Καλές πρακτικές στην διαχείριση επικινδύνων και µη στερεών

Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
«Περιβάλλον και Επιχείρηση – Πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγές»
Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
Καλές πρακτικές στην διαχείριση επικινδύνων και µη στερεών
βιοµηχανικών αποβλήτων
27/04/2012
Εισήγηση :
∆ρ. Χρήστος Βατσέρης, Σύµβουλος Περιβάλλοντος
Τεχνικός ∆ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
INTERGEO
Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ
•
•
•
Ιδρύθηκε το 1991
Αριθµός απασχολούµενων : 55
Έδρα : Θεσσαλονίκη - Θέρµη
EN ISO 17025
ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ
Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΌΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Βιοµηχανικό απόβλητο:
•
•
•
Κάθε ουσία ή αντικείµενο που προκύπτει από
διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της
οποίας δεν είναι η παραγωγή αυτού του στοιχείου, και
το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή
υποχρεούται να απορρίψει.
Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν την πλειονότητα
του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ). Πχ.
σκωρίες χαλυβουργιών, κατάλοιπα χηµικής
επεξεργασίας, τέφρα κλιβάνου από σταθµούς
ηλεκτρικής παραγωγής, απόβλητα λιπαντικά έλαια
(ΑΛΕ), κλπ.
∆εν είναι βιοµηχανικά τα απόβλητα συσκευασίας,
µπαταρίες, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, µολυσµατικά, λαµπτήρες, κλπ.
αλλά ορισµένα κατηγοριοποιούνται ως επικίνδυνα.
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Τα βιοµηχανικά απόβλητα µπορεί να είναι:
• Μη επικίνδυνα: Αποτελούν το 99% των δηλωµένων
ποσοτήτων στην Ελλάδα.
• Επικίνδυνα: εµφανίζουν µία η περισσότερες από τις
θεσµοθετηµένες επικίνδυνες ιδιότητες (Εκρηκτικό,
Οξειδωτικό, Εύφλεκτο, Ερεθιστικό, Επιβλαβές, Τοξικό,
∆ιαβρωτικό, Μολυσµατικό, Μεταλλαξιογόνο, Οικοτοξικό,
κλπ.). Περιέχουν συγκεκριµένα επικίνδυνα στοιχεία σε
συγκεντρώσεις άνω του θεσµοθετηµένου ορίου
Συνήθης σύγχυση:
•
•
Τα επικίνδυνα απόβλητα δεν είναι απαραίτητα τοξικά
µία τοξική ουσία δεν είναι απαραίτητα βλαβερή πχ. οι
0δοντόκρεµες περιέχουν φθοριούχο νάτριο (T) για την
προστασία των δοντιών
Κατά την αστική χρήση, γίνεται χρήση πολλών επικίνδυνων
υλικών που αν απορρίπταµε θα ήταν επικίνδυνο απόβλητο
(υγρό καθαρισµού πιάτων, απορρυπαντικά, κλπ.)
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑ :
Εξαιτίας της έλλειψης επαρκών χώρων διάθεσης και
αξιοποίησης ΕΑ στην Ελλάδα
• Το 40% των επικίνδυνων αποβλήτων παραµένει
«προσωρινά» αποθηκευµένo στους χώρους
παραγωγής. Επιβαρύνει τις επιχειρήσεις λόγω των
µέτρων προστασίας που καλούνται να πάρουν και
καλύπτει ωφέλιµο βιοµηχανικό χώρο (ΥΠΕΚΑ 2009)
•
Το 13% των επικινδύνων αποβλήτων εξάγεται στο
εξωτερικό προς τελική διάθεση µε µεγάλο κόστος και
διαρροή κεφαλαίων.
