close

Enter

Log in using OpenID

1 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski

embedDownload
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac
Broj: 2083/14
Lukavac, 30.08.2014. godine
Konačna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika
99.1. stručno-teorijska nastava saobraćajna grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno
vrijeme
1. Sivić (Ibrahim) Mehmed
2. Ikanović (Ibrahim) Sanel
3. Pedljić (Sead) Armin
7,71
4,13
3,12
Nema stručni ispit:
Gabeljić (Rasim) Samir
Ikanović (Hajrudin) Emir
Memić (Nezir) Anel
Muratović (Sakib) Mirela
Osmanović (Nusret) Vanes
Tinjić (Ismet) Eldar
99.2. stručno-teorijska nastava mašinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, do povratka
zaposlenika sa funkcije
Upućen zahtjev za saglasnost prema resornom ministarstvu za prijem pripadnika boračke populacije
1. Hamzić (Vehid) Sanela
13,09
2. Huremović (Mesud) Damir
9,84
3. Mujčinović (Ćazim) Sabiha
8,92
4. Okić Muminović (Salih) Selma
8
5. Mujanović (Mehmed) Mehdin
7,5
6. Mešanović (Ferid) Mevludin
6,93
7. Memić (Dževad) Edina
6,8
8. Sakić (Safer) Sadmir
6,19
9. Brkić (Muharem) Amir
5,41
10. Čivić (Nezir) Nermina
5,33
11. Delić (Ibrahim) Azrudin
5,28
12. Puzić (Semiz) Seid
5
13. Matuzović (Marinko) Ivana
2,33
Nema stručni ispit:
Baraković (Ramo) Fahrudin
Butković (Hazim) Vahdina
Selimović (Sead) Lejla
Ubavić (Vladimir) Sandra
99.4. stručno-teorijska nastava elektrotehnička grupa predmeta – smjer elektroenergetika, 1 izvršilac,
na 18 časova, na određeno vrijeme
1. Bektić (Alija) Edis
2. Imamović (Redžep) Maida
3. Rahmanović (Salko) Meris
16,25
15,03
13,92
1
4. Ibrahimović (Ramiz) Adnan
5. Klopić (Jovan) Danijela
6. Jeleč-Blagojević (Mato) Sandra
7. Jahić (Bajro) Adem
8. Konjić (Osman) Sabina
9. Dedić (Husejn) Asif
10. Kadić (Hašim) Jasmin
11. Mujanović (Meho) Mevlida
12. Junuzagić (Suljo) Adisa
13. Salkić (Jusuf) Hamdo
13,21
11,4
11,28
10,82
9,72
9,43
8,36
6,6
6,55
6,5
Nema stručni ispit:
Arapović (Zdravko) Miroslav
99.5. stručno-teorijska nastava elektrotehnička grupa predmeta – smjer elektroenergetika, 1 izvršilac,
na 4 časova, na određeno vrijeme
1. Bektić (Alija) Edis
2. Imamović (Redžep) Maida
3. Rahmanović (Salko) Meris
4. Ibrahimović (Ramiz) Adnan
5. Klopić (Jovan) Danijela
6. Jeleč-Blagojević (Mato) Sandra
7. Jahić (Bajro) Adem
8. Konjić (Osman) Sabina
9. Kadić (Hašim) Jasmin
10. Mujanović (Meho) Mevlida
11. Junuzagić (Suljo) Adisa
12. Salkić (Jusuf) Hamdo
16,25
15,03
13,92
13,21
11,4
11,28
10,82
9,72
8,36
6,6
6,55
6,5
99.7. stručno-teorijska nastava elektrotehnička grupa predmeta – smjer tehnička informatika, 1
izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Umihanić (Šahin) Midhat
Džanković (Suljo) Ermin
Avdić (Hazim) Mirela
Zahirović (Enver) Melisa
Dželilović (Miralem) Marizela
Bajić (Safet) Mirza
Šabić (Mevludin) Zermina
Nuhić (Enes) Alen
9,6
8,7
8,5
7,7
7,3
6,6
6,6
4,5
Nema stručni ispit:
Hasanović (Adem) Emir
Ikanović (Hajrudin) Emir
Sufi (Sadik) Said
2
99.8. stručno-teorijska nastava elektrotehnička grupa predmeta – smjer tehnička informatika, 1
izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Umihanić (Šahin) Midhat
Džanković (Suljo) Ermin
Avdić (Hazim) Mirela
Zahirović (Enver) Melisa
Dželilović (Miralem) Marizela
Bajić (Safet) Mirza
Šabić (Mevludin) Zermina
Nuhić (Enes) Alen
9,6
8,7
8,5
7,7
7,3
6,6
6,6
4,5
Nema stručni ispit:
Hasanović (Adem) Emir
Ikanović (Hajrudin) Emir
99.9. stručno-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 8 časova na određeno
vrijeme
1. Suljkić (Sakib) Elvira
2. Mujić (Enver) Edita
3. Šadić (Ramiz) Edah
4. Mujačević (Enver) Edis
5. Brčaninović (Halid) Anela
6. Trutović (Mirsad) Alena
7. Primorac (Slobodan) Igor
8. Salihbegović (Ibrahim) Adaleta
9. Muminović (Turso) Besida
10. Kevrić (Zuhdija) Salim
11. Kaletović (Hariz) Majda
12. Ahmetović (Mevludin) Fahrudin
13. Meškić (Ibrahim) Nelvedina
14. Simičić (Salih) Adisa
15. Mehmedović (Mehmedalija) Adela
16. Pirić (Islam) Zlata
17. Ibišević (Muriz) Alma
18. Mujkić (Nedim) Kanita
19. Aganović (Mehmed) Edita
20. Mujaković (Husein) Faruk
21. Azabagić (Muhamed) Tarik
22. Umihanić (Redžo) Selma
23. Delmanović (Ibrahim) Nermina
24. Zaimović (Tarik) Nihada
25. Karabegović (Nerket) Armina
26. Smajlović (Mustafa) Amela
27. Kovačević (Esed) Alisa
28. Kametović (Avdo) Alvin
29. Hamidović (Omer) Sead
13,09
12,48
12,36
11,66
11,64
10,95
10,5
10,17
10
9,84
9,6
9,44
9,28
8,76
8,43
8,3
8,2
8,09
7,8
7,5
6,66
6,55
6,12
6,1
5,7
5,37
4,87
4,4
3,36
Nema stručni ispit:
Mehinović (Muharem) Edina
3
99.10. njemački jezik, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme
1. Dugonjić (Nesib) Edis
2. Ibrišimović (Nihad) Sandra
3. Šabić (Tajib) Zenaida
4. Ibrahimagić (Muhamed) Sanela
5. Suljić (Ivica) Gordana
6. Kadrić (Senad) Selma
7. Čeliković (Mensur) Samir
8. Baraković (Fehim) Irmina
9. Omerdić (Zihnet) Amela
10. Omerović (Hašim) Amira
11. Osmanović (Mirsad) Merima
12. Vildić (Avdo) Mustafa
13. Imamović (Fadil) Adis
14. Tomić (Bono) Irena
15. Marković (Pero) Marijana
16. Mušić (Mujo) Minela
17. Đozić (Izet) Erna
18. Omerović (Ibrahim) Selma
19. Smajić (Hajrudin) Amela
20. Kadrić (Sakib) Kenan
21. Delić (Esed) Merima
22. Kahrić (Enver) Erna
23. Garagić (Mehmed) Sanela
24. Hodžić (Mirsad) Sabina
25. Alagić (Jusuf) Amira
26. Jašarević (Abdulah) Amila
27. Tomić (Josip) Ema
17,02
14,32
12,85
12,5
12,1
12
11,2
10,6
9,79
9,52
9,5
9,28
9,23
9,2
9,1
9,1
8,8
8,77
8,2
8
6,9
6,9
6,6
5,88
5,73
5,27
5,07
99.11. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme
1. Salihović (Rasim) Eldin
2. Umljenović (Nenad) Siniša
3. Zahirović (Mefudin) Nihad
4. Ristić (Luka) Biljana
5. Slomić (Emin) Enes
6. Dautović (Ferid) Admir
7. Smajić (Hamzalija) Harisa
8. Bašić (Abid) Kemal
9. Mujkanović (Ibrahim) Nermin
10. Brčaninović (Esed) Denis
11. Beširović (Sead) Muamer
12. Ćatić (Enes) Selver
13. Ahmetović (Fahrudin) Damir
14. Đulović (Ramo) Anes
15. Goletić (Hajrudin) Nehrudin
16. Devedžić (Muradif) Almir
17. Čanić (Ibre) Ibrahim
18. Ibrahimagić (Bego) Mediha
19. Bećirović (Mujo) Nedžad
20. Dedić (Ferid) Dino
21. Idrizović (Muhidin) Sanela
22. Šabanović (Fehim) Eldin
21,42
21,42
21,42
19
18
17,64
17
16,66
