close

Enter

Log in using OpenID

1 ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA VISOKO

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
______________________________________________________________________________
Broj: 01/1-02-64/13
Datum, 19.3.2013. godine
Na osnovu ĉlana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Sluţbeni glanik općine
Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće
Visoko i z d a j e
OBAVIJEST
Obavještava se javnost da će se 5. sjednica Općinskog vijeća Visoko odrţati u dva dijela:
I dio - 27.3.2013. godine (srijeda) u velikoj sali Općine Visoko, sa poĉetkom u 14 sati
i
II tematski dio - 28.3.2013. godine (ĉetvrtak) u velikoj sali Općine Visoko, sa
poĉetkom u 14 sati. sa slijedećim
Dnevnim redom
1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Visoko,
2. Vijećniĉka pitanja i inicijative,
3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2012. godinu,
4. Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinske naĉelnice i o
radu općinskih sluţbi općine Visoko u 2012. godini,
5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2012. godini,
6. Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko,
7. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovoĊenje izbora u mjesnim
zajednicama općine Visoko,
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
9. Prijedlog odluke o jedinstvenom naĉinu prikupljanja i odvoza komunalnog
otpada za korisnike gradske vodovodne mreţe izvan gradskog podruĉja,
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Medţlisu Islamske zajednice Visoko za
rekonstrukciju poslovne zgrade,
11. Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj naĉelnici za zakljuĉenje
ugovora o kupovini nekretnina u svrhu rekonstrukcije lokalne ceste Kondţilo-Brezovik,
12. Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj naĉelnici za zakljuĉenje
ugovora o ustanovljavanju prava sluţnosti kolskog puta u korist privrednog subjekta
“Interact” d.o.o. Visoko.
II - TEMATSKI DIO
13. Izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica općine Visoko u 2012. godini i o
stanju infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama općine Visoko u 2012. godini, sa
posebnim osvrtom na stanje niskonaponske mreţe, objekata za vodosnabdijevanje,
kanalizacione i gasne mreţe,
14. Informacija o strateškom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja na podruĉju
općine Visoko, sa planom aktivnosti.
1
Istovremeno se obavještava javnost da će se odrţati i sjednice radnih tijela Općinskog
vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadleţnosti po utvrĊenom dnevnom redu sjednice
Općinskog vijeća, kako slijedi:
I– KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA
Odrţaće sjednicu 22.3.2013. godine (petak) u 13 sati
II– KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Odrţaće sjednicu 22.3.2013. godine (petak) u 14 sati
III– KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE
Odrţaće sjednicu 25.3.2013. godine (ponedjeljak) u 13 sati
IV– KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU
Odrţaće sjednicu 25.3.2013. godine (ponedjeljak) u 14 sati
PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Mateša Bukva, s.r.
2
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
______________________________________________________________________________
Broj: 01/1-02-38/13
Datum, 2.3.2013. godine
IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Visoko, odrţane 2.3.2013. godine
Sjednica je odrţana u velikoj sali Općine Visoko, sa poĉetkom u 10 sati.
Sjednicom je predsjedavala Mirela Mateša Bukva, predsjedavajuća Općinskog vijeća.
Sjednici je prisustvovalo 25 vijećnika.
U radu sjednice, pored općinskih vijećnika, uĉestvovali su: Amra Babić, općinska
naĉelnica, pomoćnici naĉelnice, sa saradnicima, te Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog
vijeća.
Sjednici su takoĊer prisustvovali: Jasmina Zubić, zastupnica u Parlamentu Federacije
BiH, Senad Karavdić, zastupnik u Skupštini Zeniĉko-dobojskog kantona, Halim Zukić,
predsjednik Općinskog odbora SDA Visoko, te predstavnik OSCE-Terenski ured Zanica.
Rad sjednice pratili su predstavnici lokalnih sredstava informisanja.
Vijećnici su jednoglasno, sa 25 glasova ZA, usvojili slijedeći
Dnevni red
1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Visoko,
2. Vijećniĉka pitanja i inicijative,
3. Prijedlog odluke o izmjeni namjene dijela prostora Urbanistiĉkog plana grada Visoko,
4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanistiĉkog plana za urbano podruĉje
općinskog centra Visoko za period 2013-2023. godine,
5. Prijedlog odluke o visini naknade za odrţavanje zajedniĉkih dijelova i ureĊaja zgrade
za 2013. godinu,
6. Prijedlog odluke o visini prosjeĉne konaĉne graĊevinske cijene 1 m2 korisne površine
stambenog prostora na podruĉju općine Visoko za 2013. godinu,
7. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za ĉlanove savjeta u mjesnim zajednicama
općine Visoko,
8. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovoĊenje izbora u mjesnim zajednicama
općine Visoko,
9. Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko,
10. Prijedlog rješenja o konaĉnom imenovanju Upravnog odbora JU “Dom zdravlja”
Visoko,
11. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti
nekretnina,
12. Informacija o stanju privrednog i opšteg kriminaliteta i javnog reda i mira i
bezbjednosti saobraćaja u 2012. godini.
3
TAČKA 1.
Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Visoko.
Vijećnici su jednoglasno, sa 25 glasova ZA, usvojili slijedeći
Z a k lj u č a k
1. Općinsko vijeće Visoko usvaja Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća
Visoko, odrţane 2.2.2013. godine.
TAČKA 2.
Vijećniĉka pitanja i inicijative.
1) Elaboracija odgovora na vijećniĉka pitanja.
U elaboraciji dostavljenih odgovora na vijećniĉka pitanja, vijećnici su se izjasnili
kako slijedi:
1. Vijećnik Dalibor Tomiĉić zadovoljan je odgovorom na vijećniĉko pitanje vezano za postavljanje reklama na
stubovima elektro-rasvjete, dostavljenim od Sluţbe za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambenokomunalne poslove i zaštitu okoline, uz komentar da će po ovom pitanju uputiti inicijativu.
2. Vijećnik Dalibor Tomiĉić nije zadovoljan odgovorom na vijećniĉko pitanje vezano za parking prostor u
Prijekom, dostavljenim od Sluţbe za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu
okoline, uz komentar da će postaviti novo vijećniĉko pitanje.
3. Vijećnik Muhamed Husić zadovoljan je odgovorom na vijećniĉko pitanje vezano za realizaciju pokrenute
inicijative za zbrinjavanje pasa lutalica, dostavljenim od Sluţbe za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.
4. Vijećnik Muhamed Husić zadovoljan je odgovorom na vijećniĉko pitanje vezano za izgradnju trotoara, odnosno
pješaĉke staze na dijelu puta Visoko-Podlugovi, dostavljenim od Sluţbe za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, uz komentar da treba traţiti realizaciju kod organa viših nivoa vlasti.
5. Vijećnica Delila Novokmet-Halilović nije zadovoljna odgovorom na vijećniĉko pitanje
vezano za postavljanje kamere ili ureĊaja za kontrolu brzine motornih vozila na relaciji ul. Gornje
Rosulje, dostavljenim od Sluţbe za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambenokomunalne poslove i zaštitu okoline, uz komentar da i dalje treba insistirati na postavljanju
ureĊaja za kontrolu brzine.
Vijećnica je takoĊe istakla da nije dobila odgovor na vijećniĉko pitanje vezano za
rješavanje divlje deponije na ulazu u Zanatski centar Sebilj II, te u vezi s tim rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa, kao i pitanje rješavanja problema divlje deponije na relaciji BuciKiseljak, na ulazu u Visoko iz pravca Kiseljaka, postavljeno na 3. sjednici Općinskog vijeća.
6. Vijećnik Halim Dervišević zadovoljan je odgovorom na vijećniĉko pitanje vezano za
sanaciju udarnih rupa na lokalnom putu Graĉanica-Podvinci, dostavljenim od Sluţbe za prostorno
ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.
7. Vijećnik Halim Dervišević nije zadovoljan odgovorom na vijećniĉko pitanje vezano za
izbor i finansiranje tehniĉkog sekretara Sportskog saveza općine Visoko, dostavljenim od
Općinske naĉelnice, uz komentar da je Sportskom savezu potrebno radno mjesto tehniĉkog
sekretara.
8. Vijećnik Jasmin Omanović nije zadovoljan odgovorom na vijećniĉko pitanje vezano za
rješavanje problema ulaza u školsko dvorište u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ u Donjem Moštru,
dostavljenim od Sluţbe za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambenokomunalne poslove i zaštitu okoline, uz komentar da bi nadleţna općinska sluţba trebala uputiti
urgenciju nadleţnom kantonalnom ministarstvu za postupanje po upućenoj ţalbi.
4
9. Vijećnik Jasmin Omanović nije zadovoljan odgovorom na vijećniĉko pitanje vezano za
rješavanje problema deţurne apoteke u Visokom, dostavljenim od Sluţbe za privredu, razvoj,
budţet i finansije, uz komentar da je neophodno rješavanje ovog pitanja.
10. Vijećnik Nermin Sudţuka zadovoljan je odgovorom na vijećniĉko pitanje vezano za
nastavak i završetak treće faze izgradnje vodovoda u MZ Goduša, dostavljenim od Sluţbe za
prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.
11. Vijećnik Dejan Šćepanović zadovoljan je odgovorom na vijećniĉko pitanje vezano za
prijem novih uposlenika u Općini, dostavljenim od Općinske naĉelnice.
12. Vijećnik Dejan Šćepanović zadovoljan je odgovorom na vijećniĉko pitanje vezano za
raspisivanje javnih poziva za dodjelu sredstava iz transfera za kulturu, sport i nevladine
organizacije i udruţenja, dostavljenim od Općinske naĉelnice.
13. Vijećnik Elvir Špiodić nije zadovoljan odgovorom na vijećniĉko pitanje kojim se
traţilo dostavljanje analitiĉkog izvještaja o utrošku budţetskih sredstava iz oblasti sporta za 2011.
godinu, dostavljenim od Općinske naĉelnice, uz komentar da će podnijeti novu inicijativu.
2) Razmatranje podnesenih inicijativa.
1. Inicijativa vijećnika Halima Derviševića za formiranje sluţbe za davanje usluga
besplatne pravne pomoći graĊanima općine Visoko.
U raspravi su uĉestvovali vijećnici: Halim Dervišević, Mirnes Fatić, Izet Smajević,
Zijada Smailagić, Dalibor Tomiĉić, Vahid Ramić, Mirza Ganić, Aida Zerdo, Nermin Sudţuka i
Muhamed Husić, zatim Senad Karavdić, zastupnik u Skupštini ZDK, Jasmina Zubić, zastupnica u
Parlamentu FBiH, kao i Amra Babić, naĉelnica Općine.
U toku rasprave, u kojoj su vijećnici iznijeli svoja mišljenja i prijedloge o inicijativi,
predsjedavajuća je, prvo po zahtjevu Kluba vijećnika BPS, a kasnije i po zahtjevu Nezavisnog
kluba vijećnika, dala dvije kratke pauze.
Po zakljuĉenoj raspravi, vijećnici su, sa 13 glasova ZA, 10 glasova PROTIV i 2
UZDRŢANA vijećnika, donijeli slijedeći
Z a k lj u č a k
1. Općinsko vijeće Visoko usvaja inicijativu vijećnika Halima Derviševića za formiranje
sluţbe za davanje usluga besplatne pravne pomoći graĊanima općine Visoko.
2. Inicijativa se upućuje Općinskoj naĉelnici Visoko.
Nakon donošenja zakljuĉka kojim se usvaja inicijativa Halima Derviševića, Općinska
naĉelnica je ukazala da doneseni zakljuĉak nije u skladu sa ĉlanom 33. stav 1. taĉka 11. Statuta
općine Visoko, s obzirom da se radi o izvornim nadleţnostima općinske naĉelnice.
2. Inicijativa Mirele Mateša Bukva, predsjedavajuće Općinskog vijeća, upućena
prema Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Zeniĉko-dobojskog kantona i
Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona, u cilju
korekcije Kriterija za zapošljavanje prosvjetnih radnika na podruĉju Zeniĉko-dobojskog
kantona.
Predsjedavajuća Mirela Mateša Bukva, kao podnosilac inicijative, dala je kratko dodatno
obrazloţenje.
5
Bez voĊenja rasprave, vijećnici su, podrţavajući stav Općinske naĉelnice i Komisije za
statut i propise, jednoglasno, sa 25 glasova ZA, donijeli slijedeći
Z a k lj u č a k
1. Općinsko vijeće Visoko usvaja inicijativu Mirele Mateša Bukva, predsjedavajuće
Općinskog vijeća, za korekciju Kriterija za zapošljavanje prosvjetnih radnika na podruĉju
Zeniĉko-dobojskog kantona.
2. Inicijativa se upućuje Vladi i Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeniĉko-dobojskog kantona i Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Zeniĉkodobojskog kantona.
3. Inicijativa vijećnika Elvira Špiodića da se ulaz u šalter salu Općine Visoko, kao i
ulazi u svim sluţbenim kancelarijama, oznaĉe natpisima sa podacima o broju kancelarije,
nazivu sluţbe, te imenu sluţbenika, kao i da se na ulazima istaknu ĉlanovi 380. do 383.
Kriviĉnog zakona FBiH koji se odnose na korupciju.
Vijećnik Elvir Špiodić, kao podnosilac inicijative, istakao je da nije zadovoljan naĉinom
kako je odgovoreno na upućenu inicijativu.
Ispred nadleţne općinske sluţbe, dodatne napomene i pojašnjenja dala je Edina
Ahmetović, pomoćnica naĉelnice.
Stav Komisije za statut i propise iznio je predsjednik Komisije, Salih Purišević.
Bez voĊenja rasprave, vijećnici su, podrţavajući stav Općinske naĉelnice i Komisije za
statut i propise, jednoglasno, sa 25 glasova ZA, donijeli slijedeći
Z a k lj u č a k
1. Općinsko vijeće Visoko djelimiĉno usvaja inicijativu vijećnika Elvira Špiodića da se
ulaz u šalter salu Općine Visoko, kao i ulazi u svim sluţbenim kancelarijama, oznaĉe natpisima
sa podacima o broju kancelarije, nazivu sluţbe, te imenu sluţbenika.
2. Inicijativa se usvaja na naĉin kako je to predloţeno u izjašnjenju Sluţbe za opću
upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove općine Visoko, akt broj: 05/1-05-1310/13 od 21.2.2013. godine i upućuje se Općinskoj naĉelnici Visoko.
4. Inicijativa vijećnika Mirze Omanovića da se u Mješovitoj srednjoj školi „Hazim
Šabanović“ Visoko, u skladu sa Zakonom o obrazovanju na nivou Kantona, uvede
odjeljenje poljoprivredno-prehrambenog tehniĉara-tehnologa od školske 2013-2014. godine.
Salih Purišević, predsjednik Komisije za statut i propise, iznio je stav ove komisije.
U raspravi su uĉestvovali vijećnici: Nevzeta Begić, Jasmin Omanović, Vahid Ramić i
Mirza Omanović.
Nakon rasprave, vijećnici su, podrţavajući stav Općinske naĉelnice i Komisije za statut i
propise, jednoglasno, sa 25 glasova ZA, donijeli slijedeći
Z a k lj u č a k
1. Općinsko vijeće Visoko usvaja inicijativu vijećnika Mirze Omanovića da se u
Mješovitoj srednjoj školi „Hazim Šabanović“ Visoko, u skladu sa Zakonom o obrazovanju na
nivou Kantona, uvede odjeljenje poljoprivredno-prehrambenog tehniĉara-tehnologa od školske
2013-2014. godine.
2. Inicijativa se upućuje Vladi Zeniĉko-dobojskog kantona i Mješovitoj srednjoj školi
„Hazim Šabanović“ Visoko.
Po zahtjevu Nezavisnog kluba vijećnika, predsjedavajuća je dala kratku pauzu.
6
3) Nova vijećniĉka pitanja i inicijative.
Vijećnici su postavili sljedeća vijećniĉka pitanja i uputili sljedeće inicijative:
1. Vijećnica Nevzeta Begić postavila je Općinskoj naĉelnici i nadleţnoj općinskoj sluţbi
dva vijećniĉka pitanja i uputila jednu inicijativu:
- pitanje vezano za gradnju poslovnog objekta u ul. Branilaca,
- pitanje vezano za saniranje fasada i krovova na stambenim kolektivnim objektima i
- inicijativa za postavljanje novih kanti za smeće u ulicama grada i uvoĊenje takmiĉenja
za najljepši balkon, dvorište, mjesnu zajednicu i sl.
2. Vijećnik Vahid Ramić postavio je Općinskoj naĉelnici i nadleţnoj općinskoj sluţbi dva
vijećniĉka pitanja i uputio jednu inicijativu:
- pitanje vezano za sanaciju deponije u Oĉazima,
- pitanje vezano za izgradnju puta prema ambulanti u Donjem Moštru i
- inicijativa za sanaciju udarnih rupa na putu R455 na relaciji Dobrinje-Visoko i na
lokalnom putu od „Vispak“-a do Ţeljezniĉke stanice Visoko.
3. Vijećnik Izet Smajević postavio je vijećniĉko pitanje i uputio inicijativu:
- pitanje upućeno JKP „Visoĉica“ Visoko vezano za raĉune za vodu korisnika gradskog
vodovoda i
- inicijativa, upućena Općinskoj naĉelnici i nadleţnoj općinskoj sluţbi, za organizovanje
radne posjete firmama „Prevent“ i „Elektrodistribucija“ Zenica, Poslovnica Visoko.
4. Vijećnik Jasmin Omanović postavio je Općinskoj naĉelnici i nadleţnoj općinskoj
sluţbi vijećniĉko pitanje i uputio inicijativu:
- pitanje vezano za regulaciju saobraćaja u Šarenim Hanovima i
- inicijativa za postavljanje „leţećih policajaca“ na putu Moštre-Porijeĉani.
5. Vijećnik Dţevad Fejzić uputio je inicijativu Općinskoj naĉelnici i nadleţnoj općinskoj
sluţbi za iznalaţenje izvora finansiranja izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana za općinu
Visoko.
6. Vijećnica Delila Novokmet-Halilović postavila je dva vijećniĉka pitanja upućena
Općinskoj naĉelnici i nadleţnoj općinskoj sluţbi:
- pitanje vezano za javnu rasvjetu u naselju Stuparići i
- pitanje vezano za spajanje ulica Ljetovik 2 i Rašidovića.
7. Vijećnik Mirza Omanović postavio je Općinskoj naĉelnici i nadleţnoj općinskoj sluţbi
dva vijećniĉka pitanja i uputio jednu inicijativu:
- pitanje vezano za nastavak radova na izgradnji pješaĉke staze na relaciji od nove petlje,
tj. novog mosta u Arnautoviĉkom polju do Arnautovića,
- pitanje vezano za izgradnju pješaĉkog mosta u Ozrakovićima i
- inicijativa za formiranje internet stranica poslovnih zona u Visokom.
8. Vijećnik Halim Dervišević postavio je vijećniĉko pitanje upućeno Općinskoj naĉelnici
i nadleţnoj općinskoj sluţbi vezano za planirano iseljenje Grupe Visoko-vojni odsjek iz zgrade
Općine.
9. Vijećnik Mirza Ganić postavio je vijećniĉko pitanje upućeno Općinskoj naĉelnici i
nadleţnoj općinskoj sluţbi vezano za prijem bez konkursa u javnim ustanovama i javnim
preduzećima.
10. Vijećnik Nusret Suša postavio je Općinskoj naĉelnici i nadleţnoj općinskoj sluţbi
vijećniĉko pitanje i uputio inicijativu:
- pitanje vezano za izbor kooperanata za izvoĊenje radova u javnim preduzećima i
7
- inicijativa da se u narednom periodu razmotri mogućnost subvencioniranja investitora i
investicija putem naknada za pogodnost, naknada za ureĊenje i naknada za korištenje.
11. Vijećnica Zijada Smailagić postavila je vijećniĉko pitanje upućeno Ţeljeznicama
Federacije BiH vezano za redovno odrţavanje ţeljezniĉke infrastrukture.
12. Vijećnik Muhamed Husić postavio je Općinskoj naĉelnici i nadleţnoj općinskoj
sluţbi dva vijećniĉka pitanja i uputio jednu inicijativu:
- pitanje vezano za objekat „atomsko sklonište“ u Naselju Luke,
- pitanje vezano za osvjetljenje djeĉijeg parka u Novom Naselju i
- inicijativa za renoviranje asfaltne podloge rukometnog igrališta na Stadionu Luke.
13. Vijećnik Dalibor Tomiĉić postavio je Općinskoj naĉelnici i nadleţnoj općinskoj
sluţbi vijećniĉko pitanje i uputio inicijativu:
- pitanje vezano za naplatu parkinga i
- inicijativa za plaćanje plakatiranja politiĉkih stranaka u izbornoj godini.
14. Vijećnik Dejan Šćepanović postavio je Općinskoj naĉelnici i nadleţnoj općinskoj
sluţbi vijećniĉko pitanje vezano za rasvjetu na novom mostu u naselju Prijeko.
Po iscrpljenoj drugoj taĉci dnevnog reda, predsjedavajuća je dala pauzu u trajanju od
30 minuta.
TAČKA 3.
Prijedlog odluke o izmjeni namjene dijela prostora Urbanistiĉkog plana grada
Visoko.
Nidţara Hadţiomerović, pomoćnica naĉelnice, dala je dodatna obrazloţenja, te odgovore
na pitanja vijećnika: Izeta Smajevića, Dalibora Tomiĉića i Jasmina Omanovića.
U raspravi su uĉestvovali vijećnici: Vahid Ramić, Muhamed Husić, Mirza Ganić, Zijada
Smailagić, Salih Purišević i Nevzeta Begić.
Po zahtjevu Kluba vijećnika SBB, predsjedavajuća je dala kratku pauzu.
Nakon pauze, vijećnici su, sa 16 glasova ZA i 9 UZDRŢANIH vijećnika, usvojili Odluku
o izmjeni namjene dijela prostora Urbanistiĉkog plana grada Visoko.
TAČKA 4.
Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanistiĉkog plana za urbano podruĉje
općinskog centra Visoko za period 2013-2023. godine.
Dodatna obrazloţenja dala je Nidţara Hadţiomerović, pomoćnica naĉelnice.
Vijećnik Mirza Ganić, predsjednik Komisije za prostorno planiranje, ureĊenje i ekologiju,
iznio je stav ove komisije.
U raspravi su uĉestvovali vijećnici: Izet Smajević, Halim Dervišević, Salih Purišević i
Jasmin Omanović, zatim Općinska naĉelnica, Nidţara Hadţiomerović, pomoćnica naĉelnice,
Nermina Pinjagić, šef Odsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i graĊenje, te Senad Karavdić,
zastupnik u Skupštini ZDK.
U raspravi je podrţan prijedlog vijećnika Izeta Smajevića za potrebu dorade u formulaciji
ĉlana 9. Prijedloga odluke.
Predlagaĉ je prihvatio prijedlog iz rasprave da se u ĉlan 9. Prijedloga odluke, iza rijeĉi
„Nacrta ovog plana“ doda tekst koji glasi: „koji je utvrĊen na naĉin utvrĊeno u ĉlanu 8.“, ĉime je
isti postao sastavni dio Prijedloga odluke.
Po zakljuĉenoj raspravi, vijećnici su, sa 23 glasa ZA i 2 UZDRŢANA vijećnika, usvojili
Odluku o pristupanju izradi Urbanistiĉkog plana za urbano podruĉje općinskog centra Visoko za
period 2013-2023. godine.
TAČKA 5.
8
Prijedlog odluke o visini naknade za odrţavanje zajedniĉkih dijelova i ureĊaja
zgrade za 2013. godinu.
Izvjestilac Nidţara Hadţiomerović dala je dodatna obrazloţenja, te odgovore na pitanja
vijećnika: Dejana Šćepanovića, Muhameda Husića, Nevzete Begić i Vahida Ramića.
U raspravi uĉestvovali su vijećnici: Mirza Ganić, Salih Purišević, Nevzeta Begić, Mirza
Omanović, Jasmin Omanović i Muhamed Husić, te Općinska naĉelnica.
Nakon rasprave, vijećnici su, sa 23 glasa ZA i 2 UZDRŢANA vijećnika, usvojili Odluku
o visini naknade za odrţavanje zajedniĉkih dijelova i ureĊaja zgrade za 2013. godinu.
TAČKA 6.
Prijedlog odluke o visini prosjeĉne konaĉne graĊevinske cijene 1 m2 korisne
površine stambenog prostora na podruĉju općine Visoko za 2013. godinu.
Izvjestilac Nidžara Hadžiomerovid dala je dodatna obrazloženja.
U raspravi, vijećnik Mirza Omanović iznio je stav Kluba vijećnika SDA.
Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno, sa 25 glasova ZA, usvojili Odluku o visini
prosjeĉne konaĉne graĊevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog prostora na podruĉju
općine Visoko za 2013. godinu.
TAČKA 7.
Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za ĉlanove savjeta u mjesnim zajednicama
općine Visoko.
Bez voĊenja rasprave, vijećnici su jednoglasno, sa 25 glasova ZA, usvojili Odluku o
raspisivanju izbora za ĉlanove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko.
TAČKA 8.
Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovoĊenje izbora u mjesnim
zajednicama općine Visoko.
Prije rasprave, Općinska naĉelnica, kao predlagaĉ, povukla je Prijedlog odluke.
TAČKA 9.
Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko.
Izvjestilac Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća, dala je odgovor na pitanje
vijećnika Dejana Šćepanovića.
U raspravi su uĉestvovali vijećnici: Dejan Šćepanović, Zijada Smailagić, Izet Smajević,
Nevzeta Begić, Salih Purišević i Mirza Ganić, te zastupnik Senad Karavdić i Zekija
Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća.
Tokom rasprave, po zahtjevu Kluba SDA, predsjedavajuća je dala kraću pauzu.
Nakon pauze, u kojoj su obavljene konsultacije klubova vijećnika, predlagaĉ je predloţio
da se rasprava o Prijedlogu odluke odloţi za slijedeću sjednicu.
Prihvatajući prijedlog predlagaĉa, vijećnici su jednoglasno, sa 25 glasova ZA, donijeli
slijedeći
Z a k lj u č a k
1. Općinsko vijeće Visoko odlaţe raspravu o Prijedlogu odluke o osnivanju Zdravstvenog
savjeta općine Visoko za narednu, 5. sjednicu Općinskog vijeća.
9
TAČKA 10.
Prijedlog rješenja o konaĉnom imenovanju Upravnog odbora JU “Dom zdravlja”
Visoko.
Pitanja predlagaĉu uputili su vijećnici Izet Smajević i Vahid Ramić.
Dodatne napomene dala je izvjestilac Zekija Omerbegović.
Senad Karavdić, predsjednik Komisije za razmatranje prijava na oglas za imenovanje UO
JU „Dom zdravlja“ Visoko, dao je dodatno obrazloţenje o provedenom postupku.
Bez voĊenja rasprave, vijećnici su, sa 16 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 4
UZDRŢANA vijećnika, usvojili Rješenje o konaĉnom imenovanju Upravnog odbora JU “Dom
zdravlja” Visoko kojim se u Upravni odbor imenuju: Zlatko Handţić, za predsjednika, te Amira
Trbonja-Zukić i Adi Ahić, za ĉlanove.
TAČKA 11.
Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti
nekretnina.
Općinska naĉelnica, kao predlagaĉ, povukla je Prijedlog rješenja.
TAČKA 12.
Informacija o stanju privrednog i opšteg kriminaliteta i javnog reda i mira i
bezbjednosti saobraćaja u 2012. godini.
Vijećnici Delila Novokmet-Halilović i Izet Smajević uputili su pitanja izvjestiocu.
Izvjestilac Edhem Omanović, komandir Policijske stanice Visoko, dao je potrebna
pojašnjenja i odgovore.
Rasprava nije voĊena.
Podrţavajući stavove i prijedloge Komisije za društvene djelatnosti i Komisije za ljudska
prava, mlade i ravnopravnost spolova, vijećnici su jednoglasno, sa 25 glasova ZA, donijeli
slijedeći
Z a k lj u č a k
1. Općinsko vijeće Visoko usvaja Informaciju o stanju privrednog i opšteg kriminaliteta i
javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja u 2012. godini, uz ocjenu da je Informacija cjelovita
i da daje jasnu i realnu sliku stanja u svim segmentima iz ove oblasti, na osnovu ĉega se moţe
konstatovati da je stanje bezbjednosti na podruĉju općine Visoko zadovoljavajuće.
2. U cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti i stvaranja uslova za efikasniji rad Policijske
stanice Visoko, Općinsko vijeće upućuje Skupštini i Vladi Zeniĉko-dobojskog kantona slijedeće
zahtjeve:
- u skladu sa vaţećom sistematizacijom radnih mjesta izvršiti popunjavanje Policijske
stanice Visoko potrebnim kadrom;
- primjenom Zakona o volontiranju omogućiti sticanje potrebnog radnog iskustva
diplomiranim kriminalistima, s obzirom da je evidentan znaĉajan broj nezaposlenih ove struke,
- poduzeti aktivnosti na rješavanju problema mirujućeg saobraćaja, te u tom cilju inicirati
izmjene u zakonskoj regulativi iz oblasti sigurnosti saobraćaja, te javnog reda i mira.
3. Općinsko vijeće upućuje Općinskoj naĉelnici i nadleţnim općinskim sluţbama
slijedeće zahtjeve:
- razmotriti radno vrijeme u odreĊenim djelatnostima, kao što su sportske kladionice i
manji trgovaĉki objekti, u cilju njegovog skraćivanja, kao jednog od naĉina za obezbjeĊenje veće
sigurnosti uposlenih u ovim djelatnostima,
10
- poduzeti aktivnosti na postavljanju potrebne vertikalne signalizacije (posebno
postavljanje saobraćajnog znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja), organizaciji parking sluţbi,
kao i angaţovanju „pauk“ vozila, a sve u cilju rješavanja problema mirujućeg saobraćaja na
podruĉju općine Visoko,
- u nadleţnoj općinskoj sluţbi izvršiti popunu radnog mjesta eko-redar.
Sjednica je završila sa radom u 17,30 sati.
ZAPISNIK VODILA
Zilha Sirćo
SEKRETAR
Općinskog vijeća Visoko
Visoko
Zekija Omerbegović
PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća
Mirela Mateša Bukva
11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne,geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
________________________________________________________________________
Broj:03/1-23-7- 160 /13
Datum, 28.02.2013.godine
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
PREDMET:Odgovor na vijeĉnićko pitanje,dostavlja se
Vijećnica Delila Halilović – Novokmet postavila je vijećniĉko pitanje koje glasi:
„ U kojoj fazi je razrješenje problema, odnosno da li je uopće planirano regulisanje imovinskopravnih odnosa, kako bi se u konaĉnici pristupilo rješavanju problema oko divlje deponije u
centru grada, ulaz u Zanatski centar Sebilj II ?“
Na ovo pitanje dajemo slijedeći odgovor:
Uvidom u ZK izvadke Općinskog suda Visoko parcela oznaĉena kao k.ĉ.br. 3404/4
upisana je sa privremenim pravom korištenja na Burić ( Mustafe ) Samiju, a parcela oznaĉena kao
k.ĉ. br. 3404/1 K.O. Visoko upisana je sa trajnim pravom korišćenja u korist „Sebilj“ Visoko i sa
pravom raspolaganja u korist Općine Visoko.
Obavještavamo Vas da je od 2002. godine u toku parnićni postupak pred Općinskim
sudom u Visokom tuţiteljice Burić Samije protiv tuţenih „Sebilj“Visoko i Općine Visoko radi
utvrĊenja i uknjiţbe.
12
Sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne
poslove i zaštitu okoline
______________________________________________________________________________
Ulica A.Izetbegovića br.12A, 71300 Visoko, tel.+38732/ 732-507, fax.+38732/736-571, mail:[email protected]
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKA NAĈELNICA
______________________________________________________________________________
Broj: 01/2-02-335/13
Datum: 19.03.2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
VISOKO
n/r Predsjedavajuće
GĊa Mirela Mateša Bukva
PREDMET: Odgovor na vijećniĉko pitanje, dostavlja se;
Poštovani,
Na 4. sjednici Općinskog vijeća Visoko, odrţanoj 2. marta 2013. godine, vijećnik
Nusret Suša uputio je slijedeće vijećniĉko pitanje nadleţnoj sluţbi i javnim preduzećima:
„Na koji naĉin javna preduzeća biraju kooperante za izvoĊenje poslova, da li to
rade javno i transparentno, odnosno da li se poštuju sve procedure i svi propisi definisani
Zakonom o javnim nabavkama“.
U odgovorima javnih preduzeća: „Visokogas“ d.o.o. Visoko, JP „RTV“ Visoko,
JKP „Gradska groblja“ Visoko, JKP „Visoĉica“ Visoko i JP „Veterinarska stanica
Visoko“, obrazloţeno je da se postupci izbora izvoĊaĉa radova u javnim preduzećima
sprovede primjenom Zakona o javnim nabavkama.
S poštovanjem,
13
DOSTAVLJENO:
1.Općinsko vijeće,
2.a/a.
OPĆINSKA NAĈELNICA VISOKO
Amra Babić
______________________________________________________________________________________
Ulica A. Izetbegovića br.12A, 71300 Visoko, tel:032/732-501, fax:032/738-330, mail: nacelnica @visoko.gov.ba
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKA NAĈELNICA
______________________________________________________________________________
Broj: 01/2-02-334/13
Datum: 19.03.2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
n/r Predsjedavajuće
GĊa Mirela Mateša Bukva
PREDMET: Odgovor na vijećniĉko pitanje, dostavlja se;
Poštovani,
Na 4. sjednici Općinskog vijeća Visoko, odrţanoj 2. marta 2013. godine, vijećnik
Izet Smajević uputio je JKP „Visoĉica“ Visoko slijedeće vijećniĉko pitanje :
„Zašto je na raĉunima za vodu korisnicima gradskog vodovoda u općini Visoko
specificirana najmanje dvostruko veća potrošnja vode (m3) u odnosu na oĉekivanja
zasnovana na relevantnim standardima? Zahtijevam odgovor zasnovan na tehniĉkim
argumentima, a ne paušalan i deskriptivan!“
U prilogu Vam dostavljam odgovor JKP „Visoĉica“ Visoko.
S poštovanjem,
14
DOSTAVLJENO:
VISOKO
1.Općinsko vijeće,
2.a/a.
OPĆINSKA NAĈELNICA
Amra Babić
______________________________________________________________________________________
Ulica A. Izetbegovića br.12A, 71300 Visoko, tel:032/732-501, fax:032/738-330, mail: nacelnica @visoko.gov.ba
15
16
17
18
19
20
B
BOOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne,geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
________________________________________________________________________
Broj: 03/1-23-7-174/13.
Datum: 20.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
PREDMET: Odgovor na vijećniĉke inicijative Nevzete Begić, dostavlja se
Općinski vijećnik Nevzeta Begić je podnijela sljedeće vijećniĉke inicijative: »U cilju
podizanja ekološke svijesti i poboljšanja ekološke slike grada i općine, upućujem inicijativu da se
postave nove i izmjene dotrajale kante za smeće u ulicama grada. Posebno u ulicama koje su
veoma frekventne, a u kojima nema postavljenih kanti ili se nalaze samo jedna ili dvije. (npr.ul.
Rosuljaĉka,Kralja Tvrtka,ulica ispod Doma zdravlja, posebno ul Branilaca itd.).U ovoj ulici od
mosta do srednje škole je postavljena samo jedna kanta, dotrajala, sa šupljim dnom i to na
autobuskom stajalištu, što nije dovoljno uzimajući u obzir veliki broj pješaka, uĉenika, pacijenata
koji prolaze tom ulicom. Oni koji bi savjesno ţeljeli baciti smeće nemaju gdje.
Kao i da se ove godine uvede takmiĉenje sa adekvatnim novĉanim nagradama i to za :
- najljepše školsko dvorište
- najljepši balkon
- najljepši vrt (bašta)
- najljepše uredjeni ulaz i prilazi oko stambenih zgrada
- najĉišća mjesna zajednica (tu prije svega mislim na seoske MZ koje nisu pokrivene
redovnim ĉišćenjem i odvozom smeća), kojoj bi se uruĉila novćana nagrada za dodatne
potrebe MZ.
Cijeneći da je odlaganje i odvoz smeća jedan od gorećih problema općine, posebno u seoskim
sredinama gdje nije sistemski riješen taj problem, treba puno raditi na ekološkom planu, na
podizanju ekološke svijesti, (koja na ţalost nije na zavidom nivou, kao dokaz imamo mnoge
divlje deponije) i dodatno motivirati naše gradjane, u pravcu u kojem je i usmjerena ova
inicijativa.
Na postavljene vijećniĉke inicijative dajemo sljedeće izjašnjenje:
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne,geodetske, stambeno-komunalne
poslove i zaštitu okoline podrţava podnešene inicijative i u okviru planiranih budjetskih
sredstava – Program ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline općine Visoko za 2013.
godinu, taĉka 1. – Podrška projektima iz oblasti ekologije, će pristupiti realizaciji predloţenih
projekata.
S poštovanjem !
DOSTAVLJENO:
1. Naslovu
2. Evidencija
komunalne,
3. Arhiva
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne,geodetske, stambenoposlove i zaštitu okoline
21
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne,geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
________________________________________________________________________
Broj: 03/1-23-7-175/13.
Datum: 20.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
PREDMET: Odgovor na vijećniĉku inicijativu Dţevada Fejzića, dostavlja se
Općinski vijećnik Dţevad Fejzić je podnio inicijativu da se pristupi iznalaţenju izvora
finansiranja izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana za općinu Visoko, kao strateškog
dokumenta koji će pokazati opredjeljenost Općine Visoko u narednom periodu u oblasti zaštite
okoline.
Na postavljenu vijećniĉku inicijativu dajemo sljedeći odgovor:
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne,geodetske, stambeno
komunalne poslove i zaštitu okoline, podrţava predloţenu inicijativu, i već su u tom pravcu
pokrenute inicijative prema Federalnom ministrastvu za turizam i okoliš, te prema Federalnom
Fondu za zaštitu okoliša.
S poštovanjem !
DOSTAVLJENO:
1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne,geodetske, stambeno-komunalne
poslove i zaštitu okoline
22
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
_______________________________________________________________________
Broj: 03/1-23-7- 176/13
Datum: 20.03.2013.godine
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
PREDMET : Odgovor na vijećniĉko pitanje, dostavlja se
Vijećnik Mirza Omanović je 02.03.2013.godine uputio slijedeće vijećniĉko pitanje:
« U kojoj fazi je projekat izgradnje pješaĉkog mosta u Ozrakovićima, da li su završene sve
pripremne radnje neophodne za izdavanje svih potrebnih odobrenja i dozvola, ko izdaje
saglasnosti neophodne za ovaj projekat i sa koliko sredstava je planirana izgradnja ovog mosta, te
sa kojim sredstvima bi se finansirala izgradnja? »
Na postavljeno vijećniĉko pitanje dostavljamo sljedeći odgovor:
Programom investiranja sredstava GSM licence za 2009.godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
za Federaciju BiH odobreno je 50.000,00 KM za izradu projektne dokumentacije mosta u
Ozrakovićima na rijeci Bosni.
Na osnovu usvojenog projektnog zadatka za izgradnju pješaĉkog mosta dobili smo saglasnost od
Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za provoĊenje postupka javne nabavke za izradu
projektne dokumentacije – idejni i glavni projekat.
Postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije je u toku.
Nakon saĉinjene i revidirane projektne dokumentacije pristupit će se izdavanju odobrenja za
graĊenje.
Projektom će biti predviĊena projektantska vrijednost radova tako da ćemo znati visinu potrebnih
sredstava za izgradnju mosta.
Nakon završene projektne dokumentacije i dobijanja potrebnih odobrenja uslijedit će
obezbjeĊenje finansijskih sredstava za izgradnju mosta.
S poštovanjem!
Sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
23
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
_______________________________________________________________________
Broj: 03/1-23-7- 177/13
Datum: 20.03.2013.godine
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
PREDMET : Odgovor na vijećniĉko pitanje, dostavlja se
Vijećnik Jasmin Omanović je 02.03.2013.godine uputio slijedeću inicijativu:
« Ţelim da uputim inicijativu nadleţnim općinskim sluţbama, a odnosi se na postavljanje leţeĉih
policajaca na dionici puta od raskrsnice u Donjem Moštru (autobusko stajalište BP Dokso) do
sportsko-rekreativnog centra Bara. Naime, ovom dionicom svaki dan prolazi veliki broj uĉenika
svih uzrasta. Mislim da bi postavljanjem leţeĉih policajaca osigurala bezbijednost uĉesnika i
svakako probudila svijest vozaĉa. Sama dionica spaja sva okolna sela sa Moštrem i vodi ka
regionalnom putu koji opet sve spaja sa samim gradom.»
Na pokrenutu inicijativu dostavljamo sljedeći odgovor:
Sluţba ne prihvata pokrenutu inicijativu jer na pomenutoj dionici puta postoji izgraĊena
pješaĉka staza kao i saobraćajni znakovi za ograniĉenje brzine i znakovi upozorenja – djeca na
putu (pješaĉki prelazi).
Neophodna je veća paţnja vozaĉa te angaţovanje pripadnika PU Visoko.
S poštovanjem!
Sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
24
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
_______________________________________________________________________
Broj: 03/1-23-7- 178/13
Datum: 20.03.2013.godine
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
PREDMET : Odgovor na vijećniĉku inicijativu, dostavlja se
Vijećnik Vahid Ramić je 02.03.2013. godine uputio slijedeću inicijativu:
“Pokrećem inicijativu da se u što kraćem roku saniraju udarne rupe na putu R 445 na relaciji
Dobrinje-Visoko i na lokalnom putu od Vispaka prema ţeljezniĉkoj stanici.”
Po upućenoj inicijativi sluţba dostavlja odgovor:
Regionalni putevi, kao i odrţavanje regionalnih puteva, nalaze se u nadleţnosti Kantonalnog
ministarstva koje je obavezno imenovati izvoĊaĉa radova i vršiti nadzor nad istim.
Nadleţno Ministarstvo obavijestili smo o vašoj inicijativi i potrebi da se saniraju pomenuti putni
pravci.
Za odrţavanje lokalnih puteva i gradskih ulica koji su u nadleţnosti Općine Visoko raspisan je
tender za odabir izvoĊaĉa nakon ĉega će biti potpisan ugovor o izvoĊenju radova.
S poštovanjem!
Sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
25
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
_______________________________________________________________________
Broj: 03/1-23-7- 179/13
Datum: 20.03.2013.godine
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
PREDMET : Odgovor na vijećniĉko pitanje, dostavlja se
Vijećnik Vahid Ramić je 02.03.2013.godine uputio slijedeće vijećniĉko pitanje:
« Da li Općina planira izgradnju puta prema lokaciji na kojoj je poĉeta izgradnja doma zdravlja u
Moštru i od kojih sredstava?»
Na postavljeno vijećniĉko pitanje dostavljamo sljedeći odgovor:
Prema Programu kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu iz budţeta Općine Visoko za 2013.
godinu koga je usvojilo Općinsko Vijeće Visoko na svojoj trećoj sjednici odrţanoj 2.2.2013.
godine nisu predviĊena sredstva za izgradnju puta u Moštru prema lokaciji na kojoj je poĉeta
izgradnja ambulante porodiĉne medicine D. Moštre.
U narednom periodu, a u skladu sa prioritetima, ista će biti planirana.
S poštovanjem!
Sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
26
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
_______________________________________________________________________
Broj: 03/1-23-7- 180/13
Datum: 20.03.2013.godine
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
PREDMET : Odgovor na vijećniĉko pitanje, dostavlja se
Vijećnik Muhamed Husić je 02.03.2013.godine uputio slijedeću inicijativu:
« Pokrećem inicijativu renoviranja asfaltne podloge rukometnog igrališta. Trenutno stanje
rukometnog igrališta koje se nalazi u sastavu stadiona Luke je neuslovno za korištenje .Svjedoci
smo nesreće koja se dogodila na ovom terenu, kada su djeĉaku pali na glavu devastirani golovi
ikada, na svu sreću, nije bilo smrtno stradalih. Isti rizici su prisutni i dan danas.
Renoviranje ovog terena omogućilo bi, prije svega, treniranje rukometaša i rukometašica u
ljetnom terminu, ali i Ċaka srednje škole Gimnazija koji nemaju riješeno pitanje odrţavanje ĉasa
tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
Ovim putem bi uveliko pomogli rad rukometnih klubova kao i omasovljenja školskog sporta.
Sa projektom o renoviranju terena mogli bi aplicirati na više nivoe, ali i animirati naše
privrednike da uĉestvuju u realizaciji samog projekta.»
Na pokrenutu vijećniĉku inicijativu dostavljamo sljedeći odgovor:
Sluţba prihvata pokrenutu inicijativu asfaltiranja podloge rukometnog igrališta stadiona Luke.
Realizacija će biti pokrenuta u narednom periodu.
Potrebno je aplicirati i prema višim nivoima vlasti, Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport Ze-do kantona ili ministarstvima FBiH.
S poštovanjem!
Sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
27
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
_______________________________________________________________________
Broj: 03/1-23-7- 181/13
Datum: 20.03.2013.godine
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
PREDMET : Odgovor na vijećniĉko pitanje, dostavlja se
Vijećnik Dejan Šćepanović je 05.03.2013.godine uputio slijedeće vijećniĉko pitanje:
« Da li je u planu i kada da se riješi pitanje rasvjete na novom mostu u naselju Prijeko?»
Na postavljeno vijećniĉko pitanje dostavljamo sljedeći odgovor:
U 2013.godini kroz programe kapitalnih ulaganja nije predviĊen projekat izgradnje
rasvjete preko novog mosta u naselju Prijeko.
Navedeni projekat biće rješavan u skladu sa finansijskim mogućnostima u narednom periodu.
S poštovanjem!
Sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
28
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne,geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
________________________________________________________________________
Broj: 03/1-23-7-182/13
Datum: 20.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
PREDMET :Odgovor na vijećniĉko pitanje Dalibora Tomiĉića, dostavlja se
Općinski vijećnik Dalibor Tomiĉić je postavio sljedeće vijećniĉko pitanje :»Pošto je
evidentno, da općina Visoko ima problem parking prostora, posebno u blizini javnih institucija i
ustanova, te da nema uspostavljen sistem naplate korištenja istog, kada i na koji naĉin se planira u
budućnosti rješavati ovaj problem?»
Na postavljeno vijećniĉko pitanje dajemo sljedeći odgovor:
Općina Visoko je Odlukom o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na
podruĉju općine Visoko ( «Sl.glasnik općine Visoko br.6/09.») uredila oblast parkiranja,
medjutim u ovoj budţetskoj godini nisu planirana sredstva za ulaganja u stvaranja pretpostavki za
konaĉno regulisanje oblasti parkiranja na podruĉju općine Visoko.
U narednom periodu predstoji niz aktivnosti vezanih za organizovanje naplate parkiranja kao i
obiljeţavanje parking mjesta o ĉemu će Općinsko vijeće biti blagovremeno informisano.
S poštovanjem !
DOSTAVLJENO:
1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne,geodetske, stambeno-komunalne
poslove i zaštitu okoline
29
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne,geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
________________________________________________________________________
Broj: 03/1-23-7-183/13
Datum: 20.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
PREDMET: Odgovor na vijećniĉko pitanje Omanović Mirze, dostavlja se
Općinski vijećnik Mirza Omanović je postavio sljedeće vijećniĉko pitanje :»Kada se
planira nastavak radova na izgranji pješaĉke staze na relaciji od nove petlje tj.od novog mosta u
Arnautoviĉkom polju, pored autoputa i naplatnih kućica, ispod mosta , do Arnautovića.
U ĉijoj nadleţnosti je izgradnja pomenute pješaĉke staze, federalnoj, kantonalnoj ili općinskoj, te
da li Federalna direkcija autocesta ima bilo kakve obaveze prema ovome projektu, obzirom na
blizinu autoputa i naplatnih kućica.»
Na postavljeno vijećniĉko pitanje dajemo sljedeći odgovor:
Federalna direkcija autocesta je u sklopu uredjenja prostora oko naplatnih kućica na
insistiranje Općine Visoko pristupila izgranji pješaĉke staze na realaciji «novi most –
Arnautovići». Kako se u to vrijeme nisu bili stekli uslovi za rješavanje imovinsko – pravnih
odnasa na cijeloj trasi, Direkcija autocesta je izgradila samo dio pješaĉke staze. U
medjuvremenu, Općina Visoko je riješela, imovinsko – pravne odnose i na spornom dijelu trase.
Izgradnja ove staze je u općinskoj nadleţnosti i potrebno je planirati sredstva za završetak ovog
projekta, u tom cilju Općina Visoko će se obratiti Direkciji za ceste, zahtjevom za sufinansiranje,
nastavka izgradnje pješaćke staze.
DOSTAVLJENO:
1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne,geodetske, stambenokomunalne
poslove i zaštitu okoline
30
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
______________________________________________________________________________
Broj: 01/1-02-63/13
Visoko, 8.3.2013. godine
IZVJEŠTAJ
O REALIZACIJI PROGRAMA RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2012. GODINU
31
I - UVOD
Programom rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu utvrĊena je obaveza
podnošenja Općinskom vijeću Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2012.
godinu.
Nosilac izrade, Sluţba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika, saĉinila je
navedeni Izvještaj u kome su dati statistiĉki podaci o reslizaciji Programa rada Općinskog vijeća
za 2012. godinu, kao i prilozi o aktivnostima vijećnika i radnih tijela Općinskog vijeća,
donesenim zakljuĉcima Općinskog vijeća, postavljenim vijećniĉkim pitanjima i upućenim
inicijativama.
2012. godina je godina u kojoj su provedeni lokalni izbori i u kojoj je konstituisano
Općinsko vijeće u novom sazivu. Realizacija Programa rada za 2012. godinu ostvarena je kroz
dva saziva Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće ranijeg saziva odrţalo je 8 redovnih sjednica, u periodu od januara do
jula 2012. godine, na kojima je razmatralo 53 taĉke dnevnog reda, u okviru kojih je obraĊeno i 16
podtaĉki dnevnog reda.
TakoĊer je odrţano i 10 sjednica Kolegija Općinskog vijeća ranijeg saziva, te radni
sastanci predsjedavajućeg i njegovog zamjenika, sa Općinskim naĉelnikom i Sluţbom za poslove
Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika, na kojim je razmatrana realizacija Programa rada
Općinskog vijeća.
U decembru 2012. godine, kada je konstituisano Općinsko vijeće u novom sazivu,
odrţane su 2 sjednice Općinskog vijeća, na kojima je razmatrano 16 taĉaka dnevnog reda. U cilju
pripreme za odrţavanje sjednica Općinskog vijeća, odrţan je jedan meĊustranaĉki dogovor
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, te 2 sjednice Kolegija Općinskog vijeća.
Poštujući odredbe Poslovnika Općinskog vijeća o javnosti rada i transparentnosti sjednica
Općinskog vijeća, na istim je omogućeno prisustvo predstavnicima mjesnih zajednica, udruţenja
graĊana, graĊanima i medijima.
Pored redovnih sjednica, Općinsko vijeće je odrţalo i 2 sveĉane sjednice u povodu 1.
marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 29. avgusta – Dana općine Visoko. Povodom
25. novembra – Dana drţavnosti Bosne i Hercegovine odrţana je sveĉana akademija.
Općinsko vijeće je takoĊer uĉestvovalo u programu obiljeţavanja 7. aprila - Dana
osloboĊenja općine Visoko, 3. maja - Dana otpora agresiji, 16. juna - Dana pogibije komandanta
Teufika-Tufe Buze i Dana šehida – drugog dana Ramazanskog bajrama.
U 2012. godini Programom rada planirano je donošenje 10 normativnih akata i
razmatranje 23 izvještaja, odnosno informacije, od ĉega su donesena 4 normativna akta, te
razmatrano 12 izvještaja, odnosno informacija.
Lokalni izbori i implementacija izbornih rezultata imala je uticaj na rad Općinskog vijeća
i realizaciju Programa rada, te se moţe konstatovati da je Općinsko vijeće u izvještajnom periodu,
za razliku od prethodnih godina, odrţalo manje sjednica, odnosno da u periodu septembarnovembar nije bilo sjednica Općinskog vijeća.
Navedeni razlozi su uticali da se nisu razmatrali izvještaji iz oblasti realizacije budţeta
Općine u planiranom roku, kao i informacije iz oblasti privrede, privatizacije, zdravstvenog i
socijalnog stanja, vodosnabdijevanja, sporta i nevladinih organizacija, prava branilaca, odvoza
smeća i stanja ekologije, istraţivanja na lokalitetu „Visoĉkih piramida“, a u normativnoj
32
djelatnosti odluke iz oblasti lokalnih vodovoda, prostorno-planske dokumentacije, te Poslovnik o
radu Općinskog vijeća.
Cijeneći potrebu donošenja, odnosno razmatranja tema koje nisu realizovane, a imajući u
vidu naprijed navedene razloge i period kada nije bilo sjednica Općinskog vijeća, Općinsko vijeće
je u Program rada za 2013. godinu uvrstilo i nerealizovane teme iz 2012. godine.
Radi sagledavanja rada Općinskog vijeća u prošloj godini, neophodno je potcrtati da je
Općinsko vijeće na svojim sjednicama raspravljalo i o pitanjima i dokumentima koji nisu
planirani Programom rada.
Tako je, pored planiranih tema, Općinsko vijeće razmatralo i usvojilo Strategiju razvoja
socijalne zaštite općine Visoko za period 2012-2015. godina, donijelo 18 odluka i drugih općih
akata, 16 općih akata iz imovinsko-pravne oblasti, 9 iz oblasti imenovanja, a na prijedlog
Općinskog naĉelnika ili drugog ovlaštenog predlagaĉa, te razmatralo 3 izvještaja i 2 informacije.
Tokom izvještajnog perioda, Općinsko vijeće Visoko je o usvojenim nacrtima
dokumenata provelo javne rasprave, na kojima su uĉešće uzeli općinski vijećnici, općinske
sluţbe, javna preduzeća i javne ustanove, udruţenja graĊana i mjesne zajednice.
Općinsko vijeće ranijeg saziva provelo je 2 javne rasprave - o Nacrtu odluke o izmjeni
namjene dijela prostora Urbanistiĉkog plana općine Visoko i Nacrtu odluke o komunalnim
taksama.
Općinsko vijeće novog saziva provelo je 3 javne rasprave – o Nacrtu programa rada
Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu, Nacrtu budţeta općine Visoko za 2013. godinu i
Nacrtu odluke o izvršenju budţeta općine Visoko za 2013. godinu.
U ostvarivanju funkcije Općinskog vijeća, poseban znaĉaj ima aktivnost radnih tijela
Općinskog vijeća koja je doprinijela kvalitetu rada Općinskog vijeća.
Na sjednicama radnih tijela razmatrana su pitanja iz okvira dnevnog reda sjednica
Općinskog vijeća, te zauzimani stavovi, mišljenja i preporuke, što je dalo doprinos voĊenju
rasprave i donošenju zakljuĉaka na sjednicama Općinskog vijeća.
Kao sastavni dio ovog izvještaja, u nastavku je dat pregled aktivnosti radnih tijela u
protekloj godini, sa evidencijom prisustva sjednicama radnih tijela i sjednicama Općinskog
vijeća.
I! - PREGLED AKTIVNOSTI RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Komisija za društvene djelatnosti
Komisija za društvene djelatnosti, u izvještajnom periodu, odrţala je 6 sjednica – 5
sjednica ranijeg saziva i 1 sjednica novog saziva Komisije.
Na odrţanim sjednicama, Komisija ranijeg saziva razmatrala je materijale iz svoje
nadleţnosti, a iz okvira dnevnog reda sjednica Općinskog vijeća, koji se odnose na stanje
kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja, realizaciju Programa rada Vijeća, rad
općinskih sluţbi, Općinskog pravobranilaštva, javnih ustanova, te rad savjeta mjesnih zajednica.
Komisija je Općinskom vijeću redovno dostavljala izvještaje o zauzetim stavovima po
razmatranim dokumentima, sa prijedlozima za donošenje zakljuĉaka i poduzimanje potrebnih
aktivnosti u cilju poboljšanja stanja, što je dalo doprinos raspravi na Općinskom vijeću.
Komisija u novom sazivu odrţala je 1 sjednicu u decembru 2012. godine kada je, pored
razmatranja i zauzimanja stava o materijalima iz svoje nadleţnosti, a iz okvira dnevnog reda
sjednice Općinskog vijeća, donijela Poslovnik o radu ove komisije.
Ime i prezime
(stari saziv Komisije)
Prisustvo
Odsustvo
Opravdano
33
Neopravdano
Halim Dervišević, predsjednik
Mehmed Klepo, zam.predsjednika
Halim Pihljak, ĉlan
Dinka Omanović,ĉlan
Dţenan Bećar, ĉlan
Ime i prezime
(novi saziv Komisije)
Halim Dervišević, predsjednik
Aida Zerdo, zam.predsjednika
Faruk Ihtijarević, ĉlan
Nevzeta Begić,ĉlan
Muhamed Husić, ĉlan
5
5
5
4
5
Prisustvo
1
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
1
1
1
1
1
2. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja
Komisija za budţet, finansije i ekonomska pitanja, u izvještajnom periodu, odrţala je 7
sjednica – 6 sjednica ranijeg saziva i 1 sjednica novog saziva Komisije.
Na odrţanim sjednicama, Komisija u ranijem sazivu razmatrala je akte iz svoje
nadleţnosti, a iz okvira dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća, o ĉemu je Općinskom vijeću
podnosila svoje izvještaje i prijedloge.
Razmatrajući dokumente iz oblasti finansija, kao i rada i poslovanja javnih preduzeća,
Komisija je predlagala Općinskom vijeću donošenje zakljuĉaka, te ukazivala na poduzimanje
odreĊenih aktivnosti.
Komisija novog saziva odrţala je 1 sjednicu u decembru 2012. godine, na kojoj su
razmatrane odluke iz oblasti finansija, odnosno budţet i njegovo izvršenje, a takoĊer je donijela
svoj Poslovnik o radu.
Ime i prezime
(stari saziv Komisije)
Prisustvo
Mehemed Zukić, predsjednik
Mirzet Hindija, zam. predsjednika
Dţenan Bećar, ĉlan
Dalibor Tomiĉić,ĉlan
Halim Dervišević, ĉlan
6
5
5
6
6
Ime i prezime
(novi saziv Komisije)
Prisustvo
Mirza Omanović, predsjednik
Izet Smajević, zam. predsjednika
Nermin Sudţuka, ĉlan
Mirnes Fatić,ĉlan
Nusret Suša, ĉlan
1
1
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
1
1
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
1
1
1
3. Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih
događaja i ličnosti
Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obiljeţavanje historijskih dogaĊaja i liĉnosti
ranijeg saziva, u 2012. godini, odrţala je 4 sjednice (Komisija u novom sazivu nije imala sjednica
u 2012. godini-1. sjednica odrţana u januaru 2013.g.).
U izvještajnom periodu, Komisija je, kao nadleţno radno tijelo, a u skladu sa općinskom
odlukom, raspisala javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih priznanja, provela
34
utvrĊeni postupak, te utvrdila prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja općine Visoko za 2012.
godinu.
Prijedlozi Komisije razmatrani su i usvojeni na 45. sjednici Općinskog vijeća, odrţanoj
14.7.2012. godine, dok su javna priznanja uruĉena dobitnicima na sveĉanoj sjednici u povodu
obiljeţavanja 29. avgusta - Dana općine Visoko.
U izvještajnom periodu Komisija je takoĊer razmatrala predmete iz svoje nadleţnosti,
odnosno upućene zahtjeve vezane za obiljeţavanje znaĉajnih datuma, te javna priznanja.
Ime i prezime
(stari saziv Komisije)
Nijaz Šahinović, predsjednik
Mufid Beĉarević,
zam.predsjednika
Mirza Ganić, ĉlan
Mirnes Fatić, ĉlan
Branislava Ferzanović, ĉlan
Mirza Gazdić, ĉlan
Mahir Valjevac, ĉlan
Prisustvo
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
4
4
3
3
4
4
4
1
1
4. Komisija za izbor i imenovanja
U izvještajnom periodu, Komisija za izbor i imenovanja u ranijem sazivu odrţala je 6
sjednica (Komisija u novom sazivu nije imala sjednica u 2012. godini-1. sjednica odrţana u
januaru 2013.g.).
Na odrţanim sjednicama, Komisija je razmatrala materijale iz svoje nadleţnosti, a iz
okvira dnevnog reda sjednica Općinskog vijeća, o ĉemu je Općinskom vijeću redovno dostavljala
izvještaje o zauzetim stavovima po razmatranim dokumentima, sa prijedlozima za donošenje
zakljuĉaka.
Komisija je, u izvještajnom periodu, razmatrala pitanje funkcionisanja Nadzornog odbora
JKP „Visoĉica“ Visoko, te dala svoj stav i prijedlog Općinskom vijeću, na osnovu kojeg su
poduzete aktivnosti u cilju rješavanja ovog pitanja. Prihvatajući prijedlog Komisije, Općinsko
vijeće je dalo saglasnost za popunu ovog nadzornog odbora, odnosno ovlastilo predstavnika
Općine u Skupštini ovog preduzeća za konaĉno imenovanje ĉlana Nadzornog odbora JKP
„Visoĉica“ Visoko.
Komisija je, takoĊe, na osnovu Zakljuĉka Općinskog vijeća, provela postupak
imenovanja Nadzornog odbora Društva „Visokogas“ Visoko. Komisija je, po raspisanom oglasu,
obavila intervju sa kandidatima koji su ispunjavali uslove oglasa, na osnovu ĉega je utvrdila rang
listu uspješnih kandidata, te svoj prijedlog dostavila Općinskom vijeću. Prihvatajući Izvještaj i
prijedlog Komisije, Općinsko vijeće je donijelo zakljuĉak kojim ovlašćuje predstavnika Općine u
Skupštini ovog društva za konaĉno imenovanje Nadzornog odbora Društva „Visokogas“ Visoko.
Ime i prezime
(stari saziv Komisije)
Prisustvo
Mehmed Smajlović, predsjednik
Mehmed Klepo, zam.predsjednika
Sakib Mostić, ĉlan
Husnija Merdić, ĉlan
Halim Pihljak, ĉlan
6
6
6
5
6
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
1
5. Komisija za statut i propise
U izvještajnom periodu, Komisija za statut i propise odrţala je 13 sjednica – 12 sjednica
ranijeg saziva i 1 sjednica novog saziva Komisije.
35
Komisija ranijeg saziva, a u skladu sa utvrĊenim nadleţnostima, razmatrala je zakonski
osnov za donošenje akata koji su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća Visoko, o ĉemu je
podnosila izvještaje Općinskom vijeću, sa prijedlozima za donošenje odgovarajućih zakljuĉaka.
Komisija je, takoĊe, u skladu sa svojim nadleţnostima, razmatrala podnesene amandmane
na prijedloge normativnih akata koje donosi Općinsko vijeće, kao i inicijative upućene
Općinskom vijeću, te utvrdila preĉišćeni tekst Odluke o administrativnim taksama.
Komisija je, po Zakljuĉku Općinskog vijeća, na svojoj 56. sjednici, odrţanoj 25.6.2012.
godine, okonĉala izradu novog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Visoko, te utvrdila Prijedlog
poslovnika i isti uputila Općinskom vijeću u dalju proceduru.
Kolegij Općinskog vijeća, na sjednici odrţanoj 5.7.2012. godine, o upućenom Prijedlogu
poslovnika zauzeo je stav da se isti dostavi klubovima vijećnika radi davanja mišljenja i
prijedloga, sa rokom do 31.7.2012. godine. O utvrĊenom tekstu Poslovnika Općinskog vijeća,
klubovi vijećnika nisu dostavili svoje izjašnjenje.
Stav Općinskog naĉelnika o Prijedlogu poslovnika bio je da se isti vrati u poĉetnu
proceduru, kao radni materijal, odnosno nacrt, koji će se ponovo razmatrati na Komisiji.
Komisija je, na svojoj posljednjoj sjednici odrţanoj 11.9.2012. godine, ocijenila da
utvrĊeni tekst Poslovnika treba ostati u formi prijedloga koji će razmatrati Općinsko vijeće na
nekoj od narednih sjednica, o ĉemu odluĉuje Kolegij Općinskog vijeća.
