close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK NAUTICKIH VEZOV A ZA LUKE DUNAT, SVETA FUSKA I

embedDownload
VECLA
Na temelju koncesijskog ugovora sa Zupanijskom luckom upravom Krk te Pravilnika o
upravljanju, koristenju i redu u lukama na podrucju Grada Krka, Skupstina Drustva na 4.
sjednici 20. ofujka 2014. g. donijelaje
CJENIK
..,
NAUTICKIH VEZOVA
ZA LUKE DUNAT, SVETA FUSKA I VELA JANA
DNEVNO od 01.05 .-30.06. i 01.09.-30.09.
DNEVNO od 01.07.-31.08
ZIMOV ANJE NA VEZU cijeli period
od 01 .10.-30.04.
DNEVNO izmedu 01 .10. i 30.04.
Vez
8,00
12,00
300,00
Sidri§te
5,00
8,00
100,00
1,50
1,00
a) Najniza cijena koristenja veza obracunava se u vrijednosti cij ene veza za brodicu
duiine 6 m (bez obzira ako je brodica i kraca);
b) Koristenje struje u zimskom periodu 20,00 kn/dan/po brodu- brodici.
c) Za koristenje nautickog veza u neprekidnom traj anju od 01.05. do 30.09. u lukama
Dunat i Sveta Fuska odobrava se popust od 20 %, au luci Vela Jana 25 %.
d) Za koristenje sidrista prve kategorije u neprekidnom trajanju od 01.05. do 30.09. u
svim lukama odobrava se popust od 20 %.
e) Za koristenje sidrista druge kategorije u neprekidnom trajanju od 01.05. do 30.09. u
svim lukama odobrava se popust od 30 %.
f) Ovaj Cjenik primjenjuje se od 01 . svibnja 2014. godine.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content