•
Ένα αδιευκρίνιστο ποσοστό ΕΑ δεν δηλώνεται και
αποτίθεται ανεξέλεγκτα µε σηµαντικές αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ρύπανση εδάφους,
υπόγειων και επιφανειακών νερών)
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Παραδείγµατα επιβαρυµένων περιοχών από ΕΑ
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Παραδείγµατα επιβαρυµένων περιοχών από ΕΑ
2006
2004
2008
2008
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ INTERGEO ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑ
•
•
Μελέτες διαχείρισης ΕΑ- Χαρακτηρισµός αποβλήτων
Συλλογή, µεταφορά και διάθεση η αξιοποίηση σε αδειοδοτηµένες µονάδες
του εσωτερικού και εξωτερικού
Μονάδα αποθήκευσης ΕΑ και επεξεργασίας και αξιοποίησης ρυπασµένου
εδάφους και ιλύος (βιολογική αερόβια επεξεργασία / Σταθεροποίηση και
Στερεοποίηση) – Θέρµη Θεσσαλονίκης
Εφαρµογή επι τόπου τεχνικών αδρανοποίησης / επεξεργασίας στερεών ΕΑ
στον χώρο της βιοµηχανίας
∆ιερεύνηση και εντοπισµός επικίνδυνων υλικών (αµίαντος) σε βιοµηχανικές
µονάδες και διάφορα κτίρια
Αποξήλωση και τελική διάθεση αµιάντου
Έλεγχος ρύπανσης σε υπέδαφος και υπόγεια νερά
•
Εφαρµογή µέτρων απορρύπανσης (in situ) σε έδαφος και υπόγεια νερά
•
•
•
•
•
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
∆ιάφορες φυσικοχηµικές τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων η ρυπασµένου εδάφους
in situ η on site
Στερεοποίηση / Σταθεροποίηση
Η στερεοποίηση και η σταθεροποίηση
(Solidification/Stabilization) αποτελούν τεχνικές
κατεργασίας οι οποίες µειώνουν την κινητικότητα
των ρύπων εγκλωβίζοντας ή ακινητοποιώντας τους
µε χηµικό ή φυσικό τρόπο µέσα στο έδαφος.
EΞΥΓΙΑΝΣΗ 40 000 M3 ΟΞΙΝΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΣΙΛΙΚΌ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Εφαρµογή τεχνικής Βιοεξυγίανσης σε ρυπασµένα εδάφη και
αφυδατωµένες λάσπες πετρελαιοειδών στην Ελλάδα
Η INTERGEO έχει επεξεργαστεί µε επιτυχία από το 2006
έως σήµερα πάνω από 10.000 τόνους
Κύτταρο επξεργασίας
χωρητικότητα ~ 30-40 m3
Β
∆εξαµενή συλλογής
στραγγισµάτων
Αποστραγγιστική
τάφρος
20 m
20 m
4m
∆ιάτρητες
σωληνογραµµές
Αντλίες
κενού
Χώρος κίνησης
φορτωτή
Α
10 m
40 m
Περιµετρικό τοιχίο
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
Β’
BIOPILE-gr.CDR
50 m
Αντλίες
κενού
Α’
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Κατάσταση του υλικού:
• Πριν τη Βιοεξυγίανση
• Μετά τη Βιοεξυγίανση
Χρήση του προϊόντος της Βιοεξυγίανσης
1) Αδειοδοτηµένο ΧΥΤΑ (ως υλικό αξιοποίησης : για επίστρωση είτε για επικάλυψη)
2) Αδειοδοτηµένες Μονάδες επεξεργασίας µη επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα και
στο Εξωτερικό
3) Εναλλακτικό Σύστηµα Αδρανών Υλικών, Τσιµεντοβιοµηχανία (πχ ως εναλλακτική πρώτη ύλη)
4) Υλικό για την αποκατάσταση ΧΑ∆Α η τραυµατισµένων περιοχών (πχ. πρώην λατοµεία)
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Βιοεξυγίανση
•
Η τεχνική βασίζεται στη φυσική βιοαποικοδόµηση των οργανικών ρύπων, που πραγµατοποιείται από
τους υπάρχοντες µικροοργανισµούς στο έδαφος ή τη λάσπη. Με βελτιστοποίηση των συνθηκών
ανάπτυξης και δράσης των αερόβιων µικροοργανισµών, που συνίσταται στην παροχή οξυγόνου,
νερού και θρεπτικών συστατικών, επιτυγχάνεται η δραστική επιτάχυνση των βιολογικών διαδικασιών,
έτσι ώστε οι οργανικές ενώσεις να διασπαστούν σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό, και να
ελαττωθούν οι συγκεντρώσεις τους σε επίπεδα ανεκτά για την ανθρώπινη υγεία και το οικοσύστηµα.
