Διοικητικές Παρεμβάσεις

περιεχόμενα
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.............................................................................................................................•
05
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός ..................................•
07
Διοικητικές παρεμβάσεις ...........................................................................................................................•
Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης.............................................•
Β. Βελτίωση συνθηκών εργασίας - Παρεμβάσεις στις υποδομές .....................................................•
09
09
17
Οικονομικές παρεμβάσεις – Οικονομική εξυγίανση .............................................................................•
Α. Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών..................................................................................................•
Β. Οικονομική κατάσταση Δήμου Αθηναίων - Παρεμβάσεις - Μεγέθη ...........................................•
18
18
20
AΞΟΝΑΣ 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ: Αθήνα, περιβάλλον να ζεις στην πόλη
και στις γειτονιές της ....................................................................................................................•
25
AΞΟΝΑΣ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Φροντίδα για όλους τους πολίτες με την παροχή
υπηρεσιών στην υγεία και την πρόνοια.....................................................................................•
59
AΞΟΝΑΣ 3
ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Επενδύουμε στο μέλλον και στηρίζουμε τη γνώση ................................•
81
AΞΟΝΑΣ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση ...............................................•
107
Χαιρετισμός Δημάρχου
ΟΠΩΣ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ έτσι και φέτος, αι-
σθάνομαι την υποχρέωση να παρουσιάσω στις Αθηναίες και
τους Αθηναίους μια συνοπτική έστω έκθεση πεπραγμένων,
ικανή να επιτρέψει την αξιολόγηση του έργου της Δημοτικής Αρχής, αλλά και την αποτίμηση της προσπάθειας που
κάναμε τα τελευταία χρόνια, να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης του αθηναϊκού λαού.
Η προσπάθεια αυτή είχε δύο χαρακτηριστικά:
ΤΟ ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ αφορά στη συνέπεια της Δημοτι-
δικαίου που τους επιτρέπει να αποδίδουν τα του Καίσαρος
τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ. Επικαλούμενος αυτό το
περί δικαίου αίσθημα, θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία
όλων εκείνων των συνθηκών που δε θα μπορούσαν να προβλεφθούν ούτε και να αντιμετωπισθούν κατά το σχεδιασμό
και την υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος όσο
φιλόδοξο κι αν ήταν το περιεχόμενό του.
ΘΥΜΙΖΩ τις συνέπειες που είχαν για τη ζωή της πόλης τα γεγο-
νότα του Δεκεμβρίου του 2008.
κής Αρχής με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει, ενόψει των
Δημοτικών Εκλογών του 2006.
ΘΥΜΙΖΩ τις συνέπειες που έχουν για τη ζωή της πόλης οι επι-
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ αφορά στη μέθοδο που ακο-
ΘΥΜΙΖΩ τις συνέπειες που έχουν για τη ζωή της πόλης φαινό-
λούθησε η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να υπάρξει, κατά το
δυνατόν, αντικειμενικότερο σύστημα μέτρησης του βαθμού
αυτής της συνέπειας.
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΜΕ, αντί της διαχείρισης των επικοι-
νωνιακών εντυπώσεων με έργα βιτρίνας του εξωραϊσμού,
να ακολουθήσουμε το δυσκολότερο αλλά αποτελεσματικότερο δρόμο μιας στρατηγικής επανασχεδιασμού της πόλης,
των λειτουργιών της και των σχέσεων της με τους δημότες,
με βάση ένα επιχειρησιακό σχέδιο, η μέτρηση της επίτευξης των στόχων του οποίου να δίνει στις Αθηναίες και στους
Αθηναίους τη δυνατότητα ενός ουσιαστικού ελέγχου και
μιας αντικειμενικής κρίσης.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2007-2010 έχει ορ-
γανωθεί με τρόπο που επιτρέπει αυτήν ακριβώς την αντικειμενική αξιολόγηση. Είναι οργανωμένη σε πέντε βασικές
ενότητες, αντίστοιχες με τους βασικούς άξονες του επιχειρησιακού μας σχεδίου. Και είναι δομημένη με τρόπο που
να επιτρέπει στον αναγνώστη να παρακολουθήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά την εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων του στρατηγικού μας σχεδιασμού.
ΟΣΟ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΚΙ ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ από την πρόοδο που
έχει σημειωθεί, δε μπορώ να πω ότι αισθάνομαι όσο θα
ήθελα ικανοποιημένος από την εξέλιξη των προβλημάτων
που εξακολουθούν να κάνουν δύσκολη τη ζωή στην πόλη
και πολλές φορές να σκοτεινιάζουν τις προοπτικές της.
ΘΕΩΡΩ, ΩΣΤΟΣΟ, ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι οι πολίτες που μας κρίνουν
όχι μόνο κατανοούν ότι από μόνη της η Τοπική Αυτοδιοίκηση
δεν αρκεί για να θεραπεύσει πληγές που ανοίγονται πάνω
στο σώμα της πόλης εξαιτίας της κακοποίησής του από εξελίξεις που υπερβαίνουν τα όρια και το πεδίο δράσης της Δημοτικής Αρχής, αλλά επιπλέον διακατέχονται από το αίσθημα
πτώσεις του μεταναστευτικού προβλήματος.
μενα, όπως είναι η αύξηση της εγκληματικότητας.
ΘΥΜΙΖΩ τις συνέπειες που έχουν για τη ζωή της πόλης οι καθυ-
στερήσεις που σημειώνονται στην επίλυση κρίσιμων για την
ποιότητά της ζητημάτων, όπως είναι η διαχείριση του διαρκώς αυξανόμενου όγκου σκουπιδιών.
ΘΥΜΙΖΩ, τέλος, τις συνέπειες από την όξυνση της οικονομικής
κρίσης, της οποίας οι απειλές στρέφονται ευθέως εναντίον
και της οικονομικής της ανάπτυξης και της κοινωνικής της
συνοχής.
ΔΕΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ αυτά τα δεδομένα ως ελαφρυντικά στοι-
χεία για μια επιεικέστερη αξιολόγηση του έργου μας. Τα επικαλούμαι, όμως, ως αντικείμενα ενός νέου συλλογικού
προβληματισμού που πρέπει να αναπτυχθεί, αν θέλουμε η
Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκτός από πυλώνας της Δημοκρατίας
και κοντινότερος στον πολίτη θεσμός, να εξελιχθεί σε πραγματικό αρωγό και μοχλό μιας νέας οικονομικής ανάπτυξης
και μιας νέας κοινωνικής καθημερινότητας.
ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ, θα ήθελα να ζητήσω από τις Αθη-
ναίες και τους Αθηναίους κάτι παραπάνω από μια δίκαιη
κρίση για το έργο της Δημοτικής Αρχής. Θα ήθελα να τους
ζητήσω τη συμμετοχή τους στην προσπάθεια της μετατροπής της Δημοτικής Αρχής σε βηματοδότη της πορείας προς
μια νέα εποχή παραγωγής καινοτόμων προτύπων συλλογικότητας, κοινωνικής προστασίας και δημιουργικής πρωτοβουλίας. Άλλωστε, το όραμα μιας συνολικής ανάπλασης της
πόλης μας είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τη συνολική ανάπλαση των σχέσεων μεταξύ των δημοτών, της ζωής τους
και του μέλλοντός τους.
εισαγωγή
Διοικητικές Παρεμβάσεις Εξορθολογισμός
009
εισαγωγή
Διοικητικές Παρεμβάσεις Εξορθολογισμός
Διοικητικές παρεμβάσεις
Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών –
εκσυχρονισμός οργάνωσης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ με Δήμαρχο τον Νικήτα Κακλαμάνη από την πρώτη στιγμή
Εξοφλήσαμε όλες τις
παλαιότερες, εγκεκριμένες από το
Ελεγκτικό Συνέδριο,
οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου
προς τους εργαζόμενους του.
που ανέλαβε τα καθήκοντα της, έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση
της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος προς τους δημότες. Σχεδίασε και υλοποίησε μία σειρά δράσεων με στόχο:
• Τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των
συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, με παρεμβάσεις στις υποδομές και
τον εξοπλισμό.
• Την εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμίδων στην ιεραρχία, με την
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου με την ενίσχυση των δικτύων, της επικοινωνίας και των πληροφοριακών συστημάτων.
• Τη σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας των Στελεχών του Δήμου.
• Την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς
τον πολίτη.
010
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ διαπίστωσε ότι η έλλειψη σύγχρονων πληροφοριακών συ-
στημάτων και διαδικασιών λειτουργίας, οδηγούσε τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού σε αδυναμία να παρέχουν ακριβή στοιχεία της δύναμης
του προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ της υφιστάμενης δύναμης προσωπικού και
παράλληλα ποιοτική αξιολόγησή του όσον αφορά την ηλικία και τις γνώσεις. Η
απογραφή ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2007 και δημιουργήθηκε στην Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναμικού «Τμήμα Απασχόλησης».
ΣΗΜΕΡΑ είναι γνωστή η ακριβής δύναμη προσωπικού που απασχολείται σε κάθε
Διεύθυνση του Δήμου.
ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και των αμοιβών (υπερωρίες, νυ-
χτερινά) ήταν χωρίς κανόνες και ουσιαστικό έλεγχο. Μετά από συζήτηση με τους
Συλλόγους των εργαζομένων, θεσπίσθηκαν νέες διαδικασίες. Μεταξύ άλλων
καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η κάρτα παρουσίας και υπάρχει αυστηρός έλεγχος στις αμοιβές για την υπερωριακή απασχόληση.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Το μεγαλύτερο
όφελος από την θεσμοθέτηση των παραπάνω είναι η
σταδιακή αλλαγή
νοοτροπίας στους
εργαζόμενους, όσον
αφορά τις
υποχρεώσεις τους,
αλλά και τη φυσική
τους παρουσία στο
χώρο εργασίας.
ΕΜΦΑΝΗΣ ΗΤΑΝ Η ΕΛΛΕΙΨΗ σχεδιασμού εκπαίδευσης για τους εργαζομένους.
Δεν είχαν απορροφηθεί κονδύλια ύψους 350.000 € που δικαιούται ο Δήμος για
εκπαίδευση από τον λογαριασμό 0,45 ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ήταν ανεκπαίδευτο και με την απογραφή διαπιστώ-
θηκε ότι στις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου ποσοστό μόνον 25% των υπαλλήλων γνώριζε χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
ΣΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007-2009 υλοποιήθηκε ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
κυρίως στην εκμάθηση χειρισμού Η/Υ. Στην πενταετία 2005-2009 εκπαιδεύθηκαν 3.297 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 2.768 την τριετία 2007 – 2009 (ποσοστό 83,90%).
011
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2005 - 2009
1116
1200 –
915
1000 –
737
800 –
600 –
400 –
288
241
200 –
0 –
2005
2006
2007
2008
2009
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Για πρώτη φορά στην
ιστορία του Δήμου
πραγματοποιήθηκε
επιμορφωτική ημερίδα για το Management σε όλα τα
στελέχη του Δήμου
και των Νομικών
Προσώπων, από τον
γνωστό Έλληνα καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου
κ. Δ. Μπουραντά, ο
οποίος συμμετείχε
αφιλοκερδώς.
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ που έγινε στον Δήμο Αθηναίων για την πρόσληψη
μόνιμου προσωπικού ήταν το 2003. Η Δημοτική Αρχή κρίνοντας επιβεβλημένη
την ενίσχυση των Υπηρεσιών του Δήμου αλλά και των Νομικών Προσώπων
που εποπτεύει, έδωσε εντολή για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων
με προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ. Προκηρύχτηκαν 331 θέσεις μόνιμου προσωπικού
στον Δήμο όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, με έμφαση στην ενίσχυση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, καθώς και 278 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών. Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ στην οργάνωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και στον
τρόπο λειτουργίας της.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑΓΕΣ στη διοίκηση του Γραφείου Κίνησης, σχεδιά-
σθηκε μηχανογραφική εφαρμογή καθημερινού ελέγχου της κίνησης των απορριμματοφόρων, ξεκίνησε καθημερινή συνεργασία με την Διεύθυνση Τροχαίου
Υλικού. Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά της προσπάθειας. Έως στις 20 Οκτωβρίου
2007 από το σύνολο των 123 απορριμματοφόρων, κινούνταν σε μέσο όρο περίπου
40 απορριμματοφόρα την ημέρα. Μετά τις αλλαγές ο μέσος όρος των απορριμματοφόρων που κινήθηκαν σε καθημερινή βάση τον μήνα Δεκέμβριο 2007 ήταν 68 και
το 2008 τον Ιανουάριο 78 απορριμματοφόρα. Σήμερα, μετά και την αγορά των νέων
απορριμματοφόρων, κινούνται περίπου 200 απορριμματοφόρα ημερησίως για την
αποκομιδή των απορριμμάτων, βελτιώνοντας αισθητά την καθαριότητα στην πόλη.
012
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΓΙΝΕ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ της κατάστασης που βρίσκεται ο στόλος των οχη-
μάτων. Με την ολοκλήρωση της απογραφής ενεργοποιήθηκαν και τέθηκαν σε
λειτουργία σάρωθρα και πλυστικά μηχανήματα τα οποία μέχρι τότε δεν ήταν σε
πρόγραμμα λειτουργίας. Για πρώτη φορά υπάρχει ακριβής εικόνα του στόλου
των οχημάτων του Δήμου.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΑΣΘΗΚΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ στην Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού μηχανογρα-
φική εφαρμογή διαχείρισης της συντήρησης του στόλου των οχημάτων. Προχώρησε μελέτη αναδιοργάνωσης του τρόπου λειτουργίας της Διεύθυνσης
Τροχαίου Υλικού.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΟΛΗ Η ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ αλληλογραφία στον Δήμο παρακο-
λουθούνταν μέσω χειρόγραφου πρωτοκόλλου. Τον Μάιο του 2007 τέθηκε σε
λειτουργία με τη συνεργασία της ΔΑΕΜ, η εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και της ηλεκτρονικής διαχείρισης των εγγράφων. Καταργήθηκαν όλα τα
χειρόγραφα βιβλία πρωτοκόλλου και υπάρχει πλέον σε όλες τις Υπηρεσίες του
Δήμου ενιαίο γενικό ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ υπάρχει η δυνατότητα παρακο-
λούθησης της ροής των εγγράφων, σε κάθε φάση διεκπεραίωσής τους έως την
τελική τους ολοκλήρωση. Πολλοί Δήμοι και Νομαρχίες από όλη την Ελλάδα
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να προμηθευτούν από τη ΔΑΕΜ το πρόγραμμα
της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 – 2009 στον Δήμο Αθηναίων πραγματοποιήθηκε μια κοσμο-
γονία στο επίπεδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προμηθεύθηκε 1.358 νέους Η/Υ και αντίστοιχα περιφερει-
ακά αξιοποιώντας έτσι την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε χειρισμό Η/Υ. Σήμερα το σύνολο σχεδόν του διοικητικού προσωπικού του Δήμου γνωρίζει
χειρισμό Η/Υ. Ενισχύθηκαν όλες οι Υπηρεσίες με εξοπλισμό για την πιο αποτελεσματική λειτουργία τους. Την τριετία 2007-2009 αγοράσθηκαν: 61 συσκευές
fax, 42 φωτοτυπικά μηχανήματα, 13 Scanner και 16 τηλεφωνικά κέντρα.
013
ΔIΚΤΥΑ - ΥΠΟΔΟΜEΣ
ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των υπαρχόντων δικτύων και συνδέθηκαν όλες οι απομα-
κρυσμένες Διευθύνσεις με την Λιοσίων. Αναπτύχθηκε η δυνατότητα σύνδεσης
όλων των θέσεων εργασίας με ΙΝΤΕΡΝΕΤ και E-MAIL. Με τις επεμβάσεις που
προχώρησαν σε συνεργασία με την ΔΑΕΜ και την Διεύθυνση Πληροφορικής
αναβαθμίστηκε το Computer Room, έγινε δυνατή η ηλεκτρονική διασύνδεση
και η on – line επικοινωνία των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των Δημοτικών
Αστυνομικών Τμημάτων με τον κεντρικό σταθμό επεξεργασίας μηχανογραφικών δεδομένων. Δημιουργούνται υποδομές και δίκτυα στη Διεύθυνση Καθαριότητας με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη διασύνδεση
με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες για τη διαχείριση των προβλημάτων καθαριότητας.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ εφαρμογές οι οποίες βελτίωσαν
την ποιότητα της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κατ’ επέκταση και
την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Στην πλειοψηφία των
διαδικασιών που
αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την
αναβάθμιση των
πληροφοριακών
συστημάτων του
Δήμου, καθοριστική
ήταν η συμμετοχή
της Επιχείρησης
Μηχανογράφησης
ΔΑΕΜ Α.Ε. και της
Διεύθυνσης Πληροφορικής.
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ για το Δήμο Αθηναίων είναι να παρέχει όχι απλά ένα δυ-
ναμικό τόπο ενημέρωσης, αλλά ένα δυναμικό κεντρικό σημείο αμφίδρομης επαφής με τους χρήστες (πολίτες, επιχειρήσεις, κ.λ.π.) για κάθε είδους πληροφόρηση
(οδηγίες, ενημέρωση, ειδήσεις) ή εξυπηρέτηση (κυβερνητικές υπηρεσίες, έντυπα, πληρωμές οφειλών-τελών). Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τη
ΔΑΕΜ υλοποίησαν και υποστηρίζουν το αναβαθμισμένο PORTAL του Δήμου.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ - WIFI
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ πιστός στις υποσχέσεις του για δωρεάν ασύρματη πρόσβαση
στο Internet για όλους τους δημότες και επισκέπτες της Αθήνας, συμμετείχε στη
δημιουργία τεσσάρων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο κέντρο της
πρωτεύουσας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας». Τα τέσσερα σημεία δημιουργήθηκαν στις περιοχές: Πλατεία
Συντάγματος, Πλατεία Κοτζιά, Θησείο και στην Τεχνόπολη.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ στον σχεδιασμό δημιουργίας μηχανογραφι-
κών εφαρμογών, μέσω των οποίων έχει πλέον την δυνατότητα να ασκήσει ουσιαστική διοίκηση με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην
λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Εγκαταστάθηκαν μηχανογραφική εφαρμογή ελέγχου προϋπολογισμού, διαχείρισης στόλου οχημάτων, διαχείρισης δια-
014
δικασιών προμηθειών, διαχείρισης καυσίμων, τεχνικών έργων, μηχανογραφική
εφαρμογή διαχείρισης αδειών τομών σε οδοστρώματα ή πεζοδρόμια από τρίτους, διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης, ηλεκτρονικής καταγραφής συμβάντων Δημοτικής Αστυνομίας, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).
ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ για την Παροχή Ηλεκτρονι-
Ο Ο.Α.Κ.Π. κατά τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου βρίσκεται σε επιφυλακή
και σε επικοινωνία με
την Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας
καθώς και με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις - Υπηρεσίες του
Δήμου για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε
συμβάν σε συνεργασία
με τους αρμόδιους
κρατικούς φορείς.
κών Διαδικτυακών Υπηρεσιών (υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Κοινωνίας της
Πληροφορίας») αναβάθμισε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ενημέρωσης και την εξυπηρέτηση του Δήμου Αθηναίων με ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες προηγουμένως παρέχονταν μόνο μερικώς ή
καθόλου ηλεκτρονικά. Μεταξύ άλλων:
• Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών.
• CRM - Ηλεκτρονική υποστήριξη της "Γραμμής του Δημότη - 1595". H εφαρμογή CRM έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, διαχείριση και επεξεργασία
των αιτημάτων που λαμβάνονται μέσω: email, fax, εγγράφων, τηλεφωνικά
μέσω του 1595.
• Ηλεκτρονικές πληρωμές προς το Δήμο (τέλη, πρόστιμα, παράβολα αιτήσεων
κ.λ.π.).
• Ηλεκτρονική παρακολούθηση της προόδου των αιτημάτων.
• Νέες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες για ΑΜΕΑ, ανέργους και την ενίσχυση επιχειρηματικότητας.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΡΙΕΤΕΣ επιχειρησιακό σχέδιο από τα Υπηρεσιακά Στελέχη του
Δήμου και η Δημοτική Αρχή κινείται στους βασικούς άξονές του που είναι:
• Φροντίδα για το περιβάλλον
• Φροντίδα για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
στους πολίτες
• Επένδυση στην παιδεία και τον πολιτισμό
• Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση
• Εσωτερική ανάπτυξη και οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΟΑΚΠ)
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Καθημερινών Προβλημάτων του Δήμου Αθη-
ναίων, αποτελεί για την τριετία 2007-2009 το σημείο αναφοράς των αιτημάτων
των δημοτών για τη επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας.
ΜΟΝΟ ΤΟ 2009, τα υποβληθέντα αιτήματα ήταν 106.866. Από αυτά, διεκπεραιώθη-
καν από τις Υπηρεσίες του Δήμου τα 93.409 (ποσοστό: 87.41%).
015
ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΚΠ περιλαμβάνεται η καταγραφή των φρεατίων, ο έλεγχος
και η επιβεβαίωση αιτημάτων για το πρόγραμμα δράσης των Λεσχών Φιλίας
«Εθελοντές με Ηλικία», η καταγραφή των εγκαταλειμμένων κτηρίων και οικοπέδων, έλεγχοι κατάληψης χώρων και πεζοδρομίων, έλεγχος τομών επί του
οδοστρώματος, συμμετοχή στις οδικές παρεμβάσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα. Ο ΟΑΚΠ συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες Δημοτικές Υπηρεσίες στις Ολικές Παρεμβάσεις που έγιναν στα Δημοτικά Διαμερίσματα 3ο, 6ο, 7ο και 4ο.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΑΚΠ συμμετέχει ως ενεργό μέλος της Ομάδας Εργασίας του
Συμβουλίου Μεταναστών, προκειμένου να υπάρχει άμεση σύνδεση του Δήμου
με τις καθημερινές ανάγκες των αλλοδαπών κατοίκων της πόλης.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΟΑΚΠ η Δημοτική Αρχή ανέδειξε την πολιτική προστασία
ως ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Συντάχθηκε Επιχειρησιακό Σχέδιο για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια
των χώρων πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.
• Επιχειρησιακό Σχέδιο με το όνομα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» για την εκκένωση των
Παιδικών Κατασκηνώσεων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.
• Εκπονήθηκε αντιπλημμυρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο με το όνομα «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ».
• Επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της θερμικής εισβολής με το όνομα
«ΦΑΕΘΩΝ» και αντισεισμικό επιχειρησιακό σχέδιο.
Άσκηση διάσωσης από σεισμό
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ της πυροπροστασίας και της διαχείρισης των
φυσικών καταστροφών, ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποίησε ομάδες εθελοντών.
Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων ο οποίος σε συνεργασία με τον ΟΑΚΠ, συμμετέχει κάθε χρόνο στην διαδικασία πυροπροστασίας των αλσών και των λόφων του Δήμου Αθηναίων.
ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΥΑ)
Η ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΥΑ) αποτελεί από το 2007 ένα ση-
μαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου Αθηναίων. Η
σύσταση της ΜΥΑ αντιπροσωπεύει την υλοποίηση μιας σημαντικής δέσμευσης
για τον εξορθολογισμό του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου και την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγραμματισμού. Λειτουργεί στο πλαίσιο του Ιδιαίτερου Γραφείου του Δημάρχου Αθηναίων.
Φορητός σταθμός
ενημέρωσης της MYA
016
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΘΕΣΕ ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη των Δημοτι-
κών Ιατρείων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με το Υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, για την ανάπτυξη των Δημοτικών Ιατρείων σε αστικού
τύπου «Δημοτικά Κέντρα Υγείας» (Δη.Κ.Υ.). Το ΥΥ&ΚΑ χρηματοδοτεί μέρος των
ετήσιων λειτουργικών δαπανών του προγράμματος της αναβάθμισης των
Δημοτικών Ιατρείων και των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού
με το ποσό των 10.000.000 € ετησίως και για διάρκεια 5 ετών.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ για την ενίσχυση της λειτουργίας των Δημοτικών
Ιατρείων αλλά και την έγκαιρη προετοιμασία για την μετεξέλιξή τους σε Δημοτικά Κέντρα Υγείας στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με το
ΥΥ&ΚΑ, προχώρησε το Β’ εξάμηνο του 2007 σε 41 προσλήψεις επαγγελματιών υγείας.
ΑΠΌ 1/1/2009 ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ μηνιαίο report από όλα τα Δημοτικά Ιατρεία. Υπάρ-
χει μία συνολική εικόνα για την δραστηριότητα των Δημοτικών Ιατρείων και κατ’
επέκταση των Γιατρών.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΟΤΕ και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2008 η
φωνητική πύλη. Οι δημότες μπορούν καλώντας τον τετραψήφιο αριθμό 1515
χωρίς χρέωση να κλείνουν ραντεβού με γιατρό που χρειάζονται.
Από τις 15/12/2008
και μέχρι 31/12/2009
έχουν κλεισθεί 6.641
ραντεβού μέσω της
φωνητικής πύλης,
αριθμός ενδεικτικός
της απήχησης που είχε
η εφαρμογή αυτή
στους δημότες.
• Εντός του 2007 παρελήφθησαν και λειτουργούν τρείς νέες οδοντιατρικές έδρες
στα Δημοτικά Ιατρεία των Πατησίων, Ν. Κόσμου και Πετραλώνων.
• Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Δήμο Αθηναίων για την έκδοση της άδειας
κατεδάφισης του Δημοτικού Ιατρείου στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα, όπου θα
ανεγερθεί ιδιόκτητο Δημοτικό Κέντρο Υγείας από το Δήμο Αθηναίων.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2009 συστήθηκε ο Οργανισμός Υγείας & Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Δραστηριότητες του Οργανισμού αποτελούν ο
σχεδιασμός, η έρευνα και η αξιολόγηση πολιτικών και υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο.
017
Β. Βελτίωση συνθηκών εργασίας– παρεμβάσεις
στις υποδομές
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΘΕΣΕ πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ερ-
γασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου, κάνοντας παρεμβάσεις στους χώρους
δουλειάς, αλλά και στους χώρους εξυπηρέτησης των δημοτών, προσδοκώντας
να προσδώσει τον προσήκοντα σεβασμό στους εργαζόμενους και στους δημότες. Οι παρεμβάσεις μεταξύ άλλων αφορούν το κτήριο της Λιοσίων 22 (διαμόρφωση των ορόφων και της εισόδου, κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ, αντικατάσταση
των ανελκυστήρων, καθαρισμός και διαμόρφωση υπόγειου γκαράζ).
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΠ
ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ όλων των ΚΕΠ με στόχο τη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
δημοτών. Στο ΚΕΠ Αλλοδαπών επεκτάθηκαν οι χώροι εργασίας και εξυπηρέτησης με την ενοικίαση διπλανού χώρου. Διαμορφώθηκε νέος χώρος αναμονής
δημιουργώντας έτσι ανθρώπινες και πολιτισμένες συνθήκες.
Διαμόρφωση της εισόδου του
κτιρίου της οδού Λιοσίων 22
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ της Ζωφριάς συνέθεταν μία εικόνα ντρο-
πής για τον Δήμο. Κτίρια εγκαταλελειμμένα με τους υπαλλήλους να εργάζονται
σε πραγματικά άθλιες συνθήκες. Ο χώρος αποτελούσε σημείο εγκατάλειψης
όλων των άχρηστων αντικειμένων και οχημάτων. Δρομολογήθηκαν ενέργειες
για την αποκατάσταση της εικόνας και της λειτουργίας του συνεργείου.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
• Έγινε μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας σε νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην Αγίου Κωνσταντίνου.
• Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος σε νέο
κτίριο.
Δενδροφύτευση στη Ζωφριά,
1/2/2009
• Εγκαταστάθηκε σε νέο κτίριο το Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα στο 6ο Δημοτικό
Διαμέρισμα.
• Ενοικιάσθηκε νέο κτίριο γραφείων στο κέντρο της πόλης με στόχο την μετεγκατάσταση και κοινή συστέγαση των Διευθύνσεων Ληξιαρχείου & Δημοτολογίου που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικούς χώρους.
018
Οικονομικές παρεμβάσεις - Οικονομική
εξυγίανση
Αξιολόγηση του Δήμου Αθηναίων από τον οίκο
Moody’s
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ως ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα,
προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να εναρμονίσει την λειτουργία και την ανάπτυξή του
με τα πρότυπα σύγχρονων μεγάλων οργανισμών του εξωτερικού. Έτσι, παράλληλα
με τα αναπτυξιακά έργα στη πόλη και τα έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
πολιτών, δίνει έμφαση και στη βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών.
