close

Enter

Log in using OpenID

(692-1-2-1-30_14). - Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

embedDownload
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
BROJ 692-1-2-1-30/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba
Zlatko Bursać
Adresa
Branilaca Sarajeva 26
Poštanski broj
71000
Općina/Grad
Sarajevo - Centar
IDB/JIB
4200536150009
Telefon
033226736
Faks
033209543
Elektronska pošta
[email protected]
Internet adresa
www.zavodzpr-sa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
Kao u Aneksu A – Adresa za
preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne
informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta
Javni subjekt
I.5.b. Nivo
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost
Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge
Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova
2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za
Sve lotove
Zlatko Bursać, 29.9.2014 13:58, Poslano na objavu, 57834-FBF1C-E1097-0FDEF
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni
sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada geodetskih i geoloških podloga za izradu Regulacionog plana RP BRDO HRASNO. .
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Ažuriranje geodetskih i geoloških podloga za Planove
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Prema projektnom zadatku
III.4. Ograničenja za učešće
(Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno
u tenderskoj dokumentaciji).
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema projektnom zadatku i zakonskim obavezama za obavljanje pojedinih djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema projektnom zadatku i ZJN u BiH
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema projektnom zadatku i ZJN u BiH
Odjeljak IV: POSTUPAK
Zlatko Bursać, 29.9.2014 13:58, Poslano na objavu, 57834-FBF1C-E1097-0FDEF
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV.3.a. Datum
Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
29.10.2014.
IV.3.b. Novčana naknada
Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum
3.11.2014.
Vrijeme
12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum
3.11.2014.
Vrijeme
13:00
Mjesto
Zavod za
planiranje
razvoja KS,
71000
Sarajevo, ul.
Branilaca
Sarajeva br.
26
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zavod za planiranje razvoja KS ne snosi bilo kakve troškove ponuđača prilikom izrade ponude i
postupka u javnom nadmetanju.
Tenderska dokumentacija je dostupna na uvid i nakon uvida može se preuzeti u objektu Zavoda u ul.
Kaptol br. 16, svakim radnim danom uz prethodnu najavu. Tenderska dokumentacija po dostavi
zahtjeva može se dostaviti shodno Zakonu (Član 18.). U zahtjevu za dostavu navesti sve potrebne
podatke za dostavu.
Vašu ponudu, kovertiranu i zapečaćenu dostaviti u Zavod (na portirnicu) ul. Branilaca Sarajeva br. 26,
sa naznakom PONUDA ZA LOT-(1,2,...) navesti broj LOT-a koji se nudi, sa naznakom OTVARA
KOMISIJA.
Ako dostavljate ponudu poštom, vodite računa o roku prispijeća iste u Zavod.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kontakt osoba
Zlatko Bursac, Edina Krnić-Ajanović, Magda
Đozić
Adresa
Kaptol 16
Zlatko Bursać, 29.9.2014 13:58, Poslano na objavu, 57834-FBF1C-E1097-0FDEF
Poštanski broj
71000
Općina/Grad
Sarajevo - Centar
Telefon
033225585
Faks
033208503
Elektronska pošta
[email protected]
Internet adresa
www.zavodzpr-sa.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba
Zlatko Bursać
Adresa
Kaptol 16
Poštanski broj
71000
Općina/Grad
Sarajevo - Centar
Telefon
033225585
Faks
033208503
Elektronska pošta
[email protected]
Internet adresa
www.zavodzpr-sa.ba
Zlatko Bursać, 29.9.2014 13:58, Poslano na objavu, 57834-FBF1C-E1097-0FDEF
ANEKS B
Lot broj
1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
RP BRDO HRASNO ažuriranje geodetske podloge
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Za potrebe izrade RP BRDO HRASNO ažurirati geodetsku podlogu
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema projektnom zadatku
II.1 Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45.000,00
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema ponudi i Projektnom zadatku
III. Podkriteriji
1.
Cijena
2.
Rok
učešće
učešće
95,00
5,00
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Prema projektnom zadatku
V. Dodatne informacije
Prema projektnom zadatku
Zlatko Bursać, 29.9.2014 13:58, Poslano na objavu, 57834-FBF1C-E1097-0FDEF
%
%
ANEKS B
Lot broj
2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
RP BRDO HRASNO izvođenje istražnih radova
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Za potrebe izrade RP BRDO HRASNO izraditi elaborat istražnih radova
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema projektnom zadatku
II.1 Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
46.500,00
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema ponudi i Projektnom zadatku
III. Podkriteriji
1.
Cijena
2.
Rok
učešće
učešće
95,00
5,00
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Prema projektnom zadatku
V. Dodatne informacije
Prema projektnom zadatku
Zlatko Bursać, 29.9.2014 13:58, Poslano na objavu, 57834-FBF1C-E1097-0FDEF
%
%
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content