Komisija, kao nadleţna za rješavanje u drugostepenom postupku po ţalbama na rješenja
Općinskog naĉelnika koja su donesena na osnovu općinskih propisa, u izvještajnom periodu
razmatrala je sedam ţalbi:
1. Ţalba Halilović Junuza podnesena na rješenje Sluţbe za opću upravu, poslove mjesnih
zajednica i inspekcijske poslove – Odsjek za inspekcijske poslove kojim je naloţeno ţalitelju da
odmah ukloni metalne šipke sa nekategorisanog puta oznaĉenog kao k.ĉ. 1251 K.O. Goduša.
Komisija je donijela rješenje kojim se ţalba odbija kao neosnovana, povodom kojeg je
Halilović Junuz podnio tuţbu Kantonalnom sudu u Zenici kojom je pokrenuo upravni spor protiv
rješenja Komisije.
Presudom Kantonalnog suda u Zenici tuţba je uvaţena, rješenje Komisije i rješenje
komunalno-putnog inspektora su poništena, te predmet vraćen prvostepenom organu na ponovni
postupak.
2. Pet pojedinaĉnih ţalbi JP „Elektroprivreda BiH“ Podruţnica „Elektrodistribucija“
Zenica podnesenih na rješanja Sluţbe za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline kojim se ţalitelju ustupa na privremeno korištenje
zemljište u cestovnom pojasu. Komisija je donijela rješenja kojim ţalbe odbija kao neosnovane.
3. Ţalba Savjeta MZ Ĉekrekĉije podnesena na rješenje Sluţbe za opću upravu, poslove
mjesnih zajednica i inspekcijske poslove – Odsjek za inspekcijske poslove kojim se nalaţe
Savjetu Mjesne zajednice Ĉekrekĉije, općina Visoko, da odmah, a najkasnije u roku od tri dana,
ukloni bespravno postavljenu vertikalnu saobraćajnu signalizaciju na mostu prema Ĉekrekĉijama.
Komisija je donijela rješenje kojim ţalbu odbija kao neosnovanu.
Komisija u novom sazivu odrţala je 1 sjednicu u decembru 2012. godine, na kojoj je
razmatrala zakonski osnov za donošenje odluka i drugih općih akata iz okvira dnevnog reda
sjednice Općinskog vijeća, a takoĊe je donijela i Poslovnik o svom radu.
Ime i prezime
(stari saziv Komisije)
Faruk Salĉinović, predsjednik
Mehemed Zukić,
zam.predsjednika
Emir Uzunalić, ĉlan
Ajhan Akova, ĉlan
Lejla Pašić, ĉlan
Nedţad Goralija, ĉlan
Tarik Hadţić, ĉlan
Prisustvo
12
10
10
6
8
8
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
2
2
2
3
3
2
4
9
1
2
36
Ime i prezime
(novi saziv Komisije)
Salih Purišević, predsjednik
Faruk Ihtijarević,
zam.predsjednika
Mirza Ganić, ĉlan
Mirela Mateša Bukva, ĉlan
Aida Karavelić, ĉlan
Tarik Hadţić, ĉlan
Nedţad Goralija, ĉlan
Prisustvo
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
1
1
1
1
1
1
1
6. Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge
Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge ranijeg saziva je u izvještajnom periodu
odrţala 5 sjednica (Komisija u novom sazivu nije imala sjednica u 2012. godini-1. sjednica
odrţana u januaru 2013.g.).
Kao nadleţno radno tijelo za razmatranje i rješavanje po upućenim predstavkama i
prigovorima, Komisija je razmatrala u skladu sa Zakonom o postupanju sa predstavkama i
prijedlozima, slijedeće predstavke:
1. Predstavka MZ Vratnica, podružnica Isakovidi, koja se odnosila na zimsko čišdenje ove
podružnice.
Nakon ispitivanja predstavke i dobivenih dodatnih informacija od nadleţne općinske
sluţbe, Komisija je okonĉala rad po predstavci, te dala preporuke Sluţbi za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, u cilju rješavanja
pitanja zimskog odrţavanja putnog pravca do podruţnice Isakovići.
2. Predstavka MZ Porjeĉani, podruţnica GrĊevac, koja se odnosila na zimsko ĉišćenje
ove podruţnice.
Nakon ispitivanja predstavke i dobivenih dodatnih informacija od nadleţne općinske
sluţbe, Komisija je okonĉala rad po predstavci, te dala preporuku Sluţbi za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, u cilju
poduzimanja potrebnih mjera na uspostavljanju normalnog funkcionisanja zimskog odrţavanja
lokalnog puta u GrĊevcu.
3. Predstavka Savjeta MZ Moštre koja se odnosila na zimsko održavanje lokalnih puteva
u naseljenim mjestima: Okolišde, Radinovidi, Hlapčevidi, (Vilenjak i Suhaja), Bradve i Krč.
Nakon ispitivanja predstavke i dobivenih dodatnih informacija od nadleţne općinske
sluţbe, Komisija je okonĉala rad po predstavci, te dala preporuke Sluţbi za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, u cilju
poduzimanja radnji za proširenje obuhvata zimskog odrţavanja na podruĉje cijele općine Visoko.
4. Predstavka Savjeta MZ Čekrekčije koja se odnosila na rad Službe za poslove Opdinskog
vijeda i Opdinskog načelnika.
Na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju i datog izjašnjenja nadležne opdinske službe,
zaključeno je da nije bilo nepravilnosti u radu ove službe i da predstavka nije osnovana, odnosno
da su svi zahtjevi i inicijative ovog savjeta zaprimljeni u Službi, evidentirani i upudeni prema
nadležnim tijelima i službama, odnosno obrađeni u skladu sa Statutom opdine i Poslovnikom
Opdinskog vijeda.
5. Krajem 2012. godine, Komisija je zaprimila još jednu predstavku (predstavka Kadrić
Hikmeta) koju je razmatrala Komisija u novom sazivu, na 1. sjednici odrţanoj u januaru 2013.
godine, kada je i zauzet stav Komisije i date preporuke nadleţnim općinskim sluţbama.
Ime i prezime
(stari saziv Komisije)
Prisustvo
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
37
Jasmin Dlakić, predsjednik
Irma Jusufbegović, zam.predsjed.
Dinka Omanović, ĉlan
Mufid Beĉarević, ĉlan
Predrag Mitrović, ĉlan
5
4
5
3
4
1
2
1
7. Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju
U izvještajnom periodu, Komisija za prostorno planiranje, ureĊenje i ekologiju odrţala je
8 sjednica – 7 sjednica ranijeg saziva i 1 sjednica novog saziva Komisije.
Komisija u ranijem sazivu, u skladu sa utvrĊenim nadleţnostima, razmatrala je opće akte
i informacije iz okvira dnevnog reda sjednica Općinskog vijeća. U svojim izvještajima, Komisija
je Općinskom vijeću davala svoje prijedloge i sugestije, nastojeći dati svoj doprinos u radu
Općinskog vijeća, a vezano za oblast prostornog planiranja i bespravne izgradnje, stanje
infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama, te zimsko odrţavanje gradskih ulica i lokalnih
puteva.
Komisija je predlagala Općinskom vijeću donošenje odgovarajućih zakljuĉaka, a takoĊe
je upućivala zahtjeve nadleţnim općinskim sluţbama za poduzimanje mjera i aktivnosti u cilju
rješavanja pitanja vezanih za zimsko odrţavanje i problem pasa lutalica na podruĉju općine
Visoko.
Komisija u novom sazivu odrţala je 1 sjednicu u decembru 2012. godine kada je, pored
razmatranja i zauzimanja stava o materijalima iz svoje nadleţnosti, a iz okvira dnevnog reda
sjednice Općinskog vijeća, donijela Poslovnik o radu ove komisije.
Ime i prezime
(stari saziv Komisije)
Mirzet Hindija, predsjednik
Mirnes Fatić, zam.predsjednika
Ferid Provalić, ĉlan
Faruk Salĉinović, ĉlan
Mustafa Limo, ĉlan
Nermin Alijagić, ĉlan
Lejla Ahmetović, ĉlan
Ime i prezime
(novii saziv Komisije)
Mirza Ganić, predsjednik
Vahid Ramić, zam.predsjednika
Mirnes Fatić, ĉlan
Dţemil Halilović, ĉlan
Almir Hadţialić, ĉlan
Mirzeta Dţonlagić, ĉlan
Mehmed Klepo, ĉlan
Prisustvo
7
4
6
7
7
5
3
Prisustvo
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
1
1
2
2
2
2
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
1
1
1
1
1
1
1
8. Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova ranijeg saziva, u izvještajnom
periodu, odrţala je 2 sjednice (Komisija u novom sazivu nije imala sjednica u 2012. godini-1.
sjednica odrţana u januaru 2013.g.).
Na odrţanim sjednicama, Komisija je razmatrala materijale iz svoje nadleţnosti, a iz
okvira dnevnog reda sjednica Općinskog vijeća, o ĉemu je redovno izvještavala Općinsko vijeće,
sa prijedlogom za donošenje zakljuĉaka, te prijedlozima i sugestijama nadleţnim tijelima.
Komisija je, u izvještajnom periodu, planirala organizovati “okrugli sto” na temu
„Bezbjednost saobraćaja na podruĉju općine Visoko“, u cilju aktualiziranja problema
38
bezbjednosti saobraćaja u svim njegovim aspektima, a u saradnji sa Policijskom stanicom Visoko,
ukljuĉujući škole i nevladine organizacije.
Komisija nije uspjela realizovati ovaj projekat.
Ime i prezime
(stari saziv Komisije)
Admir Tatar, predsjednik
Mirza Ganić, zam.predsjednika
Dalibor Tomiĉić, ĉlan
Eldin Ohran, ĉlan
Dţevad Fejzić, ĉlan
Naim Kavazić, ĉlan
Amina Alibegić, ĉlan
Prisustvo
2
2
2
2
1
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
1
2
2
9. Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama
Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama ranijeg saziva, u izvještajnom periodu, nije
imala odrţanih sjednica (1. sjednica Komisije u novom sazivu odrţana je u januaru 2013.g.).
I pored toga što Komisija nije imala odrţanih sjednica, predsjednik Komisije je, u ime
Komisije, a povodom obiljeţavanja vjerskih praznika redovno upućivao ĉestitke, putem lokalnih
medija, svim vjernicima i vjerskim zajednicama na podruĉju općine Visoko.
TakoĊer, predsjednik Komisije je uĉestvovao na prijemima Općinskog naĉelnika,
predstavnika općinskih sluţbi i predstavnika vjerskih zajednica odrţanih u povodu obiljeţavanja
vjerskih praznika.
Ime i prezime
(stari saziv Komisije)
Prisustvo
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
Predrag Mitrović, predsjednik
Emir Uzunalić, zam.predsjednika
Sakib Mostić, ĉlan
Admir Tatar, ĉlan
Sabahudin Ĉehajić, ĉlan
10. Etička komisija
Etiĉka komisija ranijeg saziva, u izvještajnom periodu, odrţala je 6 sjednica (Komisija u
novom sazivu nije imala sjednica u 2012. godini-1. sjednica odrţana u januaru 2013.g.).
Na odrţanim sjednicama Komisija je razmatrala prijave zbog povrede odredbi Etiĉkog
kodeksa, kako slijedi:
1. Prijava vijećnika Halima Derviševića protiv vijećnice Dinke Omanović zbog kršenja
odredbi Etiĉkog kodeksa za vijećnike Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika Visoko na 38.
sjednici Općinskog vijeća Visoko, odrţanoj 30.1.2012. godine.
Na svojim sjednicama, Etiĉka komisija je provela postupak po upućenoj prijavi, a u
skladu sa procedurom utvrĊenom u Etiĉkom kodeksu za vijećnike Općinskog vijeća i Općinskog
naĉelnika Visoko i Poslovniku o radu Etiĉke komisije.
Postupajući po prijavi, a na osnovu uvida u audio-zapis 38. sjednice Općinskog vijeća, te
imajući u vidu izjašnjenje vijećnice Dinke Omanović o podnesenoj prijavi, Etiĉka komisija je
utvrdila da je vijećnica Dinka Omanović izvršila povredu ĉlana 10. Etiĉkog kodeksa.
O provedenom postupku, Etiĉka komisija je dostavila Općinskom vijeću Izvještaj, sa
prijedlogom da se isti usvoji i vijećnici Dinki Omanović izrekne sankcija - javni ukor prvog
stepena, uz koju će se odbijati 10% od ukupne mjeseĉne naknade (vijećniĉka naknada, paušal i
naknada za rad u komisijama) u trajanju od tri mjeseca od dana donošenja odluke Općinskog
vijeća.
39
Općinsko vijeće, na 41. sjednici odrţanoj 14.4.2012. godine, izjašnjavalo se tajnim
glasanjem o Izvještaju Etiĉke komisije, sa prijedlogom sankcije i isti nije usvojilo.
2. Prijava vijećnika Mirze Ganića, predsjednika Kluba vijećnika SDA, protiv vijećnika
Halima Derviševića zbog kršenja odredbi Etiĉkog kodeksa za vijećnike Općinskog vijeća i
Općinskog naĉelnika Visoko na 35. i 38. sjednici Općinskog vijeća.
Etiĉka komisija je provela propisani postupak po upućenoj prijavi, u skladu sa Etiĉkim
kodeksom za vijećnike Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika i Poslovnikom o radu Etiĉke
komisije.
Postupajući po prijavi, a na osnovu uvida u zaprimljenu dokumentaciju, u audio-zapise
35. i 38. sjednice, te imajući u vidu izjašnjenje vijećnika Halima Derviševića o podnesenoj
prijavi, Etiĉka komisija je utvrdila da je vijećnik Halim Dervišević izvršio povredu ĉlana 10.
Etiĉkog kodeksa.
O provedenom postupku, Etiĉka komisija je dostavila Općinskom vijeću Izvještaj, sa
prijedlogom da se isti usvoji i vijećniku Halimu Derviševiću izrekne sankcija - javni ukor prvog
stepena, uz koju će se odbijati 10% od ukupne mjeseĉne naknade (vijećniĉka naknada, paušal i
naknada za rad u komisijama) u trajanju od tri mjeseca od dana donošenja odluke Općinskog
vijeća.
Općinsko vijeće, na 41. sjednici odrţanoj 14.4.2012. godine, izjašnjavajući se tajnim
glasanjem o Izvještaju Etiĉke komisije, sa prijedlogom sankcije, isti je usvojilo, te donijelo
Odluku kojom Općinsko vijeće izriĉe vijećniku Halimu Derviševiću sankciju “javni ukor prvog
stepena”.
3. Prijava Općinskog odbora SDA Visoko protiv Muniba Alibegovića, Općinskog
naĉelnika Visoko, zbog kršenja odredbi Etiĉkog kodeksa za vijećnike Općinskog vijeća i
Općinskog naĉelnika, a povodom dešavanja neposredno pred poĉetak 60. sjednice Kolegija
Općinskog vijeća Visoko, dana 21.6.2012. godine, prema vijećnici Dinki Omanović, koja je na
sjednicu Kolegija došla kao zamjena predsjednika Kluba vijećnika SDA, a kojoj je Općinski
naĉelnik naredio, kao uposlenici općinske uprave, da napusti sjednicu Kolegija.
Postupajući po prijavi u skladu sa propisanim postupkom, te imajući u vidu oĉitovanje
Općinskog naĉelnika o prijavi, Etiĉka komisija je utvrdila da u ovom sluĉaju ne postoji
odgovornost Općinskog naĉelnika, s obzirom da se dogaĊaj naveden u prijavi nije desio na
sjednici Kolegija Općinskog vijeća, a da prisustvo predstavnika SDA na 60. sjednici Kolegija
Općinskog vijeća niĉim nije bio onemogućen.
Etiĉka komisija je utvrdila da Munib Alibegović, Općinski naĉelnik, nije prekršio
odredbe Etiĉkog kodeksa za vijećnike Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika, o ĉemu je
saĉinjen Izvještaj Etiĉke komisije, ĉime je okonĉan rad po ovoj prijavi.
4. Prijava Općinskog odbora SDA Visoko protiv Dalibora Tomiĉića, predsjedavajućeg
Općinskog vijeća Visoko, zbog kršenja odredbi Etiĉkog kodeksa za vijećnike Općinskog vijeća i
Općinskog naĉelnika, a povodom dešavanja neposredno pred poĉetak 60. sjednice Kolegija
Općinskog vijeća Visoko, dana 21.6.2012. godine, radi toga što predsjedavajući Općinskog vijeća
nije sprijeĉio Općinskog naĉelnika u njegovim postupcima prema vijećnici Dinki Omanović.
Postupajući po prijavi u skladu sa propisanim postupkom, te imajući u vidu oĉitovanje
predsjedavajućeg Općinskog vijeća o prijavi, Etiĉka komisija je utvrdila da u ovom sluĉaju ne
postoji odgovornost predsjedavajućeg, s obzirom da se dogaĊaj naveden u prijavi nije desio na
sjednici Kolegija Općinskog vijeća, a da prisustvo predstavnika SDA na 60. sjednici Kolegija
Općinskog vijeća niĉim nije bio onemogućen.
Etiĉka komisija je utvrdila da Dalibor Tomiĉić, predsjedavajući Općinskog vijeća, nije
prekršio odredbe Etiĉkog kodeksa za vijećnike Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika, o ĉemu
je saĉinjen Izvještaj Etiĉke komisije, ĉime je okonĉan rad po ovoj prijavi.
5. Prijava Nihada Delića, zaposlenika Fabrike konfekcije KTK Visoko, protiv
predsjedavajućeg Općinskog vijeća Dalibora Tomiĉića zbog ponašanja kao direktora Fabrike
konfekcije KTK Visoko, te sukoba interesa i kršenja Etiĉkog kodeksa ponašanja javne liĉnosti.
40
Postupajući u skladu sa odredbama Etiĉkog kodeksa, Komisija je donijela Zakljuĉak
kojim odbacuje prijavu Nihada Delića protiv Dalibora Tomiĉića, s obzirom da podnosilac prijave
nije, po zahtjevu Komisije, upotpunio prijavu koja nije bila potpuna i kompletna, te da isti nije
postupio u skladu sa ĉlanom 20. stav 7. Etiĉkog kodeksa kojim je propisano da je podnosilac
prijave duţan uz prijavu priloţiti pisane ili druge dokaze kojima dokazuje osnovanost prijave.
Ime i prezime
(stari saziv Komisije)
Prisustvo
Odsustvo
Opravdano
Neopravdano
Ferid Provalić, predsjednik
Hasan Hadţiosmanović,
zam.pred.
Amra Hrnjić, ĉlan
Azra Kadić, ĉlan
Jasminka Limo, ĉlan
6
5
6
3
5
1
3
1
- Evidencija prisustva vijećnika i uĉešća u radu na sjednicama Općinskog vijeća u 2012.
godini
Općinsko vijeće starog saziva odrţalo je 8 sjednica
Prezime i ime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Akova Ajhan
Beĉar Dţenan
Beĉarević Mufid
Ĉehajić Sabahudin
Dervišević Halim
Dlakić Jasmin
Fatić Mirnes
Ganić Mirza
Hindija Mirzet
Jusufbegović Irma
Klepo Mehmed
Merdić Husnija
Mitrović Predrag
Mostić Sakib
Ohran Eldin
Omanović Dinka
Pihljak Halim
Provalić Ferid
Salĉinović Faruk
Smajlović Mehmed
Šahinović Nijaz
Tatar Admir
Tomiĉić Dalibor
Uzunalić Emir
Zukić Mehemed
Prisustvo
sjednicama
7
8
7
8
8
7
8
8
7
8
8
8
7
8
8
7
8
8
8
6
8
8
8
7
7
Odsustvo
Opravd. Neopr.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Uĉešće u radu po
sjednicama
1
7
2
5
8
7
1
7
3
1
3
6
2
4
7
6
3
7
1
3
7
4
6
2
Vijeć. pitanjainicijative
1
5
5
7
6
3
3
1
4
5
1
5
5
3
2
4
3
2
Općinsko vijeće novog saziva odrţalo je 2 sjednice
41
Prezime i ime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ahmić Minela
Begić Nevzeta
Dervišević Halim
Fatić Mirnes
Fejzić Dţevad
Frljak Adnan
Ganić Mirza
Halilović Dţemil
Husić Muhamed
Ihtijarević Faruk
Mateša Bukva Mirela
Novokmet-Halilović
Delila
Omanović Jasmin
Omanović Mirza
Purišević Salih
Ramić Vahid
Smailagić Zijada
Smajević Izet
Sudţuka Nermin
Suša Nusret
Šćepanović Dejan
Špiodić Elvir
Tomiĉić Dalibor
Zerdo Aida
Zukan Sulejmen
Prisustvo
sjednicama
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Odsustvo
Opravd. Neopr.
Uĉešće u radu po
sjednicama
1
2
1
1
Vijeć. pitanjainicijative
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
Prilog ovog izvještaja su tabele koje sadrţe slijedeće informacije:
- tabela I sadrţi pregled akata planiranih Programom rada, sa podacima o ovlaštenim
predlagaĉima/nosiocima izrade, planiranim rokovima izrade, rednim brojem sjednice i datumom
razmatranja na sjednici, zatim podaci o donesenom aktu Vijeća po predloţenom dokumentu i
njegov sadrţaj,
- tabela II sadrţi pregled akata koji nisu planirani Programom rada, a koje je Općinsko
vijeće razmatralo u izvještajnom periodu, sa podacima o ovlaštenim predlagaĉima/nosiocima
izrade, rednim brojem sjednice i datumom razmatranja na sjednici, zatim podaci o donesenom
aktu Vijeća po predloţenom dokumentu i njegov sadrţaj i
- tabela III koja sadrţi pregled postavljenih vijećniĉkih pitanja i upućenih inicijativa, te
realizacije istih.
SEKRETAR
Općinskog vijeća Visoko
Zekija Omerbegović
PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Mateša Bukva
PRILOG:
- Tabela I, tabela II i tabela III.
42
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKA NAĈELNICA
______________________________________________________________________________
Broj:01/2-02-339/13
Datum, 19.3.2013. godine
IZVJEŠTAJ
O OSTAVARIVANJU POLITIKE OPĆINE I AKTIVNOSTIMA OPĆINSKE
NAĈELNICE I O RADU OPĆINSKIH SLUŢBI UPRAVE U 2012. GODINI
43
U skladu sa ĉlanom 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sluţbene
novine FBiH”, broj 49/06) i ĉlana 37. Statuta općine Visoko – Preĉišćeni tekst (“Sluţbeni
glasnik općine Visoko” , broj1/11) Općinska naĉelnica podnosi
IZVJEŠTAJ
O OSTAVARIVANJU POLITIKE OPĆINE I AKTIVNOSTIMA OPĆINSKE
NAĈELNICE I O RADU OPĆINSKIH SLUŢBI UPRAVE U 2012. GODINI
Programom rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu planirana je obaveza
podnošenja Općinskom vijeću Izvještaja o ostvarivanju politike općine Visoko i
aktivnostima Općinske naĉelnice i o radu općinskih sluţbi uprave u 2012. godini.
Uvaţavajući ĉinjenicu da su u 2012. godini provedeni Lokalni izbori i da je 14.
novembra 2012. godine izvršena primopredaja duţnosti od ranijeg Općinskog naĉelnika,
Izvještaj za 2012. godinu podnosi se u vidu izvještaja o radu općinskih sluţbi uprave u
2012. godini.
Period od 14.11. do 31.12.2012. godine omogućio je Općinskoj naĉelnici da
sagleda stanje i utvrdi OSNOVE PROGRAMA I POLITIKE OPĆINSKE NAĈELNICE
ZA MANDATNI PERIOD od 2012-2016. godine, koji je Općinsko vijeće Visoko
podrţalo na 3. sjednici Općinskog vijeća Visoko, odrţanoj 2.2.2013. godine.
Uz zateĉeno stanje organizacije općinskih sluţbi uprave, kadrovsku i materijalnotehniĉku opremljenosti sluţbi, a imajući u vidu promjenu rukovodstva općinske uprave,
podnose se Izvještaji o radu sluţbi u 2012. godini, uz naznaku da će u narednoj 2013.
godini Općinska naĉelnica poduzeti aktivnosti u skladu sa utvrĊenim Programom za
mandatni period.
DOSTAVLJENO:
VISOKO
1.Općinsko vijeće,
2.a/a.
OPĆINSKA NAĈELNICA
Amra Babić
______________________________________________________________________________________
Ulica A. Izetbegovića br.12A, 71300 Visoko, tel:032/732-501, fax:032/738-330, mail: nacelnica @visoko.gov.ba
44
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
VISOKO
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje,
imovinsko-pravne,geodetske,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu okoline
________________________________________________________________________
Broj: 03/1-23-7- /13
Datum: 12.03.2013. godine
IZVJEŠTAJ O RADU
Z A 2012. G O D I N U
____________________________________________________________________________
Ulica A.Izetbegovića br.12A, 71300 Visoko, tel.+38732/ 732-507, fax.+38732/736-571, mail:[email protected]
45
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih sluţbi za upravu i posebnih
općinskih sluţbi, u skladu sa zakonom i drugim propisima utvrĊena je unutrašnja
organizacija Sluţbe za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambenokomunalne poslove i zaštitu okoline sa definisanim nadleţnostima i poslovima osnovne i
dopunske djelatnosti koje su svrstane u više grupa: upravno rješavanje, upravno-nadzorne
poslove, normativno-pravne poslove, studijsko-analitiĉke, struĉno-operativne, te
investiciono - dokumentacione poslove uz stalnu saradnju sa višim instancama –
organima i ustanovama, uz kontinuirani rad sa strankama.
Zbog izuzetno širokog kruga nedleţnosti Sluţba je, a u cilju što operativnijeg
djelovanja organizovana u tri odsjeka i to:
I Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i graĊenje,
II Odsjek za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina,
III Odsjek za stambeno- komunalne poslove i zaštitu okoline.
I - ODSJEK ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I
GRAĐENJE
U Odsjeku za urbanizam, prostorno planiranje i graĊenje, pored redovne saradnje sa
višim instancama – organima i ustanovama iz oblasti prostornog planiranja i graĊenja
odvijaju se slijedeći procesi:
1. Upravno rješavanje predmeta po zahtjevu stranaka;
2. Izrada normativnih akata (prijedloga i nacrta odluka) iz ove oblasti;
3. Evidencija objekata (garaţa) i naplata potraţivanja po tom osnovu.
1. Upravno rješavanje predmeta odvija se u slijedećim procesima:
1.1. postupak izdavanja Izvoda iz planske dokumentacije;
1.2. postupak izdavanja urbanistiĉke saglasnosti;
1.3. postupak izdavanja odobrenja za graĊenje;
1.4. postupak izdavanja odobrenja za upotrebu objekta;
1.5. postupak izdavanja odobrenja sezonsko zauzimanje javnih površina u svrhu
postavljanja ljetnih bašti i postupak za izdavanje odobrenja za privremeno
zauzimanje javnih površina;
1.6. skraćeni postupak o izdavanju zakljuĉka o uplati naknade za pogodnost
korištenja graĊevinskog zemljišta za postavljene garaţe privremenog
karaktera;
1.7. postupak izdavanja odobrenja za legalizaciju bespravno izgraĊenih objekata.
U izvještajnom periodu od 01.01.2012.godine do 31.12.2012.godine, zaprimljeno
je ukupno 947 predmeta i to:
1.1.
1.2.
148 zahtjev za izdavanja Izvoda iz planske dokumentacije. Svi zahtjevi su
riješeni.
236 zahtjeva za izdavanje urbanistiĉke saglasnosti. Riješeno 222 zahtjeva,
a 14 zahtjeva se nalazi u rokovniku.
46
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
195 zahtjeva za izdavanje odobrenja za graĊenje. Riješeno je 188 zahtjeva,
a 7 zahtjeva se nalazi u rokovniku.
57 zahtjeva za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta. Riješeno je 54
zahtjeva, a 3 zahtjeva su u rokovniku.
31 zahtjev za zauzimanje javne površine radi postavljanja ljetnih bašta i
zauzimanje javnih površina radi raznih manifestacije i drugih potreba
(nova godina, 8. marta, promocije...), 26 zahtjeva je riješeno, a 5 zahtjeva
je u rokovniku.
280 zakljuĉaka o uplati naknade za pogodnost korištenja graĊevinskog
zemljišta za postavljene garaţe privremenog karaktera.
U Odsjeku za urbanizam, prostorno planiranje i graĊenje, vode se upravni
postupci iz oblasti prostornog planiranja i graĊenja koji su najsloţeniji upravni
postupci u koje se kao stranke ukljuĉeni pored podnositelja zahtjeva kao
investitora i suvlasnici na zemljištu na kojem se gradi, susjedi koji graniĉe sa
zemljištem na kojem se gradi. Pored toga izdavanje urbanistiĉke saglasnosti,
odobrenja za graĊenje i upotrebne dozvole prethodi pribavljanje razliĉitih
saglasnosti i odobrenja po posebnim zakonima (Zakon o poljoprivrednom
zemljištu, Zakon o cestama, Zakon o vodama itd.).
Zbog toga se dešava da se rokovi za rješavanje po ovim postupcima prolongiraju
radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa meĊu suvlasnicima i susjedima kao i
zbog kašnjenja dostavljanja potrebnih saglasnosti od nadleţnih organa i institucija
(poljoprivredna saglasnost, elektroenergetska saglasnost, PTT saglasnost, vodna
saglasnost, saglasnosti ţeljeznica, cestovne saglasnosti itd.).
Osim navedenog moramo naglasiti da se postupci po ţalbi kod viših instanci
(drugostepenih organa i sudova) sporo rješavaju, ĉak i po nekoliko godina.
U tom pravcu Odsjek poduzima aktivnosti za brţe rješavanje mada to ne daje
rezultate kojima bi bili zadovoljni.
TakoĊe, voditelji postupka svakodnevno kontaktiraju sa strankama i nastoje da
pruţe traţene informacije na šalteru, a ako to nisu u mogućnosti iste upućuju Šefu
Odsjeka.
Pored upravnog rješavanja, Odsjek je u skladu sa programom rada Općinskog
vijeća za proteklu godinu pripremio sve planirane nacrte i prijedloge općinskih
propisa iz ove oblasti ( Odluka o komunalnom redu, Odluka o visini prosjeĉne
konaĉne graĊevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog prostora na
podruĉju općine Visoko za 2012. godinu, Projektbni zadatak za nosioca Izrade
Izmjena Prostornog plana i dr.), te pripremio odgovore na vijećniĉka pitanja i
izjašnjenja po inicijativama vijećnika, a koja su se odnosila na oblast prostornog
planiranja i graĊenja.
47
II - ODSJEK ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE, POSLOVE
I KATASTAR NEKRETNINA
Odsjek za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina pored stalnog rada
svih uposlenika sa strankama u okviru svojih nadleţnosti obavlja ĉitav niz poslova i
aktivnosti koje su svrstane u nekoliko osnovnih procesa:
1. Poslovi iz oblasti premjera i katastra nekretnina,
2. Upravno rješavanje predmeta iz imovinsko-pravnih odnosa
1. Poslovi iz oblasti premjera i katastra nekretnina
Poslovi iz oblasti premjera i katastra nekretnina ohuhvataju sljedeće:
- prijem stranaka,
- izdavanje posjedovnih listova i kopija katastarskih planova,
- voĊenje svih vrsta katastarskih evidencija u skladu sa Zakonom o premjeru
i katastru nekretnina,
- izdavanje izvadaka iz tih evidencija,
- provoĊenje kroz spisak promjena za svaku katastarsku općinu i unos istih u raĉunar.
U cilju odrţavanja premjera i katastra nekretnina sa faktiĉkim stanjem na terenu vrše se procesi:
- premjeravanje zemljišta i objekata,
- utvrĊivanje nastalih promjena na zemljištu i objektima,
- usaglašavanje starog i novog premjera,
- numerisanje parcela,
- raĉunanje površina i izrada prijavnih listova sa skicama,
- provoĊenje premjera na planovima i elaboratu,
- obraĉun katastarskog prihoda,
- aţuriranje i provoĊenje promjena u bazi podataka o premjeru i katastru
nekretnina i digitalizacija planova.
1.1.
U izvještajnom periodu zaprimljeno je ukupno 6.046 predmeta iz oblasti premjera i
katastra nekretnina.
Od zaprimljenih uraĊeno je 1.550 predmeta - skice, identifikacije parcela,tereni.
U radu ostalo 25 neriješenih terena koji su uslovljeni vremenskim prilikama ili su stranke
odsutne i nedostupne.Pored toga geometri u toku deţura na šalteru pruţaju geodetske
usluge strankama, sluţbi inspekcije, pravobrnilaštvu, advokatima i u drugim sluĉajevima
gdje se ukaţe potreba.
Zaprimljeno i završeno
99 posjedovnih listova;
682 uvjerenja o posjedu.
Od zaprimljenih 3.715 isprava (ugovori, presude i sl.) za provoĊenje promjena u
katastarskom operatu provedene su ukupno 1.243 promjene za 29. katastraskih općina,a 2.472
isprave su u toku provoĊenja.
Zemljišno knjiţni ured Općinskog suda Visoko u izvještajnom periodu po sluţbenoj duţnosti
dostavljao je povećan broj predmeta katastru obzirom da je zaposlio više uposlenika na knjiţenju
48
poloţenih isprava, do postizanja dnevne aţurnosti u provoĊenju predmeta, dok je u katastru na
istim promjenama u toku godine radio jedan izvršilac.
2. Upravno rješavanje predmeta iz imovinsko-pravnih odnosa
U ovu grupu predmeta ubrajaju se procesi:
1.
2.
3.
4.
Ekspoprijacija nekretnina
Rješavanje uzurpacijaVoĊenje upravnog postupka primjenom Zakona o graĊevinskom zemljištu
Uvjerenja o stanju napuštene imovine
U izvještajnom periodu proveden je upravni postupak i riješeno 240 predmeta,a u radu je 17
predmeta.
2.1. Ekspoprijacija nekretnina
Po Zakonu o eksproprijaciji eksproprijacija nekretnina je oduzimanje ili ograniĉenje prava
vlasništva na nekretninama uz naknadu prema trţišnoj vrijednosti nekretnina.
U toku 2012.godine nije utvrĊen javni interes za nove postupke eksproprijacije nekretnina ali je
nastavljena saradnja sa JP za autoceste FBIH i Općinskim sudom u Visokom u predmetima gdje
je završen postupak eksproprijacije nekretnina u svrhu izgradnje autoputa Sarajevo-Zenica, gdje
su donesena rješenja o eksproprijaciji, postignuta pravosnaţnost istih , ali su raniji vlasnici
nekretnina nezadovoljni procjenom vještaka odbili zakljuĉiti sporazum o naknadi pred organom
uprave ili su vlasnici eksproprisanih nekretnina nepoznatog boravišta, te se iz navedenog razloga
nisu pojavili kao stranke u postupku pred organom uprave.
Po Zakonu o eksproprijaciji ako se ne postigne sporazum o naknadi u roku od dva mjeseca od
dana pravosnaţnosti rješenja općinska sluţba će dostaviti bez odlaganja cijeli spis nadleţnom
sudu.
Isto pravo pripada i ranijem vlasniku nekretnine.
Općinskom sudu Visoko dostavljeno je 15 predmeta na dalji postupak,koji nisu riješeni.
U preostalim predmetima gdje su donesena rješenja, a stranke se pojavile nakon duţeg odsustva
zakljuĉeni su sporazumi o naknadi pred organom uprave.
Problem koji je prenesen u 2012. godinu koji se odnosi na preostale predmete u postupku
eksproprijacije nekretnina u svrhu izgradnje auto ceste Sarajevo-Zenica je na podruĉju
katastarske općine Seoĉa gdje vlasnik parcele koja je predviĊena za eksproprijaciju i proširenje
lokalne saobraćajnice ukupne površine 12 m2 u naselju Seoĉa zahtjeva i eksproprijaciju
stambenog objekta, zbog blizine autoceste.
U izvještajnom periodu završen je postupak eksproprijacije sa Srpsko pravoslavnom opštinom
Golo Brdo.
Sluţbi se obratio «Elektroprenos BIH» Banja Luka, Operativno podruĉje Sarajevo Prijedlogom za
nepotpunu eksproprijaciju nekretnina na podruĉju Općine Visoko u svrhu izgradnje DV 110 kv
na relaciji Visoko – Fojnica obzirom da Sluţba nije mogla postupiti po zahtjevu koji je podnesen
2011. godine, zbog neusaglašenosti sa Zakonom o eksproprijaciji.
Kako «Elektroprenos» kao korisnik eksproprijacije nije ispunio uslove za postupak
eksproprijacije nekretnina odbaĉen je zakljuĉkom Sluţbe.
49
TakoĊe po zahtjevu Mjesnih zajednica ili po sluţbenoj duţnosti ovaj Odsjek je riješio imovinsko
pravne odnose od općeg interesa kao što su: proširenje saoraćajnice i izgradnja pješaĉke staze u
naselju Ozrakovići, izgradnja vodovodne mreţe u naselju Ozrakovići – Industrijska zona «
Ozrakovići», izgradnja obaloutvrde na dijelu rijeke Fojnice- Mirića luka , izgradnja potisnog
cjevovoda u naselju Buzić Mahala,izgradnja nekategorisane ceste sa saobraćajnim prikljuĉkom
RP Visoko-Kakanj u naselju Okolišće, postavljanje stubova za javnu rasvjetu u naselju Buzići,
postavljanje vodovodnih cijevi u svrhu rekonstrukcije vodovoda «Kuĉetine» u naselju Goduša.
U postupku izgradnje lokalne ceste Mile- Arnautovići pribavljena je saglasnost JP Ţeljeznice
FBIH d.o.o. Sarajevo za prenos tzv. Ţeljezniĉkog zemljišta na općinu Visoko , uz naknadu.
U navedenom periodu rješavani su imovinsko pravni odnosi u svrhu rekonstrukcije puta
Kondţilo – Brezovik. Sa vlasnicima parcela sluţba je postigla saglasnost o visini naknade za
zemljište.
U postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa Odsjek je izdao uvjerenja o rješenim imovinsko
pravnim odnosima, kao jedan od uslova za dobijanje graĊevinske dozvole.
2.2. Upravni postupak primjenom Zakona o uzurpacijama
Po Zakonu o uzurpacijama svako samovlasno zauzimanje, odnosno bespravno drţanje
zemljišta u društvenoj svojini smatra se uzurpacijom.
U toku protekle godine zaprimljena su 22 zahtjeva. Po zahtjevima proveden je potpun ispitni
postupak (pozivanje stranaka, odrţavanje rasprava na licu mjesta, vještaĉenje, identifikacija
parcela u prisustvu stranaka odnosno podnosilaca zahtjeva i punomoćnika Federacije BiH).
Predmet uzurpacije uglavnom je bilo šumsko zemljište sa velikom površinom i teško pristupaĉna
podruĉja zbog konfiguracije terena, na kojem pravo vlasništva ima Bosna i Hercegovina,
Federacija Bosne i Hercegovine.
Na manjem broju uzurpiranih parcela nosilac prava vlasništva je Općina Visoko te je u
takvim postupcima ukljuĉen i Općinski pravobranilac.
U ovom postupku kao oteţavajuća okolnost je nepristupaĉan teren, obraslo zelenilo koje
predstavlja opasnost od zmija i primjena Zakona.o uzurpacijama iz 1975.godine koji ne odgovara
vremenu u kojem se primjenjuje.
Najviše je odbijenih zahtjeva kao neosnovanih i postupaka po ţalbama stranaka na rješenja ove
Sluţbe.
U toku je postupak po ţalbama kod drugostepenog organa uloţenih na 10 rješenja o
uzurpacijama.
Napominjemo da su uzurpacije na podruĉju općine Visoko rješavane po sluţbenoj duţnosti i
zahtjevu stranaka poslije avio-snimanja kao jedan od uslova za uspostavljanje novog premjera.
2.3. Upravni postupak primjenom Zakona o graĊevinskom zemljištu
Ovim Zakonom ureĊuju se uslovi i naĉin sticanja prava na zemljištu u gradovima i
naseljima gradskog karaktera i drugim podruĉjima predviĊenim za stambenu i drugu
kompleksnu izgradnju, vrijeme prestanka tih prava, naĉin korištenja i upravljanja, kao i
naknade za korištenje ovog zemljišta.
50
Najveći broj predmeta odnosio se na primjenu ĉlana 25, 39,54 i 96. Zakona o graĊevinskom
zemljištu i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na graĊevinskom zemljištu.
U predmetima po ĉlanu 96 izvršen je uviĊaj na licu mjesta, saslušane stranke, donesena rješenja
o promjeni prava i nakon pravosnaţnosti rješenja podneseni zahtjevi po sluţbenoj duţnosti za
uknjiţbu kod Zemljišno-knjiţnog ureda Općinskog suda Visoko.
Za sjednice Općinskog vijeća Visoko ovaj Odsjek je imao odreĊene aktivnosti, te je u toku
godine dostavljao prijedloge akata u skladu sa ĉlanom 25 i 54. Zakona o graĊevinskom zemljištu.
Po ĉlanu 25. Zakona o graĊevinskom zemljištu stranke su se obraćale Općinskom vijeću za
preuzimanje neizgraĊenog zemljišta, sa upisanim privremenim pravom korištenja na kojem
općina ima prvenstveno pravo preuzimanja zemljišta.
Po ĉlanu 54. istog zakona obraćali su se nosioci prvenstvenog i prava prava korištenja zemljišta
radi graĊenja objekta na gradskom graĊevinskom zemljištu koji iz opravdanih razloga nisu mogli
završiti, te im je za otuĊenje potrebna i saglasnost Općinskog vijeća.
2.4. Uvjerenja o stanju napuštene imovine
U 2012.godini zaprimljeno je i riješeno 57 zahtjeva za izdavanje uvjerenja o povratu i
stanju napuštene imovine na podruĉju Općine Visoko u svrhu regulisanja alternativnog smještaja
na općinama na kojima stranke imaju trenutno mjesto prebivališta ili u svrhu ostvarivanja drugih
prava socijalno ugroţenih kategorija stanovništva.
Ova Sluţba je izdavala pomenuta uvjerenja na osnovu podataka iz sluţbene evidencije i
izvršenog uviĊaja na licu mjesta o stanju stambenih objekata podnosilaca zahtjeva.
U izvještajnom periodu ostvarena je znaĉajna saradnja sa organima uprave svih nivoa vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, Distriktu Brĉko i Udruţenju graĊana Vaša
prava iz Srebrenice. Saradnja se odnosila na dostavu podataka o povratu napuštene imovine i
trenutnom stanju stambenih objekata.
U tu svrhu drţavni sluţbenici ove Sluţbe vršili su provjeru podataka o nekretninama u zemljišnoknjiţnoj evidenciji Zemljišno-knjiţnog ureda Općinskog suda u Visokom i po potrebi uviĊaj
stanja objekata na licu mjesta.
Zaprimljeno je i obraĊeno ukupno 57 zahtjeva pruţanje pravne pomoći drugim organima uprave.
51
III - ODSJEK ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I
ZAŠTITU OKOLINE
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih sluţbi za upravu i posebnih
općinskih sluţbi, u skladu sa zakonom i drugim propisima utvrĊena je unutrašnja
organizacija Odsjeka za stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline sa definisanim
nadleţnostima i poslovima osnovne i dopunske djelatnosti koje su svrstane u nekoliko
osnovnih procesa, a koji su se realizovali tokom izvještajnog perioda.
1. ProvoĊenje programa iz komunalnih djelatnosti
Iz oblasti komunalnih djelatnosti u izvještajnom periodu realizovane su slijedeće
aktivnosti:
1. Program komunalnih djelatnosti,
2. Program utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreţe,
3. Program utroška sredstava za tekuće odrţavanje,
4. Program ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Ze-Do kantona na
podruĉju općine Visoko,
5. Program ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline općine Visoko,
1.1. Program komunalnih djelatnosti
Odsjek stambeno–komunalnih poslova na osnovu Programa komunalnih
djelatnosti, koji je usvojen na 37. sjednici Općinskog vijeća odrţanoj 29.12.2011. godine,
u okviru svojih redovnih aktivnosti vrši redovan nadzor na izvoĊenju sljedećih radova:
a) Redovno odrţavanje javnih saobraćajnih površina.
Radovi na realizaciji ovog dijela Programa su izvršeni na osnovu Ugovora br:
01/2-02-51/12 od 26.01.2012. godine, i Ugovora br: 01/2-02-50/12. od 26.01.2012.
godine,koji je na osnovu Programa komunalnih djelatnosti zakljuĉen sa JKP “Visoĉica” i
odnose se na redovno ljetno i zimsko odrţavanje gradskih ulica, a prema Operativnom
planu ĉišćenja koji je sastavni dio Ugovora, .
Ukupna vrijednost ugovorenih radova u iznosu od 300.000,00 KM,u izvještajnom
periodu, je realizovana, što obuhvata u cijelosti radove na ljetnom i zimskom
odrţavanju gradskih ulica i trotoara.
Izvodjaĉ radova je redovno vodio Gradjevinski dnevnik.
b) Odrţavanje javnih zelenih površina i zimsko odrţavanje lokalnih puteva
Radovi na realizaciji ovog dijela Programa su realizovani na osnovu Ugovora br:
01/2-02-151/12 od 23.03.2012. godine, koji je na osnovu Programa komunalnih
djelatnosti za 2012. godinu i Programa redovnog odrţavanja javnih zelenih površina,
zakljuĉen sa JKP «Gradska groblja» i odnose se na redovno odrţavanje javnih zelenih
površina, investicija na javnim zelenim površinama, isticanje natpisa i obiljeţja povodom
praznika i zimsko odrţavanje lokalnih cesta.
Ugovorena vrijednost svih radova je iznosila 410.000,00 KM , od ĉega je u izvještajnom
periodu realizovano 247.495,39 KM, na redovnom odrţavanju zelenih javnih površina i
1.324,34 KM, za isticanje natpisa i obiljeţja povodom praznika, te 28.480,51 KM na
projektima investicija, što ukupno iznosi 277.300,24 KM.
Izvodjaĉ radova je za sve radove redovno vodio Gradjevinski dnevnik.
52
Dio Ugovora koji se odnosi na radove na realizaciji Programa zimskog
odrţavanja lokalnih puteva je obostrano raskinut za period 15.11. – 31.12.2012.godine, a
poslove zimskog odrţavanja, je prema Odluci Štaba zimske šluţbe, povjereno JKP
«Visoĉica» Visoko. Poslovi realizovani u iznosu 31.876,00 KM.
1.2. Program utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreţe
U skladu s Programom utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne
mreţe na podruĉju općine Visoko za 2012. godinu, provedene su sljedeće aktivnosti:
R.br.
1.
PLANIRANO
14.781,16
REALIZOVANO
realizovano
2.
3.
PROJEKAT
Ulica Hamdije
Kreševljakovića
Ulica Šadrvan
Dio ulice Rašidovića
10.011,20
122.643,70
realizovano
ugovoreno
4.
5.
Ulica Muftije Numanagića
Ulica Dţ. Ĉauševića
96.812,94
39.000,00
realizovano
Nije ugovoreno
6.
7.
Ul Ulica Hadţijina Voda
Ulica M. Mujezinovića
81.000,00
30.000,00
Nije ugovoreno
Nije ugovoreno
PRIMJEDBA
Iz razloga što se
nije realizovao
projekat
izgradnje nove
ulice Ulica III –
ulica Rašidovića.
Nedostatak
sredstava
Nedostatak
sredstava
Nedostatak
sredstava
U izvještajnom periodu realizovana su samo tri projekta u iznosu od
121.603,53 KM, dok projekti rekonstrukcije vodovodne mreţe nisu realizovani u ulicama
Dţ. Ĉauševića, Hadţijina Voda, M. Mujezinovića zbog nedostatka sredstava, a u ulici Rašidovića
iz razloga što se nije realizovao projekat izgradnje nove ulice Ulica III – ulica Rašidovića.
Odsjek je putem imenovanog nadzornog organa pratio dinamiku i kvalitet
izvoĊenja radova.
1.3. Program utroška sredstava za tekuće odrţavanje
Program utroška sredstava za tekuće odrţavanje obuhvata: aktivnosti redovnog
odrţavanja javne rasvjete, semafora, fontana i ĉesama sa utoškom vode, zatim aktivnosti
na interventom djelovanju na putnoj infrastrukturi sa odrţavanjem vertikalne i
horizontalne signalizacije, te saniranju šahtova i ulaganje u realizaciju vodozaštitne zone
Vrutak i sufinansiranje nabavke displeja za javno oglašavanje. Program je realizovan u
skladu sa finansijskim sredstvima, a putem redovnog nadzora na izvodjenju radova
planiranih ovim Programom.
53
Radovi na odrţavanju javne rasvjete i semafora su vršeni na osnovu Ugovoru o
odrţavanju javne rasvjete i semafora na uţem gradskom podruĉju općine Visoko za 2012.
godinu i cjenovnika usluga koji je sastavni dio Ugovora, koji je potpisan sa preduzećem
«Mualvis» Visoko.Pored redovnog odrţavanja u izvještajnom periodu ugradjeno je i
novih 27 svjetiljki i formirane su nove linije na Kriţu, Ljetoviku, Rosuljama, Carici, te
ulici Mule Hodţića gdje je uradjena nova podzemna linija sa novim stubovima,
svjetiljkama i novom opremom.
U izvještajnom periodu ukupno je utrošeno 51.922,40 KM, na redovnom odrţavanju i
21.069,85 KM na ulaganjima na proširenju i modernizaciji javne rasvjete.
Odsjek za stambeno-komunalne poslove je proveo proceduru i izabrao
najpovoljnijeg ponuĊaĉa za interventno djelovanje i sanaciju udarnih rupa na lokalnim i
nekategorisanim putevima ,kao i odrţavanje vertikalne i horizontalne signalizacije.
Ugovor o izvodjenju radova u iznosu od 50.000,00 je povjeren preduzeću
«Mušinbegović» d.o.o. Visoko.
Tokom cijele godine, u saradnji sa Odsjekom za mjesne zajednice i Mjesnima
zajednicama na terenu, kontinuirano se djelovalo na putnoj infrastrukturi, kako na
gradskom, tako i vangradskom podruĉju.
Aktivnost se ogledala na sanaciji udarnih rupa, nabavci posipnog materijala, te izradi
horizontalne signalizacije u uţem gradskom podruĉju.
Obzirom da su sredstva bila nedovoljna potpisan je anaks ugovara na iznos od 24.893,42
KM.
1.4.Program ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Ze-do kantona
na podruĉju općine Visoko
Ovim Programom je realizovana podrška odvoza smeća na regionalnu
deponiju Mošćanica, dok dio sredstava koja su planirana za podršku realizaciji projekta
iz Plana upravljanja otpadom u saradnji sa SIDA-om će se realizovati nakon završetka
postupka nabavke specijalizovanog vozila smećara.
1.5. Program ulaganja sredstava za zaštitu okoline općine Visoko
Kroz ovaj Program su realizovana sredstva za podršku odvoza otpada na
regionalnu deponiju “Mošćanica”, kao i akcije na uklanjanju i saniranju divljih deponija
na podruĉijima koja nisu pokrivena organizovanim odvozom otpada u mjesnim
zajednicama Kula Banjer, Buci,Goduša, Graĉanica, kao i ĉišćenje obala rijeka korita u
saradnji sa mjesnim zajednicama i udruţenjima gradjana kroz redovne proljetne akcije
ĉišćenja grada kao i podrška medjunarodnoj akciji “Let´s do it”.
U izvještajnom periodu kroz Program ulaganja sredstava za zaštitu okoline
su realizovana sredstva za zbrinjavanje pasa lutalica. U skladu sa Zakonom o zaštiti i
dobrobiti ţivotinja u saradnji sa Društvom za zaštitu ţivotinja “NOA” i uklanjanju pasa u
granicana lovišta u saradnji sa Lovaĉkim društvom “Srndaĉ” Visoko.
Kroz ovaj program su dijelom realizovana i sredstva za deratizaciju od
strane Kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo Zenica.
54
2.ProvoĊenje programa ulaganja u infrastrukturne objekte
Iz oblasti programa ulaganja u infrastrukturne objekte u odsjeku su realizovane
procedure javne nabavke i realizacija projekata:
1. Projekti koji se finansiraju iz sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence
Vlade Federacije BiH
2. Projekti koji se finansiraju od strane Fonda za zaštitu okoliša F BiH.
3. Programa kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu Vlade ZE-DO kantona,
4. Programa utroška sredstava vodnih naknada iz budţeta Vlade ZE-DO
kantona
5 Programa kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu Općine Visoko,
6.Programa kapitalnih ulaganja u vodne objekte iz budţeta Općine Visoko
Odsjek za stambeno-komunalne poslove je uĉestvovao u izradi projekata,
provoĊenju postupaka javne nabavke i odabira najpovoljnijih ponuĊaĉa. Ova aktivnost je
obuhvatala projekte općinskih, kantonalnih i federalnih ulaganja u infrastrukturu. Za
projekte koji su finansirani iz budţeta općine Visoko vršen je nadzor nad izvoĊenjem
radova a za projekte koji su finansirani iz budţeta Vlade Kantona vršena je stalna
koordinacija i pomoć tokom izvoĊenja radova, kao i za realizaciju projekta sa federalnog
nivoa, zavisno od inplementatora .
2.1. Projekti koji se finansiraju iz sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence
Vlade Federacije BiH
Odlukama Vlade Federacije BiH, Općini Visoko su odobrena sredstva za
implementaciju projekta magistralnih,regionalnih i lokalnih cesta finansiranih iz
sredstava GSM licence i to za sljedeće pojekte:
R.br. PROJEKAT
PLANIRANO
1.
Rekonstrukcija puta
382.190,77KM.
Visoko – Fojnica
2.
Rekonsreukcija puta 50.000,00 KM..
u naselju Zbilje
REALIZOVANO
83.386,93 KM
PRIMJEDBA
U fazi realizacije
27.500,00 KM
Pokrenute
aktivnosti na
realizociji
preostalih
sredstava
3.
realizovano
Rekonstrukcija puta
G.Ćajno – D.Ĉajno
88.810,00 KM.
55
2.2. Projekti koji se finansiraju od strane Fonda za zaštitu okoliša F BiH
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je na osnovu podnešenih aplikacija
odobrio sredstva Općini Visoko za realizaciju projekata:
R.BR. NAZIV PROJEKTA
Završetak izgradnje regulacije Ilina potoka
1.
sa prateĉim radovima
Projekat “Vodosnabdjevanje MZ
2.
Porjeĉani”
Sufinansiranje realizacije projekta
3.
izgradnje kanalizacije u V.Ĉajnu
Tretman otpadnih voda na gradskom
4.
groblju u Visokom
ODOBRENO
160.000,00
FAZA
REALIZACIJE
realizovano
50.000,00
u toku
50.000,00
realizovano
100.000,00
u toku
2.3. Program kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu Vlade ZE-DO kantona
U 2012. godine Vlada Zeniĉko-dobojskog nije odobrila sredstava za kapitalna
ulaganja u cestovnu infrastrukturu, tako da su u izvještajnom periodu realizovani projekti
iz ranijeg perioda u sljedećem obimu:
R.br. PROJEKAT
1.
Ulica Kadije Uvejsa
2.
Cesta Š.hanovi Porjeĉani
UKUPNO:
PLANIRANO
77.076,31KM.
REALIZOVANO
realizovano
57.463,96 KM. realizovano
134.540,27 KM
PRIMJEDBA
Program iz
2010.
Program iz
2010.
134.540,27 KM
2.4. Program utroška sredstava vodnih naknada iz budţeta Vlade ZE-DO
kantona
Protokolom o zajedniĉkom uĉešću u realizaciji projekata iz ovog Programa,
preuzete su obaveze u dijelu provodjenja odredjenih aktivnosti na realizaciji projekata od
kojih su realizovani : Izgradnja vodovoda u B.Mahali, Izgradnja rezervoara u naselju
Dolovi, Rekonstrukcija sa proširenjem vodovoda u MZ Goduša II faza.
Projekat izgradnje vodozahvata na Podvinskom potoku, lokalitet Sastavci, je
nasilno obustavljen od strane mještana.
U fazi realizacije su projekti: Izgradnja prstena u poslovnoj zoni Ozrakovići –
Arnautovići i projekat izrada projektne dokumentacije za gradski kolektor na potezu od
betonskog mosta do izlaza u Naselju.Luke, te prjekat rekonstrukcija vodovoda Tutnjevac
u MZ Zimĉa.
56
U postupku rješavanja imovinsko – pravnih odnosa vlasnici nekretnina uz rijeku Fojnicu
nisu dali saglasnost za izgradnju regulacija dijela korita rijeke Fojnice, Mirića Luka, tako
da općina nije ušla u postupak inplementacije ovog projekta., kao i u implemantaciju III
faze realizacije projekta vodovod Goduša.
R.br. PROJEKAT
PLANIRANO
1.
Izgradnja vodovoda 111.911,05 KM.
u B.Mahali
2.
Izgradnja rez.
45.954,78 KM.
Dolovi,
3.
Izgradnja
56.768,65 KM.
vodozahvata na
Podvinskom potoku,
lokalitet Sastavci
4.
Rekonstrukcija sa
100.000,00 KM.
proširenjem vod. u
MZ Goduša III faza
REALIZOVANO
realizovano
PRIMJEDBA
Program iz 2011.
realizovano
Program iz 2011.
neraelizovano
Mješteni
obustavili radove
nasilnim putem
nerealizovano
Nadzor i izvodjaĉ
odstupili od
projekta.Uradjena
Nova projektna
dokumentacija.
5.
Izgradnja prstena u
100.000,00 KM.
poslovnoj zoni
Ozrakovići.
Izrada projektne
52.000,00 KM
dokumentacije za
gradski kolektor na
potezu od betonskog
mosta do izlaza
N.Luke.
Regulacija dijela
10.000,00 KM.
korita rijeke Fojnice,
Mirića Luka.
U toku
Rek.vodovoda
Tutnjevac.
U toku
6.
7.
8.
22.000,00 KM
U toku
nerealizovano
Nisu rješeni
imovinsko-pravni
poslovi
2.5.Programa kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu Općine Visoko za
2011. godinu
Tokom 2012. godine završeni su nerealizovani projekati iz 2011.prema prilivu
sredstava u ukupnom iznosu od 232.123,77 KM.
57
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PLANIRANO
12.059,76
11.972,61
50.498,50
38.059,42
14.479,51
30.129,32
16.544,57
29.232,30
REALIZOVANO
realizovano
realizovano
realizovano
realizovano
realizovano
realizovano
u toku
nerealizovano
PRIMJEDBA
Program iz 2011.
Program iz 2011.
Program iz 2011.
Program iz 2011.
Program iz 2011.
Program iz 2011.
Program iz 2011.
19.535,72
18.567,90
realizovano
nerealizovano
Program iz 2011.
12.891,65
realizovano
Program iz 2011.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
PROJEKAT
Ul. H.Kreševljakovića
Ulica Šadrvan
Ul. M. Numanagića
Ul.Crkvena
Cesta Bosnići
Cesta Ĉekrekĉije
Ul. 25. april
Veza ul. III i ul.
Rašidovića
Cesta Taukĉići - Ploĉe
Cesta T.Polje – elektro
prokopi
Rasvjeta MZ Moštre Radinovići
Cesta Orašac - Veruša
Cesta Šošnje
Cesta Vrblje
Cesta naselje Helena
Ul. DŢ. Ĉauševića
Ul. Hadţijina Voda
Ul. M. Mujezinovića
Ulica Bare
24.897,60
17.599,68
36.034,83
41.197,94
Program iz 2011.
Program iz 2011.
15.000,00
realizovano
realizovano
u toku
nerealizovano
nerealizovano
nerealizovano
nerealizovano
nerealizovano
20.
Ulica Varoška
15.000,00
nerealizovano
21.
Cesta Đindići –
Kondţilo
Rješavanje imovinskih
pitanja u industrijskoj
zoni Arnautovići
Ginje – Dvor,
Nova ulica KTK
(projekt.)
Cesta Ĉekrekĉije –
posl. zona
Javna rasvjeta MZ
Vratnica
Javna rasvjeta MZ
Orašac
Cesta Dobrinje – Grab
30.000,00
Cesta Radovlje –
Tujlići
Ulica Bešlagića
9.
10.
11.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
nerealizovano
40.000,00
25.728,70
60.000,00
40.000,00
35.000,00
Realizacija u toku
Realizovan idejni
projekat
nerealizovano
10.308,50
realizovano
9.548,60
realizovano
40.000,00
nerealizovano
20.000,00
nerealizovano
12.500,00
nerealizovano
Veza sa rekonstr.
vodovodne mreţe
Najpov. ponuda
14.471,41 KM
Najpov. ponuda
7.336,92 KM
Prenesno u
Program 2013.
Prenesno u
Program 2013.
Najpov. ponuda
38.845,05 KM
Prenesno u
Program 2013.
Najpov. ponuda
58
31.
32.
33.
Rek. lokalne ceste
Sige – Troholj
Klisa – projekat
sanacije klizišta
Nova ulica Luke –
poligon
14.000,00
20.000,00
33.500,00
nerealizovano
11.361,64 KM.
Najpov. ponuda
13.601,25 KM
Prenesno u
Program 2013.
Prenesno u
Program 2013.
59
Radovi su zapoĉeti u ulicama 25. april, cesta Vrblje, Ginje – Dvor, postupak
javne nabavke je završen za projekte Ulica Bare , Ulica Varoška, Cesta Dobrinje – Grab,
Ulica Bešlagića, Rekonstrukcija lokalne ceste Sige – Troholj.
Nisu realizovani projekti veza ul. III i ul. Rašidovića jer izvodjaĉ nije preuzeo svoje obaveze,
cesta u T.Polju, jer nedostaju sredstva za sinhronizovan radova I na vodovodu,
asfaltiranju.Realizacija projekta cesta u neselju Helena nije realizovana zbog nedostatka
sredstava koje obezbjedjuje mjesna zajednica, te zbog izmjene projekta.Zbog nedostatka
sredstava za rekonstrukciju vodovodne mreţe, izostalo je I asfaltiranje ulica DŢ. Ĉauševića,
Hadţijina Voda, M. Mujezinovića
Cesta Đindići Kondţilo nije realizovan zbog izmjene uslova od strane ponudjaĉa.
2.6. Program kapitalnih ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
iz budjeta Općine Visoko
U izvještajnom periodu iz ovog Programa su realizovani projekti koji su imali
kompletiranu projektnu dokumentaciju i u skladu sa prilivom sredstava u budjetu.
R.br. PROJEKAT
1.
MZ T.Polje, rek.
grad.vodovoda
2.
MZ Graĉanica Ovĉanica
3.
MZ Kula Banjer
4.
Istraţni radovi Ĉekrekĉije
5.
MZ Vratnica
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
MZ Ĉekrekĉije materijal
za kanalizaciju
Vodoistraţni radovi na
podruĉju MZ-a
(Orašac,Liješeva,Kološići
i Zimĉa)
Vodoistraţni radovi
Gornja i Donja Smršnica
Vodoistraţni radovi
Biskupići - Muhašinovići
Proširenje vodovoda
Tutnjevac – MZ Zimĉa
Vodovod Ramadanovci
Izrada projektne dok. za
rezervoar (Pod. potok)
Vodovod Hlapĉevići
(raskopi i vodohazvat)
MZ Arnautovići,
PLANIRANO REALIZOVANO PRIMJEDBA
10.000,00 KM. nerealizovano
Program iz 2011.
44.730,66 KM. realizovano
Program iz 2011.
50.000,00 KM. neraelizovano
11.583,00KM. u toku
30.000,00 KM. nerealizovano
33.193,00 KM realizovano
40.000,00 KM. nerealizovano
10.000,00 KM
nerealizovano
10.000,00 KM.
nerealizovano
30.000,00 KM
U toku
sufinansiranje
10.000,00 KM. neralizovana
50.000,00 KM. nerealizovano
50.000,00 KM
20.000,00 KM
nerealizovano
Raskinut ugovor
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
vodoistraţivanje Tuk Vilajtovići
Porjeĉani (vodozahvat)
nerealizovano
10.000,00 KM
nerealizovano
MZ Ţeljezniĉka stanica –
poslovna zona
MZ Topuzovo Polje
kanalizacija Biskupići
20.000,00 KM
nerealizovano
MZ Buzić Mahala
kanalizacija Huskići
10.000,00 KM
Sufinansiranje
kanalizacije Veliko Ĉajno
Srhinje – kanalizacija.
projekat
Vrblje - kanalizacija
MZ Radovlje
kanalizacija projekat
72.785,91 KM
realizovano
10.000,00 KM.
nerealizovano
12.000,00 KM
15.000,00 KM.
realizovano
nerealizovano
15.000,00 KM.
nerealizovano
nerealizovano
3. ProvoĊenje Odluke o naĉinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za
poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko
U skladu sa Odlukom o naĉinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne
prostore kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko, Odsjek za stambeno-komunalne poslove i
zaštitu okoline, priprema ugovore, fakturiše i prati naplatu, a po osnovu zakupa općinskih
prostora.