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ με τον πιο επίσημο τρόπο η έκθεση
αξιολόγησης που έγινε από τον διεθνή αξιολογητικό οίκο Moody’s Investors Service, κατατάσσοντας το Δήμο Αθηναίων για το 2008 στο ανώτερο επίπεδο Α1 για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ από τη Moody’s με βάση την ενδελεχή
ανάλυση των οικονομικών μεγεθών του, την οργάνωση του και στην συνεχή
παρακολούθηση της στρατηγικής που ακολουθεί η εκάστοτε Δημοτική Αρχή.
Α. Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών
ΘΕΣΑΜΕ ΩΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΧΟ την οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών
και τη θέσπιση διαδικασιών και κανόνων στην διαχείριση, έχοντας στόχο τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους δημότες.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Εξοφλήσαμε όλες τις
παλαιότερες, εγκεκριμένες από το
Ελεγκτικό Συνέδριο,
οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου
προς τους εργαζόμενους του.
ΣΥΣΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΘΕΣΑΜΕ σε λειτουργία Τμήμα Ελέγχου Προϋπολογισμού με αρ-
μοδιότητα την παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών του προϋπολογισμού
του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των εταιρειών του Δήμου.
ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ με απ’ ευθείας ενημέρωση από το Λογιστήριο ελέγχεται η
εξέλιξη των δαπανών και των εσόδων κάθε Διεύθυνσης και συνολικά του Δήμου.
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ τα Νομικά Πρόσωπα και οι εταιρείες του Δήμου αποστέλ-
λουν σε ηλεκτρονική μορφή τα δικά τους οικονομικά στοιχεία για επεξεργασία
και έλεγχο.
019
ΕΦΑΡΜΟΣΑΜΕ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2008 θεσπίσαμε νέα διαδικασία πληρωμών από τη Διεύ-
θυνση Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου, με στόχο την πλήρη διαφάνεια στις συναλλαγές, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας, την άμεση και σωστή ενημέρωση
των λογιστικών βιβλίων, την αύξηση των εσόδων και την διευκόλυνση των συναλλασσομένων με τα ταμεία.
ΘΕΣΑΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ για τις διαδικασίες που θα ισχύουν πλέον για κάθε είδος πλη-
ρωμής, οι οποίες πραγματοποιούνται στο εξής μόνο μέσω τραπεζών εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Στον Δήμο δεν διακινούνται μετρητά.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗ των διαχειριστών και όλες οι πληρωΌχημα του Δήμου Αθηναίων για
τον καθαρισμό των δρόμων
μές πραγματοποιούνται μέσω του κεντρικού ταμείου, ενώ οι προμηθευτές πληρώνονται πλέον σε δύο συγκεκριμένες ημέρες τον μήνα με αποτέλεσμα να έχουν
μειωθεί δραματικά οι συναλλαγές με τους προμηθευτές στα ταμεία του Δήμου.
ΘΕΣΠΙΣΑΜΕ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, αρχής γενομένης από αυτόν του 2008, συντάσσεται πλέον
με νέες διαδικασίες και με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων. Καταγράφεται δε σε ηλεκτρονική μορφή, με αποτέλεσμα οι Διευθύνσεις να γνωρίζουν πλέον τον προϋπολογισμό που καλούνται να υλοποιήσουν.
ΘΕΣΜΟΘΕΤHΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του προϋπολογισμού πριν την συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Μέσω της νέας διαδικασίας σύνταξης Προϋπολογισμού και την
ύπαρξη σωστών ιστορικών στοιχείων, οι
προϋπολογισμοί που
συντάσσονται είναι
αξιόπιστοι και πιο εύκολα ελέγξιμοι.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ το «Γραφείο Διαχείρισης οχημάτων» με στόχο την καλύτερη
διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου Αθηναίων. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζεται η άμεση έναρξη της διαδικασίας απόσυρσης του αυτοκινήτου με
την άρση κυκλοφορίας, κατάθεση πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας και διακοπή
ασφάλισης, ενώ παράλληλα καθορίζονται με σαφήνεια οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την αγορά νέων οχημάτων.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2008 αλλάξαμε τη διαδικασία παρακολούθησης και
πληρωμής των λογαριασμών ΔΕΚΟ, την ευθύνη των οποίων έχει πλέον η Ταμιακή Υπηρεσία. Έτσι, οι καταναλώσεις παρακολουθούνται στο εξής σε μηνιαία
βάση με συγκριτικούς πίνακες κατανάλωσης με τα προηγούμενα έτη.
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με την ΔΑΕΜ και την Διεύθυνση Πληροφορικής, ο Δήμος Αθηναίων
προχώρησε σε ριζικές τομές σε ότι αφορά στη συνεργασία με τον ΟΤΕ για το κόστος
των τηλεπικοινωνιών, προσδοκώντας μείωση της δαπάνης κατά περίπου 30%.
020
B. Οικονομική κατάσταση Δήμου – Παρεμβάσεις –
Μεγέθη
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΣΑΜΕ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΧΟ την διασφάλιση των εσόδων και των εισπράξεων
του Δήμου Αθηναίων με παράλληλη άμεση ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του.
Οι παρεμβάσεις που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση ήταν:
• Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων έγινε νομοθετική ρύθμιση και από
1/1/2008 η είσπραξη του ποσοστού 30% επί των εσόδων από τα παράβολα των
αλλοδαπών γίνεται στην πηγή και αποδίδουμε το υπόλοιπο 70% στο Υπουργείο Οικονομικών, βελτιώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο σημαντικά την ρευστότητα
του Δήμου.
• Τελεσφόρησε η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και αυτή την στιγμή
γίνεται αξιοποίηση των αρχείων του ΚΕΠΥΟ και ΜΗΚΥΟ για τις απαιτήσεις που
προέρχονται από τα τέλη ποσοστών 2% και 5% και από τις παραβάσεις του
ΚΟΚ. Μ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίσαμε την ομαλή ροή είσπραξης των βεβαιωθέντων εσόδων.
• Με στόχο την διευκόλυνση των πολιτών για την πληρωμή των υποχρεώσεων
προς τον Δήμο και την βελτίωση της ροής εισπράξεων, δημιουργήσαμε νέο δίκτυο σημείων είσπραξης με την δυνατότητα πληρωμής από τους δημότες σε
όλα τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και των ΕΛΤΑ.
• Από το 2007 έως και σήμερα έχει επιστραφεί σε 500 περίπου πολίτες το ποσό
των 501.114 ευρώ που είχε παρακρατηθεί εκ παραδρομής (αχρεωστήτως καταβληθέντα).
• Μείωση κατανάλωσης καυσίμων.
Δεν πραγματοποιήθηκε καμία νέα
δανειοδότηση, μέχρι
και την αναγγελθείσα
μείωση των τακτικών
κρατικών επιχορηγήσεων κατά 30% λόγω
της οικονομικής
κρίσης, για την
κάλυψη λειτουργικών
αναγκών του Δήμου.
ΤΟ 2008 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο, η αποδοχή νομοθετικής ρύθ-
μισης οφειλών του Ν. 3649/08 και εντάχθηκαν για ρύθμιση ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις προς τον Δήμο από 3.317 πολίτες συνολικού ποσού 11.396.357,43 ευρώ.
Το έτος 2009 ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, η αποδοχή νέας νομοθετικής ρύθμισης του Ν. 3801/09 και μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί για ρύθμιση
1.935 πολίτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 9.100.000 ευρώ.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 - 2009 εξυπηρετήσαμε έγκαιρα όλες τις δανειακές υποχρεώ-
σεις, καταβάλλοντας περίπου 50.000.000 ευρώ για την αποπληρωμή τόκων και
κεφαλαίων δανείων.
ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ
25.516.586 ευρώ
ΤΟΚΟΙ
22.870.128 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ
48.386.714 ευρώ
021
150,00 –
130,00 –
110,00 –
117,74
104,82
100,00
112,83
124,42
111,96
95,72
90,00 –
TAΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
70,00 –
ΤΑΣΗ
ΔΑΠΑΝΩΝ
50,00 –
2006
2007
2008
2009
700.000,00 –
650.000,00 –
600.000,00 –
550.000,00 –
488.231,52
500.000,00 –
462.052,38
450.000,00 –
400.000,00 –
350.000,00 –
Τα έσοδα του Δήμου
Αθηναίων αυξήθηκαν
το διάστημα 2007 –
2009 με μεγαλύτερο
ρυθμό από τις δαπάνες,
βελτιώνοντας
σημαντικά την οικονομική του θέση.
400.096,08
392.418,85
411.322,30
451.441,50
447.943,33
382.988,81
300.000,00 –
ΒΕΒΕΑΙΩΣΕΙΣ
ΕΣΟΔΩΝ
250.000,00 –
ΔΑΠΑΝΕΣ
200.000,00 –
2006
2007
2008
2009
022
ΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ 2006 - 2009
2006
2007
2008
2009
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
392.418,85
411.322,30
462.052,38
488.231,52
ΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
100,00
104,82
117,74
124,42
ΔΑΠΑΝΕΣ
400.096,08
382.988,81
451.441,50
447.943,33
ΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
100,00
95,72
112,83
111,96
ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΚΑΝΑΜΕ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των οικονομικών του Δήμου Αθηναίων κατά την
τριετία 2007 – 2009, κάτι που επιβεβαιώνει η αύξηση των εσόδων σε ποσοστό
24,4% μεταξύ των ετών 2009 και 2006 και η αντίστοιχη αύξηση των δαπανών
κατά 21,3% το ίδιο διάστημα. Μάλιστα, αν αφαιρεθούν οι δαπάνες για τεχνικά
έργα και επενδύσεις, η αύξηση των δαπανών ανέρχεται στο 18,4%.
ΠAΝΤΩΣ, ΤΟ 2009 σε σχέση με το 2008 οι δαπάνες ακολούθησαν σχεδόν τον ίδιο
ρυθμό αύξησης με τα έσοδα ως απόρροια των επιπτώσεων της οικονομικής
κρίσης. Ωστόσο, θα πρέπει να συνυπολογισθεί η κοινωνική πολιτική που ακολούθησε ο Δήμος Αθηναίων, αλλά και οι απώλειες εσόδων κυρίως από την αλλαγή του ΚΟΚ (μείωση προστίμων κατά 10%-15% λόγω καθιέρωσης πληρωμής
εντός 10 ημερών) και τη μείωση του τέλους 2% των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος σε 0,5%.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Αποφασίσθηκε μηδενική αύξηση για το
2009 των οικογενειακών συντελεστών
τελών καθαριότητας
και φωτισμού. Ωφελήθηκαν 500.000 οικογενειακοί καταναλωτές.
ΤΟ 2008 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ εισηγήθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
την απαλλαγή των πολυτέκνων από το τέλος 50% των τελών καθαριότητας και
φωτισμού. Από το μέτρο αυτό ωφελήθηκαν 700 περίπου οικογένειες. Επίσης, ο
Δήμος απάλλαξε από την καταβολή τελών τους καταστηματάρχες που υπέστησαν ζημιές από τα επεισόδια του Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ωφελήθηκαν 800 περίπου καταστηματάρχες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
για τη μηδενική αύξηση των δημοτικών τελών καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας
του.
άξονας 1
Αθήνα, περιβάλλον να ζεις στην πόλη
και στις γειτονιές της
027
άξονας 1
Αθήνα, περιβάλλον να ζεις στην πόλη
και στις γειτονιές της
Εισαγωγή
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ των κατοίκων με τη δημιουργία ενός
ανθρώπινου αστικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στόχο και όνειρο για την
Αθήνα. Ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης
του αστικού περιβάλλοντος μέσα από σειρά στρατηγικών δράσεων.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ «ΧΑΡΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» συνεχίζεται η εφαρμογή του Ο-
λοκληρωμένου Σχεδίου Αύξησης του Πρασίνου της πόλης, για τη βελτίωση της
εικόνας της πρωτεύουσας, ώστε να γίνει πιο «πράσινη».
Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ απόκτησης νέων χώρων πρασίνου απέδωσε. Τα
τελευταία τρία χρόνια ο Δήμος Αθηναίων πρόσθεσε 132 στρέμματα νέων
χώρων, δηλαδή υπερδιπλάσια στρέμματα από αυτά που περιήλθαν στο Δήμο τα
προηγούμενα 25 χρόνια.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η επεξεργασία 2.500 περίπου φακέλων ιδιο-
κτησιών, που αφορούν σε 133 χώρους με συνολική επιφάνεια 165 στρέμματα
δεσμευμένα από το 1937. Για τα ακίνητα αυτά έχει ξεκινήσει η διαδικασία χρονικής ιεράρχησης για την αποπληρωμή των δικαιούχων. Ο Δήμος Αθηναίων
μπορεί αξιόπιστα να θέσει ένα ρεαλιστικό διαχρονικό πρόγραμμα απαλλοτριώσεων με αντικειμενικά κριτήρια και προτεραιότητες.
028
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΙΤΑΝΙΟ. Παρότι αποκτήθηκαν σημαντικοί νέοι χώροι πρασίνου,
οι υποχρεώσεις του Δήμου Αθηναίων για αποζημίωση δικαιούχων φτάνουν τα
538 στρέμματα (165 στρέμματα σε διάφορα σημεία της πόλης και 373 στρέμματα
στον Ελαιώνα, εξαιρουμένης της Διπλής Ανάπλασης) χωρίς να υπολογίζονται οι
απαιτήσεις για αποζημίωση νομίμων κτισμάτων, όπως για παράδειγμα των κτιρίων της ΕΤΜΑ (102.000 τ.μ.).
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
80.000,00 –
70.000,00 –
60.000,00 –
50.000,00 –
40.000,00 –
30.000,00 –
20.000,00 –
10.000,00 –
0,00 –
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ 1937 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)
5,00%
Φυτεύσεις δένδρων και θαμνών
στον περιβάλλοντα χώρο
του Σεράφειου Κολυμβητηρίου
(περιοχή Ρουφ)
11,25%
11,25%
1937-1959
1960-1979
1980-1995
23,75%
48,75%
1996-2000
2001-2009
029
ΑΝΑΠΤΥΧΤΗΚΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ για την ορθή συντήρηση των χώρων πρασίνου, την
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, αλλά και την ανάπτυξη των συνεργασιών για το πράσινο στην Αθήνα. Εφαρμόστηκαν νέα μέτρα για τη μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, με παρεμβάσεις σε κτίρια
και κοινόχρηστους χώρους.
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΑΝ οι υπηρεσίες καθαριότητας
στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Για τη βελτίωση του συστήματος στάθμευσης
επεκτάθηκε το μέτρο της Ελεγχόμενης Στάθμευσης και σε νέες περιοχές και δημιουργήθηκαν νέοι υπόγειοι σταθμοί στάθμευσης.
Πρόγραμμα «ΟΞΥΓΟΝΟ»
στον Προμπονά
Εκτός από τις απαλλοτριώσεις με συστηματική καταγραφή, στο
πλαίσιο του Εθνικού
Κτηματολογίου, διασφαλίζεται η περιουσία
του Δήμου Αθηναίων.
Έχουν κατατεθεί 136
δηλώσεις για ακίνητα
εντός Δήμου, 10 δηλώσεις για ακίνητα εκτός
Δήμου Αθηναίων, 159
δηλώσεις για σχολεία
και 463 δηλώσεις για
κοινόχρηστους χώρους.
Καταρτίσθηκε το Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», το
οποίο ερεύνησε και κατέγραψε τα ακίνητα του
Δήμου.
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΒΕ τα απαραίτητα μέτρα για την απόδοση περισσότερου χώρου
στους πεζούς και τους ποδηλάτες, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα άτομα με αναπηρία. Προσπάθεια έγινε για την οικιστική αναβάθμιση όχι μόνο του κέντρου,
αλλά και όλων των γειτονιών της Αθήνας. Πετυχαίνουμε έτσι σταδιακά τη βελτίωση της αισθητικής, της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής και οικονομικής αναζωογόνησης, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με την ανάπλαση
σημαντικού αριθμού περιοχών της Αθήνας και των γειτονιών της.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αναπλάσεις των περιοχών:
•
Προμπονάς: Για την περιοχή αυτή εγκρίθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. η χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ του Προγράμματος «Οξυγόνο» με έργα - δράσεις προϋπολογισμού
63,6 εκ. €, που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε συνδυασμό με δράσεις ύψους 1,8 εκ. € του Επενδυτικού Προγράμματος. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα
2010 εντάσσονται έργα υποδομών, αναβάθμισης και προστασίας του πρασίνου,
διαμόρφωσης αθλητικών εγκαταστάσεων, ευρυζωνικών υποδομών, διαμόρφωσης χώρων για υποστήριξη ανέργων και νέων επιχειρηματιών, καθώς και
καινοτόμες δράσεις - έργα ενεργειακού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Οι μελέτες δρομολογούνται άμεσα, ενώ τα έργα θα ενταχθούν σε ειδικό μέτρο του
ΠΕΠ Αττικής. Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση του άλσους Προμπονά.
•
Ελαιώνας: Σχεδιάστηκαν έργα και δράσεις προϋπολογισμού 31 εκ. €, ποσό που
θα αυξάνεται σταδιακά. Έχουν ολοκληρωθεί κατά 80% στα 2.200 στρέμματα του
Ελαιώνα οι τοπικές πράξεις εφαρμογής. Επιπλέον κονδύλια θα εξασφαλισθούν
από το ΕΣΠΑ για έργα όπως π.χ. οι αποχετεύσεις στη συνοικία Μαρκόνι, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου κ.α. Η Διπλή Ανάπλαση στο
Βοτανικό, έκτασης 500 στρεμμάτων είναι από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναβάθμισης υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και συντονισμό στις διαδοχικές φάσεις εφαρμογής. Έχει ολοκληρωθεί
και εγκριθεί το Μaster Plan, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-πτώσεων και έχει εκδοθεί η Οικοδομική άδεια του γηπέδου του ΠΑΟ. Στο Τεχνικό
Πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα διαμόρφωσης χώρων πρασίνου ακινήτων
που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων, καθώς και έργα υποδομών ξεκινώντας από την περιοχή Μαρκόνι και τη ζώνη της Διπλής Ανάπλασης. Επιδίωξη του Δήμου Αθηναίων μέσα στο 2010 αποτελεί η ολοκλήρωση των
030
διαδικασιών κύρωσης των Πράξεων Εφαρμογής και η μέγιστη δυνατή
επίσπευση καταβολής των προβλεπόμενων εισφορών, ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή του Πολεοδομικού Σχεδίου και να ενταχθεί ο
Ελαιώνας στη σύγχρονη Αθήνα ως «Ελαιών των Αθηνών», σύγχρονη
Φιλ–Οικό-πολη, επανακτώντας την πάλαι ποτέ φήμη του «καλλίστου
προαστίου».
• Κουντουριώτικα: Ολοκληρώθηκε η μελέτη του Σχεδίου Γενικής Διάταξης για τη Διπλή Ανάπλαση Βοτανικού - Αλεξάνδρας. Στο πλαίσιο του
Τεχνικού Προγράμματος 2010 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής θα ξεκινήσει τη συνολική μελέτη ανάπλασης για την
περιοχή του «Κτήματος Αμπελοκήπων», που εκτείνεται από τους πρόποδες του Λυκαβηττού έως και τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ολοκληρώθηκε η μελέτη τεκμηρίωσης και σχεδίου δράσης για
την αστική ανάπτυξη της περιοχής αυτής ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων και αρχίζει η μελέτη για την κατεδάφιση του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε η αξιοποίηση μέρους των προσφυγικών κατοικιών
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το ΤΕΕ σε αντάλλαγμα θα παραχωρήσει ακίνητό του στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα διαμορφωθεί
χώρος πρασίνου. Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την ΚΕΔ και τους
συλλόγους και κατοίκους της περιοχής επεξεργάζεται συνολικό σχέδιο
αξιοποίησης των υπολοίπων προσφυγικών κατοικιών ως «Μουσείου Εθνικής Αντίστασης». Για την ίδια περιοχή συντάσσονται μελέτες και προγραμματίζονται έργα
διαμόρφωσης χώρων πρασίνου, σε ακίνητα που σταδιακά ανακτά ο Δήμος Αθηναίων από τους καταπατητές.
Μελέτη για τη Διπλή Ανάπλαση
Βοτανικού - Αλεξάνδρας
•
Κτίριο Πινακοθήκης
στο Μεταξουργείο
«Γκάζι - Γκαζοχώρι»: Έχει υποβληθεί για έγκριση στον Οργανισμό Αθήνας η
σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο Γκάζι. Εκπονείται σχέδιο δράσης για ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη της περιοχής μέσα
από την επικαιροποίηση - αξιοποίηση μελετών, που έχουν εκπονηθεί από
το Δήμο Αθηναίων.
• Μεταξουργείο – Κεραμεικός: Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ολοκληρώθηκε η προσαρμογή του απαιτούμενου
θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων.
Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των εγκαταλελειμμένων κτιρίων στη
γειτονιά του Μεταξουργείου και έχει ξεκινήσει συνεργασία του Δήμου
Αθηναίων με ομάδες κατοίκων προκειμένου να συνταχθεί ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση της περιοχής.
Στην τελευταία φάση της έχει εισέλθει η «Μετατροπή κτιρίου του Μεταξουργείου σε χώρο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων» με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ. και η «Αποκατάσταση κτιρίου επί των οδών
Γιατράκου και Γερμανικού». Στο πλαίσιο του Τεχνικού Προγράμματος
2010 θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση της πλατείας Αυδή σε συνδυασμό με
τον περιβάλλοντα ελεύθερο χώρο του κτιρίου του Μεταξουργείου. Έχουν
δρομολογηθεί παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, όπως η δεν-
031
δροφύτευση της οδού Μοναστηρίου και η ανάδειξη της διαδρομής του Δημόσιου
Σήματος από το χώρο του Κεραμεικού, διαμέσου των οδών Σαλαμίνος, Πλάτωνος και Μοναστηρίου, έως το χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος.
•
Ακαδημία Πλάτωνος: Ολοκληρώθηκε η Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης και
Αναθεώρησης του Σχεδίου Πόλεως και το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης
με τους κοινωνικούς φορείς και έχουν ολοκληρωθεί έργα αποχέτευσης σε σημαντικό τμήμα της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για το βόρειο τμήμα του
αρχαιολογικού χώρου, που οριοθετείται από την οδό Λένορμαν και τα όρια του
4ου Δημοτικού Διαμερίσματος. Δρομολογήθηκαν επιπλέον έργα τεχνικών και
κοινωνικών υποδομών.
•
Περιοχή Λεωφόρου Υμηττού - Άλσους Παγκρατίου: Εκπονείται σχέδιο δράσης
για ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη της περιοχής μέσα από παρεμβάσεις αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης του δημόσιου χώρου με στόχο την ασφαλή και
χωρίς εμπόδια κίνηση πεζών σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους, την αναβάθμιση
και τον εμπλουτισμό των χώρων πρασίνου. Η πρόταση έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Στο
Τεχνικό Πρόγραμμα 2010 έχει ενταχθεί η «Αναμόρφωση του Άλσους Παγκρατίου», που περιλαμβάνει τη συνολική αναβάθμιση του πρασίνου, τον ηλεκτροφωτισμό και την περίφραξη.
•
Κυψέλη: Με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας της διαπαραταξιακής επιτροπής, ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Κ.Υ.Α.Δ.Α. υλοποιεί μελέτη για την αξιοποίηση της Αγοράς της Κυψέλης. Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού με βάση τις κατευθύνσεις της Διακομματικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου.
•
Ζώνη ΟΣΕ: Μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων
με τον ΟΣΕ δρομολογήθηκε η εκπόνηση σχεδίου δράσης για ολοκληρωμένη
αστική ανάπτυξη στη ζώνη κατά μήκος της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής και πέριξ του σημερινού σταθμού. Κεντρική επιδίωξη είναι η μέγιστη δυνατή
υπογειοποίηση του προαστιακού δικτύου, η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς
διέλευσης πεζών και οχημάτων και η αναβάθμιση των γειτονικών περιοχών σε
συνδυασμό με τους υπό δημιουργία κοινόχρηστους χώρους και την ανάπλαση
της ζώνης του σταθμού.
•
Ευρύτερη περιοχή πλατείας Ομονοίας – πλατείας Θεάτρου: Ολοκληρώνεται η
εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση της περιοχής της πλατείας Ομονοίας, της
Ευριπίδου, της Σοφοκλέους, της πλατείας Θεάτρου, της Πειραιώς και της περιοχής γύρω από το Εθνικό Θέατρο ώστε να υποβληθεί για χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ. Περιλαμβάνει βιοκλιματικές παρεμβάσεις, διαδρομές πεζών, ενοποιήσεις
πρασίνων διαδρομών. Κατεδαφίζουμε το κτίριο του ΝΑΤ, προκειμένου να αποκτήσουμε την πρώτη νέα πλατεία μετά από 150 χρόνια στο πυκνοδομημένο κομμάτι, του ιστορικού κέντρου της πόλης.
Μελέτη για την
Ακαδημία Πλάτωνος
Εφαρμόζουμε 11
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης
σε γειτονιές της Αθήνας, κυρίως στο Δυτικό της τμήμα και το
Ιστορικό της Κέντρο,
δηλαδή το 22% της
συνολικής της έκτασης, στον Προμπονά,
στην Κυψέλη, στα Σεπόλια, στην Ακαδημία
Πλάτωνος, στον Ελαιώνα, στο Γκάζι, στο
Μεταξουργείο, στου
Ψυρρή, γύρω από την
Ομόνοια, αλλά και
στους Αμπελοκήπους
και στο Παγκράτι.
032
•
Ανάπλαση περιοχής Ψυρρή: Έχουν δρομολογηθεί στο σύνολό τους οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης της περιοχής του Ψυρρή για τη βελτίωση του μικροκλίματος. Αφορούν στη μετατροπή υφιστάμενων δρόμων σε
δρόμους ήπιας κυκλοφορίας με ταυτόχρονη αλλαγή του οδοστρώματος από
άσφαλτο σε κυβόλιθους. Παράλληλα υλοποιούνται 7 χλμ. παντορροϊκού δικτύου
αποχέτευσης. Σε συνεργασία με τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στην
περιοχή ξεκινούν δράσεις για πράσινες στέγες και ενοποίηση ακαλύπτων πολυκατοικιών. Γίνονται εικαστικές παρεμβάσεις με δημιουργία τοιχογραφιών σε
πλάγιες όψεις κτιρίων.
Έργα Πολεοδομικής Αναβάθμισης της Πόλης
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ παρεμβάσεων ανάπλασης,
στο πλαίσιο της πολεοδομικής αναβάθμισης ολοκληρώθηκαν σημαντικές δράσεις, καθώς και πολεοδομικές μελέτες-ρυθμίσεις στην
περιοχή του Ελαιώνα, ενώ για την υπόλοιπη πόλη η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως εκπόνησε 111 πολεοδομικές μελέτες.
3 πλατείες με βιοκλιματικά κριτήρια:
Πλατεία Μεσολογγίου,
Αθανασίου Διάκου και
Αγ. Θωμά. Οι μελέτες
εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πράσινη
Ζωή στην Πόλη».
