close

Enter

Log in using OpenID

021-04/12-01/06 URBROJ: 2170-09-06/01-12

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŠKOVO
Općinsko vijeće
KLASA: 021-04/12-01/06
URBROJ: 2170-09-06/01-12-9
Viškovo, 5. srpanj 2012. godine
ZAPISNIK
S IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠKOVO
održane 5.srpnja 2012.godine u prostorijama općinske vijećnice u Saršonima na adresi
Saršoni 19 sa početkom u 20,00 sati.
Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Viškovo Igor Rubeša otvorio je sjednicu te utvrdio da
su sjednici nazočni slijedeći vijećnici: Jadranko Lučić, Denis Mladenić,Goran Janković,Jelena
Balen ,Damir Petrc, Veljko Bezjak, Luka Matanić, Jagoda Dabo, Isak Jaganjac, Ljubomir
Jelić i Ksenija Žauhar.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da na sjednici nisu, uz opravdanje, nazočne vijećnica
Marina Tomić i Melita Raukar,kao i vijećnik Ervin Tomić. Na sjednici nije nazočan i
vijećnik Vinko Milardović . Na sjednici je nazočno 12 vijećnika i mogu se donositi
pravovaljane odluke.
Na sjednici su nazočni Općinski načelnik Goran Petrc,Pročelnica Vesna Milih Lazović i
zapisničar Snježana Črnjar.
Na sjednici su nazočni novinar Novog lista Andrej Petrak,novinar Kanala Ri, Milan Kesić,
Predstavnici MO Marčelji zamjenik predsjednika Dino Štefan i član MO Marčelji Stevo
Predović. Nazočni su Duško Šćulac ,direktor Ekoplusa ,Zlatko Štok direktor KD Čistoća i
Dragan Blažević ,ravnatelj direkcije razvoja,plana ,razvoja i gradnje Grada Rijeke. Nazočni su
i mještani Marčelja. Prisutni su inspektori Dragan Jugović i Jadranka Krstelj.
Predsjednik Općinskog vijeća iznosi uvodnu riječ.
DNEVNI RED:
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Rubeša daje na glasovanje predloženi dnevni red
1. Informacija o stanju zbrinjavanja otpada na području Općine Viškovo
Nakon glasovanja s 12 glasova „za“ ,Predsjednik općinskog vijeća Igor Rubeša utvrđuje da je
prihvaćen dnevni red .
1
Točka 1.
Informacija o stanju zbrinjavanja otpada na području Općine Viškovo
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Rubeša iznosi Informaciju o stanju zbrinjavanja otpada na
području Općine Viškovo.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U ime Kluba vijećnika HDZ-a vijećnik Luka Matanić ističe da Klub u znak prosvjeda prema
najodgovornijim ljudima KD Čistoća i Ekoplusa Gradonačelniku Grada Rijeke Vojku
Obrsnelu i obnašatelju dužnosti župana PGŽ Vidoja Vujića napušta ovu sjednicu i traže novu
sjednicu na kojoj će biti i oni nazočni.
Vijećnik Luka Matanić i vijećnica Jelena Balen napuštaju sjednicu u 20,33 sati.
Na sjednici je sada nazočno 10 vijećnika.
U ime Kluba vijećnika SDP-a vijećnik Denis Mladenić predlaže sljedeće zaključke
Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske
županije“ broj: 25/09.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 33. izvanrednoj sjednici
održanoj 5. srpnja 2012. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
Općinsko vijeće Općine Viškovo zahtijeva od KD „Čistoća“ d.o.o., upravljača privremenog
odlagališta komunalnog otpada na području Marišćine, potencijalnog onečišćivača zraka na
području naselja Marčelji i šire da izvrši slijedeće:
1. Obavi potrebna mjerenja kvalitete zraka na području naselja Marčelji, kako bi se
utvrdio kemijski element ili kemijski spoj koji uzrokuje pojavu neugodnog i iritantnog
mirisa na području naselja Marčelji.
2. Utvrdi uzrok koji pogoduje stvaranju kemijskog procesa koji uzrokuje nastanak
kemijskog elementa ili spoja koji uzrokuje neugodan i iritantan miris.
3. Poduzme potrebne mjere neškodljive za okoliš i stanovništvo, kako bi se spriječilo
nastajanje i širenje neugodnog i iritantnog mirisa na područje naselja Marčelji i šire.
4. Izgradi postrojenje za mehaničko - biološku obradu otpad (MBO) na području
privremenog odlagališta komunalnog otpada Marišćina kao i da se striktno pridržava
svih preuzetih obveza dobivenih pravom građenja od strane Ekoplus..
5. Redovito obavještava Općinsko vijeće Općine Viškovo i javnost o poduzetim mjerama
u vezi prethodnih točaka.
2
Izbrisano: ¶
U raspravu su se dalje uključili Igor Rubeša, Duško Šćulac,Zlatko Štok,Denis Mladenić,Isak
Jganjac,Veljko Bezjak,Ljubomir Jelić,Damir Petrc, Dragan Jugović i Jadranka Krstelj.
U 20,52 sati vijećnica Melita Raukar stigla je na sjednicu , te je sada nazočno 13 vijećnika.
Vijećnik Igor Rubeša daje pojašnjenje Prijedloga zaključaka PGS-a koji glase
Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske
županije“ broj: 25/09.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 33. izvanrednoj sjednici
održanoj 5. srpnja 2012. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
Općinsko vijeće Općine Viškovo zahtijeva od KD „Čistoća“ d.o.o., upravljača privremenog
odlagališta komunalnog otpada na području Marišćine, upravljača odlagališta komunalnog
otpada Viševac, potencijalnog onečišćivača zraka na području naselja Marčelji, Bezjaki,
Marinića i šire, da izvrši slijedeće:
6. Obavi sva potrebna mjerenja kvalitete zraka i poduzme sve potrebne mjere neškodljive
za okoliš i stanovništvo na području naselja Marčelji, Bezjaki, Marinića, kao i u
okolnim mjestima gore navedenih odlagališta komunalnog otpada, , kako bi se
spriječilo nastajanje i širenje neugodnog mirisa na područje, gore navedenih naselja.
7. Prestane koristiti odlagalište komunalnog otpada Viševac za bilo koje aktivnosti
obrade i deponiranja otpada, te da se na predmetnom odlagalištu provedu sve mjere
sanacije sukladno izdanim dozvolama.
8. Prestane koristiti privremeno odlagalište komunalnog otpada na području Marišćine za
bilo koje aktivnosti obrade i deponiranja otpada, a do dobivanja uporabne dozvole za
kompletno privremeno odlagalište, a sukladno svim preuzetim obvezama dobivenih
pravom građenja od strane TD Ekoplus d.o.o., što posebice podrazumijeva izgradnju
postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO).
9. Redovito obavještava Općinsko vijeće Općine Viškovo i javnost o poduzetim mjerama
u vezi prethodnih točaka.
Općinsko vijeće Općine Viškovo zahtijeva od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kao i
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja zbog zaštite mještana i svih ekoloških resursa,
da izvrši slijedeće:
10. Hitan inspekcijski uvid na odlagališta komunalnog otpada Viševac i privremenog
odlagališta otpada na području Marišćine.
11. Izdavanje uporabne dozvole za privremeno odlagalište otpada na području Marišćine
tek po potpunoj izgrađenosti i tehničkom prijemu svih objekata predviđenih u fazi
„0-1“, odnosno specificiranih u dopuni lokacijske dozvole: Klasa:UP/I-350-05/103
01/69, Urbroj:531-06-10-20, navedenih u točki 1.3, a posebice se time podrazumijeva
izgradnja postrojenja mehaničko-biološke obrade (MBO).
12. Sve potrebne i nephodne radnje revizije Studije utjecaja na okoliš Županijskog centra
za gospodarenje otpadom Marišćina, jer su nedavni događaji, a pod što se
podrazumijeva širenje neugodnih mirisa na okona naselja (Marčelji,Kosi i dio
Viškova), kod mještana Općine Viškovo izazvali opravdanu sumnju u kvalitet
predmetne studije.
Ovaj zaključak Općinskog vijeća Općine Viškovo dostaviti:
-
Ministarstva zaštite okoliša i prirode; N/p Ministra
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja; N/p Ministra
Županiji Primorsko-goranskoj; N/p Obnašatelju dužnosti Župana
Skupštini Primorsko-goranske Županije; N/p Predsjedniku Skupštine
Svim Načelnicima i Gradonačelnicima JLS Riječkog prstena
KD Čistoća Rijeka; N/p Direktora
TD Ekoplus d.o.o. Rijeka; N/p direktora
Vijećnica Ksenija Žauhar predlaže sljedeće zaključke
ZAKLJUČCI:
1.
2.
3.
4.
Zahtjeva se hitno zaustavljanje dovoženja bala i odlaganje u Marišćini
Zahtjeva se hitni odvoz dosad deponiranih bala s platoa u Marišćini
Zahtjeva se odbacivanje 0 faze kao prijelaznog rješenja zbrinjavanja otpada
Zahtjeva se revizija Studije utjecaja na okoliš Županijskog centra za gospodarenje
otpadom „Marišćina“
Zahtjeva se odbacivanje lokacije Marišćina i paniranog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ
te uvođenje zbrinjavanja otpada na ekološkim načelima izbjegavanja, odvajanja i recikliranja
Predsjednik općinskog vijeća Igor Rubeša postavlja sljedeće pitanje nazočnim vijećnicima.
Da li će vijećnici glasovati o predloženim zaključcima?
Vijećnici Ljubomir Jelić,Veljko Bezjak i Ksenija Žauhar u 22,12 sati napuštaju sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Rubeša utvrđuje da na sjednici je nazočno 8 vijećnika, te
se ne mogu donositi pravovaljane odluke budući da nema kvoruma.
Sjednica završava s radom u 22,14 sati.
4
Zapisnik vodila:
Snježana Črnjar
Predsjednik Općinskog vijeća:
Igor Rubeša,ing
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
89 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content