Za korisnike poslovnih prostora koji ne izmiruju redovno svoje obaveze preko
Općinskog pravobranilaštva pokrenut je postupak naplate dugovanja putem suda, odnosno raskid
ugovora.
POSL.
PROS.
1.
2.
3.
4.
ADRESA
A.Izetbegovića
Br. 1
Kralja Tvrtka
Br.30
Ul.A.Izetbegovića
br.3
Kralja Tvrtka
br.29
5.
Ul.K. Tvrtka br.20
6.
7.
8.
Ul.K. Tvrtka br.18
Kadije Uvejsa
br.14
Ul.Kadije Uvejsa
br.16
NAMJENA
PROSTORA
Prodajni
pomoćni
POVRŠINA
ZAKUPAC
11,00 m²
10,00 m²
Pekara
«Skopljak»
Poslovni
18,00 m2
ugostiteljski
Prodajni
pomoćni
Prodajni
Pomoćni
Prodajni
Pomoćni
22,00 m²
59,89 m²
16,20 m²
27,40 m2
32,88 m2
24,00 m2
26,88m2
Prazan prostor
Muderizović
Saliha
«Astra» d.o.o.
Sarajevo
Usluţni
Prodajni
Magazin
Usluţni
21,16 m²
24,00 m²
21,00 m²
20,00 m²
UGOVOR
ZAKLJUĈ
UGOVOR
ISTIĈE
VRIJEDNOST
UGOVORA
01.01.2013.
31.12.2013.
187,79 KM
Uredno plaćanje
Odluka o
nep. pogodbi
01.01.2013.
31.12.2013.
270,27 KM
Uredno plaćanje
01.01.2013.
31.12.2013.
802,50 KM
Uredno plaćanje
Odluka o
nep.pogodbi
Odluka o
nep.pogodbi
01.01.2013.
31.12.2013.
198,06 KM
Uredno plaćanje
01.01.2013.
31.12.2013.
615,42 KM
Uredno plaćanje
Prazan prostor
Prazan prostor
«Mualvis» d.o.o
Visoko
«Mualvis» d.o.o
Visoko
NAPOME NA
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kralja Trvtka br.22
A.Izetbegovića
Br. 2A
A.Izetbegovića
br.2
A.Izetbegovića
Br.2 B
Dr.Dzananovića
br. 2
Naselje Luke II
Br.16
Kralja Tvrtka
br.33
Ĉaršijska
Br. 68
Kralja Tvrtka
br.32
Kralja Tvrtka
br. 16
Kralja Tvrtka
br. 14
A.Izetbegovića
Br.2 C
Kralja Tvrtka
br.9
Prodajni
pomoćni
52,65 m²
46,16 m2
prodajni
16,00m2
Poslovni
16,00 m²
Poslovni
Administrat.
pomoćni
Administrativ
/
Poslovni
/
Poslovni
pomoćni
zanatski
/
Usluţna
pomoćni
Usluţna
pomoćni
Prodajni
Prodajni
Magacinski
25,00 m²
50,00 m²
7,00 m²
10,00 m²
/
34,00 m²
/
75,00 m²
39,00 m²
16,00 m²
/
38,00 m²
37,00 m²
38,45 m²
32,22m²
8,00m2
37,40 m²
36,54 m²
Odluka. o nep.
pogodbi
Prazan prostor
Hadţić Ismail
«Ferbaj» d.o.o.
Visoko
01.01.2013.
31.12.2013.
01.12.2013.
30.12.2013.
196.56 KM
Uredno plaćanje
Ĉaušević Mahir
Tehnomax d.o.o.
Do 31.12.2012.
«Visokogas»
Visoko
JKP “Visoĉica”
Visoko
“Alpina BH”doo
Sarajevo
Ĉaušević
Seid
“Apoteke
Sarajevo”
Ganić Šefkija
01.01.2013.
31.122013.
204,75 KM
Uredno plaćanje
Konkurs o dodjeli
u toku
01.01.2013.
31.12.2013.
783,79 KM
Uredno plaćanje
01.01.2013.
31.12.2013.
417,69 KM
Uredno plaćanje
01.01.2013.
31.12.2013.
1.547,91 KM
Uredno plaćanje
01.01.2013.
31.12.2013.
149,76 KM
Uredno plaćanje
01.01.2013.
31.12.2013.
615,42 KM
Uredno plaćanje
Opomena
01.11.2012.
31.08.2013.
214,04 KM
01.02.2011.
31.01.2012.
140,40 KM
01.05.2012.
30.04.2013.
347,66 KM
01.10.2008.
30.09.2009.
93,60 KM
Opomena
Sporazum o
vansud.poravnan.
01.11.2011.
31.10.2012.
283,14 KM
Tuţba
01.01.2007.
31.12.2007.
397,80 KM
Tuţba
Odluka o
nep.pogod.
01.09.2009.
31.08.2010.
783,90 KM
Kavazović
Sead
Šakanĉić Adnan
131,04 KM
Uredno plaćanje
Sporazum o
vansudskom por.
Ĉaršijska br.67
prodajni
Kralja Tvrtka br.33
ugostiteljski
25,00 m²
Hadţimehanović
Delila
Šahinović
Senad
Kralja Tvrtka br.38
Donje
Rosulje br.51/a
prodajni
34,00 m²
Trebo Fahrudin
Ugostiteljski
50,00 m²
Prazan prostor
26.
Ĉaršijska br.2
Ugostiteljski
67,00 m²
Dedić Ismet
27.
Ul.A.Izetbegovića
Prodajni
61,00 m²
Prazan prostor
Tuţba
U 2013.saćinjen
sa PBZ Global
28.
Ul.Ĉaršijska br.27
Prodajni
56,00m2
Prazan prostor
U 2013.saĉinjen
ug.sa Zahirović A
29.
Ul.Ĉaršijska br.65
ugostiteljski
45,00 m²
30.
Mule Hodţića br.1
prodajni
Dišalari Izeta
«Mahir» d.o.o.
Visoko
31.
Kralja Tvrtka br.24
trgovinska
52,65m2
32.
33.
Matrakĉijina br.1.
Ul. A. Izetbegovića
br. 31.
A. Izetbegovića br.
39.
Ul.Kralja Tvrtka
30 A
Ul.Dr.Dţananovića
br 1.
A.Izetbegovića br.
37
A.Izetbegovića br.
35.
ugostiteljski
administ.uslu
ţna djelatnost
administrativ
na djelatnost
Usluţna
djelatnost
Usluţna
djelatnost
Prodajni
magacinskog
30,00 m²
22.
8,00m²
23.
24.
25.
34.
35.
36.
37.
38.
100,00 m²
17,00 m²
Prazan prostor
Vasiljević
Nenad
Vasiljević
Predrag
Bosna Bank
Internacional
01.01.2012.
31.12.2012.
421,20 KM
01.01.2013.
01.01.2013.
1.287,00 KM
Tuţba
Uredno plaćanje
Predato komisiji
za konkurse
561,60 KM
Tuţba
616,59 KM
Tuţba
01.11.2012.
31.12.2013.
1740,96 KM
01.01.2012.
31.12.2012.
94,77 KM
01.01.2012.
31.12.2012.
140,40 KM
42,00 m²
Hodţić Sabit
Halilbegović
Dţenan
“Alma-Ras”doo
Olovo
Uredno plaćanje
Predato Pravobran
zbog duga
Sporazum o
vansud.poravna.
01.09.2012.
31.08.2015.
835,38 KM
Uredno plaćanje
30,00 m²
46,00 m²
8.00 m²
“Denim”d.o.o.
«Premier
World» sport
01.04.2012.
31.12.2012.
909,09 KM
Tuţba
Kralja Tvrtka br. 4
prodajni
Administrat.
magacinski
01.01.2013.
31.12.2013.
643,50 KM
Uredno plaćanje
Ul.Ĉaršijska br.1
Prodajni
59,92 m²
“Borovo” d.o.o.
01.01.2013.
31.12.2013.
1.402,12 KM
Uredno plaćane
39.
124,00 m²
18,00 m²
30,00 m²
40.
41.
“Brojler”d.o.o.
01.01.2013.
31.12.2013.
672,75 KM
Uredno plaćanje
Odl.o nep.
Pogodbi
66,67m2
Dedić Fikret
01.01.2011.
31.12.2012.
702,04 KM
Tuţba
Trgovinska
9,00m2
Brkić Nedţad
01.01.2013.
31.12.2013.
132,68 KM
Ul.A.Izetbegovića
Trgovinska
8,00 m2
“Ferbaj”d.o.o.II
01.03.2012.
31.12.2012.
65,52 KM
46.
Ul.Kadije Uvejsa 7
Ugostiteljska
47.
Ul.Kadije Uvejsa
Usluţna
Uredno plaćanje
Predato
Pravobranilaštvu
Predato Komisiji
za konkurse
Predato Komisiji
za Konkurse
Ul.K. Tvrtka br.2
Prodajni
26,00 m²
Kralja Tvrtka br.26
Usluţna
6,20 m²
Ul.A.Izetbegovića
Ugostiteljska
44.
Ul.A.Izetbegovića
45.
42.
43.
49,00 m2
Prazan prostor
8,00 m2
Prazan prostor
4. Normativna djelatnost iz stambeno – komunalne oblasti
U izvještajnom periodu kada je rijeĉ o izradi prijedloga i nacrta normativnih akata ovaj
Odsjek je bio nosilac izrade Odluke o vrijednosti boda za utvrdjivanje visine komunalne naknade
za 2013. godinu.
5.ProvoĊenje utvrĊenih obaveza plaćanja komunalnih naknada
U izvještajnom periodu u okviru ovog Odsjeka su vodjeni postupci izdavanja Rješenja za
zauzimanje cestovnog pojasa. Tokom 2012. godine ukupno je izdato 18 rješenja, od kojih je 11
rješenja uradjeno po sluţbenoj duţnosti, te je ovom osnovu fakturisano ukupno 13.413,28 KM.
6. Implementacija zakona iz stambene oblasti
Krajem 2012. godine intezivirane su aktivnosti na provodjenju Odluke o kućnom redu u
stambenim i stambeno – poslovnim zgradama.
Okonĉan je postupak raspodjele 4 stambene jedinice putem nadleţne komisije , po
raspisivanju oglasa, tako što su tri stana dodjeljena licima koja su prema propisanim kriterijima i
konaĉnoj rang listi imali najviše bodova, dok je jedan stan izostavljen sa liste za raspodjelu zbog
ţalbenog postupka, odnosno upravnog i sudskog postupka.
Tokom 2012. godine nastavljena je revizija stambenog fonda na podruĉju općine Visoko
i trenutno je revizija izvršena na 70 % stambenog fonda.
Poduzimane su i provodjene odgovarajuće procesne radnje vezane za 12 predmeta
iz stambene oblasti i provedbe imovinskih zakona. Radi se uglavnom o podnesenim zahtjevima
za vraćanje stanova u posjed te revizije obnovljenih ugovora o korištenju stanova, a koji zbog
dugotrajnih postupaka nisu do danas okonĉani.
Sluţba za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne,
geodetske, stambeno-komunalne poslove i
zaštitu okoline
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Sluţba za privredu, razvoj, budţet i finansije
______________________________________________________________________________
IZVJEŠTAJ O RADU
SLUŢBE ZA PRIVREDU, RAZVOJ,
BUDŢET I FINANSIJE
ZA PERIOD 01.01.212 – 31.12.2012 GODINE
__________________________________________________________________________________
Ulica A. Izetbegovića br.12A, 71300 Visoko, tel.+38732/ 732-505, fax.+38732/738-401, mail:[email protected]
U periodu od 01.01.2012 godine do 31.12.2012 godine Sluţba za privredu, razvoj budţet i
finansije je obavljala poslove u skladu sa ovlašćenjima i Planom rada za 2012.godinu. Kako je
Sluţba organizirana i podijeljena na dva odsjeka, ovaj izvještaj je prezentiran iz dva dijela, prema
izvještajima o radu Odsjeka za privredu i razvoj i Odsjeka za budţet i finansije.
1. Odsjek za privredu i razvoj
U Sluţbi za privredu i finansije – Odsjeku za privredu i razvoj obavljaju se sljedeći
poslovi:
- upravno-pravni, normativni, savjetodavni i drugi poslovi u oblasti privrede
U oblasti koje ova Sluţba pokriva spadaju:
- oblast obrta i srodnih djelatnosti i usluga,oblast trgovine, oblast ugostiteljstva, oblast
saobraćaja, oblast usluţnih djelatnosti, kućna radinost i druge djelatnosti
U oblasti privrede,u dijelu koji se odnosi se na pravna lica voĊen je upravni postupak za
izdavanje odobrenja za poĉetak rada privrednog društva, ukoliko je to predviĊeno Zakonom o
privrednim društvima ili je vršena obrada obavijesti za poĉetak rada privrednog društva. U okviru
obrta i srodnih djelatnosti,trgovine i ugostiteljske djelatnosti takoĊer je voĊen upravni postupak u
svrhu izdavanja odobrenja za rad.
U izvještajnom periodu u Odsjeku za privredu zaprimljeno je 607 upravnih
predmeta, od ĉega je riješeno 566 upravnih predmeta.
U izvještajnom periodu ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za provjeru i izradu uvjerenja
kojim se potvrĊuje da li se ili ne, odreĊena lica koja se ţele registrovati kod Zavoda za
zapošljavanje, nalaze u evidenciji registrovanih samostalnih privrednika je 590.
Pravna i fiziĉka lica registrovana za obavljanje djelatnosti duţna su da vode trgovaĉke
knjige (TKV, TKM I TKU) u skladu sa oblikom trgovaĉke djelatnosti i odredbama Zakona o
trgovini.Ove poslove obavlja Sluţba za privredu, razvoj, budţet i finansije, a u izveštajnom
periodu je ovjereno ukupno 224 trgovaĉkih knjiga (na malo, na veliko i trgovaĉke knjige za
usluge).TakoĊe,ova Sluţba je nadleţna za ovjeru cjenovnika ugostiteljskih usluga i u
izvještajnom periodu ovjereno je 73 cjenovnika ugostiteljskih usluga.Bitno je napomenuti da se
ove usluge pruţaju u Centru za pruţanje usluga graĊanima.
U cilju realizacije dogovorenog projekta sa GAP-om – Projekat-Aţuriranje Strategije
razvoja općine Visoko formiran je Općinski razvojni tim /ORT/ koji je pod mentorstvom
gospodina Aleksandra Remetića odrţao šest radionica u periodu od 05.12.2011 godine do
26.02.2012 godine.Nosilac aktivnosti na organizovanju radionica bila je ova Sluţba .
U okviru normativne djelatnosti, a po Programu rada Općinskog vijeća ovaj Odsjek je u
izvještajnom periodu radio na utvrĊivanju prijedloga akata;
- Odluke o komunalnim taksama i
- Oluke o zaštiti izvorišta «Kreĉane»
U mjesecu julu 2012 godine odrţana je manifestacija Dani kulture,trgovine i sporta «Visoĉko
ljeto». Nosilac aktivnosti na organizaciji ove manifestacija bila je ova Sluţba.
U mjesecu septembru 2012. godine, a u suradnji sa Savezom proizvoĊaĉa organske
hrane FBiH /»Organsko FBiH», organizirana je šesta jednodnevna manifestacija «Dani organske
proizvodnje 2012»
U mjesecu novembru 2012. godine odrţan je osmi Izloţbeno-prodajni sajam «Jesen u
Visokom» za ĉiji uspjeh je bilo potrebno preduzeti dosta aktivnosti.
Na ovom Sajmu uĉestvovalo je 55 izlagaĉa sa cijele teritorije FBiH i u okviru Sajma
odrţana su tri struĉna predavanja za poljoprivredne proizvoĊaĉe i upriliĉen bogat kulturno
zabavni program.
U dijelu poslova Odsjeka koji se odnose na razvoj u izvještajnom periodu uraĊeno je
slijedeće:
- Vezano za realizaciju projekta izgradnje gradskog kolektora na potezu od Koţarskog
mosta do Betonskog mosta, na osnovu inovirane projektne dokumentacije pribavljeni su svi
potrebni akti za izdavanje odobrenja za graĊenje ,koje je izdalo Kantonalno ministarstvo za
prostorno ureĊenje.Proveden je pregovaraĉki postupak sa izvoĊaĉem radova JKP «Visoĉica» za
dio radova koji su bili povjereni tom preduzeću. Nadzorni organ je uveo izvoĊaĉa u posao i
radovi su zapoĉeti u augustu.Pribavljena su i dodatna finansijska sredstva za realizaciju ovog
projekta od Agencije za vodno podruĉje rijeke Save.
Poslije niza odrţanih sastanaka definisani su radovi koje finansira ova Agencija, koja je provela
proceduru javne nabavke, odabrala izvoĊaĉa radova koji je uveden u posao i radovi su zapoĉeli
24.09.2012 godine.Vrijednost radova iznosi 92.000 KM.
- Za projekat izgradnje vodozahvata na Podvinskom potoku, izvršeno je usklaĊivanje
projektne dokumentacije sa implementatorom projekta JKP «Visoĉica» Visoko i projektantom za
radove koji se finansiraju iz kreditnih sredstava
JKP «Visoĉica» je raspisala tender za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa.Ovaj postupak je poništen
jer ponuĊaĉi nisu dostavili sve traţene dokaze iz tenderske dokumentacije, vezano za tehniĉku i
profesionalnu sposobnost.
POLJOPRIVREDA
U izvještajnom periodu iz oblasti poljoprivrede vršeni su slijedeći poslovi:
-Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava
-Elektronsko formiranje baze podataka poljoprivrednih gazdinstava i klijenata
-Prijem i obrada zahtjeva za ostvarivanje novĉanih poticaja
-Poslovi javne objave prometa privatnog poljoprivrednog zemljišta po odredbama Zakona o
poljoprivrednom zemljištu
-Statistika u oblasti poljoprivredne proizvodnje
-Saradnja sa humanitarnom organizacijom «World Wision» i aktivnosti u ADP odboru za odabir
kandidovanih projekata
1. Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata
U izvještajnom periodu nastavljeni su poslovi upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava
i registar klijenata. Upisom u Registar evidentiraju se ljudski potencijali, zemljište koje se koristi
u poljoprivredne svrhe, naĉin korištenja svake parcele,kao i brojno stanje i vrsta i kategorija
ţivotinja.
U izvještajnom periodu podneseno je 275 zahtjeva za upis u Registar poljoprivrednih
gazdinstava i Registar klijenata.
2. Novĉane podrške u poljoprivredi
Budţetom federacije, kantona i općine planirana su sredstva za poticaje u poljoprivredi.O
Javnim pozivima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje poticajnih sredstava u poljoprivredi
javnost je informisana obavještenjem na lokalnim medijima i dopisom mjesnim
zajednicama.Ovisno od odredbi utvrĊenih Pravilnikom i Uputstvom za ostvarivanje novĉanih
potpora zahtjevi se podnose putem općinske sluţbe ili direktno ministarstvu.
Bez obzira da li se zahtjevi podnose direktno ili putem općinske sluţbe sve informacije o
naĉinu ostvarivanja podrške,vrstama proizvodnje,propisanoj dokumentaciji, rokovima
podnošenja zahtjeva i izdavanje propisanih obrazaca vrši se u općinskoj sluţbi.
U periodu od 01.01.2012 godine do 31.12.2012 godine podneseno je 499 zahtjeva za
poticaj i izdato 499 potvrda o upisu u RPG.
Redovnim kontaktima sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
podnosioci zahtjeva se obavještavaju o ostvarenim pravima na poticajna sredstva.
2.1. Općinski poticaji
Iz sredstava općinskih poticaja za poljoprivrednu proizvodnju organizovana je podjela
sadnica voća za 1290 podnosioca zahtjeva.
3. Promet poljoprivrednog zemljišta
Podnesena 3 zahtjeva.Po podnesenim zahtjevima objavljena javna prodaja zemljišta i
okonĉan postupak za dva zahtjeva.
4. Statistika
Broj podnesenih zahtjeva za izvještajni period je 5 zahtjeva
5. Vodoprivreda
Broj podnesenih zahtjeva za izvještajni period je 19 zahtjeva
Broj rješenih zahtjeva
11
Ostali predmeti su u postupku rješavanja.
Poslovi vodoprivrede odnose se na izdavanje vodnih akata u postupku izdavanja
odobrenja za graĊenje vodozahvata,kanalizacija i ureĊenje vodotoka.
Tokom godine u saradnji sa JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko prati se stanje
kvaliteta vode lokalnih vodovoda u okviru odobrenih sredstava Zavoda za javno zdravstvo
Zenica.
2. Odsjek za budţet i finansije
Obzirom da se kontinuirano vrše sve zakonom propisane knjigovodstvene evidencije
moguće je pratiti izvršavanje budţeta i adekvatno vršiti raspored raspoloţivih sredstava.Sem
osnovnih evidencija knjigovodstvenih dokumenata vrše se i pomoćne evidencije,te svi poslovi
koji se vrše putem blagajne,kao što su obraĉun i isplata plaća i dodatnih primanja, voĊenja knjga
(KUF I KIF),pripremanja naloga za plaćanje i drugo.
Odsjek vrši kontinuirane analize izvršavanja budţeta i o istom saĉinjavaju izvještaje za
Pomoćnika naĉelnika za privredu,razvoj,budţet i finansije,saĉinjava razliĉite informacije iz
oblasti budţeta kao što su Preliminarni izvještaj o ostvarenim prihodima za potrebe planiranja,te
rješenja iz oblasti finansija kao što je Rješenje o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava.
Prema zakonskoj obavezi saĉinjavaju se tromjeseĉni Periodiĉni izvještaji i Godišnji
obraĉuni na propisanim obrascima,kao i njihova konsolidacija koja se dostavlja Ministrastvu
finansija Kantona. Poreskoj upravi dostavljaju se izvještaji o plaćama i dodatnim primanjima, te
redovni izvještaji statistici.
Saĉinjavaju se i mjeseĉni izvještaji o prikupljenim prihodima za potrebe Ministarstva
finansija Kantona i Federacije i mjeseĉni izvještaji o prikupljenim prihodima i realiziranim
rashodima za potrebe Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje.
Ovaj Odsjek je u toku mjeseca novembra i decembra radio na sljedećim poslovima:
- aţuriranje svih osnovnih i pomoćnih evidencija o obavezama i potraţivanjima Općine
- izvještaj o obavezama prema dobavljaĉima
-izvještaj o stanju potraţivanja po osnovu zakupa poslovnih prostora i opreme, kominalne
naknade i naknade za korištenje graĊevinskog zemljišta
- izvještaj o dugovanjima po osnovu grantova za koji su doneseni zakljuĉci te popis istih
- izvještaj o zakljuĉenim ugovorima o djelu za radnike koji su primljeni na odreĊeno
vrijeme
- izvještaj o stanju dugovanja za stalne soc.pomoći, naknade vijećnicima, povrate više
ili pogrešno uplaćenih sredstava poreskim obveznicima
- izvještaj o stanju obaveza prema zaposlenim radnicima, radnicima Centra za socijalni
rad
- mjesećni izvještaj o izvršenju budţeta, izvještaj o izvršenju budţeta za 2011.godinu za
općinsko vijeće na razmatranje i usvajanje
- izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budţeta za 2013.godinu
- izrada nacrta i prijedloga odluke o izvršenju budţeta za 2013.godinu
- izvještaj o izvršenju budţeta za prvo polugodište 2012.godine općinsko vijeću na
razmatranje i usvajanje.
Pripremne aktivnosti, izbor softvera, izrada odluka i drugih akata vezanih za prelazak na
trezorsko poslovanje.
Rad na uspostavi jedinstvenog sistema trezora te njegovom adekvatnom uspostavljanju.
POMOĆNICA NAĈELNICE
________________________________
Edina Ferizović
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
Sluţba za društvene djelatnosti,
boraĉko - invalidsku zaštitu i raseljena lica
______________________________________________________________________________
IZVJEŠTAJ
O RADU SLUŢBE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, BORAĈKO
- INVALIDSKU ZAŠTITU I RASELJENA LICA
ZA 2012. GODINU
Visoko, mart 2013. godine
________________________________________________________________________________
Ulica A Izetbegovića br.12A, 71300 Visoko tel.+38732/ 732-500, fax.32/738-848 e-mail [email protected]
UVOD:
Općinska sluţba za društvene djelatnosti, boraĉko - invalidsku zaštitu i raseljena lica
formirana je za vršenje pravnih i struĉnih poslova na osnovu Odluke o obrazovanju jedinstvenog
općinskog organa uprave i posebnih općinskih sluţbi Općine Visoko.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih sluţbi za upravu i posebnih općinskih
sluţbi, Sluţbu ĉine tri Odsjeka, i to: Odsjek za društvene djelatnosti, Odsjek za boraĉko invalidsku zaštitu i Odsjek za raseljena lica. Broj uposlenih radnika je bio 15 od kojih jedan
radnik od 2011. godine na bolovanju, a dva radnika su u toku godine otišli u penziju.
U 2012. godini Sluţba je zaprimila 7.709 predmeta, od toga je rješeno 7.609, a nerješeno
100 predmeta koji se nalaze u postupku rješavanja. Procenat rješenosti predmeta je 98%.
Pored ovog broja riješenih predmeta po skraćenim djelovodnim protokolima koje vode
referenti u Sluţbi još je riješeno je oko 9.000 zahtjeva, a odnose se na pojedinaĉnu mjeseĉnu
ovjeru karata za prevoz uĉenika i studenata.
I ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih sluţbi za upravu i plana rada
za 2012. godinu, Odsjek za društvene djelatnosti obavljao je slijedeće poslove i zadatke:
- provodi zakone, propise i opće akte iz oblasti obrazovanja (predškolskog, osnovnog i
srednjeg obrazovanja), socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta, informisanja, ustanova,
nevladinog sektora i udruţenja graĊana.
- izrada izvještaja, analize i informacije iz navedenih oblasti, kao i zaštite dobara i
predmeta kulturno – historijskog nasljeĊa,
- izraĊuje kriterije za raspodjelu sredstava po pojedinim budţetskim davanjima za
raspodjelu,
- radi na poboljšanju uslova rada i unapreĊenju rada Javnih ustanova, sportskih kolektiva,
socijalnog i zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva, nevladinih organizacija,
- brine o kulturno – historijskom nasljeĊu,
- radi na unapreĊenju turizma.
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Na osnovu Zakonske regulative, osnovno i srednje obrazovanje je u nadleţnosti kantona,
dok je predškolsko obrazovanje u nadleţnosti općine.
Godišnji planovi i programi osnovnih škola imaju obrazovni karakter koji treba da
obezbjedi osnovu za optimalan razvoj uĉenika uvaţavajući individualne razlike, kako bi svaki
uĉenik mogao ispoljiti i razviti svoje sklonosti i sposobnosti, razviti kritiĉno mišljenje, usvojiti
nove naĉine sticanja znanja i usklaĊivanja novim tehnikama i metodama rada u nastavi.
Cilj odgoja i obrazovanja je proširivanje postojeĉih i sticanja novih znanja, vještina i
navika i razvijanje psiho – fiziĉkih sposobnosti uĉenika.
1.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Predškolski odgoj i obrazovanje obavlja se u okviru Javne ustanove za predškolski odgoj
i obrazovanje ĉiji je osnivaĉ Općina, a smješten je u objektu D.Rosulje, površine 1.046 m2.
Prostor i oprema zadovoljavaju normative za rad u predškolstvu, struktura struĉnih
radnika koji realizuju odgojno-obrazovni rad je u skladu sa Standardima i Zakonom o
predškolskom odgoju i obrazovanju.
Izvršena je reorganizacija i preraspodjela grupa i neophodna nabavka slikovnog materijala
i literature potrebne za kvalitetniji rad.
U toku 2012.godini upisano je 174 djece rasporeĊenih u dvije jasliĉke grupe (od 1-3
godine), tri vrtićke grupe (od 3-6 godina) i grupa produţenog boravka.
Broj upisane djece nije u skladu sa Pedagoškim Standardima obzirom na broj uposlenih struĉnih
radnika. Zbog toga, odgojno-obrazovni rad u produţenom boravku realizuju pripravnicivolonteri.
Ukupan broj zaposlenih radnika u 2012.godini je 19 radnika i 2 pripravnika, od toga 6
odgajateljica, 4 njegovateljica i 9 ostalih radnika.
Medicinska njega i higijensko-epidemiološka zaštita organizovana je po sistemu spoljnih
saradnika i to 3 ljekara specijaliste pedijatrije i HES Doma zdravlja Visoko.
Pedagoški nadzor vrši Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog
kantona, odnosno Pedagoški Zavod o ĉemu postoji i pisana evidencija.
Na osnovu zakljuĉka Općinskog vijeća da Sluţba analizira cijenu koštanja usluge ove
Ustanove i da konkretan prijedlog za prevazilaţenje nepovoljnog finansijskog stanja, saĉinjena je
konkretna analiza cijene koštanja usluge u ovoj Ustanovi, tako da je 2011.godine došlo do
poveĉanja cijene usluge sa 130,00 KM na 150,00 KM mjeseĉno, s tim da djeca uposlenih imaju
popust 30% u odnosu na cijenu koštanja, dok roditelji koji imaju dvoje i više djece imaju popust
10 % za svako dijete.
Za obavljanje redovne djelatnosti Ustanove općina Visoko je kroz grant izdvojila
153.000,00 KM.
U toku 2012.godine Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje u saradnji sa
Norveškom Nevladinom organizacijom „Save the Children” i Ministarstvom obrazovanja, nauke,
kulture i sporta ZE – DO kantona realizovan je Projekat „Obrazovanje za socijalnu koheziju BiH
na putu EU”.
Pomentim Projektom obuhvaćeno je 40 djece iz socijalno ugroţenih kategorija , kojim je
omogućen besplatan pristup institucionalnom predškolskom odgoju i obrazovanju i kvalitetna
priprema za školu. Projekat se realizovao na dvije lokacije: u OŠ”Alija Nametak” Buci i u
Ustanovi.
Projekat je trajao tri mjeseca, a realizovano je 150 sati odgojno – obrazovnog rada za svih
40 polaznika. Projekat su realizovali profesori predškolskog odgoja i obrazovanja koji se nalaze
na evidenciji Biroa za zapošljavanje.
Uz odreĊenu pomoć Općine i Norveške Nevladine organizacije „Save the Childen”
realizovan je Projekat formiranja „Centra za rani rast i razvoj djece / Struĉna pomoć roditeljima.
Centar je zvaniĉno otvoren 03.10.2013.godine na Svjetski dan djeteta. U Centru se realizuju
povremene besplatne radionice za djecu iz socijalno ugroţenih kategorija, ali i predavanja za
roditelje. Od proljeća 2013.godine prostorije Centra će Ju za predškolski odgoj i obrazovanje
Visoko koristiti za realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za svu
djecu pred polazak u školu. Pomenuti Program će takoĊer realizovati nezaposleni profesori
predškolskog odgoja.
Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko svoj odgojno-obrazovni rad
realizuje prema GPP-u (Godišnjem planu i programu) koji se svake školske godine šalje na
pregled i saglasnost Pedagoškom Zavodu u septembru tekuće godine.
U toku školske 2011/12 svi planirani sadrţaji i posjete su realizovani u većem obimu od
planiranog.Pohvalno je i što se takav naĉin realizacije odgojno-obrazovog rada nastavlja i u
školskoj 2012/13 godini.
Saradnjom sa omladinskim udruţenjem „Damar omladine” realizovan je Projekat „EKO
VRTIĆ” u periodu od marta-septembra 2012. Projekat je finansiran saradnjom Općine Visoko i
World Vision-a. Realizovano je 6 radionica u kojima su djeca uĉila o ekologiji, sadili cvijeće i
povrće. U okviru Projekta djeca su posjetila i Pionirsku dolinu u Sarajevu.
Obiljeţavanje djeĉije nedjelje je takoĊer realizovano prema taĉno utvrĊenom rasporedu, a
sredstva za realizaciju obiljeţavanja su odobrena od strane Ministarstva obrazovanja Zeniĉkodobojskog kantona.
Odrţane su 4 javne priredbe povodom obiljeţavanja Dana Ustanove, Nove godine, 8
marta i završna priredba predškolske grupe. TakoĊer su organizovane završne sveĉanosti sa
podjelom diploma za djecu koja su uĉestvovala u Projektu”Obrazovanje za socijalnu koheziju i
BiH na putu EU”.
Od 11.marta 2013.godine poĉinje realizacija Programa obaveznog predškolskog odgoja i
obrazovanja za svu djecu pred polazak u školu prema Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju. Program će realizovati nezaposleni profesori predškolskog odgoja i obrazovanja
slijedećim rasporedom: 6 odgojno-obrazovnih grupa u Ju za predškolski odgoj i obrazovanje
Visoko (u prostorijama Centra), 2 grupe na Bucima, 2 grupe u Velikom Ĉajnu,
3 grupe u Moštru i u Dobrinji.
1.2.OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE
Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno za svu djecu normalnog psihiĉkog i
tjelesnog razvoja i djecu sa posebnim potrebama.Obavezno poĉinje u kalendarskoj godini u kojoj
djete do 1.marta navršava 5 godina i 6 mjeseci ţivota i traje bez prekida tokom perioda koji ne
moţe biti kraći od devet godina.
Na podruĉju općine djeluje 6 centralnih osnovnih škola sa 8 podruĉnih škola, u kojima se
u toku 2012.godine školovalo 3.914 uĉenika, rasporeĊenih u 171 odjeljenje.
Procenat prolaznosti u osnovnim školama iznosu 99,72%, a srednja ocjena 4,20.
Broj zaposlenih u osnovnim školama u 2012. godini bio je 354 od toga 264 nastavnika i
90 ostalih ( direktori, pedagozi, sekretari, pomoćno osoblje).
U 2012. godini u OŠ “Kulin Ban” omogućeno je polaganje ispita za osnovno obrazovanje
odraslih lica koja nisu završila osnovnu školu, a preteţno se radi o djeci romske populacije.
Na našoj općini uspješno radi i Osnovna Muziĉka škola u kojoj se nastava izvodi većinom
kao individualan predmet. Nastavu je pohaĊalo 241 uĉenik.
Srednjoškolsko obrazovanje i odgoj na podruĉju općine Visoko odvija se u 4 srednje
škole, i to: Gimnazija “Visoko”, Mješovita srednja škola “Hazim Šabanović”, Medresa Osman ef.
Redţović – Veliko Ĉajno i Franjevaĉka klasiĉna gimanzija.
U srednjim školama Gimnazija ”Visoko” i MSŠ „Hazim Šabanović” Visoko nastavu je
pohaĊalo 1.756 uĉenika rasporeĊenih u 70 odjeljenja. Procenat prolaznosti iznosio je 98,27%, a
srednja ocjena 3,80.
U realizaciji nastave radilo je 121 profesora - nastavnika i 31 pomoćni radnik.
U srednjim školama Franjevaĉka klasiĉna gimnazija i Medresa „Osman ef. Redţović”
nastavu je pohaĊalo 353 uĉenika, rasporeĊenih u 17 odjeljenja. Procenat prolaznosti iznosio je
96,75%.
U realizaciji nastave radilo je 97 profesora i 20 pomoćnih radnika.
U toku 2012.godine odrţano je općinsko takmiĉenje iz matematike, fizike, informatike i
engleskog jezika gdje je nosilac aktivnosti bila Sluţba za društvene djelatnosti, boraĉko –
invalidsku zaštitu i raseljena lica, zajedno sa aktivom direktora.
Najuspješniji takmiĉari stekli su prava da se takmiće na kantonalnim i federalnim nivou.
U toku 2012. godine Sluţba je uĉestvovala u realizaciji pokrivanja škole u Porijeĉanima
sa 60.000,00 KM.
Završen je u 2012. godini i Dnevni centar u Dobrinju za djecu i odrasle sa posebnim
potrebama iz Visokog, Breze, Kaknja i Vareša, gdje je Općina uĉestvovala sa 133.994,26 KM
(vrijednost zemlje 90.000,00 KM i 43.994,26 KM za infrastrukturno ureĊenje).
Kad je rijeĉ o obrazovanju Općina i ako nije osnivaĉ škola brine o pomoći uĉenika i
studenata kroz participaciju Ċaĉke i studentske karte u iznosu od 40% od cijene karte, zatim
davanju jednokratnih pomoći za one uĉenike koji su lošijeg materijalnog stanja.
Za poboljšanje vaspitno-obrazovnog rada te uĉeniĉkog i studentskog standarda budţeta
općine Visoko u 2012. godine izdvojeno je:
- prevoz uĉenika i studenata
- jednokratne pomoći za školovanje
- za organizovanje vannastavnih aktivnosti
160.275,49 KM
24.900,00 KM
7.280,00 KM
Na osnovu Odluke o realizaciji budţeta Sluţba je za sve vrste pomoći saĉinila
pojedinaĉne Kriterije za raspodjelu koji je odobrio Naĉelnik Općine.
U 2012. godini na raspisani Konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje
ZE – DO kantona Sluţba - Odsjek za društvene djelatnosti je zaprimio 253 zahtjeva studenata sa
podruĉja Općine Visoko. Po završenim procedurama Ministarstvo je odobrilo 173 stipendije koje
su podjeljene u 2 rate po 350,00 KM.
2. KULTURA
U 2012. godini Odsjek za društvene djelatnosti je radio na poboljšanju uslova za rad
Ustanova i Udruţenja iz oblasti kulture i oĉuvanju kulturno – historijskog nasljeĊa.
Ustanove i Udruţenja koja se bave kulturom su: Centar za kulturu i edukaciju, Zaviĉajni
muzej Visoko, Gradska biblioteka, UG "Likum '76", UG Amatersko pozorište "Total", UG “Ars
Tragovi”, KUD “Visoko” i Omladinsko udruţenje ljubitelja scenskih umjetnosti „CONFERO”.
Finansiranje kulturne djelatnosti, vrši se iz kantonalnog budţeta za Zaviĉajni muzej
Visoko i Gradsku biblioteku (liĉni dohodak i materijalni troškovi), dok iz budţeta Općine, u
skladu sa mogućnostima daje se odreĊena pomoć za kupovinu knjiga, zaštitu eksponata.
Udruţenja graĊana koja doprinose razvoju kulture na podruĉju općine Visoko dobijaju pomoć za
svoj rad i odreĊene projekte.
 JU Centar za kulturu i edukaciju - Gradsko kino je pored redovne djelatnosti
organizovalo i pozorišne predstave, promocije, projekte iz kulture za "Visoĉko
ljeto” i "Dani Zaima Muzaferije".
 Zaviĉajni muzej je u 2012. godini je realizovao projekte iz oblasti kulture, projekte
iz oblasti zaštite kulturno – historijskih spomenika. Muzej je u saradnji sa drugim
kulturnim i nauĉnim institucijama uĉestvovao u istraţivaĉkom radu (Monografija
„Visoko i okolina kroz historiju” II dio – Osmanski period, izdavaĉkoj djelatnosti
Monografije „Islamski sakralni spomenici iz Osmanskog perioda na podruĉju
općine Visoko” i dr.).
 Gradska biblioteka je privremeno smještena u ulici Branilaca i svakodnevno
obavlja rad sa ĉitaocima. U 2012. godini upisano je 865 ĉitalaca.
Kad je rijeĉ o Udruţenjima graĊana moţe se reĉi da su svojim aktivnostima dali i daju
znaĉajan doprinos razvoju i poboljšanju kulturnih sadrţaja na Općini, kroz organizaciju izloţbi,
predstava i drugih manifestacija.
3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Zdravstvena zaštita vrši se kroz Ambulante porodiĉne medicine (u kojima je
organizovano 14 timova), bolniĉka zdravstvena zaštita ostvaruje se u Kantonalnoj bolnici Zenica
i Kliniĉkom centru Sarajevo, a apotekarsku djelatnost organizuju JU "Apoteke" Sarajevo i
privatne apoteke u Visokom.
Kad je rijeĉ o sanitarnom nadzoru on je vršen kroz nadzor iz oblasti mrtvozorstva,
izdavanja sanitarnih saglasnosti na registrovanju novih objekata i lokacija, nadzore nad
deratizacijom i otklanjanja nedostataka nad objektima.
U 2012. godini otvorena je Ambulanta porodiĉne medicine u Porijeĉanima.
4. SOCIJALNA ZAŠTITA
Socijalna zaštita vrši se na osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih
ţrtava rata i zaštite porodice sa djecom.
Neposredni oblici socijalne zaštite ostvarili su se preko Centra za socijalni rad i Sluţbe.
Za rad Centra izdvojeno je 174.350,15 KM, a preko Sluţbe za socijalna davanja u 2012. godini
izdvojeno je 31.150,00 KM.
5. INFORMISANJE
U 2012. godini na podruĉju općine Visoko djeluje RTV Visoko, kao Javno preduzeće, u
sklopu koga radi Radio-Visoko. Pored RTV Visoko informisanje se vršilo putem kablovske
televizije „VI – NET”, te radio stanice Radio„Q”. Općina je pokrivena TV signalom BHT, FTV,
Hajat i RTV Visoko, „PINK”, „OBN”, te mobilnim mreţama Telekoma, Eroneta i Mobisa.
6. SPORT
Na podruĉju općine Visoko egzistira 76 sportska kluba u koje je ukljuĉeno oko 3.800
sportista. Sportistima je na raspolaganju oko 40 sportskih objekata. Naši klubovi u 2012.godini
takmiĉili su se u ligama na nivou BiH, Federacije, kantona, općine i meĊunarodim takmiĉenjima.
Finansiranje sporta vrši se iz budţeta Općine na osnovu kantonalnog Zakona o sportu,
sponzora, reklama i sl.
Iz budţeta Općine izdvojeno je 230.372,00 KM, i to:
- na ime granta za sportske aktivnosti,
- sportske manifestacije,
- rad Sportskog saveza,
- korištenje dvorane,
- te pomoć u rekonstrukciji i izgradnji sportskoh objekata po Mjenim zajednicama.
Pored redovnih takmiĉenja klubova u 2012. godini odrţano je niz sportskih manifestacija,
kao što su:
- V MeĊunarodni turnir u ritmiĉkoj gimnastici;
- V MeĊunarodni turnir u goldbalu;
- Turnir u streljaštvu;
- III Memorijalni karate turnir “Nedţad Duraković - Dţadan”;
- Karate turnir “Visoko 2012.godine”;
- Novogodišnji turnir u malom nogometu;
- Izbor najboljih sportista za 2011.godinu.
7. UDRUŢENJA GRAĐANA I NEVLADINE ORGANIZACIJE
Na osnovu podataka Ministarstva za pravosuĊe i upravu ZE – DO kantona na podruĉju
općine Visoko registrovano je 78 Udruţenja graĊana. Od ovog broja Sluţbi za društvene
djelatnosti na evidenciju se prijavilo 57 Udruţenja za koje imamo sve potrebne podatke.
U toku 2012. godine općina Visoko i World Vision su Memorandumom o partnerstvu
koji je definiso uloge i odgovornosti Udruţenja realizovala 5 finansijski manja projekta, i to:
1. Findacija Arheološki park: „Bosanska piramida Sunca” implementacija Projekta
„MeĊunarodna akcija volontera MRAV 2012.godine” u visini 5.000,00 KM;
2. Omladinsko udruţenje “Mladost” Graĉanica, Projekat “Uljepšajte im ţivot – jer oni
to zasluţuju” u iznosu od 4.995,00 KM;
3. Univerzalna škola sporta „Djeca rastu i razvijaju se kao igra” u visini
od 4.135,00 KM;
4. Udruţenje „Damar omladine”, Projekat „Eko – vrtić” u visini od 4.760,00 KM;
5. Udruţenje Teatar „Total”, predstavu „U selu Mrduša Donja” u iznosu
od 5.000,00 KM.
MeĊunarodna humanitarna nevladina organizacija „World Vision” je implementirao za
svaku osnovnu školu po jedan odrţivi projekat za kvalitetniji ţivot djece u školi i zajednici u
iznosu od 3.000,00 KM.
Na osnovu Memoranduma o razumjevanju na realizaciji projekta stambeno zbrinjavanje
Roma u BiH u 2012. godini Udruţenje Roma „Amaro Kham – Naše Sunce” Visoko je u
partnerstvu sa Općinom apliciralo projektom za stambeno zbrinjavanje Roma na podruĉju općine
Visoko, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ovaj projekat je prihvaĉen u vrijednosti
od 100.000,00 KM, sa uĉešćem Općine od 5.000,00 KM, a realizacija se oĉekuje u 2013. godini.
Udruţenje Roma „Amaro Kham – Naše Sunce” je u 2012. godini realizovao projekat
osvjetljavanja jednog dijela ulice Rašidovića u iznosu od 12.000,00 KM, a općina Visoko je u
ovom projektu uĉestvovala sa 3.000,00 KM.
U toku 2012. godine općina Visoko je uĉestvovala u realizaciji bitnih projekata nevladinih
organizacija, kao što su:
- Centar društvenih inicijativa „Setup” Visoko za projekat „3D sokak” – Projekat
prikupljanja, snimanja, fotografiranja i izrade 3D modela najznaĉajnijih
objekata u Visokom;
- UG Slijepi za pomoć ĉlanovima bolesnih i iznemoglih, i organizacija
meĊunarodnog turnira u „Golbalu”;
- pomoć “Nit ţivota” za neophodno funkcionisanje Udruţenja i nabavku
neophodnih predmeta za potrebe bolesnih;
- pomoć za razvoj pĉelarstva - Udruţenje pĉelara,
- pomoć Udruţenju Roma Amaro – Kham „Naše sunce” za nabavku školskog pribora
i opreme za romsku populaciji i obiljeţavanje ĐurĊevdana 2012. godine;
- pomoć UG”Hroniĉni bubreţni bolesnici” za pruţanje pomoći oboljelim
pacijentima i nabavku najosnovnijih lijekova,
- pomoć UG Invalida rada, nabavka i distribucija paketa za najugroţenije kategorije
invalida rada,
- pomoć Forum graĊana za realizaciju programskih aktivnosti,
- UG Penzionera „Solidarnost – VI” odrţavanje MeĊunarodnog susreta penzionera,
- UG Logoraši za izradu zdravstveno – socijalne karte ĉlanstva,
- pomoć UG “Bedem” za realizaciju projekta „Moštre kroz historiju”,
- Udruţenje „Sevdah za mlade” za realizaciju projekta „Veseli ĉas” za sve osnovne
i srednje škole;
- Lovaĉko udruţenje „Srndaĉ” za realizaciju projekta ĉišćenja prilaznih puteva
i iznošenja hrane za ugroţenu divljaĉ;
- „Eko viking” za realizaciju projekta susret speleologa i istraţivaĉa krša
u 2012. godini;
- pomoć Udruţenju „Confero” u realizaciji programskih zadataka
i organizaciji lutkarske predstave Italijanskog pozorišta uĉesnika MESS-a Sarajevo;
- pomoć UG"Ars tragovi" za organizaciju Manifestacije "Dani Zaima Muzaferije",
- pomoć za UG "Budi mi prijatelj" za realizaciju planiranih zadataka;
- pomoć u proizvodnji i preradi aromatiĉnog ljekovitog bilja – Udruţenje
Poljoprivrednika.
Za realizaciju prihvaĉenih nevladinih projekta projekata općine Visoko je izdvojila
29.572,00 KM.
Općina Visoko je za realizaciju omladinskih projekta iz budţeta je izdvojila
10.600,00 KM.
8. FONDACIJA ARHEOLOŠKI PARK "BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA"
a) Tokom 2012. godine Fondacija je vršila radove prema projektnoj dokumentaciji
koju je dostavila prilikom objavljivanja Javnog poziva za ove radove.
Radovi koji su obavljeni:
- ureĊene su lokacije za prijem turista,
- otvorene su dvije nove sonde na sjeveroistoĉnom brdu veće od planirane površine
15m x 20m (300 m2 umjesto 50m2) i dvostruka je površina postojeće sonde, otvorena
još jedna sonda u podnoţju sjeverne strane, analizirani su betonski blokovi na institutu
„Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici koji su potvrdili da je ĉvrstoća betona
veća od modernih betona, izvršeno je GPR snimanje piramide.
b) Odrţana MeĊunarodna radna akcija volontera „MRAV – Bosanska piramida 2012.
godine” u periodu od 3. juna do 7. oktobra 2012. godine sa oko 500 volontera iz 52
zemlje svijeta sa 6 kontinenata.
c) U septembru 2012. godine odrţana je u Visokom konferencija „Skrivena historija”
koja je okupila niz struĉnjaka i istraţivaĉa.
9. VJERSKI OBJEKTI
U toku 2012. godine na osnovu zahtjeva vjerskih ustanova dodjeljivana je odreĊena
pomoć za rekonstrukciju i izgradnju vjerskih objekat u iznosu od 7.800,00 KM.
10. TURIZAM
-
U 2012. godini izdat je Turistiĉki vodić na bosanskom i engleskom jeziku.
Uzeto uĉešće na Sajmu turizma u Splitu.
Predata aplikacija za “Adrenalinski park Ravne” za sredstva (IPA fondova) u
komponenti Prekograniĉne saradnje BiH – Srbija.
II ODSJEKA ZA BORAĈKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
U Odsjeku za boraĉko-invalidsku zaštitu, u skladu sa Zakonima i drugim propisima koji
regulišu oblast branilaĉko-invalidske zaštite vrše se upravni i struĉni poslovi koji se odnose na
utvrĊivanje i ostvarivanje prava i zaštite interesa branilaca: ratnih vojnih invalida
demobilisanih branilaca, dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja, ĉlanova porodica šehida,
poginulih i umrlih branilaca, ĉlanova porodica umrlih ratnih vojnih invalida, ĉlanova uţe
porodice umrlih, poginulih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja i ĉlanova
porodice umrlih demobilisanih branilaca
To se prvenstveno odnosi na ostvarivanje prava na liĉnu i porodiĉnu invalidninu, zatim
regulisanje zdravstvene zaštite, medicinske rehabilitacije, stambenog zbrinjavanja, prednosti u
školovanju, stipendiranja branilaca i ĉlanova njihovih porodica, podizanju nišana i spomen
obiljeţja, novĉane pomoći u rješavanju socijalno-ekonomskih problema, novĉane pomoći zbog
lijeĉenja i kupovine lijekova i ostali poslovi.
U ovom Odsjeku se vrši i ostvarivanje prava uĉesnika narodno-oslobodilaĉkog rata, u
skladu sa vaţećim Zakonima.
Za provoĊenje naprijed navedenih poslova i zadataka osnova su slijedeći propisi:
-
Zakon o pravima branilaca i ĉlanova njihovih porodica,
Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,
Zakon o dopunskim pravima branilaca i ĉlanova njihovih porodica,
Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i ĉlanova
njihovih porodica.
OSNOVNA PRAVA PO FEDERALNIM PROPISIMA
Zakonom o pravima branilaca i ĉlanova njihovih porodica utvrĊeno je pravo na mjeseĉnu
novĉanu naknadu za korisnike liĉne i porodiĉne invalidnine.
Na evidenciji Odsjeka za boraĉko-invalidsku zaštitu na dan 31.12.2012. godine nalazi se
ukupno 1.054 korisnika naknada po osnovu liĉne i porodiĉne invalidnine prema Zakonu o
pravima branilaca i ĉlanova njihovih porodica i to po sljedećim kategorijama:
- ratni vojni invalidi-korisnici liĉne invalidnine...............................................................530
- porodice šehida i poginulih boraca-korisnici porodiĉne invalidnine.............................491
- mirnodopski vojni invalidi i ratni vojni invalidi iz II sv.rata-korisnici
liĉne invalidnine...............................................................................................................19
- porodice poginulih boraca iz II sv.rata i porodice umrlih mirnodopskih
vojnih invalida-korisnici mirnodopske porodiĉne invlidnine..........................................14
U peridu od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine u predmetima liĉne invalidnine
podneseno je 15 zahtjeva po zahtjevu stranke i po sluţbenoj duţnosti, od toga je:
- priznato prava ............................................. 2
- negativno riješeno ........................................ 1
- prestanak prava usljed smrti korisnika.........12
U istom periodu doneseno je 5 rješenja zbog smanjenja procenta invaliditeta kojima je nakon
Inspekcijskog nadzora iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca naloţena obnova postupka.
Na rješenja liĉne invalidnine uloţene su 2 ţalbe koje se nalaze na rješavanju u Federalnom
ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilaĉkog rata u Sarajevu.
U predmetima porodiĉne invalidnine u 2012.godini pokrenut je postupak po sluţbenoj
duţnosti i po zahtjevu stranke za 129 zahtjeva, od toga je:
- priznato prava.........................................114
- prestanak prava usljed smrti korisnika
i završenog redovnog školovanja ............ 12
- neriješeno................................................... 3
Na osnovu Zakona o provoĊenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilaĉkoinvalidske zaštite u periodu od 01.02.2012.godine do 01.06.2012.godine u ovom odsjeku je
provedena revizija u predmetima liĉne invalidnine za 539 korisnika i 5 korisnika porodiĉne
invalidnine.Po izvršenoj reviziji Grupa za pitanja vojnih evidencija je u Sluţbu dostavila
Uvjerenja FMB-2 za 13 korisnika liĉne invalidnine i 5 korisnika porodiĉne invalidnine.
Po zaprimljenim uvjerenjima sluţba je dostavila kompletne predmete (18) u Federalno
ministarstvo za pitanja boraca na dalje postupanje. U ovim predmetima sluţba je obustavila
isplatu invalinine korisnicima do donošenja rješenja u Federalnom ministarstvu.
U okviru djelatnosti finansijsko-obraĉunskih poslova u Odsjeku za boraĉko-invalidsku
zaštitu vrši se mjeseĉno trebovanje sredstava za isplatu invalidnina odnosno obraĉun naknada za
korisnike liĉne i porodiĉne invalidnine prema vaţećim Naredbama i Instrukcijama Federalnog
ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenog rata, kao i konstantno aţuriranje baze
podataka po odreĊenim promjenama kod korisnika, a koje se tiću ostvarivanja prava po
pravosnaţnim rješenjima.
Obraĉun, trebovanje i rasknjiţivanje sredstava, te aţuriranje baze podataka za sve korisnike
naknada vrši se putem internog programa na nivou Federacije BiH «integralno-informacioni
sistem boraĉko-invalidske zaštite FBiH – II SBiZ».
U protekloj godini na navedenom programu jednom mjeseĉno vršeno je aţuriranje starih i
instalacija novih aplikacija uz struĉnu podršku koordinatora za obraĉun invalidnina pri
Kantonalnom ministarstvu za boraĉka pitanja.
Shodno Instrukciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilaĉkog rata Sarajevo, Odsjek za boraĉko-invalidsku zaštitu obavezan je izvršiti aţuriranje
baze podataka, pripremu, obraĉun, provjeru obraĉuna te dostavljanje istog u Kantonalno
ministarstvo za boraĉka pitanja, u elektronskoj i pisanoj formi za tekući mjesec do 25-tog u
mjesecu.
Trebovanje sredstava za obraĉun invalidnina u 2012. godini uraĊeno je za svih 12 mjeseci
u iznosu od 3.095.552,61 KM (slovima: trimilionadevedesetpet i petstopedesetdvije i 07/100
KM) po sljedećoj rekapitulaciji:
- liĉna invalidnina ................................................................1.079.983,12 KM
- liĉna mirnodopska invalidnina............................................... 30.069,88 KM
- porodiĉna invalidnina.........................................................1.974.391,62 KM
- porodiĉna mirnodopska invalidnina........................................11.107,98 KM
U ovom Odsjeku po zahtjevu korisnika vrši se ovjera formulara za kredite kod
mikrokreditnih fondacija na nivou općine, kao i voĊenje obustava od naknada korisnika po
raznim osnovama: krediti, alimentacije, sudske presude, preuţici, ĉlanarine boraĉkim
organizacijama i drugo. Za 2012.godinu izvršeno je ukupno 112.574,59 KM obustava po
navedenim razlozima.
U sklopu stalnog aţuriranja promjena stanja kod korisnika a koje se odnose na: promjenu
adrese, smrt korisnika porodiĉne i liĉne invalidnine naknada i sl., u 2012.godini izvršena je
odjava 5 predmeta korisnika porodiĉne invalidnine na druge općine, dok su 3 predmeta
zaprimljena sa drugih općina. Zbog smrti korisnika prestalo je pravo na porodiĉnu invalidninu za
20 korisnika (porodicei šehida-poginulih boraca), a pravo na liĉnu invalidninu prestalo je za 12
korisnika. Za ratne vojne invalide i porodice šehida i poginulih boraca izdato je ukupno 13
legitimacija koje sluţe korisniku za dokazivanje statusa radi korištenja prava po vaţećim
propisima.
Na osnovu ĉlana 169. Zakona o upravnom postupku i ĉlana 2. Pravilnika o naĉinu voĊenja
evidencije o ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida i poginulih boraca Odsjek za boraĉkoinvalidsku zaštitu je u 2012.godini zaprimio 1.678 zahtjeva za izdavanje uvjerenja
o statusu korisnika prava po osnovu boraĉko-invalidske zaštite. Svi zahtjevi su riješeni, odnosno
uvjerenja su izdata podnosiocu zahtjeva u roku od 24 sata, osim u sluĉajevima povećanog obima
poslova kada je rok bio nešto duţi.
PRAVA PO KANTONALNIM PROPISIMA
- Novĉana pomoć za stambeno zbrinjavanje
Uredbom o rješavanju stambenog pitanja branilaca i ĉlanova njihovih porodica i
Instrukcijom o primjeni Uredbe definisani su uslovi, naĉin i postupak za ostvarivanje prava na
novĉanu pomoć za kupovinu i izgradnju stambenog objekta. U skladu sa tom Uredbom
podnešeno je 134 zahtjeva za dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje.
Nakon obrade zahtjeva i kompletiranja podnesene dokumnetacije izvršen je neposredan
uviĊaj o stanju stambenog objekta na licu mjesta.
Saĉinjen je zapisnik o stanju svakog pojedinaĉnog objekta kao i bodovna lista podnosioca
zahtjeva, te su obrazloţeni prijedlozi sa kompletnom dokumentacijom i preliminarnom listom sa
41 kandidatom dostavljeni Ministarstvu za boraĉka pitanja Zeniĉko-dobojskog kantona u Zenici.
Za 93 zahtjeva uraĊena su rješenja o odbacivanju zahtjeva o dodjeli sredstava zbog
neispunjavanja uslova predviĊenih javnim pozivom.
Odluka o dodjeli sredstava po podnesenim zahtjevima donosi se u Ministarstvu za boraĉka
pitanja Zeniĉko-dobojskog kantona.
Ministarstvo za boraĉka pitanja ZE-DO kantona je na osnovu Konaĉne liste za ostvarivanje
prava na rješavanje stambenog pitanja branilaca i ĉlanova njihovih porodica općine Visoko
odobrio novĉana sredstva za 29 korisnika koji su potpisali ugovore o dodjeli sredstava, ali do
momenta ovog izvještaja sredstva nisu uplaćena krajnjim korisnicima.
U 2012. godini za općinu Visoko je iz Budţeta ZE-DO kantona ukupno odobreno
178.000,00 KM za izgradnju i kupovinu stambenog objekta.
Na 9 rješenja o odbijanju zahtjeva uloţene su ţalbe koje se i sada nalaze na rješavanju u
Ministarstvu za boraĉka pitanja.
- Prednosti u školovanju branilaca i ĉlanova njihovih porodica
U skladu sa Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i ĉlanova njihovih porodica Ministarstva
za boraĉka pitanja ZE-DO kantona, pravo na novĉanu pomoć za nabavku udţbenika za potrebe
redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2012/2013 godinu raspisan je
konkurs na koji je podneseno 448 zahtjeva za dodjelu novĉane pomoći. Od toga je:
47 zahtjeva odbijeno iz razloga neispunjavanja uvjeta predviĊenih Uredbom,
- 401 zahtjev izbodovan,
- saĉinjena je preliminarna lista za dodjelu novĉane pomoći,
- saĉinjena konaĉna lista o dodjeli sredstava za 342 kandidata,
- 59 zahtjeva odbijeno iz razloga nedostatka sredstava
Odluku o dodjeli sredstava donijelo je Ministarstvo za boraĉka pitanja ZE-DO kantona u
ukupnom iznosu od 43.350,00 KM. Novĉana pomoć za uĉenike osnovnih škola je odobrena u
visini 100,00 KM, a za uĉenika srednjih škola 150,00 KM. Po okonĉanju isplate sredstva su se
pravdala Ministarstvu za boraĉka pitanja ZE-DO kantona.
- Stipendije za studente-branioce i ĉlanove njihovih porodica
U oktobru 2012.godine Ministarstvo za boraĉka pitanja ZE-DO kantona je za studijsku
2012/2013. godinu raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima-ĉlanovima
porodica boraĉkih populacija(porodice šehida i poginulih boraca,ratnih vojnih invalida,djeca
RVI, demobilisani borci i djeca demobilisanih boraca, djeca umrlih RVI, djeca umrlih
demobilisanih boraca), a istu dodjeljuje Vlada ZE-DO kantona.
Sa podruĉja općine Visoko na konkurs se prijavio 271 kandidat.
Odsjek za boraĉko-invalidsku zaštitu je izvršio uvid u podnesenu dokumnetaciju, donešeno je
27 rješenja o odbacivanju zahtjeva za dodjelu stipendije (kandidati koji nisu ispunjavali uvjete za
dodjelu stipendije). Na rješenja o odbacivanju zahtjeva za dodjelu stipendije uloţene su 2 ţalbe.
Ministarstvo za boraĉka pitanja ZE-DO kantona 1 ţalbu je uvaţilo. Poslije se pristupilo
bodovanju zahtjeva za dodjelu stipendije. Istaknuta je preliminarna lista za 245 kandidata koji su
ispunjavali uvjete po Uredbi o stipendiranju za studijsku 2012/2013 godinu. Na istaknutu
preliminarnu listu uloţena su 3 prigovora. Odsjek je uradio odgovore na zahtjeve za
preispitivanje preliminarne liste i kandidate obavijestio da su njihovi zahtjevi uvaţeni. Izrada
konaĉne liste i izrada rješenja o dodjeli i odbijanju stipendija radit će se u 2013. godini.
- Zdravstvena zaštita
U toku 2012.godine pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu Odluke o proširenom obimu
prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i ĉlanove njihovih porodica («Sl.novine ZE-DO
kantona,br.3/08) je ostvarilo 5 pripadnika branilaĉke populacije.
U cilju aţuriranja prijavljenih osiguranika na zdravstveno osiguranje kojima je nosilac
osiguranja Vlada ZE-DO kantona preko Sluţbe za boraĉko-invalidske zaštite općineVisoko,
prema Odluci o proišeron obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i ĉlanove
njihovih porodica («Sl.novine Zeniĉko.dobojskog kantona»,broj 3/08), a vezano za primjenu i
popunjavanje JS3120 obrazaca prijave/odjave zdravstvenog osiguranja prema jedinstvenom
sistemu pri nadleţnim Poreznim upravama ostvaruje se saradnja sa poslovnicom Zavoda
zdravstvenog osiguranja u Visokom prilikom novih prijava, odnosno odjava osiguranika koji su
ostvarili prava po nekom drugom osnovu.
- Medicinska rehabilitacija
Za ostvarivanje prava medicinske rehabilitacije u banjsko-klimatskim ljeĉilištima u
medicinski individualnim sluĉajevima podneseno je 24 zahtjeva.
Podneseni zahtjevi su obraĊeni i proslijeĊeni ljekarskoj komisiji formiranoj pri Ministarstvu
za boraĉka pitanja ZE-DO kantona koja je vršila vještaćenje po svakom zahtjevu pojedinaĉno.
Na prijedlog komisije Ministarstvo dostavlja odluke i obavijest na osnovu koje Odsjek donosi
rješenje o odbijanju ili odobravanju medicinske rehabilitacije u RC Fojnici ili Olovu. Za 4
pripadnika branilaĉke populacije odobreno je lijeĉenje u RC»Akvaterm» Olovo, a za 6 u RC
«Reumal» u Fojnici, a prema strukturi pripadnika branilaĉke populacije.