033
AΞΟΝΑΣ
Αθήνα περιβάλλον
να ζεις στην πόλη
και τις γειτονιές της
ΜEΤΡΟ
1.1 Εφαρμογή ολοκληρωμένου Σχεδίου
αύξησης Πρασίνου
(Χάρτα Πρασίνου)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
1.1.1 Διαμόρφωση τριών πλατειών με ειδικές φυτεύσεις σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα
1.1.2 Αξιοποίηση με δεντροφύτευση όλων των ελεύθερων χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου
1.1.3
Ολοκλήρωση του έργου Διπλής Ανάπλασης του
Ελαιώνα και της Λ. Αλεξάνδρας / Ολοκλήρωση
των έργων ανάπλασης
1.1.4 Δημιουργία Πράσινων Διαδρομών
1.1.5 Δημιουργία Εστιών Πρασίνου
1.1.6 Επιχειρησιακά Σχέδια Πολεοδομικού Σχεδιασμού
1.1.7 Δημιουργία Παρατηρητηρίου Χωροταξίας
1.1.8 Δημιουργία ενιαίου δικτύου πρασίνου - πολιτιστικών λειτουργιών - αθλητικών δραστηριοτήτων δικτύων ήπιας κυκλοφορίας
1.1.9 Αξιολόγηση της ολικής περιβαλλοντικής ποιότητας στο Δήμο στη βάση των περιβαλλοντικών δεικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάπτυξη
ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής
αναβάθμισης
1.1.10 Διαμόρφωση αύλειων χώρων Παιδικών Σταθμών με ειδικές φυτεύσεις (αρωματικά φυτά - λαχανικά - εποχιακά λουλούδια)
1.2 Ανάπτυξη δράσης \
συντήρησης χώρων
πρασίνου
1.2.1 Δράσεις για απόκτηση δικαιοχρησίας σε χώρους
πρασίνου που δεν ανήκουν στο Δήμο
1.2.2 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη φροντίδα και
φύλαξη χώρων πρασίνου
1.2.3 Εμπλουτισμός των υπαρχουσών ποικιλιών σε
είδη δεντροφύτευσης
1.2.4 Πρόγραμμα συντήρησης δεντροστοιχιών
1.2.5 Φύτευση Εποχιακών Λουλουδιών
1.2.6 Ολοκλήρωση της ανάπλασης του Εθνικού Κήπου
1.2.7 Επέκταση των δραστηριοτήτων του φυτωρίου του
Δήμου
034
AΞΟΝΑΣ
ΜEΤΡΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
1.2.8 Εφαρμογή Σχεδίου Φροντίδας του πρασίνου
στους λόφους της πόλης
1.2.10 Εφαρμογή Σχεδίου Φροντίδας του πρασίνου στα
Κοιμητήρια της πόλης
1.2.11 Μελέτες, έρευνες, πολεοδομικού σχεδιασμού
1.2.12 Παροχές ένδυσης-Μέσα προστασίας
1.3 Ευαισθητοποίηση των
πολιτών και ανάπτυξη
συνεργασιών για το
πράσινο στην Αθήνα
1.3.1 Παροχή κινήτρων για ενοποίηση των ακάλυπτων
χώρων των πολυκατοικιών
1.3.2 Χορηγικό Πρόγραμμα για την αναμόρφωση των
χώρων πρασίνου και των πλατειών
1.3.3 Πρόγραμμα κινήτρων στους πολίτες για φύτευση
στις ταράτσες και τα μπαλκόνια
1.3.4 Θεσμοθέτηση ετήσιας γιορτής την Άνοιξη
1.3.5 Συνεργασία με ΜΚΟ και ομάδες κατοίκων εθελοντών
1.3.6 Κατάρτιση της Χάρτας Πρασίνου
1.3.7 Ενεργό Οικονομικό Τετράγωνο
1.3.8 Έλεγχος φύτευσης ακάλυπτων οικοπέδων
1.3.9 Υλοποίηση κατασκευής δεξαμενής βρόχινου
νερού στους ακάλυπτους χώρους
1.3.10 Δυνατότητα υλοποίησης κατασκευής Βιολογικού
καθαρισμού σε οικοδομές για άρδευση
1.4 Εκστρατεία ενημέρωσης και προσπάθειας
διαμόρφωσης περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών για
τον τρόπο διαχείρισης
των απορριμμάτων
1.4.1 Εγκατάσταση μονάδος μηχανικής διαλογής και
επεξεργασίας των απορριμμάτων
1.4.2 Πρόγραμμα διαχωρισμού των απορριμμάτων για
ανακύκλωση στην πηγή
1.4.3 Ενθάρρυνση των πολιτών για μείωση του όγκου
των παραγόμενων απορριμμάτων και συμμετοχή
στην ανακύκλωση. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των παιδιών προσχολικής
ηλικίας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης
1.4.4 Συνέχιση της προσπάθειας για βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική
035
AΞΟΝΑΣ
ΜEΤΡΟ
1.5 Αναβάθμιση των
υπηρεσιών καθαριότητας στην Αθήνα και
τις γειτονιές της
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
1.5.1 Εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος επαναχωροθέτησης των κάδων
απορριμμάτων
1.5.2 Εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος επανασχεδιασμού των διαδρομών
των απορριμματοφόρων και αναδιοργάνωσης
των σταθμών μεταφόρτωσης
1.5.3 Πρόγραμμα τοποθέτησης υπόγειων κάδων containers
1.5.4 Πρόγραμμα δημιουργίας χώρων αποθήκευσης
με ήπια ψύξη των απορριμματοφόρων στις πολυκατοικίες
1.5.5 Εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικής υποδομής και μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας του
Δήμου/Ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού
και αποψίλωσης των λόφων και αλσών της πόλης
1.5.6 Εφαρμογή Προγράμματος τακτικού πλυσίματος
των κάδων
1.5.7 Δημιουργία σχεδίου καθαριότητας φρεατίων
1.5.8 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης καυσίμων και γενικότερα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων
1.5.9 Μελέτη, κατασκευή οικολογικού πάρκου
1.6 Αναβάθμιση της
αισθητικής της Αθήνας
και των γειτονιών της
1.6.1 Προώθηση του Προγράμματος «Πρόσοψη»
1.6.2 Πρόγραμμα αναζωογόνησης των εγκαταλελειμμένων κτιρίων
1.6.3 Ανάπλαση δημοσίων χώρων και ενθάρρυνση εικαστικών παρεμβάσεων
1.6.4 Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Προγράμματος επέκτασης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού
του Δήμου, βελτίωση του φωτισμού σε ευαίσθητες περιοχές και ανάπτυξη προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης του Δημοτικού Δικτύου
Ηλεκτροφωτισμού με προτεραιότητα στα Τοπικά
Διαμερίσματα
036
AΞΟΝΑΣ
ΜEΤΡΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
1.6.5 Διασφάλιση των δημοσίων χώρων υψηλής ποιότητας
1.6.6 Σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάπλασης και αναζωογόνησης
1.6.7 Εφαρμογή της μεθόδου «URBAN» για την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών
1.6.8 Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών
1.6.9 Απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας
1.6.10 Πρόγραμμα αποπεράτωσης όψεων
1.6.11 Έλεγχος εφαρμογής νομοθεσίας για 1 κεραία TV
σε κάθε οικοδομή
1.6.12 Αναβάθμιση – βελτίωση κτιριακών και άλλων
υποδομών του Δήμου Αθηναίων
1.6.13 Διαμόρφωση εξωτερικών όψεων Παιδικών
Σταθμών
1.7 Μείωση της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
της ηχορύπανσης
1.7.1 Πρόγραμμα ελέγχου της ηχορύπανσης
1.7.2 Εφαρμογή μέτρων ηχομόνωσης και περιορισμού
της σκόνης στις νεοαναγειρόμενες οικοδομές
1.7.3 Εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος
Ποιότητας Ζωής και Καθημερινότητας «Αθήνα:
Καθαρή & Ανθρώπινη» που περιλαμβάνει: συντήρηση οδικού δικτύου & διαγράμμιση, κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων σε
ευαίσθητες περιοχές του δημοτικού οδικού δικτύου, ανάπλαση και κατασκευή πεζοδρομίων,
συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού, αναπλάσεις για την αισθητική της πόλης με
διαμορφώσεις - συντηρήσεις προσόψεων δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, οριοθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ελέγχους κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα, πάγκους
και τραπεζοκαθίσματα
1.7.4 Προώθηση προγράμματος οικολογικών γραφείων (eco office) και σχολείων
037
AΞΟΝΑΣ
ΜEΤΡΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
1.7.5 Διοργάνωση ενημερωτικής και εκπαιδευτικής
εκστρατείας
1.7.6 Διεύρυνση της εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας
1.7.7 Εισαγωγή τηλεματικής στις Μεταφορές - Αναβάθμιση πληροφόρησης και ενημέρωσης κοινού
1.7.8 Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Στοιχείων στα Δώματα και στους Ακάλυπτους των Οικοδομών
1.7.9 Κατασκευή θερμομόνωσης σε υφιστάμενα παλιά
κτίρια που δε διαθέτουν
1.7.10 Πράσινη Τεχνολογία
1.8 Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους
δρόμους και τις πλατείες της πόλης
1.8.1 Ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή
1.8.2 Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δημοτικής
Αστυνόμευσης που περιλαμβάνει: Πεζές Περιπολίες - Συνεχή παρουσία στις «ευαίσθητες περιοχές»
1.8.3 Ενεργοποίηση των Συμβουλίων Πρόληψης της
Παραβατικότητας
1.8.4 Οργάνωση εθελοντικών ομάδων για την φροντίδα
των δημοσίων χώρων
1.8.5 Ευφυής Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων
1.9 Κυκλοφορία Στάθμευση
1.9.1 Δημιουργία νέων υπόγειων σταθμών στάθμευσης
1.9.2 Επέκταση του μέτρου Ελεγχόμενης Στάθμευσης
1.9.3 Προώθηση της φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων εκτός ωρών αυξημένης κυκλοφορίας
1.9.4 Βελτίωσης της Οδικής Σήμανσης
1.9.5 Υποστήριξη συνδυασμένων και «ήπιων» μορφών
μεταφοράς
1.9.6 Υποστήριξη διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους για κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των διαδηλώσεων - συγκεντρώσεων που αποκλείουν
τους δρόμους
038
AΞΟΝΑΣ
ΜEΤΡΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
1.9.7 Σύστημα αντιμετώπισης του κόστους συμφόρησης με τη μεταφορά κατάλληλων εργαλείων από
τη διεθνή εμπειρία
1.9.8 Περιβαλλοντολογικές - Υποστηρικτικές Μελέτες
για υπόγειους σταθμούς αυτοκινήτων
1.10 Περπάτημα στην
πόλη
1.10.1 Δημιουργία νέων προσβάσεων για άτομα με αναπηρία
1.10.2 Διαπλάτυνση πεζοδρομίων
1.10.3 Δημιουργία δικτύων περιπάτων
1.10.4 Τοποθέτηση προστατευτικών στα πεζοδρόμια
1.10.5 Ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης
1.10.6 Ίδρυση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Οργάνωσης & Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας (παρ. 1 αρθρ. 254 ΔΚΚ)
039
Ανάλυση έργων
Aυξάνουμε τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο στην Αθήνα
• 12.500 ΔΕΝΔΡΑ ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝ
• 100.000 ΘΑΜΝΟΙ
• 24 ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
• 14 ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΛΑΣΤΗΚΑΝ
• 10 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2007-2009
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΦΥΤΕYΣΕΙΣ ΚΑΤA ΔΙΑΜEΡΙΣΜΑ (2007-2009)
Δενδροφύτευση στο λόφο
Λυκαβηττού
1ο Διαμέρισμα
2ο Διαμέρισμα
3ο Διαμέρισμα
4ο Διαμέρισμα
5ο Διαμέρισμα
6ο Διαμέρισμα
7ο Διαμέρισμα
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΟΦΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Δένδρα
Σε
δενδροστοιχίες
2.855
1.566
1.822
1.068
1.088
1.059
2.624
245
208
12.535
1.202
960
520
445
683
635
1.051
5.496
Σε νέους
Μικρά Θάμνοι
χώρους,
δένδρα
αναδασώσεις, σε Λόφους,
πάρκα, πλατείες Άλση κ.λ.π.
λοιπούς χώρους
1.396
606
852
391
405
379
1.126
145
28
5.328
257
450
232
45
447
100
180
1.711
52.794
6.930
5.505
4.898
2.747
7.672
19.072
260
30
99.908
040
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΘΑΜΝΩΝ
100.000 –
10.000 –
1.000 –
100 –
10 –
Α
ΡΙ
Φ
ΖΟ
ΑΓ
7ο
ΙΟ
Δι
ΣΑ
αμ
ΝΔ
έρ
ΡΕ
ισ
ΑΣ
μα
μα
ισ
έρ
Δι
6ο
5ο
4ο
Δι
αμ
αμ
Δι
αμ
έρ
έρ
ισ
ισ
μα
μα
μα
ισ
έρ
αμ
Δι
3ο
2ο
1ο
Δενδροφύτευση στον
Ελαιώνα από μαθητές
Δι
Δι
αμ
αμ
έρ
έρ
ισ
ισ
μα
μα
0 –
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
3000 –
2500 –
2000 –
1500 –
1000 –
500 –
ΡΙ
Α
ΖΟ
Φ
Σ
ΔΡ
ΕΑ
ΑΝ
ΙΟ
Σ
ΑΓ
7ο
Δ
ια
μ
έρ
ισ
μα
α
ισ
μ
6ο
Δι
αμ
έρ
έρ
αμ
Δι
5ο
4ο
Δι
αμ
έρ
ισ
μ
ισ
μ
α
α
α
ισ
μ
3ο
Δι
αμ
έρ
ισ
αμ
έρ
Δι
2ο
Δι
αμ
έρ
ισ
μα
μα
0 –
1ο
300 μαθητές από Δημοτικά Σχολεία και
Γυμνάσια του Δήμου
Αθηναίων μαζί με το
Δήμαρχο φύτεψαν
ισάριθμες ελιές στην
περιοχή του Ελαιώνα.
Πρωταρχικός στόχος
παραμένει η αύξηση
του πρασίνου στην
πόλη, μέσω της
ενεργοποίησης των
πολιτών και της καλλιέργειας της περιβαλλοντικής συνείδησης,
ιδιαίτερα στους νέους.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ με φυτεύσεις δένδρων, θάμνων
και χλοοταπήτων έγιναν μεταξύ άλλων στο Σεράφειο Κολυμβητήριο (περιοχή
Ρουφ),στο χώρο του Βουστασίου οδοί Τριανταφυλλόπουλου, Λεάνδρου και Οιδίποδος (4ο Διαμέρισμα), επί της οδού Πρόκλου (2ο Διαμέρισμα), στο Πέτρινο του
Βοτανικού (3ο Διαμέρισμα), στην Πλατεία Παλουμπιώτη (7ο Διαμέρισμα), στις
οδούς Σάμης και Ιαλέμου (5ο Διαμέρισμα), στην οδό Αγλαονίκης (2ο Διαμέρισμα),
ο χώρος εργοστασίου Θερμίδος (5ο Διαμέρισμα), η παιδική χαρά Κριναγόρου και
Στιούαρτ (2ο Διαμέρισμα) και ο νέος χώρος Κεραμεικού (3ο Διαμέρισμα).
041
ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Πολυδύναμου Κέντρου και Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο χώρο του Βουστασίου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Τριανταφυλλοπούλου, Λεάνδρου και Οιδίποδος.
ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΜΕΛΕΤΗ για τη δημιουργία χώρων πρασίνου σε ακάλυπτους χώ-
ρους κτιρίων ιδιωτών του Δήμου Αθηναίων.
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ και αναζωογόνησης του άλσους Παγ-
Πάρκο Ριζάρη
Εμπλουτισμοί πρασίνου έγιναν στο άλσος
Ιλισίων, στο πάρκο
Ευαγγελισμού, στο
Πάρκο Ακαδημίας
Πλάτωνος, στο Λόφο
Σκουζέ, στο Λόφο Κολωνού, στο Άλσος
Ευελπίδων, στο άλσος
της σχολής Χωροφυλακής, στο άλσος
Γουδί, στις παιδικές
κατασκηνώσεις του
Δήμου Αθηναίων στον
Άγιο Ανδρέα, στην
πλατεία Μετρό Συγγρού – Φιξ, στο λόφο
Λυκαβηττού.
κρατίου, ένας χώρος όαση πρασίνου, αλλά και ιδιαίτερα αγαπητός από τους πολίτες της γειτονίας και για τις αλησμόνητες παραστάσεις του «Ελεύθερου
Θεάτρου». Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση του δημόσιου
χώρου με στόχο την ασφαλή και χωρίς εμπόδια κίνηση πεζών σε πεζοδρόμια
και πεζόδρομους. Προβλέπεται ακόμη η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των
χώρων πρασίνου, η δημιουργία αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής καθώς και
μελέτη για την αναμόρφωση και λειτουργία θερινού θεάτρου, πρόταση που έτυχε
θερμής αποδοχής από τον κόσμο της τέχνης.
Φροντίζουμε τους χώρους με πράσινο
• 1.250 ΔΕΝΔΡΑ, 1.400 ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΚΑΙ 41.000 ΘΑΜΝΟΙ
ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΛΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΣΗ
• ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ «ΓΙΓΑΝΤΩΝ»
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 22 κοινόχρηστοι χώροι και πλατείες: πλατεία
Τράϊμπερ, πλατεία και πάρκα Αγ. Σώστη, πλατεία Βολταίρου και Κασομούλη, πλατεία Βουτσαρά, πλατεία Αυδή, πλατεία Αγορακρίτου, πλατεία Ρώμης, πλατεία Έλενας, πάρκο Ωδείου Μητρόπουλου, χώρος όπισθεν της Αμερικανικής Πρεσβείας,
Δηληγιάννη και Ψειλορείτη, παρτέρια Ιεράς Οδού, οδός Κανάρη, πλατεία Κεραμικού, παρκάκι επί της Αδριανού, πλατεία έναντι Σταθμού Λαρίσης, πλατεία Πρωτομαγιάς, πάρκο Μεϊντάνη (Κουκάκι), πλατεία Ειρήνης - πεζόδρομος Φάβη,
πλατεία Αστραπόγιαννου, πάρκο οδού Λαχανά, άλσος Ποδονίφτη.
ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 115 δένδρα και 1.565 θάμνοι σε σχολεία, παιδικούς
σταθμούς και σε παιδικές χαρές.
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ πράσινων «σημείων αναφοράς» στις πλατείες και τις
γειτονιές, που θα αποτελούν έναν πράσινο πόλο έλξης και αναψυχής για τους κατοίκους, σχεδιάζεται η φύτευση μεγάλων δένδρων σε πλατείες της πόλης, όπως
στο Περιβολάκι Κουκακίου (Εθνικής Αντιστάσεως), στην Πλατεία Πρωτομαγιάς,
στο ΚΑΠΑΨ, στην Πλατεία του Σταθμού Λαρίσης, στο Άλσος Μεϊντάνη, στο Βουστάσιο και στο Πάρκο Ποδονίφτη.
ΑΝΑΠΛΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΡΙΖΑΡΗ. Διαμορφώθηκε ο χώρος με φωτισμό, δια-
δρόμους περιπάτου, έργα τέχνης, φυτεύσεις δένδρων, θάμνων και γκαζόν.
042
Αναπλάστηκαν οι πλατείες Αβησσυνίας και Ελευθερίου Βενιζέλου.
Πλατεία Aβησσυνίας
Πλατεία Ελ. Βενιζέλου
ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΗΡΙΔΑΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕ για τη μέγιστη αξιοποίηση των υδάτινων
Στο φυτώριο του
Δήμου Αθηναίων
φυτεύτηκαν 8.000
δένδρα για ανάπτυξη
και 39.000 θάμνοι.
Στις 31/12/09 βρίσκονταν στο φυτώριο
79.662 δένδρα και
227.643 θάμνοι, σε
διάφορες φάσεις
ανάπτυξης.
πόρων του αρχαίου ποταμού Ηριδανού. Σε συνεργασία με την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας (Ε.Α.Χ.Α.) συνδέθηκε μέρος των υδάτων
του ποταμού με το αρδευτικό δίκτυο. Με την πρωτοβουλία αυτή μέρος των υδάτων του Ηριδανού, τα οποία έως τώρα κατέληγαν στην αποχέτευση, αξιοποιείται για την άρδευση του αστικού πρασίνου των πεζόδρομων της Απ. Παύλου και
της Ερμού, όπως και του πάρκου στο χώρο της πρώην Κορεάτικης Αγοράς. Η
ποσότητα του ύδατος που αρδεύεται, περίπου 300 κυβικά την ημέρα, υποκαθιστά αντίστοιχη ποσότητα υδάτων της ΕΥΔΑΠ, εξοικονομώντας νερό που μπορεί
να καλύψει τις ανάγκες μιας μικρής κωμόπολης 2.000 - 3.000 κατοίκων.
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ, που εκπονή-
θηκε από τις υπηρεσίες του Εθνικού Κήπου, πραγματοποιήθηκε
εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος και χλοοτάπητα σε δύο σημεία του Εθνικού Κήπου και
φυτεύτηκαν εννέα μεγάλα δένδρα
σε διάφορα σημεία του.
Aνάπλαση τμημάτων
του Εθνικού Κήπου
043
Ενεργοποιούμε τους πολίτες και αναπτύσσουμε
συνεργασίες για το πράσινο στην Αθήνα
• ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Ο.Ν.Α.,
ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.Δ.Α.
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ»
Έκθεση
«Πράσινες Ταράτσες»
Το Μάιο του 2008
διοργανώθηκε έκθεση με θέμα τις
«Πράσινες Ταράτσες»
και με στόχο την ενημέρωση των πολιτών.
Μοιράστηκε υλικό με
πρακτικές οδηγίες και
συμβουλές για τα είδη
φυτών που προτείνονται με κριτήρια την
αντοχή και την προσαρμοστικότητά τους
στις συνθήκες της
Αθήνας, καθώς και τις
περιορισμένες απαιτήσεις τους σε νερό.
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ κάνοντας το πρώτο βήμα, διαμόρφωσε την πρώτη πράσινη
ταράτσα της πόλης στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου του Ο.Ν.Α. (Οργανισμός
Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων) στα Εξάρχεια, στο κτίριο της
Α.Ε.Δ.Α. και στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα οφέλη από τη φύτευση
των ταρατσών είναι πολλαπλά: περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κοινωνικά, αλλά και
αισθητικά. Επίσης, δημιουργούμε οικολογικές αυλές και ταράτσες σε σχολεία,
νηπιαγωγεία και κτίρια του Δήμου Αθηναίων.
Επίσης ο Δήμος Αθηναίων:
• Συμμετείχε στην «Πράσινη Εβδομάδα», που συνδιοργανώθηκε από τους
ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚΝΑ, ΕΕΑΑ, ΕΣΔΚΝΑ και ΑΣΔΑ τον Ιούνιο του 2008 στο περιβαλλοντικό πάρκο ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».
• Διοργάνωσε την «Ανοιξιάτικη Ανθοκομική Έκθεση 2007», την «1η Ανοιξιάτικη
Έκθεση για Πράσινες Ταράτσες και Ολάνθιστα Μπαλκόνια 2008», την «1η Φθινοπωρινή Έκθεση της Αθήνας 2008», η οποία ήταν αφιερωμένη στα «Πράσινα
Σπίτια», καθώς και τη «2η Φθινοπωρινή Ανθοκομική Έκθεση 2009» σε συνεργασία με τον Αγροτικό Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Φυτωριούχων Αττικής.
Οι εκθέσεις είχαν στόχο την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των δημοτών
στην κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία περισσότερων νησίδων πρασίνου σε
ακάλυπτους χώρους, μπαλκόνια και ταράτσες κτιρίων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ προχώρησε η διαδικασία πιστο-
ποίησης για την Πέμπτη Φάση του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις». Πρόκειται για
μια σειρά ενεργειών και επαφών μέσα στην πόλη και τις υπηρεσίες του Δήμου,
προκειμένου να χαραχθεί η πολιτική μέχρι το 2013. Η όλη διαδικασία βρίσκεται
σε εξέλιξη.
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ στη συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Υγιών Πόλεων και του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στο Viano do
Castelo της Πορτογαλίας καθώς και στις ομάδες διαμόρφωσης της πολιτικής
των πόλεων για το 2009-2013.
044
Διατηρούμε καθαρή την Αθήνα και τις γειτονιές της
• 468 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
• 32 ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
• 23 ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΣΥΛΛΟΓΗ 1.500 ΤΟΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Σύστημα ανακύκλωσης
σε σχολείο
• 10.000 ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
• ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟ 20 ΤΟΝΟΥΣ ΣΕ 250 ΤΟΝΟΥΣ
• 6.000 ΝΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
• 75 PRESS CONTAINERS
• 10.500 ΕΠΙΣΤΗΛΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
• 5.400 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ
• 5.500 ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
• 158 ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΚΩΔΩΝΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
• 110 ΚΑΔΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
• 350 ΣΤΗΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
• 35 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ
4.671 ΤΟΝΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟ 2009
• 4.000 ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ,
ΣΧΟΛΕΙΑ Κ.Α.
• ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ,
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 7 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
• 151 ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑΝ
045
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ –
ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ» ΣΤΟ 3ο, 4ο, 6ο ΚΑΙ 7ο Δ.Δ.
• ΤΟ 2009, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 311 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ) ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 1.393 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ EXPRESS (ΜΕ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ). ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ 92 ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 42 ΑΝΟΙΧΤΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ
• ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ 1.937 ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
• 12.000 ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Ι.Χ., ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ)
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ
• ΕΚΠΟΝΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ για την «ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων δρο-
μολόγησης απορριμματοφόρων οχημάτων και σχεδιασμού αλγορίθμων βελτιστοποίησης δρομολόγησης στο Δήμο Αθηναίων», «ανάπτυξη μαθηματικών
μοντέλων χωροθέτησης κάδων και σχεδιασμού αλγορίθμων βελτιστοποίησης
χωροθέτησης κάδων στο Δήμο Αθηναίων», «ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αστικών απορριμμάτων στο Δήμο Αθηναίων».
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Νέα απορριμματοφόρα
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΑΜΕ την Υπηρεσία Καθαριότητας με την ανάπτυξη τηλεματικού συ-
στήματος, δηλαδή, οργανωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των κάδων
και των απορριμματοφόρων του Δήμου.
Τοποθετήθηκαν:
Εντάχθηκαν 32 νέα
απορριμματοφόρα με
κινητήρα φυσικού
αερίου και 23 νέα
οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
• 5.500 μπλε κάδοι ανακύκλωσης σε όλη την έκταση του Δήμου, έπειτα από σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης. Η αποκομιδή των
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γίνεται καθημερινά φτάνοντας τα 11.314,09 κιλά
κατά μέσο όρο την ημέρα.
• 300 ανοξείδωτοι κάδοι τριών ρευμάτων για τη συλλογή πλαστικού-γυαλιού, χαρτιού
και αλουμινίου σε κεντρικούς δρόμους καθώς και 158 κίτρινοι κώδωνες για τη
συλλογή έντυπου χαρτιού και χαρτονιών σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης. Η συχνότητα αποκομιδής είναι καθημερινή με συλλογή 534.610 κιλών χαρτιού κατά
μέσο όρο την ημέρα.
• 158 κώδωνες για τη συλλογή έντυπου χαρτιού και χαρτονιών.
046
• 20 κώδωνες για τη συλλογή γυαλιού σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης έπειτα από
σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης.
• 110 κάδοι για τη συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού, έπειτα από σύμβαση με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.». Τα δύο πρώτα τετράμηνα
του 2009 παραδόθηκαν προς ανακύκλωση 397.350 κιλά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Καθημερινά συλλέγονται κατά μέσο όρο 50-70 συσκευές, οι
οποίες παραδίδονται στη συνέχεια στο αρμόδιο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
απορριμμάτων «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.».
• 504 στήλες συλλογής μπαταριών το 2009, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να φτάσει τις 2.243 στήλες συνολικά. Ανακυκλώθηκαν 44.180,50 κιλά μπαταρίες, σε συνεργασία με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών
ΑΦΗΣ «Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών».
• 33 κάδοι κομποστοποίησης για οργανικά απορρίμματα σε σχολεία.
Οι δρόμοι της Αθήνας
αποσυμφορήθηκαν με
την απόσυρση εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Το 2009
αποσύρθηκαν: 2.172
Ι.Χ., 865 μηχανάκια,
14 φορτηγά, 8 τρίκυκλα, 6 τροχόσπιτα,
20 μπαγκαζιέρες,
10 τρέιλερ, 1 ασθενοφόρο, 1 βυτίο, 1 κλαρκ,
1 βάρκα, 1 πρέσσα και
1 καρότσα-ψυγείο.
• 28 ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., σε πλατείες σε όλη την έκταση του
Δήμου, στα οποία συλλέγονται ξεχωριστά πλαστικά μπουκάλια, γυάλινα μπουκάλια,
μεταλλικοί περιέκτες, χάρτινες συσκευασίες και ειδικά απορρίμματα. Η αποκομιδή γίνεται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Παρέχονται εκπτωτικά κουπόνια σε πολίτες που
στηρίζουν αυτό το σύστημα. Για το έτος 2009 το συνολικό βάρος των ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων που συλλέχθηκαν ήταν 4.671.518,83 κιλά ή 64.334.617 συσκευασίες.
• 4.000 κάδοι εσωτερικού χώρου για τη συλλογή χαρτιού, προκειμένου να αξιοποιηθεί το έντυπο χαρτί από τη λειτουργία γραφείων, σχολείων και γενικά δημόσιων
και ιδιωτικών φορέων.
