεγγίσεις
-
Δεδουσόπουλος Α. 2000. Θεωρίες της Ανεργίας, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός
Layard R., S. Nickell, R. Jackman 1991. Unemployment. Macroeconomic Performance
and the Labor Market, Oxford: Oxford University Press.
Marsden D. 1999. A Theory of Employment Systems: Micro-Foundations of Societal
Diversity, Oxford: Oxford University Press.
Rubery J. & D. Grimshaw 2003. The Organization of Employment. An International
Perspective, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Β’ Μέρος. Κοινωνιολογικές θεωρίες και προσεγγίσεις
-
Κασιμάτη, Κ. 1998. Έρευνα για τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης, Αθήνα,
ΕΚΚΕ.
Peck, J. 1996. Work Place: The Social Regulation of Labour Markets, London, The
Guilford Press
Swendberg, R. 1987. Economic Sociology: Past and Present – Current Sociology, Vol.
35, No 1, Spring (Special Issue).
Τριτζίλια, Κ. 2004. Οικονομική Κοινωνιολογία: Κράτος, Αγορά και Κοινωνία στον
Σύγχρονο Καπιταλισμό, Αθήνα, Παπαζήσης.
Ψημμένος, Ι. 1999. Μετανάστευση και Εργασία στην Ευρώπη, Αθήνα, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
30
51Μ105
Υπεύθυνοι:
Διδάσκοντες:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κ. Λελεδάκης, Η. Μαυρίδης
Κ. Λελεδάκης, Η. Μαυρίδης
Μάθημα επιλογής
-
A΄εξάμηνο
Σκοπός του μαθήματος είναι η βαθύτερη κατανόηση του κράτους πρόνοιας ως κοινωνικού
σχηματισμού, μία κατανόηση απαραίτητη για κάθε σχετική δράση στο επίπεδο διαμόρφωσης
των κρατικών πολιτικών. Το μάθημα εξελίσσεται σε δύο άξονες: ο ένας αφορά τις ερμηνείες
που έχουν δοθεί για το κράτος πρόνοιας, ο άλλος στα ιδεολογικά πλαίσια που έχουν
χρησιμοποιηθεί για αυτό.
Ο πρώτος άξονας παρουσιάζει –αναλυτικά και κριτικά- τις ερμηνείες που έχουν προταθεί
στον χώρο των κοινωνικών επιστημών για την εμφάνιση του κράτους πρόνοιας στα τέλη του
19ου αι. και στις αρχές του 20ου, για τη σημαντική ανάπτυξή του πριν και ιδιαίτερα μετά τον
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τέλος για την κρίση και τις προσπάθειες για περιορισμό του
από την δεκαετία του 1980 και μετά. Σε αυτό το πλαίσιο το κράτος πρόνοιας γίνεται
αντιληπτό ως ένα κοινωνικό πεδίο/ θεσμός, η εμφάνιση, ανάπτυξη ή περιορισμός του οποίου
μπορούν να εξηγηθούν αιτιακά από τις ευρύτερες μεταβολές στην κοινωνία, ιδιαίτερα στην
οικονομία και την πολιτική. Η ανάλυση εστιάζεται στις αναπτυγμένες χώρες του δυτικού
κόσμου αλλά και στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης.
Ο δεύτερος άξονας εστιάζεται στα ιδεολογικά-κανονιστικά πλαίσια που χρησιμοποιήθηκαν
για την θεμελίωση, την διεύρυνση αλλά και την κριτική του κράτους πρόνοιας Ο κλασσικός
φιλελευθερισμός και η επέκτασή του στα κοινωνικά δικαιώματα, το Κευνσιανό κράτος και ο
νεοφιλελευθερισμός αποτελούν τα κομβικά σημεία της ιστορικής διαδρομής αυτών των
ιδεολογικών πλαισίων. Η ανάλυσή τους επιτρέπει αφ’ ενός την αντιπαραβολή τους με τις
αιτιακές εξηγήσεις που προτάθηκαν παραπάνω, αφ’ ετέρου είναι απαραίτητη για μία
συζήτηση της δυνατής θεμελίωσης του αιτήματος για την επαναφορά η/και περαιτέρω
ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Αυτή η συζήτηση είναι κομβική για τις δυνατότητες που
υπάρχουν σε χώρες όπως η Ελλάδα στις οποίες το κράτος πρόνοιας έχει περιορισμένη
ανάπτυξη και είναι ιδιαίτερα καίρια σε μία περίοδο όπως η τρέχουσα που τα δημόσια
οικονομικά βρίσκονται σε κρίση.
Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
Foucault, M. 1987. Εξουσία, γνώση και ηθική, Υψιλον.
Foucault, Μ. 1991. Η μικροφυσική της εξουσίας, Υψιλον
Jessop, B. 1990, State Theory: Putting the Capitalist State in its Place, Penn State Press
Lewis, C. et al. 2007. Κοινωνική πολιτική: Μία άλλη προσέγγιση, Gutenberg
Lipietz, A. 1990. Αυταπάτες και θαύματα: Προβλήματα του περιφερειακού φορντισμού,
Εξάντας
Μολύβας, Γ. 2007. Δικαιώματα και θεωρίες δικαιοσύνης: Rawls, Dworkin, Nozick, Sen,
Πόλις.
Offe, C. 1994. Contradictions of the Welfare State, MIT Press
Pierson, C. 2006, Beyond the Welfare State? , Polity
Rose, Ν. 1999. Powers of Freedom: Reforming Political Thought, Cambridge Univ.
Press
Stedman-Jones, G. 1971. Outcast London: the relationship between classes in Victorian
society, Penguin
Στασινοπούλου, Ό. 2003. Κράτος πρόνοιας, Gutenberg
31
51Μ106
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ
Υπεύθυνη:
Μ. Συμεωνάκη
Διδάσκουσες: Μ. Συμεωνάκη, Κ. Μιχαλοπούλου
Υποχρεωτικό μάθημα
- Β΄ εξάμηνο
Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η περαιτέρω εμβάθυνση των φοιτητών και φοιτητριών στις
στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην κοινωνική έρευνα. Το μάθημα είναι
συνέχεια του μαθήματος Στατιστικές μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα Ι και αποτελεί μια
εισαγωγή στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των
κοινωνικών επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται οι παρακάτω μέθοδοι και
τεχνικές: Κατασκευή κλιμάκων μέτρησης στάσεων (ανάλυση αξιοπιστίας), Πολλαπλή
γραμμική συσχέτιση και παλινδρόμηση, Το πολυμεταβλητό κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα,
Ανάλυση παραγόντων (Factor analysis), Διακρίνουσα ανάλυση (Discriminant analysis),
Ανάλυση κατά συστάδες (Cluster analysis), Στοχαστικά υποδείγματα για τις κοινωνικές
επιστήμες, Υποδείγματα διακριτού χρόνου για την κινητικότητα σε κλειστά και ανοικτά
κοινωνικά συστήματα, Μαρκοβιανά πληθυσμιακά συστήματα και διαχείρηση ανθρώπινου
δυναμικού, Εφαρμογές, Ανάλυση χρονοσειρών και πρόβλεψη (Time series analysis), κ.ά.
Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
-
Babbie, E.R., Halley, F. and Zaino, J. 2000. Adventures in Social Research, 4th ed., Sage,
London.
Bartholomew, D. J.(1982. Stochastic models for Social Processes, (μετ. στα ελληνικά
Καλαματιανού, Α. 1996. Στοχαστικά Μοντέλα για Κοινωνικές Διαδικασίες, Εκδ.
Παπαζήση.
Blalock, H. 1972. Social Statistics, 2nd ed., McGraw-Hill, N.Y.
Byrne, D. 2002. Interpreting Quantitative Data, Sage, London.
Diamond, I. and Jefferies, J.(2006. Beginning Statistics: An Introduction for the Social
Scientists, Papazisis, Athens (translated in Greek).
Fielding, J and Gilbert, N. 2000. Understanding Social Statistics, Sage, London.
Sirkin, M. R. 1999. Statistics for Social Scientists, 2nd ed., Sage, London.
Wright, D. B. 2002. First Steps in Statistics, Sage, London.
Papers published in Quantitative Applications in the Social Sciences, A Sage University
Papers Series, are also recommended.