16,61
16,2
15,96
15,9
15,8
15,8
15,48
15,47
15,38
15,38
15,37
14,8
14,8
14,3
4
23. Begić (Enes) Semir
24. Šmigalović (Enver) Mensur
25. Aličić (Enver) Emir
26. Lješnica (Sefedin) Adel
27. Imamović (Sabir) Ahmed
28. Husarić (Mehmed) Zlatan
29. Imamović (Ahmet) Rijad
30. Hamović (Zdravko) Mladen
31. Bakalović (Mirsad) Adi
32. Nadarević (Muharem) Adnan
33. Mehanović (Mirsad) Dijana
34. Zenunović (Salih) Salem
35. Zombra (Tomislav) Željko
36. Bašić (Bajro) Alen
37. Sulejmanović (Sulejman) Mirnes
38. Bijeljenčević (Ekrem) Mirela
39. Begović (Muhibija) Enes
40. Hrustanbegović (Nedim) Faruk
41. Hamidović (Fehrat) Jasenka
42. Murić (Zaim) Mirza
43. Numanović (Mehmed) Hajrudin
44. Jahić (Osman) Bakir
45. Tursunović (Zejćir) Sadmir
46. Ćosić (Emsad) Adnan
47. Imamović (Ismet) Adnan
48. Đuzić (Izudin) Azra
13,7
13,7
13,6
13,38
13,3
13,2
13
12,84
12,4
12,1
11,66
11,2
11,16
11
10,66
10,5
10,03
9,63
8,52
8,1
7,9
7,4
6,3
6,04
5,37
5
99.12. demokratija i ljudska prava, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme
1. Destanović (Fadil) Samka
2. Hujdurović (Berzad) Senad
3. Musić (Hamza) Nihad
4. Strašević (Kasim) Saudin
5. Hasanić (Faruk) Zuhra
6. Iljazagić (Ibrahim) Enes
7. Hadžić (Mustafa) Nedret
8. Šehić (Bego) Esma
9. Đozić (Hajrudin) Aida
10. Fišeković (Mustafa) Amra
11. Vikalo (Nuraga) Nedžiba
12. Halilović (Ismet) Edin
13. Arapović (Muzafer) Jasmin
14. Bašić (Mustafa) Ramzija
15. Sekulić (Dragan) Ademir
16. Mujić (Hamdija) Eldina
17. Hasanović (Rešad) Sanela
18. Fetić (Ragib) Alisa
19. Mujić (Rasim) Dženana
20. Jazvić (Miodrag) Željka
21. Bijedić (Zaim) Mirel
22. Ibrahimagić (Bajro) Alma
23. Ligić (Šefket) Jasmin
24. Salahović (Miralem) Mirela
25. Omerčević (Mihad) Nihada
21,78
21,78
21,78
21,78
21,6
21,6
21,45
21,42
18,46
18
18
17,93
17,71
17,67
17,4
16,32
15,72
14,6
13,9
13,8
13,4
13,37
12,5
12,5
12,17
5
26. Jahić (Safet) Fikret
27. Aljukić (Emin) Mirsada
28. Ćosićkić (Mirsad) Jasmin
29. Gradaščević (Arif) Mustafa
30. Vehabović (Zijad) Aner
31. Sakić (Senad) Sanida
11,16
10,47
8,83
6,13
5,59
5,56
99.13. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 11 časova, na određeno vrijeme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Karić (Mensudin) Mevlida
Salihović (Mustafa) Nihad
Smajić (Ibro) Izudin
Mehidić (Muharem) Alma
Muminhodžić (Enver) Emir
Numanović (Smajil) Mersiha
15,01
13,44
13,39
11,04
10,03
8,1
Nema stručni ispit:
Ferhatbegović (Dževad) Dževdeta
Istaknuto na oglasnu ploču dana 30.08.2014. godine u 08:00 sati.
Protiv ove liste kandidati imaju pravo na žalbu Školskom odboru u roku od 8 dana od dana isticanja na oglasnu
ploču škole.
Komisija za bodovanje:
1. Smailović Edin, predsjednik
_______________________
2. Rikert Alma, član
_______________________
3. Brkić Marina, član
_______________________
Komisija za intervju:
1. Hrnjičić Admir, predsjednik
_______________________
2. Karahodžić Munira, član
_______________________
3. Mahovkić Admir, član
_______________________
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
27 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content