close

Enter

Log in using OpenID

Biserka Vukomanović Djurdjevic, Budimir Šegrt

embedDownload
medicinska revija
medical review
UDK : 616.311-006.81-076
ID BROJ: 193403660
Vukomanovic-\ur|evi} B. et al. MD-Medical Data 2012;4(3): 335-337
Prikazi bolesnika/
Case reports
Correspondence to:
Prof. dr Neboj{a Jovi} Klinika za
maksilofacijalnu hirurgiju VMA
Beograd, Crnotravska 17
Tel:00 381 11 266-7144
Tel.00 381 (0)63-246 704
064-064-874-3104
E-mail: [email protected]
E-mail:[email protected]
M E D I C A L D A T A / Vo l . 4 . NO 3 / IX 2012.
PATOHISTOLOSKA DIJAGNOZA PRIMARNOG MELANOMA ORALNE MUKOZE –
Prikaz slu~aja
HISTOPATHOLOGIC DIAGNOSIS OF
PRIMARY ORAL MUCOSAL MELANOMA -
Case report
Biserka Vukomanovic Djurdjevic1, Budimir [egrt2,
Nebojsa Jovic3, Miroslav Brocic3 Aleksandar Peric4
1Instut
za patologiju i sudsku medicinu, VMA
Center Meljine, Herceg Novi, Montenegro
3Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju, VMA
4Klinika za ORL VMA
2Hospital
Apstrakt
Key words
primary mucosal melanoma, oral mucosa,
imunohistochemical analysis
Klju~ne re~i
primarni mukozalni melanom,oralna
mukoza, imunohistohemijske analize
UVOD
Primarni mukozalni melanom je veoma redak. Klini~ki,primarni melanom sluzoko`e se
javlja kao hiperpigmentacija ili kao crvena zaravnjena ili nodularna, a kasnije ulcerisana
lezija.Tvrdo nepce i gingive su naj~e{}a lokalizacija. Naj~e{}e oboljevaju mu{karci
izme|u 40 i 70 godine. Bolest ima agresivan biolo{ki potencijal i lo{u prognozu .
Histolo{ki, melanomske }elije ~esto mogu biti anaplasti~ne. Imunohistohemijske analize
Vimentin, Pancitokeratin, S-100, Melan- A i HMB-45 determini{u melanocitno poreklo
melanomskih }elija, posebno kada su melanomske }elije problemati~ne za dijagnostiku na
standardnim Hematoksilin-Eozin bojenim preparatima .
U radu smo prikazali slu~aj mu{karca u dobi od 62 godine sa primarnim mukozalnim
melanomom. Makroskopski tumor je bio jasno ograni~en, hiperplasti~an, ulcerisan po
povr{ini, a na preseku u manjim fokusima braon boje. Mikroskopski, na preparatima
bojenim standardnim Hematoksilin-Eozin metodom bojenja tumorske }elije su bile pleomorfnog izgleda i anaplasti~ne. Imunohistohemijski tumorske }elije su bile Pancitokeratin
negativne, a Vimentin , S-100, HMB-45, Melan- A pozitivne. Klini~kim ispitivanjima nije
prona|ena druga, ekstramukozalna lokalizacija melanoma. Finalna dijagnoza je bila primarni melanom oralne mukoze.
Imunohistohemijske analize su neophodne za dijagnostiku primarnog mukozalnog
melanoma, zajedno sa klini~kim podacima.
Primarni mukozalni melanomi su veoma retki.
Primarni melanomi oralne mukoze su re|i od 0,2-8%
svih melanoma i javljaju se kao braon ili crvena zaravnjena ili nodularna promena, koja kasnije ulceri{e
(1). Tvrdo nepce i gingive gornje vilice su naj~e{}a
lokalizacija. Naj~e{}e oboljevaju mu{karci u dobi
izme|u 40 i 70 godina. Bolest je agresivnog biolo{kog
potencijala sa lo{om prognozom.
Histopatolo{ka analiza primarnog mukozalnog
melanoma je slo`ena. Tumorske }elije su ~esto na standardnim Hematoksilin-Eozin (H&E) preparatima
veoma dediferntovane i anaplasti~ne. Mikroskopska
slika mo`e biti nespecifi~na i upu}ivati na visoko-
gradusni epitelni, mezenhimni, neuralni tumor ili limfom, pa je neophodno u~initi imunohistohemijske analize(1). Kod tumora gde je dijagnoza na HE preparatima problemati~na, imunohistohemijske analize
Vimentin, Pancitokeratin, S100, Melan A i HMB45 su
klju~ za odre|ivanje melanocitne prirode tumora
(1,2,3). S-100 protein je naj~e{}e kori{}eno bojenje u
skriningu melanoma i visoko je senzitivan za melanocitnu diferencijaciju. HMB-45 i Melan-A su druga dva
naj~e{}a “melanocitno-specifi~na” bojenja kori{}ena
za dijagnozu melanoma koji pokazuju ve}i stepen
specifi~noti od S-100 proteina.