32
51Μ107
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υπεύθυνη:
Μ. Καραμεσίνη
Διδάσκοντες:
Μ. Καραμεσίνη, Α. Μωυσίδης
Μάθημα επιλογής
-
B΄ εξάμηνο
-
Α΄ κύκλος μαθημάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει στις μεθόδους σχεδιασμού και αξιολόγησης των
πολιτικών απασχόλησης, αφού τα είδη των πολιτικών διακριθούν ανάλογα με τους στόχους
τους και το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της ανεργίας που τα υπαγορεύει. Δίδει επίσης
ξεχωριστή έμφαση στην κοινωνική οικονομία, εξετάζοντας ειδικότερα τις μεθόδους και τις
εφαρμογές της που συμβάλλουν στην προώθηση της απασχόλησης.
Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Α΄ και Β΄ ενότητα διαλέξεων
-
-
Lefresne, F. (ed.) 2010. Unemployment benefit systems in Europe and North America:
reforms and crisis. Brussels, IRES/ETUI.
Καραμεσίνη, Μ. 2010. Η πολιτική απασχόλησης της Ε.Ε., στο Θ. Σακελλαρόπουλος
(επιμ.), Η κοινωνική πολιτική της Ε.Ε., Αθήνα: Διόνικος.
Καραμεσίνη, Μ. 2014. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση αντιμέτωπη με
την οικονομική κρίση, Κοινωνική Πολιτική, Τεύχος 2, σελ. 7-26.
Kαραμεσίνη, Μ. και Κουζής, Γ. (επιμ.) 2005. Πολιτική απασχόλησης. Πεδίο σύζευξης
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: Gutenberg/KEKMOKOΠ.
Koning (de) J. and Mosley, H. (eds.), 2001. Labour Market Policy and Unemployment.
Impact and Process Evaluations in Selected European Countries, Cheltenham, UK:
Edward Elgar.
Schmid G. and O’Reilly, J. 1996. International Handbook of Labour Market Policy and
Evaluation, Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Γ΄ ενότητα διαλέξεων
-
CIRIEC, 2007. The Social Economy in the European Union, Brussels: European
Economic and Social Committee.
Defourny, J. 2004. Social Enterprise In An Enlarged Europe: Concept And Realities,
EMES European Research Network.
OECD, 2007. Social Enterprise In An Evolving Economy: From Non-Profit
Organizations To Social Enterprises, Summary Report.
Γεώρμας, Κ. (επιμ), 2013. Κοινωνική οικονομία. Θεωρία, εμπειρία, προοπτικές Αθήνα:
Εναλλακτικές Εκδόσεις.
Νικολόπουλος Τ. και Καπογιάννης, Δ. 2012. Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία, Αθήνα: Οι εκδόσεις των συναδέλφων.
Τσομπάνογλου, Γ. 2008. Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας, Αθήνα: .Παπαζήσης.
33
51Μ108
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Υπεύθυνη:
Γ. Πετράκη
Διδάσκουσα:
Γ. Πετράκη
Μάθημα επιλογής
-
B΄ εξάμηνο
-
Α΄ κύκλος μαθημάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολυσήμαντης σχέσης που υπάρχει ανάμεσα
στις συνθήκες εργασίας, την οργάνωση της εργασίας και σα τεχνολογικά συστήματα και της
δυναμικής σχέσης μέσω της οποίας οι νέες τεχνολογίες τείνουν να επηρεάσουν τα σύγχρονα
συστήματα παραγωγής στους διάφορους τομείς και κλάδους της οικονομίας.
Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
Κοριά, Μπ., 1985. Ο εργάτης και το χρονόμετρο. Αθήνα: Κομμούνα.
Λινάρδος-Ρυλμόν, Π., επιμ., 2003. Νέες τεχνολογίες, οργάνωση της εργασίας και
σχηματισμός των ειδικοτήτων. (Εισαγωγή). Αθήνα: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
Μουζέλης Ν., 1991. Οργάνωση και γραφειοκρατία. Αθήνα: Μαθιουδάκης.
Πετράκη Γ., 2008. Νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας. Αθήνα: Gutenberg.