•
Κατά την εφαρµογή της Βιοεξυγίανσης δεν κρίθηκε αναγκαία σε καµία έως τώρα περίπτωση η
προσθήκη πρόσθετων µικροοργανισµών για τη βελτιστοποίηση της αποικοδόµησης του
συγκεκριµένου υλικού. Αντίθετα χρησιµοποιούνται διάφορα βιοκαταλυτικά υγρά
•
Η επιτυχηµένη αυτή εφαρµογή της µεθόδου Βιοεξυγίανσης οφείλεται τόσο στις ευνοϊκές
κλιµατολογικές συνθήκες στην χώρα µας όπως και τις συνεχείς εξελίξεις των βιολογικών και φιλικών
προς το περιβάλλον τεχνικών εξυγίανσης, οι οποίες αναπτύσσουν συνεχώς τεχνικές, µεθοδολογίες και
ειδικά προϊόντα που βελτιστοποιούν δράσεις µικροοργανισµών προς βιοαποικοδόµιση οργανικών
ρύπων.
•
Επίσης, δεν πρέπει να υποτιµηθεί η συµβολή και σχετική εµπειρία της εταιρίας (INTERGEO) η οποία
από το 1983 στην Ευρώπη και από 1991 στην Ελλάδα εφαρµόζει τις τεχνικές αυτές µε επιτυχία σε
ρυπασµένα πεδία παρακολουθώντας στενά και αφοµοιώνοντας συνεχώς τις τελευταίες εξελίξεις στον
συγκεκριµένο κλάδο.
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Τυπική εφαρµογή τεχνικής Σταθεροποίησης /
Στερεοποίησης σε στερεά απόβλητα (φίλτρα άµµου) που
περιέχουν βαρέα µέταλλα
Περιοχή επεξεργασίας
Η INTERGEO εφαρµόζει στον χώρο παραγωγής τεχνικές Σ/Σ σε µια
σειρά από στερεά βιοµηχανικά απόβλητα κατασκευάζοντας και
λειτουργώντας ειδικές µονάδες εντός του χώρου της βιοµηχανίας.