Na osnovu Odluke Ministarstvo za boraĉka pitanja uradili smo 13 rješenja o odbijanju
zahtjeva uz obrazloţenje ljekarske komisije, a za jedan zahtjev je uraĊeno rješenje o odbacivanju
zbog ne ispunjavanja predviĊenih uslova.
- Lijećenje i nabavka lijekova
U skladu sa Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite zaprimljeno je
117 zahtjeva za novĉanu pomoć zbog lijeĉenja i kupovine lijekova.
Pozitivno su riješena 102 zahtjeva, a odbijeno je 15 zahtjeva zbog ne ispunjavanja uslova
navedene Odluke.
Formirana komisija pri Odsjeku za boraĉko-invalidsku zaštitu utvrĊuje kompletnost
dokumentacije, saĉinjava Izvještaj o socijalno-ekonomskoj situaciji, te predlaţe visinu novĉane
pomoći i prosljeĊuje Ministarstvu za boraĉka pitanja.
Nakon Odluke i saglasnosti Ministarstva, Odsjek donosi rješenja o dodjeli sredstava.
U svrhu pomoći za lijeĉenje i kupovinu lijekova pripadnicima branilaĉke populacije utrošeno
je 38.350,00 KM iz Budţeta ZE-DO kantona.
- Novĉana pomoć zbog teške socijalno ekonomske situacije
U skladu sa Uredbom o pomoći branilaca i ĉlanova njihovih porodica koji se nalaze u teškoj
socijalno-ekonomskoj situacije zaprimljeno je 192 zahtjeva. Općinska komisija je razmatrala
kompletnost podnesene dokumentacije, te predlagala visinu novĉane pomoći i saĉinjavala
Izvještaj o socio-ekonomskoj situaciji za svakog podnosioca zahtjeva.
ObraĊeni predmeti se upućuju u Ministarstvo za boraĉka pitanja koje Odlukom i Saglasnošću
odobrava novĉanu pomoć za ugroţene pripadnike branilaĉke populacije ili odbija iste. Odsjek za
boraĉko-invalidsku zaštitu je u skladu sa Zakonom o Upravom postupku izdao 186 rješenja o
odobravanju novĉane pomoći, a 6 o odbijanju zahtjeva za novĉanu pomoć zbog teške socioekonomske situacije zato što nisu dokumentovane navedene okolnosti. Za ovaj vid pomoći
utrošeno je 58.750,00 KM.
- Pomoć u sluĉaju smrti
Za pomoć u sluĉaju smrti pripadnika branilaĉke populacije u skladu sa Odlukom o
naknadi troškova dţenaze-sahrane branilaca i ĉlanova njihovih porodica («Sl.novine ZE-DO
kanton»,br. 19/07) podnesen je 71 zahtjev. Pozitivno je riješeno 70 zahtjeva i uraĊena su rješenja
o odobravanju sredstava, a 1 odbijen zbog neispunjavanja uvjeta navedene Odluke. Postupak
obrade zahtjeva je kao i kod ostalih vidova novĉane pomoći, tj. kompletna dokumentacija se
prosljeĊuje Ministarstvu za boraĉka pitanja koje odlukom i saglasnošću odobrava ili odbija
zahtjeve, a Odsjek za boraĉko-invalidsku zaštitu pravi zakljuĉak za isplatu i sredstva pravda
Ministarstvu za boraĉka pitanja ZE-DO kantona. Za ovaj vid pomoći je utrošeno 47.871,71 KM.
- Participacija troškova sportskih manifestacija i obiljeţavanje znaĉajnih datuma iz
Budţeta ZE-DO kantona
Za pomoć u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen obiljeţja šehidima, poginulim borcima i
civilnim ţrtvara rata kao i troškova sportskih manifestacija Ministarstvo za boraĉka pitanja ZEDO kantona odobrilo je sredstva i to za:
-
sufinansiranje obiljeţavanja dana pogibije Teufika Buze,
Amira Bajraktarevića i Safeta Subaše .................................................... 1.000,00 KM
sufinansiranje izgradnje spomen obiljeţja u MZ N.Naselje ................... 3.000,00 KM
sufinansiranje izgradnje spomen obiljeţja u MZ Rosulje.........................3.000,00 KM
sufinansiranje izgradnje spomen obiljeţja MZ Ĉekrekĉije ..................... 2.000,00 KM
sufinansiranje obiljaţenjava 3 Maja „Dani otpora agresiji“ ................... 2.500,00 KM
Po okonĉanju isplate sredstva su se pravdala Ministarstvu za boraĉka pitanja ZE-DO kantona.
- Pomoći i podrška aktivnostima boraĉke populacije iz Budţeta općine Visoko
Za ostale potrebe branilaca i ĉlanova njihovih porodica iz budţeta Općine su izdvojena
sredstva u sljedeće namjene:
- Udruţenju dobitnika najvećih priznanja :
( izgradnja spomen parka „Teufika Buze“) ................................ 3.000,00 KM
(sufinansiranje pomoći za put u Tursku) .................................... 900,00 KM
(sufinansiranje odlaska na druţenje u općinu Doboj-Jug) ......... 150,00 KM
(sufinansiranje pomoći druţenje u Goraţdu) ............................. 500,00 KM
- Udruţenju boraca „Patriotska liga“ Visoko:
( plaĉanje troškova el. struje,telefona, komunalije i dr.) .......... 1.600,00 KM
(obiljeţavanje znaĉajnih datuma 3.maja «Dana otpora
agresiji» općine Visoko i odrţavanje sportskih aktivnosti)......
500,00 KM
-
pomoć pri odrţavanju i ĉišćenju vangradskih spomen ĉesmi
po MZ (MZ Buci, MZ Porijeĉani, MZ Radovlje,MZ K.Banjer,
MZ Vratnica, MZ Moštre, MZ Dobrinje, MZ Arnautovići ...... 4.050,00 KM
-
sufinansiranje izgradnje spomen obiljeţja MZ T.Polje ............. 4.000,00 KM
sufinansiranje rekonstrukcije ĉesme MZ Podvinci .................... 500,00 KM
-
Udruţenju pripadnika odreda policije „Lasta“Sarajevo:
( Obiljeţavanje dvadesete godišnjice od formiranja
Specijalne Jedinice „Lasta“) ....................................................
500,00 KM
-
Organizacija RVI „Visoko 92“ :
( pomoć zbog teške socijalno-ekonomske situacije u kojoj se
nalazi populacija ratnih vojnih invalida) ................................... 1.500,00 KM
-
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca“Visoko 92“:
( pomoć za dodjelu najugroţenijim porodicama šehida i
poginulih boraca) ................................................................... 2.000,00 KM
( obiljeţavanje Dana šehida i poginulih boraca........................ 1.000,00 KM
( finansijska pomoć za osamdeset šest studenata djece šehida
i poginulih boraca od po 50,00 KM) .................................... 4.300,00 KM
-
Asocijacija „Fatma“ Visoko:
( finansijska pomoć za 17 maturanata djece šehida i
poginulih boraca, povodom završetka srednjeg obrazovanja
od po 100,00 KM) ................................................................. 1.700,00 KM
Na osnovu Kriterija o raspodjeli pomoći pripadnicima boraĉke populacije iz budţeta općine
Visoko se odobravaju jednokratne novĉane pomoći zbog lijeĉenja i teške socijalno-ekonomske
situacije.
U 2012.godini je u tu namjenu podneseno 191 zahtjev. Za 180 zahtjeva uraĊena je Odluka o
isplati sredstava, a 11 odbijeno zbog ne ispunjavanja uslova propisanh navedenim Kriterijima.
Za tu namjenu je utrošeno 13.500,00 KM.
Iz Općinskog budţeta u 2012. godini za rad i podršku aktivnostima 4 boraĉke organizacije
uplaćeno je:
- Udruţenje ratnih vojnih invalida «Visoko 92».......................................12.000,00 KM
- Udruţenje porodica šehida i poginulih boraca «Visoko 92»..................12.000,00 KM
- Jedinstvena organizacija boraca «Unija Veterana»................................ 8.000,00 KM
- Udruţenje dobitnika ratnih priznanja..................................................... 8.000,00 KM
Prilikom obavljanja svojih aktivnosti ovaj Odsjek ostvaruje znaĉajnu saradnju sa Federalnim
i Kantonalnim nadleţnim ministarstvima, Udruţenjima pripadnika branilaĉke populacije, Javnim
ustanovama iz oblasti zdravstva i medicinske rehabilitacije, Institutom za ocjenu radne
sposobnosti, Institutom za medicinsko vještaĉenje zdravstvenog stanja branilaĉke zaštite i dr.
U saradnji sa boraĉkim udruţenjima realizuju se zajedniĉke aktivnosti na poboljšanju statusa
boraĉke populacije.
Imajući u vidu postojeću ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi naša zemlja, kao najveći
problem se difinitivno moţe oznaĉiti nemogućnost osiguranja sredstava za realizaciju prava
adekvatno evidentnim potrebama branilaca i ĉlanova njihovih porodica.
To se jasno oĉituje kod provoĊenja konkursnih procedura u ovom Odsjeku, jer svaki puta
znatan broj podnosioca zahtjeva nije u mogućnosti ostvariti pravo zbog nedostatka sredstava.
III ODSJEK ZA RASELJENA LICA
U ovom Odsjeku u navedenom periodu podneseno je 180 zahtjeva za rješavanje statusa,
ostvarivanje prava na alternativni smještaj i izdavanje uvjerenja.
Pored toga završeni su radovi na obnovi 6 stambenih jedinica finansiranih iz Fonda za povratak BiH, te
izvršena primopredaja kljuĉeva vlasnicima stambenih jedinica.
Po raspisivanju Javnog poziva od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZE – DO
kantona, provedene potrebne aktivnosti na animiranju i izboru potencijalnih korisnika pomoći za obnovu
stambenih jedinica.
U okviru projekta obnove stambenih jedinica po Javnom pozivu raspisanom od Federalnog monostarstva
raseljenih lica pismeno obavještene sve porodice raseljenih lica uz dostavljanje Javnog poziva i svih pratećih
obrazaca.
POMOĆNIK NAĈELNIKA
Fehim Memić
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
SLUŢBA ZA OPĆU UPRAVU,POSLOVE
MJESNIH ZAJEDNICA I INSPEKCIJSKE POSLOVE
____________________________________________________________________
IZVJEŠTAJ
O RADU SLUŢBE ZA OPĆU UPRAVU, POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
I INSPEKCIJSKE POSLOVE OPĆINE VISOKO
U 2012.GODINI
_____________________________________________________________________
ulica Alije Izetbegovića, 71300 Visoko, tel.+387 32/ 732-503, fax.+032/738-386,mail adresa:[email protected]
Sluţba za opću upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove sa ukupno 33
zaposlena u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih sluţbi za upravu i
posebnih općinskih sluţbi Općine Visoko, organizovana je u tri Odsjeka i to:
-
Odsjek za poslove opće uprave,
Odsjek za poslove mjesnih zajednica i
Odsjek za inspekcijske poslove
Odsjek za opću upravu
Odsjek za poslove opće uprave u okviru kojeg se nalaze tri mjesna ureda ( Buci,
Graĉanica i Moštre ), u skladu sa svojim nadleţnostima obavlja slijedeće poslove:
Poslovi vezani za matiĉne knjige
Odsjek za poslove opće uprave u okviru svojih nadleţnosti, vezano za pitanja graĊanskih
stanja u 2012.godini, kroz matiĉni ured Visoko i mjesne urede Buci, Graĉanica i Moštre izvršio
je:
Poslovi vezani za matiĉne knjige
(pitanja graĊanskih stanja)
Matiĉni
ured
Visoko
36
124
291
163
8.261
1.808
441
4.287
Mjesni uredi
Ukupno
1
26
-
6
70
-
Graĉanica
4
24
-
796
83
45
300
1.119
175
158
1.571
609
55
40
365
47
244
291
163
10.785
2.121
684
6.523
1.113
28
48
21
1.210
7.376
998
1.880
841
11.095
U 2012.godini na podruĉju općine Visoko sklopljen je 251 brak od ĉega 6 po
zahtjevu za sklapanje braka prije roka od 30 dana, uz napomenu da se redovno
dostavljaju izvještaji o obavljenim vjenĉanjima u matiĉne općine braĉnih partnera, te
nadleţne MUP-ove, kao i da se blagovremeno dostavljaju statistiĉki izvještaji o
obavljenim vjenĉanjima Zavodu za statistiku ZE- DO kantona, odnosno Zavodu za
statistiku F BiH
251
- Upis u matiĉnu knjigu roĊenih
- Upis u matiĉnu knjigu umrlih
- Upis u matiĉnu knjigu vjenĉanih
- Naknadni upisi i ispravke
- Izvod iz MK roĊenih (rodni list)
- Izvod iz MK vjenĉanih (vjenĉani list)
- Izvod iz MK umrlih ( smrtni listovi)
- Uvjerenje o drţavljanstvu
- Potvrde i uvjerenja (vezano za
evidencije iz matiĉnih knjiga)
-Provjere iz matiĉnih evidencija
za CIPS (biometrijski pasoši i
liĉne karte)
Buci
Moštre
U 2012. godini izvršena su 582 upisa u matiĉne knjige uz napomenu da se izvještaji o
svim navedenim podacima moraju redovno dostavljati nadleţnim MUP-ovima, te nadleţnim
matiĉnim uredima. Upisi u matiĉne knjige vrše se u općini gdje je nastalo ĉinjeniĉno stanje.
Bitno je takoĊer istaći da je stupanjem na snagu novog Zakona o matiĉnim knjigama, dio
poslova iz nadleţnosti MUP-ova, prenesen na općine, ĉime se znatno uvećao obim poslova ovog
Odsjeka. Navedeni poslovi se odnose na upravno rješavanje iz oblasti naknadnih upisa i ispravki
u matiĉnim knjigama. Tokom 2012. godine zaprimljena su 163 predmeta, a od toga je 159
rješeno sa 31.12.2012.godine.
Tokom 2012. godine izdato je 13.590 izvoda iz matiĉnih knjiga te 7.733 potvrde i uvjerenja.
Napominjemo da su poslovi digitalizacije matiĉnih knjiga u Matiĉnom uredu Visoko
završeni, odnosno svi podaci su uneseni u elektronsku bazu podataka (cca 80.000 podataka),
izvodi se izdaju elektronskim putem uz obavezu verifikacije pri prvom izdavanju.
U 2012.godini Odsjek je realizovao veoma znaĉajan projekat, umreţavanja mjesnih ureda
Buci, Graĉanica i Moštre sa Matiĉnim uredom Visoko.
Realizovani projekat omogućio je da se otpoĉne sa digitalizacijom matiĉnih knjiga u
mjesnim uredima. Zakon o matiĉnim knjigama, koji je donesen u maju 2012.godine predviĊa
uspostavu Registra matiĉnih knjiga.
U mjesnim uredima potrebno je unijeti oko 85.000 unosa iz matiĉnih knjiga. U novembru
2012.godine zapoĉelo se sa realizacijom ovih aktivnosti tako da je do 14.02.2013.godine izvršeno
25.770 unosa u elektronsku bazu podataka.
Poslovi provjera podataka u matiĉnim knjigama vezano za izdavanje biometrijskih
pasoša i liĉnih karti su takoĊe poslovi koji su preneseni u nadleţnost općina, te je u 2012.godini
po pristiglim zahtjevima izvršeno 11.095 provjera.
Odsjek za opću upravu vrši i poslove vezane za sklapanje braka u skladu sa Porodiĉnim
zakonom FBiH. Tokom 2012.godine na podruĉju općine Visoko sklopljen je 251 brak.
Poslovi prijemne kancelarije
U izvještajnom periodu preko prijemne kancelarije Odsjeka za opću upravu zaprimljeno
je 111.591 predmet (za sve općinske sluţbe) za rješavanje u upravnom i vanupravnom postupku .
Isti su u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa uprave i sluţbi za upravu u
FBiH (primanje, otvaranje i pregledanje pošte, odreĊivanje organizacionih jedinica i
rasporeĊivanje pošte–signiranje, zatim zavoĊenje akata, upisivanje u osnovne knjige evidencija),
dostavljeni nadleţnim sluţbama na rad.
Putem ovog Odsjeka se takoĊer vrši i ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, zatim
izdavanje radnih knjiţica i upisi promjena u istim, kao i izdavanje potvrda o izdrţavanju
siromašnih osoba i kućnih lista za inostranstvo, te je tokom izvještajnog perioda izvršeno kako
slijedi:
Ured
Mjesni uredi
Ukupno
Visoko
Opis poslova
Buci
Moštre Graĉanica
-Izvršene ovjere potpisa, rukopisa i
32.947
1.108
8.220
3.057
45.332
prepisa
- Izlasci na teren (po zahtjevu
stranaka za ovjeru van zgrade)
22
22
- Izdate radne knjiţice
- Naknadni upisi u radne knjiţice
- Uvjerenja i potvrde (o izdrţavanju i
kućne liste za inostranstvo)
475
355
57
475
355
57
Poslovi vezani za ljudske resurse
U nadleţnosti Odsjeka za poslove opće uprave spadaju i poslovi vezani za ljudske resurse.
U okviru poslova i zadataka iz oblasti radnih odnosa riješeno je ukupno 240 predmeta.
U 2012.godini nisu primani novi uposlenici , a uslove za penziju je steklo 6 uposlenika (1
drţavni sluţbenik i 5 namještenika).
Općina Visoko sa 31.12.2012.godine ima ukupno 103 uposlenika.
Poslovi informatiĉke podrške
Odsjek za opću upravu svakodnevno obavlja poslove vezane za administriranje
programskih servisa: Finova, Datanova, Docunova, odrţavanje extranet i internet konekcija,
administriranje razliĉitih registara iz razliĉitih oblasti, te pruţanje informatiĉke i konsultativne
podrške svim općinskim sluţbama .
Tokom 2012.godine izvršeno je prilagoĊavanje WEB portala potrebama elektronskog
distribuiranja dokumenata potrebnih za rad organa uprave, te je uspostavljena mogućnost
elektronskog slanja materijala vijećnicima Općinskog vijeća, kao i komunikaciju putem WEB
stranice sa graĊanima.
TakoĊe se vrši odrţavanje centralizovanog monitoringa lokalne mreţe LAN, mreţe
matiĉnih ureda, te MS Windowsa operativnih sistema, kao i odrţavanje jednostavnijih
hardverskih kvarova na klijentskim mašinama ( mreţne kartice, modemi i dr.).
Svakodnevno se pruţa podrška u rješavanju problema sa kojima susreću sve općinske
sluţbe u oblasti raĉunarskog sistema, provodi se antivirusna zaštita raĉunarskog sistema, te vrši
izrada i kreiranje zaštitnih kopija podataka (biometrijskih, finansijskih, kadrovskih, registra
obrtnika i sl.).
Ostali poslovi
U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama F BiH (“Sl.novine F BiH”,
br.32/01 ) tokom 2012. godine je zaprimljeno ukupno 10 zahtjeva. Od toga je 8 zahtjeva riješeno,
dok su 2 u fazi rješavanja.
Odsjek za poslove opće uprave je nosilac aktivnosti vezanih za nabavku roba i usluga
zajedniĉke potrošnje, te poslova ĉišćenja i odrţavanja zajedniĉkih prostorija.
Odsjek za poslove mjesnih zajednica
Odsjek za poslove mjesnih zajednica u 2012.godini radio je na uspostavljanju
kvalitetnijeg funkcionisanja rada savjeta mjesnih zajednica, te pruţanju podrške na rješavanju
infrastrukturnih problema u mjesnim zajednicama.
Po zahtjevima mjesnih zajednica ( pismenim i usmenim ), predstavnici Odsjeka su gotovo
svakodnevno izlazili na teren u cilju sagledavanja stanja i iznalaţenja rješenja za odreĊena
infrastrukturna pitanja. Na osnovu navedenog, saĉinjene su sluţbene zabilješke ili vršena izrada
predmjera i predraĉuna prioritetnih radova. Gotovo svakodnevno se raspravljalo o problematici
vodosnabdijevanja (legalizacija lokalnih vodovoda, formiranje vodnih odbora, centralizovanje
izvorišta, rekonstrukcija dotrajalih vodovoda i sl.), te vršilo upoznavanje savjeta mjesnih
zajednica sa vaţećim zakonskim odredbama.
Odsjek za poslove mjesnih zajednica u cilju pruţanja podrške savjetima mjesnih zajednica
na rješavanju tekućih problema, organizovao je sastanake sa predstavnicima mjesnih zajednica i
nadleţnim općinskim sluţbama, gdje se direktno razgovaralo o aktuelnim problemima u mjesnoj
zajednici i naĉinu njihovog prevazilaţenja.
Realizacija projekata
U toku 2012.godine Odsjek je zajedno sa mjesnim zajednicama i javnim preduzećima
uĉestvovao u pripremi aplikacija prema višim nivoima vlasti i to:
• Pripremljene su aplikacije po javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša Federacije
BiH, aplicirano je šest projekata, a slijedeći projekti su podrţani :
- za projekat “Fekalna kanalizacija MZ Graĉanica-Veliko Ĉajno”, odobrena su sredstva
u iznosu 50.000 KM. Projekat je završen u 2012.godini;
- za izgradnju rezervoara vodosnabdjevanja MZ Porjeĉani (ukupna vrijednost 200.000
KM ) , odobrena su sredstva u iznosu od 50.000 KM. Isti projekat je u saradnji sa MZ Porjeĉani
dostavljen na adrese dvije ambasade. Još se ĉeka zvaniĉan odgovor po ovim aplikacijama;
- pruţena je pomoć JKP ”Visoĉica” Visoko da prema Fondu aplicira projekat
“ Zaštita izvorišta Vrutak “ , na osnovu ĉega su odobrena sredstva u iznosu od 100.000 KM koja
će se realizovati u 2013.godini;
- šef Odsjeka pruţio je pomoć i Fondaciji “Osman efendija Redţović” da aplicira
prema Fondu, na osnovu ĉega su odobrena sredstva u iznosu 10.000 KM za izradu projektnotehniĉke dokumentacije ( elaborata ) za zaštitu izvorišta Moĉila u Smršnici. Sredstva će se
realizovati u 2013.godini.
U izvještajnom periodu realizovali su se projekti koji su od strane Fonda za zaštitu
okoliša Federacije BiH odobreni u 2011.godini. Podrška za apliciranje pruţena je od strane
uposlenika Odsjeka. Navedeni projekti su:
- izrada projektne dokumentacije vodosnabdjevanja MZ Porjeĉani za koju je Fond
odobrio sredstva u iznosu od 54.900 KM. UraĊena je projektna dokumentacija od strane Zavoda
za vodoprivredu Sarajevo;
- Fondaciji “Osman ef.Redţović” Visoko na osnovu aplikacije iz 2011.godine, u kojoj
je uĉestvovao Odsjek, odobrena su sredstva od Fonda za realizaciju projekta kanalizacije u
podruţnici Donja Smršnica u iznosu od 30.000 KM – projekat je realizovan u 2012.godini;
- u 2011.godini od strane Fonda podrţan je projekat “ Tretman otpadnih voda na
Gradskom groblju” u Visokom. Potpisan je ugovor sa Općinom Visoko o dodjeli finansijskih
sredstava u iznosu od 100.000 KM. Rok za završetak radova je polovina 2013.godine.
Zajedno sa Savjetom MZ Moštre, Odsjek je preko Ministarstva privrede ZE-DO
kantona obezbijedio sredstva u iznosu od 45.000 KM za završetak rasvjete u Šarenim Hanovima.
Realizacija projekta je u toku.
U 2012.godini aplicirano je prema Federalnom Ministarstvu kulture i sporta sa MZ
Podvinci - projekat asfaltiranja igrališta u Podvincima. Odobrena su sredstva u iznosu od 10.000
KM, ista su realizovana u 2012.godini.
• Projekat vodosnabdjevanja MZ Porjeĉani apliciran je prema Fondaciji za odrţivi razvoj
u iznosu od 272.020,52 KM, a odnosi se na nabavku i ugradnju cjevovoda. Oĉekuje se odgovor
na dostavljenu aplikaciju.
• U 2012.godini Odsjek za poslove mjesnih zajednica inicirao je i ostvario kontakt sa
Ţeljeznicama Federacije BiH radi uklanjanja rampe uz magacinski prostor na ţeljezniĉkoj stanici
s ciljem stvaranja pretpostavki za proširenje i ureĊenje saobraćajnice prema poslovnoj zoni
Ozrakovići. TakoĊe sa Sluţbom za prostorno ureĊenje uĉestvovali smo u dogovoru sa
Ţeljeznicama Federacije BiH za otkup zemljišta namijenjenog za izmještanje puta sa lokaliteta
Mile.
• Odsjek je kao i u ranijim godinama ostvario saradnju sa organizacijom “Ţena za ţene
internacional” gdje je kroz program obnavljanja ţivotnih vještina ţena u 2012.godini u radu
organizacije bilo ukljuĉeno 230 ţena sa podruĉja : Šareni Hanovi, Topuzovo Polje, Upovac,
Ramadanovci, te ţene sa podruĉja gradskih mjesnih zajednica. Polaznice su uĉestvovale u
programu unapreĊenja znanja i vještina iz oblasti: odrţivog prihoda, zdravlja, donošenje odluka u
porodici i zajednici, kao i aktivnoj izgradnji mreţe sigurnosti i podrške. Uĉesnice su takoĊe
pohaĊale dvomjeseĉnu obuku iz biznis poslovnih treninga kroz koji su sticale osnovna znanja i
vještine iz oblasti: poduzetništva, trţišta, marketinga, prodaje i poslovnog knjigovodstva.
Odsjek za inspekcijske poslove
Prema Pravilniku o unutrašnjoj oraganizaciji općinskih sluţbi za upravu i posebnih općinskih
sluţbi općine Visoko u Odsjeku za inspekcijske poslove, predviĊeni su:
- graĊevinski inspektor
- komunalno-putni inspektor
- trţišno, turistiĉko-ugostiteljski inspektor
- sanitarni inspektor
U 2012.godini poslove inspekcijskog nadzora vršili su graĊevinski i komunalno-putni
inspektor. Napominjemo da je komunalno-putni inspektor zbog zdravstvenih razloga duţi
vremenski period odsustvovao sa posla.
Izvještaj o radu komunalno-putnog inspektora
U toku prošle godine narušavanje komunalnog reda najĉešće se odnosilo na
nedozvoljenu prodaju na ulici, ostavljanje šuta i drugog kabastog smeća na javnoj površini,
postavljanje privremenih prodajnih stolova bez odobrenja na javne površine, postavljanje reklama
bez dozvole, remećenje kućnog reda. Evidentno je bilo narušavanje komunalnog reda i zbog
velikog broja pasa lutalica na podruĉju općine Visoko, kao i drţanje kućnih ljubimaca u
stambenim objektima gdje ne postoje uslovi za drţanje istih.
U obavljanju poslova komunalno-putni inspektor vrši nadzor nad izvršenjem zakona i
drugih propisa kojima se reguliše komunalni red na podruĉju općine Visoko.
U vršenju nadzora nad Odlukom o komunalnom redu („Sl .glasnik općine Visoko“ broj
3/12) komunalno-putni inspektor je u izvještajnom periodu zaprimio 144 zahtjeva za otklanjanje
nedostataka.
Ukupno 32 izvršna rješenja i 2 zakljuĉka donesena su zbog bespravnog zauzimanja
javnih površina (trotoara, putnog pojasa, zelenih površina),u 3 sluĉaja zatraţena je asistencija
policije.
U sluĉaju zauzimanja javne površine u svrhu postavljanja ljetnih bašti, inspekcijskim
nadzorom postiglo se da većina korisnika je ispunila uslove za dobivanje odobrenja.
Dva podnosioca zahtjeva nisu ispunili uslove za dobivanje odobrenja, te je protiv njih
pokrenut prekršajni postupak.
Za devastaciju i uništavanje javnih zelenih površina i plakatiranje po drveću doneseno je
16 upravnih mjera po kojima su stranke postupile.
Veliki broj uoĉenih devastacija javnih površina, mobilijara, sjeĉe drveća, otuĊivanje
sadnica , nije moglo biti procesuirano, jer su prekršitelji tih radnji nepoznata lica. O takvim
sluĉajevima inspektor je redovito obavještavao PU Visoko, kako bi se otkrivanjem poĉinilaca
mogle pokrenuti odgovarajuće mjere.
Po prijavama narušavanja komunalnog reda vezano za uklanjanje ogrijevnog materijala sa
javne površine, pranje tepiha na ulici, istresanje graĊevinskog šuta, saĉinjene su sluţbene
zabilješke, odnosno problem je riješen na licu mjesta.
U okviru aktivnosti praćenja odvoza smeća sa vangradskih podruĉja, što je uraĊeno sa
JKP „Visoĉica“, vršena je redovna kontrola na osnovu ĉega je saĉinjeno 11 zapisnika o stanju na
terenu.
U saradnji sa Federalnom i Kantonalnom inspekcijom riješeno je 10 predmeta koji se
odnose na problematiku putnog pojasa na regionalnim putevima i problemima vezanim za
vodotokove na podruĉju općine Visoko.
U predmetima vezanim za putnu infrastrukturu, koji se odnose na zauzimanje putnog
pojasa u saradnji sa geometrima riješeno je pet predmeta .
Šest predmeta proslijeĊeno je na rješavanje drugim instancama obzirom da nisu u
nadleţnosti rješavanja ove inspekcije.
U postupku rješavanja je ostalo 29 predmeta koji se nisu mogli uzeti u rad iz objektivnih
razloga, (duţe odsustvovanje komunalnog inspektora zbog bolesti, loši vremenski uslovi,
nemogućnost stupanja u kontakt sa strankom i sl.)
Izvještaj o radu graĊevinskog inspektora
GraĊevinski inspektor je u 2012 godini vršio inspekcijski nadzor nad graĊenjem na uţem
gradskom podruĉju i na ostalom urbanom i vanurbanom podruĉju općine Visoko.
Inspekcijski nadzor provoĊen je kontrolom izdatih odobrenja za graĊenje, tehniĉke
dokumentacije i usklaĊenosti gradnje na terenu sa navedenom dokumentacijom.
U izvještajnom periodu izvršeno je 110 inspekcijskih pregleda, 90 pregleda je
konstatovano zapisnikom.
Izdato je 28 rješenja, odnosno 15 rješenja za uklanjanje bespravno izgraĊenih objekata,
13 rješenja za podnošenje zahtjeva za legalizaciju postojećih objekata.
GraĊevinski inspektor je u 7 sluĉajeva izvršio provjeru fiziĉke dotrajalosti objekata. Na
osnovu toga , saĉinjena su 4 zapisnika i izdata rješenja za uklanjanje dotrajalih objekta.
U 3 sluĉaja izvršeno je uklanjanje dotrajalih objekata o trošku vlasnika (objekat
ul.Islamovića, u naselju Muhašinovići i Bradve). Problem uklanjanja dotrajalih objekata su
neriješeni imovinsko-pravni odnosi, objekti su pod hipotekom, nepoznata adresa vlasnika
(nemaju prebivalište u BiH), odnosno postojanje više suvlasnika (deset do dvadeset suvlasnika) .
Po nalogu inspektora, u 8 sluĉajeva stranke su objekte bespravne gradnje uklonile o
vlastitom trošku ( zidovi podignuti prema susjedima , pomoćni objekti, stubovi sa kablovima u
zoni regionalnih i lokalnih puteva ) .
Nadleţnom općinskom sudu poslato je 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka
protiv fiziĉkih i pravnih lica za uĉinjene prekršaje bespravne gradnje.
Izdato je 5 zakljuĉaka u voĊenju upravnog postupka, od toga 3 zakljuĉka o dozvoli
izvršenja rješenja.
Na rješenja graĊevinske inspekcije zaprimljene su 2 ţalbe koje su proslijeĊene nadleţnom
kantonalnom ministarstvu kao drugostepenom organu.
Prilikom inspekcijskog nadzora, uvidom u pravno stanje gradnje u 3 sluĉaja utvrĊeno je
da ista spada u nadleţnost kantonalnog graĊevinskog inspektora.
Lica koja su bila u fazi gradnje zapoĉetoj prije ili u toku 2012. godine nareĊeno je
obustavljanje daljnih radova zbog nekompletne dokumentacije (neposjedovanje odobrenja za
graĊenje ili posjedovanja samo urbanistiĉke saglasnosti).
GraĊevinski inspektor je evidentirao 42 bespravne gradnje koje su vršili pravna ili fiziĉka
lica u protekloj godini, koji su upućeni da kod nadleţne općinske sluţbe pribave odobrenje za
graĊenje.
Od navedenog broja lica, 26 je pribavilo ili su u postupku izdavanja odobrenja. Ostalim
licima ostavljen je rok za pribavljanje odobrenja za graĊenje, a u sluĉaju ne pribavljanja protiv
istih će biti pokrenute upravne mjere u vidu prekršajnih prijava, (minimalni iznos novĉane kazne
je 500 KM a maksimalni do 8000 KM za pravna lica odnosno od 50 KM do 800 KM za fiziĉka
lica).
Po ovlaštenju graĊevinski inspektor je u odsustvu komunalno-putnog inspektora vršio
nadzor nad provoĊenjem Odluke o komunalnom redu.
Pomoćnica naĉelnice
Edina Ahmetović
_________________________________________________________________________________________________________________
Ulica A. Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko, tel.032/ 732-503, fax.032/738-386, mail:[email protected]
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
SLUŢBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG
VIJEĆA I OPĆINSKOG NAĈELNIKA
____________________________________________________________________________________
Broj:01/3-02-44/13
Datum, 11.3.2013. godine
IZVJEŠTAJ
o radu Sluţbe za poslove Općinskog vijeća
i Općinskog naĉelnika općine Visoko u 2012. godini
Visoko, mart 2013. godine
IZVJEŠTAJ
o radu Sluţbe za poslove Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika u 2012. godini
Sluţba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika općine Visoko obrazovana je
Odlukom o organizovanju općinskih sluţbi za upravu i posebnih općinskih sluţbi Općine Visoko
(«Sluţbeni glasnik općine Visoko», broj 5/06) kao posebna općinska sluţba za vršenje poslova i
zadataka za potrebe Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Općinskog naĉelnika.
Navedenom Odlukom utvrĊene su nadleţnosti Sluţbe za obavljanje struĉnih,
administrativnih, zajedniĉkih i protokolarnih poslova za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog
naĉelnika.
Poslove iz nadleţnosti Sluţbe u 2012. godini je obavljalo 5 uposlenika, od toga 2 drţavna
sluţbenika i 3 namještenika. Sekretar Općinskog vijeća je ujedno i rukovodilac Sluţbe.
U 2012. godini odrţani su Lokalni izbori. Izborni rezultati su implementirani
konstituisanjem novog saziva Općinskog vijeća u decembru 2012. godine, a 14.11.2012. godine
Općinska naĉelnica Amra Babić preuzela je duţnost.
U izvještaju Sluţbe dati su pokazatelji o radu i aktivnostima Sluţbe za izvještajni period,
sa napomenom da su izborne aktivnosti i implementacija izbornih rezultata bitno odredila
aktivnosti ove Sluţbe u 2012. godini.
U 2012. godini Sluţba je pripremila i organizovala 10 redovnih sjednica Općinskog
vijeća, te 2 sveĉane sjednice u povodu 1. marta - Dana nezavisnosti BiH i 29. augusta – Dana
općine Visoko. U povodu 25. novembra - Dana drţavnosti BiH Sluţba je organizovala sveĉanu
akademiju.
Sluţba je takoĊer uĉestvovala u organizovanju i provoĊenju programa obiljeţavanja
praznika i znaĉajnih datuma za općinu Visoko i to: 7. april – Dan osloboĊenja općine Visoko, 3.
maj – Dan otpora agresiji, 16. juni – Dan pogibije komandanta Teufika-Tufe Buze, te Dan šehida
– drugi dan Ramazanskog bajrama.
Sluţba je pripremila i organizovala 12 sjednica Kolegija Općinskog vijeća, te 57 sjednica
radnih tijela Općinskog vijeća i preko 30 radnih sastanaka predsjedavajućih, zamjenika
predsjedavajućih Općinskog vijeća i općinskih naĉelnika.
Po odrţavanju sjednica Općinskog vijeća, Sluţba je redovno pripremala usvojene akte za
potpisivanje i objavljivanje, izraĊivala izvode iz zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća i
Kolegija Općinskog vijeća, kao i zakljuĉke Općinskog vijeća, vijećniĉka pitanja i inicijative, te
iste upućivala nadleţnim organima i sluţbama u dalju proceduru.
Sluţba je pruţala struĉnu pomoć Komisiji za statut i propise u voĊenju drugostepenog
postupka po ţalbama na akte Općinskog naĉelnika donesenih na osnovu općinskih odluka.
TakoĊer, po odrţavanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća redovno su izraĊivani
izvodi iz zapisnika sa sjednica radnih tijela, kao i zakljuĉci i izvještaji radnih tijela, te isti
upućivani nadleţnim organima i sluţbama, odnosno Općinskom vijeću.
U izvještajnom periodu Sluţba je organizovala i neposredno uĉestvovala u provoĊenju
javne rasprave i to o slijedećim nacrtima:
1. Nacrtu Budţeta općine Visoko za 2013. godinu,
2. Nacrtu Odluke o izvršenju Budţeta općine Visoko za 2013. godinu i
3. Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu.
TakoĊer, Sluţba je uĉestvovala i u organizaciji javne rasprave
materijala bile druge sluţbe, odnosno nadleţna kantonalna ministarstva.
gdje su obraĊivaĉi
Tokom 2012. godine, Sluţba je pruţala struĉnu pomoć predsjedavajućem Općinskog
vijeća prilikom izrade polugodišnjeg Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
Visoko za 2012. godinu, kao i realizacije zakljuĉaka Općinskog vijeća, te obavljala struĉne,
administrativne i druge poslove iz nadleţnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća.
U izvještajnom periodu Sluţba je zaprimila i obradila 362 zahtjeva. Na osnovu odluka i
zakljuĉaka Općinskog vijeća i Kolegija Općinskog vijeća, Sluţba je za predsjedavajućeg obradila
248 dokumenata i za sekretara Općinskog vijeća 127 dokumenata.
U 2012. godini Sluţba je saraĊivala sa meĊunarodnim organizacijama OSCE, UNDP,
GAP, kao i sa sluţbama drugih lokalnih zajednica, te sa Savezom općina i gradova FBiH. Za
novoizabrane vijećnike Sluţba je u saradnji sa SOGFBiH i OSCE –om organizovala edukaciju o
ulozi vijećnika, kao i o korištenju opreme za elektronsku komunikaciju vijećnika.
U okviru poslova iz svoje nadleţnosti, Sluţba je vršila i redakcijske poslove objavljivanja
propisa i akata u «Sluţbenom glasniku općine Visoko», tako da je u 2012. godini objavljeno
ukupno 6 brojeva «Sluţbenog glasnika općine Visoko».
Prema postojećoj organizaciji, u okviru nadleţnosti ove Sluţbe je i informisanje javnosti o
radu Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika, što je Sluţba redovno obavljala putem preskonferencija, saopštenja i izjava ovlaštenih sluţbenika, kao i kroz druge oblike informisanja.
U okviru Sluţbe djeluje i Centar za biraĉki spisak, koji obavlja administrativne poslove
za potrebe organa uprave i Općinske izborne komisije, a po zahtjevu i instrukcijama Centralne
izborne komisije BiH.
Sluţba je pratila i opsluţivala Odbor za kvalitet i Odbor za okoliš na odrţavanju sistema
kvaliteta rada u skladu sa meĊunarodnim standardima EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2009.
Sluţba je redovno saraĊivala sa drugim općinskim sluţbama i organima u rješavanju
pitanja iz razliĉitih oblasti, a u okviru nadleţnosti općinskih organa uprave, kao što su pruţanje
struĉne pomoći pri izradi normativnih i drugih akata, te pruţanje struĉne pomoći pri rješavanju u
drugostepenom upravnom postupku.
U okviru svog djelokruga rada, Sluţba je obavljala struĉne i administrativne poslove u
pripremi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata za Općinskog naĉelnika, odnosno Općinsku
naĉelnicu, te uĉestvovala u izradi izvještaja, struĉnih analiza i informacija.
U izvještajnom periodu Sluţba je za potrebe kabineta Općinskog naĉelnika zaprimila 577
predmeta, koje je nakon obrade rješavala u Sluţbi, odnosno upućivala na rješavanje nadleţnim
sluţbama.
Po upućenom zahtjevu ili po sluţbenoj duţnosti Sluţba je obradila 939 dokumenata
U izvještajnom periodu Sluţba je organizovala posjete i prijeme u Kabinetu Općinskog
naĉelnika.
Preuzimanjem duţnosti, Općinske naĉelnice 14.11.2012. godine do kraja izvještajnog
perioda, Sluţba je organizovala preko 100 zvaniĉnih prijema i posjeta visokih diplomatskih i
drţavnih zvaniĉnika, predstavnika meĊunarodnih organizacija, predstavnika institucija vlasti
Federacije BiH, Kantona, općinskih javnih preduzeća, javnih ustanova, predstavnika vjerskih
zajednica, nevladinih organizacija i graĊana općine Visoko.
U ovom periodu Sluţba je bila glavni nosilac izrade internih akata za jedinstveni organ
uprave koje je bilo potrebno revidirati ili donijeti nove.
Sluţba je uĉestvovala i u pripremi i organizaciji manifestacija: «Visoĉko ljeto», «Jesen u
Visokom», «Eko-zdrava hrana» Travnik i drugih posjeta i prijema.
Kada se radi o materijalno-tehniĉkim uslovima za rad Sluţbe, moţe se konstatovati da je
u odnosu na prethodnu godinu, izvršena adaptacija i ureĊenje sale Općinskog vijeća, te da je
uvedna e-mail komunikacija sa vijećnicima u cilju postizanja veće efikasnosti i uštede
materijalnih troškova u organizovanju sjednica Vijeća, nabavkom odgovarajuće tehniĉke opreme.
Uz postojeću materijalno-tehniĉku opremljenost i kadrovsku popunjenost Sluţba je
realizovala programske zadatke koji su u njenoj nadleţnosti.
DOSTAVLJENO:
1. Općinska naĉelnica,
2. a/a.
SEKRETAR
OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO
Zekija Omerbegović
_____________________________________________________________________________________
Ulica A. Izetbegovića br.12A, 71300 Visoko, tel.+38732/ 738-455, fax.+38732/735-711, e-mail:[email protected]
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
SLUŢBA CIVILNE ZAŠTITE
___________________________________________________________________________
IZVJEŠTAJ O RADU
SLUŢBE CIVILNE ZAŠTITE
ZA 2012. GODINU
Visoko,mart. 2013.godine
IZVJEŠTAJ O RADU
SLUŢBE CIVILNE ZAŠTITE ZA 2012.godinu
Sluţba civilne zaštite djeluje u okviru jedinstvenog općinskog organa upravljanja kao
posebna općinska sluţba i ĉine je dva odsjeka i to: Odsjek civilne zaštite i Odsjek Profesionalne
vatrogasne jedinice.
Odsjek civilne zaštite
Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara predstavlja odreĊene principe na kojima je
zasnovana ukupna organizacija i funkcionisanje te zaštite. To su naĉela koja odreĊuju okvir i
pravac za organizovanje i sprovoĊenje zaštite i spašavanja od strane svakog nosioca (subjekta) na
svim nivoima organizovanja te zaštite.
Zakon o zaštiti i spašavanju je regulisao da sistem zaštite i spašavanja na podruĉju općine
mora biti tako usklaĊen da moţe djelovati u svim sluĉajevima, kada se pojavi bilo kakva priridna
ili druga nesreća, bez obzira na obim njenog djelovanja, kao i vrstu i stepen posljedica koje je
izazvala.
U protekloj godini na podruĉju općine Visoko, pripreme zaštite i spašavanja su se najviše
ogledale u sljedećem:
1. Implementacija Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća.
2. Pripreme za izvoĊenje obuĉavanja.
3. Pripremanje organizovanja mjera zaštite i spašavanja.
U mjesecu januaru 2012.godine, pored redovne djelatnosti jedan od osnovnih dokumenata
koji je uraĊen je Izvještaj o radu Sluţbe u 2011.godini koji je sluţio kao platforma za izradu
Izvještaja o radu jedinstvenog općinskog organa u protekloj godini, a bio je tema sjednice
Općinskog vijeća.
Mjesec februar za ovu Sluţbu bio je veoma turbulentan, jer od 04.02. kada je našu općinu
zahvatilo nevrijeme tipa snijeţnih padavina i kada je poĉelo zasijedanje Općinskog štaba CZ pa
do kraja mjeseca su trajale aktivnosti na zaštiti ljudi i materijalnih sredstava od pomenute
nesreće.Uĉešće u radu Općinskog štaba CZ su preuzele sve općinske sluţbe, kao i javna
komunalna preduzeća i njihovi nadzori.
Naredni period je bio vezan za konsultacije i rad sa Općinskom komisijom za procjenu šteta i
pravljenje zbirnih izvještaja. Cijelo to vrijeme bila je vrlo aktivna komunikacija, prije svega sa
štabovima Kantonalnim i Federalnim, a kasnije sa njihovim upravama oko dostavljanja podataka
vezano za nastalu prirodnu nesreću. Cijeli posao je bio završen negdje u martu mjesecu kroz
Izvještaj o procjeni šteta prouzrokovanih visokim snijeţnim nanosima i predat Vladi kantona i u
maju mjesecu se završio sa donacijom kantonalne Vlade u iznosu od 40.000,00 KM. Ta sredstva
udruţena sa sredstvima iz Budţeta za 2012.godinu i dijelom sredstava Sluţbe civilne zaštite su
bila dovoljna da se isplati svim ošteĉenim klijentima u iznosu od 20% od procijenjene štete.
Isplata tih sredstava je izvršena u drugoj polovini ove godine.
U drugoj polovini tekuće godine evidentirano je razdoblje velikih suša tako da se Sluţba
civilne zaštite aktivirala u dopremanju pitke vode u gradske i vangradske mjesne zajednice koje
nemaju stabilan izvor vode za piće. Ta aktivnost je prekinuta poĉetkom oktobra mjeseca na stav
JKP „Visoĉica“ zbog odreĊenih dugovanja od strane Općine, da bi ponovo bila obnovljena
poĉetkom dvanaestog mjeseca 2012.godine.
U ovom periodu treba napomenuti da je Sluţba civilne zaštite, u saradnji sa Općinskom
komisijom za procjenu šteta, intervenisala na nekolicini klizišta uz priloţene zapisnike i dala
adekvatnu novĉanu pomoć.
Što se tiĉe zaštite od NUS-a i MES-a Sluţba civilne zaštite je u nekoliko navrata, putem
lokalnih medija pozivala stanovništvo da, ukoliko posjeduju ova sredstva, ista predaju Sluţbi
civilne zaštite radi liĉne i opće bezbijednosti.
U saradnji sa Sluţbom civilne zaštite Federalni tim za uništavanje NUS-a i MES-a u gore
pomenutom periodu je imao dolazak više puta na teritoriju općine Visoko i tom prilikom je
izuzeto i odnešeno na uništavanje:
- ruĉne bombe- 43 komada;
- tromblonske mine-10 komada od toga 4 su uništene na licu mjesta;
- sitne municije- više stotina komada;
- minobacaĉke mine- 20 komada;
- kumulativna mina-2 komada (Graĉanica i Tramošnjik, uništene na licu mjesta).
Za ovu 2012.godinu Sluţba civilne zaštite je kandidirala 10 projekata za deminiranje od kojih
je samo jedan realiziran i to Radovlje II površine 50.000 m2 koje su radile Oruţane snage o ĉemu
smo dobili adekvatne certifikate..
Operativni centar je stavljen u funkciju, a svoj kvalitet je pokazao tokom februarske prirodne
nesreće po primanju informacija sa terena, uvezivanju sa nadreĊenim subjektima i sa lokalnim
medijima.
Tokom ove godine je ustrojen i formiran spisak povjerenika civilne zaštite kojima su izdata
rješenja o imenovanju, a koji su dio svoje aktivnosti pokazali tokom februarskih snijeţnih
padavina.
Nakon godišnjeg odmora i tokom predizborne kampanje za lokalne izbore Sluţba je iskoristila
priliku da nakon svih prirodnih nesreća koje su zadesile Općinu izvrši aţuriranje svih kapitalnih
dokumenata vezanih za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća.
Onda 14.11.2012.godine na duţnost u Općinu stupa nova naĉelnica koja intevizira rad u svim
sferama jedinstvenog općinskog organa.
U tom periodu pa do kraja 2012.godine odrţano je 15-ak kolegija Općinske naĉelnice gdje je
prisutan kvalitet analize zakljuĉaka sa svakog prethodnog kolegija, što odraţava jednu veoma
kvalitetnu dinamiku posla. U ovom periodu je od strane Općinske naĉelnice došao jedan ĉitav set
normativnih akata koji na još bolji naĉin regulišu rad jedinstvenog općinskog organa. TakoĊe, od
strane sluţbe, a po nalogu Općinske naĉelnice otišlo je bezbroj informacija radi pojašnjenja
odreĊenih stvari unutar jedinstvenog općinskog organa.
Za potrebe graĊanstva su napisana dva Obavještenja o poduzimanju preventivnih mjera usljed
snijeţnih padavina i velikih poplava. Ista su razaslana na veliki broj privrednih subjekata, sve
mjesne zajednice, osnovne i srednje škole, sluţbenu stranicu općine Visoko, lokalnu televiziju, a
nakon svega toga su odrţane i dijaloške emisije vezano za tu problematiku.
Iz posjeta Općinske naĉelnice Republici Turskoj dolaze nagovještaji o donaciji navalnog
vozila i autocisterne.
07.12.2012.godine formiran je Štab zimske sluţbe koji na sreću nas i graĊana nije imao
potrebe za veće intervencije.
Do kraja tekuće 2012.godine za potrebe Općinske naĉelnice Sluţba civilne zaštite je uradila
nekoliko varijanti sistematizacije radnih mjesta.
U saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite i sluţbom zaštite za spašavanje na vodi i
pod vodom obavljeni su dogovori i napravljen je plan za taktiĉko-pokaznu vjeţbu „Zdruţeni
dogovor- Visoko 2013 godine“.
Odsjek Profesionalne vatrogasne jedinice
U periodu 2012.godine Profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala je u 157 sluĉajeva, što
je povećanje za 15 intervencija u odnosu na isti period prethodne godine.
Analizom intervencija moţe se konstatovati da su vatrogasci najĉešće intervenisali:
- 71 poţar šuma i niskog rastinja,
- 36 poţara na stambenim objektima,
- 22 poţara deponije,
- 11 tehniĉkih intervencija (spašavanje ljudi iz saobraćajnih nesreća, jama,
poplava i sl.),
- 7 poţara na pomoćnim objektima i vikendicama,
- 3 poţara na javnim objektima,
- 3 poţara na vozilima,
- 3 poţara na privredno-poslovnim objektima,
- 1. intervencija usljed eksplozije.
Zaštita od poţara i vatrogastvo ĉine sastavni dio sistema zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, odnosno, je djelatnost od posebnog društvenog
interesa i obuhvataju skup mjera i radnji organizacione, pravne, tehniĉke, obrazovne i
propagandne prirode koje se preduzimaju i sprovode u cilju spašavanja ljudi i materijalnih dobara
ugroţenih poţarom.
Razvijanje općine Visoko, te povećanjem broja industrijskih, privrednih, ugostiteljskih,
javnih i stambenih objekata, kao i gasifikacijom Općine i naglim povećanjem broja benzinskih
pumpi, kao i skladišta i prodavnica sa lakozapaljivim teĉnostima i gasovima, prisutna je veća
moguĉnost za nastanak i širenje poţara na općini Visoko, te stoga ovakvo stanje mora pratiti
potreban nivo zaštite od poţara, kako u kadrovskoj, tako i u tehniĉkoj opremljenosti.
Dubljom analizom uzroka poţara moţe se konstatovati da je u 53 sluĉaja poţar izazvan
zbog nehata i nepaţnje, 47 sluĉajeva zbog tehniĉke neispravnosti ureĊaja i opreme, 37 sluĉajeva
namjerne paljevine, 11 sluĉajeva zbog neznanja i 9 sluĉajeva izazvanih prirodnim pojavama.
Materijalna šteta izazvana ovim poţarima je neprocjenjiva, u gašenju poţara angaţovano je 449
vatrogasaca i 106 lica iz lokalnog stanovništva, te je šest osoba lakše povrijeĊeno od toga i ĉetiri
vatrogasca.
Ako uzmemo podatak da je u 2009.godini bilo 82 poţara, u 2010.godini -108 poţara,
2011.godine - 142 poţara i sada u 2012.godini- 157 poţara, te ako analiziramo uzroke poţara,
nameće se jasan zakljuĉak da se ovoj oblasti mora posvetiti odgovarajuća paţnja i ozbiljni
pristup, a sve sa ciljem zaštite graĊana i materijalnih dobara općine Visoko.
Pored osnovne obaveze gašenja poţara Profesionalna vatrogasna jedinica angaţuje se u
svim vanrednim prilikama, kao što su: poplave, klizišta, odroni, snjeţne padavine, saobraćajni
udesi, u sušnim periodima na dopremanju pitke vode stanovništvu, zatim na obezbjeĊenju svih
javnih skupova, sportskih takmiĉenja i kulturnih manifestacija.
Kako bi sprijeĉili uzroke za nastanak i širenje poţara Profesionalna vatrogasna jedinica je
tokom cijele godine putem sredstava informisanja upozoravala stanovništvo na neophodnost
poštivanja mjera zaštite od poţara, te preko povjerenika u mjesnim zajednicama obilazila krizna
podruĉja i uz postavljanje pismenih i slikovitih upozorenja pokušavala ukazivati na ozbiljnost
poštivanja mjera zaštite od poţara.
Vršen je redovan obilazak javnih ustanova i privrednih subjekata sa ciljem kontrole
ispravnosti hidrantske mreţe, sredstava i opreme za gašenje poţara, kao i prilaznih puteva za
vatrogasna vozila.
Organizovanjem niza praktiĉkih vjeţbi i prigodnih predavanja vršena je obuka uĉenika
osnovnih i srednjih škola iz oblasti zaštite od poţara, kao i uvjeţbavanje bezbjedne evakuacije u
sluĉaju elementarnih nepogoda.
Odgovarajućim aktivnostima obiljeţen je „OKTOBAR“ mjesec zaštite od poţara, a
taktiĉno-pokaznom vjeţbom u Prijekom obiljeţena je i 115. godina vatrogastva u Visokom.
U prostorijama Vatrogasnog doma upriliĉena je posjeta 46. vatrogasaca iz Celja u
organizaciji Vatrogasnog saveza Slovenije, kojom prilikom je dogovorena donacija u opremi u
vrijednosti od 10.000,00 KM.
Liĉnim angaţmanom uposlenika Profesionalne vatrogasne jedinice renovirane su i
okreĉene vatrogasne garaţe i radne prostorije vatrogasaca, te oĉišćena fasada i neposredna
okolina Vatrogasnog doma.
Od aktivnosti koje treba posebno istaći jeste veliki angaţman uposlenika Profesionalne
vatrogasne jedinice u februarskim snijeţnim padavinama kada je kompletna jedinica bila
angaţovana na pruţanju pomoći lokalnom stanovništvu u dopremanju lijekova i medicinske
opreme, te pruţala usluge prevoza bolesnim i starijim osobama.
Bitan pomak u organizaciji zaštite od poţara naĉinjen je usvajanjem općinske Odluke o
organizaciji zaštite od poţara i vatrogastvu, kao i pokretanje aktivnosti oko izrade Procjene
ugroţenosti od poţara, kao i Plana zaštite od poţara općine Visoko, koji će pokazati trenutno
stanje i odrediti pravce daljeg djelokruga u ovoj oblasti.
Angaţmanom Općinske naĉelnice pokrenuta je aktivnost i stvoreni su svi preduslovi za
nabavku osnovnog navalnog vatrogasnog vozila i vatrogasne cisterne.
UraĊen je Plan rada i aktivnosti iz oblasti zaštite od poţara za 2013.godine.
Mjere predviĊene Zakonom zaštite od poţara ZE-DO kantona kao i propisi odreĊeni
Pravilima sluţbe za profesionalne vatrogasne jedinice, a odnose se na propisno odrţavanje vozila
i opreme, redovno uvjeţbavanje i obuku vatrogasaca, voĊenje potrebnih evidencija, redovno
informisanje odgovornih u MUP-u ZE-DO kantona i Upravi CZ ZE-DO , propisno se poštuju i
ispunjavaju tako da nije bilo primjedbi na rad od strane inspekcijskih organa.
SLUŢBA CIVILNE ZAŠTITE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKA NAĈELNICA
________________________________________________________________________
Broj: 01/2-02-313/13
Datum, 11.3.2013. godine
Na osnovu ĉlana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Sluţbene novine FBiH», broj: 49/06) i ĉlanova 33. i 36. Statuta općine Visoko-Preĉišćeni tekst
(“Sluţbeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11), Općinska naĉelnica Visoko donosi
Z A K LJ U Ĉ A K
I
UtvrĊuje se Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko.
II
. Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko dostavlja se Općinskom vijeću
Visoko u dalju proceduru.
.
III
Ovaj zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKA NAĈELNICA VISOKO
Amra Babić
PRIJEDLOG
Na osnovu ĉlana 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sluţbene novine FBiH“, broj: 46/10), ĉlana
66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Sluţbene novine FBiH“, broj: 40/10) i
ĉlana 22. Satatua općine Visoko–Preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik općine Visoko“, broj 1/11) Općinsko
vijeće Visoko, na ___ sjednici odrţanoj ___________ 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko
Ĉlan 1.
Društvena briga za zdravlje na nivou općine Visoko obuhvata ocjenjivanje rada zdravstvenih
ustanova i kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i osiguranje finansijskih sredstava za unapreĊenje njihovog
rada i kvaliteta zdravstvenih usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima i u skladu sa
Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH.
Ĉlan 2.
U cilju ostvarivanja društvene brige za zdravlje na nivou Općine osniva se Zdravstveni savjet
općine Visoko.
Ĉlan 3.
Zdravstveni savjet općine Visoko:
- planira i evaluira provoĊenje zdravstvene zaštite na podruĉju općine Visoko,
- daje mišljenja na planove i programe zdravstvene zaštite za podruĉje općine Visoko,
- predlaţe mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite,
- prati povrede prava pacijenata i poduzima mjere za unapreĊenje tih prava na podruĉju općine
Visoko,
- podnosi Općinskom vijeću godišnji izvještaj o svom radu,
- te obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i
odgovornostima pacijenata i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
Ĉlan 4.
Zdravstveni savjet broji jedanaest ĉlanova i ĉine ga:
- predstavnici Općine (dva ĉlana),
- predstavnici pacijenata i udruţenja za zaštitu prava pacijenata (dva ĉlana),
- predstavnici struĉnih udruţenja (jedan ĉlan),
- predstavnici zdravstvenih sindikata (jedan ĉlan),
- predstavnici zdravstvenih ustanova (jedan ĉlan),
- predstavnici Crvenog krsta i sliĉnih udruţenja (jedan ĉlan),
- predstavnici ostalih institucija iz oblasti zdravstva (jedan ĉlan),
- predstavnici udruţenja mladih (jedan ĉlan) i
- predstavnici udruţenja penzionera (jedan ĉlan).
Zdravstveni savjet se imenuje na period od dvije godine.
Ĉlan 5.
U skladu sa ovom odlukom Općinska naĉelnica, na osnovu javnog poziva, imenovat će
Zdravstveni savjet općine Visoko.
Ĉlan 6.
Koordinaciju rada Zdravstvenog savjeta, pruţanje struĉne i tehniĉke pomoći u radu Zdravstvenog
savjeta vršit će nadleţna općinska sluţba za praćenje stanja u oblasti zdravstava.
Ĉlan 7.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Sluţbenom glasniku općine Visoko“.
Broj: 01/1-02-_____/13
____________ 2013. godine
Visoko
PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Mateša Bukva
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKA NAĈELNICA
________________________________________________________________________
Broj: 01/2-02-314/13
Datum, 11.3.2013. godine
Na osnovu ĉlana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Sluţbene novine FBiH», broj: 49/06) i ĉlanova 33. i 36. Statuta općine Visoko-Preĉišćeni tekst
(“Sluţbeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11), Općinska naĉelnica Visoko donosi
Z A K LJ U Ĉ A K
I
UtvrĊuje se Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovoĊenje izbora u mjesnim
zajednicama općine Visoko.
II
Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovoĊenje izbora u mjesnim zajednicama općine
Visoko dostavlja se Općinskom vijeću Visoko u dalju proceduru.
.
III
Ovaj zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKA NAĈELNICA VISOKO
Amra Babić
PRIJEDLOG
Na osnovu ĉlanova 22. i 59. Statuta općine Visoko – Preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik općine
Visoko“, broj: 1/11) i ĉlana 4. Odluke o raspisivanju izbora za ĉlanove savjeta u mjesnim zajednicama
općine Visoko („Sluţbeni glasnik općine Visoko“, broj: 2/13), Općinsko vijeće Visoko, na ___ sjednici
odrţanoj _______ 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Komisije za sprovoĊenje izbora
u mjesnim zajednicama općine Visoko
Ĉlan 1.
U Komisiju za sprovoĊenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko koji će se odrţati u
nedjelju, 21. aprila 2013. godine, imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Edina Ahmetović, predsjednik
Jasna Zubić, ĉlan
Dinka Omanović, ĉlan
Almin Halilović, ĉlan
Muvedeta Drugović, ĉlan
Zulejha Bajramović, administrativno-tehniĉki sekretar
Ĉlan 2.
Zadatak Komisije za sprovoĊenje izbora u mjesnim zajednicama je da:
- provodi kandidacioni postupak za ĉlanove savjeta, uz saradnju sa savjetima mjesnih zajednica,
- pripremi i organizuje provedbu izbora,
- odredi biraĉka mjesta na podruĉju mjesne zajednice,
- imenuje ĉlanove biraĉkih odbora,
- brine o sigurnosti i dostavi biraĉkim odborima izbornog materijala,
- obavještava biraĉe o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora,
- utvrdi rezultate izbora,
- podnese Općinskom vijeću Visoko izvještaj o provedenim izborima.
Ĉlan 3.
Za provoĊenje navedenih aktivnosti Komisija će donijeti provedbene akte u skladu sa Statutom
općine Visoko, statutima mjesnih zajednica i Odlukom o raspisivanju izbora za ĉlanove savjeta u mjesnim
zajednicama općine Visoko.
Ĉlan 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Sluţbenom glasniku općine Visoko“.
Broj: 01/1-02-____/13
________ 2013. godine
Visoko
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO
Mirela Mateša Bukva
O B R A Z L O Ţ E NJ E
PRAVNI OSNOV za donošenje ove Odluke sadrţan je u ĉlanu 59. stav 3. Statuta općine Visoko
kojim je utvrĊeno da Općinsko vijeće odlukom utvrĊuje organe za sprovoĊenje izbora.
RAZLOZI ZA DONOŠENJE sadrţani su u obavezi da se odredi organ za sprovoĊenje izbora
koji će zajedno, u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica i Sluţbom za opću upravu, poslove mjesnih
zajednica i inspekcijske poslove, poduzeti sve potrebne aktivnosti u izbornom postupku za ĉlanove savjeta
mjesnih zajednica.
Za ĉlanove Komisije predlaţu se kandidati koji imaju iskustvo u radu mjesnih zajednica.
Visoko, 11.3.2013. godine
OBRAĐIVAĈ:
Sluţba za poslove Općinskog vijeća
i Općinskog naĉelnika Visoko
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKA NAĈELNICA
________________________________________________________________________
Broj: 01/2-02-329/13
Datum, 19.3.2013. godine
Na osnovu ĉlana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Sluţbene novine FBiH», broj: 49/06) i ĉlanova 33. i 36. Statuta općine Visoko-Preĉišćeni tekst
(“Sluţbeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11), Općinska naĉelnica Visoko donosi
Z A K LJ U Ĉ A K
I
UtvrĊuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
II
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu dostavlja se Općinskom
vijeću Visoko u dalju proceduru.