Ενδεικτικά τα ανακτηθέντα υλικά από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Δήμο Αθηναίων για την περίοδο
1.1.2009 έως 31.12.2009 είναι τα ακόλουθα:
Υλικό
Αριθμός Συσκευασιών
Βάρος Συσκευασιών (Kg)
Αλουμίνιο
Λευκοσίδηρος
Πλαστικό
Γυαλί
Χαρτί
ΣΥΝΟΛΟ
13.659.758
14.431.193
31.160.085
5.083.581
64.334.617
204.896,37
793.715,62
1.558.004,25
1.448.820,59
666.082,00
4.671.518,83
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ της τηλεματικής τεχνολογίας λειτούργησε υπόγειο σύστημα ανακύ-
κλωσης πέντε υλικών (σύμμεικτα, χαρτί, γυαλί, μέταλλο και πλαστικό) στην πλατεία Πέτρουλα, στην πλατεία Κολωνακίου και στην πλατεία Κυψέλης.
047
ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ από οχήματα του Δήμου Αθηναίων ανακυκλώνονται σε
συνεργασία με την Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε. Το 2009 παραδόθηκαν στην εταιρεία 2.500 λίτρα λιπαντικών ελαίων.
ΤΟ 2009 ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ στο αντίστοιχο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης
«ΕΔΟΕ» 2.084 παλαιά οχήματα.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2009 ο μηχανολογικός εξοπλισμός, που αφορά
αποκλειστικά στον οδοκαθαρισμό της πόλης, περιλαμβάνει:
• 21 μεγάλα σάρωθρα (προμήθεια 2009: 10 τεμάχια),
• 27 μικρά σάρωθρα (προμήθεια 2009: 9 τεμάχια),
• 50 οχήματα ανοιχτής καρότσας για μεσαία αντικείμενα (Express) (προμήθεια
2009: 34 τεμάχια),
• 7 οχήματα 3,5 τόνων ανοιχτής καρότσας για μεγαλύτερα αντικείμενα (Express)
(προμήθεια 2009: 7 τεμάχια),
• 29 πλυστικά (προμήθεια 2009: 17 τεμάχια),
• 34 σκουπάκια πεζού χειριστή,
• 15 σφουγγαρίστρες για γυάλισμα δαπέδου πλατειών,
• 34 ανοιχτά φορτηγά για μεταφορά ογκωδών αντικειμένων (προμήθεια 2009:
15 τεμάχια).
Επιχείρηση καθαρισμού
του «Δρομέα»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ»
ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ «Ο Δήμος στη Γειτονιά» συνεργεία του Δήμου Αθη-
Το 2009 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 311
ειδικές επιχειρήσεις
(εξορμήσεις) οδοκαθαρισμού και 1.393
δρομολόγια Express
(με ανοιχτή καρότσα).
Απασχολήθηκαν 92
πλυστικά και 42
ανοιχτά φορτηγά.
ναίων προχώρησαν σε παρεμβάσεις στο 3ο, 4ο, 6ο και 7ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Στόχος ήταν η βελτίωση της καθημερινότητας και η αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των δημοτών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Καταγράφουμε
– Επεμβαίνουμε». Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης καταγράφουν, αλλά και επεμβαίνουν για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ
ΕΝΤOΣ ΤΩΝ ΟΡIΩΝ του Δήμου Αθηναίων έχουν καταγραφεί από τις Υπηρεσίες του
Δήμου και τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχίας Αθηνών 225
ανθυγιεινές εστίες, στο σύνολο τους σχεδόν οικήματα, που αποτελούν πρόβλημα
για τη δημόσια υγεία. Σχεδιάσθηκε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα επεμβάσεων.
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 151 επιχειρήσεις καθαρισμού από τις Υπηρεσίες της
Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου και η προσπάθεια συνεχίζεται.
048
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 16 ανοιχτών φορτηγών και τρίκυκλων οχημάτων (ex-
press) πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο 93 δρομολόγια μηνιαίως για την
αποσυμφόρηση 1.937 σημείων από ογκώδη αντικείμενα. Ο δημότης, τηλεφωνώντας είτε στο αντίστοιχο Δημοτικό Διαμέρισμα που ανήκει, είτε στη
Διεύθυνση Καθαριότητας, ενημερώνει για το είδος των αντικειμένων που
επιθυμεί να εναποθέσει και για την ποσότητά τους.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ
ΤΟ ΜAΪΟ ΤΟΥ 2008 πραγματοποιήθηκε πλήρης καταγραφή όλων των
δημόσιων και αυτοκαθαριζόμενων τουαλετών του Δήμου Αθηναίων. Το
Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση του Δημάρχου, ενέκρινε την εκπόνηση
μελέτης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για τη δημιουργία σύγχρονων τουαλετών στα πρότυπα αντίστοιχων προηγμένων χωρών. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και ξεκινά άμεσα με βάση τις προτάσεις η
διαδικασία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των Δημόσιων τουαλετών.
ΤΟ 2009 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ 33 αυτοκαθαριζόμενες τουαλέτες και πα-
ράλληλα έγιναν εργασίες συντήρησης του συνόλου των τουαλετών (39).
Καμπάνια καθαριότητας
«Βρες το σωστό σημείο»
Διαμορφώνουμε περιβαλλοντική συνείδηση για τον
τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων που
παράγουμε
• ΕΚΔΟΣΗ 230.000 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΏΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΣΕ 6 ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
• ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – «ΒΡΕΣ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ»
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ για τη σωστή ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων
για την καθαριότητα και το περιβάλλον. Κεντρικό ρόλο είχε η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ορθολογικότερη διαχείριση
των απορριμμάτων, «Βρες το Σωστό Σημείο», η οποία αποσκοπεί στο να πα-
049
ρακινήσει τους Αθηναίους να συμβάλλουν στην καθαριότητα της πόλης, αλλάζοντας καθημερινές συνήθειες και συμπεριφορές. Εργαλείο της καμπάνιας αποτέλεσε η ιστοσελίδα www.sostosimeio.gr. Από τις 20 Φεβρουαρίου τον ιστότοπο
είχαν επισκεφτεί περισσότεροι από 5.000 χρήστες, ενώ ψηφίστηκε ως ο καλύτερος νέος ελληνικός ιστότοπος.
ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ «Δεν είμαι πλαστική σακούλα» η καμπάνια του Δήμου Αθηναίων
για την αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας στα σούπερ μάρκετ της Αθήνας
αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι η Δημοτική Αρχή αντιλαμβάνεται το περιβάλλον
ως κεντρικό πυλώνα της πολιτικής της. Στο πλαίσιο της καμπάνιας αυτής, έχει
αρχίσει από το Φεβρουάριο του 2008 η συστηματική αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας από άλλες, πάνινες ή βιοδιασπώμενες.
Καμπάνια για την κατάργηση
της πλαστικής σακούλας
Μειώνουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση και την
ηχορρύπανση
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ «C40»
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
• ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
• ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
• ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ενεργειακή αυτονομία των
κτιρίων που ανήκουν
στο Δήμο Αθηναίων
από εναλλακτικές
πηγές ενέργειας.
• 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• 32 ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
• 23 ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• 10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
050
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ είναι ο πρώτος κρατικός φορέας στην Ελλάδα που προχωρά
σε συνολικό σχεδιασμό για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και
εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία (91/2002) που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος 3661/08).
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2008 η Αθήνα αποτελεί μέλος της ομάδας C40, ενός Δικτύου
Ηλεκτρικά οχήματα για τη
Δημοτική Αστυνομία
Ο Δήμαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης συμμετείχε
στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Κλίμα
στην Κοπεγχάγη και
συνυπέγραψε μαζί με
τους άλλους 99 Δημάρχους την κοινή Διακήρυξη των Πόλεων για
την Αντιμετώπιση της
Κλιματικής Αλλαγής. Οι
πόλεις ζητούν από τις
κυβερνήσεις των
χωρών τους στενή συνεργασία στην εφαρμογή των μέτρων για
την αντιμετώπιση της
Κλιματικής Αλλαγής.
Πόλεων, που στόχο έχουν την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
ΣΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ του Δήμου εντάχθηκαν 32 νέα απορ-
ριμματοφόρα με κινητήρα φυσικού αερίου (προμήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών - Γ΄ Κ.Π.Σ) και 23 νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (19 από το
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και 4 δωρεά της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης).
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Η ΔΗΜΟΤΙΚH ΑΣΤΥΝΟΜIΑ ΤΗΣ ΑΘHΝΑΣ ενισχύθηκε με 10 ηλεκτρικά οχήματα,
απόλυτα φιλικά προς το περιβάλλον, με στόχο να γίνει πιο αποτελεσματική στον
τομέα της ασφάλειας της πόλης και να αυξήσει σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική
προσφορά προς τους πολίτες. Τα οχήματα είναι δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς.
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ κατάρτισε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Αθήνα.
Σχεδιάστηκε από κοινού με ειδική ομάδα επιστημόνων του Πολυτεχνείου Αθηνών και βασίζεται σε 7 άξονες προτεραιότητας. Αυτοί αφορούν: στο δομημένο
περιβάλλον, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις
μεταφορές και στην αστική κινητικότητα, στην πολεοδομία – χωροταξία, στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και στις οριζόντιες δράσεις.
Αναβαθμίζουμε την αισθητική της Αθήνας και των
γειτονιών της
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του Δήμου Αθηναίων (Α.Ε.Δ.Α.) υλοποιεί το πρό-
γραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ», που αφορά στην ανάπλαση των προσόψεων των κτιρίων
του Δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ» παρέχει στους δημότες που
επιθυμούν να αναπλάσουν τις προσόψεις των κτιρίων τους (έχουν ήδη ολοκληρωθεί 500 ιδιωτικά κτίρια), πλήρη τεχνική και οικονομική κάλυψη για την αδει-
051
οδότηση και επιχορηγεί τμήμα του κόστους κατασκευής. Σημαντική δράση του
προγράμματος αποτελεί η επιχορήγηση για την ενοποίηση των κεραιών τηλεόρασης σε μια κεντρική κεραία. Εικαστικές παρεμβάσεις δρομολογήθηκαν σε
συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων.
Την τριετία 2007 – 2009 κατατέθηκαν 1.579 αιτήσεις, δόθηκαν 1.343 οικοδομικές
άδειες, περατώθηκαν 1.177 φάκελοι και πληρώθηκαν 1.037 περιπτώσεις με το
σύνολο των επιδοτήσεων να διαμορφώνεται στο ποσό των 1.695.460,19 ευρώ. Το
σύνολο των κτηρίων που έχουν αναπλαστεί είναι 12.350.
ΣΤΗ ΔΙΕΤIΑ 2008-2009 συντηρήθηκαν ή και αποκαταστάθηκαν αγάλματα και μνη-
μεία, πραγματοποιήθηκε μελέτη σχεδιασμού προγράμματος προβολής για την
αθηναϊκή υπαίθρια γλυπτική, εκπονήθηκαν επιστημονικές μελέτες-έρευνες του
τμήματος παραδοσιακών κτιρίων, διατηρητέων και μνημείων, μελέτες για την
αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μελέτες για την αναζωογόνηση αστικών περιοχών και μελέτη για την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Εξαρχείων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ – CONTEMPO
ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡA αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο
των τριών πόλεων – εταίρων, της Αθήνας, της Σεβίλλης και της Γένοβας, που
σχετίζονται με την κοινωνική, οικονομική και τουριστική δυναμική των σύγχρονων αστικών κέντρων. Πρόκειται για παρεμβάσεις σε πλατείες, πεζοδρομημένες ζώνες, δημόσια κτίρια, καθώς και για δημόσια τέχνη ιδιαίτερου
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός
από την έρευνα, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια μεταξύ αρχιτεκτόνων,
που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο χώρο και τα δημόσια κτίρια, ενισχύοντας έτσι τη δικτύωση σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, ανοιχτές συζητήσεις, εκθέσεις και επισκέψεις ανταλλαγής στη Βαρκελώνη, το Βερολίνο
και τη Βουδαπέστη σε μια προσπάθεια ανταλλαγής καλών πρακτικών και
διεύρυνσης της συνεργασίας.
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜIΑΣ του Δήμου Αθηναίων, έπειτα
από πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Νικήτα Κακλαμάνη και σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προχώρησαν στην αποξήλωση αυθαίρετων κεραιών κινητής τηλεφωνίας, για τις οποίες υπήρχαν
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, σε 10 συνολικά σημεία της πόλης.
Στις 26 Νοεμβρίου του 2008 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της επιχείρησης αποξήλωσης 38 αυθαίρετων κεραιών κινητής τηλεφωνίας από
25 σημεία.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογι-
κών Ερευνών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τις παράνομες
κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
052
Δημιουργούμε το αίσθημα ασφάλειας στους
δρόμους, στις πλατείες και στα σπίτια μας
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ περισυλλογής, καταγραφής, στείρωσης, σήμαν-
σης, εμβολιασμού, αποπαρασίτωσης, γενικότερης κτηνιατρικής φροντίδας και
υιοθεσίας των αδέσποτων σκύλων της πόλης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ο Δήμος Αθηναίων
ολοκλήρωσε τις συνδέσεις με το δίκτυο
ακαθάρτων, επιλύοντας μεταξύ άλλων το
διαχρονικό πρόβλημα
στα προσφυγικά στο
Δουργούτι, στον Αγ.
Σώστη και στην Ακαδημία Πλάτωνος. Σε
όλα τα δημοτικά διαμερίσματα προχώρησαν
έργα κατασκευής
αγωγών αποχέτευσης
και νέες συνδέσεις
ακινήτων με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων όπως
και έργα συντήρησης
και ανακατασκευής
ασφαλτοτάπητα.
Η ΔΗΜΟΤΙΚH ΑΣΤΥΝΟΜIΑ συνεχίζει το έργο της, συμβάλλοντας στη δημιουργία
αισθήματος ασφάλειας στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης. Συνεργάζεται
με την Ελληνική Αστυνομία για το σχεδιασμό και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
προς αντιμετώπιση των ζητημάτων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
• ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ: 8.318
• ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 204.841
• ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 100.455
• ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ): 1.664
• ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ: 10.809
• ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ): 4.869
• ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ – ΠΑΓΚΟΙ –
ΕΜΠΟΡΙΚΑ): 1.578
• ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 563
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ο ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑIΩΝ, θέτοντας ως βασική του προτεραιότητα την ασφάλεια των
κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, προχώρησε μέσω του Οργανισμού Αντιμετώπισης Καθημερινών Προβλημάτων (Ο.Α.Κ.Π.) στην κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών:
• Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Θερμικής Εισβολής «Φαέθων» με στόχο την
προστασία των πολιτών και των εργαζομένων στις Δημοτικές Υπηρεσίες από τον
καύσωνα.
053
• Αντιπλημμυρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλλιρρόη» για τις αστικές περιοχές με
στόχο την ετοιμότητα των υπηρεσιών και την άμεση επέμβασή τους προκειμένου
να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση.
• Πυροπροστασία των αλσών εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.
• Σχέδιο Εκκένωσης των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο
Ανδρέα σε περίπτωση πυρκαγιάς «Θεμιστοκλής».
• Αντισεισμικός σχεδιασμός.
• Προστασία από τον παγετό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΑΜΕ τον υπάρχοντα φωτισμό της πόλης,
με φωτισμό φιλικό προς το περιβάλλον για περισσότερη ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας.
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΕΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ μνημόνιο συνεργασίας με τη ΔΕΗ, προκειμέ-
νου να διασφαλίσει την αποκατάσταση των προβλημάτων, που δημιουργούνται
από τα έργα της στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ τα φρεάτια αντιπλημμυρικής προστασίας και υδροσυλλογής, προσθέσαμε 16 χλμ. νέων αγωγών αποχέτευσης,
ενώ συνδέσαμε με το κεντρικό δίκτυο πάνω από 1.000 νοικοκυριά.
Το Eco-Driving
ελαττώνει την κατανάλωση καυσίμων,
την ηχορύπανση, τις
εκπομπές καυσαερίων, το άγχος κατά
την οδήγηση και κατά
συνέπεια, τα τροχαία
ατυχήματα.
Αντιμετωπίζουμε την κυκλοφοριακή συμφόρηση,
δίνοντας λύσεις στην αγωνία και στο άγχος για
την αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης
ECODRIVING
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ του Eco-Driving ή αλλιώς της οικολογικής οδή-
γησης. To Eco-Driving είναι ο έξυπνος τρόπος οδήγησης, που συμβάλλει στη
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, στη μείωση των εκπομπών ρύπων και αερίων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων. Μετά από πλήθος επιτυχημένων δράσεων σε
πολλές χώρες της Ε.Ε., το Eco-Driving αποτελεί σήμερα και επίσημα ένα από τα
σημαντικότερα μέτρα πολιτικής της Ε.Ε. για τις κλιματικές αλλαγές και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των οδικών μεταφορών.
054
ΞΕΚΙΝΗΣΕ , με αυτοχρηματοδότηση, η διαδικασία κατασκευής υπόγειων σταθμών
αυτοκινήτων σε κομβικά σημεία της Αθήνας, όπως η πλατεία Γκύζη, η περιοχή
του Βοτανικού και επί των οδών Καβάφη και Λαμπάκη στον Άγιο Ελευθέριο.
Παράλληλα, ολοκληρώνεται η κατασκευή δύο νέων υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων (α) στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Ψηλορείτη και (β) στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ιεράς Οδού (ακίνητο του Δήμου Αθηναίων, η
κατασκευή εκτελείται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.).
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Μοναστηράκι, πριν την
απομάκρυνση των
τραπεζοκαθισμάτων
ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ συμβάλλει αποφασιστικά
στην εξεύρεση μιας θέσης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Εφαρμόζεται στο
ιστορικό κέντρο, στο Κολωνάκι, στα Εξάρχεια, στην Πλάκα και στου Ψυρρή.
Όπως παραδέχονται οι συμπολίτες μας το σύστημα που εφαρμόζεται είναι φιλικό
και τους εξυπηρετεί.
Μειώνουμε τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν να
περπατάμε στα πεζοδρόμια της πόλης
ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗ «ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘIΣΜΑΤΑ»: Με στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση
Μοναστηράκι, μετά την
απομάκρυνση των
τραπεζοκαθισμάτων
των πολιτών σε όλους τους ελεύθερους χώρους του Δήμου Αθηναίων, τις πλατείες, τα πεζοδρόμια και τους δρόμους, η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει συντονισμένη προσπάθεια απομάκρυνσης των παράνομων τραπεζοκαθισμάτων. Η
Δημοτική Αστυνομία στη διετία 2008 – 2009 έχει προβεί σε 11.580 ελέγχους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε 4.660 ελέγχους σε περίπτερα - εμπορικά.
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές εργασίες η διαμόρ-
Εκπονήθηκε μελέτη
επέκτασης του
επιτυχημένου
συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και
σε άλλες περιοχές του
Δήμου Αθηναίων.
φωση τμήματος του πεζοδρόμου στις οδούς Στρατηγού Δαγκλή και Νιρβάνα, η
διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στην οδό Καυκάσου, η διαμόρφωση τμήματος
της οδού Χ/Αποστόλου & κοινόχρηστων χώρων μεταξύ των οδών Λεάνδρου,
Ευτοκίου, Τριανταφυλλοπούλου και Χ/Αποστόλου.
ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ η κατασκευή ποδηλατοδρόμων.
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΑΜΕ περισσότερα από 40 χλμ. πεζοδρομίων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ από το Ιντιτούτο Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥ-
ΛΩΝΑΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος Pin Project - «Κάρφωσέ το».
055
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης, η αφαί-
ρεση ή η αντικατάσταση αυτής και η τοποθέτηση νέας. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν είτε από νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είτε από συμπλήρωση αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος σήμανσης. Η μελέτη περιλαμβάνει: την τοποθέτηση πινακίδων και στύλων, τη διάνοιξη οπών για τη στερέωση
των στύλων, τη στερέωση πινακίδων σε νέους ή υπάρχοντες στύλους, τη σφράγιση της πινακίδας με την ανάγλυφη σφραγίδα του Δήμου, καθώς και την αφαίρεση στύλων και πινακίδων που δεν είναι αναγκαίες.
Το έργο σε εικόνες
Βουστάσιο
Πλατεία Έλενας
Πλατεία Παλουμπιώτη
Ανάπλαση του άλσους
Προμπονά
Χώρος εργοστασίου
Θερμίδος
Άλσος της σχολής
Χωροφυλακής
Κορεάτικη Aγορά
Ο Δήμαρχος κ. Νικήτας Κακλαμάνης
με το προσωπικό της Δημοτικής
Αστυνομίας
Πλατεία Αυδή
Απόσυρση εγκαταλελειμμένου
οχήματος
Κτίριο στη οδό Βουλής &
Νικοδήμου μετά την ανάπλαση
από το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ»
Μεταφύτευση φοίνικα
Επιχείρηση καθαριότητας
Σύστημα ανακύκλωσης
Χώρος Σεράφειου
Κολυμβητηρίου (Ρουφ)
άξονας 2
Φροντίδα για όλους τους πολίτες
με την παροχή υπηρεσιών στην υγεία
και την πρόνοια
061
άξονας 2
Φροντίδα για όλους τους πολίτες
με την παροχή υπηρεσιών στην υγεία
και την πρόνοια
Κοινωνική Αλληλεγγύη
ΔΗΜΙΟΥΡΓHΣΑΜΕ ένα ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς
και δράσεις αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
ΕΦΑΡΜOΣΑΜΕ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης της χρήσης εξαρ-
τησιογόνων ουσιών από νέους και εφήβους με παράλληλη κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη αυτών των ατόμων.
ΜΕΡΙΜΝΗΣΑΜΕ για την ενσωμάτωση και την ομαλή ένταξη των μεταναστών που
Η προάσπιση της
υγείας και της
κοινωνικής
αλληλεγγύης στην
πόλη αποτέλεσε
προτεραιότητα για το
Δήμο Αθηναίων
ζουν και εργάζονται στην πόλη μας.
ΣΥΝΕΧIΣΑΜΕ την προσπάθεια για την αναβάθμιση της ζωής των ηλικιωμένων στην
πόλη, προσφέροντάς τους την απαραίτητη φροντίδα, αλλά και την ενθάρρυνση
για τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ το θεσμό της οικογένειας με την αναβάθμιση και την αύξηση
των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών.
ΣΤΗΡIΞΑΜΕ τους άπορους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη από τροφή και στέγη.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ δράσεις για μια ποιοτικότερη ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
062
AΞΟΝΑΣ
Φροντίδα για όλους τους
πολίτες με την παροχή
υπηρεσιών στην υγεία
και την πρόνοια
ΜEΤΡΟ
2.1 Δημιουργία Δικτύου
υπηρεσιών Υγείας
2.2 Προστασία νέων
από τα Ναρκωτικά
2.3 Κοινωνική ένταξη
νομίμων μεταναστών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
2.1.1
Λειτουργική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου
Αθηναίων
2.1.2
Οργάνωση κέντρων προάσπισης της υγείας και
κοινωνικής αλληλεγγύης (Δημοτικά Κέντρα
Υγείας - Κέντρα Υγείας Πόλεως)
2.1.3
Ανάπτυξη σταθμών πληροφόρησης για την υγεία
και την κοινωνική αλληλεγγύη
2.1.4
Οργάνωση υπηρεσιών πρώτων βοηθειών
2.1.5
Ανάπτυξη υπηρεσιών πρόληψης αγωγής και
προαγωγής υγείας
2.1.6
Οργάνωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας
2.2.1
Περαιτέρω ανάπτυξη κινητών μονάδων παροχής
φροντίδας και υποστήριξης σε χρήστες
2.2.2
Εφαρμογή Ολοκληρωμένου προγράμματος
καταπολέμησης της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών για ενήλικες και εφήβους
2.2.3
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για
γονείς
2.2.4
Εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας
στο δρόμο (street work)
2.2.5
Ανάπτυξη εργαστηρίων δημιουργικής
απασχόλησης
2.2.6
Πρόγραμμα κοινωνικής αποκατάστασης και
επανένταξης των απεξαρτημένων ατόμων
2.2.7
Δημιουργία τριών (3) νέων Κέντρων Πρόληψης
της Εξάρτησης και Αγωγής Υγείας στο 4ο, 6ο, 7ο
Δημοτικό Διαμέρισμα
2.3.1
Κατάρτιση της Χάρτας της Αθήνας για την ένταξη
των μεταναστών
2.3.2
Ενσωμάτωση της αρχής της μη διάκρισης στον
κανονισμό λειτουργίας του Δήμου
2.3.3
Δημιουργία διαπολιτισμικών κέντρων
063
AΞΟΝΑΣ
ΜEΤΡΟ
2.4 Ποιότητα Ζωής στους
ηλικιωμένους
συμπολίτες μας
2.5 Φροντίδα στα παιδιά
και τις μητέρες
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
2.3.4
Συγκρότηση ενός συμβουλευτικού οργάνου στο
Δήμο με τη συμμετοχή των μεταναστών
2.3.5
Δημιουργία γραφείων επικοινωνίας για τους
μετανάστες στα Δημοτικά Διαμερίσματα
2.3.6
Προώθηση της διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας στους παιδικούς σταθμούς
2.3.7
Ανάπτυξη ενεργειών και δράσεων για την
καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος
2.3.8
Μικτά Αθλητικά Τουρνουά με τη συμμετοχή
συλλόγων μεταναστών “Κύπελλο Συνύπαρξης”
2.3.9
Τουρνουά Ποδοσφαίρου μικτών ομάδων από
παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων (Football Against
Racism in Europe)
2.3.10 Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ με τη συμμετοχή
συλλόγων μεταναστών
2.4.1
Πρόγραμμα αναβάθμισης στις 19 Λέσχες Φιλίας
και δημιουργίας νέων
2.4.2
Επέκταση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
2.4.3
Υλοποίηση προγραμμάτων πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας για την τρίτη ηλικία
2.4.4
Ενθάρρυνση της συμμετοχής ηλικιωμένων
ατόμων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις
2.4.5
Ενθάρρυνση της συμμετοχής και αξιοποίησης
εθελοντικά ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο
Δήμο
2.4.5
Αναβάθμιση του προγράμματος θερινών
διακοπών
2.4.6
Ενθάρρυνση της συμμετοχής και αξιοποίησης
εθελοντικά ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο
Δήμο
2.5.1
Διεύρυνση του ωραρίου των παιδικών σταθμών
2.5.2
Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών
2.5.3
Συντήρηση των παιδικών χαρών
064
AΞΟΝΑΣ
ΜEΤΡΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
2.5.4
Ανακαίνιση των παιδικών κατασκηνώσεων στον
Άγιο Ανδρέα
2.5.5
Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης
προβλημάτων παιδιών και εφήβων
2.5.6
Διεύρυνση των υπηρεσιών του Ξενώνα
Κακοποιημένων Γυναικών
2.5.7
Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης της
γυναίκας
2.5.8
Λειτουργία Κέντρου Υποδοχής και Ξενώνα
κακοποιημένου παιδιού
2.5.9
Δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων υγείας
παιδιού
2.5.10 Λειτουργία Ομάδων Γονέων
2.5.11 Παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Γονέων
2.5.12 Σχεδιασμός και εφαρμογή νέων παιδαγωγικών
προγραμμάτων στους παιδικούς σταθμούς
2.6 Στέγαση και σίτιση
για όλους
2.5.13 Εξοικείωση παιδιών προσχολικής ηλικίας στους
Η/Υ
2.5.14 Μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Μουσείου
Παιδικού Παιχνιδιού
2.6.1
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας
του Ιδρύματος Αστέγων
2.6.2
Αναδιοργάνωση του συστήματος αντιμετώπισης
των αναγκών των αστέγων
2.6.3
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την
Εκκλησία
2.6.4
Σύνδεση του προγράμματος αστέγων με τα
Δημοτικά Ιατρεία
2.6.5
Αξιοποίηση και επέκταση για τους άστεγους
προγραμμάτων δεύτερης ευκαιρίας
2.6.6
Προσφορά νομικής βοήθειας
065
AΞΟΝΑΣ
ΜEΤΡΟ
2.7 Βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων
με αναπηρία
2.8 Ενίσχυση του
Εθελοντισμού
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
2.6.7
Συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος
σίτισης, στέγασης και διανομής ειδών πρώτης
ανάγκης
2.6.8
Ενίσχυση της λειτουργίας του Συλλόγου Φίλων
του Ιδρύματος Αστέγων
2.7.1
Ενδυνάμωση και επέκταση του Προγράμματος
«Βοήθεια στο σπίτι» στα άτομα με αναπηρία
2.7.2
Διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών με
αναπηρίες
2.7.3
Απόκτηση προσβάσιμων αυτοκινήτων
2.7.4
Εφαρμογή Προγράμματος για την ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία από τις
Υπηρεσίες του Δήμου
2.7.5
Υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού για άτομα
με αναπηρία
2.7.6
Υποστήριξη και Αναβάθμιση του θεσμού της
Κάρτας Πρόσβασης
2.7.7
Αναβάθμιση του Προγράμματος των θερινών
διακοπών για ΑμΕΑ
2.8.1
«Σπίτι Εθελοντή»
2.8.2
Ενίσχυση του προγράμματος «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»
2.8.3
Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης για
τους εθελοντές
2.8.4
Θεσμοθέτηση της Τράπεζας Χρόνου
2.8.5
Ανάπτυξη των τοπικών συμβουλίων σε διαμερισματικό επίπεδο
2.8.6
Δημιουργία μητρώου εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων
2.8.7
Θεσμοθέτηση και απονομή ηθικών βραβείων
2.8.8
Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε όλους του
εθελοντές
066
Υπηρεσίες υγείας και πρόληψης σε
όλους τους πολίτες της Αθήνας
Aναδιοργάνωση υπηρεσιών υγείας και πρόληψης
Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜOΣ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ενός ολοκληρωμένου δικτύου
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για το Δήμο Αθηναίων περιλαμβάνει τη δημιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου σε κάθε ένα από τα επτά Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων.
ΕΠIΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΕΙ: την ανάπτυξη κινητών μονάδων πρόληψης των καρκί-
νων του μαστού και του τραχήλου της μήτρας για την κάλυψη όλου του γυναικείου πληθυσμού του Δήμου Αθηναίων, κινητές μονάδες ψυχο-κοινωνικής
υποστήριξης για την κάλυψη των αντίστοιχων ευπαθών ομάδων, την ανάπτυξη
σταθμών πληροφόρησης για την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη και στα
επτά Δημοτικά Διαμερίσματα με στόχο την αγωγή και την προαγωγή της υγείας
των Αθηναίων, καθώς και σχολικές Μονάδες Υγείας για την αγωγή και προαγωγή της υγείας στο σχολικό πληθυσμό του Δήμου Αθηναίων.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒAΘΜΙΣΗ των επτά Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων σε
Ο Δήμος Αθηναίων
στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδιασμού
για την αντιμετώπιση
της πανδημίας από τον
ιό της νέας γρίπης
Α/Η1Ν1 μεταξύ άλλων
λειτούργησε επτά
Ιατρεία Γρίπης, τα
οποία εντάχθηκαν στο
Εθνικό Πρωτοβάθμιο
Δίκτυο για την αντιμετώπιση της νέας
γρίπης.
ισάριθμα Κέντρα Υγείας Αστικών Περιοχών στα επτά Δημοτικά Διαμερίσματα
του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία “Δημοτικά Κέντρα Υγείας (ΔH.K.Υ.) - Κέντρα Υγείας Πόλεως” έχουν δρομολογηθεί μεταξύ άλλων οι παρακάτω ενέργειες:
1. ΠΡΟΣΕΛHΦΘΗΣΑΝ 42 νέοι επαγγελματίες υγείας των ακόλουθων ειδικοτήτων:
Γενικοί Ιατροί, Ψυχολόγοι, Οδοντίατροι, Νοσηλευτές, Μαίες, Επισκέπτες Υγείας,
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φυσικοθεραπευτές, Διαιτολόγος, Διοικητικοί υπάλληλοι
με εξειδίκευση στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας και Ψυχίατροι,
συνολικού ετήσιου κόστους 732.252,56€, οι οποίοι πλαισίωσαν τους 120 επαγγελματίες υγείας, που ήδη εργάζονται στα επτά Δημοτικά Ιατρεία.
2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Δήμο Αθηναίων για την έκδοση της άδειας κατεδάφισης του Δημοτικού Ιατρείου στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα, όπου θα ανεγερθεί ιδιόκτητο Δημοτικό Κέντρο Υγείας από το Δήμο Αθηναίων. Είναι σε
διαδικασία προκήρυξης Διαγωνισμός για την προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ύψους 7.235.810 €.
3. ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ανάδοχοι για την ανακατασκευή και μετατροπή του 5ου (Πατήσια) και 6ου (Κυψέλη) Δημοτικού Ιατρείου σε Αστικού Τύπου Κέντρα Υγείας.
067
Εκδηλώσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της
αναβάθμισης των κέντρων υγείας
αστικών περιοχών
Φεστιβάλ Υγείας
ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ο θεσμός του Φεστιβάλ Υγείας. Το 1ο Φεστιβάλ Υγείας ήταν αφιε-
ρωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Για τρεις ημέρες, οι Αθηναίοι
και οι Αθηναίες είχαν την ευκαιρία, στα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, στην
Πλατεία Κλαυθμώνος, να παρακολουθήσουν σεμινάρια αυτοεξέτασης, αλλά και
να ενημερωθούν για τον καρκίνο του μαστού, να πληροφορηθούν για την ανακουφιστική φροντίδα χρόνια πασχόντων από το ίδρυμα “Τζένη Καρέζη”. Το 2ο
Φεστιβάλ Υγείας είχε στόχο μέσα από την ενημέρωση να καταπολεμηθούν τα
στερεότυπα που συνοδεύουν το HIV/AIDS, να καταρριφθεί ο μύθος ότι αφορά
μόνο σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, αντίληψη που οδηγεί σε εφησυχασμό, που μπορεί να αποβεί μοιραίος, καθώς το HIV/AIDS αφορά σε όλους ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και εθνικότητα.
Η Φωνητική Πύλη
Υγείας & Δημοτικής
Αλληλεγγύης
αποτελεί την πύλη
εισόδου των Αθηναίων
στις υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας. Kαλώντας στον αριθμό
"1515" 24 ώρες το 24ωρο
χωρίς χρέωση, οι δημότες μπορούν να κλείνουν
ραντεβού για όλες τις
υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων.
«ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ – ΑΘΗΝΑ»
ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔHΜΟΥ ΑΘΗΝΑIΩΝ «ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ - ΑΘΗΝΑ: Πόλη χωρίς
διακρίσεις» αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την κοινωνία της Αθήνας, για τους
πολίτες μιας πόλης που φιλοδοξεί και διεκδικεί να καταγραφεί ως πόλη ανοιχτή
και σύγχρονη, ευαίσθητη και δίκαιη, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
(σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.antistigmaathina.gr).
ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟIΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤIΤΙΔΑ Β
ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚO ΣYΝΘΗΜΑ "Ας ρίξουμε φως στην Ηπατίτιδα Β" ο Δήμος Αθηναίων
κάλεσε όλους τους κατοίκους της Αθήνας να ενημερωθούν για μια ιδιαίτερα μολυσματική ασθένεια (100 φορές περισσότερο από το AIDS), μέσα από ένα ευρύ
πρόγραμμα δράσεων. Το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης έδωσε έμφαση στην πρόληψη μέσα από την ενημέρωση και την ειδική εξέταση, που απαιτείται για τη διάγνωση της Ηπατίτιδας Β, καθώς στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα τουλάχιστον
200.000 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μολυνθεί και πάσχουν από χρόνια Ηπατίτιδα Β.
ΟΡΓAΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ υπηρεσίες ψυχικής υγείας και δίνουμε προτεραιότητα στην προ-
άσπιση της ψυχικής υγείας όλων των δημοτών και ιδιαίτερα των παιδιών, των
εφήβων, των ηλικιωμένων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Στο πλαίσιο
της λειτουργικής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων προσελήφθησαν ψυχίατροι και ψυχολόγοι στο 1ο
και 5ο Δημοτικό Ιατρείο, οι οποίοι παρέχουν Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.
068
Απομακρύνουμε τους νέους της Αθήνας
από τον κίνδυνο των ναρκωτικών
ουσιών
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των
εξαρτησιογόνων ουσιών του Δήμου Αθηναίων
Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ – ΖΩΗ».
ΣΤΟ ΠΛΑIΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ για την αντιμετώπιση του πολύ μεγά-
Ενδεικτικά τη διετία
2007- 2008 τα τέσσερα
Κέντρα Πρόληψης
ναρκωτικών του
Δήμου Αθηναίων
πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.000
διδακτικές ώρες για
την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών σε
περίπου 2.000 μαθητές
και 350 ώρες σε 280
νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές.
Στο πλαίσιο της παροχής υποστήριξης και
συμβουλευτικής σε
χρήστες στο δρόμο,
υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 800
χρήστες.
λου αυτού κοινωνικού προβλήματος των ναρκωτικών η Τοπική Αυτοδιοίκηση
παίζει σημαντικό ρόλο.
Ο ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑIΩΝ από κοινού με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης προχωρούν στην υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος για
Ενήλικες και Εφήβους Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Δήμου Αθηναίων,
με την επωνυμία: «ΑΘΗΝΑ-ΖΩΗ». Σκοπός του «ΑΘΗΝΑ-ΖΩΗ» είναι η υποστήριξη 1.170 χρηστών στην προσπάθειά τους για απεξάρτηση και η παροχή όσο το
δυνατόν πιο ολοκληρωμένων και μεγάλου εύρους θεραπευτικών υπηρεσιών σε
αυτούς και στις οικογένειές τους.
Ο ΧΩΡΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, το πρώην «Αναμορφωτή-
ριο Θηλέων» στην ευρύτερη περιοχή του Νοσοκομείου «Σωτηρία», βρίσκεται
στον «υγειονομικό άξονα» των μεγαλύτερων νοσοκομείων της χώρας, που μπορούν να καλύψουν τις εξαιρετικά απαιτητικές ανάγκες των χρηστών σε ιατροφαρμακευτική και ψυχιατρική κάλυψη και περιστοιχίζεται από περιβάλλον
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ιδανικό για μία τέτοιου είδους θεραπευτική διαδικασία.
069
Ενσωματώνουμε τους μετανάστες που
ζουν και εργάζονται στην πόλη μας με
σεβασμό στη διαφορετικότητα
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της κατά την περίοδο
2007-2009 δέχεται καθημερινά περισσότερα από 1.000 άτομα και απαντά σε ισάριθμες τηλεφωνικές κλήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι υπήκοοι
τρίτων χωρών, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν δυσκολία κατανόησης της Ελληνικής γλώσσας. Ενδεικτικά το 2008 η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Δήμου Αθηναίων υποδέχθηκε και εξυπηρέτησε 67.211 άτομα για άδεια διαμονής και 43.594
άτομα για γενικές αιτήσεις.
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ελληνικής γλώσσας για τις αλλοδα-
πές μητέρες με τίτλο «Η Μαμά Μαθαίνει Ελληνικά».
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ, το 2008, το Διαπολιτισμικό Κέντρο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
Η Αθήνα αποτελεί μια
πολυπολιτισμική πόλη
με τους επίσημα καταγεγραμμένους μετανάστες να αποτελούν το
11% του πληθυσμού
της. Το πρώτο φεστιβάλ εθνοτήτων διοργανώθηκε από τον
Πολιτισμικό Οργανισμό
του Δήμου Αθηναίων
με τη συμμετοχή του
πολύγλωσσου ραδιοφωνικού σταθμού του
Δήμου Αθηναίων
«Αir 104.4».
που μέσω δράσεων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα έχει ως στόχο την ομαλή
ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των
ηλικιωμένων κατοίκων και των ατόμων
με ειδικές ανάγκες
ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα, που δεν είναι σε θέση
να αυτοεξυπηρετηθούν, άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με κινητικές δυσκολίες
και ειδικές ανάγκες με προτεραιότητα σε άτομα χαμηλού εισοδήματος, που δεν
απολαμβάνουν τη θαλπωρή άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα
αυτό υλοποιείται και στα επτά Δημοτικά Διαμερίσματα.
Λέσχες Φιλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ 22 λέσχες φιλίας για την 3η ηλικία, με 7.000 εγγεγραμμένα μέλη.
ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕ σε χρήση 3 νέες λέσχες, την τελευταία τριετία, ενώ 3 ακόμα εγκαι-
νιάζονται άμεσα.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ εφαρμόζει στην πράξη ένα σημαντικό
κομμάτι της πολιτικής του Δήμου για την Τρίτη ηλικία, ασκώντας παράλληλα και
διοικητικό έργο.
070
ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ εκδρομές, περίπατοι, πολιτιστικά δρώμενα
(θεατρικές παραστάσεις, Μέγαρο Μουσικής, Μουσικά Σύνολα, Πλανητάριο,
Μουσεία, Βιβλιοθήκη, κ.λπ.), επισκέψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Α.
(διαγενεακή προσέγγιση), καθώς και λογοτεχνικές και ψυχαγωγικές βραδιές. Οι
Λέσχες Φιλίας πραγματοποίησαν πολλές εκδρομές σε διάφορους προορισμούς,
όπως Λαύριο, Αντίκυρα Βοιωτίας, Πόρτο Γερμενό, Σούνιο κ.α.
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ γιορτή 2.500 μελών όλων των Λεσχών Φιλίας
του Δήμου Αθηναίων, που περιλαμβάνει Χριστουγεννιάτικο γεύμα στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, με τη συμμετοχή των χορωδιών των Λεσχών.
Βοήθεια στο σπίτι
ΣΤΟΧΟΣ του προγράμματος είναι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα που
δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετούνται.
Από το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο σπίτι»
Εθελοντισμός στην τρίτη ηλικία
ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΜΕ το θεσμό του εθελοντισμού στην τρίτη ηλικία με τεράστια ανταπό-
κριση και συμμετοχή από ηλικιωμένους.
Φροντίζουμε τα παιδιά και τις μητέρες
ώστε να αναζωογονηθεί ο θεσμός της
οικογένειας
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ στεγάζει το μεγαλύτερο δίκτυο παιδι-
κών σταθμών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ενώ είναι ένα από τα σημαντικότερα
Βρεφοκομεία της Ευρώπης.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σχεδιάζει και υλοποιεί σειρά προ-
γραμμάτων για παιδιά και γονείς, που στόχο έχουν την ενημέρωση πάνω σε θέματα προσχολικής αγωγής και ανάπτυξης, αλλά και τη δημιουργική απασχόληση
των μικρών δημοτών της πόλης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η έκδοση και
η δωρεάν διανομή τρίμηνης ενημερωτικής εφημερίδας, η διενέργεια του 1ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις στην
Προσχολική Αγωγή σε Πλαίσιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και η εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «το παιδί στην πόλη μας», που μεταδίδεται από την
συχνότητα του «Αθήνα 9.84». Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
προχωράει φέτος στο τρίτο στάδιο εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης με βασικούς αποδέκτες τα παιδιά, που φιλοξενούνται
στους παιδικούς σταθμούς του, με αντικείμενο τη θεατρική αγωγή, τη μουσική,
το χορό, τις ξένες γλώσσες, τη φυσική αγωγή και τη σωστή διατροφή.
071
ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ την περίοδο 2007-2009 λειτούργησαν 12 παιδι-
κοί σταθμοί με 41 τμήματα, εκ των οποίων τα 7 ήταν βρεφικά. Συνολικά κατά
μέσο όρο φιλοξενήθηκαν 860 παιδιά, ενώ το τρέχον σχολικό έτος εγκρίθηκαν
για φιλοξενία 825 παιδιά.
ΣΤΟ 2 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ την περίοδο 2007-2009 λειτούργησαν 13 βρε-
φονηπιακοί σταθμοί με 46 τμήματα, εκ των οποίων τα 10 ήταν βρεφικά και φιλοξενήθηκαν κατά μέσο όρο 1.136 παιδιά.
ΣΤΟ 3 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ την περίοδο 2007-2009 λειτούργησαν 13 παιδι-
κοί σταθμοί με 27 τμήματα και φιλοξενήθηκαν κατά μέσο όρο 492 παιδιά. Το τρέχον σχολικό έτος εγκρίθηκαν για φιλοξενία 503 παιδιά.
ΣΤΟ 4 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ την περίοδο 2007-2009 λειτούργησαν 14 παιδι-
κοί σταθμοί με 42 τμήματα και φιλοξενήθηκαν κατά μέσο όρο 797 παιδιά. Το τρέχον σχολικό έτος εγκρίθηκαν για φιλοξενία 806 παιδιά.
ΣΤΟ 5 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ την περίοδο 2007-2009 λειτούργησαν 14 βρε-
φονηπιακοί σταθμοί με 54 τμήματα, εκ των οποίων τα 5 φιλοξενούσαν παιδιά
από 8 μηνών, 1 από 12 μηνών, 5 από δύο ετών και 3 από 2,5 ετών. Κατά μέσο
όρο φιλοξενήθηκαν 935 παιδιά.
Διώροφος Παιδικός Σταθμός
επί των οδών Ιοφώντος & Εργοτίμου
στο Παγκράτι.
ΣΤΟ 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ την περίοδο 2007-2009 λειτούργησαν 11 παιδι-
κοί σταθμοί με 36 τμήματα, ενώ φιλοξενήθηκαν κατά μέσο όρο 696 παιδιά.
ΣΤΟ 7 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ την περίοδο 2007-2009 λειτούργησαν 18 παιδι-
κοί σταθμοί με 48 τμήματα, φιλοξενήθηκαν κατά μέσο όρο 971 παιδιά.
Νέοι παιδικοί σταθμοί
Διώροφος Παιδικός Σταθμός
επί των οδών Σιώκου & Αυλώνος
στα Σεπόλια.
Ανεγέρθησαν και λειτουργούν:
• Διώροφος Παιδικός Σταθμός με υπόγειο επί των οδών Ιοφώντος & Εργοτίμου
στο Παγκράτι. Έχει εγγεγραμμένα 96 παιδιά.
• Διώροφος Παιδικός Σταθμός με υπόγειο, εμβαδού 747,34 μ2, σε οικόπεδο
εκτάσεως 749,51 μ2, δυναμικότητας 80 νηπίων και 23 βρεφών, κειμένου επί
των οδών Σιώκου & Αυλώνος - Σεπόλια.
• Βρεφικός Σταθμός επί της οδού Kριναγόρου στο N. Κόσμο, επιφάνειας περίπου 300 τ.μ. Το έργο έγινε με αυτεπιστασία από τη Δ/νση Τεχνικού Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών. Επίσης:
ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ και τα τεύχη Δημοπράτησης της κατασκευής δύο Βρε-
φονηπιακών Σταθμών Βιοκλιματικού Σχεδιασμού επί ιδιόκτητου οικοπέδου εκτάσεως 2.405 τ.μ., κειμένου επί των οδών Επινίκου και Λ. Ιωνίας - Προμπονάς (Ο.Τ.
132). Τα κτίρια θα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και θα αποτελούνται από έναν
υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και βοηθητικών χρήσεων, ένα ισόγειο
και ένα όροφο. Ο αριθμός φιλοξενίας βρεφών & νηπίων ανέρχεται στα 200.
072
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ για την κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Νοσοκομείο η
Ελπίς, την κατεδάφιση και ανέγερση νέου Παιδικού Σταθμού στο ιδιόκτητο οικόπεδο επί της οδού Νεοχωρίου (με έκδοση οικοδομικής άδειας & τευχών δημοπράτησης κ.λπ.) καθώς και για την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην
οδό Τριών Ιεραρχών, στα Πετράλωνα.
Πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης
για παιδιά προσχολικής ηλικίας
ΣΕ 44 ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ του Δ.Β.Α εφαρμόστηκαν εκπαιδευτικά πιλοτικά
26ο Βρεφοκομείο
Κολωνού
προγράμματα με αντικείμενο το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τη φυσική αγωγή
και την υγιεινή διατροφή, τις ξένες γλώσσες, τα εικαστικά, τη μουσειακή αγωγή
και τη μουσικοκινητική αγωγή, στο πλαίσιο του τριετούς Πιλοτικού Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις για παιδιά.
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ οργανώθηκε έκθεση ζωγραφικής με πολυ-
πολιτισμική προσέγγιση, με τίτλο «Mανούλα..... Mama.....Mammy» , στην οποία
συμμετείχαν 1850 παιδιά με έργα αφιερωμένα στη μητέρα (Γιορτή της Μητέρας,
Τεχνόπολις 11/5/08). Παράλληλα με την έκθεση οργανώθηκαν κινητικά παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα, εικαστικά εργαστήρια, δραματοποίηση και αφήγηση παραμυθιών από γνωστούς καλλιτέχνες, που έδωσαν τη δυνατότητα σε χιλιάδες
παιδιά να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να διασκεδάσουν.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ παιδική δανειστική βιβλιοθήκη.
Οι παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου
Αθηναίων στον Άγιο
Ανδρέα αναβαθμίστηκαν λειτουργικά και
οργανωτικά με ανακαινισμένες υποδομές.
Πρόκειται για μία από
τις καλύτερες κατασκηνώσεις των Βαλκανίων.
Κατασκήνωση
Πρόγραμμα δημιουργικής
απασχόλησης
073
Φροντίζουμε όσους έχουν ανάγκη
στέγασης, σίτισης και φαρμάκων
Οικονομικές ενισχύσεις αναξιοπαθούντων
κατοίκων του Δήμου
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΗΤΑΝ Η ΑΥΞΗΣΗ των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού
Κοινωνικό
Φαρμακείο
σε 520.000 νοικοκυριά. Ο Δήμος Αθηναίων επίσης προχώρησε στην πλήρη
απαλλαγή των πολυτέκνων οικογενειών από τα δημοτικά τέλη, στο πλαίσιο της
κοινωνικής πολιτικής της δημοτικής αρχής για τις ευαίσθητες πληθυσμιακές
ομάδες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Νικήτα Κακλαμάνη αποδεικνύει εμπράκτως το ενδιαφέρον του για τις πολύτεκνες οικογένειες, αφού έτσι ενισχύονται ουσιαστικά τα εισοδήματα των πολυτέκνων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ από το Σύλλογο Γονέων με τρία Παιδιά Νομού Ατ-
τικής, για τη συμβολή του στη στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας.
Ο Δήμος παρέχει
στους άπορους συμπολίτες μας ουσιαστική βοήθεια:
• 4.000 μερίδες φαγητού ημερησίως στο
Κέντρο Σίτισης
• 400 επωφελούμενες
οικογένειες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
• 180 άστεγοι ημερησίως στους Ξενώνες
Φιλοξενίας
• 1.600 ωφελούμενοι
στο Κοινωνικό Φαρμακείο.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ των προβλημάτων της φτώχειας και της ανέχειας, η Δη-
μοτική Αρχή του Νικήτα Κακλαμάνη σχεδίασε σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες, που καλύπτουν το σύνολο των πρωτογενών
αναγκών του χειμαζόμενου πληθυσμού (σίτιση, στέγαση, ένδυση, υπόδηση,
πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ παρέχει σε ημερησία βάση στέγη σε 180 άτομα που ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να καταπολεμήσει τους παράγοντες που
τα οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Ταυτόχρονα ετοιμάζουμε τον ξενώνα
«ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ» για άπορους υπερήλικες.
Α΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚO ΦΑΡΜΑΚΕIΟ
ΤΟ Α’ ΚΟΙΝΩΝΙΚO ΦΑΡΜΑΚΕIΟ του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί στην πλατεία
της Βαρβακείου Αγοράς. Στόχος της δράσης είναι η φαρμακευτική περίθαλψη
των ατόμων, που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Για την υλοποίηση του
προγράμματος συνεργάζονται το Ίδρυμα Αστέγων και τα Δημοτικά Ιατρεία του
Δήμου Αθηναίων, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής και η ΜΚΟ «Φαρμακοποιοί του Κόσμου».
ΑΘΗΝΑΪΚH ΑΓΟΡA
ΣΤΟ ΠΛΑIΣΙΟ ΤΩΝ ΜEΤΡΩΝ ΠΡOΛΗΨΗΣ και των υποδομών, που αναπτύσσει η
Δημοτική αρχή του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
της φτώχειας και της ανέχειας, λειτουργεί το πρώτο Κοινωνικό – Εμπορικό πολυκατάστημα, με τίτλο Αθηναϊκή Αγορά. Ο θεσμός εντάχθηκε στις υπηρεσίες του
074
Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων και παρέχει δωρεάν είδη ένδυσης, υπόδησης, οικιακά σκεύη και συσκευές σε ανθρώπους, που βρίσκονται
σε κατάσταση φτώχειας.
Η ΑΘΗΝΑΪΚH ΑΓΟΡA στεγάζεται στην πλατεία Βαρβακείου και οι δικαιούχοι έχουν
πρόσβαση μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής του Ιδρύματος Αστέγων.
Στην καθημερινή λειτουργία της καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι εθελόντριες και οι εθελοντές του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Αστέγων, οι οποίοι
ταυτόχρονα ενισχύουν τις προσπάθειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων
προς διανομή ειδών. Η Αθηναϊκή Αγορά θα παραμένει ανοικτή για το κοινό πέντε
ημέρες την εβδομάδα (10:00-16:00).
ΚΟΙΝΩΝΙΚO ΠΑΝΤΟΠΩΛΕIΟ
Ο Δήμος Αθηναίων
διοργάνωσε με επιτυχία, σε συνεργασία με
το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, το
«6ο Φόρουμ της Παγκόσμιας Συμμαχίας
Πόλεων κατά της
Φτώχειας». Συμμετείχαν εκπρόσωποι Δημοτικών Αρχών 300
πόλεων από 100
χώρες. Η έναρξη εργασιών συνέπεσε με την
επέτειο 2.500 ετών από
τη γέννηση της Δημοκρατίας στην Αθήνα και
πραγματοποιήθηκε από
τον Πρόεδρο Κάρολο
Παπούλια.
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός για τα ελλη-
νικά δεδομένα και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής για
την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που αναπτύσσει το Ίδρυμα Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Το πρώτο Κοινωνικό Παντοπωλείο ιδρύθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού του 2007 ως έτους Αστέγων, σε
συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Στεγάζεται σε ανακαινισμένο διώροφο κτίριο επί της οδού Σοφοκλέους 66 και σκοπός του είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών,
για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες.
075
SYNTHESIS
ΤΟ ΕΡΓΟ “SYNTHESIS: Health and Social Services Integration for the most vul-
nerable groups” αφορά στην κοινωνική πολιτική ενσωμάτωσης των ασθενέστερων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και μη
κυβερνητικών οργανισμών. Το έργο επικεντρώνεται στον τομέα των υπηρεσιών
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και στην ανάγκη προώθησης ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στις ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες. Το
έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το Πρόγραμμα Progress “Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη”, 2007-2013. Εμπλεκόμενα
κράτη-μέλη στο Έργο SYNTHESIS είναι η Ρουμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Φιλανδία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Σλοβενία.
Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε τον
εθελοντισμό ως στάση ζωής
Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜOΣ είναι ένα θέμα, που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνι-
κής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά μια εξαιρετική επιμορφωτική
λειτουργία, που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την αγωνιστικότητα και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜEΝΑ, ο εθελοντισμός στο πλαίσιο του Δήμου Αθηναίων συνιστά μια
Διοργανώθηκε με
επιτυχία Ραδιομαραθώνιος από τον
«Αθήνα 9.84» για τη
Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΚΙΒΩΤΟΣ»
με σκοπό την ολοκλήρωση της προσπάθειας για την
εγκατάσταση των
παιδιών σε νέο κτίριο.
δράση, η οποία ορμώμενη από τον αυθορμητισμό και την ενσυνείδητη και ανιδιοτελή συμπεριφορά της ανθρώπινης ενέργειας έχει στόχο να θεραπεύσει
ανάγκες του «πλησίον», υποδηλώνοντας την αποδοχή του ρόλου του ενεργού
πολίτη μέσα στην «Κοινωνία των Πολιτών».
076
Ομάδα Εθελοντών Δήμου Αθηναίων
Η ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, που έχει αναπτυχθεί από τον Οργανισμό Υγείας & Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, σε μια προσπάθεια συνεργασίας
και συντονισμού δράσης με τους τοπικούς φορείς επικεντρώνει το πρόγραμμά
της στην ανάπτυξη του Εθελοντισμού στις γειτονιές της Αθήνας με στόχο ν’ αναδειχθεί ο κοινωνικός, οικολογικός και πολιτιστικός ρόλος του Εθελοντισμού
μέσω του Ενεργού Πολίτη.
ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα στις δράσεις, που συμμετέχουν,
χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τις αναζητήσεις τους μέσα στο υπάρχον οργανωμένο πλαίσιο. Με την οργάνωση των δράσεων προσεγγίζουμε την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά και τη συνοχή, που όλοι
οραματιζόμαστε και αξίζουμε.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ είναι η συμμετοχή κάθε ανθρώπου στη δημιουργία της κοινω-
νίας των πολιτών ένα αντίδοτο στην εσωστρέφεια, στην αποξένωση στον ατομικισμό ένας εναλλακτικός τρόπος συμμετοχής στα κοινά.