Pored dijagnostikovanja melanocitnog porekla
malignih tumorskih }elija, neophodna su klini~ka
ispitivanja radi utvr|ivanja eventualnog prisustva
Vukomanovic-\ur|evi} B. et al. MD-Medical Data 2012;4(3): 335-337
336
MD MEDICAL DATA / Vol.4 NO 3 / Septembar-Septembre 2012.
tumora na drugim ekstramukozalnim lokalizacijama,
posebno ukoliko u sluznici nije prisutna jasna in situ ili
premaligna lezija.
PRIKAZ BOLESNIKA
Mu{karac u dobi od 62 godine je hospitalizovan
zbog brzo rastu}eg tumora u usnoj duplji u predelu tvrdog nepca, povre|ivanog i krvare}eg pri mastikaciji.
Lezija je klini~ki bila bez metastaza u regionalnim
limfnim ~vorovima. Tumor je povr{no destruirao kost
gornje vilice.
Nakon preoperatvne dijagnostike i pripreme pacijenta u~injena je hirur{ka intervencija.
Intraoperativna „ex-tempore“(frozen section) analiza je upu}ivala maligni tumor visokog gradusa.
Makroskopski tumor je bio jasno ograni~en, hiperplasti~an, ulcerisan po povr{ini dimenzija 12x7x9mm
sa mukozom na bo~nim ivicama uzorka i centralnom
ulceracijom. Na preseku tkivo je bilo u manjim fokusima braon prebojeno.
Tkivni blokovi su fiksirani u 10% formaldehidu,
kalupljeni u parafin i se~eni mikrotomom na preseke
od 5 mikrometara debljine, a potom bojeni po standardnoj H&E metodi.
Histolo{ki, tumorske }elije su bile anaplasti~ne,
nekohezivne predominantno u podru~ju ulceracije.
Samo u podru~ijima sa makroskopski vidljivom braon
prebojeno{}u bile su prisutne okrugle do ovalne
tumorske }elije sa mrko-sme|im pigmentom i hiperhromati~nim iregularnim jedrima (Slika 1). Skvamozni
epitel na ivicama tkiva je bio hiperplasti~an. U okolini
lezije nije bila prisutna melanocitna lezija.
U~injene su imunohistohemijske analize Pancitokeratin, Vimentin, S-100, HMB-45, Melan- A. Imunohistohemijski tumorske }elije su bile Pancitokeratin
negativne {to je isklju~ilo dijagnozu planocelularnog
karcinoma i ostalih epitelnih tumora. Jaka imunoreaktivnost tumorskih }elija bila prisutna u preparatima
bojenim na Vimentin,
Slika 1. H&Ex5 Anaplasti~ne, nekohezivne
melanomske }elije u podru~ju ulceracije, sa minimalnim prisustvom pigmenta u pojedina~nim }elijama
S-100, Melan- A (Slika 2) HMB-45 (Slika 3).
Ovakav imunohistohemijski nalaz je bio klju~ za
postavljanje dijagnoze melanoma i isklju~ivanje dijagnoze visoko-gradusnog skvamoznog karcinoma.
Klini~kim pretragama nije prona|ena druga
lokalizacija melanoma. Finalna dijagnoza je bila primarni melanom oralne mukoze.
Slika2.Melan-Ax40
Citoplazmatska imunoreaktivnost tumorskih }elija
Slika3.HMB-45x5
Citoplazmatska imunoreaktivnost melanomskih }elija
DISKUSIJA
Melanomi retko nastaju primarno u sluznici gornjeg
aerodigestivnog trakta i genitoanalne regije. U regiji
glave i vrata zahvataju sluznicu nosa i i usne duplje.
Primarni mukozalni melanom u usnoj duplji je
redak.Nastaje nekontrolisanim rastom i anaplazijom
atipi~nih melanocita bazalnog sloja sluznice(1).
Klini~ki lezija mo`e biti prisutna kao nepigmentna,
dobro vaskularizovana promena kako se prezentuje i
ve}i broj benignih ili malignih tumora na toj lokalizaciji (1,2). Lokalno {irenje iz ko`nog tumora je naj~e{}e.
Mikroskopska slika tumora je ~esto nespecifi~na i
upu}uje na prisustvo malignog tumora visokog
gradusa kako epitelnog, mezenhimnog, neuralnog
porekla, tako i krupno}elijskog anaplasti~nog limfoma
(6,7). Odsustvo ili minimalno prisustvo melaninskog
pigmenta, kao i odsustvo premaligne i in situ melanocitne lezije predstavljaju dodatni ote`avaju}i faktor za
Prikazi bolesnika/ Case reports
Medicinska revija
postavljanje dijagnoze na preparatima bojenim standardnim H&E bojenjem. Atipija melanocita ili
pove}anje njihovog broja u biopsiji upu}uju na dijagnozu melanoma, ali naj~e{}e nisu prisutni(5). Povr{na
ulceracija, {irenje u izvodne kanale pljuva~nih `lezda i
reaktivna hiperplazija skvamoznog epitela zahteva
diferencijalno-dijagnosti~ki isklju~ivanje drugih tumora koji su ~e{}i na toj lokalizaciji, prvenstveno skvamoznog karcinoma (5).