III
Ovaj zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKA NAĈELNICA VISOKO
Amra Babić
- PRIJEDLOG –
Na osnovu ĉlana 49. Zakona o komunalnim djelatnostima Zeniĉko-dobojskog kantona
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 17/08) i ĉlana 22. Statuta općine Visoko –
Preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik općine Visoko“, broj: 1/11), Općinsko vijeće Visoko, na ___
sjednici odrţanoj dana __.__.2013. godine, donijelo je:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom redu
Ĉlan 1.
U Odluci o komunalnom redu («Sluţbeni glasnik općine Visoko», broj 3/12), u ĉlanu 111. stav 1.
mijenja se i glasi:
«Na podruĉju općine Visoko vrši se organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i to:
Gradsko podruĉje i podruĉja: Gornje Topuzovo Polje, dio Srhinja, Dubrave, Graĉanica, Mulići,
Donje Topuzovo Polje, Gornje Moštre, Donje Moštre, Radinovići, Okolišće, raskrsnica“stara
ciglana“, Benzinska pumpa Dokso, Dobrinje (do farme), Šareni Hanovi, Buzić Mahala,
Hlapĉevići, dio Porijeĉana (do ţeljezniĉke stanice), Arnautovići, Zbilje, Plješevica i Buci i u
ostalim naseljenim mjestima prema Planu upravljanja otpadom općine Visoko za period 20112016. godine“.
U ĉlanu 111. stav 3. mijenja se i glasi:
„Na podruĉju općine Visoko prikupljanje komunalnog otpada vrši se putem adekvatnih posuda i
PVC kesa.
Ĉlan 2.
Ĉlan 113. stav 1. dopunjuje se i glasi:
„Izuzetno, posude za smeće za korisnike usluga moţe obezbijediti općina Visoko iz donatorskih
ili drugih sredstava u skladu sa kriterijima koje odredi općina Visoko“.
Ĉlan 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Sluţbenom glasniku općine
Visoko».
Broj: ______________
________2013.godine
Visoko
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO
Mirela Mateša Bukva
Obrazloţenje
PRAVNI OSNOV:
Pravni osnov za donošenje ove odluke su odredbe ĉlana 49. Zakona o komunalnim djelatnostima
Zeniĉko-dobojskog kantona („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 17/08).
RAZLOZI ZA DONOŠENJE :
Općinsko vijeće Visoko na 36. sjednici odrţanoj 03.12.2011. godine usvojilo je Plan upravljanja
otpadom općine Visoko za period 2011-2016. godine.
Planirani ciljevi i aktivnosti koje predviĊa Plan upravljanja otpadom općine Visoko za period
2011-2016. Godine, predviĊaju povećanje pokrivenosti teritorije općine Visoko uslugama
organizovanog prikupljanja otpadom.
Općinsko vijeće Visoko na 41. sjednici odrţanoj 14.4.2012.godine donijelo je Odluku o
komunalnom redu općine Visoko («Sluţbeni glasnik općine Visoko», broj 3/12) kojom su
definisana podruĉja odnosno naselja na podruĉju općine Visoko gdje se vrši organizovano
prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.
U cilju povećanja pokrivenosti teritorije općine Visoko uslugama organizovanog prikupljanja
otpadom mijenja se i dopunjuje ĉlan 111. stav 1. Odluke o komunalnom redu na naĉin da se
organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada proširuje na naselja izvan gradskog
podruĉja: Arnautovići, Zbilje, Plješevica i Buci koja su prikljuĉena na gradski vodovodni sistem a
do sada nisu bila obuhvaćena organizovanim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada.
Isto tako, izmjenama i dopunama ĉlana 111. stav 1. Odluke o komunalnom redu ostavljena je
mogućnost da se prema Planu upravljanja otpadom općine Visoko za period 2011-2016. godine
organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada proširi i na ostala naseljena mjesta na
podruĉju općine Visoko.
Izmjenama i dopunama ĉlan 113. stav 1. Odluke o komunalnom redu ostavljena je mogućnost da
izuzetno posude za smeće za korisnike usluga moţe obezbjediti općina Visoko iz donatorskih ili
drugih sredstava u skladu sa kriterijima koje odredi općina Visoko.
OBRADJIVAĈ:
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne,
geodetske,stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
Na osnovu ĉlana 49. Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl. novine ZE-DO kantona“, broj
17/08) i ĉlana 22. Statuta Općine Visoko - Preĉišćeni tekst („Sl.glasnik Općine Visoko“, broj
1/11), Općinsko vijeće Visoko, na 41. sjednici odrţanoj 14.4.2012. donosi:
ODLUKU
O KOMUNALNOM REDU
I OPĆE ODREDBE
Ĉ l a n 1.
Ovom Odlukom ureĊuje se odrţavanje komunalnog reda, kao i odnosi u komunalnim
djelatnostima na podruĉju općine Visoko, a naroĉito na podruĉju ureĊenja naselja, odrţavanja
ĉistoće i ĉuvanja javnih površina, sakupljanje, odvoz i postupanje sa smećem i drugim
komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda,sanitarno-komunalno ureĊenje naselja, uklanjanje
protivpravno postavljenih predmeta na javnim i drugim površinama, kao i mjere za provoĊenje
komunalnog reda i kaznene odredbe predviĊene za povrede ponašanja utvrĊenih ovom Odlukom.
Ĉ l a n 2.
Ova Odluka će se primjenjivati na slijedećim javnim površinama:
-
-
javne saobraćajne površine: ulice, ceste, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi,
javna parkirališta, ploĉnici, kao i ostale površine javnog saobraćaja,
javne zelene površine: parkovi, drvoredi, posude sa ukrasnim biljem, ţivice i ţive ograde,
travnjaci, obale rijeka i vodotoka, djeĉija igrališta, zelene površine uz ceste u naselju, uz
stambene, stambeno-poslovne i javne objekte, šumski pojas i ostale sliĉne površine,
ureĊene rekreacione površine, sportska igrališta, javna kupališta i bazeni, te ostali javni
sportski objekti i ureĊaji na njima, kao i prostori povezani sa tim terenima i oko njih,
ţeljezniĉki peroni, stajališta javnog autobusnog saobraćaja, benzinske stanice i prostor
oko njih,
otvoreni pijaĉni i trţni prostori oko prodajnih objekata, gradske ĉesme i
neureĊene javne površine i neizgraĊena graĊevinska zemljišta.
Ĉ l a n 3.
Podruĉjem općine Visoko u smislu ove Odluke smatraju se:
1. uţe urbano podruĉje općine Visoko (I - VI zona),
2. šire urbano podruĉje općine Visoko (VII zona).
Granice podruĉja iz predhodnog stava odreĊene su Prostornim planom općine Visoko za
period od 2002 do 2020 godine („Sl.glasnik općine Visoko“ br. 7/03).
II UREĐENJE NASELJA
Ĉ l a n 4.
UreĊenjem naselja smatra se ureĊenje fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada, izloga, reklama,
natpisa, ograda, javne rasvjete, oglasnih stubova i oglasnih ploĉa, svijetlećih i drugih oglasnih
vitrina, komunalnih objekata i opreme, te korištenje i odrţavanje javnih, saobraćajnih i drugih
površina.
1. UreĊenje fasada i drugih vanjskih
dijelova zgrada
Ĉ l a n 5.
Vlasnici, suvlasnici odnosno korisnici zgrada i poslovnih prostora duţni su redovno, neposredno
ili preko upravitelja odrţavati vanjske dijelove zgrada i objekata u tehniĉkom funkcionalnom i
estetskom pogledu i to: fasade, balkone, terase, loĊe, vanjsku stolariju, snjegobrane, krovove,
izloge, vrata, prozore, oluke i ostalo.
Zgrade koje svojim izgledom ( zbog oštećenja i dotrajalosti vanjskih dijelova ) narušavaju opći
izgled ulice i naselja, lica oznaĉena u predhodnom stavu moraju urediti o svom trošku, tako da
zapoĉnu ureĊivanje u roku od jedne godine od dana izdavanja rješenja u kojem je ova okolnost
utvrĊena.
Komunalni inspektor će naloţiti licima iz predhodnog stava ureĊenje fasada, odnosno drugih
vanjskih dijelova zgrada, s tim da rok za izvršenje rješenja kojim se nalaţe ureĊenje ne moţe biti
kraći od 3 mjeseca.
Ukoliko vlasnik ili korisnik poslovnog prostora u uţem urbanom podruĉju zoni ne postupi u
skladu sa obavezom naloţenoj u rješenju iz predhodnog stava u roku utvrĊenom u rješenju moţe
mu se privremeno naloţiti zatvaranje radnje do ispunjenja obaveza.
Za objekte koji zbog dotrajalosti vanjskih elemenata na zgradi ili drugim objektima predstavljaju
opasnost po ţivot i zdravlje ljudi i okoline, komunalni inspektor izdat će nalog da se bez
vremenskog odlaganja izvrši opravka ili zamjena navedenih elemenata.
Ĉ l a n 6.
Prije preduzimanja radova na odrţavanju i ureĊenju fasada u uţem urbanom podruĉju općine
Visoko, lica iz predhodnog ĉlana ove Odluke, duţna su pribaviti odgovarajuće odobrenje za
izvoĊenje radova u kojem će se utvrditi boja i izgled fasade u skladu sa urbanistiĉkim projektom,
osim za objekte ĉije je poduzimanje radova naloţio komunalni inspektor.
Boja i izgled fasada u uţem urbanom podruĉju općine ureĊuje se urbanistiĉkim projektom ili
mišljenjem Sluţbe za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne
poslove i zaštitu okoline ( u daljem tekstu: Sluţba za prostorno ureĊenje).
Ĉ l a n 7.
Ako se rušenjem nekog objekta otkriju zidovi susjednih objekata, otkriveni dio susjednog objekta
pravno ili fiziĉko lice po ĉijem zahtjevu se ruši objekat, mora uskladiti sa postojećom fasadom, a
za izvoĊenje tih radova potrebno je pribaviti odobrenje Sluţbe za prostorno ureĊenje.
Ĉ l a n 8.
Za zatvaranje loĊa, balkona, terasa i sliĉno neophodno je pribaviti odobrenje od Sluţbe za
prostorno ureĊenje u kojem će biti propisani uslovi.
Zabranjeno je na balkonima, loĊama i terasama gomilanje rabljenih stvari, ostataka namještaja i
sliĉnih predmeta koji narušavaju estetski izgled objekta.
Sa prozora, balkona, loĊa i terasa, kao i drugih dijelova zgrada, zabranjeno je istresanje
kuhinjskih i drugih krpa, tepiha i sliĉno, bacanje smeća, ocjeĊivanje vode ili na bilo koji drugi
naĉin prljanje objekta ili javne površine.
2. UreĊenje ograda, bašta, voćnjaka i sliĉnih
površina
Ĉ l a n 9.
OgraĊivanje javnih površina, po pravilu, vrši se metalnim stubićima ili ukrasnom ţivicom na
mjestima gdje neće ometati normalno kretanje pješaka ili odvijanje saobraćaja.
Postavljanje ograda na površinama namijenjenim za individualno stanovanje odobrava se pod
uslovima utvrĊenim u urbanistiĉkoj saglasnosti.
Ĉ l a n 10.
Ograde od ukrasne ţivice uz javne saobraćajne površine moraju se redovno odrţavati i orezivati
tri puta godišnje, tako da ne smetaju saobraćaju.
Ĉ l a n 11.
U pogledu visine, materijala, oblika, boje i naĉina izrade ograda se mora prilagoditi okolnom
ambijentu, što se utvrĊuje prema uslovima iz urbanistiĉke saglasnosti.
Vrata i kapije uliĉnih ograda ne smiju se otvarati prema ulici.
Ĉ l a n 12.
Bašte, voćnjake i druge sliĉne površine ispred zgrada ( ograĊene i neograĊene ) ograde, kao i
neizgraĊena zemljišta uz javne površine, vlasnici i korisnici moraju drţati urednim.
3. Reklame, natpisi, izlozi, reklamni ormarići
i plakati
Ĉ l a n 13.
Reklame, reklamne konstrukcije, reklamni panoi, reklamni svjetleći i drugi ormarići, jarboli
zastava i saobraćajni znaci i sliĉni natpisi mogu se postavljati samo na osnovu odobrenja Sluţbe
za prostorno ureĊenje.
Odobrenje iz predhodnog stava izdaje se na osnovu uslova koji se utvrĊuju u urbanistiĉkoj
saglasnosti koju utvrĊuje Sluţba za prostorno ureĊenje.
Sluţba za prostorno ureĊenje moţe za odreĊene manifestacije i druge prilike periodiĉnog
karaktera dati odobrenje za privremeno postavljanje navedenih predmeta i objekata, koji
se moraju ukloniti odmah po prestanku razloga zbog kojih su postavljeni.
Ĉ l a n 14.
Saobraćajne znakove postavlja pravno ili fiziĉko lice kome su ovi poslovi povjereni na osnovu
Ugovora sa Općinom, na lokalitetima koje odredi Sluţba za prostorno ureĊenje, a prema
saobraćajnom projektu.
Saobraćajni znaci moraju biti postavljeni tako da ne ugroţavaju javni saobraćaj, ne ometaju
prolaz pješaka i moraju se stalno odrţavati u ispravnom stanju.
Ĉ l a n 15.
Plakati, oglasi, posmrtnice, obavještenja i sliĉne objave mogu se postavljati na oglasnim ploĉama,
oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima, a samo izuzetno i na privremene ograde kojima su
ograĊena gradilišta na osnovu odobrenja Sluţbe za prostorno ureĊenje, osim u sluĉaju
postavljanja posmrtnica.
Za reklamiranje proizvoda, promovisanje izbora, objave razliĉitih manifestacija i sl. mogu se
bacati leci iz zraka na osnovu odobrenja Sluţbe za prostorno ureĊenje.
Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za postavljanje plakata i drugih objava duţan je
odobrenje zatraţiti tri dana prije postavljanja plakata, odnosno bacanje letaka.
Podnosliac zahtjeva je duţan uz zahtjev priloţiti i primjerak plakata koji se postavlja, kao i
ukupan broj plakata koji se postavljaju.
Sluţba za prostorno ureĊenje u odobrenju za postavljanje odrediće i visinu naknade za
postavljanje plakata i drugih objava.
Uredno postavljanje plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.
Ĉ l a n 16.
Zabranjeno je postavljanje plakata, oglasa i sliĉnih objava, kao i ispisivanja poruka bilo kakvog
sadrţaja van dozvoljenih mjesta, a naroĉito na:
Drveću, fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, rasvjetnim stubovima, stubovima
saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sliĉnim
objektima.
Plakati, oglasi i sliĉne objave postavljene van dozvoljenih mjesta uklonit će se po nalogu
komunalnog inspektora putem JKP, a o trošku fiziĉkog ili pravnog lica koje ih je postavilo.
Ĉ l a n 17.
Reklamni natpisi, odnosno firme vlasnika ili korisnika poslovnih prostorija na zgradi moraju biti
ĉitljivi, tehniĉki i estetski oblikovani, uredni i jeziĉno ispravni i ne smiju svjetlom ili zvukom
ometati ostale korisnike zgrade u mirnom korištenju zgrade.
Izlozi, izloţbeni ormarići i drugi sliĉni objekti postavljeni na zgradi moraju biti tehniĉki i estetski
oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni, u skladu sa izgledom zgrade i okoline.
Ĉ l a n 18.
Svjetleći natpisi i reklame trebaju biti upaljeni, a izlozi osvijetljeni cijele noći u skladu sa
reţimom rada javne rasvjete, osim u sluĉajevima obavezne redukcije elektriĉne energije i drugim
vanrednim okolnostima.
Svaki kvar na svjetlećem natpisu ili reklami, korisnik mora ukloniti najkasnije u roku od tri dana
od dana nastanka kvara.
Neispravne svjetleće natpise, odnosno reklame, kao i one koje se ne mogu popraviti korisnik je
duţan odmah ukloniti i zamijeniti novim.
Ĉ l a n 19.
Reklamni natpisi i firme mogu se postavljati u visini najmanje 2,5 metara od nivoa ploĉnika,
odnosno ulice, a samo izuzetno u izlozima i na manjoj visini.
Svi izlozi moraju biti osvjetljeni sopstvenom svjetlošću odgovarajuće snage, s tim što izvor
svjetlosti ne smije biti okrenut prema prednjoj strani izloga ( uliĉno staklo).
U uţem urbanom podruĉju reklamni natpisi i firme mogu se postavljati iskljuĉivo na osnovu
odobrenja Sluţbe za prostorno ureĊenje, koje se izdaje na osnovu urbanistiĉke saglasnosti u kojoj
se odreĊuju svi bitni elementi za postavljanje firme i reklamnih natpisa.
Natpisi i firme u gradskom središtu postavljene bez odobrenja biće uklonjeni po nalogu
komunalnog inspektora putem JKP u roku od 24 sata o trošku vlasnika.
Ĉ l a n 20.
Vlasnik reklamnog natpisa i firme duţan je iste odrţavati na naĉin utvrĊen u ĉlanu 17. stav 1. ove
Odluke.
Neispravnim natpisom i firmom smatra se natpis i firma ĉija je ploĉa na kojoj je ispisana naprsla,
na kojoj su pojedina slova neĉitljiva ili je na bilo koji drugi naĉin oštećena.
Neispravan natpis i firmu vlasnik je duţan dovesti u ispravno stanje u roku od 7 dana od dana
nastanka oštećenja.
Ĉ l a n 21.
Zabranjeno je postavljanje reklamnih natpisa i firmi na drveću, parkovskom zelenilu, trotoarima,
na uliĉnim stubovima ( rasvjetnim i drugim ) na javnim objektima koji imaju kulturnu i
historijsku vrijednost, vjerskim institucijama, mostovima, spomen-obiljeţijima i sliĉnim
objektima.
Ĉ l a n 22.
U sluĉaju prestanka rada ili preseljenja u drugu poslovnu prostoriju, vlasnik reklamnog natpisa ili
firme duţan je da ih ukloni u roku od 15 dana od dana prestanka poslovanja, a mjesto gdje je bio
istaknut reklamni natpis odnosno firma da dovede u prvobitno stanje.
Ĉ l a n 23.
Natpisi, reklame, reklamne ploĉe, reklamne konstrukcije, jarboli za zastave, transparenti i drugi
prigodni natpisi, izlozi, zaštitne naprave na izlozima ( stakla, prozori, roletne, tende i sliĉno ),
oglasne ploĉe, oglasni stubovi i oglasni ormarići mogu se postavljati samo na za to odreĊenim
mjestima.
Predmeti i ureĊaji iz predhodnog stava moraju se odrţavati u ispravnom stanju, a dotrajali se
moraju obnoviti, odnosno zamijeniti.
Obnavljanje odnosno zamjenu naprava iz predhodnog stava vrši njihov korisnik, odnosno Sluţba
za prostorno ureĊenje u sluĉaju da se radi o napravama u vlasništvu Općine i koje sluţe općem
javnom oglašavanju, a putem JKP.
Ĉ l a n 24.
Odobrenjem za postavljanje predmeta iz ĉlana 13. i 23. ove Odluke Sluţba za prostorno ureĊenje
odrediće: mjesto, naĉin i vrijeme na koje se postavlja naprava kao i druge uslove u vezi sa
postavljanjem ovih naprava.
U odobrenju o postavljanju predmeta iz predhodnog stava za postavljanje na objekte i zemljišta
koji su u vlasništvu općine Visoko, utvrdiće se i obaveza i rok plaćanja, kao i visina naknade za
postavljanje naprava, te i prestanak vaţenja odobrenja u sluĉaju neplaćanja naknade ili neurednog
plaćanja naknade.
U sluĉaju prestanka vaţenja odobrenja za postavljanje predmeta iz stava 1. korisnik je duţan
ukloniti napravu u roku od 7 dana od dana prestanka vaţenja odobrenja, odnosno po isteku ovog
roka predmet će se ukloniti po nalogu komunalnog inspektora, a putem JKP o trošku korisnika.
Ĉ l a n 25.
Za postavljanje predmeta i objekata iz ĉlana 23. ove Odluke na javne površine i neizgraĊeno
graĊevinsko zemljište ĉiji je vlasnik ili ima pravo korištenja Općina Visoko, te za objekte na
kojima Općina Visoko ima pravo vlasništva ili njima upravlja, plaća se naknada.
Visinu naknade iz predhodnog stava po prijedlogu Sluţbe za prostorno ureĊenje utvrĊuje
Općinski naĉelnik svojim aktom u zavisnosti od zone u kojoj se predmet postavlja i veliĉine
predmeta.
Ĉ l a n 26.
Općinski naĉelnik svojim aktom utvrĊuje uslove i kriterije za postavljanje pojedinih tipova
reklamnih objekata ( panoi tipa: Jumbo, Citi Light i sl.), koje će se dodijeliti putem konkursa.
Lokacije za postavljanje reklamnih objekata Općinski naĉelnik utvrĊuje na osnovu prijedloga
Sluţbe za prostorno ureĊenje.
Najpovoljnijeg ponuĊaĉa na konkursu odredit će komisija koju imenuje Općinski naĉelnik.
Komisija se sastoji od predsjednika i dva ĉlana, a njen mandat traje dvije godine.
Ĉ l a n 27.
Sluţba za prostorno ureĊenje raspisuje konkurs za postavljenje reklamnih panoa u smislu ĉlana
26. ove Odluke. Konkurs treba da sadrţi:
- lokacije na kojima će se postavljati reklamni objekti,
- vrijeme na koje se lokacije daju u zakup,
- uslove koje treba ispunjavati ponuĊaĉ,
- poĉetnu cijenu i druge uslove koje ponuĊaĉ nudi kao naknadu za postavljanje reklamnog
objekta,
- rok za podnošenje pismene ponude,
- naĉin predavanja ponuda,
- organ kome se ponuda podnosi,
- rok za uplatu cijene, i
- druge uslove.
O rezultatima izbora najpovoljnijeg ponuĊaĉa pismeno se obavještavaju svi uĉesnici.
Ĉ l a n 28.
Komisija moţe odluĉiti da sve predloţene lokacije dodjeli jednom ponuĊaĉu, odnosno da
odreĊenim ponuĊaĉima dodjeli samo dio lokacija, u zavisnosti od ponuĊenih uslova.
Odabrani ponuĊaĉ duţan je zakljuĉiti ugovor sa Općinom o plaćanju naknade za postavljanje
reklamnih naprava i obezbjediti odobrenje za postavljanje naprava od Sluţbe za prostorno
ureĊenje.
Cijena postignuta na konkursu uplaćuje se u budţet općine i koristi se za razvoj komunalne
infrastrukture u općini.
Rok za postavljanje reklamnih predmeta ne moţe biti kraći od dvije niti duţi od pet godina.
Ĉ l a n 29.
Uz zahtjev za postavljanje predmeta iz ĉlana 13. i ĉlana 23 ove Odluke, bilo po osnovu konkursa
ili na drugi naĉin, podnosilac je duţan priloţiti, ako se predmet postavlja na zgradu ili na neki
drugi objekat, skicu reklamnog predmeta, tehniĉki opis, skicu ili fotografiju mjesta gdje se
predmet postavlja, a za svijetleće reklame i elektroenergetsku saglasnost.
Za veće reklamne konstrukcije i konzolne reklame podnosi se i statiĉki proraĉun i atest
elektroinstalacija, ukoliko je reklama svijetleća.
Ukoliko se reklamni predmeti postavljaju na zemljište, uz zahtjev je potrebno priloţiti i skicu
predmeta sa tehniĉkim opisom, kao i mikrolokaciju sa ucrtanim poloţajem predmeta na kopiji
katastarskog plana.
Ukoliko su reklamni predmeti osvijetljeni, uz zahtjev se prilaţe i elektroenergetska saglasnost, te
saglasnost vlasnika objekta za kojeg se koristi elektriĉna energija. Ukoliko se elektriĉna energija
koristi sa javne rasvjete korisnik je duţan plaćati naknadu prema prosjeĉnoj potrošnji elektriĉne
energije.
Ĉ l a n 30.
Kada se reklamni predmeti postavljaju na objekte ili zemljište koji su u vlasništvu drugog
fiziĉkog ili pravnog lica, podnosilac zahtjeva duţan je dostaviti saglasnost vlasnika ili korisnika
objekta, odnosno zemljišta, osim u sluĉaju postavljanja naziva firme.
4. Spomenici, spomen ploĉe, skulpture i sliĉni objekti
Ĉ l a n 31.
Na podruĉju Općine Visoko mogu se na objekte i površine postavljati i uklanjati ranije
postavljeni spomenici, spomen ploĉe, skulpture i sliĉni predmeti.
Postavljenje i uklanjanje predmeta iz predhodnog stava vrši se na osnovu odobrenja Sluţbe za
prostorno ureĊenje, ukoliko posebnim propisom nije drukĉije odreĊeno, uz predhodno
pribavljeno mišljenje Sluţbe za društvene djelatnosti.
Ĉ l a n 32.
Za postavljanje i uklanjenje spomen obiljeţja od znaĉaja za ZE-DO kanton potrebno je pribaviti
mišljenje nadleţnog kantonalnog ministarstva, kao i mišljenje nadleţnog organa za zaštitu
spomenika kulture, ako se postavlja ili uklanja predmet za koji se utvrdi da ima obiljeţja
spomenika kulture ili je spomenik kulture.
Ĉ l a n 33.
Kada se predmet iz ĉlana 31. ove Odluke postavlja na objekat ili zemljište koji su u vlasništvu
drugog fiziĉkog lica ili pravnog lica, podnosilac zahtjeva duţan je pribaviti i dokaz o rješenim
imovinsko-pravnim odnosima.
Ĉ l a n 34.
Postavljeni spomenici, spomen ploĉe, skulpture i sliĉno ne smiju se prljati, uništavati ili na drugi
naĉin oštećivati.
Predmete iz predhodnog stava duţan je odrţavati njihov vlasnik, odnosno pravno ili fiziĉko lice
po ĉijem je zahtjevu predmet postavljen, a ukoliko to lice nije poznato ili više ne postoji, o
odrţavanju se brine Sluţba za društvene djelatnosti putem JKP.
5. Javna rasvjeta
Ĉ l a n 35.
Javnu rasvjetu ĉine: rasvjetna tijela postavljena na ulicama i trgovima, svijetleća tijela oko
spomen objekata, objekata kulturne i historijske vrijednosti, mostova, stepeništa i sliĉno.
Ĉ l a n 36.
Javne saobraćajne površine, pješaĉki i drugi glavni putevi na javnim zelenim površinama moraju
imati javnu rasvjetu.
Javna rasvjeta mora se redovno odrţavati u stanju funkcionalne ispravnosti ( prati, bojiti,
mijenjati uništene ili oštećene dijelove, sijalice i sl.).
O odrţavanju javne rasvjete brine se preduzeće kojem su povjereni ti poslovi, a na osnovu
ugovora sa općinom Visoko.
O odrţavanju javne rasvjete u vangradskim mjesnim zajednicama brine se Savjet mjesne
zajednice.
Ĉ l a n 37.
Javna rasvjeta po pravilu mora svijetliti cijele noći.
Vrijeme ukljuĉivanja i iskljuĉivanja javne rasvjete mora se uskladiti sa godišnjim dobom i
atmosferskim prilikama. Podešavanje vremena rada javne rasvjete vrši se automatski (forel).
Aktom Općinskog naĉelnika u sluĉaju potrebe štednje elektriĉne energije ili u drugim vanrednim
okolnostima, utvrdiće se minimum potrebe osiguranja javne rasvjete na podruĉju općine.
Ĉ l a n 38.
Objekti historijske i kulturne vrijednosti moraju se osvijetliti tako da njihove arhitektonske i
druge vrijednosti dolaze do punog izraţaja, na naĉin da izvor svjetlosti bude zaštićen od
prolaznika.
Ĉ l a n 39.
Zabranjeno je ošteĉivanje i uništavanje rasvjetnih stubova i rasvjetnih tijela, kao i lijepljenje i
postavljanje oglasa, obavještenja, reklama i sliĉno na njima.
Na rasvjetne stubove mogu se izuzetno postavljati ukrasne zastavice i informativno-propagandni
panoi i sliĉno uz odobrenje Sluţbe za prostorno ureĊenje, pod uslovima propisanim u ĉlanovima
23. do 30. ove Odluke.
6. Rekreacione površine i javna sportska igrališta
Ĉ l a n 40.
Rekreacione javne površine, sportska i djeĉija igrališta, kupališta, bazeni, javni sportski objekti,
kao i objekti na njima moraju se odrţavati u ispravnom stanju.
Na površinama i objektima iz predhodnog stava moraju na vidnom mjestu biti istaknute odredbe
o odrţavanju reda, ĉistoće, zaštite zelenila i sliĉno.
Za urednost površina i ispravnost objekata brinu se JKP preduzeća ili pravna lica koja tim
površinama i objektima upravljaju na osnovu javnog konkursa.
7. Privremeno zauzimanje javnih površina
Ĉ l a n 41.
Pod zauzimanjem javne površine u smislu ove Odluke smatra se:
- postavljanje ljetnih bašti koje nisu sastavni dijelovi postojećih poslovnih objekata i
prostorija,
- postavljanje privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe,
- postavljanje pokretnih objekata na toĉkovima, tezgi, rashladnih ureĊaja, stolova za
prodaju lutrije, štampe, knjiga, cvijeća, ukrasnih predmeta i sliĉno,
- postavljanje bašti, tendi i privremenih prodajnih i izloţbenih mjesta ispred poslovnih
objekata i prostorija i
- postavljanje zabavnih parkova, cirkuskih šatri i drugih zabavnih sadrţaja.
Ĉ l a n 42.
Zauzimanje javnih površina vrši se na osnovu odobrenja Sluţbe za prostorno ureĊenje.
Odobrenje iz predhodnog stava izdaje se na osnovu i u skladu sa Programom utvrĊivanja
lokacija za zauzimanje javnih površina i na osnovu zahtjeva.
Ĉ l a n 43.
Program utvrĊivanja lokacija za zauzimanje javnih površina donosi Općinski naĉelnik na
prijedlog Sluţbe za prostorno ureĊenje.
Program iz predhodnog stava sadrţi detaljno oznaĉene površine na kojima se moţe vršiti
privremeno zauzimanje, urbanistiĉko-tehniĉke uslove i druge elemente potrebne za izdavanje
odobrenja za zauzimanje javne površine.
Kod lokacija na kojima je potrebno izvesti odreĊene instalacije detaljni urbanistiĉko-tehniĉki
uslovi utvrĊuju se urbanistiĉkom saglasnošću.
Ĉ l a n 44.
Zauzimanje javnih površina za postavljanje ljetnih bašti koje nisu sastavni dijelovi poslovnih
objekata i zauzimanje javnih površina za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk-za
prodaju štampe na osnovu Programa iz ĉlana 42. ove Odluke vrši se na osnovu provedenog
javnog nadmetanja – licitacije.
Licitaciju provodi Komisija, koju obrazuje Općinski naĉelnik. Komisija se sastoji od
predsjednika i dva ĉlana, a njen mandat traje dvije godine.
Poĉetnu cijenu 1 m2 za zauzimanje javne površine kod licitacije odreĊuje Općinski naĉelnik
svojim aktom.
Ĉ l a n 45.
Zauzimanje javnih površina odobrava se na osnovu pojedinaĉnih zahtjeva.
Privremeni korisnik uz zahtjev je duţan priloţiti odobrenje za obavljanje odreĊene
djelatnosti, kao i dokaz da je izmirio obaveze koje proistiĉu iz vršenja djelatnosti ili ranijeg
zauzimanja javnih površina.
Ĉ l a n 46.
Za privremeno zauzimanje javne površine privremeni korisnik duţan je plaćati obraĉunatu
naknadu koja se uplaćuje u budţet općine, a upotrebljava se za razvoj komunalne
infrastrukture.
Naknadu za privremeno zauzimanje javne površine utvrĊuje Općinski naĉelnik za svaku
godinu, na prijedlog Sluţbe za prostorno ureĊenje, a u zavisnosti od namjene za koju se vrši
zauzimanje javne površine i od zone u kojoj se zemljište nalazi.
Ĉ l a n 47.
Rješenjem kojim se odobrava zauzimanje javne površine, odreĊuje se lice kome se odobrava
zauzimanje javne površine, detaljna oznaka i veliĉina lokacije koja se odobrava, namjena,
vrsta objekta, vremenski period na koji se odobrava zauzimanje, visina naknade i drugi
elementi.
Privremeno zauzimanje javnih površina moţe se odobriti na period od najviše jedne godine, s
tim da se zauzimanje radi postavljanja ljetnih bašti odobrava za period od 1. maja do 30.
septembra tekuće godine.
Izuzetno, ukoliko se radi o prvom korisniku javne površine koji je imao posebne troškove u
vezi sa privoĊenjem površina namjeni za koju se odobrava zauzimanje (instalacije, posebni
uslovi ureĊenja zemljišta i sliĉno) zauzimanje se moţe odobriti na period od dvije godine.
Ĉ l a n 48.
Izuzetno od postupka propisanog za zauzimanje javnih površina, zauzimanje se moţe odobriti
samo na osnovu zahtjeva ukoliko se radi o zauzimanju javne površine koja je sastavni dio
poslovnih prostorija u kojoj podnosilac zahtjeva obavlja poslovnu djelatnost, u svrhu
izlaganja i reklamiranja robe ili usluga, ako se ne radi o zauzimanju javne saobraćajne
površine i ako zauzeta površina iznosi do 10 m2.
Zauzimanje javne površine na osnovu zahtjeva odobriće se i u sluĉaju ako se radi o javnom
okupljanju ( predizborni mitinzi, organizovani protestni skupovi i sliĉno) i ako se zauzimanje
javne površine ne vrši na period duţi od 24 sata.
Izuzetno u svrhu prodaje ukrasnih predmeta, cvijeća, ĉestitki, suvenira i sliĉno, u dane
drţavnih i drugih praznika kada je to uobiĉajeno, moţe se odobriti zauzimanje javnih
površina na osnovu zahtjeva najviše do 10 dana i do 5 m2, s tim da se za ovo zauzimanje
javnih površina plaća povećana naknada koju utvrĊuje Općinski naĉelnik na prijedlog Sluţbe
za prostorno ureĊenje.
Ĉ l a n 49.
Korisnici javnih površina duţni su se u svemu pridrţavati uslova odreĊenih u odobrenju za
zauzimanje javne površine.
Objekti koji se nalaze na javnim površinama bez odobrenja Sluţbe za prostorno ureĊenje,
kao i objekti korisnika koji se ne pridrţava uslova odreĊenih u odobrenju za zauzimanje javne
površine, ukloniće se o trošku korisnika u roku od 24 sata po nalogu komunalnog inspektora
putem JKP. Ţalba izjavljenja protiv rješenja o uklanjanju ne odlaţe izvršenje rješenja.
U sluĉaju zauzimanja javne površine veće od odobrene korisnik je duţan za višak zauzete
površine platiti dvostruku naknadu za sve vrijeme trajanja odobrenja, a višak zauzete javne
površine dovesti u prvobitno stanje u roku od 3 dana. U suprotnom će se pokretni objekat
ukloniti o trošku korisnika po nalogu komunalnog inspektora putem JKP.
8. Komunalni objekti i ureĊaji u općoj upotrebi
Ĉ l a n 50.
Na podruĉju Općine na mjestima koje odredi Sluţba za prostorno ureĊenje, postavljaju se ili
izgraĊuju orijentacioni planovi grada, javni satovi, fontane, skulpture, ţardinjere i saksije za
cvijeće, javni nuţnici, javne telefonske govornice, poštanski sanduĉići i drugi komunalni
objekti i ureĊaji koji sluţe općoj upotrebi.
Ĉ l a n 51.
Na podruĉju Općine na mjestima koje odredi Sluţba za prostorno ureĊenje, postavljaju se
korpe za smeće.
Zabranjeno je postavljanje korpi za smeće na:
1. stubove saobraćajnih znakova,
2. stubove saobraćajne signalizacije,
3. stubove javne rasvjete,
4. jarbole za zastave,
5. drveće i drugo rastinje,
6. mjesta na kojima ometaju bezbjednost saobraćaja, i
7. druga mjesta na kojima narušavaju estetski izgled naselja.
Na korpama za smeće postavljaju se odgovarajući natpisi koji upozoravaju graĊane na zaštiti
okoline i poštivanje komunalnog reda u Općini.
O odrţavanju i zamjeni korpi za smeće brine se JKP.
Ĉ l a n 52.
Izuzetno od predhodnog ĉlana, korpe za smeće na javnim površinama i objektima u kojima se
obavlja poslovna djelatnost mogu postavljati i druga pravna i fiziĉka lica, a na osnovu odobrenja
Sluţbe za prostorno ureĊenje, u kom sluĉaju se o njihovom odrţavanju brine lice koje ih je
postavilo.
Ĉ l a n 53.
Sluţba za prostorno ureĊenje odreĊuje mjesta na podruĉju Općine na kojim se postavljaju klupe
za sjedenje.
O odrţavanju i zamjeni klupa za sjedenje brine se JKP ili pravno lice kome su povjereni ovi
poslovi na osnovu javnog konkursa.
Ĉ l a n 54.
Na podruĉju Općine, a na osnovu odobrenja Sluţbe za prostorno ureĊenje, grade se i postavljaju
fontane i drugi sliĉni ukrasni objekti na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju okolinu.
Javne fontane po pravilu moraju raditi od 1. aprila do 31. oktobra, a o njihovom odrţavanju brine
se JKP, odnosno pravno ili fiziĉko lice kome su povjereni ovi poslovi na osnovu javnog
konkursa.
U fontanama je zabranjeno kupanje ljudi i ţivotinja.
Ĉ l a n 55.
Protivpoţarni hidranti moraju se odrţavati u ispravnom stanju, a odrţava ih JKP odnosno pravno
lice kome su povjereni ovi poslovi na osnovu javnog konkursa.
Zabranjen je pristup, uništavanje, oštećivanje ili neovlaštena upotreba hidranata.
Ĉ l a n 56.
Javni nuţnici moraju biti opremljeni savremenom opremom i moraju se odrţavati u urednim i
ispravnom stanju, te moraju raditi tokom dana najmanje u vremenu od 7 do 20 sati.
Javnim nuţnicima upravlja i odrţava ih JKP odnosno fiziĉko ili pravno lice kome općina povjeri
obavljanje ovih poslova po osnovu javnog konkursa.
Ĉ l a n 57.
Javne telefonske govornice i poštanske sanduĉiće uz odobrenje Sluţbe za prostorno ureĊenje
postavlja javno preduzeće poštanskog saobraćaja koje je duţno iste odrţavati u ispravnom stanju,
te kvarove i eventualna ošteĉenja otklanjati u najkasnije u roku od 3 dana.
Ĉ l a n 58.
Nazivi ulica, trgova i drugih javnih površina moraju biti vidljivo istaknuti na raskrsnicama, na
poĉetku svake ulice i na svakih 100 metara u ulici.
Tabla sa nazivom stavlja se na zgradu ili drugi sliĉan objekat.
Kućni brojevi zgrada obavezno se postavljaju na svakoj zgradi sa lijeve strane ulaza u zgradu.
Table sa nazivom ulica i brojeve na zgrade postavlja JKP odnosno pravno lice kome općina
povjeri obavljanje ovih poslova po osnovu javnog konkursa, pod uvjetima iz ove Odluke.
Vlasnici i korisnici zgrada i objekata duţni su da ĉuvaju kućne brojeve koji moraju biti stalno
istaknuti na zgradama. U sluĉaju da broj zgrade zbog nepaţnje vlasnika, odnosno korisnika bude
skinut ili izgubljen, vlasnici i korisnici zgrada duţni su da izvrše postavljanje drugog broja o
svom trošku.
Vlasnici novoizgraĊenih zgrada duţni su odmah, po završetku radova na objektu, da postave
kućni broj o svom trošku.
Ĉ l a n 59.
Zabranjeno je komunalne objekte i ureĊaje u općoj upotrebi uništavati ili na bilo koji drugi naĉin
ošteĉivati.
9. Autobusna i ţeljezniĉka stanica, stajališta javnog autobusnog prevoza, stajališta taksi
prevoza i parkirališta
Ĉ l a n 60.
Staniĉne zgrade na autobusnoj i ţeljezniĉkoj stanici, otvorene ĉekaonice, sanitarni ureĊaji i
prostori ispred stanice, te ĉekaonice putniĉkog, ţeljezniĉkog, autobusnog i drugog saobraćaja
moraju biti stalno odrţavane u ispravnom stanju.
Klupe i ostali predmeti kao i nasadi koji se nalaze na peronima i ispred sliĉnih zgrada i otvorenih
ĉekaonica moraju biti ĉisti, uredni i ispravni, a dotrajale i oštećene predmete i nasade, vlasnici
moraju odmah ukloniti i zamjeniti novim.
Objekte i predmete iz stava 1. ovog ĉlana odrţava vlasnik, odnosno korisnik objekta odnosno
predmeta.
Ĉ l a n 61.
Kad su javne površine izgraĊene i ureĊene kao stajališta javnog autobusnog saobraćaja, na njima
se postavljaju nadstrešnice za zaštitu ljudi, te obavezno i prateća oprema – korpe za smeće, klupe,
informacione table sa oznakom stajališta i ostalim informacijama vezanim za javni saobraćaj i
sliĉno.
Odobrenje za postavljanje nadstrešnice donosi Sluţba za prostorno ureĊenje.
Stajališta javnog autobusnog saobraćaja i stajališta taksi prevoza moraju se odrţavati u urednom i
ispravnom stanju, a svako oštećenje mora se otkloniti u najkasnije u roku od sedam dana.
Stajališta i postavljene nadstrešnice odrţava JKP ili pravno lice kojima su ti poslovi povjereni na
osnovu javnog konkursa.
Ĉ l a n 62.
Javna parkirališta moraju biti stalno odrţavana. O ureĊenju i odrţavanju javnih parkirališta brine
se JKP ili pravno lice kome su ti poslovi povjereni na osnovu javnog konkursa.
Naĉin i reţim odrţavanja javnih parkirališta i naĉin povjeravanja poslova naplate javnih
parkirališta uredit će se aktom Općinskog naĉelnika.
10. Otvorene pijace i trţnica
Ĉ l a n 63.
Lokacije otvorenih pijaca i trţnica i stoĉne pijace na podruĉiju općine utvrĊuje Općinsko vijeće
na prijedlog Općinskog naĉelnika.
Otvorene pijace, trţnice i stoĉne pijace na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih
proizvoda moraju biti ĉiste i uredne, o ĉemu se brinu javna preduzeća kojim su povjerena
organizacija i odrţavanje pijaca.
Ĉ l a n 64.
Na otvorenim pijacama, trţnici i stoĉnoj pijaci postavljaju se odgovarajući kontenjeri i korpe za
otpatke i smeće.
Javna preduzeća kojima su povjerena upravljanje i odrţavanje pijaca, trţnice i stoĉne pijace
duţna su osiguravati ispravnost i ĉistoću opreme i ureĊaja na otvorenim pijacama i trţnici.
Ĉ l a n 65.
Pijaĉni red donose javna preduzeća koji upravljaju i odrţavaju pijace uz saglasnost Sluţbe za
privredu i finansije. Pijaĉnim redom ureĊuje se naroĉito:
- radno vrijeme pijace
- proizvodi koji se smiju prodavati na pijaci i raspored prodajnih mjesta na pijaci
- vrijeme dostave proizvoda na pijacu
- ĉišćenje i odrţavanje smeća
- visina naknade za korištenje pijace
- drugi elementi neophodni za rad pijace
Pijaĉni red mora biti istaknut na više mjesta na pijaci.
Ĉ l a n 66.
Javna preduzeća kome su povjerena ureĊenje i upravljanje pijacama, duţno je po isteku radnog
vremena pijace, a najkasnije do 18 sati svakog dana, prostor pijace oĉistiti, oprati, urediti i
dezinfekovati.
Ĉ l a n 67.
Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih, prehrambenih, tekstilnih, tehniĉkih i
drugih proizvoda izvan prostora otvorenih pijaca.
11. Red kod istovara, utovara i smještanja graĊevinskog materijala
i robe na javnim površinama
Ĉ l a n 68.
Za istovar, utovar i smještaj graĊevinskog materijala, podizanje skela, polaganje traĉnica za kran
i druge graĊevinske mašine, te popravke vanjskih dijelova zgrade i sliĉne graĊevinske radove,
moţe se u skladu sa propisima o bezbjednosti saobraćaja, privremeno koristiti javna površina ili
neizgraĊeno graĊevinsko zemljište.
Ĉ l a n 69.
Odobrenje za korištenje javne površine za radove iz predhodnog ĉlana na zahtjev izvoĊaĉa
radova ili investitora, izdaje Sluţba za prostorno ureĊenje.
Odobrenje iz predhodnog stava mora sa sadrţi naroĉito, mjere bezbjednosti, rok vaţenja
odobrenja, naĉin odrţavanja deponije materijala i druge uslove.
Korištenjem javne površine proizilazi obaveza plaćanja naknade za korištenje zauzete površine,
osim u sluĉajevima kada je investitor radova Općina Visoko.
Naĉin plaćanja i visina naknade utvrĊuju se na naĉin predviĊen u ĉlanu 46. Ove Odluke.
Ĉ l a n 70.
Kod izvoĊenja radova oznaĉenih u ĉlanu 68. Ove Odluke, mora se osigurati prohodnost trotoara i
kolovoza osim u sluĉajevima kada to obim radova ne dozvoljava, a izvoĊaĉ je duţan preduzimati
i mjere protiv prljanja i oštećivanja zauzete površine i to:
1. Ĉistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta graĊevinskih i drugih materijala, blata i
sliĉno, a ĉije je taloţenje na javnim površinama posljedica izvoĊenja radova iz ĉlana 68.
Ove Odluke,
2. Polijevati trošni materijal (šut i sliĉno) za vrijeme rušenja graĊevinskih objekata kako bi
se sprijeĉilo stvaranje blata i prašine,
3. Ĉistiti uliĉne slivnike u neposrednoj blizini mjesta gdje se izvode radovi.
U sluĉaju da se investitor odnosno izvoĊaĉ radova ne pridrţava mjera navedenih u ovom ĉlanu,
komunalni inspektor zabraniće dalje vršenje radova dok se uoĉeni nedostaci ne otklone. Ţalba
izjavljena protiv rješenja o zabrani daljeg izvoĊenja radova ne zadrţava izvršenje rješenja.
Ĉ l a n 71.
Zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom koja se mora posebno oznaĉiti i
osvjetliti po potrebi.
GraĊevinski materijal na gradilištu mora uvijek biti uredno sloţen i to tako da ne sprijeĉava
oticanje oborinske vode.
Ĉ l a n 72.
IzvoĊaĉ graĊevinskih radova, duţan je osigurati da se zemlja na gradilištu ne rasipa, a ostali
rastresiti materijal treba drţati u sanducima i ogradama.
Mješanje betona i maltera dozvoljeno je u posudama ili na limovima.
Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na duţe vrijeme obustavi, komunalni inspektor moţe
narediti da se sa javne površine uklone skele i drugi materijali.
Javna površina se po pravilu ne moţe koristiti za odlaganje zemlje, šuta i drugog otpadnog
graĊevinskog materijala, osim za onoliko materijala koliko se moţe odvesti u toku jednog dana.
Ĉ l a n 73.
Ako se graĊevinski materijal odlaţe uz drveće, stabla se moraju zaštititi tako da se deblo stabla
zaštiti oplatama koje nesmiju biti bliţe od 15 cm od kore stabla.
Ĉ l a n 74.
IzvoĊaĉ radova duţan je najkasnije 24 sata po završetku radova i uklanjanja opreme sa javne
površine obavjestiti komunalnog inspektora i Sluţbu za prostorno ureĊenje da mu javna površina
više nije potrebna.
Komunalni inspektor će izvršiti pregled zauzete površine, te ako se ustanovi da postoji oštećenje,
donijeće rješenje o obavezi dovoĊenja zauzete površine u prvobitno stanje.
Ĉ l a n 75.
Za istovar drva, uglja i sliĉnih materijala, te za piljenje i cijepanje drva, prvenstveno se koriste
dvorišta zgrade, a samo u sluĉaju da ne postoji mogućnost korištenja dvorišta dozvoljeno je da se
potrebni dio javne površine privremeno upotrijebi u ove svrhe, ali iskljuĉivo na naĉin da se time
ne ometa saobraćaj vozila i pješaka.
Ogrijevni materijal mora se ukloniti sa javne površine najkasnije u roku od 48 sati, a upotrebljena
površina se mora oĉistiti, a eventualna oštećenja sanirati.
Cijepanje drva i razbijanje uglja na javnim površinama nije dozvoljeno.
12. Odlaganje zemlje i otpadnog materijala
Ĉ l a n 76.
IzvoĊaĉ graĊevinskih radova duţan je višak zemlje sa iskopa i otpadni graĊevinski materijal
odlagati na za tu svrhu predviĊena odlagališta.
Površinu za odlaganje viška zemlje iz iskopa i otpadnog graĊevinskog materijala privremenog i
trajnog karaktera odreĊuje Sluţba za prostorno ureĊenje.
IzvoĊaĉ graĊevinskih radova duţan je da humus deponije na mjestu koje odredi Sluţba za
prostorno ureĊenje, a dalju brigu preuzima JKP koje odrţava zelene površine.
Ĉ l a n 77.
IzvoĊaĉ odnosno investitor graĊevinskih radova duţan je prije poĉetka radova pribaviti odobrenje
Sluţbe za prostorno ureĊenje za odlaganje viška zemlje odnosno otpanog graĊevinskog
materijala.
U odobrenju iz predhodnog stava utvrĊuje se mjesto odlagališta i koliĉina materijala koja se
moţe odloţiti.
Ĉ l a n 78.
Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal izvan odlagališta predviĊenih za tu namjenu.
Zemlju i otpadni graĊevinski materijal odloţen izvan odlagališta uklonit će se po nalogu
komunalnog inspektora, a putem JKP, na teret lica koje je izvršilo odlaganje.
III. ODRŢAVANJE ĈISTOĆE I ĈUVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.JAVNE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE
Ĉ l a n 79.
Javne saobraćajne površine moraju se redovno ĉistiti i prati, a u skladu s Planom i programom
redovnog odrţavanja javnih saobraćajnih površina.
Plan i program redovnog odrţavanja javnih saobraćajnih površina utvrĊuje Općinski naĉelnik
najkasnije do 1. marta za tekuću godinu, a na prijedlog Sluţbe za prostorno ureĊenje, koji će
sadrţavati procjenu stanja redovnog odrţavanja javnih saobraćajnih površina za tekuću godinu,
pribavljenu od JKP.
Plan i program iz predhodnog stava sadrţi naroĉito:
-
Vrijeme i naĉin ĉišćenja i pranja javnih površina
Vrijeme odvoţenja smeća sa javnih površina
Visina naknade za pranje i ĉišćenje javnih površina
Druge elemente potrebne za efikasno odrţavanje javnih površina, a naroĉito na one
elemente koje se odnose na vandredne okolnosti ( kraĊa poklopaca na šahtovima i
instalacija).
Ĉ l a n 80.
Vanredno odrţavanje ĉistoće na javnim saobraćajnim površinama vrši se po nalogu Sluţbe za
prostorno ureĊenje.
Vanredno odrţavanje ĉistoće na javnim saobraćajnim površinama odrediće se kada zbog
vanrednih nepogoda ili sliĉnih dogaĊaja javna saobraćajna površina bude prekomjerno zaprljana,
kao i kad je iz drugih razloga javne saobraćajne površine potrebno ĉistiti.
U sluĉaju zauzimanja javne površine u smislu ĉlana 48. stav 2. ove Odluke organizator javnog
okupljanja duţan je obezbjediti o svom trošku vanredno ĉišćenje javne površine na kojoj se javno
okupljanje dešava, putem JKP.
Ĉ l a n 81.
Javne saobraćajne površine ĉiste se po pravilu danju, a ako postoji uliĉna rasvjeta peru noću u
vremenu od 21 do 6 sati.
Za pranje javnih saobraćajnih površina koristi se iskljuĉivo industrijska voda.
Asfaltirane, pokockane, betonirane, poploĉane javne površine ne mogu se prati ako je vanjska
temperatura zraka niţa od 5 stepeni celzijusa, ili ako je javna površina prekrivena susnjeţicom,
snjegom ili ledom.
Odrţavanje ĉistoće na javnim saobraćajnim površinama vrši JKP.
Ĉ l a n 82.
Pravna i fiziĉka lica koja obavljaju djelatnost u objektima uz javne površine duţna su javnu
površinu odrţavati u ĉistom i urednom stanju, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti
dolazi do prljanja prostora oko njihovog objekta.
Vlasnik ili korisnik sportskih ili rekreacionih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator
javnih skupova, javnih priredbi i zakupac javnih površina koji te površine povremeno koriste,
obavezni su osigurati ĉišćenje površina koje sluţe kao pristup objektima ili za postavljanje
objekata, tako da te površine budu oĉišćene u roku od 12 sati po završetku priredbe, odnosno
vremena korištenja objekta.
Ĉ l a n 83.
Na javnoj površini ne smije se ostavljati niti bacati nikakav otpad, te se ove površine ne smiju na
bilo koji drugi naĉin prljati, a posebno se zabranjuje:
1. Bacanje i ostavljanje izvan korpa ili drugih posuda za smeće raznog otpada, kao i druge
radnje kojima se prljaju javne površine
2. Bacanje gorećih predmeta u korpe ili druge posude za smeće
3. Odlaganje otpadnog graĊevinskog materijala, zemlje i sliĉno na javne površine
4. Popravak, servisiranje, parkiranje i pranje vozila na javnoj površini
5. Ispuštanje ulja, svih vrsta otpadnih tekućina, prljavih i masnih teĉnosti, boja, lakova,
kreĉa, ţivotinjskog izmeta, fekalija i vode i bilo kojih drugih teĉnosti koje prljaju javnu
površinu
6. Oštećenje korpa za smeće i drugih posuda za smeće
7. Paljenje otpada, lišća, papira i sliĉno
8. ZagaĊivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotokove i na obale vodotokova
9. Ostavljanje i izlaganje na javnoj površini predmeta koji mogu uprljati ili povrijediti
prolaznike
10. Napasanje stoke na javnim površinama
11. Vršenje nuţde na javnim površinama, pljuvanje i sliĉno
12. Oštećivanje ili uništavanje ograda, klupa i djeĉijih igrališta (naprava za djeĉiju igru)
13. Uništavanje zelenila kao i hodanje van odreĊenih staza i sjedenja na travi
14. Šetanje i boravak kućnih ljubimaca na zelenim površinama i parkovima
15. Kampovanje i postavljanje šatora bez odobrenja Sluţbe za prostorno ureĊenje,
16. Oštećenje kontejera za smeće kao i nekontrolisano formiranje deponije smeća.
Ĉ l a n 84.
Zabranjeno je svako prljanje, kao i crtanje, štampanje, reklamiranje i bacanje letaka na javnim
saobraćajnim površinama kojim se ugroţava bezbjednost saobraćaja.
Ĉ l a n 85.
Vozila koja uĉestvuju u saobraćaju ne smiju prljati javne površine.
Vozila koja prevoze tekući ili rasuti materijal moraju biti ispravna kako se iz njih ne bi prosipao
teret.
Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i sliĉni materijal moraju se prekriti
ceradom ili na drugi naĉin osigurati da materijal koji prevoze ne prosipaju po javnim
saobraćajnim površinama.
Ĉ l a n 86.
Pri obavljanju graĊevinskih radova izvoĊaĉi su duţni preduzimati slijedeće mjere za spreĉavanje
prljanja javnih površina:
- Oĉistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta graĊevinskog ili drugog materijala,
alata i sliĉno, a ĉije je taloţenje na javnim površinama posljedica izvoĊenja radova,
polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja graĊevinskih objekata kako bi se sprijeĉilo
stvaranje blata i prašine,
- Ĉistiti uliĉne slivnike u neposrednoj blizini gradilišta,
- Deponovati graĊevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa saobraćaj i
slobodno oticanje vode, odnosno da se materijal ne raznosi po javnim površinama,
- Prati i ĉistiti vozila prije njihovog izlaska sa gradilišta, te polijevati i prati prilazne puteve
do gradilišta.
Kod izvoĊenja većih graĊevinskih radova Sluţba za prostorno ureĊenje moţe posebnim aktom
odrediti ulice za odvoz i dovoz materijala.
2. ODVODNJA ATMOSFERSKIH I OTPADNIH
VODA SA JAVNIH POVRŠINA
Ĉ l a n 87.
UreĊaje za odvodnju atmosferskih i otpadnih voda sa javnih saobraćajnih površina odrţava JKP.
JKP je duţno redovno ĉistiti i odrţavati slivnike i slivniĉke veze propusnim i ispravnim radi
osiguranja od plavljenja javnih saobraćajnih površina.
Zabranjeno je nenamjensko korištenje slivnika.
Ĉ l a n 88.
Svi otvori (šahtovi, okna i slivnici) na javnim saobraćajnim površinama moraju se izvoditi prema
vaţećim propisima i standardima, te odrţavati u ispravnom stanju.
O odrţavanju otvora (šahtova) za vodovod, individualnu kanalizacionu mreţu, te elektriĉnu,
telefonsku i drugu instalaciju brinu se JKP ili drugo preduzeće, odnosno pravno ili fiziĉko lice
koje te otvore koristi.
Ĉ l a n 89.
Svi otvori moraju biti zatvoreni poklopcima po vaţećim propisima i standardima.
Poklopci moraju biti od rebrastog i hrapavog otpornog materijala, ureĊeni na naĉin da se izbjegne
klizanje.
Dotrajali i izlizani poklopci moraju se redovno mijenjati.
U vrijeme izvoĊenja bilo kakvih radova u otvorima, isti se moraju ograditi posebnim pregradama
na naĉin da spreĉavaju prilaz prolaznicima i obiljeţiti vidljivim znacima upozorenja te po
završetku radova moraju se propisno zatvoriti.
3. JAVNE ZELENE POVRŠINE
Ĉ l a n 90.
Javne zelene površine moraju se odrţavati u skladu sa utvrĊenim Programom odrţavanja zelenih
površina.
Program odrţavanja javnih zelenih površina predlaţe JKP kome je povjereno odrţavanje javnih
zelenih površina, a isti utvrĊuje Općinski naĉelnik sa Sluţbom za prostorno ureĊenje, a najkasnije
do 31.12. tekuće, a za narednu kalendarsku godinu. Za obavljanje poslova odrţavanja javnih
zelenih površina odgovorno je JKP preduzeće ili pravno lice kome općina povjeri izvršavanje
ovih poslova na osnovu javnog konkursa.
Nadzor nad izvršavanjem Programa javnih zelenih površina vrši lice kojeg rješenjem odredi
Općinski naĉelnik uz prisustvo struĉnog lica kojeg odredi JKP.
Ĉ l a n 91.
Pod odrţavanjem javnih zelenih površina podrazumjeva se posebno:
1. Obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala,
2. Orezivanje i oblikovanje stabala i grmlja,
3. Okopavanje biljaka,
4. Košnja trave,
5. Đubrenje i prihranjivanje biljaka,
6. Uklanjanje otpalog granja i lišća i drugih otpadaka,
7. Odrţavanje posuda sa ukrasnim biljem,
8. Preventivno djelovanje na sprijeĉavanju biljnih bolesti, uništavanju biljnih štetoĉina, te
kontinuirano provoĊenje zaštite zelenila,
9. Odrţavanje pješaĉkih staza, parkovskog mobilijara i druge opreme na javnim zelenim
površinama u ispravnom stanju,
10. Postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala, odnosno sadnja ţivice na mjestima
ugroţenim od uništavanja,
11. Obnavljanje, a po potrebi rekonstrukcija javne zelene površine,
12. Skidanje snijega sa grana,
13. Odrţavanje djeĉijih igrališta na javnim zelenim površinama,
14. Zalijevanje biljaka u sušnom periodu
15. Sjeĉa i potkresivanje stabala i popunjavanje drvoreda,
16. Ostale radnje, neophodne da bi zelene javne površine sluţile svrsi kao i drugi radovi
utvrĊeni u Programu odrţavanja javnih zelenih površina.
Pokošena trava, lišće i drugi otpaci moraju se odmah ukloniti sa javne zelene površine.
Ĉ l a n 92.
Preduzeće, pravno ili fiziĉko lice koje upravlja javnim sportskim, rekreacionim i sliĉnim
objektima, obavezno je odrţavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora te brinuti za njenu
zaštitu i obnovu u skladu sa odgovarajućim odredbama ove Odluke.
Ĉ l a n 93.
JKP, odnosno pravno lice kome je povjereno vršenje poslova odrţavanja javnih zelenih površina
obavezno je redovno popunjavati drvorede, te sasušena i bolesna stabla nadopunjavati stablima
iste vrste, uklanjati suhe i bolesne grane kao i biljne štetoĉine na javnim zelenim površinama uz
odobrenje Sluţbe za prostorno ureĊenje.
Sluţba za prostorno ureĊenje moţe na prijedlog JKP pojedina stabla zbog svoje starosti, rariteta,
forme i sliĉno staviti pod zaštitu i proglasiti spomenikom prirode.
U tom sluĉaju takva stabla se vidno oznaĉe natpisom-ploĉicom.
Ĉ l a n 94.
Sjeća stabala odobriće se u slijedećim sluĉajevima:
- Ako je stablo potpuno prestalo sa vegetacijom,
- Ako postoji opasnost od pada stabla,
- Ako stablo svojim postojanjem i rastom ugroţava stabilnost stambenih ili poslovnih
objekata i sobraćajnih površina,
- Ako se stablo nalazi iznad vodovodnog ili kanalizacionog cjevovoda ĉime ugroţava
njihovu funkciju,
- U sluĉajevima potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih cjevovoda
i drugih instalacija, ukoliko se stablo nalazi na trasi, a radovi se nikako ne mogu izvesti
bez sjeĉe stabla,
- U sluĉajevima kad se stablo nalazi u blizini lokaliteta novoprojektovanog objekta za koje
je izdato odobrenje za graĊenje sa obavezom investitora na naknadu troškova JKP za
sadnju novog stabla na drugoj javnoj zelenoj površini.
Ĉ l a n 95.
Potkresivanje stabala moţe se odobriti u slijedećim sluĉajevima:
- Ako je stablo djelimiĉno prestalo da vegetira,
- Ako stablo u znatnoj mjeri oštećuje stambene ili poslovne objekte,
- Ako stablo u znatnoj mjeri ošteĉuje instalacije komunalne infrastrukture,
- Ako je došlo do oštećenja stabala usljed elementarnih nepogoda,
- U sluĉajevima kad Sluţba za prostorno ureĊenje ocijeni da stablo svojim postojanjem i
rastom utiĉe na uslove ţivljenja stanara okolnih objekata,
Ĉ l a n 96.
Komunalni inspektor moţe na pismeni prijedlog zainteresovanog lica, rješenjem naloţiti vlasniku
ili korisniku dvorišta da o svom trošku poruši stablo koje svojim postojanjem ugroţava
bezbjednost graĊana i imovine.
Ĉ l a n 97.
Stabla na javnim zelenim površinama u blizini stambenoh objekata moraju se odrţavati tako da
ne smetaju stanovanju te da u većoj mjeri ne pokrivaju dnevno svjetlo. Grane stabala ne smiju
smetati javnoj rasvjeti i bezbjednosti saobraćaja.
Stabla i grane na javnoj zelenoj površini koja zaklanjaju saobraćajne znakove, smetaju vazdušnim
ili podzemnim vodovima (elektriĉnim, PTT, vodovodnim i kanalizacionim) moraju se ukloniti po
nalogu komunalnog inspektora putem JKP.
Stabla koja smetaju i ugroţavaju bezbjednost ljudi i objekata na bilo koji naĉin, ukloniće se u
roku od 7 dana od kada je konstatovana opasnost, po nalogu komunalnog inspektora putem JKP.
Ukoliko se radi o endemskim vrstama Sluţba za prostorno ureĊenje duţna je da prije izdavanja
odobrenja za sjeću stabla zatraţiti mišljenje organa nadleţnog za zaštitu endemskih vrsta biljaka.
Ĉ l a n 98.
Prilikom ureĊivanja (betoniranje, asfaltiranje, poploĉavanje i sliĉno) površina na kojima postoje
pojedinaĉna stabla, investitor odnosno izvoĊaĉ radova mora ostaviti odgovarajuću obrubljenu
slobodnu površinu, preĉnika minimalno 0,80 metara oko debla drveta.
Ĉ l a n 99.
