close

Enter

Log in using OpenID

A. PREDMETI PRODAJE - Razvojna banka FBiH

embedDownload
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje
OGLAS
za prikupljanje zatvorenih ponuda za javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Banka) sa dijelom 1/1, koja je pravni sljednik Investicijske
banke FBiH d.d. Sarajevo (Zakon o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, Sl. novine FBiH,
broj 37/08).
A. PREDMETI PRODAJE:
Pokretna imovina - oprema za preradu drveta:
1. sušnica za drvo, marke HILDEBRANDT, tip 60, inv. broj MR 001, god. proizvodnje 1982 ,
2. cilindrična brusilica, marke ICB, tip 801-08-82, tvor. br. 189, god. proizvodnje 1982,
3. čertverostrana hoblerica, marke KUPFERMULE, tip 5V+U, tvor. br. 8152, god. proizvodnje
1962,
4. hidraulička presa, marke MOFA, tip L8M, tvor. br. 422268, god. proizvodnje 1997,
5. stroj za dužinsko spajanje sa alatima, marke MOFA, tvor. br. MR 002, godina proizvodnje
1996,
6. stroj za odšiš piljevine, inv. br. MR 003, god. proizvodnje 1996,
7. viličar marke CATERPILAR, tip DP35 K, tvor. br. ET 14C65729, god. proizvodnje 2002,
8. transportna kolica, 3 kom, marke LIMEX, inv. br. MR 004, MR 005 i MR 006, god.
proizvodnje 1999,
9. uzdužni cirkular, marke WAWOR, tip 500, tvor. br. 12986, god. proizvodnje 1998,
10. cirkular - stroj za štucanje, marke TIBA, tvor. br. 12986, god. proizvodnje 1999,
11. četverostrana blanjalica, marke LADINEK, tip 5V+U, tvor. br. MP007, god. proizvodnje 1986,
12. konzolna pila marke TAJFUN, tip T 350, tvor. br. MR 008, god. proizvodnje 1993,
13. metalne palete šest komada, inv. br. MR010, MR012, MR013, MR014, MR015, god.
proizvodnje 2000,
14. grijač zraka sa crpkom i cjevovodom, marke VENTILATOR, tip GZ 20CZ 3, inv. br. MR 017,
god. proizvodnje 2000,
15. stroj za ljepljenje marke MOFA, tip L&, tvor. br. MR 018, god. proizvodnje 1993,
16. stolni dvostrani nanosač ljepila, marke MOFA, tip GTD-300, god. proizvodnje 2002,
17. preša za širinsko spajanje drveta marke MOFA, tip Sl 12/10, tvor. br. MR 020, god.
proizvodnje 2002,
18. kombinirka pila glodalica marke TEHNO MAC, Italija, tip TX3, tvor. br. MR 021, god.
proizvodnje 2002,
19. tračna pila NRA, tip 1050, tvor. br. MR 022, god. proizvodnje 2002.
Pokretna imovina prodaje se u kompletu.
Najniža cijena za koju se imovina može prodati iznosi: 160.051,15 KM.
Plaćanje: u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
Imovina koja je predmet prodaje locirana je u objektu društva "IB-promet" d.o.o. Neum.
Predmeti prodaje mogu se pogledati u vremenu od 09:00 do 14:00h svakim radnim danom osim
subote i nedjelje u periodu od 4.5. do 16.5.2011. prethodnom najavom na brojeve telefona
033/724-962 ili 033/724-973.
B. NAČIN, USLOVI I TERMINI PRODAJE
1. pravo učešća u prodaji imovine imaju sva pravna i fizička lica;
2. prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom za kupovinu predmeta prodaje, naznačenom
cijenom, punim nazivom, adresom i brojem kontakt-telefona podnosioca prijave, dostaviti
na adresu Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska br. 1 Sarajevo, sa
naznakom: «Ne otvaraj - Za Komisiju za prodaju pokretne imovine», najkasnije do 16.
maja 2011. godine;
3. prije otvaranja ponuda, ponuđači koji pristupe otvaranju moraju pokazati punomoć za
pravna lica ili za fizička lica ličnu ispravu CIPS-a;
4. prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se
odnose na predmet prodaje;
5. sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac;
6. u slučaju da se prilikom otvaranja ponuda konstatuju dvije ponude sa istim ponuđenim
iznosom i da su to ujedno najveće ponude, održat će se licitacija usmenim javnim
nadmetanjem na licu mjesta. Ukoliko ponuđači ne povećaju cijene usmenim javnim
nadmetanjem, utoliko će Banka sklopiti ugovor sa ponuđačem koji ranije dostavi ponudu
po datumu i vremenu prijemnog žiga protokola Banke;
7. najpovoljniji ponuđač koji bude proglašen kupcem dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor
najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana otvaranja ponuda,
8. ako najpovoljniji ponuđač, koji bude proglašen kupcem, ne sklopi kupoprodajni ugovor u
roku navedenom u tački 7 (sedam), smatrat će se da je odustao od kupovine i Banka će
sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem;
9. javno otvaranje ponuda održat će se 17. maja 2011. godine (utorak) u 10h na adresi:
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Igmanska br. 1, Sarajevo;
10. banka zadržava pravo poništenja ovog oglasa u bilo kojem trenutku i nije obavezna
prihvatiti nijednu pristiglu ponudu;
11. dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana
od 08:00 do 16:30 h putem telefona: 033/724-962 ili 033/724-973;
12. oglas će se istovremeno objavljivati na web stranici Razvojne banke Federacije Bosne i
Hercegovine http://www.rbfbih.ba
Komisija za prodaju
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine
 &  Predsjednik Uprave + 387 33
71000 Sarajevo, Igmanska 1
Centrala
+ 387 33
TRN kod Centralne banke Bosne i Hercegovine broj: 1950000000000180
Fax
+ 387 33
Porezni broj: 0170288000
S.W.I.F.T.
Identifikacijski broj: 4200057850004
Web site
660 127;
724 900;
660 128
724 902
611 232
IBBHBA22
http://www.rbfbih.ba
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
254 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content