1: Χώρος προεπεξεργασίας του αποβλήτου
2: Σύστηµα αναµιξης και προσθήκης δεσµευτών
3 : Χώρος προσωρινής απόθεσης
4 : ∆εξαµενή συλλογής τυχόν στραγγισµάτων
5 : Μέσο µεταφοράς
6 : Χώρος αποθήκευσης υλικών
7 : Περιµετρικό τοιχίο
8 : Κανάλι αποστράγγισης
9 : Σκεπή + αδιαπέραστο δάπεδο (γεωµεµβράνη + τσιµέντο)
10 : Ασφαλτοστρωµένος χώρος
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Aποξήλωση αµιάντου
Αποξήλωση, συλλογή, µεταφορά σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης 4.500 τόνων υλικών
που περιείχαν αµίαντο από πύργο Ψύξης της ∆ΕΗ στην Μεγαλόπολη (2009-2010)
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Έλεγχος ρύπανσης σε υπέδαφος και υπόγεια νερά
Η INTERGEO έχει εκτελέσει έως
σήµερα µε επιτυχία στην Ελλάδα
πάνω 1.500 έργα περιβαλλοντικών
ελέγχων υπεδάφους σε διάφορες
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
Οι έλεγχοι αυτοί εκτελούνται για
διάφορους λόγους όπως :
Α) Αγοράζοντας η πουλώντας γη
Β) Όταν συµβεί κάποια αστοχία
(διαρροή, υπερχείλιση) και
διασπορά ΕΑ στο έδαφος
Γ) Ως περιοδικός έλεγχος της
κατάστασης του υπεδάφους
(monitoring) – Περιβαλλοντική
Πολιτική είτε απαίτηση Νοµοθεσίας
Αρχή του προσδιορισµού του περιβαλλοντικού κινδύνου
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Αρχή του προσδιορισµού του περιβαλλοντικού κινδύνου
Πηγή – ∆ιαδροµή διαφυγής –Αποδέκτης
∆ιερεύνηση της ενεργής η πιθανής σύνδεσης µεταξύ της πηγής , του δρόµου διαφυγής και του
αποδέκτη
Πηγή
Μηχανισµός µεταφοράς
Αποδέκτης
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Εκτέλεση περιβαλλοντικού ελέγχου υπεδάφους
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Αξιολόγηση της ρύπανσης (εάν εντοπιστεί)
µε βάση την υφιστάµενη περιβαλλοντική της επικινδυνότητα
Conceptual Site
Model :
• ΠΗΓΗ
• ∆ΙΑΦΥΓΗ
• ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
ΒΑΣΙΚOI ΤΡΟΠOI ΑNTIMEΤΩΠΙΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ
Ρυπασµένο
έδαφος
Ολική η µερική εκσκαφή
& διάθεση ως επικίνδυνο
απόβλητο
Επεξεργασία µε
ΙΝ situ & on site
τεχνικές
Κατακράτηση /
Εγκλωβισµός
της ρύπανσης
Παρακολούθηση
της φυσικής
εξασθένισης της
ρύπανσης
Κεφαλή γεώτρησης
για δειγµατοληψία
υπόγειου νερού και αέρα
2-3 m
Επιφάνεια εδάφους
1m
Τυφλός σωλήνας
PVC
32 mm διάµετρος
1-1,5m
Αγωγός Αργού πετρελαίου
Τσιµέντο ή
µπετονίτης
Αµµοχάλικο
10 m
Πιθανή διαρροή
Στάθµη Υπόγειου Νερού
∆ιάτρητος σωλήνας
PVC
1 1\4 ίντσες
Ρύπανση
Υπόγειων Υδάτων
∆ιάµετρος γεώτρησης
2 ίντσες
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Εφαρµογή µέτρων απορρύπανσης (in situ) σε έδαφος και υπόγεια νερά
Η INTERGEO έχει επίσης ολοκληρώσει µε επιτυχία στην
Ελλάδα και Κύπρο πάνω από 150 έργα απορρύπανσης
σε διάφορες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (πρατήρια
υγρών
καυσίµων,
εγκαταστάσεις
αποθήκευσης
πετρελαιοειδών, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις , χώρους
ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων , συνεργεία κλπ)
εφαρµόζοντας επι τόπου τεχνικές απορρύπανσης
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
∆ιάφορες φυσικοχηµικές τεχνικές απορρύπανσης in situ
Ανάκτηση ατµων από το υπέδαφος
(Soil Vapour Extraction)
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Επιλεγµένες τεχνικές απορρύπανσης in situ για έδαφος και νερό
Αεροδιασπορά
(Air sparging)
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Εργαλείο ∆ιαχείρισης Ρυπασµένου Εδάφους (Ε∆ΡΕ)
Υπεύθυνη: INTERGEO
LIFE07
ENV/GR/000278
SOIL SUSTAINABILITY
(So.S.)