Prokopavanje javnih zelenih površina, kao i ostalih javnih površina, radi postavljanja, uklanjanja,
izmjene i odrţavanja podzemnih instalacija i ureĊaja moţe se vršiti uz odobrenje Sluţbe za
prostorno ureĊenje i to u periodu od 1. marta do 1. decembra tekuće godine.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prokopavanje investitor odnosno izvoĊaĉ radova je duţan
priloţiti skicu mjesta na kome će se izvoditi radovi sa naznaĉenjem duţine, širine i dubine kanala
koji će kopati i dokaz da je sa JKP sklopio ugovor ili dao naruĊbu za dovoĊenje ulica i drugih
javnih površina u prvobitno stanje.
Sluţba za prostorno ureĊenje u skladu sa Programom kapitalnih ulaganja u cestovnu
infrastrukturu obavijestit će preduzeća koja upravljaju instalacijama o terminima izvoĊenja
radova za rekonstrukciju cestovne infrastrukture da ukoliko ţele izvoditi radove na postavljanju,
uklanjaju ili izmjeni svojih instalacija i ureĊaja mogu to uraditi prije postavljanja asfalta.
Izuzetno od stava 1 ovog ĉlana, u sluĉaju iznenadnih i oĉiglednih kvarova na podzemnim
instalacijama, preduzeće koje upravlja instalacijama moţe izvršiti prokopavanje i otklanjanje
kvara, s tim što je duţno prvog slijedećeg radnog dana obavijestiti Sluţbu za prostorno ureĊenje i
komunalnog inspektora uz pribavljeni dokaz da je sa JKP sklopio ugovor ili dao naruĊbu JKP za
dovoĊenje prokopa u prvobitno stanje i odmah dovesti prokop u prvobitno stanje.
Ĉ l a n 100.
Ukoliko se kolovoz raskopava po širini raskopavanje se vrši u etapama, tako da jedna strana
kolovoza uvijek bude osposobljena za odvijanje saobraćaja.
Ukoliko se radi o radovima takve prirode da se saobraćaj mora obustaviti, investitor je duţan da
uz saglasnost organa nadleţnog za bezbjednost saobraćaja zatvori ulicu, mjesto izvoĊenja radova
oznaĉi propisnom signalizacijom i radove obavi u najkraćem mogućem roku.
Ukoliko se vrši raskopavanje trotoara po širini izvoĊaĉ radova je duţan da na odgovarajući naĉin
osigura bezbjedan prelaz pješaka preko iskopa, kao i da obezbjedi nesmetan prilaz prodavnicama,
školama, autobusnim stajalištima i drugim vaţnijim objektima.
Ĉ l a n 101.
Po završetku radova, investitor odnosno izvoĊaĉ je duţan da javnu površinu dovede u prvobitno
stanje i da ukloni neĉistoću sa površine na kojoj su se radovi izvodili, u roku od pet dana po
završetku radova, samostalno ili putem JKP.
U sluĉaju da investitor ili izvoĊaĉ ne izvrši obavezu iz predhodnog stava, potrebne radove o
trošku investitora odnosno izvoĊaĉa po nalogu komunalnog inspektora izvršit će JKP.
Nadzor nad izvoĊenjem radova na prokopavanju javnih zelenih površina, kao i ostalih javnih
površina vršit će lice kojeg odredi Sluţba za prostorno ureĊenje.
Ĉ l a n 102.
Na javnoj zelenoj površini mogu se postaviti posude (ţardinjere i saksije) sa ukrasnim biljem i
cvijećem, a po odobrenju Sluţbe za prostorno ureĊenje.
Vlasnik posude za cvijeće je obavezan istu odrţavati, nadopunjavati, obnavljati je i ĉistiti, a
ukoliko je vlasnik općina Visoko, ove poslove obavlja JKP.
Ĉ l a n 103.
Na javnim zelenim površinama zabranjeno je uzgajanje voćaka i povrtnih biljaka i bilo kakvo
njihovo obraĊivanje u poljoprivredne svrhe, osim u vanrednim situacijama.
Naĉin i uslove upotrebe zelenih površina u poljoprivredne svrhe u vanrednim situacijama
propisuje Općinski naĉelnik.
Ĉ l a n 104.
Bez odobrenja Sluţbe za prostorno ureĊenje zabranjeno je:
1. Prekopavanje javne zelene površine,
2. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih zelenih površina,
3. OgraĊivanje i postavljanje bilo kakvih ureĊaja, objekata, predmeta, reklamnih panoa i
sliĉno na javnim zelenim površinama,
4. Odlaganje graĊevinskog materijala,
5. Kampovanje i postavljanje šatora i
6. Rezanje grana i vrhova drveća, obaranje i uklanjanje drveća, te vaĊenje panjeva.
Ĉ l a n 105.
Radi zaštite javnih zelenih površina, zabranjeno je:
1. Rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja,
2. Guljenje kore stabla, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, kidanje, zabadanje noţeva,
zabijanje eksera, vijaka, stavljanje plakata na drveće i sliĉno,
3. Penjanje po drveću,
4. Neovlašteno skidanje plodova sa drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, vaĊenje
cvijetnih i travnatih busjenova, te kidanje grana sa grmlja i drveća,
5. Neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja, kore mladica i zakonom zaštiĉenog
ostalog bilja,
6. Uništavanje travnjaka i iskopavanje i odnošenja zemlje, humusa i biljaka,
7. Napasanje ţivotinja na javnim zelenim površinama,
8. Oštećivanje i izvaljivanje stabala i grmlja,
9. Oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje, utovara, istovara i dopreme
graĊevinskog materijala, drva, uglja i drugo,
10. Oštećivanje opreme (ograde, ureĊaja za rekreaciju, ĉesmi i fontana, korpa za smeće, javne
rasvjete, parkovskih klupa i drugih ureĊaja i opreme) te njihovo prljanje i oštećivanje na
bilo koji naĉin,
11. Ispuštanje otpadnih voda, kiselina, ulja i fekalija na javne zelene površine,
12. Voţnja biciklom, motociklom, automobilom, ili teretnim motornim vozilom, osim ako se
ta vozila kreću u svrhu odrţavanja javne zelene površine,
13. Parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini,
14. Loţenje vatre i potpaljivanje stabala,
15. Rezanje, odnosno prekidanje korjena stabla,
16. Gaţenje, leţanje i hodanje po travnjacima,
17. Pranje, ĉišćenje i opravka vozila na javnim zelenim površinama,
18. Istovar i skladištenje raznog materijala, ogrijevnog drveta, uglja, otpadnog drveta, ţeljeza,
lima i sliĉno na javnim zelenim površinama,
19. Bacanje otpadaka u bazene i fontane,
20. Hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih ţivotinja, kao i skidanje i oštećivanje gnijezda i
upotreba zraĉne puške,
21. Upotreba u druge namjene površina namjenjenih za djeĉiju igru i korištenje sprava za igru
od strane odraslih osoba, kao i upotreba ovih sprava suprotno njihovoj namjeni i
22. Leţanje i spavanje na parkovskim klupama i svako drugo nenamjensko korištenje i
ošteĉivanje opreme.
Ĉ l a n 106.
Vozila parkirana na javnoj zelenoj površini ukloniće se i premjestiti na za to odreĊeno mjesto po
nalogu komunalnog inspektora putem JKP o trošku vlasnika vozila.
Lice koje uĉini štetu na zelenim površinama svojim štetnim radnjama obavezno je nadoknaditi
priĉinjenu štetu.
Stvarna šteta procjenjuje se prema hortikulturnoj vrijednosti pojedine biljke ili ošteĉenog objekta
ili površine, primjenom Frankfurtske metode procjene vrijednosti, a prema cjenovniku JKP
kome je povjereno odrţavanje zelenih površina.
U sluĉaju da lice koje je priĉinilo štetu odbije da istu nadoknadi, protiv njega će se povesti sudski
postupak za naknadu priĉinjene štete.
IV SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA
SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM
1. Vrste komunalnog otpada
Ĉ l a n 107.
Komunalnim otpadom smatraju se sve otpadne materije koje nastaju kao posljedica ţivotnih
aktivnosti i to:
1. Smeće na javnim površinama,
2. Kućno smeće
3. Kruti otpad
Ĉ l a n 108.
Smećem na javnim površinama smatraju se svi otpaci koji nastaju na tim površinama.
Sakupljanje i odvoz otpada sa javnih površina vrši se u skladu sa poglavljem III ove Odluke.
Ĉ l a n 109.
Kućnim smećem u smislu ove Odluke smatraju se ĉvrsti otpaci koji nastaju u stanovima,
zajedniĉkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garaţama i dvorištima, a
koji se prema svojoj veliĉini mogu odlagati u posude za kućno smeće.
Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci graĊevinskog materijala, šljaka,
podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim koliĉinama, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju
u procesu industrijske, zanatske, graĊevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i sliĉno.
Ĉ l a n 110.
Krupnim otpadom u smislu ove Odluke smatraju se ĉvrsti otpaci koji nastaju u stanovima,
zajedniĉkim prostorijama stambenih zgrada i poslovnim prostorijama, a koji se po svojoj veliĉini,
koliĉini ili postanku ne smatraju kućnim smećem u smislu predhodnog ĉlana, a naroĉito:
kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni ureĊaji, kartonska ambalaţa u većim koliĉinama ili većih
dimenzija, olupine vozila i sliĉno, te njihovi dijelovi. Krupni otpad predstavljaju i otpaci
graĊevinskog materijala i šuta u manjim koliĉinama.
Ĉ l a n 111.
Na podruĉju općine Visoko vrši se organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i to:
Gradsko podruĉje i podruĉja: Gornje Topuzovo Polje, dio Srhinja, Dubrave, Graĉanica, Mulići,
Donje Topuzovo Polje, Gornje Moštre, Donje Moštre, Radinovići, Okolišće, Raskrsnica Ciglana,
Benzinska pumpa Dokso, Dobrinje (do farme), Šareni Hanovi, Buzić Mahala, Hlapĉevići, dio
Porijeĉana (do ţeljezniĉke stanice).
Odvoz komunalnog otpada vrši JKP.
Na uţem urbanom podruĉju prikupljanje komunalnog otpada vrši se putem adekvatnih posuda, a
na širem urbanom podruĉju prikupljanje komunalnog otpada vrši se putem PVC kesa sa
logotipom JKP.
Na podruĉju Općine Visoko gdje se ne vrši organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog
otpada, kućno smeće uništavaju vlasnici domaćinstava na naĉin da ne zagaĊuju okolinu na svom
posjedu, a kruti otpad obavezni su odlagati na lokacije koje odredi Sluţba.
Pravna i fiziĉka lica koja obavljaju privrednu djelatnost na podruĉju općine Visoko kao i
korisnici privremeno zauzetih javnih površina obavezni su sklopiti Ugovor o odvozu smeća i
otpadaka iz svojih poslovnih prostora sa JKP.
Pravna i fiziĉka lica koja obavljaju djelatnost na podruĉju općine Visoko kao i svako
domaćinstvo za pruţenu uslugu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada duţni su u roku od 8
(osam) dana od dana nastanka promjene JKP izvršiti prijavu i odjavu svih promjena, a naroĉito:
promjenu adrese, preregistraciju, ID broja, broj ĉlanova porodiĉnog domaćinstva, površinu
objekata i sl.
Ĉ l a n 112.
Naknadu za odvoz komunalnog otpada odreĊuje Općinsko vijeće, na prijedlog JKP, a po
pribavljenom mišljenju Sluţbe za prostorno ureĊenje.
Kriterij za odreĊivanje cijene odvoza smeća je:
1. Za fiziĉka lica – broj ĉlanova porodiĉnog domaćinstva,
2. Za pravna lica i fiziĉka lica, imaoce poslovnih prostorija – površina poslovnog prostora i
namjena za koju se koristi poslovni prostor.
Svi vlasnici odnosno korisnici zgrada i drugih objekata, kao i privremeno zauzetih javnih
površina duţni su plaćati mjeseĉno naknadu na ime odvoza komunalnog otpada JKP.
JKP moţe obustaviti pruţanje usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada korisnicima koji
uzastopno ne plaćaju tri mjeseca s tim da ne ometa druge korisnike, a naplatu traţiti sudskim
putem.
3. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
Ĉ l a n 113.
Posude za smeće nabavljaju i odrţavaju korisnici usluga.
Veći poslovni prostori moraju biti snabdjeveni posudama za smeće.
Za novo sagraĊene objekte i novootvorene poslovne prostore, posude za smeće nabavlja
investitor, odnosno korisnik poslovnog prostora.
Korisnici posuda za smeće u individualnim stambenim objektima duţni su iste prati,
dezinfekovati i dezinsektirati najmanje dva puta godišnje, te ih odrţavati u ispravnom stanju.
Ĉ l a n 114.
Mjesto za smještaj posuda za kućno smeće odreĊuje Sluţba za prostorno ureĊenje na prijedlog
JKP.
Mjesto na kome se drţe posude za smeće mora se odrţavati u ĉistom i urednom stanju.
Ĉ l a n 115.
Korisnici odvoza kućnog smeća duţni su sakupljeno smeće paţljivo odlagati u posude za smeće,
tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene.
Zabranjeno je ošteĉivati posude za kućno smeće, ulijavati u njih tekućine, bacati ţeravicu ili vrući
pepeo, bacati ostatke ţivotinja, graĊevinski materijal, glomaznu ambalaţu, dijelove kućnog
namještaja i sliĉno.
Zabranjeno je ometati sabirnom vozilu pristup posudama za smeće.
Ĉ l a n 116.
JKP duţno je na podruĉjima općine na kojima se vrši organizovano odvoţenje komunalnog
otpada, da osigura sigurno, efikasno i ekonomiĉno prikupljanje na naĉin koji zadovoljava
higijensko-zdravstvene propise.
Ĉ l a n 117.
Posude za smeće u kolektivnim stambenim objektima i u javnim objektima pripremaju za odvoz i
iznose do mjesta odreĊenog za sabiranje radnici JKP.
Posude za odlaganje smeća iz poslovnih prostora i individualnih stambenih objekata, do mjesta
odreĊenog za sabiranje dopremaju korisnici tih prostora i objekata.
Ĉ l a n 118.
Radnici koji odvoze kućno smeće duţni su paţljivo rukovati sa posudama za smeće tako da se
smeće ne rasipa i ne prlja okolinu, kao i da se posude za smeće ne oštećuju.
Svako oštećenje ili prljanje prouzrokovano odvozom kućnog smeća, radnici su duţni odmah
ukloniti te pokupiti rasuto smeće i površinu pomesti.
Nakon praţnjenja posuda za smeće radnici koji obavljaju posao iz predhodnog stava duţni su
posude za kućno smeće vratiti na mjesto i zatvoriti poklopac na posudi.
Smeće rasuto prilikom odlaganja duţni su oĉistiti sami korisnici usluga.
Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po smeću.
4. Krupni otpad
Ĉ l a n 119.
Krupni otpad odvozi se prema posebnom planu.
JKP duţno je dva puta godišnje (krajem mjeseca marta i oktobra) prikupljati i odvoziti dijelove i
komade starog namještaja i pokućstva iz stambenih objekata. O vremenu i naĉinu prikupljanja i
odvoza duţno je obavjestiti graĊane putem lokalnih sredstava javnog informisanja.
Korisnici odvoza smeća duţni su krupni otpad odloţiti na mjestima i u vrijeme oznaĉeno u
obavještenju o odvozu krupnog otpada, a koje izdaje JKP.
Ĉ l a n 120.
Krupni otpad koji se ne sakuplja i odvozi u skladu sa predhodnim ĉlanom ove Odluke, vlasnik
otpada duţan je sam prevesti za to odreĊeno mjesto.
JKP duţno je organizovati i odvoz većih koliĉina šljake i šuta, te otpadaka graĊevinskog
materijala, a po zahtjevu i o trošku vlasnika, odnosno izvoĊaĉa radova.
Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to odreĊena.
Zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za kućno smeće.
5. Postupanje sa sakupljenim otpadom
Ĉ l a n 121.
Deponovanje komunalnog otpada sa podruĉja Općine Visoko vrši se na regionalnu deponiju.
Ĉ l a n 122.
Potencijalno zarazni ili kontaminirani materijali i biološki otpad i drugi otpaci u preduzećima za
koje je posebnim propisom odreĊen naĉin uništavanja, odnosno uklanjanja, uništavaju se odnosno
uklanjaju po postupku koji zadovoljava propisane sanitarno-higijenske uslove i na naĉin kojim se
izbjegava zagaĊivanje okoline.
Preduzeća – proizvoĊaĉi otpada, duţni su poĉetkom svake kalendarske godine sklopiti Ugovor sa
JKP za zbrinjavanje otpada koji nastaje u procesu vršenja njihove registrovane djelatnosti bez
obzira na razliĉite nivoe vlasti pribavljenih odobrenja za obavljanje njihovih djelatnosti.
V – UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA
Ĉ l a n 123.
Snijeg i led uklanjaju se sa javnih površina, kao i sa krovova zgrada uz javne saobraćajne
površine.
Snijeg i led sa krovova zgrada uklanja se kad postoji mogućnost da se odrone i ugroze
bezbjednost prolaznika i zgrade.
Ĉ l a n 124.
Općinski naĉelnik utvrĊuje operativni plan zimskog odrţavanja javnih saobraćajnih površina na
prijedlog Sluţbe za prostorno ureĊenje i subjekte zimske sluţbe za odrţavanje, najkasnije do 1.
augusta za nastupajuću zimsku sezonu.
Subjekti zimske sluţbe su obavezni obezbijediti normalno odvijanje saobraćaja za vrijeme
snijeţnih padavina na gradskim saobraćajnicama, lokalnim i nekategorisanim putevima na kojima
se odvija linijski saobraćaj.
Subjekti zimske sluţbe su duţni redovno obavještavati Sluţbu za prostorno ureĊenje o
preduzetim mjerama za izvršenje plana zimskog odrţavanja za vrijeme dok postoje nepovoljni
vremenski uvjeti.
Ĉ l a n 125.
Za uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina (ulica i cesta) kao i staza, stepenica i
puteva na javnim zelenim površinama odgovorno je JKP, odnosno pravno lice kome je povjereno
vršenje poslova zimske sluţbe.
Za uklanjanje snijega i leda sa krovova poslovnih zgrada odgovorno je preduzeće ili druga pravna
ili fiziĉka lica koja su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama.
Za uklanjanje snijega i leda sa krovova stambenih zgrada odgovorni su vlasnici ili korisnici
stanova u njima.
Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara, parkirališta, trţnice, sportskih objekata, autobusnih
stajališta i sliĉnih prostora odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima
koristi odnosno pravo ili fiziĉko lice kome je povjereno odrţavanje ovih površina.
Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz zgrade odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici
ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi.
Za uklanjanje snijega i leda sa ploĉnika uz kioske i pokretne ureĊaje odgovorni su vlasnici
odnosno korisnici kioska i pokretnih ureĊaja.
Za uklanjanje snijega i leda sa taksi stajališta odgovorno je Udruţenje taksista.
Ĉ l a n 126.
Svi vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih zgrada ĉiji su krovovi okrenuti prema ulici i
putevima, odnosno susjednim parcelama koje su bliţe od 3 m od okapnice ovih krovova, duţni su
na tim stranama krova ugraditi o svom trošku propisane snjegobrane.
Ĉ l a n 127.
Javne saobraćajne površine mogu se radi sprijeĉavanja nastanka leda posipati odgovarajućim
materijalom.
Kolovozi koji imaju javnu kanalizaciju, odnosno koji su izgraĊeni od asfalta, betona ili kocaka ne
smiju se posipati materijalom granulacije veće preĉnika od 4 milimetara.
Javne saobraćajne površine uz drvorede ne smiju se posipati solju ili drugim hemijskim
sredstvima.
Ĉ l a n 128.
Zabranjeno je:
1. iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i
trotoare,
2. Bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu,
3. Zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova,
4. Deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine,
5. Sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama.
Ĉ l a n 129.
Pri uklanjanju snijega i leda ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje, a niti
objekti i nasadi na tim površinama.
Lice koje ošteti površine, objekte i nasade na površinama duţno je da ih dovede u prvobitno
stanje.
VI SANITARNO-KOMUNALNO UREĐENJE NASELJA
1. Ĉišćenje septiĉkih jama
Ĉ l a n 130.
U naseljenim mjestima na podruĉju općine Visoko koje imaju javnu kanalizacionu mreţu, svi
nuţnici kao i svi odvodi otpadnih voda moraju biti prikljuĉeni na tu mreţu.
Ukoliko zbog konfiguracije terena ili drugih razloga nije moguće izvršiti prikljuĉak nuţnika na
kanalizacionu mreţu, odnosno u naseljenim mjestima u kojima ne postoji kanalizaciona mreţa,
nuţnici se moraju prikljuĉiti na septiĉke jame.
Septiĉke jame moraju biti izgraĊene po svim propisanim sanitarno-higijenskim uslovima i moraju
se redovno odrţavati.
Septiĉke jame ne smiju imati nikakve prelive, kojima bi se sadrţaj izlijevao na okolnu površinu
ili u vodotok.
Ĉ l a n 131.
Ĉišćenje septiĉkih jama obavlja JKP, odnosno pravno lice kome je povjereno vršenje ovih
poslova, u skladu sa sanitarno-tehniĉkim uslovima, a na zahtjev vlasnika septiĉke jame.
Ĉišćenje (praţnjenje) septiĉkih jama vrši se odmah po njenom punjenju, a najmanje jednom
godišnje.
Ĉ l a n 132.
Vlasnici i korisnici septiĉkih jama duţni su zakljuĉiti ugovor o ĉišćenju septiĉkih jama sa JKP,
odnosno pravnim licem kome je povjereno obavljanje te djelatnosti.
Ĉ l a n 133.
Odvoz fekalija vrši se specijalnim motornim vozilima iz kojih se fekalije ne mogu prosipati.
Fekalije se istresaju na posebno odreĊene lokacije ili u ureĊaj za preĉišćavanje otpadnih voda.
Ĉ l a n 134.
Visinu naknade za praţnjenje septiĉkih jama i odvoz fekalija utvrĊuje JKP.
2. Drţanje ţivotinja
Ĉ l a n 135.
Na uţem gradskom podruĉju općine Visoko koje je u obuhvatu I - VI zone gradskog
graĊevinskog zemljišta, nije dozvoljeno drţanje domaćih ţivotinja.
Izuzetno od predhodnog stava dozvoljeno je drţanje pasa, maĉaka, ptica i drugih ukrasnih
ţivotinja, te raznih izloţbenih malih ţivotinja koj se uzgajaju u okviru sportskih društava, ukoliko
se njihovim drţanjem ne ugroţavaju susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko nisu ugroţeni
higijenski, sanitarni ili drugi uslovi gradskog prostora.
Ĉ l a n 136.
U vangradskim urbanim podruĉjima općine Visoko dozvoljeno je drţanje domaćih ţivotinja, u
objektima koji ispunjavaju uvjete izgradnje gospodarskih objekata na urbanim podruĉjima, na
naĉin kako je to regulisano ĉlanom 107. – 117. Odluke o provoĊenju prostornog plana općine
Visoko za period 2002. do 2020. godine („Sl. glasnik općine Visoko“, broj 7/03).
Ĉ l a n 137.
Uništavanje (eutanazija) pasa, maĉaka i drugih ţivotinja lutalica bez vlasnika, a u sluĉajevima
predviĊenim ĉlanom 14. Zakona o zaštiti i dobrobiti ţivotinja, vrši JKP kome je povjereno
vršenje ovih poslova, a u saradnji sa predstavnicima JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Visoko.
Uništavanje iz stava 1. ovog ĉlana vrši se na naĉin kako je predviĊeno u ĉlanu 15. stav 1 i stav 2
navedenog Zakona.
Uništene (eutanazirane) ţivotinje, kao i pregaţene ţivotinje, uklanjaju se sa javnih površina
specijalnim vozilom i pokopavaju na groblju za ţivotinje koje odredi Sluţba za prostorno
ureĊenje.
Ĉ l a n 138.
Zabranjeno je puštanje i napasanje ţivotinja na javnim zelenim površinama. Šetanje pasa
dozvoljeno je samo uz korištenje zaštitnih kaiša (maske) na glavi psa.
3. Dezinsekcija i deratizacije i odrţavanje vodotokova
Ĉ l a n 139.
U svrhu zaštite zdravlja graĊana i stvaranja uslova za svakodnevni normalni ţivot tokom godine
obavlja se obavezno dva puta sistematska dezinsekcija, dok se sistematska deratizacija javnih
površina i kanalizacionog sistema obavlja jednom godišnje, uz njeno obavezno odrţavanje tokom
cijele godine.
Ĉ l a n 140.
Pod pojmom sistematske dezinsekcije podrazumjeva se prskanje ili zamagljivanje odgovarajućim
sredstvima u cilju uništavanja komaraca, muha i drugih insekata.
Pod pojmom sistematske deratizacije podrazumjeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za
uništavanje miševa, pacova i drugih glodara, te prikupljanje i odstranjivanje uginulih ţivotinja.
Ĉ l a n 141.
Obim, naĉin, vrijeme izvoĊenja i ostali uslovi obavezne sistematske dezinsekcije i deratizacije
utvrĊuju se operativnim planom, koji donosi Općinski naĉelnik po prijedlogu Sluţbe za društvene
djelatnosti.
Za ostale otvorene prostore troškove obavezne sistematske dezinsekcije i deratizacije snose
korisnici tih prostora.
Javna ustanova ili pravno lice kome su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije duţna su prije
poĉetka izvoĊenja radova obavijestiti graĊane putem sredstava javnog informisanja o poĉetku i
završetku tih radova.
Ĉ l a n 142.
Obaveznu sistematsku dezinsekciju i deratizaciju u stambenim zgradama i poslovnim zgradama i
prostorijama vrše vlasnici zgrada odnosno preduzeća kojima je povjereno odrţavanje zgrade, o
trošku vlasnika odnosno korisnika zgrade, a putem Javne ustanove odnosno pravnog lica kome su
povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije.
Ĉ l a n 143.
U svrhu zaštite vodotoka redovno, najmanje jednom godišnje vrši se obavezno ĉišćenje korita
rijeka Bosne i Fojnice, kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog
pojasa ovih rijeka.
Obim, naĉin, vrijeme izvoĊenja i ostali uslovi obaveznog sistematskog ĉišćenja korita rijeka
Bosne i Fojnice i uništavanja korova na obalama i obalnom pojasu ovih rijeka utvrĊuju se
operativnim planom, koji donosi Općinski naĉelnik po prijedlogu Sluţbe za prostorno ureĊenje.
VII UKLANJANJE PROTIVPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA
I NAPUŠTENIH VOZILA
Ĉ l a n 144.
Svi protivpravno postavljeni predmeti i ureĊaji na objektima i javnim površinama (kiosci,
pokretni ureĊaji, naprave, štandovi, tende, prikolice, vozila, reklamni panoi, natpisi firmi,
obavještenja, putokazi, stubići, posude za cvijeće, graĊevinski materijal, ogrijev i sliĉni predmeti
i ureĊaji) moraju se ukloniti.
Rješenje o uklanjanju sa rokom uklanjanja koji ne moţe biti kraći od tri niti duţi od osam dana,
donosi komunalni inspektor. Ako korisnik, odnosno vlasnik protivpravno postavljenog predmeta
sam ne ukloni predmet, predmet će se ukloniti putem JKP o trošku vlasnika odnosno korisnika,
ukljuĉujići i troškove premještanja i skladištenja (ĉuvanja), te ukoliko je došlo do oštećenja javne
površine ukljuĉuju se i troškovi dovoĊenja javne površine u prvobitno stanje.
Uklonjenje predmete vlasnici su duţni preuzeti u roku od 30 dana uz namirenje nastalih troškova,
a u suprotnom uklonjeni predmeti će se prodati na javnoj licitaciji radi podmirenja troškova.
Ĉ l a n 145.
Napuštena, neregistrovana, havarisana i tehniĉki neispravna vozila i njihovi dijelovi, ostavljeni na
javnim površinama duţe od 15 dana ukloniće se o trošku vlasnika i deponovati na za to odreĊeno
mjesto, po nalogu komunalnog inspektora, a putem JKP.
Napuštenim vozilom u smislu predhodnog stava smatra se vozilo za koje je oĉigledno da se ne
moţe koristiti.
Ukoliko je vlasnik vozila nepoznat komunalni inspektor će prije izdavanja naloga za uklanjanje
vozila u sredstvima javnog informisanja pozvati vlasnika da u roku od 7 dana ukloni vozilo sa
javne površine uz upozorenje da će u protivnom vozilo biti uklonjeno ptem JKP.
Akontaciju troškova uklanjanja snosi Sluţba za prostorno ureĊenje. Vlasnik je duţan preuzeti
svoje vozilo u roku od 15 dana od dana uklanjanja uz namirenje svih nastalih troškova (troškovi
uklanjanja, troškovi objavljivanja javnog oglasa, troškovi leţarine i sliĉno).
U protivnom, nakon isteka roka iz predhodnog stava, vozilo se prodaje u sekundarne sirovine radi
namirenja nastalih troškova premještanja i skladištenja i troškova prodaje. Prihod ostvaren
prodajom ovih vozila uplaćuje se u budţet općine Visoko.
VIII MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA
Ĉ l a n 146.
Nadzor nad provoĊenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja Sluţba za
prostorno ureĊenje, komunalna i druga inspekcija i viši referenti - eko redari.
Poslove komunalne inspekcije obavljaju komunalni inspektori, a poslove komunalno-ekološke
kontrole obavljaju eko redari.
Komunalni inspektori i eko redari pri obavljanju poslova moraju imati posebnu odjeću, posebnu
oznaku na odjeći i posebne sluţbene iskaznice. Sluţbene iskaznice komunalnim inspektorima i
eko redarima izdaje Općinski naĉelnik.
Ĉ l a n 147.
U vršenju komunalnog nadzora komunalni inspektor ovlašten je da:
- nadzire primjenu ove Odluke,
- nloţi obustavljanje radova ako pregledom utvrdi da se oni ne obavljaju u skladu sa
odredbama ove Odluke, ili da se one obavljaju potpuno ili pravilno,
- zabranjuje obavljanje radova koji se izvode bez odobrenja nadleţne općinske sluţbe ili
protivno tom odobrenju, odnosno suprotno odredbama ove Odluke,
- zabranjuje upotrebu neispravnog komunalnog objekta, ureĊaja ili naprave dok se ne
uklone nedostaci,
- nalaţe uklanjanje predmeta, objekata i ureĊaja koji su postavljeni bez odobrenja, suprotno
odobrenju, odnosno suprotno odredbama ove Odluke,
- nalaţe u saradnji sa Policijskom upravom Visoko uklanjanje napuštenih, neregistrovanih,
havarisanih i tehniĉki neispravnih vozila sa javne površine, a putem JKP,
- izdaje prekršajni nalog,
- na obavijest koju dostavi JKP o priĉinjenoj šteti na javnim zelenim površinama pokrene
prekršajni postupak,
- podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za radnje koje imaju obiljeţje
prekršaja utvrĊenih ovom Odlukom,
- dostavlja nadeleţnom tuţilaštvu podatke za pokretanje kriviĉnog postupka
- preduzima i druge mjere u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
Komunalni inspektori ovlašteni su da donose pismene i usmene naloge u obliku rješenja i
zakljuĉaka za provoĊenje radnji navedenih u predhodnom stavu.
Ĉ l a n 148.
U vršenju komunalnog nadzora viši referenti – eko redari duţni su i ovlašteni da:
- upozorava fiziĉka i pravna lica na ponašanje u skladu sa ovom Odlukom i propisima
donesenim na osnovu ove Odluke,
- obavještava komunalnog inspektora o sluĉajevima neizvršavanja odredaba ove Odluke,
- pomaţu komunalnom inspektoru u obavljanju njegovih poslova i
- obavljaju i druge poslove koji su mu povjereni.
Ĉ l a n 149.
Komunalni inspektori i eko redari u obavljanju svojih poslova, duţni su se pridrţavati zakona,
ove Odluke i drugih propisa.
Komunalni inspektor i eko redari obavljaju poslove nadzora samostalno u ime Općine, postupaju
i donose akte u okviru duţnosti i ovlaštenja utvrĊenih ovom Odlukom i drugim propisima.
Preduzimanje mjera za provoĊenje komunalnog reda smatra se hitnim i od posebnog je interesa
za Općinu Visoko.
Ĉ l a n 150.
Pravna i fiziĉka lica duţna su komunalnom inspektoru i eko redaru omogućiti nesmetano
obavljanje nadzora, a posebno pristup do prostorija, objekata, zemljišta i ureĊaja i naprava, zatim
dati liĉne podatke, kao i pruţiti druga potrebna obavještenja.
Ĉ l a n 151.
Ako komunalni inspektor i eko redar u svom radu naiĊu na otpor, zatraţit će pomoć od nadleţne
Policijske uprave.
Ĉ l a n 152.
Protiv rješenja komunalnog inspektora moţe se izjaviti ţalba.
Ţalba izjavljena protiv rješenja iz predhodnog stava podnosi se Komisiji za statutarna pitanja,
poslovnik i propise općine Visoko.
Ţalba ne zadrţava izvršenje rješenja.
Ĉ l a n 153.
Na prijedlog nadleţnih tijela općinskog vijeća, odnosno Sluţbe za prostorno ureĊenje, Općinski
naĉelnik moţe odrediti pojedine mjesece u godini kao mjesece ureĊenja i poboljšavanja estetskog
izgleda općine.
U ovim mjesecima sva pravna i fiziĉka lica duţna su uĉestvovati u akcijama na ureĊenju i
uljepšavanju estetskog izgleda općine i naseljenih mjesta, a prema Programu aktivnosti koji
utvrĊuje Općinski naĉelnik.
IX NAKNADA ŠTETE
Ĉ l a n 154.
Svu štetu uĉinjenu na javnoj površini i objektima i ureĊajima koji ĉine njen sastavni dio ili se
nalaze na njoj, izvršilac je duţan popraviti povratom u preĊašnje stanje ili ako to nije moguće
duţan je nadoknaditi štetu.
Ukoliko izvršilac štete ne plati naknadu za uĉinjenu štetu, šteta će se naplatiti u odgovarajućem
sudskom postupku.
Ĉ l a n 155.
Naknada štete moţe biti stvarna (prema procjeni koju utvrdi JKP, odnosno pravno lice kome je
povjereno vršenje pojedinih komunalnih usluga) i paušalna.
Ĉ l a n 156.
Paušalna naknada štete naplaćuje se u sluĉaju manje štete ili ako se šteta ne bi mogla sa
sigurnošću utvrditi, ili ako bi postupak utvrĊivanja štete vremenski duţe trajao, a vrijednost štete
ne premašuje 300 KM prema posebnom cjenovniku javnog komunalnog preduzeća, odnosno
pravnog lica kome je povjereno vršenje pojedinih komunalnih usluga.
Ĉ l a n 157.
Stvarna šteta naplaćuje se uvijek ako nastala šteta prelazi iznos od 300 KM i ako je za uklanjanje
štete potrebno angaţovanje trećih lica.
Ĉ l a n 158.
U postupku uklanjanja besprvno postavljenih predmeta na javnoj površini pored stvarnih
troškova premještanja i ĉuvanja, moţe se naplatiti paušalni iznos troškova i to:
- 70 KM za premještanje i
- 10 KM dnevno po kvadratnom metru zauzete javne površine za uskladištenje.
X KAZNENE ODREDBE
Ĉ l a n 159.
Novĉanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5000,00 KM kazniće se pravno lice za radnje koje
imaju obiljeţja prekršaja iz ĉlana 5.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18., 19.,20.,21.,
22.,23.,24 stav3.,25.,31.,34.,36.,37.,38.,39.,40.,42.,45.,46.,49.,50.,51.,52.,53., 54.,55.,56.,57.,
58.,59.,60.,61.,62.,63 stav2., 64.,65.,66.,67.,68.,70.,71.,72.,73.,74.,75.,76.,77.,78., 80 stav 3.,
81.,82.,83.,84.,85.,86.,87.,88.,89.,91.,92.,93.,94.,95.,97.,98.,99.,100.,101.,102.,103.,104.,105.,106
., 111.,112.,113.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,122.,123.,124.,125.,126.,127.,128.,129.,
130.,131.,132.,133.,135.,136.,137.,138.,139.,141.,142.,143.,144. i 145.
Novĉanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se odgovorno lice u
pravnom licu za radnje iz stava 1. ovog ĉlana, a koje imaju obiljeţja prekršaja.
Ĉ l a n 160.
Novĉanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1000,00 KM kazniće se obrtnik i druga fiziĉka lica
koja obavljaju djelatnost, za radnje koje imaju obiljeţje prekršaja iz ĉlana 5.,6.,7.,8.,9.,11.,
12.,13., 14.,15., 16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24 stav3.,25.,31.,34.,36.,37.,38., 39.,40.,42.,
45.,46.,49.,50.,51.,52.,53.,54.,55.,56.,57.,58.,59.,60.,61.,62.,63 stav2.,64.,65.,66.,67., 68., 69.,
70.,71.,72.,73.,74.,75.,76.,77.,78.,80 stav 3.,81.,82.,83.,84.,85.,86.,87.,88.,89.,91.,92., 93.,94.,
95.,97.,98.,99.,100.,101.,102.,103.,104.,105.,106.,111.,112.,113.,115.,116.,117.,118.,119.,120.
122.,123.,124.,125.,126.,127.,129.,130.,131.,132.,133.,135.,136.,137.,138.,139.,141.,142.,143.14
4. i 145.
Ĉ l a n 161.
Novĉanom kaznom u iznosu od 40,00 do 500,00 KM kazniće se fiziĉko lice za radnje koje imaju
obiljeţje prekršaja iz ĉlana 5.,6.,7.,8.,9.,11., 12.,13., 14.,15., 16.,17.,18.,19.,20., 21.,22.,23.,24
stav3.,25.,31.,34.,36.,37.,38., 39.,40.,42.,45.,46.,49.,50.,51.,52.,53.,54.,55., 56.,57.,
58.,59.,60.,61.,62.,63 stav2.,65.,66.,67., 68.,69.,70.,71.,72.,73.,74.,75.,76.,77.,78.,80 stav 3.,
81.,82.,83.,84.,85.,86.,87.,88.,89.,91.,92., 93.,94., 95.,97.,98.,99.,100.,101.,102.,
103.,104.,105.,106., 111., 112.,113.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,122.,123.,124.,125., 126.,
127.,129.130.,131.,132.,133.,135.,136.,137.,138.,139.,141.,142.,143.,144. i 145.
Novĉanom kaznom u iznosu od 40,00 KM do 500,00 KM kaznit će se roditelji, odnosno staratelji
maloljetnika za radnje iz stava 1. ovoga ĉlana, a koje imaju obiljeţje prekršaja koje poĉini
maloljetnik.
XI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉ l a n 162.
Općinski naĉelnik duţan je donijeti sve akte predviĊene ovom Odlukom u roku od tri mjeseca od
stupanja Odluke na snagu.
Ĉ l a n 163.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da vaţi Odluka o komunalnom redu
(„Sluţbeni glasnik općine Visoko“ broj 4/01)
Ĉ l a n 164.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom glasniku općine
Visoko“.
Broj: 01/1-02-74/12
Datum: 14.4.2012.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO
Dalibor Tomiĉić
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKA NAĈELNICA
________________________________________________________________________
Broj: 01/2-02-330/13
Datum, 19.3.2013. godine
Na osnovu ĉlana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Sluţbene novine FBiH», broj: 49/06) i ĉlanova 33. i 36. Statuta općine Visoko-Preĉišćeni tekst
(“Sluţbeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11), Općinska naĉelnica Visoko donosi
Z A K LJ U Ĉ A K
I
UtvrĊuje se Prijedlog odluke o jedinstvenom naĉinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za
korisnike gradske vodovodne mreţe izvan gradskog podruĉja.
II
Prijedlog odluke o jedinstvenom naĉinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike
gradske vodovodne mreţe izvan gradskog podruĉja dostavlja se Općinskom vijeću Visoko u dalju
proceduru.
III
Ovaj zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKA NAĈELNICA VISOKO
Amra Babić
- PRIJEDLOG –
Na osnovu ĉlana 3. Zakona o komunalnim djelatnostima Zeniĉko-dobojskog kantona
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 17/08) i ĉlana 22. Statuta općine Visoko –
Preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik pćine Visoko“, broj: 1/11) Općinsko vijeće Visoko, na ___
sjednici odrţanoj dana __.__.2013. godine, donijelo je:
ODLUKU
o jedinstvenom naĉinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske
vodovodne mreţe izvan gradskog podruĉja
Ĉlan 1.
U naseljima izvan gradskog podruĉja koja su u sistemu gradske vodovodne mreţe: Zbilje,
Plješevica, Buci, Donje Topuzovo Polje, Gornje Topuzovo Polje, Arnautovići i Mulići,
prikupljanje komunalnog otpada vrši se putem adekvatnih posuda za smeće.
Odvoz komunalnog otpada vrši JKP.
Ĉlan 2.
Posude za smeće za korisnike usluga navedenih naselja, u ĉlanu 1. ove odluke obezbijediće
općina Visoko iz donatorskih sredstava koje je obezbijedila Švedska organizacija SIDA, u
skladu sa kriterijima koje odredi općina Visoko.
Ĉlan 3.
Naknada za odvoz komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreţe izvan gradskog
podruĉja iz ĉlana 1. ove odluke odreĊena je vaţećom odlukom o davanju saglasnosti na izmjene
dijela cjenovnika komunalnih usluga JKP «Visoĉica» Visoko, broj: 01/1-02-255/08 od
31.07.2008.godine.
Ĉlan 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Sluţbenom glasniku općine
Visoko».
Broj: _______________
_________2013.godine
Visoko
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO
Mirela Mateša Bukva
Obrazloţenje
PRAVNI OSNOV:
Pravni osnov za donošenje ove odluke su odredbe ĉlana 111. Odluke o komunalnom redu
(«Sluţbeni glasnik općine Visoko», broj 3/12), i ĉlna 111. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu («Sluţbeni glasnik općine Visoko», broj: ___).
RAZLOZI ZA DONOŠENJE :
Općinsko vijeće Visoko na 41. sjednici odrţanoj 14.4.2012.godine donijelo je Odluku o
komunalnom redu općine Visoko («Sluţbeni glasnik općine Visoko», broj 3/12) kojom su
definisana podruĉja odnosno naselja na podruĉju općine Visoko gdje se vrši organizovano
prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu u cilju povećanja pokrivenosti
teritorije općine Visoko uslugama organizovanog prikupljanja otpadom isto je prošireno na
naselja izvan gradskog podruĉja: Arnautovići, Zbilje, Plješevica i Buci koja su prikljuĉena na
gradski vodovodni sistem, a do sada nisu bila obuhvaćena organizovanim prikupljanjem i
odvozom komunalnog otpada.
Odlukom o jedinstvenom naĉinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske
vodovodne mreţe izvan gradskog podruĉja predviĊeno je da se u naseljima koja su prikljuĉena na
gradski vodovodni sistem prikupljanje komunalnog otpada vrši putem adekvatnih posuda za
smeće.
Na ovaj naĉin, donošenjem Odluke o jedinstvenom naĉinu prikupljanja i odvoza komunalnog
otpada za korisnike gradske vodovodne mreţe izvan gradskog podruĉja uspostavlja se jedinstven
sistem i unificiran naĉin prikupljanja, odvoza i naplate komunalnog otpada za domaćinstva u
naseljima izvan gradskog podruĉja koja su pokrivena gradskom vodovodnom mreţom: Zbilje,
Plješevica, Buci, Donje Topuzovo Polje, Gornje Topuzovo Polje, Arnautovići i Mulići.
Odvoz komunalnog otpada vrši JKP.
Naknada za odvoz komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreţe izvan gradskog
podruĉja odreĊena je vaţećom Odlukom o davanju saglasnosti na izmjene dijela Cjenovnika
komunalnih usluga JKP «Visoĉica» Visoko broj: 01/1-02-255/08 od 31.07.2008.godine.
OBRADJIVAĈ:
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne,
geodetske,stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKA NAĈELNICA
________________________________________________________________________
Na osnovu ĉlana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Sluţbene novine FBiH», broj: 49/06) i ĉlanova 33. i 36. Statuta općine Visoko-Preĉišćeni tekst
(“Sluţbeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11), Općinska naĉelnica Visoko donosi
Z A K LJ U Ĉ A K
I
UtvrĊuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Medţlisu Islamske zajednice Visoko za
rekonstrukciju poslovne zgrade.
II
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Medţlisu Islamske zajednice Visoko za rekonstrukciju
poslovne zgrade dostavlja se Općinskom vijeću Visoko u dalju proceduru.
III
Ovaj zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKA NAĈELNICA VISOKO
Amra Babić
Prijedlog
Na osnovu ĉlana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06) i ĉlana 22. taĉka 7. Statuta općine
Visoko – Preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik općine Visoko“, broj 1/11) Općinsko vijeće Visoko, na
____. sjednici odrţanoj dana _____ .2013. godine, d o n i j e l o j e:
O D L U K U
Ĉlan 1.
Općinsko vijeće Visoko daje saglasnost
investitoru Medţlisu Islamske zajednice Visoko za
rekonstrukciju poslovne zgrade izgraĊene na k.ĉ. 1032 KO Visoko u ulici Kralja Tvrtka bb na kojoj je
upisano pravo raspolaganja i trajno pravo korištenja udio 1/1 u korist općine Visoko, a prema
urbanistiĉko-tehniĉkim uslovima utvrĊenim Rješenjem o urbanistiĉkoj saglasnosti općine Visoko, broj
03/1-23-2-157/12 od 20.12.2012. godine.
Ĉlan 2.
Ova odluka prestaje da vaţi ako investitor ne zatraţi odobrenje za graĊenje u zakonom propisanom roku.
Ĉlan 3.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Sluţbenom glasniku općine Visoko“.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO
Mirela Mateša Bukva
Broj: ________________
__________2013. godina
Visoko
O B R A Z L O Ţ E NJ E
Pravni osnov
Pravni osnov za donošenje Odluke o davanju saglasnosti Medţlisu Islamske zajednice za
rekonstrukciju poslovne zgrade izgraĊene na k.ĉ. 1032 KO Visoko, sadrţan je u ĉl. 13. Zakona o
principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj
49/06) i ĉlanu 22. taĉka 7. Statuta općine Visoko – Preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik općine Visoko“,
broj 1/11).
Razlozi za donošenje
Općinskom vijeću obratio se Medţlis Islamske zajednice Visoko sa zahtjevom za davanje
saglasnosti za rekonstrukciju poslovne zgrade površine 64 m2 izgraĊene na k.ĉ. 1032 KO Visoko na kojoj
je upisano pravo raspolaganja i trajno pravo korištenja udio 1/1 u korist općine Visoko.
Predmetna nekretnina je aktom Općinske uprave za geodetske poslove i katastar nekretnina
općine Visoko, broj 06/5-475-81/98 od 18.5.1998. godine privremeno dodijeljena na korištenje
podnosiocu zahtjeva sa rokom vaţenja do stupanja na snagu Zakona o restituciji, obzirom da se radi o
nekretnini koja je nacionalizovana i ĉiji je raniji vlasnik-korisnik bio Vakuf Bosne i Hercegovine. Od dana
donošenja navedenog Rješenja Medţlis Islamske zajednice Visoko je u posjedu predmetne nekretnine i
istu koristi davanjem u zakup.
Rješenjem Sluţbe za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne
poslove i zaštitu okoline, broj 03/1-23-2-157/12 od 20.12.2012. godine daje se urbanistiĉka saglasnost za
rekonstrukciju postojećeg objekta kojom je predviĊeno uklanjanje unutrašnjih pregradnih zidova i umjesto
tri formira se jedan poslovni prostor korisne površine 56,05m2. PredviĊena je izmjena postojećih portala,
koji će se proširiti uklanjanjem dijelova zida na fasadi. Postojeća krovna konstrukcija se zadrţava, s tim
što će se izmijeniti dotrajale grede i rogovi, te dotrajali dijelovi krovnog pokrivaĉa od crijepa.
Imajući u vidu da je Medţlis Islamske zajednice Visoko u posjedu nekretnine na osnovu akta
Općinske uprave za geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko, broj 06/5-475-81/98 od
18.5.1998. godine akta Općine, te da se radi o dotrajalom objektu, predlaţemo donošenje Odluke kojom
se daje saglasnost Medţlisu Islamske zajednice Visoko, kao investitoru, da moţe pristupiti rekonstrukciji
poslovne zgrade izgraĊene na k.ĉ. 1032 KO Visoko.
OBRAĐIVAĈ
Sluţba za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKA NAĈELNICA
________________________________________________________________________
Broj: 01/2-02-332/13
Datum, 19.3.2013. godine
Na osnovu ĉlana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Sluţbene novine FBiH», broj: 49/06) i ĉlanova 33. i 36. Statuta općine Visoko-Preĉišćeni tekst
(“Sluţbeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11), Općinska naĉelnica Visoko donosi
Z A K LJ U Ĉ A K
I
UtvrĊuje se Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj naĉelnici za zakljuĉenje ugovora o
kupovini nekretnina u svrhu rekonstrukcije lokalne ceste Kondţilo-Brezovik.
II
Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj naĉelnici za zakljuĉenje ugovora o kupovini
nekretnina u svrhu rekonstrukcije lokalne ceste Kondţilo-Brezovik dostavlja se Općinskom vijeću Visoko
u dalju proceduru.
III
Ovaj zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKA NAĈELNICA VISOKO
Amra Babić
Prijedlog
Na osnovu ĉlana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,br.49/06) i ĉlana 22. taĉka 7. i ĉlana 33. Statuta
općine Visoko – Preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik općine Visoko“,br. 1/11), Općinsko vijeće Visoko,
na________ sjednici odrţanoj ___2013. godine donijelo je
O D L U K U
Ĉlan1.
Ovlašćuje se Općinska naĉelnica Visoko Amra Babić da moţe zakljuĉiti ugovore o kupovini
nekretnina oznaĉenih kao:
- kĉ. 482/7 zv.“Luka“ njiva ĉetvrte klase površine 276 m2 KO Kondţilo vlasništvo Fejzagić (Saliha)
Sevad po cijeni od 12,00 KM po m2,
- kĉ. 482/8 zv .“Luka“ njiva ĉetvrte klase površine 66 m2 KO Kondţilo vlasništvo Dţerzović
(Hazima) Sabit po cijeni od 12,00 KM po m2,
- k.ĉ. 483/2 zv.“Luka“ njiva ĉetvrte klase površine 963 m2 KO Kondţil vlasništvo Hašimović(Muje)
Maida i Ahmedspahić(Muniba) Mustafe sa dijelom ½, po cijeni od12,00 KM po m2
- k.ĉ. 484/5 zv. „Luka“ njiva ĉetvrte klase površine 226 m2 KO Kondţilo i
k.ĉ.484/4 zv „Luka“ nekategorisani put površine 21 m2 KO Kondţilo vlasništvo Kaldţija (Asifa) Eniz
sa dijelom 1/1, po cijeni od 8,00 KM po m2
- k.ĉ. 482/6 zv. „Luka“ njiva ĉetvrte klase površine 24 m2 KO Kondţilo
vlasništvo Kaldţija (Asifa) Adema sa dijelom 1/1 po cijeni od 8,00 KM po m2
- k.ĉ 481/2 zv „Bašta“ njiva ĉetvrte klase površine 1197 m2 KO Kondţilo vlasništvo
Selimović/(Mustafe) Sabahudin sa dijelom 1/1 po cijeni 8,00 KM po m2,
u svrhu rekonstrukcije lokalne ceste Kondţilo-Brezovik.
Ĉlan 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Sluţbenom glasniku općine Visoko“
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO
Mirela Mateša Bukva
Broj:__________/2013.
Visoko
OBRAZLOŢENJE
Pravni osnov
Pravni osnov za donošenje Odluke, kojom Općinsko vijeće ovlašćuje Općinsku naĉelnicu za
zakljuĉenje ugovora o kupovini nekretnina iz ĉlana 1. ove odluke, u svrhu rekonstrukcije lokakne ceste
Kondţilo – Brezovik sadrţan je u ĉlanu 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (« Sluţbene novine Federacije BIH «, broj 49/06), i ĉlanu 22. taĉka 7. Statuta općine Visoko
(« Sluţbeni glasnik općine Visoko», broj: 1/11).
Razlozi za donošenje
Sluţba za opću upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove podnijela je zahtjev za
rješavanje imovinskopravnih odnosa u svrhu rekonstrukcije lokalne ceste Kondţilo – Brezovik, a
prema Glavnom projektu uraĊenom od strane « TZI- Inţenjering» d.o.o.Sarajevo.
Rješenjem broj:03/1-23-2-14/11. od 18.8.2011. godine data je urbanistiĉka saglasnost Sluţbi za
opću upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove – Odsjeku za poslove mjesnih
zajednica Općine Visoko za rekonstrukciju predmetnog puta duţine 3142 m, širine kolovoza 4m,
sa bankinama po 0,5 m sa obje strane.
Obzirom da je u postupku izdavanja graĊevinske dozvole neophodno riješiti imovinskopravne
odnose, te da su novĉana sredstva potrebna za realizaciju ovog projekta obezbjeĊena u budţetu
općine Visoko, predloţeno je donošenje odluke kao u dispozitivu.
OBRAĐIVAĈ
Općinska sluţba za prostorno ureĊenje, imovinsko- pravne,
geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKA NAĈELNICA
________________________________________________________________________
Broj: 01/2-02-333/13
Datum, 19.3.2013. godine
Na osnovu ĉlana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Sluţbene novine FBiH», broj: 49/06) i ĉlanova 33. i 36. Statuta općine Visoko-Preĉišćeni tekst
(“Sluţbeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11), Općinska naĉelnica Visoko donosi
Z A K LJ U Ĉ A K
I
UtvrĊuje se Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj naĉelnici za zakljuĉenje ugovora o
ustanovljavanju prava sluţnosti kolskog puta u korist privrednog subjekta “Interact” d.o.o. Visoko.
II
Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj naĉelnici za zakljuĉenje ugovora o
ustanovljavanju prava sluţnosti kolskog puta u korist privrednog subjekta “Interact” d.o.o. Visoko
dostavlja se Općinskom vijeću Visoko u dalju proceduru.
III
Ovaj zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKA NAĈELNICA VISOKO
Amra Babić
Prijedlog
Na osnovu ĉlana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,br.49/06) i ĉlana 22. stav 7. i ĉlana 33. Statuta općine
Visoko - Preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik općine Visoko“,br. 1/11), Općinsko vijeće Visoko na ____ .
sjednici odrţanoj dana, _____2013. godine d o n i j e l o j e:
O D L U K U
Ĉlan 1.
Ovlašćuje se Općinska naĉelnica Visoko Amra Babić da moţe zakljuĉiti Ugovor o ustanovljavanju prava
sluţnosti kolskog puta preko parcele k.ĉ. 152/1 KO Ozrakovići, kao posluţnog dobra, na kojoj je upisano
pravo raspolaganja i privremeno pravo korištenja zemljišta u korist općine Visoko udio 1/1 u korist
parcela k.ĉ. 153/1 i k.ĉ. 152/2 KO Ozrakovići, kao povlasnog dobra, na kojima je upisano pravo
vlasništva u korist privrednog subjekta Interact d.o.o. Visoko udio 1/1.
Ĉlan 2.
Pravo sluţnosti iz ĉlana 1. ove Odluke ima se uspostaviti u obliku i dimenzijama prilaza: širina od 5,0m
od spoja sa parcelom na k.ĉ. 153/1 pa preko parcele na k.ĉ. 152/1 duţine d=42,0 m pa sve do spoja sa
parcelom k.ĉ. 607/3, odnosno putni pojas lokalnog puta Visoko-Graĉanica, preko kojeg u istoj širini
duţine d=6,0 m izlazi na lokalni put.
Skica lokacije na kojoj je ucrtan kolski put je sastavni dio Odluke.
Ĉlan 3.
Naknada za uspostavljeno pravo sluţnosti iz ĉlana 1. ove Odluke, odreĊena po odredbama Zakona o
eksproprijaciji, iznosi 8.820,00 KM. Vlasnik povlasnog dobra ima obavezu isplatiti naknadu za
uspostavljeno pravo sluţnosti na dan potpisivanja ugovora.
Ĉlan 4.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Sluţbenom glasniku općine Visoko“.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO
Mirela Mateša Bukva
Broj: _______________
. 2013. godina
Visoko
O B R A Z L O Ţ E NJ E
Pravni osnov
Pravni osnov za donošenje Odluke, kojom Općinsko vijeće daje saglasnost Općinskoj naĉelnici za
zakljuĉenje ugovora o ustanovljavanju prava sluţnosti kolskog puta preko parcele k.ĉ. 152/1 KO
Ozrakovići, kao posluţnog dobra, u korist parcela k.ĉ. 153/1 i k.ĉ. 152/2 KO Ozrakovići, kao povlasnog
dobra, vlsništvo Interact d.o.o., sadrţan je u ĉlanu 13. Zakona o principima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj 49/06), ĉl. 55. stav 1. i 58.
Zakona o graĊevinskom zemljištu („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj 25/03, 16/04 i 67/05) i ĉlanu
22. taĉka 7. Statuta općine Visoko – Preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik općine Visoko“, broj 1/11).
Razlozi za donošenje
Privredni subjekt „Interact“ d.o.o. Visoko obratilo se Općinskom vijeću sa zahtjevom za
uspostavljanje prava sluţnosti kolskog puta preko parcele k.ĉ. 152/1 KO Ozrakovići, kao posluţnog dobra,
u korist parcela k.ĉ. 153/1 i k.ĉ. 152/2 KO Ozrakovići, kao povlasnog dobra, vlasništvo „Interact“ d.o.o.
udio 1/1. U zahtjevu se navodi da je na parceli k.ĉ. 152/2 izgraĊen poslovno-proizvodni objekat a na k.ĉ.
153/1 u toku je postupak izdavanja graĊevinske dozvole za izgradnju poslovnih objekata kod kantonalnih
organa uprave, te da je uslov za izdavanje graĊevinske dozvole regulisanje pristupnog puta.
Sluţba za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu
okoline provela je ispitni postupak u kojem je izvršen uviĊaj na licu mjesta, identifikacija predmetnih
parcela od strane geometra i vještaĉenje po vještaku urbanisti.
U postupku je utvrĊeno da se parcela na kojoj se traţi uspostava prava sluţnosti oznaĉena kao k.ĉ.
152/1, njiva 2. klase površine 987 m2, sa upisanim pravom raspolaganja i privremenim pravom korištenja
u korist općine Visoko udio 1/1, nalazi u urbanom i graĊevinskom zemljištu po namjeni predviĊenom za
rad, a prema Urbanistiĉkom planu grada Visoko. Zbog blizine autoputa najveći dio parcele k.ĉ. 152/1 je
smješten u zaštitnom pojasu autoputa u kojem nije dozvoljena bilo kakva gradnja objekata, zbog ĉega
cijenimo opravdanim uspostavu prava sluţnosti u korist susjednih parcela na kojima su izgraĊeni, odnosno
za koje je u toku postupak izdavanja graĊevinske dozvole za izgradnju poslovno-proizvodnih objekata.
Visina naknade za uspostavljeno pravo sluţnosti odreĊena je primjenom odredbi Zakona o
eksproprijaciji od strane Općinske komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.
OBRAĐIVAĈ
Sluţba za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
SLUŢBA ZA OPĆU UPRAVU,POSLOVE
MJESNIH ZAJEDNICA
I INSPEKCIJSKE POSLOVE
________________________________________________________________________
IZVJEŠTAJ
O RADU SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE VISOKO U
2012.GODINI I O STANJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKTA
U MJESNIM ZAJEDNICAMA OPĆINE VISOKO U 2012. GODINI,
SA POSEBNIM OSVRTOM NA STANJE NISKONAPONSKE MREŢE,
OBJEKATA ZA VODOSNABDIJEVANJE, KANALIZACIONE I GASNE
MREŢE
Visoko, mart 2013. godine
___________________________________________________________________________
Ulica Alije Izetbegovića, 71300 Visoko, tel.+387 32/ 732-503, fax.+032/738-386,mail adresa:[email protected]
Uvodni dio
Sluţba za opću upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove, realizirajući
Program rada Općinskog vijeća za 2013. godinu, na osnovu dostavljenih pojedinaĉnih izvještaja
o radu savjeta mjesnih zajednica i stanju infrastrukturnih objekata na podruĉju mjesnih zajednica,
saĉinila je Izvještaj.
Na podruĉju općine Visoko osnovane su mjesne zajednice kao obavezan oblik mjesne
samouprave putem kojih graĊani odluĉuju o lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno
utiĉu na njihov ţivot i rad. Organi mjesne zajednice su:
-
Savjet mjesne zajednice
Zbor graĊana mjesne zajednice.
U prošloj godini odrţana su 233 sastanka savjeta MZ. Zajedniĉko za rad savjeta svih
mjesnih zajednica jeste da su gotovo svi sastanci bili posvećeni pitanju infrastrukture na podruĉju
te mjesne zajednice.
U prošloj godini odrţana su 84 zbora graĊana (mjesne zajednice u cjelini ili po mjesnim
podruĉjima). Na zborovima graĊana, pored pitanja vezanih za oblast infrastrukture, raspravljalo
se o aktuelnim potrebama i interesima graĊana mjesnih zajednica ili mjesnih podruĉja.
Aktivnosti savjeta mjesnih zajednica ogledale su se i u pokazateljima da su graĊani
finansijski sudjelovali na realizaciji pojedinih projekata u MZ.
Izvještaji o radu savjeta mjesnih zajednica i stanju infrastrukturnih
objekata po mjesnim zajednicama
MZ ARNAUTOVIĆI
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Arnautovići
Savjet Mjesne zajednice Arnautovići u 2012. godini odrţao je tri sastanka, te organizovao
ĉetiri zbora graĊana. Aktivnosti koje su voĊene od strane Savjeta u izvještajnom periodu su:
- izgradnja zgrade u kojoj će biti smještene prostorije Savjeta, te prostorije za potrebe
sportskih klubova Mjesne zajednice,
- nasipanje ceste G.Bosnići i G. Mulići,
- nastavak izgradnje javne rasvjete u naseljima Bosnići, Mulići i Arnautovići, te postavljanje
stubova za javnu rasvjetu u naselju Vilajetovići-Tuk,
- izrada projekta vodosnabdijevanja Vilajetovići, K.Banjer i dio Graĉanice,
- izrada projekta obilaznice na lokalitetu Mile,
- izrada projekta kruţnog toka kod ”Vispaka” sa proširenjem ceste,
- pitanje graĊevinske dozvole za izgradnju obaloutvrde Arnautovići-Mulići,
U izvještajnom periodu Savjet MZ organizovao je radne akcije na ĉišćenju obale Bosne
od Arnautovića do Porjeĉana. TakoĊe je dat puni doprinos u organizovanju radne akcije
„Oĉistimo BiH za jedan dan”.
Uz angaţman Savjeta, prikupljenim sredstvima od graĊana u iznosu od 4.900 KM
uraĊeno je: proširenje dijela javne rasvjete, nasipanje ceste u Bosnićima i izgradnja dijela
prostorija Savjeta.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Arnautovići
Vodosnabdijevanje
Naselja Arnautovići, Mulići i dio Bosnića, snabdijevaju se vodom iz gradskog vodovoda.
Naselje Tuk, snabdijeva se vodom iz tri lokalna vodovoda koji u ljetnom periodu nemaju
dovoljne koliĉine vode. Lokalni vodovodi u G.Bosnićima, takoĊe nemaju dovoljne koliĉine vode.
Mještani Vilajetovića i dijela G.Mulića, snabdijevaju se vodom iz vlastitih izvora. Lokalni
vodovodi izgraĊeni su bez potrebne dokumentacije.
Cestovna infrastruktura
Cestovni pravci koji su izgraĊeni u MZ Arnautovići, relativno su u dobrom stanju, izuzev
dijela koji prolazi kroz naselje Arnautovići. Za cestu u naselju Tuk izdata je graĊevinska dozvola
i dio ceste je uraĊen. Završetak radova na ovoj dionici koštao bi cca 23.000 KM. Rekonstrukcija
ceste Mulići-Porjeĉani, koštala bi oko 500.000 KM, jedan dio je uraĊen. Za cestu Pode uraĊena je
projektna dokumentacija, vrijednost radova iznosi 23.000 KM. Rekonstrukcija ceste u naselju
Bosnići, krak 1 i 2 košta 72.000 KM. Na ovom pravcu uraĊena je dionica u duţini od 205 m.