Οι εθελοντές συμμετέχουν
σε διάφορες δραστηριότητες
077
Το έργο σε νούμερα:
• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
• 42 ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (162 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ)
• 6.640 ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΟ 2009
• 80.000 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 2007-2009.
• 3 ΝΕΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ, Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
• ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΕ 400 ΧΡΗΣΤΕΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 50% ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΕΤΙΑ)
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ: 100 ΑΤΟΜΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ (DETOX): 30 ΚΛΙΝΕΣ.
ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ: 60 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 40 ΕΦΗΒΟΙ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ: 70 ΜΕΛΗ (40 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 30 ΕΦΗΒΟΙ).
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 500 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
• ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIR 104.4, Ο
ΟΠΟΙΟΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΓΛΩΣΣΕΣ
• ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 67.000 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ 45.000 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2009.
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 22 ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ ΜΕ 7.000 ΜΕΛΗ
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 3 ΝΕΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΙΑΣ, ΕΝΩ 3 ΑΚΟΜΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΜΕΣΑ
• ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 99 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ 6.000 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ.
• 5 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ, ΕΝΩ 5 ΑΚΟΜΗ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ
• 3 ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
078
• 5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ – 5 (ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ
3 ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ).
• 1.200 ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
• 1.362 ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
• 2.583 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ.Β.Α.:
• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 4.000 ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 1.300 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩ-
ΤΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ.
• 400 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
• 4.000 ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ
• 180 ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
• 1.600 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 1.653 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.
• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 1.000 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 30 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Το έργο σε εικόνες
Κέντρο Υποδοχής Αστέγων
του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
Μακέτα του «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Το Πάσχα στο Κ.Υ.Α.Δ.Α.
Εθελοντές τρίτης ηλικίας
Λέσχη Φιλίας «Χέλντραϊχ»
στο Νέο Κόσμο
άξονας 3
Επενδύουμε στο μέλλον
και στηρίζουμε τη γνώση
083
άξονας 3
Επενδύουμε στο μέλλον
και στηρίζουμε τη γνώση
Αναπτύξαμε τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό για την παιδεία
μέσω δράσεων που
αφορούν στις απαραίτητες παρεμβάσεις σε
σχολεία για τη δημιουργία του κατάλληλου
περιβάλλοντος, στην
ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων
στην Αθήνα, στην προώθηση του πολιτισμού,
αλλά και στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση
των νέων για ζητήματα
περιβαλλοντικής και
κυκλοφοριακής αγωγής.
Παιδεία - Πολιτισμός
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ που είχαν ως στόχο την αναβάθμιση των σχο-
λικών κτιρίων στα επτά διαμερίσματα, ο Δήμος Αθηναίων συνέχισε να επενδύει
ενεργά στην παιδεία. Με τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και κατ’ επέκταση των συνθηκών εκπαίδευσης των νέων, η πόλη μπορεί να εξασφαλίσει το
ίδιο της το μέλλον και την εξέλιξή της αφού παρεμβάσεις αυτού του τύπου συμβάλουν στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο.
ΑΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ότι αφορά στη
παροχή παιδείας στους πολίτες είναι περιορισμένος, εντούτοις επιτελούν ένα
σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο στην εκπαίδευση.
ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ και θα συνεχίσει να υλοποιεί στον τομέα της
παιδείας, ο Δήμος Αθηναίων φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την πολυδιάστατη έννοια της εκπαίδευσης που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ισόρροπη ανάπτυξη
της προσωπικότητας των νέων.
084
Έργα για αναβάθμιση των σχολικών
κτιρίων
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ επισκευών και ανακαινίσεων (ελαιοχρωματι-
σμοί, βελτίωση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών δικτύων κ.α.) σε 458 σχολεία,
ενώ παράλληλα ολοκληρώσαμε 28 μελέτες για προσθήκες σχολικών αιθουσών,
ανακαινίσεις και μικροεπισκευές.
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ κατά τη διάρκεια της τριετίας
2007 - 2009 είναι τα εξής:
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
14ο Γυμνάσιο
Αν. Ζίννη 28
XΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ
14ο Λύκειο
Αν. Ζίννη 28
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΒΡΥΣΩΝ -ΓΟΥΡΝΑΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
33ο Γυμνάσιο
Σικελίας 7 & Αγλαύρου 12
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ
33ο Λύκειο
Σικελίας 7 & Αγλαύρου 12
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ
27ο Νηπιαγωγείο
Καλλισπέρη 1
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 70ΟΥ Δ.ΣΧ. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 70 Δ.ΣΧ. - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΩΤΗ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΥΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
71ο Δημοτικό
Γεν. Κολοκοτρώνη 25-27
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΓΟΥΡΝΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ
71ο Νηπιαγωγείο
Γεν. Κολοκοτρώνη 25-27
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ – ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ -ΓΡΑΦΕΙΩΝΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΟΨΗΣ
1ο πειρ. Γυμνάσιο
Αδριανού 114
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ Κ΄ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
46ο Νηπιαγωγείο
Αδριανού 106
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΗΣ
74ο Δημοτικό
Αδριανού 108
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
13ο Νηπιαγωγείο
Ευφρονίου & Μπιγλίτσας 2
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Δ. ΣΧ.
085
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2ο Γυμνάσιο
Μάγερ & Σουμερλή
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΠΥΛΩΤΗΣ Κ΄
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
4ο Γυμνάσιο
Σάμου 46 & Ερατύρας
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΟΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
160ο Δημοτικό
Ακομινάτου 40
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΤΗΣ
106ο Νηπιαγωγείο
Μιχαήλ Βόδα 9
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
42ο Λύκειο
Λιοσίων 42
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
54ο Δημοτικό
Μιχ. Βόδα 9
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
55ο Δημοτικό
Λιοσίων 42
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
7ο Εσπ Γυμνάσιο
Λιοσίων 42
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
31ο Νηπιαγωγείο
Αριστοτέλους 55
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ,
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
5ο Λύκειο
Βαλτετσίου 2 & Πρασσά 7-9
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ
35ο Δημοτικό
Κωλέττη 34
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
95ο Νηπιαγωγείο
Κωλέττη 34
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
36ο Δημοτικό
Ιουστινιανού 30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΕΩΝ ΓΟΥΡΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ
94ο Νηπιαγωγείο
Ιουστινιανού 30
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
1/θ Π.Σ.Π.Α.
Σκουφά 43
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ Β΄ ΟΡΟΦΟ
116ο Δημοτικό
Σίνα 70
14ο Δημοτικό
Σίνα 70
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
26ο Γυμνάσιο
Μαρασλή 10
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΟΨΗΣ 26ΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
15ο Δημοτικό
Μαρασλή 4
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΡΝΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΓΟΥΡΝΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
086
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
42ο Γυμνάσιο
Μιχ. Βόδα 12
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ
85ο Γυμνάσιο
Αραχώβης 48
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
Ειδ. Δημ. ΕΛΛΕΠΑΑΠ
Μαρασλή 4
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
13ο Γυμνάσιο-Λύκειο
Αλφειωνίας 10-12
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΛΕΙΟΤΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΜΩΣΑΪΚΩΝ
49ο Δημοτικό
Αγ. Ασωμάτων 37
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ WC
64ο Δημοτικό
Μεγ. Αλεξάνδρου 63
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΒΑΨΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
(ΑΙΘΟΥΣΕΣ)
85ο Δημοτικό
Σπ. Πάτση 56
ΒΑΨΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
50ο Νηπιαγωγείο
Σιλανίωνος 1
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΑΙΘΟΥΣΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΥΣΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ
ΧΩΡΟ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
34ο Γυμνάσιο
Τρώων 2
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΥΛΗ
12ο Γυμνάσιο
Κειριαδών & Σφηττιών 3
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 1/2 - ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΩΝ WC
73ο Δημοτικό
Τρώων 2
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ
53ο Νηπιαγωγείο
Αχνιαδών 3-5
ΒΑΨΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ
149ο Δημοτικό
Αγαθοδαίμονος 41
ΒΑΨΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ
54ο Νηπιαγωγείο
Αίμου 53-55
ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΑΥΛΗΣ - ΒΑΨΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ - ΑΛΛΑΓΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ
85ο Νηπιαγωγείο
Μ. Αλεξάνδρου 63
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΒΑΨΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
(ΑΙΘΟΥΣΕΣ)
63ο Γυμνάσιο
Ορφέως & Αμφιπόλεως
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΡΥΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
34ο Δημοτικό
Διοπόλεως & Ναζλή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
WC - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ,
087
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΝΩΣΗ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ WC ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ
ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
174ο Δημοτικό
Πανδοσείας 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ
113ο Δημ. - 148ο Δημ.
Σιτάκης & Φωκά
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
98ο Νηπ.-112ο Νηπ.
Σιτάκης & Φωκά
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠ.
8ο Ειδικό Δημοτικό
Τεώ 56
ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΤΩΝ WC ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ
110ο Νηπιαγωγείο
Μηλιαράκη & Κουρτίδου
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ
152ο Δημοτικό
Μηλιαράκη & Κουρτίδου
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
48ο Δημοτικό
Αιλιανού 10Α & Σερίφου
ΒΑΨΙΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΥ
112ο Δημοτικό
Ταϋγέτου 60
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΓΟΥΡΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ,
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
22ο Γυμνάσιο
Ταϋγέτου 60
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
40ο Γυμνάσιο
Σκιάθου & Ζώτου
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΤΑΒΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΡΜΩΝ
139ο Δημοτικό
Μαβίλη 11
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ΄ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
39ο Δημ. - 141ο Δημ.
Αχαρνών & Τσούντα
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ
143ο Νηπιαγωγείο
Γεωργούλια
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ WC ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ - ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΩΝ - ΒΑΨΙΜΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ
75ο Νηπιαγωγείο
Τσίλερ 23 & Χάνσεν
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
088
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3ο Νηπιαγωγείο
Τσακασιάνου 26
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΒΑΨΙΜΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ
142ο Δημοτικό
Κρυστάλλη 10-16
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ
109ο Δημοτικό
Θεοτοκοπούλου 50
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ
68ο Γυμνάσιο
Θύσσου & Αβίας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΥΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
49ο Λύκειο
Αχαρνών 411-15 &
Κοκκινάκη19
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ - ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ
100ο Νηπιαγωγείο
Χόφμαν 3
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΜΕ
ΠΛΑΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΟΠΟΡΤΩΝ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΒΑΨΙΜΟ
129ο Δημοτικό
Προμπονά 44
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
18ο Γυμνάσιο-Λύκειο
Ιωνίας & Ρως
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ, ΜΟΝΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΩΜΑΤΟΣ
49ο Γυμνάσιο
Τσούντα & Κήπων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΟΒΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
143ο & 144ο Νηπ.
Γεωργούλια & Ωρωπού
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ WC ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ - ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΩΝ - ΒΑΨΙΜΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
ΤΡΟΥΛΩΝ
089
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
32ο Γυμνάσιο
Νικοπόλεως 33
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
8ο Γυμνάσιο
Νικοπόλεως 33
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ
99ο Δημοτικό
Υγείας 11Α
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
33ο Δημοτικό
Κρουσίου & Ευαγρίου
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
19ο Γυμνάσιο
Καμπάνη 11
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΥΛΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΣΙΔΕΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ
122ο Δημοτικό
Πυθίας 38
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
27ο Δημοτικό
Κασταλίας & Χιλιανδαρίου 4
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
30ο Δημοτικό
Κασταλίας & Χιλιανδαρίου 2-4
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΑ WC ΚΑΙ 2 ΘΥΡΩΝ
30ο Γυμνάσιο
Βελβενδούς 47
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
30ο Λύκειο
Βελβενδούς 47
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
39ο Γυμνάσιο
Βελβενδούς 47
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ
110ο Δημοτικό
Φωκ. Νέγρη 63
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
131ο Δημοτικό
Φωκ. Νέγρη 63
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ΄ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
164ο Δημοτικό
Μαυρογένους 8
ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
15ο Γυμνάσιο
Ρηνείας 2
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
15ο Λύκειο
Ρηνείας 2
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
41ο Γυμνάσιο
Λ. Καραγιάννη 16 - 18
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
120ο Δημοτικό
Κόκκερελ 14 &
Αγ. Γλυκερίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
47ο Γυμνάσιο
Λευκωσίας 50
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
108ο Δημοτικό
Θήρας 110
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
170ο Δημοτικό
Θήρας 110
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
090
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
172ο Δημοτικό
Σκοπέλου 67
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
133ο Δημοτικό
Τροίας 6
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
50ο Δημοτ. - 159ο Δημοτ.
Αριστομένους 101
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
65ο – 92ο Νηπιαγωγεία
Σωζοπόλεως 24
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΥΛΗΣ
23ο Δημ. - 76ο Νηπ.
Μ. Νομικού 26
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ΄ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
26ο Δημοτικό
Μουστοξύδη
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
53ο Δημοτικό
Ταρσού-Αλκαμένους
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
127ο Νηπιαγωγείο
Βαρβάκη 23
ΒΑΦΗ ΟΨΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
16ο Δημοτικό
Τιμ. Φιλήμονος 19
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΌ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ ΣΕ ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ,
ΒΑΦΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.
2ο Πειρ. Γυμνάσιο
Φιλήμονος & Τσόχα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
1ο Σ.Ε.Κ
Π. Κυριακού 24
ΒΑΦΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΜΌΝΩΣΗ
ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 12
57ο Γυμνάσιο
Αστραπόγιαννου 3
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΠΟΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΠΑΓΚΟΥ ΓΙΑ Η/Υ
46ο Γυμνάσιο
Ασκληπιού 183
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
16ο Γυμνάσιο
Λαρίσης 47& Πανόρμου
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
16ο Λύκειο
Λαρίσης 47& Πανόρμου
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
102ο Δημοτικό
Βαφειοχωρίου 25
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
121ο Δημοτικό
Βαφειοχωρίου 25
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
105ο Δημοτικό
Σούκα & Χορμοπούλου 20
ΒΑΦΗ ΟΨΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΠΙΣΩ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΑΥΤΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ P.V.C
18ο Δημοτικό
Αχαϊας 3
ΒΑΦΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
091
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
132ο Νηπιαγωγείο
Πόντου 67-69 & Αγ. Θωμά
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
8ο Δημοτικό
Πόντου 67-69 & Αγ. Θωμά
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΙΣΩ ΟΨΗΣ)
115ο Δημοτικό
Κοργιαλενίου 2
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΟΒΑΔΩΝ ΣΤΑ ΚΟΥΤΕΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΟΦΕΣ
ΤΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΟΦΕΣ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ,
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ, ΒΑΦΗ ΟΨΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ
ΧΏΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ
111ο Δημ.-23ο Γυμνάσιο120ο Νηπιαγωγείο
Κεδρηνού & Τσέλιου
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ,
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
2ο Εσπ Λύκειο
Π. Κυριακού 12
ΒΑΦΗ ΕΞΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΏΡΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
135ο Δημοτικό
Μομφεράτου 94
ΒΑΦΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΨΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ
107ο Δημοτικό
Ιωαννίδη 7-11
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΉΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΟΒΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
38ο Γυμνάσιο
Ευελπίδων 40 &
Πριγκιπονήσων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΒΑΦΗ ΜΕΧΡΙ ΥΨΟΥΣ 4Μ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
102ο Νηπιαγωγείο
Αιγίου 33 & Ιμίων
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ
ΣΤΟΝ ΕΞΩΣΤΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡ., ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΒΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ
ΧΏΡΟ, ΒΑΦΗ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ WC ΤΟΥ ΝΗΠ. ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
124ο Νηπιαγωγείο
Πανόρμου & Αμπελακίων
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΒΑΦΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
104ο Δημοτικό
Μαιανδρουπόλεως 42
ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΒΑΦΗ
ΟΨΗΣ, ΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
46ο Λύκειο
Π. Κυριακού 10
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ
ΟΡΟΦΟΥ
Ειδ. Σχολ. Κωφών
Ζαχάρωφ 1
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 ΑΙΘΟΥΣΩΝ,
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Κ΄ ΕΙΣΟΔΟΥ
092
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
103ο Νηπιαγωγείο
Σπύρ. Μερκούρη 20
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΛΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΗ WC
118ο Δημοτικό
Αριστάρχου 24
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΞΩΘΥΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
17ο Γυμνάσιο
Κυνίσκας 29
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΡΝΑΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
17ο Λύκειο
Κυνίσκας 29
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΗ
ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
70ο Νηπιαγωγείο
Κρότωνος 4
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΡΜΟΥ
123ο Δημοτικό
Αμφικράτους 6 &
Βαθυκλέους
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΩΝ ΠΙΣΩ ΑΥΛΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΩΝ
11ο Νηπιαγωγείο
Στίλπωνος 36
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΥΛΩΤΗΣ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
114ο Νηπιαγωγείο
Φιλολάου 163
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
72ο Νηπιαγωγείο
Εκαταίου 80
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜ/ΣΙΟΥ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΜΕ ΡΑΜΠΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
45ο Νηπιαγωγείο
Πυθέου 9 & Αγκύλης
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
112ο Νηπιαγωγείο
Λαγουμιτζή 55
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
135ο Νηπιαγωγείο
Φωτομάρα 60
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΨΗΣ ΑΥΛΗΣ ΝΕΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ
093
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
147ο Δημοτικό
Φωτομάρα 60
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
43ο Νηπιαγωγείο
Φωτομάρα 60
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ
100ο Δημοτικό
Πύρρας 15
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ, ΕΝΑΡΞΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ΄ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
117ο Δημοτικό
Μάχης Αναλάτου 70
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ Η.ΗΛΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ/ΝΤΟΥ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΥΛΗΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
36ο Γυμνάσιο
Ζεύξιδος 1 & Πυθέου
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
36ο Λύκειο
Ζεύξιδος 1 & Πυθέου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ΄
5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ
69ο Νηπιαγωγείο
Εργοτίμου & Ιοφώντος
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
43ο Γυμνάσιο-Λύκειο
Ασπρογέρακα 2
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΞ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
3ο Δημοτικό
Εμπεδοκλέους 12
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
103ο Δημοτικό
Στούαρτ 21
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
128ο Nηπιαγωγείο
Δημώνακτος 17
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
094
Μελέτες για αναβάθμιση σχολικών
κτιρίων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ μελετών προκειμένου να προ-
ωθήσουμε τα σχέδιά μας για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της
πόλης. Οι μελέτες αυτές αφορούν σε επισκευές και συντηρήσεις κεντρικών θερμάνσεων, κλιματιστικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλά και σε οικοδομικές εργασίες, ανακαινίσεις, μικροεπισκευές και μονώσεις σχολικών κτιρίων.
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ των εγκαταστάσεων των κεντρικών
2ο Πειραματικό Γυμνάσιο,
Φιλήμονος & Τσόχα
Μελέτη επισκευής και
συντήρησης των
υδραυλικών εγκαταστάσεων των σχολικών κτιρίων με σκοπό
την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία τους.
Η μελέτη περιλαμβάνει
επισκευή, συντήρηση,
βελτίωση και αντικατάσταση, ενίσχυση και
επέκταση των υδραυλικών εγκαταστάσεων
των σχολικών κτιρίων
του Δήμου Αθηναίων.
θερμάνσεων των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων με σκοπό τη βελτίωσή
τους, ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή απόδοσή τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων συνίσταται στη
βελτίωση και ενίσχυση ή στην εκ νέου τοποθέτηση και επέκταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (δικτύων, διατάξεων, οργάνων,
μηχανημάτων κ.λπ.) στα σχολικά κτίρια των επτά Διαμερισμάτων του Δήμου
Αθηναίων, με σκοπό την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν τα
προηγούμενα έτη.
Δράσεις - εκδηλώσεις στα σχολεία
Παραγωγή εκδόσεων «Σχολεία! Πάμε Αθήνα»
ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τα παιδιά, ο Δήμος Αθηναίων ξεκίνησε το καλο-
καίρι του 2008 ένα πρωτοποριακό πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα
για τους μικρούς μαθητές. Οι δύο εκδόσεις αφορούσαν:
• Τον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας με τίτλο «Σχολεία! Πάμε Αθήνα!» που κατέγραφε τις εκδηλώσεις και τα προγράμματα του καλοκαιριού στην πόλη και ενθάρρυνε τα παιδιά να τις παρακολουθήσουν. Τυπώθηκε και διανεμήθηκε σε
62.000 μαθητές.
• Την επανέκδοση του παραμυθιού «Θάλασσα μια φορά» που δημιουργήθηκε
από το Πειραματικό Σχολείο Μαρασλείου στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού
προγράμματος «Θάλασσα, Πηγή Ζωής». Το παραμύθι ανατυπώθηκε σε 15.000
αντίτυπα προκειμένου να διανεμηθεί σε όλα τα νηπιαγωγεία και στους μαθητές της πρώτης και δευτέρας τάξης δημοτικών σχολείων.
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ! ΠΑΜΕ ΑΘΗΝΑ», ο Δήμαρ-
χος Αθηναίων κ. Νικήτας Κακλαμάνης και η Διεύθυνση Σχολικής Μέριμνας –
ΔΕΠ δημιούργησαν την «Κάρτα Υγείας Μαθητών». Η συγκεκριμένη κάρτα είναι
ατομική και απευθύνεται σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Οι καλύψεις ισχύουν κατά
τις ώρες μαθημάτων, διαλειμμάτων, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων του
σχολείου.
095
Νέα σχολική χρονιά
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, ο Δήμος Αθηναίων καλωσόρισε τους
μικρούς και μεγάλους μαθητές με εκδηλώσεις και δράσεις που τους ενθουσίασαν. Ειδικότερα:
• Μοιράστηκαν 6.000 σχολικές τσάντες και 6.000 κουμπαράδες στους μαθητές
των νηπιαγωγείων της πόλης, όπως επίσης ένας σημαντικός αριθμός από
τσάντες στους μαθητές της πρώτης τάξης των δημοτικών σχολείων του Δήμου
Αθηναίων.
Προγράμματα περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ βρίσκονται στο επίκεντρο της προ-
σπάθειας του Δήμου Αθηναίων για αναβάθμιση της εκπαίδευσης των δημοτών.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ σε όλα τα σχολεία του Δήμου συστήματα ανακύκλωσης και σε
Εργαστήρια ψηφιακού
animation
35 από αυτά, κάδους λιπασματοποίησης 350 λίτρων.
ΣΧΕΔΙΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ προγράμματα και εκδηλώσεις με στόχο την
ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας μικρών και μεγάλων.
Τον Σεπτέμβριο του
2008 πραγματοποιήθηκε συναυλία
καλωσορίσματος για
τους 32.000 μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου με το συγκρότημα «Goin’Τhrough»
στην Πλατεία Κοτζιά.
Στους μαθητές μοιράστηκαν USB.
• Με αφορμή την Ημέρα Αποταμίευσης, το διάστημα 29 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2008 τοποθετήθηκαν ειδικά κατασκευασμένοι κουμπαράδες σε 260
σχολικές μονάδες για την υλοποίηση της δράσης «Πράσινες Σχολικές Αυλές».
Οι μαθητές κατέθεσαν στους κουμπαράδες ένα συμβολικό ποσό, ενημερώθηκαν με ειδικά έντυπα για την αξία της οικολογικής δράσης και επέλεξαν το
είδος των φυτών που θα τοποθετήσουν στη σχολική τους αυλή.
• Την 1η Νοεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση οικολογικού χαρακτήρα «Save Water» στην πλατεία Συντάγματος, όπου έγινε διανομή 10.000
φυλλαδίων για την εξοικονόμηση νερού και 10.000 ειδικών φίλτρων που εξοικονομούν έως και 50% στην κατανάλωση νερού.
• Πραγματοποιήσαμε εργαστήρια ψηφιακού animation με θέμα «Το περιβάλλον» σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε σχολεία, στις κατασκηνώσεις, στην
«Τεχνόπολις», στο πάρκο Τρίτση, στο άλσος Χωροφυλακής και στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς.
• Την 1η Ιουλίου 2009 σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και με
σύνθημα «Όλοι μαζί, πρώτος εσύ για το περιβάλλον» διοργανώθηκε συναυλία
με το Σάκη Ρουβά.
096
Εκπαίδευση και πολιτισμός
ΑΘΡΟΑ ΗΤΑΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των μαθητών της πόλης μας στις πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις που διοργάνωσε το 2009 ο Δήμος Αθηναίων, δίνοντας με τον τρόπο
αυτό «ψήφο εμπιστοσύνης» στις προσπάθειες που καταβάλει η δημοτική αρχή
προκειμένου να φέρει τους νέους κοντά στις τέχνες και τις παραδόσεις της πατρίδας μας.
• Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία! Πάμε Αθήνα» ο Δήμος Αθηναίων, η
Διεύθυνση Σχολικής Μέριμνας σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας των Διαμερισμάτων και ο Π.Ο.Δ.Α. διοργάνωσαν την Αποκριάτικη Παρέλαση στις 21 Φεβρουαρίου 2009, στην οποία συμμετείχαν παιδιά από τα
Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας.
Τον Απρίλιο διοργανώθηκε το Πρώτο
Φεστιβάλ Δημιουργίας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης «School
Fest ‘09» στην «Τεχνόπολις», όπου για
πρώτη φορά οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν θεατρικές, μουσικές και χορευτικές
παραστάσεις, εκθέσεις
φωτογραφίας, εικαστικά, ταινίες μικρού
μήκους, ψηφιακά
μέσα, χειροτεχνίες και
ειδικές κατασκευές.
• Θεατρικές παραστάσεις παρουσιάσουν τα σχολεία της Αθήνας στο θέατρο Κιβωτός τον Ιούνιο του 2009, κατόπιν πρωτοβουλίας και σε συνεργασία με τις
Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας των Διαμερισμάτων.
• Τον Ιούλιο, στο χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς στην Πλάκα, η Διεύθυνση Σχολικής Μέριμνας σε συνεργασία με τα Μουσικά Σύνολα διοργάνωσαν μια παράσταση αφιερωμένη στους γονείς των μαθητών, όπου παρουσιάστηκε το έργο
του Τζουζέπε Βέρντι «O χορός των μεταμφιεσμένων».
Δια βίου μάθηση
ΕΠΕΙΔΗ Η ΜΟΡΦΩΣΗ είναι μια διαρκής διαδικασία, εφαρμόσαμε σε συνεργασία
με το Υπουργείο Παιδείας προγράμματα «δια βίου μάθησης». Έτσι, σήμερα στους
χώρους του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης (Ο.Ν.Α.) πραγματοποιούνται
πληθώρα μαθημάτων, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του Αθηναίου πολίτη
και μάλιστα σε υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης.
Mαθήματα πρώτων βοηθειών
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ στο πλαίσιο της ενη-
μέρωσης των πολιτών για την παροχή πρώτων βοηθειών πραγματοποίησε δύο
ειδικά προγράμματα μαθημάτων για τους δημότες στο 3ο, 4ο, 6ο και 7ο Διαμέρισμα. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από το τμήμα Σχεδιασμού Κοινωνικών
Προγραμμάτων του Ο.Ν.Α. σε συνεργασία με τους γιατρούς και τους διασώστες
του ΕΚΑΒ, αλλά και την υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού.
097
Κάνουμε την αθλητική δραστηριότητα
στοιχείο της καθημερινότητας στην
Αθήνα
ΕΠΕΙΔΗ «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ», ο Δήμος Αθηναίων επιδιώκει να
καταστήσει την αθλητική δραστηριότητα στοιχείο της καθημερινότητας των δημοτών.
ΣΧΕΔΙΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ έργα για την αναβάθμιση πέντε αθληΑνοιχτό γήπεδο μπάσκετ
στο Σεράφειο
τικών εγκαταστάσεων της πόλης, ενώ διοργανώσαμε δώδεκα μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις. Η απόλυτη επιτυχία των προγραμμάτων αποδεικνύει το
ενδιαφέρον των πολιτών για την άθληση, «υποχρεώνοντάς» μας να επαναλάβουμε και να εμπλουτίσουμε τις δράσεις αυτού του είδους.
Έργα για αναβάθμιση αθλητικών
εγκαταστάσεων
ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ με ευθύνη του Δήμου Αθηναίων βελτίωσαν ση-
μαντικά πέντε αθλητικούς χώρους, καθιστώντας τους ελκυστικότερους και
ασφαλέστερους για τους πολίτες. Τα έργα αφορούσαν:
Παιδική χαρά
στα Πετράλωνα
Κατασκευάσαμε 5
νέες παιδικές χαρές
στην πλατεία Χαιροπούλου, στο Άλσος
Παγκρατίου, στην πλατεία Πλυτά, στην πλατεία Αγίου Σώστη και
στην περιοχή του
Γκύζη πίσω από τον
Άρειο Πάγο.