Imunohistohemijska analiza Pancitokeratin je od
velikog dijagnosti~kog zna~aja, s obzirom da poma`e
u isklju~ivanju dijagnoze planocelularnog karcinoma i
ostalih epitelnih tumora. Ekspresija Pancitokeratina je
manja od 10%.Vimentin, S-100, Melan- A, HMB-45
determini{u melanocitno poreklo tumora i upu}uju na
postavljanje dijagnoze melanoma (8). Nivo ekspresije
S-100 proteina koji pokazuje visoku specifi~nost, ali
ni`u senzitivnost u studijama melanoma je do 100%.
HMB-45 i Melan-A pokazuju vi{i stepen specifi~nosti
i njihova pozitivnost u melanomima se kre}e sa distribucijom od 90-100%. Ekspresija Vimentina je
prisutna u preko 90% (9).
Klini~ke pretrage vezane za utvr|ivanje odsustva
ekstramukozalnog melanoma su neophodne za finalni
zaklju~ak i dijagnozu primarnog porekla u mukozi (5).
337
Medical review
ZAKLJU^AK
Patohistolo{ka dijagnostika primarnog mukozalnog
melanoma mo`e biti problemati~na na preparatima
obojenim standardnim H&E metodom zbog }elijskog
polimorfizma, pogotovu u tumorima bez izra`enog
prisustva melaninskog pigmenta, sa ulceracijom, infiltracijom u izvodne kanale pljuva~nih `lezda i izra`enom hiperplazijom skvamoznog epitela.
Imunohistohemijske analize Pancitokeratin,
Vimentin, S-100, HMB-45, Melan- A su klju~ne za
postavljanje dijagnoze.
Patohistolo{ka dijagnostika mora biti dopunjena
detaljnim klini~kim ispitivanjima vezanim za ekstramukozalno prisutvo melanoma, radi postavljanje
finalne dijagnoze.
Rana dijagnostika i hirur{ko le~enje su osnovni faktori neophodni za pobolj{anje klini~kog pona{anja i
prognoze kod bolesnika.
Abstract
Mucosal melanoma are extremly rare. Primary intraoral melanomas are infrequently and
presented like hyperpigmentation or red, flat or nodular and after ulcerated lesion. Hard
palate and upper gingivae are usual localisation. Mucosal melanoma predominatly affects
males between 40 and 70 years. Immunohistochemical analisis with Vimentin,
Pancitokeratin, Melan –A, HMB-45 and S100 proteine are clue for determine
melanoma.They have agressive biologic potential and poor prognosis.
We report 62 old male with primary mucosal melanoma. Tumor was localizated, focal
brown color on gross examimnation. On microscopic examination tumor cells were pleomorph. We performed immunohistochemistry. Tumor cells were Pancitokeratin negative,Vimentin positive, HMB-45 positive, Melan-A positive, and S-100 protein positive.
Clinical examination didnt found another site with melanoma. Final diagnosis were primary melanoma of oral mucosa
Immunohistochemical findings with clinical data are necessary for diagnostic primary
mucosal melanoma.
LITERATURA
1. Dimitrakopoulos I, Lazaridis N,
Skordalaki A. Primary malignant melanoma of
the oral cavity.Report of an unusual case.
Australian Dental Journal 1998;43:(6):379-8
2. Jou A, Miranda FV,Oliveira MG, Martins
MD et al.
Oral desmoplastic melanoma mimicking
inflammatory hyperplasia.Gerodontology.
2012 ;29(2):e1163-7.
3. Palanivelu S, Jaynthi P, Pao UK, Joshua
E,Ranganathan K.Rapidly enlarging mass following dental extraction. J Oral Maxillofac
Pathol 2011 ;15(2):223-7.
4. Benevenenuto de Andrade BA, Pina AR,
Leon JE, Paes De Almeida O, AltemanI A.
Primary nasal mucosal melanoma in Brazil:
clinicopathologic and immunohistochemical
study of 12 patients.Ann Diagn Pathol 2012
[Epub ahead of print]
5.Nayak MT,Singh A, Marthur R,
Wadhwani P. Second primary oral melanoma: A
rare presentation.J Oral Maxillofac Pathol 2012
;16(1):88-90.
6.Vikey AK, Vikey AK,Vikey D. Primary
malignant melanoma, of head and neck: a comprehensive review of literature. Oral Oncol
2012 ;48(5):399-403.
7. Hashemi Pour MSMalignant melanoma
of the oral cavity:a review of literature Indian J
Dent Res2008 19(1):47-51.
8. A.O. Adisa, W.O. Olawole,O.F. Sigbeku.
Oral amelanotic melanoma. Ann Ibd. Pg. Med
2012. 10(1 )6-8
9. Deborah J. C, John B. C, Stacey E.
M.Anorectal Malignant Melanoma Morphologic
and Immunohistochemical Features. Am J Clin
Pathol 2006;126:93-100
< Rad je primljen i prihva}en 15. 08.2012.
Vukomanovic-\ur|evi} B. et al. MD-Medical Data 2012;4(3): 335-337
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content