Pored navedenog trebalo bi asfaltirati dionicu ceste u G.Mulićima-70 m, te dionicu ceste u
Mulićima –50 m u cilju zaštite obale.
Kanalizaciona mreţa
U svim naseljima MZ uraĊena je kanalizaciona mreţa. Kanalizacione mreţe u naseljima
Vilajetovići-Tuk, Arnautovići, Mulići i Bosnići imaju graĊevinske dozvole.
Niskonaponska mreţa
Stanje niskonaponske mreţe u MZ Arnautovići je zadovoljavajuće.
Gasifikacija
Na podruĉju MZ poloţena je gasovodna mreţa u duţini od 3.500 m. Oko 30 mještana,
koji su izvršili uplatu, nisu prikljuĉeni na mreţu zbog pitanja zaobilaznice na lokalitetu Mile.
Javna rasvjeta
U slijedećim naseljima uraĊen je dio javne rasvjete i to:
- Arnautovići - postavljeno 40 rasvjetnih tijela,
- Mulići - postavljeno 40 rasvjetnih tijela,
- Bosnići - postavljeno 21 rasvjetno tijelo
- Vilajetovići - Tuk, postavljeni su betonski stubovi za rasvjetu.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Mjesna zajednica je izgradila SC „Mulići” koji sadrţi igralište za mali nogomet, djeĉije
igralište i igralište za košarku. U sklopu SC izgraĊen je objekat površine 150 m² za potrebe
Mjesne zajednice i sportskih klubova. Ono što predstoji je opremanje ove zgrade.
MZ BUCI
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Buci
U 2012. godini Savjet Mjesne zajednice Buci odrţao je šest sastanaka, te organizovao
osam sastanka Odbora za izgradnju infrastrukturnih objekata, koji je imenovan od strane Savjeta.
Zborovi graĊana odrţavani su po mjesnim podruĉjima i u prošloj godini bilo ih je šest. Pitanja
koja su razmatrana i rješavana od strane Savjeta i zbora graĊana:
- nasipanje cesta u : Goranima, kod groblja Grajani, u gornjem dijelu Slatine, ceste ka
Kleku i kući Ališanović Fadila.
- ureĊenje cesta u: Podstuparićima, Zbilju i Plješevici,
- nasipanje bankina na cesti Buci-Goduša i Buci-Kralupi,
- uraĊena je kanalizaciona mreţa uz cestu Buci-Kralupi u duţini oko 280 m, tako da je
problem uz školu i dţamiju Buci po ovom pitanju riješen,
- uĉešće u akcijama ĉišćenja i ureĊenja MZ, posebno obala Fojnice, izletišta i pješaĉkih
staza,
- aktivno uĉešće u proslavi znaĉajnih datuma,
- saradnja sa Elektrodistribucijom oko sanacije niskonaponske mreţe,
- druge aktivnosti vezane za postavljanje saobraćajnih znakova i dobivanje potrebnih
dozvola za izgradnju dţamija u naseljima Buci i Grajani, te drugih objekata.
Aktivnosti koje je MZ u 2012. godini realizovala kroz finansijska ulaganja graĊana:
- ureĊenje ceste Plješevica-H.Kazaferovića most (15.000 KM),
- sanacija ceste Podstuparići (cca 1.000 KM),
- ureĊenje kanalizacije na Bucima duţine oko 280 m (3.000 KM),
- ureĊenje ceste i dijela kanalizacije u Slatini (1.000 KM),
- ureĊenje ceste prema Dobrom i Goranima (cca 1.000 KM),
- nasipanje ceste u Grajanima, Goranima i Pokoscu (cca 3.000 KM),
- ĉišćenje i odrţavanje izletiša na Bucima (cca 2.000 KM).
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Buci
Vodosnabdijevanje
Oko 90 % mještana MZ Buci ima uredno snabdijevanje vodom. Povremene probleme
imaju mještani vršnih dijelova Oštraca, Grajana, te Gorana. Lokalni vodovodi koji su korišteni
prije dovoĊenja vode iz gradskog vodovoda i sada se koriste kao dodatni izvor vodosnabdijevanja
i odrţavaju se u aktivnom stanju.
Cestovna infrastruktura
U protekloj godini nije ništa raĊeno na rekonstrukciji cesta. Zahvaljujući mještanima
uraĊeno je nešto makadamskih cesta u svim naseljenim mjestima, ukupne duţine oko 1.000 m.
Za ceste Grajani i Stuparići, postoji uraĊena projektna dokumentacija i izdato odobrenje za
graĊenje.
Kanalizaciona mreţa
U protekloj godini uraĊeno je oko 350 m kanalizacione mreţe. Zbog zaštite izvorišta
Vrutak, potrebno je završiti radove na izgradnji kanalizacije Oštrac.
Javna rasvjeta
Na cestovnim pravcima Most-Dautovci i Most Krljuštica izgraĊena je javna rasvjeta, koja
je u funkciji. Duţina izgraĊene javne rasvjete iznosi oko 1,2 km. Potrebno je nastaviti radove na
proširenju javne rasvjete, posebno dionice uz regionalni put Visoko-Kiseljak, kod Gradskih
grobalja.
Niskonaponska mreţa
Na podruĉju MZ Buci niskonaponska mreţa je u vrlo lošem stanju, u izvještajnom
periodu oĉekivala se rekonstrukcija mreţe u naselju Grajani.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
U protekloj godini kompletno podruĉje MZ pokriveno je kablovskom mreţom, tako da je
riješeno pitanje TV signala. TakoĊe je raĊeno na poboljšanju signala mobilne telefonije BH
Telecom-a, pa se oĉekuje u narednom periodu pokrivanje signalom doline Krljušice i ostalih
dijelova MZ.
MZ BULĈIĆI
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Bulĉići
Savjet MZ Bulĉići odrţao je sedam sastanaka na kojima se rješavalo pitanje cestovne
infrastrukture.
Uz odobrena sredstva od strane Općine prikupljena su sredstva i od graĊana za sanaciju
ceste Bogošići-Bare.
TakoĊe je izvršeno i raskresavanje cestovnog pojasa.
Na sastancima Savjeta razgovaralo se o neophodnosti popravke mosta na Luţniĉkom
potoku, te asfaltiranja makadamskog dijela ceste.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Bulĉići
Vodosnabdijevanje
Vodosnabdijevanje u MZ Bulĉići je loše. Lokalni vodovodi su davno graĊeni, slabo se
odrţavaju, ne vrši se analiza vode. U ljetnom periodu postoje dugotrajne redukcije vode. Naselje
Bare sa deset domaćinstava snabdijeva se vodom iz lokalnih vodovoda Karuša i Vodica.
U naselju Luţnica sedam domaćinstava snabdijeva se vodom iz vodovoda Jelavik.
Cestovna infrastruktura
Cestovni pravac Bogošići-Bare nalazi se u vrlo lošem stanju. Ova cesta duţine je oko 6
km, od toga asflatirano je samo 80 m, ostali dio ceste je makadamski i nalazi se u vrlo lošem
stanju. Svake godine izdvaja se dio sredstava iz Budţeta Općine za nasipanje predmetne dionice.
Most na Luţniĉkom potoku je u vrlo lošem stanju, ruševnom, te zbog toga predstavlja
opasnost za korištenje. Dva puta su ulagana sredstva u iznosu po 2.500 KM za sanaciju ploĉastog
propusta, u narednom periodu potrebno je planirati izgradnju istog.
Niskonaponska mreţa
Niskonaponska mreţa izmeĊu naselja Bogošići i Luţnica u lošem je stanju. Potrebna je
hitna rekonstrukcija.
U MZ Bulĉići nije izgraĊena kanalizaciona i gasifikaciona mreţa, ne postoji javna
rasvjeta, niti društvene prostorije.
MZ BUZIĆ MAHALA
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Buzić Mahala
Savjet MZ Buzić Mahala u 2012. godini odrţao je pet sastanaka, te organizovao dva zbora
graĊana. Aktivnosti koje su voĊene od strane Savjeta u izvještajnom periodu su:
- rješavanje pitanja vodosnabdijevanja, odnosno završetka izgradnje vodovoda Buzić
Mahala. Stanovištvo MZ vlastitim sredstvima (cca 100.000 KM) uĉestvovalo je u
izgradnji ovog vodovoda,
- uraĊen je glavni kolektor kanalizacione mreţe u naselju Huskići, za koji su stanovnici
MZ izdvojili finansijska sredstva u visini oko 10.700 KM,
-otkupljeno je zemljište za izgradnju sportskog stadiona, stanovništvo MZ uĉestvovalo je
sa 60.000 KM.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Buzić Mahala
Vodosnabdijevanje
Na izgraĊeni vodovod Buzić Mahala prikjuĉeno je 270 korisnika, sa moguĉnošću
proširenja broja korisnika. Za ovaj vodovod podnesen je zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.
Vodovod Huskići izgraĊen je prije 40 godina, sredstvima 45 korisnika. Zbog starosti
vodovodne mreţe koju je potrebno rekonstruisati, ovaj vodovod nema dovoljan kapacitet vode da
bi mogao zadovoljiti potrebe stanovnika ovog naselja.
Cestovna infrastruktura
U 2008. godini uraĊen je projekat rekonstrukcije ceste u MZ Buzić Mahala duţine 5 km i
izdata je urbanistiĉka saglasnost. Ova cesta je u jako lošem stanju, predraĉunska vrijednost
potrebnih radova iznosi cca 1.200.000 KM.
Kanalizaciona mreţa
U naselju Huskići trenutno se radi kanalizaciona mreţa, u ostalim naseljima MZ ista je
izgraĊena 2005. godine.
Niskonaponska mreţa
Na podruĉju jednog trafoa izvršena je rekonstrukcija niskonaponske mreţe, a podruĉja
koja pokrivaju druga dva trafoa imaju velikih problema u napajanju elektriĉnom energijom.
Stubovi niskonaponske mreţe su u veoma lošem stanju.
Javna rasvjeta
UraĊen je projekat za izgradnju javne rasvjete.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Na društvenom domu u MZ potrebno je izvršiti rekonstrukciju krovnog pokrivaĉa.
Izvršen je otkup zemljišta za izgradnju sportskog igrališta, sada bi trebalo izvršiti
ograĊivanje istog.
MZ CENTAR
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Centar
U 2012. godini Savjet MZ Centar odrţao je pet sastanaka, zborovi graĊana nisu
organizovani u prošloj godini.
Na sastancima Savjeta razmatrana je tekuća problematika, te pitanja vezana za stanje
infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ.
Pored navedenog, razmatrana su i pitanja iz oblasti ekologije, kao i uĉešće u akcijama
ĉišćenja smeća u gradu. Savjet MZ organizovao je i akciju proljetnog ĉišćenja. U saradnji sa MZ
Buci zapoĉet je projekat izgradnje pješaĉke staze na relaciji Prijeko-Zbilje.
Savjet MZ razmatrao je i pitanje realizacije projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci
Fojnici u dijelu naselja Prijeko.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Centar
Vodosnabdijevanje
Vodosnabdijevanje na podruĉju Mjesne zajednice je uredno, jedine primjedbe su bile od
stanovnika padinskih dijelova naselja Prijeko, da je u ljetnom periodu slab pritisak u vodovodnoj
mreţi.
Cestovna infrastruktura
U izvještajnoj godini nije bilo radova na rekonstrukciji cestovne infrastrukture.
Kanalizaciona mreţa
Stanje kanalizacione mreţe je dosta dobro, s tim da postoji problem odvodnje oborinske
vode. Kada je u pitanju izgradnja gradskog kolektora, radovi su završeni na dijelu MZ Centar.
Javna rasvjeta
Pored tekućeg odrţavanja, postavljena je javna rasvjeta u ogranku ulice Prijeko.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
MZ Centar još uvijek nije riješila pitanje svojih prostorija, za odrţavanje sastanaka koristi
prostorije Sportskog saveza.
MZ ĈEKREKĈIJE
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Ĉekrekĉije
Savjet MZ Ĉekrekĉije u 2012. godini odrţao je petnaest sastanaka i organizovao ĉetiri
zbora graĊana. Razmatrana i rješavana pitanja od strane Savjeta MZ Ĉekrekĉije i zbora graĊana
u 2012. godini su:
- pribavljanje dokumentacije, vezano za izgradnju vodovoda u MZ Ĉekrekĉije, kao i
graĊevinske dozvole iz 1991. godine,
- realizacija projekta izgradnje kanalizacione infrastrukture, u saradnji sa općinskim
sluţbama,
- odrţano je niz sastanaka na svim nivoima po pitanju vodosnabdijevanja MZ,
- pokrenuto je niz inicijativa za zaštitu mosta u Ĉekrekĉijama.
U izgradnji glavnog cjevovoda fekalne kanalizacije u naseljima Dolipolje, Stari dio
Ĉekrekĉija i Kutima (ukupne duţine 2 km), uĉestvovali su mještani navedenih naselja sa
iznosom od 10.365 KM.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Ĉekrekĉije
Vodosnabdijevanje
Ukupno160 domaćinstava sa dijela naseljenih mjesta Dolipolje, Staro selo i Kuti,
snabdijeva se vodom s izvorišta ”Kašikovića dol”, dok preostali dio domaćinstava MZ Ĉekrekĉije
snabdijeva se vodom s privatnih malih izvorišta i iskopanih bunara. Kvalitet vode za piće na
osnovu mikrobiološke i bakteriološke analize nezadovoljavajuće je.
Savjet MZ kao rješenje problema vodosnabdijevanja vidi kroz realizaciju rješenja za
graĊenje iz 1991. godine.
Cestovna infrastruktura
U 2012.godini asfaltirana su dva cestovna pravca iz Programa kapitalnih ulaganja.
Asfaltiran je dio ceste prema benzinskoj pumpi ”Petrol” i desni krak raskrsnice u Ĉekrekĉijama.
Kanalizaciona mreţa
U 2012. godini iz Programa kapitalnih ulaganja realizovan je projekat nabavke materijala
za izgradnju kanalizacione mreţe u MZ Ĉekrekĉije. IzgraĊena je kanalizaciona mreţa u duţini 2
km u naseljima: Dolipolje, Staro selo i dio Kuta. Preostali dio naselja Kuti i Kopaĉi ne posjeduju
kanalizacionu mreţu i istu je potrebno izgraditi što prije.
Niskonaponska mreţa
Niskonaponska mreţa na podruĉju MZ je djelimiĉno riješena. Izvršena je rekonstrukcija
glavnog voda niskonaponske mreţe, dok na pojedinim mjestima nije izvršena rekonstrukcija
sekundarnog voda. Savjet MZ od Elektrodistribucije Zenica - PJ Visoko traţit će da se gore
navedeni radovi završe u cilju sigurnosti mještana MZ Ĉekrekĉije.
Javna rasvjeta
U 2012. godini uraĊen je projekat javne rasvjete MZ Ĉekrekĉije, podnesen je zahtjev za
izdavanje neophodnih saglasnosti i odobrenja.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Poĉetkom 2009. godine izvršena je rekonstrukcija prve etaţe društvenog doma u
Ĉekrekĉijama, izuzev radova vezanih za zamjenu vanjske stolarije.
Pokrenuta je inicijativa pred nadleţnim ministarstvom za pretvorbu zemljišta za izgradnju
stadiona FK „Mladost” iz Ĉekrekĉija, koji je formiran uz podršku Savjeta MZ Ĉekrekĉije.
MZ DOBRINJE
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Dobrinje
Na pet odrţanih sastanka Savjeta MZ Dobrinje dogovaralo se o preduzimanju aktivnosti
na rješavanju slijedećih pitanja:
- proširenju ceste Dobrinje-Buzići, koja je korištena kao zaobilaznica,
- izgradnji javne rasvjete u naselju Buzići,
- izradi projektne dokumentacije za vodovod „Dubovi 2” u G.Seoĉi,
- rekonstrukciji vodovodne mreţe u naselju Upovac,
- sanaciji donjeg vodotoka Upovaĉkog potoka,
- sanaciji lokalnih cesta, divljih deponija i postojećih igrališta.
U saradnji sa Savjetom, mještani MZ Dobrinje kroz vlastita ulaganja uĉestvovali su u
izgradnji vodovodne mreţe u naselju Upovac (7.610 KM) i ureĊenju fudbalskog igrališta u
naselju Dobrinje (1.100 KM).
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Dobrinje
Vodosnabdijevanje
U naselju Dobrinje vodosnabdijevanje je loše. Tri vodovoda „Lijeska”, „Zmajevica” i
„Luke” do ljetnog perioda imaju dovoljne koliĉine vode. U ljetnim mjesecima redukcije su
izraţajne i traju po sedam dana. Sliĉna situacija je u naselju Upovac, gdje je izvršena
rekonstrukcija vodovodne mreţe. Postojeća izvorišta ne mogu zadovoljiti potrebe mještana,
neophodno je pronaći nova izvorišta.
Mještani G.Seoĉe pokrenuli su aktivnosti na dobijanju graĊevinske dozvole za
rekonstrukciju vodovoda „Dubovi 2” i „Ibrik”.
Cestovna infrasturktura
Nezavršeni cestovni pravci su:
- Groblje-Zilići, postoji projektna dokumentacija i odobrenje za gradnju, u ovaj pravac
uloţeno je 30.000 KM, predraĉunska vrijednost radova iznosi 65.000 KM.
- Donja Seoĉa-G. Seoĉa, postoji projektna dokumentacija,a vrijednost radova iznosi
60.000 KM.
Cestovni pravci koje bi trebalo uraditi:
- Zaseok-Grab, uraĊena je projektna dokumentacija i izdato je odobrenje za gradnju,
predraĉunska vrijednost radova iznosi 213.350 KM,
- Dolovi-Upovac, uraĊena je projektna dokumentacija i izdato je odobrenje za gradnju,
predraĉunska vrijednost radova iznosi 187.597 KM,
- Lokalna cesta D.Seoĉa, uraĊena je projektna dokumentacija, nije izdato odobrenje za
graĊenje, predraĉunska vrijednost radova iznosi 22.258 KM.
Kanalizaciona mreţa
Naselja Upovac, Buzići i Dobrinje imaju djelimiĉno izgraĊenu kanalizacionu mreţu, dok
je ista u potpunosti izgraĊena u naselju D.Seoĉa. Naselje G.Seoĉa nema izgraĊenu kanalizacionu
mreţu.
Niskonaponska mreţa
U naseljima Dobrinje i Grab napon elektriĉne energije je veoma loš. Niskonaponska
mreţa stara je više od pedeset godina i u lošem je stanju.
Uz male korekcije na postojeću niskonaponsku mreţu, prikljuĉuju se novi privredni
subjekti bez rješavanja problema elektrosnabdijevanja domaćinstava.
Javna rasvjeta
UraĊen je projekat izgradnje javne rasvjete naselja Seoĉa. Predraĉunska vrijednost radova
iznosi 18.613 KM. Za javnu rasvjetu naselja Buzići pristupilo se izmjeni projektne
dokumentacije, zbog spora sa Ţeljeznicama F BiH.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Trenutno ne postoje društvene prostorije za potrebe MZ, te je neophodno u narednom
periodu rješavati ovo pitanje.
MZ GODUŠA
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Goduša
Savjet MZ Goduša odrţao je pet radnih sastanaka na kojima su razmatrana i rješavana
slijedeća pitanja:
- dovršetak radova na vodovodu „Kućetine”,
- preprojektovanje vodovoda „Kućetine”,
- sanacija bankina lokalne ceste Buci-Goduša,
- sanacija divljih deponija,
- dovršetak radova na novoj dţamiji,
- vanjsko ureĊenje prostora oko dţamije i dijela ceste prema Rajĉićima,
- projektovanje javne rasvjete u Ramadanovcima,
- proširenje postojeće javne rasvjete u Hanu.
U 2012. godini mještani MZ Goduša ulaganjem vlastitih sredstava uĉestvovali su u
realizaciji;
- završnih radova na novoj dţamiji u Goduši,
- ureĊenju harema Grepćine
- proširenju javne rasvjete – sufinansiranje.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Goduša
Vodosnabdijevanje
Na podruĉju MZ ima više vodovoda sa većim brojem korisnika, ti vodovodi su Kućetine,
Vijer, Selišće, Sedra i Podijenica. U većini navedenih vodovoda instalisana mreţa starija je od
30. godina. Najveći vodovod je Kućetine, u toku je rekonstrukcija ovog vodovoda sa proširenjem
korisnika sa 100 na 150 domaćinstava.
Cestovna infrastruktura
Cestovni pravci koji se trebaju uraditi na podruĉju MZ Goduša: Han-Plaholje,
Medvjedovaĉa-Kula, Han-Vijer, za sve cestovne pravce izdato je odobrenja za graĊenje.
Kanalizaciona mreţa
Na podruĉju MZ nije izgraĊena kanalizaciona mreţa.
Niskonaponska mreţa
Elektriĉni vodovi i stubovi u lošem su stanju, a napon elektriĉne energije
nezadovoljavajući je na većem dijelu MZ. Izuzetak je naselje PoreĊe, izgradnjom GSM bazne
stanice dobila se nova linija sa samonosivim kablovima i naselje Plaholje gdje su drveni stubovi
zamjenjeni betonskim.
Gasifikacija
Nema izgraĊene gasifikacione infrastrukture. Kroz Godušu prolazi tranzitni gasovod iz
Ilijaša za Kiseljak.
Javna rasvjeta
U odnosu na predratni period izvršeno je proširenje javne rasvjete u Novom Naselju , te
lokalitetu prema stadionu Duge Njive. UraĊena je projektna dokumentacija javne rasvjete naselja
Ramadanovci.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Mjesna zajednica Goduša ne posjeduje društvene prostorije. Prije je korišten prostor
„Velepromet” - ovog maloprodajnog objekta površine oko 12 m². Trenutno se vode aktivnosti na
otkupu zemljišta za izgradnju malonogometnog stadiona, lokacija Duge Njive.
MZ GRAĈANICA
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Graĉanica
Tokom izvještajnog perioda Savjet Mjesne zajednice je odrţao devet sastanaka, te
organizovao trinaest zborova graĊana.
Pitanja koja su razmatrana na navedenim sastancima:
- vodosnabdijevanje MZ Graĉanica
- izgradnja javne rasvjete u Tramošnjiku i Malom Ĉajnu
- saniranje divlje deponije Livade
- izgradnja stadiona i djeĉijeg igrališta „Kemal Uzunalić – Švabo”
- radovi na vodozahvatima Hajrina voda i Donja Smršnica
- proširenje ceste u naselju Loznik
- rekonstrukcija cesta u naseljima Uvorići i Veliko Ĉajno
- izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Veliko Ĉajno
- ucjevljenje dijela potoka i kanalizacije u Kovaĉićima i Malim Trnovcima
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Graĉanica
Vodosnabdijevanje
U izvještajnom periodu izvršeno je proširenje vodovoda Hajrina voda, te izvršeni
vodoistraţni radovi na lokalitetu Donja i Gornja Smršnica.
Cestovna infrastruktura
Cestovni pravci koje je potrebno uraditi u narednom periodu :
- rekonstrukcija ceste Uvorići, predraĉunska vrijednost radova 96.000 KM, mještani su
prikupili 22.000 KM
- rekonstrukcija ceste Sige, odobrena su sredstva u iznosu od 18.000 KM, projekat iz
Programa kapitalnih ulaganja
Kanalizaciona mreţa
U 2012. godini izgraĊena je kanalizacija u naselju Veliko Ĉajno, projekat je finansiran od
strane Fonda za zaštitu okoliša F BiH, Općine Visoko i mještana.
Pored navedenog projekta izgraĊena je kanalizaciona mreţa u naseljima Tramošnjik,
M.Trnovci i Kovaĉići.
Niskonaponska mreţa
Problemi sa niskonaponskom mreţom postoje u naseljima Tramošnjik i Malo Ĉajno.
Javna rasvjeta
Za javnu rasvjetu u naselju Tramošnjik uraĊena je projektna dokumentacija, oĉekuje se
izgradnja iste u 2013. godini.
MZ KOLOŠIĆI
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Kološići
Na osam odrţanih sastanaka Savjeta MZ Kološići kao i na dva odrţana zbora graĊana
raspravljalo se o infrastrukturnim objektima na podruĉju MZ, i to:
- stanju niskonaponske mreţe,
- stanju kanalizacione mreţe,
- pitanju vodosnabdijevanja,
- pitanju cestovne infrastrukture,
- izgradnji šehidske ĉesme u Dolovima.
U 2012. godini Savjet MZ aktivno je radio na obiljeţavaju „20 juna”- Dana mjesnih
zajednica Kološići, Zimĉa, Orašac i Moštre. UraĊena je i projektna dokumentacija za izgradnju
šehidske ĉesme u mjestu Dol.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Kološići
Vodosnabdijevanje
Na podruĉju MZ nije riješeno pitanje vodosnabdijevanja. Do polovine mjeseca maja
mještani koriste vlastite bunare koji nemaju dovoljne kapacitete vode. U ljetnom periodu
snabdijevanje vode vrši se uglavnom dovlaĉenjem iste iz Muhašinovića. Mještani MZ Kološići,
pitanje vodosnabdijevanja smatraju prioritetnim i urgentnim za rješavanje.
Cestovna infrastruktura
U izvještajnom periodu nasipana je cesta prema stadionu u duţini od 200 m, kao i glavna
cesta u MZ u duţini od 300 m. Pored navedenih poslova vršeno je i ĉišćenje kanala uz ceste. Za
većinu cestovnih pravaca uraĊena je projektna dokumentacija.
Kanalizaciona mreţa
UraĊena je projektna dokumentacija za izgradnju kanalizacione mreţe za podruĉje MZ
Kološići.
Niskonaponska mreţa
Stanje niskonaponske mreţe na podruĉju MZ Kološići je veoma loše. Instalacije su stare,
a napon elektriĉne energije je slab. Potrebno je izgraditi još jedan trafo.
Javna rasvjeta
Na podruĉju MZ nije izgraĊena javna rasvjeta.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Društvene prostorije MZ Kološići su u veoma lošem stanju.
Po osnivanju FK„Monjare” Savjet MZ pruţio je podršku radu istom, te pomogao u
ureĊenju stadiona. Za rekonstrukciju stadiona trebalo bi obezbjediti znaĉajna sredstva.
MZ KRALUPI
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Kralupi
Savjet MZ Kralupi odrţao je tri sastanka i organizovao dva zbora graĊana na kojima se
raspravljalo o slijedećim pitanjima:
- nastavak izgradnje ceste Slatina – Ĉifluk
- izgradnja i rekonstrukcija ostalih cestovnih pravaca
- vodosnabdijevanje MZ
- ostali infrastrukturni objekti u MZ
Stanovništvo MZ Kralupi liĉnim radom i sredstvima uĉestvovali su u ĉišćenju cesta u MZ
u vrijeme velikih snijeţnih padavina. Savjet MZ nema prostorije na rad, što predstavlja
oteţavajuću okolnost.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Kralupi
Vodosnabdijevanje
Stanovništvo MZ Kralupi snabdijeva se vodom iz :
- gradskog vodovoda Vrutak
- vodovoda Devetak, snabdijeva 27 domaćinstava naselja Plandište
- vodovod Jelašje, snabdijeva 43 domaćinstva naselja Dvor
- vodovod Dolac, snabdijeva 9 domaćinstava naselja Ginje
- manja izvorišta – desetak, snabdijeva vodom 1 – 3 domaćinstva
Cestovna infrastruktura
Potrebno je nastaviti sa radovima na rekonstrukciji ceste Slatina – Ĉifluk, za koju postoji
sva potrebna dokumentacija.
Ostali cestovni pravci koje je potrebno rekonstruisati su: Ginje-Dolac, Ginje-Dvor,
Plandište-Vidovići, Plandište-Ratkovci, Ĉifluk-Ćatići, te prikljuĉne ceste za naselje Dvor i Ginje.
Kanalizaciona mreţa
Neophodno je izgraditi kanalizacionu mreţu u naselju Dvor sa prikljuĉkom za 29
domaćinstava, te naselju Ginje sa prikljuĉkom za 31 domaćinstvo.
Niskonaponska mreţa
Niskonaponska mreţa je u izuzetno lošem stanju, ovo se prvenstveno odnosi na stanje u
naselju Holići.
Na podruĉju MZ Kralupi ostali infrastrukturni objekti nisu izgraĊeni ( javna rasvjeta,
društvene prostorije, domovi, sportska igrališta i dr.).
MZ KULA BANJER
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Kula Banjer
Na dvanaest odrţanih sastanaka Savjeta MZ Kula Banjer, kao i na dva odrţana zbora
graĊana raspravljalo se o pitanjima:
- vodosnabdijevanja podruĉja MZ,
- izgradnji kanalizacione infrastrukture,
- sanaciji pješaĉkog propusta ispod autoputa, te izgradnji zvuĉne izolacije,
- izgradnji javne rasvjete,
- rekonstrukciji ĉesmi Šiporak i SuĊenica.
Od strane mještana prikupljena su sredstva u iznosu od 2.580 KM za proširenje javne
rasvjete, te troškova korištenja javne rasvjete u ograncima Taukĉići-Banjer I i Banjer II. Za
ureĊenje izletišta Jezero prikupljena su sredstva mještana u iznosu od 1.100 KM. Preduzeće
„Semić” uloţilo je 3.000 KM za ĉišćenje cesta u MZ u vrijeme velikih snjeţnih padavina.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Kula Banjer
Vodosnabdijevanje
Na podruĉju MZ ne postoji niti jedan kvalitetan vodovod koji bi mogao zadovoljit
potrebe za vodom barem dijela domaćinstava MZ. Jedini lokalni vodovod koji je izgraĊen 1970.
godine ne zadovoljava potrebe za vodom ni kvalitetom, ni kvantitetom. Većina domaćinstava,
tokom cijele godine, nemaju riješeno pitanje vodosnabdijevanja. Zbog gore navedenog, pitanje
vodosnabdijevanja je prioritetno za sve mještane MZ Kula Banjer.
Cestovna infrastruktura
Rekonstrukciju ceste groblje-Ulukovac u duţini od 400 m Savjet MZ Kula Banjer
predlagao je za uvrštavanje u Program kapitalnih ulaganja. Navedeni cestovni pravac sluţi i za
potrebe korisnika repetitora Krušĉica.
Kanalizaciona mreţa
Kanalizaciona mreţa je samo djelimiĉno izgraĊena i to u centralnom dijelu MZ u duţini
oko 300 m. Za završetak radova u ovom dijelu MZ potrebno je ugraditi oko 180 m cijevi Ø 1000
sa izgradnjom šahtova.
U naselju Taukĉići, uraĊeno je oko 200 m kanalizacione mreţe za završetak iste trebalo
bi postaviti kanalizacione cijevu Ø 200 u duţini blizu 300 m .
Niskonaponska mreţa
Niskonaponska mreţa je u dobrom stanju, dosta je uraĊeno na rekonstrukciji iste. Dionica
niskonaponske mreţe uz autoput još nije rekonstruisana, postojeći drveni stubovi su u veoma
lošem stanju.
Javna rasvjeta
Prijeratno izgraĊena javna rasvjeta ponovno je u funkciji, u narednom periodu trebalo bi
raditi na proširenju iste.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Društveni dom je 1981. godine izgraĊen do prve ploĉe, od tog perioda nije bilo ulaganja u
nastavak radova. Za ovaj objekat uraĊena je potrebna dokumentacija.
MZ LIJEŠEVA
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Liješeva
U MZ Liješeva Savjet je odrţao sedam sastanaka, te organizovao jedan zbor graĊana.
Prioritetna pitanja o kojima se raspravljalo :
- pitanje vodosnabdijevanja, najvaţniji segment infrastrukturnih objekata,
- završetak ceste Monjare-Liješeva i
- proširenje mosta na gore navedenoj cesti.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Liješeva
Vodosnabdijevanje
Vodosnabdijevanje stanovništva MZ vrši se preteţno iz lokalnih vodovoda.
Lokalni vodovodi su :
- vodovod Brdo, snabdijeva
25 domaćinstava,
- vodovod Dobro Selo, snabdijeva
8 domaćinstava,
- vodovod Rosulje, snabdijeva
8 domaćinstava,
- vodovod Ćemalovići, snabdijeva
6 domaćinstava,
- vodovod Galići, snabdijeva
3 domaćinstva i
- vodovod Mahala, snabdijeva
12 domaćinstava.
U ljetnom periodu oko 80 % izvorišta presuši.
Cestovna infrastruktura
Potrebno je završiti rekonstrukciju ceste Moštre-Liješeva u duţini od 400 m sa
proširenjem mosta na navedenom dijelu. TakoĊe bi trebalo nastaviti sa asfaltiranjem cesta u
zaseocima Dobro Selo, Mahala- krak A i B, Galići, Dţerzovići i Ĉelebići.
Kanalizaciona mreţa
Na podruĉju MZ nije riješena kanalizaciona infrastruktura, uraĊen je idejni projekat te
izdata urbanistiĉka saglasnost. Postojeće kanalizacije završavaju se u Lješevaĉkom potoku.
Niskonaponska mreţa
Na podruĉju MZ Liješeva niskonaponska mreţa ne zadovoljava potrebe stanovništva.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Na podruĉju MZ izgraĊen je društveni dom koji je u funkciji. U prošloj godini Općina i
mještani MZ uĉestvovali su u izgradnji igrališta.
MZ MOŠTRE
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Moštre
Savjet MZ Moštre odrţao je osam sastanaka i organizovao šest zborova graĊana na kojima se
raspravljalo o slijedećim pitanjima:
- realizaciji projekta izgradnje javne rasvjete u Radinovićima i Š.Hanovima,
- stanju vodovoda na podruĉju MZ,
- vodoistraţnim radovima u Š.Hanovima,
- izgradnji kablovske mreţe u Mjesnoj zajednici,
- obiljeţavanju dana MZ Moštre,
- izgradnji pristupne ceste prema Domu zdravlja, kao i pitanju ulaza u školu D.Moštre,
- ustupanju prostora u vlasništvu MZ.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Moštre
Vodosnabdijevanje
U naselju Hlapĉevići, trenutno nije riješeno pitanje vodosnabdijevanja, sekundarna mreţa
nije izgraĊena. Provedene su aktivnosti na otkupu zemljišta na kojem će se kopati novi bunari,
odnosno vršiti vodoistraţni radovi.
Mještani naselja Bradve zapoĉeli su aktivnosti na rekonstrukciji postojećeg vodovoda. Za
navedeni vodovod u toku je postupak izdavanja graĊevinske dozvole. U naselju Š. Hanovi
završeni su istraţni radovi na dvije lokacije. Na jednoj lokaciji pronaĊena je kvalitetna voda, tako
da će se nastaviti sa radovima. U naselju Donje Moštre, uraĊen je vodovod, uz napomenu da je
oteţano snabdijevanje vodom u ljetnom periodu.
Postojeći vodovod u naselju Okolišće, izgraĊen je prije rata i zahtjeva rekonstrukciju.
U naselju Radinovići lokalni vodovod star je oko 30 godina. Trenutno se provode aktivnosti
na rekonstrukciji istog, te regulaciji zaštitnih zona.
Cestovna infrastruktura
U naselju Hlapĉevići na cesti za Vilenjak vršeno je nasipanje bankina, te ravnanje ceste.
Cesta za Kalotiće u lošem je stanju, potrebna je hitna sanacija.
U naselju Bradve potrebno je uraditi nasipanje dionice ceste.
U Šarenim Hanovima, cesta koja vodi prema školi i groblju Rosulje u lošem je stanju,
potrebno je izvršiti rekonstrukciju sa proširenjem ceste.
U naselju D.Moštre cesta koja vodi za Porjeĉane asfaltirana je u duţini 300 m, potrebno je
završiti još oko 400 m.
U naselju Okolišće trasiran je novi ulaz, izvršeno je nasipanje i valjanje u duţini od 200 m, u
toku je završetak radova.
Na cesti u naselju Radinovići proĉišćene su bankine i iste su djelimiĉno nasute.
Kanalizaciona mreţa
Naselje Hlapĉevići ima djelimiĉno uraĊenu kanalizaciju, koja je u više navrata dograĊivana.
Nije izgraĊena dionica prema Vilenjaku i Kalotićima.
U naselju Bradve nije riješena kanalizaciona mreţa, osim dijela Krĉa. Šareni Hanovi imaju
djelimiĉno riješenu kanalizacionu mreţu.
U naseljima D.Moštre i Radinovići riješeno je pitanje kanalizacione mreţe, s tim da u
D.Moštru ista nije ĉišćena više od 25 godina.
Elektro mreţa i javna rasvjeta
U naseljima Hlapĉevići i Vilenjak vrši se rekonstrukcija niskonaponske mreţe, mještani
prikupljaju sredstva za izgradnju javnu rasvjetu.
U naselju Bradve situacija sa niskonaponskom mreţom izuzetno je loše.
U Šarenim Hanovima izgraĊen je veliki dio javne rasvjete.
Stanje sa napajanjem elektriĉnom energijom je veoma loše.
Javna rasvjeta u naselju Moštre upotpunosti je izgraĊena.
Stanje sa niskonaponskom mreţom je veoma loše. Rekonstrukcija niskonaponske mreţe
zapoĉeta je u naselju Okolišće.
Javna rasvjeta postavljena je na drvenim stubovima koji su u lošem stanju.
U naselju Radinovići završena je i puštena u funkciju javna rasvjeta.
Rekonstrukcija niskonaponske mreţe djelimiĉno je uraĊena.
MZ NOVO NASELJE
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Novo Naselje
U 2012. godini Savjet MZ Novo Naselje odrţao je osam sastanaka, te organizovao zbor
graĊana .
Na navedenim sastancima raspravljalo se o slijedećim pitanjima:
- izgradnji saobraćajnice Potina voda-Poligon,
- rasvjeti djeĉijeg igrališta i prilaza zgradama,
- bezbjednosti i zaštiti imovine ,
- rekonstrukciji trotoara u ul. A. Šehida Resula,
- saniranju udarnih rupa na kolovozu,
- imenovanju novih predsjednika skupova etaţnih vlasnika,
- sanaciji ravnih krovova i fasada na zgradama-samofinansiranje stanara,
- ugradnji individualnih satova za vodu uz sufinansiranje stanara,
- obilasku i njezi nepokretnih stanovnika MZ, u saradnji sa Domom zdravlja,
- uništavanju zelenih površina,
- te problemu pasa lutalica
Tokom izvještajnog perioda graĊani su vlastitim sredstvima (cca 63.000 KM) vršili
sanaciju ravnih krovova, fasada i ulaza oštećenih tokom ratnih zbivanja.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Novo Naselje
Vodosnabdijevanje
Vodosnabdijevanje stanovnika MZ Novo Naselje je uredno uz napomenu da zbog
neispravnih vodomjera, prema mišljenju stanovnika raĉuni za utrošenu vodu su veliki.
Cestovna infrastruktura
Potrebno je izvršiti saniranje ošteĉenja koja postoje na ulicama MZ, kao i sanaciju
prokopa u koje su polagane cijevi za vodu ( u ulici X i dr.).
Kanalizaciona mreţa
Pri rekonstrukciji zgrade gdje je smještena „Summeja” zatrpani su odvodni šahtovi, što u
periodu većih padavina prouzrokuje plavljenje podruma u ĉetiri susjedne zgrade.
Niskonaponska mreţa
Napajanje elektriĉnom energijom MZ Novo Naselje je uredno.
Javna rasvjeta
Potrebno je izgraditi javnu rasvjetu na djeĉijem igralištu „Paun”, kao i rasvjetu izmeĊu
zgrada.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Savjet MZ Novo Naselje radi u podrumskim prostorijama.
MZ ORAŠAC
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Orašac
U izvještajnom periodu Savjet MZ Orašac odrţao je dvanaest sastanaka, te organizovao
dva zbora graĊana.
Na navedenim sastancima, razmatrala su se pitanja vezana za infrastrukturne objekte i to:
- vodosnabdijevanje,
- niskonaponska mreţa,
- cestovna i kanalizaciona infrastruktura,
- pitanje javne rasvjete
GraĊani su vlastitim sredstvima uĉestvovali u slijedećim aktivnostima:
- izgradnji javne rasvjete u MZ
5.700,00 KM
- izradi projektne dokumentacije za javnu rasvjetu
1.500,00 KM
- izradi idejnog projekta za sportski centar
500,00 KM
- radovima na ravnanju sportskih terena
3.000,00 KM
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Orašac
Vodosnabdijevanje
Na podruĉju MZ izraţeni su problemi vezani za snabdijevanje stanovništva vodom. U
periodu od mjeseca maja do januara na podruĉju MZ stanovništvo nema vode i istu dovlaĉe iz
Muhašinovića.
Iz lokalnih vodovoda Stojkovići i Veruša snabdijeva se 150 domaćinstava naselja Veruša
i Orašac, ali u većem dijelu godine u ovim vodovodima nema vode.
Dio naselja Orašac i Veliki Ĉakalovići ne posjeduju nikakav lokalni vodovod, postoji
samo nekoliko individualnih bunara.
Cestovna infrastruktura
U naselju Veruša asfaltirano je 350 m ceste, potrebno je asfaltirati još 1200 m, vrijednost
radova iznosi oko 80.000 KM.
Cesta Orašac-Ĉakalovići, ĉitavom duţinom nije asfaltirana, uraĊena je projektna
dokumentacija, predraĉunska vrijednost radova iznosi 118.000 KM.
Cesta Donji Orašac-Donji Kološići, takoĊe nije asfaltirana, po projektnoj dokumentaciji
vrijednost radova iznosi 56.525 KM.
Kanalizaciona mreţa
Na podruĉju MZ nije izgraĊena kanalizaciona infrastruktura. GraĊani su finansirali izradu
glavnog projekta.
Niskonaponska mreţa
Niskonaponska mreţa jednim dijelom rekonstruisana je u naselju Orašac i manjem dijelu
Ĉakalovića. U naselju Veruša i dijelu Ĉakalovića niskonaponska mreţa u lošem je stanju.
Gasifikacija
Na podruĉju MZ nije uraĊena gasifikaciona mreţa.
Javna rasvjeta
Javna rasvjete izgraĊena je u dijelu MZ, odnosno postavljeno je 50 rasvjetnih tijela.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
U domu koji se nalazi na podruĉju MZ opremljene su dvije prostorije, ostalo je da se
opremi ĉitav sprat površine 338 m², za potrebe KD-a. TakoĊe je potrebno izvršiti rekonstrukciju
krovnog pokrivaĉa.
IzraĊen je idejni projekat za izgradnju sportsko-rekreativnog centra. Na navedenom
prostoru uraĊeno je ravnanje terena.
MZ PODVINCI
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Podvinci
Na sedam odrţanih sastanaka Savjeta MZ Podvinci kao i pet organizovanih zborova
graĊana raspravljalo se o pitanjima koja su znaĉajna za ovu MZ a vezana su za:
- asfaltiranje ceste u naseljima Bukovik i Šošnje
- izgradnju sportskog igrališta
- prenos vlasništva na poklonjenom zemljištu za izgradnju bazena u naselju Dolovi
- izgradnju vodozahvata Sastavci
- izgradnju kanalizacione mreţe i odvoz smeća sa podruĉja MZ Podvinci
- rekonstrukciju vodovodne mreţe u naselju Šošnje
U 2012. godini mještani su vlastitim sredstvima (cca 6.000 KM) radili rekonstrukciju
lokalnog vodovoda u naselju Bukovik. TakoĊe su vršili nasipanje i grederisanje lokalnih cesta,
gdje su uĉestvovali sa 3.000 KM.
Pored navedenog u prošloj godini aktivno se radilo na adaptaciji potkrovlja škole u cilju
obezbjeĊenja prostorija za potrebe MZ.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Podvinci
Vodosnabdijevanje
Na podruĉju MZ Podvinci postoji 10-15 lokalnih vodovoda, u vlasništvu lokalnog
stanovništva, samo je vodovod Dolovi u vlasništvu MZ. Ovaj vodovod koristi cca 75
domaćinstava. Ostali vodovodi su manjeg kapaciteta sa prikljuĉkom 25 do 30 domaćinstava.
Cestovna infrastruktura
Na podruĉju MZ Podvinci cestovna infrastruktura je u veoma lošem stanju.
Kanalizaciona mreţa
Kanalizaciona mreţa na podruĉju MZ nije izgraĊena.
Niskonaponska mreţa
Napajanje elektriĉnom energijom podruĉja MZ Podvinci je zadovoljavajuće.
Javna rasvjeta
Javna rasvjeta nije izgraĊena na podruĉju MZ.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Završene su dvije trećine radova na izgradnji sportsko-rekreativnog centra.
MZ PORJEĈANI
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Porjeĉani
U 2012. godini Savjet MZ Porjeĉani odrţao je 45 sastanaka, te organizovao 18 sastanaka
zborova graĊana, po naseljenim mjestima Podvinje-Piskavice(6), G.Porjeĉani-Prhovo (5),
Pokleĉići-Podbrdo (2), GrĊevac-Skoparnovići (6), te zbor graĊana za cijelu mjesnu zajednicu (1).
Pitanja koja su raspravljana i rješavana vezana su za:
- vodosnabdijevanje,
- cestovnu infrastrukturu vršnih dijelova, te zimsko odrţavanje,
- kanalizacionu mreţu,
- rekonstrukciju elektro-energetske mreţe i javne rasvjete,
- izradu projektne dokumentacije,
- te pitanja podruĉne škole, odvoza smeća, autobuskih linija i dr..
U 2012. godini mještani ove MZ vlastitim sredstvima uĉestvovali su u:
- reailizaciji treće faze izgradnje ceste Podvinje
7.000 KM
- nasipanju lokalne ceste u Prhovu
1.000 KM
- otkupu zemljišta na izvorštu „Kraljevac”- vodovod GrĊevac 22.000 KM
- u radovima na izgradnji stadiona GrĊevac
7.000 KM
c) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Porjeĉani
Vodosnabdijevanje
Na podruĉju MZ Porjeĉani izraţen je problem vodosnabdijevanja u većini naseljenih mjesta.
Naselja G.Porjeĉani i GrĊevac imaju donekle riješeno pitanje vodosnbdijevanja uz napomenu da
i tu imamo višemjeseĉne stalne redukcije.
Po pitanju vodosnabdijevanja odrţan je zbor graĊana MZ Porjeĉani, poslije koga se krenulo u
rješavanje ovog pitanja za cijelu MZ.
IzraĊena je projektna dokumentacija za vodovod „Vodice” MZ Porjeĉani i u toku je izrada
elaborata vodozaštitne zone, kao i prikupljanje svih saglasnosti za dobivanje graĊevinske
dozvole.
Rješeni su imovinsko-pravni odnosi za lokalni vodovod „Kraljevac” u naselju GrĊevac.
Cestovna infrastuktura
Na cesti Podvinje-Piskavice izvršena je dijelimiĉna rekonstrukcija u duţini 750 m. Izvršeno je
nasipanje najkritiĉnijih dijelova ceste G.Porjeĉani-Prhovo, te sanacija dijela ceste Petkovaĉa, gdje
se pojavilo klizište. Napominjemo da klizište ”Guvno” u potpunosti nije sanirano, što bi trebalo
uĉiniti u narednom periodu.
Prosjeĉena je cesta u duţini 3.500 m na dionici Pokleĉići-GrĊevac-Podvinje. Generalno
cestovna infrastruktura i pored navedenih radova je u lošem stanju.
Kanalizaciona mreţa
UraĊen je projekat kanalizacione mreţe za naselja Pokleĉići i G. Porjeĉni, istu treba uraditi za
naselje GrĊevac. Gore navedena podruĉja donekle imaju rješeno pitanje kanalizacone mreţe.
Niskonaponska mreţa
Stanje niskonaponske mreţe uglavnom je zadovoljavajuće. Potrebno je: uvezati uraĊenu liniju
Silos-Piskavice, završiti zapoĉetu rekonstrukciju elektro mreţe u naselju Skoparnovići, te
omoguĉiti u narednom periodu snabdijevanje elektriĉnom energijom buduće crpne stanice za
vodovod „Vodice”.
Javna rasvjeta
UraĊena je projektna dokumentacija javne rasvjete Ţeljezniĉka stanica-Gradina.
Društvene prostorije, škole
Završeni su radovi na pokrivanju podruĉne škole. Savjet MZ Porjeĉani nema vlastitih
prostoriju za rad. Pokrenuti su radovi na ureĊenju stadiona „GrĊevac”, te rješavanju imovinskopravnih odnosa za stadion „Piskavice”. Formiran je i ĉetvrti klub pod nazivom „Kosmos”.
MZ RADOVLJE
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Radovlje
Savjet MZ Radovlje odrţao je sedam sastanaka i organizovao dva sastanka zbora graĊana.
Pitanja koja su razmatrana i riješavana od strane Savjeta i zbora graĊana:
- obiljeţavanje 1. marta Dana nezavisnosti BiH i tradicionalne manifestacije VIII po redu „Da
se ne zaboravi” u ĉast sjećanaja na šehide- borce MZ Radovlje,
- podrška odrţavanju obnoviteljske skupštine FK „Napredak”,
- sanacija klizišta u naselju Hadţići i na cesti Lisovo-Grabovci,
- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete za naselja:Maurovići, Tujlići i Slatina- Kalići,
javna rasvjeta u naselju Tujlići izgraĊena je ,
- izgradnja mosta i ceste u naselju Kondţilo od strane Federalne direkcije za ceste,
- realizacija projekta javne rasvjete u naseljima Tujlići, Mihaljevići i Šahići,
- aktivnosti na vodovodu Kreĉane,
- nasipanje ceste Kondţilo-Brezovik u saradnji sa ŠPD-PJ Visoko,
Aktivnosti koje je MZ u 2012. godini realizovala ulaganjem vlastitih sredstava ( prikupljenih
od graĊana):
- Proširenje dijela ceste Kondţilo-Dţindići
1.500 KM
- Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu naselja Dţindići
1.120 KM
- Izgradnja javne rasvjete u Tujlićima
( kupovina kablova, svjetiljki i radovi)
12.500 KM
- Rekonstrukcija ceste kroz naselje Kalići
10.000 KM
- Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu naselja Slatina
1.150 KM
- Rekonstrukcija drvenog mosta u naselju Šahići
3.000 KM
- Sanacija klizišta na cesti u naselju Hadţići
3.200 KM
- Izrada projektne dokumentacije u naselju Maurovići
1.300 KM
- Asfaltiranje ceste u naselju Tujlići
5.000 KM
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Radovlje
Vodosnabdijevanje
Završetkom radova na izgradnji centralnog vodovoda „Kreĉane” riješeno je pitanje
vodosnabdijevanja MZ, upućen je zahtjev za tehniĉki prijem istog.
Na lokalnim vodovodima povremeno dolazi do nestanka vode, zbog ĉega je potrebno izvršiti
rekonstrukciju pojedinih vodovoda.
Vodovodi koji imaju graĊevinske dozvole:
- Vodovod Kreĉane
( broj domaćinstava –korisnika 502)
- Vodovod Radovlje
( broj domaćinstava – korisnika 30)
- Vodovod Slatina
( broj domaćinstava – korisnika
38)
- Ostali vodovodi kojih ima 15 nemaju potrebne dozvole jer su raĊeni prije 30-40 godina.
Cestovna infrastruktura
Projekti cestovne infrastrukture koji posjeduju odobrenja za graĊenje:
1. Moštre-Kondţilo (250.000 KM)- dionica zapoĉeta 2004-2006-2009. ostalo još 1.300 m.
2. Kondţilo-Dţindići (133.808 KM) - raĊena 2004-2010, ostalo još 500 m.
3. Lokalna cesta Kalići (185.627 KM)-duţine 1.625 m, mještani finansiraju 18.000 KM
4. Han-Hadţići (120.000 KM ) – duţina ceste 500 m
5. Lokalna cesta Slatina (30.528 KM)- duţina ceste 318 m
6. Rekonstrukcija ceste Mihaljevići (54.177 KM)- duţina ceste 575 m, uraĊeno 230 m
7. Rekonstrukcija ceste Tujlići(33.629 KM)-duţina ceste 350m, uĉeš. mještana sa 5.600 KM
8. Most Šahići (9.371 KM) mještani prikupili 5.000 KM
9. Lokalna cesta Šahići (28.773 KM)- duţina ceste 260 m
10. Lokalna cesta Sinanĉevići (77.775 KM)- duţina ceste 1084 m
11. Rekonstrukcija ceste Ĉakalovići-Lisovo (214.121KM)- duţina ceste 2.170 m
12. Lokalna cesta Maurovići (203.603 KM)- duţina ceste 2.277 m
Kanalizaciona mreţa
Potrebno je uraditi projektnu dokumentaciju kompletnog kanalizacionog sistema MZ.
Postojeći lokalni kanalizacioni sistem nema potrebna odobrenja.
Niskonaponska mreţa
Potrebno je izvršiti rekonstrukciju niskonaponske mreţe u naseljima Dţindići i Tujlići.
Djelimiĉna rekonstrukcija uraĊena je u naseljima Kalići, Lisovo, Maurovići I i Maurovići II.
Javna rasvjeta
Završena je izgradnja javne rasvjete u naseljima: Hadţići, Tujlići, Mihaljevići, Šahići i
Brezovik,
UraĊena je projektna dokumentacija javne rasvjete naselja: Kalići, Dţindići, Slatina i
Maurovići
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta.
MZ ima društveni dom u naselju Tujlići, koji ne zadovoljava potrebe stanovnika. Planira
se izgradnja novog doma kod škole u Radovlju, gdje se do rata nalazio stari društveni dom koji
je porušen.
MZ nema izgraĊeno sportsko igralište, bivši sportski centar u naselju Paljike zajedno sa
pomoćnim objektima uništen je tokom izgradnje aerodroma Visoko.
Potrebno je poboljšati signal TV Visoko, nekoliko naselja MZ nije u mogućnosti pratiti
program.
MZ ROSULJE
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Rosulje
Savjet MZ Rosulje u izvještajnom periodu odrţao je deset saastanaka i organizovao pet
zborova graĊana na kojima se raspravljalo o:
- javnoj rasvjeti u ul. Carica, Visoĉkih brigada i Paljike,
- ĉišćenju platoa Ravne, te nasipanju ceste LaĊice, Bešike i Kriţ
- iznalaţenju pitke vode za naselje Paljike
- izgradnji vodovoda Gornji Kriţ
- organizovanju ĉišćenja naselja Paljike, djeĉijeg igrališta „Carica”,
- izgradnji spomen obiljeţja šehidima i palim borcima MZ Rosulje, dosada je prikupljeno
oko 50% potrebnih sredstava
- organizovanju proslave Dana MZ i pomoći oboljelom stanovništvu MZ.
Izgradnja podzida i sanacija klizišta u naselju Carica pitanje je na koje Savjet MZ skreće
paţnju.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Rosulje
Vodosnabdijevanje
Vodosnabdijevanja naselja Paljike bilo je jedno od pitanja koje je MZ više puta iznosila.
Na ovom podruĉju uraĊene su bušotine i na dubini od 32 m pronašla se pitka voda, što je
dovoljno za snabdijevanje 15-18 porodica.
Cestovna infrastrktura
Potrebno je uraditi rekonstrukciju ulica Rešada Kadića, Dţemaludina Ĉauševića i Izeta
Kurtalića, kao i sanaciju udarnih rupa u svim ulicama MZ.
Kanalizaciona mreţa
Potrebno je uraditi rekonstrukciju kanalizacione mreţe u naselju Hadţijina Voda, koja je
stara oko 50 godina, te izgraditi istu u ul. Mehmeda Mujezinovića.
Niskonaponska mreţa
U naselju Paljike niskonaponska mreţa je u veoma lošem stanju.
MZ STARI GRAD
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Stari Grad
Savjet MZ Stari Grad odrţao je pet sastanaka na kojima se raspravljalo o infrastrukturnim
pitanjima vezano za:
- vodosnabdijevanje dijela Mjesne zajednice,
- kanalizacionu mreţu,
- uliĉnu rasvjetu,
- asfaltiranje ulica u Mjesnoj zajednici Stari Grad,
Stanovništvo Mjesne zajednice Stari Grad uĉestvovalo je vlastitim sredstvima (1.000 KM)
i liĉnim radom u izgradnji stepenica u ul. Ef. Sikirića, duţine 50 m, širine 1,20 m.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Stari Grad
Vodosnabdijevanje
Stanovništvo MZ Stari Grad snabdijeva se vodom iz gradskog vodovoda. Pitanje
vodosnabdijevanja nije riješeno u naselju Tajići i dijelu ul. Rašidovića, za 10 domaćinstava.
Gradska vodovodna mreţa na podruĉju MZ uglavnom je rekonstruisana u proteklih deset godina.
Rekonstrukcija vodovodne mreţe nije izvršena u ul. Rašidovića i Špiljakova.
Cestovna infrastruktura
Na podruĉju MZ izvršeno je asfaltiranje ul. Ef. Sikirića i Muftije Numanagića, te
izgraĊena ul. Crkvena.
U narednom periodu trebalo bi uraditi sljedeće ulice:
- ul. Klisa, za istu nije uraĊena projektna dokumentacija
- ul. Bešlagića, postoji potrebna dokumentacija i odobrenje,vrijednost radova iznosi 12.000 KM
- ul. Novo Brdo-Kuĉevci, za istu nije uraĊena projektna dokumentacija.
Kanalizaciona mreţa
U naselju Tajići, te ulicama N.Brdo-Kuĉevci i Ljetovik II nije izgraĊena kanalizaciona
mreţa. Ostala naselja MZ Stari Grad prikljuĉena su na gradski kanalizacioni sistem.
Niskonaponska mreţa
Na većem dijelu podruĉja MZ postojeća niskonaponska mreţa postavljena je na drvenim
stubovima koji su u vrlo lošem stanju. TakoĊe napon elektriĉne energije u pojedinim naseljima je
nezadovoljavajući.
Gasifikacija
Dio podruĉja MZ ima izgraĊenu gasifikacionu mreţu.
Javna rasvjeta
U naselju Tajići i ulicama Ljetovik II i Novo Brdo-Kuĉevci nije izgraĊena javna rasvjeta.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Prostorija koju koristi Savjet Mjesne zajednice Stari Grad djelimiĉno je renovirana.
MZ TOPUZOVO POLJE
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Topuzovo Polje
U prošloj godini Savjet MZ Topuzovo Polje, odrţao je šest sastanaka i organizovao pet
zborova graĊana. Predmet navedenih sastanaka bilo je rješavanje slijedećih pitanja:
- izgradnja spomen obiljeţja šehidima MZ T.Polje,
- zimsko odrţavanje cesta u MZ T.Polje,
- izgradnja dalekovoda kroz Donje Topuzovo Polje,
- rekonstrukcija vodovoda u Donjem Topuzovom Polju,
- ĉišćenje i odvoz smeća sa stadiona Rastoka i ceste pored rijeke Bosne,
- sanacija udarnih rupa na cesti za Dubrave, Srhinje i D.T.Polje,
- rekonstrukcija vodovoda Dolije i Babunac u naselju Srhinje,
- pojaĉanje postojećih vodovoda u naseljima Muhašinovići i Biskupići,
- projektovanje kanalizacione mreţe i javne rasvjete u Muhašinovićima i Srhinju,
- ureĊenje stadiona Rastoka u T.Polju,
- pitanje pasa lutalica,
U 2012. godini mještani Topuzovo Polja vlastitim sredstvima uĉestvovali su u realizaciji
slijedećih aktivnosti:
- izgradnji spomen obiljeţja šehidima (1.440 KM)
- sanaciji ceste za naselje Dubrave (6.300 KM)
- saniranju udarnih rupa na cesti za naselje Srhinje (150 KM)
- prikupljanju sredstava za asflatiranje ceste za G.T.Polje- sufinasiranje (9.250 KM)
- izradi projekta izgradnje stadiona Rastoka (2.000 KM)
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Topuzovo Polje
Vodosnabdijevanje
Vodovodi Babunac i Dolije u naselju Srhinje izgraĊeni su prije 40 godina, potrebno je
izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreţe, te razdvajanje i pojaĉanje izvorišta. Trenutne koliĉine
vode nisu dovoljne za snabdjevanje 300 domaćinstava naselja Srhinje. Redukcije vode uvijek
postoje. Vodovod Biskupići nema dovoljne koliĉine vode za potrebe stanovništva Muhašinovića i
Biskupića. Potrebno je izvršiti rekonstrukciju i pojaĉanje izvorišta, vodovod je izgraĊen prije 40
godina. U Donjem T.Polju potrebno je da JKP „Visoĉica” izvrši rekonstrukciju postojeće
vodovodne mreţe.
Cestovna infrastruktura
Slijedeći cestovni pravci imaju potrebnu projektnu dokumentaciju i odobrenje za
graĊenje: Dubrave-Javor (84.903 KM), Dubrave-desni krak (14.120 KM), Rampart-stara cesta za
Srhinje
(56.095 KM), šest ulica u G.T.Polju (250.000 KM), Dom Srhinje-Tokmići (27.424
KM), cesta Tokmići-Lisine (42.348 KM), Šehovo Brdo-dţamija (20.620 KM),dţamija-Javor
(61.950 KM), dţamija-Gorica (11.913 KM). Prikupljena su sredstva u iznosu 9.250 KM za
asfaltiranje kraka ulica oko Ramparta.
Kanalizaciona mreţa
Naselja Srhinje, Muhašinovići i Dubrave nemaju izgraĊenu kanalizacionu mreţu, radi se o
500 domaćinstava. Gornje T.Polje i Donje T.Polje imaju kanalizacionu mreţu na koju je
prikljuĉeno 200 domaćinstava. Ova kanalizacija raĊena je prije 30 godina i potrebno je izvršiti
ĉišćenje iste.
Niskonaponska mreţa
Potrebno je izvršiti rekonstrukciju niskonaponske mreţe u G.T.Polju, Muhašinovićima,
Biskupićima i donjem dijelu naselja Srhinje.
Gasifikacija
Glavni vod uraĊen je za naselja Dubrave i G.T.Polje, potrebno je raditi na izgradnji mreţe
i za ostala naselja.
Javna rasvjeta
Samo u naselju D.T.Polje izgraĊena je javna rasvjeta. UraĊen je projekat i dobivena
graĊevinska dozvola za izgradnju javne rasvjete u naselju Dubrave. Potrebno je uraditi projektnu
dokumentaciju javne rasvjete za naselja Srhinje, G.T.Polje, Muhašinovići i Biskupići.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećih domova u D.T.Polju i Srhinju, te izgraditi
svlaĉionice na stadionu Rastoka.
MZ TUŠNJIĆI
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Tušnjići
Savjet MZ Tušnjići u 2012. godini odrţao je ĉetiri sastanka i organizovao dva zbora graĊana,
izmeĊu ostalog na navedenim sastancima raspravljalo se o sljedećim pitanjima:
- analizi rada Savjeta MZ,
- rekonstrukciji i sanaciji dţamije u naselju Tušnjići,
- odrţavanju vodovoda Burnovac-Branjevac,
- odrţavanju lokalne ceste u naselju Tušnjići ,
- nabavci betonskih stubova javne rasvjete,
U 2012. godini stanovništvo MZ uloţilo je 12.800 KM sredstava za rekonstrukciju dţamije u
naselju Tušnjići, i sanaciju ceste za mjesno groblje. Organizovane su akcije na odrţavanju ceste
u naselju Tušnjići.
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Tušnjići
Vodosnabdjevanje
Lokalni vodovod Branjevac snabdijeva vodom 260 stanovnika, izgraĊen je 2010. godine.
Vodovod Burnovac izgraĊen je 1985. godine i snabdijeva vodom oko 80 stanovnika. Ostali
lokalni vodovodi su znatno manji i nalaze se u vlasništvu mještana.
Naselje uz regionalni put Visoko-Kiseljak, gotovo nikako nema vode, te je potrebno iznaći
rješenje za ove mještane.
Cestovna infrastruktura
Potrebno je izvršiti nasipanje ceste do groblja, kao i nasipanje ceste za groblje Zagorica,
vrijednost navedenih radova iznosi cca 10.000 KM. TakoĊe je potrebno izvršiti i sanaciju udarnih
rupa na cesti za naselje Šabani.
Kanalizaciona mreţa
MZ nema izgraĊenu kanalizacionu mreţu, za istu nije uraĊena ni projektna dokumentacija.
Niskonaponska mreţa
Niskonaponska mreţa na podruĉju MZ je u veoma lošem stanju, posebno u dijelovima
naselja Huseljići i Klijem.
Gasifikacija
Gasifikaciona mreţa nije izgraĊena na podruĉju MZ Tušnjići.