“Αειφορική διαχείριση
εδάφους
στην Yδρολογική
λεκάνη του
Ανθεµούντα
µε βάση την
Ευρωπαϊκή Θεµατική
στρατηγική για το
έδαφος
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
INVERTORY
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΙΘΑΝΩΝ
ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ
ΠΕ∆ΙΩΝ
Ο∆ΗΓΟΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ε∆ΡΕ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΠΛΑΝΟ
Περιβαλλοντικών
Ελέγχων
I & II
Ο∆ΗΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΡΟΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ
ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ
Με το Π∆ 148 ο έλληνας νοµοθέτης επέλεξε την υποχρεωτική κάλυψη της ευθύνης των
εκµεταλλεύσεων του Παραρτήµατος ΙΙΙ, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
π.δ. 148/2009, µε χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, όπως είναι η ιδιωτική ασφάλιση.
Τα οφέλη που αναµένονται από την εφαρµογή της περιβαλλοντικής ασφάλισης είναι τα
εξής :
Α) Σηµαντικά Οφέλη για την Βιοµηχανία η οποία εφόσον ακολουθεί µια ορθή
περιβαλλοντική πολιτική έχει την ευκαιρία να αποκλείσει κάθε µεγάλο αναπάντεχο
κόστος αποκατάστασης τυχαίας περιβαλλοντικής ζηµίας προστατεύοντας το
περιβάλλον και διατηρώντας την καλή της φήµη στο κοινωνικό σύνολο και την
τοπική κοινωνία.
Β) Αναπτέρωση της αγοράς τόσο της ασφαλιστικής, η οποία έχει την δυνατότητα να
αναπτύξει νέα κατάλληλα προσαρµοσµένα προϊόντα αλλά και του τοµέα των ειδικών
επιστηµόνων και εργολάβων περιβαλλοντικών έργων αποκατάστασης, κάτι που θα
φέρει σίγουρα νέες θέσεις εργασίας
Γ) Αυτονόητο κοινωνικό όφελος από την προστασία του περιβάλλοντος στην χώρα µας
αφού διατίθενται πλέον µέσω της ιδιωτικής ασφάλισης οι απαραίτητοι οικονοµικοί
πόροι τόσο για την αποκατάσταση του όσο και για την λήψη απαραίτητων µέτρων
για την αποφυγή της επιβάρυνσης του.
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
1.
Σε κάθε βιοµηχανική δραστηριότητα είναι φυσικό να παράγονται απόβλητα. Στόχος
κάθε βιοµηχανίας θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση του όγκου των αποβλήτων
αυτών, η αύξηση της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης των αποβλήτων όπως και ο
περιορισµός της ρύπανσης του υπεδάφους εφαρµόζοντας οργανωµένα εργαλεία
διαχείρισης ρυπασµένης γης
2.
Το κράτος θα πρέπει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που αφορά την λειτουργία
µονάδων αξιοποίησης και διάθεσης αποβλήτων εντός της χώρας, οι οποίες θα
περιορίσουν σηµαντικά το κόστος διαχείρισης , θα βοηθήσουν την βιοµηχανία και
θα προστατεύσουν το περιβάλλον, περιορίζοντας την ανεξέλεγκτη απόρριψη.
3.
Η καινούργια νοµοθεσία για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις είναι προς την
σωστή κατεύθυνση. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν επίσης να καταγράφουν τα
πιθανώς ρυπασµένα πεδία και στην συνέχεια ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους
να προχωρούν σταδιακά στην αποκατάσταση των πιο επικίνδυνων περιβαλλοντικά.
4.
Η INTERGEO είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου φορέα για επιπλέον
πληροφορίες όσον αφορά είτε την εφαρµογή του Εργαλείου ∆ιαχείρισης
Ρυπασµένων Εδαφών (Ε∆ΡΕ) συνολικά, η ενός τµήµατος αυτού, είτε σε θέµατα
διαχείρισης ΕΑ.
Καλές πρακτικές στην διαχείριση ΕΑ και µη στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