• Στην αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Σεράφειου Κολυμβητηρίου σε χώρο αναψυχής και περιπάτου. Επίσης, κατασκευάστηκε μία νέα παιδική χαρά και ανακατασκευάστηκαν τα τρία ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, το
γήπεδο τένις και το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5.
• Στη δημιουργία του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στην Ακαδημία Πλάτωνος και
του γηπέδου ποδοσφαίρου «Δημήτρης Γιαννακόπουλος» στο Ρουφ.
• Στη ανακατασκευή της παιδικής χαράς Αγίας Αικατερίνης στα Πετράλωνα.
• Στην αναβάθμιση της λειτουργίας και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα τρία δημοτικά κολυμβητήρια σε Γουδί, Γκράβα και Κολοκυνθού.
• Στη συντήρηση και επισκευή των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως
του Αθλητικού Κέντρου στο Γουδί.
• Στη συντήρηση των ταπήτων στα ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου, στην αντικατάσταση στα δίχτυα οροφής και στα πλαϊνά των γηπέδων 5x5, καθώς και στις
ελαστικοποιήσεις σε ανοικτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϋ.
098
Αθλητικές εκδηλώσεις
ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ που μικροί και μεγάλοι δημότες αγ-
κάλισαν, καλύψαμε κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα. Κοινό χαρακτηριστικό
των εκδηλώσεων αυτών ήταν ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών, γεγονός που αποδεικνύει εμπράκτως την αγάπη και το ενδιαφέρον των δημοτών για την άθληση.
ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον
Περισσότερα από 5.000
αγόρια και κορίτσια
από 10 έως 16 ετών
απόλαυσαν στην οδό
Πανεπιστήμιου τη μαγεία του ποδοσφαίρου,
συμμετέχοντας στο
πρωτότυπο τουρνουά
που διοργάνωσε ο Οργανισμός Νεολαίας και
Άθλησης. Γήπεδα ποδοσφαίρου στήθηκαν
και στην οδό Λένορμαν όπου συμμετείχαν
περίπου 6.000 παιδιά,
ενώ περισσότερα από
5.000 ανερχόμενα ταλέντα του μπάσκετ κατέκλυσαν την οδό
Σπύρου Μερκούρη στο
Παγκράτι για το τουρνουά καλαθοσφαίρισης.
Οργανισμό Νεολαίας & Άθλησης του Δήμου Αθηναίων, συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες άτομα κάθε ηλικίας, αλλά και άτομα με αναπηρία. Μεγάλη, επίσης,
είναι η συμμετοχή των δημοτών και στον Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας που
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ πραγματοποιήθηκαν, επίσης, τα «Αθηναϊκά Κύπελλα» για
τους μαθητές των Δημοτικών και των Γυμνασίων της πρωτεύουσας. Τα «Αθηναϊκά Κύπελλα» περιελάμβαναν αγώνες καλαθοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, κολύμβησης, τένις και στίβου.
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, τον Σεπτέμ-
βριο του 2008, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διαγωνισμός του ελληνικού πρωταθλήματος skateboarding στην Πλατεία Κοτζιά. Στον διαγωνισμό πήραν μέρος
οι καλύτεροι skaters της Ελλάδας.
Συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές
διοργανώσεις
ΦΕΡΑΜΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣ με εξαιρετική επιτυχία διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις:
• Final Four 2007
• Τελικός Champions League
• International Children’s Games.
Οι 43οι διεθνείς παιδικοί αγώνες της
Αθήνας
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ 2004, η Αθήνα φιλοξένησε το
διάστημα 24 – 28 Ιουνίου 2009 ένα ακόμη παγκόσμιο αθλητικό γεγονός: Τους
43ους Διεθνούς Παιδικούς Αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής και διεξάγονται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη του
κόσμου. Οι 43οι Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες περιελάμβαναν επτά ατομικά και ομαδικά αθλήματα (αγωνίσματα στίβου, ενόργανης γυμναστικής, τένις, κολύμβησης, ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλλεϋ) και διοργανώθηκαν από το Δήμο
Αθηναίων και τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για
πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, διοργανώθηκαν στην Αθήνα μικτά αγωνίσματα με τη συμμετοχή – συνεργασία και παιδιών με ειδικές ανάγκες.
099
Κάνουμε τον πολιτισμό στοιχείο της
καθημερινότητας και πηγή έμπνευσης
για τους πολίτες
ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ όπου ο πολιτισμός αποτέλεσε βασικό συστατικό στοιχείο επί αιώνες,
ασφαλώς δεν θα μπορούσε παρά να εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των
προσπαθειών της δημοτικής αρχής για βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ και ποικιλΙα πολιτιστική διαδρομή, αλλά κυρίως με
τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στα δρώμενα και τις εκδηλώσεις, ο Δήμος
Αθηναίων κατάφερε να καταστήσει τον πολιτισμό μέρος της καθημερινότητας
και πηγή έμπνευσης για τους δημότες. Πρωταγωνιστές της προσπάθειας ο Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων (Π.Ο.Δ.Α.), τα Μουσικά Σύνολα, η «Τεχνόπολις», ο Αθήνα 9.84 και ο Οργανισμός Νεολαίας & Άθλησης του Δήμου
Αθηναίων (Ο.Ν.Α.).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ μέσω του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων
26ος Γύρος της Αθήνας
Την τριετία 2007 –
2009 υλοποιήσαμε
σχεδόν 1.900 δράσεις
και εκδηλώσεις για
τον πολιτισμό, από θεατρικές, μουσικές και
χορευτικές παραστάσεις μέχρι κινηματογραφικά φεστιβάλ,
εκθέσεις βιβλίου και
εικαστικές εκθέσεις.
δύο νέα Φεστιβάλ, στα οποία το κοινό της Αθήνας είχε την ευκαιρία να απολαύσει, δωρεάν ή με συμβολικό εισιτήριο, ποιοτικές παραστάσεις από γνωστούς
καλλιτέχνες της μουσικής και του θεάτρου. Τα τελευταία τρία χρόνια, διοργανώσαμε συνολικά 1.169 εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρώμενα στο Αττικό Άλσος,
στο θέατρο του Κολωνού, στο θέατρο «Δώρα Στράτου», στον Πολυχώρο του
Νέου Κόσμου, αλλά και σε πλατείες και γειτονιές της πόλης μας.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΑΜΕ σε ποιότητα και αυξήσαμε σε ποσότητα (10) τα Μουσικά Σύνολα
του Δήμου Αθηναίων. Μεσα σε τρία μόλις χρόνια έδωσαν περισσότερες από 450
συναυλίες και η φήμη τους εδραιώθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ την «Τεχνόπολις» στο Γκάζι, με 330 εκθέσεις και εκδηλώσεις, προ-
ορισμό τέχνης και πολιτισμού υψηλών προδιαγραφών για το φιλότεχνο κοινό
και τη νεολαία της πόλης.
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΕ και είναι έτοιμο να παραδοθεί στους Αθηναίους το νέο κτίριο της
Πινακοθήκης του Δήμου στην πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο.
ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ της οδού Μητροπόλεως ο Δήμος σχεδιάζει να στεγάσει το Θεα-
τρικό Μουσείο Αθηνών, ενώ στο ισόγειο του κτιρίου θα λειτουργήσει info point
για τους επισκέπτες της πόλης.
100
Βραδιές κινηματογράφου στις γειτονιές
της Αθήνας
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ «ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ», ο Δήμος Αθηναίων σε συ-
νεργασία με τις Επιτροπές Αθλητισμού και Πολιτισμού και των επτά δημοτικών
διαμερισμάτων, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την «Τεχνόπολις» πραγματοποίησε το φθινόπωρο του 2008 δεκατέσσερις «Βραδιές Κινηματογράφου στις
γειτονιές της Αθήνας» με προβολή ελληνικών ταινιών από τη δεκαετία του 1960
και μέχρι σήμερα. Έτσι, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας είχαν τη δυνατότητα να γίνουν μάρτυρες της αναβίωσης των αθηναϊκών γειτονιών και μάλιστα με τη συντροφιά πολύ γνωστών ηθοποιών που δέχθηκαν να προλογίσουν τις ταινίες.
Θεατρικές Παραστάσεις
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ τη πόλη σε …θεατρική σκηνή και φιλοξέ-
νησε δεκάδες παραστάσεις από επαγγελματίες και ερασιτέχνες ηθοποιούς, μικρούς και μεγάλους. Μερικές από τις παραστάσεις που είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν οι δημότες ήταν και οι εξής:
Συναυλία
στο Αττικό Άλσος
Στις πλατείες της
πόλης διοργανώθηκαν
27 προβολές παιδικού
κινηματογράφου, ενώ
λειτούργησε ο δημοτικός θερινός κινηματογράφος «Στέλλα»
στην Κυψέλη.
• «Όπως στον Πινόκιο» από τη θεατρική ομάδα παιδιών του Πολιτιστικού Κέντρου Κάτω Πατησίων.
• «Η χαμένη κούκλα» του Σάστρε (από τον «κύκλο με την κιμωλία» του Μπρεχτ).
Συμμετοχή των χορευτικών ομάδων και των χορωδιών στο Πολιτιστικό Κέντρο Εξαρχείων.
• «Οι όρνιθες» του Αριστοφάνη από τη θεατρική ομάδα παιδιών με τη συμμετοχή και της ομάδας της χορωδίας του 3ου Διαμερίσματος στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.
• «Ο Σκρουτζ και το Πνεύμα των Χριστουγέννων» με τη συμμετοχή της παιδικής χορωδίας του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.
Μουσική
ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ παρουσίασαν σημαντικές συναυλίες στο Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών, στη Λυρική Σκηνή, στο Βυζαντινό Μουσείο και αλλού, ενώ συνόδευσαν μεγάλους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες. Η δράση τους, όμως, δεν
περιορίστηκε μόνο σε εκδηλώσεις εντός Αθηνών. Έδωσαν μεγάλες συναυλίες
και εκτός Αθηνών, όπως στην Άνδρο, στη Σύρο, στην Κέρκυρα, στο Κιάτο, στην
Κύπρο και αλλού.
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ είχε η τεράστια επιτυχία της Παιδικής Χορωδίας, η οποία συμ-
μετείχε στην 5η Παγκόσμια Χορωδιακή Ολυμπιάδα που πραγματοποιήθηκε στο
Graz της Αυστρίας τον Ιούλιο του 2008 και μάλιστα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
101
Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και άλλα μουσικά σύνολα «πλημμύρησαν» με
νότες την πρωτεύουσα την τριετία 2007 – 2009. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο
η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Πολιτισμικού Οργανισμού συμμετείχε το 2009 συνολικά σε 160 κοινωνικές εκδηλώσεις.
ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Δήμος
Συναυλία από τα
Μουσικά Σύνολα
του Δήμου Αθηναίων
είναι:
• Συναυλία για τα 30 χρόνια από το θάνατο της Μαρίας Κάλλας.
• Τιμητικό αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη.
• Βραδιά αφιερωμένη στο Νικό Γκάτσο.
• Μουσικό Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ σε ειδική τελετή βράβευσε σημαντικές γυναίκες της
μουσικής, όπως τη Δόμνα Σαμίου και την Ελένη Καραΐνδρου.
Η Αθήνα φιλοξένησε
μια σειρά από εκθέσεις φωτογραφίας
όπως οι «Φωτογραφικές συναντήσεις – Alexander Mihailov &
Ελευθερία Κιουσάκη»,
αλλά και από ομαδικές
εκθέσεις όπως οι
«Χαρταετοί ψηλά στον
Αττικό ουρανό», «Sampling» και οι εκθέσεις
στο πλαίσιο του Eco
Festival (έκθεση κολλάζ του Γερμανού καλλιτέχνη Thitz, έκθεση
Θεόδωρου Παπαγιάννη
«Καρποί της Φύσης»).
Εικαστικά
ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας και κά-
λυψαν κάθε καλλιτεχνική ανησυχία. Στην έκθεση «Δάδες Ολυμπιακών Αγώνων
1936 - 2004» φιλοξενήθηκε μια σπάνια συλλογή με όλες τις Δάδες των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1936 έως και το 2008, καθώς και φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από τις τελετές Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία
Ολυμπία αλλά και κοστούμια της Πρωθιέρειας.
ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν
οι επισκέπτες της έκθεσης «Τέχνη στην Τέχνη», ενώ εντυπωσιάσθηκαν από την
αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του μεγάλου ζωγράφου Γιάννη Χαΐνη.
Φεστιβάλ
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ έγινε πλέον θεσμός και αποτελεί το σπουδαι-
ότερο πολιτιστικό γεγονός της Αθήνας, με περισσότερους από 200.000 θεατές να
παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του. Ετησίως γνωστοί και αγαπημένοι Έλληνες
καλλιτέχνες από το χώρο της μουσικής, του χορού, του θεάτρου και του παιδικού θεάτρου δίνουν το παρόν στο Αττικό Θέατρο, προσφέροντας μία δροσερή
νότα στα βράδια των κατοίκων της πόλης μας.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΜΕ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Μαθητικών Συγκροτημάτων, στο οποίο συμμε-
τείχαν σαράντα συγκροτήματα μαθητών από γυμνάσια και λύκεια της πόλης. Το
Φεστιβάλ έχει ήδη βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στους νέους και τις νέες,
καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να προβάλουν τις μουσικές τους ικανότητες και
να παρουσιάσουν το καλλιτεχνικό τους έργο.
102
ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ συμμετείχε σε σημαντικά φεστιβάλ που διορ-
γανώθηκαν στην πόλη. Ενδεικτικά:
• Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αθήνας
• Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου – Ταινιοθήκη της Ελλάδος
• Νύχτες Πρεμιέρας – 13o & 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας
• Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Τζαζ στην Αθήνα.
Εκθέσεις βιβλίων
Έκθεση BODIES… ένα ταξίδι
στο ανθρώπινο σώμα
Νέοι καλλιτέχνες
όπως η Θεοδοσία
Τσάτσου, αλλά και το
συγκρότημα Active
Member που είχε αρκετά χρόνια να πραγματοποιήσει συναυλία,
επέλεξαν την Τεχνόπολις για τις εμφανίσεις
τους. Το πρόγραμμα
«Οι νέοι πατάνε στο
Γκάζι» χάρισε συναυλίες της Νατάσσας
Μποφίλιου, της Ρίτας
Αντωνοπούλου, της
Ελεωνόρας Ζουγανέλη και της Ελένης
Τσαλιγοπούλου.
Η ΑΘΗΝΑ ΑΓΑΠΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ και το αποδεικνύει εμπράκτως με κάθε ευκαιρία. Με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου διοργανώσαμε εκδηλώσεις και
έκθεση σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών. Επίσης, συμμετείχε στην 21η ανοιξιάτικη Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο, στην 32η Γιορτή Βιβλίου στον πεζόδρομο της Έρμου, στο 38ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο, στο
Παζάρι Βιβλίου και στην 31η Γιορτή Βιβλίου στη Διονυσίου Αεροπαγίτου.
Ο χώρος της «Τεχνόπολις»
ΕΝΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ στην πόλη (το παλιό εργοστάσιο φωταερίου στο
Γκάζι) συνέχισε να είναι το σημείο συνάντησης πολλών πολιτιστικών ρευμάτων
και τάσεων, φιλοξενώντας στους ιδιαίτερης αισθητικής χώρους του – εσωτερικούς και εξωτερικούς – εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις που επισκέφθηκαν
δεκάδες χιλιάδες πολίτες.
ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ θεσμοί και εκδηλώσεις όπως το μοναδικό
Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Τζαζ, που γίνεται στην Ελλάδα, το φεστιβάλ ηλεκτρονικής
μουσικής «Synch Festival», το «2ο Athens hip hop Festival», το διεθνές νεανικό
φεστιβάλ «Athens Fringe Festival» και το 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κόμικς –
ΒΑΒΕΛ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 150.000 επισκέπτες εντυπωσιάσθηκαν από την έκθεση Bo-
dies – Ένα ταξίδι στο ανθρώπινο σώμα. Η Γερμανική Σχολή Αθηνών και η Ελληνογερμανική υπό την αιγίδα της Γερμανικής Πρεσβείας διοργάνωσαν
εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την πτώση του τοίχους του Βερολίνου.
ΣΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ η Γενική Έκθεση Οικολογικών και Βιο-
λογικών προϊόντων Ecolife, ενώ ο πολυχώρος μετατράπηκε σε σταθμό τεχνικού
ελέγχου για περισσότερα από 140 αυτοκίνητα που πήραν μέρος στο «8ο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις» και για περισσότερα από 20 σύγχρονα υβριδικά αυτοκίνητα που πραγματοποίησαν το δικό τους ράλλυ!
ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ένα μοναδικό αφιέρωμα για τον Πόντο και τον
Ποντιακό Πολιτισμό με πλούσιο αρχειακό πολιτιστικό και φωτογραφικό υλικό, ποντιακούς χορούς και τραγούδια από συγκροτήματα και συλλόγους της περιοχής.
103
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2009 διοργανώθηκε με επιτυχία από το Δήμο
Αθηναίων το “Athens Digital Week”, μια διαδραστική έκθεση νέων τεχνολογιών,
την οποία παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες νέοι.
Μουσείο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ»
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ κ. Νικήτα Κακλαμάνη, η μό-
νιμη έκθεση που υπήρχε για τη Μαρία Κάλλας, αναβαθμίσθηκε σε σύγχρονο
ολοκληρωμένο Μουσείο. Το Μουσείο «Μαρία Κάλλας», το μοναδικό στον κόσμο
που είναι αφιερωμένο στη μνήμη της κορυφαίας Ελληνίδας σοπράνο, φιλοξενείται στον α’ και β’ όροφο της αίθουσας «Άγγελος Σικελιανός» στην Τεχνόπολις.
Στα εκθέματα περιλαμβάνονται αντικείμενα, επιστολές και άγνωστες φωτογραφίες της ντίβας, καθώς και προσωπικά της αντικείμενα, σπάνιες φωτογραφίες,
βιβλία, δίσκοι, CDs και σημαντικό αρχειακό υλικό κάθε οπτικοακουστικής μορφής σχετικά με την προσωπική ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία. Επιπλέον,
γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες έχουν φιλοτεχνήσει έργα προς τιμήν της, τα οποία
κοσμούν με ξεχωριστό τρόπο το χώρο του Μουσείου.
Τον Μάρτιο του 2009
πραγματοποιήθηκε ο
διεθνής λυρικός διαγωνισμός «GRAND
PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» στο Ορατόριο
Λίντ, σε συνδιοργάνωση με το Διεθνές
Καλλιτεχνικό Κέντρο
Athenaeum. Πενήντα
δυο νέοι λυρικοί τραγουδιστές από όλο τον
κόσμο, μεταξύ των
οποίων και τέσσερις
Έλληνες, συμμετείχαν
στο διαγωνισμό.
Πολυχώρος Νέου Κόσμου
ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ φιλοξενήθηκαν αξιόλογες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.
Πολιτιστικό Κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ»
ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ της πόλης έβαλε και το Πο-
λιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», μέσα από μια σειρά ενδιαφέρουσες εκθέσεις που
κέρδισαν το θαυμασμό των επισκεπτών.
Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΗΝΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποιεί
μια ολοκληρωμένη σειρά εκδηλώσεων για τη γιορτή των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς. Η πόλη της Αθήνας στολίζεται και μεταμορφώνεται σε ένα
μαγευτικό και λαμπερό μέρος με σκοπό να χαρίσει στους πολίτες – και κυρίως
στα παιδιά – ευχάριστες συγκινήσεις, αλλά και υπέροχες εκπλήξεις. Η Πλατεία
Συντάγματος, ο Εθνικός Κήπος, η Πλατεία Κοτζιά και το Ζάππειο είναι μερικά
από τα σημεία των εορταστικών εκδηλώσεων.
104
Κυκλοφοριακή αγωγή - Οδική ασφάλεια
ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, προγραμμάτων και δράσεων ο Δήμος Αθη-
Καμπάνια για την
Οδική Ασφάλεια
ναίων επιχειρεί να εμπεδώσει στους οδηγούς κανόνες ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς στους δρόμους της πόλης και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε
θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πήραμε μέρος και ολοκληρώσαμε το διετές πειραματικό πρόγραμμα ROSACE (Road Safety Cities in
Europe) που είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης
για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της
πρωτεύουσας, Σημειώνεται ότι η Αθήνα είναι μία από τις έξι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (μαζί με τις Λισσαβόνα, Μαδρίτη, Ρώμη, Βίλνιους, Βαρσοβία) που επελέγησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του προγράμματος
ROSACE.
Καμπάνιες Οδικής Ασφάλειας
Μέσω του Οργανισμού
Οδικής Ασφάλειας του
Δήμου Αθηναίων
πραγματοποιήσαμε ειδική καμπάνια στην
πλατεία Κλαυθμώνος
τον Απρίλιο του 2009
με τη συμμετοχή του
Ινστιτούτου οδικής
ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» και της
«Quality & Safety
LTD». Την καμπάνια
τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος
Αθηναίων κ. Νικήτας
Κακλαμάνης
ΤΟ 2008 ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ενημερωτική καμπάνια για την ευαισθητοποίηση των οδη-
γών με το σύνθημα «Τα σχολεία άνοιξαν! Οδηγείται με προσοχή!», ενώ παράλληλα υλοποιήσαμε πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών για τους κανόνες
οδικής ασφάλειας με τον τίτλο «Προσέχω! Ακούω, βλέπω, παρατηρώ, σκέφτομαι, αποφασίζω!».
• Διοργανώσαμε την παρουσίαση του βιβλίου του Σεραφείμ Μπαζάνη «Εντός &
εκτός δακτυλίου» που έχει ως αντικείμενο την
οδική ασφάλεια.
• Εν όψει της εξόδου των Αθηναίων για τις
εορτές Χριστουγέννων 2009 - Πρωτοχρονιάς 2010, ετοιμάσαμε και διανείμαμε ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο για την οδική
ασφάλεια σε κομβικά σημεία - διόδια.
Την καμπάνια τίμησε με την παρουσία του
ο Δήμαρχος κ. Νικήτας Κακλαμάνης
Το έργο σε εικόνες
«Οι νέοι πατάνε στο Γκάζι»
Ποδόσφαιρο 3χ3
στην Οδό Λένορμαν
Εκδηλώσεις για τη γιορτή των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
Εκδήλωση της Εταιρίας
Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας
Μουσικά Σύνολα
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας
Έκθεση στο κέντρο Λαϊκής Τέχνης &
Παράδοσης «Αγγ. Χατζημιχάλη»
Έκθεση στην «Τεχνόπολις» με τίτλο
«Η ανθρώπινη μορφή στην τέχνη»
άξονας 4
Οικονομική Ανάπτυξη
και Απασχόληση
109
άξονας 4
Οικονομική Ανάπτυξη
και Απασχόληση
Οικονομία - Ανάπτυξη
Η ΑΘΗΝΑ, όπως κάθε άλλη μεγάλη πόλη, προσελκύει οικονομικές δραστηριότητες
και επενδύσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης.
ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ και παρεμβάσεις να ενθαρρύνουμε την ανά-
Προωθήσαμε την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού με
συγκεκριμένες δράσεις, με την προσέλκυση διεθνών
οργανώσεων και οργανισμών, καθώς και με
τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων.
πτυξη, να προσελκύσουμε επενδυτές και να ενισχύσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ για το πετύχουμε είναι η αναβάθμιση και προβολή του πολι-
τισμού ως το κατεξοχήν τουριστικό προϊόν της πόλης, καθιστώντας την Αθήνα ως
έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
ΣΥΝΕΧΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με την υλο-
ποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης του επιχειρηματικού χώρου και την κατάρτιση του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου «Αθήνα, διεθνές επιχειρηματικό
κέντρο».
ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ όλων των προγραμμάτων για την απασχό-
ληση και για την ανεργία, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων συγκεκριμένων κατηγοριών (γυναίκες, άτομα με κινητικά προβλήματα κ.α.).
110
AΞΟΝΑΣ
Οικονομική Ανάπτυξη
και Απασχόληση
ΜEΤΡΟ
4.1 Ανάπτυξη της Οικονομίας του Πολιτισμού
4.2 Αθήνα - Πρόγραμμα
Συνεδριακού και
Εκπαιδευτικού
Τουρισμού
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
4.1.1
Σχέδιο Διεθνούς Προβολής της Πολιτιστικής
Δραστηριότητας της Αθήνας (συμπεριλαμβάνει
και τις υποδράσεις 4.1.1.1- 4.1.1.2)
4.1.2
Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικού Τουρισμού για
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
4.1.3
Συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών για τη διεθνή προβολή του
4.1.4
Ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας στο εξωτερικό
4.1.5
Δραστηριοποίηση και διοργάνωση διεθνών forum
4.1.6
Ανάληψη πρωτοβουλιών για καινοτόμες πολιτιστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες
4.1.7
Πιλοτικό πρόγραμμα «Αθήνα πόλη του κινηματογράφου»
4.1.8
Ενίσχυση θέσεων απασχόλησης σε πολιτιστικά
επαγγέλματα
4.1.9
Πάγιες και λοιπές εκδηλώσεις
4.1.10
Εκδηλώσεις Δημοσίων σχέσεων & Διεθνούς
συνεργασίας
4.1.11
Η Αθήνα του Πολιτισμού και του Τουρισμού
4.1.12
Μελέτη Αξιολόγησης της Αθήνας ως τουριστικού
προορισμού
4.2.1
Σχέδιο Προβολής της Αθήνας ως προορισμού
για συνεδριακό τουρισμό (συμπεριλαμβάνει και
τις υποδράσεις 4.2.1.1- 4.2.1.2)
4.2.2
Σχέδιο προσέλκυσης διεθνών οργανώσεων
4.2.3
Ενίσχυση των Συνεδριακών Χώρων της πόλης
4.2.4
Συνεργασία στην προετοιμασία φακέλων διεκδίκησης Συνεδρίων
4.2.5
Καθιέρωση ετήσιας συνάντησης φορέων που
διοργανώνουν συνέδρια
4.2.6
Συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Κέντρα
111
AΞΟΝΑΣ
ΜEΤΡΟ
4.3 Αθήνα - Μεταολυμπιακή Περίοδος
4.4 Ενίσχυση της
Επιχειρηματικότητας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
4.2.7
Στήριξη της ανάπτυξης ειδικού εκπαιδευτικού
τουρισμού
4.2.8
Βελτιώσεις υποδομών μεταφορών για την υποστήριξη της ανάπτυξης του τουρισμού
4.2.9
Μεταβάσεις Δημοσίων σχέσεων & Διεθνούς συνεργασίας
4.2.10
Φιλοξενίες
4.2.11
Δίκτυα Τουρισμού
4.3.1
Αξιοποίηση στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για σύγχρονες υποδομές
4.3.2
Διαμόρφωση συνεργιών για αξιοποίηση της εμπειρίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004
4.3.3
Σχεδιασμός ολοκληρωμένου προγράμματος και
συντονισμός των χορηγιών
4.3.4
Δράσεις για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών
αθλητικών εγκαταστάσεων
4.3.5
Σχέδιο βελτίωσης της σήμανσης προς ειδικούς
πολιτιστικούς προορισμούς σε ολόκληρη την πόλη
4.3.6
Δημιουργία καλωδιακού τηλεοπτικού καναλιού
στα ξενοδοχεία της πόλης
4.3.7
Σχεδιασμός ξενόγλωσσου εντύπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
4.3.8
Δημιουργία και λειτουργία επί 24ωρου βάσεως
τηλεφωνικού κέντρου πληροφόρησης και διαχείρισης παραπόνων των επισκεπτών
4.3.9
Δημιουργία WEB TV
4.3.10
VAN εξωτερικών μεταδόσεων & απαραίτητος
εξοπλισμός σύνδεσης
4.4.1
Δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας
για τους νέους της Αθήνας (business incubators)
4.4.2
Διαμόρφωση των προϋποθέσεων συνεργασίας
του Δήμου με τις επιχειρήσεις
112
AΞΟΝΑΣ
ΜEΤΡΟ
4.5 Ενίσχυση της
Απασχόλησης
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
4.4.3
Πρόγραμμα ενημέρωσης των επιχειρήσεων για
δημόσια έργα στην περιοχή τους
4.4.4
Δημιουργία νέων οργανωμένων περιοχών για
τη στέγαση των επιχειρήσεων
4.4.5
Πρόγραμμα για τη λειτουργική αναβάθμιση του
εμπορίου
4.4.6
Κατάρτιση του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου «Αθήνα, διεθνές επιχειρηματικό κέντρο»
4.4.7
Ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με στόχο την οικοδόμηση
κουλτούρας, κοινωνικότητας και εθελοντικής
δράσης και συμμετοχής
4.5.1
Αξιοποίηση όλων των Προγραμμάτων για την
απασχόληση από Εθνικούς Φορείς
4.5.2
Αξιοποίηση των προηγούμενων δράσεων για
την ανεργία
4.5.3
Σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για
τις γυναίκες
4.5.4
Πρόγραμμα εργασίας στο σπίτι για άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα
4.5.5
Δράσεις ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας
4.5.6
Δράσεις με βάση τις προτεραιότητες και τους
στόχους της οικονομικής ανάπτυξης
4.5.7
Εφαρμογή εξειδικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής με τη χρήση ειδικών εργαλείων
(βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή, τεχνικές
προσέγγισης των εργοδοτών, συνέντευξη)
4.5.8
Δικτύωση με τις επιχειρήσεις - Επιλογή και
αξιολόγηση προσωπικού - Διοχέτευση προσφοράς εργασίας στη ζήτηση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
4.5.9
Οργάνωση υπηρεσιών προώθησης στην απασχόληση
113
Ανάπτυξη της οικονομίας του
πολιτισμού
ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΣΤΟΧΟ την ανάπτυξη της οικονομίας του πολιτισμού, συμμετείχαμε
σε 34 διεθνείς εκδηλώσεις και εκθέσεις, πραγματοποιήσαμε 17 ενέργειες στον
τομέα της πληροφόρησης και της τεχνολογίας, υπογράψαμε 6 πρωτόκολλα μνημόνια φιλίας και συνεργασίας (Αλεξάνδρεια, Δαμασκός, Μόσχα, Ρίο ντε Τζανέιρο, Σαγκάη, Σόφια), ενώ υλοποιήσαμε 27 κεντρικές δράσεις για την ανάπτυξη
του πολιτισμού. Επιπλέον συμμετείχαμε σε τέσσερα δίκτυα πόλεως και συγκεκριμένα στην Ένωση Πρωτευουσών Ευρωπαϊκής Ένωσης (U.C.U.E.), το δίκτυο EUROCITIES, την Ένωση Ιστορικών Πόλεων (LEAGUE OF HISTORICAL CITIES)
και στα METROPOLIS και Metropolis Women International Network.