Javna rasvjeta
UraĊena je projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete MZ i izdato odobenja za
izgradnju iste.
U prošloj godini nabavljeno je 30 betonskih stubova za javnu rasvjetu iz sredstava odobrenih
od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Društvene prostorije domovi, sportska igrališta
MZ nema društvenih prostorija, niti prostora za rad Savjeta.TakoĊe nema izgraĊene
infrastrukure za bilo kakve sportske aktivnosti.
MZ VRATNICA
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Vratnica
Savjet MZ Vratnica odrţao je sedam radnih sastanaka na kojima se raspravljalo o slijedećim
pitanjima:
- izgradnji dijela javne rasvjete u Mjesnoj zajednici,
- ureĊenju prostora oko groblja „Dolovi”,
- ureĊenju cestovnog pojasa od autobuske stanice do doma,
- odrţavanju spomen ĉesme,
- podrška izgradnji hajr ĉesme u naselju Kadrići,
- sanaciji ceste u naselju Isakovići,
- pomoći socijalno ugroţenim porodicama MZ,
- izradi projekta za gradnju spomen ĉesme u naselju Donjoj Vratnici,
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Vratnica
Vodosnabdijevanje
Iz lokalnih vodovoda Curak i Ĉatrlja-Bunar snabdijeva se dio stanovništva Gornje i Donje
Vratnice. Radi se o starim vodovodima izgraĊenim 1973. godine, dotrajalim cijevima, što dovodi
do rasipanja vode. Ostalo stanovništvo se snabdijeva vodom iz vlastitih bunara. U većini
sluĉajeva analize kvaliteta vode pokazuju da se radi o mikrobiološki neispravnoj vodi.
Cestovna infrastruktura
Na podruĉju Mjesne zajednice ima preko 3.000 m makadamske ceste. Mjesna zajednica ima
glavni projekat rekonstrukcije i proširenja ceste od autobuske stanice do dţamije ĉija vrijednost
iznosi 513.000 KM.
Kanalizaciona mreţa
U Vratniĉkom Hanu postoji dio izgraĊene kanalizacione mreţe, koja nije dovršena od 1983.
godine i ista se ulijeva u potok pored naseljenog mjesta. Broj korisnika sistema je 108.
Što se tiĉe ostalih naseljenih mjesta moţe se reći da ne postoji izgraĊena kanalizaciona
infrastruktura već se ista pojedinaĉno odvodi u potoke, što u ljetnom periodu predstavlja veliki
problem.
Niskonaponska mreţa
U 2012.godini u naselju Oblaci postavljeno je 11 betonskih stubova za niskonaponsku mreţu.
To su jedine aktivnosti koje je imala Elektrodistribucija u MZ. Mještani su nezadovoljni sa
kvalitetom napajanja elektriĉnom energijom.
Javna rasvjeta
U prošloj godini instalirano je 27 rasvjetnih tijela, postojećim projektom predviĊeno je
instaliranje oko 200 rasvjetnih tijela.
Društvene prostorije domovi, sportska igrališta
Na podruĉju Mjesne zajednice postoji društveni dom koji je star 31 godinu. UraĊen je idejni
projekat za izgradnju sportsko-rekreativnog centra.
MZ ZIMĈA
a) Izvještaj o radu Savjeta Mjesne zajednice Zimĉa
U izvještajnom periodu Savjet MZ Zimĉa odrţao je dvadesetjedan sastanak, te organizovao
devet zborova graĊana. Na odrţanim sastancima razmatrana su i rješavana slijedeća pitanja:
- vodosnabdijevanje MZ,
- stanje cestovne komunikacije,
- rješavanje plavnog podruĉja naselja G.Moštre,
- proslava dana ĉetiri mjesne zajednice „20 juni 92. „
- sjeĉi šuma i ureĊenju vodozaštitnih zona,
- rekonstrukciji domova u G.Moštru i D. Zimĉi.
U 2012. godini preduzeće „Akova” uloţilo je 31.500 KM u izgradnju infrastrukturnih
objekata na podruĉju MZ (asfaltiranje dijela ceste D.Zimĉa-G.Zimĉa, te rekonstrukcija stadiona u
Kozarcima).
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Zimĉa
Vodosnabdijevanje
Naselje G.Zimĉa koristi vodovod„Tutnjevac” koji je izgraĊen 2003. godine, te dopunski
vodovod „Alibegovića potok” .
Naselje Kozarci dio do autoputa, oko 150 domaćinstava, nemaju riješeno pitanje
vodosnabdijevanja. Vodovod „Dţukina voda” koji koristi oko 30 domaćinstava nalazi se na
privatnom imanju što predstavlja veliki problem. Ostala domaćinstva dovlaĉe vodu ili koriste
postojeće bunare koji su u lošem stanju. Potrebno je riješiti pitanje snabdijevanjo oko 250
domaćinstava ovih naselja. Vodovod „Radio stanica” koji se nalazi u D.Zimĉi koristi oko 120
domaćinstava. Potrebno je izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreţe kao i istraţivanje novih
izvorišta.
Vodovodi „Radio stanica” i „ Jabuĉica” u naselju G.Moštre snabdijevaju vodom oko 400
domaćinstava ovog naselja.
Cestovna infrastruktura
Cesta D.Zimĉa-G.Zimĉa u duţini od 450 m nije rekonstruisana, vrijednost ovih radova
iznosi 42.500 KM, izdato je odobrenje za graĊenje. Pored navedene ceste trebalo bi izvršiti
rekonstrukciju:
- ceste Alibegovići (69.686 KM), Halilovići (89.834 KM),Vrblje (iz Programa za 2012. godinu),
D.Zimĉa-Golo Brdo (nije uraĊena projektna dokumentacija). TakoĊe bi trebalo uraditi
rekonstrukciju ţiĉanog mosta G.Moštre-Porjeĉani.
Kanalizaciona mreţa
Za izgradnju kanalizacione mreţe u Zimĉi uraĊena je projektna dokumentacija i izdate su
potrebne dozvole. Oko 200 domaćinstava bilo bi prikljuĉeno na ovu kanalizacionu mreţu. Drugo
mjesno podruĉje gdje bi se radila kanalizaciona infrastruktura je lokalitet Alibegovići-Kozarcidio Zimĉe.
U D.Zimĉi izgraĊena je kanalizaciona mreţa uz autoput i Kakanjski put. Problem ove
mreţe je izlaz kod Asfaltgradnje, naime Muhašinovićki potok treba uvesti na postojeći cjevovod.
Naselje G.Moštre ima izgraĊenu kanalizacionu infrastrukturu.
Niskonaponska mreţa
Savjeta MZ i predstavnici„Elektrodistribucije” obišli su naselja G.Zimĉa, Kozarci,
D.Zimĉa, Vrblje, Podjasike i naselje Trkalo u cilju sagledavanja stanja niskonaponske mreţe i
izrade projekta za rekonstrukciju iste.
Gasifikacija
Stanovnici naselja G.Moštre i dijela pored Kakanjskog puta imaju mogućnost prikljuĉka
na gasovodnu mreţu.
Javna rasvjeta
Pitanje javne rasvjete nije riješeno za naselja: Vrblje, Kozarci, i dionica od autoputa do
škole u G.Zimĉi.
Društvene prostorije domovi, sportska igrališta
Društveni dom u D.Zimĉi devastiran je, mora se uraditi temeljna rekonstrukcija. Na
domu u G. Moštru potrebno je izvršiti rekonstrukciju elektro instalacija, krova te ureĊenje
prostorija. Za društveni dom u G.Zimĉi, uraĊena je projektna dokumentacija.
Potrebno je preduzeti niz aktivnostu na ureĊenju stadiona Kozarci kao i postojećih
prostorija.
MZ ŢELJEZNIĈKA STANICA
a) Izvještaj o radu Savjeta MZ Ţeljezniĉka stanica
Tokom izvještajnog perioda Savjet je odrţao šest sastanaka, te organizovao zbor graĊana.
Pitanja koja su razmatrana na navedenim sastancima:
- rekonstrukcija ulice Kadije Uvejsa
- izgradnja pješaĉkog mosta u naselju Ozrakovići
- izgradnja kanalizacione mreţe u ulici Ĉajengradska
- izgradnja sportskog igrališta za potrebe Mjesne zajednice
U 2012. godini stanovnici Mjesne zajednice vlastitim sredstvima uĉestvovali su u
aktivnostima:
- Ĉišćenja kanalizacije u Ozrakovićima
1.500,00 KM
- Odrţavanja i ĉišćenja mjesnog groblja
450,00 KM
- Ĉišćenju snijega i zimsko odrţavanje ulica
200,00 KM
b) Stanje infrastrukturnih objekata na podruĉju MZ Ţeljezniĉka stanica
Vodosnabdjevanje
Na podruĉju MZ Ţeljezniĉka stanica vodosnabdijevanje je uredno i bez većih poteškoća.
Da JKP Visoĉica planira rekonstrukciju vodovodne mreţe U MZ Ţeljezniĉka stanica, ćime bi
izvršili zamjenu azbestnih karcinogenih cijevi.
Cestovna infrastruktura
Zapoĉeta je rekonstrukcija ulica Kadije Uvejsa, dio radova je uraĊen, potrebno je nastaviti
radove prema industrijskoj zoni Ozrakovići.
Kanalizaciona mreţa
Ulica Ĉajengradska nema kanalizacionu mreţu. Otpadne fekalne vode iz naselja Taukĉići
i K.Banjer, izlijevaju se na okolne ceste i dijelove obradivog zemljišta, što predstavlja velik
problem stanovnicima Mjesne zajednice. Fekalna kanalizacija prolazi izmeĊu kuća kroz propust
Ţeljeznica BiH, Carinskog terminala do izlaza u rijeku Bosnu. U ljetnom periodu se šire
neugodni mirisi, te je potrebna hitna sanacija, ucjevljenje iste.
Niskonaponska mreţa
Snabdijevanje stanovnika Mjesne zajednice elektriĉnom energijom je uredno.
Gasifikacija
Stanje uredno bez većih poteškoća.
Javna rasvjeta
Dio ulice Ĉajengradska nije pokriven javnom rasvjetom, takoĊe potrebno je uraditi javnu
rasvjetu u industrijskoj zoni Ozrakovići u saradnji sa privrednicima. Postoji potrebna
dokumentacija za izgradnju javne rasvjete do objekta „Nerc Bešlagić”.
Društvene prostorije, domovi, sportska igrališta
Savjet Mjesne zajednice ima prostorije za rad. Potrebno je izgraditi igrališta za omladinu
sa podruĉju MZ.
BROJ ODRŢANIH SASTANAKA,
PRIHODI I RASHODI PO MJESNIM ZAJEDNICAMA
Red.
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Naziv mjesne zajednice
Arnautovići
Buci
Bulĉići
Buzić Mahala
Centar
Ĉekrekĉije
Dobrinje
Goduša
Graĉanica
Kološići
Kralupi
Kula Banjer
Liješeva
Moštre
Novo Naselje
Orašac
Podvinci
Porjeĉani
Radovlje
Rosulje
Stari Grad
Topuzovo Polje
Tušnjići
Vratnica
Zimĉa
Ţeljezniĉka stanica
Broj
odrţanih
sastanaka
Savjeta
3
6
7
5
5
15
5
5
9
8
0
12
7
8
8
12
7
45
7
10
5
6
4
7
21
6
Broj
odrţanih
zborova
graĊana
4
0
0
2
0
4
0
0
13
2
0
2
1
6
1
2
5
18
2
5
0
5
2
0
9
1
Prihodi
KM
7.393,43
24.230,12
4.475,97
26.889,08
3.303,61
28.386,5
9.215,03
18.457,98
83.011,33
5.449,26
2.258,01
10.330,47
11.185,83
33.673,68
2.752,33
10.402,07
48.691,63
12.251,61
16.762,44
20.928,81
8.493,97
21.302,58
14.552,69
8.814,13
9.726,25
7.572,92
Rashodi
KM
7.173,16
23.814,72
4.377,1
26.875,35
1.563,0
25.951,33
9.128,28
12.699,96
78.770,09
4.993,20
2.258,00
9.146,00
11.137,34
32.462,00
1.596,00
3.507,41
45.469,59
11.977,50
15.935,00
5.245,71
8.207,02
1.867,41
10.522,10
7.231,80
9.714,25
7.388,53
NAPOMENA:
Savjeti mjesnih zajednica dostavili su podatke o prihodima i rashodima, kao i podatke
o broju odrţanih sastanaka.
U okviru prihoda i rashoda u pojedim mjesnim zajednicama evidentirana su sredstva
koja su odobrena na osnovu aplikacija, kao i sredstva koja su graĊani prikupili u cilju
realizacije pojedinih projekata.
Stanje infrastrukturnih objekata po pojedinim oblastima
Vodosnabdijevanje
Na podruĉju općine Visoko imamo 223 lokalna vodovoda, po evidencijama iz mjesnih
zajednica. Oko 2/3 vodovoda izgraĊeno je bez zakonske procedure, odnosno izdavanja vodnih
akata i odobrenja za graĊenje. Lokalni vodovodi su dijelom u vlasništvu mjesnih zajednica, a
dijelom u vlasništvu lica koja samostalno odrţavaju iste. Upravljanje lokalnim vodovodima u
većini sluĉajeva povjereno je vodnim odborima koji nisu struĉno osposobljeni za odrţavanje
istih. Većina lokalnih vodovoda nema regulisanu naknadu za odrţavanje i korištenje, a tamo gdje
se naknada naplaćuje izvještaji se ne dostavljaju savjetima mjesnih zajednica.Većina vodovoda
izgraĊena je prije 30 do 60 godina. Zbog navedenog postoje gubici u vodi.
Prema procjenama za kontinuirano snabdijevanje pitkom vodom svih stanovnika općine
Visoko, potrebno je obezbijediti cca 240 l/s. Na osnovu raspoloţivih pokazatelja moţe se
zakljuĉiti da kapaciteti postojećih vodovodnih sistema ne zadovoljavaju potrebe stanovnika
općine Visoko.
Prema informacijama Higijensko-epidemiološke sluţbe Doma zdravlja Visoko, po
zahtjevima korisnika, kvalitet vode za piće lokalnih vodovoda prati se vrlo rijetko ili nikako.
Zakonom o vodama definisano je da su korisnici duţni izdvajati sredstva za finansiranje
kontrole kvaliteta vode i odrţavanje vodovoda. Kontinuiranu analizu vode vrše korisnici samo
nekoliko vodovoda.
U predhodnom periodu pristupilo se realizaciji vrlo zahtjevnih projekata:
-izgradnja vodovoda Kreĉane u Radovlju,
-izgradnja vodovoda u B.Mahali,
-izgradnja vodovoda u Tušnjićima,
-izgradnja rezervoara u GrĊevcu,
-rekonstrukcija vodovoda Kućetine u Goduši,
-rekonstrukcija vodovoda u Zimĉi,
-izgradnja rezervoara u Dolovima MZ Podvinci,
-rekonstrukcija vodovoda Ovĉanica i
-izgradnja rezervoara u MZ Graĉanica.
U toku su i vodoistraţni radovi na podruĉju mjesnih zajednica: Ĉekrekĉije, Porjeĉani,
Graĉanica- G.Smršnica i Arnautovići krug Kovina.
Vangradske mjesne zajednice posebno Graĉanica, Arnautovići, Kula Banjer, Ĉekrekĉije
Liješeva, Orašac, Kološići i Zimĉa imaju izraţen problem vodosnabdijevanja.
Jedno od strateških opredjeljenja općine Visoko u narednom periodu iz oblasti
vodosnabdijevanja je: centralizovanje vodnih objekata, nastavak vodoistraţnih radova u
cilju pronalaska novih izvorišta, okrupnjavanje postojećih vodnih objekata u više
jedinstvenih sistema, uspostava zona zaštite, kontinuirane kontrole kvaliteta vode, te
dodjeljivanje lokalnih vodovoda na upravljanje javnom komunalnom preduzeću.
Kanalizaciona mreţa
Stanje kanalizacione mreţe po mjesnim zajednicama dato je u pojedinaĉnim izvještajima
savjeta mjesnih zajednica. Pitanja izgradnje kanalizacione mreţe na podruĉju općine Visoko
treba raditi planski. Potrebno je uraditi projektnu dokumentaciju kanalizacione mreţe za cijelu
Općinu.
Stanje telekomunikacione mreţe
Prema obavještenju BH Telecoma u MZ Arnautovići došlo je do znaĉajnog poboljšanja
kvaliteta isporuke sadašnjih širokopojasnih usluga, kao i sticanja mogućnosti za isporuku usluga
koje se do sada nisu mogle isporuĉivati na ovom podruĉju.
Što se tiĉe gradnje novih mreţa, a na naĉin kako se to radilo u prethodnim godinama, u
2013. godini nisu planirane gradnje novih mreţa, a samim tim neće dolaziti ni do potrebe za
nekim znaĉajnijim graĊevinskim radovima. Planirano je da se na podruĉju nekoliko prigradskih
mjesnih zajednica izvedu sliĉni zahvati kao i na podruĉju MZ Arnautovići, a koji će rezultirati
znaĉajnom poboljšanju kvaliteta isporuke sadašnjih širokopojasnih usluga, kao i sticanja
mogućnosti za isporuku usluga koje se do sada nisu mogle isporuĉivati na pojedinim podruĉjima
općine Visoko.
Gasovodna mreţa
PE gasovodna mreţa – 0,1 bar
godina
Ø225
Ø160
Ø110
Ø63
Ø32
bezØ32
ukupno
1995
1020
804
1824
1824
1999
635
1230
3960
1689
7514
7514
2000
1160
735
3685
1318
280
6898
7178
2002
300
120
293
617
713
1330
2003
4
201
869
1144
1074
2218
2004
2430
595
1048
913
4073
4986
2005
60
2376
2567
1856
2376
6859
9235
2006
8
2157
4151
721
3580
7037
10617
2007
2002
290
826
2292
3118
2008
160
422
105
395
687
1082
2009
180
611
803
735
1593
2328
2010
303
5
390
308
698
2011
42
145
169
324
356
680
2012
32
245
169
290
446
736
Ukupno do
1867
10662
19811
9335
11870
41674
53544
2012.
Ĉeliĉna i PE gasovodna mreţa – 3 bara
Godina
1991
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2002
2003
2005
2006
2007
Ukupno
do 2007.
Ĉelik
3542
208
3750
Ø 225
4300
288
4588
Ø 200
513
513
Ø 160
2000
3327
1920
1456
635
96
45
9479
Ø 110
804
90
132
264
950
2240
Ø 63
6
145
125
276
Ø 32
Bez Ø
32
30
10
40
2000
8944
1920
1546
635
522
45
409
950
125
17096
Ukupno
2000
8944
1920
1546
635
522
45
439
950
135
17136
Plan izgradnje gasovodne mreţe za 2013. godinu u skladu je sa Planom rekonstrukcije
vodovodne i kanalizacione mreţe, odnosno asfaltne podloge ulica, odnosi se na Ulicu Rašidovića
– nastavak i veza Ulice III i Rašidovića, MZ Stari Grad.
Stanje niskonaponske mreţe na podruĉju «Elektrodistribucija» Zenica,
PJD Visoko
Ukupan broj aktivnih potrošaĉa koji se snabdijevaju elektriĉnom energijom na podruĉju
PJD Visoko je 14.780 i u trendu je blagog rasta.
Napajanje elektriĉnom energijom vrši se preko primarnih objekata TS 110/35/10 kV
«Visoko» i TS 35/10 kV «Visoko». Ukupni instalisani kapaciteti TS 10/0,4 kV su 47,49 MVA i
trenutno zadovoljavaju potrebe potrošaĉa. Niskonaponska mreţa je djelimiĉno uraĊena vodiĉima
AL-Fe korištenjem drvenih stubova i djelimiĉno vodiĉima SKS-a i korištenjem betonskih
stubova.
Podruţnica «Elektrodistribucija» Zenica PJD Visoko kontinuirano radi na poboljšanju
kvaliteta elektriĉne energije na podruĉju općine Visoko, aktivnostima koje obuhvataju izgradnju i
rekonstrukciju transformatorskih stanica, VN i NN mreţa radovima odrţavanja kao i
investicionim ulaganjima.
Investiciona ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju elektrodistributivne mreţe pored
obezbjeĊenja finansijskih sredstava, u dobroj mjeri su zavisna od saradnje sa mjesnim
zajednicama i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su ( naroĉito imovinsko-pravni odnosi ),
trenutno oteţavajući faktor i u dobroj mjeri usporavaju kako rekonstrukciju, tako i izgradnju
novih elektrodistributivnih kapaciteta.
Primjer opstrukcije investicionih ulaganja u izgradnju novih 10 ( 20 ) kV kablova je
onemogućavanje mještana naselja Topuzovo Polje, pored validne dokumentacije, izgradnja 10
kV KB «TS 110/35/10 kV Visoko-DV 20 kV Porjeĉani». Izgradnjom 10 kV KB «TS 110/35/10
kV Visoko-DV10 kV Porjeĉani» znatno bi bila poboljšana sigurnost i kvaliteta napajanja
elektriĉnom energijom naselja Arnautovići, Uvorići, Loznik, Šaĉići, Graĉanica, Ĉajno, Smršnica,
Goruša, Bogošići, Podvinci, Porjeĉani, Buzići, GrĊevac, Upovac... koji obuhvata cca 30
transformatorskih podruĉja.
Tokom 2012.godine i trenutne aktivnosti Podruţnice «Elektrodistribucija» Zenica su na
rekonstrukciji i izgradnji slijedećih elektrodistributivnih objekata:
- Rekonstrukcija NNM Stuparići,
- Izgradnja 10 (20) kV KB TS Ĉekrĉići-TS Petrol,
- Izgradnja KBTS 10/0,4 kV Dobrinje,
- Rekonstrukcija dijela NNM Dobrinje,
- Izgradnja KBTS 10 (20) / 0,4 kV Grab,
- Izgradnja dijela NNM Bogošići (Luţnica),
- Izgradnja dijela NNM TP-a Tušnjići cesta
- Rekonstrukcija dijela TP-a Vratnica 2 (Oblaci),
- Rekonstrukcija dijela NNM Mokronozi,
- Rekonstrukcija NNM TP-a Hlapĉevići,
- Rekonstrukcija NNM TP-a Radovlje,
- Rekonstrukcija NNM TP-a Okolišće
- Izgradnja KBTS 10/0,4 kV Okolišće 2,
- Rekonstrukcija NNM TP-a Okolišće 2,
- Rekonstrukcija NNM TP-a Moštre IV,
- Izgradnja KBTS 10/0,4 kV Dobrinje
- Rekonstrukcija dijela NNM TP-a Dahirovac,
- Rekonstrukcija dijela TP-a Rosulje,
- Rekonstrukcija NNM Tramošnjik,
- Izgradnja KBTS 10/0,4 Goruša 2,
-
Rekonstrukcija dijela NNM TP-a Goduša
Rekonstrukcija dijela NNM TP-a Tušnjići
Rekonstrukcija dijela NNM TP-a Dvor
Aktivnosti Podruţnice «Elektrodistribucija» Zenica u projektovanju i pripremi
dokumentacije za slijedeće elektrodistributivne objekte:
-
Izgradnja STS 10/0,4 kV i rekonstrukcija NNM Kalotići,
Izgradnja STS 10/0,4 kV i rekonstrukcija NNM Kalići
Izgradnja KBTS 10/0,4 kV i rekonstrukcija NNM Šaĉići,
Izgradnja STS 10/0,4 kV Gornje Moštre 2 i rekonstrukcija NNM,
Izgradnja 10 (20) kV KB , STS 10/0,4 kV Holići i rekonstrukcija NNM,
Izgradnja 10 (20) kV KB , STS 10/0,4 kV Dobrinje-Zilići i rekonstrukcija dijela NNM,
Izgradnja KBTS 10 / 0,4 kV Ĉekrĉići- Osredci,
Izgradnja KBTS 10 / 0,4 kV Prijeko I,
Izgradnja STS 10/0,4 kV za vodovod MZ Porjeĉani,
Izgradnja KBTS 10/0,4 kV Tujlići 2 i rekonstrukcija NNM,
Izgradnja KBTS 10/0,4 kV Lovaĉka Voda,
Izgradnja KBTS 10/0,4 kV Hlapĉevići,
Izgradnja STS 10/0,4 kV Mulići 2,
Izgradnja 10(20) kV KB, KBTS 10/0,4 kV Vrblje i rekonstrukcija NNM,
Objekti za koje se već duţe vrijeme ĉeka graĊevinska dozvola radi tumaĉenja
cestovnog pojasa su: rekonstrukcija NNM Grajani, rekonstrukcija NNM Liješeva
Dom, rekonstrukcija NNM Moštre III, izgradnja KB 10(20) kV «Topuzovo Polje II»,
izgradnja KBTS 10/0,4 kV Muhašinovići i rekonstrukcija NNM.
Pored rekonstrukcije elektrodistributivne mreţe Podruţnica Elektrodistribucija» Zenica
vrši
aktivnosti na pripremi i realizaciji AMR / AMM sistema daljinskog oĉitanja elektriĉne energije
kroz radove rekonstrukcije OMM i ugradnje elektronskih brojila.
Trenutno su završene aktivnosti na transformatorskim podruĉjima: Lisovo, Dţindići,
Novo Naselje, Ĉekrekĉije ( Vrela, Dolipolje, Petrol ), Mali Trnovci, Gornje Moštre.
Planirane aktivnosti u narednom periodu su za transformatorska podruĉja: Ratkovci,
Vidovići, Srhinje, Tokmići, Potnik, Zimĉa, Zimĉa-Alibegovići, Taukĉići, Upovac, Gornja Seoĉa,
Vratnica 1, Vratnica 2, Šadrvan, Arnautovići, Gornji Porjeĉani, Luke-I, Tujlići, Kralupi, Orlje,
Goduša, Kula Banjer 1, Kula Banjer 2, Zagorice nova, Zagorice škola.
POMOĆNICA NAĈELNICE
Edina Ahmetović
¶
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
________________________________________________________________________
INFORMACIJA O STRATEŠKOM RJEŠAVANJU PITANJA
VODOSNABDJEVANJA SA PLANOM AKTIVNOSTI
Mart 2013. godine
SADRŢAJ:
1. UVOD .....................................................................................................................
3
2. GRADSKI VODOVOD ........................................................................................
3
3. LOKALNI VODOVODI ...................................................................................... 5
1. Pregled lokalnih vodovoda i broj korisnika po vangradskim MZ ........
2. Realizovani projekti u prethodnom periodu ............................................
3. Projekti ĉija je realizacija u toku ..............................................................
4. Kvalitet vode i kontrola ispravnosti vode .................................................
5. Zaštita izvorišta lokalnih vodovoda ...........................................................
5
6
7
9
10
4. PRIJEDLOG MJERA I REZIME ............................................................. 11
1.
UVOD
Osnovni cilj ove informacije je sagledavanje trenutnog stanja u oblasti vodosnabdjevanja na
teritoriji općine Visoko i treba da posluţi kao koncept kratkoroĉnog, srednjoroĉnog i dugoroĉnog
integralnog planiranja i izgradnje sistema vodosnabdjevanja na podruĉju općine Visoko.
Na teritoriji općine Visoko, trenutno egzistira organizovan vodovodni sistem, koji obuhvata
prostor uţe urbane zone i pojedinih prigradskih naselja i urbanih podruĉja – gradski vodovod Visoko, koji
se zasniva na korištenju vodnih resursa izvorišne zone Vrutak, sa organizovanim upravljanjem kroz rad
javnog komunalnog preduzeća JKP «Visoĉica».
Ostali prostor općine po pitanju vodosnabdjevanja se oslanja na oko 225 lokalnih vodovodnih sistema.
Ovi lokalni sistemi nisu u integrisanom sistemu javnog komunalnog preduzeća i uglavnom su bez
redovnog odrţavanja i kontinuirane kontrole zdravstvene ispravnosti vode.
2.
GRADSKI VODOVOD
Gradski vodovodni sistem, ĉine izvorišna zona Vrutak sa objektima za crpljenje i pripremu
vode, pumpne stanice Vrutak i Pertac I, rezrvoari Pertac I (3.200 m3) i Pertac II (600 m3) i cjevovodi
primarne i sekundarne mreţe ukupne duţine oko 50 km.
Izvorište Vrutak na Bucima, oko 5 km uzvodno od grada, locirano je uz rijeku Fojnicu. Predstavlja
glavno izvorište sa kojeg se vrši vodosnadbijevanje stanovništva uţe urbane zone i pojedinih prigradskih
naselja. Izvedeni vodozahvati - tri eksplataciona bunara sa pumpnom stanicom i pratećim
objektima, omogućava zahvatanje 80 - 100 l/s vode za piće, uz neprekidni rad pumpi. Izvorište Vrutak
napaja 60% teritorije Općine Visoko, sa 99% korisnika koji imaju uredno snabdijevanje vodom odnosno
pritisak od 2,5 bara. Trenutno se sa ovog sistema snabdijeva 5100 domaćinstava i 600 privrednih
subjekata, od ĉega je 720 domaćinstava u prigradskim mjesnim zajednicama.
U segmentu, gradskog vodovoda, kao okosnice strateškog planiranja razvoja u oblasti
vodosnabdijevanja, općina Visoko će u narednom periodu djelovati u tri pravca i to:
- Zaštita izvorišta «Vrutak»,
- Vodoistraţni radovi na lokalitetu Šećine njive i Vijer, te
- Rekonstrukcija gradske vodovodne mreţe
U okviru dokumenta «Zaštita izvorišta Vrutak i Šećine njive, Visoko» definisan je prijedlog
zona sanitarne zaštite izvorišta Vrutak i Šećine njive, te potrebnih mjera na provodjenju zaštite. U cilju
zaštite i oĉuvanja kvaliteta vode na pomenutim izvorištima, što je jedan od prioritetnih zadataka, u
2013.godini, potrebno je realizirati sredstava odobrena od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH –
implementator JKP «Visoĉica». TakoĊer treba napomenuti da je općina Visoko, projekat izgradnje
kanalizacije u naselju Oštrac, aplicirala prema Kantonalnom ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i
vodoprivredu, kroz Program utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, kao prvi prioritet.
Realizaciju ovog projekta, takodje planiramo u 2013. godini.
U svrhu obezbjeĊenja dodatne koliĉine pitke vode Q min. 20 l/s, pristupilo se istraţivanju
potencijalnog izvorišta «Šećine njive», te su provedeni hidrogeološki istraţni radovi i ispitivanje
kvantitativno – kvalitativnih karakteristika vode u ispitnoj bušotini, na osnovu ĉega je izraĊen Elaborat i
prijedlog izgradnje novog bunara. Nakon toga se pristupilo izgradnji probno – eksplatacionog objekta,
uraĊena je bušotina, izvršena ugradnja bunarske konstrukcije, razrada i probno – eksplataciono testiranje,
kojim je utvrĊena trenutna izdašnost bunara 4,0 l/s.
Na temelju provedenih aktivnosti, donesene su preporuke:
- Zonu Šećine njive treba rezervisati kao podruĉje namjenjeno za izgradnju eksplatacionih
objekata podzemnih voda – bunara.
- Nastaviti istraţne radove – izradu istraţnih bušotina u izvorišnoj zoni do dobijanja
zadovoljavajućih rezultata.
- Na mjestu najizdašnijeg objekta izgraditi eksplatacione objekte – bunare.
Pored već zapoĉetih vodoistraţivanja na lokalitetu Šećine njive u cilju obezbjeĊenja novih koliĉina voda
koje bi se integrirale u centralni vodovodni sistem potrebno je dugoroĉno, prije svega, ukljuĉiti izvorište
«Vijer» u Goduši.
U svrhu jaĉanja kapaciteta izvorišta Vrutak potrebno je nastaviti rekonstrukciju
distributivne mreţe. U proteklom periodu JKP «Visoĉica» je uz finansiranje od strane Općine
rekonstruisala preko 50 % distributivne mreţe ĉime su stvorene pretpostavke za uštedu vode za oko 3000
m³, što je opet rezultiralo proširenjem gradske vodovodne mreţe za oko 1000 novih prikljuĉaka. U
proteklom periodu u skladu sa Programom utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreţe je
uloţeno kako slijedi:
r.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
period
2007.godine
2008.godina
2009.godina
2010.godina
2011.godina
2012.godina
UKUPNO:
iznos
177.736,44 KM
153.917,33 KM
232.476,71 KM
330.069,84 KM
55.967,10 KM
121.603,53 KM
1.071.770,95 KM
U 2013. godini kroz Program utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreţe
na podruĉju općine Visoko, planirana su sredstva u iznosu od 123.000,00 KM.
Na kraju treba napomenuti i projekat izgradnje vodovodne mreţe u poslovnoj zoni Ozrakovići –
Arnautovići. Sredstva u iznosu od 187.743,54 KM, obezbjeĊena od strane Kantonalnog ministarstva za
poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i općine Visoko. Poĉetak radova se oĉekuje uskoro, poĉetkom
gradjevinske sezone.
Uz obezbjeĊenje novih koliĉina vode, rekonstrukcije postojeće vodovodne mreţe,
uvezivanja postojećih rezervoara u ulici ef. Sikirića i Rašidovića, stvorile bi se pretpostavke za bolje
napajanje vodom rubnih podruĉja grada, te za formiranje novih podsistema centralnog sistema
prvenstveno Kula Banjer – Taukĉići – Vratnica, Ĉekrekĉije, dio naselja Prijeko, te dodatno širenje
distributivne mreţe, a prije svega na skupine naselja Graĉanica i Liješeva.
3.
LOKALNI VODOVODI
Broj lokalnih vodovoda na općini Visoko je prema sluţbenoj evidenciji 90, a broj po
informacijama i podacima iz mjesnih zajednica cca 225. Razlika o brojnom stanju je iz razloga što je 2/3
vodovoda izgraĊeno bez zakonske procedure izdavanja vodnih akata i odobrenja za graĊenje vodovoda .
Većina vodovoda je graĊena ranije, starosti 30 do 60 godina sa velikim gubicima vode, dijelom zbog lošeg
ili nikakvog odrţavanja, starosti vodnog objekta - kaptaţe, primarnog i sekundarnog voda, te oštećenja u
toku rata.
Ono što se moţe istaći je da je pitanje kontrole vode za piće i uspostavljanje zaštitnih zona na lokalnim
vodovodima zapostavljeno od samih korisnika. Odrţavanje se svodi uglavnom na popravke dotrajale
mreţe i plaćanje troškova elektriĉne energije za rad pumpi .
3.1.Pregled lokalnih vodovoda i broj korisnika po vangradskim MZ
r.br. Mjesna zajednica
1.
Arnautovići
Broj vodovoda
5
Broj korisnika
157
Napomena:
Dio mjesne zajednice se
2.
Buci
24
1554
3.
4.
Bulĉići
Ĉekrekĉije
6
2
124
200
5.
Dobrinje
20
2780
6.
Buzić Mahala
5
1108
7.
8.
Goduša
Graĉanica
6
23
1657
1606
9.
Kološići
5
516
10.
Kralupi
18
1606
11.
Kula Banjer
7
596
12.
Liješeva
7
402
13.
Moštre
7
3318
14.
Orašac
3
644
15.
Podvinci
9
799
16.
Porjeĉani
27
2456
17.
Radovlje
20
3598
18.
Topuzovo Polje
8
1338
19.
20.
Tušnjići
Vratnica
8
3
640
570
21.
Zimĉa
10
2100
UKUPNO
223
27769
snabdijeva sa gradskog vodov.
Dio mjesne zajednice se
snabdijeva sa gradskog vodov.
Kvalitet vode loš i nedovoljan
Voda ne zadovoljava ni kvalitetom
ni koliĉinom
Voda ne zadovoljava ni kvalitetom
ni koliĉinom
Voda ne zadovoljava ni kvalitetom
ni koliĉinom
U fazi rješavanja
Posebno izraţen problem u
pogledu koliĉine vode
Posebno izraţen problem u
pogledu koliĉine vode
Dio snabdjeven gradskim
vodovodom
Posebno izraţen problem u
pogledu koliĉine vode
Posebno izraţen problem u
pogledu koliĉine vode
Vodovodi pod kontrolom i
uglavnom zadovoljavajući
Posebno izraţen problem u
pogledu koliĉine vode
Koliĉina vode nedovoljna, kvalitet
uglavnom zadovoljava.
Voda ne zadovoljava ni kvalitetom
ni koliĉinom
Centralni vodov Kreĉane uredan,
ostali upitno
Dio mjesne zajednice se
snabdijeva sa gradskog vodovoda,
Brnjevac novi vodovod
Kvalitet vode loš i nedovoljan,
mreţa stara.
Nedovoljne koliĉine vode, osim
vodovoda Radio stanica
3.2.Realizovani projekti u prethodnom periodu :
U prethodnom periodu pristupilo se realizaciji vrlo zahtjevnih projekata kao što su: vodovod
“Kreĉane” u Radovlju, izgradnja vodovoda “B.Mahala” u Buzić Mahali, vodovod Tušnjići, izgradnja
rezervoara u GrĊevcu, rekonstrukcija vodovoda «Kuĉetine» u Goduši, rekonstrukcija vodovoda u Zimĉi,
vodoistraţni radovi u Porjeĉanima, izgraĊen rezervoar „Dolovi“ MZ Podvinci, rekonstruisan vodovod
„Ovĉanica“ i izgraĊen rezervoar u MZ Graĉanica.
Treba napomenuti da su se od 2008. godine vodile aktivnosti i na meĊuopćinskom vodovodnom sistemu
Fojnica – Kiseljak – Visoko, s ciljem rješavanja problema vodosnabdjevanja MZ Liješeva, MZ Kološići,
MZ Orašac i MZ Zimĉa, koje su preknute od strane općine Fojnica, odnosno Općinsko vijeće Fojnica nije
dalo saglasnost za nastavak realizacije ovog projekta.
Tokom 2006. godine su vršeni i istraţni radovi na Podvinjaĉkom potoku – lokalitet «Sastavci», a nakon
toga 2007. godine, uraĊena je i projektna dokumentacija za izgradnju podzemnog vodozahvata. 2012- te
godine su prekinute sve aktivnosti na realizaciji ovog projekta, na izriĉit zahtjev i zabrane izvoĊenja radova
od strane MZ Podvinci. Vrijednost utrošenih sredstava je cca 60.000,00 KM.
3.2.1. Vodovod “KREĈANE” – Radovlje
MZ Radovlje duţi period je radila na rješavanju problema vodosnabdijevanja oko 2000
stanovnika ove mjesne zajednice. Izvršeni su istraţni radovi i saĉinjen je “Izvještaj o hidrogeološkim
istraţivanjima i ispitivanjima izvorišta Kreĉane za potrebe vodosnabdijevanja MZ Radovlje”. Ovaj
Izvještaj je pokazao potpunu opravdanost ovog projekta kako po pitanju kapaciteta izvora ( 4,5 l/s ), tako
i po pitanju kvaliteta vode.
Projekat vodovoda Kreĉane je završen i isti posjeduje graĊevinsku dozvolu iz 2004.godine.
Sredstava za realizaciju ovog projekta su obezbjeĊena od strane Vlade Ze-Do kantona u iznosu
290.000,00 KM, 40.000,00 KM od strane Općine i Mjesne zajednice 300.000,00 KM.
Pitkom vodom se snabdijeva oko 470 domaćinstava. Vodovodom upravlja Vodni odbor, imenovan od
strane mjesne zajednice, istom se plaća naknada za korištenje vode.
3.2.2.Vodovod «VELIKO ĈAJNO» -Graĉanica
Ovaj vodovod je dio projekta vodosnabdijevanja Podvinjaĉko – Graĉaniĉke kotline i
obezbjedio je kvalitetnije snabdijevanje vodom dijela podruĉja Velikog Ĉajna i Medrese Osman ef.
Redţović.
Projekat vodovoda, koji je završen 2000. godine i u koji je medresa uloţila 150.000,00 KM se tokom
eksplotacije pokazao nedovoljnim, te se ponovo 2007.godine pristupilo vodoistraţnim radovima za
proširenje postojećeg vodovoda, na lokalitetu «Moĉila» u D.Smršnici. Na bušotini dubine 120 m profila,
100 izmjerena je izdašnost vrela sa 5-6 l/min.vode.
Sredstva uloţena od strane medrese u iznosu 40.000,00 KM, te odobrena sredstva u iznosu od 80.000,00
KM Vlade Ze-Do kantona, odnosno nadleţnog ministarstva su utrošena u realizaciji dovršetka izgradnje
vodovoda za snabdjevanje vodom Medrese Osman ef. Redţović i dijela lokalnog stanovništva
Ovim projektom su zadovoljene potrebe za pitkom vodom 60 m3 dnevno, 300 korisnika Medrese i dijela
lokalnog stanovništva u neposrednoj blizini medrese.
3.2.3.Vodovod «BANJEVAC» - Tušnjići
Kroz program kapitalnih ulaganja za 2004. godinu Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo
i vodoprivredu Ze-Do kantona je finansiralo izradu projektne dokumentacije.
Projekat je realizovan iz sredstava Agencije za vodno podruĉje sliva rijeke Save u iznosu od 100.000,00
KM, sredstava Vlade Ze-do kantona u iznosu od 60.000,00 KM, te 20.000,00 KM iz općinskog budţeta i
30.000,00 KM su finansirali mještani.
Projektom vodovoda Banjevac izgradjeno je oko 3000 m cjevovoda, kaptaţa sa crpnom stanicom, dva
rezervoara zapremine 20 m³ i 100 m³, dvije rasteretne komore, te ostali popratni objekti. Projekat je
završen 2010. godine i broji oko 78 prikljuĉaka. Upravljanje vodovodom je organizovano kroz Vodni
odbor, imenovan od strane mjesne zajednice.
3.2.4. Vodovod « Ovĉanica» - Uvorići
U 2009.godini kroz program Kapitalnih ulaganja općine Visoko je planirano sufinansiranje
ovog projekta sa Fondacijom za odrţivi razvoj Sarajevo. Ovim projektom je predviĊena rekonstrukcija
postojećeg vodovoda u naselju Uvorići sa proširenjem istog. Fondacija je provela postupak javne nabavke,
odabrala najpovoljnijeg ponuĊaĉa i sklopila ugovor. Vrijednost ovih radova je 70.419,94 KM, od ĉega je
obaveza Općine Visoko 21.126,00 KM, a Fondacije 49.293,94 KM.
Završen projekat i realizovan u 2012.godini. Iz ovog vodovoda, vodom se snabdijeva 210 stanovnika.
Potrebno je u narednom periodu uraditi tehniĉki prijem objekta.
3.2.5.Izgradnja lokalnog vodovoda u MZ Buzić Mahala
U MZ Buzić Mahala uraĊena i poloţena primarna i sekundarna mreţa prema korisnicima,
rezervoar kapaciteta 200 m3.Vodovod je završen i pušten u rad 2012.godine. Sa ovog vodovoda, vodom
se snabdjeva 263 korisnika. Projekat realizovan uz pomoć Agencije za vodno podruĉje rijeke Save u
iznosu cca 93.000,00 KM, Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u iznosu
126.500,00 KM , Općine 40.000,00 KM i MZ Buzić Mahala u iznosu 212.000,00 KM.
Potrebno je u narednom periodu uraditi tehniĉki prijem objekta.
3.2.6. Izgradnja lokalnog vodovoda – Luke Podvinci - Dolovi
Programom kapitalnih ulaganja u budţetu 2010.godine obezbjeĊena sredstva za izradu
rezervoara, okonĉan postupak javne nabavke i uraĊen rezervoar. Najvećim dijelom mještani Dolova
prikupili sredstva u iznosu od 45.000,00 KM uz podršku Općine tako da je realizovan u 2012.godini. Sa
lokalnog vodovoda LUKE mjesnog podruĉja Dolovi MZ Podvinci snabdijeva se vodom 75 korisnika.
3.3. Projekti ĉija je realizacija u toku
3.3.1. Vodovod “KUĈETINE” - Goduša
Programom kapitalnih ulaganja za 2009. godinu Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i
vodoprivredu Ze-do kantona, a kroz Program utroška sredstava posebnih vodnih naknada za 2009.
godinu odobrilo je sredstva za poĉetak izgradnje vodovoda “Kuĉetine”u naselju Goduša.
Projektom je predviĊena izgradnja oko 2000 m cjevovoda, kaptaţa sa crpnom stanicom, dva rezervoara
zapremine 50 m³, te ostali popratni objekti.
Kako se radi o velikom i zahtjevnom projektu do sada su realizovane dvije faze ovog projekta, ukupne
vrijednosti cca 150.000,00 KM, koja su obezbjeĊena iz budţeta Vlade ZE-DO kantona
Sredstva za nastavak radova aplicirana su u 2013. godini, prema nadleţnom Kantonalnom ministarstvu.
3.3.2. Istraţni radovi na podruĉju MZ Porjeĉani
U cilju rješavanja problema vodosnabdijevanja na podruĉju MZ, uraĊen je projekat
hidrogeoloških istraţnih radova i ispitivanja u cilju obezbjeĊenja nedostajućih koliĉina vode. Elaborat je
uraĊen od strane GraĊevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Instituta za geologiju, u oktobru
2009.godine. Naruĉilac Elaborata je Agencija za vodno podruĉje rijeke Save i Općina Visoko.
AVP Sava u 2009.godini obezbijedila je sredstva u iznosu od 29.671,20 KM za izvoĊenje prethodnih
ispitivanja ( faza I ).
ObezbjeĊena sredstva u budţetu Općine za dubinsko bušenje jedan lokalitet ĉetiri bušotine i jedan raskop
u iznosu od 30.810,00 KM.
Aplicirano je prema Fondu i potpisan Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za projektnu dokumentaciju
u iznosu od 60.000,00 KM od strane Fonda za zaštitu okoliša F BiH, zakljuĉenog dana 25.07.2011.godine
i Općine Visoko, kao Korisnika o realizaciji projekta “ Vodosnabdijevanje MZ Porijeĉani ”. UraĊena je
projektna dokumentacija Glavni projekat od strane “ Zavoda za vodoprivredu “ d.d. Sarajevo, napravljen
Ugovor u iznosu od 54.990,00 KM.
MZ Porjeĉani je aplicirala prema Fondu za zaštitu okoliša F BiH u 2012.godini za radove na vodovodu
izgradnja rezervoara i crpne stanice. Odobrena sredstava u iznosu od 50.000,00 KM od strane Fonda za
zaštitu okoliša F BiH koja će se realizirali u 2013.godini.
Prema dosadašnjim rezultatima ispitivanja pronadjeno je 2,5 l/s, što je dovoljno za 2/3 potreba
stanovništva mjesne zajednice.
3.3.3. Istraţni radovi na podruĉju MZ Graĉanica podruĉje Gornja Smršnica
Istraţivanja u rejonu Gornje Smršnice od strane GEOTEST d.o.o.Tuzla su od oktobra
2012.godine.PronaĊene koliĉine Q=0,5 l/s sa bušenjem do 25 m za potrebe mještana Gornje
Smršnice.Istraţne radove isfinansirali sami mještani ovog naselja. Za nastavak radova potrebno
obezbjediti dodatna sredstva.
3.3.4. Istraţni radovi na podruĉju MZ Arnautovići bunar u krugu “Kovina“ Visoko
U cilju rješavanja vodosnabdijevanja na podruĉju MZ Arnautovići za 30- tak domaćinstava
ove mjesne zajednice, izvršena su isptivanja u krugu preduzeća «Kovina» gdje je izvršeno bušenje na
dubini od 9 m.
U predhodnom periodu potpisan je ugovor sa preduzećem Kovina o izuzimanju dijela parcele za istraţne
radove. Nakon toga se pristupilo izradi raskopa i ucjevljenju bušotine sa cijevima Ø 1000 mm, ispitan je
kvalitet vode od strane Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica.Nalazi su pokazali ispravnost vode
za piće. Potrebno je u narednom periodu uraditi Elaborat o izdašnosti bunara, utvrditi koliĉinu vode u toku
godine i kvalitet od strane ovlaštene institucije.
Ograniĉavajući faktori za realizaciju ovog projekta, je svakako, lokacija vodozahvata, zbog formiranja
buduće vodozaštitne zone.
3.3.5. Istraţni radovi na podruĉju MZ Rosulje rejon Paljika
U cilju rješavanja vodosnabdijevanja na podruĉju MZ Rosulje mještani naselja Paljika su
angaţovali preduzeće TBG Inţenjering iz Breze za dubinsko bušenje. Nakon istraţnih radova pronaĊene
su koliĉine Q=0,2 l/s sa bušenjem do 32 m za potrebe 15-tak mještana ovog naselja. Istraţne radove su
isfinansirali sami mještani ovog naselja, za nastavak radova potrebna dodatna sredstva.
3.3.6. Istraţni radovi na podruĉju MZ Ĉekrekĉije
Potpisan je Ugovor o izvoĊenju istraţnih radova izmeĊu općine Visoko i GraĊevinskog
fakulteta –Institut za geotehniku i geologiju Sarajevo. Predmet Ugovora je hidrogeološka istraţivanja za
vodosnabdijevanje MZ Ĉekrekĉije-faza I prethodna ispitivanja sa ukupnom vrijednošću radova u iznosu
od 11.583,00 KM.
U sklopu preuzetih obaveza struĉni tim Instituta je izvršio terenske radove i preliminarno utvrdio loš
kvalitet vode u površinskim raskopima.
U narednom periodu potrebno je završiti i uraditi Finalni izvještaj sa katastrom vodnih pojava i vodnih
objekata u vodnom podruĉju za ove radove.
3.3.7.Rekonstrukcija i proširenje vodovoda «Tutnjevac» - MZ Zimĉa
Postojeće stanje lokalnog vodovoda «Tutnjevac» u MZ Zimĉa, ne zadovoljava potrebe
lokalnog stanovništva. U cilju zahvatanja svih raspoloţivih izvorišta, izgradnjom novog rezervoara, kao i
rekonstrukcijom i dogradnjom cjevovoda, 150 domaćinstava naselja Gornja Zimĉa bi obezbijedilo
kontinuirano snabdijevanjem vodom tokom cijele godine. U cilju realizacije ovog projekta već su
odobrena sredstva u iznosu od 21.427,18 KM, od strane Vlade Ze-Do kantona, i 8.721,36 KM, od strane
općine Visoko. Kroz Program kapitalnih ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu iz budţeta
Općine Visoko za 2013. godinu, planirana su još dodatna sredstva u iznosu od 22.000,00 KM.
3.4.Kvalitet vode i kontrola ispravnosti vode
Kvalitet vode za piće iz lokalnih vodovoda po Zakonu o vodama, finansiraju sami korisnici.
U prethodnom periodu, prema izvještajima higijensko - epidemiološke sluţbe Doma zdravlja – Visoko,
broj izvršenih analiza od strane samih korisnika je bio nedovoljan, te je u cilju zaštite zdravlja
stanovništva, općina Visoko od 2002 godine, planirala sredstva za kontrolu kvaliteta vode za sve veće
vodovode ( jedanput tokom godine), a u 2007. godini je izvršila nabavku 6 hlorinatora. Ugradnja
hlorinatora je izvršena u objekte koji snabdjevaju veći broj stanovnika ili su imali ĉesto neispravnu vodu
za piće.
U 2008. god. takoĊe je izvršena nabavka 6 hlorinatora koji su ugraĊeni u vodne objekte vodovoda koji
snabdjevaju pet podruĉnih i jednu osnovnu školu. Ugradnja hlorinatora u ove objekta izvršena je iz
razloga lakšeg kontinuiranog hlorisanja vode koju koristi najosjetljivija populacija.
Kantonalni zavod za javno zdravstvo – Zenica takodjer iz svojih raspoloţivih sredstava, vrši analizu vode,
jedanput tokom godine, svih većih lokalnih vodovoda i vodovoda koji snabdijevaju školske objekte.
Kvalitet vode za piće lokalnih vodovoda za 2012-oj godini po izvještaju Kantonalnog zavoda za
javno zdravstvo Zenica.
PERIOD
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
August
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
UKUPNO
BAKTERIOLOŠKA
ISPRAVNOST
BROJ
NEISPRAVNO
UZORAKA
5
0
3
0
8
1
15
1
11
0
6
5
11
4
4
0
6
0
72
40
27
14
8
4
176
69
FIZIKO-HEMIJSKA
ISPRAVNOST VODE
BROJ
NEISPRAVNO
UZORAKA
4
0
3
2
6
1
16
5
8
3
6
5
9
3
4
0
3
1
69
6
24
4
5
1
157
31
Tokom 2012. godine od ukupno 176 uzetih uzoraka na bakteriološku ispravnost vode, 69 uzoraka ili 39,20
% nije imalo zadovoljavajući kvalitet. Analiza 157 uzoraka na fiziko – hemijsku ispravnost vode je
pokazala da je 31 ili 19,74 % uzoraka nispravno.
Takodje prema podacima iz Higijensko - epidemiološke sluţbe Doma zdravlja Visoko, korisnici lokalnih
vodovoda su finansirali, analizu vode za samo 15 objekata, s tim da je analiza za vodovod
„Kreĉane“ vršena 3 puta, a za vodovod „Kraljevac“ u GrĊevcu dva puta. Po saznanjima, kontrolu vode
iz lokalnih vodovoda vršili su proizvoĊaĉi i preraĊivaĉi mlijeka i mlijeĉnih proizvoda i mesa i mesnih
preraĊevina u postupcima izdavanja rješenja o veterinarsko – sanitarnim uslovima za objekte u kojim se
vrši prerada.
Zdravstveno ispravna voda je samo ona voda koja je ispravna i bakteriološko i fiziko-hemijski.
Gore navedeni podaci ukazuju na nedovoljnu brigu korisnika lokalnih vodovoda o zdravstvenoj
ispravnosti vode.
1.5. Zaštita izvorišta lokalnih vodovoda
Većina vodovoda u momentu izgradnje imala je zadovoljavajući kvalitet vode. MeĊutim
kvalitet vode je promjenjiv, a zavisi od promjena koje su se desile, općenito u ţivotnoj sredini, kao i od
opće brige korisnika,odrţavanja i zaštite vodnog objekta.
U skladu sa odedbama Zakona o vodama, korisnici objekata lokalnih vodovoda su duţni po izgradnji
objekata, nastaviti zakonom utvrĊenu proceduru zaštite izvoriša.
Po izvršenoj izgradnji ili rekonstrukciji mjesnog vodovoda po odobrenju za graĊenje, a prije izdavanja
odobrenja za upotrebu, po propisima o prostornom ureĊenju pribavlja se vodna dozvola .
Uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole, kada su investitori grupa graĊana, podnosi se i pismeni ugovor o
odrţavanju i iskorištavanju mjesnog vodovoda i regulisanju svih drugih pitanja od znaĉaja za mjesni
vodovod koji potpisuju svi investitori tog objekta, a koji se ovjerava na sudu, Općini ili kod notara i ĉiji
se primjerak dostavlja općinskoj sluţbi.
Ugovorom se definiše plaćanje korištenja vode,naĉin prikupljanja sredstava i podnošenje izvještaja
korisnicima o utrošku sredstava. Sredstva su namjenska i koriste se za odrţavanje vodovoda , izrade
dokumentacije Elaborata za zaštitu izvorišta , obeštećenja za eksproprijaciju zemljišta za zaštitne zone,
ograniĉeno korištenje zemljišta u zaštitnim zonama i redovne kontrole vode.
Postupak izuzimanja zemljišta za potrebe zaštitnih zona vodi imovinsko - pravna sluţba po donošenju
Odluke o zaštitnim zonama.
MeĊutim postupak utvrdjivanja zaštitnih zona izostaje iz razloga što su potrebna veća finansijska sredstva
za izradu same dokumentacije na osnovu kojih se utvrĊuju granice, kao i obeštećenja vlasnika zemljišta na
kojima se uspostavljaju zaštitne zone.
Iz svega navedenog u što kraćem vremenskom periodu potrebno je provesti slijedeće aktivnosti:
1. U skladu sa zakonskim odredbama provesti proceduru predavanja upravljanja objekata lokalnih
vodovoda komunalnom preduzeću, prvenstveno onih koji snabdjevaju veći broj korisnika.
2. Donijeti Odluku o privremenoj zaštiti svih objekata koji snabdijevaju više od 50 korisnika u
granicama od 50 metara s tim da se ova granica mijenja za objekte za koji se izradi Elaborat o
zaštitnim zonama (odredbe Pravilnika o naĉinu utvrĊivanja uslova za odreĊivanje zaštitnih mjera
za izvorišta vode za javno vodonabdjevanje stanovništva Sl novine FBiH ; broj 88/12.)
3. Odlukom obavezati korisnike da potpišu Ugovor sa ovlaštenim institucijama o mjeseĉnoj kontroli
ispravnosti vode. (po odredbama Pravilnika o naĉinu utvrĊivanja uslova za odreĊivanje zaštitnih
mjera za izvorišta vode za javno vodonabdjevanje stanovništva «Sl novine FBiH ; broj 88/12.»)
4. Uskladiti Odluku općine Visoko o upravljanju, zaštiti, izgradnji i odrţavanju vodoprivrednih
objekata na vangradskom podruĉju, sa vaţećom zakonskom regulativom.
5. U narednom periodu sve vodoistraţne radove realizovati putem javnog komunalnog preduzeća.
5. PRIJEDLOG MJERA I REZIME
Na osnovu pokazatelja iz ove Informacije moţe se zakljuĉiti da kapaciteti postojećih vodovodnih sistema
ne zadovoljavaju potrebe stanovnika općine Visoko vodom za piće.
Gradsko podruĉje ima uredno i kontinuirano (osim vršnih dijelova) snabdijevanje vodom.
U vangradskim mjesnim zajednicama posebno Graĉanica, Arnautovići, Kula Banjer, Liješeva, Orašac,
Kološići, Zimĉa i Ĉekrekĉije postoje izraţeni problemi vodosnabdijevanja.
Evidentno je da su u prethodnom periodu iz sredstava budţeta Općine Visoko i budţeta Vlade Zeniĉkodobojskog kantona izvršena znaĉajna ulaganja u objekte vodovodne infrastrukture.
Jedno od strateških opredjeljenja općine Visoko, u narednom periodu iz oblasti vodosnabdijevanja
je: centralizovanje vodnih objekata, nastavak vodoistraţnih radova u cilju pronalaska novih
izvorišta, okrupnjavanje postojećih vodnih objekata u više jedinstvenih sistema, uspostava zona
zaštite, kontunuirane kontrole kvalitete vode, te dodjeljivanje lokalnih vodovoda na upravljanje
Javnom komunalnom preduzeću.
Dosadašnji naĉin rješavanja vodosnabdjevanja zahvatanjem slobodnih izvorišta malog kapaciteta svakako
mora biti zamjenjen opredjeljenjem da se na osnovu istraţnih radova zahvataju veće koliĉine vode i
dugoroĉno rješavaju potrebe kompletnih naselja.Iako je izgradnja ovih objekata zbog istraţnih radova i
finansijske konstrukcije dug put, zbog svojih prednosti ovim strateškim opredjeljenjem se dugoroĉno
rješava vodosnabdjevanje.
U cilju zacrtanih strateških opredjeljenja u oblasti vodosnabdijevanja potrebno je kontinuirano djelovati na
realizaciji projekata finansiranih iz razliĉitih izvora kako kratkoroĉnih (rekonstrukcija postojeće mreţe )
tako i dugoroĉnih vodoistraţnih radova na podruĉju cijele općine Visoko.
Poĉetkom 2013. godine već su pokrenute aktivnosti na obezbjeĊenju potrebnih sredstava sa viših nivoa
vlasti za izradu studija, te potrebne projektne dokumentacije, kao i za realizaciju pojedinih projekata. U
narednom periodu u saradnji sa Agencijom za vodno podruĉje rijeke Save, Fondom za zaštitu okoliša
Federacije BiH i drugim nadleţnim institucijama pristupiće se izradi potrebnih studija vodosnabdjevanja,
odvodnje i preĉišćavanja otpadnih voda za podruĉje općine Visoko.
Na osnovu iznesenog planirani ciljevi i aktivnosti se mogu saţeti kako slijedi:
Akcije za period 2013 –
2016
- Zaštita izvorišta «Vrutak» i
prehranjivanje.
- Vodoistraţivanja na
lokalitetu Šećine njive i
Vijer.
- Rekonstrukcija gradske
vodovodne mreţe,
-Uvezivanje postojećih
rezervoara u ulici ef.
Sikirića i Rašidovića
- Uvesti nove koliĉine vode u
gradski sistem
- Izrada projektne
dokumentacije
- Izgradnja primarne mreţe u
dva pravca (Graĉanica i
Liješeva)
-Izgradnja sekundarne mreţe
Ciljevi
Stanje 2012
Proširiti gradsku mreţu na
prigradska podruĉja:
Arnautovići, K.Banjer, Prijeko,
Kuti, Ĉekrekĉije, Vratnica,
Taukĉići, Biskupići, T.polje.
Izvorište Vrutak
pokriva 60 %
teritorije Općine Visoko, sa 99%
korisnika
koji
imaju
uredno
snadbjevanje vodom odnosno pritisak
od 2,5 bara. Trenutno se sa ovog
sistema snadbjeva 5100 domaćinstava i
600 privrednih subjekata, od ĉega je
720 domaćinstava u prigradskim
mjesnim zajednicama
Širenje mreţe u skladu sa
novim koliĉinama vode prema
naseljima graĉaniĉkog i
liješevaĉkog podruĉja
Realizacijom projekata rekonstrukcije
gradske vodovodne mreţe i novih
koliĉina
vode
sa
postojećeih
izvorišta,stvaraju se pretpostavke za
širenje mreţe te za formiranje novih
podsistema
centralnog
sistema
prvenstveno
na
skupine
neselja
Graĉanica i Liješeva.
Svi lokalni vodovodi u
sistemu upravljanja JKP
Veliki broj lokalnih vodovoda sa - Donošenje potrebnih odluka
zahvatanjem slobodnih izvorišta malog od strane Općinskog vijeća
kapaciteta, bez adekvatne kontrole
ispravnosti vode i odrţavanja sistama
Rekonstrukcija postojećih
lokalnih vodovoda i
ukrupnjavanje u veće
funkcionalne sisteme.
Za Zahvatanje slobodnih izvorišta malog
kapaciteta, bez adekvatne kontrole
ispravnosti vode i odrţavanja sistama, te
uspostave zone zaštite je ustaljeni
princip
funkcionisanja
lokalnih
vodovoda, što se na terenu ogleda u
velikom
broju
vodovoda,
sa
ograniĉenim brojem korisnika.
Nastavak realizacije zapoĉetih
projekata izgradnje vodovoda
po mjesnim zajednicama u
skladu sa postavljenim
ciljevima
Nastavak
vodoistraţnih
radova u cilju pronalaska
novih
izvorišta na širem
podruĉju općine
Sistemski riješiti pitanje
odvodnje i preĉišćavanje
otpadnih voda, na podruĉju
cijele općine
Sistem prikupljanja i odvoza
otpada proširiti na podruĉje
cijele općine
-Uvezivanje u više
podsistema vodovoda
Rekonstrukcija i
formiranje zaštitnih zona
Sistematiĉan nastavak
zapoĉetih aktivnosti prema
stepenu realizacije
pojedinaĉnih projekata
Trenutno se vode aktivnosti na - Nastavak realizacije
nekolicini projekata
Tutnjevac –
zapoĉetih projekata
Zimĉa, Goduša, Porjeĉani..
Trenutno se vode aktivnosti na - Nastavak zapoĉetih
izvorištu u Porjeĉanima, lokalitet
aktivnosti prema stepenu
Kovina, lokalitet Smršnica, podruĉje
realizacije pojedinaĉnih
Graĉanice
i
Liješeve,
Orašca,
projekata
Kološića.
Sistem odvodnje otpadnih voda nije izrada
studije
i
riješen, zapoĉeti radovi na izgradnji
projekata
«gradskog» kolektora
nastavak
zapoĉetih
radova
Vangradske mjesne zajednice su Aktivnosti u skladu sa Planom
trenutno (neke dijelom, a neke u prilagoĊavanja, upravljanja
cjelini) izvan sistema organizovanog otpadom, koji je u fazi izrade.
prikupljanja otpada, zbog ĉega, kao
posljedicu imamo i pojavu većeg broja
divljih deponija na ovim podruĉjima, a
što direktno utiĉe na vodozahvate.
Informaciju saĉinili:
Sluţba za privredu, razvoj, budţet i finansije
Sluţba za prostorno ureĊenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu
okoline
Sluţba za opću upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove.
Visoko, 20.03.2013.godine
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
56
File Size
2 502 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content