Πετράκη Γ., 2009. Τι γίνεται στους χώρους εργασίας: Οι επιδημίες αυτοκτονιών στη
Γαλλία», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 4(2), 157, 217-222.
Ραγκούσης, Α., 1998. Σχέσεις εργασίας και εργοστασιακά καθεστώτα στην ελληνική
βιομηχανία. Διδακτορική διατριβή. 2 Τόμοι. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο.
34
51Μ109
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Υπεύθυνος: Ι. Κουζής
Διδάσκων: Ι. Κουζής
Μάθημα επιλογής
-
B΄ εξάμηνο
-
Α΄ κύκλος μαθημάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι η αναζήτηση, μέσω της χρήσης εργαλείων ανάλυσης, των
συνεπειών των πολιτικών ανάπτυξης του νέου και ευέλικτου εργασιακού προτύπου στην
απασχόληση και στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων. Αναλύονται οι άξονες της
ευελιξίας της εργασίας, οι μορφές υπό τις οποίες αυτοί αναπτύσσονται στον ελληνικό και
ευρωπαϊκό χώρο κατά τις τελευταίες δεκαετίες και το περιεχόμενο που λαμβάνουν κατά την
περίοδο της κρίσης. Αξιολογούνται, με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, τα
αποτελέσματα των σχετικών εφαρμογών ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους και τις
ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις που τις συνοδεύουν.
Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
-
Boyer, R., 1987. La flexibilité du travail en Europe. Paris: La Découverte.
Castel, R., 1995. Les Métamorphoses de la Question Salariale, Une Chronique du
Salariat. Paris: Fayard.
Γαβρόγλου, Σ., 2009. Όψεις ευελιξίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αθήνα: Εθνικό
Παρατηρητήριο Απασχόλησης.
European Industrial Relations Observatory (EIRO), Annual reports
(http://www.eiro.eurofound.eu.int.).
European Commission. Employment in Europe. Annual reports. Brussels: European
Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities.
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ελληνική οικονομία και απασχόληση, Ετήσιες Εκθέσεις 1998-2013.
Καραμεσίνη, Μ. και Κουζής, Γ. (επιμ.), 2005. Πολιτική απασχόλησης: Πεδίο σύζευξης
της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg/KEKMOKOΠ.
Κουζής, Γ., 2001. Εργασιακές σχέσεις και ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ευελιξία και
απορρύθμιση ή αναβάθμιση της εργασίας;. Μελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ αρ. 14. Αθήνα:
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
35
51Μ110
Υπεύθυνος:
Διδάσκων:
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ι. Ψημμένος
Ι. Ψημμένος
Μάθημα επιλογής
-
B΄ εξάμηνο
-
Α΄ κύκλος μαθημάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και εξειδίκευση του μεταπτυχιακού φοιτητή με
στις διαδικασίες και τους κοινωνικούς μηχανισμούς στρωμάτωσης και αναπαραγωγής του
μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού. Ειδικότερα εξετάζονται τα βρώμικα επαγγέλματα και
η κοινωνική κατασκευή του φθηνού εργατικού δυναμικού και οι κοινωνικές επιπτώσεις τόσο
στο ίδιο όσο και στον υπόλοιπο εργαζόμενο πληθυσμό. Μέσα από ιστορικές αναδρομές και
συγκριτικές κοινωνιολογικές αναλύσεις, το μάθημα προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης
στοχευμένων πολιτικών παρέμβασης από την πολιτεία. Με τον σχεδιασμό και την μικρήςεμβέλειας έρευνα πεδίου το μάθημα στοχεύει και στην εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με
τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις του φαινομένου.
Το πρώτο μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην εξέταση των θεωρητικών προσεγγίσεων
του καταμερισμού εργασίας και κοινωνικής στρωμάτωσης του μεταναστευτικού πληθυσμού,
στα οικονομικά και πολιτισμικά στοιχεία των χαμηλού κύρους επαγγελμάτων, στις
κοινωνικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί και προοπτικές ενίσχυσης των εργαζομένων. Το
δεύτερο μέρος εστιάζει την προσοχή στην καταγραφή και ανάλυση δεδομένων από την
μικρής-εμβέλειας έρευνα πεδίου από τους ίδιους τους φοιτητές στις παραπάνω θεματικές.
Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
Anderson, B. 2000. Doing the Dirty Work?, London: Zed Books.
du Bois, W. 1995. The Philadelphia Negro, Philadelphia: University of Pennsylvania
Press.
Brochmann, G. and T. Hammar (eds) 1995. Mechanisms of Immigration Control,
Oxford: Berg.
Cohen, R. 1987. The New Helots, Oxford: OPS.
Papastergiadis, N. 2000. The Turbulence of Migration, Oxford: Polity Press.
Ψημμένος, Ι και Σκαμνάκης, Χρ. 2008 Οικιακή Εργασία των Μεταναστριών και
Κοινωνική Προστασία, Αθήνα: Παπαζήσης.
36
51Μ111
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΧΩΡΑ
Υπεύθυνες:
Θ. Ανθοπούλου, Δ. Παπαδοπούλου
Διδάσκουσες: Θ.Ανθοπούλου, Δ. Παπαδοπούλου
Μάθημα επιλογής
-
B΄ εξάμηνο
-
Β΄ κύκλος μαθημάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και η εξοικείωση του μεταπτυχιακού φοιτητή με τα
θέματα της κοινωνικής συνοχής, των ανισοτήτων, των διαδικασιών αποκλεισμού και
αναδιάρθρωσης του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου. Συγκεκριμένα, φαινόμενα
όπως η παγκοσμιοποίηση, η αστική και η αγροτική αλλαγή, κοινωνικές, οικονομικές και
δημογραφικές διαφοροποιήσεις, τρόποι ζωής, διαδικασίες κοινωνικής ενσωμάτωσης και
αξιών αποτελούν βασικούς στόχους του μαθήματος. Η πραγματοποίηση σύντομων ερευνών
πεδίου από τον ίδιο τον φοιτητή στις παραπάνω θεματικές ενότητες εντάσσεται επίσης στους
στόχους του μαθήματος.
Το μάθημα οργανώνεται σε τρία επίπεδα ανάλυσης:
Το πρώτο επίπεδο εστιάζει στη θεωρητική προσέγγιση και στον τρόπο συγκρότησης των
όρων «κοινωνική συνοχή», «κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή», «φτώχεια και
κοινωνικός αποκλεισμός», «ανισότητες», «αγροτική ανθεκτικότητα» σε περίοδο οικονομικής
κρίσης, «αστικός χώρος» και «ύπαιθρος χώρα».
Το δεύτερο επίπεδο εστιάζει στην εμπειρική διερεύνηση των φαινομένων και διαδικασιών
που άπτονται των παραπάνω εννοιών. Σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα ως παραδείγματα
όπως η απασχόληση και η πολυαπασχόληση, η μετανάστευση και τα παιδιά δεύτερης γενιάς,
η κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων (χρήστες ουσιών, μονογονεϊκές οικογένειες,
γυναίκες, άνεργοι και νέοι άνεργοι, άποροι, άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες, ηλικιωμένοι), οι
διαδικασίες ανασυγκρότησης κοινοτήτων, συγκρούσεις και οι μεταβαλλόμενες σχέσεις
εξουσίας, τόσο στον αστικό όσο και στον αγροτικό ιστό, βρίσκονται στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος του μαθήματος.
Το τρίτο επίπεδο εστιάζει στις εφαρμοσμένες τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και
πρακτικές που προωθούν σήμερα μοντέλα ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, της
κοινωνικής συμμετοχής και ενσωμάτωσης, της καταπολέμησης της φτώχειας και του
αποκλεισμού, της αναδιάρθρωσης στο ενιαίο εδαφικό χώρο. Δίνεται έμφαση στη
μεθοδολογία και τα εφαρμοσμένα παραδείγματα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας κάτω
από συνθήκες ακραίας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
-
Cloke, P., Marsden, T., Mooney, M. (eds), 2006. Handbook of Rural Studies. London:
SAGE Publications.