Διοργάνωση του 1ου Forum Ραδιοφώνων
Ευρωπαϊκών Πόλεων
Ο «ΑΘΗΝΑ 9.84» ΚΑΙ Ο «AIR 104.4» διοργάνωσαν το «1ο Forum Ραδιοφώνων
Με αφορμή την “Ημέρα
της Ευρώπης” η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα, σε συνεργασία
με το Υπουργείο Εξωτερικών και με την αρωγή
του Δήμου Αθηναίων,
διοργάνωσαν στις
9/5/2008 μια πρωτότυπη
εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος αφιερωμένη στις κλιματικές
αλλαγές.
των Ευρωπαϊκών Πόλεων» στην Αθήνα, από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου 2008.
Στο πλαίσιο του Forum προσκλήθηκαν και συμμετείχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί
από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις για να συζητήσουν ζητήματα σχετικά
με το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ραδιοφώνων των
πόλεων, αλλά και τον ρόλο – σχέση που αυτά αναπτύσσουν με την τοπική κοινωνία.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ είναι να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μίας ένω-
σης που θα περιλαμβάνει δημοτικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς σταθμούς, οι
οποίοι θα συνεργάζονται για την καλύτερη ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων
και την προώθηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Επίσκεψη φοιτητών από τις ΗΠΑ
ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ επίσκεψη Αμερικανών φοιτη-
τών ελληνικής καταγωγής στο Δημαρχείο της Αθήνας. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, όπως επίσης για τις
δραστηριότητες και το έργο της δημοτικής αρχής της πόλης. Οι Αμερικανοί φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν σε πολύ σημαντικά αμερικανικά πανεπιστήμια, φιλοξενήθηκαν στη χώρα μας από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης με
πρωτοβουλία του αμερικανικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Τhe next generation initiative».
114
Επίσκεψη του προέδρου του Topkapi Palace
Museum στην Αθήνα
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ στην Αθήνα του Dr. Ilber Ortayli, προέδρου
του TopKapi Pallace Museum, στο οποίο θα διοργανωθεί έκθεση αφιερωμένη
στη Μελίνα Μερκούρη που ήταν εμπνεύστρια του θεσμού των Πολιτιστικών
Πρωτευουσών. Ο Δήμος της Αθήνας συμμετέχει στη διοργάνωση του θεσμού
Πολιτιστικών Πρωτευουσών - Istanbul 2010.
Ο Δήμος Αθηναίων
συμμετείχε επίσημα
στη 2η Γενική Συνέλευση του Δικτύου
Ολυμπιακών Πόλεων
στη Λωζάνη, η δημιουργία του οποίου είναι
αποτέλεσμα της συνεργασίας των πόλεων
Αθήνας και Λωζάνης.
Παρουσιάστηκε ο
χώρος πίσω από το
Καλλιμάρμαρο Στάδιο,
τον οποίο έχει υποδείξει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για
πιθανή χρήση του ως
Ιστορική Έδρα των
Ολυμπιακών Αγώνων
και ως Μουσείο των
Πρώτων Σύγχρονων
Ολυμπιακών Αγώνων
του1896.
Επίσκεψη Δημάρχου στην Αλεξάνδρεια και τη
Δαμασκό
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ . ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ μαζί με αντιπροσωπεία του Δήμου
Αθηναίων επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πρότεινε τη συμμετοχή της Αθήνας στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ελληνικής Κοινότητας στην
Αλεξάνδρεια, αλλά και τη μετονομασία της οδού, στην οποία βρίσκεται το σπίτι
του Κ.Π.Καβάφη, από Sharm El Seik σε Κωνσταντίνου Καβάφη. Επίσης, ο κ.
Κακλαμάνης προσφέρθηκε να φιλοξενηθούν παιδιά από την Αλεξάνδρεια στις
κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ, επίσης, τη Δαμασκό με στόχο τη δια-
πολιτισμική ανάπτυξη ανάμεσα στις δύο πόλεις μεταξύ Αθήνας και τη στενότερη
συνεργασία τους σε τομείς όπως ο τουρισμός και το περιβάλλον. Στην επίσημη
αυτή επίσκεψη υπογράφηκε Πρωτόκολλο Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της
Αθήνας και της Δαμασκού.
Πρωτόκολλο φιλίας - συνεργασίας Αθήνας και
Ρίο ντε Τζανέιρο
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ της Αθήνας και του Ρίο ντε
Τζανέιρο υπέγραψαν οι δήμαρχοι
των δύο πόλεων, Νικήτας Κακλαμάνης και Eduardo Paes.
Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η
συνεργασία της Αθήνας και του
Ρίου ντε Τζανέιρο σε τομείς όπως
το περιβάλλον, ο πολιτισμός και ο
τουρισμός, αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων
στο Ρίο το 2016.
Ο Δήμαρχος κ. Νικήτας
Κακλαμάνης με τον Eduardo Paes
115
Ενισχύουμε την ελκυστικότητα της
Αθήνας ως τόπο προορισμού συνεδριακού
και εκπαιδευτικού τουρισμού
ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγ-
κόσμια, την εθνική και την τοπική οικονομία. Τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών αναδεικνύουν τον
τουρισμό σε πρώτο τομέα στη βιομηχανία υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο εσόδων,
όσο και σε επίπεδο απασχόλησης. Στην Ελλάδα, τα έσοδα από τον τουρισμό αντιστοιχούν στο 18% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο ευρύτερος τουριστικός τομέας
απασχολεί περί τις 800.000 εργαζομένους.
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ραγδαία αύξηση του αστικού τουρι-
σμού και ιδίως σε ότι αφορά στον τομέα των “City Break”, δηλαδή των ταξιδιών
μικρής διαρκείας σε πόλεις, των συνεδρίων, των εκθέσεων και των μεγάλων
εκδηλώσεων.
Αναλάβαμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες
που έχουν στόχο την
προώθηση της πόλης
μας ως έναν ολοκληρωμένο τουριστικό
προορισμό, αξιοποιώντας τις υποδομές
του αστικού περιβάλλοντος, τον παγκοσμίου βεληνεκούς
πολιτιστικό της πλούτο,
την πρόσβαση στη θάλασσα και τη φυσική
ομορφιά της ευρύτερης περιφέρειας.
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ιδανικές συνθήκες για την ανάδειξη της Αθήνας
σε ανταγωνιστικό αστικό προορισμό σε διεθνές επίπεδο.
Δημιουργία ταυτότητας προορισμού
«Breathtaking Athens»
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ κάθε τουριστικός προορισμός χρει-
άζεται ένα μήνυμα. Για την Αθήνα που αποτελεί παράδειγμα συνύπαρξης του
παλιού με το καινούργιο, που διαθέτει πολλές όμορφες ακτές και οργανωμένες
παραλίες, η Εταιρεία Τουριστικής & Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών (Ε.Τ.Ο.Α.Α.)
επέλεξε το brand “Breathtaking Athens” που ενισχύεται και υποστηρίζεται μέσα
από όλες τις δράσεις και τις ενέργειες τουριστικής προβολής της πόλης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
Παραγωγή έντυπου υλικού προβολής
Η Ε.Τ.Ο.Α.Α. ΕΧΕΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙ και συνεχίζει να παράγει έντυπα που προωθούν
την εικόνα μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας με πληθώρα επιλογών
και εκδηλώσεων, ικανής να αποτελέσει τουριστικό προορισμό σε ετήσια βάση.
Τα έντυπα διανέμονται σε συνέδρια στην Αθήνα, σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, σε τουριστικά γραφεία, αλλά και ξενοδοχεία. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί πέντε ειδικές εκδόσεις που έχουν ως στόχο την προώθηση της Αθήνας ως
προορισμού για “City Break”. Τα πέντε έντυπα αφορούν στα Μουσεία - Αρχαιολογικούς Χώρους, στο shopping, στη νυχτερινή διασκέδαση, τις εκδρομές από
την Αθήνα και την γαστρονομία.
116
Παραγωγή video spot
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ μέσω της Ε.Τ.Ο.Α.Α. ένα προωθητικό video για την Αθήνα, δυ-
ναμικό, νεανικό και με πολλή κίνηση, που περιλαμβάνει στιγμιότυπα της καθημερινότητας, παρουσιάζει τον πολιτιστικό πλούτο της πόλης, τη διασκέδαση, τα
ψώνια, τη θάλασσα. Το video εξέπεμψε για ένα μήνα σε μουσικό κανάλι και διανέμεται για δημοσιογραφική χρήση. Επιπλέον, έχει αναρτηθεί στον επίσημο τουριστικό ιστότοπο της Αθήνας www.breathtakingathens.com.
Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
ΛΑΒΑΜΕ ΜΕΡΟΣ σε μεγάλες τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού, προβάλλοντας
Η Ε.Τ.Ο.Α.Α., με την
ιδιότητα του επίσημου
τουριστικού φορέα
του Δήμου Αθηναίων,
συμμετείχε στην 4η
συνεδρίαση του Συμβουλίου Προορισμών
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
των Ηνωμένων
Εθνών που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της Διεθνούς Έκθεσης
Τουρισμού ΙΤΒ, που
έλαβε χώρα στο Βερολίνο στις 10 - 15
Μαρτίου 2009.
την Αθήνα και προσκαλώντας χιλιάδες επισκέπτες στη πόλη μας. Ειδικότερα, το
2008 συμμετείχαμε για τρίτο συνεχόμενο έτος στην έκθεση “City Break Expo
2008” που είναι η μοναδική διεθνώς έκθεση για τα “City Break”. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι στις 9 και 10 Ιουνίου, ενώ το 2007 είχε διοργανωθεί στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία και ευμενή σχόλια από συμμετέχοντες και
επισκέπτες. Είχε προηγηθεί (22-24 Μαίου 2008) η συμμετοχή στην έκθεση ΙΜΕΧ
που διοργανώθηκε για έκτη συνεχή χρονιά στη Φρανκφούρτη.
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ και στοχευμέ-
νης προώθησης της Αθήνας στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα σε αυτή του
Ηνωμένου Βασιλείου, η Εταιρεία Τουριστικής & Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών συμμετείχε στην έκθεση WTM και πραγματοποίησε σημαντικές συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων tour operators, διεθνών ΜΜΕ και διεθνών
τουριστικών φορέων. Παράλληλα, η Ε.Τ.Ο.Α.Α. συμμετείχε στο Tourism & Property Road show, όπου η Αθήνα ήταν ο τιμώμενος προορισμός.
Συνεδριακός τουρισμός - Σύσταση Γραφείου
Συνεδρίων Αθηνών
ΙΔΡΥΣΑΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με αποτέλεσμα να φέρουμε
την Αθήνα από την 25η στην 15η θέση στις πόλεις-προορισμούς συνεδριακού
τουρισμού παγκοσμίως, γεγονός το οποίο αποτέλεσε αφορμή διεθνών βραβεύσεων.
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2008 και ύστερα από ενδελεχή μελέτη και προσεκτικό σχεδιασμό,
συγκροτήσαμε και θέσαμε σε πλήρη λειτουργία το Γραφείο Συνεδρίων Αθηνών
(Athens Convention Bureau).
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του Δήμου Αθηναίων
και της Ε.Τ.Ο.Α.Α. είναι αφενός να ενισχυθεί η τουριστική οικονομία της πόλης,
αφετέρου να αξιοποιηθεί και να καλλιεργηθεί περαιτέρω το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται διεθνώς για την Αθήνα στον τομέα του επιχειρηματικού τουρισμού.
117
ΤΟ ATHENS CONVENTION BUREAU(ACB) στοχεύει στην υποστήριξη του συνε-
δριακού τομέα της πόλης, στη προσέλκυση συνεδρίων, στη προβολή της Αθήνας ως συνεδριακού προορισμού, καθώς και στη παροχή έγκυρης και
αξιόπιστης πληροφορίας σχετικά με το συνεδριακό προϊόν της πόλης.
Βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου, το ACB υλοποίησε πέντε βασικές κινήσεις:
1. Δημιούργησε ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα, με ειδικό λογότυπο, έντυπο και
προωθητικό υλικό, καταχωρήσεις και υλικό γραμματειακής υποστήριξης.
2. Οργανώθηκε διοικητικά και λογιστικά, αξιοποιώντας χάριν οικονομιών κλίμακας
τις υπάρχουσες διοικητικές και γραμματειακές υποδομές της Ε.Τ.Ο.Α.Α.
3. Σχεδίασε και έθεσε σε λειτουργία έναν σύγχρονο, λειτουργικό και διαρκώς ανα-
νεωνόμενο ιστότοπο στα πρότυπα άλλων επιτυχημένων μοντέλων ιστοτόπων
ευρωπαϊκών και ξένων Convention Bureaus.
4. Ανέπτυξε διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους
με τη συνεδριακή/τουριστική δραστηριότητα φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα και προχώρησε σε ευρεία διαδικτύωση σε διεθνές επίπεδο
5. Σχεδίασε και άρχισε ευθύς εξαρχής να υλοποιεί ολοκληρωμένο και στοχευμένο
σχέδιο marketing, με ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή και παρουσία του στο
εξωτερικό, τις αγορές ενδιαφέροντος και τα κέντρα λήψης αποφάσεων της παγκόσμιας συνεδριακής αγοράς.
Η Αθήνα στο Διαδίκτυο
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ για την προώθηση της Αθή-
νας ως σύγχρονο τουριστικό προορισμό. Ήδη, τα αποτελέσματα από τη λειτουργία αυτών των ιστοτόπων θεωρούνται αξιόλογα.
• WWW.BREATHTAKINGATHENS.COM
H ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ κατά κύριο λόγο στους επισκέ-
πτες και τους υποψήφιους επισκέπτες της Αθήνας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένας σύγχρονος οδηγός πόλης
που απευθύνεται στους αγγλόφωνους κατοίκους της Αθήνας. Παράσχει υψηλό επίπεδο και ευρύ φάσμα έγκυρων
και αξιόπιστων πληροφοριών για την Αθήνα, καλύπτοντας κάθε πτυχή μιας δυνητικής επίσκεψης στη
πόλη. Στόχος της ιστοσελίδας είναι να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα «one stop shop», οπού ο επισκέπτης θα
έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει κάθε λεπτομέρεια του ταξιδιού του στην Αθήνα.
118
• WWW.ATHENSCONVENTIONBUREAU.GR
H ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ στη διεθνή συνεδριακή αγορά και στους υποψή-
φιους επισκέπτες της Αθήνας. Εμπεριέχει εκτενείς πληροφορίες για το συνεδριακό προϊόν της πόλης (αριθμό και χωρητικότητα συνεδριακών χώρων και
αιθουσών, ξενοδοχεία με συνεδριακές δραστηριότητες, λίστα συνεδρίων κ.α.),
αλλά και ενημέρωση από το χώρο του συνεδριακού τουρισμού. Επίσης, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και ως ένας σύγχρονος οδηγός πόλης για τους επισκέπτες σύνεδρους της Αθήνας, αφού εμπεριέχει πληροφορίες για δραστηριότητες αναψυχής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το συνέδριο.
• WWW.ATEDCO.GR
Το πρώτο σημείο
πληροφόρησης που
δημιούργησε η
Ε.Τ.Ο.Α.Α. λειτουργεί
στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το
έντυπο υλικό που διανέμεται στους επισκέπτες περιλαμβάνει
χάρτη της πόλης,
μπροσούρες για τα πολιτιστικά μνημεία και
τα αξιοθέατα, τη διασκέδαση και τη γαστρονομία, τους
κοντινούς προορισμούς για ημερήσιες
εκδρομές, καθώς και
πληροφορίες για αγορές.
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΙ όλες τις πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Τουριστι-
κής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών (Ε.Τ.Ο.Α.Α). Σκοπός της είναι η ενημέρωση των επισκεπτών για τους στόχους και τις δράσεις της εταιρείας που
αποβλέπουν στην ανάπτυξη της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού.
Σημείο πληροφόρησης επισκεπτών στο Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών
ΣΧΕΔΙΑΣΑΜΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ πληρο-
φόρησης των επισκεπτών της
Αθήνας στις πύλες εισόδου και
εξόδου της πόλης, καθώς και σε
επιλεγμένα σημεία τουριστικού
ενδιαφέροντος. Μέσω του δικτύου, ο επισκέπτης ενημερώνεται από το ειδικά εκπαιδευμένο
προσωπικό και προμηθεύεται ειδικά έντυπα σχετικά με όλα
εκείνα που προσφέρει η Αθήνα
ως τουριστικός προορισμός.
Σημείο πληροφόρησης
επισκεπτών στο Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών
Σύσταση Παρατηρητηρίου Τουρισμού
ΣΥΣΤΗΣΑΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με στόχο τη συλλογή πληρο-
φοριών για την τουριστική κίνηση και το τουριστικό προϊόν της Αθήνας.
ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ εξασφαλίζουμε σε πρώτο στάδιο την πλήρη και
συνεχή αποτύπωση της κατάστασης σε ότι αφορά στη τουριστική κίνηση στη
πόλη. Στη συνέχεια, τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν μέσω του Παρατηρητηρίου θα αποτελέσουν τη βάση και τον κατευθυντήριο οδηγό για όλες τις δράσεις του επιχειρησιακού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας.
119
Αναπτύσσουμε καλές πρακτικές για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ 10 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ και πραγματοποιήσαμε επτά κεντρικές
πολιτιστικές εκδηλώσεις με πολλαπλές δράσεις, στοχεύοντας στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στη πόλη.
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Α.Ε.Δ.Α.)
παρέχουμε εξειδικευμένες και υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες για τις αναπτυξιακές ευκαιρίες, τόσο στην πόλη της Αθήνας, όσο και σε άλλους δήμους του
εξωτερικού.
JESSICA 4 CITIES – ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Η Α.Ε.Δ.Α. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στο ευρωπαϊκό έργο JESSICA 4 CITIES, που χρηματο-
Δίκτυο Στήριξης
Ανέργων της Πρωτεύουσας: Πρόγραμμα
ολοκληρωμένης παρέμβασης για την προώθηση της
απασχόλησης στο 1ο,
2ο και 3ο Δημοτικό
Διαμέρισμα του Δήμου
Αθηναίων. Στο πλαίσιο
του προγράμματος
αυτού η Α.Ε.Δ.Α υλοποιεί δράσεις δημοσιότητας, δικτύωσης
και συμβουλευτικής.
δοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT II 2007 – 2013, μαζί με άλλους
έξι οργανισμούς - εταίρους από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη
Ρουμανία. Σκοπός του έργου είναι να συστήσει μια διακρατική Ομάδα Εργασίας
(Working Group) που σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διερευνήσουν το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης της χρηματοδοτικής
πρωτοβουλίας JESSICA. Η πρωτοβουλία JESSICA προσφέρει στα Κράτη Μέλη
τη δυνατότητα να επενδύουν υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων σε
έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT IN SOUTH EASTERN
CITIES - PROMISE
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι η ανάπτυξη εργαλείων-μεθόδων και η εφαρ-
μογή ενός βιώσιμου συστήματος για την αποδοτική διαχείριση δημοτικής ιδιοκτησίας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ είναι η προσαρμογή του κλάδου της χειροτεχνίας
στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και η οργάνωση ενός δικτύου
χειροτεχνών που θα συνεργάζονται για τη διάσωση, την προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
PORTAL ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - WWW.CITYOFATHENS.GR
ΑΝΑΒΑΘΜIΣΑΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚA ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚA την ιστοσελίδα του Δήμου Αθη-
ναίων, ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη των πολιτών για γρήγορη, άμεση, αξιόπιστη, ποιοτική και ολοκληρωμένη ενημέρωση και επικοινωνία με το Δήμο. Το
120
www.cityofathens.gr παρέχει καθημερινά πληροφορίες για τη ζωή στην πόλη,
για τις τοπικές επιχειρήσεις, για τους συνεργαζόμενους φορείς του Δήμου, ενώ
αξιοποιείται από τους πολίτες και για την υποβολής αιτημάτων στη δημοτική αρχή.
ΑΘΗΝΑ 9.84
ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ πληροφόρηση μέσα από τη συχνότητα
του Αθήνα 9,84, του πρώτου ιστορικά ραδιόφωνο της πόλης, ο οποίος παράλληλα παρέχει και σημαντικό πολιτιστικό έργο καθώς στο ανακαινισμένο αμφιθέατρο του διοργανώνονται σημαντικές ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις με
στόχο την προβολή και ανάπτυξη της πόλης.
ΤΙΜΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Παγκόσμιες Ημέρες και τις εθνικές εορτές με
ειδικά αφιερώματα από τον Αθήνα 9.84. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 8 Μαρτίου 2008 ο Αθήνα 9.84 γιόρτασε με πρωτότυπο τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας, με ειδική εκδήλωση στην οποία παρευρέθησαν επώνυμοι καλεσμένοι από όλους τους χώρους της κοινωνικής ζωής.
Portal Αθήνα 9,84 www.athina984.gr:
«Ανεβάσαμε» στο Διαδίκτυο το portal του
Αθήνα 9.84 και του Air
104.4. Στην ιστοσελίδα
www.athina984.gr
υπάρχουν όλες οι τελευταίες εξελίξεις της
επικαιρότητας, ενημέρωση για τα προγράμματα των
ραδιοφωνικών σταθμών Αθήνα 9.84 και Air
104.4, ενώ δίνεται η δυνατότητα άμεσης ακρόασής τους.
ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ο Αθήνα 9.84 και ο Air 104.4
καλύπτουν γεγονότα από το χώρο του πολιτισμού, όπως τα Φεστιβάλ Τραγουδιού και Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον Διαγωνισμό Ευρωπαϊκού Τραγουδιού – Eurovision.
ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ FREE PRESS
ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΗ εβδομαδιαία έκδοση του Αθήνα 9.84 που φιλο-
ξενείται σε πέντε εφημερίδες ελεύθερης κυκλοφορίας (Free Press). Στην τετρασέλιδη αυτή έκδοση καταγράφονται όλα όσα συμβαίνουν στην Αθήνα, στην
καθημερινότητα των δημοτών, αναλύονται δράσεις του Δήμου Αθηναίων και
των Δημοτικών Επιχειρήσεων, ενώ φιλοξενούνται επώνυμοι Αθηναίοι που μοιράζονται μνήμες του παρελθόντος.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Πλατεία Συντάγματος: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2007, 2008, 2009.
• Διοργάνωση συναυλίας από τον Αθήνα 9.84, το Δήμο Αθηναίων και το WWF
στην Πνύκα για την ώρα της Γης. Βασικός ερμηνευτής της εκδήλωσης ήταν ο
Μάριος Φραγκούλης.
• Συμμετοχή στις Απόκριες 2009.
• Γενέθλια 22 χρόνων του Ρ/Σ Αθήνα 9.84. Στον προαύλιο χώρου του σταθμού
δόθηκε ένα μεγάλο πάρτυ, με συναυλία του Χρήστου Δάντη και επίσημο καλεσμένο τον τραγουδιστή τωνScorpions Claus Meine.
• Μαθητικό Φεστιβάλ 2009. Το School Fest είναι ένα νέο φεστιβάλ που ενισχύει τη
δημιουργικότητα των μαθητών και ανοίγει τους δρόμους για να εκφράσουν τη δική
τους άποψη για το σήμερα, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την αγωγή υγείας.
• Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών. Ο Αθήνα 9.84 συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στη συναυλία της χορωδίας του ομίλου για την επέτειο των 100
χρόνων από τη γέννηση του ποιητή Γιάννη Ρίτσου.
Το έργο σε εικόνες
Μαθητικό
Φεστιβάλ 2009
Επίσκεψη στην
Αλεξάνδρεια
Συμμετοχή στην Έκθεση
Τουρισμού “City Break Expo 2008”,
στο Βελιγράδι
Συναυλία για τα 22 χρόνια
του ραδιοφωνικού σταθμού
Αθήνα 9.84
Έκθεση «Αριάδνη»
Σειρά θεματικών εντύπων για
την προώθηση της Αθήνας ως
προορισμού για “City Break”
Την αναλυτική παρουσίαση
των πεπραγμένων του Δήμου
Αθηναίων θα βρείτε
στην ιστοσελίδα:
www.cityofathens.gr
Οργάνωση-Παραγωγή: MYA
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Μπεχράκης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Μπέης Παναγιώτης - Κωνσταντίνος
(Αντιπρόεδρος)
3. Παπαδόγκονας Διονύσιος
(Διονύσης) (Γραμματέας)
4. Αβραμίδης Νικόλαος
5. Αγγελοπούλου Ελευθερία - Αθηνά
(Ελθήνα)
6. Ακριτίδης Πολυχρόνης (Χρόνης)
7. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
8. Αξελός Ρήγας
9. Αξιώτη - Καρύδη Δέσποινα (Ντέμπορα)
10. Αρσένης Γεώργιος
11. Βαλάση Ζωή
12. Βαλσαμάκη - Ράλλη Ειρήνη (Ήρα)
13. Βαφειάδης Νικόλαος
14. Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης)
15. Δανδουλάκης Εμμανουήλ
16. Δασκαλάκη - Μυτιληναίου Σοφία
17. Δημαράς Ιωάννης
18. Δημόπουλος Γεώργιος
19. Έβερτ - Αλβέρτη Αλεξάνδρα (Αλεξία)
20. Ελευθερίου - Τριφύλλη Βασιλική (Βάσια)
21. Ζούνη Παναγιώτα (Πέμη)
22. Ιγνατίου Φώτιος (Φώτης)
23. Κανελλοπούλου Αντωνία (Τόνια)
24. Κατριβάνου Αικατερίνη (Κατερίνα)
25. Κατσαμπέ Αικατερίνη (Κατερίνα)
26. Κατσαρός Γεώργιος (Γιώργος)
27. Καφέζας Αθανάσιος
28. Καψής Κωνσταντίνος
29. Κικίλιας Βασίλειος
30. Κολλάτος Ευγένιος (Σάκης)
31. Κορομάντζος Βασίλειος
32. Λάμπρου Στυλιανός
33. Μοσχονάς Άγγελος
34. Ξεπαπαδάκος Γεώργιος
35. Παπαδάκης Ανδρέας
36. Παταβούκας Κωνσταντίνος
37. Πορτάλιου Ελένη
38. Προβατάς Φώτιος
39. Ροκοφύλλου Άννα
40. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
41. Σκιαδάς Ελευθέριος
42. Σπυράκος Αθανάσιος
43. Τεντόμας Χρήστος
44. Τζομπανάκη Μαρία
45. Φόνσου Άννα