Cloke, P., Little, J., eds., 1997. Contested Countryside. Otherness, Marginalisation and
Rurality, London: Routledge Taylor & Francis Group Ltd
Μπάγκαβος Χ.. & Παπαδοπούλου Δ., επιμ., 2006. Μετανάστευση και Ένταξη των
Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg.
Μωυσίδης Α. & Παπαδοπούλου Δ., επιμ., 2011. Η κοινωνική ενσωμάτωση στην ελληνική
κοινωνία. Εργασία, εκπαίδευση, ταυτότητες, Αθήνα: Κριτική.
Paugam, S., édit., 1996. L’Exclusion, l’état des Savoirs. Paris: La Découverte.
Παπαδοπούλου Δ., 2012. Κοινωνιολογία του αποκλεισμού στη εποχή της
παγκοσμιοποιήσης. Η διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού και η αδυναμία πρόσβασης στα
κοινωνικά δικαιώματα κάτω από συνθήκες κρίσης, Αθήνα: Τόπος
Woods, Μ., 2011. Γεωγραφία της Υπαίθρου, Αθήνα: Κριτική.
37
51Μ112
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υπεύθυνος:
Χ. Μπάγκαβος
Διδάσκοντες:
Χ. Μπάγκαβος, Σ. Ρομπόλης
Μάθημα επιλογής
-
B΄ εξάμηνο
-
Β΄ κύκλος μαθημάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα που άπτονται των
δημογραφικών μεταβολών και σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων
κοινωνικής πολιτικής. Αρχικά, εξετάζονται οι εξελίξεις αναφορικά με τα κύρια δημογραφικά
φαινόμενα (γεννητικότητα, θνησιμότητα και μετανάστευση), με τις διαχρονικές μεταβολές
στην κατά ηλικία δομή του πληθυσμού (ειδικότερα τη γήρανση του πληθυσμού) και με την
σύνθεση των νοικοκυριών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι
επιπτώσεις των πληθυσμιακών μεταβολών, με έμφαση σε τομείς όπως η αγορά εργασίας, η
υγεία, το ασφαλιστικό σύστημα και η εκπαίδευση. Τέλος, αναλύεται η σημασία του
δημογραφικού πλαισίου και των πληθυσμιακών προοπτικών ως συνιστώσες για τον
σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των ασκούμενων πολιτικών στους
προαναφερόμενους τομείς, αλλά και γενικότερα στην υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής
πολιτικής.
Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
-
-
-
-
Dykstra, P., Grundy, E. Fokkema, T. et al. 2009. Health and well-being at older ages:
The interlinkage with family life histories, gender, and national contexts. Final report
prepared in the context of the MAGGIE (Major Ageing and Gender Issues in Europe)
research project, 45 p. (http://www.nidi.nl/shared/content/output/2009/maggie-2009final-report.pdf/view).
European Commission, 2013. Evidence on Demographic and Social Trends. Social
Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy. Brussels, 20.2.2013,
SWD(2013) 38 final, 49 p.
European Commission, 2012. Demography, active ageing and pensions, Social Europe
guide, Volume 3. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 88 p.
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=6805).
Μπάγκαβος, Χ. 2012. Κατάσταση υγείας του πληθυσμού της Ελλάδας: προσδόκιμα
επιβίωσης και προσδόκιμα υγείας. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,
Μελέτες αρ. 20, 68 σελ.
Μπάγκαβος, Χ. 2003. Πληθυσμός, αγορά εργασίας και συντάξεις στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα: Gutenberg, 406 σελ.
Ταπεινός, Γ.Φ., 2002. Δημογραφία. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 240
σελ.
38
51Μ113
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Υπεύθυνη:
Μ. Στρατηγάκη
Διδάσκουσα:
Μ. Στρατηγάκη
Μάθημα επιλογής
-
B΄ εξάμηνο
-
Β΄ κύκλος μαθημάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και η
εξοικείωση με τις μεθόδους και τις πρακτικές που απαιτούνται για την ανάπτυξη και
εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προωθούν την ισότητα των φύλων, είτε άμεσα αν έχουν
αυτή ως πρωταρχικό στόχο, είτε έμμεσα όταν πρόκειται για την ένταξη της ισότητας των
φύλων σε δημόσιες πολιτικές με άλλους κεντρικούς στόχους αλλά επηρεάζουν παράλληλα
και τη μορφή έκφρασης των έμφυλων σχέσεων στο εκάστοτε πεδίο παρέμβασης. Η
αναζήτηση των όρων και των προϋποθέσεων για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού
συνδυασμού στόχων, μέτρων και εργαλείων πολιτικής για την ισότητα των φύλων συνιστά
βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό του μαθήματος. Εξετάζονται πολιτικές
ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
-
-
Karamessini M. 2006. Gender equality and employment policy, in M. Petmesidou and E.
Mossialos (eds.), Social Policy Developments in Greece, London: Ashgate, pp. 239-262.
Καραμεσίνη Μ. 2009. Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση: επισκόπηση και
αποτίμηση των πολιτικών της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, στο Στρατηγάκη Μ.
(επιμ) Πολιτικές ισότητας των φύλων. Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και εθνικές πρακτικές,
Αθήνα: Gutenberg, ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Στρατηγάκη Μ. (επιμ) 2009. Πολιτικές ισότητας των φύλων. Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις
και εθνικές πρακτικές, Αθήνα: Gutenberg, ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Στρατηγάκη, Μ., 2006. Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκές
κατευθύνσεις ή εθνικές πρακτικές, στο Ν. Μαραβέγιας & Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.)
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Ελλάδα: Οικονομία, κοινωνία, πολιτικές, Αθήνα: Διόνικος,
σελ. 279-299.
Χρήσιμα κείμενα πολιτικής για το μάθημα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα:
http://www.mariastratigaki.gr/home/?p=293)/
39
51Μ114
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Υπεύθυνη:
Ε. Πρόκου
Διδάσκουσα:
Ε. Πρόκου
Μάθημα επιλογής
-
B΄ εξάμηνο
-
Β΄ κύκλος μαθημάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των πολιτικών στην ανώτατη εκπαίδευση και
στην εκπαίδευση ενηλίκων / διά βίου μάθηση, με έμφαση σε ζητήματα σχεδιασμού και
αξιολόγησης, πρόσβασης και συμμετοχής, σύνδεσης με την αγορά εργασίας κ.ά. Πιο
συγκεκριμένα, η ανώτατη εκπαίδευση προσεγγίζεται σε δύο επίπεδα: α) σε μακρο-επίπεδο,
αναλύονται και ερμηνεύονται οι σχετικές πολιτικές σε συγκριτική και διεθνή προοπτική, β)
σε μεσο-επίπεδο, εξετάζονται οι πολιτικές σε επίπεδο ιδρυμάτων και με αναφορά στην
εμπλοκή των ενδιαφερόμενων κοινωνικών φορέων δράσης. Η εκπαίδευση ενηλίκων / διά
βίου μάθηση προσεγγίζεται επίσης σε δύο επίπεδα: α) σε μακρο-επίπεδο, αναλύονται και
ερμηνεύονται οι σχετικές πολιτικές σε συγκριτική και διεθνή προοπτική, β) σε μεσο-επίπεδο,
αναλύονται ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης των προγραμμάτων που οι μονάδες
εκπαίδευσης ενηλίκων διεξάγουν.
Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
-
-
Cowen, R. and Kazamias, A., (eds.), 2009. International Handbook of Comparative
Education. Dordrecht - Heidelberg - London - NY: Springer.
Jarvis, P., 2007. Globalisation, Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological
Perspectives. Oxon – New York: Routledge.
Mattheou, D., (ed.), 2010. Changing Educational Landscapes. Educational Policies,
Schooling Systems and Higher Education – A Comparative Perspective. London:
Springer.
Βεργίδης, Δ., (επιμ.), 2003. Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στην Εξειδίκευση Στελεχών
και Εκπαιδευτών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Πρόκου, Ελ., (επιμ.), 2011. Κοινωνικές Διαστάσεις των Πολιτικών στην Ανώτατη
Εκπαίδευση: Συγκριτική και Διεθνής Προσέγγιση. Αθήνα: Διόνικος.
Πρόκου, Ελ., 2009. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση στην Ευρώπη και την
Ελλάδα. Αθήνα: Διόνικος.
40